El Vent i el Sol

Page 1


Hi havia una vegada una nena jugant en un jardí.
Des del cel, entre els núvols, el Vent i el Sol la miraven.


Era un matí molt bonic i el Vent i el Sol també tenien ganes de jugar.El Vent li va dir al Sol: —A veure qui dels dos pot treure la capa a la nena!


—D’acord —va respondre el Sol—, comença tu!Així doncs, el Vent es va posar a bufar fort, molt fort.


Edició a càrrec de María Cecilia Silva-Díaz Direcció d’art: Irene Savino Primera edició, març 2022 © 2022 Carme Lemniscates, text, il·lustracions i disseny © 2022 Ediciones Ekaré Tots els drets reservats C/ Sant Agustí, 6, baixos. 08012 Barcelona www.ekare.es ISBN 978-84-124166-3-3 · Dipòsit legal B.2371.2022 Imprès per GPS Group, Eslovènia

Aquest producte procedeix de boscos gestionats de manera sostenible i fonts controlades.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.