Page 1

B Y G G U I D E

F Ö R

Välj rätt infästning

P R O F F S


Utbildning

5-13

Gipsskivor

14-16

Spånskivor

17

OSB, träfiber, plywood Lister & socklar

2

18-19 20

Massiva trägolv Hängrännor & beslag

25 26-27

Fönsterbleck

28

PVC tak

29

Plåttak & fasad

Stålprofiler m.m.

21-22

Beslag, pilaster, täckplåtar

Trallvirke

23-24

Stålbyggnation

30-31 32 33-35


Sandwichpanel

36

Lättbetong

Simhallar, vägtunnlar m.m.

37

Betong & natursten

56 57

53-55

Träkonstruktioner

38-39

Betong, natursten, tegel m.m.

Trä mot trä

40-41

Lättbetong & lättklinker

58-59

Kemisk infästning

60-61

Dörr- & fönsterkarmar

62-63

Byggbeslag

42

Gipsskiva

43-45

Tegel, håltegel & betong

46-52

3


H J Ä L P AT T VÄ L J A R ÄT T

Infästningsguide

4


Snabbkurs att välja rätt infästningar Som ansvarskännande tillverkare av infästningar vill vi ge dig rätt förutsättningar att skapa problemfria infästningslösningar. De flesta misslyckade eller havererade infästningar beror tyvärr på felvalda fästelement eller på monteringsfel. Vi vet att de vanligaste infästningarna lyckas tillförlitligt och säkert om man följer vissa grundregler.

Grundreglernas A-B-C-D  I vilket material görs infästningen, och vilken är grundA materialets kvalitet? B

Vilka yttre förhållanden ska infästningen kunna klara?

C

Vilken typ av belastning utsätts infästningen för?

D

 ilka monteringskrav, livslängd och andra tekniska beskrivV ningar bör jag följa? AMA Hus 14, Boverket m.fl. 5


A

Den viktigaste faktorn vid valet av infästning är grundmaterialet

De vanligaste materialen inom byggbranschen är följande:

BETONG Det mest förekommande byggnadsmaterialet. Betong används huvudsakligen i industribyggnader på grund av dess höga hållfasthet. Vid husbyggnation används betong i grunder, bärande infästningar, schakt och trapphus. Alla expanderande infästningar, men också kemiska förankringar är lämpliga att använda i betong. Begränsningarna är inbördes avstånd och kantavstånd.

MASSIVT TEGEL Ett mycket vanligt byggnadsmaterial. Tegel används mest vid småhusbyggnation. Vid industribyggnation avänds tegel mest i innerväggar och i skalmurar. Alla expanderande infästningar är lämpliga att använda i tegel. Begränsningar är inbördes avstånd, kantavstånd och infästningens storlek.

HÅLTEGEL Ett mycket vanligt byggnadsmaterial. Håltegel används vanligtvis som murverk i innerväggar och fasader samt i konstruktioner där termisk isolering av något slag behövs. Lämpliga infästningar i håltegel är nylonpluggar med lång expansioszon men även injektionsmassa med perfohylsa eller nätstrumpa. Begränsninar i användandet är de samma som för massivt tegel.

NATURSTEN Vanligt i byggnadsverk som fasadmaterial och golvmaterial. De flesta expanderande infästningar liksom kemiska ankare går att använda i natursten. Begränsningar i användandet är inbördes avstånd och kantavstånd. Natursten spricker dock lätt på grund av sin oelasticitet och sprödhet.

LÄTTBETONG Är ett lätt material och därför relativt vanligt i olika typer av byggnader. Lättbetong, t ex Siporex, används främst i avdelande väggar och mellanväggar men kan även förekomma i bärande konstruktioner. Lättbetongskruv, lättbetongplugg, nylonplugg och kemisk infästning lämpar sig som infästning i detta material.

LÄTTKLINKER Är ett vanligt byggnadsmaterial vid småhusbyggnation. Lättklinker, t ex LECA, används vanligtvis i grunder och stödmurar. Lämpliga infästningar i dessa material är nylonpluggar med lång expansionszon. Kemiska infästningar kan också användas med begränsningen att hålet bör borras enligt speciell anvisning.

BYGGSKIVOR Tunnväggiga byggskivor är mycket vanliga i alla byggnader och används oftast som ytskikt. Byggskivorna kan vara gipsoch gipsfiberskivor, träfiberskivor, fanerskivor, spånskivor eller olika typer av inredningspaneler. Skivornas hållfasthet och egenskaper varierar mycket. Skivans hållfasthet och infästningens fästpunkter påverkas också av bakomliggande trä- eller stålkonstruktioner,till exempel reglar.

TRÄ OCH STÅL Trä och stål är vanliga material i regelverk takstolar, karmar, golv, altaner och andra inredningsdetaljer. Krav på hållfasthet och beständighet gör att valet av fästelement är viktigt både av miljö- och säkerhetssynpunkt.

TIPS! Vad hittar vi bakom puts, färg eller tapet? Provborra på en osynlig plats, till exempel bakom en golvlist. Borrdammets färg och konsistens bidrar till bedömningen av grundmaterialet! Samtidigt kan du även fastställa putsens eller beläggningens tjocklek.

6


B

Yttre förhållande – miljö

Välj alltid infästningar som är lämpliga för korrosionsförhållandena i den miljö där du ska utför arbetet. Korrosion Korrosion innebär en förändring och nedbrytning av metaller på grund av miljöns inverkan. Korrosion har en betydande inverkan på infästningens hållfasthet. Korrosion visar sig som ”rost”, men ofta kan korrosionen vara dold i konstruktionen. Galvanisk korrosion Galvanisk korrosion uppstår när två metaller är i kontakt med varandra i närvaro av en elektrolyt (fukt). En ström uppstår som löser upp den mindre ädla metallen (korroderar). Rosten breder ut sig snabbt när ett rostangrepp väl sätter in. För att inte riskera förbandets hållfasthet på sikt ska fästelementet alltid vara den ädlare delen av förbandet. För utomhusmontage rekommenderar vi därför alltid fästelement av austenitiskt rostfritt stål. Isolerande brickor av gummi rekommenderas också mellan olika metallytor.

Rangordning mellan oädla och ädla material i havsvatten Guld Silver Rostfritt stål (passivt*) Koppar Tenn Rostfritt stål (aktivt*) Bly Stål Aluminium Aluzink Förzinkat stål Zink Magnesium

Ädel

Oädel

* I passivt tillstånd har metallytan en tunn reaktionhindrande beläggning, vilket inte är fallet i aktivt tillstånd

Fästelements livslängd För att fastställa fästdons livslängd har det genomförts fältförsök med de vanligaste förekommande fästdonen. Analysen visar huvudsakligen ur säkerhetssynpunkt och med hänsyn till livslängd och framtida underhållskostnader att endast fästelement av austenitiskt rostfritt stål A2/A4 ska användas i utomhusmiljö och klarar alla korrosivitetsklasser. Fästelement ska alltid ha lika eller längre livslängd än det material som ska fästas in. Ytbehandlade stålskruvar Stålskruvar ytbehandlade och godkända för korrosivitetsklasser upp till C4 ska bara användas i underlag som inte påverkar beläggningens varaktighet. Speciellt stammen på korrosionsbehandlade kolstålskruvar för infästning av plåtmaterial till underlag av både trä och stål kan vara kraftigt korroderade. Orsaken till detta är att större delen av korrosionsskyddet försvinner i samband med genomborrningen av plåten och ner i underlaget. Här kan stora skador ske som påverkar hållfastheten i konstruktionen.

7


Korrosivitetsklasser och dess tillämpning Korrosivitetsklasser enligt EN ISO 12944-2 visar på atmosfärens korrosivitet utomhus och inomhus med exempel på typiska miljöer. Vår erfarenhet är att det inte är enkelt att välja fästelement i material och ytbeläggning enbart utifrån korrosivitetsklasser. Andra faktorer är också viktiga att väga in vid valet av fästelement:

• Fästelementets förväntade livslängd, i de flesta fall minst 50 år eller minst samma livslängd som det infästa materialet.

• Galvanisk korrosion. Fästelementet ska alltid vara den ädlare delen av förbandet.

• Förzinkade eller andra oorganiska beläggningar ska bara användas i underlag som inte påverkar beläggningens varaktighet vid monteringen. För att klara alla krav på korrosion, säkerhet och ekonomi rekommenderas fästelement av austenitiskt rostfritt stål A2/A4 för utomhusmontage i alla korrosivitetsklasser. Oorganiska ytbeläggningar är lämpliga i träunderlag och applikationer där ytskiktet inte skadas vid monteringen. Montage i simhallar & vägtunnlar Austenitiskt rostfria skruvar A2/A4 ska inte monteras i simhallar och vägtunnlar, en miljö utsatt för klor och låga PH värden. Spänningskorrosion med sprickbildning kan här uppstå utan synliga spår på skruven med skruvbrott som följd och katastrofala konsekvenser. Här rekommenderas fästelement i austenitiskt rostfritt stål A5 (1.4529) eller likvärdigt material. Myndighetskrav Vi rekommenderar att följa dom riktlinjer som ges från AMA-hus, Boverket SBI stålbyggnadsinsitutet mfl. Deras riktlinjer garanterar att myndigheters krav uppfylls med avseende på kvalitet, genomförande, livslängd och ekonomi.

8


Korrosivitets- Miljöns klass korrosivitet

Exempel på typiska miljöer i den tempererade klimatzonen (Informativt) UTOMHUS

C1

Mycket låg

C2

Låg

C3

C4

Måttlig

Hög

INOMHUS Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, till exempel kontor, affärer, skolor, hotell.

Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.

Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, till exempel sporthallar, lagerlokaler.

Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.

Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, till exempel bryggerier, mejerier, tvätterier.

Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar eller kustområden.

Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, till exempel kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.

C5-I

Mycket hög (Industriell)

Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.

Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

C5-M

Mycket hög (Marin)

Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.

Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Korrosivitetsklasser enligt EN ISO 12944-2. Kravet på ett fästdons livslängd är baserat på Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsbestämmelser (Eurokoder) och benämnes EKS. I SS-EN 1990 som behandlar grundläggande dimensioneringsregler föreslås i rådstext livslängder beroende på livslängdskategorier. • Kategori 4, som avser bärverk i byggnader, bör ha en livslängd på 50 år. • Kategori 5, som avser monumentala byggnader, bör ha en livsläng på 100 år. Gäller för säkerhetsklass 2 och 3 i båda kategorierna. Taktäckningar och fasadbeklädnader med tunnplåt, slät eller profilerad, hänförs oftast till säkerhetsklass 1 eller 2. Tak- och väggplåt som utnyttjas för stomstabilisering i form av skivverkan hänförs normalt till säkerhetsklass 2 eller 3. Med hänsyn till livslängd och framtida underhållskostnader rekommenderas att fästdon används med minst samma livslängd som det infästa materialet. I miljöer med måttlig aggressivitet utifrån kan fästdonen i många typer av konstruktioner påverkas av fukt inne i konstruktionen i form av kondens eller läckage. Detta kan leda till korrosion som är mycket svår att upptäcka. Vid en besiktning utifrån ser man bara huvudet på fästdonet som oftast inte är angripet av korrosion. Vid demontering av sådana fästdon kan det visa sig att stammen på fästdonet är korrosionsangripen. Speciellt stammen på korrosionsskyddsbehandlade borrande kolstålsskruvar för infästning av plåtmaterial till underlag av både trä och stål kan vara kraftigt korroderade. Orsaken till detta är att större delen av korrosionsskyddet försvinner i samband med genomborrningen av plåten. I vissa fall där fuktbelastningen inifrån konstruktionen är hög, kan stora skador uppstå. Typiska korrosionsangrepp som är svåra att upptäcka.

9


C

Infästningars tillåtna laster N

N

F

V

V

N= Dragkraft, V= Tvärkraft 1 kN ~ 100 kg

Ett monterat fästelement påverkas i normalfallet inte bara av DRAG och TVÄR-krafter. Kombinerade krafter, böjmoment m m är också vanliga och kräver ibland beräkningsprogram. Tillverkaren av fästelement tillhandahåller normalt specifika tillåtna värden för varje infästning. Dessa tillåtna värden får inte överskridas. Varje infästningsvärde innehåller en säkerhetsfaktor beroende på underlag m.m.

Lasttyper En krafts storlek och riktning är inte alltid konstant. Därför bör hänsyn tas till andra typer av laster och bedömas från fall till fall, beroende på applikation och säkerhet.

Statisk last

Dynamisk last

Pulserande last

Chocklast

Kantavstånd och inbördes avstånd Var försiktig när du monterar nära grundmaterialets kant. Lastförmågan hos olika fästelement varierar i olika grundmaterial. Ett expanderande fästelement är mer kritiskt än ett formlåsande. Vårt råd är att följa tillverkarens rekommendationer för inbördes avstånd, kantavstånd och monteringsdjup.

ccr scr Kantavstånd och inbördes avstånd. 10

Expanderade

Formlåsande


D

Monteringskrav & tekniska beskrivningar för infästningar i betong

Vad är sprucken betong?

Dragkraft sprucken betong

Dragkraft sprucken betong

Dragkraft sprucken betong Tryckkraft osprucken betong

Dragkraft sprucken betong

Tryckkraft osprucken betong

Dragkraft sprucken betong

En betongplatta som vilar på stödpelare skapar av sin egen tyngd och belastning mikrosprickor från de dragspänningar som uppstår. För att ta upp dessa dragspänningar måste plattan armeras för att inte äventyra hållfastheten i konstruktionen. Infästningar som görs i konstruktioner med sprucken betong ska göras med fästelement godkända för sprucken betong. De mikrosprickor som finns, begränsar infästningens bärförmåga. Därför måste hänsyn tas till de belastningsvärden som anges i produktinformationen. Om infästningen är lämplig för sprucken betong anges det alltid i produktinformationen. Välj ETA-godkänd produkt option 1 för montage i sprucken betong. Betongkvalitet Platsgjuten betong är normalt i kvalitet C20/25 med tryckhållfasthet 25N/mm² Prefabricerad betong är normalt i kvalitet C32/40 med tryckhållfasthet 40N/mm² eller högre, exempelvis C50/60. Variationer i betongkvalitet påverkar infästningens hållfasthet men påverkar också monteringsförhållandet vid val av borrhålsdiameter mm. De borrhålsdiametrar som rekommenderas gäller för betongkvalitet C20/25. Vid högre betongkvalitet kan borrhålsdiametern ökas något för att skapa bra monteringsförutsättningar. Montering av betongexpander En betongexpander är ett expanderande fästelement som är beroende av att rätt monteringsmoment anbringas vid montering. Se produktinformation. Montering av betongskruv En betongskruv är ett formlåsande förband där inget åtdragningsmoment behövs, annat än att hålla den infästa detaljen på plats. Överskrid därför aldrig de angivna maximala åtdragningsmomenten, då man annars kan skada skruven vid montage med framtida skruvbrott som resultat.

11


För infästningar i lättbetong Lättbetongskruv monteras utan förborrning. Skruvens gänglängd och inskruvningsdjup påverkar utdragningsvärdet liksom lättbetongens densitet, ålder och kvalitet. Därför rekommenderar vi alltid att utdragsprov görs i aktuellt underlag. Monteringen ska göras med mycket låga varvtal och absolut inte överdras. Borrteknik Underlaget avgör vilken borrteknik som ska användas. Ingen borrning

Borrning

Slagborrning

Hammarborrning

Diamantborrning

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

1 2 3

12

Rengör borrhålet med borste och blås. Borra tillräckligt djupt hål. Monteringsdjupet + 10 mm


Vad betyder CE-märkning och ETA-godkännande? CE-märkning Genom CE-märkning intygar tillverkaren att produkten överensstämmer med kraven i gällande EU-direktiv, avseende produktens mått, råvaror och slutproduktens utformning. Krav på CE märkning gäller alla fästelement som omfattas av en harmoniserad standard.

• Skruvar för montering av gipsskivor SS-EN 14566 • Förbindelser för träkonstruktioner där träskruv, spik och klammer ingår SS-EN 14592

• Andra fästelement ska CE-märkas om produkten har ett ETA godkännande ETA godkännande ETA (European tecknical approval) är som namnet visar ett mer tekniskt orienterat godkännande, som utgår från produkten i sitt användningsområde eller i en specifik applikation. Tester och certifikat ska genomföras av Europeiskt godkänt certifieringsorgan. I Sverige är detta organ RISE i Borås. Myndighetskrav och rekommendationer Regering och riksdag reglerar och ställer krav på byggnaders uppförande och kontroll för att säkerställa byggnadskvalitet. Inte bara kvalitet och genomförande utan dessutom krav på ergonomi, hälsa och ekonomi. Vid val av fästelement rekommenderar vi de riktlinjer som finns att följa i bl.a.

• • • • •

AMA-Hus Boverket SBI Stålbyggnadsinstitutet PLR Plåtslagarnas riksförbund M.fl.

13


M O N TA G E AV

Gipsskivor

GIPSSKRUV

Mot stålregel max 0,9 mm och träregel • Fostaterad alt. blankförzinkad • Finns också som bandad • Skruvlängder 25–75 mm, bandad 25–51 mm

20

Välj skruvlängd! st/m² Träregel = Gipstjocklek + ca 20 mm Stålregel = Gipstjocklek + ca Bandad 10 mm Skruvåtgång

14

C1 PH2 Korrosivitetsklass


GIPSSKRUV TRÄ

Mot träregel • Blankförzinkad • Finns också som bandad • Skruvlängder 25–70 mm, bandad 32–55 mm

20 st/m²

Välj skruvlängd! Träregel = Gipstjocklek + ca 20 mm Bandad Skruvåtgång

C1 PH2 Korrosivitetsklass

GIPSSKRUV KOMBI

Kombigänga mot träregel och max 0,9 mm stålregel • • • •

Blankförzinkad 3,9×30 finns för korrosivitetsklass C3 Finns också som bandad Skruvlängder 30–55 mm

20

Välj skruvlängd! st/m² Träregel = Gipstjocklek + ca 20 mm Skruvåtgång Stålregel = Gipstjocklek + Bandad ca 10 mm

C1 PH2 Korrosivitetsklass

GIPSSKRUV FÖRSTÄRKNINGSREGEL

Mot förstärkningsregel i stål max 2,5 mm • Blankförzinkad alt. fosfaterad • Finns också bandad • Skruvlängder 25–51 mm

20 st/m²

Välj skruvlängd! Stålregel = Gipstjocklek + Bandad ca 10 mm Skruvåtgång

C1 PH2 Korrosivitetsklass

15


GIPSSKRUV + LIMNING

Vid limning av gipsskivor Första lagret av gips skruvas med traditionell gipsskruv och andra lagret gips limmas och skruvas med gipsskruv gips.

• Blankförzinkad • 5,2×38 mm

20 st/m²

C1

Skruvåtgång PH2 Korrosivitetsklass

HÅRDGIPSSKRUV

För montering av hårda gipsskivor • • • •

Mot stålregel max 0,9 mm och träregel Blankförzinkad Finns också som bandad Skruvlängder 25–41 mm, bandad 32–51 mm

20 st/m²

C1

Bandad Skruvåtgång PH2 Korrosivitetsklass

16


M O N TA G E AV

Spånskivor SPÅNSKIVESKRUV, TRÄ

För montage av spånskivor mot träregel • Vass spets för snabb start • Ogängad del efter spånskivans tjocklek, pressar ner skivan mot underlaget

• Blankförzinkad • Finns också som bandad • Skruvlängder 25–65 mm, bandad 30–51 mm

20 st/m²

C1

Bandad Skruvåtgång PH2 Korrosivitetsklass

SPÅNSKIVESKRUV, STÅLREGEL

För montage av spånskivor mot stålregel max 0,9 mm • Ogängad del för att pressa skivan mot underlaget

• Gulförzinkad • Skruvlängd 3,9×28 mm

20 st/m²

C1

Skruvåtgång PH2 Korrosivitetsklass

17


M O N TA G E AV

OSB, träfiber & plywood TRÄFIBERSKRUV

OBS! Bandad skruv klarar max 0,9 mm stålregel

Mot stålregel max 0,9 mm och träregel • • • •

Fosfaterad Rillor under skallen Finns också som bandad Skruvlängder 30–40 mm

Välj rätt skruvlängd! Träregel = Skivans tjocklek + ca 20 mm Stålregel = Skivans tjocklek + ca 10 mm

20 st/m²

C1

Bandad Skruvåtgång PH2 Korrosivitetsklass

18


TRÄFIBERSKRUV MED HI-LOW GÄNGA

Mot stålprofil max 0,9 mm och träregel • • • •

Fosfaterad Rillor under skallen Finns också som bandad Skruvlängder 22–40 mm

20 st/m²

C1

Bandad Skruvåtgång PH2 Korrosivitetsklass

TRÄFIBERSKRUV UTAN STÖDGÄNGA

Mot stålregel max 2,5 mm och träregel • Gulförzinkad • Skruvlängder 28–57 mm

20 st/m²

C1

Skruvåtgång PH2 Korrosivitetsklass

19


M O N TA G E AV

Lister & socklar LISTSKRUV

Mot stålregel max 0,9 mm och träregel • • • • •

Litet huvud ger snygga montage Gulförzinkad, finns vitlackerad Skruvlängder 28–70 mm Dimension ∅ 3,9 mm Finns pulverlackerad RAL 9010 vit PH2 Korrosivitetsklass

C1

LISTSKRUV

Mot stålregel max 0,6 mm och träregel • • • • • •

Litet huvud med fräsvingar Stamfräs och spets med skärkant Förzinkad och gulkromat Skruvlängder 35–57 mm Dimension ∅ 3,0 mm TX10 Korrosivitetsklass Finns pulverlackerad RAL 9010 vit

C1

SOCKELSKRUV MED STÖDGÄNGA

Mot förstärkningsregel max 2,5 mm • Litet huvud och stödgänga ger • • • • 20

snygga montage Gulförzinkad, finns vitlackerad Skruvlängder 35–65 mm Dimension ∅ 4,2 mm Finns pulverlackerad RAL 9010 vit SQ1 Korrosivitetsklass

C1


M O N TA G E AV

Stålprofiler, skivmaterial, inredningar OBS! Finns också i ytbeläggningar för både korrosivitetsklass C3 och C4

MONTAGESKRUV

Mot stålregel max 0,9 mm och träregel. • • • •

Blankförzinkad och RAL-färg lackerad Finns i rostfritt stål A2 (måste förborra i stål) Skruvlängder 14–90 mm Låg brickskalle 2,5 mm

C1

PH2 Korrosivitetsklass

21


OBS! Finns också i ytbeläggningar för både korrosivitetsklass C3 och C4 MONTAGESKRUV

Mot stålregel max 2,5 mm • Blankförzinkad och RAL-färg lackerad

• Finns i ytbeläggningar för både korrosivitetsklass C3 och C4

• Skruvlängder 14–73 mm • Låg brickskalle 2,5 mm

C1

PH2 Korrosivitetsklass

MONTAGESKRUV, LÅG SKALLE

Mot stålregel max 0,9 mm och träregel • • • •

Extremt låg skallhöjd 1,3 mm Ytbeläggning för korrosivitetsklass C3 RAL-färg lackerad Skruvlängd 25 mm

C3

PH2 Korrosivitetsklass

22


M O N TA G E AV

Trallvirke TRALLSKRUV

Mot träregel • Traditionell design med ogängad del anpassad efter olika tralltjocklekar

• Syrafast rostfritt stål A4, korrosivitetsklass C5 • Klarar kustnära tuffa klimat och trallens rörelse utan att skruvbrott uppstår

C5

• Skruvlängd 30–75 mm TX20 Korrosivitetsklass • Skruven har skärkant för att skapa ett enkelt montage

TRALLSKRUV

Mot träregel • Traditionell design med ogängad del anpassad efter olika tralltjocklekar • Härdat stål, ytbeläggning godkänd för korrosivitetsklass C4 • Skruven har skärkant för att skapa ett enkelt montage • Rekommenderas att användas för små ytor där miljö och extrema förhållanden inte skapar stora rörelser i trallvirket, med skruvbrott som följd. Längd 30–110 mm TX20 Korrosivitetsklass

C4

23


ROSTFRI PONDUS

Mot träregel • Design skapad för att montera trallvirke

• • • • •

Vi rekomi exklusiva hårda träsorter som TEAK, menderar CUMARU, LÄRK, m fl. med stora vridkrafter och rörelse förborrning Syrafast rostfritt stål A4. Korrosivitetsklass C5 i hårda Klarar alla tuffa klimat och trallens rörelse träsorter utan att skruvbrott uppstår PONDUS gänga som pressar virket mot underlaget och motverkar rörelse Lämplig för grövre trallvirke fock 28 och 34 mm Dimension 5,0×70

C5

TX20 Korrosivitetsklass

TIPS ATT SKRUVA I TRALLVIRKE

• Vi rekommenderar alltid att välja syrafasta rostfria A4 skruvar för montage utomhus

• Skapa alltid en viss distans mellan varje trallbräda för att undvika spänningar och rörelser i trallen

• Rostfri A4 kvalitet på skruven säkrar från korrosionsangrepp i alla aggressiva miljöer, havsmiljö, poolområden m m

• Rostfri A4 skruv klarar rörelser i trallen som uppkommer vid stora ytor, vid gångpartier, exklusiva hårda trämaterial m m

• Rostfri A4 skruv är ohärdad och följsammare än en härdad stålskruv och undviker därmed skruvbrott Trallskruvsåtgång

24

Virkets bredd

Regelavstånd

Antal skruv/m2

28×95

c/c 600

40 st

28×120

c/c 600

35 st

34×145

c/c 600

30 st


M O N TA G E AV

Massiva trägolv PONDUS GOLVSKRUV

• PONDUS golvskruv skruvas mot träregel c/c 600 mm eller annat plant träbaserat golv

• Skruvas 45° i överkant fjäder

Golvtjocklek 14 mm 20 mm 25 mm 30 mm

PONDUS skruv 4,5×40 4,5×60 4,5×60 4,5×60

Bits ingår

• PONDUS gängan drar ihop och pressar mot golvunderlaget

• Den vassa PONDUS spetsen startar • • • •

C4

sprickbildning TX20 Korrosivitetsklass

snabbt och borrar utan Använd lågt varvtal på skruvdragare Reducerad skalle försänks enkelt i sponten Ytbeläggning godkänd för korrosivitetsklass C4 Skruvåtgång: skruvas c/c 600 mm i varje regel eller tätare i träbaserat underlag

25


M O N TA G E AV

Hängrännor & beslag RÄNNKROKSKRUV

Montering av rännkrok mot takfot i trä • 3st 4,8×35 i rostfritt stål A2, C5 enligt AMA HUS 14

C5 SQ2 Korrosivitetsklass

Montering av rännkrok mot lättbetong • 3st 8,0×80 FPS-E rostfritt stål A4, C5 enligt AMA HUS 14

26

C5

TX30 Korrosivitetsklass


BORRANDE NITSKRUV

Montering av utkastare, skarvning plåt mot plåt • • • • •

Ett snabbare alternativ till nitning Skruv av stål, korrosivitetsklass C3 Borrkapacitet 2,25 mm Dimension 3,5×9,5 Finns i RAL-färger

Finns i RALfärger

C3 PH2 Korrosivitetsklass

VINDSKIVESKRUV

Montering av rörsvep mot trä • J2V 4,5×28 stål, korrosivitetsklass C3 • Finns i RAL-färg lackerad

C3 TX25 Korrosivitetsklass

VINDSKIVESKRUV

Montering av vindskiveplåt mot trä • J2V 4,5×28 stål, korrosivitetsklass C3 • Finns i RAL-färg lackerad

C3 TX25 Korrosivitetsklass

27


M O N TA G E AV

Fönsterbleck FÖNSTERBLECKSKRUV

Mot träkarm och förborrat eller hålstansat fönsterbleck. • Skruv av syrafast rostfritt stål A4, korrosivitetsklass-C5

• Skruvas max c/c 150 mm • Skruvlängd 20 och 25 mm • Finns i RAL-färg lackerad

Bits ingår

C5

SQ1 Korrosivitetsklass

FÖNSTERBLECKSKRUV

Mot träkarm och fönsterbleck • Skruv av Bi-metall rostfritt stål A2, korrosivitetsklass-C5, borrande spets max 1,5 mm

• Skruvas max c/c 150 mm • Skruvlängd 20 mm • Finns i RAL-färg vit och svart

Bits ingår

C5

Uppfyller kraven i AMA HUS 14 Använd 75 mm lång bits, eller bitsförlängare vid montering för att inte skada fönsterblecket. SQ1 Korrosivitetsklass

28


M O N TA G E AV

PVC tak

FARMARSKRUV PVC

Mot träregel i profilbotten • Aluminiumbricka med EPDM tätning garanterar täta förband

• Ytbehandlad och pulverlackerad 40 µm för korrosivitetsklass C3

• Dimension 4,9×35 • Vingar fräser frigångshål i plasten • Skruven monteras i profilbotten

8 mm

C3 Korrosivitetsklass

29


M O N TA G E AV

Plåttak & fasad Finns i Rostfritt stål A2 Finns i RALfärger FARMARSKRUV

Mot träregel, lättbalk och i överlapp • Sexkanthuvud och ledad aluminiumbricka med 3 mm EPDM bricka

• Skruv i sätthärdat stål och borrspets • Ytbehandlad + pulverlack 40 µm för korrosivitetsklass C3

C3

• Dimension: 4,9×35, 4,8×20, 4,9×60 8 mm

Lättbalk max 3 mm

30

Träregel

Sidoöverlapp

Korrosivitetsklass


Finns i RAL-färg lackerad

IQ monteringshylsa levereras i varje kartong IQ FASADSKRUV

Mot träregel och i överlapp • Rundat estetiskt huvud med aluminiumbricka med 3 mm EPDM-gummi

• Skruv i sätthärdat stål och borrspets • Ytbehandlad + pulverlack 40µm för korrosivitetsklass C3 • Dimension 4,9×35, 4,8×20, 4,9×60

IQ hylsan garanterar att plåt och lack inte skadas vid montage, och att tätningen komprimeras rätt varje gång. TX25 Korrosivitetsklass Speciellt lämplig för synliga montage som fasad.

C3

Lättbalk max 3 mm

Träregel

Sidoöverlapp

31


M O N TA G E AV

Beslag, pilaster, täckplåtar m m Finns i RALfärger

BESLAGSKRUV J3P, ROSTFRITT STÅL

Mot tunna plåtar

• Rund skalle med tätningsbricka EPDM gummi • Bi-metallskruv, påsvetsad borrspets av härdat stål för bästa borrförmåga

• Borrkapacitet 2×0,9 mm • Levereras i olika RAL-färgkulörer • Dimension 4,8×19

C5

TX25 Korrosivitetsklass

BESLAGSKRUV J2P, STÅL

Finns i RALfärger

Mot tunna plåtar • • • • •

32

Rund skalle med tätningsbricka EPDM gummi Ytbehandlad för korrosivitetsklass C3 Borrkapacitet 2×0,9 mm Levereras i olika RAL-färgkulörer Dimension 4,8×19

C3

TX25 Korrosivitetsklass


M O N TA G E F Ö R

Stålbyggnation EJOT är en ledande europeisk tillverkare av skruvsystem för stålbyggnation, tak och fasad montering. EJOT uppfyller alla de rekommendationer och krav som ställs på korrosionsbeständighet, hållfasthet, ergonomi och genomförande.

• • • • •

SBI stålbyggnadsintitutet AMA hus Boverket ETA CE

EJOTs skruvar och system är noggrant framtagna för varje enskild applikation. För rätt val se vår produktkatalog. För alla utvändiga montage rekommenderar EJOT att bara använda skruvar av austenitiskt rostfritt stål i kvalitet A2 eller A4. Det garanterar ett långsiktigt krav på hållfasthet och korrosionssäkerhet. Ett ekonomiskt val. Ytbelagda stålprodukter är inte lämpliga för montage genom plåt och stålkonstruktioner då delar av ytbeläggningen lätt skavs bort vid monteringen. Montage mot träregel får bedömas utifrån korrosivitetsklass.

33


SAPHIR-JT2-STÅL

Borrande byggplåtskruv • Sexkantskalle med 14 mm fläns • Borrspets och gänga anpassad till applikationsområde

J2

• Applikationer och sortiment se vår produktkatalog

Varmvalsad balk max 12 mm

Lättbalk max 6 mm

8 mm

Lättbalk max 3 mm

Lättbalk max 2 mm

Träregel

C1 Korrosivitetsklass

Sidoöverlapp

SUPER-SAPHIR-JT3 ROSTFRITT STÅL

Borrande byggplåtskruv • Sexkantskalle med ledad rostfri

• • • • •

bricka med EPDM gummi E16 alt. E14 Austenitiskt rostfritt stål A2 alt. A4 Bi-metall skruv, påsvetsad borrspets av härdat stål för bästa borrförmåga Borrspets och gänga anpassad till applikationsområde Borrkapacitet upp till 18 mm J3 Applikationer och sortiment se vår produktkatalog 8 mm

Varmvalsad balk max 12 mm

34

Lättbalk max 6 mm

Lättbalk max 3 mm

Lättbalk max 2 mm

Träregel

C5 Korrosivitetsklass

Sidoöverlapp


SUPER-SAPHIR-JT3-FR ROSTFRITT STÅL

Rundad skalle med ledad rostfri bricka med EPDM gummi, E11

• Austenitiskt rostfritt stål A2 • Bi-metall skruv, påsvetsad borrspets av härdat stål för bästa borrförmåga

• Borrspets och gänga anpassad till

Finns i RALfärger

applikationsområde • Applikationer och sortiment, se vår produktkatalog

C5

Använd vår FR-hylsa för bästa och säkraste montage Speciellt lämplig för synliga montage som fasad TX25 Korrosivitetsklass

Träregel

Sidoöverlapp

Lättregel

Lättbalk max 3 mm

Lättbalk max 6 mm

Varmvalsad balk max 12 mm

SUPER-SAPHIR-JT6/IF6 SYRAFAST ROSTFRITT STÅL A4

Borrande byggplåtskruv för aggresivt korrosiva miljöer

• Austenitiskt rostfritt stål A4 • Bi-metallskruv, påsvetsad borrspets av härdat stål för bästa borrförmåga

J6

• Borrspets och gänga anpassat till applikationsområde • Applikationer och sortiment, se vår produktkatalog 8 mm

Varmvalsad balk max 12 mm

Lättbalk max 6 mm

Träregel

C5 Korrosivitetsklass

Sidoöverlapp

35


M O N TA G E AV

Sandwichpanel Mot stål, trä och betong­konstruktioner EJOT SUPER SAPHIR JT3-D ROSTFRITT STÅL A2 FÖR KORROSIVITETSKLASS C5

• Borrkapacitet 6 mm alt. 18 mm Varmvalsad balk max 12 mm

EJOT SUPER SAPHIR – JT3-D ROSTFRITT STÅL A2 FÖR KORROSIVITETSKLASS C5

• Borrkapacitet max 2 mm plåt mot trä EJOT SAPHIR JT2-D STÅL FÖR KORROSIVITETSKLASS C3.

• Borrkapacitet 6 mm alt. 12 mm

Träregel

BETONGSKRUV BS-R STÅL FÖR KORROSIVITETSKLASS C3

• Förborra ∅ 5 mm genom panel och 40 mm djup i betong Använd skruvdragare 600 r/m Vi erbjuder rostfria panelskruvar med • Borrkapacitet 18 och 25 mm i stål • Längder upp till 365 mm

C3

C5

8 mm Korrosivitetsklass

Se vår produktkatalog för information om applikationer och sortiment

36


M O N TA G E I

Simhallar, vägtunnlar & parkerings­garage m m I särskilt aggressiva korrosionsförhållanden utsatta för klorider och svaveldioxider varnas för spänningskorrosionssprickor vid användning av austenitiskt rostfria stålskruvar A2, A4 förorsakat av kontakt med klorider i kombination med belastning. I dessa rekommenderas rostfritt stål i kvalitet A5 (1.4529)

Mot trä och stålkonstruktion EJOT Corremaks är en gängpressande skruv tillverkad av austenitiskt rostfritt stål A5 (1.4529) som är lämplig i dessa miljöer och undviker risken för skruvbrott med förödande konsekvenser.

• • • •

J1

C5

Applikationer för träregel ∅ 6,5×22–145 mm Applikationer för stålbalk ∅ 6,3×22–125 mm 3/8" Korrosivitetsklass Montagen kräver förborrning Europeiskt typgodkännande ETA-10/0200

Varmvalsad balk max 12 mm

Träregel

37


M O N TA G E I O C H AV

Träkonstruk­ tioner Träskruvar för både inneoch utomhusmiljö. • Traditionell träskruv utvecklad för yrkesmän • Skruven har inbyggda egenskaper för att göra montaget snabbt, enkelt och säkert Drivning

• En kvalitetsprodukt med högsta kvalitet i material och ytbehandling

• Finns försänkt och kulligt utförande BLANKFÖRZINKAD – C1

• Dimension 3,0–6,0 • Längder 15–180 mm

C1

Fräsvingar

Korrosivitetsklass

EJOCOAT PLUS – C4

• Dimension 3,5–6,0 • Längder 16–180 mm

C4

Korrosivitetsklass

Spets

ROSTFRITT STÅL A4 – C5

• Dimension 5,0–6,0 • Längder 60–140 mm

C5

´ Korrosivitetsklass

38

Stamfräs


Träskruvar för grövre träkonstruktioner

RAPID GULFÖRZINKAD – C2

• Specalgänga med integrerad skärskåra

• • • •

och spets med 30° geometri minimerar sprickbildning, ökar utdragsvärden och ger en snabbare inskruvning Fräsvingar under skallen garanterar en optimal försänkning och är mjuk och snäll mot materialet Godkänd för korrosivitetsklass C2 Dimension 4,0–6,0 Korrosivitetsklass Längder 30–300 mm

C2

Drivning

Fräsvingar

Spets

Stamfräs

RAPID DUAL BLANKFÖRZINKAD – C2

• Skalle med kombinerad sexkant och TX fattning Konad skruvstam under skallen för centrering vid användning av bricka • Dimension 8,0–12,0 • Längder 50–400 mm

C2

Korrosivitetsklass

Drivning

Gänga

Spets

Stamfräs

39


M O N TA G E

Trä mot trä

BIG WAFER

Träskruv ”Big Wafer” är en universalskruv för grova trädimensioner

Ersätter fransk träskruv

• Stor platt skalle med TX-spår gör skruven lätt att montera och ger ett estetiskt utförande

• Godkänd för korrosivitetsklass C4 • Skruven har fiberskär och stamfräs som garanterar effektiv montering och ihopdragning

• Dimension ∅ 6,0–10,0 mm, längder 40–200 mm

C4

TX30-TX40 Korrosivitetsklass

Se ”Bygga trä”

Spets

40

Stamfräs


PONDUS torpedospets greppar direkt

PONDUS®

Konstruktionsskruv för virke och limträ Professionellt system för sammanfogning av träkonstruktioner T-drivning ger unik ergonomi



En enda skruv är ett komplett och professionellt skruvsystem • PODUS är ett professionellt skruvsystem för sammanfogning av träkonstruktioner

• Beräkningar enligt EUROKOD 5,

Unik gängstigning drar samman virket

• • • • Ersätter mängder av beslag och skruvar

tabeller och anvisningar erbjuds i vår KONSTRUERA MED PONDUS För mer information www.byggatra.se Dimensioner ∅ 4.5, 6.5, 8.2 mm Längder 40–330 mm Ytbeläggning godkänd för C4

Testa att bygga snabbare, starkare och snyggare

C4

Beställ provask! Korrosivitetsklass

Reducerad skalle försänk till önskat djup

17 mm

Funktions- och hållfasthetstestad genom Statens Provningsanstalt

Spetsens design minimerar sprickbildning

41


M O N TA G E AV

Byggbeslag ANKARSKRUV

Speciellt designad för att montera byggbeslag En sätthärdad träskruv designad för att montera byggbeslag • Skalle med TX-spår för bästa kraftupptagning och ergonomi • Konad skruvstam under skallen för centrering och kraftupptagning av byggbeslag • Spets och skärkant för snabb start och enkel inskruvning • Ytbehandlad för korrosivitetsklass – C4 • Dimension 4,8×40

C4

TX20 Korrosivitetsklass

Drivning

42

Spets


M O N TA G E I

Gipsskiva GIPSANKARE PROFFS

Metallankare som klarar hög belastning

• Finns för enkel, dubbel och tredubbel gips, men passar även för andra skivmaterial

• Monteras enklast med proffs monteringsverktyg Praktisk hållfasthet i kg Kraft

4E

4D

5E

5D

6E

6D

Drag

28

44

44

48

44

48

Tvär

40

65

54

64

54

64

2. Sätt ankaret i gipsskivan

3. Dra åt, expandera ankaret med monteringsverktyg

Montering

1. Borra hål enl. anvisning

4. Montera ur skruven 5. Montera detalj med skruven i ankaret

43


GIPSFÄSTE DRIVA 12/27

Tillverkad i pressgjuten zinklegering och passar enkel och dubbel gips. • Ingen förborrning krävs • DRIVA 12 levereras med skruv att passa 12 mm godstjocklek • DRIVA 27 levereras med skruv att passa 27 mm godstjocklek Praktisk hållfasthet i kg Kraft

Enkel gips

Dubbel gips

Drag

10

15

Tvär

20

30

Montering

1. Ingen förborrning, montera direkt i gipsskivan

44

2. Montera detalj med lämplig skruv


SKIVPLUGG I POLYPROPENPLAST

Klarar temperaturer -30 °C till +120 °C • Finns för enkel och dubbelgips • Skivplugg är lämplig för lättare infästningar Praktisk hållfasthet i kg Kraft

Enkelgips

Dubbelgips

Drag

4,5

7,0

Tvär

10,0

18,0

Montering

1. Borra hål enl. anvisning

2. Montera pluggen i borrhålet

3. Montera din detalj med den medföljande skruven

45


M O N TA G E I

Tegel, håltegel & betong

FM-X5 FASADPLUGG

Lämplig för alla typer av underlag, även lättbetong • Nylonplugg försänkt eller med fläns och försänkt skruv eller med sexkantskalle

C3

• Skruven ytbehandlad för korrosivitetsklass – C3 • FM-X5 är lämplig för tyngre montage • Längder 85–230 mm, ∅ 10 TX40 Korrosivitetsklass Montering

1. Borra hål enl. anvisning

46

2. Rengör hålet

3. Montera pluggen i hålet

4. Montera detalj med tillhörande skruv


EJOT SPIKPLUGG MED FÖRMONTERAD SPIK

Snabba och hållfasta montage av lister, socklar, hålband m m

• Plugg med försänkning används för detaljer av trä för att få en snygg försänkning

• Plugg med krage skall användas att fästa typ hålband av metall • Finns lackerade för färganpassning • Plugg i fullvärdig NYLON

Montering

1. Borra hål enl. 2. Slå in plugg med spik anvisning, geom detalj genom detalj

3. Montaget är klart

47


EXPANDERSPIKEN

Tillverkad av härdat fjäderstål och är avsedd för lättare montage i betong, tegel eller håltegel • Monteringsdjup ∅ 6/30 mm ∅ 8/40 mm • Lämpliga montage, syll, läkt, hålband m m Praktisk hållfasthet i kg (Betong C20/25) Kraft

∅ 6

∅ 8

Drag

50

70

Tvär

30

60

Montering

1. Borra hål enl. anvisning

48

2. Rengör hålet

3. Slå in expanderspiken genom detalj i hålet


BETONGSKRUV

BS-R och FBS-R • • • •

FBS-R, kullrig skalle med TORX T30 BS-R, sexkantskalle 8 mm Dimension ∅ 6,3, längder 35–300 mm Har bra lastkapacitet och är lämplig för medeltunga laster • ETA godkänd • Ytbehandlad för att klara korrosivitetsklass-C3 TX30

C3

8 mm

Korrosivitetsklass

Montering Använd slagskruvdragare vid montering. Max åtdragningsmoment 5 Nm. Monteringstips!

1. Borra hål enligt anvisad borrdiameter ∅ 5,0 mm 2. En betongskruv är inte beroende av hur hårt man drar (betong C20/25). Vid prefabricerad betongkvalitet av åt skruven för att få ett hållfast förband. Överskrid därför hårdare slag kan man behöva öka borrhålets diameter inte det angivna maximala åtdragningsmoment, 5Nm. tills man får ett acceptabelt inskruvningsmoment Risk finns annars att skruven skadas, som senare kan leda till skruvbrott

49


Bäst i test!

GRIPPER PLUGG

Montering

• Gripper är en väggplugg för montering i skivor, ihåliga och solida underlag av alla typer av material • Tål långvarig belastning och hög hållbarhet • Plugg med krage och bommar som hindrar pluggen att rotera • Dimension ∅ 5, ∅ 6, ∅ 8 och ∅ 10 mm 1. Borra hål enl. produktdata

2. För in pluggen i hålet 3. Montera objektet med lämplig skruv

Övrig information Pluggens praktiska hållfasthet i kg. Pluggstorlek

5

6

8

10

Min. skruvlängd

24+tfix

32+tfix

38+tfix

45+tfix

Skruv ∅

4

5

6

7

Laster

Drag

drag

drag

Drag

Hårdgips 12,5 mm

18

24

24

24

Gips 12,5 mm

10

13

13

15

Betong C20/25

40

190

140

170

Kalksandsten > 20N/mm2

30

80

90

140

Lättklinker > 3MN/m

10

20

30

50

Lättbetong 450kg/m3

5

10

15

35

2

50


NYLONPLUGG

• • • •

Beprövad NYLON plugg för betong och murverk För genomsticksmontage och förmontering i fasta grundmaterial Dimension ∅ 4 till ∅ 16 mm Utan krage med vridspärrar som hindrar från rotation

Montering

1. Borra hål enl. anvisning

2. Rengör hålet

3. Montera pluggen i borrhålet

4. Montera detalj med lämplig skruv

Pluggens praktiska hållfasthet i kg (drag) Dimension

∅ Borr

Betong C20/25

5×25

5

30

6×30

6

50

8×40

8

85

10×50

10

115

51


UNIVERSALPLUGG

• • • •

Universalplugg är lämplig vid arbeten i varierande materialtyper Konstruerad att klara ”svåra” material Bommar som hindrar pluggen att rotera Dimensioner ∅ 6, ∅ 8 och ∅ 10 mm

Montering

1. Borra och för in pluggen

2. Montera detalj med skruv som skall gå igenom hela pluggen

3. Vid hålsten, fortsätt skruva till tillräckligt motstånd nås

Pluggens praktiska hållfasthet i kg (drag)

52

Dimension

∅ Borr

Betong C20/25

Gips 13 mm

6×45

6

45

15

8×50

8

75

20

10×65

10

90

25


M O N TA G E I

Lättbetong

LÄTTBETONGSKRUV

Med lättbetongskruv kan du skruva direkt i lättbetong, utan förborrning. Notera att stora skillnader i utdragsvärden kan uppstå beroende på gammal eller nyproducerad lättbetong. Nyproducerad lättbetong finns dessutom i olika densitet som påverkar utdragsvärdet. Högre densitet ger högre värden. Skruvens gänglängd och inskruvningsdjupet påverkar också utdragsvärdet. Många faktorer påverkar således skruvens utdragsvärde i lättbetong. Därför rekommenderar vi att utdragsprov görs i det aktuella underlaget. Det är också viktigt att montaget görs med låga varvtal så att inte överdragning sker. Direktmontage med lättbetongskruv ger rätt använd ett bra resultat med hög lastupptagning.

53


SAP-XL

• Lättbetongskruv SAP-XL är speciellt utformad för hög lastupptagning i lättbetong, leca mfl porösa material

• Den konkava gängprofilen ger full gängtäckning med höga utdragsvärden som resultat

• Dimension ∅ 8, längder 90–180 mm gänglängder 65–115 mm • Godkänd för korrosivitetsklass – C4 • Tänk på att dynamiska och pulserande laster påverkar en applikations hållfasthet i porösa material

• Skruven får inte överdras vid montering

Montering

C4 TX25 Korrosivitetsklass

Ingen förborrning

1. Montera skruven direkt i lättbetongen, med låga varv

54

2. Dra åt försiktigt, får inte överdras


FPS-E ROSTFRITT STÅL A4

• Lättbetongskruv FPS-E tillverkad i syrafast rostfritt stål A4 för att klara extrema korrosiva applikationer

• Dimension ∅ 8, längder 80–240 mm gänglängder 65 mm • Godkänd för korrosivitetsklass-C5 • Skruven får inte överdras vid montering

C5 TX30 Korrosivitetsklass

Ingen förborrning

55


M O N TA G E I

Betong & natursten EXPANDER

• • • • •

EJOT insticksexpander för sprucken och osprucken betong Säkra och snabba montage Välj elförzinkad expanderbult i kolstål, BA-V för inomhusmontage Välj varmförzinkad BA-F eller rostfritt stål A4 BA-E för utomhusmontage För extrema utomhusmontage rekommenderar vi expander i rostfritt stål A5 (1.4529) BA-E-HCR • ETA godkänd • Montera expandern med rekommenderat åtdragningsmoment Montering

Bärförmåga upp till 2,6 ton/expander

1. Borra hål enl. anvisning

56

2. Rengör hålet med 3. Montera ankaret med borste och blås hammare genom detalj

4. Dra åt ankaret till angivet åtdragningsmoment


M O N TA G E I

Betong, natursten, tegel m m BETONGSKRUV S-CSA

• • • • •

EJOT betongskruv för sprucken och osprucken betong ETA godkänd Skruvdimensioner ∅ 6,3 ∅ 7,5 ∅ 10,5 och ∅ 12,5 Små expansionskrafter klarar små kantavstånd och inbördes avstånd Montera skruven med slagskruvdragare, men det maximala åtdragningsmomentet får inte överskridas • Finns med sexkantskalle eller försänkt Monteringstips! För att nå angivna hållfasthetsvärden krävs inga monteringsmoment annat än för att hålla den monterade detaljen på plats. Det angivna max. monteringsmomentet får aldrig överskridas, då risk för skador på skruven kan leda till framtida skruvbrott. Montering

1. Borra hål enl. anvisning

2. Rengör hålet med borste och pump

3. Montera skruven med slagskruvdragare. Får inte dras åt över angivet max. åtdragningsmoment

57


M O N TA G E I

Lättbetong & lättklinker MEA PLUGG LÄTTBETONG

• • • •

Lättbetongplugg MEA-GB är en kraftig plugg i högvärdig NYLON Den trekantiga profilen motverkar rotation vid monteringen Förborra enligt anvisning Dimension ∅ 10, ∅ 12 och ∅ 14 mm

Montering

1. Borra hål enl. anvisning

2. Slå in pluggen i underlaget jäms med ytan

3. Skruva fast detaljen med lämplig skruv

4. Montaget är klart

Pluggens praktiska hållfasthet i kg (drag) Dimension

Lättbetong densitet 500 kg/m3

Lättklinker

10×55

35

35

12×60

45

40

14×75

90

90

För montage i lättbetong rekommenderar vi alltid provdragning i aktuellt underlag.

58


LÄTTBETONG TML 626

• • • •

EJOT lättbetongplugg för lättbetong och leca utan expanderande egenskaper Pluggen formar sin egen gänga i underlaget. Förborra enl. anvisning Observera att lättbetongens densitet avgör hålets storlek Dimension ∅ 6, ∅ 8, ∅ 10 mm

Montering

1. Borra hål enl. anvisning

2. Montera pluggen med 3. Skruva fast detaljen sexkantverktyg direkt i pluggen. Dra inte åt mer än detaljen ligger an mot underlaget

Pluggens praktiska hållfasthet i kg (drag) Dimension

Lättbetong densitet 500 kg/m3

6×50

42

8×60

55

10×70

75

För montage i lättbetong rekommenderar vi alltid provdragning i aktuellt underlag.

59


Kemisk infästning EJOT EJOT MULTIFIX PSF, STYRENFRI POLYESTER 300 ML

• • • •

För osprucken BETONG För generell användning -5 °C till +35 °C Blandarrör medföljer varje patron ETA godkänd

EJOT MULTIFIX USF, STYRENFRI VINYLESTER 280 ML

• • • •

För sprucken och osprucken BETONG För höga och kritiska belastningar -10 °C till +35 °C Är användbar för undervattensmontage Vinylester tål högre belastning och är flexiblare, motverkar sprickbildning och krympning • Blandarrör medföljer varje patron • ETA godkänd

EJOT MULTIFIX USF VINTER, STYRENFRI VINYLESTER 300 ML

• • • •

För sprucken och osprucken betong För höga och kritiska belastningar -20 °C till +10 °C Är användbar för undervattensmontage Vinylester tål högre belastning och är flexiblare, motverkar sprickbildning och krympning • Blandarrör medföljer varje patron • ETA godkänd

60


Monteringstips för kemisk ankarmassa Notera att noga göra rent hålet från betong/stendamm för att kemiska massan skall fästa mot borrhålets väggar. Följ monteringsanvisningen noga!

Montering 1–2. Borra ett hål enligt anvisning och rengör hålet med en renblåsningspump 3–4. Rengör hålet med en metallborste och renblåsningspump igen 5. Pressa ut en provremsa på minst 10cm tills de två komponenterna har blandats helt 6. Injektera ankarmassan från hålets botten upp till 2/3 7. Sätt i pinnskruven med en vridande rörelse 8. Beakta härdningstiden innan du monterar detalj och drar åt till angivet moment

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

61


M O N TA G E AV

Dörr & fönsterkarmar KARMJUSTERINGSSKRUVAR

• • • • •

EJOT karmjusteringsskruv för lättare innerdörrar och mindre fönster Kräver inga speciella monteringsverktyg Justering av karmen görs enkelt genom att skruva in/ut Finns med eller utan borrspets Dimension: 6×70 med borrspets-6×90 utan borrspets

Montage av dörr och fönsterkarmar • Den traditionella karmskruven för trä • Finns i olika dimensioner 7×50, 7×70, 7×90 och 7×140 mm

Monteringsanvisning 1. Karmen riktas och låses, våg och lod kontrolleras. Därefter borra igenom karm och in i väggen. Kombinera borrförsänkare och centrumborr. 2. Sätt karmskruven på montagenyckeln och dra karmskruven 3. Ta bort eventuella kilar och justera karmen med universalnyckeln 4. Hålet täcks av färganpassat täcklock. Klart

62


TEMA KARMHYLSA

• • • •

TEMA karminfästning för trä, betong, lättbetong och stålregel TEMAs karmhylsor gör injustering och montering snabbare och enklare Karmhylsor i längder 20, 28, 32 och 40 mm Ett komplett sortiment av infästningsskruvar för olika monteringsunderlag

Monteringsanvisning

1. Förborra 14 mm hål i karmen, eller 2. Skruva in karmhylsan från kar- 3. Justera karmen i lod och våg och använd redan förborrade hål mens utsida fixera karmen på plats genom att justera karmskruvens fläns mot underlaget

4. Fixera därefter alla karmhylsor med lämplig skruv till underlaget

För att få information om alla tillbehör vid montage av karmar, se vår produktkatalog.

63


Besök Sandtagsvägen 9, 702 36 Örebro Post Box 9013, SE-700 09 Örebro Epost info@ejot.se Växel +46 19 20 65 00 Kundservice +46 19 20 65 10 ejot.se

Dok. nr. Proffsguide 2018-04-03

EJOT Sverige AB

Bygguide för proffs  

Välj rätt infästning

Bygguide för proffs  

Välj rätt infästning

Advertisement