Page 1

Maggie Adrover Alex Alvarez Maria Ballestar David Ballester Helena Basagañas Eva Blanes Anna Bosch Olga Cacenabes Gemma Caihuelas Lidia Calvo Laia Camps Harold Cano Daniel Castro Gisela Carbajo Miguel Carbó Silvia Carrera Marta Comas Maria Conesa Anna Corretja Cristina de la Riva Nacho Doménech Noa Eshel Mariona Espinet Alexandra Espinilla Marina Esteban Alex Fernández Elisabeth Fernández Bea Ferràn Maria Ferrés Jonathan García Claudia García-Mauriño Blanca Gardeñes Georgina Garrido Clara Giberga Maria Ginebreda Marta Gualtero David Holguin Blanca Hong Eduard Inglés

Centre universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona

Natasha Ivanova Pepe Jorro Tana Latorre Lía Lázaro Mónica López María Manchón Anna Martí Andrea Martinez Jenny Martínez Verónica Martínez Marina Masdeu Rosa Medina Núria Merseguer Marta Molero Ester Monreal Mar Moreno Mau Morgó Miryam Novo Marta Parés Mercè Perisé Marta Pujol M. Antonia Quetglas Maritza X.Ramos L. Maria Sánchez Miriam Sanchez Sandra Sardinero Joan Simeon Diana Singla Cristina Soler Laura Soler Carlos Soriano Elvira Soriano Sílvia Torrus Alba Valero Judith Vidal Cristina Xipell Jaime Zamorano Yidian Zhang


Coordinació editorial Lluc Massaguer i Arantxa Rodrigo Disseny gràfic Lluc Massaguer Fotografies Nora Ferreirós / Alba Giné / Lluc Massaguer Traducció i correcció Traduccions Mon S.L. © dels textos i de les imatges els seus autors Imprès a Cevagraf S.C.C.L. ISBN: 978-84-693-8572-2 D.L.: B-42870-2010 Monografies d’Eina núm. 18 Barcelona, desembre de 2010

tripa_PFC_09_10.indd 2

24/05/11 12:24


PFC 09/10

4

Disseny d’interiors

6

Disseny de producte

tripa_PFC_09_10.indd 3

78

Disseny gràfic

112

Traducciones/translations

173

Directori de graduats

214

24/05/11 12:24


Eina és una institució cultural organitzada com a fundació privada no lucrativa que té com a objectiu principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació i el debat cultural. L’escola Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia experiència de dedicació a un ensenyament obert, innovador i relacionat amb els corrents internacionals en l’àmbit del disseny i l’art. L’esperit crític, una constant en l’ideari de l’Escola, ha implicat una actualització permanent, raó per la qual han sorgit d’Eina, diferents generacions de creadors que han participat activament en la configuració de l’entorn cultural de la ciutat. Eina, com a centre d’estudis superiors adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, planteja les seves activitats d’acord amb paràmetres de rigor acadèmic i capacitat d’anàlisi del context. Els estudis de l’Escola s’orienten cap a la recerca i creació de nous llenguatges, alhora que cap a la formació de professionals i creadors amb qualificació tècnica. La relació d’Eina amb el medi cultural i econòmic, el contacte amb institucions i empreses, permet, també, que l’aprenentatge professional es doni en el marc d’una articulació fluïda entre formació i treball.

4

tripa_PFC_09_10.indd 4

Els estudis conduents al títol de Graduat Superior en Disseny finalitzen amb la presentació d’un Projecte Final de Carrera (PFC). La superació del PFC suposa haver desenvolupat un projecte original des del punt de vista conceptual, tècnic i formal, i acompanyar-lo de la documentació necessària per a la seva comprensió i eventual realització. Aquest llibre recull els PFC presentats al llarg del curs 2009-2010 que van ser tutoritzats, en el cas de l’itinerari de disseny d’interiors, per Anna Bach, Santi Ferrer-Vidal i Antoni de Moragas, en l’itinerari de disseny de producte per Gemma Bernal i Josep M. Tremoleda, i en l’itinerari de disseny gràfic per Marc Català i Pablo Juncadella.

24/05/11 12:24


Eina es una institución cultural organizada como fundación privada no lucrativa que tiene como objetivo principal la enseñanza del arte y del diseño, el fomento de la creación y el debate cultural. La escuela Eina, fundada en el año 1967, acumula una amplia experiencia de dedicación a una enseñanza abierta, innovadora y relacionada con los corrientes internacionales en el ámbito del diseño y el arte. El espíritu crítico, una constante en el ideario de la escuela, ha implicado una actualización permanente, razón por la cual han surgido de Eina varias generaciones de creadores que han participado activamente en la configuración del entorno cultural de la ciudad.

Eina is a cultural institution organised as a non-profit Private Foundation whose principal aim is that of teching art and design, the fostering of creativity and cultural debate. The Escola Eina, founded in 1967, has accumulated a wealth of experience in the dedication to open, innovative teaching related to international currents in the areas of art and design. Its critical spirit, a constant factor in the School’s essential ideas, involves constant updating, which is why different generations of creators has sprung from Eina who have participated actively in shaping the cultural environment of the city.

Eina, como escuela de estudios superiores adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, lleva a cabo sus actividades conforme a parámetros de rigor académico y capacidad de análisis del contexto. Los estudios de la escuela están orientados a la investigación y creación de nuevos lenguajes, así como a la formación de profesionales y creadores con calificación técnica. La relación de Eina con el medio cultural y económico así como el contacto que mantiene con instituciones y empresas permite también que el aprendizaje profesional se dé en el marco de una articulación fluida entre formación y trabajo.

Eina, as a school of advanced studies attached to the Universitat Autònoma de Barcelona, develops and undertakes its activities within the parameters of academic and the capacity to analyse given contexts. Studies at the School are directed towards the research and creation of new languages, at the same time as being oriented towards the training of professionals and creators with technical qualifications. Eina’s relation to the cultural and economic environment, and its contact with institutions and business, also allow its professional teaching to be given within the framework of a fluid articulation between training and work.

Los estudios que conducen a la obtención del título de Graduado Superior en Diseño concluyen con la presentación del Proyecto Final de Carrera (PFC). La superación del PFC implica desarrollar un proyecto original desde el punto de vista conceptual, técnico y formal y acompañarlo de la documentación necesaria para su comprensión y eventual realización. El presente libro recoge los PFC presentados a lo largo del curso 2009-2010 que fueron tutorizados, en el caso del itinerario de diseño de interiores por Anna Bach, Santi Ferrer-Vidal y Antoni de Moragas, en el itinerario de diseño de producto por Gemma Bernal y Josep M. Tremoleda, y en el itinerario de diseño gráfico, por Marc Català y Pablo Juncadella.

To obtain the Degree in Design students have to present a Final Degree Project (PFC) . To pass the PFC implies the development of an original project from the conceptual, technical and formal points of view and to accompany this with the appropriate documentation needed in order to understand the project clearly and to allow for its possible realization. This book is a collection of the PFCs presented during the 2009-2010 term. These were supervised, in the case of Interior Design, by Anna Bach, Santi Ferrer-Vidal and Antoni de Moragas, in relation to Product Design by Gemma Bernal and Josep M. Tremoleda, and finally for Graphic Design by Marc Català and Pablo Juncadella.

tripa_PFC_09_10.indd 5

5

24/05/11 12:24


DISSENY D’INTERIORS

tripa_PFC_09_10.indd 6

24/05/11 12:24


Tutors Anna Bach Antoni de Moragas Santi Ferrer-Vidal

tripa_PFC_09_10.indd 7

24/05/11 12:24


DISSENY D’INTERIORS Tribunal febrer Salim Belabbes Fernando Salas Sílvia Santaeugènia

Tribunal juliol i setembre Enric Steegman Jordi Peraferrer Albert Crispi

Alex Alvarez 10

David Ballester 12

Gemma Caihuelas 14

Lidia Calvo 16

Laia Camps 18

Blanca Gardeñes 30

Clara Giberga 32

David Holguin 34

Natasha Ivanova 36

Lía Lázaro 38

Ester Monreal 50

Mar Moreno 52

Miryam Novo 54

Marta Parés 56

Mercè Perisé 58

Cristina Soler 70

Sílvia Torrus 72

Alba Valero 74

Yidian Zhang 76

8

tripa_PFC_09_10.indd 8

24/05/11 12:24


Miguel Carbó 20

Silvia Carrera 22

Mariona Espinet 24

Alexandra Espinilla 26

Elisabeth Fernández 28

Mónica López 40

Andrea Martinez 42

Jenny Martínez 44

Verónica Martínez 46

Marta Molero 48

Marta Pujol 60

M. Antonia Quetglas 62

Maritza X.Ramos L. 64

Maria Sánchez 66

Diana Singla 68

9

tripa_PFC_09_10.indd 9

24/05/11 12:24


ALEX ALVAREZ HABITAR COM A UTOPIA HABITACLE EXPERIMENTAL

10

Habitar com a utopia no és un projecte, és la recol·lecció d’uns sediments dipositats al fons d’un període de temps ocupat en debatre qüestions teòriques i pràctiques sobre l’habitatge. Habitatge entès d’una forma llunyana al concepte de casa que té la societat occidental, en què aquesta, un objecte aïllat, mort i estàtic, representa un refugi del món exterior i un portal d’entrada a realitats virtuals. Habitatge entès, doncs, com a construcció primitiva, com un instrument amb potencial per resoldre les necessitats bàsiques humanes i per condicionar la vida al seu entorn. Un objecte viu, que sigui un conducte de relacions, una

tripa_PFC_09_10.indd 10

màquina de relacionar l’existència viva de l’entorn natural i l’existència viva de l’home. L’objectiu d’aquet debat sobre l’habitatge, iniciat amb la lectura d’un fragment de Essai sur l’architecture de Marc Antoine Laugier (en què busca el concepte de l’arquitectura a les cabanes primitives), és dissenyar unes propostes d’habitacles fonamentats en una recuperació de valors i formes del passat, organitzats i adaptats a les necessitats contemporànies amb la finalitat de donar peu a una forma de vida paral·lela a la realitat actual.

24/05/11 12:24


11

tripa_PFC_09_10.indd 11

24/05/11 12:24


DAVID BALLESTER LA FEDE. CENTRE DE PRODUCCIÓ MUSICAL EQUIPAMENT CULTURAL

12

tripa_PFC_09_10.indd 12

24/05/11 12:24


El projecte planteja la rehabilitació dels espais de l’edifici històric de la Federació Obrera de Molins de Rei per tal de crear-hi un centre de producció musical, públic i d’àmbit comarcal, amb bucs d’assaig, estudi de gravació, sala de concerts i els espais logístics necessaris: recepció, administració, magatzems, etc. Es diferencia l’ús diürn de la planta baixa respecte de l’ús nocturn de la platea i l’amfiteatre, on hi ha la sala de concerts amb el camerino, la barra de bar, un guardaroba, etc. Es reorganitzen, amb el mínim d’enderrocs, els espais originals de la planta baixa. Amb l’ajuda del

tripa_PFC_09_10.indd 13

passadís s’aconsegueixen delimitar les diferents zones d’ús: administració, bucs d’assaig i estudi de gravació. El vestíbul d’accés i el foyer afavoreixen l’entrada d’usuaris i la seva interrelació. La trama compositiva de la zona d’administració permet crear obertures per afavorir l’entrada de llum natural. A més, altres obertures creades al llarg de tots els envans divisors de la zona d’administració ajuden a la comunicació visual entre espais i permeten tenir una visió contínua de tota la planta baixa, des del vestíbul fins al foyer. 13

24/05/11 12:24


GEMMA CAIHUELAS HIVERNACLE. ALBERG JUVENIL INTERIORISME COMERCIAL

El projecte consisteix en la creació d’un alberg juvenil en el que actualment és un hivernacle i centre de jardineria, al barri de Sants. L’objectiu és projectar una petita ciutat a l’interior de l’actual edifici i mantenir l’essència de l’actual hivernacle a través de diferents conceptes i elements que es conservaran i es potenciaran a l’alberg juvenil, com ara el nom: Hivernacle. De l’actual edifici mantinc tres conceptes: l’estructura d’obra vista amb arcs i una gran altura; la lluminositat natural, que prové de grans finestrals i d’una espectacular 14

tripa_PFC_09_10.indd 14

coberta a dues aigües vidriada i, finalment, l’entorn natural que es genera a través de les plantes, el color i l’olor. La reforma potencia la relació interior/exterior i crea espais ambigus, on els límits es desdibuixen amb la utilització dels mateixos materials, paviments i mobiliari d’exterior i potenciant la llum natural. El fet que es tracta d’un edifici de gran altura també ha permès jugar amb diferents nivells i donar amplitud i llum als espais. Les habitacions s’han disposat en petites casetes a l’interior de l’edifici i d’aquesta manera s’ha potenciat la idea d’interior-exterior i s’ha creat una petita ciutat dins l’actual pell de l’edifici.

24/05/11 12:24


15

tripa_PFC_09_10.indd 15

24/05/11 12:24


LIDIA CALVO VIVER MARINA ESPAI DE TREBALL

El projecte vol realitzar un viver d’empreses, un espai de treball i creació on joves emprenedors puguin iniciar empreses competitives i innovadores. El viver té com a objectiu oferir el primer impuls a aquells emprenedors que desitgen dur a terme les seves idees de negoci, gràcies a la creació d’un nucli empresarial que doni cabuda a unes dotze empreses del sector dels audiovisuals i el disseny, on els lloguers siguin baixos i permetin disminuir la barrera econòmica que suposa establir un lloc de treball.

16

tripa_PFC_09_10.indd 16

El projecte se situa a la Vila Olímpica del Poblenou, a Barcelona. L’edifici escollit és l’antiga Central de Telefònica, una construcció dels arquitectes Jaume Bach i Gabriel Mora finalitzada l’any 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona. L’edifici que s’intervindrà té una planta ellíptica i consta de cinc pisos. A la planta baixa hi ha la recepció, les plantes primera, segona i tercera són els espais de treball, i la quarta planta és un restaurant-menjador. Viver Marina pretén oferir espais de treball confortables, però a la vegada dinàmics i austers, que permetin que l’emprenedor desenvolupi la seva feina en un entorn creatiu, col·lectiu i participatiu.

24/05/11 12:24


17

tripa_PFC_09_10.indd 17

24/05/11 12:24


LAIA CAMPS TALLER ORFF EQUIPAMENT CULTURAL

18

El projecte consisteix en la rehabilitació d’una nau industrial situada a Porqueres (Pla de l’Estany) per fer-hi un centre docent on es duran a terme tallers de música amb la pedagogia Orff. Aquesta pedagogia es basa en l’ensenyament a partir de la participació activa de l’experimentació de la música, a través de l’expressió corporal, la veu, el cant, l’ús d’instruments Orff o percussió corporal. S’experimenten el ritme, la melodia, l’harmonia, el timbre, la for-

tripa_PFC_09_10.indd 18

ma, etc., per arribar a trobar el nivell més alt de creativitat, improvisació i expressió artística de cada individu. En el disseny s’ha buscat crear una relació entre les diferents plantes, a partir de l’obertura d’un doble espai que desenvolupa una idea conjunta i desplega les diferents funcions. Es zonifica l’espai de públic a privat, per poder aïllar i condicionar l’espai de la contaminació acústica interior i millorar el funcionament del Taller Orff.

24/05/11 12:24


19

tripa_PFC_09_10.indd 19

24/05/11 12:24


MIGUEL CARBÓ SHOWROOM ESPÍRITU DE NEGRITA, GELIDA INTERIORISME COMERCIAL

20

tripa_PFC_09_10.indd 20

24/05/11 12:24


El showroom Espíritu de Negrita és un espai situat en una de les naus industrials de l’empresa de licors Bardinet, en concret, en una nau destinada al procés d’envelliment del rom Negrita. Amb els seus 210 m2, es tracta d’un espai amb el qual es busca potenciar la imatge corporativa i crear un lloc on el protagonista principal sigui el producte: l’ampolla de rom Negrita. La funció principal d’aquest espai és mostrar el producte de la manera més atractiva possible, informar el visitant sobre el seu origen, la filosofia de la marca i el seu procés

tripa_PFC_09_10.indd 21

d’elaboració, fer un tast de roms, celebrar un còctel o organitzar una reunió formal amb clients. El showroom Espíritu de Negrita s’ha dissenyat amb una disposició molt oberta i transparent. Una paret d’ampolles de rom Negrita genera un filtre de llum natural que impregna tot l’espai amb la seva tonalitat daurada. La fusta de roure sense tractar, present tant al llarguíssim passadís com a la barra central i a la taula de reunions, s’encarrega de donar un aire caribeny i càlid a un espai d’estètica profundament industrial.

21

24/05/11 12:24


SILVIA CARRERA TOCA FERRO. ARXIU HISTÒRIC TARRAGONÍ EQUIPAMENT CULTURAL

22

A l’hora d’escollir el tema per al meu projecte final de carrera em plantejo quins elements de la meva ciutat s’haurien de millorar, tenint sempre molt clar que vull aprofitar aquest edifici emblemàtic i que actualment es troba en tan mal estat. Per què un arxiu històric? Perquè la ciutat de Tarragona és plena d’història i tots els tarragonins l’hem viscut sempre de molt a prop. El repte: apropar la cultura i la història al poble en un entorn de disseny i actualitat.

tripa_PFC_09_10.indd 22

Realitzo una intervenció a l’edifici que acollia l’antiga rectoria de l’arquebisbe de la catedral de Tarragona, que és del segle XIII. El programa que hi ubico és l’arxiu històric. Voldria que aquesta entitat fos més accessible que els actuals arxius, per això l’emplaçament escollit es troba al Pla de la Seu, que és una plaça molt transitada i, sobretot, emblemàtica, ja que també hi podem trobar la catedral de la ciutat.

24/05/11 12:24


23

tripa_PFC_09_10.indd 23

24/05/11 12:24


MARIONA ESPINET REDISSENY DE L’APLEC DEL CARAGOL ESPAI PÚBLIC www.marionaespinet.com

24

tripa_PFC_09_10.indd 24

24/05/11 12:24


L’Aplec del caragol (Lleida) és una festa d’interès turístic nacional que rep 200.000 visitants i mobilitza 12.000 participants. Durant 4 dies del mes de maig es consumeixen dotze tones de caragols. Com puc sintonitzar una festa popular amb el disseny? L’objectiu del projecte és millorar les condicions de l’aplec, potenciar la interrelació de visitants i participants, comunicació i imatge, sempre sense desvincular-me de l’essència de la festa, en què els membres de les penyes són els protagonistes. És a dir, crear un espai neutre on el codi de colors sigui el llenguatge que serveixi per identificar les penyes.

tripa_PFC_09_10.indd 25

Així doncs, adequo el parc urbà a una gran polivalència, el faig apte per a altres esdeveniments, a més a més de millorar-ne les condicions estètiques i funcionals. Per aconseguir una millora en la fluïdesa i comoditat, tant per als visitants com per als participants, reorganitzo els vials i els formats que sempre es mantenen vinculats a la quadricula marcada per la intervenció al parc urbà. També aconsegueixo una millor comunicació i ordenació de les penyes proposant uniformitat en els materials i les distribucions, però respectant la llibertat dels membres de les penyes i la seva personalització, tan important en aquesta festa. 25

24/05/11 12:24


ALEXANDRA ESPINILLA CASA-TALLER EQUIPAMENT EDUCATIU

El projecte consisteix a remodelar una casa-taller per a joves estudiants de l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar, el mateix municipi en què hi ha l’edifici triat.

26

La intenció és crear una residència i adaptar-la a les necessitats biològiques i formatives dels estudiants en un clima mediterrani, totalment apropiat gràcies a la seva ubicació i els orígens del lloc, on l’autogestió, la convivència i l’aprenentatge mutu siguin els pilars fonamentals.

tripa_PFC_09_10.indd 26

L’edifici objecte del projecte són les antigues Escoles Municipals, una construcció del 1910 que anteriorment estava dividida en dues parts iguals –zona de nens i zona de nenes–, tal com fan palès els grans finestrals situats a les façanes amb més extensió de l’edifici. El nou projecte vol destacar l’estructura i la disposició inicials de l’edifici mantenint en la mesura que sigui possible la gran entrada de llum i la transparència entre la façana posterior i la principal.

24/05/11 12:24


27

tripa_PFC_09_10.indd 27

24/05/11 12:24


ELISABETH FERNÁNDEZ INTERVECIÓ EN UN PAISATGE EN RUÏNES PER A LA INTERACCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ A L’ENTORN ESPAI PÚBLIC www.behance.net/efernandez

28

L’objectiu de l’actuació és recuperar la cultura perduda de la Mussara, abandonada en els anys seixanta, com un homenatge a la seva memòria. El projecte s’ha concebut provant de protegir i destacar les emocions i la bellesa que desprèn el mateix ambient decadent, tenint molta cura de no destruir l’atmosfera d’aquest lloc únic. La solució s’ha de basar en la gairebé no intervenció, o el que és el mateix, en una concepció amb tendència minimalista pel que fa a obra nova i elegància orgànica que respecta la mateixa essència de l’ecosistema en què s’emmarca el poble.

tripa_PFC_09_10.indd 28

L’èxit d’aquesta premissa s’ha basat en l’elecció de la vegetació com un dels elements principals, i també en els materials que han resolt les dificultats estructurals que presentava el projecte. Aquest està format per una trama de recorreguts que abracen els diferents espais: des de les zones de repòs, el berenador, la nova bassa i els miradors fins als elements de mobiliari creats per cobrir les necessitats del programa. La intervenció no intenta modificar, sinó conservar i completar el paisatge existent.

24/05/11 12:25


29

tripa_PFC_09_10.indd 29

24/05/11 12:25


BLANCA GARDEÑES REHABILITACIÓ D’UNA TORRE A L’HORTA DE LLEIDA INTERIORISME DOMÈSTIC

30

tripa_PFC_09_10.indd 30

24/05/11 12:25


L’objectiu del projecte és habilitar una torre situada a l’horta de Lleida com a gran punt de reunió per a una família molt nombrosa. Es busca crear un lloc per a una agradable i còmoda convivència. La intenció és reinterpretar l’estructura de la típica casa de pagès prenent l’espai de la cuina, el menjador i la sala com a centre de la casa; reestructurar l’habitatge afegint als usos habituals la distribució de la vida familiar tradicional (grans espais comuns, petits recintes privats), tot plegat amb una estètica actual.

tripa_PFC_09_10.indd 31

A l’hora de plantejar el projecte s’han tingut en compte una sèrie de premisses indispensables com ara la comoditat, l’aprofitament de l’espai i la connexió entre els diferents àmbits. Tot això ha donat com a resultat un conjunt de matisos compensats en què la interrelació entre els habitants i els usos es realitza de forma natural. D’aquesta manera és possible cuinar, menjar i relaxar-se en un mateix ambient, alhora que l’interior es relaciona amb l’exterior a través de grans vidrieres, que permeten l’entrada de llum natural i la relació directa interior-exterior. Es vol combinar i contrastar el que és antic i el que és nou combinant materials com ara la fusta, el ferro, la rajola de fang, el vidre i el ciment polit.

31

24/05/11 12:25


CLARA GIBERGA CRAE. LA CASONA EQUIPAMENT SOCIAL

32

tripa_PFC_09_10.indd 32

24/05/11 12:25


El Centre Residencial d’Acció Educativa La Casona és un centre que acull vuit adolescents en situació de risc. Hi treballen educadors socials que s’encarreguen de garantir a aquests menors tant les necessitats bàsiques com les afectives, psicològiques i educatives.

Aquest emplaçament és interessant perquè, tot i que es tracta d’edificacions emblemàtiques de l’antiga vila de Gràcia, s’hi han realitzat moltes intervencions posteriors que han trencat l’estil dels edificis originals. Per això, un dels objectius del projecte és retornar a les edificacions originals.

El projecte se situa a la vila de Gràcia, un barri ric en associacions i equipaments juvenils que facilitarà la integració del menor en la societat. Concretament el trobem a tres vivendes iguals, construïdes l’any 1873, situades al carrer Verdi.

A partir de la unificació de les tres vivendes i de la reordenació del seu interior prenent com a base l’ordenació interior d’una, es dóna resposta a les necessitats educatives del centre creant espais íntims i espais comuns en els quals el menor es pot desenvolupar i pot créixer personalment i educativa i socialment.

tripa_PFC_09_10.indd 33

33

24/05/11 12:25


DAVID HOLGUIN DÉLITMINEUR EQUIPAMENT SOCIAL

34

La ciutat moderna, a més d’unir esdeveniments de caràcter social que generen nous comportaments i noves dinàmiques, arriba a alterar els valors morals i crea marcs favorables per a l’aparició de noves tipologies que satisfacin les necessitats presents. A l’escenari socioeconòmic actual, en què els joves tenen dificultats per incorporar-se al mercat laboral i per independitzar-se, el love hotel ofereix un espai privat a moltes parelles, casades o no, que viuen amb els seus pares o els seus fills i que no tenen prou espai per fomentar la seva relació. En aquests establiments d’origen japonès predominen la fantasia i el desig de cometre un de-

tripa_PFC_09_10.indd 34

licte menor, un anhel intrínsec de l’ésser humà, i sobretot propi del romanticisme, que resideix en l’àmbit de l’ombra i de l’estat d’ànim intrigant de la majoria de les persones. DélitMineur és un hotel que fuig dels arquetips occidentals i que trasllada el model japonès conservant elements fonamentals com ara l’anonimat, la prolongació de la privacitat mancada o la fantasia no temàtica i que, així mateix, reinterpreta conceptes de l’imaginari eròtic occidental recorrent a elements del disseny i de l’arquitectura com ara les gelosies, les transparències i la penombra.

24/05/11 12:25


35

tripa_PFC_09_10.indd 35

24/05/11 12:25


NATASHA IVANOVA RESTAURANT – CERVESERIA ARTESANAL AURUM INTERIORISME COMERCIAL

Aurum és un restaurant cerveseria artesanal situat a l’edifici d’una antiga fàbrica de Poblenou (22@). El seu nom significa or en llatí, un color que recorda el color daurat de la cervesa i que dóna un toc elegant i xic al local. El concepte de disseny interior es basa en aconseguir l’harmonia entre la nova vida de l’edifici i l’apreciació del seu passat.

36

En la distribució s’ha ideat una topografia artificial que emergeix del terra i de manera subtil configura subespais que donen resposta a les necessitats d’espai del restaurant. Els cossos orgànics realitzats en llistons de fibra de vidre

tripa_PFC_09_10.indd 36

trenquen la simetria i monotonia de l’ambient industrial i creen una jerarquia en el gran espai únic, ordenant així els usos del local. Així és com un disseny innovador basat en tècniques i materials moderns troba el seu lloc en el cos d’una antiga construcció. Aurum disposa de la seva pròpia fàbrica de cervesa. Els obradors de cervesa, com que són la més gran atracció del local, estan situats sobre un pedestal i són visibles des de qualsevol punt del restaurant.

24/05/11 12:25


37

tripa_PFC_09_10.indd 37

24/05/11 12:25


LÍA LÁZARO 191 DE FLOR EQUIPAMENT SOCIAL

El projecte consisteix a reformar una antiga nau industrial situada a la Dreta de l’Eixample de Barcelona perquè allotgi activitats infantils. Les activitats es faran a diversos tallers adreçats a nens d’entre 6 i 11 anys en què es combinarà educació i entreteniment. El centre connecta amb un pati interior d’illa que es vol recuperar segons el Pla global de recuperació d’interiors d’illa. D’aquesta manera, la nau actua com a mirador urbà que connecta el carrer i el futur pati interior, i es converteix en element de cohesió social en potenciar la relació 38

tripa_PFC_09_10.indd 38

entre els nens que juguen al pati, la gent gran que va i ve, i les activitats que es desenvolupen al seu interior. El centre es divideix en dues àrees: d’una banda, els tallers, un espai d’aprenentatge, joc i convivència comprès en quatre caixes blanques amb obertures a diferent alçada. La idea de la caixa sorgeix a partir del camí que segueix un nen per desenvolupar la seva creativitat. I, d’altra banda, les zones de serveis (banys, recepció, sala de professors i magatzem) necessàries perquè les activitats es puguin dur a terme de manera òptima. Sobre aquesta zona de serveis trobem un espai de lectura i llibreria.

24/05/11 12:25


39

tripa_PFC_09_10.indd 39

24/05/11 12:25


MÓNICA LÓPEZ A DOS PASITOS EQUIPAMENT SOCIAL

40

Dues passetes és la distància emocional que separa la llar de qualsevol veí d’aquestes dues cases del segle XVII situades al casc antic de Còrdova. El nom fa referència a l’estimació amb què es vol atraure les famílies fins a aquest punt de reunió social. La intervenció permet redescobrir la concepció originària dels dos edificis existents, que s’unifiquen amb la mirada posada a la feina de Palladio. D’aquesta manera, es recupera una construcció domèstica per reorientar-la a l’ús popular alliberant-la dels afegits i les modificacions que el pas dels anys ha anat permetent i rescatant el jardí posterior per a les famílies i els actes culturals. Amb aquesta renovació es busca que l’arquitec-

tripa_PFC_09_10.indd 40

tura interior es percebi com una desdensificació, transmetre la sensació que les parets són més gruixudes a l’entrada i més fines segons s’avança en direcció al jardí interior. Els paviments posen l’accent en aquest mateix aspecte, de manera que el seu color i la seva textura van perdent intensitat a mesura que ens apropem al jardí. Aquest, presidit pels xiprers com a altíssims guardians, destaca la seva poètica quan es fa fosc, a l’hora dels recitals o del cinema d’estiu, envoltat en una intensa olor de gessamí. Per tot això, aquest centre es convertirà en un punt de referència destacat en la memòria popular del lloc.

24/05/11 12:25


41

tripa_PFC_09_10.indd 41

24/05/11 12:25


ANDREA MARTINEZ EL GRANER, CENTRE DE CREACIÓ EQUIPAMENT CULTURAL

El Graner és en un centre de creació d’art i disseny. Està preparat per a poder realitzar-hi qualsevol disciplina relacionada amb les arts audiovisuals i enfocat a joves artistes i dissenyadors. El Graner ofereix a aquests joves totes les instal·lacions i els espais necessaris perquè puguin dur a terme els seus projectes creatius, alhora que els promociona gràcies a la seva sala d’exposicions oberta al públic.

42

L’interiorisme d’aquest edifici, l’antiga fàbrica Philips, sempre té present els objectius del centre: aportar les eines necessàries per a realitzar qualsevol projecte creatiu i promocionar els joves artistes i dissenyadors. Sempre amb un caràcter obert, d’interrelació i comunicació.

tripa_PFC_09_10.indd 42

El centre es divideix en tres parts importants: les zones de treball, les zones obertes al públic, i el gran nucli, la sala d’exposicions que articula la resta d’espais i funcions. Aquest nucli, dotat d’un fort caràcter gràcies al material de què està construït i a la seva presència central amb dues alçades, és el resultat del que l’envolta. El resultat del treball que es realitza a les instal·lacions del seu voltant es veu en aquesta sala d’exposicions, protagonista del projecte.

24/05/11 12:25


43

tripa_PFC_09_10.indd 43

24/05/11 12:25


JENNY MARTÍNEZ MUST INTERIORISME COMERCIAL

Es projecta la rehabilitació d’un local entre mitgeres al barri de la Ribera, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona. Al local existent hi havia una galeria d’art i té una superfície de 55 m2 + 20 m2 d’altell. L’objectiu és dissenyar un taller-showroom adequat per a una marca de joies en una zona on la ubicació, l’entorn i les dimensions del local l’afavoreixin.

44

Must exposa i ven joies d’autor, treballades artesanalment per aconseguir un producte final exclusiu. El projecte pretén crear un espai obert que correspongui a tots els

tripa_PFC_09_10.indd 44

usos sense utilitzar envans interiors que s’interposin en la visió del client. Aquest es defineix mitjançant el disseny de dues peces que marquen els usos de l’espai: la taula taller-mostrador que defineix la zona de treball, d’exposició i d’atenció al client, i l’armari que separa la zona privada de la d’exposició. Els materials i colors emprats, juntament amb la il·luminació, pretenen remarcar la separació dels espais. La il·luminació també tindrà la funció de crear un espai lleugerament fosc que intentarà transmetre (amb els expositors-llum) la sensació de levitació de les peces exposades.

24/05/11 12:25


45

tripa_PFC_09_10.indd 45

24/05/11 12:25


VERÓNICA MARTÍNEZ HOTEL MÓNACO INTERIORISME COMERCIAL

46

tripa_PFC_09_10.indd 46

24/05/11 12:25


El projecte consisteix en el redisseny de l’antiga Casa Mónaco i el seu edifici annex per adequar-los als requeriments d’un petit hotel de boutique. La primera decisió clau va ser comunicar interiorment les dues edificacions. Es decideix ubicar la recepció i el bar/ restaurant a la planta baixa. Les habitacions es disposaran a l’edifici perquè la seva estructura afavoreix les plantes repetitives d’habitacions a banda i banda d’un passadís central caracteritzat per un pati interior amb entrada de llum natural. Per aquest patí interior caurà fins a la primera planta

tripa_PFC_09_10.indd 47

una cortina vegetal que permetrà l’entrada de llum, però alhora evitarà la visió d’una façana de finestres irregulars. El nus de comunicacions verticals se situa a la frontera dels dos edificis i l’antiga escala de fusta de la casa es manté com a símbol d’identitat. Quant a l’exterior, es recupera la pedra natural amb què està revestida la casa, a la qual s’uneix visualment l’edifici per mitjà d’un sòcol que arriba fins al primer nivell, que anirà revestit de la mateixa pedra. El jardí es mantindrà i es crearan una petita terrassa d’estiu per al restaurant i una piscina a disposició dels clients de l’hotel.

47

24/05/11 12:25


MARTA MOLERO LA CARBONERA INTERIORISME COMERCIAL

El projecte consisteix en la rehabilitació d’una antiga carbonera situada al port de Barcelona per convertir-la en un restaurant. Al Moll Nou s’han produït un seguit de canvis que han fet que aquesta zona es converteixi en un centre d’oci privilegiat gràcies a les seves vistes i, per tant, que sigui idoni per fer-hi un restaurant.

48

L’objectiu principal del projecte és oferir un nou punt de vista del port industrial de Barcelona a partir de la recuperació de les naus del Moll Nou. Tant a l’hora d’actuar a l’exterior com a l’hora de fer-ho a l’interior del local s’ha donat prioritat a la conservació dels trets històrics de

tripa_PFC_09_10.indd 48

l’edifici, construït l’any 1912. Un dels conceptes principals del projecte ha estat enfortir la relació entre l’interior i l’exterior del local, per això s’han creat una sèrie d’obertures a la façana que permeten una visió directa del port tant en zones de menjador com des de l’entrada del local. L’element carbó pren un paper molt important dins el local per recordar l’antic ús de la nau. S’aplica en diferents elements, però on pren més rellevància és en les lluminàries que es distribueixen per tot el local. S’ha procurat establir un vincle amb la indústria naval a partir de materials com ara el metall i la fusta.

24/05/11 12:25


49

tripa_PFC_09_10.indd 49

24/05/11 12:25


ESTER MONREAL REDISSENY DEL MERCAT DE GIRONA EQUIPAMENT COMERCIAL

50

tripa_PFC_09_10.indd 50

24/05/11 12:25


La intervenció es realitza a l’actual edifici del Mercat de Girona. El projecte pretén fomentar, revitalitzar i millorar l’activitat que s’hi desenvolupa per adaptar-lo als nous temps. L’objectiu del projecte és potenciar l’activitat del mercat d’aquesta ciutat per tal de fer-lo atractiu i portar-lo als temps actuals. El redisseny de l’espai interior implanta una nova activitat que potencia les actuals i crea una nova imatge exterior. Es vol aconseguir oferir més propostes que atreguin un públic més ampli. Gràcies a la redistribució de la planta baixa es creen unes grans obertures que faciliten la visió

tripa_PFC_09_10.indd 51

des de l’exterior i trenquen l’opacitat actual de l’edifici. Amb la creació d’un nou espai central apareix una nova activitat complementària a la que es desenvolupa actualment que fomenta la participació i la relació humana i potencia la qualitat del producte que s’ofereix al consumidor. Tant a la intervenció interior com a l’exterior s’ha apostat per la utilització dels materials característics, dominants i representatius de la ciutat de Girona, per potenciar tant la qualitat dels productes com la imatge de l’edifici en el conjunt de la ciutat.

51

24/05/11 12:25


MAR MORENO CAL BARRACHINA EQUIPAMENT SOCIAL

El projecte consisteix en la rehabilitació de dos edificis units l’any 1976, entre mitgeres, al centre de Vilafranca del Penedès. S’han dividit en dues funcions: un pis tutelat per a quatre joves de 16 a 18 anys d’un CRAE i dos educadors socials (P1, P2, P3 i Pterrat) i unes sales-taller (espai públic destinat a sala d’estudi, on també es realitzaran tallers i xerrades) per als joves de la vila (PB i PS).

52

Els objectius que s’han plantejat són molts: crear un espai al més familiar possible, que tingui intimitat en els dormitoris, espais amplis i oberts (percepció global de l’espai), aprofitar al màxim la llum natural, etc., sempre tenint

tripa_PFC_09_10.indd 52

en compte la naturalesa dels usos de cada zona (privats, semiprivats o públics). El concepte és el d’unió de les funcions a través de l’escala i la claraboia. L’escala és el punt d’unió dels espais, una cadena de petges i contrapetges que van cosint cada pis. La claraboia, que corona l’escala és el punt d’unió de tots els pisos de l’edifici a través de la llum que s’hi filtra. Cada espai s’ha pensat per als joves, als quals està destinat. Això es veu reflectit tant en els materials utilitzats com en els quatre colors triats per als quatre joves del CRAE i també en el mobiliari i la il·luminació escollits.

24/05/11 12:25


53

tripa_PFC_09_10.indd 53

24/05/11 12:25


MIRYAM NOVO ESPAI SUMMA, CENTRE DE PROMOCIÓ CULTURAL A SANT ADRIÀ DE BESÒS EQUIPAMENT CULTURAL

El projecte suposa el redisseny de l’antiga Casa Consistorial de Sant Adrià de Besòs, que actualment es troba en desús, per tal d’adequar-la als requeriments del nou equipament municipal, destinat a oferir espais i serveis perquè entitats i col·lectius de la ciutat puguin dur-hi a terme activitats culturals d’interès general. 54

tripa_PFC_09_10.indd 54

En la distribució interior de l’edifici, la primera decisió clau que vertebra tot el projecte és l’establiment d’un eix vertical delimitat per l’estructura original de l’edifici, ja que aquest compta amb una segona finca annexionada amb posterioritat. L’espai generat per aquesta línia s’utilitza per realitzar una obertura vertical al conjunt de l’edifici, amb la supressió del forjat i la coberta, per crear un pati interior que proporciona llum zenital al conjunt.

24/05/11 12:25


55

tripa_PFC_09_10.indd 55

24/05/11 12:25


MARTA PARÉS EL GRA D’OR, BIBLIOTECA MUNICIPAL EQUIPAMENT CULTURAL

El projecte consisteix a habilitar una biblioteca pública per al municipi dels Hostalets de Balenyà, a la comarca d’Osona. Se situa a l’actual edifici que acull la llar d’infants i contempla una actuació interior i exterior.

56

La intervenció exterior de l’edifici pretén obrir-lo a la població suprimint el tancat perimetral i tractant la façana principal (sud) com a passeig per als vianants. L’element que pren més protagonisme és el porxo lineal que ajuda a dirigir l’usuari cap a l’entrada i aporta personalitat a l’edifi-

tripa_PFC_09_10.indd 56

ci. La distribució espacial interior s’organitza a partir de la modulació donada per les entrades i sortides de “la dent de serra” de la façana nord. Els usos més estàtics de consultes més prolongades, situats a la planta primera, se separen dels usos i les activitats més dinàmiques, situats a la planta baixa. El fals sostre interior apareix com a referent continu que travessa longitudinalment l’edifici, projecta l’espai de pas i ajuda a situar i dirigir l’usuari a l’interior de la instal·lació.

24/05/11 12:25


57

tripa_PFC_09_10.indd 57

24/05/11 12:25


MERCÈ PERISÉ EL COL·LECTIU, BOTIGA-TALLER I VIVENDA INTERIORISME DOMÈSTIC

El projecte, situat al barri de Gràcia de Barcelona, es basa en la reforma d’un edifici destinat a botiga-taller de moda. La superfície de l’edifici inclou prou espai per a la creació d’una vivenda per als propietaris del negoci.

58

Seguint l’exemple de molts restaurants que han obert visualment les seves cuines al públic, en la realització d’aquest projecte s’ha obert el taller a la vista dels clients amb la finalitat que aquests puguin personalitzar les peces que estan a la venda i de fomentar el contacte entre els dissenyadors i els clients.

tripa_PFC_09_10.indd 58

Seguint l’antiga tradició comercial de viure i treballar al mateix lloc, s’ha decidit construir la vivenda dels propietaris del taller a la planta superior de l’edifici. Per a la realització d’aquest pis se segueix un dels objectius del projecte, la comunicació visual. Tot i que queda dividida per diferents modificacions de l’estructura, la vivenda es tracta com un espai continu quant a color, textura i llum. Es crea un espai sense elements superflus, utilitzant el blanc com a color base i la fusta com a material essencial.

24/05/11 12:25


59

tripa_PFC_09_10.indd 59

24/05/11 12:25


MARTA PUJOL LA PALOMA. MERCAT DE SEGONA MÀ INTERIORISME COMERCIAL

L’objectiu d’aquest projecte és activar la cultura de la segona mà a Barcelona introduint un funcionament de mercat que vaig conèixer a Finlàndia. Aquest mercat se situa en una sala de ball molt emblemàtica i que actualment està tancada, La Paloma. Situada al centre de Barcelona, acull aquest nou comerç que fomentarà l’activitat social de l’entorn.

60

En aquest mercat trobarem llibres, música, DVD, roba, complements i petit mobiliari. La intenció del disseny és que el mercat s’integri en el local de manera que la sala de

tripa_PFC_09_10.indd 60

ball quedi com a record. Sobretot s’han volgut respectar l’aspecte luxós i refinat, la geometria i l’ordre de la sala. El disseny de l’espai ve donat pel funcionament del mercat, s’organitza segons la tipologia del producte. El mobiliari dissenyat és lleuger i dinàmic per afavorir la doble altura de la sala. La cafeteria se situa on hi havia l’escenari. Tot el perímetre es diferencia de la pista de ball amb un canvi de paviment i d’alçada. També s’han obert antigues finestres per aprofitar la llum natural, ja que l’activitat serà diürna. Un mercat on el llenguatge és el protagonisme, l’espai viscut amb els objectes viscuts.

24/05/11 12:25


61

tripa_PFC_09_10.indd 61

24/05/11 12:25


MARIA ANTONIA QUETGLAS BOTIGA+TALLER+HABITATGE INTERIORISME DOMÈSTIC

62

M’agrada la forma que adopten els pobles. Són indrets que, en lloc de quedar-se antiquats, es renoven. Per això, he decidit ubicar el meu projecte en un poble de Mallorca anomenat Maria de la Salut. M’ha dut a fer-ho el valor sentimental que m’uneix a la casa objecte de la reforma. El projecte consisteix a reformar un habitatge+taller+botiga per a una parella de joves pelleters que volen fusionar la seva vida personal i professional. Es tracta d’una casa de poble típica mallorquina, construïda entre mitgeres i amb un pati al darrere amb cisterna. Té un forjat unidireccional de bigues de fusta, murs costaners que fan de parets de

tripa_PFC_09_10.indd 62

càrrega, recobertes amb morter de calç, i cobertes a dues aigües amb teules ceràmiques àrabs. L’objectiu és conservar i recuperar el més característic de la casa i adaptar-ho a un habitatge modern amb un nou ús. Per aconseguir-ho, s’utilitzen materials típics de la terra, com ara la rajola hidràulica a les zones humides o el terratzo in situ tintat en diferents tonalitats. Això, a més de donar uniformitat al taller i a la botiga, dóna forma a diferents peces que simulen patrons de roba de pell. S’ha buscat integrar al màxim els diferents ambients i crear una continuïtat entre els espais resultants.

24/05/11 12:25


63

tripa_PFC_09_10.indd 63

24/05/11 12:25


MARITZA XIMENA RAMOS L. PUERTAS ABIERTAS EQUIPAMENT CULTURAL

64

Puertas Abiertas projecta un espai obert a l’activitat cultura i a l’esbargiment on es faran diverses activitats com ara artesania, pintura, música, dibuix, manualitats i informàtica. L’objectiu és fomentar el coneixement i potenciar la integració de nens, joves i veïns en general. L’espai està adreçat especialment a nens i joves, ja que són el grup més vulnerable de la població, amb l’objectiu de contribuir a millorar la seva qualitat de vida i la de la comunitat. El projecte es desenvoluparà a Colòmbia, en una petita població del Valle del Cauca anomenada Tarragona, que té uns 1.100 habitants. Actualment, a Tarragona hi ha una

tripa_PFC_09_10.indd 64

problemàtica sociocultural que és el resultat de múltiples factors, com ara el fet que el nivell socioeconòmic és molt baix perquè la majoria de les famílies d’aquesta població tenen pocs recursos. El projecte consisteix a condicionar la casa comunal per convertir-la en un espai agradable, estètic i funcional, que conservi l’essència del lloc, utilitzant materials com ara la guadua (bambú) i la fusta, que permeten crear un ambient càlid i modern.

24/05/11 12:25


65

tripa_PFC_09_10.indd 65

24/05/11 12:25


MARIA SÁNCHEZ CAN MARFÀ. CENTRE CULTURAL ESPECIALITZAT EN TEATRE I DANSA EQUIPAMENT CULTURAL

66

tripa_PFC_09_10.indd 66

24/05/11 12:25


El projecte consisteix a crear un centre cultural especialitzat en teatre i dansa a la fàbrica tèxtil de Can Marfà. Es tracta d’un edifici marcat per la seva simetria i un canvi d’ús comporta un canvi en la seva aparença. Amb tot, s’intentarà mantenir l’esperit de la fàbrica però adequant-lo a les necessitats del centre.

tripa_PFC_09_10.indd 67

La nau consta de tres plantes de 15 m x 75 m en què es preveu posar en marxa un programa que inclou un teatre amb un aforament de 145 places i les instal·lacions pròpies d’una escola de teatre i dansa, amb biblioteca i cafeteria. Per poder unir els diversos nivells s’ha creat un annex a l’edifici que no segueix la simetria marcada per la fàbrica. L’eix del projecte resideix en la ruptura de la simetria lineal de la fàbrica per mitjà d’uns volums cilíndrics que singularitzen la intervenció.

67

24/05/11 12:25


DIANA SINGLA REFORMA D’UN HABITATGE INTERIORISME DOMÈSTIC

68

tripa_PFC_09_10.indd 68

24/05/11 12:25


Adaptació d’un habitatge projectat per l’arquitecte Antoni Bonet Castellana a una nova situació familiar amb l’objectiu que hi convisquin dos espais destinats a gaudir de la col·lecció d’art del propietari tant de dia com de nit.

recorda l’edifici d’habitatges, projectat del tot amb aquest material. La fusta de roure decapada concedeix calidesa i un aire desimbolt a l’espai. La il·luminació se soluciona fonamentalment amb llum indirecta.

El projecte divideix l’habitatge en dos espais: un de dia i un altre de nit. A la zona de dia es projecten la sala d’estar, el menjador i la cuina. A la zona de nit, els dormitoris i els seus banys respectius. El passadís és l’espai comú que uneix els dos espais.

Els objectius del projecte han estat unificar la zona de dia com un espai ampli i càlid, amb una xemeneia de gas de grans dimensions que es prolonga al llarg d’un espaiós moble guarda-roba i d’emmagatzematge, poder disposar d’ambients amplis i ben comunicats, que resultin més còmodes per a la vida diària, i aportar un nou concepte d’habitatge, una nova forma de viure.

Hi predomina el color blanc, present en diferents textures i materials. El formigó és un material molt utilitzat que

tripa_PFC_09_10.indd 69

69

24/05/11 12:25


CRISTINA SOLER REMODELACIÓ DE LA PLAÇA VÍCTOR CATALÀ. L’ESCALA ESPAI PÚBLIC

La plaça Víctor Català és l’emplaçament històric del mercat de l’Escala. L’objectiu del projecte és reflectir el recorregut principal que fan els usuaris de la plaça, fer-ne una remodelació, i millorar les condicions del mercat perquè no es vegi afectat per les inclemències del temps. Per això, proposo dissenyar la plaça de manera que es marqui el principal flux de trànsit i que aquest suturi les dues zones resultants.

70

L’espai sud està dotat de vegetació, que delimita la plaça i la separa dels carrers adjacents. Aquesta zona pot ser un punt de trobada. L’altra zona homogeneïtza la plaça, és on

tripa_PFC_09_10.indd 70

s’ubica el mercat, un nucli compacte amb els mercaders a dins i els usuaris al voltant; l’activitat mercantil té lloc a la part més assolellada de la plaça, sota dos cubs de fusta d’Iroko. Les arestes horitzontals són lames a testa, el parament vertical està format per lames de fusta i rengleres de llum de xenó que deixen espais buits i s’alternen aleatòriament. També hi podem trobar la font i les baranes, que remarquen l’emfàtica diagonal. El paviment és de pedra calcària, disposat en direcció nord per fer referència al vent tan característic de la zona i ben present: la tramuntana.

24/05/11 12:25


71

tripa_PFC_09_10.indd 71

24/05/11 12:25


SÍLVIA TORRUS RELUXIT EQUIPAMENT CULTURAL

La proposta del projecte és l’adequació dels accessos i l’entorn de les restes arqueològiques d’una vil·la romana del s.I aC, situada al sud de la Garriga, al Vallès Oriental. Les restes que s’hi conserven són un mur de contraforts i l’edifici dels banys privats. El jaciment està considerat Bé Cultural d’Interès Nacional, però actualment presenta deficiències pel que fa a l’accessibilitat, la senyalització, la difusió i la conservació.

72

L’objectiu principal és fer accessible el lloc a tot tipus de públic, vetllant per la seva protecció i difusió, establint relacions entre l’espai construït, l’espai natural i l’espec-

tripa_PFC_09_10.indd 72

tador i entenent el jaciment com un element essencial que genera un paisatge concret i no com a peça aïllada totalment museïtzada. El projecte es materialitza a través d’un recorregut transversal entès com a estructura narrativa, que ens introdueix a les runes, ens fa intuir i ens hi guia, que es desenvolupa, es transforma i ens transporta en el temps a través de l’experiència de caminar. D’aquesta manera es generen una lectura i escriptura simultànies de l’espai, atenent i creant relacions entre elements.

24/05/11 12:25


73

tripa_PFC_09_10.indd 73

24/05/11 12:25


ALBA VALERO SWICHT EQUIPAMENT CULTURAL

SWITCH es defineix com un esdeveniment temporal per conscienciar la societat sobre l’abandonament. L’esdeveniment s’acompanya d’un programa d’activitats musicals, artístiques i de col·lectiu amb l’objectiu d’aconseguir una major afluència de visitants.

74

Per de no danyar el terreny, els elements estan superposats a l’espai.

El material predominant és la roba de diferents variants: roba electroluminescent, niló, lona backlight, etc. La roba és el material efímer per excel·lència, ja que ens transmet una sensació de fragilitat, de delicadesa. La roba té moviment, inèrcia i dóna força a tot el que l’envolta. Quan es fa de nit, totes les robes s’il·luminen, de manera que s’aconsegueix crear un espectacle visual i s’obtenen dues imatges diferents, una de dia i una altra de nit.

A causa del caràcter efímer de la intervenció, els materials són de baix cost, amb estructures i elements interactius de lloguer, i concedeixen al lloc un caràcter eteri i d’homogeneïtat.

La idea és transmetre la sensació de protecció que emana de la ruïna, de segona pell protectora que, alhora, en algunes zones no deixa veure el que amaga, sinó que simplement ho insinua.

tripa_PFC_09_10.indd 74

24/05/11 12:25


75

tripa_PFC_09_10.indd 75

24/05/11 12:25


YIDIAN ZHANG SENSE LÍMITS EQUIPAMENT SOCIAL

76

tripa_PFC_09_10.indd 76

24/05/11 12:25


La intenció del meu projecte sorgeix a partir d’una reflexió per una societat amb igualtat d’oportunitats, en què es respecti la diversitat i en què cadascú tingui el dret d’escollir sense que les seves capacitats físiques siguin un obstacle per al seu desenvolupament. En aquest projecte es volen desenvolupar les possibilitats i capacitats d’integració per tal de fomentar la convivència i contribuir a la millora dels espais i serveis, alhora que s’intenta fer arribar el disseny a tothom. L’objectiu és aconseguir projectar i construir espais que puguin ser utilitzats còmodament per qualsevol persona,

tripa_PFC_09_10.indd 77

tingui reduïdes les possibilitats de mobilitat i/o de comunicació o no , proporcionant així el major grau d’autonomia i benestar possible. D’aquesta manera es facilita la integració de les persones discapacitades i s’eviten l’aïllament i la marginació a què es veuen sotmeses avui dia. En tot el conjunt es vol transmetre una idea d’espai sensible i diàfan per proporcionar una bona circulació a tots els usuaris. Es volen diferenciar els espais comuns i agruparlos com un sol volum. Això es vol emfatitzar amb l’ús d’un mateix material en el paviment i en el revestiment, un material càlid com la fusta.

77

24/05/11 12:25


DISSENY DE PRODUCTE

tripa_PFC_09_10.indd 78

24/05/11 12:25


Tutors Gemma Bernal Josep M. Tremoleda

tripa_PFC_09_10.indd 79

24/05/11 12:25


DISSENY DE PRODUCTE Tribunal febrer Tània Costa Ramon Isern Oriol Ventura

Tribunal juliol i setembre Eduardo Campoamor Francesc Crous Anna Pujadas Oriol Ventura

Harold Cano 82

Gisela Carbajo 84

Daniel Castro 86

Cristina de la Riva 88

Noa Eshel 90

Núria Merseguer 102

Sandra Sardinero 104

Joan Simeon 106

Carlos Soriano 108

Judith Vidal 110

80

tripa_PFC_09_10.indd 80

24/05/11 12:25


Alex Fernández 92

Claudia G-Mauriño 94

Maria Ginebreda 96

Pepe Jorro 98

María Manchón 100

81

tripa_PFC_09_10.indd 81

24/05/11 12:25


HAROLD CANO PARADA DE TAXI EQUIPAMENT URBÀ

Les parades de taxi són un nou element urbà que apropa el servei de taxi a un possible usuari d’una manera atractiva i segura. Les parades de taxi estan situades a llocs on el transport públic arriba amb dificultat, tant si es tracta de zones de difícil accés com si són zones amb poc servei.

82

Avui dia, a la perifèria dels nuclis urbans hi ha moltes infraestructures de serveis públics. Moltes d’aquestes

tripa_PFC_09_10.indd 82

infraestructures són geriàtrics, hospitals, tanatoris, etc., que durant tota la setmana generen un flux de persones constant. Tanmateix, l’establiment d’una línia de transport regular resulta difícil, ja que tot i que la demanda és intensa, no sempre és constant. Les activitats d’oci (partits de futbol, concerts, espectacles, etc.) també comporten una problemàtica similar.

24/05/11 12:25


83

tripa_PFC_09_10.indd 83

24/05/11 12:25


GISELA CARBAJO UNIQUE EQUIPAMENT INFANTIL

S’ha dissenyat la primera cadireta de seguretat per a nounats transformable en cadireta de passeig. Per això la proposta va més enllà d’un cabàs evolutiu. Es tracta d’un producte que substitueix el portabebès, el cabàs i la cadireta de passeig i millora les prestacions dels productes ja existents en un de sol. La cadireta és del grup 0+, per a nens acabats de néixer i fins que fan 13 kg (fins aproximadament uns 24 mesos d’edat).

84

La base Isofix permet instal·lar UNIQUE a l’automòbil com un sistema de retenció infantil amb una facilitat i

tripa_PFC_09_10.indd 84

seguretat màximes, evitant errors. S’han dissenyat uns reductors específics per a aquest producte que, a més d’assegurar el crani del bebè, redueixen la força que fa el coll en suportar el pes del cap, d’aquesta manera s’eviten riscos de lesions en cas de xoc. La cadireta ha estat ergonòmicament estudiada i permet la correcta maduració de la columna vertebral del nadó, alhora que estimula el seu correcte creixement tant físic com psicològic. L’objecte ha estat dissenyat per a poder oferir el màxim confort, tant per al nadó com per als pares.

24/05/11 12:25


85

tripa_PFC_09_10.indd 85

24/05/11 12:26


DANIEL CASTRO MINT MOBILIARI

86

Mint és una prestatgeria modular de fàcil muntatge pensada per adaptar-se als diferents espais que ens trobem a casa o a l’oficina. Una llargada il·limitada i una alçada màxima d’uns dos metres formen les seves dimensions. El format modular afavoreix el transport i permet l’addició o sostracció de peces segons la necessitat de l’usuari. Un dels elements destacables del projecte és la seva facilitat de muntatge. Només amb un martell i alguns cargols aconseguim muntar-la.

tripa_PFC_09_10.indd 86

Des d’un principi, el projecte ha cercat inspirar-se en la natura procurant traslladar alguns elements a diferents parts d’aquest, des de l’elecció dels materials fins als seus recursos formals i els tractaments superficials. Quant als materials, s’ha procurat buscar un contrast, utilitzant un component natural, la fusta, i un d’artificial, el plàstic. Pel que fa a la forma i les membranes dels prestatges, el motiu inicial s’ha inspirat en les fulles i la separació gradual de la tija, tot formant plans horitzontals en l’espai.

24/05/11 12:26


87

tripa_PFC_09_10.indd 87

24/05/11 12:26


CRISTINA DE LA RIVA CON-TÉ EQUIPAMENT DOMÈSTIC

88

tripa_PFC_09_10.indd 88

24/05/11 12:26


El contenidor de reciclatge domèstic Con-té és un producte ideat per solucionar els problemes de funcionalitat i ergonomia que es produeixen en la interacció entre l’usuari i l’objecte quan es realitzen tasques de descart. El projecte parteix de la comprovació que aquesta mena d’objectes encara necessiten petites millores. La gamma de productes Con-té està formada per dos contenidors, un de 10 litres (175x250x500) i un altre de 20 litres, que es presenta en una sola unitat o dividit en dues (350x250x500). Els materials escollits són l’acer inoxidable

tripa_PFC_09_10.indd 89

matisat antiditades per al recobriment exterior, i el PEBD amb tractament ignífug per a la resta de peces. Les característiques més destacades de la proposta són: el pedal intern que evita que nens i mascotes puguin accedir amb facilitat als residus, la capacitat modular per a espais petits, l’altura superior que evita que ens haguem d’ajupir en excés, l’obertura de més de 90 graus de la tapa que facilita l’evacuació de residus i la goma identificadora per detectar el contenidor que caldrà utilitzar. 89

24/05/11 12:26


NOA ESHEL CACEROLA + UTILLATGE DE CUINA

Casserola multiús única que soluciona els problemes més bàsics a l’hora de cuinar. Està pensada per a gent creativa i receptiva a l’aspecte estètic dels productes i que busca la funcionalitat i la senzillesa a la cuina. No hi ha limitació d’edat ni de gènere.

90

L’objectiu ha estat dissenyar un utensili que resulti versàtil a la cuina i que es pugui utilitzar tant per a cuinar com per a servir. Els materials utilitzats són l’acer inoxidable, Thermolon® i plàstics de diferents tipus, com ara baquelita recoberta de TPE santopreno (fa els agafadors més tous al tacte), poliamida i silicona. Per fabricar les peces metàl-

tripa_PFC_09_10.indd 90

liques s’ha recorregut al repussat i a l’estampació en fred, i algunes peces estan mecanitzades i soldades. Totes les peces de plàstic s’han fabricat amb injecció. La funcionalitat del producte es veu multiplicada perquè el mateix objecte s’ha adaptat a diverses operacions. Així, tant l’espai per recolzar el cullerot com el sistema de subjecció de la tapa es resolen per mitjà de les subjeccions de la casserola. A més, els accessoris de la casserola (per exemple: la vaporadora, la funda de neoprè, els estalvis i el cullerot) n’amplien la funcionalitat.

24/05/11 12:26


91

tripa_PFC_09_10.indd 91

24/05/11 12:26


ALEX FERNÁNDEZ DERBI DELTA TRANSPORT

92

Aquest projecte consisteix en el disseny d’una bicicleta elèctrica BTT destinada a satisfer la demanda actual i futura d’aquesta mena de vehicles en un mercat en creixement. Es tracta d’una proposta ambiciosa que no es limita a solucionar els problemes i inconvenients d’ús fent algunes millores en els vehicles que hi ha al mercat. El que es formula aquí és com hauria de ser aquest producte a mitjà termini i per això se li incorporen els últims components i les últimes tecnologies pròpies de la manera més lògica possible. Alguns exemples són la fibra de carboni, la transmissió en sec, el canvi de marxes progressiu, els materials reflectants, etc.

tripa_PFC_09_10.indd 92

El resultat és fruit de l’anàlisi, de la crítica i del disseny de tots els components. S’han fet millores innovadores en tots els àmbits: la producció (un mateix motllo per al model de doble suspensió i el rígid), la seguretat (bateria oculta amb ancoratge de sis punts, llantes reflectants de 10 a 80 graus d’inclinació), l’emmagatzematge (potència plegable per reduir a la meitat l’amplada de la bicicleta), l’ús (butxaca extraïble, il·luminació rígida, quadre en L per poder dur la bici a l’espatlla), la reparació (desmuntatge fàcil), etc.

24/05/11 12:26


93

tripa_PFC_09_10.indd 93

24/05/11 12:26


CLAUDIA GARCIA-MAURIÑO THE SILVERSMITH’S TOASTER UTILLATGE DE CUINA

94

tripa_PFC_09_10.indd 94

24/05/11 12:26


El projecte consisteix en una torradora de pa de gamma alta per a la companyia Braun. Braun s’ha caracteritzat principalment per aplicar als seus productes una estètica funcional i racionalista, per això, a l’hora de desenvolupar el projecte vaig tenir molt en compte aquests dos aspectes. El disseny de la torradora presenta línies rectes, uns materials nobles com ara l’acer i l’alumini i petites solucions funcionals respecte a les torradores existents al mercat. Algunes d’aquestes solucions són l’extracció davantera de la safata que recull les molles, l’emmagatzematge del cable a la part lateral o la integració dels accionaments i una tapa

tripa_PFC_09_10.indd 95

a la part superior que ens permet escalfar o descongelar qualsevol tipus d’aliment i que a més, ens amaga la ranura i converteix la torradora en un objecte tancat i elegant. El producte té com a peculiaritat que l’acabat de l’alumini el transforma en un objecte camaleònic, és a dir, que pren els tons del seu voltant i s’hi integra totalment.

95

24/05/11 12:26


MARIA GINEBREDA KART&GO EQUIPAMENT COMERCIAL

96

El projecte consisteix a dissenyar un carretó de supermercat que, a més de mostrar un nou disseny, planteja un sistema i una relació d’ús diferents. Quant al sistema, aquest parteix d’una innovació tecnològica que es fa a l’establiment comercial, basada en la substitució dels codis de barres per xips RFID (Radio Frequency Identification). Aquest canvi fa possible el cobrament automàtic sense que calgui descarregar els productes en passar per la caixa. Aquesta aplicació tecnològica permet concebre un carretó com a suport per a tres bosses de polipropilè que col·loca l’usuari o comprador. Les tres bosses fan de contenidors

tripa_PFC_09_10.indd 96

racionals per classificar les compres per categoria d’emmagatzematge domèstic. De l’aplicació del sistema i del nou disseny resulten els avantatges següents: més comoditat, ja que no cal buidar i tornar a omplir el carretó a caixa; menys cues, ja que desapareix l’operació de cobrament a caixa; més privacitat a l’hora de fer la compra; una adaptació del volum del carro als productes que conté; i l’eliminació de les bosses de plàstic d’un sol ús.

24/05/11 12:26


97

tripa_PFC_09_10.indd 97

24/05/11 12:26


PEPE JORRO BYRON UTILLATGE DOMÈSTIC

98

tripa_PFC_09_10.indd 98

24/05/11 12:26


El projecte consisteix en una planxa a vapor d’ús domèstic destinada a usuaris amb interès per la innovació i el disseny. Amb aquest projecte s’intenta facilitar l’ús de la planxa en l’àmbit domèstic. La planxa Byron està pensada per a ser fabricada per injecció de plàstic, intentant reduir el nombre de peces per aconseguir un producte una mica més sostenible. Alhora, s’intenta simplificar-ne el llenguatge visual mitjançant la reducció de botons que permeti millorar la relació producte-usuari.

tripa_PFC_09_10.indd 99

Cal destacar dos trets com a més definidors i innovadors del projecte. En primer lloc, el dipòsit d’aigua és extraïble per facilitar-ne l’ompliment a qualsevol lloc de la casa on hi hagi una aixeta i, per tant, no cal desendollar la planxa, ni fer operacions complicades, com sol passar amb les planxes de vapor domèstiques. En segon lloc, el cable elèctric es pot enrotllar a la planxa i l’endoll es pot inserir als orificis situats al regulador de temperatura. Així, el cable queda totalment fixat i es facilita l’emmagatzematge de l’electrodomèstic. 99

24/05/11 12:26


MARÍA MANCHÓN DISSENY DE MATERIAL PER A CATERING PARAMENT

El projecte consisteix a dissenyar una sèrie d’elements de catering industrial i per a bufets, que significa que el client estarà dempeus i que se servirà menjar tipus finger food. Es tracta d’elaborar un sistema que contempli totes les situacions i totes les persones que manipularan el material començant pel trasllat, el muntatge, la cuina i, evidentment, el client final. Per aconseguir-ho, s’ha optat per unificar alguns dels elements amb l’objectiu d’estalviar material, espai i despeses. Aquesta proposta busca que tots els elements siguin molt senzills i bàsics, però que alhora resultin atractius per als esdeveniments. 100

tripa_PFC_09_10.indd 100

Les taules es poden personalitzar col·locant-hi objectes decoratius o promocionals. Les safates tenen una triple funció: s’utilitzen per al servei de cambrers, actuen com a sobre de taula i com a taules convencionals tipus bufet, i varien segons els complements. La gamma de copes és tèrmica i apilable. Les papereres s’obtenen a partir de l’aprofitament i la inversió del mateix con de les taules, de manera que estalviem en motllos. Tots els elements es poden muntar i desmuntar molt fàcilment, no tenen cap mena d’unió, són apilables, lleugers, de plàstic resistent i presenten una unitat formal que identifica clarament el producte.

24/05/11 12:26


101

tripa_PFC_09_10.indd 101

24/05/11 12:26


NÚRIA MERSEGUER EVE EQUIP ELECTRÒNIC

102

tripa_PFC_09_10.indd 102

24/05/11 12:26


Des que es va crear, el comandament a distància s’ha convertit en un element gairebé indispensable. Però amb això no n’hi ha hagut prou perquè rebi tota l’atenció que mereix des del punt de vista del disseny. El meu projecte consisteix en un comandament dissenyat per a Bang & Olufsen, una empresa que aplica les tecnologies més avantguardistes per oferir la millor qualitat de so i imatge possible, a més d’un disseny exclusiu i una acurada selecció de materials.

tripa_PFC_09_10.indd 103

El projecte preveu dotar l’objecte de sistemes constructius resistents, un localitzador, una base que permet carregar la bateria i un joystick i pantalles LCD retroil·luminades que substitueixen el teclat. Els materials empleats són l’alumini, pel seu acabat i la seva resistència, i les pantalles LCD, que permeten transformar iconografies segons la multifunció triada. El comandament s’ha concebut ergonòmicament i això en garanteix la funcionalitat. 103

24/05/11 12:26


SANDRA SARDINERO URBAN LAMP MOBILIARI URBÀ

El projecte consisteix a dissenyar un llum urbà d’enllumenat públic pensat per a zones de vianants, zones residencials i parcs i jardins situats en àrees urbanes. A partir d’una anàlisi exhaustiva de l’oferta actual, l’objectiu ha estat projectar un llum funcional sense deixar de banda el sentit poètic que pugui tenir un focus de llum. El llum té dues parts diferenciades: la columna i la pantalla reflectora, les dues fabricades amb alumini. La pantalla actua per reflexió i incorpora un focus LED (potència 104 màxima de 120 W, que equival a 220 W de vapor sodi) d’alt

tripa_PFC_09_10.indd 104

nivell d’estanquitat (IP 65). La zona reflectora és d’alumini bicromatat pintat de color blanc. La columna cilíndrica, amb un diàmetre superior de 15 mm i un d’inferior de 20 mm, es presenta en dues alçades (3,65 m i 4,65 m) per satisfer les necessitats existents. Aquestes són les principals característiques d’un llum urbà respectuós amb l’espai que ocupa i que, per la seva tipologia lumínica, crea un entorn urbà més agradable, còmode i útil per al ciutadà.

24/05/11 12:26


105

tripa_PFC_09_10.indd 105

24/05/11 12:26


JOAN SIMEON CÀMERA DE VÍDEO EQUIPAMENT ESPORTIU

Aquest projecte presenta el disseny d’una càmera de vídeo destinada a gravar pel·lícules d’aficionats a la pràctica de l’alpinisme i l’escalada. La càmera permetrà filmar l’entorn o bé un altre practicant de l’esport. I encara té un altre ús, filmar mentre l’usuari estigui realitzant l’acció. S’ha buscat que la càmera tingui un punt de recolzament que permeti captar bones imatges però que alhora no destorbi l’alpinista. Així, mitjançant una cinta entorn de l’objectiu de la càmera, aquest quedarà situat al front. 106 Tanmateix, els mecanismes d’accionament, i també la

tripa_PFC_09_10.indd 106

pantalla i el visor, es presenten en un braçalet en forma d’anell que envolta l’extrem inferior de l’avantbraç, de manera que no obstaculitza cap moviment i l’usuari el pot controlar en qualsevol moment. Aquest aparell portàtil d’enregistrament es presenta en dues parts i els seus respectius suports: l’objectiu, element de silicona i ABS de 70 x 45 mm, i el comandament, del mateix material i amb la mateixa mida. Els dos elements tenen el seu suport, format per una cinta elàstica i la peça d’encaix de l’element, de silicona i ABS.

24/05/11 12:26


107

tripa_PFC_09_10.indd 107

24/05/11 12:26


CARLOS SORIANO CARRETÓ DE NETEJA URBANA BCNETA EQUIPAMENT URBÀ

El projecte consisteix a dissenyar un carretó de neteja urbana per a la ciutat de Barcelona. El resultat final no només és un producte de baix cost (visió d’empresari), sinó que també és un objecte que destaca perquè és molt pràctic i funcional (visió d’usuari). Els materials utilitzats són un cos plàstic de polietilè d’alta densitat, biodegradable a molt llarg termini, i elements estructurals d’acer inoxidable, a més d’algun component 108 d’alumini. El projecte resol els problemes ergonòmics

tripa_PFC_09_10.indd 108

fonamentals que els carretons actuals presenten per a l’usuari. El carretó disposa d’una tapa d’eix invertit que es pot mantenir oberta durant tota la jornada laboral sense que generi molèsties a l’operari. D’aquesta manera s’elimina el moviment repetitiu d’obrir i tancar la tapa a l’hora d’abocar els residus. Una de les característiques més significatives del projecte és el seu objectiu d’establir un cert ordre en l’emmagatzematge a l’interior dels recintes. Així, és possible moure més d’un carretó alhora, com si fossin un carretó de supermercat.

24/05/11 12:26


109

tripa_PFC_09_10.indd 109

24/05/11 12:26


JUDITH VIDAL CAFETERA DE CÀPSULES PER A NESPRESSO UTILLATGE DOMÈSTIC

La cafetera ELLA, dissenyada per a la marca Nespresso, respon a la recerca d’un programa que ofereixi solucions i que alhora unifiqui els diferents components d’aquest tipus de màquines. Per aconseguir-ho, s’ha estudiat la geometria de la cafetera i s’ha desenvolupat una personalitat pròpia. El disseny, basat en criteris de simplicitat i puresa, respon a un sistema compositiu que fa possible que la cafetera es pugui utilitzar tant en espais domèstics com en 110 altres instal·lacions. Una de les apostes del programa és

tripa_PFC_09_10.indd 110

poder oferir al client la possibilitat de compondre’n diferents versions segons l’emplaçament i l’espai disponible. Alhora, s’ha ideat un sistema en què totes les peces es tracten com una unitat integrada en un volum que endolceix les seves formes pures. El propòsit d’aquest projecte és solucionar els problemes que trobem a les cafeteres actuals i millorar l’ús del producte.

24/05/11 12:26


111

tripa_PFC_09_10.indd 111

24/05/11 12:26


DISSENY GRÀFIC

tripa_PFC_09_10.indd 112

24/05/11 12:26


Tutors Marc CatalĂ Pablo Juncadella

tripa_PFC_09_10.indd 113

24/05/11 12:26


DISSENY GRÀFIC Tribunal febrer Pilar Górriz Sabina Monza Tilman Solé

Tribunal juliol i setembre Jordi Duró Veronica Fuerte Lluc Massaguer

Maggie Adrover 116

Maria Ballestar 118

Helena Basagañas 120

Eva Blanes 122

Anna Bosch 124

Marina Esteban 136

Bea Ferràn 138

Maria Ferrés 140

Jonathan García 142

Georgina Garrido 144

Marina Masdeu 156

Rosa Medina 158

Mau Morgó 160

Miriam Sanchez 162

Laura Soler 164

114

tripa_PFC_09_10.indd 114

24/05/11 12:26


Olga Cacenabes 126

Marta Comas 128

Maria Conesa 130

Anna Corretja 132

Nacho Doménech 134

Marta Gualtero 146

Blanca Hong 148

Eduard Inglés 150

Tana Latorre 152

Anna Martí 154

Elvira Soriano 166

Cristina Xipell 168

Jaime Zamorano 170

115

tripa_PFC_09_10.indd 115

24/05/11 12:26


MAGGIE ADROVER THE A PEAK DISSENY D’IDENTITAT www.maggiedescau.info

THE A PEAK comercialitza art. THE A PEAK organitza subhastes nocturnes a les ciutats de moda del moment. THE A PEAK ven l’obra dels inesgotables artistes emergents. THE A PEAK és una concentració inequívocament actual

THE A PEAK és una firma de prestigi com ho són les solvents Sotheby’s i Christie’s. Una identitat elegant i atemporal. Una firma icònica, però que es fa invisible vora les obres d’art amb què haurà de conviure. Un pas més en la gràfica que envolta les cases de subhastes existents.

116 de les noves tendències de l’art.

tripa_PFC_09_10.indd 116

24/05/11 12:26


117

tripa_PFC_09_10.indd 117

24/05/11 12:26


MARIA BALLESTAR THE MANKIND MANIFESTO CAMPANYA GRÀFICA

El sistema econòmic en què vivim està basat en el consum com a forma de vida i font de satisfacció. Actualment estem notant els efectes dels excessos d’aquest sistema. Cal un canvi per sortir d’aquesta situació de crisi, cal promoure un desenvolupament global sostenible que asseguri la cobertura de les necessitats actuals, però que alhora permeti el desenvolupament en un futur. El projecte que es presenta consisteix en una campanya ciutadana que difon els ideals del canvi gràcies a un manifest per al desenvolupament sostenible. L’objectiu d’aquesta campanya és promoure en cada individu un canvi d’hàbits. El repte de disseny era comunicar aquests 118 ideals de manera sostenible.

tripa_PFC_09_10.indd 118

El manifest tracta temes que van des del consum elèctric fins al relleu dels polítics que escollim, passant pel final de l’era nuclear o per demanar la pau i el desarmament. La principal eina per difondre aquests ideals és un llibre, tot i que els seus continguts també apareixen a la pàgina web. Dues campanyes amb cartells introdueixen i reforcen el tema i un fulletó informa breument sobre els ideals del manifest. Per acabar, el signant del manifest pot demanar un lot que l’involucra en un paper actiu en esdevenir difusor del manifest.

24/05/11 12:26


119

tripa_PFC_09_10.indd 119

24/05/11 12:26


HELENA BASAGAÑAS HELENA MAGDALENA LLIBRE IL·LUSTRAT www.helenabasaganas.com

Helena Magdalena és una part de la meva infància. És un llibre il·lustrat sobre el que sentia, sobre el que passava i girava a l’entorn del menjar. El repte principal era materialitzar i transmetre una cosa tan petita i desordenada com són els records de la infantesa. La solució ha estat dissenyar una mena d’híbrid entre un conte i un llibre d’artista. 120

tripa_PFC_09_10.indd 120

Aquesta peça de quasi cent pàgines agrupa les anècdotes familiars en capítols com “La gana”, “La llet”, “Els avis”, “L’aigua”, “El pa”, “Els extres” o “L’ou”. El format, el contingut i l’esperit d’Helena Magdalena es mouen entre dues aigües, la de l’adult i la de l’infant. El lector es trobarà tafanejant dins d’aquest calaix de sastre, una poció màgica que acabarà despertant els seus propis records.

24/05/11 12:26


121

tripa_PFC_09_10.indd 121

24/05/11 12:26


EVA BLANES BAN&CO DISSENY D’IDENTITAT www.evablanes.com

122

tripa_PFC_09_10.indd 122

24/05/11 12:26


Ban&Co és un banc sostenible. Un banc sostenible és una entitat financera que destina la major part dels seus beneficis a projectes de caire social, cultural i mediambiental, sempre aportant un valor afegit, que és el de crear riquesa solidària. Com a repte de disseny, aquest projecte explorarà un nou camí, ja que es tracta de dissenyar la imatge d’una entitat que es troba entre la d’un banc i la d’una ONG. Aquesta entitat ha de transmetre els valors de modernitat, diferenciació, confiança, ecologia i consciència social.

tripa_PFC_09_10.indd 123

Ban&Co és el nom que rep aquest banc, un namig que obre les portes a un llenguatge molt ampli i el relaciona amb altres paraules, com per exemple: Ban&Consultas, Ban&Cobros, Ban&Colaborar, Ban&Confianza, etc. El logotip està basat en la fusió del símbol de reciclatge i l’et, que es convertirà en el protagonista de tot el llenguatge i que, per si sol, serveix de punt diferenciador del banc. A partir d’aquí neix tota la comunicació basada en un sistema de fletxes que ens permet relacionar-lo tant amb valors 123 ecològics com amb econòmics i crear així un joc doble.

24/05/11 12:26


ANNA BOSCH GRANEL DISSENY D’EMPAQUETATGE

Supermercat a granel és un establiment en el qual els aliments es presenten sense envasar. El client pot escollir la quantitat que en necessita i els envasos són reciclables. Per tant, en aquest context s’aboleixen les marques i també, la competència entre aquestes. Així, en saltar-nos tot el procés d’empaquetatge, es redueixen costos. Es tracta d’un establiment que busca l’equilibri entre la idea romàntica de comprar a les petites botigues de menjar a granel i fer-ho a les grans superfícies de venda. Està adreçat a un consumidor cansat de l’enfocament publicitari, que no 124 vol sentir-se enganyat; un consumidor que exigeix més

tripa_PFC_09_10.indd 124

selecció i és conscient de l’impacte mediambiental dels seus actes. L’alternativa consisteix a crear un sistema d’envasament propi de la botiga: una sèrie de lots que varien segons el producte que contenen i unes etiquetes adhesives que informen del producte escollit, el seu preu, i del número de codi per a la balança. A partir del naming, Granel, es dedueix tota la gràfica. La forma més simple i neta que simula el gra és el cercle.

24/05/11 12:26


125

tripa_PFC_09_10.indd 125

24/05/11 12:26


OLGA CACENABES SAVE IDENTITAT I DISSENY PER A SERVEIS

SAVE és un sistema de control amable per a compradors compulsius. Amb aquest sistema es pretén que els addictes a les compres siguin conscients dels problemes que comporta la seva malaltia i que puguin “desintoxicar-se’n”. Això es pot aconseguir gràcies a un control progressiu sobre el comportament del malalt. El mateix pacient també pot fer el seguiment evolutiu a través de diferents eines, com ara una aplicació per a l’Iphone o una pàgina web per126 sonalitzada. Els familiars o metges també poden intervenir

tripa_PFC_09_10.indd 126

si és necessari, ja que tenen accés a l’historial mèdic del pacient i a la seva evolució. El llenguatge gràfic del projecte pren un caire totalment informal, però alhora seriós, gràcies a l’elecció tipogràfica i cromàtica. Es mostra una imatge propera i accessible a tothom, i de fàcil usabilitat. D’aquesta manera l’usuari pot editar cada dia les seves dades d’una manera didàctica i amena.

24/05/11 12:26


127

tripa_PFC_09_10.indd 127

24/05/11 12:26


MARTA COMAS MÉS CONTES LLIBRE IL·LUSTRAT

128

tripa_PFC_09_10.indd 128

24/05/11 12:26


“Més contes” és una col·lecció de cinc contes (Una parada en el camí, L’home savi, El jersei sorpresa, El cercle 99 i El peixet d’or) que contenen valors i propostes de reflexió. Els temes estan relacionats amb els diners, el consum, l’egoisme, l’avarícia i la solidaritat. Van dirigits a nens de 5- 6 anys que actualment són grans consumidors, sense gaires límits, i que passen moltes hores mirant la televisió, un mitjà que sovint aporta valors negatius. El projecte treballa per un consum responsable, amb mesura i respecte, ensenyant les conseqüències que pot produir un mal ús dels diners i el consum.

tripa_PFC_09_10.indd 129

El recurs visual per explicar els contes és la fotografia, que integra tots els elements i dibuixos amb el text. Utilitzo objectes propers al món del nen i al tema de la història: sorra del parc i joguines en el conte Una parada en el camí; pissarra i dibuixos a L’home savi; la bata de col·legi, teles i botons al conte El jersei sorpresa; una llibreta i objectes per escriure i pintar al conte El cercle 99, i per acabar, a El peixet d’or, aigua, joguines i pedres de riu. Vaig apostar per un llenguatge proper al món del nen actual per deixar enrere les il·lustracions i les històries clàssiques que, avui 129 en dia, semblen obsoletes.

24/05/11 12:26


MARIA CONESA TOMA DISSENY D’IDENTITAT

Toma és una associació cinematogràfica a través de la qual professionals del cinema financen films de joves promeses. Toma aconsegueix donar oportunitats a aquells que més les mereixen i així, crear un club que facilita l’entrada al complex món del cinema. Igual que qualsevol associació, Toma té un gran nombre de socis, que van des de professionals del cinema i intel·lectuals que no formen part d’aquest món, fins a familiars i amics d’aquells que reben els patrocinis de l’associació. 130

tripa_PFC_09_10.indd 130

Gràficament, Toma vol anar un pas més enllà de l’ús dels recursos gràfics i vol plasmar el concepte de cinema d’una manera sintètica. La denominació fa referència al verb castellà “tomar” (prendre), i a la “toma” (presa) cinematogràfica. Els colors corporatius són el negre i el blanc, que fan al·lusió als inicis del cinema. El logotip se situa als marges de les peces gràfiques de manera que es pot jugar amb les dues cares del suport. Amb aquest i amb altres recursos s’aconsegueix transmetre els conceptes de moviment, dinamisme i continuïtat.

24/05/11 12:26


131

tripa_PFC_09_10.indd 131

24/05/11 12:26


ANNA CORRETJA REBORN IDENTITAT COMERCIAL

El projecte que he desenvolupat se centra en la creació d’una nova botiga caracteritzada pel reciclatge i per la reutilització de teixits en noves peces de roba. Així doncs, la roba que hagi quedat en desús es reutilitzarà i formarà noves peces amb un estil i una personalitat característics, i alhora crearà una interacció clara entre el client i la botiga. El pagament es podrà fer de la manera convencional, amb diners, o també amb punts. Aquests se sumaran o es restaran segons el reciclatge que es faci i això contribuirà 132 a crear una consciència social sobre aquest tema. Alhora,

tripa_PFC_09_10.indd 132

aquest intercanvi serà més coherent en relació a l’actual context social i econòmic. La gràfica empleada és fidel al concepte de reutilització i s’adapta totalment a la filosofia de la botiga, ja que tot serà reutilitzat. S’imprimirà sobre papers ja impresos anteriorment i es crearà un llenguatge propi i atractiu. Per tant, tot tindrà una coherència visual i de concepte. La idea de Reborn és donar vida a tot el que semblava que ja no en tenia.

24/05/11 12:26


133

tripa_PFC_09_10.indd 133

24/05/11 12:26


NACHO DOMÉNECH UNIT, THE WORLD CURRENCY DISSENY DE MONEDA www.nachodomenech.com

Unit és una moneda única per a tots els països. La divisa, emesa pel Banc Mundial, es destinaria a tota la població del planeta. L’objectiu que es persegueix, per tant, és dissenyar una moneda capaç d’admetre la identificació de tothom. Amb aquest propòsit s’ha utilitzat una imatge gràfica neta i neutra, que no es pugui relacionar específicament amb cap cultura, religió o bandera. Aquesta, s’acompanya de la tipografia Helvetica amb un repertori de pictogrames que constitueixen un codi 134 gràfic internacional, intel·ligibles per a tothom.

tripa_PFC_09_10.indd 134

S’adopta la mateixa gràfica i narrativa tant per a les monedes com per als bitllets. El seu concepte es basa en un esclat de l’univers, que va des de la representació d’allò més petit de la matèria fins a l’infinit. La moneda d’1 Unit, representada per la terra, fa d’intermediària entre les sis monedes i els sis bitllets. Els dotze elements es generen a partir d’aquesta, fins i tot el símbol. Les monedes són de coure, plata i or nòrdic, i els bitllets, de plàstic (polipropilè).

24/05/11 12:26


135

tripa_PFC_09_10.indd 135

24/05/11 12:26


MARINA ESTEBAN HUMANOS CON RECURSOS IDENTITAT I DISSENY PER A SERVEIS http://hhrr.les1001webs.com/index.php

136

tripa_PFC_09_10.indd 136

24/05/11 12:26


Per obtenir diners cal treballar, però hi ha moltes maneres de fer-ho. Per això Humanos con Recursos vol ajudar a fer-ho de la millor manera. Socialment i econòmicament ens trobem en una situació delicada, ja que l’atur és extremadament alt. Per aquest motiu, cal facilitar maneres de buscar feina, especialment a Internet. El repte de disseny d’aquest projecte és crear un portal web per buscar feina que inciti realment l’usuari a inscriures’hi (visualment atractiu) i que sigui estructuralment

tripa_PFC_09_10.indd 137

funcional i accessible per a tots els públics, de manera que faciliti trobar una feina digna, d’acord amb la formació rebuda i adaptada al nostre estil de vida. La filosofia del portal es presenta sota els cinc conceptes següents: unió, projecció, comunitat, confidencialitat i elecció. Hi ha un vincle cromàtic entre l’oferta i la demanda (100% cian ofertes, 100% magenta demandes), de tal manera que la suma dels dos crea el color corporatiu del portal. 137

24/05/11 12:26


BEA FERRÀN BBB (BUENO, BONITO Y BARATO) DISSENY EDITORIAL I CAMPANYA

138

tripa_PFC_09_10.indd 138

24/05/11 12:26


Aquest projecte consisteix en la creació i el llançament d’una revista/guia de periodicitat mensual que informarà el públic de tot tipus d’activitats gratuïtes o econòmiques que es puguin realitzar a la ciutat en l’àmbit de l’oci i el lleure, amb la finalitat de potenciar un consum més intel·ligent i econòmic per part de l’usuari. La revista consta de deu seccions i a la part final les més importants compten amb una part de guia més informativa, que gràcies a una encunyació es pot convertir en un col·leccionable. Atès que el públic majoritari a què està adreçada la revista és un públic jove, he intentat que, a través dels seus elements gràfics, fos propera, juvenil, dinàmica, quotidiana i contemporània.

tripa_PFC_09_10.indd 139

Un punt fort d’aquesta publicació és que ofereix alternatives de consum al mainstream, ja que recomana llocs o activitats que moltes vegades no trobem als canals majoritaris d’informació. Com a conclusió, BBB és una revista fresca i alegre, que a banda d’oferir entreteniment, vol cobrir la demanada d’informació en el sector de l’oci i el lleure del comprador intel·ligent. Sens dubte, és una publicació adequada per al moment actual, però igualment vàlida per a quan vinguin èpoques millors.

139

24/05/11 12:27


MARIA FERRÉS FRUITINS CAMPANYA GRÀFICA

La idea Fruitins sorgeix com a una manera nova d’apropar als nens l’alimentació sana i la cuina en forma de joc, diversió i creació. El projecte consisteix a crear un colleccionable, amb totes les aplicacions corresponents, que es vendrà al quiosc. El llenguatge gràfic proposat resulta diferent, allunyat de la imatge general d’aquest tipus de producte, però sense oblidar que el públic al qual està 140 adreçat són els nens... vius, alegres i divertits!

tripa_PFC_09_10.indd 140

Els ingredients de cada recepta són els adhesius que els nens han d’anar trobant per completar la col·lecció i que els permetran saber què necessiten per poder cuinar. Però trobem un nou concepte en la manera de col·leccionar i construir receptes, ja que els nens tenen llibertat per enganxar els adhesius allà on volen. D’aquesta manera poden potenciar la seva creativitat i imaginació cuinant a l’àlbum i a la cuina.

24/05/11 12:27


141

tripa_PFC_09_10.indd 141

24/05/11 12:27


JONATHAN GARCÍA TÓPICOS ECONÓMICOS CANARIOS DISSENY EDITORIAL www.jonathangarcia.info

Partint dels diners com a aspecte integral de la societat, Tópicos económicos canarios és un llibre de baix cost produït per un col·lectiu d’experts i dirigit a un ampli públic amb l’objectiu de transformar-se en el mitjà generador d’un debat al voltant dels problemes socioeconòmics de les Canàries. El fil conductor del llibre és la relació entre diners i societat. Cada expert parla d’un tòpic de les illes que hagi influït socialment i econòmicament sobre els illencs. Els recursos gràfics i formals estan definits per la necessi-

òfset– i els elements identificadors de les Canàries: els tòpics i els diners. Es planteja un llibre imprès que s’adapti fàcilment a la seva digitalització. Per crear la identitat del col·lectiu que hi ha darrere del llibre es recorre al punt de trobada de les set illes. El nom, rescatant un vell tòpic de les Canàries, és Fortunatae. Per acabar, per promocionar el llibre i el col·lectiu es creen diferents peces que impliquen o representen l’acció de l’individu o de la societat.

142 tat de distribució en dos formats diferents –pdf i impressió

tripa_PFC_09_10.indd 142

24/05/11 12:27


143

tripa_PFC_09_10.indd 143

24/05/11 12:27


GEORGINA GARRIDO RESET IDENTITAT I DISSENY PER A SERVEIS

Reset és una empresa que intenta aconseguir una millora en el medi ambient i l’estat econòmic de les persones mitjançant la compra de pots de vidre reciclables. La idea consisteix a agafar les marques més importants de cada sector alimentari i associar-les a l’empresa. Aquesta vendrà uns pots de vidre amb l’aliment de les marques associades i, quan quedin buits, caldrà anar al supermercat i reomplir-los amb l’aliment corresponent. D’aquesta manera es produeix un estalvi. Els objectius d’aquest projecte són principalment lluitar per un futur millor, tenint cura del 144 nostre entorn, i alleujar l’economia domèstica.

tripa_PFC_09_10.indd 144

Tot el projecte té una imatge clara i identificadora gràcies a la utilització dels tres colors corporatius, la tipografia i la realització de pictogrames que permeten un fàcil reconeixement per part dels consumidors habituals. Actualment ja es comença a plantejar la idea del retorn al reompliment amb líquids però, a poc a poc es pot aconseguir crear un sistema de reompliment per a qualsevol tipus d’aliment.

24/05/11 12:27


145

tripa_PFC_09_10.indd 145

24/05/11 12:27


MARTA GUALTERO BONA GANA: UN NOU MODEL DE MENJADOR SOCIAL IDENTITAT I DISSENY PER A SERVEIS

Els menjadors socials estan presents a la nostra ciutat, però d’una manera amagada, estan semiocults. Acostumen a tenir molt pocs recursos i per això, en general, el menjar i el servei que ofereixen no són de gaire qualitat. No obstant, és un servei que s’utilitza molt i cada cop té més demanda. Davant d’aquest problema, Bona Gana es planteja un menjador social que, amb una identitat visual pròpia, doni a conèixer i denunciï una realitat vigent a la nostra ciutat, i que ofereixi gratuïtament un menjar i unes condicions ambientals de qualitat. Per poder subsistir, Bona Gana 146 compta amb una sèrie de promotors, entitats privades del

tripa_PFC_09_10.indd 146

sector gastronòmic i de la restauració. Bona Gana, a partir de la comunicació externa, ofereix publicitat a aquestes entitats que, normalment, es dirigeixen a una clientela benestant i d’alt poder adquisitiu. Bona Gana té com a objectiu mostrar una realitat i, a la vegada, demostrar que existeixen actuacions possibles per modificar-la. Gràcies a la unió i a la comunicació és possible crear un menjador que, tot i acollir persones sense recursos, ofereixi un menú de qualitat, en un ambient adequat en què disposin d’un bon servei de voluntariat i de treballadors socials.

24/05/11 12:27


147

tripa_PFC_09_10.indd 147

24/05/11 12:27


BLANCA HONG KIT DE SUPERVIVENCIA SISTEMA DE PICTOGRAMES www.blancahong.com

148

tripa_PFC_09_10.indd 148

24/05/11 12:27


En el context de l’alimentació, es planteja una situació extrema en què el menjar i l’aigua no siguin fàcils d’obtenir; per exemple: un accident aeri a la muntanya que obligui a sobreviure en condicions adverses fins que es produeixi el rescat. Aquí és on entra en joc aquest lot de supervivència el valor afegit del qual és posar en pràctica una comunicació sense paraules, limitada al llenguatge gràfic i universal dels pictogrames i les infografies.Es presenten tres lots: vermell (muntanya), taronja (mar) i blau (desert). El codi de color respon al contrast amb la dominància cromàtica en el context paisatgístic de cada lloc. Els lots

tripa_PFC_09_10.indd 149

són contenidors de plàstic precintats dividits en tres seccions: eines, farmaciola i menjar. Cada article del lot està embolicat en film de doble capa perquè es conservi millor. Els pictogrames indiquen què conté cada paquet i, al seu torn, fan d’índex per saber on es pot trobar l’explicació o els usos corresponents als fullets. El sistema de pestanyes i la seva col·locació reticular permeten localitzar i treure l’article immediatament. Tot el llenguatge gràfic és sintètic i esquemàtic per facilitar-ne la interpretació. 149

24/05/11 12:27


EDUARD INGLÉS EN CANTS RECERCA TIPOGRÀFICA

150

tripa_PFC_09_10.indd 150

24/05/11 12:27


Creació d’una tipografia per als Encants del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Aquest mercat és conegut per la seva organització espontània i caòtica, pels seus passadissos atzarosos que fan difícil situar-s’hi si no se n’és un client habitual. Es tractava, doncs, de trobar una tipografia que s’adeqüés a aquesta identitat: propera, quotidiana, amable, de tota la vida; i que alhora no trenqués amb l’heterogeneïtat del mercat i la seva increïble riquesa de productes.

Fer compatible una tipografia corporativa i no allunyar-se d’aquesta heterogeneïtat, aquest era el repte. La resposta a aquest requisit de partida és crear una tipografia que admeti una composició variada i variable per evitar la racionalització i la uniformització. Així, cada paraula, lletra o composició respira un aire diferent, però alhora integrador en el seu conjunt. Una tipografia itàlica display amb uns gruixos molt contrastats i d’un estil cal·ligràfic permet generar un ritme dinà151 mic de lectura i apropa la forma a la imatge dels Encants.

tripa_PFC_09_10.indd 151

24/05/11 12:27


TANA LATORRE POR AMOR AL ARTE GRÀFICA RELACIONAL

En general, es denomina art una activitat per mitjà de la qual l’ésser humà expressa idees, emocions o, d’una manera més àmplia, una visió del món. Qualsevol pot crear art, però no qualsevol pot crear una gran obra d’art. La figura de l’artista s’ha massificat i el fet que moltes persones es considerin artistes duu implícita una desvalorització de l’art. L’objectiu del projecte és incidir en una situació preocupant: el valor cultural de l’art s’està perdent i convé suscitar l’interès per la història de l’art, els artistes, els moviments, les obres, les exposicions, els museus i la 152 creació artística.

tripa_PFC_09_10.indd 152

La relació entre art i diners és un tema polèmic que afecta artistes, músics, humoristes i grups socials. En el projecte s’ha seguit el concepte de comunicació denominat culture jamming. Com a sistema de comunicació, en el projecte s’utilitzen recursos molt similars als que s’han utilitzat en el disseny dels diners, ja sigui el seu codi de color o el format de les aplicacions i les tipografies. El dòlar caracteritza i engloba tot el que associem als diners i, així, en la principal campanya de cartells del projecte s’utilitza el format apaïsat i allargat del famós bitllet.

24/05/11 12:27


153

tripa_PFC_09_10.indd 153

24/05/11 12:27


ANNA MARTÍ PHONIC REPUBLIC DISSENY D’IDENTITAT I CAMPANYA www.annamarti.daportfolio.com

Phonic Republic és una organització reivindicativa que defensa la justícia i la llibertat d’expressió i lluita per trencar les cadenes que lliguen la música als drets d’autor i a les discogràfiques. A partir d’una pàgina web, amb un sistema d’inversió, realitzada perquè qualsevol usuari hi pugui collaborar, té l’objectiu d’anar alliberant la música de mica en mica tot comprant els drets corresponents per poder oferir-la després al domini públic. Així, un cop alliberada, la cançó podrà ser utilitzada, compartida i reproduïda sense restriccions. Per a transmetre la seva filosofia, els seus ideals i la seva manera de fer, Phonic Republic utilitza 154 un llenguatge gràfic molt contundent format per blocs

tripa_PFC_09_10.indd 154

tipogràfics, il·lustracions vectorials i uns colors corporatius molt característics que la fan fàcilment identificable. El codi gràfic es va desenvolupant així segons les diferents aplicacions de l’organització. Així, el trobem a la pàgina web, on l’usuari navega per una web poc convencional que es desplega verticalment gràcies al recurs web de l’scroll, al lot de soci, en què l’usuari rep els elements essencials per a ser un bon membre del grup, o a les diferents campanyes de cartells, que intenten envair l’espai urbà. Sempre es volen mostrar els beneficis d’aquest nou model de negoci musical basat en l’afavoriment del domini públic i de l’artista.

24/05/11 12:27


155

tripa_PFC_09_10.indd 155

24/05/11 12:27


MARINA MASDEU SIMPLE GRÀFICA COMERCIAL

Es tracta d’un projecte destinat a unificar la informació legal identificativa i més rellevant dels ciutadans amb el valor afegit de ser també una targeta bancària. Hipotèticament el projecte seria desenvolupat por una empresa privada juntament amb l’Estat. Totes les dades estarien incloses en una targeta que no disposaria d’una banda magnètica, ja que està comprovat que no són prou segures. S’ha dissenyat una nova tecnologia en què s’integren xips i l’empremta dactilar. El fet d’unificar-ho tot en una única targeta permet: un es-

i eficàcia, que afecta els emissors i permet reduir costos que sovint es carreguen a l’usuari; fluïdesa en el treball dels organismes oficials; unificar el número d’identitat amb tots els organismes i més seguretat gràcies a l’ús de l’empremta dactilar. Els colors corporatius són el magenta i el plata (colors poc usuals en el món financer) que atorguen a la gràfica un aire de modernitat, novetat i despreocupació. Quant a les targetes, es pretén emfatitzar la seva diferència amb les actuals i cercar una varietat en colors i trames.

156 talvi de recursos materials (menys plàstics); més rapidesa

tripa_PFC_09_10.indd 156

24/05/11 12:27


157

tripa_PFC_09_10.indd 157

24/05/11 12:27


ROSA MEDINA DEMO DISSENY DIGITAL

158

tripa_PFC_09_10.indd 158

24/05/11 12:27


Demo és un portal web encarregat de posar en contacte grups de música novells, que necessiten finançament per poder gravar un disc, i possibles fans interessats a finançar-los. L’objectiu del projecte és combinar alguns aspectes d’una web d’inversió amb altres d’una xarxa social, com els serveis que ja ofereixen webs com ara last.fm, myspace, slice the pie o Apadrina un artista. La web parteix d’una estructura reticular de tres columnes, la tipografia utilitzada és la Calibri, pensada per a pantalla. Com que la web té dos perfils d’usuari, inversors/fans

tripa_PFC_09_10.indd 159

i músics, la gràfica juga amb dues gammes de color. L’estratègia comunicativa de Demo és fonamentalment visual i redueix el contingut del text al màxim. Per aquest motiu s’ha dissenyat un sistema pictogràfic que és clau per determinar els diferents gèneres, subgèneres o adjectius musicals a la web. La web es complementa amb un lot de regal format per la demo del grup en què s’ha invertit, una samarreta d’un gènere musical, un pòster, un CD recopilatori amb les novetats del mes i el carnet d’inversor. 159

24/05/11 12:27


MAU MORGÓ QUORUM IDENTITAT I DISSENY PER A SERVEIS www.cargocollective.com/maumorgo.

Quorum és una plataforma digital dissenyada per recollir i publicar, a través d’Internet i d’altres tecnologies de la informació, les opinions dels enquestats sobre diferents qüestions socioeconòmiques. La informació obtinguda es pot utilitzar en l’elaboració d’estudis de mercat o es pot 160 vendre al públic interessat.

tripa_PFC_09_10.indd 160

Utilitzant cartells, anuncis de televisió i mitjans no tradicionals, Quorum planteja diferents preguntes a les quals es pot respondre a través de trucades de telèfon mòbil o per Internet. El principal objectiu de Quorum és oferir un altre punt de vista al món de les enquestes i les opinions, si bé també es planteja el rèdit econòmic del sistema.

24/05/11 12:27


161

tripa_PFC_09_10.indd 161

24/05/11 12:27


MIRIAM SANCHEZ MOMENTO. BANC DE TEMPS IDENTITAT I DISSENY PER A SERVEIS

162

tripa_PFC_09_10.indd 162

24/05/11 12:27


El projecte consisteix en la creació d’un banc de temps com a sistema d’intercanvi de serveis per temps i com a eina per a una economia alternativa. L’objectiu d’aquest banc és crear teixit social amb una imatge sincera que pugui arribar a tothom i que permeti un accés ràpid a la informació. Moment sorgeix com a entitat per a persones majors d’edat, particulars i empreses, en què l’element

tripa_PFC_09_10.indd 163

principal és el temps. El concepte formal fa al·lusió a la divisió i al fet de compartir. Els aspectes innovadors, entre altres, són les pimes com a possibles clients, a més dels particulars, la campanya publicitària on i off, la justificació de pagaments, els beneficis fiscals i l’accés amb només tres clics. 163

24/05/11 12:27


LAURA SOLER EAT ART DISSENY EDITORIAL

El corrent artístic Eat Art, l’art comestible, serveix de punt de partida per crear el Projecte Editorial Eat Art, que consisteix a reunir tots aquells artistes que han treballat amb el menjar com a material de creació. El llibre consta de dues parts: una part de documentació, en què es presenten tots els artistes, i una altra part d’experimentació amb conceptes relacionats amb el tema. Per això s’ha dividit el llibre en cinc sensacions: el fàstic, la passió, la bogeria, la fantasia i la gola.

164

tripa_PFC_09_10.indd 164

El desafiament que planteja el projecte és doble, ja que vol aconseguir difondre el corrent artístic Eat Art, però també, anant més enllà de la informació o transmissió de coneixements, vol comunicar experiències sensorials. En tractar-se d’un llibre d’art, la informació sobre l’artista, juntament amb les obres d’art corresponents, tenen un format simple i clar. D’altra banda, cal dir que cada capítol juga amb un material comestible i uns colors diferents, per tal de definir millor cada sensació. Aliments com ara la carn, la xocolata, la farina, els caramels o el quètxup són els diferenciadors visuals de les sensacions.

24/05/11 12:27


165

tripa_PFC_09_10.indd 165

24/05/11 12:27


ELVIRA SORIANO FUNERÀRIA ERA DISSENY D’IDENTITAT

El sector funerari és un dels que mou més diners a Espanya i la seva expansió va en augment si tenim en compte que actualment el preu d’un funeral és de 4.000 euros. El projecte consisteix a crear la imatge d’una funerària l’objectiu de la qual, a més de reduir els preus, serà aportar una tercera opció a la inhumació i a la incineració. Així, com a pas final, aquesta alternativa proposa enterrar el difunt juntament amb la llavor d’una planta que ell mateix 166 o els seus familiars hagin triat.

tripa_PFC_09_10.indd 166

En aquest projecte la imatge té un paper essencial, ja que les fotografies mostren una part molt important del procés que s’ofereix com a alternativa a la inhumació i a la incineració. El text que acompanya la imatge s’organitza en columnes associades a filets en què la tipografia serif conviu amb la sans serif. El fet que la marca sigui gris permet que el color de la tipografia i de les imatges guanyi protagonisme i que es creï ràpidament una jerarquia visual.

24/05/11 12:27


167

tripa_PFC_09_10.indd 167

24/05/11 12:27


CRISTINA XIPELL FILMMARKET DISSENY D’IDENTITAT crisxipell.daportfolio.com

Filmmarket és un cinema multisales, situat a Barcelona, que funciona amb sistema borsari. Aquí els preus de les entrades varien constantment seguint la llei bàsica de l’oferta i la demanda, de manera similar als moviments d’una borsa i amb el seu ampli marge de variabilitat, però a petita escala. Es dirigeix a un públic generalista i també al cinèfil. La idea és establir un espai amb projeccions cinematogràfiques amb un funcionament econòmic variant. L’objectiu final del consumidor és accedir a la visualització d’una pel·lícula en pantalla de gran format. El que canvia en 168 aquest cas és el fet que no ha de pagar una entrada amb

tripa_PFC_09_10.indd 168

un preu establert. Així, el consumidor serà informat constantment del preu de les entrades de cada sessió, que sempre variarà segons l’aforament. El gran repte va ser trobar un llenguatge amè i adequat que alhora expliqués a un públic molt ampli una economia fluctuant que fos compresa a la primera. Dins d’un cinema sorgeixen un gran nombre d’aplicacions de diferents tècniques i suports. L’aplicació del sistema borsari a l’objectiu de recuperar el món del cinema és perfectament factible, malgrat la crisi que arrossega des de fa una dècada.

24/05/11 12:27


169

tripa_PFC_09_10.indd 169

24/05/11 12:27


JAIME ZAMORANO TRATO CAMPANYA GRÀFICA www.jaimezamorano.com

Els mercats de bescanvi tenen poc reconeixement en l’àmbit nacional a causa de la manca d’informació i perquè transmeten la sensació de ser mercats obsolets. Com a resposta a aquesta situació, vaig decidir crear una associació amb una imatge de marca sòlida gràcies a la renovació del seu aspecte i a l’organització d’una campanya per atraure un públic majoritàriament jove. El projecte consisteix a implantar la imatge a partir de la campanya. A la campanya global, que està formada per set cartells i un total de 14 tipografies de retolació, es recorre 170 a la tradició oral dels apariats: gràcies a il·lustracions

tripa_PFC_09_10.indd 170

tipogràfiques, cada frase crea un vincle entre els objectes de les persones que participen en el bescanvi. Així mateix, el logotip s’utilitza com a segell que simula l’acció de tancar un tracte. A la campanya local aquestes tipografies s’utilitzen per informar sobre pròxims esdeveniments. Trato té un sistema de rètols de senyalització basat en la diversitat i la individualització que es dóna a un producte en l’acte del bescanvi. A més, té una web d’informació i un sistema de packaging (bosses i diversos sistemes d’embalatge) per al mercat de bescanvi.

24/05/11 12:27


171

tripa_PFC_09_10.indd 171

24/05/11 12:27


TRADUCCIONES TRANSLATIONS

173

tripa_PFC_09_10.indd 173

24/05/11 12:27


ALEX ALVAREZ

10

DAVID BALLESTER

12

HABITAR COMO UTOPÍA HABITÁCULO EXPERIMENTAL

LA FEDE. CENTRO DE PRODUCCIÓN MUSICAL EQUIPAMIENTO CULTURAL

Habitar como utopía no es un proyecto, es la recolección de unos sedimentos depositados en el fondo de un periodo de tiempo ocupado en debatir cuestiones teóricas y prácticas sobre la vivienda. Vivienda entendida de una forma lejana al concepto de casa que tiene la sociedad occidental, en el que esta es un objeto aislado, muerto y estático que representa un refugio del mundo exterior y un portal de entrada a realidades virtuales. Así pues, vivienda entendida como construcción primitiva, como instrumento con potencial para satisfacer las necesidades básicas humanas y para condicionar la vida a su alrededor. Un objeto vivo, que sea un conducto de relaciones, una máquina de relacionar la existencia viva del entorno natural y la existencia viva del hombre. El objetivo de este debate sobre la vivienda, iniciado a partir de la lectura de un fragmento de Ensayo sobre la arquitectura de Marc-Antoine Laugier en el que busca el concepto de la arquitectura en las cabañas primitivas, es diseñar propuestas de habitáculo fundamentadas en una recuperación de valores y formas del pasado, organizados y adaptados a las necesidades contemporáneas con el objetivo de dar pie a una forma de vida paralela a la realidad actual.

El proyecto plantea la rehabilitación de los espacios del edificio histórico de la Federación Obrera de Molins de Rei para crear un centro de producción musical, público y de ámbito comarcal, con bucs de ensayo, estudio de grabación, sala de conciertos y los espacios logísticos necesarios: recepción, administración, almacenes, etc. Se diferencia el uso diurno de la planta baja respecto del uso nocturno de la platea y el anfiteatro, donde está la sala de conciertos con el camerino, la barra de bar, un guardarropa, etc. Se reorganizan, con el mínimo de derribos, los espacios originales de la planta baja. Gracias al pasillo se consiguen delimitar las diferentes zonas de uso: administración, bucs de ensayo y estudio de grabación. El vestíbulo de acceso y el foyer favorecen la entrada de usuarios y su interrelación. La trama compositiva de la zona de administración permite crear aberturas para favorecer la entrada de luz natural. Además, otras aberturas creadas a lo largo de los tabiques divisores de la zona de administración ayudan a la comunicación visual entre espacios y permiten tener una visión continua de toda la planta baja, desde el vestíbulo hasta el foyer.

DWELLING AS A UTOPIA EXPERIMENTAL DWELLING

LA FEDE. MUSIC PRODUCTION CENTRE CULTURAL FACILITY

Dwelling as a utopia is not a project, it is the recollection of sediments deposited at the bottom of a period of time occupied in debating theoretical and practical questions on the dwelling. Dwelling understood far from the concept of house held by Western society, where the house, an isolated, dead and static object, represents a refuge from the outside world and a gateway for entering virtual realities. Dwelling, then, understood as a primitive construction, as an instrument with the potential to meet basic human needs and to determine life around it. A living object that should be a conduit of relationships, a machine for relating the living existence of the natural environment and the living existence of man. The aim of this debate on the dwelling, started by reading an excerpt from Essai sur l’architecture by Marc Antoine Laugier (in which he seeks the concept of architecture in primitive huts), is to design proposed dwellings based on retrieving values and forms from the past, organised and adapted to contemporary needs with the aim of upholding a parallel way of life to the current reality.

The project constitutes the renovation of the spaces in the historic Molins de Rei Workers’ Federation building to create a public and county music production centre, with rehearsal rooms, a recording studio, concert halls and the necessary logistics spaces: reception, administration, storerooms, etc. A differentiation is made between the day-time use of the ground floor and the night-time use of the stalls and amphitheatre, which contain the concert hall with the dressing room, bar counter, wardrobe, etc. The original spaces on the ground floor are rearranged with minimal demolition. The corridor helps mark out the different areas of use: administration, rehearsal rooms and recording studio. The entrance hall and foyer favour entry by users and their interrelation. The composition of the administration area creates openings that favour the entry of natural light. Openings created along all the dividing walls in the administration area help the visual communication between spaces and provide a continuous vision of the whole ground floor, from the hall to the foyer.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 174

24/05/11 12:27


GEMMA CAIHUELAS

14

LIDIA CALVO

16

HIVERNACLE, ALBERGUE JUVENIL INTERIORISMO COMERCIAL

VIVER MARINA ESPACIO DE TRABAJO

El proyecto consiste en la creación de un albergue juvenil en lo que actualmente es un invernadero y centro de jardinería situado en el barrio de Sants. El objetivo es proyectar una pequeña ciudad dentro del actual edificio y mantener la esencia del invernadero a través de diferentes conceptos y elementos que se conservarán y se potenciarán en el albergue juvenil, como, por ejemplo, el nombre: Hivernacle (invernadero en catalán). Del actual edificio mantengo tres conceptos: la estructura de obra vista con arcos y una gran altura, la luminosidad natural, que proviene de grandes ventanales y de una espectacular cubierta a dos aguas vidriada y, por último, el entorno natural generado a través de las plantas, el color y el olor. La reforma promueve la relación entre interior y exterior, y crea espacios ambiguos donde los límites se desdibujan con la utilización de los mismos materiales, pavimentos y mobiliario de exterior, así como con la potenciación de la luz natural. El hecho de que se trate de un edificio de gran altura también ha permitido jugar con diferentes niveles y dar amplitud y aportar luz a los espacios. Las habitaciones se han dispuesto en pequeñas casetas en el interior del edificio y de ese modo se ha potenciado la idea de interior-exterior y se ha creado una pequeña ciudad dentro de la actual piel del edificio.

El proyecto consiste en crear un vivero de empresas, un espacio de trabajo y creación donde jóvenes emprendedores puedan poner en marcha empresas competitivas e innovadoras. El objetivo del vivero es dar el primer impulso a aquellos emprendedores que desean materializar sus ideas de negocio mediante la creación de un núcleo empresarial que dé cabida a unas doce empresas del sector audiovisual y del diseño, y donde los alquileres sean bajos y permitan disminuir la barrera económica que supone establecer un lugar de trabajo. El proyecto se sitúa en la Villa Olímpica del Poblenou, en Barcelona. El edificio escogido es la antigua central de Telefónica, una construcción de los arquitectos Jaume Bach y Gabriel Mora finalizada en el año 1992 con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. El edificio en el que se hará la intervención tiene una planta elíptica y consta de cinco pisos. En la planta baja está la recepción, las plantas primera, segunda y tercera son los espacios de trabajo, y la cuarta planta es un restaurante comedor. Viver Marina pretende ofrecer espacios de trabajo confortables, pero a la vez dinámicos y austeros, que permitan que el emprendedor desarrolle su trabajo en un entorno creativo, colectivo y participativo.

HIVERNACLE, YOUTH HOSTEL COMMERCIAL INTERIOR DESIGN The project consists of creating a youth hostel which is currently a greenhouse and garden centre in the Sants district. The aim is to project a small city inside the present building and maintain the essence of the greenhouse using different concepts and elements that will be preserved and fostered in the youth hostel, such as the name: Greenhouse. I have kept three concepts of the present building: the structure of the open brickwork with arches and the enormous height; the natural light that floods in through huge windows and a stunning glazed gable roof and, lastly, the natural setting created with plants, colour and smell. The reform promotes the interior/exterior relationship and creates ambiguous spaces, where the limits are blurred with the use of the same materials, floorings and outdoor furniture and enhancing the natural light. The fact that it is a very tall building also allows me to experiment with different levels and expand and bring light to the spaces. The rooms have been arranged into three small houses inside the building, fostering the indoors-outdoors idea and a small city has been created inside the very skin of the building.

VIVER MARINA WORK SPACE The aim of the project is to create a company nursery, a work and creation space where young entrepreneurs can set up competitive and innovative businesses. The purpose of the nursery is to offer the initial push to entrepreneurs who would like to put their business ideas into practice through the creation of a business hub with around a dozen companies from the audiovisual and design sector, where rents are low which ensures that there is not so much of a financial barrier to establishing a work place. The project is located in the Olympic Village in Barcelona’s Poble Nou district. The building chosen is the former Telefónica Headquarters, designed by architects Jaume Bach and Gabriel Mora and completed in 1992 for the Barcelona Olympics. The planned building will have an elliptical floor plan and be five storeys high. The ground floor will contain the reception with floors one, two and three including work spaces and a restaurant-dining room on the fourth. Viver Marina offers comfortable spaces that are also dynamic and austere, enabling entrepreneurs to work in a creative, collective and participatory environment.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 175

24/05/11 12:27


LAIA CAMPS

18

MIGUEL CARBÓ

20

TALLER ORFF EQUIPAMIENTO CULTURAL

SHOWROOM ESPÍRITU DE NEGRITA, GELIDA INTERIORISMO COMERCIAL

El proyecto consiste en la rehabilitación de una nave industrial situada en Porqueres (Pla de l’Estany) para crear un centro docente donde se llevarán a cabo talleres de música según la pedagogía Orff. Esta pedagogía se basa en la enseñanza a partir de la participación activa en la experimentación de la música a través de la expresión corporal, la voz, el canto, tocar instrumentos Orff o la percusión corporal. Se experimentan el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, la forma, etc., para alcanzar el nivel más alto de creatividad, improvisación y expresión artística de cada individuo. Respecto al diseño, se ha buscado crear una relación entre las diferentes plantas a partir de la apertura de un doble espacio que desarrolla una idea conjunta y que despliega las diferentes funciones. El espacio se zonifica de público a privado para acondicionarlo y aislarlo de la contaminación acústica interior y para mejorar el funcionamiento del Taller Orff.

El showroom Espíritu de Negrita es un espacio situado dentro de una de las naves industriales de la empresa licorera Bardinet, en concreto, en una nave destinada al proceso de añejamiento del ron Negrita. Con sus 210 m2, se trata de un espacio con el que se busca potenciar la imagen corporativa y crear un lugar donde el protagonista principal sea el producto: la botella de ron Negrita. La función principal de este espacio es mostrar el producto de la forma más atractiva posible, informar al visitante sobre su origen, la filosofía de la marca y su proceso de elaboración, hacer una cata de rones, celebrar un cóctel u organizar una reunión formal con clientes. El showroom Espíritu de Negrita se ha diseñado con una disposición muy abierta y transparente. Una pared de botellas de ron Negrita genera un filtro de luz natural que impregna todo el espacio con su tonalidad dorada. La madera de roble sin tratar, presente tanto en el larguísimo pasillo como en la barra central y la mesa de reuniones, se encarga de dar un aire caribeño y cálido a un espacio de estética profundamente industrial.

ORFF WORKSHOP CULTURAL FACILITY The project consists of renovating an industrial warehouse in Porqueres (Pla de l’Estany) to transform it into a school offering music workshops that use the Orff methodology. This methodology is based on teaching through active participation in the music experience, through body expression, the voice, singing and the use of Orff instruments and the body as percussion. Students experience rhythm, melody, harmony, timbre, form, etc., each achieving their ultimate level of creativity, improvisation and artistic expression. The aim of the design was to create a relationship between the different floors, by opening up a double space to develop a joint idea and distribute the different functions from this point. The zone is divided into public and private areas, isolating and conditioning the space from interior acoustic contamination and improving the functioning of the Orff Workshop.

SHOWROOM ESPÍRITU DE NEGRITA, GELIDA COMMERCIAL INTERIOR DESIGN The Spirit of Negrita Showroom is a space inside one of the industrial warehouses belonging to the liqueur producer Bardinet which is used specifically for the Negrita rum aging process. Covering 2210 m2, this space can be used to promote the corporate image and create a place where the main protagonist is the product itself: the bottle of Negrita rum. The main function of this space is to display the product as attractively as possible, to inform visitors about its origins, the philosophy of the brand and how it is created, to hold rum tastings, cocktail receptions or a formal meeting with clients. The Spirit of Negrita Showroom has a very open and transparent design. A wall of Negrita rum bottles creates a filter for natural light which floods the whole of the space with its golden hues. Untreated oak, in both the incredibly long passage, the central bar and meeting table, brings a sense of the Caribbean and warmth to a space with profoundly industrial aesthetics.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 176

24/05/11 12:27


SILVIA CARRERA

22

MARIONA ESPINET

24

TOCA FERRO, ARCHIVO HISTÓRICO TARRACONENSE EQUIPAMIENTO CULTURAL

REDISEÑO DEL APLEC DEL CARAGOL ESPACIO PÚBLICO

A la hora de elegir el tema para mi proyecto final de carrera me planteo qué elementos de mi ciudad se deberían mejorar, teniendo siempre muy claro que quiero sacar provecho de este edificio emblemático que actualmente se encuentra en tan mal estado. ¿Por qué un archivo histórico? Porque la ciudad de Tarragona está llena de historia y porque los tarraconenses siempre la hemos vivido muy de cerca. El reto: acercar la cultura y la historia al pueblo en un entorno de diseño y actualidad. Hago una intervención en el edificio que acogía la antigua rectoría del arzobispo de la catedral de Tarragona, que data del siglo XIII. El programa que ubico allí es el archivo histórico. Querría que esta entidad fuese más accesible que los archivos actuales, por eso el emplazamiento elegido se encuentra en el Pla de la Seu, una plaza muy transitada y, sobre todo, emblemática, ya que allí se encuentra también la catedral de la ciudad.

El Aplec del caragol (Reunión del caracol) (Lleida) es una fiesta de interés nacional que recibe 200.000 visitantes y moviliza a 12.000 participantes. Durante cuatro días del mes de mayo se consumen doce toneladas de caracoles. ¿Qué puedo hacer para que una fiesta popular y el diseño sintonicen? El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de la reunión y potenciar la interrelación entre los visitantes y participantes, así como la comunicación y la imagen, sin desvincularme en ningún momento de la esencia de esta fiesta en la que los miembros de las peñas son los protagonistas. Es decir, crear un espacio neutro donde el código de colores sea el lenguaje que sirva para identificar a las peñas. Así pues, adecuo el parque urbano a una gran polivalencia y lo hago apto para otros acontecimientos, además de mejorar su condición estética y funcional. Para mejorar la fluidez y la comodidad, tanto para los visitantes como para los participantes, reorganizo los viales y los formatos que siempre se mantienen vinculados a la cuadrícula marcada por la intervención en el parque urbano. También consigo mejorar la comunicación y ordenación de las peñas proponiendo uniformidad en los materiales y las distribuciones, aunque respetando la libertad de los miembros de las peñas y su personalización, tan importante en esta fecha.

TOCA FERRO, TARRAGONA’S HISTORICAL ARCHIVE CULTURAL FACILITY When it came to choosing the subject for my final degree project, I decided to look at the elements of my city that needed improving and I always had it very clear in my mind that I wanted to make full use of this emblematic building currently in a state of disrepair. Why a historical archive? Because the city of Tarragona is bursting with history and it has always had a special place in the hearts of the people of Tarragona. The challenge: to bring culture and history to the people in a setting incorporating design and modernity. I have set the project in the building that used to house the former rectory of the archbishop of Tarragona cathedral which dates from the thirteenth century. The programme that I have set here is the historical archive. I would like this to be more accessible than current archive which is why I have chosen Pla de la Seu as the setting, because it is a very busy and, above all, emblematic square, as it is also the site of the city’s cathedral.

RESDESIGNING L’APLEC DEL CARAGOL PUBLIC SPACE L’Aplec del caragol (Snail Festival) (in Lleida) is a fiesta that appeals to national tourism that receives 200,000 visitors and mobilises 12,000 participants. Over 4 days in May, twelve tons of snails are consumed. How can I merge a popular fiesta with design? The aim of the project is to improve the conditions of the festival, foster interrelations between visitors and participants, communication and image, and all without losing sight of the essence of the fiesta, where the members of the various clubs are the protagonists. In other words, to create a neutral space where the colour code is the language used to identify the clubs. I am therefore adapting the urban park to be used for a wide range of activities, I am making it suitable for other events and gradually improving the aesthetical and functional conditions. To improve fluidity and comfort, both for visitors and for participants, I am rearranging the paths and formats that are always associated with the square marked out for the intervention in the urban park. I also wish to improve communication and the arrangement of the clubs by proposing uniformity to the materials and their distribution, but respecting the freedom of club members and their personalisation, which is so important to this festival.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 177

24/05/11 12:27


ALEXANDRA ESPINILLA

26

ELISABETH FERNÁNDEZ

28

CASA TALLER EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

INTERVENCIÓN EN UN PAISAJE EN RUINAS ESPACIO PÚBLICO

El proyecto consiste en remodelar una casa taller para jóvenes estudiantes de la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo ubicada en Sant Pol de Mar, el mismo municipio en el que se encuentra el edificio escogido. La intención es crear una residencia y adaptarla a las necesidades biológicas y formativas de los estudiantes en un clima mediterráneo, totalmente apropiado dada la ubicación y los orígenes del lugar, donde la autogestión, la convivencia y el aprendizaje mutuo sean los pilares fundamentales. El edificio objeto del proyecto son las antiguas Escuelas Municipales, una construcción de 1910 que anteriormente estaba dividida en dos partes iguales –zona de niños y zona de niñas–, como bien ponen de relieve los grandes ventanales situados en las fachadas con mayor extensión del edificio. El nuevo proyecto pretende realzar la estructura y la disposición iniciales del edificio manteniendo en la medida de lo posible la gran entrada de luz y la transparencia entre la fachada posterior y la fachada principal.

El objetivo de la actuación es recuperar la cultura perdida de la Mussara, abandonada en los años sesenta, como un homenaje a su memoria. El proyecto se ha concebido tratando de proteger y resaltar las emociones y la belleza que desprende el propio ambiente decadente, teniendo mucho cuidado para no destruir la atmósfera de este lugar único. La solución se debe basar en la casi no intervención, o lo que es lo mismo, en una concepción con tendencia minimalista en lo que a nueva obra se refiere y elegancia orgánica que respeta la propia esencia del ecosistema en el que se enmarca el pueblo. El éxito de esta premisa se ha basado en la elección de la vegetación como uno de los elementos principales, así como en los materiales que han resuelto las dificultades estructurales que presentaba el proyecto. Este se compone de una trama de recorridos que abrazan los distintos espacios: desde las zonas de reposo, el merendero, la nueva balsa y los miradores hasta los elementos de mobiliario creados para cubrir las necesidades del programa. La intervención no trata de modificar, sino de conservar y completar el paisaje existente.

CASA TALLER EDUCATIONAL FACILITY The project consists of remodelling a house workshop for young students from the University Institute of Hotel and Tourism Studies in Sant Pol de Mar, the same town where the chosen building is located. The aim is to create a residence and adapt it to the biological and educational needs of the students in a Mediterranean climate, highly suitable given the setting and origins of the location, where self-management, coexistence and mutual learning are the fundamental pillars. The site chosen for the project is the former Municipal Schools building, dating from 1910 and previously divided into two equal parts – one for the boys and one for the girls – clearly visible with the large windows set into the larger façades of the building. The aim of the new project is to highlight the initial structure and layout of the building and, as far as possible, keep as much of the vast amounts of light flooding in and the transparency between the rear and main façades.

INTERVENTION IN A RUINED LANDSCAPE PUBLIC SPACE The aim of the project is to recover the lost culture of the Mussara, abandoned in the 1960s, as a tribute to its memory. The project was conceived with a view to protecting and highlighting the emotions and beauty created by the decaying environment, taking great care not to destroy the atmosphere of this unique place. The solution needs to be based on almost unseen intervention, or, what is in fact, a conception with a minimalist tendency in terms of new work and organic elegance with regard to the very essence of the ecosystem in which the village lies. The success of this premise was based on the choice of vegetation as one of the main elements, as well as on the materials which have resolved the structural difficulties presented by the project. This consists of a section of paths that embrace the different spaces: from the rest areas, picnic area, new pond and the belvederes to the furniture created to meet the needs of the programme. The aim of the intervention is not to modify but to preserve and complete the existing landscape.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 178

24/05/11 12:27


BLANCA GARDEÑES

30

REHABILITACIÓN DE UNA TORRE EN LA HUERTA DE LLEIDA INTERIORISMO DOMÉSTICO El objetivo del proyecto es habilitar una torre situada en la huerta de Lleida como un gran punto de reunión para una familia muy numerosa. Se busca crear un lugar que haga posible una convivencia agradable y cómoda. La intención es reinterpretar la estructura de la típica casa de campo tomando el espacio de la cocina, el comedor y la sala como centro de la vivienda, y reestructurarla añadiendo a los usos habituales la distribución de la vida familiar tradicional (grandes espacios comunes y pequeños recintos privados), todo ello con una estética actual. A la hora de plantear el proyecto se han tenido en cuenta una serie de premisas indispensables, como, por ejemplo, la comodidad, el aprovechamiento del espacio y la conexión entre los diferentes ámbitos. El resultado es un conjunto de matices compensados donde la interrelación entre los habitantes y los usos se produce de forma natural. De este modo, es posible cocinar, comer y relajarse en un mismo ambiente a la vez que el interior se relaciona con el exterior a través de grandes vidrieras que permiten la entrada de luz natural y la relación directa interior-exterior. Se busca combinar y contrastar lo antiguo y lo nuevo combinando materiales, como, por ejemplo, la madera, el hierro, la baldosa de barro, el vidrio y el cemento pulido.

RENOVATION OF A VILLA IN LLEIDA’S KITCHEN GARDEN DOMESTIC INTERIOR DESIGN The aim of the project is to renovate a villa in Lleida’s kitchen garden and transform it into a meeting place for a very large family. The aim is to create somewhere that provides a pleasant and comfortable co-existence. The idea is to reinterpret the structure of the typical rural house, taking the space occupied by the kitchen, dining room and living room as the centre of the house; restructuring the dwelling by adding the distribution of traditional family life (large communal spaces, small private areas) to its normal uses and all completed in a modern style. When implementing the project, a series of basic premises were taken into account, including comfort, making full use of the space and connection between the different areas. All this has created an overall balanced feel, where the interrelationship between inhabitants and uses occurs naturally. This makes it possible to cook, eat and relax in a single environment, at the same time as the interior connects with the outside through large picture windows that enable natural light to flood in and provide the direct interior-exterior relationship. The aim was to combine and contrast the old and the new by combining materials such as wood, iron, clay tiles, glass and polished cement.

tripa_PFC_09_10.indd 179

CLARA GIBERGA

32

CRAE. LA CASONA EQUIPAMIENTO SOCIAL El Centro Residencial de Acción Educativa La Casona es un centro que acoge a ocho adolescentes en situación de riesgo. En él trabajan educadores sociales que se encargan de garantizar que se satisfagan tanto las necesidades básicas como las afectivas, psicológicas y educativas de los menores. El centro se sitúa en la villa de Gràcia, un barrio rico en asociaciones y equipamientos juveniles que facilitará la integración del menor en la sociedad. Concretamente, lo integran tres viviendas iguales situadas en la calle Verdi y construidas en el año 1873. Este emplazamiento es interesante porque, aunque se trata de edificaciones emblemáticas de la antigua villa de Gràcia, allí se han hecho muchas intervenciones posteriores que han roto el estilo de los edificios originales. Por eso, uno de los objetivos del proyecto es volver a las edificaciones originales. A partir de la unificación de las tres viviendas y de la reordenación de su interior tomando como base la ordenación interior de una de ellas, se da respuesta a las necesidades del centro creando espacios íntimos y espacios comunes en los que el menor puede desarrollarse y crecer desde el punto de vista personal, educativo y social.

CRAE. LA CASONA SOCIAL FACILITY The La Casona Education Action Residency is a centre that takes in teenagers in situations of risk. Social educators work at the centre to ensure that the basic needs of these minors are met, as well as their effective, psychological and education requirements. The project is based in Barcelona’s Gràcia district, an area with an abundance of young people’s associations and facilities that will help the minor integrate into society. There are three specific similar houses, built in 1873, on Carrer Verdi. This location is interesting because, despite although these buildings are emblematic of the Gràcia district, a lot of later work has been carried out on them which has diminished the original style of the buildings. One of the aims of the project is to return to the buildings to their original state. Joining the three houses together and reorganising their interior starting with the interior layout of one of them meets the educational needs of the centre by creating private spaces and communal spaces where minors can develop and grow personally, educationally and socially.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

24/05/11 12:27


DAVID HOLGUIN

34

NATASHA IVANOVA

36

DÉLITMINEUR EQUIPAMIENTO SOCIAL

RESTAURANTE CERVECERÍA ARTESANAL AURUM INTERIORISMO COMERCIAL

La ciudad moderna, además de aglutinar eventos de carácter social que generan nuevos comportamientos y dinámicas, llega a alterar los valores morales y crea marcos favorables para la aparición de nuevas tipologías que satisfagan las necesidades presentes. En el escenario socioeconómico actual, donde los jóvenes tienen dificultad para incorporarse al mercado laboral e independizarse, el love hotel ofrece un espacio privado a muchas parejas, casadas o no, que viven con sus padres o sus hijos y que carecen de espacio suficiente para fomentar su relación. En estos establecimientos de origen japonés predominan la fantasía y el deseo de cometer un delito menor, un anhelo intrínseco al ser humano, y sobre todo propio del romance, que reside en el ámbito de la sombra y del estado de ánimo intrigante de la mayoría de las personas. DélitMineur es un hotel que huye de los arquetipos occidentales y que traslada el modelo japonés conservando elementos fundamentales como el anonimato, la prolongación de la privacidad carente o la fantasía no temática y que, asimismo, reinterpreta conceptos del imaginario erótico occidental recurriendo a elementos del diseño y de la arquitectura, como, por ejemplo, las celosías, las transparencias y la penumbra.

Aurum es un restaurante cervecería artesanal situado en el edificio de una antigua fábrica de Poblenou (22@). Su nombre significa oro en latín, un color que recuerda al dorado de la cerveza y que da un toque elegante y chic al local. El concepto de diseño interior se basa en lograr la armonía entre la nueva vida del edificio y la apreciación de su pasado. En la distribución se ha ideado una topografía artificial que emerge del suelo y configura de manera sutil subespacios que dan respuesta a las necesidades estanciales del restaurante. Los cuerpos orgánicos realizados en listones de fibra de vidrio rompen la simetría y monotonía del ambiente industrial y crean una jerarquía dentro del gran espacio único, ordenando de ese modo los usos del local. Así es como un diseño innovador basado en técnicas y materiales modernos encuentra su lugar dentro del cuerpo de una antigua construcción. Aurum dispone de su propia fábrica de cerveza. Los obradores cerveceros, al ser la mayor atracción del local, están situados sobre un pedestal y son visibles desde cualquier punto del restaurante.

DÉLITMINEUR SOCIAL FACILITY Apart from bringing together social events that culminate in new forms of behaviour and dynamics, the modern city alters moral values and creates favourable frameworks for the appearance of new types that meet current needs. In the current socio-economic climate, where young people find it difficult to join the job market and become independent, the love hotel offers a private space for many couples, married or not, who live with their parents or children and who do not have enough space to develop their relationship. These Japanese-origin establishments are bathed in a sense of fantasy and the desire to commit a minor offence, an intrinsic human longing and, primarily, deep-seated in the romance which pervades the shadows and most people’s sense of intrigue. DélitMineur is a hotel that shies away from western stereotypes and introduces the Japanese model by retaining basic elements such as anonymity, extending the missing privacy or non-themed fantasy and also reinterprets concepts from western erotic imagination using elements from design and architecture, e.g. jealousies, transparencies and the semi-darkness.

AURUM ARTISAN BEER HALL-RESTAURANT COMMERCIAL INTERIOR DESIGN Aurum is an artisan beer hall-restaurant located in a former factory in the Poblenou (22@) district. Its name means gold in Latin, a hue reminiscent of the golden colour of beer, which gives it a touch of elegance and chic. The interior design concept is based on achieving harmony between the building’s new purpose and an appreciation of its past. The layout includes an artificial topography from the floor up and is configured as subtle subspaces that cover the restaurant’s essential needs. The organic bodies made from glass fibre strips break the symmetry and monotony of the industrial setting and create a hierarchy inside the large single space, so arranging the uses of the building. This enables an innovative design based on techniques and modern materials to find its place within the body of an old construction. Aurum has its own beer factory. Since they are the main attraction here, the breweries are on a pedestal and can be seen from anywhere in the restaurant.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 180

24/05/11 12:27


LÍA LÁZARO

38

MÓNICA LÓPEZ

40

191 DE FLOR EQUIPAMIENTO SOCIAL

A DOS PASITOS EQUIPAMIENTO SOCIAL

El proyecto consiste en la reforma de una antigua nave industrial situada en el ensanche derecho de Barcelona para que albergue actividades infantiles. Las actividades se realizarán en diferentes talleres dirigidos a niños de entre 6 y 11 años en los que se combinará educación y entretenimiento. El centro conecta con un patio interior de manzana que se pretende recuperar según el Plan global de recuperación de interiores de manzana. De este modo, la nave actúa como mirador urbano que conecta la calle y el futuro patio interior, y se convierte en elemento de cohesión social al potenciar la relación entre los niños que juegan en el patio, la gente mayor que va y viene, y las actividades que se desarrollan en su interior. El centro se divide en dos áreas: por un lado, los talleres, un espacio de aprendizaje, juego y convivencia comprendido en cuatro cajas blancas con aberturas a diferente altura. La idea de la caja surge a partir del camino que sigue un niño para desarrollar su creatividad. Y, por otro lado, las zonas de servicios (aseos, recepción, sala de profesores y almacén) necesarias para que las actividades puedan llevarse a cabo de manera óptima. Encima de esta zona de servicios encontramos un espacio de lectura y librería.

Dos pasitos es la distancia emocional que separa el hogar de cualquier vecino de estas dos casas del siglo XVII situadas en el casco antiguo de Córdoba. El nombre hace referencia al cariño con el que se pretende atraer a las familias hasta este punto de reunión social. La intervención permite redescubrir la concepción originaria de los dos edificios existentes, que se unifican con la mirada puesta en el trabajo de Palladio. De este modo, se recupera una construcción doméstica para reorientarla al uso popular desprendiéndola de los añadidos y modificaciones que el paso de los años ha ido permitiendo y rescatando el jardín posterior para las familias y los actos culturales. Con esta renovación se busca que la arquitectura interior se perciba como una desdensificación, transmitir la sensación de que las paredes son más gruesas a la entrada y más delgadas conforme se avanza en dirección al jardín interior. Los pavimentos hacen hincapié en ese mismo aspecto, de modo que su color y textura van perdiendo intensidad a medida que nos acercamos al jardín. Este, presidido por los cipreses como altísimos guardianes, realza su poética al anochecer, a la hora de los recitales o del cine de verano, envuelto en un intenso olor a jazmín. Por todo ello, este centro se convertirá en un punto de referencia destacado en la memoria popular del lugar.

191 DE FLOR SOCIAL FACILITY The project consists of renovating a former industrial warehouse in Barcelona’s East Eixample district as a place to run activities for children. These will take place in different workshops aimed at children aged between 6 and 11 and combine education and entertainment. The centre connects to an interior street-block courtyard which I plan to renovate in keeping with the overall Interior Street-Block Courtyards Plan. In this way, the warehouse acts as an urban belvedere connecting the street and future interior courtyard and becomes an element of social cohesion by fostering the relationship between the children playing in the courtyard, the seniors as they come and go and the activities that take place in the courtyard. The centre is divided into two areas: on the one hand, the workshops and a space for learning, playing and coexisting which comprises four white boxes with openings at different heights. The idea for the box was inspired by the path taken by the child to develop their creativity. And, on the other, the necessary services areas (toilets, reception, teachers’ room and the storeroom) to ensure that the activities take place as fully as possible. The reading and library space lies above this services area.

A DOS PASITOS (JUST TWO STEPS) SOCIAL FACILITY A dos pasitos (Just two steps) is the emotional distance separating the home of any of the neighbours from these two seventeenth-century houses in Cordoba’s old town. The name refers to the affection used to attract families to this social meeting point. The project provides a way of rediscovering the original premise behind these two buildings, which are united in their nod to the work of Palladio. This process returns the building to a domestic condition, makes it fit for popular use and removes addons and modifications that the passage of time has allowed and rescues the rear garden for families and cultural events. The idea behind this renovation is to create an interior architecture which is considered a dedensification, to convey a sense of the walls being thicker at the entrance becoming thinner as you move towards the interior garden. The floorings emphasise this very aspect in that their colour and texture decrease in intensity as you approach the garden. This space, dominated by the high guardians of the cypresses, heighten their poetry at dusk, during recitals or summer cinema, wrapped in an intense scent of jasmine. All this will transform the centre into a reference point that will stand out in the popular memory of Ajerquía.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 181

24/05/11 12:27


ANDREA MARTINEZ

42

JENNY MARTÍNEZ

44

EL GRANER, CENTRO DE CREACIÓN EQUIPAMIENTO CULTURAL

MUST INTERIORISMO COMERCIAL

El Graner (El Granero) es un centro de creación de arte y diseño. Está preparado para que en su interior se pongan en práctica disciplinas relacionadas con las artes audiovisuales y va dirigido a jóvenes artistas y diseñadores. El Graner ofrece a estos jóvenes el conjunto de las instalaciones y los espacios necesarios para que puedan llevar a cabo sus proyectos creativos, al tiempo que los promociona gracias a su sala de exposiciones abierta al público. En este edificio, la antigua fábrica Philips, el interiorismo tiene presentes en todo momento los objetivos del centro: aportar las herramientas necesarias para realizar cualquier proyecto creativo y promocionar a los jóvenes artistas y diseñadores. Y hacerlo siempre con un carácter abierto, de interrelación y comunicación. El centro se divide en tres partes destacadas: las zonas de trabajo, las zonas abiertas al público y el núcleo principal, la sala de exposiciones que articula el resto de espacios y funciones. Ese núcleo, dotado de un fuerte carácter gracias al material empleado en su construcción y a su presencia central con dos alturas, es el resultado de cuanto lo rodea. El resultado del trabajo que se realiza en las instalaciones que hay a su alrededor se refleja en esta sala de exposiciones, protagonista del proyecto.

Se proyecta la rehabilitación de un local entre medianeras en el barrio de la Ribera, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona. El local existente albergaba una galería de arte y tiene una superficie de 55 m2, más 20 m2 de altillo. El objetivo es diseñar un taller showroom adecuado para una marca de joyas en una zona donde aspectos como la ubicación, el entorno y las dimensiones del local sean favorables. En Must se exponen y se venden joyas trabajadas artesanalmente para obtener un producto final exclusivo. Con este proyecto se pretende crear un espacio abierto que corresponda a todos los usos sin utilizar tabiques interiores que se interpongan en la visión del cliente. Dicho espacio se define gracias al diseño de dos piezas que marcan sus usos: la mesa taller-mostrador que define la zona de trabajo, de exposición y de atención al cliente, y el armario que separa la zona privada de la de exposición. Con los materiales y colores utilizados, junto con la iluminación, se pretende poner de relieve la separación de los espacios. La iluminación también tendrá la función de crear un espacio ligeramente oscuro que intentará transmitir, por medio de los expositores luz, la sensación de levitación de las piezas expuestas.

EL GRANER, CREATION CENTRE CULTURAL FACILITY El Graner is an art and design creation centre. It is built in such a way that allows for all disciplines relating to the audiovisual arts and focuses on young artists and designers. El Graner offers these young artists and designers every facility and space they need to complete their creative projects, while at the same time promoting them through its exhibition space which is open to the public. Always present in the interior design of this building, the former Philips factory, are the aims of the centre: to provide the necessary tools for all types of creative projects and to promote young artists and designers. Always with an open nature of interrelation and communication. The centre is divided into three major areas: work areas, areas open to the public and the main hub, the exhibition hall that links the other spaces and functions. This hub, with its strong character thanks to the material used to construct it, and its dual-sided central presence is the product of its own environment. The result of the work undertaken at the facilities in its surroundings can be seen in this exhibition hall: the protagonist of the project.

MUST COMMERCIAL INTERIOR DESIGN The project involves the renovation of premises lying on the boundary between Barcelona’s La Ribera and Ciutat Vella districts. The premises currently houses an art gallery and covers a surface area of 55 m2 + 20 m2 of attic space. The aim is to design a workshop-showroom in which to display a jewellery label in a district where the location, environment and dimensions of the premises favour this. Must exhibits and sells signature jewellery which has been hand-crafted to create an exclusive end product. The aim of the project is to create an open space suitable for all uses without the need for interior dividing walls that block the customer’s line of vision. This is defined through the design of two pieces which define the uses of the space: the workshop-counter which defines the work, exhibition and customer care area, and the cupboard that separates the private area from the exhibition space. The aim of the materials and colours used, together with the lighting, is to emphasise the separation of the spaces. The lighting will also be used to create a slightly dark space, the aim of which (with the exhibition stands-light) will be to convey the feeling that the exhibited pieces are floating.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 182

24/05/11 12:27


VERÓNICA MARTÍNEZ

46

MARTA MOLERO

48

HOTEL MÓNACO INTERIORISMO COMERCIAL

LA CARBONERA INTERIORISMO COMERCIAL

El proyecto consiste en el rediseño de la antigua Casa Mónaco y su edificio anexo para adecuarlos a los requerimientos de un pequeño hotel de boutique. La primera decisión clave fue comunicar interiormente las dos edificaciones. Se decide ubicar la recepción y el bar restaurante en la planta baja. Las habitaciones se dispondrán en el edificio porque su estructura favorece las plantas repetitivas de habitaciones a ambos lados de un pasillo central que se caracteriza por un patio interior con entrada de luz natural. Por este patio interior caerá, hasta la primera planta, una cortina vegetal que permitirá la entrada de luz pero que al mismo tiempo evitará la visión de una fachada de ventanas irregulares. El nudo de comunicaciones verticales se sitúa en la frontera de los dos edificios y la antigua escalera de madera de la casa se mantiene como símbolo de identidad. En cuanto al exterior, se recupera la piedra natural con que está revestida la casa, a la que se une visualmente el edificio por medio de un zócalo que llega hasta el primer nivel y que irá revestido de la misma piedra. El jardín se conservará y se creará una pequeña terraza de verano para el restaurante y una piscina a disposición de los clientes del hotel.

El proyecto consiste en la rehabilitación de una antigua carbonera situada en el puerto de Barcelona para convertirla en un restaurante. En el Moll Nou se ha producido una serie de cambios que han hecho que esta zona se convierta en un centro de ocio privilegiado gracias a sus visitas y, por tanto, que sea un lugar idóneo para abrir un restaurante. El principal objetivo del proyecto es ofrecer una nueva perspectiva del puerto industrial de Barcelona a partir de la recuperación de las naves del Moll Nou. Tanto a la hora de actuar en el exterior como a la hora de hacerlo dentro del local se ha dado prioridad a la conservación de los rasgos históricos del edificio, construido en el año 1912. Uno de los principales propósitos del proyecto ha sido fortalecer la relación entre el interior y el exterior del local, por lo que se han hecho varias aberturas en la fachada que permiten tener una visión directa del puerto tanto desde las zonas de comedor como desde la entrada del local. El carbón juega un papel muy importante dentro del local porque remite al antiguo uso de la nave. Se aplica a diferentes elementos, pero donde alcanza más relevancia es en las luminarias distribuidas por todo el local. Se ha procurado establecer un vínculo con la industria naval a partir de materiales como el metal y la madera.

HOTEL MÓNACO COMMERCIAL INTERIOR DESIGN The project consists of redesigning the former Casa Mónaco and its annexe to bring them into line with the requirements for a small boutique hotel. The first key decision is to create internal communication between the two buildings. I decided to locate the reception and the bar/restaurant on the ground floor. The rooms are arranged at the hotel in a certain way as the structure of it favours repetitive floors of rooms on either side of a central passageway characterised by an internal courtyard that allows natural light in. A curtain of plants and vegetation will hang in this internal courtyard as far as the first floor, allowing natural light to flow in and at the same time hiding the view of a façade of irregular windows. The vertical communications core is the point where the two buildings meet and the old wooden staircase is to be kept as a symbol of its identity. In terms of the outside, the natural stone cladding of the house will be recovered, to which the building is visually joined by means of a socle as far as the first level to be clad in the same stone. The garden will be kept and a small summer terrace created for the restaurant and a swimming pool open to hotel guests.

LA CARBONERA COMMERCIAL INTERIOR DESIGN The project consists of renovating a former coal-hole in the Port of Barcelona to turn it into a restaurant. The Moll Nou has undergone a number of changes that have transformed it into an up-market leisure activity area, thanks to its view, therefore making it the perfect place to set up a restaurant. The main aim of the project is to offer a new perspective of Barcelona’s industrial port following the renovation of the quays at Moll Nou. Priority was given to preserving the original features of the building built in 1912 when developing the outside of the restaurant and creating its interior design. One of the main concepts of the project has been to strengthen the relationship between the outside and the inside of the premises, which is why a series of openings were created in the façade providing a direct view of the port in both the restaurant dining room and entrance. Coal plays a very important role inside the restaurant as a reminder to diners of the warehouse’s former use. It has been applied to different elements, but where it is most relevant is in the lighting that streams through the whole place. Efforts have been made to establish a link with the shipping industry through the use of materials, including metal and wood.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 183

24/05/11 12:27


ESTER MONREAL

50

MAR MORENO

52

REDISEÑO DEL MERCADO DE GIRONA EQUIPAMIENTO COMERCIAL

CAL BARRACHINA EQUIPAMIENTO SOCIAL

La intervención se hace en el actual edificio del mercado de Girona. El proyecto pretende fomentar, revitalizar y mejorar la actividad que se desarrolla en ese edificio para adaptarlo a los nuevos tiempos. El objetivo del proyecto es potenciar la actividad del mercado de esa ciudad para hacerlo más atractivo y moderno. El rediseño del espacio interior implanta una nueva actividad que potencia las actuales y crea un nueva imagen exterior. El objetivo es ofrecer más propuestas que atraigan a un público más amplio. Gracias a la redistribución de la planta baja se crean unas grandes aberturas que facilitan la visión desde el exterior y que rompen la opacidad actual del edificio. Con la creación de un nuevo espacio central surge una nueva actividad complementaria a la que se desarrolla actualmente que fomenta la participación y la relación humana, y que potencia la calidad del producto que se ofrece al consumidor. Tanto en la intervención interior como en el exterior se ha apostado por la utilización de los materiales característicos, dominantes y representativos de la ciudad de Girona para potenciar tanto la calidad de los productos como la imagen del edificio en el conjunto de la ciudad.

El proyecto consiste en la rehabilitación de dos edificios unidos en 1976, entre medianeras, en el centro de Vilafranca del Penedès. Estos se han dividido en dos funciones: un piso tutelado para cuatro jóvenes de 16 a 18 años de un CRAE y dos educadores sociales (P1, P2, P3 y Pazotea), y unas salas taller (espacio público destinado a sala de estudio, donde también se impartirán talleres y charlas) para los jóvenes del pueblo (PB y PS). Se han planteado muchos objetivos, entre otros: crear un espacio lo más familiar posible y que preserve la intimidad en los dormitorios, diseñar espacios amplios y abiertos (percepción global del espacio), aprovechar al máximo la luz natural, etc., y todo ello teniendo siempre en cuenta la naturaleza de los usos de cada zona (privado, semiprivado o público). El concepto es el de unión de las funciones por medio de la escalera y la claraboya. La escalera es el punto de unión de los espacios, una cadena de huellas y contrahuellas que van cosiendo cada piso. La claraboya, que corona la escalera, es el punto de unión de todos los pisos del edificio a través de la luz que se filtra a través de ella. Cada espacio se ha pensado para los jóvenes, a quienes va dirigido. Esto se refleja tanto en los materiales utilizados como en los cuatro colores elegidos para los cuatro jóvenes del CRAE y, asimismo, en el mobiliario y la iluminación escogidos.

REDESIGNING GIRONA MARKET COMMERCIAL FACILITY The work is to take place at Girona market’s present building. The aim of the project is to foster, revitalise and improve market activity to bring it line with today. The aim of the project is to promote market activity in the city to make it more attractive and more up-to-date. Redesigning the interior space introduces a new activity which fosters current ones and creates a new external image. The aim is to be able to offer more proposals to attract a wider public. Thanks to the redistribution of the ground floor, a series of large openings are created making it easier to see from outside and removing the building’s present opacity. Creating a new central space initiates a new complementary activity to the one carried out at present, fostering human participation and relations and promoting the quality of the product offered to consumers. Materials that are characteristic, predominant in and representative of Girona have been used in both the interior and exterior work to foster the quality of the products and the image of the building throughout the city.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 184

CAL BARRACHINA SOCIAL FACILITY The project consists of renovating two buildings joined together in 1976, to form terraced houses, in the centre of Vilafranca del Penedès. They have been divided into two functions: a WARDENED FLAT for four young people aged 16 to 18 from a CRAE (Residential Centre for Educational Action) and two social educators (P1, P2, P3 and Pterrat) and a ROOM-WORKSHOP (a public space to be used as a study room, where workshop and talks will also take place) for the town’s young people (PB and PS). A great many aims have been suggested: to create a space that has as much of a family feel to it as possible, privacy in the bedrooms, expansive and open spaces (overall perception of the space), to make full use of the natural light, etc, and always remember the type of use required of each zone (private, semi-private or public). The concept is to merge the functions through the staircase and skylight. The staircase is the point that unites the spaces, a series of steps and counter-steps that bind each floor to the others. The skylight crowning the staircase is the point of union for all the floors of the building by means of the light filtering through it. Each space has been designed for young people, since it aimed at them. This can be seen in both the materials used and the four colours selected by the young people from the CRAE, as well as in the furniture and lighting chosen.

24/05/11 12:27


MIRYAM NOVO

54

ESPACIO SUMMA, CENTRO DE PROMOCIÓN CULTURAL EN SANT ADRIÀ DE BESÒS EQUIPAMIENTO CULTURAL El proyecto supone el rediseño de la antigua casa consistorial de Sant Adrià del Besòs, que actualmente se encuentra en desuso, para adecuarla a los requisitos del nuevo equipamiento municipal, destinado a ofrecer espacios y servicios para que entidades y colectivos de la ciudad puedan llevar a cabo allí actividades culturales de interés general. En la distribución interior del edificio, la primera decisión clave que vertebra todo el proyecto es el establecimiento de un eje vertical delimitado por la estructura original de la obra, ya que esta cuenta con una segunda finca anexionada con posterioridad. El espacio generado por esta línea se utiliza para hacer una abertura vertical en el conjunto del edificio, con la supresión del forjado y la cubierta, con el objetivo de crear un patio interior que proporcione luz cenital al conjunto.

SUMMA SPACE, CENTRE FOR CULTURAL DEVELOPMENT IN SANT ADRIÀ DE BESÒS CULTURAL FACILITY The project involves redesigning the former Sant Adrià de Besòs town hall, which is currently not in use, to adapt it to the requirements of the new municipal facility aimed at providing spaces and services to help some of the city’s organisations and groups stage cultural activities of general interest. In terms of the building’s interior layout, the first key decision that underpins the entire project is to establish a vertical axis delimited by the original structure of the building, as this contains as second property annexed at a later date. The space generated by this line is used to create a vertical opening in the building as a whole, hiding the wrought ironwork and roof, to create an interior courtyard which provides the property with zenithal light.

MARTA PARÉS

56

EL GRA D’OR, BIBLIOTECA MUNICIPAL EQUIPAMIENTO CULTURAL El proyecto consiste en habilitar una biblioteca pública para el municipio de Hostalets de Balenyà, en la comarca de Osona. Se sitúa en el actual edificio que acoge el jardín de infancia y contempla una actuación interior y exterior. Con la intervención en el exterior del edificio se pretende abrirlo a la población suprimiendo el cierre perimetral y tratando la fachada principal (sur) como paseo para los viandantes. El elemento que adquiere más protagonismo es el porche lineal que ayuda a dirigir al usuario hacia la entrada y da personalidad al edificio. La distribución espacial interior se organiza a partir de la modulación que dan las entradas y salidas de “diente de sierra” de la fachada norte. Los usos más estáticos de consultas más prolongadas, situados en la planta primera, se separan de los usos y las actividades más dinámicas, en la planta baja. El falso techo interior aparece como referente continuo que atraviesa longitudinalmente el edificio, proyecta el espacio de paso y ayuda a situar y dirigir al usuario hacia el interior de la instalación.

EL GRA D’OR, MUNICIPAL LIBRARY CULTURAL FACILITY The project consists of refurbishing a public library for the town of Hostalets de Balenyà, in Osona county. It is located in the current nursery school building and contemplates interior and exterior work. The aim of the exterior work on the building is to open it up to the public by getting rid of the perimeter enclosure and treating the main (southern) façade as a path for pedestrians. The dominant element is the lineal porch that helps guide users towards the entrance and gives the building its personality. The interior spatial layout is based on a modular approach created by the entrances and exits of the “saw teeth-like” northern façade. The most static lengthy consultation uses, on the first floor, are separated from the more dynamic uses and activities on the ground floor. The interior false ceiling acts as a continuous reference running the length of the building and which projects the passage space and helps position and guide users towards the interior of the facility.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 185

24/05/11 12:27


MERCÈ PERISÉ

58

MARTA PUJOL

60

EL COL·LECTIU, TIENDA TALLER Y VIVIENDA INTERIORISMO DOMÉSTICO

LA PALOMA, MERCADO DE SEGUNDA MANO INTERIORISMO COMERCIAL

El proyecto, situado en el barrio de Gràcia de Barcelona, se basa en la reforma de un edificio destinado a tienda taller de moda. En el edificio hay espacio suficiente para la creación de una vivienda para los propietarios del negocio. Siguiendo el ejemplo de muchos restaurantes que han abierto visualmente sus cocinas al público, en la ejecución de este proyecto se ha abierto el taller a la vista de los clientes para que estos puedan personalizar las piezas que están a la venta y para fomentar el contacto entre diseñadores y clientes. Siguiendo la antigua tradición comercial de vivir y trabajar en el mismo sitio, se ha decidido construir la vivienda de los propietarios del taller en la planta superior del edificio. Para ejecutar este piso se tiene en cuenta uno de los objetivos del proyecto: la comunicación visual. Aunque la vivienda queda dividida por diversas modificaciones de la estructura, se trata como un espacio continuo en lo que a color, textura y luz se refiere. Se crea un espacio sin elementos superfluos utilizando el blanco como color base y la madera como material esencial.

El objetivo de este proyecto es activar la cultura de la segunda mano en Barcelona introduciendo un funcionamiento de mercado que conocí en Finlandia. Este mercado se sitúa en una sala de baile muy emblemática y que actualmente está cerrada: La Paloma. Situada en el centro de Barcelona, la sala acoge este nuevo comercio que fomentará la actividad social de los alrededores. En este mercado encontraremos libros, música, DVD, ropa, complementos y pequeño mobiliario. La intención del diseño es que el mercado se integre en el local de manera que la sala de baile quede como recuerdo. Sobre todo, se ha querido respetar el aspecto lujoso y refinado, la geometría y el orden de la sala. El diseño del espacio viene dado por el funcionamiento del mercado, que se organiza según el tipo de producto. El mobiliario diseñado es ligero y dinámico para favorecer la doble altura de la sala. La cafetería se sitúa donde antes estaba el escenario. Todo el perímetro se diferencia de la pista de baile con un cambio de pavimento y altura. También se han abierto antiguas ventanas para aprovechar la luz natural, ya que la actividad será diurna. En definitiva, un mercado donde el lenguaje es el protagonista, un espacio que se vive a través de objetos vividos.

EL COL·LECTIU, BOUTIQUE-WORKSHOP AND DWELLING DOMESTIC INTERIOR DESIGN The project, located in Barcelona’s Gràcia district, comprises the renovation of a building to be used as a fashion boutique-workshop. The surface area of the building includes sufficient space for the creation of a dwelling for the owners of the business. Given the example of many restaurants that have visually opened their kitchens to the public, this project has seen the workshop opened up to clients to enable them to personalise the pieces on sale and foster contact between designers and clients. Following the commercial tradition of living and working in the same place, it was decided to build the dwelling for the owners of the workshop on the upper floor of the building. One of the aims of the project was observed in order to create this apartment: visual communication. Although the dwelling divided due to the different modifications made to the structure, it is a continuous space in terms of colour, texture and light. A space without superfluous elements has been created, using white as the base colour and wood as the essential material.

LA PALOMA, SECOND-HAND MARKET COMMERCIAL INTERIOR DESIGN The aim of this project is to activate the culture of secondhand objects in Barcelona by introducing a type of market that I discovered in Finland. This market is located in a very emblematic dance hall which is currently closed, La Paloma. Situated in the heart of Barcelona, it is home to this new store that will foster the social activity of the surrounding area. This market will contain books, music, DVDs, clothes, accessories and small items of furniture. The idea behind the design is that the market becomes an integral part of the premises so that the dance hall lives on. The main elements that the project has preserved are the sense of luxury and refinement and the geometry and layout of the hall. The design of the space is dictated by how the market operates and is laid out according to product type. The furniture designed is lightweight and dynamic to favour the double height of the hall. The café is where the stage used to be. The whole of the perimeter is differentiated from the dance floor by different flooring and height. Old windows have also been opened up to make full use of the natural light, as the activity will take place during the day. A market where language is the protagonist, the space experienced with objects experienced.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 186

24/05/11 12:27


MARIA ANTONIA QUETGLAS

62

MARITZA XIMENA RAMOS L.

64

TIENDA+TALLER+VIVIENDA INTERIORISMO DOMÉSTICO

PUERTAS ABIERTAS EQUIPAMIENTO CULTURAL

Me gusta la forma que adoptan los pueblos. Son lugares que, en vez de quedarse anticuados, se renuevan. Por eso, he decidido ubicar mi proyecto en un pueblo de Mallorca llamado María de la Salud. Me ha empujado a hacerlo el valor sentimental que me une a la casa objeto de la reforma. El proyecto consiste en reformar una vivienda+taller+tienda para una pareja de jóvenes peleteros que quieren fusionar su vida personal y profesional. Se trata de una casa de pueblo típica mallorquina, construida entre medianeras y con un patio trasero con cisterna. Tiene un forjado unidireccional de vigas de madera, muros de mares que hacen de paredes de carga, recubiertas con mortero de cal, y cubiertas a dos aguas con tejas cerámicas árabes. El objetivo es conservar y recuperar lo más característico de la casa y adaptarlo a una vivienda moderna con un nuevo uso. Para conseguirlo, se utilizan materiales típicos de la tierra, como la baldosa hidráulica en las zonas húmedas o el terrazo in situ tintado en diferentes tonalidades. Ello, además de dar uniformidad al taller y a la tienda, da forma a diferentes piezas que simulan patrones de ropa de piel. Se ha buscado integrar al máximo los diferentes ambientes y crear una continuidad entre los espacios resultantes.

Puertas Abiertas proyecta un espacio abierto a la actividad cultural y al esparcimiento donde se realizarán diversas actividades tales como artesanía, pintura, música, dibujo, manualidades e informática. El objetivo es fomentar el conocimiento y potenciar la integración de niños, jóvenes y vecinos en general. El espacio va dirigido especialmente a niños y jóvenes, puesto que son el grupo más vulnerable de la población, con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida y la de la comunidad. El proyecto se desarrollará en Colombia, en una pequeña población del Valle del Cauca llamada Tarragona, con 1.100 habitantes aproximadamente. Actualmente, en Tarragona existe una problemática sociocultural que es resultado de múltiples factores, como, por ejemplo, el hecho de que el nivel socioeconómico es muy bajo porque la mayoría de las familias de esta población tiene escasos recursos. El proyecto consiste en acondicionar la casa comunal para convertirla en un espacio agradable, estético y funcional conservando la esencia del lugar y utilizando materiales como la guadua (bambú) y la madera, que permiten crear un ambiente cálido y moderno.

SHOP+WORKSHOP+HOME DOMESTIC INTERIOR DESIGN I love the shape that villages acquire. These are places which, instead of staying in the past, keep renewing themselves. This is why I decided to set my project in a Mallorcan village called María de la Salud. I was driven to do it because of the emotional tie that binds me to the house that I plan to renovate. The project consists of renovating a home+workshop+shop for a young couple who work as furriers and want to combine their personal and professional life. The house is a typical Mallorcan village terraced house with a rear courtyard containing a cistern. It has single-direction wooden beam floors, sandstone walls which act as load-bearing walls, plastered in lime mortar, and Arabic ceramic tile pitched roofs. The aim is to preserve and recover the most characteristic features of the house and adapt it to become a modern one with a new use. To achieve this, traditional Mallorcan materials were used, such as encaustic cement floor tiles in damp areas or in situ terrazzo dyed different colours. As well as bringing a sense of uniformity to the workshop and shop, this also shapes the different pieces which act as leather clothing patterns. My aim has been to integrate the different ambiences as fully as possible and create continuity between the resulting spaces.

PUERTAS ABIERTAS (OPEN DOORS) CULTURAL FACILITY Puertas Abiertas (Open Doors) projects an open space for cultural activity and relaxation, where a whole range of activities are to be held, including crafts, painting, music, drawing, handicrafts and computer studies. The aim is foster knowledge and promote the integration of children, young people and residents in general. The space is especially aimed at children and young people, as they are the most vulnerable of the population, with a view to improving their quality of life and that of the community. The project will take place in Colombia, in a small Valle del Cauca town called Tarragona, which has about 1,100 inhabitants. Tarragona currently has a socio-cultural problem which is the result of a number of factors, including a very low socio-economic level, as most families in this town have very few resources. The project consists of refurbishing a communal house so that it can be converted into a pleasant, aesthetic and functional space, retaining the essence of the location and using materials, such as guadua (bamboo) and wood to create a warm and modern setting.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 187

24/05/11 12:27


MARIA SÁNCHEZ

66

CENTRO CULTURAL ESPECIALIZADO EN TEATRO Y DANZA DE CAN MARFÁ EQUIPAMIENTO CULTURAL El proyecto consiste en la creación de un centro cultural especializado en teatro y danza en la fábrica textil de Can Marfá. Se trata de un edificio marcado por su simetría y un cambio de uso supone un cambio en su apariencia. Con todo, se intentará mantener el espíritu de la fábrica pero adecuándolo a las necesidades del centro. La nave consta de tres plantas de 15 m x 75 m en las que se prevé poner en marcha un programa que incluye un teatro con un aforo de 145 plazas y las instalaciones propias de una escuela de teatro y danza, con biblioteca y cafetería. Para poder unir los diferentes niveles se ha creado un anexo al edificio que no sigue la simetría marcada por la fábrica. El eje del proyecto reside en la ruptura de la simetría lineal de la fábrica mediante unos volúmenes cilíndricos que singularizan la intervención.

CAN MARFÁ ARTS CENTRE SPECIALISING IN THEATRE AND DANCE CULTURAL FACILITY The project consists of creating an arts centre specialising in theatre and dance at the Can Marfá textile factory. This is a building that is marked by its symmetry and a change of use involves a change in its appearance. Even with this, my aim is to maintain the spirit of the factory but adapt it to the needs of the centre. The warehouse consists of three floors of 15 m x 75 m, where I plan to run a programme which includes a 145-seater theatre and facilities for a theatre and dance school, with a library and café. To join the different levels together, an annexe to the building has been created which does not follow the symmetry marked by the factory. The crux of the project lies in breaking the linear symmetry of the factory through cylindrical volumes which make the intervention unique.

DIANA SINGLA

68

REFORMA DE UNA VIVIENDA INTERIORISMO DOMÉSTICO Adaptación de una vivienda proyectada por el arquitecto Antoni Bonet Castellana a una nueva situación familiar con el objetivo de que en ella convivan dos espacios destinados a disfrutar de la colección de arte del propietario tanto de día como de noche. El proyecto divide la vivienda en dos espacios: uno de día y otro de noche. En la zona de día se proyectan el salón, el comedor y la cocina. En la zona de noche los dormitorios y sus respectivos baños. El pasillo es el espacio común que une los dos espacios. Predomina el color blanco, presente en diferentes texturas y materiales. El hormigón es un material muy utilizado que recuerda al edificio de viviendas, proyectado enteramente con dicho material. La madera de roble decapada confiere calidez y un aire desenfadado al espacio. La iluminación se soluciona fundamentalmente con luz indirecta. Los objetivos del proyecto han sido unificar la zona de día como un espacio amplio y cálido, con una chimenea de gas de grandes dimensiones que se prolonga a lo largo de un espacioso mueble guardarropa y de almacenamiento, poder disponer de ambientes amplios y bien comunicados, que resulten más cómodos para la vida diaria, y aportar un nuevo concepto de vivienda, y una nueva forma de vivir.

RENOVATING A HOME DOMESTIC INTERIOR DESIGN The adaptation of a home designed by architect Antoni Bonet Castellana for a new family set-up where two spaces co-exist that are to be used for the enjoyment of the owner’s art collection both day and night. The project divides the home into two spaces: a day area and a night area. The day space contains the living room, dining room and kitchen. The night space includes the bedrooms and their respective bathrooms. The passageway is the communal space that links the two spaces. White dominates throughout in different textures and materials. Concrete is a widely used material which recalls the block of homes that has been designed entirely with this material. Stripped oak brings a warm and laid-back feel to the space. The lighting consists fundamentally of indirect light. The aims of the project have been to unify the day area as a large and warm space, with a huge gas chimney that runs the length of an extensive wardrobe and storage space to create expansive and well-communicated rooms that are more comfortable for everyday living and to introduce a new concept in homes and a new way of life.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 188

24/05/11 12:27


CRISTINA SOLER

70

REMODELACIÓN DE LA PLAZA VÍCTOR CATALÀ EN L’ESCALA ESPACIO PÚBLICO La plaza Víctor Català es el emplazamiento histórico del mercado de L’Escala. El objetivo del proyecto es reflejar el recorrido principal que hacen los usuarios de la plaza, remodelarlo y mejorar las condiciones del mercado para que no se vea afectado por las inclemencias del tiempo. Por eso, propongo diseñar una plaza de modo que se marque el flujo de tránsito principal y que este suture las dos zonas resultantes. En el espacio sur encontramos vegetación, que delimita la plaza y la separa de las calles adyacentes. Esta zona puede ser un punto de encuentro. La otra zona homogeniza la plaza y es el lugar donde se ubica el mercado, un núcleo compacto con los comerciantes y los usuarios a su alrededor. La actividad mercantil tiene lugar en la parte más soleada de la plaza, debajo de dos cubos de madera de iroko. Las aristas horizontales son lamas a testa y el paramento vertical está formado por lamas de madera e hileras de luz de xenón que dejan espacios vacíos y que se alternan aleatoriamente. También encontramos la fuente y las barandillas, que ponen de relieve la enfática diagonal. El pavimento es de piedra calcárea, dispuesto en dirección norte en clara referencia a ese viento tan característico de la zona y absolutamente presente: la tramontana.

REMODELLING THE PLAÇA VÍCTOR CATALÀ IN L’ESCALA PUBLIC SPACE The Plaça Víctor Català is the historical site of the market in L’Escala. The aim of the project is to reflect users’ main routes through the square, to remodel it and improve conditions for the market ensuring that it is not affected by bad weather. To achieve this, I propose designing the square so as to define the main traffic flow and that this sutures the two resulting areas. The southern space is dotted with vegetation, which delimits the square and separates it from the adjacent streets. This area could be a meeting point. The other zone homogenises the square and is where the market is located, a compact nucleus with the stall-holders inside and users around it; market activity takes place in the sunnier part of the square beneath two cubes of Iroko wood. The horizontal edges are rigid slats, the vertical adornment comprises wooden slats and rows of xenon lights that leave empty spaces and alternate randomly. The square also contains the well and railings, which highlight the strong diagonal. The pavement is limestone, laid in a northerly direction in reference to the highly characteristic and ever present wind in the region: the tramuntana.

SÍLVIA TORRUS

72

RELUXIT EQUIPAMIENTO CULTURAL El proyecto propone la adecuación de los accesos y del entorno de los restos arqueológicos de una villa romana del s. I a. C. situada al sur de La Garriga, en el Vallès Oriental. Los restos que allí se conservan son un muro de contrafuertes y el edificio de los baños privados. El yacimiento está considerado Bien Cultural de Interés Nacional, pero actualmente presenta deficiencias en cuanto a accesibilidad, señalización, difusión y conservación. El objetivo principal es hacer accesible el lugar a todo tipo de público velando por su protección y difusión, estableciendo relaciones entre el espacio construido, el espacio natural y el espectador, y entendiendo el yacimiento como un elemento esencial que genera un paisaje concreto y no como pieza aislada convertida en museo. El proyecto se materializa a través de un recorrido transversal entendido como estructura narrativa que nos introduce en las ruinas, nos hace intuir y nos guía por ellas, que se desarrolla, se transforma y nos transporta en el tiempo a través de la experiencia de caminar. De esta manera se generan una lectura y escritura simultáneas del espacio, atendiendo y creando relaciones entre elementos.

RELUXIT CULTURAL FACILITY The proposal of the project is the adaptation of entry points and the surroundings of the archaeological remains of a Roman villa dating from the 1st century BC situated in the southern part of La Garriga, in the Vallès Oriental. The remains preserved here include an abutment wall and private bath house. The discovery is considered to be of National Cultural Interest, but at present does not have sufficient accessibility, signposting, information or preservation. The main aim is to make it accessible to all kinds if public, ensuring its protection and dissemination, establishing relationships between the constructed space, the natural space and the spectator and understanding the site as an essential element that generates a specific landscape and not as an isolated and totally museumised piece. The project is materialised through a cross-disciplinary route understood as narrative structure, which introduces us to the ruins, makes us intuit and guides us, which is developed and transformed and transports us in time through the experience of walking. This way, a simultaneous reading and writing of the space is generated, heeding and creating relationships between elements.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 189

24/05/11 12:27


ALBA VALERO

74

YIDIAN ZHANG

76

SWITCH EQUIPAMIENTO CULTURAL

SENSE LÍMITS EQUIPAMIENTO SOCIAL

SWITCH se define como un evento temporal para la concienciación de la sociedad respecto al abandono. El evento se acompaña de un programa de actividades musicales, artísticas y de colectivo para lograr una mayor afluencia de visitantes. Con el objetivo de no dañar el terreno, los elementos están superpuestos en el espacio. Por el carácter efímero de la intervención, los materiales son de bajo coste, con estructuras y elementos interactivos de alquiler, y confieren al lugar un carácter etéreo y de homogeneidad. El material predominante es la tela en diversas variantes: tela electroluminiscente, nailon, lona backlight, etc. La tela es el material efímero por excelencia, ya que nos transmite una sensación de fragilidad, de delicadeza. La tela tiene movimiento, inercia y da fuerza a cuanto la rodea. Al caer la noche todas las telas se iluminan, con lo que se consigue crear un espectáculo visual y se obtiene una imagen de día y otra de noche. La idea es transmitir la sensación de protección que emana de la ruina, de segunda piel protectora pero que, a la vez, en algunas zonas no deja ver lo que oculta, sino que simplemente lo insinúa.

Mi proyecto surge a partir de una reflexión sobre una sociedad con igualdad de oportunidades en la que se respete la diversidad y en la que cada cual tenga derecho a elegir sin que sus capacidades físicas sean un obstáculo para su desarrollo. En este proyecto se quieren desarrollar las posibilidades y capacidades de integración para fomentar la convivencia y contribuir a la mejora de los espacios y servicios, a la vez que se intenta hacer llegar el diseño a todo el mundo. El objetivo es conseguir proyectar y construir espacios que cualquier persona con las posibilidades de movilidad o de comunicación reducidas pueda utilizar cómodamente, proporcionando así el mayor grado de autonomía y bienestar posible. De este modo, se facilita la integración de las personas discapacitadas y se evitan el aislamiento y la marginación a los que se ven sometidos en la actualidad. En todo el conjunto se quiere transmitir una idea de espacio sensible y diáfano para facilitar una buena circulación a todos los usuarios. Se busca diferenciar los espacios comunes y agruparlos como un solo volumen. Eso se enfatiza con el empleo de un mismo material en el pavimento y el revestimiento; un material cálido como la madera.

SWITCH EXPLANATION OF THE PROJECT SWITCH is defined as a temporary event aimed at raising awareness in society towards abandonment. The event is accompanied by a programme of music, artistic and collective activities designed to influence greater numbers of visitors. To avoid damaging the land, the elements are superimposed on to the space. Given the ephemeral nature of the event, inexpensive materials are used, with interactive rented structures and elements which give the setting an ethereal and homogeneous feel. The dominant material is fabric in different forms: electroluminescent fabric, nylon, backlight canvas, etc. Fabric is the ephemeral material par excellence, as it conveys a sense of fragility and delicateness. Fabric has movement, inertia and strengthens everything around it. All the fabrics light up when night falls, creating a visual show with one day image and one night image. The idea is to convey the sense of protection emanating from the ruin, like a second protective skin, and which, at the same time, in some areas does not disclose what it is hiding, but simply hints at it.

SENSE LÍMITS SOCIAL FACILITY Sense límits (No limits), student hall of residence adapted for people with disabilities. Social facility The aim of my project arose from a reflection on an equal-opportunities society, where diversity is respected and where everyone has the right to choose without their physical ability being an obstacle to their development. The purpose of this project is to develop the possibilities and abilities of integration to foster coexistence and help improve spaces and services, while at the same time trying to make design available to all. The aim is to project and construct spaces that could easily be used by anyone, whether they have reduced mobility and/or communication possibilities or not and therefore provide the greatest possible degree of autonomy and well-being. This helps people with disabilities integrate and prevents them from being isolated and marginalised, which are issues that they currently experience. As a whole, I want to convey the idea of a sensitive and diaphanous space to enable all users to circulate freely. There is to be a differentiation between communal spaces and they will be arranged as a single unit. This I plan to achieve using the same material for the flooring and coverings, a warm material such as wood.

DISEÑO DE INTERIORES INTERIOR DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 190

24/05/11 12:27


HAROLD CANO

82

GISELA CARBAJO

84

PARADA DE TAXI EQUIPAMIENTO URBANO

UNIQUE EQUIPAMIENTO INFANTIL

Las paradas de taxi son un nuevo elemento urbano que acerca el servicio de taxi a un posible usuario de manera atractiva y segura. Las paradas de taxi están situadas en lugares donde el trasporte público llega con dificultad, ya se trate de zonas de difícil acceso o zonas con poco servicio. Hoy en día, en la periferia de los núcleos urbanos existen multitud de infraestructuras de servicios públicos. Muchas de esas infraestructuras son geriátricos, hospitales, tanatorios, etc., que durante toda la semana generan un flujo de personas constante. Sin embargo, el establecimiento de una línea de transporte regular resulta difícil, ya que la demanda, aunque intensa, no es siempre constante. Las actividades de ocio (partidos de fútbol, conciertos, espectáculos, etc.) también entrañan una problemática parecida.

Se ha diseñado la primera sillita de seguridad para recién nacidos transformable en sillita de paseo. Por eso, la propuesta va más allá de un capazo evolutivo. Se trata de un producto que sustituye al canguro, al capazo y a la sillita de paseo, y que mejora las prestaciones de los artículos ya existentes en el mercado aunándolas en un solo producto. La sillita pertenece al grupo 0+, es decir, está pensada para niños recién nacidos y hasta un peso de 13 kg (hasta los 24 meses de edad aproximadamente). La base Isofix permite instalar UNIQUE en el coche como sistema de retención infantil con la máxima facilidad y seguridad, evitando errores. Se han diseñado unos reductores específicos para este producto que, además de asegurar el cráneo del bebé, reducen la fuerza que tiene que hacer el cuello para soportar el peso de la cabeza. De este modo, se evita el riesgo de lesiones en caso de choque. La sillita ha sido objeto de un estudio ergonómico y permite la correcta maduración de la columna vertebral del bebé, al tiempo que estimula su correcto crecimiento, tanto físico como psicológico. El producto se ha diseñado de manera que ofrezca el máximo confort, tanto para el bebé como para los padres.

TAXI RANKS URBAN FACILITIES Taxi ranks are a new urban element which constitutes an attractive and safe way of bringing the taxi service to a potential user. Taxi ranks are located in places that are not easy for public transport to reach, as they have difficult access or have an irregular service. The outskirts of today’s urban centres contain a whole number of public service infrastructures. Many of these infrastructures are nursing homes, hospitals, funeral homes, etc., which during the week generate a continuous flow of people. However, establishing a regular transport route is difficult, as demand, although intense, is not always continuous. Leisure activities (football matches, concerts, shows, etc.) also entail their own similar problems.

UNIQUE CHILDREN EQUIPMENT The first safety seat for newborns which converts into a baby stroller has been designed. As a result, the proposal is much more than a Moses basket designed for growing. This is a product that replaces the baby carrier, the Moses basket and the baby stroller and improves the features of existing products in an instant. The is for the 0+ age group, for newborns until they weigh 13 kg (around 24 months). The Isofix base enables UNIQUE to be installed easily and with the utmost safety in cars using a child restraining system. A series of specific reducers have been designed for this product, which, as well as keeping the baby’s head safe, reduce the force on the neck which supports the weight of the head, so preventing any risk of injury in the event of a crash. The seat has been ergonomically designed and enables the newborn’s spine to develop correctly, while at the same time stimulating the baby’s correct physical and psychological growth. The product has been designed to offer maximum comfort for both newborn babies and their parents.

DISEÑO DE PRODUCTO PRODUCT DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 191

24/05/11 12:27


DANIEL CASTRO

86

CRISTINA DE LA RIVA

88

MINT MOBILIARIO

CON-TÉ EQUIPAMIENTO DOMÉSTICO

Mint es una estantería modular fácil de montar y pensada para adaptarse a los diferentes espacios que encontramos en casa o en la oficina. En lo que a dimensiones se refiere, la estantería tiene una longitud ilimitada y una altura máxima de unos dos metros. El formato modular simplifica el transporte y permite añadir o quitar piezas según las necesidades del usuario. Uno de los elementos destacables del proyecto es su facilidad de montaje. Para montar la estantería sólo se necesita un martillo y unos cuantos tornillos. Desde un principio, en el proyecto se ha buscado la inspiración en la naturaleza procurando trasladar algunos elementos a diferentes partes de este, desde la elección de los materiales hasta sus recursos formales y los tratamientos superficiales. En cuanto a los materiales, se ha buscado crear un contraste utilizando un componente natural, la madera, y otro artificial, el plástico. Respecto a la forma y las membranas de los estantes, el motivo inicial está inspirado en las hojas y la separación gradual del tallo, formando planos horizontales en el espacio.

El contenedor de reciclaje doméstico Con-té es un producto ideado para solucionar los problemas de funcionalidad y ergonomía que surgen en la interacción entre el usuario y el objeto cuando se realizan trabajos de descarte. El proyecto parte de la constatación de que en este tipo de objetos todavía hace falta hacer pequeñas mejoras. La gama de productos Con-té está formada por dos contenedores: uno de 10 litros (175x250x500) y otro de 20 litros que se presenta como una sola unidad o dividido en dos unidades (350x250x500). Los materiales elegidos son el acero inoxidable matizado antihuellas para el recubrimiento exterior y el PEBD con tratamiento ignífugo para las demás piezas. Las características más destacadas de la propuesta son: el pedal interno para impedir que los niños y las mascotas puedan acceder fácilmente a los residuos, la capacidad modular para espacios reducidos, la altura superior que evita que nos tengamos que agachar excesivamente, la abertura de más de 90 grados de la tapa para facilitar la evacuación de residuos y la goma identificadora para detectar qué contenedor se debe utilizar.

MINT FURNITURE Mint is easy-to-assemble modular shelving designed to adapt to the different spaces in the home or office. Its dimensions include unlimited length and a maximum height of two metres. The modular format makes it easy to transport and means that pieces can be added or removed according to the user’s needs. One of the outstanding features of the project is its ease of assembly. All you need is hammer and a few screws. From the very beginning, the project has sought inspiration in nature, endeavouring to transfer certain elements to different parts of the project, from the choice of materials to its formal resources and surface treatments. In terms of materials, the aim of the project has been to achieve a contrast, using a natural component, wood, and an artificial one, plastic. In terms of form and the shelving membranes, the initial motif was inspired by leaves and the gradual separation of the stem, all of which form horizontal planes in the space.

CON-TÉ DOMESTIC EQUIPMENT The Con-té recycling container is a product designed to solve problems of functionality and ergonomics that arise during the interaction between user and the object when throwing away. The project is based on the idea that these types of objects still need tweaking. The Con-té range of products comprises two containers, one of 10 litres (175x250x500) and another of 20 litres, which come in a single unit or divided into two (350x250x500). The materials chosen are tinted stainless steel for the exterior covering and PEBD (low density polyethylene) with fireproofing on the rest of the pieces. The main features of the proposed container are: the internal pedal which stops children and pets from getting at the waste easily, its modular capacity for small spaces, the fact that it is taller so you do not have to bend down so much, the lid opens more than 900 which makes it easier to get waste out and the identification stamp that tells you which container to use.

DISEÑO DE PRODUCTO PRODUCT DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 192

24/05/11 12:27


NOA ESHEL

90

ÁLEX FERNÁNDEZ

92

CACEROLA + UTILLAJE DE COCINA

DERBI DELTA TRANSPORTE

Cacerola multiuso única que soluciona los problemas más básicos a la hora de cocinar. Está pensada para gente creativa y receptiva al aspecto estético de los productos y que busca la funcionalidad y la sencillez en la cocina. No hay limitación de edad ni de género. El objetivo ha sido diseñar un utensilio que resulte versátil en la cocina y que se pueda usar tanto para cocinar como para servir. Los materiales utilizados son el acero inoxidable, Thermolon® y plásticos de diferentes tipos, como, por ejemplo, baquelita recubierta de TPE santopreno (hace los asideros más blandos al tacto), poliamida y silicona. Para fabricar las piezas metálicas se ha recurrido al repulsado y a la estampación en frío, y algunas piezas están mecanizadas y soldadas. Todas las piezas de plástico se han fabricado por inyección. La funcionalidad del producto se ve multiplicada porque el mismo objeto se ha adaptado a diversas operaciones. Así, tanto el espacio para apoyar el cucharón como el sistema de sujeción de la tapa se resuelven por medio de las sujeciones de la cacerola. Además, los accesorios de la cacerola (p. ej.: la vaporera, la funda de neopreno, el salvamanteles y el cucharón) amplían su funcionalidad.

Este proyecto consiste en el diseño de una bicicleta eléctrica BTT destinada a satisfacer la demanda actual y futura de este tipo de vehículos en un mercado en crecimiento. Se trata de una propuesta ambiciosa que no se limita a solucionar los problemas e inconvenientes de uso haciendo algunas mejoras en los vehículos existentes en el mercado. Lo que se formula aquí es cómo debería ser este producto a medio plazo y para ello se incorporan los últimos componentes y tecnologías propias de la manera más lógica posible, como, por ejemplo, la fibra de carbono, la transmisión en seco, el cambio de marchas progresivo, los materiales reflectantes, etc. El resultado es fruto del análisis, de la crítica y del diseño de todos los componentes. Se han hecho mejoras innovadoras en todos los ámbitos: la producción (un mismo molde para el modelo de doble suspensión y el rígido), la seguridad (batería oculta con anclaje de seis puntos, llantas reflectantes de 10 a 80 grados de inclinación), el almacenamiento (potencia plegable para reducir en la mitad el ancho de la bicicleta), el uso (bolsillo extraíble, iluminación rígida, cuadro en L para poder llevar la bici al hombro), la reparación (desmontaje fácil), etc.

CACEROLA + COOKING UTENSILS

DERBI DELTA TRANSPORT

A single, multipurpose saucepan which resolves the most basic cooking problems. Designed for creative people, open to the aesthetics of a product and looking for functionality and simplicity in the kitchen. There is no age or gender limit. The aim was to design a utensil that would be versatile in the kitchen and that could be used both for cooking and serving. The materials used are stainless steel, Thermolon® and different types of plastics, such as Santoprene TPE-coated Bakelite (it makes the handles softer to the touch), polyamide and silicone. Cold flowturning and stamping was used to manufacture the metal parts, and some parts have been tooled and soldered. All the plastic parts were injection-manufactured. The functionality of the product is greatly increased as it has adapted to a whole range of uses. Both the ladlerest and the lid fastening system operate by means of attachments on the saucepan. The saucepan accessories (e.g. the steamer, neoprene cover, pot stand and ladle) extend its functionality.

This project consists of designing an electric mountain bike to meet current and future demand for this type of vehicle in a growing market. An ambitious proposal that is not limited solely to solving the problems and inconveniences of use, with certain improvements made to vehicles on the market. The idea behind this project is what form this product should take in the medium term. To achieve this, cutting-edge components and own technologies are incorporated as logically as possible, including carbon fibre, dry transmission, gradual gear changes, reflective materials, etc. The result is the product of the analysis, critique and the design of all the components involved. Innovative improvements have been made in all areas: production (a single mould for the dual-suspension and rigid model), safety (hidden battery with six-point fastening, reflective wheels with a 10 to 80o inclination), storage (it can be folded away to halve the width of the bicycle), use (removable pocket, rigid lights, L-shaped panel enabling the bike to be carried on the shoulders) and repairs (easy to disassemble), etc.

DISEÑO DE PRODUCTO PRODUCT DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 193

24/05/11 12:27


CLAUDIA GARCIA-MAURIÑO

94

MARIA GINEBREDA

96

THE SILVERSMITH’S TOASTER UTILLAJE DE COCINA

KART&GO EQUIPAMIENTO COMERCIAL

El proyecto consiste en diseñar una tostadora de pan de gama alta para la compañía Braun. Braun se ha caracterizado principalmente por aplicar a sus productos una estética funcional y racionalista, por lo que a la hora de desarrollar el proyecto tuve muy en cuenta estos dos aspectos. El diseño de la tostadora presenta líneas rectas, materiales nobles como el acero y el aluminio, y pequeñas soluciones funcionales respecto a las tostadoras existentes en el mercado. Algunas de estas soluciones son: la extracción delantera de la bandeja para recoger las migas, el almacenamiento del cable en la parte lateral o la integración de los accionamientos y una tapa en la parte superior que permite calentar o descongelar cualquier tipo de alimento y que, además, oculta la ranura y convierte la tostadora en un objeto cerrado y elegante. Una peculiaridad del producto es que el acabado de aluminio lo transforma en un objeto camaleónico, es decir, que adopta los tonos que imperan a su alrededor y se integra totalmente en su entorno.

El proyecto consiste en diseñar un carro de supermercado que, además de un nuevo diseño, plantea un sistema y una relación de uso diferentes. En cuanto al sistema, este parte de una innovación tecnológica que se hace en el establecimiento comercial basada en la sustitución de los códigos de barras por chips RFID (Radio Frequency Identification). Este cambio hace posible el cobro automático sin necesidad de descargar los productos al llegar a la caja. Esta aplicación tecnológica permite concebir un carro como soporte para tres bolsas de polipropileno que coloca el usuario o comprador. Las tres bolsas hacen de contenedores racionales para clasificar las compras por categoría de almacenamiento doméstico. De la aplicación del sistema y del nuevo diseño resultan las siguientes ventajas: una mayor comodidad, ya que no es necesario vaciar y volver a llenar el carro en la caja; menos colas, ya que desaparece la operación de cobro en la caja; una mayor privacidad a la hora de hacer la compra; una adaptación del volumen del carro a los productos que contiene; y la eliminación de las bolsas de plástico de un solo uso.

THE SILVERSMITH’S TOASTER COOKING UTENSILS The project consists of a top quality Braun toaster. Braun is renowned for applying functional and rationalist aesthetics to its products, which is why I kept these two aspects very much in mind when carrying out the project. The design of the toaster incorporates straight lines, noble materials, such as steel and aluminium, and small functional solutions as regards toasters currently on the market. Some of these solutions include the front removal of the tray that collects the crumbs, the cable storage on side of the toaster and integrated actions and a lid on the top of the toaster that allows you to heat up or defrost all kinds of food and which also hides the slot and transforms the toaster into an enclosed and elegant object. The unique feature of the product is that its aluminium finish makes it a chameleonic—like product, in other words, that it takes on the hues of its surroundings, absorbing them completely.

KART&GO EQUIPMENT SALES The project consists of designing a supermarket trolley which, as well as a new design, proposes a system and range of different uses. The system is based on a technological innovation created at the store which involves replacing bar codes with RFID chips (Radio Frequency Identification).This change means that shopping can be charged automatically without products having to be offloaded when the customer reaches the check-out. This technological application considers a shopping trolley to be a support for three polypropylene bags that are put into it by the user or shopper. The three bags act as rational containers which classify shopping by domestic storage category. Application of the new system and new design produce the following benefits: greater comfort, as shoppers no longer have to empty and then reload the trolley at the check-out; fewer queues, as charging at the check-out disappears; greater privacy when shopping; the volume of the shopping trolley adapts to the products that it contains; and no more plastic bags that are used only once.

DISEÑO DE PRODUCTO PRODUCT DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 194

24/05/11 12:27


PEPE JORRO

98

MARÍA MANCHÓN

100

BYRON UTILLAJE DOMÉSTICO

DISEÑO DE MATERIAL PARA CATERING MENAJE

El proyecto consiste en una plancha de vapor de uso doméstico destinada a usuarios con interés por la innovación y el diseño. Con este proyecto se intenta facilitar el uso de la plancha en el ámbito doméstico. La plancha Byron está pensada para que se fabrique por inyección de plástico, intentando reducir el número de piezas para conseguir un producto un poco más sostenible. Al mismo tiempo, se busca simplificar su lenguaje visual por medio de la reducción de botones para mejorar la relación producto-usuario. Dos rasgos destacan como los más definidores e innovadores del proyecto: en primer lugar, el depósito de agua es extraíble para facilitar su llenado en cualquier lugar de la casa donde haya un grifo y, por tanto, ya no es necesario desenchufar la plancha ni hacer operaciones complicadas como suele pasar con las planchas de vapor domésticas. En segundo lugar, el cable eléctrico se puede enrollar a la plancha y el enchufe se puede introducir en los huecos situados a la altura del regulador de temperatura. Así, el cable queda perfectamente sujeto y se facilita el almacenamiento del electrodoméstico.

El proyecto consiste en diseñar una serie de elementos de catering industrial y para bufés, lo que significa que el cliente estará de pie y que se servirá comida tipo finger food. Se trata de elaborar un sistema que contemple todas las situaciones y a todos aquellos que manipularán el material empezando por el traslado, el montaje, la cocina y, cómo no, el cliente final. Para ello, se ha optado por unificar algunos de los elementos con el objetivo de ahorrar material, espacio y costes. Esta propuesta busca que todos los elementos sean muy sencillos y básicos pero que a la vez resulten atractivos para los eventos. Las mesas se pueden personalizar colocando objetos decorativos o promocionales. Las bandejas tienen una triple función: se utilizan para el servicio de camareros, actúan como sobre de mesa y como mesas convencionales tipo bufé, y varían dependiendo de los complementos. La gama de copas es térmica y apilable. Las papeleras se obtienen a partir del aprovechamiento y de la inversión del mismo cono de las mesas, con lo que se ahorra en moldes. Todos los elementos se pueden montar y desmontar con suma facilidad, no tienen ningún tipo de uniones, son apilables, ligeros, de plástico resistente y presentan una unidad formal que identifica claramente el producto.

BYRON TOOLS HOME The project consists of a domestic steam iron for users who are interested in innovation and design. The aim of this project is to make it easier to use an iron in the domestic environment. The Byron iron is designed to be manufactured by plastic injection, aiming to reduce the number of parts to create a slightly more sustainable product. The idea is also to simplify the visual language by reducing the number of buttons to improve the product-user relationship. Two features of the project stand out for being more defining and innovative. First, the water deposit is removable, allowing it to be filled easily anywhere in the home where there is a tap and, therefore, the iron does require dismantling, nor are any complicated operations, as tends to be the case with domestic steam irons. Second, the electric cable can be rolled up in the iron and the socket inserted in the holes in the temperature regulator. As a result, the cable is completely fixed, making it easier to store the home appliance.

DESIGNING CATERING MATERIAL HOUSEHOLD The project consists of designing a series of industrial and buffet catering elements, where the client is standing and involves serving them finger food. The aim is to create a system which takes into consideration every situation and everyone who will be handling the material, starting with transporting it, assembling it, cooking it and, of course, the end customer. To achieve this, I have chosen to merge some of the elements in order to save material, space and costs. The aim of this proposal for all the elements to be very simple and basic, but at the same time attractive for events. The tables can be personalised by attaching decorative or promotional items. Trays have a triple function: they can be used for waiter service, they act as tabletops and as conventional buffet-type tables and would vary depending on the added extras. The range of glasses is thermal and stackable. Bins can be created by using and inverting table cones, which saves on moulds. All the elements are extremely easy to put up and take down, they have no type of joints, are stackable, lightweight, made from resistant plastic and have a formal unity that clearly identifies the product.

DISEÑO DE PRODUCTO PRODUCT DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 195

24/05/11 12:27


NÚRIA MERSEGUER

102

SANDRA SARDINERO

104

EVE EQUIPO ELECTRÓNICO

URBAN LAMP MOBILIARIO URBANO

Desde su creación, el mando a distancia se ha convertido en un elemento casi indispensable. Pero eso no ha bastado para recibir toda la atención que merece desde el punto de vista del diseño. Mi proyecto consiste en un mando diseñado para Bang & Olufsen, una empresa que aplica las tecnologías más vanguardistas para ofrecer la mayor calidad de sonido e imagen posible, además de un diseño exclusivo y una cuidadosa selección de materiales. El proyecto prevé dotar al objeto de sistemas constructivos resistentes, un localizador, una base que permite cargar la batería y un joystick y pantallas LCD retroiluminadas que sustituyen al teclado. Los materiales empleados son el aluminio, por su acabado y resistencia, y las pantallas LCD, que permiten transformar iconografías según la multifunción elegida. El mando se ha concebido ergonómicamente, lo que garantiza su funcionalidad.

El proyecto consiste en diseñar una luminaria urbana de alumbrado público pensada para zonas peatonales, zonas residenciales y parques y jardines situados en áreas urbanas. A partir de un análisis exhaustivo de la oferta actual, el objetivo ha sido proyectar una luminaria funcional sin dejar de lado el sentido poético que pueda tener un foco de luz. La luminaria tiene dos partes diferenciadas: la columna y la pantalla reflectora, ambas fabricadas en aluminio. La pantalla actúa por reflexión e incorpora un foco LED (potencia máxima de 120 W, lo que equivale a 220 W de vapor sodio) de alto nivel de estanquidad (IP 65). La zona reflectora es de aluminio bicromatado pintado en color blanco. La columna cilíndrica, con un diámetro superior de 15 mm y uno inferior de 20 mm, se presenta en dos alturas (3,65 m y 4,65 m) para satisfacer las necesidades existentes. Estas son las principales características de una luminaria urbana respetuosa con el espacio que ocupa y que, por su tipología lumínica, crea un entorno urbano más agradable, cómodo y útil para el ciudadano.

EVE ELECTRONIC EQUIPMENT Since its creation, the remote control has become almost indispensable. But that has not been enough for it to receive all the attention that it deserves from the design point of view. My project comprises a remote control designed by Bang & Olufsen, a company which applies more avant garde technology to be able to offer the best sound and image quality possible, as well as exclusive design and very carefully selected materials. In terms of resistant constructive systems, the project will provide a localiser, a base which enables the battery to be loaded and a joystick and back-lit LCD screens which replace the keypad. The materials used are aluminium, due to its finish and resistance, and the LCD screens, which allow the iconographies to be transformed according to the multifunction chosen. The remote control has an ergonomic design, guaranteeing its functionality.

URBAN LAMP URBAN FURNITURE The project consists of designing an urban lamp for public lighting for pedestrian and residential areas and parks and gardens in urban areas. Following an in-depth study of what is currently on offer, the aim was to design functional lighting without overlooking the poetic feel that a spotlight can create. The lighting consists of two different parts: the column and the reflective screen, both in aluminium. The screen acts as a reflector and includes a highly watertight (IP 65) LED spotlight (maximum power of 120W, which is equivalent to 220W of sodium steam). The reflecting part is made from bichromated aluminium painted white. The cylindrical column, with a diameter of more than 15mm and less than 20mm, comes in two heights (3.65m and 4.65m) to meet existing needs. These are the main characteristics of an urban lighting system which respects the space that it occupies and which, given the type of lighting that it is, creates a more pleasant, comfortable and useful urban environment for the public.

DISEÑO DE PRODUCTO PRODUCT DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 196

24/05/11 12:27


JOAN SIMEON

106

CARLOS SORIANO

108

CÁMARA DE VÍDEO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

CARRITO DE LIMPIEZA URBANA BCNETA EQUIPAMIENTO URBANO

Este proyecto consiste en el diseño de una cámara de vídeo para grabar películas de aficionados durante la práctica del alpinismo y de la escalada. La cámara permitirá filmar el entorno o a otro practicante de las modalidades deportivas. También tiene otro uso: filmar al usuario mientras practica uno de esos deportes. Se ha buscado que la cámara tenga un punto de apoyo que permita captar buenas imágenes pero que al mismo tiempo no moleste al alpinista. Así, gracias a una cinta colocada alrededor del objetivo de la cámara, este quedará situado en la parte frontal. No obstante, los mecanismos de accionamiento, así como la pantalla y el visor, se encuentran en un brazalete en forma de anillo envuelto en el extremo inferior del antebrazo para que no obstaculice los movimientos del usuario y para que este los pueda controlar en cualquier momento. Este aparato portátil de grabación consta de dos partes, además de sus respectivos soportes: el objetivo, elemento de silicona y ABS de 70x45 mm, y el mando, del mismo material y tamaño. Ambos elementos cuentan con su soporte, formado por una cinta elástica y la pieza de encaje del elemento, de silicona y ABS.

El proyecto consiste en diseñar un carrito de limpieza urbana para la ciudad de Barcelona. El resultado final no sólo es un producto de bajo coste (visión de empresario), sino que también es un objeto que destaca por su practicidad y funcionalidad (visión de usuario). Los materiales utilizados son un cuerpo plástico de polietileno de alta densidad, biodegradable a muy largo plazo, y elementos estructurales de acero inoxidable, además de algún componente de aluminio. El proyecto resuelve los problemas ergonómicos fundamentales para el usuario que presentan los carritos actuales. El carrito dispone de una tapa de eje invertido que se puede mantener abierta durante toda la jornada laboral sin que genere molestias al operario. De esta forma se elimina el movimiento repetitivo de abrir y cerrar la tapa a la hora de verter los desechos. Una de las características más significativas del proyecto es su objetivo de establecer cierto orden en el almacenamiento en el interior de los recintos. Así, es posible mover varios carritos a la vez, como si de un carrito de supermercado se tratara.

VIDEO CAMERA SPORTS EQUIPMENT This project presents the design of a video camera used to make films of mountain and rock climbing afficionadoes. The camera means that you can film the setting or another person practising the sport. It even has another use: filming while the user is climbing. The aim was to make the camera a support that captures good images, yet at the same time does not distrub the mountain climber. Consequently, focusing on the camera’s subject puts them in the foreground. Similarly, the mechanisms that activate the camera, as well as the screen and display, come in the form of a ring-shaped bracelet that wraps around the lower end of the forearm, keeping it out of the way of any movements, keeping the user in control of it all times. This mortable filming device comes in two sections with its relevant supports: the objective, the silicone element and 70 x 45 mm ABS and instructions, made from the same material and of the same measurements. Both elements have their own support consisting of an elastic band and the housing for the silicone and ABS element.

BCNETA CITY-STREET RUBBISH CART URBAN FACILITIES The project consists of designing a city-street rubbish cart for Barcelona. The end result is not just a low-cost product (entrepreneur’s viewpoint), but is also an outstanding product due to its practical and functional nature (user’s viewpoint). The materials used are a high-density, long-term biodegradable polyethylene plastic body, and stainless steel structural elements, as well as some aluminium components. The project solves basic ergonomic problems for users posed by today’s carts. The cart has an inverted lid that can be kept open during the working day without disturbing the operator. This does away with the repetitive movement of opening and closing the lid when throwing away waste. One of the most significant features of the project is its aim to bring a certain order to storage space at the cart facilities. Consequently, it is possible to move several carts at the same time as though they were a shopping market trolley.

DISEÑO DE PRODUCTO PRODUCT DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 197

24/05/11 12:27


JUDITH VIDAL

110

CAFETERA DE CÁPSULAS PARA NESPRESSO UTILLAJE DOMÉSTICO La cafetera ELLA, diseñada para la marca Nespresso, responde a la búsqueda de un programa que ofrezca soluciones y que al mismo tiempo unifique los diferentes componentes de este tipo de máquinas. Para ello, se ha estudiado la geometría de la cafetera y se ha desarrollado una personalidad propia. El diseño, basado en criterios de simplicidad y pureza, responde a un sistema compositivo que hace posible que la cafetera se pueda utilizar tanto en espacios domésticos como en otras instalaciones. Una de las apuestas del programa es poder ofrecer al cliente la posibilidad de componer diferentes versiones dependiendo del emplazamiento y del espacio disponible. Al mismo tiempo, se ha ideado un sistema en el que todas las piezas se tratan como una unidad integrada en un volumen que dulcifica sus formas puras. El propósito de este proyecto es solucionar los problemas que encontramos en las cafeteras actuales y mejorar la utilización del producto.

CAPSULE CAFETIÈRE FOR NESPRESSO TOOLS HOME The ELLA cafetière, designed for the Nespresso brand, is in response to the search for a programme which offers solutions and at the same time unifies the different components of this type of machine. To achieve this, the geometry of the cafetière has been studied and its very own personality developed. The design, based on simplicity and purity, respond to a compositional system which makes it possible for the cafetière to be used in both the home and other types of settings. One of the commitments of the programme is to make it possible for customers to create different versions depending on the location and available space. A system has also been designed in which all the pieces are treated as a unit included in a volume that sweetens its purest forms. The aim of this project is to resolve the problems that we find in today’s cafetières and improve the use of the product.

DISEÑO DE PRODUCTO PRODUCT DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 198

24/05/11 12:27


MAGGIE ADROVER

116

MARIA BALLESTAR

118

THE A PEAK DISEÑO DE IDENTIDAD

THE MANKIND MANIFESTO CAMPAÑA GRÁFICA

THE A PEAK comercializa arte. THE A PEAK organiza subastas nocturnas en las ciudades de moda del momento. THE A PEAK vende la obra de los inagotables artistas emergentes. THE A PEAK es una concentración inequívocamente actual de las nuevas tendencias del arte. THE A PEAK es una firma de prestigio como lo son las solventes Sotheby’s y Christie’s.

El sistema económico en el que vivimos está basado en el consumo como forma de vida y fuente de satisfacción. Actualmente estamos notando los efectos de los excesos de este sistema. Para salir de esta situación de crisis se requiere un cambio, es necesario promover un desarrollo global sostenible que garantice la cobertura de las necesidades actuales, pero que al mismo tiempo permita el desarrollo en el futuro. El proyecto que se presenta consiste en una campaña ciudadana que difunde los ideales del cambio gracias a un manifiesto para el desarrollo sostenible. El objetivo de esta campaña es promover un cambio de hábitos en cada individuo. El reto de diseño ha sido comunicar estos ideales de manera sostenible. El manifiesto trata temas que van desde el consumo eléctrico hasta el relevo de los políticos que escogemos, pasando por el final de una era nuclear o por pedir la paz y el desarme. La principal herramienta para difundir estos ideales es un libro, aunque sus contenidos también aparecen en la página web. Dos campañas con carteles introducen y refuerzan el tema y un folleto informa brevemente sobre los ideales del manifiesto. Por último, el firmante del manifiesto puede pedir un lote que hará que asuma un papel activo como difusor del manifiesto.

Una identidad elegante y atemporal. Una firma icónica, pero que se vuelve invisible al lado de las obras de arte con las que deberá convivir. Un paso más en la gráfica que envuelve a las actuales casas de subastas.

THE A PEAK IDENTITY DESIGN THE A PEAK sells art. THE A PEAK holds night-time auctions in today’s top fashion cities. THE A PEAK sells works by the never-ending supply of emerging artists. THE A PEAK is an unmistakably modern concentration of new trends in art. THE A PEAK is a prestigious auction house like the solvent Sotheby’s and Christie’s. An elegant and timeless identity. An iconic firm, but one remains invisible on the fringes of the works of art with which it co-exists. Another development in terms of graphics that surround existing auction houses.

THE MANKIND MANIFESTO GRAPHIC CAMPAIGN The economic system that we are currently experiencing is based on consumption as a way of life and a source of satisfaction. We are now seeing the effects of the excesses of this system. A change is needed to get us out of this recession, a sustainable world development must be fostered to ensure that current needs are met, but one which at the same time allows for future development. The project presented consists of a public-oriented campaign to spread the idea of change through a sustainable development manifesto. The aim of this campaign is to encourage all individuals to change their habits. The challenge facing the design was to communicate these ideals in a sustainable way. The manifesto covers topics ranging from electricity consumption to the qualities of the politicians that we elect, passing through the end of the nuclear era and calling for peace and disarmament. The main tool for spreading these ideals is a book, even though its contents are also on the website. Two poster campaigns introduce and reinforce the subject and a leaflet provides condensed information about the ideals of the manifesto. Lastly, the signatory of the manifesto can ask for a share that involves them in an active role in becoming disseminator of the manifesto.

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 199

24/05/11 12:27


HELENA BASAGAÑAS

120

EVA BLANES

122

HELENA MAGDALENA LIBRO ILUSTRADO

BAN&CO DISEÑO DE IDENTIDAD

Helena Magdalena forma parte de mi infancia. Es un libro ilustrado sobre lo que sentía, sobre lo que pasaba y sobre todo aquello que giraba en torno a la comida. El principal reto era materializar y transmitir algo tan pequeño y desordenado como son los recuerdos de la infancia. La solución ha sido diseñar una especie de híbrido entre un cuento y un libro de artista. Esta pieza de casi cien páginas agrupa las anécdotas familiares en capítulos como “El hambre”, “La leche”, “Los abuelos”, “El agua”, “El pan”, “Los extras” o “El huevo”. El formato, el contenido y el espíritu de Helena Magdalena se mueven entre dos aguas: la del adulto y la del niño. El lector se encontrará curioseando en este cajón de sastre, una poción mágica que acabará despertando sus propios recuerdos.

Ban&Co es un banco sostenible. Un banco sostenible es una entidad financiera que destina la mayor parte de sus beneficios a proyectos de cariz social, cultural y medioambiental aportando siempre un valor añadido, que es el de crear riqueza solidaria. Como reto de diseño, en este proyecto se explorará un nuevo camino, ya que se trata de diseñar la imagen de una entidad que está entre un banco y una ONG. La entidad debe transmitir los valores de modernidad, diferenciación, confianza, ecología y conciencia social. Ban&Co es el nombre que recibe este banco, un naming que abre las puertas a un lenguaje muy amplio y que lo relaciona con otras palabras, como, por ejemplo: Ban&Consultas, Ban&Cobros, Ban&Colaborar, Ban&Confianza, etc. El logotipo está basado en la fusión del símbolo de reciclaje y del símbolo et, que se convertirá en el protagonista de todo el lenguaje y que, por sí solo, hace de punto diferenciador del banco. A partir de aquí nace toda la comunicación basada en un sistema de flechas que nos permite establecer una relación tanto con valores ecológicos como con económicos y crear así un doble juego.

HELENA MAGDALENA ILLUSTRATED BOOK Helena Magdalena is a part of my childhood. It is an illustrated book about what I felt, about what happened and everything that revolved around food. The main challenge was to create and convey such a small and disorganised thing as childhood memories. The solution was to design a type of hybrid between a story and an artist’s book. This book of about a hundred pages arranges family anecdotes into chapters, such as “Appetite”, “Milk”, “Grandparents”, “Water”, “Bread”, “Extras” and “The Egg”. The format, content and spirit of Helena Magdalena move between two worlds, the adult’s and the child’s. The reader will find themselves rummaging around in this tailor’s drawer, a magic potion to awaken their own memories.

BAN&CO IDENTITY DESIGN Ban&Co is a sustainable bank. A sustainable bank is a financial institution that gives most of its profits to social, cultural and environmental projects and always contributes an added value, namely creating charitable wealth. As a design challenge, this project will explore a new path, as it deals with designing the image of a new bank that is part bank, part NGO. This bank must convey the values of modernity, differentiation, trust, ecology and social conscience. Ban&Co is the name given to this bank, a name which opens the doors to a very broad language and associates it with other words, such as: Ban&Consultas, Ban&Cobros, Ban&Colaborar, Ban&Confianza, etc. The logo is based on the fusion of the symbol for recycling and the & symbol and becomes the protagonist of the entire language, which, in itself, serves as a point of differentiation for the bank. All communication originates from here and is based on a system of arrows that links to ecological as well as economic values, creating a double set of values.

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 200

24/05/11 12:27


ANNA BOSCH

124

OLGA CACENABES

126

GRANEL DISEÑO DE PACKAGING

SAVE IDENTIDAD Y DISEÑO DE SERVICIOS

Supermercado a Granel es un establecimiento en el que los alimentos se presentan sin envasar. El cliente puede elegir la cantidad que necesita y los envases son reciclables. Así pues, en este contexto se suprimen las marcas, así como la competencia entre ellas. De este modo, al saltarnos todo el proceso de empaquetado, se reducen los costes. Se trata de un establecimiento en el que se busca el equilibrio entre la idea romántica de comprar en las pequeñas tiendas de comida a granel y hacerlo en las grandes superficies de venta. El proyecto va dirigido a un consumidor cansado del enfoque publicitario, que no quiere sentirse engañado; un consumidor que exige más selección y que es consciente del impacto medioambiental que tienen sus actos. La alternativa consiste en crear un sistema de envasado propio de la tienda: una serie de lotes que varían según el producto que contienen y etiquetas adhesivas informan sobre el producto seleccionado, de su precio y del número de código para la balanza. Toda la gráfica se deduce a partir del naming, Granel. La forma más simple y limpia que simula el grano es el círculo.

SAVE es un sistema de control amable para compradores compulsivos. Con este sistema se pretende que los adictos a las compras sean conscientes de los problemas que comporta su enfermedad y que puedan “desintoxicarse”. Esto se consigue gracias a un control progresivo del comportamiento del enfermo. El propio paciente puede hacer el seguimiento evolutivo a través de diferentes herramientas, como, por ejemplo, una aplicación para el iPhone o una página web personalizada. Los familiares o médicos también pueden intervenir en caso necesario, ya que tienen acceso al historial médico del paciente y a su evolución. El lenguaje gráfico del proyecto adopta un cariz totalmente informal pero al mismo tiempo serio gracias a la elección tipográfica y cromática. Se muestra una imagen cercana y accesible a todo el mundo, y de fácil usabilidad. De este modo, el usuario puede editar cada día sus datos de forma didáctica y amena.

GRANEL PACKAGING DESIGN Supermercat a granel (Loose goods supermarket) is a shop where the food is displayed without packaging. The customer can choose the amount they need and the containers can be recycled. Therefore, in this context, brands are abolished, as is competition between them. Consequently, by skipping the whole packaging process, costs are reduced. It is a shop that seeks a balance between the romantic idea of shopping for loose products in corner shops and shopping in big supermarkets. It is aimed at the consumer who is tired of the advertising focus, who doesn’t want to feel cheated; a consumer who demands greater choice and who is aware of the environmental impact of their acts. The alternative consists of creating the shop’s own packaging system: a series of batches that change according to the product they contain and adhesive labels that give information about the chosen product, its price and the code number for the weighing scales. The entire graphics are based on the name Granel (Loose Goods). The simplest and cleanest way to simulate the grain is the circle.

SAVE IDENTITY AND DESIGN SERVICES SAVE is a friendly control system for compulsive shoppers. The aim of this system is for shopping addicts to become aware of the problems of their illness and that they “detox” from it. This can be achieved through gradual control of the patient’s behaviour. The patient can also monitor their evolution using a range of tools, such as an iPhone app or a personalised website. Family members and doctors can also intervene if necessary, as they have access to the patient’s medical history and their evolution. The graphic language of the project is completely informal, yet at the same time serious, thanks to the choice of typography and chromatics. It offers a userfriendly image that is accessible to all and easy to use. This makes daily editing of their details a didactic and pleasant activity for the user.

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 201

24/05/11 12:27


MARTA COMAS

128

MARIA CONESA

130

MÉS CONTES LIBRO ILUSTRADO

TOMA DISEÑO DE IDENTIDAD

Més contes (Más cuentos) es una colección de cinco cuentos (Una parada en el camí [Una parada en el camino], L’home savi [El hombre sabio], El jersei sorpresa [El jersey sorpresa], El cercle 99 [El círculo 99] y El peixet d’or [El pececito de oro]) que contienen valores y propuestas de reflexión. Los temas están relacionados con el dinero, el consumo, el egoísmo, la avaricia y la solidaridad. Van dirigidos a niños de entre 5 y 6 años que se han convertido en grandes consumidores, a los que no se les ponen demasiados límites y que pasan muchas horas mirando la televisión, un medio que a menudo transmite valores negativos. En este proyecto se trabaja por un consumo responsable, con medida y respeto, y se enseña qué consecuencias puede tener un mal uso del dinero y el consumo irresponsable. El recurso visual para explicar los cuentos es la fotografía, que integra los elementos y los dibujos en el texto. Utilizo objetos del mundo cotidiano infantil y relacionados con el tema de la historia: arena del parque y juguetes en el cuento Una parada en el camí; pizarra y dibujos en L’home savi; la bata de colegio, telas y botones en el cuento El jersei sorpresa; una libreta y objetos para escribir y pintar en el cuento El cercle 99 y, por último, agua, juguetes y piedras de río en El peixet d’or. He apostado por un lenguaje propio del mundo cotidiano infantil actual para dejar atrás las ilustraciones y las historias clásicas que hoy en día parecen obsoletas.

Toma es una asociación cinematográfica a través de la cual profesionales del cine financian películas de jóvenes promesas. Toma da oportunidades a quienes más las merecen y, de ese modo, crea un club que facilita la entrada al complejo mundo del cine. Al igual que cualquier otra asociación, Toma tiene un gran número de socios, que van desde profesionales del cine e intelectuales que no forman parte de ese mundo hasta familiares y amigos de quienes reciben los patrocinios de la asociación. Gráficamente, con Toma se quiere ir un paso más allá de la utilización de los recursos gráficos y se busca plasmar el concepto de cine de una manera sintética. La denominación hace referencia al verbo castellano tomar y a la toma cinematográfica. Los colores corporativos son el negro y el blanco, que hacen alusión a los inicios del cine. El logotipo se sitúa en los márgenes de las piezas gráficas de manera que se pueda jugar con las dos caras del soporte. Con este y con otros recursos se consigue transmitir los conceptos de movimiento, dinamismo y continuidad.

MÉS CONTES ILLUSTRATED BOOK “Més contes” is a collection of five stories (A Stop on the Path, The Wise Man, The Surprise Sweater, Circle 99 and The Golden Fish), which contain values and subjects for contemplation. The topics include money, consumption, selfishness, avarice and solidarity. They are aimed at children aged 5 and 6 years old who are very big consumers, who have hardly any limits and who spend many hours watching television, a medium which very often contributes negative values. The project works to achieve responsible, measured and respectful consumption, teaching children what might happen if money and consumption are used incorrectly. Photography is the visual resource used to explain the stories, as it incorporates all the elements and drawings into the text. I use objects that children would find familiar and that relate to the subject of the story: sand from the park and toys in A Stop on the Path; blackboard and drawing in The Wise Man; their school overalls, TVs and buttons in The Surprise Sweater; a book and writing and painting materials in Circle 99, and, lastly, water, toys and stones from the river in The Golden Fish. I decided to use the language children use now, and put to one side the classic illustrations and stories that today seem obsolete.

tripa_PFC_09_10.indd 202

TOMA IDENTITY DESIGN Toma is a cinema association through which professionals in this field finance films by prospective young filmmakers. Toma provides opportunities to the most deserving cases and in doing so creates a club that provides access to the complex cinema industry. Like any other organisation, Toma has many members, ranging from cinema professionals and intellectuals who are not part of this industry, to family members and friends of those sponsored by the association. In graphic terms, the aim of Toma is to move beyond the use of graphic resources and to synthetically shape the concept of cinema. The name refers to the Spanish verb “tomar” (to take) and the film-making term “toma” (a take). The corporate colours are black and white, harking back to the early days of cinema. The logo is situated to the side of the graphic pieces, enabling it to be combined with both sides of the support. The concepts of movement, dynamism and continuity are conveyed using this and other resources.

24/05/11 12:27


ANNA CORRETJA

132

NACHO DOMÉNECH

134

REBORN IDENTIDAD COMERCIAL

UNIT, THE WORLD CURRENCY DISEÑO DE MONEDA

El proyecto que he desarrollado se centra en la creación de una tienda caracterizada por el reciclaje y la reutilización de tejidos en nuevas piezas de ropa. Así pues, la ropa que se haya dejado de usar se reutilizará y formará parte de nuevas piezas con un estilo y una personalidad característicos y, a la vez, una interacción clara entre el cliente y la tienda. El pago se podrá hacer de la forma convencional, con dinero, o también con puntos. Estos se sumarán o se restarán dependiendo del tipo de reciclaje y ello contribuirá a crear una conciencia social sobre este tema. Al mismo tiempo, este intercambio será más coherente en relación con el actual contexto social y económico. La gráfica empleada es fiel al concepto de reutilización y se adapta plenamente a la filosofía de la tienda, ya que todo se reutilizará. Se imprimirá sobre papeles ya impresos anteriormente y se creará un lenguaje propio y atractivo. Por tanto, todo tendrá una coherencia visual y de concepto. La idea de REBORN es dar vida a aquello que parecía que había dejado de tenerla.

Unit es una moneda única para todos los países. La divisa, emitida por el Banco Mundial, se destinaría a toda la población del planeta. El objetivo que se persigue, por tanto, es diseñar una moneda con la que todos se puedan identificar. Con este propósito, se ha utilizado una imagen gráfica limpia y neutra, que no se pueda relacionar específicamente con una cultura, religión o bandera. Esta imagen se acompaña de la tipografía Helvetica con un repertorio de pictogramas que constituyen un código gráfico internacional, inteligibles para todo el mundo. Se adopta la misma gráfica y narrativa tanto para las monedas como para los billetes. Su concepto se basa en un estallido del universo, que va desde la representación de lo más pequeño de la materia hasta el infinito. La moneda de 1 unit, representada por la Tierra, hace de intermediara entre las seis monedas y los seis billetes. Los doce elementos se generan a partir de esta moneda, incluido el símbolo. Las monedas son de cobre, plata y oro nórdico, y los billetes son de plástico (polipropileno).

REBORN BUSINESS IDENTITY The project that I undertook dealt with the creation of a new boutique geared towards recycling and reusing fabric into new pieces of clothing. This meant that clothing that was no longer being worn would be reused and form new pieces with its very own style and personality and at the same time create a definite interaction between the customer and the boutique. Payment could be in the usual way, with money, or by points. These would be added or subtracted depending on the recycling carried out and this would help create a social awareness about this process. This exchange would also have more coherence with the current social and economic climate. The graphic used is loyal to the concept of reusing items and adapts fully to the philosophy of the boutique, as everything is to be reused. It was printed on paper that had already been printed on and its own attractive language was also created. Therefore, everything would have a visual and conceptual coherence. The idea behind Reborn is to bring to life to all things that appeared to have lost theirs.

UNIT, THE WORLD CURRENCY DESIGN OF CURRENCY Unit is a single currency for all countries. Issued by the World Bank, it will be for use by all of the world’s population. The aim, therefore, it to design a currency that accepts everyone’s form of identification. With this proposal in mind, I have used a clean and neutral graphic image that is not associated specifically with any culture, religion or flag. This is accompanied by the Helvetica font, with a repertoire of pictograms that constitute an international graphic code which can be understood by all. The same graphic and narrative are adopted for both the coins and notes. Their concept is based on the big bang of the universe, which ranges from the representation of the smallest of objects right up to infinity. The 1 Unit coin, represented by the Earth, is the intermediary between the six coins and six notes. The twelve elements are created on the basis of this: even the symbol. The coins are made of copper, silver and Nordic gold and the notes from plastic (polypropylene).

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 203

24/05/11 12:27


MARINA ESTEBAN

136

BEA FERRÀN

138

HUMANOS CON RECURSOS IDENTIDAD Y DISEÑO PARA SERVICIOS

BBB (BUENO, BONITO Y BARATO) DISEÑO EDITORIAL Y CAMPAÑA

Para conseguir dinero se tiene que trabajar, pero hay muchas formas de hacerlo. Por eso, Humanos con Recursos quiere prestar su ayuda para que se haga de la mejor manera posible. Estamos en una situación delicada social y económicamente, ya que actualmente el paro es extremadamente elevado. Por este motivo, hay que facilitar maneras de buscar trabajo, especialmente en Internet. El reto del diseño de este proyecto es crear un portal web para buscar trabajo que incite realmente al usuario a inscribirse (visualmente atractivo) y que sea estructuralmente funcional y accesible para todos los pœblicos, de manera que facilite la bœsqueda de un trabajo digno, de acuerdo con la formación recibida y adaptado a nuestro estilo de vida. La filosofía del portal se basa en los cinco conceptos siguientes: unión, proyección, comunidad, confidencialidad y elección. Existe un v’nculo crom‡tico entre la oferta y la demanda (100% cian las ofertas y 100% magenta las demandas), de modo que la suma de las dos crea el color corporativo del portal.

Este proyecto consiste en la creación y el lanzamiento de una revista / guía de periodicidad mensual que informará al público sobre todo tipo de actividades gratuitas o económicas que se lleven a cabo en la ciudad en el ámbito del ocio y el tiempo libre con el objetivo de potenciar el consumo más inteligente y económico por parte del usuario. La revista tiene diez secciones y al final de las más importantes se incluye una guía con más información que se puede encuadernar para convertirla en un coleccionable. Dado que la revista va dirigida a un público mayoritariamente joven, a través de sus elementos gráficos he intentado que resultara cercana, juvenil, dinámica, cotidiana y contemporánea. Uno de los puntos fuertes de esta publicación es que ofrece alternativas de consumo al mainstream, ya que recomienda lugares o actividades que muchas veces no aparecen en los canales de información mayoritarios. En definitiva, BBB es una revista fresca y alegre que, aparte de ofrecer entretenimiento, busca cubrir la demanda de información en el sector del ocio y el tiempo libre del comprador inteligente. Sin duda, se trata de una publicación adecuada para el momento actual, pero igualmente válida para cuando vengan épocas mejores.

HUMANOS CON RECURSOS IDENTITY AND DESIGN SERVICES FOR You need work to get money, but there are many ways of doing it. This is Humans with Resources wants to help achieve this the best way possible. Socially and economically, we are in a delicate situation, as unemployment is extremely high. This is why we need to provide ways of finding work, especially on the Internet. The design challenge for this project is to create a web portal for finding work that truly motivates users to register (visually attractive) and that is structurally functional and accessible to all, making it easy to find a respectable job in line with our education and worthy of our lifestyle. The philosophy of the portal is presented under the five following concepts: union, projection, community, confidentiality and choice. There is a chromatic link between offer and demand (100% cyan offers, 100% magenta demands), with the sum of the two creating the corporate colour of the portal.

BBB (BEAUTIFUL BRILLIANT BARGAIN) EDITORIAL DESIGN AND CAMPAIGN This project consists of the creation and launch of a monthly magazine/guide to inform the public about all kinds of free or cheap free-time and leisure activities going on in the city to promote more intelligent and economic consumption among users. The magazine has ten sections and in the last part of it, the most important sections include a more informative guide which, thanks to a stamp, could become a collector’s item. Given that the magazine is aimed primarily at young people, I have used its graphic elements to make it speak to them, to make it young, dynamic, everyday and contemporary. The strength of this publication lies in that it offers alternatives to mainstream consumption, because it recommends places and activities that very often cannot be found in the main information channels. In short, BBB is a fresh and upbeat magazine, which, apart from offering entertainment, seeks to meet the demand for information in the free-time and leisure sector among intelligent buyers. It is without a doubt the right publication for now, but is also valid for when the good times come again.

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 204

24/05/11 12:27


MARIA FERRÉS

140

JONATHAN GARCÍA

142

FRUITINS CAMPAÑA GRÁFICA

TÓPICOS ECONÓMICOS CANARIOS DISEÑO EDITORIAL

Fruitins surge como una nueva manera de acercar a los niños la alimentación sana y la cocina en forma de juego, diversión y creación. El proyecto consiste en crear un coleccionable, con todas las aplicaciones correspondientes, que se venderá en el quiosco. El lenguaje gráfico propuesto resulta distinto, alejado de la imagen general de este tipo de productos, pero sin olvidar que el público al que va dirigido son los niños… llenos de vitalidad, alegres y divertidos. Los ingredientes de cada receta son los adhesivos que los niños tienen que ir consiguiendo para completar la colección y que les permitirán saber qué necesitan para poder cocinar. Con todo, nos topamos con un nuevo concepto en la manera de coleccionar y construir recetas, ya que los niños tienen libertad para pegar los adhesivos donde quieran. Así, potencian su creatividad y su imaginación cocinando tanto en el álbum como en la cocina.

Partiendo del dinero como aspecto integral de la sociedad, Tópicos económicos canarios es un libro de bajo coste producido por un colectivo de expertos y dirigido a un amplio público con el objetivo de transformarse en el medio generador de un debate en torno a los problemas socioeconómicos de Canarias. El hilo conductor del libro es la relación entre dinero y sociedad. Cada experto habla de un tópico de las islas que haya influido social y económicamente al isleño. Los recursos gráficos y formales vienen definidos por la necesidad de distribución en dos formatos diferentes –pdf e impresión offset– y los elementos identificativos de Canarias: los tópicos y el dinero. Se plantea un libro impreso que se adapte fácilmente a su digitalización. Para crear la identidad del colectivo que está detrás del libro se recurre al punto de encuentro de las siete islas. El nombre, rescatando un viejo tópico de Canarias, es Fortunatae. Por último, para la promoción del libro y del colectivo se crean diferentes piezas que implican o representan la acción del individuo o de la sociedad.

FRUITINS GRAPHIC CAMPAIGN Fruitins was designed as a new way of introducing children to healthy food and cooking in the form of a fun and creative game. The project consists of creating a series of collectables, with all the relevant applications, for sale at newspaper stands. The graphic language proposed is different and far removed from the general image of this type of product, but not forgetting that the target audience are lively, happy and fun children! The ingredients for each recipe are stickers that the children have to find to complete the collection and which will tell them what they need in order to cook. Here we have a new concept in how to collect and build up recipes, as children are free to put the stickers where they want. This develops their creativity and imagination as they cook in the album and the kitchen.

TÓPICOS ECONÓMICOS CANARIOS EDITORIAL DESIGN Taking money as an important concern for society, Tópicos económicos canarios (Economic concerns of the Canaries) is a low-cost book produced by a group of experts and aimed at a wide public and one which has been designed to become the voice piece for debates about the socioeconomic problems of the Canaries. The main theme of the book is the relationship between money and society. Each expert discusses a topic from the islands that has socially and economically influenced islanders. The graphic and formal resources are defined by the need for its distribution in two distinct formats – pdf and offset printing – and elements which identify the Canaries: topics and money. A printed book that can easily be digitised is planned. The meeting point of the seven islands has been used to create the collective identity behind the book. The name, which harks back to an ancient issue for the Canaries, is Fortunatae. Lastly, regarding the promotion of the book and the group, a series of different pieces have been crated which involve or represent the action of the individual or of society.

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 205

24/05/11 12:27


GEORGINA GARRIDO

144

RESET IDENTIDAD Y DISEÑO PARA SERVICIOS Reset es una empresa que busca mejorar el medio ambiente y la situación económica de las personas mediante la compra de tarros de vidrio reciclables. La idea es tomar las marcas más importantes de cada sector alimentario y asociarlas a la empresa. La empresa venderá tarros de vidrio que contendrán el alimento de las marcas asociadas. Una vez que los tarros se hayan vaciado, habrá que ir al supermercado y rellenar los tarros con el alimento correspondiente. Esta acción hace posible el ahorro. Los objetivos de este proyecto son, principalmente, luchar por un futuro mejor teniendo cuidado de nuestro entorno y aliviar la economía doméstica. El proyecto tiene una imagen clara e identificadora gracias a la utilización de los tres colores corporativos, la tipografía y la realización de pictogramas que permiten un fácil reconocimiento por parte de los consumidores habituales. Actualmente ya se empieza a plantear la idea del retorno al rellenado con líquidos, pero poco a poco se puede conseguir crear un sistema de rellenado para cualquier tipo de alimento.

RESET IDENTITY AND DESIGN SERVICES FOR Reset is a company whose aim is to improve people’s environment and economic situation through the purchase of recyclable glass jars. The idea consists of taking the leading brands in each food sector and associating them with the company. The company will sell glass jars containing the food of the associated brands and, when they are empty, consumers will need to go to the supermarket and refill them with the relevant food. This creates savings. The aims of this project are primarily to work for a better future, bearing in mind our environment, and easing the domestic economy. The project has an image that is clearly identifiable with the use of three corporate colours, the typography and pictograms that makes the brand easily recognisable to regular consumers. The idea is now being introduced of returning the jars for refilling with liquids and gradually a system will be put in place for refilling them with all kinds of food.

MARTA GUALTERO

146

BONA GANA: UN NUEVO MODELO DE COMEDOR SOCIAL IDENTIDAD Y DISEÑO PARA SERVICIOS En nuestra ciudad existen comedores sociales, aunque no se ven a primera vista; están semiocultos. Acostumbran a contar con muy pocos recursos y, por eso, en general la calidad de la comida y del servicio que ofrecen no es demasiado buena. No obstante, es un servicio que se utiliza mucho y que cada vez tiene más demanda. Ante este problema, Bona Gana (que se puede traducir como “buena hambre” o “buena gana”) se plantea diseñar un comedor social que, con una identidad visual propia, dé a conocer y denuncie una realidad vigente en nuestra ciudad, y que ofrezca gratuitamente comida y unas condiciones ambientales de calidad. Para poder subsistir, Bona Gana cuenta con una serie de promotores, entidades privadas del sector gastronómico y de la restauración. Bona Gana, a través de la comunicación externa, ofrece publicidad a esas entidades, que normalmente se dirigen a una clientela acomodada y de alto poder adquisitivo. El objetivo de Bona Gana es mostrar una realidad y, a la vez, demostrar que se puede actuar para cambiarla. Gracias a la unión y a la comunicación es posible crear un comedor que, aunque acoja a personas sin recursos, ofrezca un menú de calidad en un ambiente adecuado en el que esas personas reciban un buen servicio de manos del voluntariado y de los trabajadores sociales.

BONA GANA: A NEW MODEL OF SOCIAL DINING ROOM IDENTITY AND DESIGN SERVICES FOR Social dining rooms do exist in our city, but they tend to be rather hidden and semi-secret. They often do not have much in the way of resources and therefore generally speaking the food and service are not of very good quality. However, this is a service that is widely used and demand for it is gradually growing. Given this problem, Bon Gana proposes a social dining room, which, with its own visual identity, identifies and denounces a current reality in our city and offers a free meal in a quality setting. In order to survive, Bon Gana has a series of promoters, private organisations from the gastronomy and hotel and catering industry. Using external communication, Bon Gana is able to offer these organisations advertising which is normally aimed at a well-to-do clientele with high purchasing power. The aim of Bona Gana is to highlight a reality and at the same time show that actions do exist which can change that. Thanks to solidarity and communication, it is possible to create a dining room, which, as well as welcoming people without resources, offers a quality menu in a pleasant setting with a good service run by volunteers and social workers.

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 206

24/05/11 12:27


BLANCA HONG

148

EDUARD INGLÉS

150

KIT DE SUPERVIVENCIA SISTEMA DE PICTOGRAMAS

EN CANTS INVESTIGACIÓN TIPOGRÁFICA

En el contexto de la alimentación, se plantea una situación extrema en la que la comida y el agua no sean fáciles de obtener; por ejemplo: un accidente aéreo en la montaña que obligue a sobrevivir en condiciones adversas hasta que se produzca el rescate. Y aquí es donde entra en juego este kit de supervivencia, cuyo valor añadido es poner en práctica una comunicación sin palabras, limitada al lenguaje gráfico y universal de los pictogramas y las infografías. Se presentan tres kits: rojo (montaña), naranja (mar) y azul (desierto). El código de color responde al contraste con la dominancia cromática en el contexto paisajístico de cada lugar. Los kits son contenedores de plástico precintados divididos en tres secciones: herramientas, botiquín y comida. Cada artículo del kit viene envuelto en film de doble capa para su mejor conservación. Los pictogramas indican qué contiene cada paquete y, a su vez, hacen de índice para saber dónde encontrar la explicación o los usos correspondientes en los folletos. El sistema de pestañas y su colocación reticular permiten localizar y sacar el artículo de forma inmediata. Todo el lenguaje gráfico es sintético y esquemático para facilitar su interpretación.

Creación de una tipografía para los Encantes del mercado de Sant Antoni de Barcelona. Este mercado es famoso por su organización espontánea y caótica, y por sus pasillos azarosos que dificultan la orientación si no se es un cliente habitual. Se trataba, pues, de dar con una tipografía que se adecuase a esta entidad: cercana, cotidiana, amable, de toda la vida y que al mismo tiempo no rompiese con la heterogeneidad del mercado y su increíble riqueza de productos. El reto era hacer compatible una tipografía corporativa y no alejarse de esa heterogeneidad. La respuesta a este requisito de partida ha sido crear una tipografía que admita una composición variada y variable para evitar la racionalización y la uniformización. Así, cada palabra, letra o composición exhala un aire distinto, pero, a la vez, integrador en su conjunto. Una tipografía itálica display con grosores muy contrastados y de estilo caligráfico permite generar un ritmo dinámico de lectura y acerca la forma a la imagen de los Encantes.

SURVIVAL KIT PICTOGRAMS SYSTEM An extreme situation is presented regarding food where this and water are not easy to obtain, e.g. an aeroplane crash in the mountains which means that you have to survive under adverse conditions until you are rescued. This is where this survival kit comes into its own, with the added value of putting into practice a form of wordless communication, limited to the graphic and universal language of pictograms and infography. there are three kits: red (mountain), orange (sea) and blue (desert). The colour coding contrasts with the chromatic dominance of the landscape context in each setting. The kits are sealed plastic containers divided into three sections: tools, first aid kit and food. Each item in the kit is wrapped in a double-layer film to preserve as fully as possible. The pictograms indicate what each package contains and, in turn, act as an index so users know where to find the explanation or relevant uses in the leaflets. The tab system and its reticular positioning means that the item can be found and removed instantly. All graphic language is synthetic and schematic to make it easy to understand.

EN CANTS RESEARCH TYPOGRAPHICAL The creation of a typography for the Encants del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. This market is renowned for its spontaneous and chaotic organisation, for its hazardous passageways that make it difficult to get your bearings if you are not a regular customer. The aim was, therefore, to find a typography that would adapt to this identity: tohand, everyday, friendly, life-long; and which at the same time would not destroy the heterogeneity of the market and its incredible wealth of products. The challenge is to make a corporate typography compatible and not distance it from this heterogeneity. The response to this initial requirement is to create a typography that allows for a varied and variable composition to avoid rationalisation and uniformity. Consequently, every word, every letter and every composition had to be different, but at the same time integrated as one. A display italics typography with highly contrasting thicknesses and in a calligraphic style that means that it can be read quickly and brings the form closer to the image of Els Encants.

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 207

24/05/11 12:27


TANA LATORRE

152

ANNA MARTÍ

154

POR AMOR AL ARTE GRÁFICA RELACIONAL

PHONIC REPUBLIC DISEÑO DE IDENTIDAD Y CAMPAÑA

En general, se denomina arte una actividad por medio de la cual el ser humano expresa ideas, emociones o, de un modo más amplio, una visión del mundo. Cualquiera puede crear arte, pero no cualquiera puede crear una gran obra de arte. La figura del artista se ha masificado y el hecho de que muchas personas se consideren artistas lleva implícita una desvaloralización del arte. El objetivo del proyecto es incidir en una situación preocupante: el valor cultural del arte se está perdiendo y conviene suscitar el interés por la historia del arte, los artistas, los movimientos, las obras, las exposiciones, los museos y la creación artística. La relación entre arte y dinero es un tema polémico que afecta a artistas, músicos, humoristas y grupos sociales. En el proyecto se ha seguido el concepto de comunicación denominado culture jamming. Como sistema de comunicación, en el proyecto se utilizan recursos muy parecidos a los empleados en el diseño del dinero, ya sea su código de color o el formato de las aplicaciones y las tipografías. El dólar caracteriza y engloba todo lo que asociamos al dinero y, así, en la principal campaña de carteles del proyecto se utiliza el formato apaisado y alargado del famoso billete.

Phonic Republic es una organización reivindicativa que defiende la justicia y la libertad de expresión, que y lucha para romper las cadenas que atan la música a los derechos de autor y a las discográficas. Se parte de una página web, con un sistema de inversión para que cualquier usuario pueda colaborar, con el objetivo de ir liberando la música poco a poco mediante la compra de los derechos correspondientes para, posteriormente, poder ofrecerla al dominio público. Así, una vez liberada, la canción se podrá utilizar, compartir y reproducir sin restricciones. Para transmitir su filosofía, sus ideales y su forma de actuar, Phonic Republic utiliza un lenguaje gráfico muy contundente formado por bloques tipográficos, ilustraciones vectoriales y colores corporativos muy característicos que la hacen fácilmente identificable. El código gráfico se va desarrollando de esta forma según las diferentes aplicaciones de la organización. Así, lo encontramos en la red, donde el usuario navega por una web poco convencional que se despliega verticalmente gracias al recurso web del scroll; en el lote de socio, donde se facilitan al usuario los elementos esenciales para ser un buen miembro del grupo; o en las diferentes campañas de carteles, que intentan invadir el espacio urbano. Se quieren mostrar en todo momento los beneficios de este nuevo modelo de negocio musical basado en la protección del dominio público y del artista.

POR AMOR AL ARTE RELATIONAL DESIGN Generally speaking, art is described as an activity through which humans express ideas, emotions and, in a broader sense, a world view. Anyone can create art, but not just anyone can create a great work of art. The figure of the artist has been dumbed down and the fact that many people consider themselves artists means that art is becoming devalued. The aim of the project is to influence a situation that is causing concern: we are losing the cultural value of art and we need to revive interest in the history of art, artists, movements, works, exhibitions, museums and artistic creation. The relationship between art and money is a polemical topic which affects artists, musicians, comedian and social groups. The project has followed a communication concept known as culture jamming. As a system of communication, the project uses resources that are very similar to the ones used for designing money, be it its colour code or applications format and typographies. The dollar characterises and embraces everything that we associate with money, and, therefore, the project’s main poster campaign uses the landscape and extended format of the famous note.

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 208

PHONIC REPUBLIC DESIGN OF IDENTITY AND CAMPAIGN Phonic Republic is a protest organisation that champions justice and freedom of expression and works tirelessly to break the chains that bind musicians to copyright and record companies. Using a website, with an investment system, designed in such a way any user can collaborate with it, its aim is to release music gradually by buying the corresponding rights so that it can subsequently offer them to the public domain. Once released, the song can be used, shared and reproduced without restriction. To convey its philosophy, ideals and way of being, Phonic Republic uses a very hard-hitting format comprising typographical blocks, vectorial illustrations and highly characteristics corporate colours that make it easy to identify. The graphic code develops according to the organisation’s different applications. It can be found on the website where users can browse an unconventional website by moving vertically, thanks to the scroll resource on the website, to the member’s area, where users receive the basic elements that help them become a good member of the group, or to the different poster campaigns that they try and send the urban space. The aim is always to show the benefits of this new music business model based on favouring the public domain and that of the artist.

24/05/11 12:27


MARINA MASDEU

156

ROSA MEDINA

158

SIMPLE GRÁFICA COMERCIAL

DEMO DISEÑO DIGITAL

Se trata de un proyecto destinado a unificar la información legal identificativa y más relevante de los ciudadanos con el valor añadido de permitir también el funcionamiento como tarjeta bancaria. Hipotéticamente, el proyecto lo desarrollaría una empresa privada junto con el Estado. Todos los datos se incluirán en una tarjeta que no dispondrá de banda magnética, ya que está comprobado que no son lo suficientemente seguras. Se ha diseñado una nueva tecnología en la que se integran chips y la huella dactilar. Unificarlo todo en una única tarjeta permite: un ahorro de recursos materiales (menos plásticos); más rapidez y eficacia, algo positivo para los emisores y que permite reducir costes que a menudo se cargan al usuario; fluidez en el trabajo de los organismos oficiales; unificar el número de identidad con todos los organismos; y más seguridad gracias al uso de la huela dactilar. Los colores corporativos son el magenta y el plata (colores poco usuales en el mundo financiero), que confieren a la gráfica un aire de modernidad, novedad y despreocupación. En cuanto a las tarjetas, se pretende enfatizar su diferencia respecto de las tarjetas actuales y buscar variedad en lo que a colores y tramas se refiere.

Demo es un portal web encargado de poner en contacto a grupos de música noveles que necesitan financiación para poder grabar un disco y a posibles fanes interesados en financiarlos. El objetivo del proyecto es combinar algunos aspectos de una web de inversión con otros de una red social, como los servicios que ya ofrecen webs como last. fm, MySpace, Slicethepie o Apadrina un artista. La web parte de una estructura reticular de tres columnas y la tipografía utilizada es la Calibri, pensada para la pantalla. Como la web tiene dos perfiles de usuario, inversores / fanes y músicos, la gráfica juega con dos gamas de color. La estrategia comunicativa de Demo es fundamentalmente visual y reduce el contenido del texto al máximo. Por este motivo, se ha diseñado un sistema pictográfico que es clave para determinar los diferentes géneros, subgéneros o adjetivos musicales en la web. La web se complementa con un lote de regalo formado por la demo del grupo en que se ha invertido, una camiseta de un género musical, un póster, un CD recopilatorio con las novedades del mes y el carné de inversor.

SIMPLE COMMERCIAL DESIGN This project is concerned with bringing together the most relevant legal information which identifies the public and which has the added value of also being a bank card. Hypothetically, the project would be carried out by a private company in tandem with the State. All the details would be included on a card that does not have a magnetic strip, as this has been proven not to be very secure. A new technology has been designed which incorporates chips and fingerprints. The fact of bringing everything together in one single card ensures: savings on material resources (less plastic); greater speed and efficiency, which affects issuers and helps reduce costs that are often passed on to users; fluidity in the work of official bodies; unifying identification numbers with all bodies and greater security, thanks to the use of fingerprints. The corporate colours are magenta and silver (colours not commonly used in the world of finance) which give the graphic a modern, new and laid-back feel. With regard to the cards, the aim is to emphasise their difference to current one and find a range of colours and correlations.

DEMO DIGITAL DESIGN Demo is a web portal that puts new music groups, who need backing to be able to record an album, and possible fans interested in financing them in contact with each other. The aim of the project is combine certain aspects of an investment website with others of a social network, such as the services offered by websites including last.fm, myspace, slice the pie and Apadrina un artista. The website is based on a three-column reticular structure, the font used in Calibri, designed for the screen. Since the website has two user, investor/fans and musician profiles, the graphic plays with two colour ranges. The Demo communication strategy is fundamentally visual and reduces the text content to a maximum. Given this, a pictographic system has been designed which is key in determining the different genres, subgenres and music adjectives on the website. The website is offering a free gift comprising the group’s demo in which investment has been made, a T-shirt displaying a music genre, poster, compilation CD with the month’s news and an investor ID card.

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 209

24/05/11 12:27


MAU MORGÓ

160

MIRIAM SÁNCHEZ

162

QUORUM IDENTIDAD Y DISEÑO PARA SERVICIOS

MOMENTO. BANCO DE TIEMPO IDENTIDAD Y DISEÑO PARA SERVICIOS

Quorum es una plataforma digital diseñada para recoger y publicar, a través de Internet y de otras tecnologías de la información, las opiniones de los encuestados sobre distintas cuestiones socioeconómicas. La información obtenida se puede utilizar en la elaboración de estudios de mercado o se puede vender al público interesado. Utilizando carteles, spots de televisión y medios no tradicionales, Quroum plantea diferentes preguntas a las que se puede responder a través de llamadas de teléfono móvil o por Internet. El principal objetivo de Quorum es ofrecer otro punto de vista en el mundo de las encuestas y las opiniones, si bien también se plantea el rédito económico del sistema.

El proyecto consiste en la creación de un banco de tiempo como sistema de intercambio de servicios por tiempo y como herramienta para una economía alternativa. El objetivo de este banco es crear tejido social con una imagen sincera que pueda llegar a todo el mundo y que permita un acceso rápido a la información. Momento surge como entidad para mayores de edad, particulares y empresas, en la que el elemento principal es el tiempo. El concepto formal alude a la división y al hecho de compartir. Los aspectos innovadores son, entre otros, las pymes como posibles clientes, además de los particulares, la campaña publicitaria on y off, la justificación de pagos, los beneficios fiscales y el acceso con sólo tres clics.

QUORUM IDENTITY AND DESIGN SERVICES FOR

MOMENTO. BANCO DE TIEMPO IDENTITY AND DESIGN SERVICES FOR

Quorum is a digital platform designed to collate and publish the opinions of those interviewed about different socio-economic questions via the Internet and other computer technologies. The information obtained can be used to carry out market studies or sold to the target public. Using posters, TV spots and non-traditional media, Quorum poses a series of questions that can be answered by mobile phone calls or over the Internet. Quorum’s main aim is to offer another point of view regarding surveys and opinions, although it does also propose the economic return of the system.

The project consists of creating a time bank as a system for exchanging services for time and as a tool for an alternative economy. The aim of this bank is to create a social fabric with a sincere image that reaches everyone and allows quick access to information. Moment was founded as an organisation for seniors, private individuals and companies, as their main element is time. The formal concept refers to division and the act of sharing. Innovative features include SMEs as possible customers, as well as private individuals, the on and off advertising campaign, payment receipts, tax benefits and access that’s just three clicks away.

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 210

24/05/11 12:27


LAURA SOLER

164

ELVIRA SORIANO

166

EAT ART DISEÑO EDITORIAL

FUNERARIA ERA DISEÑO DE IDENTIDAD

La corriente artística Eat Art, el arte comestible, sirve de punto de partida para crear el Proyecto Editorial Eat Art, que consiste en reunir a todos aquellos artistas que han trabajado con la comida como material de creación. El libro consta de dos partes: una parte de documentación en la que se presentan todos los artistas y otra parte de experimentación donde se incluyen conceptos relacionados con el tema. Por eso, el libro se ha dividido en cinco sensaciones: el asco, la pasión, la locura, la fantasía y la gula. El desafío que plantea el proyecto es doble, ya que busca difundir la corriente artística Eat Art, pero también, yendo más allá de la información o transmisión de conocimiento, busca comunicar experiencias sensoriales. Al tratarse de un libro de arte, la información sobre el artista, junto con las obras de arte correspondientes, tienen un formato simple y claro. Por otro lado, cada capítulo juega con un material comestible y colores distintos para definir mejor cada sensación. Alimentos como la carne, el chocolate, la harina, los caramelos o el kétchup son los diferenciadores visuales de las sensaciones.

El sector funerario es uno de los que más dinero mueve en España y su expansión va en aumento teniendo en cuenta que en la actualidad el precio de un funeral es de 4.000 euros. El proyecto consiste en crear la imagen de una funeraria cuyo objetivo, además de reducir los precios, será aportar una tercera opción a la inhumación y a la incineración. Así, como paso final, esta alternativa propone enterrar al difunto junto a la semilla de una planta elegida por él mismo o sus familiares. En este proyecto la imagen juega un papel esencial, ya que las fotografías muestran una parte muy importante del proceso que se ofrece como alternativa a la inhumación y a la incineración. El texto que acompaña a la imagen se organiza en columnas asociadas a filetes donde la tipografía serif convive con la sans serif. El hecho de que la marca sea gris permite que el color de la tipografía y de las imágenes gane protagonismo y que se cree rápidamente una jerarquía visual.

EAT ART EDITORIAL DESIGN The Eat Art art movement, edible art, is the starting point from which to create the Eat Art Publishing Project, which consists of bringing together all artists who have used food as a creative material. The book is divided into two sections: one containing documentation, which introduces all the artists, and another experiences section that includes concepts related to the subject-matter. This is why the book has been divided into five senses: loathing, passion, lunacy, fantasy and gluttony. The project faces a double challenge, on the one hand its aim is to spread the word about the Eat Art art movement, and on the other, looking beyond information and the transmission of knowledge, its aim is to communicate sensory experiences. Since it is a book about art, the information about the artist, together with the corresponding works of art, have a simple and clear format. Besides this, I should stress that each chapter plays with edible material and a range of colours to define each sense. Food such as meat, chocolate, flour, sweets and ketchup are the visual differentiators for the senses.

FUNERAL HOME ERA IDENTITY DESIGN The funeral home sector is one of Spain’s largest moneygenerating industries and is currently expanding, bearing in mind that funerals today cost 4,000 Euros. The project consists of creating the image of a funeral home, whose aim, apart from reducing prices, will be to offer a third option to burial and cremation. As a final step, this alternative proposes burying the deceased together with the seed of a plant chosen by them or their family. Image plays an essential role in this project, with the photographs revealing a very important part of the process offered as an alternative to burial and cremation. The text that accompanies the image is arranged into two columns linked to fillets where the serif font co-exists with sans serif. The fact that the brand is grey allows the font colour and that of the images to take centre stage and a visual hierarchy to develop quickly.

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 211

24/05/11 12:27


CRISTINA XIPELL

168

JAIME ZAMORANO

170

FILMMARKET DISEÑO DE IDENTIDAD

TRATO CAMPAÑA GRÁFICA

Filmmarket es un cine multisala situado en Barcelona que funciona con sistema bursátil. Aquí, los precios de las entradas varían constantemente siguiendo la ley básica de la oferta y la demanda, de forma similar a los movimientos de una bolsa y con su amplio margen de variabilidad, pero a pequeña escala. Va dirigido al público en general y también al cinéfilo. La idea es crear un espacio con proyecciones cinematográficas y con un funcionamiento económico variante. El objetivo final del consumidor es acceder a la visualización de una película en pantalla de gran formato. Lo que cambia en este caso es que no tiene que pagar una entrada con un precio previamente establecido. Así, el consumidor recibirá información constantemente sobre el precio de las entradas para cada sesión, un precio que variará continuamente según el aforo. El gran reto ha sido dar con un lenguaje ameno y adecuado que al mismo tiempo explicara a un público muy amplio el funcionamiento de una economía fluctuante, de modo que se pudiese entender a la primera. De un cine surgen múltiples aplicaciones de diferentes técnicas y soportes. La aplicación del sistema bursátil al objetivo de recuperar el mundo del cine es perfectamente factible a pesar de la crisis que arrastra el sector desde hace una década.

Los mercados de trueque están poco reconocidos en el ámbito nacional debido a la falta de información y porque transmiten la sensación de ser mercados obsoletos. Como respuesta a esta situación, decidí crear una asociación con una imagen de marca sólida gracias a la renovación de su aspecto y a la organización de una campaña para atraer a un público mayoritariamente joven. El proyecto consiste en la implantación de la imagen a partir de la campaña. En la campaña global, que se compone de siete carteles y un total de 14 tipografías de rotulación, se recurre a la tradición oral de los pareados: por medio de ilustraciones tipográficas, cada frase crea un vínculo entre los objetos de las personas que participan en el trueque. Asimismo, el logotipo se usa como sello que simula la acción de cerrar un trato. En la campaña local estas tipografías se utilizan para informar sobre próximos eventos. Trato posee un sistema de rótulos de señalización basado en la diversidad y la individualización que se le da a un producto en el acto del trueque. Además, posee una web de información y un sistema de packaging (bolsas y diversos sistemas de embalaje) para el mercado de trueque.

FILMMARKET IDENTITY DESIGN

Exchange markets are not widely recognised at national level, due to a lack of information and because they convey the idea of being obsolete markets. In response to this situation, I decided to create an association with a solid brand image by modernising its appearance and running a campaign to attract a mainly young public. The project consists of introducing the image through the campaign. The worldwide campaign, which comprises six posters and a total of 14 typographical letterings, uses the oral tradition of rhymes: through typographical illustrations, each sentence creates a link between the objects owned by those taking part in the deal. Similarly, the logo is used as a stamp which simulates the action of closing a deal. In local campaigns, these typographies are used to provide information about up-and-coming events. Deal has a signposting system based on the diversity and individualisation given to a product during the exchange act. It also has a website offering information and a packaging system (bags and different packaging systems) for the exchange market.

Filmmarket is a multi-screen cinema in Barcelona that works using a stock exchange-like system. Here, the price of tickets vary continuously in line with the basic law of offer and demand, similar to the movements on the stock exchange and with its own wide margin of variability, but on a small scale. It is aimed at the general public, as well as cinema-lovers. The idea is to establish a space with film screenings that vary financially. The ultimate aim of consumers is to watch a film on a large-format screen. The difference in this case is that they do not have to buy a ticket at a set price. As a result, consumers will be informed continuously about the price of tickets for each session which will always vary in line with valuation. The great challenge lies in finding user-friendly and appropriate language that also explains to a very wide-ranging public about a fluctuating economy that is immediately understood. A great many different technical and support take place in a cinema. Applying the stock-exchange system to revive cinema is perfectly feasible, despite the recession that has been with us for a decade.

TRATO GRAPHIC CAMPAIGN

DISEÑO GRÁFICO GRAPHIC DESIGN

tripa_PFC_09_10.indd 212

24/05/11 12:27


DIRECTORI DE GRADUATS Maggie Adrover

madrover@eina.edu

Tana Latorre

tlatorre@eina.edu

Alex Alvarez

aalvarez@eina.edu

Lía Lázaro

llazaro@eina.edu

Maria Ballestar

mballestar@eina.edu

Mónica López

mlopeza@eina.edu

David Ballester

dballester@eina.edu

María Manchón

mmanchon@eina.edu

Helena Basagañas

hrubio@eina.edu

Anna Martí

amarti@eina.edu

Eva Blanes

eblanes@eina.edu

Andrea Martinez

amartinezr@eina.edu

Anna Bosch

aboschr@eina.edu

Jenny Martínez

jmartinezm@eina.edu

Olga Cacenabes

ocacenabes@eina.edu

Verónica Martínez

vmartinezl@eina.edu

Gemma Caihuelas

gcaihuelas@eina.edu

Marina Masdeu

mmasdeup@eina.edu

Lidia Calvo

lcalvo@eina.edu

Rosa Medina

rmedina@eina.edu

Laia Camps

lcamps@eina.edu

Núria Merseguer

nmerseguer@eina.edu

Harold Cano

hcano@eina.edu

Marta Molero

mmolero@eina.edu

Daniel Castro

dcastro@eina.edu

Ester Monreal

emonreal@eina.edu

Gisela Carbajo

gcarbajo@eina.edu

Mar Moreno

mmorenog@eina.edu

Miguel Carbó

mcarbo@eina.edu

Mau Morgó

mmorgo@eina.edu

Silvia Carrera

scarrera@eina.edu

Miryam Novo

mnovo@eina.edu

Marta Comas

mcomas@eina.edu

Marta Parés

mpares@eina.edu

Maria Conesa

mconesa@eina.edu

Mercè Perisé

mperise@eina.edu

Anna Corretja

acorretja@eina.edu

Marta Pujol

mpujol@eina.edu

Cristina de la Riva

cdelariva@eina.edu

M. Antonia Quetglas

mquetglas@eina.edu

Nacho Doménech

idomenech@eina.edu

Maritza X.Ramos L.

mramosl@eina.edu

Noa Eshel

neshel@eina.edu

Maria Sánchez

msanchez@eina.edu

Mariona Espinet

mespinetp@eina.edu

Miriam Sanchez

msanchezr@eina.edu

Alexandra Espinilla

aespinilla@eina.edu

Sandra Sardinero

ssardinero@eina.edu

Marina Esteban

mestebanl@eina.edu

Joan Simeon

jsimeon@eina.edu

Alex Fernández

afernandez@eina.edu

Diana Singla

dsingla@eina.edu

Elisabeth Fernández

efernandez@eina.edu

Cristina Soler

csoler@eina.edu

Bea Ferràn

bferran@eina.edu

Laura Soler

lsoler@eina.edu

Maria Ferrés

mferres@eina.edu

Carlos Soriano

csoriano@eina.edu

Jonathan García

jgarciag@eina.edu

Elvira Soriano

esoriano@eina.edu

Sílvia Torrus

storrus@eina.edu

Claudia García-Mauriño cgarcia-maur@eina.edu

214

Blanca Gardeñes

bgardenes@eina.edu

Alba Valero

avalero@eina.edu

Georgina Garrido

ggarrido@eina.edu

Judith Vidal

jvidal@eina.edu

Clara Giberga

cgiberga@eina.edu

Cristina Xipell

cxipell@eina.edu

Maria Ginebreda

mginebreda@eina.edu

Jaime Zamorano

jzamorano@eina.edu

Marta Gualtero

mgualtero@eina.edu

Yidian Zhang

yzhang@eina.edu

David Holguin

dholguin@eina.edu

Blanca Hong

bhong@eina.edu

Eduard Inglés

eingles@eina.edu

Natasha Ivanova

nivanova@eina.edu

Pepe Jorro

pjorro@eina.edu

tripa_PFC_09_10.indd 214

24/05/11 12:27


tripa_PFC_09_10.indd 215

24/05/11 12:27


Maggie Adrover Alex Alvarez Maria Ballestar David Ballester Helena Basagañas Eva Blanes Anna Bosch Olga Cacenabes Gemma Caihuelas Lidia Calvo Laia Camps Harold Cano Daniel Castro Gisela Carbajo Miguel Carbó Silvia Carrera Marta Comas Maria Conesa Anna Corretja Cristina de la Riva Nacho Doménech Noa Eshel Mariona Espinet Alexandra Espinilla Marina Esteban Alex Fernández Elisabeth Fernández Bea Ferràn Maria Ferrés Jonathan García Claudia García-Mauriño Blanca Gardeñes Georgina Garrido Clara Giberga Maria Ginebreda Marta Gualtero David Holguin Blanca Hong Eduard Inglés

Centre universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona

Natasha Ivanova Pepe Jorro Tana Latorre Lía Lázaro Mónica López María Manchón Anna Martí Andrea Martinez Jenny Martínez Verónica Martínez Marina Masdeu Rosa Medina Núria Merseguer Marta Molero Ester Monreal Mar Moreno Mau Morgó Miryam Novo Marta Parés Mercè Perisé Marta Pujol M. Antonia Quetglas Maritza X.Ramos L. Maria Sánchez Miriam Sanchez Sandra Sardinero Joan Simeon Diana Singla Cristina Soler Laura Soler Carlos Soriano Elvira Soriano Sílvia Torrus Alba Valero Judith Vidal Cristina Xipell Jaime Zamorano Yidian Zhang

PFC 2009-10  
PFC 2009-10  

Llibre de Projectes Final de Carrera dels estudiants de Graduat Superior en Disseny d'Eina, Escola de Disseny i Art, curs 2009-10

Advertisement