Page 1

NIEUWS Woendag 28 december 2016

Op weg naar één woningcoporatie op Goeree-Overflakkee? Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen Ooltgensplaat, FidesWonen en Woongoed GO onderzoeken de mogelijkheden! De vier woningcorporaties op Goeree-Overflakkee hebben besloten om een haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar de noodzaak en wenselijkheid van één woningcorporatie op het eiland. Een belangrijke stap. De gemeentelijke herindeling en de invoering van de Woningwet hebben de mogelijkheid van het fuseren tot één nieuwe woningcorporatie bespreekbaar gemaakt. Het gemeentebestuur had er een speerpunt van gemaakt in zijn collegeprogramma, maar doorslaggevend was toch de toegenomen ingewikkelde regelgeving en de vraag of vier kleine(re) woningcorporaties niet beter de krachten kunnen bundelen door te proberen tot één woningcorporatie voor heel Goeree-Overflakkee te komen. Doel is de sociale huisvesting op heel het eiland eenduidig gestalte te geven, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening en de lage bedrijfslasten zoals we die nu kennen ook voor de toekomst zijn geborgd. Natuurlijk, wordt eerst onderzocht of dit haalbaar is. De resultaten van het onderzoek worden

getoetst aan de kernwaarden van iedere woningcorporatie afzonderlijk. Daarnaast moet het financieel haalbaar zijn en op sociaal volkshuisvestelijk gebied meerwaarde hebben ten opzichte van de huidige bedrijfsvoering. Het doel dat wordt beoogd is: een robuuste, efficiënte, professionele, organisatorisch goedkopere, financieel gezonde woningcorporatie, met een hoge kwaliteit van dienstverlening. De Raden van commissarissen en de twee Huurdersverenigingen hebben groen licht gegeven voor het instellen van genoemd onderzoek.

Onderzocht moet worden of: -

het sociale volkshuisvestingsbeleid in de gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met de stakeholders, efficiënter en doelmatiger gestalte zou kunnen worden gegeven, als al de middelen (personeel, financiën, gebouwen) worden ingezet; - ruimere schaalgrootte een middel is om de goede servicekwaliteit aan huurders in de toekomst te kunnen blijven waarborgen en verder te verbeteren voor de hele gemeente Goeree-Overflakkee; - de continuïteit van de be-

drijfsvoering beter kan worden geborgd; - beter kan worden ingespeeld op de zwaarder wordende eisen van de Minister en sectorinstituten WSW en de Autoriteit woningcorporaties op geautomatiseerd administratief en financieel economisch terrein en de complexiteit van vraagstukken; - verdere professionalisering het afbreukrisico (de kwetsbaarheid van de organisaties) zal verminderen; - bij een grotere corporatie de kwaliteit van dienstverlening minimaal kan worden gehandhaafd en efficiënter

georganiseerd waardoor bedrijfslasten (op termijn) gaan afnemen. Al met al veel onderwerpen die in het onderzoek zullen worden meegenomen en afgewogen. Het haalbaarheidsonderzoek, door een onafhankelijk extern bureau, zal in het voorjaar van 2017 worden afgerond. Op basis van de conclusies en aanbevelingen zullen de besturen van de corporaties dan in nauw overleg met de Raden van commissarissen, huurdersverenigingen en niet te vergeten de medewerkers besluiten een mogelijke vervolgstap te zetten.

Sleutelmoment Tuundurp In Nieuwe-Tonge krijgt het Tuundurp steeds meer vorm. Donderdag 22 december zijn de sleutels uitgereikt aan de bewoners van de nieuwe seniorenwoningen. In dit geval geen glimmende metalen sleutels, maar een elektronische druppel om de deuren mee te openen. Woongoed heeft hard gewerkt om de huizen voor de kerst klaar te maken. Op die manier kunnen de bewoners in de kerstvakantie aan de slag met schilderen, behangen en vloeren leggen. Veel van de bewoners staan te popelen om aan de slag te gaan in hun nieuwe woning,

ze willen zo snel mogelijk verhuizen naar hun gloednieuwe huis. De seniorenwoningen zijn de tweede fase van het project. In 2017 worden de laatste oude woningen gesloopt, direct daarna start de bouw van de derde fase. In de zomer zijn deze huizen klaar, dan is de wijk compleet vernieuwd en hebben alle bewoners een nieuwe stek.

Op pagina 9 staan verhalen over verschillende bewoners van de seniorenwoningen.


2

Commentaar Woensdag 28 december 2016

Zo denk ik er over…. Zo aan het einde van het drukke jaar 2016, haalde onze minister Blok nog weer eens even hard uit naar de woningcorporatiesector. Lees je de ene week dat de minister een fan is van woningcorporaties en dan komt er een week later plotseling, als een duveltje uit een doosje, een stevige uithaal. Minister Blok stelde dat woningcorporaties aan het stuivertjes poetsen waren. ‘Woningcorporaties lijden aan een Dagobert Duckcomplex: ze zijn steenrijk, maar gierig”, kopte het Algemeen Dagblad. Nou de rapen waren gaar. De inmiddels vertrokken voorzitter reageerde op de radio met de bewering dat minister Blok echt geen verstand van sociale volkshuisvesting had. Wat is er aan de hand? Minister Blok deed zijn uitspraken aan de hand van een publicatie van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Er

is ruimte om aanzienlijk meer te investeren, zonder onverantwoorde risico’s te nemen, stelt de Aw. Dat komt doordat woningcorporaties over hogere huurinkomsten beschikken, maar ook doordat er forse bezuinigingen werden doorgevoerd. De dalende rentelasten doen vervolgens ook nog eens een duit in het zakje en om het beeld compleet te maken: er wordt weinig uitgegeven aan nieuwe investeringen. Er wordt veel minder geïnvesteerd dan 5-10 jaar geleden. Geen wonder dat de minister op de ketting springt en hard uithaalt en Dagobert Duck er bij sleept. Klopt dit verhaal. Ja en nee, denk ik. Het verhaal klopt, want het is het sectorbeeld op basis van gegevens die door de woningcorporaties zelf zijn aangereikt. Dus dat moet wel juist zijn, al het (vaak terechte, maar dan om andere redenen) geklaag over de gigantische verhuurdersheffing ten spijt. De woningcorporaties zijn

van plan om de komende vijf jaar € 26,7 miljard te investeren. Hiervan is € 10,3 miljard bestemd voor duurzaamheidsuitgaven. En dat vindt minister Blok te weinig. Hij roept woningcorporaties op maatschappelijk meer te doen. Afgesproken is bijvoorbeeld dat de huurwoningvoorraad in 2020 gemiddeld energielabel B moet hebben. Daarvoor is tot en met 2020 alleen al € 16 tot 18 miljard nodig. Dus ontevredenheid en dreigementen over ingrijpen als de investeringen achterblijven alom. Of zit er ook een ander kant aan dit verhaal? Woningcorporaties zijn de laatste jaren erg voorzichtig geworden. Dat komt door de sterk toegenomen strenge regelgeving en het ‘zero tolerance’ toezicht. De nieuwe Woningwet met aanverwante regelgeving heeft hier sterk aan bijgedragen. En natuurlijk de verhuurders- en saneringsheffingen maakten de corporaties buitengewoon voorzichtig. Even de kat uit de boom kijken en geen onverantwoorde risico’s nemen, was het devies. Vooral

van de minister nu op veel woningcorporaties overkomen alsof hij van twee walletjes wil eten: geen financiële risico’s, maar wel veel meer investeren. Als ik naar de (meerjaren)begroting van Woongoed GO kijk, dan staan er forse investeringen op het programma. Niet in de laatste plaats op het gebied van duurzaamheid. Al jaren heeft Woongoed GO als doelstelling dat de haar

door collega corporaties hard gewerkt aan nieuwe investeringsplannen. Dat heeft echter tijd nodig. Plannen vergen soms jaren voorbereidingstijd. Er zit nu wel druk op en dat is misschien goed, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat woningcorporaties het nog steeds niet gauw goed doen. Ik denk dat ons imago ook nog de nodige investeringen vergt…

Tenslotte

“Woningcorporaties lijden volgens minister Blok aan een Dagobert Duckcomplex”

financieel gezond blijven. De toezichthouders en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw eisen dat - gelukkig - ook door strenge randvoorwaarden aan de financiële huishouding van een corporatie te stellen. Hierdoor lijkt het er een beetje op, dat de eisen

huurwoningvoorraad in 2020 gemiddeld op energielabel B zit en de helft van de woningen voorzien is van zonnepanelen. Woongoed GO vaart wat haar investeringsprogramma betreft zo scherp mogelijk aan de wind. Scherper kan niet. Er wordt – weet ik zeker – ook

U treft in deze krant het Woongoed Nieuws aan. U wordt bijgepraat over de projecten en allerlei wetenswaardigheden. Veel leesplezier. Ik wens u allen een voorspoedig en gezond 2017.

S. van Nieuwaal Directeur-bestuurder Woongoed GO

Prestatieafspraken 2017 tussen gemeente en woningcorporaties De gemeente en de twee huurdersorganisaties van GoereeOverflakkee hebben maandag 12 december gezamenlijk de prestatieafspraken met de vier woningcorporaties op GoereeOverflakkee, Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen Ooltgensplaat, FidesWonen en Woongoed GO ondertekend. De prestatieafspraken zijn zo concreet mogelijk gemaakt en samengevoegd in één document. De afspraken schetsen een helder beeld van de voornemens van de corporaties op ons eiland. Vastgelegd is wat er in 2017

uitgevoerd gaat worden met een doorkijkje naar de periode 2018-2021. Het gaat hierbij vooral over onderwerpen als bereikbaarheid, betaalbaarheid, nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid, verkoop van huurwoningen en huisvesting van specifieke doelgroepen. De corporaties zetten ook uiteen hoe dat allemaal betaald gaat worden. De financiële basis moet immers gezond blijven. De afgelopen jaren hebben de corporaties op GoereeOverflakkee grote prestaties geleverd. Zowel op het gebied

van nieuwbouw, wonen en zorg als verduurzaming. Maar de huren zijn ook gestegen, reden waarom betaalbaarheid van de huren de komende jaren

aanbod meer wordt afgestemd op de veranderende vraag. De vraag naar seniorenwoningen bijvoorbeeld.

“Er zijn forse prestaties geleverd op Goeree-Overflakkee” zeker een primair doel moet blijven. Ook in de toekomst zullen er grote inspanningen worden verlangd. Bijvoorbeeld rond de transitie van de sociale woningvoorraad waarbij het

Iedereen kreeg vooral energie van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Op een positief kritische werd door de huurdersorganisaties meegedacht. En de gemeente is bij-

zonder ingenomen met deze gang van zaken. Wethouder Markwat gaf bij de ondertekening daar ook duidelijk blijk van. Niet overal in Nederland gaat het immers zo vanzelfsprekend als hier op Goeree-Overflakkee. En nu aan de gang met de uitvoering. Op de website van Woongoed GO zijn de prestatieafspraken terug te vinden.


Nieuws

3

Woensdag 28 december 2016

Nieuwe toekomst voor Refugium Refugium gaat ingrijpend op de schop. Aan het gebouw aan de Stoofhoek in Sommelsdijk komen twee nieuwe vleugels en een nieuwe aanbouw aan de achterzijde. Dit om het pand, dat Sjaloom Zorg huurt van Woongoed GO, klaar te maken voor de toekomst. In Refugium wonen mensen met een beperking. Oud- en nieuwbouw zijn op de tekentafel samengevoegd door Architectenbureau Born. Het is aan Aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk in Stellendam om, in opdracht van Woongoed GO, de getekende plannen te realiseren. Half februari beginnen de werkzaamheden aan de Stoofhoek. Dit nadat de bewoners zijn verhuisd naar hun tijdelijke onderkomen in Nieuw Rijsenburgh. “We gaan eerst slopen”, vertellen projectleider Jan Willem Visser en directeur Kees de Vogel van het aannemingsbedrijf. “Een aanbouw aan de achterzijde die een jaar of tien geleden is gebouwd. Daarvoor in de plaats bouwen we een nieuw gedeelte met een begane grond en één verdieping. Op de begane grond komen drie appartementen en een dagbestedingsruimte, en op de verdieping zes appartementen. Daarnaast komt aan weerszijden van het huidige gebouw

een vleugel van drie woonlagen met op elke woonlaag een appartement. Kijk, de bovenste twee appartementen krijgen een rond balkon.” In totaal komen er dus vijftien appartementen bij in Refugium. Daarmee biedt Sjaloom Zorg in totaal 29 cliënten een woonplek. De nieuwe appartementen bestaan uit een woonkamer met keuken, een slaapkamer en een badkamer. “De cliënten wonen er zelfstandig en hebben meer privacy”, leggen Visser en De Vogel uit. Dit past in het beleid om wonen en zorg te scheiden. Een bestaand gebouw uitbreiden met nieuwbouw, is dat niet lastig? “De moeilijkheidsgraad ligt iets hoger dan bij complete nieuwbouw”, zegt projectleider Visser. “Je moet aansluitingen en doorbraken maken, maar daar hebben de architect en de constructeur wel rekening mee gehouden. Op het bestaande pand komt een nieuw dak. Verder passen we daar enkele ruimtes aan en realiseren we een nieuwe vluchtroute.” Aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk heeft vaker voor ‘de zorg’ gebouwd, waaronder Het Schelphoekje in Ouddorp, ‘t Spectrum in Stellendam en een

Ventileren

Zo doe je dat

zorgboerderij in Oostvoorne. Het is dus onderhand wel een specialisme. Over het ontwerp van het nieuwe Refugium zijn Visser en De Vogel enthousiast: “Een mooi modern ontwerp. Kijk, de zijgevels krijgen verticale dakpannen. De nieuwbouw trekt het bestaande gebouw omhoog.” Uiteraard krijgt het nieuwe pand brede deuren (1.20 meter), zodat ze rolstoeltoegankelijk zijn. In februari gaat het werk aan de Stoofhoek van start. De werkzaamheden nemen ongeveer driekwart jaar in beslag. Eind 2017 moet Refugium klaar zijn. De Vogel spreekt van een mooie opdracht. “En lekker dicht in de buurt. Tachtig procent van onze medewerkers woont op de kop van het eiland, dus onze mensen die in Sommelsdijk gaan werken zijn er snel. Wij werken zoveel mogelijk met eigen mensen. Van hen weten we dat ze betrokken zijn en kwaliteit leveren. En daar gaat het om: onze klanttevredenheid moet hoog zijn. Heel hoog.” Projectleider Visser, die het bouwproject samen met uitvoerder Marco van Cortenberghe gaat aansturen, kan haast niet wachten om te beginnen: “Bouwen en gaan!”

Jan Willem Visser (links) en Kees de Vogel buigen zich over de plannen.

Huismeesters in het zonnetje gezet

In de winterperiode hebben sommige mensen last van vochtproblemen in huis. Door douchen, wassen en koken komt er vocht vrij in huis, dat kan oplopen tot twee volle emmers per dag. Door goed te ventileren kan dit vocht naar buiten, dat voorkomt schimmel en zorgt voor een gezond klimaat.

5 tips voor een goede ventilatie 1

Zorg voor een constante, zwakke luchtstroom in huis. Maak gebruik van ventilatieroosters, of een klepraampje wat op een kier open staat. Maak roosters af en toe schoon met een stofzuiger.

2

Ventileer ook als het buiten vochtig en koud is. Buitenlucht is altijd droger dan binnenlucht. Dus ook in herfst en winter goed ventileren!

3

Zet iedere dag tien minuten de ramen van de slaap- en de woonkamer open.

4

Gebruik mechanische ventilatie als die aanwezig is in de woning. Zet deze op een lage stand, alleen tijdens het douchen of koken kan de hoogste stand worden ingeschakeld. Laat de ventilatie altijd aan staan, trek nooit de stekker uit het stopcontact van de mechanische ventilatie.

5

Verwijder condenswater op kozijn en vensterbank met een doek, dit voorkomt extra vocht in de woning en schimmelvorming.

Zijn er ondanks deze maatregelen toch vocht- en schimmelproblemen in uw huurwoning, neem dan contact op met Woongoed via 0187-471071.

Huismeesters zijn de spin-in-het-web van de seniorencomplexen van Woongoed. Belangeloos zetten ze zich in om ‘hun gebouw’ in orde te houden. In de winter strooien ze zout, ze vervangen een kapotte lamp en geven het door aan Woongoed als er iets aan de hand is. Om de vrijwilligers te bedanken heeft de woningbouwvereniging de huismeesters een etentje georganiseerd. Een gastspreker van de wijkverpleging Goeree-Overflakkee vertelde over hun werk. Woongoed GO is blij met het vrijwillige huismeestersgilde!


4

Senioren Woensdag 28 december 2016

Kelluf weune in ’t Stadshuus Joke Godrie is een echte Stadtenaar. Ze is geboren aan de Molendijk en altijd in Stad aan ‘t Haringvliet blijven wonen. Sinds ruim een jaar woont ze in ’t Stadshuus aan de Molendijk. “Hier stond vroeger het koelhuis, daar heb ik vroeger heel wat uurtjes doorgebracht. Mijn vader bewaarde zijn aardappels in het koelhuis. Daar denk ik nu regelmatig aan terug.” Met haar 73 jaar is ze de jongste van het Woonzorgcomplex met elf appartementen van Woongoed GO. “We gaan één keer in de maand samen koffie drinken, dat is hartstikke gezellig. Je moet er zelf wat van maken. Ik heb een keer een flinke stapel pannenkoeken gebakken voor alle bewoners. Er bleven er drie over, dus dat kwam mooi uit. Een man zei: “Ik vind

“Van dat geld koop ik mooie verjaardagskaarten voor de bewoners en een bloemetje als er een echtpaar zestig of vijfenzestig jaar getrouwd is. Ja, aan dat soort getallen moet je hier denken. De oudste bewoner is mijnheer Maliepaard van 100. Daar ga ik regelmatig even kijken. Dan maak ik even praatje, hij kent mijn opa en oma en andere familie allemaal bij naam. Pas belde hij met zijn tablet naar mijn tablet om te vragen of ik een halve rode kool wilde hebben. Die ben ik toen gaan halen, hij had het keurig fijn gesneden en gewassen. En dat voor iemand van honderd...” Op de tablet, die naast de deur van de woonkamer hangt, verschijnt een beeld als er iemand aanbelt bij de voordeur van het gebouw, of al voor de deur van het appartement staat. Dan kan

“We eten iedere drie maanden een keer samen” het voor herhaling vatbaar, die heeft toen patat gebakken voor iedereen in ’t Stadshuus. Nu eten we iedere drie maanden een keer samen. Binnenkort hebben we voor het eerst erwtensoep.” Bij de maaltijden geeft iedereen vijftig cent, dat gaat in de pot.

je altijd precies zien wie je binnenlaat. “Ik had helemaal geen computer of zo, maar dit werkt prima. Voor ik een rondje ga fietsen kijk ik meestal nog even wat voor weer er wordt verwacht. Dat is toch wel handig, want aan fietsen in de regen heb ik een hekel. En we kunnen er dus mee bellen naar andere

bewoners, die zie je dan ook in beeld. “De meeste mensen die hier wonen komen uit Stad, die ken je natuurlijk al. Maar mensen van buiten zijn ook welkom hoor.” “Mijn zoon Erik woont ook hier in het dorp en is huismeester. In de winter strooit hij zout, hij vervangt kapotte lampen en doet andere kleine klusjes. Zelf regel ik de verhuur van het zaaltje. Pas kwam de woningbouw op bezoek met een groep mensen van buiten het eiland. Ik had gezorgd voor koffie en Woongoed voor bolussen. Het was stik gezellig. Veertig jaar lang heb ik in het Trefpunt geholpen tijdens bruiloften en partijen, dus ik ben wel wat gewend.” Stilzitten is er niet bij voor de krasse zeventiger. “Ik doe graag puzzelen en breien, ga regelmatig fietsen, bezoek mijn familie en ga naar bijeenkomsten van de PCOB en andere clubs. Ik probeer alles een beetje bij te houden.“ Godrie komt uit een gezin met negen kinderen. “Er woont een zus van mij in Arnhem, maar daar zou ik niet graag wonen. Ik heb altijd in Stad gewoond en voel me hier thuis. Vaak zit ik in deze stoel en dan kijk ik zo uit over de polder. Dat vind ik prachtig.” “Vroeger waren er hier in het dorp wel drie of vier bakkers.” Dat er nu geen supermarkt

‘Goeree-Overflakkee wil seniorproof zijn’ Wanneer is het juiste moment om te verhuizen naar een seniorenwoning? En wat kost het eigenlijk om een seniorenwoning te huren? Martin ten Have, hoofd woondiensten bij Woongoed GO, geeft uitleg over wonen en zorg voor senioren. Je huis is je thuis en dat verruil je niet graag. Daarom is het lastig om aan te geven wat het ideale moment is om te verhuizen naar een seniorenwoning. In de praktijk zien wij dat veel senioren eigenlijk te laat plannen maken om te gaan verhuizen. De reden is dan vaak dat ze slecht ter been zijn door allerlei ouderdomsproblemen. Mijn advies is

dat je eigenlijk al moet gaan beslissen als je nog gezond bent en goed ter been.

Sterrensysteem

Bij Woongoed wordt een sterrensysteem gebruikt voor seniorenwoningen. Een woning die helemaal is toegerust om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen krijgt vier sterren, een woning die niet goed is toegerust krijgt 0 sterren. Wij streven er naar om alle seniorenwoningen zo aan te passen dat ze vier sterren verdienen, voor zover dat technisch mogelijk is natuurlijk. Alle seniorenwoningen die we nieuw bouwen voldoen sowieso aan de hoogste eisen. We gebruiken daarbij slimme

technieken om senioren te ondersteunen. In ’t Stadshuus bijvoorbeeld maken bewoners gebruik van een tablet, Joke Godrie vertelt hierboven over haar ervaringen.

Huisvandetoekomst

In de toekomst gaat domotica een belangrijke rol spelen. Dat is een moeilijk woord voor het gebruiken van technologie om diensten aan te bieden die zorgen voor een betere kwaliteit van wonen en leven. Bijvoorbeeld een alarmeringssysteem, deuren die op afstand opengedaan kunnen worden en videosystemen waardoor ouderen die elkaar niet meer op kunnen zoeken toch met elkaar kunnen

praten. Dat zijn allemaal middelen die eraan bijdragen dat ouderen zich veilig voelen en niet eenzaam zijn. In Stad aan ‘Haringvliet gaat Woongoed, met inbreng van allerlei deskundigen, twee seniorenwoningen van de toekomst bouwen.

Betaalbaarheid

Woongoed GO verhuurt (senioren)woningen aan mensen met een inkomen tot ruim € 35.000. Die grens bepalen wij niet, maar is ingesteld door de minister. Van de vrijkomende woningen mag twintig procent verhuurd worden aan mensen met een hoger inkomen. De maximale huur is € 710 per maand. Afhankelijk van kenmerken van

de woning is de huurprijs lager. De overheid beschermt mensen met een laag inkomen door hen huurtoeslag toe te kennen, daarnaast is het voor mensen met een laag inkomen niet mogelijk om een woning te huren waarbij het maandbedrag hoger is dan rond de € 590 en € 630. Daarnaast heeft Woongoed GO een huurbeleid waarbij er wordt gestreefd om de woonlasten zo laag mogelijk te houden.

Zorg in de regio

Voor senioren is de zorg in regio heel belangrijk. De acute zorg voor kwetsbare ouderen (waaronder ook huurders van Woongoed GO) is over het alge-


5

meer is vindt ze geen probleem. “Je raakt het gewend en zorgt voor voorraad. Ik heb altijd brood, vlees en groente in de vriezer. Zelf rij ik meestal met de auto naar Middelharnis voor de boodschappen, maar je hebt hier ook een kleine winkel en de rijdende winkel stopt voor de deur. En als ik bel naar de winkel in Menheerse komen ze het gewoon thuisbezorgen.” Voordat ze naar ’t Stadshuus verhuisde woonde mevrouw Godrie een stukje verderop aan de Molendijk. “Dat was een dijkwoning met trappen, nu is alles gelijkvloers. Ik vind het ook fijn dat de huisarts en het pinapparaat in het gebouw zitten. Ik kan er op mijn pantoffels naartoe. De appartementen hebben vloerverwarming. Oude mensen die slechter gaan horen zetten de radio en tv steeds harder, maar je hoort hier niks van de buren. Het is goed geïsoleerd. En het is hier allemaal lekker licht en luxe. Het ziet er ‘kelluf’ uit, ik hoop hier nog heel lang te zitten.”

meen goed geregeld. Wat niet goed geregeld is, wat wie en hoe de zorgvoorzieningen in de thuissituatie georganiseerd, gefinancierd en uitgevoerd wordt. Woongoed GO denkt over een ontzorgabonnement. Maar volgens de regels van de woningwet mogen wij hier wel over denken, maar dit niet zelf ontwikkelen en uitvoeren. Sinds afgelopen juli is er een aantal instanties op Goeree-Overflakkee actief aan het onderzoeken of er specifieke verzekeringspakketten voor diverse zorgproblemen ontwikkeld kunnen worden. Het Ziekenhuis in Dirksland, de huisartsenorganisatie van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten en ook de

verzekeraars van Adviesgroep De Vogel hebben de krachten gebundeld. Onder de titel Paulina.Nu wordt er samen gewerkt aan goede en betaalbare zorg op het eiland. Het ontzorgabonnement dat wij hebben bedacht zou prima passen in dat initiatief. Volgend jaar wordt in juni het

Pact 2.0 gepresenteerd. Een toekomstvisie op Wonen, zorg en welzijn op Goeree-Overflakkee. Woongoed gaat in de toekomst een symposium organiseren waar alle vragen rondom dit thema aan bod komen. We willen er samen met alle betrokken partijen voor zorgen dat Goeree-Overflakkee seniorproof wordt.

Seniorenwoning van de toekomst

In Stad aan ‘t Haringvliet wil Woongoed twee seniorenwoningen van de toekomst bouwen. Die staan dan model voor de seniorenwoning die volledig geschikt zijn om zelfstandig te blijven wonen, ongeacht de gezondheidstoestand. De bedoeling is om de huizen te bouwen op de locatie waar voorheen de huisartsenpraktijk stond.

Voorkom een verstopping Ieder jaar piekt het aantal verstoppingen na Kerst en Oud & Nieuw. De reden is dat er veel frituurvet en oliebollenolie in de gootsteen of het toilet wordt gekieperd, dat zorgt voor een verstopping. Dat is niet alleen vervelend, maar zorgt ook voor hoge kosten om het rioolwater te zuiveren. De oplossing is eenvoudig: giet het vet of olie terug in de verpakking en lever het in bij een verzamelpunt. Het wordt dan hergebruikt, bijvoorbeeld voor biodiesel.


6

Vereniging Woensdag 28 december 2016

Begroting 2017

Ledenvergadering van donderdag 8 december 2016

4,4 miljoen voor onderhoud en duurzaamheid In november is door de raad van commissarissen en de ledenraad de begroting 2017 en de meerjarenbegroting vastgesteld en goedgekeurd. Het huishoudboekje is voor 2017 en de jaren daarna op orde. De begroting laat een gezond financieel perspectief zien, biedt voldoende vermogen voor financiële continuïteit en laat een behoorlijke omvang van investeringen in bestaand bezit en nieuwbouw zien. Zo wordt er in 2017 bijvoorbeeld € 4,4 miljoen aan onderhoud besteed waarvan een groot deel aan duurzaamheidsmaatregelen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan zonnepanelen en isolatiemaatregelen waardoor de energielasten voor de huurders dalen.

Marktwaarde

Vanaf 2016 en dus ook in de begroting 2017 moeten woningcorporaties hun bezit waarderen tegen marktwaarde. Dit betekent dat de balanswaarde

fors zal stijgen. Het lijkt dan dat corporaties erg rijk worden, maar dat vermogen zit natuurlijk in de woningen. Daar kan de corporatie dan ook niet aankomen, anders dan door verkoop van deze woningen. Feitelijk verandert er dan ook niets.

Huren

De omzet voor 2017 is begroot op €  16,0 miljoen. Deze komt grotendeels uit de huuropbrengsten. Er is bewust gekozen om de huren in de begroting te matigen en tevens is besloten om geen inkomensafhankelijke huurverhoging te begroten. Er is zelfs rekening gehouden met dalende huren als er sprake is van het wettelijk verplicht gestelde passend toewijzen (huurders met een lager inkomen mogen alleen woningen huren tegen een maximale vastgestelde huurprijs). Het uitgangspunt van de huuropbrengsten is dat minimaal 80% van de huurwoningen verhuurd wordt tegen een prijs van € 592 euro of lager.

Lasten

De opbrengsten worden onder meer besteed aan rentelasten op financieringen, onderhoud, beheerkosten, maar ook aan de zogenaamde overheidsheffingen. Elke corporatie in Nederland moet ook in 2017 weer fors bijdragen aan de overheidsfinanciën. In 2017 wordt er van Woongoed GO een bijdrage verwacht van € 3,4 miljoen (verhuurdersheffing en gemeentelijke heffingen).

Investeringen Niettemin ziet Woongoed GO nog steeds kans om ook in 2017 weer te investeren. Belangrijke investeringen voor 2017 zijn de voortgang van de nieuwbouw in Middelharnis (Margrietstraat), Refugium te Middelharnis en in Nieuwe-Tonge (fase 3 van het Tuundurp). Hiermee hopen wij weer mooi woningen te realiseren voor de huidige en toekomstige huurders.

Op donderdagavond 8 december werd de tweede ledenvergadering van dit jaar gehouden in het kantoor van Woongoed GO. De leden zijn bijgepraat over de stand van zaken in onze vereniging. En de begroting van 2016 en de lopende projecten zijn onder de loep genomen. Daarnaast heeft Woongoed haar leden de resultaten van de Corporatie Benchmark van Aedes gepresenteerd.

Statuten ledenraad gewijzigd

Corporatie Benchmark In deze Benchmark worden de resultaten van de woningcorporaties van het he gebied van kwaliteit dienstverlening, bedrijfslasten en kosten onderhoud met elk vergeleken. Woongoed zit net achter de koplopers. Van de mogelijke categorie scoort Woongoed GO B A. In het plaatje ziet u de scores terug.

Afscheid van de ledenraad

Op woensdag 24 augustus 2016 heeft de Ledenraad de gewijzigde statuten van de vereniging vastgesteld. De statuten moesten in verband met de nieuwe Woningwet verplicht worden aangepast. Nadat de Raad van Commissarissen en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) de concept-statuten hadden goedgekeurd, kon de Ledenraad tot definitieve besluitvorming overgaan. Enkele belangrijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld dat het doel van de vereniging expliciet in de Woningwet is opgenomen en die moet worden gehanteerd. Het werkgebied wordt door de minister vastgesteld. De bevoegdheden van de verschillende geledingen van de vereniging zijn aangepast. In de statuten is opgenomen

dat de Governancecode voor woningcorporaties wordt onderschreven en dient te worden nageleefd. Wat geconcludeerd kan worden, is dat de autonomie van de vereniging als het over taak, bestuur en toezicht gaat is ingeperkt. Een zogenaamde Toegelaten Instelling loopt meer aan de hand van de Overheid dan voorheen. De statuten zijn voor iedereen in te zien op de website van Woongoed GO.

Ledenraadvergadering

De Ledenraad vergaderde donderdag 17 november over de begroting voor het nieuwe jaar, die is na de presentatie definitief vastgesteld. De Raad van Commissarissen had de begroting al in een eerder stadium goedgekeurd. Ook is vooraf de

nieuwe begroting met de Huurdersvereniging GO besproken. De begroting ziet er anders uit dan voorheen, want de nieuwe regels schrijven voor dat de woningvoorraad op basis van marktwaardering in de begroting dient te worden opgenomen. Dat betekent dat de balans er heel anders uitziet dan in voorgaande jaren. Marktwaardering leidt tot fors hogere bedragen. Ook moet de administratie gesplitst worden in een DAEB-deel en een NIET-DAEB- deel. Grofweg zijn de sociale voorraad en de commerciële tak van de vereniging financieel gescheiden. Er zijn nu twee Verlies en Winstrekeningen en één geconsolideerde. Hoe het ook zij, de begroting sluit met een positief resultaat.

Mijnheer De Jong(links) heeft afscheid genomen van de ledenraad. De heren Struik(midden) en Stolk zijn herkozen. Tijdens de ledenraadsvergadering is er afscheid genomen van twee ledenraadsleden. Aftredend en niet herkiesbaar waren de heren N. de Jong uit Middelharnis en A. Poldervaart te Oude-Tonge. De voorzitter bedankte de heren voor hun jarenlange inzet (2004/20022016) voor de woningbouwvereniging. In kleiner comité werd 16 december 2016 afscheid genomen. De heren gaven te kennen het een eer en een genoegen te hebben gevonden aan de ontwikkeling van Woon-

goed GO in de afgelopen jaren een bijdrage te hebben mogen leveren. Zij wensten de vereniging met haar directeur voor de toekomst veel wijsheid en alle goeds toe. Ter herinnering aan hun ledenraadstijd kregen zij een aandenken mee in de vorm van een beeldje wat een metselaar die een muurtje metselt voorstelt. Zo komt in overdrachtelijke zin tot uitdrukking hoe beide heren de afgelopen aan de sociale volkshuisvesting in ons werkgebied en bij onze vereniging hebben gebouwd.


Reportage

7

Woensdag 28 december 2016

Een huis voor vluchtelingen taalcoaches en maatschappelijke vrijwilligers. Die laatste groep helpt asielzoekers heel praktisch met het opbouwen van hun bestaan. Bijvoorbeeld naar de winkels gaan, administratie uitleggen, enzovoort. Annie van Ree benadrukt dat nieuwe vrijwilligers welkom zijn: “Er is genoeg te doen.”

Taal leren

Alaa voelt zich thuis op het eiland. “Het is hier rustig en mijn zoontje kan hier veilig opgroeien, dat vind ik heel belangrijk. En de mensen praten met elkaar, dat is goed om de taal te leren. In de stad is het meer iedereen voor zich. In Syrië gaf ik taal op de middelbare school, maar ik kan ook schilderen. Pas heb ik het huis van mijn buurvouw geschilderd en ik heb ook een schutting voor haar gezet. Zelf kan ze het niet, dus dan doe ik vrijwilligerswerk. De buurvrouw helpt ons ook, we hebben bijvoorbeeld haar oude bankstel gekregen. Ik wil graag alle mensen bedanken die mij hebben geholpen.”

Pauline Breen (links), Alaa Hassoun en Annie van Ree. Op Goeree-Overflakkee zijn dit jaar zo’n 70 nieuwe Nederlanders komen wonen. De statushouders komen uit Syrië, Kenia en Eritrea. Vluchtelingenwerk in Sommelsdijk helpt om de vluchtelingen wegwijs te maken in de Nederlandse regels en cultuur. Teamleider Annie van Ree geeft uitleg over haar werk, vluchteling Alaa Hassoun vertelt zijn verhaal en vrijwilliger Pauline Breen deelt haar ervaringen als taalcoach. Het pand van Vluchtelingenwerk, gehuurd van Woongoed, voelt aan als een huiskamer. Er staat een grote ronde tafel in het midden, aan de muur hangt een metersgrote wereldkaart. Verschillende mensen lopen in en uit, Annie begroet de asielzoekers en vraagt aan een oudere man ‘Dat is lang geleden, hoe gaat het nu met jou?’ Op de bovenverdieping zijn vrijwilligers bezig met het regelen van administratieve zaken van asielzoekers. Alaa: “In Nederland gaat alles officieel, je moet overal een formulier voor invullen. In Syrië gaan soms zaken onder de tafel door, zo wordt er soms voor driehonderd dollar een rijbewijs gekocht, zonder rijles...” “Eigenlijk hoop ik dat mijn werk overbodig wordt,” zegt Annie van Ree. “Dat zou betekenen dat iedereen kan blijven wonen op de plek waar die het liefste is en er geen oorlog en rampen meer zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat iedereen vluchteling kan worden.” Annie van Ree is opge-

groeid in Oude-Tonge: “Mijn ouders moesten in 1953 vluchten voor de Watersnoodramp. Die hebben toen een tijd als ‘vluchteling’ in Hengelo gewoon totdat het dorp en hun huis weer was opgebouwd.”

Inrichting

Annie van Ree: “De samenwerking met Woongoed verloopt prima, de huizen zijn goed en als er wat is dan staan ze altijd klaar om het op te lossen.” Vluchtelingenwerk zorgt ervoor dat het huis van een asielzoeker wordt gestoffeerd en ingericht. Binnen twee weken is het huis dan klaar voor de nieuwe bewoners. Voor de inrichting en meubels krijgen nieuwkomers een lening van de gemeente. Die proberen we zo laag mogelijk te houden, de meubels zijn altijd tweedehands en halen we bij Goed voor Goed.” De meeste vluchtelingen verblijven eerst in een asielzoekerscentrum elders in het land en zijn al een beetje gewend aan Nederland voordat ze een plek toegewezen krijgen op Goeree-Overflakkee. Maar als er sprake is van bijvoorbeeld gezinshereniging gaan de mensen rechtstreeks vanaf Schiphol naar het eiland. Annie van Ree: “Dan is er echt sprake van een cultuurshock, sommige mensen hebben nog nooit een winkel of een kruispunt gezien. Die weten niet wat ze overkomen als ze hier arriveren.”

Oorlog

Alaa Hassoun komt uit een pro-

vincie Edlib in Syrië, uit de stad Maara met 130.000 inwoners. De afgelopen jaren zijn hier 20.000 mensen omgekomen door de oorlog. “De stadsparken zijn begraafplaatsen geworden om alle doden te kunnen begraven. Er woont nu bijna niemand meer, bijna iedereen is de stad uit gevlucht.” Zelf kwam hij in september 2015 na een maandenlange reis aan in Nederland. Hij liet zijn vrouw en zoontje van 50 dagen achter in Syrië om een veilige plek voor te zoeken voor zijn gezin. Na ruim een jaar konden zijn vrouw en zoontje naar Nederland komen. Hij ging ze samen met zijn buurvrouw ophalen op het vliegveld. “Op Schiphol duurde het wachten verschrikkelijk lang.” Hij weet het nog precies: Mijn vrouw kwam als derde door de deur lopen, toen moes-

ten we allebei huilen. Ik was zo verschrikkelijk blij!” Pauline Breen luistert aandachtig naar het verhaal van Alaa. Ze gaat binnenkort voor het eerst naar zijn vrouw om haar te helpen als taalcoach. “Dan gaan we vooral samen praten, zodat ze het Nederlands onder de knie kan krijgen.” Haar motivatie om zich een dagdeel per week in te zetten voor asielzoekers is duidelijk: “Als medemens voel ik de plicht om mezelf in te zetten voor mijn naasten, zeker als je alle nood ziet die er is. Het is dankbaar werk, ik krijg er veel energie van. En ik voel me erg welkom bij het team Vluchtelingenwerk.” Het team bestaat naast Annie en een parttime medewerker uit een groep van ruim 30 vrijwilligers. Zo zijn er klusjesmannen,

Hij zegt dat het belangrijk is dat niet een hele groep wordt beoordeeld op de daden van één persoon. “In iedere groep of familie heb je wel een slecht persoon, dat wil niet zeggen dat de hele groep of familie bestaat uit slechte mensen.” Annie van Ree zegt dat het voor asielzoekers belangrijk is dat ze zich welkom voelen in hun buurt. Ze vallen hier meer op dan in bijvoorbeeld Rotterdam, waar meer dan honderd nationaliteiten wonen. “Gelukkig gaat dat op Goeree-Overflakkee op de meeste plaatsen goed.” Alaa vindt het lastig om toekomstplannen te maken, omdat pas over vijf jaar de beslissing valt of hij en zijn gezin definitief in Nederland mogen blijven. Alaa ontmoet op school andere Syriërs die ook gevlucht zijn voor de oorlog. “Wij hopen dat de oorlog stopt, samen dromen we over een oplossing voor ons land. Maar we zijn blij dat we nu hier zijn.”

Beleid huisvesting statushouders Na zo’n ‘feel good’ verhaal is Woongoed GO blij om mensen in nood te hebben kunnen helpen. Maar er zitten wel meerdere kanten aan het huisvesten van vluchtelingen of statushouders. Het is een belangrijk onderwerp dat tot veel discussie leidt in de samenleving. Evenals alle andere woningcorporaties, huisvest ook Woongoed GO jaarlijks meerdere statushouders. Het aantal wordt door de gemeente aangereikt, naar rato van de omvang van de woningbouwcorporatie. Woongoed GO spreekt met de gemeente af deze statushouders een huurwoning aan te bieden. Dat is niet altijd even eenvoudig omdat er een wachtlijst is met woningzoekenden en recent statushouders niet automatisch voorrang hebben boven andere woningzoekenden. Woongoed GO bezit huurwoningen in meerdere woonkernen in onze gemeente Goeree-Overflakkee. Zij hanteert bij de huisvesting van statushouders als uitgangspunt dat deze mensen verspreid over het gehele primaire werkgebied worden gehuisvest. Probleem is vaak dat veel alleenstaande statushouders een woning nodig hebben, terwijl de woningvoorraad van Woongoed GO vooral uit eengezinswoningen bestaat. Woongoed GO kan daarom vooral voldoen aan haar taakstelling door gezinnen huisvesten. Met de gemeente en Vluchtelingenwerk wordt nauw samengewerkt, om de integratie van deze nieuwe bewoners zo soepel mogelijk te laten verlopen.


8

Onderhoudsschema Woensdag 28 december 2016

Hier werkt Woongoed GO Duurzaamheid

Groot onderhoud

Zonnepanelen, HR++ glas, spouwmuurisolatie in Johnsonstraat 1 t/m 17 en Bernhardstraat 63 t/m 69 Oude-Tonge

Dakrenovatie energiebesparende maatregelen:

Zonnepanelen, HR++ glas, spouwmuurisolatie 24 woningen in Kastanjelaan 2 t/m 24a en 2b t/m 24b Middelharnis Zonnepanelen, HR++ glas, spouwmuurisolatie circa 60 mutatiewoningen Zonnepanelen op 10 woningen (individueel verzoek) Zonnepanelen op 50 woningen (Elzenlaan 1 t/m 11, 2 t/m 16, 18 t/m 28, Kastanjelaan 26 t/m 49) in de woonkern Middelharnis

Johnsonstraat 1 t/m 17 Oude-Tonge Bernhardstraat 63 t/m 69 Oude-Tonge Kastanjelaan 2a t/m 24a, 2b t/m 24b Middelharnis

2e t/m 3e kwartaal 2e t/m 3e kwartaal 2e t/m 3e kwartaal

Voegwerken:

Johnsonstraat 1 t/m 17 Oude-Tonge Bernhardstraat 63 t/m 69 Oude-Tonge Kastanjelaan 2a t/m 24a, 2b t/m 24b Middelharnis

2e t/m 3e kwartaal 2e t/m 3e kwartaal 2e t/m 3e kwartaal

Lift onderhoud:

Seniorencomplex Rubensplein en Rembrandplein Middelharnis Seniorencomplex “Breeveertien” te Middelharnis

Overig planmatig onderhoud Bitumineuze dakbedekking:

Jozefdreef 31 t/m 49, Plutolaan 11 t/m 44, Zonhof 9 t/m 23 en 30 t/m 40 Oude-Tonge Dak Berkenlaan 50 t/m 80, Lijsterbesweg 54 t/m 76

3e kwartaal

Seniorenproof maken seniorenwoningen: 3e kwartaal 3e kwartaal

CV-Ketels vervangen:

Op diverse adressen in de verschillende kernen cv-ketels vervangen.

3e kwartaal

2e t/m 3e kwartaal

Galerij ophoging complex “Tuunstee” Nieuwe-Tonge en Rubensplein/ Rembrandtlaan Middelharnis, Bij mutatie seniorenwoningen levensloopbestendig maken

2e kwartaal

Vraaggestuurd onderhoud:

Diverse adressen op verzoek van huurder

Leefbaarheid:

Groenstrook achter Wilgenlaan 42 t/m 102 Achterpad Julianastraat/ Haarlemmerstraat Oude-Tonge Achterpad Julianastraat 4 t/m 18 Oude-Tonge Achterpad verlichting Nachtijs Sommelsdijk

2e kwartaal 2e kwartaal 2e kwartaal 2e kwartaal

Heeft u vragen over het onderhoud, neem dan contact op met dhr. Soeteman. Telefoon: 0187-471071, of via info@woongoedgo.nl.

Schilderwerk Nieuwe-Tonge Planning:

Sommelsdijk Planning:

Kon. Julianastraat 26-32 Tuinstraat 2-20 Tuinstraat 22-58 Fr. van Borselenstr. 3-9,13,23, 25 en 39 H.J. van Beierenlaan 9

Reiger 4,7,21 Tureluur 1,3 Meerkoet 4,9,11 Reiger 19 Reiger 23 t/m 67 Reiger 53 t/m 67 W. Achterweg 19-27 Oostelijke Achterweg 4, Oost Krakeelstraat 2 a t/m d de Wurft 13,23 de Wurft 14,15,18,19 en 22 de Wurft 16,17,20,21,24 Langeweg 49 Binnenweg 5

4 10 19 9

2e t/m 4e kwartaal

Middelharnis Pr. Irenestraat 1 en 2 2 Meidoornstraat 12-18 4 Pr.Bernhardlaan 32-36 /40-40 5 Pr.Margrietstraat 35-53 10 Berkenlaan 50-80 16 Wilgenlaan 42-102 29 Rembrandtlaan 3,5,7,9,11,17,19,21 15 23,29,31,33,35,37 159,163,165,167,171,175,179 7 Rubensplein 2,4,6,8,10,12,14,16,18 16 20,22,24,28,32,36,40 7,9,19,21,23 5 Ring 62-72 6 Breeveertien 43 Burgemeester Mijslaan 11 t/m 33 12 Hobbemastraat 2 1 Hoflaan 44 1

2e t/m 4e kwartaal

20 3 6 9 7

2e t/m 4e kwartaal

5 2 5 5 1 1

Oude-Tonge

Stad aan’t Haringvliet Oranjelaan 3-25/29-35 Kerkstraat 4-10 Vrouwtjesweg 9-13 A. van Bronckhorststr 2-12 W. van Wittenhorststraat 2-18 J. van Halfwassenaar 1-13

9 1 15 8 5

2e t/m 4e kwartaal

Dabbestraat 31 t/m 43 7 Julianastraat 24-28 / 94-98 6 Hilstraat 17-35 10 Haarlemmerstraat 9-21 7 Haarlemmerstraat 36 en 38 2 Lusthof 1-9 5 Doelenstraat 3-21 10 Vogelenzang 1-9 5 Nieuwstraat 69 1 Emmastraat 4-10 4 Bernhardstraat 1-17 9 Julianastraat 4-18 / 30-42 15 Haarlemmerstraat 2-34 17 Haarlemmerstraat 1-7 4 Hilstraat 8-28 11 Lusthof 2-8 4 Nieuwstraat 53-65 7 Vogelenzang 2-8 4 Mariniersweg 18-46 / 50-62 22 Uranusweg 31-51 11 Neptunuslaan 31-37 4 Saturnuslaan 7 Neptunuslaan 12

2e t/m 4e kwartaal


Persoonlijk

9

Woensdag 28 december 2016

Feest in het Tuundurp In het Tuundurp in Nieuwe-Tonge is het feest. De sleutels van de seniorenwoningen worden uitgereikt aan de nieuwe bewoners. Een aantal van hen vertelt over de verhuizing, het dorp en wonen in een wijk waar gebouwd wordt.

Verhuizen met de kruiwagen Mevrouw Brijs is een echte Nieuwe-Tongenaar: “Ik hoef hier niet weg hoor, dit is echt mijn dorp. Het voelt hier gezellig: Je zegt ‘Heui’ als je iemand tegenkomt, of maakt even een praatje.” Hun nieuwe huis is 70 meter bij de oude woning vandaan. “We kunnen onze spullen met de kruiwagen verhuizen.” Haar man vertelt dat hij regelmatig heeft geholpen tijdens de verbouwing. “Er was regelmatig een storing tijdens de werkzaamheden en ik weet alle kabels te liggen. Dus soms belde ze bij mij aan om te vragen hoe het zit. Zat ik daar op m’n knieën naast de monteur van Ziggo de boel te repareren.” De

moeder van mevrouw Brijs is 91 en woont ook in de nieuwe wijk. “Het is fijn dat ze zo dichtbij woont, ik ga iedere dag bij haar

Lekker voor de deur parkeren

langs. En het nieuwe huis is een stuk ruimer en gelijkvloers, dat is erg fijn omdat ik moeite heb met lopen.”

Mijn buren vinden het jammer dat ik weg ga Mevrouw Van den Doel vertelt dat haar oude buren het jammer vinden dat ze gaat verhuizen. “Ik heb 45 jaar in het oude huis gewoond in de Prinsessestraat. In die buurt ken ik heel veel mensen.” Haar dochter regelt samen met andere familieleden dat alles geregeld wordt voor de verhuizing: “Dat komt wel goed hoor ma. We gaan het even ‘intuigen’, dat valt best mee hoor.” Mevrouw Van den Doel heeft problemen met lopen: “Daarom ben ik blij dat de slaapkamer, badkamer en woonkamer allemaal beneden zijn. De tuin is een stuk kleiner, dat vind ik ook fijn. Ik hoop hier wel lang te kunnen wonen. Ik zou niet weg willen uit het dorp, ik ben hier

Bakkie doen bij de uitvoerder

geboren en heb mijn hele leven hier gewoond. Het uitzicht zal wel even wennen zijn: “Ik kijk in

mijn oude huis op de straat en vanuit het nieuwe huis op een parkje”. Het echtpaar Van den Doel is content over de bouw van de nieuwe woningen. In drie fases worden de oude huizen in de wijk afgebroken en vervangen door nieuwe woningen. De sleutels die nu worden overhandigd zijn van de tweede fase. Een groot deel van de bewoners blijft in de wijk wonen. Mevrouw Van den Doel woont al haar hele leven in Nieuwe-Tonge, haar man woonde voor hun huwelijk in Middelharnis. Mijnheer Van den Doel zegt dat ze ‘niks geen last’ hebben gehad van de werkzaamheden. “Ik ging af en toe even een bakkie doen bij de uitvoerder. Dat was stik gezellig.”

Nieuwe-Tonge voelt goed Monique Vlaar en Franske Hoogstraate zijn blij met de sleutel van hun nieuwe huis. Franske is geboren in de Kerkstraat, Monique komt van oorsprong uit Haarlem maar woont al heel wat jaartjes in het dorp: “Nieuwe-Tonge voelde gelijk goed. Het is hier een mooie gemeenschap en we hebben fijne buurtjes. Bij het vorige huis konden we tussen de pannen door naar de lucht kijken, in het nieuwe huis wil ik van de vliering een muziekzolder maken voor mijn instrumenten. Normaal drink ik geen alcohol, maar als we de sleutel hebben neem ik een klein wijntje. We gaan gelijk aan de slag, we hebben een grote

Familie Krijtenburg vertelt: “Het was voor ons eerst wel even slikken toen we hoorden dat de wijk op de schop gaat, want we hadden er geen behoefte aan om te vertrekken.” Maar nu ze de sleutel krijgen hebben ze zin om te verhuizen naar de woning. “We wonen nu aan het Helicoptèreplein en moeten altijd sjouwen met de boodschappen, straks kunnen we de auto voor de deur parkeren. En we hebben straks vloerverwarming, dat schijnt ideaal te zijn. Het is hier een goede buurt, vrijwel alle nieuwe buren kennen we al, het is fijn als je weet wie er naast je wonen. We gaan zo snel mogelijk over, sowieso voor eind januari. Onze oude huis was een stuk kleiner, we hebben een groot nieuw bed gekocht. Dat kan nu, want de nieuwe woning is lekker ruim. Onze zoon zei pas: ‘Dat hadden we vroeger moeten hebben toen ik nog thuis woonde’.”

Contact

Landbouwweg 1 3241 MV Middelharnis (0187) 471071 info@woongoedgo.nl www.woongoedgo.nl club van vrienden en familie die meehelpt. Ik vind dat een huis moet voelen als een jas, ik ge-

loof dat de nieuwe woning zo’n jas is. We gaan lekker genieten van de luxe en weelde.”        


10 Interview Woensdag 28 december 2016

‘Voor de huurders en voor het eiland’ Toezicht houden. Dat is de belangrijkste taak van de Raad van Commissarissen van Woongoed GO, zeker nadat de nieuwe Woningwet in werking is getreden. Maar de Raad van Commissarissen heeft nog meer taken. “Wij hebben ook een adviserende rol en een werkgeversrol voor het bestuur van de woningcorporatie”, zegt voorzitter Kees Dolman. Een interview over de rollen die de Raad van Commissarissen en Woongoed GO spelen, de toekomst van de corporatie en de persoonlijke motivatie om je als toezichthouder, werkgever en adviseur in te zetten voor de volkshuisvesting op Goeree-Overflakkee. Toezichthouder, werkgever, adviseur. Dolman (60) geeft direct aan dat er een spanningsveld zou kunnen ontstaan tussen die drie rollen van de Raad van Commissarissen. “Soms moet je laveren tussen die rollen. Als werkgever – wij stellen het bestuur aan – heb je natuurlijk een heel ander gesprek met het bestuur dan als het over de begroting of over nieuwbouwplannen gaat.” Maar, laat Dolman er direct op volgen, van een spanningsveld is bij Woongoed GO geen sprake. De voorzitter vertelt dat de rol van de Raad van Commissarissen is gegroeid sinds de nieuwe Woningwet van kracht is geworden. “Voordat je als lid van de Raad van Commissarissen aan de slag kunt, moet je goedkeuring hebben van de Autoriteit Woningcorporaties, onderdeel van Inspectie Leefomgeving en Transport. Als je incompetent bent, word je niet geschikt bevonden. In de nieuwe situatie kun je als lid van de Raad van Commissarissen ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.” Voordat de nieuwe Woningwet inging, voelde Woongoed GO al de noodzaak om de commissarissen meer buiten de eigen kring te zoeken. Dat is ook de reden dat Kees Dolman vijf jaar geleden aantrad als lid van de Raad van Commissarissen. Een jaar of drie later werd hij voorzitter.

‘Overkanter’

“Ik ben een ‘overkanter’ in Ouddorp. Wat heb je met het eiland, wordt me weleens gevraagd. Nou, de ouders van mijn vrouw hadden een vakantiewoning op de Jonkerstee. Mijn vrouw heeft daar grote delen van haar jeugd doorgebracht. En daarna was het altijd duidelijk: als je naar het strand ging, dan ging je naar Ouddorp. Daar dacht je verder niet bij na. Wij woonden in Dordrecht en toen we een keer een lang weekend in Ouddorp waren, zeiden we: als we ooit in de

gelegenheid zijn, dan kopen we hier een vakantiewoning.” Dat gebeurde. Sterker nog, sinds 2009 wonen ze ook echt in Ouddorp. Kees Dolman is eigenaar van een groothandel in huishoudelijke artikelen in Gouda, die hoofdzakelijk aan de recreatiebranche levert. Hij is in de eerste plaats ondernemer. Zijn CV is nogal gemêleerd en bevat bijvoorbeeld functies bij ING en advieswerk. “Bij ING heb ik veel geleerd over bijvoorbeeld toezicht houden en good governance.” Een goede leerschool, die hem bij Woongoed GO van pas komt. Kritisch zijn, vragen stellen en doorvragen, dat zijn eigenschappen die de Raad van Commissarissen moet hebben. “Je zou in discussies met het bestuur terecht kunnen komen die ertoe leiden dat je iets niet goedkeurt. Maar dat hebben wij nog nooit aan de hand gehad. Alles gebeurt op basis van dialoog. We hebben een goede werkrelatie, ook met het MT, en

we kunnen onze werkgeversrol en adviserende rol goed invullen. Wij houden toezicht op afstand. Het bestuur heeft de ruimte om beslissingen te nemen en investeringen te doen. Als Raad van Commissarissen gaan wij niet op de stoel van het bestuur zitten.” Toen Kees Dolman vijf jaar geleden aantrad als commissaris van Woongoed GO, kende hij de corporatiewereld alleen van berichten in de krant en van de verhalen van zijn ou-

zicht noodzakelijk is. Ik zag voor mezelf wel een rol omdat ik de nodige ervaring en competenties had opgedaan. Bovendien draag ik de maatschappelijke rol van de corporaties een warm hart toe. Ik houd liever toezicht op zo’n organisatie dan op een commercieel bedrijf.”

Daarnaast: zorgen voor leefbare buurten en dorpen. Niet zomaar een woningblokje neerzetten, maar ook bijdragen aan de leefbaarheid. Daar is minder ruimte voor, maar ik vind dat we de ruimte die we hebben maximaal moeten benutten als het om de maatschappelijke rol gaat.”

Dynamisch

Kees Dolman vindt dat Woongoed GO het goed doet. “De corporatie is financieel gezond en professioneel. Alles is op orde. Er wordt geen geld verspild, en dat is een goede eigenschap. Verder bouwt Woongoed GO mooie woningen, geen grijze massa en niet zo goedkoop mogelijk. Het is een uitdaging om in de toekomst op deze voet door te gaan. Voor de huurders en voor het eiland. Een fusie met andere corporaties op het eiland kan wat mij betreft alleen als die toegevoegde waarde heeft, primair voor de huurders. Fuseren om het fuseren, alleen maar om groter te worden, is voor mij geen optie.”

Op de jaren dat hij dat nu heeft gedaan, kijkt hij met genoegen terug. “Het is dynamisch. Er gebeurt erg veel bij de corporatie,

“Bij ING heb ik veel geleerd over bijvoorbeeld toezicht houden” ders, die altijd een corporatiewoning huurden. “Met mijn INGachtergrond zag ik wat er zich in de corporatiebranche had afgespeeld – overigens niet bij Woongoed GO, waar zich nooit excessen of rare dingen hebben voorgedaan – en dat goed toe-

mede als gevolg van de Woningwet”, zegt Dolman. “Het belangrijkste vind ik de maatschappelijke betrokkenheid: mensen met een wat smallere beurs helpen aan een goede woning. Dat is de meerwaarde van een corporatie als Woongoed GO.


Renovatie

11

Woensdag 28 december 2016

KlusgeklaardindeRembrandtlaanenRubensplein

Meer wooncomfort, lagere energierekening Het wooncomfort van de eengezinswoningen aan de Rembrandtlaan en het Rubensplein in Middelharnis is er een stuk op vooruit gegaan. Bovendien kunnen de bewoners een lagere energierekening tegemoet zien. Tussen februari en eind september 2016 heeft onderhoudsbedrijf Geluk de woningen in opdracht van Woongoed GO flink onder handen genomen. Evert-Jan Geluk van het bedrijf uit Sint Philipsland vertelt over de werkzaamheden. “Het gaat om woningen uit de jaren zeventig. Ze waren slecht geïsoleerd. Woongoed GO wilde de woningen energetisch verbeteren en dit werk slim en efficiënt combineren met onderhoudswerk. Daar hebben wij een plan voor gemaakt, nadat we hadden geïnventariseerd hoe de woningen erbij stonden. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het verduurzamen”, aldus Geluk. De energetische verbetering mag er zijn. Van een onzuinig D-label zijn de woningen naar een zuinig A-label gegaan. Dit is bereikt door de spouwmuren en kruipruimtes te isoleren, en HR++glas te plaatsen. “Ook zijn

gegaan. Ook de samenwerking met Woongoed GO was perfect.” Dat positieve beeld komt ook naar voren uit de enquête die de bewoners na afloop invulden. De score was gemiddeld 8,8. “Een mooi rapportcijfer”, glundert Evert-Jan Geluk.

Cadeautje

Bewoners van de gerenoveerde woningen geven Evert-Jan Geluk (links) en Rudolf Verkerke een schouderklop. er sprake is van duurzame opwekking van energie. Alles bij elkaar”, concludeert Evert-Jan Geluk, “is dit een pakket dat deze zestig woningen verandert van niet zuinig naar heel zuinig en comfortabel. Ze zijn aangepast aan de normen van nu en

“Geluk kijkt met een positieve blik terug op de grote klus” de oude daken vervangen door nieuwe, goed geïsoleerde daken en hebben we nieuwe dakpannen, goten en hemelwaterafvoer aangebracht. Daarmee is de uitstraling van de woningen ook verbeterd.”

Zonnepanelen

“Verder zijn er per woning zes zonnepanelen geplaatst, zodat

kunnen weer vijfentwintig jaar mee.” Volgens Geluk zijn de werkzaamheden volgens planning verlopen. “Het is soepel gegaan. Maar voor de bewoners was het wel pittig. Het dak gaat van je huis, dat is niet niks… En je krijgt een dag of twaalf allerlei werkvolk over de vloer: een voeger,

een schilder, een glaszetter, een installateur…” “We hadden vooraf samen met Woongoed GO een bewonersavond georganiseerd om iedereen goed in te lichten en uitleg te geven over de werkzaamheden en de planning. Tijdens de werkzaamheden was er iedere donderdag spreekuur. Dan kon men bij de projectleider terecht met vragen. En er was een speciale app. Er was overlast, zeker, maar we hebben die zo veel mogelijk beperkt. Na afloop hebben we alles netjes opgeruimd en de rommel weggehaald.” Geluk kijkt met een positieve blik terug op de grote klus in Middelharnis. “De bewoners waren heel meewerkend en vriendelijk. Hoeveel broodjes, koeken en frikadellen ze niet hebben uitgedeeld aan de werklui… Er waren zelfs bewoners die het jammer vonden dat het werk klaar was.

Ze vonden het gezellig. Nee, het is allemaal in goede harmonie

“Maar het mooiste is dat de bewoners van de Rembrandtlaan en het Rubensplein meer comfort hebben, een lagere energierekening en een goed onderhouden huis, dat er ook mooier uitziet. Een stinkende zolder is verleden tijd nu er een nieuw dak met een dik isolatiepakket is geplaatst. Er staat een huurverhoging van 20 euro per maand tegenover deze verbeteringen. Maar dat haal je als huurder gemakkelijk terug. Meer dan dat zelfs. Het hele pakket van isolatie en zonnepanelen levert namelijk gemiddeld 50 euro per maand op. Je wordt er dus gemiddeld 30 euro per maand beter van. Een mooi cadeautje van Woongoed GO.”

Huurders aan het woord

Na de renovatie van de woningen aan het Rubensplein en de Rembrandtlaan is er een enquête verspreid onder de huurders, ruim de helft heeft de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde score was een 8,8! Mevrouw Coolbergen en de heer en mevrouw Prinsen delen hun ervaringen. “We zijn heel positief over het resultaat en de uitvoering van de renovatie. Er werd netjes omgaan met onze spullen en de communicatie met Geluk en opzichter Rudolf Verkerke van Woongoed GO verliep heel goed. We vonden het jammer toen de medewerkers van Geluk klaar waren, het was gewoon stil” aldus de huurders. Mevr. Coolbergen gaf aan dat de renovatie hard nodig was. “Want op zolder stonk het altijd, echt zo’n vieze vlieringlucht”. Het resultaat is niet alleen mooi om te zien, maar mevrouw Coolbergen en mevrouw Prinsen voelen ook al verschil in de woning. “Nu, in de winter, voelt de woning heel behaaglijk aan. Met koude dagen merk je dat het comfortabel is in de woning. Ik kan nu weer op blote voeten in huis lopen, zelfs in de winter. Dat kon vorig jaar niet!” De heer Prinsen zegt: “Geluk en Woongoed GO krijgen van ons een warme douche, een héle warme douche zelfs!”

Energie besparen is hot Woongoed GO werkt aan duurzaamheid. Steeds meer huizen worden extra goed geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. De teller staat nu op 619 woningen waarbij huurders ‘gratis’ energie krijgen van de zon. In sommige gevallen wordt een hele wijk of straat in één keer onder handen genomen, zoals het Rubensplein. In andere gevallen worden de maatregelen om energie te besparen toegepast als er een huurder vertrekt. Voor

de nieuwe huurder de woning mag betrekken wordt dan de spouwmuur, het dak en de vloer geïsoleerd en worden de ramen vervangen door HR++ glas. Dat zorgt ervoor dat de warmte binnen blijft en de kou buiten. Dat scheelt behoorlijk in stookkosten. Huurders kunnen ook zelf aankloppen bij Woongoed GO om hun huurwoning energiezuiniger te laten maken. Alleen de spouwmuur isoleren, wat vanaf buiten gebeurt en dus geen overlast geeft, zorgt al voor een be-

sparing van tweehonderd euro op de energierekening. Ook in 2017 gaat Woongoed GO volop aan de slag met het toepassen van energiebesparende maatregelen. In het onderhoudsschema op pagina 8 is te zien waar er gewerkt gaat worden. Isolatie zorgt voor niet alleen voor energiebesparing, maar ook voor meer comfort. Er is geen tocht meer in huis, geen condens bij de ramen en het wordt veel stiller in huis doordat

geluiden buiten blijven. Huurders waarvan de woning energiezuinig wordt gemaakt krijgen een huurverhoging, daar staat tegenover dat de energierekening fors daalt. Naast al deze technische oplossingen hebben huurders ook zelf invloed op hun energiegebruik. Het sleutelwoord is bewustwording. Energieleveranciers zetten hier op in. Eneco heeft bijvoorbeeld de Toon. Die vertelt dagelijks hoeveel en wanneer

de meeste energie wordt verbruikt. Toon geeft ook tips hoe hier op kan worden bezuinigd. Dus neem eens contact op met uw energieleverancier over zo’n slimme oplossing. Klinkt raar, maar goede ventilatie bespaart ook energie. Op pagina 3 wordt uitgelegd hoe dit werkt. Kortom, als huurders naast de maatregelen van Woongoed GO zelf bewust omgaan met hun elektriciteitsverbruik en stookgedrag wordt er veel bespaard.


12 Handige tips Woensdag 28 december 2016

Uw oude huurwoning levert u zo op! Gaat u verhuizen naar een andere huurwoning, of heeft u een koopwoning gekocht? Dan moet de oude huurwoning leeg worden opgeleverd. Martin van Eijkeren van Woongoed GO tips om met een goed gevoel het oude huis te verlaten. Als de huur wordt opgezegd maakt opzichter Van Eijkeren een afspraak om de voorinspectie uit te voeren. Hij controleert dan de woning en bekijkt wat de huurder moet doen voor de oplevering. Tijdens een voorinspectie van een woning aan de Pr. Berhardstraat in Oude-Tonge legt hij uit wat er allemaal bij komt kijken. “Allereerst moet het huis helemaal leeg zijn, van de meterkast tot de vliering alle spullen moeten uit het huis worden gehaald. Mijn advies is altijd om de vloeren raambekleding pas te verwijderen als de nieuwe huurder

bekend is, in sommige gevallen willen die dat overnemen. Dat moeten de vertrekkende huurder en de nieuwe bewoners samen overeen komen. Ze ontvangen een lijst waarop ze dat samen kunnen vastleggen. Als de nieuwe huurder de vloerbedekking niet wil hebben moet dit worden verwijderd.”

Inspectieronde

Tijdens de inspectieronde begint Van Eijkeren op de vliering. Hij klapt de vlizotrap naar beneden en neemt een kijkje: “Dit is een huis uit de jaren ‘60, daarbij let ik goed op of er geen asbest in het huis zit.” Bij de ramen kijkt hij naar de datum die in het dubbelglas staat. “Deze ruiten zijn wel dubbelglas, maar dateren uit 1993, die vervangen we standaard door nieuwe ruiten, die hebben een veel betere isolatiewaarde.” Terloops vraagt hij of de afvoeren allemaal goed weglopen.

Tips van de opzichter • • • • •

Neem altijd contact op als u denkt dat er asbest in huis zit, bijvoorbeeld onder de vloerbedekking. Vul samen met de nieuwe huurder het overnameformulier in. Wacht met weghalen van de vloerbedekking en raambekleding tot de nieuwe huurder is wezen kijken. Als die het wil overnemen scheelt dat een flinke klus. Huur een bouwcontainer voor het afval. Zelf aangebrachte voorzieningen, zoals een kattenluik of tuinhuisje moeten worden verwijderd.

Hij legt uit: “We willen dat alles goed werkt als de nieuwe huurder in het huis komt.” Beneden in de hal is de wand betimmerd met houten schrootjes. De opzichter legt aan de bewoner uit dat de schrootjes verwijderd moeten worden, omdat dit brandgevaarlijk is. “Als jullie al het hout weghalen zorgen wij voor de rest.” De huurder begrijpt het wel: “Die schroo tjes waren toen in zwang, maar we stonden er niet bij stil dat het gevaarlijk is als er brand uitbreekt.” In de meterkast zit nog een grote haak, waaraan allemaal boodschappentassen hangen. “Overleg dat even met de nieuwe huurders, maar die mag van mij blijven zitten.”

Coniferen snoeien

In veel ruimtes ligt vloerbedekking: “Als er iets van vinyl onder de vloerbedekking zit moet je mij even bellen, want het kan zijn dat er asbest in zit. Dan kom ik even kijken en als het asbest is dan mag het blijven zitten en zorgen wij ervoor dat het volgens de regels wordt afgevoerd.” In de achtertuin liggen spierwitte grindtegels en staat een coniferenhaag. “Het ziet er hier keurig uit, alleen de coniferen moeten aan de bovenkant nog even worden gesnoeid. Deze mensen wonen hier haast dertig jaar en zijn altijd heel keurig met de woning ingegaan.” In het algemeen moeten ver-

trekkende huurders er rekening mee houden dat felgekleurde muren een lichte kleur moeten krijgen. En dat zelf aangebrachte voorzieningen moeten worden weggehaald. Bijvoorbeeld een kattenluik of tuinschuurtje. Als mensen toestemming vragen om zelf iets aan te passen aan de woning is dat altijd onder de voorwaarde dat bij een verhuizing de woning weer in de oorspronkelijk staat moeten worden teruggebracht. Tenzij de nieuwe huurder de aanpassingen akkoord vindt. Na de inspectieronde legt Van Eijkeren uit wat er precies moet gebeuren. En dat de huurder nog een overzicht ontvangt met alle werkzaamheden die verricht moeten worden. “Daar staat bij wat het kost als jullie de klussen zoals de vloerbedekking weghalen niet zelf kunnen verrichten, dan laten wij het doen en gaat de rekening naar de huurder.” In dit geval is dat niet nodig: Er komt een flinke club mensen om te helpen met het verhuizen en het leegmaken van de woning.

Hier bouwt Woongoed aan de toekomst Pr. Margrietstraat Middelharnis

Margrietstraat in Middelharnis.

In de Pr. Margrietstraat te Middelharnis vordert de bouw gestaag. Na de bouw van vier Zweedse woningen, negen eengezinswoningen en een woning die is aangepast voor mindervaliden wordt er nu gewerkt aan de laatste fase. Die bestaat uit elf seniorenwoningen, daar is veel behoefte aan. Voor alle woningen die worden gebouwd zijn er al huurders gevonden. Medio 2017 zijn de seniorenwoningen klaar en is de klus in de Pr. Margrietstraat geklaard.

Kastanjelaan Middelharnis

Duplexwoningen.

In de Kastanjelaan Middelharnis zullen volgend jaar de zogenaamde duplexwoningen onder handen worden genomen. Er ligt een leuk plan gereed, dat is besproken met de bewoners. Het gebouw is hard toe aan een

complete facelift en wordt helemaal gemoderniseerd. Er is veel behoefte naar de appartementen, dus die maakt Woongoed klaar voor de toekomst. In Middelharnis staan er nog meer plannen voor seniorenwoningen op stapel. Daar vertelt Woongoed meer over als de plannen verder zijn uitgewerkt.

Tuundurp in Nieuwe-Tonge

In Nieuwe-Tonge is de tweede fase van de nieuwe wijk Tuundurp bijna afgerond. In februari 2017 volgt dan eerst de sloop van het laatste deel van de oude wijk en daarna wordt de bouw van fase III gestart. Na de bouwvakvakantie is de nieuwe wijk dan helemaal voltooid. Een prachtig staaltje dorpsvernieuwing is dan een feit. Vrijwel alle woningen zijn inmiddels al verhuurd.

Seniorenwoningen in Oude-Tonge

Woongoed merkt dat er in Oude-Tonge behoefte is aan nieuwe seniorenwoningen. Dat wil Woongoed GO ook graag, want in een seniorenwoning kunnen ouderen lang zelfstandig blijven wonen. De plannen zijn nog niet concreet, als er meer bekend is zal Woongoed meer informatie verstrekken.

Stad aan ‘t Haringvliet

Achter het nieuwe Woonzorgcomplex gaat projectontwikkelaar Wonen op Flakkee een nieuwe wijk bouwen. De bedoeling is dat ook Woongoed GO een klein aantal nieuwe eengezinswoningen gaat afnemen. Al met al, goede ontwikkelingen voor de woonkern van Stad aan ‘t Haringvliet.


Nieuws

13

Woensdag 28 december 2016

Marsha voelt zich thuis bij Woongoed

“Wij staan altijd open voor stages” “Het bevalt goed, het werk is afwisselend en de sfeer is gezellig.” Marsha van Holten (17 jaar) volgt de opleiding directiesecretaresse/managementassistent op het Albeda College in Oude-Tonge. Drie dagen per week loopt ze stage bij Woongoed GO. “Ik heb bewust voor een woningcorporatie gekozen omdat ik dat een interessante wereld vind. Ik kom zelf uit Numansdorp dus het zijn best lange dagen, maar dat heb ik er wel voor over. Ik zit meestal aan de balie, dan neem ik de telefoon aan, verwerk de post, ontvang bezoekers en verwerk resultaten van enquêtes. Het is zeker niet zo dat ik alleen maar koffie en thee mag halen.” “Bij haar sollicitatie dacht ik al gelijk, Marsha wil graag en is leergierig. Dat was een goede inschatting, want het gaat echt goed. Als ze wil kan ze na haar stage vakantiewerk bij ons komen doen.” Begeleider Jovanka Olie is enthousiast over haar stagiair. “Ik ben heel precies, dus eerst controleerde ik al haar werkzaamheden, maar dat is helemaal niet nodig. Ze is zelf ook heel erg precies.” Woongoed GO biedt graag stageplaatsen aan. “Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen ervaring op kunnen doen. Zowel op secretarieel, administratief als technisch gebied bieden we stageplaatsen aan, voor mbo en hbo. En we hebben ook mooie opdrachten voor studenten

van de universiteit. Het is ook goed voor de vaste mensen van Woongoed als er jonge mensen binnenkomen met frisse ideeën. “We hebben graag leergierige mensen in huis, die er zin in hebben. We verwachten niet dat ze zelfstandig produceren, maar bieden ze wel een uitdaging en de ruimte om fouten te maken.” Eric Faut, bpv-coördinator van het Albeda College, is blij met de goede relatie tussen de school en Woongoed. Hij laat de lijst zien met studenten die de afgelopen jaren stage hebben gelopen bij Woongoed. Er staat een flinke rij met namen op. Faut legt uit dat eerstejaarsleerlingen volgend jaar niet meer op stage gaan, maar wel moeten solliciteren. Onder andere bij Woongoed worden er dan echte sollicitatiegesprekken gevoerd, zodat studenten kunnen ervaren hoe dit er in de praktijk aan toe gaat. Er valt ook echt wat te winnen, want de beste kandidaat mag in het tweede jaar stagelopen bij Woongoed. “Solliciteren is niet zomaar iets. Je kunt niet honderd brieven sturen, het moet echt maatwerk zijn voor ieder bedrijf. Op dit moment volgen zo’n zestig, zeventig leerlingen de opleiding van Mascha. Meestal vinden die wel een stageplaats in de regio. Het is een hele goede basisopleiding, veel studenten gaan door naar het hbo.”

Marsha van Holten achter de balie bij Woongoed, Eric Faut van het Albeda College kijkt met haar mee. Tijdens het gesprek komt er een collega van Marsha binnenstappen om iets te pakken. Hij zegt:

Vollebaktijdensbewonersavond

“Ze doet het hartstikke goed. Maar er is wel één ding: ze zegt nog steeds weleens u tegen

mij. Dat hoeft echt niet hoor, je hoort gewoon bij het team”

APK keuring

Voor auto’s en woningen Net zoals de APK (algemene periodieke keuring) voor auto’s bestaat er ook een periodieke keuring voor woningen. Het verschil is dat een APK voor auto’s verplicht is en voor woningen nog niet. Tijdens een APK worden de gas, water en elektra-installatie van de woning op een groot aantal punten geïnspecteerd. Daarnaast wordt tijdens het bezoek ook de brandveiligheid en inbraakpreventie onder de loep genomen.

Drie keer per jaar organiseert Woongoed GO bewonersavonden. Voor de huurders van de wijk of buurt het moment om samen met de gemeente, politie en Woongoed te praten over de woonkern, woonomgeving en woning. De laatste bijeenkomst van het jaar was wel bijzonder. Ruim 100 huurders van de Prinsenbuurt en Bomenbuurt bezochten de bijeenkomst. Die pasten niet allemaal in het kantoor van Woongoed, gelukkig kon de zaal van de Sionkerk worden gebruikt, de overburen van Woongoed.

Woongoed GO geeft alle woningen die leegkomen een APK voor ze opnieuw verhuurd worden. Daarnaast is Woongoed van plan om ook de seniorenwoningen te inspecteren. Dan wordt er goed gekeken naar gevaarlijke situaties en wordt er gecontroleerd of er kleine

gebreken zijn, bijvoorbeeld een losse deurklink, scheefhangende deurtjes in de keuken of kitvoegen in de douche die niet meer waterdicht zijn. Als dit soort zaken snel wordt opgelost wordt erger voorkomen. Een en ander is wel afhankelijk of de huurder een ABC-servicecontract heeft afgesloten.


‘Wij behartigen de belangen van de huurders’ Huurverhoging, onderhoud, nieuwbouw, sloop, renovatie, duurzaamheid. De Huurdersvereniging Goeree-Overflakkee heeft over al dit soort onderwerpen een mening. Maar wat veel belangrijker is: die mening telt mee als de woningcorporatie besluiten neemt. De huurdersvereniging zit bij Woongoed GO aan tafel en denkt en praat mee. “Er wordt zeker naar ons geluisterd”, zegt voorzitter Maarten van der Klooster.

de belangen van huurders voor terug. Ook ontvangen alle leden twee keer per jaar een informatieboekje met wetenswaardigheden en nieuws van de huurdersvereniging. Wie geen lid is krijgt geen informatieboekje, maar profiteert wel mee van de inspanningen van het bestuur voor de huurders bij de corporaties.

Meer bevoegdheden

De Huurdersvereniging Goeree-Overflakkee bestaat sinds 1 mei 2016. Toen fuseerden Uw Belang Ons Belang uit Dirksland en Woonbelang uit Middelharnis tot één nieuwe vereniging die de huurders van drie corporaties vertegenwoordigt. Behalve Woongoed GO zijn dat Fides en Beter Wonen Ooltgensplaat. In totaal gaat het om een kleine zesduizend huurders, wonend tussen Melissant en Ooltgensplaat.

Die inspanningen zijn er niet geringer op geworden. Voorzitter Van der Klooster vertelt dat de huurdersvereniging jaarlijks wel bij zestig vergaderingen aanschuift. “Sinds het moment dat de Woningwet van kracht is geworden, hebben wij veel meer bevoegdheden gekregen. Wij denken en beslissen in bijna alles mee. En als we het met een voorstel niet eens zijn, hebben we het recht om dat tegen te houden. De huurverhoging, de begroting, nieuwbouwplannen… alles komt op tafel.”

Van die zesduizend huurders is lang niet iedereen lid van de Huurdersvereniging Goeree-Overflakkee. Volgens het zevenkoppige bestuur staat minder dan de helft van dit totaalaantal op de ledenlijst. Wie lid is betaalt 5 euro per jaar en krijgt daar het behartigen van

Dat betekent dat het werk flink is toegenomen. “We overleggen met drie corporaties, dus we hebben jaarlijks bijvoorbeeld drie begrotingen te bespreken.” Dat kost tijd, maar vergt ook kennis van onderwerpen waarmee de huurdersvereniging in het verleden niet of niet veel

mee te maken had. Met het oog op dat laatste volgt het bestuur cursussen en laat het zich ondersteunen door de Woonbond. Ook is het mogelijk een beroep te doen op externe expertise.

Toegevoegde waarde

Volgens het bestuur verlopen de gesprekken met Woongoed GO goed. “De corporatie erkent dat de huurdersvereniging een toegevoegde waarde heeft, omdat wij alles vanuit het perspectief van de huurders bekijken. De lijntjes zijn kort. We worden goed op de hoogte gehouden door Woongoed GO, en als dat niet gebeurt, dan trekken we aan de bel.” In de Raad van Commissarissen zit bovendien een ‘huurcommissaris’ op voordracht van de huurdersvereniging. Naast het overleg met de corporaties, neemt de huurdersvereniging ook klachten van huurders in ontvangst. Dat kunnen allerlei klachten zijn – van onderhoud tot overlast – die volgens de huurder niet goed zijn opgepikt door de corporatie. Dan gaat de huurdersvereniging bemiddelen. “We zitten er op als een bok op de haverkist.” Klachten vormen echter maar een klein percentage van de

Voorzitter Maarten van der Klooster slaat de eerste paal voor de derde fase Margrietstraat Middelharnis. werkzaamheden. Het belangrijkste is: ijveren voor voldoende betaalbare, goede woningen. Mocht er één eilandelijke woningcorporatie komen, geeft het bestuur tot slot aan, dan moet die laagdrempelig zijn en in de eerste plaats in het belang van de huurders.

Wij wensen u een voorspoedig 2017

Doetinchemsestraat 4 3241AA Middelharnis E.: info@hvgoereeoverflakkee.nl T.: (0187) 486390

Woongoed GO - Editie december 2016  
Woongoed GO - Editie december 2016  
Advertisement