Page 1

Landbouwweg 1 3241 MV Middelharnis (0187) 471071 info@woongoedgo.nl www.woongoedgo.nl

Bericht van Dinsdag 7 juli 2015

Voorwoord

De woningwet herzien Op 1 juli 2015 was het dan het zover. Na jarenlange voorbereiding werd de nieuwe Woningwet werd van kracht. De woningbouwcorporaties staan voor een fors karwei om hun bedrijfsvoering op

de gevolgen van deze wet in te richten. Voor de meeste zaken hebben zij daar tot 1 januari 2017 de tijd voor. Nu het stof dat door alle perikelen rond woningbouwcorporaties een beetje is neergedaald, gaan de corporaties met de nieuwe Woningwet een nieuw tijdperk in. Waren

woningcorporaties voorheen zelfstandige particuliere ondernemingen, in de toekomst worden ze veel meer een soort filiaal van Den Haag. Persoonlijk vind ik dat jammer. Niet dat ik voorbij zie aan de problemen die zich in de sector hebben voorgedaan, want die zijn er geweest en niet zo’n beet je ook, maar feit blijft dat met het overgrote deel van de woningbouwcorporaties niks mis was en is. Echter ondervindt ook dat deel nu wel de gevolgen van alle maatregelen die zijn genomen en wordt ook hun autonomie fors aan banden gelegd. Is dat erg? Nee, voor een woningbouwvereniging als Woongoed GO valt dat mee. Zij heeft namelijk nooit veel anders gedaan dan datgene waar woningcorporaties ooit voor in het leven zijn geroepen; dat is woningzoekenden die een duwtje in de rug nodig hebben aan passend onder-

Uit de vereniging

dak helpen en de woningen die deze mensen bewonen keurig onderhouden. En daar is Woongoed GO goed in en dat blijft zij ook gewoon doen. Merken we dan weinig van die nieuwe Woningwet? Dat kan ik nu ook weer niet zeggen. Bijvoorbeeld: de benoeming van bestuur en leden van de Raad van commissarissen, kan zonder goedkeuring van de minister niet meer. Voor een autonome vereniging, die bijna 100 jaar bestaat, is het toch bijzonder te noemen dat zij niet meer (geheel) vrij is in het benoemen van leden van haar eigen bestuur en toezicht. Ik denk niet dat er andere verenigingen in Nederland zijn waar dat zo voor geregeld is. Natuurlijk moeten er mensen op die posten zitten, die voor hun taak zijn berekend, dat beseffen de woningbouwverenigingen zelf ook heel goed, maar vooraf goed-

door de test. We kregen (van u als huurders) het rapportcijfer 8,1 voor onze dienstverlening. Een mooi resultaat, dat met de gehele organisatie is bereikt. Het label is twee jaar geldig.

Ledenraad

De Ledenraad heeft in zijn vergadering van 16 juni 2015, de jaarrekening en het volkshuisvestelijk verslag 2014 vastgesteld en verleende bestuur en raad van commissarissen kwijting voor het gevoerde beleid en het uitgeoefende toezicht. Andere onderwerpen waren: de nieuwe Woningwet, het visitatierap-

Jaarrekening 2014

Het jaarresultaat van Woongoed GO over 2014 bedraagt € 33.000 positief. Dit positieve resultaat is met name te danken aan een strakke begrotingsdiscipline en sobere bedrijfsvoering want Woongoed heeft niet zoveel mogelijkheden om haar in-

keuring moeten vragen….tast mijns inziens de autonomie fors aan. Maar niet al te veel geklaagd, want het had – gegeven al de trieste gebeurtenissen – nog anders kunnen lopen. De woningbouwcorporaties bestaan nog en ze kunnen en mogen in de sociale volkshuisvesting nog hele mooie dingen blijven doen. Net zoals voorheen en laten we daar dankbaar voor zijn. Dank zij die woningcorporaties kennen we in Nederland namelijk geen schrijnende huisvestingstoestanden met gettovorming en wat al niet meer

port en de nieuwe governancecode. Verder werd die avond het strategisch voorraadbeleid gepresenteerd en besproken. De Ledenraad kon zich goed in het voorgenomen beleid vinden en complimenteerde de organisatie met het resultaat. In deze vergadering werd ook de voortgang van de wervingsprocedure voor de Ledenraad besproken. Tenslotte werd de ledenraad weer bijgepraat over allerlei actuele zaken.

In 2014 is er € 9 miljoen uitgegeven aan nieuwbouw. Denk hierbij aan de projecten Molenplein, West achterweg te Sommelsdijk, Westdijk te Nieuwe Tonge, Langeweg en Margrietstraat te Middelharnis. Verder is er aan de bestaande

Ledenvergadering

Donderdag 2 juli 2015 werd

nieuw beschikbaar voor een nieuwe zittingsperiode. Ook vanaf deze plaats wordt hij alle succes toegewenst.

KWH-huurlabel (kwaliteitstoets)

Het KWH-huurlabel kon in 2014 weer worden verlengd. Opnieuw kwamen we goed komsten te vergroten. Daarbij wil Woongoed GO de huren voor haar huurders betaalbaar houden. Het belang van een goede financiële bedrijfsvoering is hierbij evident. De overheidsheffingen kwammen in volle omvang op ons af. In 2014 is het record bedrag van bijna € 2 miljoen euro aan heffingen betaald. Niettemin is de reguliere bedrijfsexploitatie financieel gezond. De inkomsten zijn voldoende om de lopende onderhouds-, rente- en organisatiekosten te betalen.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt in samenwerking met

Voor u ligt weer nieuws van Woongoed. Wij informeren u daarmee over allerlei zaken. Uw reactie hierop, positief of negatief, horen wij graag. S. van Nieuwaal Directeur-bestuurder Woongoed GO

Het huishoudboekje over 2014 was op orde. Ook voor de komende jaren geeft het huishoudboekje een gezond beeld.

Ledenraad

de ledenvergadering gehouden in het kantoor van Woongoed GO. Ook hier stond het jaarverslag en de jaarrekening 2014 en de actualiteiten op de agenda. In de vacature die is ontstaan door het overlijden van Ton van Dijk, werd Theo Struik benoemd. Dhr. Struik had al eerder zitting in de Ledenraad en stelt zich op-

zij. Nee, in Nederland kunnen mensen, ook al hebben ze een smalle beurs, over het algemeen netjes wonen, in een goed onderhouden woning en tegen een betaalbare huur. Dat is een groot goed, waar de meeste andere landen jaloers naar kijken. En dat goed moeten we koesteren.

huurwoningen € 4,2 miljoen besteed aan onderhoud en verbeteringen. Ook is er voor bijna € 550.000 besteed aan duurzaamheid (zonnepanelen, isolatie, HR++ glas, ca.). 2014 was financieel gezien een mooi jaar. Indien er mogelijkheden zijn dan zullen we in de toekomst de huren blijven matigen en sociale woningen bouwen want dat is nodig. Maar de speelruimte is smal en de investeringen staan onder druk.

IN MEMORIAM ledenraadslid dhr A.P. (Ton) van Dijk Op zondag 19 april 2015 overleed Ton van Dijk na een ernstige ziekte. Een maand daarvoor had Ton besloten om wegens zijn vergevorderde ziekteproces uit de Ledenraad te stappen. Het ging hem zeer aan zijn hart die beslissing te nemen, want het werk in de Ledenraad heeft hij altijd met veel liefde gedaan. Wij zijn Ton dankbaar dat hij zich gedurende een aantal jaren voor de sociale volkshuisvesting in onze gemeente heeft mogen inzetten. Wij herinneren ons Ton als een sociaal bewogen man, die vooral opkwam voor de zwakkere in de samenleving. Ook vanaf deze plaats worden zijn vrouw, kinderen en verdere familie en vrienden sterkte toegewenst bij de verwerking van dit verlies.


bouwlocatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat de bestaande wegverharding en de oude riolering wordt verwijderd. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot begin juli 2015. Direct na de bouwvakvakantie zal begonnen worden met de heiwerkzaamheden. Aansluitend zullen de bouwwerkzaamheden van start gaan en moeten de eerste woningen medio december 2015 worden opgeleverd. Er wordt gebouwd in 3 fases.

Projecten / Techniek Feestelijke ingebruikname Menheerse Stee (middelharnis)

Donderdag 12 maart was het zover! De officiële feestelijke opening van het nieuwe appartementencomplex van Woongoed GO aan de Langeweg te Middelharnis. Het complex is een prachtige blikvanger voor Middelharnis. Het complex is gelegen op de plek waar vroeger het kantoor van onze Woningbouwvereniging, was gevestigd. Aan de buitenmuren wapperde bij ieder appartement de Nederlandse vlag,

De Beukelaar aan de Juliana van Stolberglaan in Middelharnis zal dan van doelgroep gaan ‘verschieten’. Hier komen mensen te wonen die met begeleiding op afstand zelfstandig een huishouden kunnen voeren.

Woonzorgcomplex Koelhuislocatie (Stad aan ‘t Haringvliet)

De bouw vordert gestaag en het woonzorgcomplex met 11 appartementen, een zorgpost en behandelruimte voor CuraMare en een huisartsenpraktijk met apotheek voor huisarts J. van de Putte, zal na de bouwvakvakantie worden opgeleverd. Het unieke is dat door het toepassen van slimme technische hulpmiddelen de huurders in staat gesteld worden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Renovatie Van Bronckhorststraat (Stad aan ‘t Haringvliet)

Opplussen van 0 naar 2 sterren. Er is gestart met grootonderhoud aan tien seniorenwoningen aan de Van Bronckhorststraat in Stad aan ’t Haringvliet. De werkzaamheden worden grotendeels aan de schil van de woningen uitgeterwijl blauwe, gele en witte ballonnen het feestbeeld nog eens onderstreepten. Het nieuwe complex werd officieel in gebruik genomen én werd de nieuwe naam onthuld: Menheerse Stee. De openingshandeling werd verricht door oudburgemeester drs. Pieter Zevenbergen van de voormalige gemeente Middelharnis, die veel heeft betekend voor het mogelijk maken van de bouw.

Brandsteeg/Havenkwartier Middelharnis

Mei jl. heeft onze directeur Simon van Nieuwaal meegeholpen om symbolisch de eerste paal te slaan. Woongoed kocht twee woningen aan in het project Havenkwartier dat door Wonen op Flakkee wordt ontwikkeld. Het zijn kleinere woningen, geschikt voor een alleenstaande of voor starters Het is een prachtig dorpsvernieuwingsproject met een duidelijk link naar het verleden. Immers hier wordt nieuw teruggebouwd wat er in het verleden ook stond. Althans aan de buitenkant. De twee door Woongoed aangekochte woningen staan aan het Spuiplein en hieronder ziet u hoe ze er uit komen te zien. De woningen zullen in de tweede helft van dit jaar worden opgeleverd. Vindt u dit leuk, meldt u bij onze woonconsulent en wie weet komt u voor deze woning in aanmerking.

Prinses Margrietstraat (Middelharnis)

Het grootste deel van de woningen aan de Pr. Margrietstraat is gesloopt. De renovatie van de vier Zweedse woningen is gereed. De omgevingsvergunning voor een groot deel van de woningen is in 2014 in verschillende fasen ingediend. De bouw van 9 woningen en 1 miva woning heeft prioriteit. Naar verwachting zal na de zomervakantie 2015 begonnen worden met de bouw van deze woningen door aannemer Kroon & de Koning.

voerd. Het dak wordt compleet vervangen. Hekwerken en verlichting worden vervangen. Tevens worden de woningen rollator toegankelijk. Ook het trappenhuis zal compleet worden aangepakt. Het aanwezige asbest zal op vakkundige wijze worden verwijderd. Tot slot zullen er energiebesparende maatregelen genomen worden in de vorm van: • Het aanbrengen van vloerisolatie in de kruipruimte; • Het aanbrengen van spouwmuurisolatie ; • Het plaatsen van HR ++ glas in het complete pand; • Het plaatsen van Pv panelen in het volledig dakvlak aan de straatzijde. • De appartementen worden met deze verbouwing opgeplust van 0 naar 2 sterren.

Vernieuwing Nieuwe-Tonge (Tuundurp) Refugium (Sommelsdijk)

Sjaloom Zorg heeft aangegeven aan Woongoed dat zij graag de locatie Stoofhoek 2 Refugium uitbreidt tot ca. 30 appartementen. Op dit moment zijn 13 appartementen aanwezig, verbouw en uitbreiding is dus noodzakelijk. Daarnaast zullen er gemeenschappelijke woonkamers gerealiseerd moeten worden en een ruimte voor dagbesteding die twee maal

zo groot zal moeten zijn dan de beschikbare ruimte in de “Oranjerie”. Inmiddels is de omgevingsvergunning afgegeven. De aanbestedingsprocedure is juni 2015 gehouden waarna aansluitend begonnen zal worden met de bouw.

De voorbereidingen hebben even geduurd, onder andere was er een bezwaar van de eigenaren in de Burgenmeester Overdorpstraat dat de woningen te dicht op hun erfgrens gebouwd zouden worden. Ondanks dat dit mocht heeft

Woongoed GO op eigener beweging de nieuwbouw 1,30 meter tot 3 meter verplaatst. Langzamerhand gaat de vernieuwing van het hart van Nieuwe-Tonge beginnen. Na de uitverhuizing van de bewoners van de Dominee van Baerlestraat is begonnen met het rooien van bomen en zijn de woningen aan de ds. van Baerlestraat gesloopt. Vanaf half mei is de gemeente begonnen met het bouwrijp maken van de

Strategisch Voorraad Beleid

Woongoed GO wil haar woningvoorraad ook voor de toekomst aantrekkelijk houden. Daarom is het noodzakelijk om tijdig in de woningvoorraad te investeren en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De economische levensduur van woonruimte is immers lang, terwijl de woonbehoeften snel veranderen. Op termijn zal de huidige woningvoorraad van Woongoed GO op een aantal punten niet meer voldoen aan de huidige vraag- en marktontwikkeling. Daarom is er een nieuwe strategie ontwikkeld over hoe de woningvoorraad er in de komende jaren uit moet gaan zien. Dit heet in de woningbouwwereld. Het strategisch voorraadbeleid (SVB). De doelstelling van het strategisch voorraadbeleid is zowel het tegemoet komen aan de huidige, als aan de toekomstige wensen van de woonconsument. Daarbij spelen duurzaamheid en energiebesparing en het langer zelfstandig wonen van bewoners in de eigen woning een belangrijke rol. Vanuit het strategisch voorraadbeleid wordt per woningtype en dorpskern bepaald welke maatregelen getroffen moeten worden om de woningen op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Daarnaast geeft het SVB inzicht in de omvang van de benodigde nieuwbouwrealisatie. Door de gewenste samenstelling van de woningvoorraad in 2025 te vergelijken met de huidige samenstelling van de woningvoorraad is er een vraagportefeuille opgesteld. Vervolgens zijn er een viertal scenario’s gemaakt. De vier scenario’s zijn; doorexploiteren, renoveren, herstructureren en verkopen. Vervolgens is er per woonkern een strategiekeuze gemaakt voor ieder woningtype waarna de nieuwe (gewenste) situatie is bepaald. De strategie van Woongoed GO is er op gericht door middel van aanpassing, beheer en nieuwbouw de vraag- en aanbodverhouding in 2025 als het ware zo ver te brengen dat er een moderne goed toegeruste woningvoorraad is om de huurders, jong en oud, op Goeree Overflakkee een goed woning te kunnen aanbieden.


Energiezaken / Duurzaamheid PassiefBouwen Award

Met de zes zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen aan het Molenplein in Middelharnis heeft Woongoed GO de PassiefBouwen Award 2014 gewonnen in de categorie woningen nieuwbouw. De feestelijke prijsuitreiking vond 12 februari plaats op de Bouwbeurs in Utrecht. Volgens het

Huishoud inkomen

Overheid

Woongoed GO

Tot en met € 34.229

2,5%

1,5%

Meer dan € 34.229 en minder dan € 43.786

3%

2%

Meer dan € 43.786

5%

3,5%

Voor meer inhoudelijke informatie inzake de inkomensafhankelijke huurverhoging, kijkt u op www.woongoedgo.nl

Gewijzigde incassoprocedure

Per de huur van juni 2015 wordt de huur niet meer op 10 juni afgeschreven maar op 1 juni.

voor 3 en meerpersoonshuishoudens. Het toetsingsinkomen hierbij is voor eenpersoons(ouderen)huishoudens € 21.950 en voor meerpersoonshuishoudens en meerpersoons-ouderenhuishoudens respectievelijk € 29.800/€ 29.825 bruto per jaar. Deze maatregelen worden de komende maanden door Woongoed GO ingevoerd. Wat betekent de liberalisatiegrens Huurwoningen zijn onderverdeeld in gereguleerde huurwoningen en vrije sector huurwoningen (geliberaliseerde huurwoningen). Gereguleerde huurwoningen zijn huurwoningen waarvan de minister jaarlijks de huurverhoging vaststelt en zodoende garandeert dat ook mensen met een smalle beurs een woning kunnen huren. Vrije sector niet, daar is de marktwerking van toepassing. Dit zijn dan ook de dure huurwoningen. De minister heeft een grens afgesproken tot welke huurprijs een huurwoning gereguleerd genoemd mag worden. Deze grens heet de liberalisatiegrens.

Bewoners inloopavonden

Afgelopen 23 maart is er weer een succesvolle bewonersavond geweest waar u als huurder uw zegje kon doen. Richting de gemeente, politie en Woongoed GO. Dit keer was Middeharnis Centrum/Prinsenbuurt aan de beurt. Noteer in uw agenda 14 september als u in Nieuwe Tonge woont want dan kunt u in Elim uw zegje doen. In november is Oude Tonge aan de buurt. Deze datum wordt nog gepland. Al vele jaren is Woongoed GO gewend de automatische incasso van de huur op de 10e van de maand te laten plaatsvinden. Om diverse redenen zag Woongoed GO zich genoodzaakt de incassodatum te vervroegen naar de 1e van de maand. Reeds in april zijn alle huurders hier over geïnformeerd dat dit per de huur van juni zou gaan plaatsvinden.

juryrapport is van het project een voorbeeldwerking te verwachten. Passief bouwen wordt vaak geassocieerd met rechttoe, rechtaan, maar dankzij een zekere speelsheid in de gevels is daar bij het Molenplein geen sprake van. Door een slim ontwerp en een zorgvuldige uitvoering is het gelukt te voldoen aan de strenge eisen van Passiefbouwen. De woningen hebben een zeer hoogwaardige thermische en luchtdichte schil en er is vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning gerealiseerd. Ook is vloerverwarming en -koeling en een hybride luchtwarmtepomp toegepast. Daarnaast vindt de jury de vormgeving inspirerend. Het resultaat is ronduit fraai te noemen. Woongoed Go is natuurlijk trots op dit behaalde resultaat.

Duurzaamheid 2015

In de tweede helft van 2015 zullen er weer volop energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Zoals bij de woningen die muteren: spouwmuurisolatie, vloerisolatie, zonnepanelen en HR++ glas. In het afgelopen half jaar zijn bij 37 woningen zonnepanelen gelegd en 40 woningen voorzien van spouwmuurisolatie en 20 woningen van vloerisolatie. Op 75 adressen is HR++ glas geplaatst. De plannen voor de dakrenovatie en energiebesparende maatregelen voor de Rembrandlaan 65 t/m 109, 70 t/m 112 en Rubensplein 73 t/m 101 te Middelharnis worden op dit moment uitgewerkt. De desbetreffende huurders zullen hierover persoonlijk geïnformeerd worden. Het komt ook steeds meer voor dat huurders op eigen initiatief een verzoek indienen voor het plaatsen van energiebesparende maatregelen (zonnepanelen, HR++ glas e.d.). Hieraan willen wij gehoor geven. Neemt u contact met ons op of uw woning hiervoor in aanmerking komt. Houdt u er wel rekening mee dat wij het aanbrengen van de maatregelen kostendekkend in de huur in rekening brengen. De lagere energiekosten zijn voor u!!!!

Woondiensten Woongoed GO matigt de huurverhoging 2015 Woongoed GO is van mening dat, gelet op de economische ontwikkeling en de beperkte inkomensontwikkeling waar onze huurders mee geconfronteerd worden, er een matiging moet komen van de huurverhoging. Daarom heeft Woongoed GO besloten dit jaar een lagere huurverhoging toe te passen dan de Overheid toestaat. Woongoed GO heeft in beperkte mate gebruik gemaakt van de inkomensafhankelijke huurverhoging. In de onderstaande tabel staat welke percentages huurverhoging per 1 juli 2015 de Overheid maximaal toestaat en Woongoed GO uiteindelijk vraagt afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van uw huishouden:

Waarom vervroegen? • In uw huurcontract is vastgelegd dat de huur vooraf op de eerste van de maand betaald moet worden. • Door gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van incasseren en betalen, sluit de huidige incassoprocedure niet meer aan. • Instanties als de Belastingdienst en het UWV hebben de afgelopen jaren de uitbetaaldata aangepast. Hierdoor komen diverse huurders in de problemen. • Huurders die middels een huurnota betalen, dienen dit te doen voor de eerste van de maand, terwijl de automatische incasso pas de 10e van de maand plaats vindt. Deze procedure leidt tot extra administratiekosten en schept verwarring. We willen graag één lijn trekken. • In toenemende mate verzoeken huurders ons de incassodatum te wijzigen naar een geschikter tijdstip, met voorkeur het einde van de maand. De afgelopen maanden zijn wij door veel huurders gebeld. Wanneer bleek dat het vervroegen van de huurincasso tot betalingsproblemen zou leiden is er een passende betalingsregeling getroffen. Zo’n 50 huurders hebben hier tot nu toe gebruikt van gemaakt. Als nu achteraf blijkt dat het betalen van de huur door het vervroegen van de incassoprocedure voor u ook een probleem geeft neemt u dan contact met ons op. Wij zullen dan met u een passende regeling treffen.

NL doet

In het kader van de nationale dag van het vrijwilligers werk op 20 maart heeft het personeel van Woongoed GO zich belangenloos van zijn beste kant laten zien en de handen uit de mouwen gestoken bij de voorjaarsschoonmaak van Ebbe en Vloed. Terrassen werden geschrobd, konijnenhokken voorzien van een nieuw verfje en de plantenbakken gevuld met nieuwe frisse aanplant.

Officiële opening bibliotheek in Ebbe en Vloed

Door het overhandigen van boeken uit de bibliotheek door wethouder dhr. G. de Jong aan drie vrijwilligers van de bibliotheek, werd woensdagmiddag 24 juni, de bibliotheek in Ebbe en Vloed officieel geopend. Vanaf 3 juni dit jaar, is Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, vestiging Oude-Tonge, gevestigd in Woonzorglocatie Ebbe en Vloed aan ‘t Getij 3 in Oude-Tonge. De voormalige bibliotheeklocatie in OudeTonge in het voormalige gemeentehuis is vervallen. De bibliotheek is geopend op dinsdag van 13.00 - 17.00 uur, woensdag van 10.00 - 17.00 uur en vrijdag van 13.00 - 17.00 uur.

Woningwet Huurders

Vanaf 1 juli is de nieuwe woningwet van kracht. Maatregelen uit deze wet hebben grote invloed op het huurbeleid van Woongoed GO. Hieronder is een drietal zaken die direct betrekking heeft op woningzoekenden en huurders. – Vanaf 1 juli is er sprake van verruiming van de 90/10-regel naar de zogenaamde 80/10/10-regel. – Per 1 januari 2016 is het verplicht om huishoudens met huurtoeslag passend naar hun inkomen te huisvesten – De liberalisatiegrens wordt per 1 januari 2016 3 jaar bevroren op € 710,68

Woningverkoop

Wat is de 80/10/10-regel? Per 1 juli mag Woongoed GO 80% van de sociale huurwoningen toewijzen aan woningzoekenden met een gezamenlijk bruto inkomen tot € 34.911, nog eens 10% aan woningzoekenden met een inkomen tot € 38.950 en nog eens 10% vrije ruimte voor inkomens daarboven. Deze maatregel is 5½ jaar van kracht. Door deze maatregel lijkt er wat meer ruimte te komen voor woningzoekenden met een midden-inkomen. Of dit zo is zal de komende tijd moeten leren. Wat is Passend toewijzen Per 1 januari 2016 dient 95% van de woningzoekenden die op basis van hun inkomen recht hebben op huurtoeslag uitsluitend gehuisvest te worden in woningen met een huurprijs die onder de maximale huurgrens van de huurtoeslag (aftoppingsgrens) valt. Deze aftoppingsgrens is vastgesteld op een huurprijs van € 576,87 voor 1 en 2 persoonshuishoudens en op € 618,24

Doelstelling voor 2015 in juni al gehaald. In alle woonkernen worden met regelmaat geselecteerde huurwoningen te koop aangeboden. Het voordeel van deze woningen is dat zij kwalitatief goed onderhouden zijn en vaak vriendelijk geprijsd Vanwege dit feit weten steeds meer mensen Woongoed GO te vinden voor het kopen van een woning. Wij bedienen zowel onze huurders, woningzoekenden en derden. Dit heeft er in geresulteerd dat boven verwachting de verkoopdoelstelling voor heel 2015 reeds in juni is gehaald! Dit houdt niet in dat Woongoed GO nu een verkoopstop inlast. Bent u geïnteresseerd in een te koop staande woning van Woongoed GO neemt u dan contact met ons op. • Als huurder van Woongoed GO krijgt u korting op de aankoop van een woning van Woongoed GO. Afhankelijk van hoelang u huurt kan dit oplopen tot maar liefst 10%! • In 2013 is meer dan driekwart van de verkochte woningen door huurders gekocht! • Met een goed hypotheekadvies kunt u uw maandlasten voor jaren vastzetten.


Met korting uw huurwoning kopen?

Onderhoud

Een groot deel van de huurwoningen van Woongoed GO is gelabeld voor verkoop! Zou u graag uw huidige huurwoning willen kopen? Neem contact met ons op om te informeren of uw woning aangemerkt is voor verkoop. Huurders van Woongoed GO krijgen een aantrekkelijke korting op de taxatieprijs!

Planmatig onderhoud 2e helft 2015:

Wanneer u serieus geïnteresseerd bent in de aankoop van uw woning, adviseren wij u alvast een afspraak te maken met een financieel adviseur. Als u weet dat uw financiële situatie het toelaat een woning te kopen, neemt u contact op met Woongoed GO. Voor het bepalen van de waarde van de woning maakt Woongoed GO gebruik van een externe taxateur. Nadat de taxateur de waarde van uw woning heeft vastgesteld, ontvangt u een schriftelijke aanbieding van Woongoed GO. Hierop kunt u zien wat de taxatiewaarde van de woning is, en wat de korting (maximaal 10%) is die voor u van toepassing is. De taxatiewaarde minus de korting is het bedrag waarvoor u uw woning kunt aankopen.

Keurige, royale hoekwoning

(bj. 1969, inhoud ca. 348 m3), gelegen op ca. 158 m2 eigen grond. Deze woning heeft kunststof kozijnen met HR++ glas, en is v.v. pv-panelen t.b.v. het winnen van zonne-energie. Indeling: beg. grond: 1e verd: 2e verd:

hal met trapopgang, toilet, doorzonwoonkamer, keuken; overloop, badkamer, 3 slaapkamers; bereikbaar middels vaste trap: overloop, slaapkamer.

Voor informatie, bezichtiging en voorwaarden: www.woongoedgo.nl of 0187-471071.

TE KOOP W.V. v. Wittenhorststraat 1 Stad aan ‘t Haringvliet Verkoopprijs: e 167.000,- k.k.

Algemeen: Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden zullen de huurders door Woongoed GO of door de aannemer middels een brief op de hoogte gesteld worden van de uitvoering van de werkzaamheden.

Schilderwerk:

Middelharnis Cluster: 002.01 002.02 003.02 003.05 003.11 004.01 004.02 004.05 005.02 006.01 006.02 006.03 006.04 006.05 008.01 008.03 009.03 013.00 014.00 026.01 026.02 036.00 056.01 9101 050.00 052.00 053.00 054.00 055.00 059.00

Nieuwe-Tonge Cluster: 010.01 002.03 003.14 006.12 009.07 Oude-Tonge Cluster: 215.00 206.02 207.02

207.03 47.02 091.06 201.01 201.03 205.01 208.01 208.02

Mooie, centraal gelegen winkel- en atelierruimte!

Zeer goed onderhouden, speels ingedeeld dubbel winkelpand (in ca. 2005 grootschalig gerenoveerd, gebruiksopp. 212 m2) in het dorpscentrum gelegen. Het pand is tevens geschikt te maken voor gebruik als woonhuis. Indeling: beg. grond: bovenverdieping:

royale open ruimte met vaste halfronde balie, gesloten keuken, opslagruimte/ bijkeuken met toiletruimte (2x); grote open atelier-/zolderruimte met dakramen en vide, kantoor, bergkast.

Voor informatie, bezichtiging en voorwaarden: www.woongoedgo.nl of 0187-471071.

TE KOOP Binnenweg 5 – Sommelsdijk Verkoopprijs: e 165.000,- k.k.

Adres: Meidoornstraat 1-7 Lijsterbesweg 2-8 / Berkenlaan 37-59 Meidoornstraat 2-10 Berkenlaan 28 t/m 48 Pr. Margrietstraat 40-58 Beatrixlaan 2-24 Pr. Beatrixlaan 1-19 Pr. Margrietstraat 14-38 J.W. Frisostraat 12-26 Pr. Mauritsstraat 2-6 / J.W. Frisolaan 19-27 / O. Nassaustraat 2-8 J.W. Frisostraat 2-8 Rottenburgseweg 62-76 Wilgenlaan 1-23 J.W. Frisostraat 1-17a Kastanjelaan 26-40 / Essenlaan 1-17/ Marietjespad 28-32 Pr. Marijkestraat 2-28a/4 t/m 28 Lijsterbesweg 29-33 / Elzenlaan 2-38 Doetinchemsestraat 29-43/ Wilgenlaan 61-69 / Rottenburgseweg 98-116 Lijsterbesweg 69-81 Rembrandtlaan 138, 142-148, 152 Rembrandtlaan 140, 150 Kon. Julianaweg 22-36 Burg. Meestermijslaan 51 t/m 85 burg. Meestermijslaan 41 Berkenlaan 35a Verlengt Marietjespad 2 t/m 22 Kastanjelaan 7 t/m 13 Kastanjelaan 17 t/m 35 Lijsterbesweg 10 t/m 52a Berkenlaan 82 t/m 88 Gedempt Kanaal 25 t/m 43 Gedempt kanaal 21

Planning: uitvoering uitvoering 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal gereed gereed uitvoering 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal voorjaar 2016 voorjaar 2016

Adres: Burgemeester Overdorpstraat 46,48,50 Fr. van Borselenstraat 40 t/m 46 / Hertog Jan van Beierenlaan 45 t/m 55 Koningin Julianastraat 2 t/m 24 Weistraat 2 t/m 44 (even) Verolmestraat 27 t/m 41 (oneven) Verolmestraat 3 t/m 25 (oneven)

Planning: 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal

Adres: Melkweg 3-25 Dabbestraat 21-29 / Bernardstraat 51-61 / Kennedystraat 1-11, 22-28 Bernhardstraat 63-69/Lincolnplein1-39,2-20/ Rooseveldstraat 54-64/Johnsonstraat 11-17 Trumanstraat 15-23 Lincolnplein 22-32/ Rooseveldstraat 2-52 Kennedystraat 27 t/m 31 Arendstraat 34,36 en 38 Bernardstraat 42/46 Julianastraat 44-62/Willemstraat 19-25 Bernardstraat 6-40 Eisenhowerlaan 17 Washingtonstraat 7-17 / 21-31

Planning: uitvoering 3e/4e kwartaal uitvoering 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal uitvoering 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal gereed

Stad a/h Haringvliet Cluster: Adres: 010.02 Halfwas.str. 2-16/Wittenhorststr. 1-13

Planning: 3e/4e kwartaal

Overig planmatig onderhoud Dakbedekking: Lijsterbesweg 54 t/m 76 Middelharnis Berkenlaan 50 t/m 80 Middelharnis

Planning 3e kwartaal 3e kwartaal

Garagedeuren: In de garages aan de Mariniersweg Oude-Tonge deuren vervangen. 4e kwartaal Garagedeuren Meidoornstraat nazien 3e kwartaal Vervangen teerverharding door tegelbestrating en riolering: Berkenlaan 28 t/m 48 Middelharnis

3e/4e kwartaal

Voegwerken: Voegwerk schoorsteen Berkenlaan 50 t/m 80 Middelharnis. Voegwerk Berkenlaan 21 t/m 35 Middelharnis. Voegwerk Berkenlaan 28 t/m 48 Middelharnis

3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal 3e/4e kwartaal

Lift onderhoud: Gedempt Kanaal 25 t/m 43 Middelharnis

3e/4e kwartaal

Woongoed GO  

Informatieblad Woongoed Goeree-Overflakkee. Huis-aan-huis verspreid op GO

Woongoed GO  

Informatieblad Woongoed Goeree-Overflakkee. Huis-aan-huis verspreid op GO

Advertisement