Page 1

Landbouwweg 1 3241 MV Middelharnis (0187) 471071 info@woongoedgo.nl www.woongoedgo.nl

Bericht van Vrijdag 27 december 2013

Van de directeur

Aanpakken

Woongoed GO kijkt terug op een productief jaar. Ook al is de economische crisis in de wereld, Europa en Nederland nog niet voorbij. Niet alleen werd het woonzorgcomplex Ebbe en Vloed aan ’t Getij in OudeTonge in gebruik genomen, ook in Nieuwe Tonge werden enkele prachtige nieuwe seniorenwoningen aan enthousiaste huurders beschikbaar gesteld. Meerdere bewoners van het project aan de Molenweg in Middelharnis kregen eind 2013 hun sleutel uitgereikt. Een prachtig plan waar vrijwel alleen jonge starters samen met Woongoed bouwden. In

datzelfde plan werden ook tien huurwoningen gebouwd. Zeer energiezuinig tot energieneutraal (levert net zoveel energie als er wordt gebruikt). Nieuwe plannen werd doorontwikkeld en naar het zich laat aanzien, zullen er in 2014 opnieuw mooie woningen aan het bezit van Woongoed GO worden toegevoegd. Woongoed GO is daar ondanks alle financiële perikelen van verhuurderheffing enz. nog steeds toe in staat. Gelukkig want Woongoed GO is een gezond bedrijf en zal dat – onvoorziene omstandigheden daargelaten – ook blijven. Woongoed is er om de doelgroepen aan een huurwoning te helpen en dat blijft zij ook doen. Als we zien op het aantal woningzoekenden op ons eiland en de werkgelegenheid in de bouwsector, blijft dat ook hard nodig. Aanpakken dus!

mutatieonderhoud van het bestaand bezit. Nu gaat de dienstverlening van Woongoed GO natuurlijk veel verder dan al die technische zaken. Op vele manieren zijn we actief geweest. Ik denk alleen al aan de inloopavonden die werden gehouden. Op een gezellige, maar zeker ook nuttige en zinvolle manier kwamen de huurders aan het woord over hun woning, woonomgeving en woonkern. Mensen als er weer een uitnodiging voor het bijwonen van zo’n avond bij u in de bus valt, maak er gebruik van. Dit jaar werd het verkoopbeleid fors aangepast. Veel meer huurwoningen werden voor verkoop gelabeld. Dat betekent meer keuzemogelijkheden en natuurlijk ook inkomsten voor onze vereniging. Er werden aanzienlijk meer woningen verkocht dan geraamd. Ook een voor-

Ondertussen ging het ‘gewone’ werk door: groot, planmatig, reparatie en

Uit de vereniging

volkshuisvesting en is dan ook met zijn deskundigheid een welkome aanvulling in

Ledenraad

In 2013 werd regelmatig formeel en informeel met de Ledenraad vergaderd. De Ledenraad stelt – zoals u weet - de begroting en de jaarrekening vast en benoemt de leden van de Raad van Commissarissen. Verder wordt periodiek met de Ledenraad over belangrijke zaken gesproken. Zo wordt de vinger aan de pols gehouden. Donderdag 28 november 2013 stelde de ledenraad de goedgekeurde begroting 2014 en de statutenwijziging vast.

Raad van commissarissen

De heer Ton van der Linden, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is per 31 december 2013 aftredend en niet herkiesbaar. Er moest daarom van hem afscheid worden genomen. Hier is in verschillende geledingen uitgebreid bij stil gestaan. Gedurende vele jaren heeft hij zich ingezet voor onze woningbouwvereniging.

zichtig teken dat het vertrouwen in de economie langzaam terugkeert. De verkoop doen we in eigen beheer en dat loopt goed. Zowel zittende huurders als woningzoekenden zijn op die manier aan een eigen woning geholpen.

Heffingen

Minder vrolijk nieuws betreft de verhuurder- en saneringsheffing. Deze O ve r h e i d s m a a t r e g e l e n treffen ook Woongoed GO hard. Vanaf 2014 gaat het over enkele miljoenen per jaar. Woongoed GO ziet het als een indirecte belastingheffing. Want hoewel Woongoed dit probeert te compenseren door allerlei versoberingen door te voeren en ook huurwoningen te verkopen, ontkomt zij er volgend jaar niet aan, niet alleen de huren te verhogen maar ook de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Ook zullen de huren verder worden geharmoniseerd bij mutatie. De Overheid maakt dit mogelijk en Woongoed GO moet van die mogelijkheid gebruik maken. Het is niet anders. Aedes heeft namens de corporaties in ieder geval wel weten te bedingen, dat niet de helft van de sociale huurwoningen in de com-

man op als voorzitter van de RvC. Nu bestaat de Raad van Commissarissen nog uit 5 leden, in 2014 worden er 2 nieuwe leden geworven om te komen tot het in de statuten bepaalde aantal van 7.

Ledenvergadering

De scheidend voorzitter Van der Linden overhandigde bloemen aan het nieuwe RvC-lid dhr. P. Feller.

Het jaar 2013 dat dhr. Van der Linden voorzitter was, is bepaald niet gemakkelijk geweest. Bij het afscheid zijn de verdiensten van dhr. Van der Linden belicht en is hij namens de gehele vereniging hartelijk dank gezegd. Per 1 januari 2014 wordt de RvC aangevuld met dhr. P. Feller. Dhr. Feller is door de Ledenraad benoemd op voordracht van de Huurdervereniging Woonbelang. Hij bezet een zogenaamde huurderkwaliteitszetel. Dhr. Feller staat bekend als een bestuurder met hart voor de

de vereniging. Hij is jaren wethouder geweest in de voormalige gemeente Goedereede. Vanaf 1 januari 2014 treedt de heer C. Dol-

Dhr. C. Dolman

Op dinsdagavond 17 december jl. kwamen de leden bijeen in de grote vergaderzaal van het kantoor van Woongoed GO. Het was opnieuw een informatieve vergadering. Informatie werd gegeven over de stand van zaken in onze vereniging. De begroting en de projecten kwamen uitvoerig aan de orde Verder werd er over meerdere onderwerpen van gedachten gewisseld. De ledenraadsleden dhr. H.P. Godrie uit Stad aan ’t Haringvliet en M. van Balen uit Middelharnis, waren aftredend en werden herkozen. Dhr. P. Schrijver trad eveneens af, maar was niet herkiesbaar. Dhr. Schrijver heeft zich ook vele jaren ingezet als ledenraadslid voor onze vereniging. Hij werd hartelijk bedankt voor zijn inzet. De vrijgekomen zetel wordt

Deze uitgave is mogelijk gemaakt in samenwerking met

merciële sector terecht komt. Dat is echt winst. En verder, laten we hopen, dat deze bijdrage aan de tekorten van de Overheid, het herstel van onze economie dichterbij brengt. Als dat zo is, dan zijn al de offers die gebracht moeten worden niet voor niets geweest. Lichtpuntje is dan weer wel, dat in de Tweede Kamer een motie is aanvaard om de inkomensgrens om voor een sociale huurwoning in aanmerking te kunnen komen, op te trekken van ruim € 34.000 maar € 38.000 bruto per jaar. Of dat doorgaat is nog de vraag, want ook Europa moet instemmen, maar het is een begin. De corporaties hebben hier lang op aangedrongen. Immers nu dreigen mensen tussen wal en schip te vallen: niet meer kunnen huren en ook niet kunnen kopen.

Statuten

In 2013 zijn de statuten gewijzigd. Dat was om allerlei redenen nodig. Een belangrijke is de officiële naamwijziging. We gebruiken Woongoed GoereeOverflakkee al sinds de opening van ons nieuwe kantoorgebouw, maar statutair moest dat nog

per 1 januari 2014 ingevuld door Mevrouw J.W.M. Bierbooms. Mw. Bierbooms is zowel lid als huurder van onze vereniging. Zij beschikt over het diploma Management, economie en recht en is werkzaam bij de gemeente Dordrecht. Zij is zeer gemotiveerd om vanuit haar deskundigheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Woongoed GO in een turbulente tijd. Zij heeft affiniteit met huurders. De huidige ontwikkelingen in

aangepast worden. Een andere belangrijke reden was het voorzitterschap. Bij de laatstgehouden visitatie was de onderzoekscommissie in het kader van wat dan zo mooi heet ‘good governance’ minder gelukkig met hoe het voorzitterschap van de Ledenraad en Ledenvergadering was geregeld. Dat is nu aangepast. De directeurbestuurder is nu tevens voorzitter van beide geledingen. Tenslotte besloot de Ledenraad om het aantal commissarissen op 7 vast te stellen. Nu was dat maximaal 7. Er worden nu dus twee commissarissen geworven. De nieuwe statuten staan inmiddels op de website. Veel leesplezier met deze editie van Bericht van Woongoed GO Ik wens u namens alle geledingen van onze vereniging een voorspoedig 2014. S. van Nieuwaal, directeur-bestuurder

corporatieland hebben haar interesse. Zij is van mening, dat zij vanuit haar financiële en juridische deskundigheid een bijdrage kan leveren. Zij vindt het ook gezond om naast haar reguliere werk, iets heel anders te doen in de samenleving, door mee te denken bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. De nieuw gekozen en herkozen ledenraadsleden wordt veel succes toegewenst.

Van dhr. P. Schrijver werd afscheid genomen en mevr. Bierbooms werd verwelkomd.


Begroting 2014

In november is door de raad van commissarissen en de ledenraad de begroting 2014 en de meerjarenbegroting goedgekeurd en vastgesteld. De begroting 2014 sluit met een positief resultaat van € 59.000. Dit jaar was het samenstellen van een sluitende begroting een hele toer. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door de zogenaamde verhuurdersheffing en de saneringsheffing. De verhuurdersheffing is een belastingmaatregel van de overheid om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en de saneringsheffing is een heffing die nodig is om de corporaties die financiële problemen hebben- denk bijvoorbeeld aan Vestia - niet failliet te laten gaan. De verhuurdersheffing en de saneringsheffing gaan Woongoed GO de komende jaren flink geld kosten. Totaal praten we over een bedrag van € 10,5 miljoen(!) voor de komende vijf jaar. Geld dat Woongoed GO graag ingezet had voor het verbeteren van haar bezit voor de huurders en voor nieuwe investeringen in nieuwbouw voor woningzoekenden. Dit bedrag kan Woongoed GO niet zomaar betalen zonder stevig in te grijpen in haar bedrijfsvoering. Er is na veel overleg en interne discussie gekozen om dit bedrag op de volgende wijzen te financieren: • Bezuinigen op de eigen bedrijfsvoering • Uitbreiden van het verkopen van woningen Uit de eerste concept berekeningen bleek echter dat de op deze wijze gegenereerde opbrengsten niet voldoende waren om de heffingen van minister Blok op te brengen. Tenslotte

Projecten

is er daarom nog aan toegevoegd de huren in 2014, verder te verhogen.

Helaas schetsen wij bij de begroting 2014 dus een minder vrolijk beeld. Positief daarentegen is dat Woongoed GO door deze maatregelen ook de komende jaren kan blijven investeren in de kwaliteit van haar bezit, in nieuwbouw en verduurzaming. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen en het nemen van andere energiebesparende maatregelen. Dit is en blijft een belangrijke opgave voor Woongoed GO als we letten op de aantallen woningzoekenden en het ook het kunnen blijven verhuren aan toekomstige generaties.

Stakeholders

Woongoed GO hield haar jaarlijkse stakeholdersoverleg op woensdagavond 11 december 2013 in het eigen kantoor. Het doel hiervan is om met alle belanghouders (huurdersvereniging, gemeente, collega’s, woningzoekenden, huurders, bouwers enz.) bij te praten over het beleid van de woningbouwvereniging. De beleidskoers kan immers bijgesteld worden en de bedoeling van het stakeholdersoverleg is daarom ook om zelf de eigen tegenspraak te organiseren. Kortom: “doet Woongoed GO de goede dingen en vervolgens die dingen goed!“

de beleidsvoornemens en de begroting voor volgend jaar. Waarna aan de hand van een aantal stellingen van gedachten werd gewisseld. De heer Bram Klouwen van adviesbureau Companen leidde de discussie. Gesproken werd over de wachtlijstproblematiek, vastgoedstrategie, betaalbaarheid huren en kwaliteit, breedte taakopvatting, wonen met zorg en communicatie met de omgeving. De cijfers van alle woningzoekenden van Goeree-Overflakkee zijn bekend en er ligt voor de gemeenten en de corporaties nog een grote uitdaging. Met meerdere van de aanwezige woningzoekenden in de zaal werd gesproken over de vraag hoe zij zo snel mogelijk aan een woning konden worden geholpen. Woongoed GO trekt zich dit aan en waar mogelijk zal zij dit probleem helpen aanpakken. Over de betaalbaarheid van de huren maakt de huurdersvereniging HVW zich grote zorgen. Wat betreft de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waar ook woningcorporaties mee te maken krijgen, kon niet echt worden gepraat aangezien er helaas niemand was die daar iets meer over kon zeggen. De conclusie van de avond was, dat Woongoed op koers ligt. Woningzoekenden aan onderdak helpen is wel haar belangrijkste taak.

Gestart werd met de bedrijfsfilm. In een tijdsbestek van enkele minuten wordt in die film Woongoed GO en zijn activiteiten neergezet. Het managementteam presenteerde enthousiast

Eerste sleutel uitgereikt van uniek nieuwbouwproject

Trotse koopstarters Maarten Buth en Marga van der Hel ontvingen “de sleutel” van hun woning.

Eerste paal 19 appartementen Langeweg Middelharnis Op woensdagmiddag 11 december 2013 is de ‘eerste paal’ van het nieuwbouwproject van Woongoed GO, om appartementen te bouwen aan de Langeweg te Middel-

harnis geslagen. Het betreft de voormalige locatie van het kantoor van Woongoed GO, tegenover garagebedrijf Knöps. Het slaan van deze paal werd gedaan door vertrekkend voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer T. v.d. Linden. Na het slaan van de eerste paal werd dit heuglijke feit met alle aanwezigen gevierd in het kantoor van Woongoed GO aan Landbouwweg 1 te Middelharnis.

Prinses Margrietstraat Middelharnis

Starten met een eigen koopwoning is voor veel jongeren financieel moeilijk. Op initiatief van de Rabobank en met medewerking van de gemeente werd een aantal jaren geleden de Kopersvereniging CPO (Collectief Particulier Ondernemerschap) Molenplein opgericht om het voor jongeren mogelijk te maken hun eigen koophuis te realiseren. Woongoed GO zorgde ervoor dat het project doorgang kon vinden. Tevens, en niet minder belangrijk, werd het mogelijk om naast de 18 koopwoningen, ook 10 energiezuinige huurwoningen voor Woongoed GO te bouwen. Voor de kopers wordt het nu hard werken. Zij gaan hun woning van binnen verder afwerken met de keuken, badkamer en eventuele andere luxe. Naar verwachting zijn alle koopwoningen in het voorjaar dan ook echt bewoond met koopstarters.

Eerste paal Westelijke Achterweg Sommelsdijk

Half januari 2014 zullen de 10 huurders van Woongoed GO hun intrek nemen.

Dinsdag 3 december is in Sommelsdijk op de hoek Westelijke Achterweg/Westkrakeelstraat door het slaan van de 1ste paal een aanvang gemaakt met de bouw van 5

Woonzorgcomplex Stad aan ‘t Haringvliet

Het is nog steeds wachten op de omgevingsvergunning voor het plan. In het plan zijn 11 appartementen opgenomen, een zorgruimte, een huisartsenpost en de mogelijkheid om in de toekomst nog zo’n 12 appartementen aan te bouwen. Als de omgevingsvergunning afgegeven is, kan er aanbesteed worden.

gezinswoningen. Deze woningen markeren het laatste stukje dorpsvernieuwing Sommelsdijk. Woongoed GO laat deze gezinswoningen door Aannemersbedrijf Wielhouwer bouwen in de stijl van de in deze buurt kenmerkende zwart gepotdekselde schuren. Naar verwachting zijn de woningen rond de komende bouwvakvakantie gereed.

Starterswoningen Westdijk te Nieuwe Tonge

Op de Westdijk is op de locatie waar een oude schuur stond een plannetje ontwikkeld voor 2 starterswoningen. De omgevingsvergunning is binnen dus bouwbedrijf van de Boogert kan direct in het nieuwe jaar aan de slag.

Er wordt nog steeds op het gemeentelijk standpunt verwacht over het in standhouden van een aantal woningen. In ieder geval blijft het blokje van twee woningen aan de kreek bij het bruggetje bestaan. Inmiddels is deze vergunning afgegeven en zal de renovatie van de twee woningen voortvarend ter hand worden genomen. Op het plaatje kunt u zien hoe het totale plan er volgens Woongoed GO straks uit kan gaan zien.

Met oud en nieuw zal er extra gepatrouilleerd worden door de Flakkeese Beveiligingsdienst. Mocht u onraad opmerken kunt u ten alle tijden onze wachtdienst bellen op telefoonnummer 471071.

Vernieuwing Tuundurp Nieuwe-Tonge

Het uitwerken van het plan loopt gestaag. We wilden de huurders in december informeren. Toch vraagt het uitwerken van het ontwerp voor de vernieuwing van de wijk, meer tijd dan verwacht. Na de jaarwisseling op woensdag 26 februari 2014 ’s avonds om 19.30 uur wordt in ons kantoor aan de Landbouwweg 1 te Middelharnis, het definitieve plan gepresenteerd aan de huidige huurders. Bij de dan te houden presentatie worden zij uitvoerig geïnformeerd over het stratenplan en hoeveel woningen van welk type er gebouwd gaan worden. Ook komt de fasering van het bouwplan aan bod en de spelregels die Woongoed GO met de huurders afspreekt bij zo’n grote vernieuwing. Waarbij de datum waar op uit verhuist kan gaan worden. in verband met de vergoeding die hier bij hoort, erg belangrijk is.


de huurder uitbetaald en kan niet meer door Woongoed GO worden verrekend met de lopende maandhuur. Omstreeks 20 december 2013 zullen alle huurders de huurtoeslag op de eigen bankrekening ontvangen. Deze huurtoeslag is bestemd voor de maand januari 2014.

Energiezaken

Indien Woongoed GO momenteel de huurtoeslag voor u ontvangt, wordt of bent u door zowel de belastingdienst als Woongoed GO schriftelijk geïnformeerd.

Woongoed GO rijdt elektrisch!

Energie besparen en duurzaamheid staan bij Woongoed GO hoog in het vaandel. Woongoed GO draagt graag haar steentje bij aan een schoner milieu door energiebesparende maatregelen te stimuleren en te faciliteren. Er zijn al veel energiebesparende maatregelen genomen voor het woningbezit, zoals het plaatsen van PV panelen, zonneboilers en het extra isoleren van woningen.

SEPA

controle houden en wijzigen indien noodzakelijk van de CV instellingen’. “Nadeel is wel dat hij steeds het contact met internet verliest, waardoor de app op je telefoon meestal nutteloos is. Laptop, ipad hebben dan bijv. wel contact met internet, terwijl TOON aangeeft dat er geen internet is”. Al met al bemoedigende eerste resultaten. Wij houden u op de hoogte.

Duurzaamheid 2013

Op dinsdag 30 juli was het zover! Er zijn 3 Renault ZOE’s in gebruik genomen, geleverd door Auto Koese uit Sommelsdijk. Deze 100% elektrische auto’s worden gevoed door de energie die opgewekt wordt middels PV-panelen op het dak van het kantoor van Woongoed GO. Er zijn namelijk 102 PV panelen op het kantoor geïnstalleerd met een vermogen van bijna 25.000 Wp. De verwachte opbrengst is ca. 21.000 KWh per jaar.

Experiment met Ecolution luchtwarmtepompsysteem.

In het vorige bericht van Woongoed werden de voorbereidingen getroffen voor de proef met de Ecolution ventilatiewarmtepomp. De Ecolution benut 365 dagen per jaar de warmte uit afgevoerde ventilatielucht. Op een ingenieuze manier wordt de onttrokken warmte gebruikt om de woning te verwarmen. Afgelopen september zijn bij de fam. Bijl in Stad en mevr. Jansen in Middelharnis de Ecolutions geplaatst door de Fa.Heijkoop Installatietechniek. De eerste berichten zijn dat het systeem geruisloos werkt en behaaglijk is. Over het energieverbruik berichten wij u later.

In de tweede helft 2013 zijn er weer volop energiematregelen getroffen. Afgelopen periode is er een project van 52 woningen opgeleverd waar PV-panelen zijn gelegd door de firma Blue Home. Het betreft de Rottenburgseweg en Steneweg Middelharnis en de Neptunuslaan in Oude Tonge. Op elke woning zijn 6 zonnepanelen gelegd die zonne-energie omzetten in elektriciteit. Bij diverse mutatiewoningen is spouwmuurisolatie aangebracht, zonnepanelen en HR++ glas geplaatst. Woongoed GO gaat in 2014 gewoon door met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Op het programma staan het vervangen van cv-ketels al of niet met zonneboilersystemen, het projectmatig plaatsen van PV-panelen, het bij mutatiewoningen plaatsen van PV-panelen, het aanbrengen van HR++ glas en na-isolatie.

Woondiensten Twee bewonersavonden Oude Tonge

Regelmatig organiseert Woongoed GO bewonersavonden, dit doen wij in samenwerking met de politie Rotterdam Rijnmond en de gemeente Goeree-Overflakkee. Afgelopen september en november was Oude Tonge aan de beurt. Er waren twee bijeenkomsten Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur in de Grutterwei en er waren veel belangstellende huurders aanwezig. De avond begon met een korte introductie over Woongoed GO. Ook waren waren kern- en buurtgericht medewerkster Lilian Kreemer van de gemeente Goeree- Overflakkee en buurtagenten Esther Lobbezoo en Hans de Haan van de Politie Rotterdam-Rijnmond aanwezig.

1e ervaringen met de TOON van eneco

Energiemaatregelen in de vorm van PV-panelen, isolatie, dubbele beglazing is één ding. Hoe mensen met energie omgaan, het verbruik, is iets anders. Woongoed GO heeft daarom een jaar lang 10 TOON’s ter beschikking gesteld aan huurders. Dit om huurders inzicht te verschaffen in hun huidige energieverbruik en te stimuleren zelf aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. Wat wij hen vragen is een jaar lang hun ervaringen met het gebruik van TOON met ons te delen. Uiteindelijk zijn er vanaf 1 september 9 huurders aan de slag gegaan. Hieronder een aantal eerste positieve reacties. “Het is leuk om alles bij te houden, als je weg gaat, kijk je erop en zie je of er ergens nog iets aan staat, en als je een hoog verbruik ziet ga je gelijk navragen wat er aan staat, je bent je nu bewuster wat apparaten verbruiken!”. “Sinds de TOON bij ons in huis hangt, heb ik inzicht gekregen in mijn energieverbruik. Je ziet meteen wat het effect is van de buitentemperatuur op het gasverbruik. Voorheen stond ik daar nooit bij stil. Voor ons is het overigens wel belangrijk dat het behaaglijk is in huis. Omdat mijn vrouw en kinderen overdag thuis zijn, komt dat er op neer dat de verwarming eigenlijk de gehele dag aanstaat. Binnenkort wil ik eens gaan testen wat het effect is als de kachel op een lage temperatuur wordt gezet bij afwezigheid”. Er zijn natuurlijk ook aandachtspunten en de techniek is soms weerbarstig. “Het gebruik is eenvoudig en tevens ook handig, met name de instelmogelijkheden per dag en meer. Bij ons is Toon nog maar een maand in de woning. In het begin was er sprake van uitvallen internetverbinding, dat is een bekend probleem met de KPN routers. Dit hebben we zelf opgelost via een forum. De app op ipad en smarttelefoon werken perfect en wat het belangrijkste is op afstand kun je

De avonden zijn speciaal voor de bewoners, de besproken onderwerpen hadden betrekking op de woonkern, de woonomgeving en de woning. Hierbij kreeg iedereen ruim de gelegenheid om zijn of haar verhaal te doen. Alle aangeleverde punten zijn genoteerd en de huurders zullen hierop, binnen afzienbare tijd, response ontvangen. Of hebben dit al ontvangen.

Inbraakpreventie

De politie is in samenwerking met de buurtpreventie en de gemeente Goeree Overflakkee een preventieactie gestart met als doel bewoners meer bewust te maken voor woninginbraak. Op de website van woongoedgo.nl vindt u meer informatie.

Uitbetaling huurtoeslag

Momenteel zijn er nog zo’n 250 huurders die de maandelijkse huurtoeslag door de belastingdienst laten uitbetalen aan Woongoed GO. Vanaf december 2013 worden alle toeslagen die een huishouden van de belastingdienst ontvangt, uitbetaald op één persoonlijke bankrekening. Ook de huurtoeslag wordt dan rechtstreeks door de belastingdienst aan

Binnen de Eurolanden wordt de regelgeving met betrekking tot het betalingsverkeer per 1 februari 2014 gelijk getrokken. Dit project heet SEPA. Hierdoor verandert ook het betalingsverkeer in Nederland. Een verandering voor ons als burgers is dat bankrekeningnummers veranderen in IBAN-nummers en de euro acceptgiro gaat verdwijnen. Wat merkt u hiervan als huurder van Woongoed GO? Betaalt u de huur per automatische incasso? Op uw rekeningafschrift ziet u vanaf november 2013 in de omschrijving ons Incassant ID NL35ZZZ230341760000 staan. Dit is een uniek kenmerk waaraan Woongoed GO herkend kan worden. Tevens wordt in deze omschrijving een uniek machtigingskenmerk vermeld. Dit machtigingskenmerk kan alleen gebruikt worden voor de machtiging die u aan ons heeft afgegeven. Het machtigingskenmerk vindt u terug bij de omschrijving van de maandelijkse huurafschrijving op uw bankafschrift. Belangrijk voor u als huurder: U hoeft zelf niets te doen! Dit ligt geheel in handen van de overheid, banken en bedrijven. Betaalt u de huur nog per acceptgiro? De euro acceptgiro is een bekend betaalmiddel, alleen voldoet de euro acceptgiro niet meer aan de nu geldende SEPA eisen en gaat binnenkort verdwijnen. Woongoed GO heeft besloten om vanaf november geen gebruik meer te maken van acceptgiro’s. U ontvangt van ons maandelijks een brief met een betalingsverzoek voor de huur. U dient zelf via internetbankieren of een betaalkaart van uw bank de huur te voldoen, onder vermelding van het betalingskenmerk. De administratiekosten van € 1 blijven onveranderd. Wellicht is dit een goed moment om over te stappen op het betalen van de huur met een automatische incasso. Dit heeft voor u de volgende voordelen: - Gemak: u heeft hier geen omkijken meer naar. - Voordelig: geen administratiekosten meer -> €1 per maand. - Eenvoudig: u voorkomt hiermee fouten. Op de website van woongoedgo.nl kunt u een formulier downloaden. U kunt ook met ons contact opnemen.

KWH-huurlabel (kwaliteitstoets)

Voor het KWH-huurlabel is in het laatste kwartaal van 2013 weer een meting verricht. In 2012 behoorden we tot de beste corporaties van Nederland. De dienstverlening moet kwalitatief op niveau blijven. De uitslag over 2013 is op moment van schrijven nog niet bekend. U hoort er nog nader van.

Oplossingen voor huurachterstand

Een huurachterstand is voor iedereen vervelend. Er is sprake van een huurachterstand wanneer u op de eerste van de maand de huur niet betaald heeft. Als er eenmaal huurachterstand is, kan deze snel oplopen. Daarom stuurt Woongoed GO altijd eerst een betalingsherinnering. Als de huur dan nog niet betaald wordt krijgt u via de deurwaarder een aanmaningsbrief. Hier zijn dan al extra administratiekosten aan verbonden. Wanneer u niet reageert op de aanmaningen van Woongoed en betaling van de huur uitblijft, gaat de zaak direct naar de deurwaarder. Hieraan zijn hoge kosten verbonden die voor uw rekening zijn. Tevens kan daaruit een gerechtelijke procedure voortvloeien welke in het uiterste geval leidt tot ontruiming. Heeft u problemen met het tijdig betalen van de huur? Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op om extra kosten te voorkomen. Samen met u zoeken we naar een oplossing en kunnen we afspraken maken over een eventuele betalingsregeling. Deze betalingsregeling is kosteloos en kan voor maximaal 6 maanden worden afgesloten. Voorwaarde bij het afspreken van een betalingsregeling is dat u de lopende huur en de extra aflossing in ieder geval op tijd betaalt. Anders zou uw zaak alsnog naar de deurwaarder gaan. Wacht niet te lang, laat uw huurschuld niet oplopen. Hoe eerder u erbij bent, hoe eerder dit opgelost is. Vanzelfsprekend is uw privacy bij Woongoed Flakkee gewaarborgd!

Reparatieverzoeken

Reparatieverzoeken kunnen, bij voorkeur, bij Woongoed worden gemeld van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 10.00 uur. Dit kan op de volgende manieren: • Per telefoon: 0187-471071. • Persoonlijk op het kantoor • Per email: info@woongoedgo.nl • Via de website www.woongoedgo.nl Spoedeisende reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag melden.


Royale hoekwoning (bj. ca. 1975), gelegen in rustig deel van kindvriendelijke woonwijk en in de nabijheid van diverse voorzieningen. Deze woning heeft een voor- en achtertuin (ca. 178 m2 eigen grond) met berging, en is voorzien van een zonneboiler. Indeling: beg. grond:

1e verd: 2e verd:

entreehal met toilet en meterkast, woonkamer met trapopgang, bergkast, gesloten keuken met deur naar tuin; overloop, badkamer met 2e toilet, 3 slaapkamers; bereikbaar middels vaste trap, voorzolder en zolderkamer.

Voor informatie, bezichtiging en voorwaarden: www.woongoedgo.nl of 0187-471071.

TE KOOP

Patrijsstraat 14 – Sommelsdijk Verkoopprijs: e 182.500,- k.k. Ruime hoekwoning (bj 1973), inhoud 385 m3 op ca. 154 m2 eigen grond, gelegen in kindvriendelijke woonwijk. De woning heeft rondom dubbel glas en is recent o.a. voorzien van nieuwe plafonds en nieuwe groepenkast. Indeling: beg. grond:

1e verd: 2e verd:

entreehal met trapopgang, bergkast en toilet, gesloten keuken, doorzonwoonkamer; overloop, badkamer, 3 slaapkamers; bergzolder bereikbaar middels vlizotrap (vaste trap mogelijk).

Voor informatie, bezichtiging en voorwaarden: www.woongoedgo.nl of 0187-471071.

TE KOOP

Rembrandtlaan 34 – Middelharnis

Specificatie onderhoud

Planmatig onderhoud 2014 Schilderwerk en reparatiewerk Middelharnis Cluster: 017.01 017.02 020.02 020.03 023.00

025.00 003.08 004.03 004.08 004.09 006.07 008.02 009.01 020.01 038.00 091.05 003.06 Nieuwe-Tonge Cluster: 031.00 006.11 040.00 Sommelsdijk: Cluster: 029.00

Verkoopprijs: e 186.000,- k.k. 044.00

Met korting uw huurwoning kopen? Een groot deel van de huurwoningen van Woongoed GO is ook te koop! Zou u graag uw huidige huurwoning willen kopen? Neem contact met ons op om te informeren of uw woning aangemerkt is voor verkoop. Huurders van Woongoed GO krijgen een aantrekkelijke korting op de taxatieprijs! Wanneer u serieus geïnteresseerd bent in de aankoop van uw woning, adviseren wij u alvast een afspraak te maken met een financieel adviseur. Als u weet dat uw financiële situatie het toelaat een woning te kunnen kopen, neemt u contact op met Woongoed GO. Voor het bepalen van de waarde van de woning maakt Woongoed GO gebruik van een externe taxateur. Nadat de taxateur de waarde van uw woning heeft vastgesteld, ontvangt u een schriftelijke aanbieding van Woongoed GO. Hierop kunt u zien wat de taxatiewaarde van de woning is, en wat de korting (maximaal 10%) is die voor u van toepassing is. De taxatiewaarde minus de korting is het bedrag waarvoor u uw woning kunt aankopen.

Goede feestdagen en een voorspoedig 2014

058.00 058.01 058.02 058.03 091.09 049.01 049.02 049.03

Adres: Rubensplein 73-101 / Rembrandtlaan 65-109 / 70-112 Rembrandtlaan 100 Rubensplein 49-71 / Rembrandtlaan 111-133 Rubensplein 25-47 / Rembrandtlaan 135-157 Rottenburgseweg 140-204 / Vermeerstraat 1-13 Rembrandtlaan 28-34 / 50-68 / 114-128 Rubensplein 42-64 Rembrandtlaan 41-63 Pr. Bernardlaan 1-21 Pr. Irenestraat 4-40 Pr. Marijkestraat 1-15 O. Nassaustraat 21-35 / 20-34 Pr. W. Alexanderstraat 1-15 Pr. Marijkestraat 38-42 O. Nassaustraat 10-18 Wilgenlaan 25-55 Rottenburgseweg 42 t/m 58 Rottenburgseweg 78-96 Hoflaan 29-35 Waterweg 1-13 – 23-35 sec. Nijghstraat 6 Kastanjelaan 2-24 (a+b)

Aantal woningen: 59

Adres: Aelbrechtstraat 4 t/m 16 / Florisstraat 2 t/m 16 / Lauwerijnstraat 25 t/m 41 Prinsessenstraat 1 t/m 11 Oranjestraat 4 t/m 26

aantal woningen.

Adres: Dorpsweg/Fazantstraat/ Leeuwerikstraat/ Nachtegaalstraat/Patrijsstraat Pimpelmees 12-32 / 44-58 / Koolmees 113-125 Antoon Coolenstraat 54-88 Antoon Coolenstraat 168 en 170 Antoon Coolenstraat 136-198 Antoon Coolenstraat 14-38 Antoon Coolenstraat 40,48,52 Antoon Coolenstraat 100-112 Sperwer 4, 6 Sperwer 10-24 (a+b) Sperwer 4a - 6a

aantal woningen.

Stad a/h Haringvliet Cluster: Adres: 028.00 Boudewijnstraat 1-27 (verkoop)

1 24 24 24

9 11 19 26 8 16 6 10 8 14 1 24

17 6 12

48 12 16 2 30 13 3 7 2 22 2

aantal woningen. 7

Overig planmatig onderhoud Dakbedekking: Diverse bergingen in diverse woonkernen. Betonvloeren: In begroting rekening gehouden met het vervangen van 30 houten vloeren door betonvloeren. Garagedeuren: In de garages aan de Kennedeystraat te Oude-Tonge deuren vervangen. Contractwerk: Voor diverse zaken zijn onderhoudscontracten afgesloten zoals bijvoorbeeld: Liftcontracten, automatische deuropeners, brandblusinstallaties, warmtepompen, cv-installatie, airco’s enz. CV-Ketels vervangen: Op diverse adressen in de verschillende kernen cv-ketels vervangen. Vervangen tegelbestrating en riolering: Cluster 29.00 (Patrijsstraat, Dorpsstraat, Fazantstraat, Leeuwerikstraat, Nachtegaalstraat) Sommelsdijk Leefomgeving: Diverse groenstroken in diverse kernen herplanten Voegwerken: Voegwerk garages Kennedeystraat Oude-Tonge, Voegwerk Berkenlaan 37 t/m 59 Middelharnis, Voegwerk bernhardstraat 42 t/m 46 Oude-Tonge, Betonreparaties garages Westdijk Nieuwe-Tonge. Goten en diversen: Goten vervangen bij garages Kennedeystraat Oude-Tonge. Lift onderhoud: Cluster 23.02 en 23.03 (Senioren complex Rembrandlaan/Rubensplein) Heeft u hierover vragen neem gerust contact op met Woongoed GO.

Woongoed go  

Woongoed GO

Woongoed go  

Woongoed GO

Advertisement