Page 1

een ce gdzaken Gerde wethouder jeu rit de Jong. rjam Terhoeve Tekst en foto: Mi am graag hierGerrit de Jong kw gemeente naar de voor namens ers de gemeenOude-Tonge. Imm kee heeft deze te Goeree-Overflak ondersteund. pilot financieel jd beter dan alti “Voorkomen is wethouder uit. genezen”, legde de ft de veranthee te een gem “De te zorgen voor woordelijkheid om en opgroeiklieen positief opvoed verantwoorien maat en is bovend

De leerkrachten

ok, wethouder van OBS Het Startbl

tie van opvoeddelijk voor preven n. Wanneer me en opgroeiproble org terechtkomt een kind bij jeugdz l geld. Beter vee rm komst dat eno rkomen, dat dit is het om te voo mma kan daargebeurt. Dit progra t is dan ook mooi toe bijdragen. He chten, ouders dat zowel leerkra nen volgen. kun en kinderen dit en wel eens een Heeft niet iedere

nsters Melinda en

de Jong en de trai

t? Soms moet gevoel van onmach enken waar nad je even stilstaan en hoe je gedrag en je mee bezig bent eren. Soms moeoverkomt op and rbroken wordoo ten patronen angrijkste is, dat den, maar het bel tje op één lijn zit, iedereen een bee en anders is. De ondanks dat iedere sus “Het begint naam van de cur goed gekozen. ook bij mij” is dan

Lilian.

resultaten van Als blijkt dat de Startblok positief deze pilot op het te dit op meer zijn, wil de gemeen passen. Hopescholen gaan toe in de toekomst lijk komen er dan kinderen en hun zo min mogelijk org terecht. ouders bij jeugdz

>> Lees verder op

pagina 6

ember we zaterdag 10 dec ouden. E rommelmarkt geh rraad. D geheel nieuwe voo d van pen melmarkt is geo tot 14.00 uur.

Mogelijk lek soonsgegeve

FLAKK GOEREE-OVER SVH 30 november is een le r doo formeerd voo die onder andere oe uitv werkzaamheden W t We de kader van en (W Onroerende Zak er erk van een medew top leverancier een lap e geg n rde waa waarop mogelijk pelijke ri bed plan de landschap en van inwoners tast. aange versterkt, of niet aan gemeenten die SVH bij SVHW. De ELSDIJK astinge Oosten DEN HAAG/SOMM heeft de s er op dat de de inning bel den De raadsman wee liteit vooral gemeente Goeree-Ov Volgens omwonen verflakkee kwa e-O landschappelijke het he gemeente Goere de oude kassen en SVHW vindt gdelijke en door de sloop van erkstelligd. dat dit heeft kunnen nog steeds geen deu n waarom bew dt wor n eve t veeschure e van Doorn is werkt in overleg me goede redenen geg woningen Volgens omwonend uwe en schuren ncier en de i de bouw van nie ijk onzin, “die kassen pt. Bouw levera lsd dat me voo Som nst in g die gesloo ligings aan de Prutwe zijn al jaren geleden en. Maar nee vei rdbaar is. ing D) aan een zorgv ruimtelijk aanvaa daar dan die won van het eiland (IB ten ing. oos del het in dat is van ked t wik Raa de ont gaf de wt SVHW kan nie Afgelopen april nog ad van Goeen natuurlijk bou en in ge ing won tera nde een staa gem onbevoegden de mocht laar liever vrij nst State de gre t ern in me psk of d om dor raa nis racht kunnen wel aan de bij Middelhar ree-Overflakkee opd t- laptop ns zijn ve den om die reden de polders ou- bijbehorende kassen en andere Roo erb gele van ond jaar r H. jke n paa teli een gegeve n Ouddorp.” Buurma de het pla nst dit gre een betere ruim En n . die ewen ben ven aa w van zeven zog n woningen bou ook zo over, “ik bebouwing. “Bo om heeft SVHW wing voor de bou rdwestelijke gee ens wel. Dat selaar dacht er woningoor-ruimte-wowperceel aan de noo jk en ligt van Estate BV past ope n vooruitgang en tische datalek gedaan bi noemde ruimte-v raadsman van bou t in.” Tijdens de niet tege bas Sommelsdi nie s, van bom ons ven e bij and De ege dez er psr t en. nsg ar dor soo ma ningen te kom n polder,” gaa rde de Raad van bouw, aal niet Per t midden in de ope eree-Overflakkee rechtszitting probee gemeente na herenhuizen passen helem . Als in de Wet bescherm de gemeente Go ar Estate BV die nie dsman. raa ied jke de teli geb of en een der pol viss gem kela aldus de State uit te het agrarische en projectontwik - gegevens. k nog een betere in derdag tijdens het dan wel christe kwaa de tussenuitspraa ing- je bouwt houdt State hakt binnen Iemand die hamerden er don in Den Haag ing voor het won van aak ing d ouw htsz pog Raa maken va erb rec de De ond ” . ede Zes lijk twe tede Doorn gemeen door. De bruik van prima de op J. ar lan e kno Ma wp . de end rop bou had en hie won ing Maar om enkele wek - Het risico op dat het won van bouwplan men niet verder de gemeente en ont p jke beleid past. veegde die argumenten direct woordvoerders kwa n raadsman van of de Raad voor 1 misbruik van in het gemeenteli om epla en ing imt zev pog -ru de de oor zes te-v w van kelaar vroeg dat dit ruim niet uit te l, “dit is al de Immers, de bou raads- tafe wen. Voor dan in het gemeentelijke en pro- wik i uitspraak kan doen omdat valt de bou s te gen one vol en rt ing inw rt prima daar won woningen leve s januar verlopen. Alle advisee lijke landschap- 2010 wilde de gemeenteraad er ook vinciale beleid past. Maar volgen hebben dan de koopopties man een aanzien ht. (Persbu- moeden ordening Het perceel ligt erbetering op ingen zijn al verkoc lden via d-Hollandse Ver won me Zui te de dit pelijke kwaliteitsv voor de bouw niets van weten. en geder pskern een dor op en de ruil alle van je In us) g los ber op. reau Cer helemaal het eiland - Ruimte ma als het bouwingen op ruime in het open polder wen won e bou den lux tie mid en loca wel zev e dus lijk van n wiens perceel er zeven overgebied. Een buurma kavels verdwijnen bedrijven met tollige agrarische

no8g g1 rutw2e0 PN w u o b g in n o w t d VdE Gemeente vin TARIE schap n a rl e ld o p r o o v d steeds goe

! e e k k a fl r e v O e e r e o G n Dè krant va

rantvango twitter.com/dek ws /eilanden.nieu facebook.com


DINSDAG HUIS-AAN-HUIS EDITIE Verschijning Dinsdag Oplage 23.500 exemplaren Verspreiding geheel Goeree-Overflakkee Zetspiegel 265 x 390 mm Breedte tekstkolom. 49 mm Tarieven Advertenties op Advertentiepagina’s Vakformaten inclusief 2 mm witruimte en full colour: Vak

HUIS-AAN-HUISEDITIE

Afmetingen

DINSDAG

br x hg

1x

12x

26x

52x

1/1

265 x 390

€ 1095

€ 995

€ 895

€ 850

1/2

265 x 193 / 130 x 390

€ 575

€ 525

€ 475

€ 450

3/8

130 x 291

€ 454

€ 416

€ 378

€ 358

1/4

130 x 193 / 265 x 94

€ 298

€ 273

€ 249

€ 235

1/8

130 x 94

€ 156

€ 143

€ 129

€ 123

1/16

64 x 94

82

75

68

€ 65

1/32

64 x 45

45

42

39

€ 36

Tarieven Advertenties op Redactiepagina’s Mm-tarief inclusief 2 mm witruimte en full-colour (kolombreedte: 49 mm): € 0,36 Bij meerdere plaatsingen geldt een contracttarief op aanvraag

Toeslagen Voorpagina (VP):

6x tarief

Overige tekstpagina’s (IM):

3x tarief


VRIJDAG ABONNEE-EDITIE Verschijning Vrijdag Oplage 5600 exemplaren Verspreiding geheel Goeree-Overflakkee Zetspiegel 265 x 390 mm Breedte tekstkolom. 49 mm Tarieven Advertenties op Advertentiepagina’s Vakformaten inclusief 2 mm witruimte en full colour: Vak

Afmetingen

VRIJDAG

br x hg

1x

12x

52x

1/1

265 x 390

€ 850

€ 750

€ 595

1/2

265 x 193 / 130 x 390

€ 450

€ 395

€ 325

3/8

130 x 291

€ 360

€ 324

€ 273

1/4

130 x 193 / 265 x 94

€ 235

€ 210

€ 175

1/8

130 x 94

€ 125

€ 114

98

1/16

64 x 94

69

63

53

1/32

64 x 45

37

34

29

ABONNEE-EDITIE

Tarieven Advertenties op Redactiepagina’s Mm-tarief inclusief 2 mm witruimte en full-colour (kolombreedte: 49 mm): € 0,29 Bij meerdere plaatsingen geldt een contracttarief op aanvraag

Toeslagen Voorpagina (VP):

6x tarief

Overige tekstpagina’s (IM):

3x tarief

Advertentie reservering: Tel. (0187) 74 54 50 E-mail: verkoop@eilandennieuws.nl


TARIEVEN ADVERTENTIE FORMATEN Zie naastliggende pagina’s

265 x 390 mm

130 x 390 mm

265 x 193 mm

130 x 291 mm

130 x 193 mm

265 x 94 mm

130 x 94 mm

64 x 94 mm

64 x 45 mm

TARIEVEN WEBSITE 2018

Een button of banner op onze website, dat klikt! Button Klein: 137 x 68 pixels Groot: 137 x 142 pixels

Per maand € 50,€ 85,-

Alle prijzen zijn exclusief opmaak en BTW. Voor reserveringen of verdere informatie kunt u ons bellen of mailen.

Banner Klein: 293 x 68 pixels Groot: 700 x 68 pixels

Per maand € 125,€ 175,-

Telefoon: 0187 - 74 54 50 E-mail: info@eilandennieuws.nl


4 TABLOID OF A

BIJLAGE

uw A4 formaat van p o e ag ijl b f o mer s? Een themanum Eilanden-Nieuw in it te vi ti ac e er d , opening of an bedrijfsjubileum

naf € 8 pagina’s al va

2.195,-

Magazine over auto’s, fietsen

en andere vervoermiddelen

| 2e jaargang nr. 4 | november 2017

Heel bakt GO appe ltaar ten

Al mogelijk vanaf 8 pagina’s, geheel in full colour met extra exemplaren voor verspreiding op uw evenement.

Voor een offerte op maat kunt u vrijblijvend contact opnemen.

3

Woens

dag

866

6

e bra

nd in

Meli

20 dec

embe

Bood thui schapp sb en Acht ezorge n huize n

10

ssan

True Ta arriv lker ee Buut rt op enpl aets

t

Weekm arkt SOMM

wilde ELSDIJ het ber in de gemK - De Vos we wee icht juis eentera pad in kmark t was dat ad w vervan Middel t komt op er een markt ging is harnis en het K Tollen in Som van de huiof dit da Eiland aar von melsdijk. dige w d wikkeli voorba een pub Wethou lica rig. nge door n zijn Ron tie in O onderwondernem er d haveno ver lig en erp ligt ers aan kennin n worde kent em overige de gang. gen ns betrok n naar oties. Gek erg gev Dit aan de kenen. draagvlak eken mooeorde. Concreet onder et is het alle nu nie t

Veiligh eid w aterst of

GOER Nam EE-OV ERFLA Heintjens de KK deling es donderfractie VK EE het e vragen dag in GO stel ond de en veil erwerp aan het raad mo de MELIS waarom igheid Waters college ntwee SANT ove . madee het col Het raatofconvena r snel branden In de nac onder is er ht heeft lnemers lege gee dslid vro nt is de niema van vrij con ervarin betrokken bij het n progra eg De paabrand bestrole. Lat nd gew dag op mcon die de veil g met doorda rden in treden er die nac ond ger zaterdag waterst daadw venant igh , aak geb ma de eid erkelij of org t. De hebben ar er ht, ron onderz t het reg stal k d naa en of d bij gebvan inw hebben. eer via 080 oek ing ende en st de kon niet 4.00 uur ste wa er twee oners Hoe opgelei de hul ruik van brande s om er we brande worde , was 0-7000 esteld wo n gew quaat d en getpdiensten waterstrdt . (Fo en is op inig win nde loo n voorko er opnieustreeks to: Fla ds zoe me w bra 1.15 uur oed in met te reager raind zijn voldoe of kkeeNi k naa d stond. konden n dat Me nd , toe besprewaterstof. en bij een om nde n sto lissant euw r getuig Een ges worde de loods op het , alle nd s, Rob ter Bij de en peciali n ger calamitadekritischkingen bei op in van en bee ed. verlore rein, nu er een see waterst signaalhad de fracbegroti eit het Mouri ldmate rd bed Bij de bran is geg sloege camper Vand n de in bra terrein aan. riaal rijf hee nd k) gegeve tie al ngslakkee of-proe vla In aan is van aag de bra ft de asb asbest de loo mmen nd. De bra de Ach stelde . Wetho ftuin Go n over een bij de ds sto uit een vrij nden. ndw ter est van veildat de uder Van eree-Over de kran Er kan deeltje gekomen, nden car loods. eer had weg. Bij t zal doe igheid gemeente der Vlu fde dez Me de ava contac s in het Wint gebiedverspreid ns en bott groot mae brand t wo vraag n. Dat geen enk ten aan gt ersch rden mo ele zien ing hie en opg teriee zijn omomtrent et duidel consen opgenoverwijder ilder rvan eslage l ? d. men door adequa opleiding ijk zijn sus wa via 090De politie s bep n. . De aan dehulpdiens at te kun en getrain erkt 0-8 hee (01 ww 844 der ver Veiligh ten wordtnen reager d w.v 87) 605 of anoft een anb urendi 022 niem tijen wacht eidsregio. voorge en legd rkslan aanslui dat nog De INTEAcht het beg RVIE d.nl ten me wethouveran ov WS mee”. in. Mo . “Wij staaerdere derin er gen par (Door gelijk doet n pas aanJaap Ruizev ook U rijdt een lease auto? Shell eld) Ook

55+ krant, Vision Beurs, Wonen op Flakee, Over Flakkee, Kijk bij de Boer, Onderweg op GO, Woongoed GO, Curamare Zorgmagazine zijn enkele voorbeelden van extra bijlages en magazines van Eilanden-Nieuws.

schilde

rdienst

en bv

Vroeg of laat veranderinge krijgt verhuizen, n. iedereen een gaat Je wordt te maken acht boek te met mensen schrijven.pensioen plotseling met over In deze of je neemt ziek, grote de veranderinge kerstbijlagede moet stap om n in hun vertellen leven.

Automobielbedrijf Flakkee B.V. Van Stellendamm kantoorbaan er in

Katwijk naar dierenpark - Richard kiest

Jer. de Fonkert Burg. de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel (0186) - 658 111 www.jerdefonkert.nl

- Ondernemer voor studeert God - Debuteren

voor op je predikant 66e - Actief - Van Limburg na je pensioen naar

Flakkee - Leven met Parkinson

Watertoren 69, 3247 CL Dirksland Voor T. 0187 - 48 44 66 www.roz ontwerp ima.nl info@autobedrijfflakk en ee.nl aanleg

Tel. 018 van uw bestratin www.autobedrijfflakk Boo ee.nl g 7-61

AxxiAuto verzorgt graag voor u het onderhoud! UwUleasepartner en BOSCHrijdt een CAR Service partner. lease Axx iAuto auto? www.axxilease.nl ver

Stad mgaardd 2000 aan ’t Har reef 18 info@ro ingv zima liet .nl

u he zorgt leasept onde graag CAR artne rhoud! voor Servic r en e pa BOSCHwww.a rtner. xxileas

Uw

e.nl

Een gez reparaties maalt onde, ijd thu smake lijkealle isbezovan CuraM Bestel bij retr rgd?

o scoote

are Th Kun t uisme Bestel of wilt u (tijd nu bij sma Joos elijk Cura Jansestraat akvo 35 ) niet lle warm Mare Gem aakt 3245 koke e XH Thu Bezo met | isM Sommelsdijk enu n? amb of koelvers rgin acht een Voor 06g -elke elijk mee 11267609 dag |e maa 0187 ltijd. - 848495 r info van de e ingr edië rma Regio tie of week mog nten. best Regio Oost Flak ellen elijk. : Regio Midden kee Of kijk West FlakFlakkee 0187 64 18 0187 op www kee 60 20 44 .curama 0187 55 re.nl 68 55 00

rs!

Ons MID DELHA tea RN feestdm wens t u go IS voors agen en ede poed ig 20een 18

GED MID

DELHAR

zate

rdag

jaargang 8 december 2017

BIJZONDER

Peeman

BEROEP Trainer van bodybuild ers

Foto: Jaap

Een mooie kans om uw specifieke doelgroep te bereiken. Wij kunnen voor uw themanummer ook de advertentieverkoop en redactie verzorgen.

Grot

HANS ROBIJN: ZWAK VOOR BMW

17

A4 bijlage

22

Mode Galajurk

vs. kerstt

rui

Reportage Opvang voor Engelse Bulldo gs

Hét adres bij de aanof verkoo p van een exclus ief object ! Bel 0187 68 48 68 of kijk op www.bezui jenbemidde ling.nl

Reparatie en PC/laptop en verkoop van tablet/telefoon Kerkepad

1C Middel

harnis 0187-47096 7

Westelijke Achterwe 3245 BJ Sommels g 30 dijk 0187 781 000 | info@willy devos.nl Alleen op afspraak WWW.WIL

LYDEVOS

.NL

NIS@

EMP T KAN AAL MID DELHAR 105 0187-48 NIS

BER

GEN 278 30 dece Op zate BERG.N 4 rdag mbe L r is onze 23 dece wink mbe el gesl r en oten

Tabloid formaat


ATIES 2018 IC IF C E P S R E AANLEV

u mee! ossmediaal met cr n ke en d rs u vise Onze media-ad ia e regionale med d en g lig m o e d ngen in Ook doorplaatsi u verzorgen. kunnen zij voor

Afsluittijd advertenties maandag en donderdag 12.00 uur

er 201

7

s

(VKGO weten ) n nie of uKerkean ter weekuder Ons nt-

n

19

Aanleveren complete advertentie: Bestand: pdf Formaat: netto (zonder extra witruimte en/of snijtekens) Fonts: in contouren of bijsluiten

Aanleveren algemeen: Bestanden: <10 mb via e-mail >10 mb via www.wetransfer.com

Aanleveren van tekst: Bestand: onopgemaakt in Word Aanleveren van afbeeldingen: Bestand: Jpeg Formaat: Minimaal 200 - 300dpi Aanleveren van logoâ&#x20AC;&#x2122;s: Bestand: jpeg, jpg, eps, ai, pdf of tiff (bij aanlevering in jpeg rekening houden met specificatie voor aanleveren van afbeeldingen)

Postbus 8 | 3240 AA Middelharnis | Tel. (0187) 74 54 50 verkoop@eilandennieuws.nl | www.eilandennieuws.nl

Tarievenlijst 2018  

Tarievenlijst 2018

Tarievenlijst 2018  

Tarievenlijst 2018

Advertisement