Page 1

Dinsdag 31 maart 2015

8396

‘Lekker zelfstandig thuis blijven wonen’

3

Landal bouwt nieuw park in Ouddorp

13

Vandaag bij de krant: Paasbijlage

Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Hij is hier niet; Die gekruisigd want Hij is opgestaan, was. gelijk Hij gezegd Komt herwaarts, heeft. ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

Foto: Nancy Bauer

TOF lanceert eerste glossy

Huurconflict over haven GOEREE-OVERFLAKKEE - Watersportvereniging Flaquee in Middelharnis en de gemeente hebben al geruime tijd een duidelijk meningsgeschil over een huurovereenkomst (o.a. huurprijs voor het gebruik van de haven). De vereniging heeft in deze affaire een advocatenkantoor ingeschakeld. Het gemeentebestuur heeft in een eerdere reactie al een standpunt bepaald inzake het al dan niet voor onbepaalde tijd verlengd zijn van de huurovereenkomst. Dit standpunt is niet gewijzigd. Wel biedt de gemeente de vereniging de mogelijkheid aan om voor het jaar 2015 een overeenkomst aan te gaan. Daarna - in 2016 - geeft de gemeente aan de huur per 1 januari respectievelijk 1 april op te zullen zeggen.

MIDDELHARNIS - Het was in één woord: TOF! Onder toffe belangstelling van veel toffe mensen was het dat in een toffe sfeer en een toffe omgeving een tof nieuw magazine werd gelanceerd dat - het kan natuurlijk bijna niet anders - de toffe naam kreeg: TOF. Door Hans Villerius

Deze dubbelzinnige naam is de titel van het nieuwe magazine, de naam van de website en van de facebookpagina van de puur Flakkeese ‘beweging’ die op het eiland sinds een jaar actief is onder de naam TOF. Enerzijds vormen deze letters de afkorting van: Trots op Flakkee. Anderzijds geeft het kort maar krachtig aan hoe de mensen van TOF het eiland Goeree-Overflakkee zien, beleven en waarderen: tof. En van daaruit ook: trots, op Flakkee! En het is die trots, dat toffe gevoel, dat ze graag breed willen uitdragen. “Een positieve weergave realiseren die recht doet aan ons prachtige eiland”, schrijven ze in het voorwoord van de eerste uitgave van TOF. “Wij van TOF vinden dat we onze trots op Goeree-Overflakkee meer mogen uiten, want ons eiland is toch te mooi om over te zwijgen?” Gestart als keukentafelinitiatief van vier enthousiastelingen is de TOF groep inmiddels uitgegroeid tot twintig personen die actief invulling geven aan de doelstelling van TOF: “het trots zijn op het eiland delen met anderen”, zo verwoordde Maureen van Leeuwen het afgelopen vrijdag, vlak voordat aan ‘t eind van de middag op de

/ Shutterstock.com

Bijlage: 50 jaar Grevelingendam VIJFTIG JAAR GREVELIN GENDAM WATERKERING VERBON D GOEREE-OVERFLAKKEE VIJFTIG JAAR GREVELINGE NDAM

MET ZEELAND

Deze bijlage is geschreven door Gert van Engelen en Wim van Wijk.

Vijftig jaar geleden is het alweer, april, dat de Grevelingendam op 1 bij de aanleg ervan? Wie werkten er overleden, open- lijfelijk aan mee? ging. De waterkering De totstandkoming veertiger mannen die al dertigers of is trouwens pas die Goeree- ervan staat naderhand aange- hernieuwde waren toen ze de handen beschreven in een reconOverflakkee voor het eerst uit legd. kennismaking met het de mouwen staken. verbond bruidspaar dat destijds, met buureiland Schouwen-Duiveland. structie, niet stap voor stap, maar in op die opegrote lijnen. In interviews ningsdag, het verbond Voor reizigers richting In de toekomst gaat er nog vertellen De Grevelingendam het Zuiden mannen tussen de meer ver- beide eilanden is behalve een anderen, (vrouwen kwamen er was het omslachtige gedoe moest symboliseren, niet net niet kaarsrechte niet in recreatief opzicht, met pont- aan te pas) autoweg, ook een maar wat zij in hun functie zoal door over de dam op jes definitief voorbij. in en rond de dam: er is elkaar toe te recreatiegebied, zeker moesten doen om de sprake lopen. Het echtpaar aan de kant dam te laten van de is nog altijd innig Grevelingen. De boswachter van de terugkeer van getijbeweging. getrouwd ontstaan tussen Flakkee In deze bijlage wordt en de bruidegom heeft en Bruinisse. van die Waarom is dat nodig, hoe aandacht nog langgerekte strook langs krijgen de net zo weinig besteed aan de jarige de plannen vorm? trek in al die openbare dam, die er Het was N59 zet uiteen hoe de ook dit onderwerp nog niet zo eenvoudig zeven lange jaren over om van het recreatieterrein populariteit wordt in deze verjaardagsbijlage poespas als toen... deed om in de komen. Wat kwam er allemaal er te deze werkers te vinden. In die afgebije decennia is afgenomen, voor- aangesneden. kijken lopen vijftig jaar Veel leesplezier! zijn talrijke personen vooral ten gunste van de Brouwersdam. Die Ten slotte is er op deze pagina een

Tijsje en Adrie Klaasse, het

bruidspaar

‘We zijn nog altijd geluk kig met elkaar’

Het TOF team, net na de lancering van het eerste magazine.  Menheerse Werf het eerste magazine werd gelanceerd. “Het werkte als een epidemie”, vertelde Maureen. “Het enthousiasme sloeg over op anderen en steeds meer mensen haakten aan om ideeën in praktijk te brengen. Zo werden er eilandbreed verbindingen gelegd en kon in december jl. een stichting worden opgericht, die

zowel online als offline wil laten zien “wat voor moois het eiland allemaal te bieden heeft”, aldus Maureen. Op www.trotsopflakkee.nl op Facebook en twitter werd intussen al het nodige moois gedeeld. Veel prachtige foto’s van Goeree-Overflakee kwamen op de social media al voorbij, waarvoor iedereen die dat wil zelfgemaakte

Foto: Hans Villerius foto’s in kan sturen. Maar ook een magazine moest er komen, met een aantal vaste rubrieken, die maar één rode draad kennen: ‘tof ’. “Een blad dat alleen positiviteit brengt en zó het eiland in kaart wil brengen. TOF is van ons allemaal!” Lees verder op pag. 6.

Plannen voor nationaal beeldhouwmuseum in Ouddorp

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

De eerste opmerking valt al meteen verkeerd bij Adrie Klaasse. De verslaggever heeft zojuist den leggen, hield burgemeester plaatsgenoVijftig jaren zijn er ondertussen men aan een tafel in de Bos een uitvoerige toespraak, Weststraat verdie streken. Adrie werkte van Dreischor. Links van een dag later bijna volledig als zelfstandig hem zit in het landbouwer, Hogerwerf, die verwachtingsvolTijsje Eilanden-Nieuws werd zij als huisvrouw. Ze toeafgedrukt, wonen nog kijkt hoe de verslaggever altijd in hetzelfde huis. een halve, grote pagina zijn blokin beslag Hoe kijkt zij noot opent en de pen terug op die openbare nemend, in kleine letters. in aanslag huwelijksdag op de dam? brengt. Rechts van hem Bos sprak van “een bevindt zich historische “Ik vond haar echtgenoot, Adrie het wel mooi.” Ze staat dag”, die het echtpaar C. Klaasse, op zich die de armen afwerend alleen door de trouwring, niet en laat in een album trots de vele over elkaar “het foto’s zien die ze heeft gevouwen, en stuurs gouden symbool”, zal er aan heeft overkijkt. Tijsje herinne- gehouden. en Adrie zijn de fameuze Ook het lepeltje heeft ze ren, zeker ook door de echtelieden “machtige uiteraard die destijds, bij de opening bewaard. In het EilandenGrevelingendam”. Bos van de hoopte dat Nieuws plaatste Grevelingendam, in bruidskleding de verwachtingen die het echtpaar overihet echtpaar gens een verheugd op elkaar toeliepen, week later een dankbetuivan het huwelijk koestert, zij in ver- ging, voor de vanaf Goeree-Overflakkee, vulling zullen gaan, zoals “zeer vele en hartelijke hij vanaf hij ook blijken van belangstelling”. Schouwen-Duiveland. hoopte dat er tussen de Op het punt bevolkings- Worden staand om te gaan trouwen, zij en Adrie nog wel eens groepen van de beide symboeilanden aangesproken liseerden zij daarmee niet nu “een prettig en nuttig op die gebeurtenis? alleen contact” “Nee, ’t was met de dam de beide eilanden dat vrij snel vergeten.” zal ontstaan. Er zijn in wor- Een kleurenfoto uit het privéalbum elk geval al Heeft zij den verenigd, maar ook van het echtpaar Klaasse. als Flakkeese nog moeite overeenkomsten, vond zijzelf. lopen Tijsje en Adrie, Breeduit lachend hij: dezelfde omringd door Vijftig jaar later stapt de taal, dezelfde bestaansmiddelen, gehad om aan Schouwen te wenverslagge- zojuist geopend Grevelingendam. familieleden en autoriteiten, over de ver hun woning binnen Foto Privébezit dezelfde bestuurlijke problematiek. nen? om op deze Opnieuw schudt ze het gebeurtenis terug te blikken. Eén verwachting is niet hoofd. “Nee, “U stond king namelijk uitgekomen, hoor. Het zeker wel te popelen om indirect een gevolg gaat goed hier. Ik heb vertelt Tijsje eerlijk. “Van te gaan Tijsje Hogewerf voorlegde. de minister het hier naar wen?”, vraagt de verslaggever trou- was van de “rampspoedige gebeur“Hij kreeg ik een lepeltje mijn zin.” Straks, op vroeg of ver- tenissen” die de met een ooie- 1 april onderstellenderwijs. Klaasse buureilanden trof- trouwen. wij over d’n dam wouden vaar. Maar de aanstaande, is het werkelijk ooievaar is niet gekoschudt fen in februari Ik heb toen Adrie gebeld, vijftig jaar geleden dat meteen driftig het hoofd. 1953, de watersmen. Jammer genoeg u trouwde. “Hohoho”, noodramp. en die was er niet zo voor.” zijn er geen Hoe denkt De bevolking moest klinkt het bestraffend. u dat u er dan op terug kinderen.” “Wij stonden worden geëvacueerd, Schouwse Klaasse bevestigt dit. Dat huwelijk, zal kijken? helemaal niet te popelen, zegt hij, “daar heeft heel verre van en Flakkeese de gemeen- Albums “Dat het gauw gegaan dat. Het was helemaal niet families kwamen “bij is. Het is vijfde bedoe- elkaar terecht” schap niks mee te maken.” tig jaar, maar het lijkt zo ling dat wij zo zouden trouwen”, Ja, in evacuatieoorden. kort. En dat hij toe, hij vond het allemaal geeft Nog diezelfde dag trok Tijsje in bij alles hier hij, met ‘zo’ al die openbaarheidzegt Deze ontmoetingen bevielen zo pop- haar echtgenoot, penkast op in de Weststraat. gelukkig goed gaat. Wij zijn nog op goed dat twee zusters de dam bedoelend. “En met elkaar.” van Tijsje óp veel liever de Grevelingendam; wat komt u Schouwen had hij zijn bruiloft privé hun hier eigenlijk doen? Wat is de bedoe- en vervolgens levensgezel vonden, willen houden. ling?” leidde “dit weinig voorkomende Schouws-Flakkeese Maar waarom is het dan toch doorgegaan? contact” weer tot een De verslaggever legt zijn kettingre- “Omdat ik komst uit, actie, zoals dat wou”, reageert Tijsje. en benadrukt dat hierover Bos toch heus Adrie Klaasse, het formuleerde: “Ik vond het wel mooi.” en netjes telefonisch een “bekend geworden afspraak met de Herkingse is gemaakt met zijn familie” wilde ook Opperbest vrouw Tijsje. wel eens “nader kennismaken” Zij beaamt dat, waarop met Donderdagmiddag Klaasse Flakkee, en 1 april “om kort te gaan”, dit brommend berust. Hij licht nog wel resultaat was het zover. Tijsje trouwde 1965 leidde zijn weerzin toe tegen “van het vraagge- Om mejuffrouwtot het huwelijk. huis uit”, zij trok dus met heel de sprek. “Ik vind er niks Hogerwerf (35 familie aan om in destijds) en in gezelschap van te kunnen zien, moest de krant te staan, toen burjon- gemeester Bos niet, nu in auto’s naar de Daar is niks aan veranderd.”niet. geheer Klaasse (32) op zijn motor dam, aan de Hij een reis ondernemen maakt met zijn handen die enkele bij Bruinisse, ene zijde. Ginds, een prop, uren duurde, stond de bruidegom, opdat het maar duidelijk hoewel Herkingen en ook omgeven door is: kranten Dreischor familieleden hemelsbreed nog geen zijn er om verfrommeld te worden. in opperbeste kleding tien kilometer van elkaar en tal van De verslaggever wendt verwijderd zich tot zijn liggen. De Grevelingen scheidde autoriteiten, zoals de minister van vrouw, die zichtbaar graag mee- nog de Verkeer en Waterstaat, eilanden. Maar nu, in werkt. “Dus ik ben overbodig?”, mr. Jan lag er een dam. Het plan 1965, van Aartsen en burgemeester A.H. vraagt Adrie Klaasse. ontstond Vermeulen van Dreischor. Tijsje en om een aanstaand echtpaar “Dat maakt u zelf uit.” vanaf Adrie liepen over de kersverse weg beide uiteinden van de Hij blijft aanwezig, maar dam naar op elkaar houdt zich elkaar toe toe, hij zorgvuldig verberte laten lopen, om zo verder afzijdig. te gend dat alle poespas markeren dat de eilanden, hem tegeneeuwen- stond. Op de lang van elkaar gescheiden, talrijke foto’s die ervan Ramp nu ver- zijn gemaakt, bonden zijn. lachen ze breeduit en Tijsje Hogerwerf leerde haar man Tijsje en gul en schijnbaar gelukkig, Adrie waren een perfecte kennen in de “barre zoals je winter” van keuze, doet op z’n feestdag. mooier kon het niet: zij 1962-1963, zo openbaarde zijn Ze gaven elkaar de bur- immers beiden “de bruidskus”, gemeester van haar geboortedorp opgegroeid de oevers van die eilanden, nabij maar dat was al net zo symbolisch. Herkingen, H. Bos, tijdens hij in Want Tijsje en de Adrie waren lijksplechtigheid. En eigenlijk huwe- de Weststraat van Dreischor, zij in steeds niet officieel getrouwd. nog lag dat de (niet meer ook wel een beetje in bestaande) Kerkstraat het lot beslo- van Herkingen. gebeurde later die middag, Dat ten. Bos vertelde dat in het De voorpagina de kennisma- Het was raadhuis van Herkingen. van de Zierikzeesche Bos die dit voorstel aan Nieuwsbode was op 2 En daar, gewijd aan april 1965 geheel de vreugdevolle opening voordat zij “de handen van de Grevelingendam ineen” zou- bruiloftsgeluk én aan het van Adrie en Tijsje. Foto Krantenbank Zeeland

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 1 april 1965 was de Grevelingendam voor het eerst geopend. Al vijftig jaar vormt deze waterkering de verbinding tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. In samenwerking met Wereldregio, de lokale krant op Schouwen-Duiveland heeft EilandenNieuws een bijlage gemaakt. In de reconstructie is te lezen hoe de dam tot stand is gekomen, medewerkers van toen vertellen hun verhaal en ook de toekomst van dit Deltawerk komt aan bod. Veel leesplezier! Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Bezoek ons tijdens Kijk bij de Boer in Sommelsdijk, met de beste aanbiedingen van boerderijspeelgoed!

Zie bijlage bij deze krant

Door Jaap Ruizeveld

In nauw overleg met het bestuur van de stichting Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum (doK) worden na Pasen - nu besprekingen in concrete vorm voortgezet. Aandachtspunten zijn o.a. compensatie afspraken parkeerfaciliteiten. Als dit succesvol kan worden afgerond, beide partijen hebben de positieve grondhouding, is er een unieke kans om dit museum in Ouddorp te ontwikkelen. Veelvuldig is er in een lang voortraject overleg gevoerd tussen de initia-

tiefnemers en de gemeente omtrent mogelijkheden om het project in te bedden in het Raamplangebied Ouddorp-Bad. Aan de voorbereidingen en toetsing van de plannen is een zorgvuldige procedure voorafgegaan. Afgelopen week gaf het college van B en W (portefeuillehouder Frans Tollenaar) aan medewerking te willen verlenen aan uitwerkende (mogelijk al afrondende) vervolgstappen. Lees verder op pagina 22.

Kijk bij de Boer 2015 -

Ontwerp van het museum. In midden de entree met aan beide zijden de expositieruimten.

GOEREE-OVERFLAKKEE Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben ingestemd met het uitwerken van de exacte locatie bij parkeerterrein Flaauwe Werk in Ouddorp waardoor de mogelijkheid ontstaat tot vestiging van een landelijk beeldhouwmuseum in de badplaats.

TWEEDE PAASDAG

(5e editie)

-

Open dag 8 boerderijen en 2 molens Kleurwedstrijd/prijsvraag, met mooie prijzen! Jubileumactie, vind het gouden ei en win een waardebon t.w.v. € 150,-! Compleet gevulde brooddoos voor € 3,50

KIJK, DOE en PROEF, voor het hele gezin!

Kom naar onze

Paasmeubelshow! op 3, 4 & 6 april

Met unieke aanbiedingen en op 2e paasdag een luxe wijnproeverij

WIJ BESTAAN 95 JAAR!

Schoolstraat 28, Oude Tonge


Donderdag 2 april OUDDORP - Hervormde Kerk. Zangavond met medewerking van Kamerkoor Da lui Cantiamo o.l.v. Jurriën van Kooten. Aanvang 19.30 uur. DIRKSLAND - Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30, (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag 4 april DIRKSLAND - Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30, (elke eerste zaterdagmorgen van de maand) van 9.00 tot 12.00 uur. DIRKSLAND - Rommelmarkt in Victoriahal van 10.00 tot 15.00 uur. MIDDELHARNIS - Repaircafé. Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 VOOR uur. Locatie: Kringloop centrum Goed voor Goed, Simon Stevinweg 49. - APK Keuringen MIDDELHARNIS - Inleveren spullen zomermarkt Christelijke Gereformeerde Kerk. - Onderhoud en Reparatie alle Iedere eerste zaterdag van de maand vanaf 9.30 tot 11.00 uur bij de loods aan Industriemerken weg 17 te Middelharnis. Meer info via activiteitencommissie@cgkmiddelharnis.nl. - Aircoservice DIRKSLAND - Bijeenkomst in Ontmoetingscentrum Geheugensteunpunt, Reginahof - Ruit en Schade begeleiding 1. Thema ‘Lente’ door Jan en Jaap Maliepaard. Inloop vanaf 10.00 uur, 12.30 uur lunch, - Gebruikte occassions 13.30 uur het thema. Meer info: via één van de casemanagers, tel. 06 83678417, e-mail info@ketenzorgdementie-go.nl. Julianastraat 7 OUDDORP - Rommelmarkt voor Stephanos, Molenblok 24, van 8.00 tot 16.00 uur. ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! 3255 BG Oude Tonge OOLTGENSPLAAT - Art Fair bij Paviljoen Sluishaven,Mariadijk 2, van 11.00 tot 16.00 DE APK-SPECIALIST! uur. 0187-641271 ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST!

AUDIO, VIDEO en LICHT

info@framewave.nl ● www.framewave.nl ● 0187 78 5050 Boezemweg 14d+e ● 3255 MC ● Oude-Tonge

ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

Donderdag 9 april DIRKSLAND - Snuffelloods Het Lôôsje, Korteweegje 30, (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur. Vrijdag 10 april DIRKSLAND - Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Goeree Overflakkee. SVIKkantine, Philipshoofjesweg 57a. Aanvang 20.00 uur. www.sportvisserij-go.nl. STAD AAN ‘T HARINGVLIET - Wijnproeverij in het Trefpunt. Minimum leeftijd 18 jaar. Kosten € 15 euro, inclusief 6 á 8 wijnen en wat hapjes. Aanmelden kan via stichting.ons. trefpunt@upcmail.nl of bij Esther Breeman, tel. 0187 611101.

APK ZOALS HET BEDOELD IS

Naaimachinehandel ’Vlieto’ Ooltgensplaat uw naaimachine vakman sinds 1965

www.vlieto.nl Spuidijk 4 Ooltgensplaat 0187-485222

Altijd ruime collectie gebruikte machines Al vanaf € 60,00

Wij halen en brengen uw machine bij u thuis voor onderhoud of reparatie.

Zaterdag geopend van 10:00 tot 17:00

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

Van der Made

Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

Zaterdag 11 april GOEDEREEDE - Optreden Chr. Stadskoor Goeree, o.l.v. Jaap de Geus. Aanvang 20.00 uur. Kaarten á € 5,- kunnen afgehaald worden bij huisartsenpraktijk Kop van ‘t Eiland in Ouddorp en Goedereede. OUDDORP - Verkoping Adullam in verenigingsgebouw Eben-Haëzer, van 9.00 tot 14.30 uur. Dinsdag 14 april OUDDORP - Inloop De Boei in ‘de Overkant’, Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag Lezing door Tessa Fase over wat huidtherapie kan betekenen na de behandeling van kanker. Deze lezing start om 14.15 uur. Als het weer het toelaat wil men met degenen die dit leuk vinden vooraf een wandeling maken. www. deboeigo.nl.

ga snel naar www.flakkeeschebazar.nl voor scherpe aanbiedingen www.brilcentrumkeuvelaar.nl

Zandpad 56 - Middelharnis (0187) 483437

N. A. van Kempen

beëdigd makelaar / taxateur

Voor: * agr. taxaties en bemiddeling * bedrijfstaxaties * grondzaken * planschade * onteigening

Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 / Fax (0187) 60 39 04 Email: vankempentaxaties@online.nl

Donderdag 16 april DIRKSLAND - Snuffelloods Het Lôôsje, Korteweegje 30, (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur. STELLENDAM - Workshop ‘Van sleur naar kleur’. Aanmelden via info@y-challenge.nl of telefonisch via 06 22331819. De kosten zijn €15,- per persoon. Na aanmelding wordt er een bevestiging verstuurd met aanvullende informatie. OUDE-TONGE - Bijeenkomst 20 jaar hulp aan Uzon. Aanvang 20.00 uur. CBS De Bron, Melkweg 75. Aanmelden per e-mail: hobbymjr@hetnet.nl, of telefonisch bij Arie Klem, 0187 641304, bij Cor Buscop, 0187 642131 of bij Wil Meijer, 0187 641502.

Voor afspraken t: 0111-412514 m: 0642434268

Zaterdag 18 april OUDDORP - Oasefair t.b.v. diaconaal gastenhuis de Oase. Kwekerij Klepper, Oudelandseweg 27.

voor vakman en doe-het-zelver nu ook op dinsdag geopend

Zandpad 42 Middelharnis

Zand & Grind Loswal, Den Bommel 06~20019598 Particulier

-

Kipper

-

Zand

-

Dieplader

-

Grind

-

Trailer

-

Menggranulaat

-

Zakelijk


DINSDAG 31 MAART 2015

Nieuws

3

Informatiebijeenkomst voor senioren

‘Langer zelfstandig thuis blijven wonen’ GOEREE-OVERFLAKKEE Zaterdag 18 april wordt in de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis een eilandelijk unieke brede informatiebijeenkomst georganiseerd over het thema: ‘Langer zelfstandig thuis blijven wonen’. Het initiatief om met een themagroep senioren passende maatschappelijke vraagstukken met elkaar te bespreken is medio 2014 ontstaan vanuit de ledenraad van Rabobank Het Haringvliet (op Goeree-Overflakkee). Onder leiding van Jan Verhage, adviseur coöperatie & duurzaamheid Rabobank Het Haringvliet, en de senior adviseurs Adri Peekstok en Jan van der Welle is het onderwerp in periodieke sessies met de themagroep uitgebouwd.

als thema: De beste zorg thuis. 6. Zelpro bouw- en gebouwmanagement (Leon Blokland) over: Wanneer en hoe maak ik mijn eigen woning ‘toekomst proof ’. De workshops duren 25 minuten.

Door Jaap Ruizeveld

De themagroep senioren vindt het passend om de bevindingen van deze besprekingen nu aan een breed publiek kenbaar te maken. Het thema Langer zelfstandig thuis blijven wonen wordt op zaterdag 18 april in samenspraak met de Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee, CuraMare, Buurtzorg, gemeente Goeree-Overflakkee en Rabobank Het Haringvliet in workshops toegelicht. Het programma begint (na inloop) om 10.00 uur en wordt geopend door Richard van Maurik, directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank Het Haringvliet. Aansluitend overhandigt Bert Kleingeld namens de themagroep de headlines van de uitkomsten van de gevoerde sessies

Overleg-ronde aantal leden themagroep onder leiding van Jan Verhage  (Rabobank Het Haringvliet). aan wethouder Gerrit de Jong van de gemeente Goeree-Overflakkee. Toelichten Op zijn beurt zal portefeuillehouder De Jong de stand van zaken op het gebied van sociale zaken en welzijn op het eiland toelichten, waarna Jurgen van der Heijden, senior consultant Stichting Omzien Naar Elkaar, de actualiteit landelijke trends op het thematisch terrein presenteert. Rond 10.50 uur geeft Jan Verhage, na een kort informatiemoment, het startsein

voor het begin van de workshops. Het programma is gepland tot 12.20 uur, waarna er gelegenheid is om met elkaar na te praten met een hapje en een drankje. Thema workshops Er zijn maar liefst zes workshops voorbereid waaraan belangstellenden kunnen deelnemen. Bij aanmelding op www.rabobank.nl/hhv (tot uiterlijk 10 april) kan men zich maximaal voor 3 workshops aanmelden. 1. Gemeente Goeree-Overflakkee

Beveiliging industrieterreinen zorgt voor forse daling criminaliteit

voorzitter van SBBS. Die afkorting staat voor Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam. Ruim vier jaar na de oprichting van SBBS is het tijd om terug te blikken. Aan het woord was niet alleen voorzitter Lokker, maar ook wijkagent Johan van Oeveren. “Ook ik zie een enorme afname van criminaliteit in Stellendam. Er is een verschuiving gaande van beveiligde terreinen naar onbeveiligde terreinen”. En het mooie is dat een groot deel van de gemaakte kosten worden vergoed door de verzekeringsmaatschappijen. Want doordat er minder schade is krijgen de deelnemende bedrijven flinke korting op hun verzekeringspremie.

STELLENDAM - De criminaliteit op de beveiligde bedrijfsterreinen is gedaald met ruim 80% dankzij beveiliging. Dat werd bekend tijdens de presentatie van de behaalde resultaten de afgelopen periode. Mensen die de industrieterreinen Delta havens en/of Korteweg van Stellendam oprijden zien direct een groot hek bij de ingang. Bij dat hek staat een waarschuwing voor het dievengilde. Populair gezegd luidt de waarschu-

wing: “Breek je in dan gaat het hek dicht!”. Naast de hekken bij de ingang is er nog een tweede manier om de beveiliging te vergroten: camera’s op de juiste locaties. Deze camera’s registreren niet alleen de bewegingen, maar ook kentekens worden automatisch herkend en opgeslagen. Daar komt nog bij dat er in de nachtelijke uren ook gesurveilleerd door een beveiligingsdienst. Behaalde resultaten “De criminaliteit is gedaald met ruim 80%”, aldus Giel Lokker, bestuurs-

Goed voorbeeld Door deze resultaten was er een aantal geïnteresseerden uit andere gemeenten een kijkje komen nemen. Er werd druk genotuleerd en na afloop bleek er de intentie te zijn om ook op andere locaties deze manier van werken toe te passen. Tenslotte was het wethouder Tollenaar die het laatste woord mocht voeren. Hij feliciteerde Giel Lokker met de resultaten middels een mooie blos bloemen. En als tip gaf hij Giel mee dat er niet op de lauweren gerust moet worden: “Probeer de huidige situatie in stand te houden en waar nodig te verbeteren.”

Foto: Wim van Vossen Fotografie (Bert Horssels): Uitleg over Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Sociaal Domein. 2. Woningbouwfederatie GoereeOverflakkee: Toelichting over zorgclassificatie en zorgbestendig maken van de huurwoningen. 3. Jan Baks, lid van de themagroep senioren van Rabobank het Haringvliet over: Oud worden en zelfstandig willen blijven wonen. 4. CuraMare (Thea Both en Joke Paulen) over: Toegankelijke Ketenzorg. 5. Buurtzorg Oostflakkee (Dineke Klem en Elma van den Nouland) met

Breed scala In open constructieve sfeer is in de afgelopen periode door de themagroep het item Langer zelfstandig thuis wonen besproken en uitgediept en met stakeholders doorgenomen. Tips en ervaringen werden gedeeld. Onder een brede paraplu zijn accenten gelegd: Wat kun je zelf doen, welke initiatieven neem je dan? Maak tijdig een plan voor de langere termijn en wacht niet af tot het laatste moment. Je kunt je kennis en mogelijkheden versterken als je ervaringen met anderen deelt. Neem stappen om advies in te winnen bij relevante partijen. In welke mate kan en mag je rekenen op ondersteuning vanuit de eigen familie? Zeker een heikel punt als familie/kinderen op afstand wonen. Zoek elkaars kwaliteiten, organiseer iets gezamenlijk met bijvoorbeeld buren of een vereniging van eigenaren. Ook cruciaal is: welke beperkingen kom je tegen om keuzes te kunnen maken? Standaardoplossingen zijn er nauwelijks omdat de omgeving vaak bepaalt waar behoefte aan is. Daarnaast het kiezen van een levensloopbestendige woning. En ter afronding van de besproken onderwerpen niet in de laatste plaats het gebruik van de technologie. Waar vind je de gewenste informatie? Maar ook: hoe kan de communicatie tussen ouderen worden verbeterd? Met het ontwikkelen van een app? En uiteraard ook belangrijk: Kan men gebruik maken van sociale media?

Doe mee met “Vier Je Vrijheid!” GOEREE-OVERFLAKKEE Vanaf 13 april tot en met 17 mei aanstaande viert GoereeOverflakkee het begrip ‘vrijheid’ op eigen wijze. Rond de twintig organisatoren staan garant voor bijna dertig activiteiten en evenementen, variërend van een intiem concert op een dorpsplein tot dorpskernontwrichtende festivals en van speciaal gebakken brood tot jongeren-kunstfestival. Zwaartepunt in dit alles vormt het feit dat Nederland in mei dit jaar 70 jaar geleden bevrijd werd. Dit alles vindt plaats onder de overkoepelende titel ‘Vier Je Vrijheid!’. In de editie van 8 april zal in EilandenNieuws uitgebreid aandacht worden besteed aan ‘Vier Je Vrijheid!’. Cultuurwethouder Gerrit de Jong legt uit: “U kunt dan het totale programma in een uitneembare bijlage in het hart van de krant vinden. Ik daag u als inwoner uit om kennis te nemen van het programma en er vervolgens minstens één activiteit uit te selecteren waar u aan deel gaat nemen. Het zou mooi zijn als iedere inwoner op een of andere manier betrokken raakt bij deze eilandelijke viering.” De wethouder vervolgt: “Vanuit de Gemeente Goeree-Overflakkee wordt het project ondersteund omdat het bijdraagt aan een aantal maatschappelijke doelen. Allereerst is het belangrijk

dat de les van de geschiedenis levend gehouden wordt. Op diverse plaatsen zijn tastbare herinneringen aan de periode van de tweede wereldoorlog. Enkele organisaties hebben zich ingespannen dit zichtbaar te maken. Het is belangrijk om onze jeugd in de verhalen mee te nemen en slachtoffers en gebeurtenissen een gezicht te geven op ons eiland. Vervolgens wordt het project gedragen door initiatieven van mensen in dorpen en kernen van ons eiland, waarin men samen optrekt met anderen. Samen dingen doen verbindt en als gemeente zien we graag dat onze inwoners daarin zoveel mogelijk meedoen. Uitingen van ingetogen herdenking passen daar net zo goed in als een uitbundiger viering van onze vrijheid. Ten slotte is het mooi om te zien dat een programma dat op Goeree-Overflakkee aangeboden wordt ook mensen van buiten ons eiland kan interesseren om de reis naar ons eiland te maken. De kwaliteit van onze orkesten, koren, beeldende kunstenaars, organisaties en andere culturele uitingen liggen op hoog niveau. Veel mensen van buiten het eiland weten dat en men wordt met ‘Vier Je Vrijheid! een unieke gelegenheid geboden om in de eigen omgeving te genieten van expressie op allerlei terreinen.” “Met deze aanbeveling hoop ik uw nieuwsgierigheid gewekt te hebben en wens ik u veel genoegen bij uw participatie in onze lokale gevierde vrije samenleving”, aldus De Jong.


4

DINSDAG 31 MAART 2015

“Hem zij de dank en de eer.” Op D.V. zaterdag 4 april zijn onze (o)pa en (o)ma

Henk Klem &

Coby Klem-van Kempen

De Heere nam van mij weg mijn nog enige geliefde zuster en onze tante

ARENTJE SPEE-MALIEPAARD Oude-Tonge: M. van Noord-Maliepaard en kinderen

Tot onze diepe droefheid is door de Heere, na een periode van afnemende krachten, uit ons midden weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

Na een kortstondig ziekbed, is toch nog plotseling van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en geweldige opa

TanneTje abra Driesse

Hendrikus Franciscus Braber

sinds 31 maart 2001 weduwe van Pieter sperling

Capelle aan den IJssel, 20 maart 2015

Middelharnis, 13 november 1927

40 jaar getrouwd. Wij willen ze van harte feliciteren met deze feestelijke dag! Arianne en Michel Naomi Jonathan Martijn en Jolanda Jasper Gijs Henriëtte Arnold en Marjolein Marije en Arnold Fordstraat 9, 3255 VK Oude-Tonge

familie Driesse Heden nam de Heere tot onze diepe droefheid uit ons midden weg onze innig geliefde tante

GRIETJE DE JONG in de leeftijd van 88 jaar. Ouddorp: Jaan Pietje Grietje Maartje en Hans Maart en Janny Plonie en Cor Nella

25 maart 1965 - 25 maart 2015 Vertrouw op de HEERE en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. Psalm 37:3 Dankbaar maken wij bekend dat onze geliefde (over)(groot)ouders

Willem Anthony den Hertog &

Yke Maria Struik mogen gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. Voor de toekomst wensen wij hen toe dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven en bidden we hen de kracht en de nabijheid van de Heere toe in de weg die Hij met hen gaat. Piet & Jacquelien Arienne en Krijn Rowin, Jinthe Wijnand en Marieke Rutger (†), Reinout Lauran en Melissa Pieter Rob Dick & Jopie Luciano Andrea Marieke & André Paul Rianne en Otto Nathan, Silas Marijke Willemieke Willem Arie & Jorina Jorieke Willem Jonathan Westhavendijk 45, 3247 LL Dirksland Heden behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en betovergrootmoeder DA NKBETUIGING Bedankt voor de vele kaarten, bloemen en AdriAnA Vroegindeweij andere attenties die wij ter gelegenheid van weduwehuwelijksjubileum mochten van Theodorus van Biert ontons 40-jarig vangen. in de leeftijd van 98 jaar. Hiervoor zeggen wij u, mede namens onze (klein)kinderen, heel hartelijk dank. Nieuwe M. Drooger-van Biert Het wasTonge: hartverwarmend. A. Drooger   ~ inKees liefdevolle herinnering ~ en Pie van Weezel Middelharnis: H. Droger-van Biert C. 3251 Droger Eendrachtsweg 31, AH Stellendam ~ in liefdevolle herinnering ~

Nieuwe Tonge: M.C. Doorn-van Biert H. Doorn Nieuwe Tonge: A.J. Noteboom-van Biert J.C. Noteboom

Ouddorp, 29 maart 2015

Greet en Jaap Krijntje en Jan Middelharnis: Thijs en Janny Herkingen: Aren Kapelle: Hans en Ria Ouddorp: Wissekerke: Sommelsdijk: Wekerom:

Thijs en Gieltje Izaäk en Joke Jacobine Krijn en Janny

Ouddorp: Thijs Hester Greet Ridderkerk: Hanna Lenie Rotterdam: Janny Ouddorp: Thijs en Anja Piet en Janneke Lekkerkerk: Grietje en Wim Yerseke: Aart en Jeannet Ouddorp: Krijn en Elly Greet en Jaap Ouddorp, 27 maart 2015

GEERTRUIDA CORNELIA STRUIJK-VAN NOORD - Geertje weduwe van Leendert Struijk

in de leeftijd van 92 jaar. Hester en Arie Jan en Chantal Jens Finn

Echtgenoot van Odilia Braber-Couwenberg * 9 oktober 1940

† 27 maart 2015

Odilia Ron & Corry Henk & Sanne, Martin Bernadette & Gerard Lianne, Els, Frank Leonard & Elza Wim, Yvonne

familie Sperling Correspondentieadres: L. Driesse, Prins Hendrikstraat 19, 3241 GR Middelharnis De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden op D.V. zaterdag 4 april om 10.30 uur in verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3 te Ouddorp. Gelegenheid tot afscheid nemen van 9.45 tot 10.15 uur.

Correspondentieadres: Familie H.F. Braber Saturnuslaan 72 3255 TR Oude-Tonge

De begrafenis zal plaatshebben omstreeks 11.45 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Dorpsweg te Ouddorp.

De uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden aanstaande woensdagochtend 1 april om 11.00 uur in de Parochiekerk “De Heilige Familie” in de Nieuwstraat te Oude-Tonge.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in ‘Eben-Haëzer’. ~ Geen bloemen ~

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de R.K. Begraafplaats aan de Langeweg te Oude-Tonge.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, wilt u dan deze kennisgeving als zodanig beschouwen.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Grutterwei, Willemstraat 14 te Oude-Tonge.

Tot onze diepe droefheid is uit ons midden weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering bewaart.

TanneTje abra Driesse weduwe van Pieter sperling

Verdrietig zijn wij na het overlijden van onze zwager en oom

in de leeftijd van 87 jaar. Sommelsdijk: A. Boeter-Driesse

HENK BRABER

echtgenoot van Odilia Braber-Couwenberg Ria en Jan Pieterse Bert en Joke Couwenberg Gemma en Dick Vervloet

Dedemsvaart: A. Kalis-Driesse Middelharnis: E. Kater-Driesse N. Kater

(in liefdevolle herinnering)

De Wijk: J.A. Driesse E.A. Driesse-Weber Norwich (Can.): M. Driesse T.E. Driesse-Mans

Verdrietig, maar dankbaar voor de goede dingen die we samen mochten beleven, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht is overleden onze lieve moeder, oma en oma tik-tak

~ Henk ~

Middelharnis: L. Driesse L. Driesse-Peeman Dirksland: G. Driesse-Troost Ede: B. Driesse J. Driesse-Vierbergen Scherpenzeel: A. Zwankhuizen-Driesse ‘s Gravenpolder: L. Tanis-Driesse neven en nichten Ouddorp, 29 maart 2015

Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere op Zijn tijd heeft weggenomen onze schoonzus en tante

Jaap (in liefdevolle herinnering) TANNETJE ABRA DRIESSE Jeanien en Wilco Na een moedig gedragen kortstondige ziekte, hebben wij tot ons grote verdriet afscheid weduwe van Pieter Sperling Nikki moeten nemen mijn geliefde vrouw, zorgzame moeder en lieve oma Marleenvan en Remco in de leeftijd van 87 jaar. Bobbi

Gerdina Anna Spoor-Braber

Margreet en Kees (in liefdevolle herinnering) De Heere heilige deze roepstem aan onze harten. Nadia en Herbert -GerdaYoussef Echtgenote van Bram Spoor L. Sperling-Mierop Ouddorp, 25 maart 2015 K.11 Aleman-Sperling 9 oktober 1938 november 2014 Joh. Aleman Correspondentieadres: M. Struijk Geuzenpad 32 Sommelsdijk: A.J.D. Spoor K.J. Tanis-Sperling 3252 AK Goedereede K. Tanis Oude-Tonge: Marcel en Jolanda Eline De begrafenis heeft maandag 30 maart plaatsneven en nichten Bart gevonden op de algemene begraafplaats aan Tim de Mariadijk te Goedereede. Ouddorp, 29 maart 2015 Dorpsweg 91 3245 VB Sommelsdijk De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Neven en nichten

Tot onze schrik is vrijdag 27 maart jl. ons erelid

HENK BRABER SR. overleden. In hem verliezen we onze steun en toeverlaat en drijvende kracht achter onze vereniging.

5

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkindeDINSDAG 18 NOVEMBER 2014 ren en vrienden heel veel steun. Namens het bestuur, leden en ereleden van Fanfareorkest Vooruit te Oude-Tonge


Niemand weet hoeveel je hebt geleden, onuitputtelijk was je kracht. Maar ook hieraan kwam een einde. Het deed je zeer ons te laten staan, maar hiermee hebben we vrede, omdat je nu kunt rusten gaan.

Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droefheid, tot Zich te nemen mijn geliefde zuster en onze geliefde tante

GERDA MASTENBROEK in de leeftijd van 83 jaar. Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging in ‘De Vliedberg’, woongroep 102.

Een kaart... Een gebaar... Een handdruk... Een woord...

Vervuld van weemoed en vele dierbare herinneringen moeten wij afscheid nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en ‘ouwe’ oma

Willempje van Zetten weduwe van aren auperlé

Geboren 13 april 1929

Overleden 26 maart 2015

Allen die haar gekend hebben zullen de leegte beseffen die zij bij ons achter laat. Middelharnis: Jaap Auperlé Middelharnis: Sjuul en Joke Auperlé-Troost André en Kim Jaap Sommelsdijk: Hennie en Ella Auperlé-Braber Laura en Dick Willeke en Merke Nijmegen: Ria en Hans van Eldik-Auperlé Sieta Herkingen: Jos en Janet Auperlé-Kamerling Tamara en Mark Frank en Marleen en achterkleinkinderen Prins Bernhardlaan 15 te Middelharnis Correspondentieadres: J.L. Auperlé, Berkenlaan 35 3241 BB Middelharnis De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgehad op de algemene begraafplaats ‘Vrederust’ te Middelharnis. Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom

CORNELIS VAN DEN DOEL De Heere sterke Mimi en de kinderen en kleinkinderen met dit zware verlies. Familie Van den Doel Neven en nichten Met diepe droefheid geven wij u kennis dat de Heere, op Zijn tijd en voor ons onverwacht, van onze zijde heeft weggenomen onze zwager

COR VAN DEN DOEL echtgenoot van Mimi van den Doel-Melissant

in de leeftijd van 67 jaar. Dat de Heere Mimi, Jan en Antoinette met Sabine en Corné met Britt met Zijn troostvolle nabijheid mag omringen en sterkte mag geven om dit voor hun zo smartelijk verlies te dragen. Jany en Piet kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Dick en Lenie kinderen en kleinkinderen Bedankt voor uw stil gebed Uw handdruk vol troostende woorden Uw gebaren van liefde en vriendschap Het is goed om te weten dat velen met ons meevoelden na het overlijden van onze geliefde moeder, schoonmoeder en oma

FRANCINA ALIDA

voetbaltermen sprak over de vechtpartij in Ouddorp waarbij hij augustus vierenhalf jaar geleden betrokken was. “Ik heb inderdaad betaald voetbal gespeeld’’, legde de van mishandeling en openlijk geweld verdachte M. aan de rechters uit, Familie De woensdag Graaff niet zonder Gelegenheid tot condoleren op D.V. 17 september van trots. 19.00 tot 20.30 uur in 15 september 2014 DE GRAAFF-VAN GURP Zorgcentrum ‘De Vliedberg’, kamer 102-7 willen wij u onze oprechte dank betuigen. Correspondentieadres: Zij zijn ons tot grote Prins Hendrikweg 18,steun 3253en BVtroost. Ouddorp

verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3 te Ouddorp. Dirksland, maart 2015 Februari vorig jaar werd hij door de politierechter tot 50 uur werkstraf veroordeeld hij de De rouwdienst voor familie en belangstellenden, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal omdat gehouden hebben ingezet ‘s‘Eben-Haëzer’ nachts om drie worden op D.V. donderdag 18 september om 13.15aanval uur in zou verenigingsgebouw . uur buiten voor de deur van uitgaansgelegenheid De Het afscheid is definitief, maar Kreek uur in Ouddorp. Hij had opBegraafplaats het terras opzichAansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 14.30 op de Algemene te de herinnering onuitwisbaar. tig zitten zoenen en friemelen met een meisje, Ouddorp. tot ergernis van een viertal bezoekers dat De Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk Kreekinverliet: twee jonge Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren ‘Eben-Haëzer’ . mannen en vrouwen. te bedanken voor de vele blijken van Er vielen woorden. Even later werd een van die medeleven na het overlijden van mijn lens geschopt enbeschouwen. geslagen door Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, wilt u danjonge dezemannen kennisgeving als zodanig lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder verdachte, ook nadat het slachtoffer op de grond en oma was gevallen. “Ik had hem getackeld’’, aldus de in Adidas trainingspak gestoken M. De mond van RIA VEERMAN-VAN DAM het slachtoffer zat onder het bloed. De andere man in het afdruipende slachtoffergroepje kreeg Middels deze advertentie willen wij u ook nog een trap na van M. Hij achtervolgde Enhiervoor geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, hartelijk bedanken. Hetenzit er op,tien ik heb deverderop ogen bij het het viertal deelde meter want het volk, dat daarin woont, zal definitief gesloten. Kruidvat nog een laatste lel uit. ongerechtigheid hebben. In hetvergeving bijzondervan dank aan de verpleegsters Jesaja 33:24 van Careyn voor alle goede zorgen, Ik heb mijn leven gewijd aan de techniek. Adrenalinekick Wendy Tuns voor de bijzondere woorden Met toewijding heb ik hieraan gewerkt. Verdachte beweert dat hij zelf de eerste klap Tottijdens onze diepe droefheid, de Heere de crematie, dhr. heeft P. Mans voor detot Mijn naasten waren mij zeer dierbaar. kreeg voor hij zelf helemaal los ging: “Ik koos Zich genomen onze lieve van tantede uitvaart. correcte verzorging Ik heb mijn leven lang met vreugde juist voor de verdediging, er vielen best veel gebridged. Tijdens mijn pensioen heb ik klappen, dat klopt, maar ik handelde verdediprachtige reizen gemaakt. Dit jaar GERDA Arie Veerman Corina Veerman en Patrick Stolk aanvaardde ik dat ik niet lang meer te Haar liefde en belangstelling voor ons zullen Stefan leven had. Mijn dank gaat uit naar een wij missen. Sandra Veerman ieder met wie ik vriendschappelijke banden had en met wie ik tijdens mijn Wij wensen omamaart Tanis2015 in haar hoge ouderdom Ooltgensplaat, leven gelukkige momenten heb beleefd. ’s HEEREN ondersteuning toe in dit verlies. Uitvaartverzorging Kees en Jacomine D A N K BCoraline E T U Ien G Elze-Marije ING Anne-Lieke, Petra Voor al uw medeleven en warme belangstelling Job-Adrie en en Wilma tijdens de ziekte na het overlijden van mijn Bert en vader Martine man, onze en opa Ouddorp, 15 september 2014 HUTINK ADRIAAN HENDRIK - Ad -

willen wij u heel hartelijk bedanken. Het was ons tot grote steun.

Tot onze grote droefheid heeft de Heere, M.C.A. Hutink-de Bruin na een periode van afnemende krachten, tot Zich Kinderen en kleinkinderen genomen onze lieve oudtante Sommelsdijk, 2015 GERDAmaart MASTENBROEK

De Heere sterke oma en verdere familie in dit verlies en heilige deze roepstem aan ons aller da n k b e t u i g i n g hart. Met het heengaan van onze zo lieve moeder Pieter en Marieke Joran, Matthias, Louise en Josephine lena jacoba Corné en Lieke hartman-van der slik Jesse, Lisa, Senn en Sophie Lisette is ons ouderlijk huis leeg. Herbert en Geline Joshua en Boas We danken de HEERE, de God van ons voorgeslacht, voor 2014 wat Hij ons gaf in onze ouders. 15 september We danken u die ons met zoveel liefde omringd hebt in de afgelopen weken voor uw meeleven. Haar kinderen en kleinkinderen

Kinderen en kleinkinderen Oude-Tonge, maart 2015

Bos M.H. vanKarel de Ven

Voor uitvaart persoonlijke aandacht * 15 een oktober 1934met te Noord-Scharwoude

† 8 september 2014 te Ouddorp

Dag & nacht bereikbaar Uitvaartcentrum Media Vita

Wij danken iedereen die onze lieve Karel Administratieadres: en ons heeft geboden, op welke M.H. vansteun de Ven wijze dan ook, vooral tijdens de laatste Theo Struik maanden van zijn leven. Tramweg 12 W. Buijs

* 14 maart 1931

† 15 september 2014

en Johnverklaarde gend, daar ben ik goedTrudy in’’. Verder Willy Gertjan M. dat hij zo explosief handelde en omdat hij een Claudia, Denise ‘adrenalinekick’ kreeg. Hofaanklaagster mr. M. Patricia en Robert Goudzwaard fronste haar wenkbrauwen: “Was het eigenlijk meer een spelletje voor u?Bradly Meer een Justin, soort voetbalwedstrijd?’’ Nee, schudde M. toch. Fred en Hanneke Advocaat L. Vleesenbeek sprong hem bij: “Ik Joycehij † praat al die tijd ken mijn cliënt al heel lang, Marco en Marloes al in voetbalsporttermen’’. De raadsman voerde Zola aan dat zijn cliënt vrijuit zou moeten gaan vanen Wendywil wege noodweer. Maar de Richard hofaanklaagster Dex dat verdachte opnieuw veroordeeld wordt tot een werkstraf van vijftig uur. De en politierechter Karin Jordy die hem vorig jaar tot die straf veroordeelde, Ruud en Rymke na een eis van 100 uur werkstraf, had er al ernstig en Ydi rekening gehouden dat Nico de zaak - onwenselijk Annemieke jarenlang op de justitiële plank was blijven ligMaaike gen, beweerde de hofaanklaagster. Sietske en Pieter Bart Alcohol Correspondentieadres: En in al die vervlogen jaren moest de tegenwoordig officieel in Rotterdam wonende M. zijn G.N. Nieuwland-Zweere stoutste voetbaldromen langzamerhand laten Westerstraat 5 varen. De Nieuwe-Tonge ‘leeftijd’ dacht hij zelf. Maar op zijn 3244 BR strafblad prijkt een aantal veroordelingen die crematieplechtigheid zal gehouden teDemaken hebben met alcohol in het worden verkeer. op donderdag 18 september 2014 om uur Drank zou mogelijk een probleem zijn.11.15 M. zit nu ininde “Ik heb zelfs geen telefoon meer’’, hetbijstand. crematorium “Rotterdam”, Maeterlincklegde hij gisteren aan zijn eigen raadsman uit. weg 101 te Rotterdam-Zuid. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoDe rechter: Wilt u nog iets zeggen als laatste leren. woord? M. hield zijn nabeschouwing kort: “Ik heb gedaan wat ik kon doen, ik kan het niet accepteren als ik daarvoor een straf krijg’’. (Persbureau HedenCerberus) heeft de Heere tot Zich genomen onze lieve zus, schoonzus en tante

RINA VAN Goederen voor Roemenië GRONINGEN-VAN OURS

MIDDELHARNIS - Op dit moment is er een afvaardiging van deL.werkgroep in Ours Gherla, RoemeMiddelharnis: Kieviet-van nië. Ook vanuit deze gaan de hulpPh.nieuwe Kievietlocatie † goederen uit Middelharnis rechtstreeks naar de S.J. van † arme zigeunergezinnen in Ours de omgeving. NatuurB. van Ours-van der Veer lijk blijft de stichting ook actief vanuit de eigen loods en winkeltjeW.J. in van Uioara, een ander plaats Oud-Beijerland: der Wendein Roemenië. Zaterdag 4 april 2015 is van er weer Oursde maandelijkse openstelling de loods M.J. van van der Wende † van de Stichting Oost Europa Werkgroep Middelharnis/ en kinderen Sommelsdijk. De stichting staat klaar tussen 09.30 en 11.30 uur aan de Industrieweg 17 te MiddelharHellevoetsluis, 14spullen september 2014 te nemen. nis om overbodige in ontvangst

Gelege dag 18 in de z hoven’,

De rou vrijdag de He te Mel vinden Nieuw

Na de ‘De Po gelegen

Ru Je h Wi en

Met gr het ove der, om

D

  

Antje

info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

 

Charlotte Carlijn-li-Xiao

     

Maayke † Correspondentie adres:

 

Mevr. A. Bos-Hofmann Rustburg 26 3253 VK Ouddorp

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op donderdag 11 september 2014 in crematorium “Hofwijk” te Rotterdam.

Uw laatste wensen in goede handen

www.kievit-uitvaart.nl Rouwcentrum Kievit Nieuweweg 2, Melissant Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088

Pieters

in de le

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl Cora

Dag en nacht bereikbaar

Administratie-adres: Stoofweg 24, 3253 MA Ouddorp

* 18 ju

3255 MB Oude-Tonge

0187- 601166

TELEFOON 0187- 491396

e

sinds 28 september 2008 weduwe van Klaas Zweere

T. 0187-642428 Lieve Vati, pa en opa, 0187-486962 in onze harten leefM. je 06-53112979 voort.

Middelharnis, maart 2015

Voor uitvaartverzorging op geheel geheel Goeree-Overflakkee

Wilhelmina Zweere-van der Klip ~ Willy ~

‘Verdediger’ doet beroep op noodweer na matpartij in Ouddorp

Voor uw blijken van deelneming, in welke vorm dan ook, na het heengaan van onze lieve AchternevenHet en -nichten DEN HAAG/OUDDORPviel het moeder en oma Haagse gerechtshof op dat oud-StellenDegenen die haar gekend hebben, weten welke lege plaats zij in(28) de familie achterlaat. dammer M.K. woensdag erg veel in

MARIA JACOMINA KOERT-DE BOED Hiervoor onze hartelijke dank.

E. Tanis-Mastenbroek J.J. Tanis F. Tanis-Sturm J. Tanis C. Tanis-Kieviet K. van der Laan-Tanis J. Mastenbroek G. Mastenbroek-de Jong H. Mastenbroek M. Mastenbroek-Grinwis G.L. Mastenbroek K. Mastenbroek-Hoek

5

Bedroe levens, lijke lij is weg lieve m en ove

Onze troost is te weten dat zij nu geen pijn meer DINSDAG 31 MAART 2015 hoeft te voelen. Toch kan dat ons diep gevoel van verdriet en verslagenheid niet wegnemen, nu onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder uit ons midden weg is.

Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. 0187-601166

12 sep Corres Van W

         





De uit septem en Vlo


6

DINSDAG 31 MAART 2015

Nieuws

Pierre & Vacances - Center Parcs raamt opbrengst op 99 miljoen euro

Verkoop cottages op Port Zélande OUDDORP - Op een aantal Nederlandse parken van Center Parcs gaan cottages in de verkoop. Met de opbrengst wordt een upgrading van enkele vakantieparken uitgevoerd. Dat heeft de Pierre & Vacances-Center Parcs Groep (PVCP) bekend gemaakt. Het bedrijf ziet weinig heil in uitbreiding op de Nederlandse markt maar vindt dat renovatie prioriteit heeft. Het gaat alleen om de vakantieparken die nog niet aan de eisen van de moderne vakantieganger voldoen. Zowel het interieur als het exterieur van de cottages gaan naar een hoger service- en afwerkingsniveau. Ook komen er tal van digitale oplossingen om het vakantieplezier te vergroten.

met de verkoop van cottages. Van het Duitse Center Parcs Bostalsee werden in twee jaar tijd 500 cottages verkocht: gemiddeld één cottage per week. In Nederland vloeit een belangrijk deel van de opbrengsten terug naar de upgradingsoperatie. Op Port Zélande wordt voor de 554 cottages een verkoopopbrengst van circa 99 miljoen euro verwacht. De cottages worden verkocht vanaf 97.800 euro, inclusief btw.

Door Jaap Ruizeveld

De ‘aftrap’ voor de verkoopoperatie was afgelopen zaterdag op Center Parcs Port Zélande aan de Brouwersdam in Ouddorp. Met 150 potentiële belangstellenden zijn op deze eerste verkoopdag op het park gesprekken gevoerd. De uit Frankrijk afgereisde directeur des Ventes International Pierre & Vacances Jean-Dominique Hildebrand, algemeen directeur A-Leisure recreatiemakelaar AnneMarie Janse-van Gils en namens Rabobank Het Haringvliet de managers Financieel Advies en Private Banking (Bram van Druten en Angela Ruizeveld) gaven op hun vakgebied enerzijds informatie en toelichting op condities en voorwaarden en anderzijds over financieringsmogelijkheden

Franse directeur Jean-Dominique Hildebrand van Pierre & Vacances op Port Zélande  in Ouddorp met A- Leisure directeur/recreatiemakelaar en managers Financieel Advies en Private Banking bij Rabobank Het Haringvliet. bij de bank. Aan het eind van de eerste verkoopdag konden voor de verkoop van 52 cottages documenten worden getekend. In totaal gaat het op Center Parcs Port Zélande in Ouddorp om 554 cottages. Upgrading Hiermee betreedt de PVCP Groep ook de Nederlandse markt voor tweede

woningen. De Pierre & VacancesCenter Parcs Groep garandeert kopers een rente van vijf procent per jaar gedurende vijftien jaar. De 554 cottages die verkocht gaan worden, zijn momenteel eigendom van een beleggingsmaatschappij. De PVCP Groep heeft overeenstemming bereikt met de huidige eigenaar over de verkoop van de cottages. Het is de bedoeling dat na Port Zélande ook de cottages

Foto: Jaap Ruizeveld

van andere Center Parcs vakantieparken in Nederland, België en Duitsland zullen worden verkocht. Doel is het financieren van een grootschalige upgrading. Vanaf 97.800 euro Zowel in Frankrijk als in Duitsland deed de PVCP Groep de afgelopen jaren zeer positieve ervaringen op

Goede verwachtingen De PVCP Groep heeft goede verwachtingen over de voorgenomen verkoop van het onroerend goed op Center Parcs Port Zélande. Thierry Hellin, vice-voorzitter van de Pierre & Vacances-Center Parcs Groep: “Ten eerste is er de kracht van ons merk. Center Parcs is het sterkste merk in Europa. Daarnaast ligt Port Zélande aan de Brouwersdam op één van de mooiste vakantiebestemmingen van Nederland. Met het Noordzeestrand om de hoek en een grote keus in watersport en outdoor- en indoorsportmogelijkheden. De bereikbaarheid is goed. Tenslotte zijn er de aantoonbare jarenlange uitstekende verhuurmogelijkheden, waardoor wij onze kopers een rendement van vijf procent gedurende vijftien jaar lang kunnen garanderen. En dat meteen vanaf het moment van aankoop, dus óók tijdens de renovatie”, zegt Thierry Helin van de Pierre & Vacances-Center Parc Groep. De start van de gefaseerde renovatie van Port Zélande zal volgens planning na de komende zomer beginnen en in de zomer van 2016 afgerond zijn. Gasten zullen geen last hebben van de werkzaamheden.

TOF: Rabarberbubbels, talent, dialect en meer

Vervolg van voorpagina

De bijeenkomst op de Menheerse Werf ging van start met een online felicitatie van de van ‘t eiland afkomstige cabaretier Richard Groenendijk, wiens foto de cover siert van het eerste magazine en met wie een interview in het blad is opgenomen. “Een tof initiatief om zo veel mogelijk mooie dingen van Flakkee te laten zien!”, zo reageerde hij. In de kersverse TOF worden meteen al interessante eilandelijke items voor het voetlicht gehaald. Naast het exclusieve interview met Richard Groenendijk bevat het blad verhalen over - natuurlijk - het Flakkeese dialect, over de zeehondenopvang in Stellendam, over het drinkwater dat we op het eiland hebben en waarin het waterwingebied in De Kwade Hoek een belangrijke rol speelt, over bijnamen voor de dorpen

op het eiland, over muurschilderingen op Flakkee. Maar ook series over Flakkees talent, ditmaal over zwemster Elise Tanis. Over Flakkeese helden, zoals brandweervrouw Kim Broers van blusploeg Oude-Tonge. Over unieke Flakkeese gerechten, waarvan de aanstekelijke titel luidt: ‘Vurkje prikke met TOF’, met in de eerste editie aandacht voor nashipeer met gepekeld spel en vitelotte-aardappelen. Hierover vertélt TOF kok Leo van Kempen niet alleen in het magazine, maar hij liet vrijdagmiddag de aanwezigen ook proeven en heerlijk smullen van dit gerecht, dat hij op de Menheerse Werf ter plekke klaarmaakte. Iets dergelijks geldt ook voor de unieke en overheerlijke rabarberchampagne, die Cees Breederland produceert en waarvan eveneens vrijdagmiddag kon worden genoten. Dit, nóg enkele bijdragen - met hier en daar Flakees taalgebruik - én twee fraaie fotoseries completeren deze eerste editie, die niet alleen prachtig

Rectificatie Twee artikelen in onze krant behoeven een rectificatie. In onze editie van vrijdag 20 maart jl. stond een artikel over de officiële opening van Menheerse Stee op donderdag 12 maart. Daarin is een onvolkomenheid geslopen. Bij de namen van degenen die deze middag in het zonnetje werden gezet vanwege hun bijdrage aan het bedenken van de

is vormgegeven, maar waarvan ook de papierkeuze, de druk en de hele look de aloude Flakkeese degelijkheid uitstralen. Om trots op te zijn dus. Het TOF team, dat geheel uit vrijwilligers bestaat, prijst zich gelukkig met de sponsors die het mogelijk maakten deze eerste uitgave van dit magazine te realiseren. “Maar we gaan door!”, zo kondigde Maureen van Leeuwen alvast aan. “In het najaar hopen we dat we de tweede editie kunnen laten verschijnen en ook de website en social media zullen we verder ontwikkelen.” Ze deed dan ook een hartelijke oproep aan de huidige en mogelijk ook nieuwe sponsors om dit toffe initiatief, dat de beleving van het eilandgevoel zeker zal versterken, mogelijk te helpen houden. Op de website is meer informatie te vinden: www.trotsopflakkee.nl.

Met het hijsen van de TOF vlag door de vier initiatiefnemers was de lancering van het TOF magazine een feit.  Foto: Hans Villerius

Proeverij met lekkernijen van wilde gans naam ‘Menheerse Stee’ hebben we het geslacht verwisseld. Het was niet de heer maar mevrouw Van der Wielen en niet mevrouw maar de heer Prinsen. Daarnaast vermeldde in onze krant van afgelopen vrijdag het artikel over het huwelijksjubileum van het echtpaar Struik-Zitman te Herkingen dat de echtelieden 60 jaar aan elkaar zijn verbonden. Dat moest 65 jaar zijn.

STELLENDAM - Zaterdag 4 april organiseert Landwinkel Keizer AGF in Stellendam een proeverij. Tijdens deze proeverij kunt u kennis maken met lekkernijen van wilde gans. Op Goeree Overflakkee veroorzaken duizenden ganzen overlast aan natuur en landbouw. De geschoten ganzen worden door Hollands Wild tot lek-

kere producten verwerkt en bij Keizer AGF verkocht. Zaterdag kunt u tijdens de proeverij kennis maken met deze heerlijke producten. Een mooie bijkomstigheid is dat wilde ganzen niet alleen lekker maar ook nog eens heel duurzaam zijn. Volgens Stichting Natuur&Milieu (November 2014) heeft echt wild namelijk de minste impact op het milieu van alle

vleestypen en is het daarnaast ook het meest diervriendelijke vlees. Consumenten kiezen daarom bewust ook buiten het traditionele wildseizoen voor wild omdat het zo duurzaam is en omdat en het een mooi vrij leven heeft gehad. De proeverij is van 10.00 tot 15.00 uur bij Landwinkel Keizer AGF aan de Damweg 1a te Stellendam.


DINSDAG 31 MAART 2015

Nieuws

7

Overname door Drukkerij De Waal SOMMELSDIJK - Drukkerij De Waal is al negentig jaar een gevestigde naam op Goeree-Overflakkee. Het bedrijf heeft onlangs een nieuwe stap gezet met de overname van Drukgroep Maasland & Ruygrok in Maasdijk. Toch blijft het bedrijf gewoon aanwezig op het eiland. Directeur Koppelaar: “De band met Goeree-Overflakkee zou ik niet graag kwijtraken.”

aandient wordt er gewoon gezocht naar een nieuwe locatie op het eiland. We blijven in de regio.” Voedselveilig drukwerk Het overgenomen bedrijf opereert aan de bovenkant van de markt. “Het drukwerk steekt boven de markt uit”, aldus Koppelaar. Verder staat het bedrijf klaar voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is alle kennis en apparatuur in huis om voedselveilig te drukken, van groot belang voor voedselproducenten op het moment dat de nieuwe regelgeving van de Europese Unie wordt ingevoerd.

Door Martijn de Bonte

“Wat moois maken van dit unieke bedrijf ”, dat was de boodschap van Henk Koppelaar richting de medewerkers van Drukgroep Maasland in Maasdijk na de overname. Aan de overname ging een heel proces vooraf. Het balletje begon te rollen toen Koppelaar hoorde dat de eigenaar van het grafische bedrijf in het Westland had besloten om wat anders te gaan doen en daarom de stekker uit zijn bedrijf wilde trekken. Koppelaar ging eerst een keer kennismaken, daarna volgde een traject dat uiteindelijk heeft geresulteerd in de overname van het bedrijf. De achterliggende gedachte is niet alleen zorgen dat de werkgelegenheid van de twaalf medewerkers behouden blijft, maar ook dat schaalvergroting noodzakelijk is om te overleven in de grafische branche. Meer in eigen huis Voor de klanten op het eiland verandert er eigenlijk niks, behalve dan dat

Directeur Henk Koppelaar (links) en rechts bedrijfsleider Henk Koppelaar voor de 5-kleuren drukpers. er meer mogelijkheden zijn. Klanten kunnen nog altijd binnenstappen voor al het gewenste drukwerk. De overname van het bedrijf biedt wel de mogelijkheid om meer in eigen beheer te doen. Drukwerk dat voor de overname werd uitbesteed aan een externe partij kan nu worden gedrukt op de

locatie in Maasdijk. Daar staat een 5-kleuren drukpers met veel geavanceerde mogelijkheden. Andersom wordt bijvoorbeeld het digitale drukwerk voor de vestiging in Maasdijk uitgevoerd in Sommelsdijk. Op die manier versterken de twee vestigingen elkaar.

Pand te koop Het pand van de drukkerij aan de Langeweg in Sommelsdijk staat momenteel te koop. Niet omdat de drukkerij gaat stoppen, maar omdat het pand te groot is, zeker nu veel werkzaamheden plaatsvinden op de locatie in Maasdijk. Koppelaar: “Als zich een koper

Verbreden dienstenaanbod Koppelaar ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Er zal altijd drukwerk blijven bestaan, ook voor de kleine drukkers.” Samen met zijn zoon Henk wil hij de kennis en ervaring van Drukkerij De Waal inzetten om het overgenomen bedrijf nieuw elan te geven. Momenteel zijn ze druk bezig met interne veranderingen in Maasdijk, een aantal medewerkers krijgt een nieuwe functie en er wordt een nieuw automatiseringssysteem ingevoerd. De toekomst ligt volgens Koppelaar in het verbreden van het dienstenaanbod. “We moeten de klant in de toekomst volledig gaan ontzorgen op het gebied van communicatie. Al wil de klant vloerbedekking laten maken in zijn huisstijl, dan gaan we dat regelen...”

De Staver zet zich in om mensen te verbinden waarbij de verbindingskracht tussen ondernemers een belangrijke rol speelt m.b.t. het maatschappelijke aanbod en een gezonde exploitatie. Wij zijn er trots op dat de kracht van het verbinden resultaat boekt. In samenwerking met anderen en het

bundelen van expertise gaat ons in de toekomst veel brengen, daar ben ik van overtuigd en wil anderen graag stimuleren dit voorbeeld te volgen en daartoe uitnodigen. Neem eens contact op en help ons mee!” - ADVERTORIAL -

Karpervissers opgelet Nieuw op Goeree-Overflakkee Ook op zoek naar kwalitatief goede boilies tegen een scherpe prijs?! Sinds 1 september 2014 draait Jaco Wolfert uit Dirksland in zijn eigen productieruimte ambachtelijke boilies. Onze boilies worden zo vers mogelijk gedraaid, gestoomd, gedroogd en verpakt. De boilies zijn verkrijgbaar in readymade of freezerbaits in de maten 16 mm of 22 mm. Het assortiment bestaat uit: Robin-red € 5.50 p/kilo, Scopex € 4.50 p/kilo, Banaan € 5 p/kilo, Pinda € 5.50 p/kilo, Aardbei-fish € 5 p/kilo, Pineapple € 5 p/kilo. In overleg kunnen er ook andere smaken aan u worden geleverd. Bent u op zoek naar een draaiservice ook dat kan.

De organisatoren van de Ladiesnight.

SOMMELSDIJK - De Lakeside’s ladiesnight is één van de initiatieven waarmee De Staver mensen samenbrengt. De Staver raakt er bedreven in om samen met andere ondernemers en organisaties invulling te geven aan een maatschappelijk programma en daarbij de exploitatieverantwoordelijkheid niet uit het oog te verliezen. Dat gebeurt met sportprogramma’s, culturele evenementen of horeca-activiteiten. Manager Lesly Wolters legt uit. “Ik ben er als algemeen manager van de Staver en gepassioneerd sporter druk mee, maar met ongelofelijk veel plezier. Onze totale exploitatie staat goed op de rit, we zijn nu sterk genoeg om ook buiten onze grenzen operationeel actief te zijn. De bedrijfsonderdelen boeken ieder jaar in financieel opzicht en kwaliteitsbeleving vooruitgang. Naast de grote expertise op het runnen van sportaccommodaties is een van de sterke punten de kracht van het verbinden. Steeds vaker lukt het ons in samenwerking initiatieven te ontwikkelen en tot

een goed gevolg te brengen.” Wolters geeft een aantal voorbeelden: “Op 26 maart heeft de Ladiesnight plaatsgevonden, een prachtig evenement. Grote trekkers hierin zijn Mabel van Lakeside en Maritha van Happy Music. Wij als Staver faciliteren, motiveren en brengen onze ervaring in als organisator van events en het bewegen van een groot publiek. Het mooie van dit event is dat er ongeveer dertig andere ondernemers bij betrokken zijn. Andere voorbeelden zijn o.a. De “tienerfunsportkaart”, een mooi sportaanbod voor tieners in samenwerking met vier ondernemers met een maatschappelijke doelstelling. De Championsleague met alle veldvoetbalverenigingen en het nog te ontwikkelen zaalvoetbalprogramma met één nog nader bekend te maken plaatselijke ondernemer. Het gratis vakantiefeest voor kinderen vlak voor de zomervakantie, met een aantal leveranciers. Het tienerfeest Viva la Vida van en met Le Bateau op 29 mei in De Staver en de voortvarende inbreng op sommige onderdelen in het kader van de harmonisering van het gemeentelijk accommodatiebeleid. Zo zijn er nog tal van voorbeelden

Om kennis te maken met de producten hebben wij heel de maand April een spetterende actie! Robin-red boilies: 16 mm of 22 mm van € 5.50 voor € 4.50 per kilo Scopex boilies: 16 mm of 22 mm van € 4.50 voor € 3.50 per kilo Bananen boilies: 16 mm of 22 mm van € 5,voor € 4,- per kilo Voor bestellingen en de nieuwste updates rond het karpervissen kijk op onze website www.deltaboilies.ccvshop.nl. Of bel of mail voor meer informatie: 06-24113766 jacowolfert@hotmail.com.

Foto: Frenken Photography

Afhaaladres: Bloemenweg 5 3247 GA Dirksland.


OUDDORPS ROOMBOTER SAFFRAAN PAASBROOD Meermalen bekroond op smaak en malsheid.

800-1200-1600-2000 en 2400 gram, met of zonder Amandelspijs.

OUDDORP • Fax 683826 Stationsweg 15 • Tel. 681352 Hoenderdijk 13 • Tel. 681278 www.akershoek.echtebakker.nl

AANBIEDINGEN ONZE SPECIALE ‘KIJK BIJ DE BOER-AANBIEDING’ LOOPT VAN 2 T/M 11 APRIL.

VLEESWARENKOOPJE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

VLEESWARENKOOPJE

TROTS VAN DE KEURSLAGER Kalfsschnitzel ongepaneerd

Bij 150 gram beenham

Bij 150 gram Kalfsschnitzel GRATIS 100 GRAM 15 BEENHAMSALADE beenham ongepaneerd 2

2

100 gram

15

SPECIAL

KEURSLAGERKOOPJE

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Houthakkers steak

VIB burgers

Gebraden rosbief

GRATIS 100 gram 100 gram beenhamsalade ELKE 4E GRATIS 50

SPECIAL

4 stuks

6

VERS UIT DE GRILL

198 KEURSLAGERKOOPJE

WEEKEND TIP

100 gram

OM TE SMULLEN

Kippen grillworst Entercote Cranberry pate HouthakkersVIB burgers steak 99 98 99 100 gram

4 stuks

0

6

50

450 gram

6

150 gram

1

BLOEMKOOL eigenteelt, superverse nieuwe oogst 1 voor 1,00 GRONDWITLOF eigenteelt eerste soort 1 kilo 1,50 GRONDWITLOF eigenteelt om te snijden 1 kilo 0,90 RODE BIETEN 1 kilo 0,50 AARDAPPELEN 1 zak 5 kilo 1,50 LEKKERE ZOETE MANDARIJNEN 10 voor 1,25 1 kilo voor 0,75 3 kilo voor 2,00

ELSTAR APPELS

BIJ AANKOOP VAN 10 ZESPRI KIWI’S KRIJGT U EEN BOODSCHAPPENTAS KADO. (zolang de voorraad strekt). Ook zijn er weer lekkere Hollandse aardbeien. VAN DER SLUIJS AGF

OPENINGSTIJDEN:

ma, di, do, vr. van 10.30-12.00 uur en van 15.30-17.00 uur. Za. van 08.00-12.00. Woensdag en zondag zijn wij gesloten.

Molenweg 56, 3245 LS Sommelsdijk Tel. 0187-487455 Ook maken wij op bestelling fruitmanden en groentepakketten voor hele leuke prijzen.

LIKE ONS OP FACEBOOK: VAN DER SLUIJS AGF

ELKE 4E GRATIS Aanbiedingen zijn geldig van 30 mrt t/m 4 april

Floresteijn, , keurslager

Raadhuisstraat 13, 3253 AN Ouddorp, 0187-68 13 48 Kerkstraat 26, 4328 LJ Burgh-Haamstede, 0111-65 14 40 info@floresteijn.keurslager.nl www.floresteijn.keurslager.nl

Deze klant wint

voor €12,50 aan versproducten.

VERS UIT DE GRILL

WEEKEND TIP

Kippen grillworst

Entrecote

100 gram

0

99

450 gram

Gebraden rosbief

1

150 gram

Floresteijn, keurslager

Raadhuisstraat 13, 3253 AN Ouddorp tel. 0187-681348 info@floresteijn.keurslager.nl www.floresteijn.keurslager.nl

PIETER STRUIK

Groente & Fruit

lijks hun aanbiedingen op deze pagina. Onze fotograaf zet de klanten van deze specialisten op de foto. Staat u op de foto? Dan kunt u voor €12,50 verse producten uitzoeken bij:

Akershoek, Stationsweg 15, Ouddorp Hoenderdijk 13, Ouddorp

Haring/makreel combi

€ 13,50

4 haringen + gestoomde makreel

€ 7,50

1

99

Stoofschotel Eén portie twee portie’s

€ 5,95 € 10,00

Exclusieve zalmrollade Portie à 500 gram

€ 11,50

Paella, 500 gram

ELKE WOENSDAG

€ 6,95

Violen hangpotten

7,95

Tulpen 2 bossen

€ 5,00

Primula’s Per stuk 12 voor

€ 1,00 € 10,00

Verse bloemen Azalea’s Per stuk 2 voor

€ 2,95 € 5,00

Hyacint/Blauwe druifjes/ Narcissen Hoge pad 9 3253BH Ouddorp 06-54716083

GEHAKTDAG Aanbiedingen zijn geldig van 30 maart t/m 4 april 2015

BRANDERIJ: UIT EIGEN PINDA’S GEZOUTEN 9 250 gram 0,9 deze week:

GROTE KROP SLA, per stuk... FLAKKEESE KOMKOMMER, nu… VERSE BOSUITJES, bos... VERSE RADIJS... SPITSKOOL, per stuk… PEULTJES, per pakje... MALSE WITLOF, 500 gram...

De versspecialisten plaatsen weke-

Violen 18 stuks

Rookwaar Trio 300 gram

Cranberry paté

98

Eiersalade met gerookte zalm 250 gram € 4,50 Gerookte zalm, paling en Hollandse garnalen

OM TE SMULLEN

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 gram

6

98

Maak uw Paasdagen compleet!

2 VOO R

1,-

0,59 2 voor 1,- geldt alleen bij 2 stuks van hetzelfde artikel

GROTE HAGELWITTE BLOEMKOOL, nu… KERSVERSE SPINAZIE, 500 gram... ‘STOPLICHT’ PAPRIKA’S, 3 stuks… PANKLARE GEKOOKTE BIETJES, 500 gram… MOOIE GROTE EETRIJPE MANGO, nu voor... ZOETE NAVEL HANDSINAASAPPELS, 10 stuks PRIMA PERSSINAASAPPELS, 15 stuks… LEKKERE MANDARIJNEN, 15 stuks... ONZE BEROEMDE EIGENGEMAAKTE MILDE ADVOCAAT pot 480 ml…

0,99 NAAR

KEUZE

1,99 3,99 1,49

aanbiedingen geldig t/m zaterdag 4 april - OP=OP ! - woensdagmiddag wordt uw bestelling in Dirksland GRATIS thuisbezorgd! B C ZAAIJERLAAN 6 - DIRKSLAND - tel 0187-605070 - fax 0187-600360 - PSTRUIK@KPNPLANET.NL

1.00 2.00 1.50 1.50 1.25 1.00 1.00 0.75 1.50

Damweg 1a, 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904

GESCHRAPTE KRIEL

Bestellingen: Zie ook:

2 kilo ST. REMY Stoofperen 2 kilo GROTE PERSSINAASAPPELS 2 kilo PITLOZE DRUIVEN 500 gram KOMKOMMERS 2 voor BROCCOLI 500 gram WITLOF 500 gram ZOMERSALADE Eigen keuken 200 gram Weer volop Hollandse producten; aardbeien, asperges, spinazie, rabarber en kasboontjes

ELSTAR

info@keizeragf.nl www.keizeragf.nl

THEETUIN “KEIZERSHOF” IS WEER OPEN

Advertentie geldig t/m dinsdag 7 april 2015 NIEUW IN ONS ASSORTIMENT “HOLLANDS WILD” (h)eerlijk en duurzaam ganzenvlees. Puur natuur. Bijv. Ganzenfilet 100 gram

1.58 3.98

Schaal kroketten/bitterballen ZA. 4 APR. VAN 10.00-15.00 U PROEVERIJ

500 gram


ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIS

ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

Adres Doelweg 2 | 3252 AJ Goedereede Tel. 0187 - 49 25 02

Goedereede

Ambachtelijk Slagerij

V an Zuidland WOENSDAG GEHAKTDAG

Aanbiedingen geldig van woensdag 01-04-2015 t/m dinsdag 07-04-2015

Varkenshaas

250 gram

Kiprollades

Naturel/tuinkruiden

Mini gourmetschaaltjes

Stokbrood Vers gebakken

250 gram

500 gram

4. 3.95 5.50

25 Paasstol

GRATIS stokbrood

bij uw gourmet, steengrill en fondue

Ganzeneieren Voor

2+1

0,79

per stuk

gratis

Eiersalade Paassalade

100 gram 100 gram

1. 1.29 1.69

Rosbief 100 gram Varkensrollade 100 gram

Paaspaté

100 gram

Indische balletjes

200 gram

50 Kalfssmeerleverworst

stukje 100 gram

Voor

1.

3.75 1.79 2.25 0.69

1,89

Jacks, Pantalons, Overhemden enz.

Annette

Annette Zandpad 90 Middelharnis

GRATIS gebr. WIFI en ZWEMBAD! Vaat-/wasm., kindermeub., uitstekende boxspringbedden. Schitt. fiets-/ wandelomg. bos/hei. Rook-/huisd.vrij. Veel extra’s. Ook online te boeken op www. schonebungalow.nl of tel.nr. 0591-513947 (broch.).

Voor

4,95

(0187) 482431

DRENTHE, EXLOO: t.h. Luxe, sfeervolle, betaalbare SCHONE VAKANTIEBUNGALOW op schitterende locatie! Grote privétuin.

Luxe Belgische pralines

Voor

Ook kleur Graag even bellen

Zandpad 90 • Middelharnis tel. 0187 482431

2,99

PAASTIP gemarineerde kipfilet of kalkoenfilet van slager Zuidland

298,-

GROTE COLLECTIE

Voor

Diverse smaken

Bruidsjaponnen Collectie 2014 2015 collectie

HEREN, LET OP!

Goede vrijdag zijn wij tot 17.30 uur geopend.

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl

Huiswijn Rood, wit of rosé

Markant duo ijs

p.st.

100 gram

Duopakket:

APK ZOALS HET BEDOELD IS

98

vanaf

WEEK TOPPERS! 14

Entrecote

2,49

500 gram

In het prachtige Westzaan op de boerderij valt veel te beleven:

Beekbergen

www.facebook.com/onzesupermarktgoedereede www.onzesupermarkt.com

BEL NU VOOR ONZE LASTMINUTES!

RUIM VAKANTIEHUIS • Ongeveer 14 pers. • 7 slaapkamers • ook voor B&B, • V.a.g.v. incl. gebruik boot + kano. z.i.e.h.

055 5051358

T. 075-6169780

20%

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Zet- en drukfouten voorbehouden. Niet voor wederverkopers.

VROEGBOEKKORTING ZOMERPERIODE!

www.bungalowparkeldorado.nl

De zondag in ere houdend.

Nijkerk Gld: Ruim en gezellig ingericht chalet rustig gel. op park de Elzenhoeve. eigen tuin met terras, privacy, twee fietsen, mooie omgeving. Maximaal aantal personen: 4 Tel. 0332 98 54 44

waterschap

VLEESWARENKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE Bij 150 gram beenham

TROTS VAN DE KEURSLAGER

TROTS VAN DE KEURSLAGER Kalfsschnitzel ongepaneerd

Bij 150 gram Kalfsschnitzel 69 GRATIS 100 GRAM BEENHAMSALADE beenham ongepaneerd 2

Hollandse Delta www.wshd.nl

100 gram

21

SPECIAL

KEURSLAGERKOOPJE

TIP VAN DE KEURSLAGER

Beef & beans

VIB burgers

Beenhamtaart

GRATIS 100 gram 100 gram ELKE 4E GRATIS 25 beenhamsalade 100 gram

2

VOOR DE BOTERHAM SPECIAL Dubbel ei rollade

100 gram

49 99

KEURSLAGERKOOPJE

VIB burgers

Beef & beans 199 100 gram

225

Aanbiedingen zijn geldig van 30 mrt t/m 4 april

C. Bouter, , keurslager

ELKE 4E GRATIS Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude-Tonge 100 gram Tel. 0187-641292, info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

TIP VAN DE KEURSLAGER

Dubbel ei rollade

Beenhamtaart 100 gram

VOOR DE BOTERHAM

1

99

100 gram

C. Bouter, keurslager

Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

1

99

Uitslag waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Tijdens de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 zijn de volgende personen gekozen voor het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta: Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta De heer P.J.J. Kome uit Rockanje Mevrouw P.J. van Nes-de Man uit Ridderkerk De heer W.M. Monshouwer uit Heerjansdam De heer L.A. Overwater uit Strijen De heer J.H. Kalle uit Herkingen De heer B.M. Frowijn uit Pernis Rotterdam

•• •• •• Lijst 2 CDA L.A. van Gelder uit Barendecht •• DeDe heer heer J.M.P. Wink uit Zwijndrecht • De heer L.B.C. Stehouwer uit Numansdorp Lijst 3 Partij van de Arbeid D.A. Kickert-Schotting uit Ouddorp •• Mevrouw De heer C. Sas uit Dordrecht Lijst 4 Water Natuurlijk Mevrouw E.J. Slachter uit Zuidland De heer A. Mollema uit Dordrecht

••

Lijst 5 VVD De heer J.J.M. van Oorschot uit Achthuizen De heer Th.A.G. Peeterman uit Rotterdam

• • Lijst 6 SGP De heer W. de Jong uit Hendrik-Ido-Ambacht • • De heer J. van Helden uit ‘s Gravendeel Lijst 7 Hollandse Delta Natuurlijk De heer J.J.L. Huber uit Brielle

• Lijst 8 ChristenUnie • De heer P. Robijn uit Sommelsdijk Lijst 9 50Plus • De heer J.A. Bruggeman uit Dordrecht Lijst 11 Inwonersbelang - AWP • De heer P.H.M. Blom uit Mijnsheerenland

Ruim 669.000 stemgerechtigden konden hun stem uitbrengen. Het opkomstpercentage voor de verkiezingen bedraagt 38,03%. Dit is ruim 17% hoger dan bij de waterschapsverkiezingen van 2008. ELKE WOENSDAG

GEHAKTDAG Aanbiedingen zijn geldig van 30 maart t/m 4 april 2015

waterschap Hollandse Delta

bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103,

2980 GC Ridderkerk. Voor algemene vragen, informatie, meldingen of klachten kunt u bellen met het waterschapsloket:

0900 2005 005 (lokaal tarief) e-mail: 2005005@wshd.nl

volg ons ook op twitter

Leefbaar land, leefbaar water


10

DINSDAG 31 MAART 2015

Nieuws

Veel belangstelling bij opening visspecialist Hameeteman

Wethouder Van der Vlugt en Brian Hameeteman openen Visspecialist Hameeteman. 

OUDDORP - “Visspecialist Hameeteman. Er kan er maar één de beste zijn”. Deze slogan siert sinds vorige week woensdag de gevel van een - qua interieur - geheel gemoderniseerd bedrijf aan het Hoge Pad in Ouddorp. Onder overweldigende belangstelling openden wethouder Arend-Jan van der Vlugt samen met Brian, de 9-jarige zoon van de nieuwe eigenaren Arjanne en Hans Hameeteman, de vestiging die modern en uitnodigend is ingericht. Door Jaap Ruizeveld

“Het was een uitdaging om ons nieuwe

bedrijf zo te kunnen presenteren dat het past in deze tijd”, gaf Arjanne aan in haar kort inleidend woord. “In een iets afgeslankte vorm is het gerenommeerde familiebedrijf Hameeteman opnieuw op de kaart gezet. Met uitstraling en een nieuw elan gaan wij aan de slag. Vol vertrouwen de toekomst tegemoet”. In heel korte tijd is het voormalige vispaleis omgetoverd. Daarvoor werden dankwoorden uitgesproken aan familieleden en vrienden en uiteraard de deelnemers in het ontwerp- en bouwteam die de monsterklus exact binnen de planning uitvoerden. De goed verwarmde ontvangsttent kon het aantal toegestroomde genodigden en belangstellenden nauwelijks bevatten. Of zoals de wethouder het stelde: “Het

Foto: Wim van Vossen Fotografie

is hier megadruk”. Van der Vlugt toonde zich verheugd met de uitnodiging voor de openingshandeling. “Hier is opnieuw een bedrijf met uitstraling en kwaliteit neergezet. Dat past zo mooi in de eilandelijke Toekomstvisie die is gebaseerd op accenten als duurzaamheid, kwaliteit, innovatie, hoog rendement. toekomstgericht en met verbindingen richting mede-ondernemers”. Plein Dit laatste was gericht op het feit dat het hekwerk op het parkeerterrein tussen de Jumbo-supermarkt en visspecialist Hameeteman inmiddels is weggehaald. Er is nu een groot plein ontstaan waaraan naast genoemde ondernemingen ook het visrestaurant en binnenkort de Bloemen Super (die verplaatst wordt van de Dijkstelweg) dan zijn

Wethouder Van der Vlugt met Kees Hameeteman(91) in de nieuwe vestiging van Hans en Arjanne aan de Hoge Pad.  Foto: Wim van Vossen Fotografie gevestigd. “Het opzoeken van elkaar als ondernemers is een positieve insteek”, gaf Van der Vlugt aan. Na aftellen werd de afsluitende papierwand geopend en kregen de bezoekers de gelegenheid om het interieur van de nieuwe vestiging te bezichtigen. Arjanne en Hans kregen - naast stoffelijke blijken van waardering - ook talrijke complimenten voor de inrichting en de presentatie van hun producten. Er zijn ruime zitplaatsen voor bezoekers, kant- en klaar producten, een cateringmogelijkheid en luxe artikelen. Het past allemaal in het concept. De leefbak met oesters en kreeften trok al direct belangstelling. Ook was er een kort moment om even in de keuken te kijken. Durf en inzet Wethouder Van der Vlugt complimen-

teerde de nieuwe eigenaren met hun durf en inzet in deze toch niet gemakkelijke economische tijd. Hij vond het leuk om de oorspronkelijke grondlegger van het bedrijf, de 91-jarige Kees Hameeteman, de hand te schudden en was enthousiast bereid om ook met hem een fotomoment te delen. En waar kun je dat dan beter doen dan achter de met smaakvolle producten ingerichte vitrines? Visspecialist Hameeteman is van maandag tot en met donderdag open van 09.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur. Nog niet alles is klaar want ook het buitenterrein wordt nog ingericht met een klantvriendelijk terras, waar passanten met een hapje een lekker kopje koffie kunnen drinken.

STC helpt vissers om ondernemers te worden STELLENDAM - Vissen kunnen ze allemaal goed. Maar zijn vissers ook goede ondernemers? Hebben ze voldoende vaardigheden om een onderneming te runnen? In ieder geval veertien vissers kunnen die vragen nog niet van een positief antwoord voorzien. Vandaar dat ze zich hebben aangemeld voor de cursus Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV), die het Scheepvaart en Transport College (STC) speciaal voor zeevisvaart heeft ontwikkeld. Vrijdag 20 maart was de officiële start bij de STC-Group in Stellendam.

aantal dagen tegenaan. Het zal ook wel eens niet uitkomen of moeilijk zijn om te komen, maar ik zeg: doe het gewoon. Ondernemerschap betekent ook dat het schip in orde is, dat het goed verzekerd is. Dat de administratie goed op orde is.” Locatieleider Henk Redert van de STCGroup in Stellendam schetste dat het niet eenvoudig was om het idee van een AOV-cursus, dat al langer bestond, te realiseren. Door een subsidie van het Europees Visserijfonds, waardoor de cursus slechts 250 euro per persoon kost, kon het er dan toch van komen. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Rabobank, accountantskantoor Bakker Tilly Berk en assurantiekantoor John P. de Wit.

Door Kees van Rixoort

De deelnemende vissers zijn afkomstig uit Arnemuiden, Tholen, Yerseke, Goedereede, Katwijk aan Zee en Texel. Zij komen veertien dagdelen (wisselend vrijdagmiddag en zaterdagochtend) naar Stellendam om hun ondernemerskennis op niveau te krijgen. De eerste lessen, afgelopen vrijdag, gingen over financiële administratie en marketing. Onder de Urker vissers is ook de nodige belangstelling voor de cursus, maar door een andere weekindeling kunnen zij op de cursusdagen niet in Stellendam zijn. Het STC zoekt naar

Deelnemers, docenten en andere betrokkenen, vrijdagmiddag 20 maart tijdens de start  van de AOV-cursus in Stellendam.  een andere oplossing voor deze vissers. De officiële start zou opgeluisterd worden door Johan van Nieuwenhuijzen van United Fish Auctions (UFA).

Hij was echter niet aanwezig. Reden waarom Cees Sinke, voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van de UFA, de aftrap verrichtte. “Als de beste kunnen vissen, dat is niet

Foto: Kees van Rixoort

genoeg”, zei hij. “In de toekomst redden alleen visserij-ondernemers het. De bedoeling van deze cursus is om jullie ondernemersvaardigheden aan te scherpen. Jullie moeten er een flink

Redert benadrukte dat het cursusmateriaal “goed en stevig” is. “Het is belangrijk dat het aansluit bij de visserij. Dat de deelnemers zich erin herkennen. De cursus is bovendien toegankelijk. Je hebt er echt iets aan. Vandaag starten we. Ik hoop dat jullie er nieuwe inzichten en vooruitzichten aan overhouden, en dat jullie er veel plezier aan zullen beleven.” Aan het eind van de AOVcursus ontvangen de deelnemende vissers een certificaat.


DINSDAG 31 MAART 2015

Geld ingezameld voor tumblingbaan tijdens SponsorGYM 2015

11

Stap in het verhaal… beleef de Bijbel! STELLENDAM - Na Pasen wordt er in de Hervormde kerk te Stellendam weer een scopuscursus gegeven voor mensen die graag eens willen ontdekken wat een Bijbelverhaal voor je kan betekenen. Deze cursus heet: Een plek onder de zon. De eerste avond is 7 april van 20.00 tot 22.00 uur in verenigingsgebouw De Rank, Bosschieterstraat 6. Riet Both is de gastvrouw en de avond wordt geleid door ds. Davy Hoolwerf. Scopus is een cursus die bestaat uit vijf bijeenkomsten waarin je God op het spoor kan komen. Elke ontmoeting staat er een Bijbelverhaal centraal. Je leeft je in in de hoofdpersonen en je stelt hen en jezelf vragen: Wat doet het verhaal met mij? Wie is God voor deze persoon? En wie zou God voor mij kunnen zijn? Wat betekent dit verhaal in mijn leven nu? ‘Scopus is een nieuwe manier van naar de Bijbel kijken. Er is alle ruimte voor dialoog en openheid. Je beslist als deelnemer zelf

wat je met de ervaring doet’, aldus ds. Hoolwerf. Een deelnemer vertelde: Ik ontdekte dat de oude Bijbelverhalen over mij gaan’. ‘Als groep zitten we in een grote kring zonder tafel in het midden. Want op de vloer daar gebeurt het. Met verschillende grondbeelden en materialen worden de Bijbelverhalen verteld en verbeeld. Op die manier stap je echt in het verhaal en kan het je raken. Je blijft geen toeschouwer maar wordt er onderdeel van. Het creatieve grondbeeld verandert voortdurend zoals ook gedachten en gevoelens veranderen. Het gaat erom dat we ons openstellen en kijken wat er op ons pad komt. Hierbij wordt niet verwacht dat iedereen iets moet zeggen. Er is ruimte om gedachten en gevoelens te delen, maar ook in stilte bij jezelf te houden’, zo licht ds. Hoolwerf toe. Overige data na 7 april zijn: 13, 20 april en 11, 18 mei. Neem voor aanmelden of meer informatie contact op met ds. Davy Hoolwerf, tel. 0187 701007, e-mail d.hoolwerf@kpnmail.nl.

Kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist voor Firma J. & J. van Gurp SOMMELSDIJK - Op zaterdag 21 maart organiseerde Gymvereniging MH-SD in het kader van NLDoet het SponsorGYM 2015 evenement in recreatiecentrum de Staver. Tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement wordt geld ingezameld voor goede doelen (Kika en NSGK) en de aanschaf van nieuwe toestellen en materialen. Deze keer hoopte de gymvereniging voldoende geld in te zamelen voor de vervulling van een lang gekoesterde wens, namelijk de aankoop van een AirTrack Pro 2 luchtgeveerde tumblingbaan. Leden van gym, turn en free-run groepen in Sommelsdijk en Stad aan ‘t Haringvliet hebben zich enthousiast ingezet. De hele sporthal van De Staver was gevuld met gym- en turn-

toestellen zoals evenwichtsbalk, grote en kleine trampoline, lange mat, brug, ringen, enz. Dit jaar was er voor het eerst ook een free-running parcours opgezet met o.a. enkele speciaal voor het free-runnen ontwikkelde mobiele obstakels, genaamd “Cubes”. Deze “Cubes” kunnen zowel in de sporthal als buiten tijdens demonstraties gebruikt worden. De deelnemers probeerden binnen twee sessies van 15 minuten zoveel mogelijk rondjes te gymmen of te free-runnen op twee van de drie verschillende parcours die waren opgezet. In de pauze kregen de deelnemers een verfrissende beker limonade en wat lekkers voor de energie. Hoofddoel bereikt Nadat iedereen een SponsorGYM diploma had ontvangen met daarop het aantal behaalde rondjes bleek het hoofddoel voor dit jaar bereikt te zijn en met gepaste trots poseerden de

aanwezige leden en vrijwilligers op de gloednieuwe AirTrack. De AirTrack is eenvoudig op te zetten en kan in alle gym/turn en free-run lessen gebruikt gaan worden. Daarmee is het een zeer welkome aanvulling op de huidige toestellen en materialen. De organisatie wil de sportieve leden, vrijwilligers, leiding en bestuursleden, maar vooral ook sponsoren bedanken voor deze geslaagde SponsorGYM 2015. Gratis proefles Ben je benieuwd naar de AirTrack en wil je er zelf eens op springen en rollen, kom dan gratis een proefles meedoen bij Gymvereniging MH-SD. Op www.mh-sd.nl vindt je onder de knop “Lestijden” in het menu “Lidmaatschap” meer informatie over het sportaanbod, de lestijden en sportlocaties. Stuur een e-mail naar info@mh-sd.nl of bel naar 06 41945422 om een proefles aan te vragen.

OOLTGENSPLAAT - Firma J. & J. van Gurp mag sinds kort het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist voeren. Het logo wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! De hedendaagse consument wordt steeds kritischer. Er zijn steeds meer aanbieders, waardoor men vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Dankzij het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist wordt het voor de consument een stuk makkelijker gemaakt. Het logo mag enkel gevoerd worden door bedrijven die vakmanschap, kwaliteit, service, garantie en het geven van een goed advies hoog in het vaandel hebben. Stuk voor stuk zaken die Firma J. & J. van Gurp als vanzelfsprekend beschouwt! WonenWonen.nl Het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist

Informatie over oorlogsslachtoffers Nieuwe-Tonge NIEUWE-TONGE - Naar aanleiding van oproepjes in de media, was Joost Visbeen (voormalig rechercheur) zo vriendelijk om zijn honderdjarige vader, Klaas Visbeen, te bevragen over de oorlogsslachtoffers van Nieuwe-Tonge. De gegevens van Klaas Visbeen zijn opgenomen met al bekende gegevens, waardoor we tot onderstaand overzicht komen. De Ring van Oranje is op zoek naar meer achtergrondinformatie, nabestaanden en mogelijk een foto van het slachtoffer om te gebruiken voor het herdenkingspaneel dat half mei wordt geplaatst op de begraafplaats van NieuweTonge. Informatie graag naar d.notenboom@wo2go.nl of naar Maria Evers, tel. 0187 652330 (mariaevers@upcmail.nl). Het betreft onderstaande slachtoffers.

Leen van Zanten (Leendert Jacob 22-01-1925) die woonde aan de Barnard. Hij was landarbeider. Zijn zoon Jaap van Zanten was bij de politie in Rotterdam. Leen van Zanten had meer kinderen. Mogelijk was er een getrouwd met Leen Breur en een ander met ene Droger. Willem van der Veer (geboren OudeTonge 1-10-1869). Hij woonde aan de Molendijk in het rijtje huizen waar nu Leen Visbeen woont. Willem was een keuterboertje. Zijn zoon Chris werkte bij boer Van Es. Was gehuwd met Lodewika Kievit. Waren geëvacueerd van Nieuwe-Tonge naar Kaatsheuvel. Willem van der Veer werd op 26 januari 1945 door een V-1 getroffen. Wout Kievit (Wouter 10-06-1900). Bij navraag is hij niet de slager aan de Molendijk, met dezelfde naam. Er zijn aanwijzingen dat de spelling verkeerd is en Kieviet moet zijn. Overleden op 26 februari 1941. Militaire rang van 1e Machinist aan boord van

s.s. Beursplein. Trouwde op 14-31928 met Cornelia Klazina Vrijenhoek in Rotterdam. Zij is in 1982 overleden in Rotterdam. Theo Schilperoort, (Mattheus 04-031915) een keuterboertje. Hij woonde naast bakker Prinse op de Zuiddijk. Theo had een dochter die aan de Stovendijk woonde. Er was ook een gezin Schilperoort dat aan de Ring woonde. Mogelijk was in dat gezin ook een Teeuw. Schilperoort is in een kamp in Duitsland overleden.

te openen op de hoek van Sint Jape op 11 mei 1945, met als gevolg een explosie vanwege een aangebrachte springlading. In de loop van de dag is de man overleden na te hebben afscheid genomen van 12 kinderen, een zit dan nog in Duitsland vanwege de arbeidsinzet. Dingenis van den Ouden (11-061906) is omgekomen bij een luchtaanval/beschieting in Dusseldorf.

Jacob Visbeen (24-09-1915), militair van de Prinses Irene Brigade. Zijn laatste taak was bij de mijnenopruimdienst Souburg op Walcheren. Hij is op 23 november 1944 door een mijnontploffing om het leven gekomen.

Gert Camphens (02-09-1916) is bij de razzia van 20 en 21 december 1944 op transport naar Duitsland gesteld. Hij keerde terug in mei 1945. Als gevolg van de ontberingen is hij ziek geworden en overleden op 6 juni 1945. (Er is contact met nabestaanden.)

Cornelis Cramer (01-07-1879) of Kramer, is in een Jappenkamp om het leven gekomen op 03-06-1945. Joh. Buijs, vader van 13 kinderen, trachtte een deur van een bunker

Van Jacob Arie Verolme (19-111918) die werd gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte op 09-11-1944, zijn de gegevens bekend.

wordt toegekend door WonenWonen. nl, dat in de afgelopen 10 jaar is uitgegroeid tot een van de grootste woonportalen van Nederland. Op de website vindt u veel informatie over alles wat met wonen te maken heeft. Alleen de door WonenWonen.nl geselecteerde bedrijven mogen het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist voeren. Firma J. & J. van Gurp is er erg trots op zich in dit selecte gezelschap te bevinden. Kijk voor meer informatie op www.erf-sierbestrating.nl.

Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 471020 • Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Advertenties en administratie

• Tel. (0187) 471020 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,46 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentieverkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie

• Hoofdredacteur: Adri van der Laan, tel. (0187) 471021 • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl

Abonnementen

Abonnementsprijs: € 35,- per jaar; Postabonnement: € 95,- per jaar; Alleen vrijdag postabonnement: € 70,- per jaar; Digitaal abonnement: € 27,50 per jaar. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING NL16 INGB 0000167930 Rabobank NL59 RABO 0342001108

Lid NNP

Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


Estate Invest ontwikkelt een bijzonder project aan de rand van Goedereede. De Nieuwe Oostdijk bestaat uit 67 verschillende woningen van nu met de uitstraling van toen. Kortom: oog voor detail, extra ruime percelen, kwaliteitsmaterialen en zeer aantrekkelijke prijzen! De zeer riante woningen worden gekenmerkt door een tijdloze architectuur met moderne elementen. De prachtige detailleringen geven iedere woning een eigen identiteit.

T H U IS IN GOEDER EEDE TUSSENWONING

2-ONDER-1-KAP

v.o.n. vanaf

v.o.n. vanaf

€ 189.000,-

€ 315.000,-

VRIJSTAAND v.o.n. vanaf

€ 375.000,-

HOEKWONING v.o.n. vanaf

€ 219.000,STRAND - 2,8 km SUPERMARKT - 700 m NATUURGEBIED - 1,8 km KWADE HOEK EUROPOORT/ - 20 km MAASVLAKTE ROTTERDAM - 50 km CENTRUM

Thuis Goedereede in

De Hofjes 16 3241 ML Middelharnis 0187 - 48 04 00

67 VERSCHILLENDE WONINGEN VAN NU MET DE UITSTRALING VAN TOEN

info@estateinvest.nl www.estateinvest.nl U vindt ons ook op

Er wordt alleen gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen zoals keramische dakpannen, hardhouten kozijnen en zinken hemelwaterafvoeren. Bovendien worden alle woningen op zeer royale percelen gerealiseerd met achtertuinen tot wel 25 meter diep. De Nieuwe Oostdijk is tot stand gekomen met toepassing van vraaggerichte projectontwikkeling. Uit jarenlange inventarisatie onder woningzoekenden komt duidelijk naar voren dat er vraag is naar grote woningen op royale percelen. Geschikt voor alle (toekomstige)

gezinssituaties en met respect voor het karakter van Goedereede. Daarnaast biedt Estate Invest u maatwerk in De Nieuwe Oostdijk middels een 12-tal zeer riante bouwkavels waarop u zelf de mogelijkheid heeft uw eigen vrijstaande of levensloopbestendige woning te realiseren. Uiteraard is het ook mogelijk om in samenspraak met Estate Invest een woning te realiseren welke geheel is afgestemd op uw woonwensen. En dat is precies wat De Nieuwe Oostdijk te bieden heeft. De uitstraling van toen en het comfort van nu in een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op

WWW.DENIEUWEOOSTDIJK.NL

Design: Sfa Print bv.

Er is iets nieuws op poten gezet...


Tweede Katern OUDDORP - Het zal geen jaren meer duren voordat in de fraaie catalogus van Landal GreenParks ook Ouddorp aan Zee zal schitteren, met een splinternieuw park. Uniek gelegen in de duinen, bijzonder aangelegd met een landschappelijke inpassing die afgeleid is naar diverse natuurelementen uit de nabije omgeving. Maar ook met een verscheidenheid aan duurzaam gebouwde vrijstaande huizen, van 4- tot 24-persoons woningen, 234 in totaal, die alle onder architectuur zijn ontworpen. Het park wordt ontwikkeld door Strand Resort Ouddorp Duin Ontwikkeling BV, dat veel expertise heeft op het gebied van het ontwikkelen van recreatieparken. De huizen worden verkocht aan particuliere eigenaren. De verwachting bestaat dat die hun recreatiewoning graag verhuren om daar een mooi rendement mee te behalen. En daarom is Strand Resort Ouddorp Duin de overeenkomst aangegaan met Landal GreenParks dat de verhuur van de woningen exclusief verzorgt. Vandaar dat het park straks de naam ‘Landal Strand Resort Ouddorp Duin’ draagt.

Strand Resort Ouddorp Duin kwaliteitsslag voor recreatie

In september start de bouw van Landal Greenparks op kop van het eiland Door Hans Villerius

Wethouder Frans Tollenaar en ontwikkelaar Klaas Bruins Slot vertellen samen graag meer over deze nieuwe voorziening op de kop van het eiland, die in belangrijke mate gericht is op “de beleving mee naar huis te nemen”, zoals Bruins Slot het aangeeft. “Het hele verblijf op dit bijzondere park moet zó zijn dat het genieten thuis nog doorgaat.” “De ontwikkeling van Strand Resort Ouddorp Duin past perfect in de visie van de gemeente Goeree-Overflakkee. De visie op de kuststrook van Goeree heet Ouddorp-Bad”, vult wethouder Tollenaar aan. “Op deze wijze ontstaat er een heldere zonering, waarbij het landschap de basis vormt voor de verschillende functies. Enkele jaren geleden hebben we dit ingezet. Binnen Ouddorp Duin zijn vakantiewoningen en voorzieningen geconcentreerd, zodat daarnaast veel ruimte blijft voor natuur en landschap.” Duin en struweel Dit moet onder meer worden bereikt door de landschappelijke inpassing van het park. “Wonen in de duinen is iets unieks”, licht Bruins Slot toe. “Bouwen in de duinen doe je nooit. Ook hier niet. Daarom brengen we de duinen naar het park toe.” Het gehele plan komt pal langs de met duinen beklede dijk van ‘t Flaauwe Werk te liggen, dus op slechts enkele minuten loopafstand van strand en zee. Daarvandaan zal het duinlandschap worden voortgezet op het park. Te midden van de kunstmatig aangelegde duinen - die compleet worden ingeplant met duingewas als helmgras en duindoorns, en die dus meteen een structuurversterking van het landschap vormen - worden de huizen gebouwd. Om de woningen heen liggen de duinen zodanig dat iedereen een zo groot mogelijke privacy geniet. Ook de kavelgrootte van ca. 1000 vierkante meter draagt daaraan bij. Maar ook andere landschapselementen uit de wijdere omgeving zullen op het park terug te vinden zijn. Zoals de verwijzing naar de waterpartijen in natuurgebied De Kwade Hoek. Dergelijke details zullen ook op Landal Strand Resort Ouddorp Duin te vinden zijn. Niet alleen voor ‘t mooi, maar ook functioneel, als opvang van het regenwater. En zoals het op de kop van het eiland is - hoe verder je van de kustlijn vandaan gaat, des te vlakker het landschap wordt - zo zal het ook op dit park zijn. Naarmate de afstand tot het strand groter wordt, zijn de duinen minder hoog en krijgt de royale groenvoorziening een struweelachtig karakter. Op die manier wordt zelfs een tweedeling in het park aangebracht, met een duingedeelte en een struweelgedeelte. Duurzaam bouwen De verschillende woningtypen hebben

Wethouder Frans Tollenaar en Klaas Bruins Slot geven een toelichting bij de gedetailleerde maquette van het plan.  allemaal een op de omgeving toegespitste naam. Zandduin bijvoorbeeld, of Stuifduin, Zeeduin of Klepperduin zijn enkele ‘modellen’ waaruit gekozen kan worden, met verschillende comfortniveaus. Ook de inrichting sluit aan bij de natuurlijke omgeving van de woningen, waarvan het meubilair mooie natuurlijke vormen en kleuren krijgt. Aan de bouwkwaliteit worden hoge eisen gesteld, met gebruikmaking van duurzame materialen, waardoor eigenaren vooralsnog geen omkijken naar hun tweede woning hebben. Ook over de energievoorziening en klimaatbeheersing is goed nagedacht. De elektriciteit wordt afgenomen van het zonnepark achter De Klepperstee. De woningen worden zo gesitueerd dat de voorkant ervan op de zon gericht is, met grote raampartijen, en de achterkant op de regen- en windzijde, met kleine ramen. Waardevaste investering Van iedere woning (prefab bouw) zal de opbouw enkele weken in beslag nemen. Met vanaf prijzen (excl. BTW) van ca. € 230.000 voor de 6-persoonswoningen en een jaarlijkse erfpachtsom van € 2.400 blijken kopers niet al te veel moeite te hebben. Van de eerste fase van het duindeel in het park zijn vrijwel alle

woningen al verkocht. Volgens Bruins Slot speelt daarin mee dat met de huuropbrengst een netto rendement van 5% op de woningen verwacht kan worden. In combinatie met de basiskwaliteiten van het park noemt hij de aankoop van een recreatiehuis op dit park derhalve een “waardevaste investering”. Elk weer voorziening Naast de woningen krijgt het gebied ook een voorzieningencentrum waarin men zich uitstekend kan vermaken als het minder zonnig weer is. “Een elk weer voorziening” noemt Bruins Slot het, met daarin een zwembad, speelparadijs, horecavoorziening, maar ook kunnen de gasten er terecht bij een fietsenmaker, bij een boekwinkel of om een boodschap te doen. In de buitenruimte wordt een amfitheater gerealiseerd maar ook een uitkijktoren op het klimduin. Kwaliteitsslag Wethouder Frans Tollenaar geeft aan dat al jaren geleden het beleid is ingezet om in het gebied nieuwe recreatieve ontwikkeling mogelijk te maken. “De gemeente wilde verblijfseenheden uit het zandwallengebied verplaatsen. Daarvoor is het verplaatsingsgebied tussen de Vrijheidsweg ter hoogte van de Westerweg en de nieuwe duinen van

‘t Flaauwe werk aangewezen. Door een ‘verdunning’ die plaatsvindt op recreatiepark De Klepperstee is er een basis voor nieuwe ontwikkeling. Doelstelling is om hier een hoogwaardige en nieuwe recreatieve voorziening te realiseren, die een kwaliteitsslag voor de recreatie betekent. Immers, het toerisme liep duidelijk terug. Uiteindelijk is hieruit het vakantiepark Landal Strand Resort Ouddorp Duin en elk weer voorziening Ouddorp Duin ontstaan. Hiermee wordt ingespeeld op verbreding van het aanbod en een verlenging van het seizoen. Tegelijkertijd is het versterkend voor de plaatselijke economie.” Het feitelijke plan werd eigenlijk op tafel gelegd door Ludovic den Hollander, die eind vorig jaar is overleden. Hij vond jaren geleden al dat de recreatie op de kop van het eiland naar een hoger niveau getrokken moest worden en wilde in eigen beheer hiervoor een plan ontwikkelen. Daarvoor kocht hij in de loop der jaren stukken grond op schuin tegenover zijn camping De Klepperstee, waarop de plannen mogelijk zouden zijn. Op gegeven moment heeft Den Hollander de ontwikkeling van het plan in handen gelegd van de huidige ontwikkelaar. Overigens geeft de wethouder aan dat niet te verwachten is dat met de komst van Landal Strand Resort Ouddorp Duin de drukte in het gebied

Foto’s: Hans Villerius sterk zal toenemen. “In plaats van een piekdrukte in het hoogseizoen zal de drukte zich meer gaan verspreiden over het héle jaar”, zo voorspelt hij. Open verkoopdag De totstandkoming van het nieuwe park vindt plaats in nauwe samenwerking met veel andere betrokken partijen, zoals de provincie, Natuurmonumenten, ondernemers en de gemeente. De bouwvergunning is al verleend. Naar verwachting wordt in mei a.s. gestart met het aanleggen van de riolering in het gebied en kan in september dit jaar de bouw van de woningen van start. Op Tweede Paasdag wordt op de locatie van Strand Resort Ouddorp Duin, aan de Vrijheidsweg ter hoogte van de splitsing met de Westerweg, een Open verkoopdag gehouden. Van 11.00 tot 16.00 uur is iedere belangstellende hartelijk welkom. Daarnaast staan iedere vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur de deuren van het informatiecentrum open voor wie meer informatie wil. En natuurlijk kan ook een kijkje worden genomen op: www.resortouddorpduin.nl.


14

DINSDAG 31 MAART 2015

Kernactiviteiten

Rommelmarkt

stuurd met aanvullende informatie.

vluggertje met grote prijs voor € 1.

Oud papier

Spullen voor zomermarkt gevraagd

De Stichting Koninklijke Fanfare Apollo te Goedereede haalt zaterdag 4 april weer oud papier op in Goedereede en op het Havenhoofd. Ook huishoudelijk karton kan aangeboden worden. Graag voor 08.30 uur goed ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! gebundeld buiten zetten. Wie oud ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! papier bij de container aan het parkeerterrein Het Hof wil brengen dient dit tussen 8.00 en 17.00 uur te doen. Dit om problemen te voorkomen. Op zaterdag 4 april is de maandelijkse rommelmarkt in de Victoriahal in Dirksland. De markt is van 10.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis.

APK ZOALS HET BEDOELD IS

Bijeenkomst Geheugensteunpunt Zaterdag 4 april van 10.00 tot 15.00 uur is het ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen geopend in het Hart van Dirksland, Reginahof 1. Het centrum is ook gericht op ondersteuning van de mantelzorgers: de partner, de familie, maar ook de vrienden of kennissen. Onder het genot van een kop koffie en/of thee is er vanaf 10.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, informatie te vragen. Rond 12.30 uur kunnen bezoekers gebruik maken van een eenvoudige en heerlijke lunch uit eigen keuken. De gebroeders Maliepaard verzorgen van 13.30 tot 15.00 uur een gevarieerde fotopresentatie met mooie muziek over het thema ‘Lente’. Schitterende fotobeelden van alles wat in het voorjaar gaat groeien en bloeien, zoals de bekende bloeiende tulpenvelden op het eiland. Aanmelden is niet nodig. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voor koffie, thee en lunch.

Algemene Ledenvergadering SGO Op vrijdag 10 april vindt de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Goeree Overflakkee plaats. Alle leden zijn van harte welkom. De vergadering vindt plaats in de SVIK kantine, Philipshoofjesweg 57a te Dirksland. De kantine is open vanaf 19.00 uur, de vergadering start om 20.00 uur. Eventuele bestuurskandidaten kunnen contact opnemen met het secretariaat. Voor meer info: www.sportvisserijgo.nl.

‘Van sleur naar kleur’ Op donderdag 16 april van 13.30 tot 16.30 uur wordt de workshop Van sleur naar kleur opnieuw aangeboden in Stellendam. Speciaal voor mensen die willen ontdekken wat het leven mooier maakt. De deelnemers krijgen informatie en worden aan het denken gezet. Goedereede counseling en Y-Challenge hebben hun krachten gebundeld om deelnemers een leerzame middag te laten beleven. Aanmelden kan per e-mail: info@y-challenge. nl of telefonisch: 06 22331819. De kosten zijn €15,- per persoon. Na aanmelding wordt een bevestiging ver-

Concert Stadskoor Zaterdag 11 april geeft het Chr. Stadskoor Goeree o.l.v. Jaap de Geus een concert in de Toren van Goedereede. Medewerkenden zijn Jabin de Geus (piano), Corné de Geus (dwarsfluit), Jessica Paul-de Geus (viool) en Marjan Jansen-Bakker (cello). De aanvang is 20.00 uur. Kaarten á € 5,- kunnen afgehaald worden bij huisartsenpraktijk Kop van ‘t Eiland in Ouddorp en Goedereede.

Opbrengst actie Woord en Daad Zaterdag 21 maart hebben veel kinderen en verschillende ouders zich weer ingezet voor de jaarlijkse krentenbrodenverkoop voor Woord en Daad. Soms was het wel wat improviseren omdat het op het laatste moment net niet ging zoals was gedacht. Er zijn ruim 2500 krentenbroeden verkocht. De organisatie bedankt de kinderen die de krentenbroden hebben verkocht voor hun enthousiaste hulp. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de chauffeurs die de kinderen hebben begeleid en degenen die de verkoop in West Flakkee hebben gecoördineerd. Daarnaast danken de organisatoren een ieder die krentenbroden heeft gekocht en op die manier het goede doel heeft gesteund. Dat is een project dat valt onder het jaarthema van Woord en Daad: “Vakonderwijs, doe het zelf!”. De netto-opbrengst is ongeveer € 3.800,- (inclusief giften).

Opbrengst collecte Jantje Beton De 54 collectanten van Scouting Goedereede uit Stellendam en de zes collectanten van Karateschool Kiyozumi uit Sommelsdijk danken de inwoners van onderstaande plaatsen van harte voor hun bijdrage. De volgende bedragen zijn ingezameld: Ouddorp € 790,71, Goedereede en Havenhoofd € 291,51, Stellendam € 667,18, Melissant € 266,72, Dirksland € 656,19, Sommelsdijk € 422,95, Middelharnis € 441,40.

Bingoavond Op zaterdag 11 april is er een bingoavond voor jong en oud. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis. De eerste ronde begint om 19.30 uur. Een kopje koffie of thee is gratis. De twaalf bingoronden kosten € 7, inclusief twee koffieronden. Er zal ook een superronde gespeeld worden voor € 1. Wegens succes is er ook weer een

Op zaterdag 20 juni wordt de zomermarkt van de Christelijke Gereformeerde Kerk gehouden. De opbrengst zal bestemd zijn voor de bouwkas en voor het actiedoel van het LCJ “Hart voor de ander”. Voor de markt is men op zoek naar bruikbare spullen (o.a. woningdecoratie, interieuraccessoires, brocante spullen, boeken, etc.). U kunt de spullen langsbrengen op de eerste zaterdag van de maand tussen 09.30 en 11.00 uur bij de loods aan Industrieweg 17 te Middelharnis. Ook is men op zoek naar tweedehands boeken. Meer info via activiteitencommissie@cgkmiddelharnis.nl.

Peuterdagen Vanaf 1 april organiseert zorgboerderij Geusje’s Stee weer de peuterdagen. De dagen zijn dit jaar op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De kleintjes kunnen dan met de konijnen en cavia’s komen knuffelen, de kippen bekijken, springen op de trampoline, schommelen en in de zandbak spelen. Ook is er dit jaar een klein springkussen (als het niet te hard waait). Bij mooi weer kunnen de peuters met water spelen en is er een mini ballenbad. Ondertussen kunnen ouders en opa’s en oma’s een kopje koffie drinken met eigen gebakken taart/ cake. De kinderen mogen eventueel oud brood of fruit meenemen voor de dieren en mogen ook helpen bij het voeren van de dieren, onder begeleiding van het personeel. Zorgboerderij Geusje’s Stee is gevestigd aan Korteweegje 52 in Nieuwe-Tonge. Kijk voor meer informatie op www.geusjesstee. nl.

Art Fair Sluishaven De S.K.K.G.O. (Stichting Kunstkring Goeree-Overflakkee.) organiseert voor de tweede maal een Art Fair bij paviljoen Sluishaven. De fair is op zaterdag 4 april van 11.00 tot 16.00 uur. Twintig kunstenaars laten een grote verscheidenheid aan kunst zien. Bezoekers kunnen de kunst bekijken en er zijn ook diverse werken te koop. Daarnaast kan er er ook muziek worden beluisteren en is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. De locatie is Paviljoen Sluishaven, Mariadijk 2 in Ooltgensplaat.

Paaswake in de Martinuskapel De Eucharistie begint op zaterdagavond 4 april om 20.30 uur en wordt geleid door pater De Vlaam. Na afloop is er koffie en paasbrood. Zondag 5 april is er een viering om 9.30 uur.

Malawi-markt zoekt rommelmarktspullen Zaterdag 2 mei is weer de jaarlijk-

se rommelmarktdag waarvoor de opbrengst bestemd is voor Malawi. Malawi is getroffen door enorme overstromingen. Heel veel mensen zijn dakloos. Heel de pas aangeplante oogst van Maïs is door de overstromingen weggespoeld. Het comité in Ouddorp wil geld inzamelen voor dit doel. Daarom is men op zoek naar nog goede bruikbare en verkoopbare spulletjes. Wat men niet zoekt is het volgende: grote meubels, audioapparatuur en kapotte spullen. De spullen kunnen gebracht worden naar familie De Winter, Hermansweg 17, Ouddorp, tel. 0187 681197.

Verkoping Adullam Zaterdag 11 april hoopt de stichting Adullam gehandicapten zorg weer haar voorjaarsverkoping te houden in Eben-Haezer van 9.00 tot 14.30 uur. Er wordt o.a. snoep, kruiden vis, cadeau artikelen, boerenkaas, groente en fruit, kaarten, boeken, gebak en lingerie verkocht. Ook kan er koffie, thee of fris gedronken worden. Voor de kinderen zijn er weer spelletjes en kan er een pennenzak beschilderd worden. Ook is de paardenkar weer aanwezig.

Rommelmarkt voor Stephanos Zaterdag 4 april wordt - bij droog weer - een rommelmarkt gehouden t.b.v. Stichting Stephanos in Malawi. De opbrengst is dit jaar voor een project, waar drie Ouddorpse jongeren tijdens een werkvakantie aan hopen mee te werken. De markt wordt gehouden aan Molenblok 24, van 8.00 tot 16.00 uur.

20 jaar hulp aan Uzon In april is het 20 jaar geleden dat een aantal mensen uit de Hervormde gemeente van Oude-Tonge goederen en kleding gingen inzamelen voor een gemeente van een dorpje op het arme Roemeense platteland, Uzon. In 20 jaar is er veel veranderd, maar de nood èn de verbondenheid bleef! De organisatie wil bij deze mijlpaal stilstaan op vrijdag 17 april, onder het genot van een hapje en een drankje. Op deze avond hopen de eerste predikant, ds. Bela Szold met zijn vrouw en de huidige predikant, ds. Barna Ungvari met vrouw en dochter aanwezig te zijn. Tevens wordt er afscheid genomen van Gerrit Groenendijk, die zich vanaf het eerste uur heeft ingezet voor deze gemeente. De avond is van 20.00 tot 22.00 uur in CBS De Bron, Melkweg 75 in Oude-Tonge. Inloop vanaf 19.30 uur. Graag voor 13 april aanmelden bij de commissie. Dat kan per e-mail: hobbymjr@hetnet.nl, of telefonisch bij Arie Klem, 0187 641304, bij Cor Buscop, tel. 0187 642131, of bij Wil Meijer, tel. 0187 641502.

Wijnproeverij Stichting Ons Trefpunt organiseert op vrijdagavond 10 april in samenwerking met Gall en Gall een wijnproeverij. Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Kosten voor deze avond € 15 euro, inclusief 6 á 8 wijnen en wat hapjes. Aanmelden kan via stichting. ons.trefpunt@upcmail.nl of bij Esther Breeman, tel 0187 611101.

Tweedehands kleding Donderdag 2 april is de tweedehands kledingshop in Stellendam voor de eerste keer geopend. Bezoekers zijn van 10.00 tot 15.00 uur welkom in De Rank, Bosschieterstraat 2. Elke eerste donderdag van de maand is de kledingverkoop geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Loop ook eens binnen bij het project Caleido voor een gratis bakje koffie/thee, iedere donderdag welkom voor gezelligheid en ontmoeting. Er kan dan ook schone en nette kleding worden ingeleverd.

Inzamelen goederen Roemenië In verband met Goede Vrijdag wordt het inleveren van goederen voor Roemenië van het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een week opgeschoven van 3 april naar 10 april, van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187 491803) of met Adrie Wandemaker (06 46091660). Op 21 april vindt het jaarlijkse transport plaats. De vrachtwagen wordt dan geladen. Dit betekent dat in april de laatste mogelijkheid is om spullen in te leveren voor het a.s. transport. De transportgroep vertrekt op 28 april om bij het uitdelen van de goederen aanwezig te zijn. Omdat de transportgroep de eerste vrijdag in mei nog in Roemenië is, zal er geen inzameling op vrijdag 1 mei zijn. Vanaf juni kunnen er maandelijks weer op de eerste vrijdag van de maand spullen ingeleverd worden.

Bingo Zaterdag 4 april zal er een bingo gehouden worden in den Hoogen Caemer, Sperwer 55 te Sommelsdijk. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur. Kopje thee/koffie gratis.

Het laatste nieuws...? Volg ons via Facebook en u blijft op de hoogte!


DINSDAG 31 MAART 2015

Nieuws

15

Jacolien Mijs zet zich in voor zieke baby’s in Oekraïne DEN BOMMEL - Hier kunnen we het ons nauwelijks voorstellen, maar in Oekraïne gebeurt het regelmatig. Zieke baby’s worden door hun ouders achterlaten op de kinderafdeling van een ziekenhuis. Er is echter een tekort aan medicijnen, voeding, kleding en luiers en de hygiënische omstandigheden zijn slecht. Aan liefde en zorg ontbreekt het al helemaal. De Stichting Children’s Relief biedt daarom sinds 1997 intensieve hulp aan de ziekenhuizen. Ook Jacolien Mijs uit Den Bommel heeft zich het lot van deze baby’s aangetrokken en zamelt spullen en geld in voor deze Stichting. In oktober hoopt ze zelf ter plaatse wat voor de kinderen te kunnen betekenen.

de omgeving te verkennen. Hoe het allemaal precies zal gaan, kan ik nu helaas nog niet vertellen, want pas in september worden mijn teamgenoten en ik helemaal bijgepraat tijdens de ontmoetingsdag”.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

De 21-jarige Jacolien wilde altijd al graag iets voor andere mensen doen en het liefst voor kinderen, die het niet zo makkelijk hebben. Dat was de reden waarom ze vorig jaar, tijdens haar zomervakantie, de handen uit de mouwen stak in een weeshuis in Oeganda. Een ervaring die haar zoveel voldoening gaf dat ze ook dit jaar weer heel graag wat voor kinderen in een arm land wil betekenen. Children’s Relief “Op internet ben ik gaan zoeken welke organisaties actief zijn voor kinderen, die het niet zo breed hebben”, legt ze uit. “En zo stuitte ik op de kleinschalige organisatie Children’s Relief in Krimpen aan de Lek. Children’s Relief ondersteunt kinderen die in OostEuropa opgroeien in achterstandssituaties. De projecten van Children’s Relief richten zich op goede scholing, opvoeding, zorg en aandacht. De drijf-

Jacolien Mijs met een deel van de ingezamelde babyspulletjes. veer van de Stichting is het geloof in Jezus Christus. Vanuit dat geloof wil men mensen enthousiast maken om zich in te zetten voor de zwakkeren op deze wereld. Eén van de projecten richt zich op de kinderen in ziekenhuizen. Deze verkeren veelal in erbarmelijke staat. De apparatuur is oud en versleten. De hygiënische omstandigheden zijn slecht en er is een tekort aan voeding, medicijnen en kleding. Er is bovendien weinig persoonlijke zorg en aandacht voor de kinderen op de afdeling. Samen met het ziekenhuispersoneel probeert Children’s Relief de situatie voor deze kinderen te verbeteren. Dit project sprak mij meteen heel erg aan en zodoende heb ik me aangemeld”.

450 dames bezoeken Lakeside’s Ladiesnight

SOMMELSDIJK - Bijna 30 ondernemers pakten flink uit tijdens de lifestylebeurs en presenteerden hun mooiste en lekkerste spulletjes. Alle gasten werden bij binnenkomst, nadat ze buiten prachtige Opels van Knöps waren gepasseerd, onthaald met een heerlijk glaasje Cava. Het eerste uur konden bezoekers rondsnuffelen, de producten bekijken en proeven, en natuurlijk even gezellig bijkletsen. Om 20.00 uur was de eerste spetterende modeshow van Lakeside en rond 21.00 uur de tweede van Curious. Er zijn prachtige prijzen verloot, die beschikbaar waren gesteld door de deelnemende ondernemers. De sfeer was goed, mede doordat er een limiet is ingesteld voor de kaartverkoop. Er kunnen nu maximaal 450 dames genieten van de ladiesnight. De ladiesnight is uitgegroeid tot een terugkerend evenement, in oktober is de volgende editie.

Knuffelen en spelen In oktober hoopt Jacolien te vertrekken naar het ziekenhuis van Beregowo, een stadje in het zuidwesten van Oekraïne nabij de grens met Hongarije. “Daar ga ik twee weken, samen met nog drie vrijwilligers uit Nederland, meewerken op de afdeling, waar kinderen verblijven tussen de 0 en 2 jaar oud. De hoofdtaken bestaan naast het verzorgen, voeden, verschonen en badderen, vooral uit veel spelen en knuffelen met de kindjes, want juist dat komen ze heel erg tekort. Ter plaatse is ook een vrijwilliger van de Stichting actief. Zij zal ons daar ondersteunen en begeleiden. Deze mevrouw is er het hele jaar en in het voorjaar, de zomer en in het najaar krijgt ze enkele weken hulp van

andere vrijwilligers. Liefst was ik in de zomervakantie gegaan, maar helaas kon ik dat niet combineren met mijn werk als chemisch analiste bij het Erasmus MC. Maar ik ben blij, dat ik in oktober alsnog deze kans krijg”. Onzekere situatie De situatie in Oekraïne is momenteel verre van optimaal, weet ook Jacolien. “Toch denk ik dat het in het zuidwesten redelijk veilig is”, zegt ze, “al heeft het gebeuren in het Oosten vast zijn weerslag op de rest van het land. Desondanks hoop ik dat ik naast het werk ook wat van het land zal kunnen zien. Over het algemeen zal er zes uren per dag gewerkt worden in het ziekenhuis, dus er blijft beslist wat tijd over om

Dolfijntherapie voor Sarah

OUDDORP - Op 12 februari reisde familie Stroo naar Curaçao met als doel om dochter Sarah dolfijntherapie te laten volgen. Sarah is 8 jaar oud en heeft het syndroom van Down. Op Curaçao heeft ze twee weken therapie gevolgd op het Dolphin Research & Therapy Center (CDTC). De therapie duurde twee weken en was gericht op logopedie en sensorische integratie. Op de foto is Sarah te zien, samen met logopediste Lisette. Sarah en haar ouders hebben veel geleerd. Iedere dag zijn er workshops voor ouders en er is veel begeleiding. De familie bedankt alle sponsoren die deze mooie en leerzame ervaring mogelijk hebben gemaakt.

Inzamelactie Juist omdat het nog een half jaar duurt, voordat ze vertrekt, wilde Jacolien graag ook nu al wat doen voor de kinderen in Berewogo. “Enkele weken geleden ben ik gestart met een inzamelactie”, vertelt ze. “Via de kranten en de Emmaüskerk heb ik een oproep gedaan voor babyspulletjes en financiële middelen ten bate van het ziekenhuis. De respons was geweldig. Ik heb inmiddels al heel veel spulletjes ontvangen. Kleding, speelgoed, luiers, babyolie, schoentjes, enzovoort. Te veel om op te noemen. Aanstaande donderdag breng ik alles naar Krimpen aan de Lek en daarvandaan zullen de spullen op 7 april door de organisatie OostEuropa Zending, waaraan Childrens Relief verbonden is, met een vrachtwagen naar Oekraïne worden gebracht. Wie nog spulletjes heeft kan ze nog steeds bij mij afgeven op het adres Tilsedijk 39 in Den Bommel ( Zuidzijde) maar mocht dat niet lukken, dan is een financiële bijdrage ook enorm welkom. Iedere maand is er € 500,- nodig voor luiers en de ondersteuning van de melkkeuken. Ook het transport van de goederen kost geld, dus zoals ik al aangaf, financiële steun is altijd nodig, want de Stichting is geheel afhankelijk van giften”. Wie een bijdrage wil leveren kan dat doen via rekeningnummer NL 93 INGB 00.00.00.3584 t.n.v. Stichting Children’s Relief o.v.v. Kinderzorg ziekenhuizen Oekraïne. Jacolien hoopt dat vele mensen het doel willen ondersteunen en ze belooft dat ze na thuiskomst in oktober uitgebreid verslag zal doen van haar ervaringen.

Welkom bij Paasontbijt STELLENDAM - Wie op eerste Paasdag lekker wil ontbijten met andere mensen uit het dorp wordt van harte uitgenodigd voor het Paasontbijt van de Hervormde Kerk. Om 8.45 uur staat het ontbijt klaar in De Rank. ‘We organiseren dit Paasontbijt al enkele jaren en zien een groeiende belangstelling, ook van dorpsbewoners die niet naar de kerk gaan’, aldus dominee Hoolwerf. ‘Het is mijn wens dat we als drie kerken een groot dorpsonbijt organiseren om onze vreugde te delen dat Jezus is opgestaan uit de dood en ons mensen hoop geeft’. Iedereen is van harte welkom. Er is een maaltijd, er worden paasliederen gezongen en het Paasevangelie wordt gelezen. Om alles goed voor te kunnen bereiden, vraagt de organisatie om voor woensdag 1 april op te geven bij Jacqueline Kievit (tel. 0187 491308, e-mail bramkievit@ xs4all.nl) of bij Petra Moyses (tel. 0187 493688, e-mail petra.moyses@planet. nl). Deelname is gratis en er is speciaal aandacht voor de kinderen. Wie dat wil kan aansluitend de Paasviering in de kerk bijwonen.


TEKENAAR - AUTOCAD/REVIT

Kievit Warmte is een installatiebedrijf op het gebied van verwarming, loodgieterij, sanitair en luchtbehandeling. Voor zowel nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Bijna 60 jaar jong, vooruitstrevend op het

Bij een installatie-ontwerp ligt de nadruk steeds sterker op het virtuele bouwproces wat vooraf gaat aan het werkelijke proces op bijvoorbeeld de bouwplaats. BIM en Lean zijn dan ook uitdrukkingen die binnen onze organisatie geen geheimen meer hebben. FUNCTIEOMSCHRIJVING: In nauwe samenwerking met de tekenaar/werkvoorbereider teken je alle voorkomende werktuigbouwkundige installaties zoals luchtbehandeling, C.V. installaties, sanitair e.d. Je stelt zelfstandig werk- en maatvoeringstekeningen op. Detailtekeningen, doorsneden, opstellingstekeningen en materiaallijsten dien je met een redelijke zelfstandigheid te kunnen tekenen/genereren met behulp van Autocad en Revit in combinatie met Stabicad. FUNCTIE-EISEN:

betreft BIM, LEAN

- MBO opleiding werktuigbouwkunde of gelijkwaardig - Ervaring met Autocad / Revit 3D-tekenen - Kennis van StabiCad

en SCM.

Sollicitaties t.a.v. de heer C. Kievit, via e-mail: ckievit@kievitwarmte.nl

gebied van duurzame energie, voorloper wat

UW VACATURE OP DEZE PAGINA? BEL: 0187 - 471 020

VIRTUEEL MONTEUR

- Gevoel hebben voor het werken vanuit een 3D-model - Ervaring in de installatietechniek heeft voorkeur

Industrieweg 44 - 3241 MA Middelharnis - Tel.: 0187-482609 - www.kievitwarmte.nl

Wij zijn op zoek naar

EEN OPPAS

aan huis voor onze kinderen van 6 maanden, 4 en 7 jaar voor 1 dag per week. Startdatum in overleg.

Vakmanschap

Wij zijn op zoek naar een

0187-601929 Graag bellen na 20.00 uur.

en kwaliteit voor een

betaalbare

(Leerling) Autoplaatwerker / spuiter

prijs!

Met enige ervaring en in het bezit van een rijbewijs. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De ambitie van het moderne Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is het leveren van excellente medisch specialistische basiszorg. Het ziekenhuis beschikt over 200 bedden en richt zich op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en SchouwenDuiveland. Het ziekenhuis heeft een protestants-christelijke identiteit.

In ons OK-complex zijn alle basisspecialismen vertegenwoordigd. Het complex bestaat uit vier OK’s, een recovery en een CSA.

Wij zijn op zoek naar Meuleman Autoschade Stoofweg 10a | 3253 MA Ouddorp Telefoon 0187-689395/06-11412895 Email: info@meuleman-autoschade.nl www.meuleman-autoschade.nl

Wijkverpleegkundige niv 5, 10 uur per week Verpleegkundige niv 4, uren in overleg Verzorgende IG niv 3, uren in oveleg Ben jij de (wijk)verpleegkundige die samen met het team Middelharnis de aanspraak wijkverpleging en de implementatie van zelforganisatie in kleinere, wijkgerichte teams vorm wil geven? Dan verwelkomen wij je graag! Ook als verzorgende IG ben je van harte welkom! In verband met de identiteit van de organisatie vragen we van je dat je meelevend lid bent van één van de reformatorische kerken.

onderdeel van Lelie zorggroep

Werk dat bij jou past

Meer informatie? Marieke Kalle 06 10 94 43 62. Solliciteren en info over deze en andere vacatures: leliezorggroep.nl

Anesthesiemedewerker 36 uur p.w. voor onbepaalde tijd, parttime bespreekbaar.

De functie Voorbereiden van operaties en handelingen, verrichten anesthesiewerkzaamheden en medischondersteunende handelingen, medische ondersteuning op spoedeisende hulp en ic, bereikbaarheidsdienst. Salariëring FG 55 en arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen. Wij vragen Opleiding tot anesthesieassistent, professionele en flexibele instelling, Verklaring Omtrent Gedrag.

CSA medewerker

24 uur p.w. voor onbepaalde tijd De functie Reinigen, desinfecteren en steriliseren van instrumenten, scopen en materialen, sorteren, samenstellen en controleren van operatiesets, beheren, informeren en controleren van de voorraad steriele hulpmiddelen, magazijn- en transportwerkzaamheden, bereikbaarheidsdienst. Wij vragen Vooropleiding op MBO-niveau, diploma sterilisatie assistent (LOI of ROC) met enkele jaren praktijkgerichte ervaring, accuraat en gevoel voor hygiëne, flexibel, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Salariëring FG35 en arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen.

Uw sollicitatie Uw sollicitatie kunt u tot twee weken na het verschijnen van dit blad richten aan de dienst P,O&O o.v.v. functienaam. Kandidaten van Spijkenisse Medisch Centrum dienen tevens SMC2015 te vermelden. Sollicitatie bij voorkeur per e-mail: po&o@curamare.nl of per post Postbus 153 3240 AD Middelharnis. Of kijk op www.werkenbijcuramare.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


wij zoeken: ESSELINK GROEP ZOEKT MANAGER FINANCIËN

Ervaren verkoopster m/v

Fulltime / Partime

Leerling verkoopster m/v

Fulltime / Partime

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die: - na een inwerkperiode geheel zelfstandig kan werken - representatief is voor de te vervullen functie - een flexibele instelling heeft en breed inzetbaar is - Opleidingsniveau: MBO 3/4 werk- en denkniveau heeft

Ben je op zoek naar een brede finance functie binnen een professionele MKB-onderneming? Dan is deze functie als manager financiën/controller bij Esselink Groep in Middelharnis wat voor jou! Je bent eindverantwoordelijk voor het gehele palet van finance, stuurt de administratie aan en bent niet bang om zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Als manager financiën adviseer je de directie op het gebied van de dagelijkse gang van zaken en bij het nemen van strategische beslissingen.

Ben jij iemand die een aantrekkelijke, creatieve baan aan kan? Sollicitatie voorzien van CV met pasfoto versturen naar ons adres of mail adres: caroline@vissermeubelen.nl t.a.v. C. Bezemer De juiste kandidaten bieden wij een veelzijdige en boeiende functie met goede arbeidsvoorwaarden.

De werving en selectie voor deze functie verloopt via Laudame Financials. Ben jij de financial die wij zoeken? Kijk dan op onze website laudame.nl/managerfinancien voor meer informatie.

In onze showroom van ruim 2400 m2 presenteren wij een prachtige collectie woon- en slaapmeubelen, tapijten en gordijnen in alle stijlen en vele bekende gerenommeerde merken. Sinds kort zijn we gestart met het nieuwe woonconcept “Het Atelier”. Het Atelier staat letterlijk gepresenteerd in het hart van de winkel en is een combinatie van productpresentaties en woonkamers. Sommelsdijkse Haven 19 Sommelsdijk (Middelharnis)

/laudamefinancials /company/laudame-financials-b.v.

MEUBELEN

/LaudameInterim

SLAAPCOMFORT

/+LaudameNl

GORDIJNEN

tel. (0187) 48 33 28 Sommelsdijkse Haven 19 Sommelsdijk (Middelharnis) tel. (0187) 48 33 28

BINNENZONWERING

010 451 55 00

www.vissermeubelen.nl VLOEREN W W W.VISSERMEUBELEN.NL

laudame.nl

J. Goemaat BV is een zelfstandig familiebedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het produceren, leveren en monteren van kunststof - aluminiumkozijnen en alle soorten beglazing in geheel Zuidwest Nederland. In onze fabrieken produceren we beglazing voor zowel interieurals exterieurtoepassingen, tevens maken wij zelf onze kunststof- en aluminiumkozijnen, voor een zeer brede klantenkring.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

WERKVOORBEREIDER - CALCULATOR M/V Werkzaamheden:

Wij vragen:

Tekenwerk kunststofkozijnen en aluminiumkozijnen Uitwerken van machine aansturingen Meten in de bouw en particuliere sector Het bezoeken van bouwvergaderingen en besprekingen Bewaken van planning en levertermijnen Uitwerken van offerte aanvragen Commerciële ervaring, showroom verkoop MBO of HBO, bij voorkeur bouwkunde zelfstandig kunnen werken Affiniteit met productiebedrijf van kunststof- aluminiumkozijnen en glas Gedegen kennis van de pakketten CAD, Excel, Word en Outlook Rijbewijs B Bereidheid tot het volgen van cursussen Flexibele werkhouding – teamspeler Bereidheid tot reizen tussen verschillende werkplekken

Voor bovenstaande functies bieden wij: • prima arbeidsvoorwaarden • prettige werkomgeving • salaris conform CAO voor de Glas Branche Organisatie Voor meer informatie over de functies kunt u contact zoeken met Martijn Goemaat. Geïnteresseerden kunnen hun motivatie en CV, bij voorkeur per e-mail, tot uiterlijk 13-04-2015 a.s. sturen naar: sollicitatie@goemaatglas.nl

J. Goemaat B.V. Provincialeweg 14 | 3252 LR Goedereede T 0187-492648 | E info@goemaatglas.nl

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een basisziekenhuis Plus. Wij kiezen er bewust voor uitsluitend onderzoeken en behandelingen te doen, die we optimaal zelf kunnen doen. Hebben onderzoeken of behandelingen meer kans van slagen bij meer gespecialiseerde specialisten of afdelingen, dan verwijzen wij onze patiënten door naar onze vaste samenwerkingspartners. Zo werken wij al jaren, tot grote tevredenheid van onze patiënten. Op deze wijze wordt een basisziekenhuis een basisziekenhuis Plus: een zeer specialistische begeleiding kan dan toch voor een belangrijk deel in de eigen omgeving gegeven worden. Het ziekenhuis heeft een protestants-christelijke identiteit.

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis maakt werk van medezeggenschap. Er is een actieve Cliëntenraad, waar op dit moment twee vacatures zijn. Over de functie De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen het ziekenhuis. De belangrijkste taak is het behartigen van de algemene belangen van de cliënten. De raad adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De Cliëntenraad bestaat uit 7 personen met een brede deskundigheid en ervaring. Over uzelf Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten: • met kennis van en/of ervaring binnen de ziekenhuiszorg • met bestuurlijk en financieel inzicht • met een kritische maar positieve en constructieve houding • die de algemene belangen van cliënten kunnen behartigen • die gemiddeld 10 uur per maand aan de Cliëntenraad kunnen besteden • die bekend zijn met ons ziekenhuis •

die woonachtig zijn in het verzorgingsgebied Goeree-Overflakkee, VoornePutten, Schouwen-Duiveland.

Wat wij bieden Wij bieden u de kans om de ontwikkelingen in het ziekenhuis van nabij te volgen en geven u de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen. Zo kunt u de positie van cliënten helpen te versterken. Verder bieden wij u een positieve en betrokken sfeer in de Cliëntenraad, deskundigheidsbevordering, een beperkte onkostenvergoeding en vacatiegeld. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Cliëntenraad via 0187 60 76 43. Sollicitatie Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 3 weken na het verschijnen van deze advertentie o.v.v. VWB1527 sturen naar: Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis t.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden medisch lid Raad van Bestuur Postbus 153, 3240 AD Middelharnis of per e-mail: clientenraad@vanweelbethesda.nl


18

DINSDAG 31 MAART 2015

Nieuws

Van Kempen Interieurs viert 95-jarig bestaan

Een jaar lang korting en op Tweede Paasdag een meubelshow en luxe wijnproeverij OUDE-TONGE - Van Kempen Interieurs, al jarenlang is deze naam een begrip in de wijde omgeving als het gaat om complete woninginrichting en stoffering, om kwaliteit én om exclusiviteit. Dit jaar bestaat het familiebedrijf 95 jaar en dat wordt gevierd. Op 95 verschillende artikelen wordt gedurende heel dit jubileumjaar 9,5% korting gegeven. En het gehele team is er klaar voor om tijdens de Paasshow op Tweede Paasdag vele bezoekers te ontvangen, zowel voor een luxe wijnproeverij als om de nieuwste meubelcollectie te komen bekijken. Door Hans Villerius

Tientallen jaren lang hebben Piet van Kempen, samen met z’n vrouw Gerda, het gezicht bepaald van de OudeTongse meubelwinkel. En het is voor allebei hard werken geweest. Maar ziende op het resultaat - de prachtige en goed florerende winkel op de hoek Schoolstraat/Julianastraat - hebben ze ‘t er graag voor over gehad. Inmiddels heeft Piet een stapje terug gedaan en zijn het nu zoon Leonard en schoonzoon Jaap Vroegindewei die het bedrijf runnen. Historie Als het gaat om het ontstaan van Van Kempen Interieurs moeten we niet alleen 95 jaar terug de tijd in, maar ook naar een ander dorp, naar Ooltgensplaat. Daar begon Piet’s gelijknamige grootvader aanvankelijk als huisschilder. Door loodwitvergiftiging moest hij die activiteiten echter staken en is hij in de meubels gegaan. Eerst alleen in Ooltgensplaat, maar later ook

met een filiaal aan de Nieuwstraat in Oude-Tonge. Piet’s vader, Leen van Kempen, ging in de sporen van vader Piet en blies na de oorlogsjaren de winkel in Oude-Tonge nieuw leven in. Ook na de watersnoodramp hervatte Leen de werkzaamheden adequaat. Tegenover het winkelpand aan de Nieuwstraat liet hij, aan de Julianastraat, een geheel nieuwe meubelwinkel bouwen. Toen de ‘huidige’ Piet van Kempen, inmiddels de derde generatie, z’n intrede in het bedrijf deed, begon hij in de winkel aan de Nieuwstraat, waar tapijten en gordijnen werden verkocht. Later, in 1978, nam Piet samen met broer Ad - die in 1985 onverwachts overleed - het bedrijf van vader over. Op de winkel aan de Julianastraat werd een verdieping bijgebouwd. Later werden ook de naastgelegen school met verenigingsgebouw bij de winkel getrokken en werd, met een prachtige nieuwe façade aan de Schoolstraat, één grote winkelruimte gecreëerd met een totaaloppervlak van 3500 vierkante meter, verdeeld over een beneden- en een bovenverdieping. Dat was achttien jaar geleden. Het winkelpand aan Nieuwstraat 1 is inmiddels van de hand gedaan. De handelswaar kreeg een mooie plek in de winkel op de hoek Julianastraat/Schoolstraat. Daarnaast werd, opnieuw aan de Nieuwstraat maar nu op nummer 23, een baby speciaalzaak gestart. Deze wordt gerund door dochter Gabriëlla. Zij, Leonard van Kempen en Jaap Vroegindewei vormen nu de vierde generatie van het familiebedrijf. Veelzijdig De 95-jarige onderneming is er niet alleen trots op dat ze al zo lang bestaat, maar ook op het heel brede aanbod

V.l.n.r.: Leonard van Kempen, Jaap Vroegindewei en Piet van Kempen.  dat de winkel kent. Naast de meubels een complete slaapafdeling, waar alles voor de slaapkamer verkrijgbaar is, dus ook dekbedden en dekbedovertrekken. Alle soorten vloerbedekking, van tapijt tot vinyl en van laminaat tot pvc. Gordijnen, vitrages, schilderijen, verlichting. Alles voor de complete en een volledig bij elkaar passende woninginrichting. Hiervoor heeft Van Kempen een eigen ontwerpafdeling, waar met de klant meegedacht wordt over een zo goed mogelijk bij hem of haar passende interieurinrichting. Niet alleen qua meubilair, maar ook kleur- en materiaalgebruik, lichtplan en woonkamerindeling komen daarbij aan de orde. Een fraaie interieurte-

kening - hetzij op papier hetzij in 3D op de computer - geven daarbij een duidelijke impressie van hoe mooi en sfeervol het uiteindelijk zal worden. Maar ook is er het eigen woonconfectieatelier, waar alles in eigen beheer op maat wordt gemaakt. Een heel breed spectrum dus, waar goede service en kwaliteit, vakmanschap en een mooie collectie hand in hand gaan. Exclusief Bovendien is die collectie niet in andere meubelwinkels te vinden, dus exclusief. Van Kempen Interieurs is namelijk aangesloten bij Novastyl, een brancheorganisatie waarbij in Nederland in totaal 28 leden zijn aangesloten, die

Foto: Van Kempen Interieurs een geheel eigen meubelcollectie laten ontwerpen en daar - in ieder geval het eerste jaar - het alleenrecht op hebben om te verkopen. Door gezamenlijke inkoop kan aan de kwaliteitsmeubelen een betaalbaar prijskaartje worden gehangen. Twee maal in het jaar is er een nieuwe collectie, waarbij het nieuwste van het nieuwste te zien is op de toonaangevende woonbeurzen in Keulen en in Milaan. Rond de Woonmaand in oktober is er veel nieuws én rond Pasen. Nu dus. Van Kempen Interieurs nodigt dan ook iedereen uit om op Tweede Paasdag een kijkje te gaan nemen in de jubilerende winkel.

De onvergelijkbare stijl van Tara CC

Nieuwe damesmodezaak in Middelharnis MIDDELHARNIS - Tara CC was nog niet eens officieel open. Toch was het al enorm druk in de dagen vóór het feestelijke startmoment op vrijdag 27 maart. “We hebben een topweek gedraaid”, zegt Corina Sermon, die de damesmodezaak aan het Beneden Zandpad samen met haar man Gerald runt.

kleding in de winkel. Producten van een hogere kwaliteit. De collecties zijn niet groot, we verkopen kleine oplages. Dan blijft het exclusief.” Volgens Corina onderscheidt Tara CC zich ook door de service. “We kennen onze collectie goed en zijn in staat de klant te ‘lezen’. We adviseren graag, ook om eens wat anders te proberen, maar altijd zo dat het dicht bij jezelf blijft. Wij helpen de klant echt. Zo nodig trekken we er een paar uur voor uit. We merken dat men dat waardeert. Zomaar even binnenlopen om rond te kijken, is ook prima. Je hoeft je niet verplicht te voelen om wat te kopen. En als je wat gekocht hebt en er is iets mee, dan lossen we dat altijd op, samen met de leverancier, binnen redelijke grenzen.”

Door Kees van Rixoort

Tara CC, een intrigerende naam. “Mijn man is van oorsprong Iers. Ik vroeg hem een unieke plaats in Ierland te noemen. Iets onvergelijkbaars. The Hills of Tara, zei hij. Dat is de naam van onze winkels geworden, want die zijn ook onvergelijkbaar. CC staat voor Casual Chic. Dat is de stijl van de kleding die we verkopen: netjes en vrouwelijk, ook als het wat stoerder is. Een eigen stijl, die ik zelf zocht. Toen ik die niet kon vinden, ben ik er zelf mee begonnen. Ik zeg: iedere vrouw is uniek, weerspiegel dat in je kledingstijl, laat jezelf zien.” Corina en Gerald openden ruim een jaar geleden hun eerste zaak in Roosendaal. Daar sloeg de formule goed aan. Zo goed dat ze nu de stap wagen

Het interieur van Tara CC. De inzet het pand tijdens de opening.  naar Middelharnis, waar een pand vrijkwam op een prima locatie: tussen Croissy en het Diekhuus. Tara CC richt zich op klanten van

alle leeftijden. “In Roosendaal is onze jongste klant 14 en onze oudste in de tachtig. De stijl trekt een breed publiek aan, omdat die anders is, ter-

Foto’s Kees van Rixoort wijl de prijzen leuk zijn. We verkopen in Roosendaal en Middelharnis deels dezelfde merken, maar ik heb hier, in Middelharnis, wat meer klassieke

De winkel aan het Beneden Zandpad is ingrijpend onder handen genomen. Het is nu een grote open ruimte met veel licht en een fraai interieur. Overzichtelijk en gezellig. Tara CC zal best slagen in Middelharnis.


DINSDAG 31 MAART 2015

Nieuws

19

Dubbele ‘O’ op het plein

De coöperatie: “samen voor ons eigen”

SOMMELSDIJK - In de week van 16 t/m 20 maart vond de week van het Openbaar Onderwijs plaats. Alle SOPOGO-scholen deden hieraan mee. Het thema van dit jaar is ‘kinderrechten’. In Nederland is het goed geregeld, maar dat is niet in alle landen het geval. Niet alle kinderen hebben voldoende voedsel, schoon drinkwater, een veilig thuis en een school waar ze kunnen leren. In de klassen zijn de kinderen met dit thema bezig geweest. Ook op basisschool J.C. van Gent. Alle kinderen hebben op het schoolplein een dubbele O gevormd (Openbaar Onderwijs; het onderwijs waar iedereen welkom is); een symbolische manier om te zeggen dat ze blij zijn dat alle kinderen in Nederland naar school kunnen gaan.

Zwemtalent kiest bewust voor Prins Maurits MIDDELHARNIS - In januari won zwemtalent Elise Tanis maar liefst zeven gouden medailles bij het Nederlands kampioenschap voor jeugd en junioren (NJJK). Op alle onderdelen waar Elise zich voor inschreef, tikte ze als eerste aan. Een prestatie van formaat. De twaalfjarige gymnasium-leerling van de Prins Maurits combineert haar schoolwerk met een intensieve zwemcarrière. Vanuit huis kan Elise op steun rekenen zowel wat haar zwemcarrière als haar schoolwerk betreft: vader Theo zwom op hoog niveau, broer Jorian won op hetzelfde kampioenschap een bronzen plak, broer Floris zwemt ook en moeder Diana is biologiedocent op de christelijke scholengemeenschap. Doordeweeks traint Elise dagelijks bij zwemvereniging De Schotejil. Dat betekent na schooltijd meteen naar huis om huiswerk te maken en vooruit te werken. Elise haalt er haar schouders over op, want dat hoort nu eenmaal bij topsport. Naast de vele avondtrainingen zijn er ook ‘s morgens trainingen. Op vrijdagochtend zwemt ze van half zeven tot half acht. Op zaterdagochtend traint Elise met haar broer in het talentencentrum in Dordrecht. En dan zijn er natuurlijk nog de wedstrijden. Soms stroomt het weekprogramma van de familie Tanis een beetje over van al dat zwemmen. Topsport en school Op de Prins Maurits maken ze voorlopig nog geen uitzonderingen voor de ambities van Elise, maar wat niet is kan nog komen. Rector Adam van Heest: “Je ziet dat er scholen zijn die zich speciaal richten op getalenteerde leerlingen met ambities in de topsport, zogenaamde LOOT-scholen.” Niet dat het er veel zijn. Nederland telt nog geen dertig van deze scholen. De Prins Maurits

Een coöperatie een bekend fenomeen, maar wat is het precies? De digitale encyclopedie Wikipedia zegt hierover: “De coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers. Het heeft als doel het vergroten van economische slagkracht en het behalen van schaalvoordeel.  Coöperaties hebben een belangrijke rol gespeeld in de economische emancipatie van grote groepen van de bevolking. Via de coöperatie konden producenten (zoals boeren) en consumenten zich verenigen en zo gezamenlijk doelen bereiken die voor elk individu onbereikbaar zouden zijn geweest.” (bron: Wikipedia). Ook op Goeree-Overflakkee is de coöperatie geen onbekend fenomeen.  Het streekarchief noemt: - Coöperatieve Vereniging kolenbond Algemeen Belang U.A. Ooltgensplaat, 1916 1995. - Coöperatieve Vereniging  ‘de Centrale’ , 1926. Doel: Stellendam voorzien van elektriciteit. - Coöperatieve Pootaardappelbewaarplaats Oude-Tonge, 1947-1994. - Coöperatieve

Aanstormend talent Voorlopig blijft Elise doordeweeks gewoon trainen bij De Schotejil en heeft haar schoolwerk weinig te lij-

In 1989 werd opnieuw een coöperatie op energiegebied opgericht: Coöperatie Deltawind. Het doel:  aankopen van een windmolen om gebruik te maken van de kracht van de wind. Om op die manier GoereeOverflakkee  te voorzien van zelf geproduceerde duurzame energie.  Het ontstaan was ook ingegeven door de wens om minder afhankelijk te zijn van grote, anonieme organisaties, zoals veel energiebedrijven. Om het heft weer in eigen hand te nemen. Ook de leden van deze coöperatie investeren en genieten de financiële voordelen. Coöperatie Deltawind is dus een coöperatie van de eilandbewoners. En is inmiddels zo succesvol dat ze in heel Nederland als voorbeeld wordt genoemd.  Omdat het laat zien dat een lokale energiecoöperatie het verschil kan maken. Het Windpark Krammer, dat in voorbereiding is op de Krammersluizen samen met coöperatie Zeeuwind, is een project waar menig ontwikkelaar jaloers op is. En ook dit windpark zal maximaal met de bevolking van Zeeland en GoereeOverflakkee worden ontwikkelen.  Dus als u mee wilt investeren meldt u dan aan en doe mee. Duurzame energie opwekken? Dat doen wij op GoereeOverflakkee zelf.

Coöperatie Deltawind Boezemweg 13X | 3255MC Oude-Tonge WWW.DELTAWIND.NL

Elise en haar broer Jorian Tanis. maakt geen deel uit van dit netwerk en dat hoeft volgens Van Heest ook helemaal niet. “We kijken liever per leerling wat we voor hem of haar kunnen betekenen. Het ene kind kan razend goed leren en heeft behoefte aan extra uitdaging, terwijl een ander juist gebaat is bij wat extra aandacht. Voor een talent als Elise zoeken we als school dan ook naar passende oplossingen. Tot nu toe was dat overigens niet nodig, want ze traint buiten schooltijden en voor deelname aan een kampioenschap krijg je gewoon vrij. Dus toen Elise en haar broer Jorian in januari op donderdag en vrijdag naar het NJJK gingen, was er sprake van geoorloofd verzuim,” lacht rector Van Heest.

Landbouwvereniging Melissant e.o. 1948-1972.

den. Dat kan zomaar veranderen als ze het volhoudt aan de Nederlandse top. Zo volgt Elise op dit moment een plusprogramma van de Nederlandse Zwembond, waarin ze zes keer traint met de jeugdbondscoach. Dat gebeurt allemaal op zaterdag in het regionaal trainingscentrum in Eindhoven. De kans bestaat dat Elise het schopt tot erkend nationaal talent. Vanaf dat moment gaat de PM zoeken naar passend onderwijs, wellicht krijgt ze vrijstelling voor bepaalde (onderdelen van) vakken en moet ze in Eindhoven gaan trainen. Betekent dat voor Elise automatisch ook de overstap naar een topsportschool? Als het aan de jonge zwemster ligt niet: “De dichtstbijzijnde LOOT-school zit in Bergen op Zoom en bovendien is dat geen christelijke school. Dan blijf ik liever op de Prins Maurits en kijk of we er samen uit kunnen komen.”

Inzameling voor Koerdische vluchtelingen Soroptimistclub Goeree-Overflakkee wil in samenwerking met Fazila Abdullatif een inzamelingsactie opstarten voor de vluchtelingen uit Syrie en Irak in Koerdistan. Fazila is sinds kort ook lid van de Soroptimistclub (damesserviceclub) en ook vertegenwoordigt zij als voorzitster de internationale vrouwenbeweging Koerdistan Women Union Europe. Scholengemeenschap de Prins Maurits heeft enige tijd geleden een aanzienlijk bedrag van € 15.000,ingezameld met een lessenmarathon en ook andere scholen op Goeree Overflakkee hebben geholpen bij het inzamelen van geld voor dit goede doel. Van dit geld kon Fazila direct persoonlijke hulp verlenen aan de vluchtelingen. Zij kocht o.a. 1905 elektrische straalkacheltjes, meel, dekens,

kleding en ondergoed. Elementaire dingen zoals dekens, kleding en schoenen zijn van harte welkom. Dus mocht u een dezer dagen weer eens uw kasten opruimen, dan houdt de organisatie zich aanbevolen om de kleding of andere zaken in te zamelen. Ook is er voor de vrouwen geen maandverband of luiers voor de baby’s. Graag zouden zij ook hierover willen beschikken. Hulpgoederen kunnen worden ingeleverd bij Fazila. Adres: Rottenburgseweg 144, Middelharnis, tel. 0187 481332 of 06 86066015. Zij zal binnenkort weer afreizen naar Koerdistan. Zij regelt ook het vervoer en zorgt er persoonlijk voor dat de spullen ook echt bij de vluchtelingen terecht komen.


Alles voor uw tuin Maak de tuin zomerklaar! De zon komt weer voorzichtig tevoorschijn en de boomknoppen staan her en der al in volle bloei. De hoogste tijd om tuin, terras en gazon klaar te maken voor een nieuw seizoen vol buitenleven. Met deze drie tips maak iedere tuinier een goed begin. 1. Onkruid verwijderen Met de komst van de lentezon beginnen ook de onkruidsoorten gestaag te groeien. Het onkruid gaat al snel bloemen en zaden vormen, wat zorgt voor extra verspreiding van de ongewenste gewassen. Wees het onkruid daarom voor en begin al bij de eerste zonnestralen met wieden. 2. Prepareer het gazon Het gras ligt er na de winter wat kaal bij. Zaai kale plekken in het gazon daarom bij – maar alleen als het zeker is dat het ‘s nachts niet meer gaat vriezen. De vrieskou zorgt er namelijk voor dat de graszaden niet ontkiemen. Mensen die niet kunnen wachten of het gazon echt een complete opfrisbeurt willen geven kuannen kiezen voor graszoden. Dat zorgt binnen één dag voor een mooi gazon! 3. Terras schoonmaken Verwijder losliggend vuil op het terras met een bezem, onkruid haal je weg met een speciale onkruidbezem. Voor de hardnekkige groene aanslag verdeel je groene zeep over het terras. Laat de zeep minimaal acht uur intrekken, schrob daarna af met water.

GROOT ASSORTIMENT

Stationsweg Oude-T Telefoon

GROENTE- KRUIDEN BLOEMZADEN

WE ZIJN ER WEER Grote sortering tuinplanten prijs.

Auperlé Tuinplanten tegen de allerlaagste

Bak violen 24 st. div. kleuren € Potgr Violen: ond 2 zakken à 40 ltr. €

* Pootaardappelen

Bak 24 stuks div. kleuren

€ 3.99

* Plantuien * Gazonzaad * Weidemengsels Okker’s Zaden Stoofstraat 26 | Ooltgensplaat Tel. 0187-63 16 92

Lentevent zaterdag 22 maart

De ‘tuinplantenman’ Iedere zaterdag de planten winkel bij M. van den Boogert Bouwmarkt (Hofdijksweg 30, Ouddorp)

2e Paasdag geopend van 9:00 t/m 17:00

nie uws te collectie s • int eri eur adv ies • uni eke

Stationsweg 30, Oude Tonge Tel. 06 51 79 28 12 Lagendijk 99 Ridderkerk 0180 - 423500

vrijdagavond koopavond zondag en maandag gesloten

www.plaisierinterieur.nl

We hebben weer volop tuin en perkplanten, bomen en struiken tegen aantrekkelijke prijzen. Uw tuin tot in de puntjes verzorgd!

Gespecialiseerd in het onderhoud van uw tuin! Hoveniersbedrijf Koppejan Van Aerssenstraat 25 3245 BC Sommelsdijk tel. 06-18133460 hoveniersbedrijfkoppejan@gmail.com

Heeft u een bestelling of prijsaanvraag,

mail: p.a.vangiessen@kpnmail.nl Buxusbol 35 cm Diverse vaste planten 4 voor

€ 12,50 € 5,-

Erf- en sierbestrating Firma J. & J. van Gurp Stenen, tegels, natuursteen, keramiek, tuinhout, schermen, schuttingen, betonpalen etc. a Oudedijk 14, Ooltgensplaat t 0187 63 13 50 / m 06 5555 20 23 w erf-sierbestrating.nl


Help de mezen en mussen aan onderdak

www.onseiland.nl

Het leek even voorjaar, maar het kwakkelt momenteel nog heel erg. Reden te meer om aan de vitaminen te denken.

DIRKSLAND

Techniek en retro gaan goed Naast goede voeding is o.a. een multivitamine belangrijk.

Alles kan tegenwoordig: terwijl het ene meubelmerk de techniek gebruikt om het zitcomfort te verhogen, gaat het andere terug naar retro door een stoel van de beroemde ontwerper Gerrit Rietveld opALLEEN de marktMET te brengen. DEZE

BON: Met de beweegbare bank Nova scoorde

Rolf Benz al diverse successen. De één- of tweepersoonslongchair maakt de naadloze overgang in talloze ontspanningsposities mogelijk. Nu is het ontwerp van Joachim Nees ook leverbaar met elektrische verstelling. De gemotoriseerde versie van de bank is niet alleen aantrekkelijk voor bankzitters die dol zijn op techniek, ook andere liefhebbers comfort vragen steeds vaker naar een Geldigvan t/m eind april 2015 in elektrische verstelmogelijkheid. Met een druk Mediqopapotheek Dirksland en wens in vele de knop kan de Nova naar worden gezet. Wordt de rugleuning geldigstanden voor assortimentsartikelen. omhoog bewogen, dan ontstaat een hoge rugleuning. Beweegt men de zitting naar Niet geldig samen met andere voren, dan glijdt de bank in de ligpositie. Ook acties.het hoofdgedeelte kan met de draadloze afstandsbesturing worden versteld.

20% korting op alle vitamine producten en supplementen.

Bank Nova van Rolf Benz is elektrisch verstelbaar.

In het voorjaar gaan de vogels eropuit om nestjes te maken, eieren te leggen en voedsel te zoeken. Natuurliefhebbers kunnen ze een handje helpen door een mooi vogelhuisje te maken. Verzamel vijf planken van vurenhout. Deze moeten in de volgende maten worden gezaagd: 25 cm (bodem), 2 x 12 cm met één kant in 45 graden verstek gezaagd (zijwanden), 21 cm (dak) en 19,2 cm (dak). Begin met het gladschuren van de planken. Vervolgens lijm en spijker je de bodem tegen de recht afgezaagde zijden van de zijwanden. Let op dat je de in verstek gezaagde zijden aan dezelfde kant plaatst. Lijm en spijker ook de dakdelen tegen elkaar aan. Het korte dakdeel moet met de zijde tegen de rand van het oppervlak van het langere dakdeel geplaatst worden.

Mediq apotheek Dirksland beschikt over een groot assortiment Nederlands erfgoed Rietveld Originals, het bedrijf van de nazaten handverkoop artikelen. Denk daarbij aan pijnstillers, producten van de beroemde ontwerper, is samengegaan met het aloude meubelmerk van Vogel, VSM, vitamines en supplementen, maar ook aan baby Spectrum. artikelen van Zwitsal en Weleda! Nu ook: diergeneesmiddelen.

Een stevig dak Plaats nu het dakje op de zijwanden. Doorboor het dak loodrecht op drie plaatsen (in het midden én op 2 cm van beide uiteinden). Smeer de in verstek gezaagde kanten van de zijwanden in met houtlijm en plaats het dak op de zijwanden. Maak het vast door koploze spijkers in de boorgaten te tikken. Als alle planken goed vastzitten kun je het vogelhuisje schilderen. Gebruik daarvoor verf die geschikt is voor buiten. Als het huisje droog is kun je het ophangen voor de vogels. Zorg wel dat het huisje hoog genoeg hangt: zo kunnen katten er niet bij!

Rietveldsto Zie ook de maandelijkse column van de apotheker in de binnen vrijdageditie van deze krant! ieders berei

Mediq apotheek Dirksland

Met een likje verf wordt het vogelhuis een blikvanger in de tuin.

Achterdorp 1

Tel: (0187)601580

Fax:(0187)603958

Bij ons is het voorjaar al lang aangebroken! Wij kweken meer dan tweehonderd verschillende tulpensoorten. Dagelijks verse bossen tulpen van alleen de beste bloembollen. Allerlei kleuren of gemengd boeket, vanaf slechts € 2 per bos. Wij hebben ook hortensia’s, geraniums, petunia’s, aardappels en verse eieren. Uitzoeken en betalen: volledige zelfbediening! Dagelijks welkom tussen 7.00 en 21.00 uur. Leen en Ina van Prooijen | Boomvliet 9, Dirksland | tel. 0187 602376

zaterdag 4 t/m zaterdag 18 april 2015

Het trampolineseizoen staat weer voor de deur!

Koop nu uw inbetweens en transparante (vouw)gordijnen met 20% korting!*

EXIT Toys is hét eigentijdse binnen- en buitenspeelgoed merk dat kinderen stimuleert en zelfs uitdaagt om te spelen! De beleving en fantasie van het kind zijn dan ook onze belangrijkste bron van inspiratie. Kom diverse trampolines bekijken en uittesten in onze showtuin* of bekijk alle trampolines op www.doornheinshop.nl

• Trampolines

• Voetbaldoelen • Zwembaden

244 cm* van 199,- voor 179,-

• Speelhuisjes • Schommels *Verkrijgbaar in groen/grijs of roze/grijs

305 cm* van 249,- voor 219,-

Exit Mini

Voor de allerkleinsten (vanaf 3 jaar, indoor)

Meinster Wonen

143 cm Nu voor maar 99,-

Onze showtuin is geopend vanaf 4 april Molendijk 65b • 3249 AN Herkingen • Tel. 0187 669590 Mail: info@doornheinshop.nl •

doornheinshop.nl

ontwerp: looydesign.

183 cm* van 169,- voor 149,-

• Speeltafels

• Skelters

Begin het voorjaar goed met nieuwe (vouw)gordijnen! Vanaf zaterdag 4 april tot en met zaterdag 18 april ontvangt u maar liefst 20% korting op alle inbetweens en transparante (vouw)gordijnen van Vadain.*

Exit Twist

• Springkussens

N h

Voorstraat 3-5 3258 BA Den Bommel T 0187 611384 E info@meinsterwonen.nl I www.meinsterwonen.nl

Hameeteman Wonen

Dorpsweg 1 3253 AG Ouddorp T 0187 681288 E info@hameetemanwonen.nl I www.hameetemanwonen.nl

* actie niet geldig in combinatie met andere lopende acties, kortingen en alleen geldig op gordijnstoffen van het thema LUCHTIG uit de collectie van VADAIN.

V


22

DINSDAG 31 MAART 2015

Nieuws

‘Beleven en genieten!’ Paasshow op 3, 4 en 6 april MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - De Paasdagen komen er weer aan en daarmee ook de jaarlijkse Paasshow die de Knöps Groep, Tieleman Keukens en Tuincentrum Graka samen organiseren. Een evenement dat al sinds 1966 ieder jaar veel bezoekers trekt. Ook dit jaar worden er weer duizenden verwacht, die tijdens de feestdagen graag een uitje hebben óf gericht interesse hebben in een keuken, auto, mooie tuin óf die graag een bezoekje brengen aan de sfeervolle consumentenbeurs. “Gewoon een daagje Middelharnis”, zeggen de organiserende ondernemers Jan Tieleman van Tieleman Keukens, Herman de Blok van de Knöps Groep en Hein-Jan van der Kamp van Tuincentrum Graka. Om de Paasshow breed onder de aandacht te brengen verschijnt er ook dit jaar een speciale, gratis huis-aan-huis uitgave van de Knöps/Tieleman Courant met de laatste nieuwsberichten, wetenswaardigheden en aanbiedingen. Ook kent de courant een interactief gedeelte: wie zijn smartphone of tablet met de Layar app boven de aangegeven pagina’s houdt, krijgt daarop vanzelf toegang tot een digitale omgeving. Culinair, Wellness, Beauty en lifestyle De 48ste editie van de Paasshow kent naast de vaste - veelal lokale - ondernemers, dit jaar eveneens veel nieuwe exposanten. Nieuwkomer Smoqe Bull Nose Barbecue (by Atag) zal zaterdag en maandag als eye catcher heerlijke (vlees)hapjes bakken in de vier meter lange barbecue. Miele Nederland (maandag) zal haar nieuwe lijn tonen, met veel lekkers, en Dekker Zevenhuizen komt haar nieuwe aanrechtblad Lapitec® demonstreren: een onderhoudsarm aanrechtblad. En er valt nog veel meer te genieten van culinaire hoogstandjes en noviteiten bij Bora, de Mèkkerstee, Zwartbol Kaas, Werelds In-Side Lunchroom (met binnenterras), WijnenWereld

len ruilen hiervoor via de website de inruilwaarde van hun eigen auto op kunnen vragen. Door kenteken en kilometerstand in te voeren wordt de inruilwaarde getoond. “Dit is uniek op Goeree-Overflakkee”, zegt De Blok. “Nog voordat mensen de showroom binnen zijn geweest hebben ze al een inruilprijs!” Onder klanten die brandstof tanken bij Shell-tankstation “De Ronde Boom” wordt een leuke voorjaarsattentie beschikbaar gesteld. De sfeervolle consumentenbeurs is uiterst divers. Van fietsen (Kassteele), zonwering (Sunstore), aanhangwagens (Van Wijk), tuinmachines en gereedschappen (ROGO) tot audio/video (Van der Heijden). Als goed doel is volleybalvereniging Intermezzo aanwezig, die dit jaar het 50-jarig jubileum viert en ter plekke kruukplaetjes verkoopt. In samenwerking met BeCare en The Bootcampclub presenteert Knöps een promotionele stand van MEN-OFSTEEL 2015, dat later dit jaar op de Brouwersdam zal worden gehouden. Herman de Blok van de Knöps Groep, Hein-Jan van der Kamp van Tuincentrum Graka en Jan Tieleman van Tieleman Keukens. (V.l.n.r) (wijnproeverijen), Quooker (gratis montage tijdens onze showdagen) en TeaTag. Het beauty, wellness en lifestyle gedeelte van de show wordt verzorgd door Vive, Keuvelaar, Deauville, Herbalife Goeree-Overflakkee, Meaningful Presents, Yvonne’s fotokaarten en skichalets.nl. Op het gebied van interieur & wonen kunt u terecht bij Studio Architecture, Pol Passend Wonen (45 minuten advies voor € 25,- tijdens de show), De Nieuwe Oostdijk (67 nieuwe woningen Goedereede) en Zoeteman Bouw met Rijshorst (10 appartementen in Rhoon). Eva ten Voorde (zaterdag) en Els van de Wetering (maandag) verzorgen muzikale optredens. Kika en Kunstenmakers (by Jaap Reedijk) vertegenwoordigen de goede doelen tijdens de show van 2015. Er is voor de kinderen volop vertier in de Kinderbioscoop, in het Playstation Centre en in de speelhoeken. De speciale paashaas komt op maandag langs om de kinderen te vermaken. “De show-

room is het afgelopen jaar, zoals elk jaar, weer flink vernieuwd; er staan veel nieuwe keukens opgesteld in iedere prijsklasse. Wij willen hiermee laten zien dat bij ons ieder segment kan slagen. Elke klant profiteert tevens maandelijks van leuke actie’s (nu acties t/m 30 april)”, aldus Jan Tieleman. Maar er zijn natuurlijk ook andere keukentrends en noviteiten die bewonderd kunnen worden. Zo zijn de nieuwe apparatenlijnen van Pelgrim, Miele, Atag en Bora doorgevoerd met de nieuwste technologieën in keukenapparatuur. Say hello to Opel De Knöps Groep heeft een absolute primeur tijdens de showdagen: de opening van de nieuwe Adam Store. “Opel Europa heeft ons geselecteerd om dit nieuwe merklabel in Nederland te mogen voeren”, vertelt Herman de Blok met trots. “In Nederland zullen slechts drie stores verschijnen waarbij Middelharnis voorop loopt,

zodat tijdens de Paasshow al de deuren kunnen worden geopend.” De Adam Store straalt lifestyle en innovatie uit. “Helemaal in de trend van de huidige tijd van digitalisering.” Als voorloper op de komende AutoRAI introduceert de Opel-dealer de gloednieuwe Opel Corsa en zullen tijdens de showdagen alle nieuwe Opelmodellen, waaronder de populaire Mokka in de schijnwerpers staan. Daarnaast is het complete wagenpark van Opel Bedrijfswagens prominent aanwezig tijdens de showdagen. “Na het succes van de BIG EVENT van verleden maand hebben we een volledig nieuw arsenaal aan occasions op voorraad”, vult de Blok aan. “De vele verkochte nieuwe Opel-modellen zijn nu de weg op, dus we bieden de klant een brede, nieuwe mix aan ingeruilde modellen. “In totaal bieden we de klant een keuze uit maar liefst 150 occasions in een diversiteit aan merken.” Uniek is dat tijdens de Paasshow klanten die hun auto in wil-

Lente in de aanbieding “Ook Tuincentrum Graka richt zich nadrukkelijk op sfeer, beleven en genieten”, zegt Hein-Jan van der Kamp. “Zowel voor binnen als buiten.” Graka heeft niet alleen prachtige huiskamer- en tuinplanten, maar ook een royaal assortiment aan woonaccessoires. Naast Tuincentrum Graka is er Birdcenter Graka, met wel 140 soorten vogels, voeder, accessoires en het nodige voor dierverzorging. En tijdens de Paasshow zijn er volop voordeeltjes die meegepakt kunnen worden. “Uiteindelijk hebben wij de lente in de aanbieding, en da’s ‘t mooiste wat er is!”, vindt Hein-Jan. “We pakken bovendien op Tweede Paasdag uit met een spectaculaire roofvogelshow. Een happening voor zowel kinderen als volwassenen.” Openingstijden De openingstijden van de Paasshow zijn op vrijdag 3 en zaterdag 4 april van 10.00 - 18.00 uur en op maandag 6 april van 10.00 - 17.00 uur. De toegang tot de Paasshow is gratis, evenals parkeren, waarvoor voldoende gelegenheid is.

Besprekingen stichting en gemeente in eindfase Vervolg van de voorpagina Aanbod Met als doelstelling de Nederlandse Beeldhouwkunst een veilige haven te bieden kwamen gedachten en initiatieven tot stand op het moment dat Ludovic den Hollander, de eind vorig jaar overleden eigenaar van recreatiepark De Klepperstee, aan zijn bevriende relatie, het kunstenaarspaar Willem Lenssinck en Catherine LenssinckLaimböck te Langbroek (Utrecht) een kavel grond in Ouddorp vallend in Raamplan Ouddorp-Bad, aanbood. Daarop zou het kunstenaarspaar in afstemming met en support van belangstellende andere kunstenaars en partijen - de mogelijkheid krijgen om een lang gekoesterde wens, het realiseren van een Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum gestalte te geven. Interview In één van de laatste interviews die ik

met Ludovic den Hollander in de eerste helft van 2014 mocht voeren gaf hij de beweegreden aan waarom hij een perceel grond voor deze voor Ouddorp, de Kop van Goeree en uiteraard ook landelijk gezien unieke culturele ontwikkeling, beschikbaar wilde stellen. “Ik heb veel te danken dat ik in dit gebied recreatieve projecten heb kunnen en mogen realiseren. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar uiteindelijk bleek de support veelal hartverwarmend. Nu heb ik de gelegenheid om iets terug te doen”. Het moment Toen Den Hollander van zijn bevriende relatie hoorde dat die op een landelijke zoektocht was naar een geschikte locatie voor het museum, was dat het moment om het aanbod kenbaar te maken. Zoals gemeld is er daarna een diepgaand onderzoek gestart om de haalbaarheid te toetsen. Dit onderzoek was nodig om vast te stellen of het

museum paste binnen het Raamplangebied Ouddorp-Bad en onder welke juridische voorwaarden de overdracht zou kunnen plaatsvinden. Daarnaast moest gewerkt worden aan de totstandkoming van een businessplan, waarbij wordt uitgegaan van de nu binnenkort, in overleg tussen stichtingsbestuur en gemeente Goeree-Overflakkee, definitief in te vullen locatiemogelijkheid in Ouddorp.

bezocht om hun interesse te wekken en te onderzoeken, op welke wijze zij de Stichting kunnen ondersteunen bij het realiseren van haar plannen. Er is gewerkt aan de opzet voor het beleidsplan en sinds enige tijd wordt er ook een eigen informatieve website van de Stichting gepresenteerd. Daarnaast diende de stichting de aanvraag in voor het verkrijgen van de ANBI-status voor cultuur. Die is inmiddels gehonoreerd.

middelen, maar ook het onderzoeken op welke wijze het beste invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen van de Stichting. Er hebben gesprekken plaatsgevonden over de wijze waarop de kunstwerken nu en in de toekomst beschikbaar kunnen worden gesteld voor het grote publiek, ook in de fase dat de Stichting nog niet de beschikking heeft over voldoende eigen faciliteiten en middelen.

Stichting opgericht Op 29 augustus 2014 zijn de statuten van de Stichting getekend bij de notaris en is de Stichting formeel opgericht. Vooruitlopend op de formele activiteit heeft het bestuur van de Stichting i.o. talrijke inventariserende gesprekken gevoerd. Zij waren erop gericht inzicht te krijgen in de behoeften en kansen om op termijn te komen tot de oprichting van een museum voor de Nederlandse Beeldhouwkunst. Diverse lokale besluitvormers en overheden zijn

Adviesraad Met ervaringsdeskundigen hebben gesprekken plaatsgevonden om te komen tot de instelling van een adviesraad, waarin naast bestuurlijke en museale kennis tevens noodzakelijke wetenschappelijke kwaliteiten zijn vertegenwoordigd. Tegelijkertijd zal een expertise commissie worden benoemd om tot een verantwoorde en afgewogen kunstcollectie te komen. Hierbij is een belangrijk punt niet alleen het veilig stellen van de benodigde financiële

Doelstelling Stichting De stichting heeft als doel: het oprichten en in stand houden van een museum voor Nederlandse beeldhouwers die tot het Nederlands erfgoed behoren, en daarnaast het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Verder is de bedoeling de Nederlandse beeldhouwkunst onder de aandacht van het publiek te brengen. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.


Wij staan op de paasshow bij garage Knöps.

G. VAN WIJK

AANHANGWAGENS

Wij staan op de Paasshow & Consumentenbeurs. Vrijdag 3, zaterdag 4 april & tweede Paasdag 6 april.

Nieuw, gebruikt en onderhoud van alle types aanhangwagens.

Ook VERHUUR van aanhangwagens, paardentrailers en bagagewagens.

Zernikeweg 4a | (bedrijventerrein Oostplaat) 3241 MG Middelharnis Tel. 0187 - 486590 | WWW.VANWIJKAANHANGWAGENS.NL

PAASSHOW BIJ TIELEMAN KEUKENS 3,4 en 6 april is het Italiaanse Pesavento aanwezig met haar zilveren sieradencollectie! Kom vrijblijvend kijken naar deze unieke designs.

Hieperdepiep...

25% KORTING

! a r e o H

OP DIT TOPKLASSE TERRASSCHERM!

SunCircle

25 jaar!

Dé fabrikant van zonweringsystemen viert royaal zijn jubileum en u profiteert!

25% KORTING OP DE HZ-D3400

00 4 3 D HZ ASSE

L ERM K P O T RASSCH

t, me-wi e r c e t et • cass ! • uitval r o t o eed Ym SOMF 13 meter br kleuren! k ot van 2 t eter • 80 doe m tot 3,5

TER

Actie tot 1 juni

WIJ STAAN OP DE PAASSHOW BIJ KNÖPS. Simon Stevindweg 26 Middelharnis www.sunstoreflakkee.nl T. 0187-483484


Tuincentrum Graka - Staverseweg 2 3245 NE Sommelsdijk - Tel.: 0187 - 483 100

Kom naar de Paasshow!

VRIJDAG 3 APRIL, ZATERDAG 4 APRIL & 2E PAASDAG 6 APRIL 2015 Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur / Maandag 2e Paasdag van 10.00 tot 17.00 uur

 Van 11.00 - 16.00 uur op 2e Paasdag. Ga op de foto met prachtige roofvogels!

& Ontwerp Tuin Tuin & Ontwerp Tuin & Ontwerp

BEZOEK ONDERSTAANDE BEDRIJVEN TIJDENS DE PAASSHOW BIJ TUINCENTRUM GRAKA

Arthur Westerman Arthur Westerman Arthur Westerman

& Ontwerp TuinTuin & Ontwerp

Professioneel Professioneel Professioneel Klantgericht Klantgericht Volledige garantie Klantgericht Arthur Westerman 25 jaar ervaring Volledige garantie Volledige garantie 6% BTW over arbeid 25 jaar ervaring(t/m 30 juni 2015) 25 jaar ervaring Tuinkeur gecertificeerd Professioneel 6% BTW over arbeid Professioneel 6% BTW over arbeid Klantgericht (t/m 30 juni 2015) (t/m 30 juni 2015) Klantgericht Volledige garantie Tuinkeur gecertificeerdOude Tonge • www.tuinenontwerp.nl • 06-12074388 Tuinkeur gecertificeerd Volledige garantie 25 jaar ervaring

Arthur Westerman

Hoveniersbedrijf | Tuinontwerp | Tuinaanleg | Tuinonderhoud

6% BTW 25over jaararbeid ervaring (t/m 30 juni 2015)

6%gecertificeerd BTW over arbeid Tuinkeur

Oude Tonge • www.tuinenontwerp.nl • 06-12074388 Oude Tonge • www.tuinenontwerp.nl • 06-12074388 Tuinkeur gecertificeerd Hoveniersbedrijf | Tuinontwerp | Tuinaanleg | Tuinonderhoud (t/m 30 juni 2015)

Hoveniersbedrijf | Tuinontwerp | Tuinaanleg | Tuinonderhoud

Oude Tonge • www.tuinenontwerp.nl • 06-12074388

Hoveniersbedrijf | Tuinontwerp | Tuinaanleg | Tuinonderhoud

Oude Tonge • www.tuinenontwerp.nl • 06-12074388 • Voor onderhoud, reparatie en verkoop van alle soorten tuinmachines

• Voor onderhoud, reparatie en verkoop van alle soorten tuinmachines Hoveniersbedrijf | Tuinontwerp | Tuinaanleg | Tuinonderhoud • Uitgebreid assortiment handgereedschap • Uitgebreid assortiment handgereedschap

• Kom vrijblijvend een kijkje bij ons nemen

• Kom vrijblijvend een kijkje bij ons nemen

• In alle merken thuis • In alle merken thuis

Spuikolk 14A • 3247 LK Dirksland

Spuikolk 14A • 3247 LK Dirksland

T.: 0187-663013 • www.ploegtuinmachines.nl

T.: 0187-663013 • www.ploegtuinmachines.nl


Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

Foto: Nancy Bauer / Shutterstock.com


START VERKOOP 6 APRIL, 2E PAASDAG VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

Uw recreatievilla direct aan zee? Dat kan midden in het mooie duingebied van Goeree-Overflakkee. Op de grens van land en zee verrijst het ruim opgezette Strand Resort Ouddorp Duin. Het luxe resort telt diverse types fraai ontworpen villa’s. Iedere villa heeft een unieke ligging in het duingebied van Ouddorp. • Op slechts 50m van het Noordzeestrand • Ruime kavels in de duinen (tot 1150m2) • Verhuur, eigen gebruik of combinatie

Prijzen vanaf € 226.700,- v.o.n. excl. BTW

• Professsionele verhuur; Landal GreenParks • Rendement vanaf 5% • Waardevaste belegging

Verkoopcentrum Strand Resort Ouddorp Duin Vrijheidsweg 3253 LS Ouddorp T +31 (0)73 30 300 55 info@resortouddorpduin.nl

Het adres voor uw

Prachtig verbouwd!

wonen en slapen

Visser Meubelen in Sommelsdijk is sinds kort gestart met het nieuwe woonconcept: “Het Atelier”. Het Atelier is ontwikkeld voor gerenommeerde woonwinkels, die naast een ruime collectie wonen en slapen ook een prachtige afdeling woningstoffering bieden. Het Atelier staat letterlijk gepresenteerd in het hart van de winkel en is een combinatie van productpresentaties en woonkamers.

Visser Meubelen

“Ik adviseer u graag bij de keuze van uw complete woninginrichting” Leo Bezemer

2400 m2 woonplezier

2e

paasdag geopend 10:00-17:00

Sommelsdijkse Haven 1

Sommelsdijk (Middelha MEUBELEN SLAAPCOMFORT GORDIJNEN

tel. (0187) 48 33 28

Sommelsdijkse Haven 19 Sommelsdijk (Middelharnis) tel. (0187) 48 33 28

BINNENZONWERING

W W W.VISSERMEUBELEN.N

VLOEREN

WWW.VISSERMEUBELEN.NL


DINSDAG 31 MAART 2015

Bach op het carillon van Goedereede Johann Sebastiaan Bach heeft ongekend veel muziek gecomponeerd, zeker ook voor de lijdenstijd. Wie kent er niet de Johannes Passion en de Matthäus Passion, en niet te vergeten de Cantaten, de Hohe Messe en de vele orgelwerken? Alles bij elkaar een bijna onuitputtelijke bron van schoonheid. Op het carillon van Goedereede zal beiaardier Jan Bezuijen in de Stille week, voorafgaand aan Pasen, verschillende delen uit de Matthäus Passion ten gehore brengen, koralen, aria’s en ook het Agnus Dei, uit de Hohe Messe. In deze composities wordt op indrukwekkende wijze het Evangelie (het lijden en sterven van Christus) uitgebeeld. Het concert is op woensdagavond van 18.30 tot 19.15 uur, de muziek is bewerkt voor beiaard en klinkt geweldig op het bijzondere instrument. Iedereen is welkom om het concert mee te maken, de toren is vanaf 18.15 uur geopend. Uiteraard kan het concert ook in de kruidentuin onderaan de toren worden beluisterd.

27

Samen kijken naar The Passion

Paasfeest voor kinderen

DEN BOMMEL - The Passion is een eigentijdse vertolking van het lijdensverhaal. Het verhaal volgt de letterlijke geschiedenis van 2000 jaar geleden. In het gebouw ‘Bij de Bron’ wordt het programma vertoond op groot scherm. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom. Na afloop kan er worden nagepraat met een hapje en een drankje.

DIRKSLAND - SVIK organiseert op woensdag 2 april een kindermiddag met het thema ‘Pasen’ voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. De kinderen gaan knutselen, bingo spelen en eieren zoeken. De middag wordt gehouden in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg in Dirksland en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Entree voor deze middag is voor leden € 3,50 en € 4,50 voor niet-leden.

Ervaar het eilandgevoel op Tiengemeten

Paasjubel op de kade van de Oude haven STELLENDAM - Paasliederen zingen op Eerste Paasdag terwijl de zon opkomt. Dat is een bijzonder moment. In de vroege kerk kwamen christenen bij elkaar om met zonsopgang het Paasfeest te vieren. Zoals de vrouwen in het evangelie op de vroege morgen naar het graf gingen en als eerste mochten horen dat Jezus was opgestaan uit de dood. Op 5 april, Eerste Paasdag, wordt er een paasjubel georganiseerd door de Hervormde kerk. De Paasjubel begint om 7.00 uur op de kade van de Oude haven te Stellendam. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te zingen. Alleen bij regen gaat het niet door.

Stap zaterdag 4 april op de pont van 10.00 uur naar Tiengemeten en ervaar het echte eilandgevoel. Er is volop ruimte en de rust is er ‘oorverdovend’. Maak de oversteek met de pont over het Vuile Gat en maak tijdens de excursie kennis met de natuur. Die is er genoeg, want ieder jaar weer weten tienduizenden vogels Tiengemeten te vinden om uit te rusten, voedsel te zoeken of te broeden. Massaal zoeken zilverreigers, lepelaars, eenden en ganzen een plekje in het kommoeras van de Weelde. Rond 13.00 uur eindigt de excursie en kun je de pont van 13.10 uur terug nemen of nog wat langer op het eiland blijven en een pont later nemen. Trek stevige schoenen aan en neem de verrekijker mee! Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dat kan via www.natuurmonumenten.nl/agenda. De kosten van de excursie zijn € 5,- voor leden van Natuurmonumenten, niet-leden betalen € 8,- en kinderen tot en met 12 jaar resp. € 4,- en € 7,-. Deze prijzen zijn exclusief de kosten voor de pont (€ 4,50 voor volwassenen en € 3,- voor kinderen, leden ontvangen € 0,50 korting).

Kerkdiensten Stille week Maandag 30 maart MIDDELHARNIS - Geref. Kerk 19.30 uur (dienst in Exoduskerk) SOMMELSDIJK - Exodusgemeente 19.30 uur (dienst in Exoduskerk) Dinsdag 31 maart MIDDELHARNIS - Geref. Kerk 19.30 uur (dienst in Emmaüskerk) SOMMELSDIJK - Exodusgemeente 19.30 uur (dienst in Emmaüskerk) Woensdag 1 april MIDDELHARNIS - Geref. Kerk 19.30 uur (dienst in Exoduskerk) SOMMELSDIJK - Exodusgemeente 19.30 uur (dienst in Exoduskerk)

Donderdag 2 april (Witte Donderdag) OUDDORP Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. E.M. de Jong (bed. H.A.) STELLENDAM Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend (bed. H.A.) MIDDELHARNIS Geref. Kerk 19.30 uur (dienst in Exoduskerk)

CG De Rots – 19.30 uur aanbiddingsdienst Diekhuus. SOMMELSDIJK Exodusgemeente 19.30 uur ds. G. SilvisAndringa (bed. H.A.) STAD AAN ‘T HARINGVLIET Geref. Kerk 19.00 uur Liturgiecommissie

Vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) OUDDORP Herv. Gem. 19.00 uur ds. C. van den Berg Hersteld Herv. Gem. 09.30 uur ds. G. Meuleman en 19.00 uur ds. D. Zoet - Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst - Doopsgezinde Gem. 17.00 uur pfr. G. Gericke (Duitstalige dienst) en 19.30 uur ds. E.A. van Hoof GOEDEREEDE Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. ten Brinke - Hersteld Herv. Gem. 18.30 uur ds. J.W. van Estrik STELLENDAM Herv. Gem. 19.00 uur ds. D. Hoolwerf - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. B.D Bouman - Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend (dienst in Ouddorp) MELISSANT Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. N. van der Want - Geref. Kerk 19.00 uur ds. Th. Wegman

- Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst DIRKSLAND Herv. Gem. 14.30 uur ds. Th.W.H. van der Heijden (bed. H.A. in Vroonlande), 15.45 uur ds. Th.W.H. van der Heijden (bed. H.A. in Geldershof) en 19.00 uur ds. T.T.J. Pleizier (bed. H.A.) - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst HERKINGEN Herv. Gem. 19.00 uur ds. P. van der Kraan - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst SOMMELSDIJK Herv. Gem. 19.00 uur ds. J.C. Breugem - Hersteld Herv. Gem. 09.30 uur ds. A. Kos en 19.00 uur ds. K.J. Kaptein - Lukaskapel 19.00 uur prop. D.C.G. van der Kraan - Exodusgemeente 19.30 uur ds. L.J. Lingen en mevr. A. Grit-de Haas (Emmaüskerk) - Remonstrantse Gem. 19.00 uur ds. J.F. Klijnsma - Lachai-Roï Gem. 19.00 uur dhr. M. Domburg MIDDELHARNIS Herv. Gem. 19.00 uur ds. M.J. Middelkoop Geref. Kerk 19.30 uur ds. L.J. Lingen - Ger. Gem. 19.00 uur ds. S. Maljaars - Chr. Geref. Kerk 19.00 uur ds. G.R. Procee - Geref. Kerk (Vrijgem.) 18.30 uur ds. D.J. van Diggele – CG De Rots 19.30 uur dhr. H. Vogel - Avondmaal NIEUWE-TONGE Herv. Gem. 19.00 uur prop. G.M. van Meijeren - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. H. de Greef - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst OUDE-TONGE

Herv. Gem.19.00 uur prop. P.D. Teeuw - Ger. Gem.19.00 uur leesdienst STAD a/h HARINGVLIET Herv. Gem. 19.00 uur ds. H.J. Catsburg Geref. Kerk 19.30 uur dhr. P.A. Stam DEN BOMMEL Herv. Gem. 19.00 uur ds. B. de Borst - Geref. Kerk 19.30 uur ds. P.C. Koster OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 19.00 uur ds. H.G. van der Ziel Geref. Kerk 18.00 uur ds. B.J. Oldenhuis (bed. H.A.) - Ger. Gem. 19.00 uur ds. A.J. Gunst LANGSTRAAT Herv. Gem. 19.00 uur (nog niet bekend)

Zaterdag 4 april (Stille Zaterdag) OUDDORP Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. E.M. de Jong MIDDELHARNIS Geref. Kerk 21.30 uur ds. L.J. Lingen (Paaswake) SOMMELSDIJK Exodusgemeente 21.30 uur ds. L.J. Lingen (Paaswake, Emmaüskerk)


Verzorgt uw: Verzorgt uw: Bedrijfsadministratie Belastingaangiften Bedrijfsadministratie Belastingaangiften Salarisadministratie Accountantsverklaringen

Salarisadministratie

Accountantsverklaringen

Ook uw aangifte inkomstenbelasting

verzorgen wij met persoonlijke aandacht Ook uw aangifte inkomstenbelasting M.C.met (Maaike) Koningswoud AA RB aandacht verzorgen wij persoonlijke Boezemweg 26 • Dirksland • Telefoon: 0187-602365 Email: info@koningswoudaccountancy.nl M.C.www.koningswoudaccountancy.nl (Maaike) Koningswoud AA RB

Boezemweg 26 • Dirksland • Telefoon: 0187-602365 afspraak ook buiten kantooruren) Email:(op info@koningswoudaccountancy.nl www.koningswoudaccountancy.nl (op afspraak ook buiten kantooruren)

3e

ZIEZAZO-MODE BIJ CENTRUM OUDDORP

MET DE PAASDAGEN MODIEUS GEKLEED

NL Label Multishade of Rolgordijn

50% KORTING

DE NIEUWSTE VOORJAARSCOLLECTIES

DUTCH-B, SETTER, YEST, STARK, X-TWO, TWENTY4SEVEN, CITY OF SAILS, ENZ, ENZ,

*

VOOR DAMES MATEN TOT EN MET 54 DEZE COLLECTIES EN MEER BIJ: *Kijk voor deze actie en voorwaarden op:

Hofdijksweg 8A 3253 KB OUDDORP T: 0187 - 684348

alle merken zijn ons even lief

“MANEGE OOSTMOER”

EVENEMENTEN TWEEDE PAASDAG SPRINGWEDSTRIJD EN KNHS DRESSUURWEDSTRIJD Er kan voor beide wedstrijden nog ingeschreven worden!! (Zie de vraagprogramma’s op onze website!!!!) U bent natuurlijk ook van harte welkom om bij ons te komen kijken en/of een drankje/hapje te nuttigen in een van de foyers of op het terras!!!!

Oostmoersedijk 2a | 3243 LE Stad aan ‘t Haringvliet Tel.: 0187-611242 | info@manegeoostmoer.nl

www.manegeoostmoer.nl

Langeweg 38 Nieuwe Tonge 0187 651 396 autoschadeteam.nl

jammer dat ons werk onzichtbaar is..


DINSDAG 31 MAART 2015

29

Faunapark Flakkee trots op nieuwe dieren Nieuwsgierige stokstaartjes, prikkelige stekelvarkens, alerte korzakvossen en heilige ibissen. Dat zijn allemaal nieuwe aanwinsten van Faunapark Flakkee. Op 1 april opent het dierenpark net buiten Nieuwe-Tonge haar deuren, voor het eerst dit jaar, voor het publiek. Een leuk en betaalbaar uitstapje voor gezinnen, dierenliefhebbers en rustzoekers.

De stokstaartjes houden de omgeving goed in de gaten.

Tekst en foto’s: Martijn de Bonte

“Er is op de hele wereld geen mooiere plek om te werken.” Aan het woord is Petra Blokker. Samen met haar man runt ze het dierenpark in de Flakkeese polder. “Ik wil nooit meer een kantoorbaan van negen tot vijf.” Zeven jaar geleden maakte ze haar droom waar door het vogelpark te transformeren naar een dierenpark met een pannenkoekenhuis en speelvoorzieningen. “Het is het mooiste wat ik kan bedenken.” Uitgebreide knuffel Eind maart wordt er op het park hard gewerkt aan de laatste loodjes voor de opening. Niet alleen het echtpaar werkt op het dierenpark, ook vrijwilligers en mensen met een beperking steken de handen uit de mouwen. Ze helpen niet alleen mee met de verzorging van de dieren, maar ook in de horeca en met allerlei klusjes. Een jonge vrouw die na een week van ziekte voor het eerst weer aan de slag gaat begroet Petra met een uitgebreide knuffel. Ze vertelt dat ze blij is dat ze weer aan de slag kan.

De wasbeerhondjes zien er erg ‘knuffelbaar’ uit.

Dierentuinvergunning Het dierenpark is bezig met het aanvragen van een dierentuinvergunning. Dat is een vereiste voor een dierenpark dat meer dan zes dagen per jaar haar deuren opent voor publiek en meer dan tien wilde diersoorten heeft. Toch is er geen ambitie om een echte dierentuin te worden. “Ik wil nooit giraffes, tijgers of olifanten”, legt Petra uit. “We willen een leuk park zijn, waar het leuk toeven is voor een leuk prijsje. Het dierenpark gaat zich wel meer specialiseren in dieren uit Australië, knaagdieren en uilen. Stage Een wandeling over het park gaat allereerst langs de nieuwe roofvogelverblijven. Het hok met de oehoes is viezer dan normaal. De rustige oehoes veranderen tijdens de broedperiode in echte ‘terroroehoes’ die iedereen aanvallen die het hok in stapt. De schoonmaakbeurt is dus even uitgesteld. De groep heilige ibissen is een paar weken geleden overgekomen uit het Rotterdamse Plaswijckpark. De witte vogels met een zwarte kop, donkere poten en een

lange snavel vliegen nog wat onwennig heen en weer. Over sommige dieren, zoals de nieuwe stekelvarkens, is weinig informatie beschikbaar. Petra loopt daarom zo nu en dan een paar dagen stage bij een ander dierenpark. Door mee te draaien met de verzorging en vragen te stellen steekt ze veel op. Met de nieuwe kennis kunnen de dieren op het park nog beter worden verzorgd. Even verderop zitten de nieuwe korzakvossen. De kleine dieren kijken met nieuwsgierige kraalogen naar de bezoekers. Bij de kangoeroes zijn de eerste jongen geboren, voorlopig zitten ze nog warm en veilig in de buidel van moeder. Zo nu en dan steken ze nieuwsgierig hun kop naar buiten. De witte alpaca’s hebben nu nog een dikke laag wol, binnenkort gaan ze weer naar de kapper. De blauw met gele ara’s klauteren rond in hun ruime kooi en begroeten bezoekers met een krassend ‘Hallo’. Metersgroot schilderij Op de stal van de ezel en pony hebben mensen van Dogma in Hellevoetsluis,

Petra Blokker met twee jonge neusberen.

een ideële instelling voor kunstenaars met een beperking, een metersgroot schilderij gemaakt. De bedoeling is om nog meer van dit soort schilderijen te laten maken. Om dit mogelijk te maken is het Faunapark op zoek naar sponsors.

de kassa is een nachthok gemaakt, er blijft nog een kleine ruimte over om de entreekaartjes te verkopen. Het is duidelijk: dieren zijn hier het belangrijkst.

Japie Kangoeroe Japie is een bekendheid geworden doordat Petra ‘m met de fles heeft grootgebracht. Ondertussen is hij uitgegroeid tot een stevige kangoeroekerel. Vorig jaar werd hij voor het eerst vader, dit jaar is zijn tweede ‘kind’ geboren. Cora de Boed schreef een kinderboek over het leven van Japie. Het boekje is te koop bij de balie van het dierenpark.

Openingstijden

Stokstaartjes Opvallende nieuwkomers zijn de twee stokstaartjes bij de ingang van het park. Bovenop een wortelstronk houden ze de omgeving in de gaten. Het is een paartje, maar ze zijn nog te jong om deze zomer al jongen te krijgen. Petra hoopt dat ze volgend jaar wel jongen krijgen. In het gebouw van

Faunapark Flakkee is geopend vanaf woensdag 1 april. De openingstijden zijn van 10.30 tot 17.00 uur op woensdag, donderdag en in het weekend. Ook op Tweede Paasdag zijn bezoekers welkom. De entree is € 4,- voor kinderen en € 5,voor volwassenen. Het park organiseert ook kinderfeestjes. Bedrijven en organisaties zijn welkom voor een barbecue. Kijk voor meer informatie op www.faunaparkflakkee.nl.


DE MOOISTE BADKAMERS VINDT U BIJ ONS!

KOM LANGS EN ERVAAR HET ZELF!

BADKAMERS & TEGELS ✔ Showroom vol inspiratie met maar liefst 50 badkamers ✔ Al een complete badkamer vanaf € 6.995,✔ Altijd verzekerd van de laatste trends

ONZE O

PENING

STIJ

DEN: dinsda g t/m v rijdag 08 vrijdag .00 - 17.00 uu : avon r zaterda d: 19.00 - 21.0 g: 09.3 0 - 16.0 0 uur 0 uur

✔ Voor elke wens een passend advies Bouwcenter Esselink | Industrieweg 35 Middelharnis | T 0187 - 475 440 | www.esselink.nl

Oosthavendijk 46 3241LK Middelharnis

Vanaf € 12.950,-

Excl. Btw Vrij op naam

Garages: 6.00 x 3.00 x 2.40 Grote units: 9.00 x 3.50 x 3.50


DINSDAG 31 MAART 2015

31

Heksen, spoken, hazen en een bekering

Ook Goeree-Overflakkee levert verhalen voor de Nederlandse Volksverhalenbank GOEREE-OVERFLAKKEE - Handig om te weten: als de haas in het raam zit kun je visite verwachten. Niet iedereen zal de link leggen, maar een vrouw in Stad aan ‘t Haringvliet wist het zeker: dan komt mijn broer op bezoek. Het is een van de volksverhalen die zijn te vinden in de Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut. De digitale verhalenbank bevat meer dan 44.000 sprookjes, sages, legendes, raadsels, moppen en broodjeaapverhalen. Ook Goeree-Overflakkee is vertegenwoordigd in de verzameling. ‘De Haes in de Raem’ is een in 1957 door het Meertens Instituut opgetekende sage.

Het is maar een kort verhaal: “Een vrouw op Stad aan ‘t Haringvliet kreeg slechts af en toe bezoek van haar broer van ‘over waeter’. Ze zei altijd: “Vandaag komt mijn broer, want den haes zat in de raem, toe ik vanochtend op kwam.” Kort, maar heel aardig. Er zijn ook veel grotere verhalen te vinden in de Nederlandse Volksverhalenbank. Voor wie ervan houdt is het smullen geblazen om te grasduinen op www. verhalenbank.nl. De digitale volksverhalenbank bestaat sinds 2004. Tot die tijd moesten belangstellenden naar het Meertens Instituut om de database te raadplegen. De ontsluiting via internet kwam tot stand bij de invoer van dertigduizendste verhaal. Momenteel telt de verzameling 44068 verhalen. De oudste stammen uit de middeleeuwen. Alle genres zijn vertegenwoordigd. De taal is Nederlands, maar er zijn ook verhalen in het Fries en in diverse streektalen. De volksverhalenbank, waarmee het Meertens Instituut in 1994 startte, is bedoeld als digitaal archief voor mondelinge overlevering, dat wordt gerekend tot het immateriële erfgoed. Daarnaast gebruiken wetenschappers, studenten, journalisten en vertellers de bank voor onderzoek. Het invoeren van volksverhalen gaat constant door. De Nederlandse Volksverhalenbank is nooit voltooid. Alleen al het archief van het Meertens Instituut herbergt nog vele duizenden verhalen en opnames. Maar er komen ook elke dag weer nieuwe verhalen bij. Ze staan ook in boeken, kranten en tijdschriften en zijn te vinden op internet en op sociale media. Bezoekers van de digitale volksverhalenbank kunnen zelf verhalen toevoegen: een zojuist gehoorde mop, een favoriet sprookje, een bijzonder raadsel of een akelig broodjeaapverhaal. Dit na een beoordeling van het verhaal door de beheerders van de website. Aanstootgevend materiaal - uitingen van racisme, seksisme, majesteitsschennis, godslastering en pornografie komt er niet op. Heks in Den Bommel Vooruit, nog een paar Flakkeese verhalen. Een ongeloofwaardige heks, bijvoorbeeld: een sage waarin Den Bommel een rol speelt. Het verhaal staat in ‘Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland. Sagen, legenden en volksverhalen, veelal uit de volksmond opgetekend’ van J.R.W. Sinninghe (Zaltbommel 1977). “In 1566 werd te Rotterdam een vrouw, Geertgen Jansdochter, door de

buren aangeklaagd omdat ze toveren kon. Ze werd gevangengenomen en bekende al vlug dat ze zestien à zeventien jaar tevoren met een duivel had kennisgemaakt en met hem op stap was geweest. Hij had haar geleerd dat ze door heksenzalf te bereiden en onder haar oksels te smeren door de lucht kon vliegen. Ze was de schoorsteen uit gevlogen en had met anderen die in de macht van de duivel waren, zowel mannen als vrouwen, op Goeree-Overflakkee, in het plaatsje Den Bommel, het nodige kwaad verricht. Zij en haar gezellen hadden daar mensen en vee ziek gemaakt en voor een misoogst gezorgd van het te velde staande gewas. Ze was zelfs naar Zeeland gevlogen om daar een veld met gerst te bederven. Onverwijld eiste de baljuw de doodstraf tegen haar. Hij wilde haar levend laten verbranden, maar Geertgen kwam terug op haar bekentenis, die zij wel uit vrees voor pijniging zal hebben afgelegd. Zij was helemaal verward geweest, verklaarde ze. Daarom besloten de schepenen nog geen vonnis te vellen. Eerst wilden zij advies van geleerden horen en dat advies moet gunstig voor Geertgen zijn uitgevallen, want zij werd slechts voor vijfentwintig jaar uit de stad verbannen. Die straf kreeg ze vooral omdat ze zoveel mensen, die te goeder naam en faam bekend stonden, had beschuldigd met haar door de lucht naar Den Bommel te zijn gevlogen om daar heksenstreken uit te halen.”

zij die heeft. Maria droomt vervolgens van een wagen die voor haar deur stopt, waarna er vier mannen uitkomen. De droom komt uit. Onder de mannen is een predikant; Daniël Bakker. God maakt Maria bekend dat deze predikant haar leraar is, waarna Maria zich aansluit bij zijn gemeente. God maakt Maria bekend dat ze verdrukking zal ervaren. Dit wordt werkelijkheid wanneer achtereenvolgens haar man ziek wordt en overlijdt, haar kinderen ernstig ziek worden en wanneer zij weer genezen zijn Maria zelf ziek wordt. Als de dokter zegt dat Maria wijn, vlees en eieren nodig heeft, droomt ze dat het haar gebracht wordt, wat nog dezelfde dag gebeurt. Vergelijkbare wonderlijke gebeurtenissen herhalen zich voortdurend, waarbij dromen en openbaringen een grote rol spelen. Maria sterft wanneer zij 73 jaar oud is, op 17 maart 1891.” Spoken in Middelharnis Tot slot een heel ander verhaal uit de volksverhalenbank: Herinneringen over spoken in Middelharnis, een in 1953 opgetekende sage.

“Maria van Beek wordt 1 februari 1818 geboren. Ze trouwt en krijgt kinderen. Op het jongste kind is Maria bijzonder gesteld, maar dit kind sterft. God bepaalt Maria erbij dat dit sterven vrucht is van Maria’s zonden. Maria raakt vervolgens overtuigd van haar volledige zondigheid, waardoor ze radeloos wordt. Wanneer zij haar zondigheid erkent, wordt de verlossingsweg voor haar geopend, en openbaart Jezus zich. Haar zonden worden vergeven en haar wordt bekendgemaakt dat zij al uitverkoren was voor ‘de grondlegging der wereld’. God bevestigt aan Maria het werk der zaligheid, en geeft haar ook de opdracht een geestelijke leider van anderen te zijn.

“Dan nog het verhaal van Hansje Lampe, algemeen bekend. Hansje was een lorrejood (algemene beroepsaanduiding van voddenkoopman) en hij lustte graag een borreltje, maar deze eigenschap heeft met het verhaal niets uitstaande. Toen Hansje op een keer in de nacht in zijn hondenkar de reis van Stad aan ‘t Haringvliet naar Middelharnis moest maken, gebeurde het op den Oudendijk 12 uur ‘s nachts, onder Middelharnis, dat zijn kar niet meer vooruitkwam. Het wonder was, dat de honden steeds harder begonnen te lopen. Ze liepen zo hard zoals Hansje ze in z’n hele leven als hondenkarvoerman nog niet had zien lopen. Of de wielen draaiden vertelt de overlevering niet, maar... de kar kwam niet vooruit. Hansje kon niet uit de kar en hoe hij de zweep ook hanteerde op de arme honden, het geval bleef op z’n plaats zo stevig als ‘den Goereisendom’. Pas tegen het ochtendgloren werd de zaak vrijgegeven en kon Hansje, meer dood dan levend, aan z’n dorpsgenoten verslag uitbrengen van het verschrikkelijk gebeuren. De honden zullen na deze geschiedenis ook wel aan heksen geloofd hebben. Het gebeurde trouwens meermalen, dat er mensen ‘op zieë gezet wiere’: opzij gezet als de spoken moesten passeren.”

Na haar bekering blijft Maria naar dezelfde kerk gaan als ze al ging. Ze merkt echter dat de dominee geen kennis heeft van de bevinding zoals

Een bewijs dat de Nederlandse Volksverhalenbank een grote variatie aan verhalen bevat. Ook van GoereeOverflakkee.

Bekering in Melissant Tweeënhalve eeuw later speelde in Melissant het bekeringsverhaal van Maria van Beek. Het staat in ‘Het leven en de voorvallen van Maria van Beek’, een boek van P. Soeteman.


en s bereik

n

ot r

.*

uitgevoerd en te koop

Merck hoe Sterck Antiekrestauratie

Restauratie Antiek meubelen en meubelstofferen Nieuw! Cursus meubelrestauratie en houtbewerking nu ook op zaterdag: U werkt aan uw eigen meegebrachte meubel. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan het gehele restauratieproces, waarbij alle basistechnieken van meubelrestauratie aan de orde komen. Ook is het mogelijk om technieken te leren als houtdraaiwerk en houtsnijwerk. Voor restauratievragen, offertes en informatie over de cursussen (data, beschikbare plaatsen, kosten etc.) kunt u contact opnemen met:

Merck hoe Sterck Molenlaan 40, Sommelsdijk 0622-618512 info@merckhoesterck.nl www.merckhoesterck.nl

Op zoek naar een baan? Kijk op: www.eilandennieuws.nl/vacatures "BOUW mee aan de Kerk op PAPUA........

ROMMELMARKT

4 en 6 april Blokhut Helwijk-Willemstad

10.00-15.30 uur Inl. 0623932637

....en ondersteun ons onderwijsproject, om de vele kinderen op Papua een kans te geven! Omdat velen niet kunnen lezen (60-80% is analfabeet) ontwikkelen we goede lesmethoden en trainen we onderwijzers in het gebruik hiervan. Zonder goed leesonderwijs heeft de kerk op Papua geen toekomst. Helpt u mee? Reknr NL33 RABO 0128 1332 60 t.n.v. St. Help Onderwijs Papua, Havenkom 98, 3245MG Sommelsdijk"

PAASSHOWWEEKEND 2E PAASDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

KIJK VOOR ALLE ACTIES WWW.SEATVERMEULEN.NL

AUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63, 4791 EB KLUNDERT TEL: 0168 – 40 22 76


DINSDAG 31 MAART 2015

33

Foto: Jan Baks

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. Lied 488 uit de opwekkingsbundel


ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST!

Ook voor onderhoud sterk in elk merk!!

ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

Kom langs voor onze scherpe aanbiedingen!

Woordzoeker Verkoop & Verhuur

Onderstaande woorden zijn in alle richtingen in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen in de leesrichting gelezen de oplossing. AANVRAAG

ETALAGE

INCIDENT

OVERDOEN

DAMBORD

GEGROET

KWEKERIJ

SCORE

DINER

GERIATER

MAAIEN

STRATEEG

EENTONIG

GRAAN

MALAFIDE

TRACEREN

EIERKOEK

HEADLINE

MARKTHAL

TRILHAAR

ERGERNIS

HEIEN

NADORST

ERNAAR

INBOEDEL

OUDER ©

OP DEZE UNIEKE PLEK, DIRECT GELEGEN AAN HET VOLKERAK KUN JE TERECHT VOOR EEN DRANKJE, LEKKER ETEN,VERGADERING, FEESTEN EN PARTIJEN

Mariadijk 2, 3257LK Ooltgensplaat Tel. 0187-639418 info@paviljoensluishaven.nl www.paviljoensluishaven.nl

Sanders puzzelboeken, Vaassen

O

V

E

R

D

O

E

N

I

L

D

A

E

H

L

K

M

G

E

R

I

A

T

E

R

A

N

S

A

L

E

E

W

A

E

R

N

A

A

R

N

H

G

D

C

N

M

O

D

E

L

G

E

T

L

E

E

T

O

E

E

O

I

K

B

E

K

A

R

R

A

C

I

K

O

E

U

I

R

R

D

Z

O

E

F

O

G

A

A

R

V

N

A

A

D

E

N

S

E

B

R

I

E

R

A

A

H

L

I

R

T

I

E

N

I

T

N

IJ

D

T

M

M

O

N

N

G

E

E

T

A

R

T

S

I

T

E

schilderdiensten

middelharnis dirksland

ent i u b n- en j u graag e n n i uw b ieden wi n. l a r o Vo k, b r e aa e t r w e r f e f d o schil blijvende ij een vr alle soorten schilderwerk wand- en plafondafwerking houtrotsanering beglazing

Goed en vakkundig! Wij zijn zeer goedkoop. Tevens krijgt u bij ons 4 jaar volledige garantie op al uw schilderwerk, zodat u zich over het schilderwerk 4 jaar geen zorgen hoeft te maken.

Sluuslaan 19 3241 SL Middelharnis Watertoren 43D 3247 CL Dirksland T (0187) 605022 E vanburendirksland@xs4all.nl I www.vanburendirksland.nl

Dus: bel snel voor een vrijblijvende offerte. Wij komen graag bij u langs, ook ‘s avonds. Wij reinigen ook alles om en aan uw (bedrijfs)pand. Bel naar: Tel.: 078 - 642 64 53 | Mob. Willem: 06 - 537 50 768 | Fax: 078 - 642 64 54 E-mail: info@willemschilderwerk.nl | Internet: www.willemschilderwerk.nl


ONZE WINKEL IS HELEMAAL KLAAR VOOR EEN KLEURRIJK VOORJAAR.

Paasactie as. zaterdag krijgt elke klant het wel bekende Ouddorpse paasbrood.

MERK:

TYPE:

BWJR. KLEUR

PRIJS:

Peugeot

5008 2.0 HDI Exe. 7 Pers.

Apr-10

Grijsmet.

€ 13.950

Audi

A3 SB 1.4 TSI S-Edition

Jul-10

Zwartmet

€ 15.750

Peugeot

5008 2.0 HDI Exe. 7 Pers.

Feb-11

Grijsmet.

€ 14.950

Audi

A3 SB 1.6 TDI

Jun-11

Blauwmet

€ 15.950

Renault

Grand Espace 2.0 T Initiale

Jun-07

Zwartmet

€ 10.950

BMW

116 i 5 drs.

Jan-07

Blauwmet

€ 9.450

Renault

Grand Espace 2.0 T Initiale

Jan-07

Grijsmet.

€ 7.950

BMW

116 i 5 drs. Cup Sport

Feb-08

Zilvermet

€ 10.750

Renault

Grand Espace 2.0 T Initiale

Mar-08

Groenmet

€ 10.950

BMW

520 D Touring AUT. High Exe.

Jan-11

Grijsmet.

€ 28.950

Renault

Grand Scenic 1.4 Tce 7p

Jan-10

Grijsmet.

€ 11.950

BMW

X5 3.0 SI High Exe AUT.

Jun-08

Grijsmet.

€ 31.950

Renault

Grand Scenic 1.5 DCI Celsium 7p

Jan-11

Zwartmet

€ 12.950

Citroen

C1 5 drs. a/c Collection

Aug-12

Wit

€ 7.250

Renault

Fiat

Punto

Apr-13

Zwart

€ 9.450

Megane Estate 1.5 DCI GT-Line

Sep-11

Zwartmet

€ 12.450

Ford

Focus 1.8 16V 5 drs.Limited

Nov-09

Zwartmet

€ 9.950

Renault

Scenic AUT.

Sep-06

Roodmet

€ 5.950

Ford

Focus 1.6 Ti-VCT Wagon

Feb-12

Grijsmet.

€ 13.950

Seat

Alhambra 1.4 TSI Ref. 7 P

Mar-11

Zilvermet

€ 18.950

Ford

Grand C-MAX 1.6 T EcoB 7 P

Apr-12

Wit

€ 16.950

€ 12.850

Ford

Mondeo Wagon 2.0 16V Limited

Jan-10

Chill

€ 11.950

Ford

S-MAX 2.0 TDCI 7 P

Apr-13

Zwartmet

€ 26.950

Ford

S-MAX 2.0 TDCI AUT. 7 P

May-12

Zilvermet

€ 23.950

Ford

S-MAX 2.0 TDCI

Feb-11

Grijsmet.

€ 18.750

Mazda

3 2.0 GTM

Dec-07

Zwartmet

€ 7.950

Mazda

5 7 Pers.

Jan-08

Grijsmet.

€ 9.950

Mini

1.4 One

Nov-07

Blauwmet

€ 8.750

Mitsubishi

Grandis

Jan-11

Grijsmet.

€ 13.850

Nissan

Qashqai +2 2.0 Tekna

Mar-11

Zwartmet

€ 21.650

Opel

Astra Wagon 1.4 16V

Aug-11

Grijsmet.

€ 11.950

Opel

Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI

Jun-10

Zwartmet

Seat

Altea XL 1.8 TSI

Jan-11

Zwartmet

Seat

Ibiza ST Tdi Style

Sep-11

Zwartmet

€ 9.750

Skoda

Octavia Combi 1.4 TSI

Nov-09

Grijsmet.

€ 10.950

Skoda

Superb Combi 1.8 TSI

Jan-11

Grijsmet.

€ 18.950

Skoda

Superb Combi 1.8 TSI AUT.

Jul-10

Grijsmet.

€ 15.950

Skoda

Superb Combi 1.6 TDI

Jan-11

Zwartmet

€ 15.950

Toyota

Avensis Wagon 2.0 AUT Pano

Apr-10

Zwartmet

€ 14.950

Toyota

Auris Hybride

Feb-12

Zilvermet

€ 13.950

Toyota

Prius Dynamic

May-10

Wit

€ 12.950

V.W.

Caddy

Jul-13

Wit

€ 11.495

V.W.

Golf VI TSI 5 drs.

Dec-10

Blauwmet

€ 12.650

V.W.

Golf Variant 1.6 TDI Comf. Line Oct/10

Grijsmet.

€ 11.950

€ 13.850

V.W.

Golf Variant 1.6 TDI Comf. Line Jul/12

Zwartmet

€ 15.450

Passat Var. 1.6 TDI

Feb/10

Grijsmet.

€ 12.750

Opel

Zafira 1.7 CDTI Cosmo

Nov-10

Grijsmet.

€ 12.750

V.W.

Opel

Zafira 1.7 CDTI Cosmo

Jun-10

Groenmet

€ 13.750

V.W.

Passat Var. 1.6 Tdi Comf. Line

Jan/11

Zwartmet

€ 15.450

Opel

Zafira 1.6 16V CNG

Jan-12

Groenmet

€ 13.950

V.W.

Passat Var. 1.8 TSI Comf.Line

Nov/09

Grijsmet.

€ 12.950

Opel

Zafira 1.6 16V Cosmo

Nov-10

Grijsmet.

€ 12.950

V.W.

Passat Var. 2.0 FSI

Sep/07

Grijsmet.

€ 9.950

Opel

Zafira 1.8 16V Cosmo

Oct-10

Zwartmet

€ 12.950

V.W.

Polo TDI 5 drs.

Nov/10

Zwartmet

€ 9.650

Peugeot

107 AUT.

Jul-10

Zilvermet

€ 6.450

V.W.

Polo TDI 5 drs.

Jan/11

Blauwmet

€ 9.950

Peugeot

206 1.4 5 drs.

Jan-09

Wit

€ 5.950

V.W.

Sharan 2.0 TDI Comf 7 Pers

Jun/11

Zwartmet

€ 22.950

Peugeot

5008 1.6 VTI ST 7 Pers.

Apr-10

Grijsmet.

€ 12.750

V.W.

Touran 1.4 TSI 7 Pers.

Mar/07

Blauwmet

€ 10.750

Peugeot

5008 1.6 T BL Exec

May-10

Grijsmet.

€ 10.950

Volvo

V 60 2.0 D3 R-Design

Jul/11

Zwartmet

€ 19.950

Peugeot

5008 1.6 T BL Exec

Apr-12

Blauwmet

€ 15.750

Volvo

V 70 1.6 T4 Ltd Ed.

Nov/11

Zwartmet

€ 19.650

De Kievit | Boompjes 15 | 3253 AC Ouddorp www.kievitmode.nl | tel: 0187 68 33 54

Iedere keer opnieuw beginnen

Het verrassende bureau Klanten verrassen vinden we het mooiste wat er is. Daar staan we elke dag voor op. En dus denken we achterstevoren of ondersteboven. Dat is onze instelling. Wat we doen, we zetten onze ramen open. Frisse lucht. We kijken naar de wereld om ons heen om nieuwe mogelijkheden te zien en toe te passen. Dat ziet u terug in onze ontwerpen. We bewandelen nooit gebaande paden. We verrassen met materialen, kleuren, duurzaamheid. Met functionaliteit en creativiteit. Op het gebied van wonen, werken en zorg. Een heel, heel vriendelijk prijsje Heeft u plannen voor nieuwbouw of verbouw? We laten u graag zien wat er mogelijk is. Tijdens een gesprek luisteren we naar uw wensen en daar gaan we mee aan de slag. We maken

T 0187 470715 STUDIOARCHITECTURE.NL

een eerste ontwerp in schetsvorm voor een verrassend vriendelijk prijsje van maar € 500,- incl. BTW.

Ontwerp vanaf € 500,-


VIJFTIG JAAR GREVELINGENDAM VIJFTIG JAAR GREVELINGENDAM

WATERKERING VERBOND GOEREE-OVERFLAKKEE MET ZEELAND

Deze bijlage is geschreven door Gert van Engelen en Wim van Wijk.

Vijftig jaar geleden is het alweer, op 1 april, dat de Grevelingendam openging. De waterkering die GoereeOverflakkee voor het eerst verbond met buureiland Schouwen-Duiveland. Voor reizigers richting het Zuiden was het omslachtige gedoe met pontjes definitief voorbij. In deze bijlage wordt aandacht besteed aan de jarige dam, die er zeven lange jaren over deed om er te komen. Wat kwam er allemaal kijken

bij de aanleg ervan? Wie werkten er lijfelijk aan mee? De totstandkoming ervan staat beschreven in een reconstructie, niet stap voor stap, maar in grote lijnen. In interviews vertellen mannen (vrouwen kwamen er niet aan te pas) wat zij in hun functie zoal moesten doen om de dam te laten ontstaan tussen Flakkee en Bruinisse. Het was nog niet zo eenvoudig om deze werkers te vinden. In die afgelopen vijftig jaar zijn talrijke personen

overleden, mannen die al dertigers of veertiger waren toen ze de handen uit de mouwen staken. De Grevelingendam is behalve een net niet kaarsrechte autoweg, ook een recreatiegebied, zeker aan de kant van de Grevelingen. De boswachter van die langgerekte strook langs de N59 zet uiteen hoe de populariteit van het recreatieterrein in de voorbije decennia is afgenomen, vooral ten gunste van de Brouwersdam. Die

is trouwens pas naderhand aangelegd. In de toekomst gaat er nog meer veranderen, niet in recreatief opzicht, maar in en rond de dam: er is sprake van de terugkeer van getijbeweging. Waarom is dat nodig, hoe krijgen de plannen vorm? - ook dit onderwerp wordt in deze verjaardagsbijlage aangesneden.

hernieuwde kennismaking met het bruidspaar dat destijds, op die openingsdag, het verbond tussen de beide eilanden moest symboliseren, door over de dam op elkaar toe te lopen. Het echtpaar is nog altijd innig getrouwd en de bruidegom heeft nog net zo weinig trek in al die openbare poespas als toen... Veel leesplezier!

Ten slotte is er op deze pagina een

Tijsje en Adrie Klaasse, het bruidspaar

‘We zijn nog altijd gelukkig met elkaar’

De eerste opmerking valt al meteen verkeerd bij Adrie Klaasse. De verslaggever heeft zojuist plaatsgenomen aan een tafel in de Weststraat van Dreischor. Links van hem zit Tijsje Hogerwerf, die verwachtingsvol toekijkt hoe de verslaggever zijn bloknoot opent en de pen in aanslag brengt. Rechts van hem bevindt zich haar echtgenoot, Adrie C. Klaasse, die de armen afwerend over elkaar heeft gevouwen, en stuurs kijkt. Tijsje en Adrie zijn de fameuze echtelieden die destijds, bij de opening van de Grevelingendam, in bruidskleding verheugd op elkaar toeliepen, zij vanaf Goeree-Overflakkee, hij vanaf Schouwen-Duiveland. Op het punt staand om te gaan trouwen, symboliseerden zij daarmee niet alleen dat met de dam de beide eilanden worden verenigd, maar ook zijzelf. Vijftig jaar later stapt de verslaggever hun woning binnen om op deze gebeurtenis terug te blikken. “U stond zeker wel te popelen om te gaan trouwen?”, vraagt de verslaggever veronderstellenderwijs. Klaasse schudt meteen driftig het hoofd. “Hohoho”, klinkt het bestraffend. “Wij stonden helemaal niet te popelen, verre van dat. Het was helemaal niet de bedoeling dat wij zo zouden trouwen”, zegt hij, met ‘zo’ al die openbaarheid op de dam bedoelend. “En wat komt u hier eigenlijk doen? Wat is de bedoeling?” De verslaggever legt zijn komst uit, en benadrukt dat hierover toch heus en netjes telefonisch een afspraak is gemaakt met zijn vrouw Tijsje. Zij beaamt dat, waarop Klaasse brommend berust. Hij licht nog wel zijn weerzin toe tegen het vraaggesprek. “Ik vind er niks aan om in de krant te staan, toen niet, nu niet. Daar is niks aan veranderd.” Hij maakt met zijn handen een prop, opdat het maar duidelijk is: kranten zijn er om verfrommeld te worden. De verslaggever wendt zich tot zijn vrouw, die zichtbaar graag meewerkt. “Dus ik ben overbodig?”, vraagt Adrie Klaasse. “Dat maakt u zelf uit.” Hij blijft aanwezig, maar houdt zich verder afzijdig.

Ramp

Tijsje Hogerwerf leerde haar man kennen in de “barre winter” van 1962-1963, zo openbaarde de burgemeester van haar geboortedorp Herkingen, H. Bos, tijdens de huwelijksplechtigheid. En eigenlijk lag dat ook wel een beetje in het lot besloten. Bos vertelde dat de kennisma-

Een kleurenfoto uit het privéalbum van het echtpaar Klaasse. Breeduit lachend lopen Tijsje en Adrie, omringd door familieleden en autoriteiten, over de zojuist geopend Grevelingendam. Foto Privébezit

king namelijk indirect een gevolg was van de “rampspoedige gebeurtenissen” die de buureilanden troffen in februari 1953, de watersnoodramp. De bevolking moest worden geëvacueerd, Schouwse en Flakkeese families kwamen “bij elkaar terecht” in evacuatieoorden. Deze ontmoetingen bevielen zo goed dat twee zusters van Tijsje óp Schouwen hun levensgezel vonden, en vervolgens leidde “dit weinig voorkomende Schouws-Flakkeese contact” weer tot een kettingreactie, zoals Bos het formuleerde: Adrie Klaasse, “bekend geworden met de Herkingse familie” wilde ook wel eens “nader kennismaken” met Flakkee, en “om kort te gaan”, dit resultaat leidde tot het huwelijk. Om mejuffrouw Hogerwerf (35 destijds) te kunnen zien, moest jongeheer Klaasse (32) op zijn motor een reis ondernemen die enkele uren duurde, hoewel Herkingen en Dreischor hemelsbreed nog geen tien kilometer van elkaar verwijderd liggen. De Grevelingen scheidde nog de eilanden. Maar nu, in 1965, lag er een dam. Het plan ontstond om een aanstaand echtpaar vanaf beide uiteinden van de dam naar elkaar toe te laten lopen, om zo te markeren dat de eilanden, eeuwenlang van elkaar gescheiden, nu verbonden zijn. Tijsje en Adrie waren een perfecte keuze, mooier kon het niet: zij zijn immers beiden opgegroeid nabij de oevers van die eilanden, hij in de Weststraat van Dreischor, zij in de (niet meer bestaande) Kerkstraat van Herkingen. Het was Bos die dit voorstel aan

Tijsje Hogewerf voorlegde. “Hij vroeg of wij over d’n dam wouden trouwen. Ik heb toen Adrie gebeld, en die was er niet zo voor.” Klaasse bevestigt dit. Dat huwelijk, zegt hij, “daar heeft heel de gemeenschap niks mee te maken.” Ja, geeft hij toe, hij vond het allemaal poppenkast op de Grevelingendam; veel liever had hij zijn bruiloft privé willen houden. Maar waarom is het dan toch doorgegaan? “Omdat ik dat wou”, reageert Tijsje. “Ik vond het wel mooi.”

den leggen, hield burgemeester Bos een uitvoerige toespraak, die een dag later bijna volledig in het Eilanden-Nieuws werd afgedrukt, een halve, grote pagina in beslag nemend, in kleine letters. Bos sprak van “een historische dag”, die het echtpaar zich niet alleen door de trouwring, “het gouden symbool”, zal herinneren, zeker ook door de “machtige Grevelingendam”. Bos hoopte dat de verwachtingen die het echtpaar van het huwelijk koestert, in vervulling zullen gaan, zoals hij ook hoopte dat er tussen de bevolkingsgroepen van de beide eilanden nu “een prettig en nuttig contact” zal ontstaan. Er zijn in elk geval al overeenkomsten, vond hij: dezelfde taal, dezelfde bestaansmiddelen, dezelfde bestuurlijke problematiek. Eén verwachting is niet uitgekomen, vertelt Tijsje eerlijk. “Van de minister kreeg ik een lepeltje met een ooievaar. Maar de ooievaar is niet gekomen. Jammer genoeg zijn er geen kinderen.”

Albums

Nog diezelfde dag trok Tijsje in bij haar echtgenoot, in de Weststraat.

Vijftig jaren zijn er ondertussen verstreken. Adrie werkte als zelfstandig landbouwer, zij als huisvrouw. Ze wonen nog altijd in hetzelfde huis. Hoe kijkt zij terug op die openbare huwelijksdag op de dam? “Ik vond het wel mooi.” Ze staat op en laat in een album trots de vele foto’s zien die ze er aan heeft overgehouden. Ook het lepeltje heeft ze uiteraard bewaard. In het EilandenNieuws plaatste het echtpaar overigens een week later een dankbetuiging, voor de “zeer vele en hartelijke blijken van belangstelling”. Worden zij en Adrie nog wel eens aangesproken op die gebeurtenis? “Nee, ’t was vrij snel vergeten.” Heeft zij als Flakkeese nog moeite gehad om aan Schouwen te wennen? Opnieuw schudt ze het hoofd. “Nee, hoor. Het gaat goed hier. Ik heb het hier naar mijn zin.” Straks, op 1 april aanstaande, is het werkelijk vijftig jaar geleden dat u trouwde. Hoe denkt u dat u er dan op terug zal kijken? “Dat het gauw gegaan is. Het is vijftig jaar, maar het lijkt zo kort. En dat alles hier goed gaat. Wij zijn nog gelukkig met elkaar.”

Opperbest

Donderdagmiddag 1 april 1965 was het zover. Tijsje trouwde “van huis uit”, zij trok dus met heel de familie en in gezelschap van burgemeester Bos in auto’s naar de dam, aan de ene zijde. Ginds, bij Bruinisse, stond de bruidegom, ook omgeven door familieleden in opperbeste kleding en tal van autoriteiten, zoals de minister van Verkeer en Waterstaat, mr. Jan van Aartsen en burgemeester A.H. Vermeulen van Dreischor. Tijsje en Adrie liepen over de kersverse weg op elkaar toe, hij zorgvuldig verbergend dat alle poespas hem tegenstond. Op de talrijke foto’s die ervan zijn gemaakt, lachen ze breeduit en gul en schijnbaar gelukkig, zoals je doet op z’n feestdag. Ze gaven elkaar “de bruidskus”, maar dat was al net zo symbolisch. Want Tijsje en Adrie waren nog steeds niet officieel getrouwd. Dat gebeurde later die middag, in het raadhuis van Herkingen. En daar, voordat zij “de handen ineen” zou-

De voorpagina van de Zierikzeesche Nieuwsbode was op 2 april 1965 geheel gewijd aan de vreugdevolle opening van de Grevelingendam én aan het bruiloftsgeluk van Adrie en Tijsje. Foto Krantenbank Zeeland


Z

W

O

Z

‘VIJFTIG JAAR GREVELINGENDAM’

Windpark Krammer Windpark Krammer Het grootste burgerinitiatief Het grootste burgerinitiatief van Nederland door van Nederland door

N

N

Windpark Krammer inwoners van Zeeland inwoners van Goeree-Overflakkee Het grootste burgerinitiatief Het grootste burgerinitiatief inwoners van Zeeland inwoners van Goeree-Overflakkee van Nederland door van Nederland door W

O

W

O

Z

Z

inwoners van Zeeland

inwoners van Goeree-Overflakkee

inwoners van Zeeland

inwoners van Goeree-Overflakkee

leden coöperatie Zeeuwind

leden coöperatie Deltawind

leden coöperatie Zeeuwind

leden coöperatie Deltawind

samenwerking samenwerking

is een samenwerking van de uitgevers WereldRegio en Eilanden-Nieuws. Verspreiding in een oplage van 38.400 op geheel Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

leden coöperatie Zeeuwind

Voor informatie over doorplaatsingen in de reguliere uitgaven. Zie de contactgegevens in de colofon.

leden coöperatie Zeeuwind

3500 leden

samenwerking

leden coöperatie Deltawind

leden coöperatie Deltawind

3500 leden samenwerking leden investeren in windenergie d.m.v. een lening leden investeren aan de coöperaties en in worden windenergie d.m.v. een lening hierdoor mede-eigenaar 3500 leden aan de coöperaties en worden hierdoor mede-eigenaar 3500 leden in leden investeren windenergie d.m.v. een lening aan de coöperaties en worden leden investeren in hierdoor mede-eigenaar windenergie d.m.v. een lening

de ledenleningen wordenengeïnvesteerd in aan de coöperaties worden hierdoor mede-eigenaar

Windpark Krammer Windpark Krammer de ledenleningen worden geïnvesteerd in

de ledenleningen worden geïnvesteerd in

Windpark Krammer de ledenleningen worden geïnvesteerd in

Windpark Krammer

Het bruisend hart in de haven van Herkingen Kaaidijk 29 | 3249 AJ HERKINGEN E. info@brasseriebolbaken.nl | T. 0187-669432 | M. 06 20 10 68 38 WWW.BRASSERIEBOLBAKEN.NL

“Meer aan het meer” ! ! >70.000 huishoudens ! 0111-647190 | 06-51706132 >70.000 huishoudens voorzien van >70.000 huishoudens ! voorzien van groene energie KIK Ongediertebestrijding

voorzien groenevan energie groene energie

Voor het voorkomen en bestrijden van plaagdieren, houtwormbestrijding en het opstellen van ongediertebestrijdingsplannen. Voor meer informatie: www.kikongediertebestrijding.nl

!Loensweg 27, 4306 NB Nieuwerkerk

KIK Ongediertebestrijding 0111-647190 | 06-51706132 Voor het voorkomen en bestrijden van plaagdieren, houtwormbestrijding en het opstellen van ongediertebestrijdingsplannen. Voor meer informatie: www.kikongediertebestrijding.nl

Loensweg 27, 4306 NB Nieuwerkerk

>70.000 huishoudens voorzien van groene energie

unieke locatie unieke locatie en tussen Zeeland unieke locatie tussen Zeeland en Goeree-Overflakkee tussen Zeeland en Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee unieke locatie tussen Zeeland en Goeree-Overflakkee

technisch uitdagend project

technisch wordtuitdagend gebouwd project op en rond technisch uitdagend wordt gebouwd op en rond project de Krammersluizen wordt gebouwd op en rond de Krammersluizen

de Krammersluizen

technisch uitdagend project wordt gebouwd op en rond de Krammersluizen

>100 MW >100 MW

>100 MW opbrengst Windpark Krammer in de regio

opbrengst Windpark Krammer in de regio opbrengst Windpark Krammer in de regio >100 MW

terug naar de leden investeren in bijdrage aan duurzame opbrengst Windpark Krammer in de regio in de vorm van volgende duurzame maatschappelijke projecten terug leden investeren in bijdrage aan duurzame rentenaar op dede ledenleningen energie projecten in de regio

in de vorm van terug naar de leden rente op de ledenleningen in de vorm van rente op de ledenleningen

terug naar de leden in de vorm van rente op de ledenleningen

volgende duurzame investeren in energie projecten volgende duurzame energie projecten investeren in volgende duurzame energie projecten

maatschappelijke projecten bijdrage duurzame in aan de regio maatschappelijke projecten in de regio

bijdrage aan duurzame maatschappelijke projecten in de regio

Ook u kunt in de toekomst participeren! U kunt nu al lid worden van Zeeuwind of Deltawind en andere participatiemogelijkheden worden uitgewerkt. Bezoek de site windparkkrammer.nl voor het laatste nieuws of meld u aan voor de nieuwsbrief!

Strandweg 4 Bruinisse T: 0111 482695 www.paviljoen-meerzicht.nl

Ook u kunt in de toekomst participeren! U kunt nu al lid worden van Zeeuwind of Deltawind participatiemogelijkheden worden de site Ook u kunten in andere de toekomst participeren! U kunt nu al lid uitgewerkt. worden vanBezoek Zeeuwind of windparkkrammer.nl voor het laatste nieuws of meld u aan voor de nieuwsbrief! Deltawind en andere participatiemogelijkheden worden uitgewerkt. Bezoek de site

Windpark Krammer, van en voor de regio.

Ook u kunt in de toekomst participeren! U kuntof numeld al lid uworden van Zeeuwind of windparkkrammer.nl voor het laatste nieuws aan voor de nieuwsbrief! Deltawind en andere participatiemogelijkheden worden uitgewerkt. Bezoek de site het laatste nieuws of meld u aan voor de nieuwsbrief!

Windpark Krammer, van en voor de regio. Windpark Krammer, van en voor de regio. Postadres: Postbus 5054 windparkkrammer.nl voor 4380 KB Vlissingen Bezoekadres: Boezemweg 13x 3255 MC Oude-Tonge

Windpark Krammer, van en voor de regio.

Telefoon: +31 (0)187 47 05 44 Postadres: Postbus 5054 info@windparkkrammer.nl 4380 KB Vlissingen www.windparkkrammer.nl Postadres: Postbus 5054 Bezoekadres: Boezemweg 13x 4380 KB Vlissingen 3255 MC Oude-Tonge Postadres: Postbus 5054 Bezoekadres: Boezemweg 13x 4380 KB Vlissingen 3255 MC Oude-Tonge Telefoon: +31 (0)187 47 05 4413x Bezoekadres: Boezemweg info@windparkkrammer.nl 3255 MC Oude-Tonge Telefoon: +31 (0)187 47 05 44 www.windparkkrammer.nl info@windparkkrammer.nl Telefoon: +31 (0)187 47 05 44 www.windparkkrammer.nl

info@windparkkrammer.nl www.windparkkrammer.nl


VIJFTIG JAAR GREVELINGENDAM

DINSDAG 31 MAART 2015

De reconstructie

Eerste grote Deltawerk met tegenslagen voltooid lutionaire machines op het toneel. Zo maakte in oktober 1960 de rolponton zijn opwachting. Dit vaartuig kon onder water nylonmatten leggen. Vier van zulke matten, elk 150 meter lang en 17,5 meter breed, zijn ermee op het zandbed gelegd dat de aanzet voor de eigenlijke dam moest worden. De ponton werd op de bodem van de Grevelingen neergelaten en vervolgens voortgetrokken door een bok. De nylon mat werd daarbij afgerold van twee lange buizen van 1,5 meter doorsnee die aan de ponton waren bevestigd.

De Grevelingendam was als derde aan de beurt. Maar hij was wel de eerste van de gróte Deltawerken. Nadat er ervaring was opgedaan met de dammen in de Zandkreek en het Veerse Gat, waagden de mannen van de Deltadienst van Rijkswaterstaat zich aan de beteugeling van de Grevelingen tussen Bruinisse en de Hoek van St. Jacob. Bijna zeven jaar is er aan gewerkt, een jaar langer dan voorzien. De strenge winter van 1962/’63 is een van de oorzaken van de vertraging. Een andere had te maken met de nieuwe manier van afdammen. Niet langer met caissons, maar met hulp van een kabelbaan en ‘gondeliers’. En ja, bij experimenten gaat er wel eens iets mis. Op 1 april 1965 hing op de openbare lagere school van Brouwershaven de vlag halfstok. Toch was het die dag feest op Schouwen - Duiveland. De Grevelingendam werd immers officieel en met veel vlagvertoon geopend. Maar omdat de schooljeugd die dag geen vrijaf was gegeven, hadden leerlingen uit protest de vlag een eindje laten zakken. Demissionair minister van Verkeer en Waterstaat, J. van Aartsen, liet zich door dit subtiele protest niet van de wijs brengen. Geheel volgens het protocol stak hij ’s middags even voor half vier een sleutel in het slot van de – kartonnen – poort die halverwege de dam was opgetrokken. En net zoals de Geuzen bijna vierhonderd jaar eerder, op 1 april 1572, voor de poort van Brielle hadden gestaan en de stad hadden bevrijd van het Spaanse juk, zo bevrijdde Van Aartsen Schouwen-Duiveland uit zijn isolement. Achter de poort verwelkomden Zeeuwse autoriteiten, onder wie burgemeester van Bruinisse, F. Th. Dijckmeester, hun ‘bevrijders’. Het laatste eiland van de Zeeuwse archipel was een schiereiland geworden.

Theelepel

In de stoet die de poort binnentrok, liep ook een bruidspaar mee. Dankzij de Grevelingendam hoefden Adrie Klaassen uit Dreischor en Tijsje Hogerwerf uit Herkingen niet letterlijk in het huwelijksbootje te stappen. Voordat zij naar het gemeentehuis van Herkingen gingen om elkaar het jawoord te geven, kregen zij uit handen van Van Aartsen een cadeautje dat hij had meegenomen uit Den Haag – een zilveren theelepel met het stadswapen. “En dat dit wapen nu toevallig een ooievaar is, daar kan ik niets aan doen”, verontschuldigde hij zich. Gezien deze uitspraak is het niet vreemd dat J. Klaassesz, commissaris van de koningin in Zuid-Holland, Van Aartsen in zijn rede aansprak als minister-verloskundige. “Vorig jaar juli hebt u Goeree-Overflakkee uit het isolement verlost door de Haringvlietbrug te openen. Vandaag – op de kop af negen maanden later – komt u SchouwenDuivelend uit het isolement halen.”

Vuurwerk voor vreemdelingen

Natuurlijk was het die dag feest, ook voor niet-Schouwen-

De schutsluis bij Bruinisse in aanbouw, vanaf de bodem gezien. Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

aren, zo valt op te maken uit de Zierikzeesche Nieuwsbode van 31 maart. Zierikzee ontvangt vreemdelingen luidt de kop van een advertentie. Daarin nodigen tal van bedrijven die bij de aanleg van de dam betrokken waren, ook de bewoners van Goeree-Overflakkee uit om ’s avonds om half tien een “fantastisch en sprankelend vuurwerk, bestaande uit 24 afdelingen” bij te wonen. De reis naar Zierikzee was voor de Flakkeeërs nu immers een fluitje van een cent. Waarschijnlijk hebben som mige lezers argwaan gekoesterd. Hoeveel mensen waren er immers een jaar eerder niet in de 1-aprilgrap getrapt die de PZC had bedacht? Die krant meldde toen dat de trapezewerkersgroep The Eagles van Circus Boltini de rode toren van de kabelbaan over de Grevelingen zou beklimmen om ervaring op te doen met stunten in de open lucht. Een tv-ploeg zou opnames maken van een tocht met een draadfiets en het bouwen van een menselijke piramide hoog in de lucht. Hoe goedgelovig Zeeuwen zijn, meldde de krant de volgende dag: “Men kon over de hoofden lopen.” Veel bedotte Zeeuwen gaven als excuus dat ze waren gekomen om te zien hoeveel mensen er in waren

gestonken.

Kabelbaan of caissons?

Over de kabelbaan waarmee het noordelijk deel van de Grevelingen is afgedamd, was al veel gezegd en geschreven. Het idee was dan ook revolutionair. Tot dan toe was er altijd met caissons gewerkt. Of het nu ging om het herstel van de gaten die met de watersnood in de dijken waren gevallen, of om de eerste Deltawerken (de beteugeling van het Veerse Gat en de Zandkreekdam), altijd waren er caissons gebruikt. Ook bij de afdamming van de zuidelijke stroomgeul in de Grevelingen, die tussen Bruinisse en de Krammerplaat (ook wel Plaat van Oude Tonge genoemd), waren nog caissons gebruikt. Op 12 mei 1962 werden de laatste vier van de in totaal 36 caissons die voor de sluiting van dit gat nodig waren, afgezonken. Natuurlijk besteedden de kranten ook uitvoerig aandacht aan dit huzarenstukje. Twee dagen voor het zover was, blikte de Zierikzeesche Nieuwsbode zowel terug als vooruit: “Op 1 mei was de te overbruggen afstand nog 430 meter. Iedere dag wordt het sluitstuk 50 à 60 meter nauwer. Zaterdag gaan de laatste vier caissons van die afmetingen in het gat.” Over de voorgeschiedenis is het volgende te lezen:

Woningen aan het einde van de Noorddijk bij Bruinisse, die moesten worden afgebroken voor de bouw van de Grevelingendam. Foto Collectie Beeldbank Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

“In mei 1959 begon hier een zandperszuiger te werken. Uit lange stalen buizen kwam drabbig water vermengd met zand. Nieuwsgierig keken Bruinissenaars naar de eerste zandrug die bovenkwam en dra bij vloed niet meer onderliep. Zo begon het: als een zandrug waar de kreukelzoekers tot voor kort hun slag hadden geslagen en waar rustende schippers ’s zomers met een warnetje in een geul wat bot of schar trachtten te vangen.”

Lelijke kistdam

Nog weer een jaar eerder, op 15 april 1958, was het grote werk aanbesteed: het maken van de bouwput voor de schutsluis in die dam, een werkhaven en een nieuwe gemeentehaven. Deze nieuwe haven kwam in de plaats van het eenvoudige vissershaventje, waarlangs huizen stonden die sinds de watersnoodramp met een lelijke kistdam voor hun gevel werden behoed voor een volgend hoog water. Zes maanden later was het werk in volle gang: de PZC van 25 oktober 1958 maakt gewag van 200 arbeiders, 14 draglines, twee bulldozers, twee perszuigers en twee winzuigers die het zand opzuigen uit het Staal, ten noorden van St. Philipsland. Bij de aanleg van dit eerste deel van de dam verschenen ook revo-

Al even indrukwekkend was de ‘cementsilo’, een gevaarte waarin het beton voor de schutsluis werd ‘gedraaid’. De PZC omschrijft de sluis-in-aanbouw als ‘een monstrueuze goot’ van 16 meter breed en 181 meter lang, waarvan de bodem 5,5 m beneden NAP ligt. “Enorme betonnen wanden rijzen omhoog en steken grillig af tegen het decor van de vissersboten in de haven.” De cementsilo is nodig om het ‘stalen traliegeraamte vol beton te storten’. En dan was er nog de Dorus Heijmans, de drijvende asfaltfabriek. Aan boord van dit omgebouwde landingsvaartuig uit de oorlog stond een complete elektriciteitscentrale “die de gehele stad Goes van electriciteit kan voorzien”. Het bijzondere aan dit vaartuig was dat hij onder water “een bitumineus mengsel kan aanbrengen op de drempel waarop de dam wordt gebouwd”. Daartoe is de Dorus Heijmans uitgerust met een 20 meter lange pijp, waardoor het asfalt naar de bodem wordt vervoerd.

Het wordt een kabelbaan

De succesvolle afsluiting van de zuidelijk geul met caissons hield de Deltadienst van Rijkswaterstaat niet af van het voornemen om de veel bredere noordelijk geul – tussen de Krammerplaat en Overflakkee – helemaal anders aan te pakken. In oktober 1961 ging de kogel door de kerk. “Rijkswaterstaat heeft het besluit genomen dat het laatste sluitgat tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee zal worden afgesloten met een kabelbaan, waarlangs enorme gondels lopen”, zo meldden de kranten. “In de vroege zomer van 1963 zal het dijklichaam daar over de laatste 1200 meter in zijn volle breedte

Werkzaamheden in de monstrueuze bouwput voor de schutsluis in de Grevelingendam, in 1961. Foto Collectie Beeldbank Gemeentearchief SchouwenDuiveland


DINSDAG 31 MAART 2015

VIJFTIG JAAR GREVELINGENDAM langzaam maar zeker omhoog worden gebracht. En wel vanuit de lucht!”, schrijft de PZC enthousiast, dan wel met enig ongeloof. “Boven het door dit sluitgat kolkende water zullen in een haast onafgebroken tempo gondels aan een kabelbaan zweven die hun lasten stortsteen gelijkmatig op de zichtbaar groeiende sluitingsdam zullen deponeren.”

Woonarken aan de Noorddijk bij Bruinisse, van personeel van de aannemersfirma Boltje uit Zwolle, met baggermolen en werkbak. Foto Collectie Beeldbank Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Veel “stuurlui aan de wal” waren sceptisch. En leken in het begin gelijk te krijgen. Het wilde niet echt vlotten. De bouw van drie torens waaraan de kabels kwamen te hangen, liep door de strenge winter van 1962/’63 vertraging op. Vervolgens zorgden landelijke stakingen in Frankrijk ervoor dat de gondels later werden geleverd. De gondels waren afkomstig van het in Grenoble gevestigde bedrijf Nyerpic.

Kink in de kabel

Het deel van de dam tussen Bruinisse en de Krammerplaat werd nog met caissons gedicht, voor het noordelijk deel kwamen de kabelbanen. Op de caissons ligt een persleiding om deze vol te spuiten met zand. Foto Collectie Beeldbank Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Rijswerkers brengen een kraagstuk aan, hun zinkstukken vormen de bodem van de Grevelingendam. Foto Collectie Beeldbank Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

De dam is vooral hand handwerk aangelegd. Hier is de steenzetter bezig met het plaatsen van een basaltsteen glooiing. Hij gebruikt zijn stootijzer om de steen aan te zetten. Foto Collectie Beeldbank Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Echt fout ging het pas toen de dikke kabels aan de drie masten moesten worden gehangen en daarna strak gespannen. Het eerste onderdeel verliep nog naar wens. De Vrije Zeeuw van 13 juli meldt dat “de eerste kabel met een doorsnee van bijna 10 centimeter over het 1200 meter brede stroomgat is getrokken. Drie kabelmasten dragen nu de 1880 meter lange kabelbaan. Zes drijvende bokken waren ervoor nodig om de kabels op de opleggeleiders van de torens te tillen”. Maar bij het spannen van de kabels gaat het mis. Op 23 augustus kopt De Stem: ‘Kabel bij spannen gebroken’. In het artikel staat de oorzaak: “Het straktrekken geschiedde met een motorlier vanaf de Flakkeese wal. De kabel moest op 300 ton spanning worden gebracht, doch toen een spanning van 230 ton was bereikt, knapte hij met een harde knal af.” Gevolg, maanden vertraging, want de 90 ton zware kabel moest ook weer uit Frankrijk komen en eerst nog worden gemaakt. “De montage daarvan zal verschillende maanden in beslag nemen.” Zie je wel, zullen de stuurlui aan de wal hebben gedacht. De Zierikzeesche Nieuwsbode van 25 oktober heeft hun commentaar kennelijk gehoord: “Er gingen stemmen op om de sluiting toch maar op de langzamerhand traditioneel geworden methode met caissons te verrichten.” Maar Rijkswaterstaat was onverzettelijk, met als argument: na de Grevelingendam komen de Oosterschelde en het Brouwershavense Gat nog aan beurt. Daar kun je niet met caissons aan komen zetten. Dat moet ook met een kabelbaan, waarmee we hier in de Grevelingen ervaring kunnen opdoen. Dus gaan we door met het experiment. Omdat het wachten was op een nieuwe kabel, lag het werk wel geruime tijd stil. Het duurde tot halverwege februari 1964 voordat deze uit Frankrijk aankwam. In afwachting daarvan kon er al wel proef worden gedraaid met de gondels boven het laadterrein. Volgens de PZC hing de eerste ‘autobus zonder wielen’ op 1 november 1963 aan de monorail. “Die kan nu vast proefrondjes gaan rijden over het 250 meter lange baanvak. Maar langs de kabel roetsjen is er voorlopig niet bij.” Een maand later woont een journalist van de PZC zo’n proef bij. “Piloten of gondeliers starten de 310 pk sterke motor van hun zweefkist en draaien een rondje boven

het opslagterrein. Onder hun buik hangt een stalen net – gewicht 2 ton! – en daarin hebben zij al een vrachtje geladen, opgehesen en weer leeg gekiept. Om het karwei straks in 2 maanden te kunnen klaren zijn 40 gondeliers nodig die volcontinu ritjes maken”, schrijft hij. Weer een andere journalist, werkend voor De Vrije Zeeuw, interviewt eind februari 1964 Lucien Meersman, wiens taak het is de aankomende gondeliers te selecteren en wegwijs te maken. Uit zijn verhaal wordt duidelijk dat de sollicitanten een bont gezelschap vormen. “Onder de gegadigden bevinden zich oud-Afrikajagers, straaljagerpiloten en ontdekkingsreizigers.” Ook leren we dat elke gondel een tweekoppige bemanning krijgt: een gondelier en een assistent. En dat de gondelier straks per radio in contact staat met de centrale commandopost op de wal, die hem vertelt waar precies hij zijn lading mag laten vallen.

Gondelvaart

In april wordt een tweede poging gedaan om de kabel te spannen. Ook nu, acht maanden na de eerste poging, gaat het fout, maar deze keer breekt de kabel tenminste niet. Er is iets mis met een lier en dat is redelijk snel te verhelpen, zodat De Stem van 20 juni kan melden dat de eerste gondel de Grevelingen is overgestoken. Zonder horten of stoten gleed de Franse gondelier Henri Joubert van de Duivelandse naar de Goereese kust, al had hij wel enige moeite om de helling naar de pyloon in het midden van het sluitgat te nemen. Hij had nog geen vracht stenen bij zich. De journalisten die het schouwspel bijwoonden, konden dus niet vaststellen of de kabel die normaal 32 meter boven het water hing, 22 meter zou doorbuigen als de gondel beladen voorbijkwam. Op 12 augustus die zomer toont De Vrije Zeeuw een foto van de eerste gondel die zijn lading steen in het sluitgat kiepert. Niet elke gondel heeft overigens een soortgelijke vracht onder zich hangen. Nu eens vervoert hij fijn of juist grof grind, dan weer stortstenen en ook die zijn niet altijd even groot. De ene keer wegen ze slechts 10 kilo, dan weer 300 kilo. Een volgende keer kan de lading bestaan uit speciale zandzakken of zandasfalt waarbij elke zak precies 2,5 ton weegt. Vanzelf sprekend kre gen d e Deltawerken koninklijk bezoek. Zo bezocht koningin Juliana op 1 september 1964 de Grevelingendam. Uiteraard berichten de kranten daarover: “Een enorme mensenmenigte op de hoek van St. Jacob had een lachende en wuivende koningin uitgeleide gaan, staat in het Eilanden-Nieuws te lezen. “Aan boord van de Ventjager zag ze hoe zes rode gondels de Grevelingen bombardeerden met grof grint. En in het voorlichtings-

centrum Deltaschouw op de kop van de Krammerplaat bekeek zij de maquette, de luchtfoto’s en de werkschema’s.” Tot slot liet zij zich door een van trots glimmende Henri Joubert uitleggen hoe hij de gondel bediende met zijn handles en knoppen. Daarna gaat het snel, want al op 12 november schrijft de PZC dat iemand bij laag water zonder natte voeten te krijgen, van de ene kant naar de andere kant over de sluitdam kan lopen. “Wel moet hij dan hoge laarzen aantrekken.” Bijna aan het einde van die maand bericht De Vrije Zeeuw dat de zandzuigers HAM 209 en de Beverwijk 37 eerdaags beginnen met het opspuiten van het zandlichaam voor de eigenlijke dijk. “Dat doen zij achter de sluitdam.” De dijk gaat niet parallel met de dam lopen, maar krijgt een flauwe bocht. “Het opspuiten van het dijlichaam zal een half jaar duren. Er is ruim 2 miljoen kuub zand voor nodig.”

Het tussenstuk

Natuurlijk was het toedammen van de twee stroomgeulen het spectaculairst, maar ook de aanleg van de dam over de Krammerplaat was geen fluitje van een cent. Er werd al mee begonnen nog voordat de schutsluis in het zuidelijk deel van de dam af was. “Op 28 maart vindt de aanbesteding plaats voor het grootste deel van de dam: het 4100 meter lange gedeelte van Bruinisse tot de NO-kant van de Krammerplaat”, kondigde het Zeeuwsch Dagblad op 3 maart 1961 aan. “Eind dit jaar moet de dijk over de plaat klaar zijn.” Ook bij de aanleg van dit tussenstuk worden innovaties toegepast, al was dat woord toen nog niet in de mode, men hield het op experimenten. De PZC van 20 september 1962 schrijft erover: “Voor het afwerken van de tijzone wordt een nieuw product gebruikt: stortsteen-asfalbeton.” De krant mag ook het recept prijsgeven: verhit in een trommel asfaltbeton en meng daar schoongemaakte en voorverwarmde stortsteen doorheen. Voer de stortsteen via een transportband naar de mengtoren en zorg ervoor dat u nooit meer dan 500 kg stortsteen tegelijk aan de brij toevoegt. Rijd het mengsel vervolgens met vrachtauto’s naar het dijktalud. Als het experiment slaagt, wordt het ook elders toegepast, meldt de krant. Twee maanden later geeft het Eilanden-Nieuws nog meer details van de receptuur prijs: “450 man zijn bezig de lange dijk te behoeden voor wegspoeling: de buitenzijde krijgt een decimeters dikke laag asfaltbeton: Het zand dat voor deze “asfaltbrij” nodig is, komt niet van de plaat zelf, want het heeft niet de juiste samenstelling. Het is te fijn en te korrelig. Het moet hoe-

Brouwersdam kwam pas later: waarom? Waarom is de Brouwersdam niet eerder aangelegd dan de Grevelingendam? Het antwoord op deze logische vraag, heeft een waterstaatkundig antwoord. De Grevelingendam is op een betrekkelijk rustig punt in de delta aangelegd: daar waar de vloedstromen vanuit de Oosterschelde en de Grevelingen elkaar ontmoeten. Stel dat de Brouwersdam als eerste was aangelegd, dan zou er meer stroming door het nauwe Zijpe ontstaan, omdat eb en vloed dan allebei via de Oosterschelde de omweg naar de Grevelingen zouden maken. Die sterke stroming kon een gevaar voor de dijken betekenen. Bovendien zou dat lastig zijn voor de scheepvaart, die toen nog geen gebruik kon maken van het Schelde-Rijnkanaal.


VIJFTIG JAAR GREVELINGENDAM

DINSDAG 31 MAART 2015

Vijf centimeter... Voor de aanleg van de Grevelingendam is 650.000 ton mijnsteen, 250.000 kuub klei, 160.000 ton grind, 350.000 ton stortsteen, 120.000 vierkante meter betonblokken en 200.00 ton asfalt gebruikt. Als al dit materiaal keurig over Schouwen-Duiveland zou zijn uitgesmeerd, zou het hele eiland 5 centimeter zijn opgehoogd. kig en kantig van korrel zijn’ en dus wordt het per schip aangevoerd naar de werkhaven, Daar ‘staan “vlammenbrakende machines” die het zand drogen, mengen met een fijne steenslag, waarvoor als bindmiddel gloeiend heet asfalt wordt gebruikt, aangevuld met een z.g. vulstof, een product dat als cement in zakken wordt aangevoerd.” De journalist van het EilandenNieuws neemt ook een ‘onooglijk vierwielig wagentje’ waar dat over de verse glooiing rijdt en inspecteert of de glooiing wel overal de juiste samenstelling heeft. De boormonsters die het wagentje maakt, worden afgeleverd bij een laboratorium op de Krammerplaat die de structuur nauwkeurig onderzoekt en vergelijkt met wat er uit de asfaltmolen komt. “Is er iets mis, dan wordt er meteen gestopt en worden verbeteringen aangebracht.” Over de boorkop weet de krant nog te melden dat deze bestaat uit industriediamant die na 20 boringen al moet worden vervangen. “De belastingbetaler merkt dat wel in zijn portemonnaie, maar achter de dam moet het veilig zijn, risico kan men na de ramp van 1953 niet meer lopen.” Ook bij het werk aan dit tussenstuk van de dam gaan dingen fout. Op 1 september 1962 meldt de PZC dat de Dorus Heijmans, de drijvende asfaltfabriek van de firma NV Bitumarin, zaterdag op 400 meter uit de Goereese wal is gezonken. Gelukkig in het weekend, zodat bijna niemand van de dertig bemanningsleden aan boord was. De twee man die de wacht hielden, konden het schip tijdig verlaten. Wrang was dat het werk van het gevaarte de maandag erna klaar zou zijn. Het schip was bezig het laatste stukje van de asfaltloper uit te rollen op de drempel voor de dam. “Het schip is zijn eigen product achterna gegaan”, grapte de krant. Ernstiger is het ongeluk waarover de PZC op 28 december dat jaar bericht. “Man verdronken. M. Koolaard uit Bruinisse is uitgegleden tijdens het overstappen van een drijvende kraan op een roeiboot.” Nauwelijks twee maanden later, op 4 februari 1963 meldt De Stem dat er drie mannen gewond zijn geraakt, van wie één zwaar, bij een brand in het bemanningshuis op de Grevelingendam.

Strenge winter

Die ongelukken vinden plaats tijdens de barre winter van 1962/’63, waarin het werk nagenoeg stil komt te liggen. Het wordt zo koud dat het Eilanden-Nieuws op 29 januari 1963 een artikel wijdt aan een groep van twaalf mannen die lopende het Haringvliet oversteekt. Ernaast staat een al even opmerkelijk bericht over ijsvorming op de Grevelingen. “Zelfs oude mensen kunnen zich niet heugen ooit zo’n ijsdam van enkele meters hoog en tientallen meters lang op de

De (groenkleurige) draaischijf op de kust van Flakkee, op de foto nog in werking, is bewaard gebleven als monument. Foto Collectie Beeldbank Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

De kabelbaan was indrukwekkend, zoals deze foto laat zien. Hier wordt de kabelbaan nog opgebouwd, met pylonen en gondels. Foto Collectie Beeldbank Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Krammerplaat te hebben gezien.” Pas begin maart wil de winter wijken. Vandaar dat de PZC op 6 maart kan berichten dat er “sinds gisteren weer rookslierten glijden boven de kop van de Grevelingendam. Grote kranen zwenken hun armen weer heen en weer. Uit grijpers ruist de stortsteen weer op grote hopen op de wal en in het water van de Oostkophaven”. De winter van 1962/’63 was de laatste, waarin de zeegaten ijsvrij gehouden moesten worden voor de diverse autoveren. Op 25 januari 1963 meldt de Zierikzeesche Nieuwsbode dat alleen al het ijsvrij houden van de veerverbindingen van Goeree met Numansdorp en Hellevoetsluis de provincie ZuidHolland 5000 gulden per dag kostte.

Nog een imposant beeld van de kabelbaan, gondels hangen hier boven de nog geenszins afgedichte Grevelingen.Foto Beeldbank Rijkswaterstaat

De inwoners van SchouwenDuiveland hebben die winter nog maar één levenslijntje met de buitenwereld: het veer Anna Jacobapolder-Zijpe. De veerdienst tussen De Val (Zierikzee) en Kats is tot ongenoegen van velen al op 11 januari gestaakt, doordat de oostenwind voor een opeenhoping van drijfijs voor de haven van Kats zorgde. De relatief korte overtocht naar Sint Philipsland is daarom koste wat kost opengehouden. Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en alle gemeentes op Schouwen-Duiveland droegen de kosten voor de inzet van een sleepboot die de veerboot op zijn tocht begeleidde. En dan nog liep het ss Zijpe wel eens vast. Zoals op 29 januari, toen de motor stilviel en de sleepboot Anton tegelijk als ijsbreker en bergingsvaartuig moest fungeren. In afwachting van het vaarklaar zijn van de tweede veerboot, de Krammer, nam de Anton de rol van veerboot over, wat betekende dat alleen personen overgezet konden worden. Auto’s bleven op de veerstoep achter. Begin februari werd de toestand precair. De Stem van 5 februari rept van een angstig avontuur dat passagiers die zaterdag daarvoor beleefden. De sleepboot die mensen overzette, raakte verstikt in de onafzienbare ijsvlakte en geraakte pas na drie uur aan de overkant. De veerboot zelf kon door de extreem lage waterstanden maar een enkele overtocht maken, reden waarom ziekenauto’s, vrachtwagens geladen met kolen en auto’s van bodediensten voorrang kregen. Het bericht eindigt met de vaststelling dat er nog geen gevaar bestaat voor de kolenvoorziening, maar dat het niet ondenkbaar is dat

er een schaarste aan levensmiddelen ontstaat.

Einde van de veerdiensten

Het veer Anna Jacobapolder-Zijpe heeft niet alleen die strenge winter doorstaan, maar heeft ook nog lang de Deltawerken kunnen weerstaan. Pas in 1988 is het opgeheven. En als de Philipsdam niet alsnog op de tekentafel was verschenen, had het misschien nog in de vaart geweest. De Philipsdam, die halverwege de Grevelingen begint en eindigt op het oostelijke puntje van St. Philipsland, maakte oorspronkelijk geen deel uit van het Deltaplan. Pas toen in 1976 werd besloten de Oosterschelde niet af te dammen, maar te voorzien van een open kering, was er een dam nodig die het Krammer van het Volkerak zou scheiden. Met de aanleg van de Philipsdam is eind 1976 begonnen en op 2 februari 1987 werd hij geopend. Weinig mensen zullen rouwig zijn geweest om de opheffing van het veer, want het was berucht om zijn lange wachttijden. Op zomerse dagen klonk op de radio regelmatig het bericht: “De wachttijd voor het veer Anna Jacobapolder-Zijpe bedraagt vier uur.” Dat is nu verleden tijd, net als de mogelijkheid om in Bruinisse de pont naar Rotterdam te nemen. Want al op 20 april 1965 stond in de Zierikzeesche Nieuwsbode te lezen dat “twee veerponten, de Grevelingen en de Stad Zierikzee, waarvan de laatste jarenlang de veerdienst tussen Bruinisse en Rotterdam onderhield, naar de sloper zijn gegaan”. Een paar weken eerder kondigde dezelfde krant de opheffing van een andere veerdienst aan. “De veerdienst op Flakkee, begonnen in 1915 door de gebroeders Maas, die dit jaar zijn gouden jubileum zou hebben gevierd, wordt met ingang van 1 april opgeheven.” En dat was geen grap. SchouwenDuiveland kreeg diezelfde datum zijn lang gekoesterde – eerste – vaste oeververbinding. Er zouden er nog drie volgen: de Zeelandbrug (1965), de Brouwersdam (1971) en als laatste de Oosterscheldekering (1986). Schouwen-Dammeland had een nieuwe naam voor het eiland kunnen worden.

Deze foto uit 1972 toont de Grevelingendam in voltooide en nog prille staat. De schutsluis (links) is zichtbaar, rechts ligt de zogeheten Rijkswerkhaven en bovenin is duidelijk te zien dat het recreatiegebied nog helemaal aangelegd moet worden. Foto Collectie Beeldbank Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Deze foto uit 1972 toont de Grevelingendam in voltooide en nog prille staat. De schutsluis (links) is zichtbaar, rechts ligt de zogeheten Rijkswerkhaven en bovenin is duidelijk te zien dat het recreatiegebied nog helemaal aangelegd moet worden.Foto Collectie Beeldbank Gemeentearchief Schouwen-Duiveland


VIJFTIG JAAR GREVELINGENDAM

DINSDAG 31 MAART 2015

Tinus Flikweert, medewerker Waterloopkundige afdeling

‘Je pakt nu de auto en je kunt álle kanten uit’ Tinus Flikweert wil liever niet gefotografeerd worden. Hij wil per se de indruk vermijden dat hij zichzelf een belangrijke rol toedicht. “Ik was”, zegt hij in zijn woning in Nieuwerkerk, “slecht een klein schakeltje in het geheel” – en dat bovendien niet eens in zijn eentje. Maar hij was wel een essentieel schakeltje. Flikweert (1927) mag dan niet lijfelijk hebben meegewerkt aan de opbouw van de Grevelingendam, als medewerker van de Waterloopkundige afdeling van de Deltadienst Rijkswaterstaat in Zierikzee, heeft hij wel het voorbereidende werk verricht dat nodig is om aan de bouw van die dam te kunnen beginnen. Korter gezegd: Tinus Flikweert droeg het materiaal aan voor het bestek. En zonder bestek geen dam. Voor de niet-ingewijden: een bestek is een boekwerk, waarin van A tot Z nauwkeurig alle benodigde bouwwerkzaamheden worden beschreven, opdat de aannemer die op het project wil inschrijven, zijn prijs kan bepalen. Martinus Flikweert en enkele van zijn eveneens in Zierikzee gestationeerde collega’s hadden de taak voor dit bestek veel voorwerk te doen. Daartoe moesten zij bijvoorbeeld dwarsprofielen maken, stroomsnelheden meten, dieptepeilingen uitvoeren, meetlijnen uitzetten, genummerde groenhartpalen plaatsen, een schietlood hanteren en wortels trekken uit kwadraten – allemaal werkzaamheden die een leek te technisch zullen voorkomen, maar die onontbeerlijk zijn.

Hoofdraai

Flikweert trad in dienst van de Waterloopkundige afdeling in 1955, en vertrok er in 1989. In al die voorbije decennia “is er zoveel gebeurd”, dat hij niet meer kan vaststellen in welk jaar zijn betrokkenheid bij de Grevelingendam begon. “Je bent er steeds mee bezig gedurende een bepaalde tijd, maar ik hield er geen dagboek van bij. Ik weet het niet meer in de tijd te plaat-

Tinus Flikweert, hier waterpassend aan het werk op het land: ‘De bodem van de Grevelingen is grillig, en om dat verloop zichtbaar te maken, zijn dwarsprofielen nodig.” Foto Privébezit

sen”, verontschuldigt hij zich. Hij voorzag al dat zijn uitleg misschien wel enigszins onnavolgbaar zou worden voor de gemiddelde lezer, en schreef daarom op voorhand al op de pc een handzame toelichting. Maar zelfs daarin staan moeilijke zinnen over de zogenaamde hoofdraai en hulpraai, en de Snelliusmeting die noodzakelijk is, zodat wordt besloten het begrijpelijk te houden. Geduldig en behulpzaam geeft Flikweert steeds opnieuw verduidelijking. In het bestek staat niet alleen omschreven hoe het werk moet worden uitgevoerd, maar tevens welke hoeveelheden nodig zijn en binnen welk tijdsbestek het dient te worden uitgevoerd. Om nu dat bestek te kunnen samenstellen, zijn “ter plaatse waarnemingen” nodig. Ter plaatse is de watervlakte tussen Bruinisse en de kust van Flakkee. Dat dáár de Grevelingendam zou komen, was al bepaald door de Deltadienst. Flikweert en zijn collega’s moesten dit gebied nu bodemkundig en meetkundig in kaart brengen.

Grillig

“We begonnen ermee de hele bodem te verkennen.” Die bodem

is grillig en om het verloop daarvan zichtbaar te kunnen maken, wordt er gepeild en gemeten. Zo ontstaan de dwarsprofielen, aan de hand waarvan vastgesteld kan worden hoeveel duizenden kubieke meters zand nodig zijn, en hoeveel ton stortsteen, om daarmee de hoogte te bereiken die de dam als waterkerende dijk vereist. Waterpastoestellen komen er aan te pas, maar ook een meetvlet, een boot waarmee om de zoveel meter met een echolood de diepten worden gepeild, terwijl intussen, op de wal, tegelijk de waterstand wordt gemeten. “Want de ligging van het bodemprofiel moet immers herleid worden tot NAP”, zegt Flikweert, die dit werk met een ploeg van vier man deed. Vanaf die vlet werden, met een Ott-molen, de stroomsnelheden in meters per seconde gemeten. Dat gebeurde in de buurt van het tracé van de Grevelingendam. De Grevelingen kende nog wisselende snelheden, en zeker in het sluitgat, de laatste opening, “moet de aannemer weten hoe zwaar de stortstenen moeten zijn, willen ze niet wegspoelen.” Minstens zo belangrijk zijn ook de

peil- en situatietekeningen. Deze geven aan wáár precies de aannemer dan in die watervlakte aan de slag moet. Om dat op kaart te kunnen brengen, zichtbaar te maken dus, moet ‘de situatie”, de locatie van de dam, meetkundig ingemeten worden. Hiertoe zetten Flikweert en de zijnen op de Krammerplaat in de lengterichting twee meetlijnen uit, een hoofdraai en een hulpraai. In de hoofdraai wordt er om de 50 of 100 meter een genummerde paal in het zand geslagen, bijvoorbeeld een kilometer lang. Op een afstand van 100 of 200 meter wordt loodrecht daarvandaan een hulpraai uitgemeten, en ook weer met palen gemarkeerd. Uiteindelijk levert dit inmeten, waarbij spitsen van minstens drie of vier kerktorens worden ingeschakeld, bruikbare en betrouwbare coördinaten op – en weet de aannemer waar hij zijn moet.

Begroting

Enkele maanden zijn de medewerkers van de Waterloopkundige afdeling uit Zierikzee hiermee doende geweest, voordat het tracé over de hele lengte in kaart was gebracht.

“Als alle gegevens bekend zijn”, vervolgt Flikweert, “worden ze uitgewerkt op kantoor.” Vervolgens wordt al dit materiaal ter hand gesteld aan de uitvoerende dienst, die het bestek gaat schrijven. De aparte afdeling Kostprijsberekening stelt de begroting op. Voorafgaand hieraan moest zij eerst nog de prijzen van al het benodigde materiaal, zoals zand, stortsteen, huur van een zandzuiger, machines, kosten van de kabel en gondels, uitzoeken. Aannemers worden daarna uitgenodigd erop in te schrijven. Maar daar had Flikweert al geen bemoeienis meer mee, hij trok al verder naar een volgend project. Toen de Grevelingendam in 1965 eenmaal kant-en-klaar was, beleefde Flikweert de openstelling als “een geweldige vooruitgang”. Voorbij was dat tijdrovende reizen met al die pontjes, naar Goes, Herkingen en Brabant. “Winkelen in Rotterdam was heel omslachtig.” De dam heeft voor gemak gezorgd, vindt hij. “Die obstakels van vroeger; daar zijn we nu gelukkig vanaf. Je pakt nu de auto en je kunt alle kanten uit.”

Met deze peilvlet de ‘Scelt’ voerde Flikweert jarenlang zijn werkzaamheden uit, bijvoorbeeld door met een echolood de verschillende diepten van de Grevelingen te bepalen. Foto Privébezit

Jaap van der Schelde, zinkstukkenmaker

‘Je moest blijven draaien, anders kregen de duikers geen lucht meer’ Hij kende het vak van huis uit niet, hij was agrarisch arbeider. Maar Jacob Pieter van der Schelde besloot de overstap te wagen, en liet zich opleiden tot zinkstukkenmaker. Hij werd er uiterst bedreven in, als een volleerd ambachtsman. Van der Schelde mag zich er op beroepen dat hij – én uiteraard zijn collega’s – de bodem voor de Grevelingendam heeft gelegd. Pin hem niet vast op het precieze jaar, maar ergens begin jaren zestig ontstond voor Jaap van der Schelde (1929) zijn betrokkenheid bij de Grevelingendam. Misschien ook eerder, zijn geheugen heeft dit feit losgelaten. In elk geval werkte hij, zo vertelt hij in zijn woning in Scharendijke, “vanaf het allereerste begin” mee aan de daadwerkelijke aanleg van de dam. “Ze moesten er mensen voor hebben en je kon je opgeven voor een cursus in Bruinisse.” Dat deed hij, de schaar-

ste aan betaalde arbeid noopte hem ertoe. Na enkele weken beheerste hij het vak. Hij kon zinkstukken maken, die grote matten van gevlochten rijshout. “Ik heb er nooit een papiertje voor gekregen.”

Wilgen

Van Oord, het wereldwijde concern in Werkendam, nam hem in dienst en zette hem aan het werk. Op een helling in Bruinisse begon het voor hem. Samen met tientallen collega’s fabriceerde hij er de zinkstukken. De zinkstukkenmakers waren vanzelfsprekend grotendeels afkomstig uit Werkendam, maar enkelen kwam van Schouwen-Duiveland zelf, uit Zierikzee, Serooskerke, Oosterland en Scharendijke. Van der Schelde weet nog de handelingen die hij moest verrichten. “Het rijshout werd aangevoerd per schip of op een autotrailer. Wij legden dat rijshout, de takken en twijgen van wilgen, in

een goot en vlochten het in mekaar tot wiepen, met om de vijftig cm een wiepband. De totale lengte van de zinkstukken hing af van de grootte die nodig was, maar twintig bij dertig meter was het meestal wel.” Als het vlechtwerk klaar was, werd de mat naar beneden, naar het water gerold en zo, drijvend achter een sleepboot, naar “de plek van bestemming” gesleept. Daar werd het zinkstuk vanaf een vlet verzwaard met forse stortstenen, zodat het zonk. Dit afzinken kon alleen “bij een bepaald tij”. Dit precisiewerk werd geregisseerd door de zinkbaas, volgens Van der Schelde een man die nogal een barse toon hanteerde. Na het afzinken moest nog gecontroleerd worden op de matten inderdaad op hun plaats lagen. Dat deden de duikers. Onder water kregen zij door een slang zuurstof toegediend, via een apparaat dat door twee mannen met een groot wiel werd aange-

dreven. Van der Schelde: “Dit was primitief. Je kon niet zomaar stoppen als je moe werd, of even een sigaretje roken. Je moest maar blij-

ven draaien, want anders kregen de duikers geen lucht meer.” Sowieso liepen duikers risico’s, vooral als er plots slecht weer aanbrak.

Jaap van der Schelde uit Scharendijke: “Het is een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd.” Foto Gert van Engelen


VIJFTIG JAAR GREVELINGENDAM Stabiel

Zinkstukken zorgen ervoor dat de bodem is beschermd tegen erosie door stromend water; zij houden de bodem op hun plek. Maar ze vormen ook de bodem voor de waterbouwkundige werken die er bovenop worden gebouwd, de strekdammen, kribben en dijken. Ook worden ze gebruikt voor het verstevigen van oevers tegen golfslag en bij dijkverzwaringen. Van der Schelde heeft niet alleen zinkstukken vervaardigd, hij voer soms ook mee op de sleepboot. “Je deed van alles. Het was gevarieerd werk, maar ook hard en zwaar. Alles ging in het begin nog met de hand.” De dagen waren ook lang, twee tijen overbruggen was geen uitzondering. Ook werkte hij op de zogenoemde mattenlegger. Dat was een schip, waar rollen kunststofmatten vanaf werden gerold, een andere, nieuwe vorm van bodembescherming. “Aan de beide kanten van deze nylonmatten maakten wij kunststofzakjes vast, die door ons waren volgespoten met zand, en

Rijswerkers zijn op deze foto bij Bruinisse aan het werk met het ballasten van een zinkstuk. Collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

vervolgens werden die matten afgezonken.” Zandworstenmatten werden deze ook wel genoemd. Bij zijn weten is er ondanks alle gevaren die bij het werk loerden, nooit een ongeluk gebeurd. “Ik snap dat niet”, zegt Van der Schelde. “En het is echt een wonder. Als je met

die bakken met grote blokken basalt in woest water terecht kwam, moest je die vlet maar eens stabiel zien te houden.” Eén keer maakte hij het op zo’n vlet mee dat mét een stortsteen zijn collega naast hem overboord sloeg. “Gelukkig kwam hij weer boven water, zodat we hem

konden grijpen.” Eerlijk voegt hij eraan toe dat de mannen gevarengeld bij hun loon kregen. Dat kwam Van der Schelde , inmiddels in 1963 getrouwd met Ina Jacoba Adriana Plandsoen (1942), uitstekend uit. Glimlachend: “Geld verzoent de arbeid. We hebben goed verdiend.” Later werd het werk iets lichter. “De mechanische tijd brak aan. Er kwam bijvoorbeeld een wiepmachine, die met plastic touw de wiepen ging maken. Toen waren er minder mannen nodig; die werden ergens anders ingezet. Ook verscheen er een bouwkraan, die twintig, dertig bossen rijshout tegelijk, met een strop eromheen uit de scheepjes op de helling hees. Dat ging veel sneller.”

Trots

In 1965 was de Grevelingendam voltooid. Jaap van der Schelde kwam in Delft terecht, waar hij op het terrein van de TH als stratenmaker aan de slag ging. Maar het zinkstukken maken zou hij daarna weer oppakken, gedurende vele jaren. Hij werd

DINSDAG 31 MAART 2015 ingezet bij de Brouwersdam, en ook bij de Val, waar zinkstukken nodig waren voor de pijlers van de Zeelandbrug. De totstandkoming van de Grevelingendam noemt hij “een verbetering”: er was hierdoor een vlotte verbinding ontstaan. “Schouwen-Duiveland was een geïsoleerd eiland. Vroeger moest je steeds met pontjes naar de overkant. (Lachend:) Dat was trouwens tegen de bandieten. Die konden zo makkelijk het eiland niet af.” Maar is hij ook trots op zijn bijdrage aan de Grevelingendam? Van der Schelde antwoordt zuinigjes. “Trots ben ik op de Brouwersdam, hier vlakbij. Daar ga ik vaak overheen, lopend of met de fiets. En dan denk ik: ‘Ik loop over m’n eigen werk.’ En ook: ‘Dat dat toch maar kan, zo lopen over zo’n dam die veertig meter diep in de Noordzee ligt.’ Dat gevoel heb ik minder met de Grevelingendam. Die ligt verder weg; daar kom ik niet zo vaak.” Zijn echtgenote knikt: “Bruinisse ligt ons niet zo, dat woont een ander type mensen.”

Daan von Eugen, uitvoerder

‘Je komt daar aan en er is alleen maar water, zee. En daar moet je ’t maken’ Daan von Eugen was uitvoerder bij de aannemer die in opdracht van Rijkswaterstaat de Grevelingendam maakte. Da’s helder. Maar wat deed hij dan precies als uitvoerder? Von Eugen zucht. Niet omdat hij niet z’n best zou willen doen om het antwoord te geven, in tegendeel, maar omdat zijn functie zich niet in een enkele zin laat uitleggen. “Het werk was zó verschrikkelijk divers, en het ging allemaal in elkaar over.” In zijn woning in Ouwerkerk, zittend aan de eettafel, zet hij zich schrap en doet met engelengeduld een poging. Zijn vrouw Erika haalt intussen plakboeken te voorschijn – volgeplakt met honderden krantenknipsels en foto’s; ze vormen de boekhouding van zijn loopbaan – om daarin al bladerend geheugensteuntjes voor hem op te zoeken. Het leven van Daan von Eugen (Laren, 1933) laat zich eenvoudig samenvatten: het was een leven in de Delta. Nog op school was hij in 1953 als stagiair al betrokken bij het sluiten van de stroomgaten bij de Schelphoek en Ouwerkerk; wonden van de watersnoodramp die nodig geheeld moesten worden. Nadat hij in Amsterdam de HTS had voltooid, kon hij als technisch ambtenaar komen werken bij de Deltadienst, van 1957 tot 1959. Vervolgens trad hij in dienst bij het aannemersbedrijf v/h fa. T. den Breejen van den Bout, gevestigd in Aerdenhout. Als assis-

tent-uitvoerder zonder enige ervaring werkte Von Eugen mee aan de aanleg van de Veerse-Gatdam. Meteen daarna kon hij in 1962 overstappen naar de Grevelingendam, het volgende project van zijn werkgever. Von Eugen, nog wonend in Vrouwenpolder, was inmiddels opgeklommen tot uitvoerder. Door de weeks sliep hij eerst nog in de kantoorkeet bij Bruinisse, tot oktober 1962. Toen vestigde hij zich met zijn gezin in Nieuwerkerk. Inmiddels woont hij in Ouwerkerk, sinds 1991 zijn domicilie. Voor de goede orde: Den Breejen van den Bout was niet de enige aannemer die de Grevelingendam mocht maken. “Ik werd, met allerlei collega’s, door mijn werkgever uitgeleend aan de Combinatie Grevelingen, waarin vier aannemers samenwerkten. Veel werk verrichtte ik namens deze combinatie, maar later ook namens een andere combinatie, de Combinatie Willemstad geheten. Deze combinatie noemden we kortweg ‘de Belgen’.”

Loonzakjes

Von Eugen heeft nog gewerkt met de klassieke zinkstukken. Maar al snel ging hij verder met wat bij het Veerse Gat al “een probeersel” was geweest: de nylonmatten, ook wel zandworstenmatten genoemd. “Dit was een nieuw soort zinkstuk, van andere materialen dan voorheen,

Daan von Eugen uit Ouwerkerk: “Het werk was zo verschrikkelijk divers.” Foto Gert van Engelen

kunststof namelijk. Die matten gingen nu in de Grevelingen ook gebruikt worden; men wilde er meer ervaring mee krijgen. Men voorzag dat er op den duur niet genoeg personeel meer te vinden zou zijn voor de klassieke zinkstukken. Want die werden afgezonken met zware stenen, stenen die de mannen van man tot man moesten overtillen, loodzwaar werk.” [Hij voegt volledigheidshalve toe dat het experiment met de nylonmatten geen vervolg heeft gekregen. “Ze zijn na de Grevelingendam niet meer gebruikt.”]

Mijnsteen

Tegelijk met de bodembescherming was Von Eugen op een andere locatie als uitvoerder bezig met het opspuiten van zand. De stortstenen lagen er al als fundering, de zandzuiger spoot er nu zand op, zodat zich een dijklichaam kon vormen. Dat natte zand werd tussen kades binnen de perken gehouden. Die kades werden gemaakt van zwart mijnsteen, afkomstig uit de Limburgse kolenmijnen. Het mijnsteen werd bij Bruinisse vanuit de gearriveerde schepen overgeladen in vrachtwagens. Von Eugen leidde aanvankelijk het overslagbedrijf. “Dat opspuiten deden we zelf”, zegt hij, doelend op zijn firma. “Voor de zinkstukken hadden we een onderaannemer.” Zodra er genoeg zand was opgespoten, werd het dijklichaam met bulldozers afgewerkt en het talud afgedekt met ‘asfalt-gepenetreerd stortsteen’, als bekleding. Ten slotte komt er dan nog de asfalt-deklaag voor de rijbaan, de N59. Ook hierbij had Von Eugen als uitvoerder als taak om alle werkzaamheden gesmeerd te laten verlopen voor de stortbaas en zijn stortarbeiders. Von Eugen hanteerde ook de sextant. Weliswaar had Rijkswaterstaat voor het bestek het tracé in de watermassa tussen Bruinisse en Flakkee al ingemeten. Toch moest Von Eugen nu binnen die uitgezette punten zelf alles inmeten. “De aannemers zijn verantwoordelijk voor het werk, dus moesten wij binnen die punten, binnen de lijnen zeg maar, gedetailleerd alles inmeten, zodat wij ons eigen werk konden inzetten.” Een buitenstaander moet niet licht

Tientallen foto’s bezit Von Eugen van alle projecten waaraan hij heeft meegewerkt. Deze foto toont hem als uitvoerder (uiterst links) op de Grevelingendam in aanleg, waar stortarbeiders met een bulldozer aan het werk zijn op het opgespoten zand. Foto Privébezit

denken over het belang van dit inmeten. “Je moet je voorstellen”, zegt Von Eugen, “wij komen daar bij de Grevelingen en er is alleen maar water. Zee. En dáár moet je ’t maken.” Uiteindelijk heeft hij zo’n beetje aan de hele dam meegewerkt. Want behalve bij dat eerste dijkvak na de bouwput waarin de schutsluis van Bruinisse is gekomen, was hij ook betrokken bij het afsluiten van het tussenliggende zuidelijke sluitgat met die aan elkaar verbonden caissons, elk zo’n twaalf bij zeven meter groot. Soms kon er trouwens domweg niet gewerkt worden: wettelijk mag er tussen 1 oktober en 1 april niet aan dijken worden gemorreld. En ook hield een barre winter (1962-1963) het personeel onledig. Samen met de Combinatie Willemstad had Von Eugen ook nog alles te maken met de spectaculaire kabelbaan. Hij heeft er een anekdote aan overgehouden. “Een anesthesist moest eens dringend helpen bij een operatie in Zierikzee. Hij werkte in het ziekenhuis van Dirksland. Ik heb die man toen met de kabelbaan overgezet, hij had anders een grote omweg moeten maken. Dat soort dingen doe je ook als uitvoerder.”

Sporen!

In totaal heeft Von Eugen enkele jaren

bijgedragen aan de vormgeving van de Grevelingendam. Zijn volgende klus werd de Brouwersdam, daarna volgde de Oosterscheldekering, steeds opklimmend, van uitvoerder naar hoofduitvoerder, om ten slotte in 1995 af te zwaaien als projectmanager van Boskalis. Hij kijkt op de Grevelingendam met warmte terug. “Het was heel leuk werk, heel plezierig ook, omdat je dichtbij de mensen staat. Bij de Oosterscheldekering stond je al verder van de mensen af. De periode was ook leerzaam voor mij. Het werk voor Rijkswaterstaat, met zeer deskundige mensen daar, heeft mij echt gevormd.” Een of twee dagen na de opening in 1965 was Von Eugen terug op de Grevelingendam. Aan weerskanten van de rijbaan zag hij sporen in de grond. Een automobilist bleek brutaalweg midden op de rijbaan even te zijn gekeerd. “Sporen! In mijn dijk! Ik had net als uitvoerder alle moeite gedaan om alles netjes te maken en in te zaaien, rijdt iemand er gewoon doorheen! Ja, ik was behoorlijk boos.” Wat allemaal onverlet laat, dat hij trots is op de Grevelingendam. “Toen die er eenmaal lag, was Schouwen-Duiveland dichter bij de wereld gebracht.” Anders gezegd: het eiland was een wereldregio geworden.


Vraagprijs

â‚Ź 225.000,- k.k.

GrevelinGenstraat ZierikZee

BOUWGrOnD t.B.v. BeDrijfsPanD Met Zicht OP n59 - Perceel 1.920 m2 - totaal ca. 1300m2 BvO - Detailhandel, kantoren - 17 parkeerplaatsen

Manhuisstraat 1-3 4301 Bk Zierikzee

www.deltamakelaardij.nl info@deltamakelaardij.nl

telefoon: 0111 - 417 808

Weg van de Buitenlandse Pers 5, Ouwerkerk, tel 0111-644382, www.watersnoodmuseum.nl


VIJFTIG JAAR GREVELINGENDAM

DINSDAG 31 MAART 2015

Loek Hameete, gondelier

‘Ik heb er lekker verdiend’

De Grevelingendam was al deels gevorderd, van Bruinisse tot de Krammerplaat midden in het zeegat, toen het gebeurde: opeens verschenen er kabels met gondels. Het was een wonderlijk, adembenemend gezicht – niet alleen voor de eilandbewoners, maar voor iedere passerende nieuwsgierige. Want gondels had Nederland niet eerder gekend; die hingen alleen boven verre bergdalen in Alpenlanden. De cabines zijn inmiddels allang weer verdwenen en welbeschouwd is het betreurenswaardig dat ze niet als toeristische attractie zijn achtergebleven. Maar hoe dat ook zij: bij velen zijn die geinige gondels van weleer voor altijd in het geheugen blijven hangen. De gondels kwamen er om het laatste, noordelijke deel van de Grevelingen af te dammen, het sluitgat tussen het werkeiland en de oever van Flakkee. Dat werk was niet zonder risico. Er stond ter plekke ongenadig veel stroom; de Brouwersdam was nog niet aangelegd. Om het stroomgat te kunnen dichten, werden kolossale betonblokken in het water gedropt zowel als kleinere grindstukken. Al dit materiaal werd vervoerd met die bijzondere gondels, die almaar heen en weer bewogen, tussen Flakkee en de Krammerplaat, dag in dag uit.

wilde natuurlijk wat verdienen”, verklaart Hameete de start van zijn loopbaan. Hij trof het: een Franse firma wilde met gondels gaan werken boven de Grevelingen, en zocht daartoe gondeliers. “De gondels waren een experiment. Die waren in Nederland nog nooit voorgekomen.” Hameete informeerde naar de hoogte van het loon. Toen hij dat hoorde, hapte hij gretig toe. Nog naglunderend: “Het was machinistenloon plus honderd gulden per week aan gevarengeld. Dat was toentertijd hartstikke goed.” In augustus 1964 ging Loek Hameete aan de slag, als jongste vent. “De anderen waren ouder, en al getrouwd.”

Drie torens

Hoe liep de kabelbaan? De twee dikke stortkabels (van 10 cm) kwamen boven het sluitgat te hangen. Via drie torens overbrugden de cabines de tussenliggende afstand. Die tussenstukken mochten niet te lang zijn, anders zouden de gondels te ver doorbuigen, tot net boven het water. Op de Flakkeese oever werden de kabels aan een zwaar betonnen ankerblok bevestigd. Ook kwam hier de ronde draaischijf waarmee de gondels, die zich voortbewogen via een stel rollen, zich van de linker-

naar de rechter kabel begaven. De groenkleurige draaischijf is overigens als monument bewaard gebleven. Vanaf de Flakkeese kust liepen de kabels via de torens wel minstens dertig meter omhoog en op het eind weer naar beneden, naar op de Krammerplaat, ook wel de Oostkop genoemd, ter hoogte van het huidige restaurant ‘De Grevelingen’. Ook daar bevonden zich een ankerblok en draaischijf. Tussen de Krammerplaat en Bruinisse hoefden geen stortstenen in de Grevelingen gekieperd te worden. Hier waren nog caissons gebruikt en was er ook al een schutsluis gebouwd, voor scheepvaartverkeer van het Zijpe naar de Grevelingen. Met andere woorden: de zuidelijke stroomgeul was al gedicht. Twee diensten golden voor Hameete: van 06 tot 18 uur en van 18 tot 06 uur, “twaalf uur op en af”, de ene week dagdienst, de andere nachtdienst. In de gondel werkten steeds twee mannen. De ene onderhield het radiocontact, de andere bediende de gondelmotor. “Via de radio kreeg je te horen waar je moest storten, of dat je even moest wachten, als een andere gondel nog lading moest krijgen.” Er werd continu gewerkt, aldoor, behalve bij harde wind. “Dan mochten we niet de baan op,

De jongste

Laurens Jan Hameete (1943), kortweg Loek genoemd, was gondelier, een van die mannen die de gondels bedienden. In zijn geboortedorp Oude-Tonge vertelt hij dat er, naar zijn schatting, zeker twaalf gondeliers betrokken waren bij de Grevelingendam. Van hen waren de meesten, minstens zeven, afkomstig uit Oude-Tonge. Die plaatsgenoten zijn ondertussen allen overleden. “Ik was jongste, 21 pas, vandaar.” Schouwen-Duiveland leverde ook twee gondeliers, zo kreeg de WereldRegio door van Piet Verschuur uit Scharendijke: zijn broers Henk en Ben, beiden nog volop in leven en respectievelijk wonend in de provincie Utrecht en in Zuid-Beveland. “Ik kwam net uit militaire dienst en

De aanleg van de opzienbarende kabelbaan is volop gaande. Deze foto is gemaakt in de richting van Goeree-Overflakkee. Collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Gondelier Loek Hameete uit Oude-Tonge: “Soms kreeg je een zwiep van wel tien meter.” Foto Gert van Engelen

dat was te gevaarlijk.”

Haken

De gondels versleepten twee soorten stenen, op twee wijzen. Zo transporteerden ze reusachtige betonblokken, die boven de Grevelingen op signaal werden losgelaten. Deze blokken, volgens Hameete ongeveer een kubieke meter groot en zeker 1600 kilo zwaar, lagen in hoge stapels klaar bij de Oostkop (“Op Flakkee lag niets. Dat was enkel maar werkterrein”). Speciale mannen, pikkelateurs geheten, pikten de blokken aan de haken van de gondels. Steevast werden er drie tegelijk opgehesen. Eenmaal boven de correcte plek gekomen, lieten de gondeliers de stortstenen vallen. “Eén voor één; tenminste dat was de bedoeling. Maar in het begin weigerde het systeem wel eens en vielen ze alledrie tegelijk. Dan kreeg je een zwiep van wel tien meter.” Die zwiep herinnert Loek Hameete zich nog levendig; zwiepen kwamen namelijk bij elke lossing voor. “Onmiddellijk nadat je stenen had gestort, schoot de kabel wel zeven tot acht meter omhoog, om even later weer tot rust te komen. In het begin was je een beetje bang voor die zwiepen. Je zag je familie op je netvlies voorbijkomen en je dacht dat het met je gebeurd was. Maar dat viel allemaal wel mee; je wende eraan.” Maar de gondeliers vervoerden ook ander steenachtig materiaal, vaak trouwens als eerste: de kleine grindstukken. Hiervoor gebruikten de gondeliers stalen netten. “Met vier lieren zaten die netten vast aan de gondel. Er werd zeker voor 25 ton aan stort-

stenen in gelegd. Boven water liet je twee van die stalen draden vieren, en dan vielen de stenen eruit.” De grindstukken arriveerden per schip, via de rivieren, in Bruinisse. Hameete vermoedt dat ze afkomstig waren uit Limburg, Piet Verschuur denkt eerder aan Duitsland, Zweden en Finland.

Extreem

Over de kabels waarmee de gondels hun rondjes maakten, weet Verschuur op gezag van zijn broers nog te melden dat ze met vrachtwagens uit Zwitserland waren gehaald. In Nederland bleken ze niet op hun taak berekend. Rijkswaterstaat heeft toen in samenwerking met de Technische Universiteit in Delft een betere kabel ontwikkeld, die bestand was tegen de extreme krachten die bij het afdichtingswerk nodig waren. In totaal waren er voortdurend zes gondels operatief, weet Hameete. “Er waren er meer, maar die waren dan even voor reparaties op een zijspoor gezet.” Verschuur vult aan dat de Duitse motoren van de gondels werden onderhouden door speciale machinemonteurs. In januari 1965 zat het er voor Hameete op. De dam was dicht, er kon nu een weg overheen worden gelegd, de N59. Wat betekent de Grevelingendam nog voor hem? “Als ik er overheen rijd, denk ik altijd wel aan het werk dat ik daar heb verricht. Ik heb er een goede tijd gehad, en er lekker verdiend. Voor mij zal de dam iets bijzonders blijven houden. Omdat ik er heb gewerkt, en omdat gondels toen uniek waren.”

William van der Hulle, boswachter

‘In het recreatiegebied is weinig veranderd, het is er alleen stiller’ Behalve een handige verbindingsweg en een geruststellend beschermend dijklichaam is de Grevelingendam nóg iets: recreatiegebied. Zeker aan de zijde van het Grevelingenmeer hebben de recreanten de beschikking over een langgerekte, tamelijk brede strook, compleet ingericht op hun behoeften: dagrecreatie, windsurfen, zwemmen, spelevaren, kortom: zorgeloze ontspanning. Aan de andere zijde is zulks ook wel mogelijk, maar in beperkter mate. Daar is vooral veel berm en een nietig strandje en bij eb zijn er de oosterse kokkelzoekers. Wie beheert dat grote recreatieterrein, wat doet zich er zoal voor en wat groeit er? En vooral: is het er aangenaam? Een interview met de boswachter. Boswachter William van der Hulle, met vlak voor hem een orchidee: “Het is een rustig recreatiegebied, geen overlast.” Foto Gert van Engelen

Toen de Grevelingendam in 1965 met veel vertoon plechtig in gebruik

werd genomen, moest William van der Hulle nog geboren worden. Dat gebeurde een jaar later, in 1966. Toch mag hij zich met recht een kenner noemen: Wullum, zoals hij zich dikwijls presenteert, kent als boswachter van Staatsbosbeheer de Grevelingendam door en door, en zeker het grote recreatiegebied. Hij mag dan weliswaar van na de openstelling zijn, maar hij patrouilleert en inspecteert alweer elf jaar op en rond de Grevelingen. En dan was ook nog eens zijn vader Piet via een aannemer vanaf het begin actief betrokken bij het recreatieve vertier daar, in een controlerende functie. “Zo hoorde ik wel eens wat.”

Notities

Het verbaast Van der Hulle zelf. Zoekend in de archiefspullen die hij van zijn voorganger heeft gekre-

gen, probeert hij dat eerste document te vinden dat ontwijfelbaar aangeeft wanneer het Grevelinger recreatieterrein nu precies is ontstaan. In zijn kantoor in de Haven van Bommenede spreidt hij oude plattegronden uit en grasduint hij door ambtelijke notities. Plannen waren er schijnbaar al in de jaren zeventig, maar Van der Hulle moet verrast vaststellen dat pas in 1989 is begonnen met de daadwerkelijke inrichting van de strook. “Nadat de Brouwersdam in 1971 gereed was gekomen, is er gelijk ingezet op recreatie in en bij de Grevelingen”, bespeurt Van der Hulle. “De Grevelingen werd een meer, met droogvallende platen, dat zich er goed voor leende een recreatieve bestemming te krijgen.” Aan de noordzijde van de dam werd een groot oppervlak ervoor


Restaurant Grevelingen

ESSELINK GROEP ZOEKT MANAGER FINANCIËN

Wat bijna 50 jaar geleden begon als een eenvoudig wegrestaurantje voor een tussenstop voor koffie of een uitsmijter, werd bijna 30 jaar geleden overgenomen als familiebedrijf en groeide uit tot wat het nu is. Gelegen op de meest unieke plek en een van de mooiste locaties van Schouwen-Duiveland. Naast een zelfbedieningsrestaurant en een à la carte restaurant, beiden met groot terras, bieden wij u een ruime keus aan grotere en kleinere zalen. U kunt bij ons zeven dagen per week in een ontspannen sfeer genieten van prima verzorgde gerechten, een gezellige borrel of een lekkere kop koffie. Daarnaast bieden onze zalen ruimte voor huwelijksfeesten, diners en buffetten, koffieontvangsten, personeelsfeesten, bedrijfspartijen, zakelijke bijeenkomsten en reisgezelschappen van 25-750 personen.

Parallelweg 1 4311 NE Bruinisse 0111 481462 info@restaurantgrevelingen.nl www.restaurantgrevelingen.nl

Ben je op zoek naar een brede finance functie binnen een professionele MKB-onderneming? Dan is deze functie als manager financiën/controller bij Esselink Groep in Middelharnis wat voor jou! Je bent eindverantwoordelijk voor het gehele palet van finance, stuurt de administratie aan en bent niet bang om zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Als manager financiën adviseer je de directie op het gebied van de dagelijkse gang van zaken en bij het nemen van strategische beslissingen. De werving en selectie voor deze functie verloopt via Laudame Financials. Ben jij de financial die wij zoeken? Kijk dan op onze website laudame.nl/managerfinancien voor meer informatie.

/laudamefinancials /company/laudame-financials-b.v. /LaudameInterim /+LaudameNl 010 451 55 00

laudame.nl

Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee

AL 50 JAAR VERBONDEN!


VIJFTIG JAAR GREVELINGENDAM ingericht. Een bos werd aangeplant, een surfplas en een zwemplas werden aangelegd. Er kwamen toiletgebouwen, een EHBO-post en een poort met automatische slagboom, opdat alleen caravans tot een bepaalde hoogte er onderdoor konden. De catamaranvereniging kreeg er onderdak en later kwam er een snelle-botenbaan, voor de waterscooters die nog uitgevonden moesten worden. Eén omvangrijk recreatieterrein lag er nu uitnodigend, met twee aparte plassen, grenzend aan een ingetoomd meer, waar men desgewenst ook nog kon gaan zeilen of windsurfen. “En eigenlijk”, zegt Van der Hulle, “is er sindsdien, in al die decennia, weinig veranderd. Alleen het bos is gegroeid, de bomen zijn hoger geworden. Vanaf de N59 kun je nu de recreanten niet meer zien.”

Patronen

Wat zich wel wijzigde, waren de ‘recreatiepatronen’. Van der Hulle weet van zijn vader hoe het ertoe ging in de begintijd. “Het terrein was erg in trek. Het bermtoerisme was toen populair: zitten of liggen in de berm, al zonnend en picknickend. Dat kon op de dam aan beide zijden, met als verschil dat het water in de Grevelingen op hetzelfde peil bleef, en er in de Oosterschelde getij is. Het was hartstikke druk op het recreatieterrein, vooral ook omdat het dichtbij lag. Komend vanuit Brabant hoefde je niet helemaal naar de zee toe. En toen het windsurfen opkwam, in de jaren negentig, werd de dam helemaal een hotspot.”

Nu is het gebied niet zo gewild meer. “Het is minder druk geworden. De plek is hetzelfde gebleven, maar de recreatie niet.” Van der Hulle, die de strook vanaf 2003 als boswachter grondig leerde kennen, noemt verschillende oorzaken.“De Brouwersdam is in ontwikkeling gekomen; dat is een belangrijke reden. Die dam is nu dé grotere hotspot voor algemene recreatie. Er zijn daar een jachthaven en een bungalowpark aangelegd, je hebt er diverse recreatiebedrijven en aan de zeezijde kun je kitesurfen, aan de Grevelingerzijde windsurfen. De recreatie heeft zich van de Grevelingendam naar de Brouwersdam verplaatst. Ook telt dat mensen mobieler zijn geworden; ze trekker verder weg. Hun wereld houdt niet meer op bij de Grevelingendam.” Het recreatiegebied heeft ook een ander beheer gekregen. Waar het vroeger onder Staatsbosbeheer viel, is het beheer nu in handen van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen. “Maar”, nuanceert Van der Hulle, “als Staatsbosbeheer hebben wij er nog wel gevoel en verantwoordelijkheid voor. De grond, eigendom van Staatsbosbeheer, is namelijk in erfpacht aan het schap uitgegeven.”

Rustig

Voor hemzelf en zijn collega’s betekent dit dat zij, tijdens hun rondes op en rond het complete Grevelingenmeer, regelmatig het recreatiegebied verkennen. Meer uit betrokkenheid dan uit plicht. “Het toezicht doet het schap, en ook de

DINSDAG 31 MAART 2015

Vijftig jaar geleden kon het nog niet, nu raakt het ingeburgerd: fotograferen via een drone. Deze foto toont surfers bij Grevelingendam, bij ondergaande zon. Foto Equipe Trading

politie is er, zo nodig.” Vooral in het lange recreatieseizoen komt Van der Hulle is zeker wel drie keer per week. Wat valt hem dan op? “Het is een rustige plek. Als er noordwestenwind staat, is het er druk van de surfers, anders niet. Mensen laten er hun hondje uit, en in de vakantieperiode zijn het vooral lokale mensen die er gaan zwemmen. Het is geen zorglijke plek, van overlast is geen sprake. Die drukte van vroeger, toen mijn vader er als werknemer van een aannemer nog dagelijks was, is voorbij. Er staat op de dam één restaurant, meer is er niet.” Hij betreurt die stilte. “Er zouden veel meer mensen kunnen komen, maar die weten het recreatiegebied

kennelijk niet te vinden. Je kunt er schitterend evenementen houden.”

Wielewaal

Boswachters zijn ook natuurwachters, en in dat opzicht beleeft Van der Hulle plezier aan het recreatieterrein. Wie argeloos door de keurig gemaaide en aangeharkte strook fietst, zou het niet verwachten, maar er komt veel opzienbarends voor. Bij het restaurant broedt bijvoorbeeld al jaren een wielewaal, een zangvogel, waarvan het mannetje overwegend heldergeel gekleurd is. Vogelaars raken ervan in vervoering. Op de stortstenen dammen die vóór het recreatiegebied liggen, strijkt al jaren achtereen een kolonie visdief-

jes neer, merkwaardig genoeg altijd op die ene plaats. In 2007 werden er 150 paren geteld, in 2013 toch nog altijd zestig. Net zo enthousiast is Van der Hulle over de flora. “De meest bijzondere plant die er groeit, is de herfstschroeforchis, een wettelijk beschermde orchidee. Daarnaast kun je er de parnassia en de herfstbitterling vinden. En in het bos, dat eigenlijk ongestoord z’n gang kan gaan, zijn eens alle paddestoelen geïnventariseerd. Tussen 2006 en 2013 bleken er ieder jaar 329 soorten voor te komen, waarvan 46 zeldzaam zijn en op de Rode Lijst van beschermde planten staan. Dat verwacht je niet op die plek, die toch vrij doodgewoon is.”

De toekomst

Grevelingendam wordt iets minder dam

Vijftig jaar ligt de Grevelingendam er nu. Afgezien van de aanleg, in 1983, van de Flakkeese spuisluis, is er niets aan gewijzigd. Maar dat zou kunnen veranderen als alle onderdelen van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer onverkort tot uitvoering komen. Dan zou er ook in het noordelijk deel van de dam een soortgelijke sluis, of anders een buis of een brug kunnen worden aangelegd. Ook voor het water westelijk van de dam zijn er veranderingen op til. In de halve eeuw dat de Grevelingen nu Europa’s enige grote zoutmeer is, is de waterkwaliteit verslechterd. In de diepe delen staat het water stil, waardoor het zuurstofloos is geworden. Een doorlaat in de Brouwersdam moet voor doorspoeling gaan zorgen. Eb en vloed keren dan getemperd terug. Een vooruitblik op de toekomst van de jarige dam.

Belabberd

De Deltawerken hebben een keerzijde. De opdeling van de zeegaten in afzonderlijke delen, gescheiden door dammen, hebben nadelig uitgepakt voor de waterkwaliteit. Vooral die van het Volkerak-Zoommeer is belabberd. In dit nu volledig zoete bekken gedijen ’s zomers blauwalgen, die het wateroppervlak het aanzien geven van een groene soep. In de Grevelingen pakt het stilstaande en daardoor zuurstofloze water in de diepere delen funest uit voor het bodemleven, kreeften en vissen. De Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer die het ministerie van Infrastructuur en Milieu in

De afgedankte Flakkeese spuisluis, bestaande uit zes kokers, wordt mogelijk weer tot leven gewekt. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat/Joop van Houdt

oktober vorig jaar uitgaf, beschrijft hoe het rijk beide problemen wil aanpakken. Het Volkerak-Zoommeer moet weer zout worden door een opening te maken in de Philipsdam. En de Grevelingen zou weer aan het getij blootgesteld moeten worden door de Brouwersdam doorlaatbaar te maken. Dat laatste kan op twee manieren: door een ‘simpele’ doorlaat te maken, of met een getijcentrale die de kracht van het doorstromende water ook nog benut voor de opwekking van elektriciteit. “Zo ver is het nog lang niet”, tempert Loes de Jong, adviseur water bij Rijkswaterstaat Zee en Delta, te hoge verwachtingen, “maar de eerste stappen zijn gezet.” De allereerste stap was de publica-

tie van deel 1 van de structuurvisie, het Ontwikkelperspectief. “Daarop heeft iedereen inmiddels zijn zienswijze kunnen indienen en wij zijn nu weer bezig die te becommentariëren in de Nota van Antwoord. In de loop van dit jaar volgt dan de definitieve vaststelling.”

Weer beetje eb en vloed

De hoofdpunten van de structuurvisie luiden dat de zee in 2020 weer toegang moet krijgen – zij het in geringe mate – tot de Grevelingen en dat het Volkerak-Zoommeer nog eens acht jaar later zout moet zijn met eveneens een beperkt getij. De Jong: “Dat betekent wel dat de boeren en tuinders die nu op het Volkerak-Zoommeer zijn aan-

gewezen voor de zoetwatervoorzieningen van hun landerijen, een alternatief moeten hebben.” De voorbereidingen daarvoor zijn volgens haar al begonnen. “Dat gaan we aanvoeren uit het Hollandsch Diep door het gemaal bij Moerdijk een grotere capaciteit te geven en het ingelaten water vervolgens via de Roode Vaart naar het westen van Brabant, Sint Philipsland en Tholen te leiden.” Het Rijk, provincies en waterschappen dragen de kosten en de uitvoering is onderdeel van het Deltaprogramma Zoetwater. Ook voor de uitvoering van het Ontwikkelperspectief zoeken deze partijen samen naar geld. De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant stellen geld beschikbaar omdat ze behalve voor de landbouw ook gunstige effecten verwachten voor de recreatie en de visserij.

Kokers

Op kleinere schaal is al een begin gemaakt met de verbetering van de waterkwaliteit in het oostelijk deel van de Grevelingen. Daarvoor wordt de Flakkeese spuisluis, ook wel de hevel genoemd, uit de mottenballen gehaald. Deze zes betonnen kokers in het zuidelijk deel van de dam verbinden het Grevelingenmeer met het Zijpe. De sluis is aangelegd in het begin van de jaren ’80 en had als doel om tijdens de afbouw van de Oosterscheldewerken het zoutgehalte in de noordelijke tak van de Oosterschelde op peil te hou-

den. Na de voltooiing van de Oosterscheldewerken had de spuisluis geen functie meer en is hij buiten bedrijf gesteld. “Toen was zijn functie om zout water uit de Grevelingen naar het Zijpe te brengen, nu willen we dat hij voor uitwisseling van water tussen de Oosterschelde en de Grevelingen gaat zorgen. Dat vraagt nog enige aanpassingen, waaronder versterking van de bodem, zodat die niet wegspoelt als het flink gaat stromen. In 2017 denken we hem in gebruik te kunnen nemen.” De echte verbetering treedt pas in als de zee via de Brouwersdam toegang krijgt. “Of dat dus met of zonder getijcentrale kan, is iets wat de rijks- en regionale overheden nu samen met marktpartijen onderzoeken.”

Tweede doorgang Grevelingendam

In de rijksstructuurvisie is ook sprake van een directe verbinding tussen de Grevelingen en het VolkerakZoommeer. “Die zou dan moeten komen in het noordelijk deel van de dam”, legt De Jong uit. “Maar of het daarvan komt, is nog maar de vraag. Dat kon wel eens een kostbare aangelegenheid worden, want als je wilt dat er via die opening – of dat nu een eenvoudige buis of een sluis, dan wel een doorgraving met een brug erover wordt – zeewater naar het Volkerak-Zoommeer stroomt, moet de opening in de Brouwersdam dubbel zo groot worden. Dat maakt het duur.”


PAASSHOW & CONSUMENTENBEURS A R K ER EN TOEGANG EN P

GR ATIS

VRIJDAG 3 APRIL, ZATERDAG 4 APRIL & 2E PAASDAG 6 APRIL 2015 Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur / Maandag 2e Paasdag van 10.00 tot 17.00 uur

Knöps Groep, Tieleman Keukens en Tuincentrum Graka heten u van harte welkom op de wervelende auto-, keuken- en tuinshow; in combinatie met een enerverende consumentenbeurs !

SMOQE BBQ W E N BY ATAG DEMO ‘MEN OF STEEL’

DEMO

KIDZ-RUN 2015

Brandblus demonstratie

(Zaterdag 04-04 om 11.00 & 13. 00 uur)

www.knopsbv.nl

Lunchroom | Catering

Zwartbol Kaas Culinair & keuken

Culinair & keuken

Culinair & keuken

Culinair & keuken

Culinair & keuken

Culinair & keuken

Culinair & keuken

Culinair & keuken

Beauty, wellness & lifestyle

Beauty, wellness & lifestyle

Beauty, wellness & lifestyle

Beauty, wellness & lifestyle

Yvonne's Fotokaarten Beauty, wellness & lifestyle

Beauty, wellness & lifestyle

Beauty, wellness & lifestyle

Beauty, wellness & lifestyle

T H U IS IN GOEDER EEDE

LILLY DEE Interieur & wonen

Interieur & wonen

Interieur & wonen

Kids

Het goede doel

Kunst

DE

T IE RA

V O O R B IN N

EN

BU IT E N

R AA M

O

Kunst

EN

C

Interieur & wonen

SUNSTORE

FLAKKEE

Aanhangwagens

Audio en tv

Lifestyle

Tuin & Gereedschappen

Tierelantijn

Fietsen

Zonwering

AED / BHV

Eilanden-Nieuws 31 maart 2015  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 31 maart 2015.

Eilanden-Nieuws 31 maart 2015  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 31 maart 2015.

Advertisement