Page 1

JAARGANG 3, NUMMER 2

MAGAZINE

In dit nummer Nieuw Rijsenburgh, ontstaan uit een rijke geschiedenis, gebouwd voor de toekomst. Veilig en vertrouwd thuis bevallen Onder de mensen, aan de slag op de Dagbehandeling Nieuw Rijsenburgh, gezelligheid en zorgzaamheid voor bewoners en medewerkers


Als u bent geholpen in het van Weel-Bethesda ziekenhuis kunt u direct om loophulpmiddelen vragen. Stationsweg 22,3247 BW Dirksland Tijdens kantooruren bij het PSB buiten kantooruren bij de receptie

Dit magazine is bestemd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland en onze relaties. Ontvangt u dit blad nog niet, maar wilt u het wel ontvangen, stuur dan een mail naar: communicatie@curamare.nl. Met dit magazine informeren we onze (potentiële) cliënten, patiënten en relaties over de werkzaamheden van CuraMare.

COLOFON REDACTIE CuraMare Communicatie EINDREDACTIE Charlotte Poortvliet HOOFDREDACTIE Wim Driesse, Paul van der Velden TEKST Paula Koster, Charlotte Poortvliet

FOTOGRAFIE Jasper Hof VORMGEVING EN OPMAAK GraphETY UITGEVERIJ Eilanden Nieuws BV ADVERTENTIE ACQUISITIE Gert Verweij

MICRO OPMAAK Manon Thijssen DRUK Janssen Pers OPLAGE 78.500

MET MEDEWERKING VAN Marlies Prins, Mirjam Nelis, Eline Roeland, Anna van Rijswijk, Tim Damen, Jaap Aleman, Mw. van de Valk, Joke Schipper, Willem van Zanten


INHOUDSOPGAVE

4

9

11

3

12

15

INHOUD De komende editie van het CuraMare magazine staat bijna geheel in het teken

PAGINA 4

van onze nieuwe woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh. Een project waar we met

Nieuw Rijsenburgh, ontstaan uit een rijke

recht trots op zijn en waarbij, samen met onze partners, in een relatief kort

geschiedenis, gebouwd voor de toekomst.

tijdsbestek een prachtige, toekomstbestendige woon- en leefomgeving voor ouderen is gerealiseerd. Op 10 juni was de feestelijke opening, een zeer geslaagde dag waarop bewoners, genodigden, medewerkers en oud-medewerkers elkaar konden ontmoeten.

PAGINA 9 Plastische chirurgie

PAGINA 11 Onder de mensen, aan de slag op de

Maar we kijken niet alleen vooruit, ook een terugblik naar de rijke geschiedenis

Dagbehandeling

van de voorgangers van Nieuw Rijsenburgh, namelijk verzorgingshuis De

PAGINA 12

Goede Ree en verpleeghuis De Samaritaan, is op zijn plaats en wel door de

Nieuw Rijsenburgh, gezelligheid en zorg-

uitgave van een herdenkingsboek en een tijdelijk expositie. Daarnaast is er

zaamheid voor bewoners en medewerkers

aandacht voor andere diensten die vanuit Nieuw Rijsenburgh werken, zoals de Dagbehandeling en de overige diensten die CuraMare Behandeling levert.

PAGINA 15 CuraMare Behandeling

Met andere woorden, een Nieuw Rijsenburgh special waar u hopelijk veel

PAGINA 19

plezier aan zult beleven.

Veilig en vertrouwd thuis bevallen, met dank aan CuraVita

Koos Moerland Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare

JAARGANG 3 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


NIEUW RIJSENBURGH

4

Nieuw Rijsenburgh, ontstaan uit een rijke geschiedenis, gebouwd voor de toekomst. Directrice zuster Van der Klooster leidt De Goede Ree met krachtige hand. Met haar team medewerkers verzorgt en verpleegt ze de bewoners. Het is hard werken maar de sfeer is goed en de onderlinge saamhorigheid groot. Salarissen worden nog persoonlijk uitgereikt, telefoneren doen de bewoners vanuit de telefooncel in de hal, iedereen eet op vaste tijden wat de pot schaft, en bewoners die daar zin in hebben helpen mee in de centrale keuken. Soms is er een uitstapje. Door de jaren heen groeit het rusthuis gestaag in omvang; er is een lange wachtlijst, onder meer als gevolg van de vergrijzing en het feit dat De Goede Ree het bekendste verzorgingstehuis in de regio is. Rond die tijd ontstaan dan ook plannen voor een aanpalend verpleeghuis, Nog niet eens zo heel lang geleden, laten

De verenigde diaconieën richten in

we zeggen tot halverwege de twintigste

het licht hiervan in december 1949 de

eeuw, waren er op Goeree-Overflakkee

Stichting Hervormd Diakonaal Rusthuis te

nog oudeliedenhuizen. Hulpbehoevende,

Sommelsdijk op. Het rusthuis, dat de naam

vaak eenzame ouderen sleten er hun

De Goede Ree krijgt, zal vanwege de

dagen, onder de hoede van een zoge-

centrale locatie verrijzen aan de rand van

noemde Vader en Moeder. De omstandig-

Sommelsdijk, op de hoek van de Lange-

heden waren er over het algemeen

weg en de Prinsesselaan. De bouw is

allesbehalve comfortabel, om niet te

voornamelijk in handen van aannemers en

zeggen armetierig. Rond de jaren ’50 komt

onderaannemers van het eiland zelf.

er een ommekeer, als een groep diakenen

De Goede Ree opent zijn deuren officieel

van de Hervormde Kerk en de besturen

in juni 1953 en geldt dan als een van de

van de toenmalige ziekenhuizen op

modernste rusthuizen van Nederland.

Goeree-Overflakkee - Het Van Weel

Vergeleken met de oudeliedenhuizen van

Ziekenhuis en het Ziekenhuis Bethesda -

weleer is het zelfs luxueus te noemen.

de koppen bij elkaar steken. Het resultaat

Voor zieke bewoners is er de Ziekenboeg.

is een revolutionair plan: om een einde te

De Bijbel als het Woord van God is de rode

maken aan de treurige leefsituatie van

draad die door alle activiteiten in het rust-

menig oudere, moet er een op zichzelf

huis heen loopt. Maar ook mensen van

staand huis komen, een rusthuis, bedoeld

niet-kerkelijke huize zijn welkom in

“voor ouden van dagen en hulpbehoeven-

De Goede Ree.

den uit alle klassen van de maatschappij”.

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 3 NUMMER 2

dat uiteindelijk in 1976 de eerste bewoners ontvangt. Het krijgt de naam De Samaritaan.


NIEUW RIJSENBURGH

5

Gedenkboek Ter gelegenheid van de officiële opening van woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh brengt CuraMare een gedenkboek uit, getiteld Van rusthuis voor ouden van dagen tot modern woonzorgcomplex. Het vertelt de rijke geschiedenis van verzorgingshuis De Goede Ree, De Samaritaan is de nieuwste schakel in

De zorg voor de bewoners is tot eind jaren

verpleeghuis De Samaritaan en

een keten van instellingen die samen de

negentig voorzieningsgericht: alle activitei-

bejaardenhuisvesting Het Oudeland,

gezondheidszorg in de regio Goeree-

ten hebben de organisatie als uitgangs-

en is geillustreerd met veel foto’s en

Overflakkee vormen. Het streven is dat

punt. Maar de maatschappij verandert,

persoonlijke herinneringen.

het verpleeghuis in de toekomst nauw

mensen worden kritischer en mondiger, en

gaat samenwerken met de eerstelijns

bij zorgaanbieders groeit het besef dat er

Het gedenkboek is te koop bij de

gezondheidszorg in de regio en Het Van

ook nog zoiets bestaat als zelfstandigheid

receptie van Nieuw Rijsenburgh. Het

Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

en zelfbeschikkingsrecht van degene die

boek kost € 14,95 en de opbrengst

De Samaritaan kan door deze constructie

zorg ontvangt. De wensen van de cliënten

komt geheel ten goede aan het

gebruikmaken van specialistische hulp en

komen, ook in De Samaritaan, meer en

goede doel.

medische voorzieningen die het zelf niet in

meer centraal te staan. Er wordt gesproken

huis heeft. Op die manier ontstaat een

over uitbreiding en renovatie van De Goede

regionale gezondheidszorg, die alles in

Ree en De Samaritaan. Het is een onder-

zich verenigt wat de zorgbehoevenden op

werp dat nauw aansluit bij de vernieuwen-

Goeree-Overflakkee nodig hebben.

de ideeën omtrent het scheiden van wonen en zorg.

De Samaritaan biedt plaats aan geestelijk en/of lichamelijk zorgbehoevenden. Het

Uiteindelijk gaan de renovatie- en

vaste personeel van De Samaritaan,

uitbreidingsplannen van tafel. Er voor in

aangevuld met een team bevlogen

de plaats komt een plan voor volledige

vrijwilligers, zet zich in voor het creëren

nieuwbouw, in de vorm van een fraai

van een werkelijk thuis voor de bewoners.

woonzorglocatie genaamd Nieuw Rijsen-

In 1976 gaat de bouw van Het Oudeland

burgh. De opzet en inrichting van Nieuw

van start. Dit complex omvat (aangepaste)

Rijsenburgh sluiten naadloos aan op de

woningen voor bejaarden die gebruik

nieuwe visie op de zorg aan ouderen en

mogen maken van de voorzieningen van

langdurig zieken. Waardigheid, zelfstandig-

De Goede Ree en De Samaritaan. De

heid en privacy zijn hierbij de sleutelwoor-

Samaritaan heeft een eigen kapel, de

den. Voor de zorg op Goeree-Overflakkee

Lucaskapel. In 1977 krijgt De Samaritaan

betekent de opening van Nieuw Rijsen-

officieel een personeelsvereniging, Voor

burgh, in juni 2015, een grote stap voor-

Ons Personeel, die tot op de dag van

waarts.

Expositie

vandaag samen met de Commissie

In Nieuw Rijsenburgh is een tijdelijke

Welzijnszorg tal van activiteiten organiseert

expositie van de geschiedenis van

voor bewoners en personeel. Vrijwilligers

De Goede Ree, De Samaritaan en

blijven zich onvermoeibaar inzetten voor

het ontstaan van Nieuw Rijsenburgh.

de bewoners. Ook is er een huiskrant en

Naast fotowanden met een overzicht

een huisomroep, en zijn er diverse com-

van de mijlpalen uit de geschiedenis

missies die ook hun steentje bijdragen aan

zijn ook de originele maquettes van

de leef- en werksfeer.

De Goede Ree en De Samaritaan te zien. Daarnaast worden oude uitgaven, foto’s en andere items tentoongesteld.

JAARGANG 3 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


GEFELICITEERD CURAMARE! SAMEN ZIJN WE TROTS OP DE BOUW VAN NIEUW RIJSENBURGH

NIEUW RIJSENBURGH

www.rothuizen.eu CREËERT RUIMTE | www.eracontour.nl


- Advertorial -

All 4 all Wij feliciteren Nieuw Rijsenburgh met de mooie nieuwe Woonzorglocatie Als er 4 bedrijven zijn in 1 regio, die alle vier hetzelfde verkopen, zijn dat concurrenten. Maar als die 4 bedrijven gaan samen werken zijn het goede collega’s. En zo is het gegaan. Helemaal passend in de huidige tijd waarin we alles samen moeten doen, is er een unieke situatie ontstaan. 4 lokale bedrijven gingen rond de tafel en begonnen met het samenstellen van een mooi keuze pakket van vloeren en raamdecoratie voor de toekomstige bewoners van Nieuw Rijsenburgh. Want ook bij de ondernemers, stond de cliënt op de eerste plaats. Iedere ondernemer droeg zijn steentje bij in onderhandelingen met leveranciers om produkten te leveren die goed, huiselijk, mooi en betaalbaar zijn. En er moet een vrije keuze zijn. In kleuren en kwaliteiten. “De mensen moeten er mooi bij zitten”. En dat is gelukt! Vervolgens vroeg de uitvoering heel wat vereende mankracht. Samen gingen de bedrijven de werkvloer op. Eerst moesten de cliënten hun keuze bepalen. Dat werden een paar gezellige bijeenkomsten waarbij de bedrijven zich als 1 aanbieder presenteerden. En daarna moest alles op tijd klaar zijn. 100 appartementen. 100 cliënten. 100 wensen. De taken werden goed verdeeld en de sfeer was prima. Helemaal in de koers zoals die bij Nieuw Rijsenburgh gevaren wordt. Samen. En de 4 bedrijven hebben bewezen dat het kan!

Gedempt Kanaal 105 3241 DB Middelharnis T: 0187 482784 E-mail: info@hetbinnenhuismiddelharnis.nl www.hetbinnenhuismiddelharnis.nl

Sommelsdijkse Haven 19 3245 MA Sommelsdijk T: 0187 483328 E-mail: info@vissermeubelen.nl www.vissermeubelen.nl

Ki we bij

Oostelijke Achterweg 50 3241 CM Middelharnis T: 0187 487 993 E-mail: info@vanwelsenis.nl www.vanwelsenisprojectstoffering.nl

De beste zorg voor jou e

Kraamzorg de Eilanden staat bekend om de pe en begeleiding, afgestemd op jouw wensen. O één vaste kraamverzorgende per gezin. Zo bied mogelijke start voor jou, je baby én je gezin.

Wij feliciteren de Raad van Bestuur en medewerkers van CuraMare met Woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh.

Bel 0181 39 14 40 of meld je aan via www

Waardeer uw woning op met een Tieleman keuken! SHOWROOM

Korendreef 15 // 3241 As middelhArnis // T 0187 - 602 555 // WWW.TIELEMAN.NL TWiTTer TielemAnKeUKens // fACeBooK TielemAn-KeUKens KijK voor een impressie op

WWW.TIELEMAN.NL

Kwaliteit in maatwerk.

Harry Westhoeve Keuken en Interieurbouw Havenweg 46 3253 XD Ouddorp Tel 0187-684957 www.harrywesthoeve.nl info@harrywesthoeve.nl


ZIEKENHUIS

9

Plastische Chirurgie terug van weggeweest

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis beschikt sinds kort weer over een afdeling Plastische Chirurgie. Om de 14 dagen houden plastisch chirurg Tim Damen en zijn collega Heike Klepetko spreekuur. Zij verrichten kleine en grotere ingrepen op verschillende gebieden, zoals algemene plastische chirurgie, (borst)reconstructies, hand- en polschirurgie en cosmetische chirurgie. Plastisch chirurg Tim Damen werkt behalve in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ook in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en het Spijkenisse Medisch Centrum. Als plastisch chirurg werken zijn collega Heike Klepetko en hij nauw samen met andere medisch specialisten, bijvoorbeeld als het gaat om borstreconstructies. Tim: ‘Bij de zorg aan borstkankerpatiënten is een heel team van specialisten betrokken. De belangrijkste taak van de oncologisch chirurg is het behandelen van de borstkanker, terwijl het de taak van de plastisch chirurg is om na een borstamputatie of borstsparende operatie de vorm van de borst zo goed mogelijk te herstellen of te behouden. Een goede samenwerking is daarbij cruciaal. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de traumatologen en orthopeden op het gebied van de hand- en polschirurgie.’ Plastische chirurgie is een breed vakgebied, vertelt Tim. ‘Onze patiënten variëren van erg jong tot heel oud en we opereren letterlijk van top tot teen. Zo behandelen we onder andere patiënten met huidkanker, maar ook met chronische wonden zoals doorligplekken. Ook ingrepen zoals borstverkleiningen, het verwijderen van overtollig huidweefsel na fors gewichtsverlies of het corrigeren van afstaande oren horen bij de algemene plastische chirurgie. Daarnaast voeren we veel operaties uit aan handen en polsen, bijvoorbeeld als er sprake is van een carpaal tunnelsyndroom of slijtage aan gewrichten. Maar ook bij letsels van botten, pezen of zenuwen na een ongeluk zijn wij betrokken. En dan is er tot slot ook nog de cosmetische chirurgie, zoals ooglidcorrecties, buikwandcorrecties, borstlift of borstvergrotingen en tal van andere grotere en kleinere ingrepen.’ Dat Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis na enkele jaren van afwezigheid weer een afdeling Plastische Chirurgie heeft, is goed nieuws voor patiënten uit Dirksland en het omliggende gebied. Zij kunnen weer dicht bij huis terecht voor goede plastisch chirurgische zorg, en zowel de lijnen met andere medisch specialisten als de wachttijden zijn kort. De afdeling Plastische Chirurgie valt onder de polikliniek Chirurgie en is om de 14 dagen geopend, op de woensdagmiddag. Voor behandeling is een verwijsbrief nodig van specialist of huisarts.

JAARGANG 3 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


- Advertorial -

Tieleman Keukens feliciteert CuraMare met de officiële opening van Nieuw Rijsenburgh Het was een mooie en grote klus. Van eind 2013 tot juni 2014 was Tieleman Keukens bezig met de plaatsing van alle keukens in Nieuw Rijsenburgh. In totaal ging het om een kleine 200 stuks. “Alles liep gesmeerd, het is allemaal super verlopen”, zeggen Edwin Klepper, hoofd bedrijfsbureau, en Arie-Cornelis Bakker, medewerker projectbureau, van Tieleman Keukens. Nieuw Rijsenburgh telt 147 appartementen, 13 groepswoningen en 25 zorghotelkamers. Die zijn allemaal voorzien van een Tieleman-keuken. Met uitzondering van de keukens in de groepswoningen is de hoogte van het aanrechtblad verstelbaar. Gemakkelijk voor de bewoners. In de appartementen is de hoogte handmatig aan te passen, in de zorghotelkamers – waar bewoners veel korter in wonen – gebeurt dat zelfs elektronisch. De keukens in de 13 groepswoningen zijn een stuk groter. Daar kunnen ook gerust vier of vijf mensen tegelijk bezig zijn met het bereiden van een maaltijd. De kastdeurtjes hangen hier aan extra stevige scharnieren (zogenaamde hufterscharnieren). Ook een voorbeeld van de speciale eisen waaraan een keuken in ‘de zorg’ kan en moet voldoen. Voor Tieleman Keukens was het geen enkel probleem om aan de gang te gaan met deze eisen, en een perfect product op maat af te leveren. “De keukens staan er nu een jaar in”, zeggen Klepper en Bakker, “Zonder noemenswaardige klachten. Het geeft voldoening om voor de zorg, voor een instelling als CuraMare, te mogen werken. De samenwerking tussen CuraMare en Tieleman Keukens is heel goed, niet alleen tijdens dit omvangrijke project, maar ook bij de nieuwbouwprojecten die we eerder deden: Ebbe en Vloed in Oude-Tonge en De Vliedberg in Ouddorp.”

Tieleman Keukens is al sinds jaar en dag trotse partner van CuraMare. Ook in de Nieuw Rijsenburgh staan keukens van Tieleman. “Het kopen van een keuken moet een feest zijn!” Jan Tieleman

TIELEMAN KEUKENS Korendreef 15 3241 AS MIDDELHARNIS BESTE KEUKENWINKEL WUGLY.NL

FINANCIEEL GEZOND GROENE VLAG GRAYDON

BESTE FAMILIEBEDRIJF VAN WEST-NEDERLAND

BESTE ZELFSTANDIGE WINKEL VAN NEDERLAND

WARME DOUCHE TROS RADAR

BESTE KEUKENSPECIALIST VAN NEDERLAND

2012 / 2013 / 2014

2012 / 2013 / 2014

2013

2011

2010

2003 / 2004 / 2009

0187 - 602555 www.tieleman.nl


CURAMARE

11

Onder de mensen, aan de slag op de Dagbehandeling kan ondersteunen. Kom je naar de Dagbehandeling, dan wordt je thuis opgehaald met de rolstoelbus. Op de eerste behandeldag volgt een opnamegesprek met de eerst verantwoordelijke verzorger. Deze evv’er is daarna het vaste aanspreekpunt. Ook de arts die bij de Dagbehandeling werkt, is bij dit gesprek aanwezig. We stellen dan een zogenaamd zorgleefplan op, waarin we wensen en behoeften vastleggen. Dit plan gebruiken we ook om bij te houden of alles naar wens verloopt, of dat we misschien aanpassingen moeten maken in het dagprogramma.

Joke Schipper werkt op de afdeling Dagbehandeling in Nieuw Rijsenburgh. Met haar collega’s ondersteunt zij mensen met een lichamelijke of geestelijke aandoening, of beide. Willem van Zanten komt al jaren bij de Dagbehandeling over de vloer, eerst als vrijwilliger en nu als cliënt. ‘Die meiden voelen aan als familie.’

Er heerst een welkome sfeer op de afdeling Dagbehandeling. Koffie en koekjes staan op tafel en de cliënten van Joke Schipper zijn allemaal met iets anders bezig. Wim van Zanten is een van hen. In de centrale hal van Nieuw Rijsenburgh doet hij zijn verhaal. ‘Sinds vorig jaar kom ik twee keer per week naar de Dagbehandeling. Ik mis een been door problemen met mijn bloedvaten. En net toen ik weer opnieuw had leren lopen, kreeg ik een hersenbloeding. Toen moest ik mijn verlamde linkerarm weer leren gebruiken. Een hele opgave, maar het is me gelukt.’ Wim was al bekend met de afdeling Dagbehandeling omdat hij 20 jaar lang de bus bestuurde die de cliënten thuis ophaalde en ook weer afzette. ‘Ik was internationaal vrachtwagenchauffeur en toen ik met pensioen ging leek het mijn vrouw, die inmiddels helaas overleden is, wel een goed idee als ik af en toe mijn eigen activiteiten had,’ vertelt Wim met een knipoog. ‘Zodoende kwam ik op de bus, en dat vond ik heerlijk. En nu ben ik hier weer, maar dan anders. Ik vind het ontzettend gezellig, en de steun en warmte die ik krijg is met geen pen te beschrijven.

Die meiden hier voelen aan als familie. Ik heb heel diep gezeten en zij hebben mij letterlijk en figuurlijk weer op de been geholpen. Als ik zeg dat ze mijn leven hebben gered, overdrijf ik niet.’ Een van “die meiden” is Joke Schipper, 57 jaar. 19 jaar was ze toen ze als ziekenverzorgende in De Samaritaan aan de slag ging. 23 jaar lang werkte ze als ziekenverzorgende op een afdeling voor dementerende ouderen, 15 jaar geleden stapte ze over naar de Dagbehandeling. ‘De meesten van onze cliënten wonen nog thuis. De Dagbehandeling kan helpen om een verhuizing naar een woonzorglocatie uit te stellen. De meeste mensen komen hier via de huisarts en het maatschappelijk werk. Maar mensen kunnen ook zelf het initiatief nemen. Vergoeding gebeurt via de gemeente, op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de wmo.’ Kom je bij de Dagbehandeling dan wordt een persoonlijk programma opgesteld, tussen tien en half vier ’s middags, legt Joke uit. ‘Tijdens een intakegesprek thuis inventariseert de maatschappelijk werker met welke activiteiten de Dagbehandeling

Joke vult aan ‘De voortgang van al onze cliënten bespreken we regelmatig met alle betrokken verzorgenden en behandelaars. Dit zijn onder ander de fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, ergotherapeut, logopediste en een diëtiste, de arts en de evv’ers. Want we combineren de activiteiten op de Dagbehandeling met therapieën die de cliënt op afspraak volgt bij andere zorgverleners, hier in Nieuw Rijsenburgh. Een persoonlijk gesprek met de dominee behoort ook tot de mogelijkheden.’ Naast individuele zorg vinden er vanuit de Dagbehandeling ook groepsactiviteiten plaats, zoals gymnastiek en hersengymnastiek. Deze mensen hebben te maken met lichamelijke of geestelijke beperkingen of een combinatie daarvan. In groepjes van 15 gaan ze aan de slag met allerlei soorten bezigheden. Handwerken of schilderen bijvoorbeeld, of een groot spel aan tafel. En dan zijn daar nog de spelletjes die de hersenen prikkelen en actief houden, zoals Vragenderwijs. Joke: ‘Een dobbelsteen bepaalt de vragen die je moet beantwoorden. Het is een soort Triviant, erg leuk. Een geweldig computerprogramma waarmee we werken, is Brainstorm. De leukste vragen komen eruit rollen, over allerlei onderwerpen, waaronder melodieën van liedjes. Op de Dagbehandeling houden we onze cliënten zowel lichamelijk als geestelijk actief.’ Joke is dol op haar werk. ‘Je kunt zo veel voor deze mensen betekenen. Dat maakt me echt gelukkig’.

JAARGANG 3 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


NIEUW RIJSENBURGH

12

Nieuw Rijsenburgh, gezelligheid en zorgzaamheid voor bewoners en medewerkers

Bij woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk vloeien gezelligheid en zorgzaamheid als vanzelf samen. Jaap Aleman werkt al 25 jaar met plezier in de ouderenzorg. Ook bewoonster mevrouw van der Valk is erg tevreden met de organisatie die haar al zo lang een fijn thuis schenkt. We ontmoeten verpleegkundige Jaap

vullen met levendig geroezemoes. Nieuw

dienst, die teruggaat tot begin jaren

Aleman (45) in de centrale hal van Nieuw

Rijsenburgh is een plek die goed aanvoelt

negentig. Als 20-jarige begon hij bij de

Rijsenburgh. Wat is het er schitterend, met

en waar de bewoners en medewerkers een

voorloper van Nieuw Rijsenburgh, ver-

het daglicht dat door de metershoge

gezamenlijke trots uitstralen: hier, in dit

pleeghuis De Samaritaan, als transportme-

ramen valt, het hoge plafond met zijn

geweldige complex, wonen en werken wij.

dewerker. Jaap: ‘De opzet van de organisatie was toen nog grootschalig en dat

speelse lampen, en vooral: de bewoners, medewerkers en bezoekers die de ruimte CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 3 NUMMER 2

Jaap Aleman heeft een lange staat van

betekende onder meer dat er een paar


NIEUW RIJSENBURGH

13

keer per dag maaltijdkarren naar de

paraat en wat kleding was zo ongeveer het

bouw van Nieuw Rijsenburgh. Zo lang

verschillende afdelingen werden gebracht.

enige persoonlijke dat de bewoners

mogelijk zelfstandig wonen, zo nodig met

Ook reed ik karren met afval en wasgoed,

bezaten. De huiskamer waarin ze overdag

hulp op maat, is het nieuwe motto. Elke

en deed ik allerlei andere klussen. Na een

verbeleven, was ingericht met spullen die

bewoner woont in zijn eigen appartement

half jaartje had ik het wel gezien. Via het

door een ander waren uitgekozen. Bij wie

met keuken, slaapkamer en badkamer.

Rode Kruis hielp ik op zondagochtend met

ze aan tafel kwamen te zitten, werd

Voor bewoners met dementie zijn er

het verzorgen van de bewoners. Dat beviel

bepaald door de verzorgenden. Niet dat de

woongroepen van maximaal 7 personen,

me prima en zo rolde ik in 1990 de

verzorging niet liefdevol was; we liepen

waar onder leiding van een vast verzor-

opleiding voor ziekenverzorgende in. Het

ons de benen uit het lijf om het de bewo-

gingsteam wordt geleefd als in een gezin,

was hard werken maar daar stond een

ners zo veel mogelijk naar de zin te maken.

aldus Jaap. ‘Alle leefruimtes zijn ruim en

hoop lol tegenover, hoor. Zo spoten we

Maar de toenmalige setting maakte dat

fris, en van alle moderne gemakken

elkaar af en toe nat met de brandslang, in

niet eenvoudig. Verder waren de kamers,

voorzien. Dat geldt ook voor de kamers in

de nachtdienst. Een zooitje natuurlijk, maar

toiletten en doucheruimtes krap bemeten

ons zorghotel. En de verzorgenden hebben

we ruimden alles altijd weer netjes op -

en hulpmiddelen, zoals tilliften, hadden we

de beschikking over de nieuwste facilitei-

dweilen met lakens en zo - en de leiding

niet of nauwelijks. Dat was sappelen hoor,

ten. In de vaak lange gangen maken we

deed daar niet moeilijk over. Er kon heel

voor ons én voor de bewoners.’

gebruik van fietsen, zodat we snel en gemakkelijk van de ene bewoner naar de

veel en voor jonge gasten als wij was dat In die oude situatie lag het hele leefritme

andere kunnen gaan. Ik doe mijn werk in

van de bewoners vast, van ‘s ochtend

Nieuw Rijsenburgh met veel plezier. Het is

In Jaaps begin tijd, op afdeling Blankers-

vroeg tot s‘ avonds. Inmiddels is die

heel erg hard werken en, eerlijk is eerlijk,

burg, deelden de meeste bewoners een

situatie volledig veranderd, en daarmee is

soms zou ik graag meer tijd willen hebben

kamer met anderen. ‘Tussen de bedden en

zowel het woon- als het werkklimaat enorm

voor de mensen. Maar ik hoop hier echt

voor de doucheruimte hing een gordijn; tot

verbeterd. De nieuwe kijk op de zorg, met

nog heel wat jaren rond te mogen lopen.’

zover de privacy. Een handtas of scheerap-

de bewoner als middelpunt, leidde tot de

natuurlijk heerlijk.’

Mevrouw Pietertje - Pie voor familie en vrienden - van der Valk (94): ‘Via Het Oudeland kwam ik in De Samaritaan, en nu woon ik dus in Nieuw Rijsenburgh. Ik ben zo blij met mijn prachtige appartement! Die slaapkamer, de grote badkamer, het keukenblok - geweldig gewoon. En dan heb ik ook nog een balkon waar ik graag op zit. Kortgeleden waren mijn wangen helemaal verbrand. Daar doe ik dus voortaan mooi zonnebrandcrème op. Hier tegenover staat een landbouwschool. Er is altijd reuring en dat past bij mij. Ik heb het gewoon prima naar mijn zin.’

JAARGANG 3 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


Samen tillen we de zorg naar een

HOGER NIVEAU!

CuraMare en TR-Care zetten zich beide in voor de best mogelijk zorg. De juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek met de juiste materialen. TR-Care levert aan CuraMare plafondtilliftsystemen, verrijdbare patiĂŤntentilliften, hoog/laag baden en douche-hulpmiddelen. Zowel in de nieuwbouw als op bestaande locaties. TR-Care is uw innovatieve partner voor het inrichten van ruimtes in de zorg. TR-Care zorgt ervoor!

www.tr-care.nl

Hartelijk gefeliciteerd met jullie nieuwe Woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh Wij mochten de klimaatinstallatie verzorgen

Wij feliciteren Nieuw Rijsenburgh met de schitterende nieuwe woonzorglocatie

www.mampaey.nl

park && landschap landschap || infrastructuur infrastructuur park park & landschap| bodem | infrastructuur waterhuishouding waterhuishouding | bodem || asbest asbest waterhuishouding | bodem | asbest

geodesie||circulaire circulaire sloop sloop || riolering geodesie riolering geodesie | circulaire sloop | riolering

www.buroboot.nl

www.buroboot.nl

www.buroboot.nl

park & landschap | infrastructuur waterhuishouding | bodem | asbest

www.oranje-bv.nl I Industrieweg 120 te Rotterdam I T: 010-8001100


CURAMARE

15

CuraMare Behandeling, van alle markten thuis

In Nieuw Rijsenburgh zijn ook de specialisten van CuraMare Behandeling gevestigd. Zij ondersteunen bewoners met een uiteenlopend arsenaal van behandelingen, gericht op het lichamelijk of psychische welbevingen. Het doel hierbij is om te kijken naar wat cliënten nog wél kunnen en deze mogelijkheden zoveel mogelijk uit te breiden. De vakvrouwen en –mannen van CuraMare Behandeling werken op alle woonzorglocaties én in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Van alle markten thuis dus. “In Nieuw Rijsenburgh beschikken we over een prachtige oefenzaal met de beste fitnessapparatuur. Maar omdat ouderen soms niet meer zo mobiel zijn, komen we ook op de andere locaties van CuraMare en in het ziekenhuis. In het ziekenhuis behandelen we daarnaast ook jonge(re) patiënten, bijvoorbeeld bij heWt herstel na een hersenbloeding of hartinfarct. Ook therapie bij chronische ziektes zoals diabetes en COPD is bij ons mogelijk, vaak in nauwe samenwerking met de behandelende medisch specialist. Een aantal diensten, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en de diëtist, zijn voor iedereen toegankelijk. Hiervoor hoef je niet perse op een van de woonzorglocaties van CuraMare te wonen. Voor fysiotherapie is zelfs geen verwijzing van een huisarts meer nodig.’, vult Brigitte van Dongen, fysiotherapeute, aan.

JAARGANG 3 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

16

De mogelijkheden van CuraMare Behandeling op een rijtje: Behandelingen voor bewoners én niet-bewoners

Fysiotherapie

Dagbehandeling

Biedt naast algemene fysiotherapie bij

Dagbehandeling helpt senioren om langer

bewegingsklachten ook sportfysiotherapie,

thuis te kunnen wonen door één of

geriatrische fysiotherapie, oedeem fysio-

meerdere dagen intensieve begeleiding

therapie, oncologie fysiotherapie, manuele

en zorg te bieden op een van onze

therapie en medical taping. Hartrevali-

woonzorglocaties.

datie, longrevalidatie of behandeling van etalagebenen is ook mogelijk.

Ergotherapie Soms kan het door een ziekte of beperking moeilijk zijn om alledaagse dingen uit te voeren, bijvoorbeeld je jas aantrekken of bestek vasthouden. Ergotherapie biedt oplossingen voor dit soort hindernissen.

Diëtetiek Heeft u moeite om op gewicht te blijven of wilt u advies over gezonde voeding en een

Logopedie

gezonde levensstijl? De diëtist kan hierbij

De logopedist helpt bij het aanpakken van

helpen, ook als er bijvoorbeeld sprake

problemen bij spreken, kauwen, slikken,

is van een (chronische) aandoening als

gehoor en gebruik van de stem.

diabetes, COPD, hart-en vaatziekten.

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 3 NUMMER 2


CURAMARE

17

Behandelingen voor bewoners

Maatschappelijk werk

Specialist Ouderengeneeskunde en de praktijkverpleegkundige

Zijn er praktische, sociale of psychische problemen of zorgen? Dan kan de

De specialisten ouderengeneeskunde

maatschappelijk werker zowel onze

houden zich bezig met de (medische) zorg

bewoners als de mensen in hun directe

voor onze kwetsbare en/of chronisch zieke

omgeving helpen hiermee om te gaan.

bewoners. Dit gaat in nauwe samenwerking met de praktijkverpleegkundige die

Psycholoog

ondersteunt tijdens de behandeling en begeleiding.

De psycholoog ondersteunt bewoners en hun naasten bij het omgaan met psychische klachten, zoals emotionele klachten, verwerkingsproblemen of klachten bij dementie of na een beroerte.

Fitness en 65+ fitness

Voor iedereen die graag sport of beweegt wordt in Nieuw Rijsenburgh fitness gegeven. De fitness is geschikt voor iedereen die graag wil sporten. Deze fitnesslessen zijn erop gericht om de balans te trainen, de spieren te versterken, de conditie te verbeteren en de mobiliteit te vergroten. Kortom om u gezond, in balans en op de been te houden. Voor de vitale ouderen zijn aparte lessen op woensdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur en vrijdagmiddag 14.30 – 15.30 uur. Deze lessen worden begeleid door zowel een fysiotherapeut en deelnemers worden extra ondersteund door een bewegingscoördinator. De kosten zijn € 19,95 per maand. De reguliere fitness groepen staan onder begeleiding van een sportinstructeur en zijn op maandagavond en donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur en 20.00 – 21.00 uur. De kosten hiervoor bedragen afhankelijk van het aantal keer per week € 29,- of € 49,- per maand. De eerste keer kunt u gratis een proefles mee draaien. Kom gerust eens langs of neem contact op voor meer informatie. We zijn bereikbaar via 0187 48 83 81 of curamarefysiotherapie@curamare.nl

JAARGANG 3 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


Alles onder één dak! verf • behang • raamdecoratie buitenzonwering • gordijnen • vloeren

Landschapsarchitect buitenruimte Nieuw Rijsenburg, Sommelsdijk

Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk, Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl

Voor verkoop, verhuur, lease, accessoires en onderhoud van scootmobielen! Ook voor rollators, rolstoelen, douchestoelen en diverse andere zorgmiddelen!

‘Zorg staat voorop en dat kan alleen samen’ 0181-85 04 39 / info@scootmobielaanhuis.nl www.scootmobielaanhuis.nl www.zorgmiddelenaanhuis.nl

Thuis in uw regio. Wolter & Dros ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert installaties voor gebouwen in de zorg, het onderwijs, de zakelijke markt, de woningbouw en de industrie. Als regionaal georiënteerd installatiebedrijf kan Wolter & Dros Goes / Terneuzen altijd snel, flexibel en effectief inspelen op uw wensen. wolterendros.nl/goes

Adv_Zorg_Senior_FC 100x141.indd 1

Wolter & Dros. Techniek met karakter.

26-09-13 16:06


ZIEKENHUIS

19

Veilig en vertrouwd thuis bevallen

Op 19 mei jongstleden beviel Anna van Rijswijk-Bree thuis van haar tweede kindje, Daphne, onder begeleiding van CuraVita verloskundige Eline Roeland. Ook dochtertje Mara (2) werd geboren onder toeziend oog van een van de verloskundigen van CuraVita. Toen beviel Anna in het verloskundig centrum in Dirksland. Anna en haar man Henk waren toen zo tevreden dat de keus voor CuraVita bij de tweede zwangerschap vanzelfsprekend was. Anna: ‘De zwangerschap van Daphne verliep volgens het boekje, net als bij Mara trouwens. Bij Mara ben ik bevallen in het verloskundig centrum, maar omdat alles zo goed ging, heb ik bij Daphne gekozen voor een thuisbevalling. Het was eigenlijk vanzelfsprekend dat we weer voor CuraVita kozen. De persoonlijke aanpak en het open contact van Eline en haar collega’s is precies wat mijn man en ik zochten. Eline staat altijd voor mij klaar als ik vragen heb of onzeker ben en dat hebben wij bij beide zwangerschappen als erg prettig ervaren. Ook de informatieavonden over borstvoeding en over bevallen bij CuraVita droegen bij aan het vertrouwde gevoel en sterkten ons in onze keuze.’ Eline vult aan: ’Het is toch iedere keer een compliment als er bij de tweede zwangerschap weer voor CuraVita wordt gekozen. Dat geeft aan dat we het bij de begeleiding van de eerste goed hebben gedaan! Want ook al ziet een zwangere met name mijn gezicht of dat van een van mijn collega’s, de begeleiding is toch echt teamwerk. Ik werk dagelijks nauw samen met mijn collega verloskundigen, maar ook met de gynaecoloog en de andere betrokkenen zoals de lactatiekundige. Door met hen te overleggen, zorg ik ervoor dat ik optimale begeleiding kan bieden. Voor mij is het persoonlijke contact met ‘mijn’ zwangeren ook het leukste onderdeel van het werk. Ik vind het een voorrecht om bij één van de belangrijkste gebeurtenissen uit iemands leven aanwezig te mogen zijn. Het is mooi om te zien hoe blij en trots een moeder én de vader zijn als ze vlak na de bevalling hun pasgeboren baby’tje in de armen krijgen! Dát blijft iedere keer speciaal. Anne en haar man hadden nog een bijzonder verzoek: ‘Na de geboorte van Daphne heeft Eline bloed afgenomen uit de placenta. Daar zijn stamcellen uit geïsoleerd en vervolgens diepgevroren opgeslagen in een stamcelbank. Henk en ik hadden van die mogelijkheid gehoord via het tv-programma RTL Late Night. Stamcellen kunnen worden ingezet voor de behandeling van in feite alle kwaadaardige en niet-kwaadaardige ziektes die met een beenmergtransplantatie te behandelen zijn. We hopen ze nooit nodig te hebben, maar in geval van nood hebben we ze in elk geval. Eline stond van meet af aan open en positief tegenover ons verzoek bloed af te nemen en heeft het perfect gedaan. Al met al zijn we enorm tevreden over wat zij en haar collega’s van CuraVita voor ons en onze kinderen hebben betekend.’ JAARGANG 3 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


Ziekenhuis Behandeling Thuiszorg Ouderenzorg

CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliĂŤnt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen ĂŠĂŠn van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

Curamare Magazine, juni 2015  

Curamare Magazine, juni 2015

Curamare Magazine, juni 2015  

Curamare Magazine, juni 2015

Advertisement