Page 1

JAARGANG 3, NUMMER 3

MAGAZINE

In dit nummer Waardig en trots zorg geven en ontvangen Een onverwachte thuisbevalling Met persoonsalarmering is hulp altijd bij de hand Zelfstandig wonen voor senioren, met extra’s!


burgemeester

Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. versnippering. Naar een eilandelijke gemeente met 48.000 inwoners en met een gebiedsgrootte die in ons land hoog scoort”, zegt Corstiaan Kleijwegt. Vertrouwen “Het is gelukt om al in de nu af te sluiten periode een stevige vertrouwensbasis te leggen. Ik heb echt geen

Foto: Gemeente Goeree-Oveflakkee

weerstanden ontmoet. Het waren meegaande uitingen. De gemeente Goeree-Overflakkee staat stevig op de kaart. Het is inmiddels een begrip geworden. Wij zijn op de goede weg om dit uit te bouwen. Met openheid, transparant handelen en eerlijkheid als kenmerken van het beleid. Alles kan niet van de ene maand op de andere worden gewijzigd. Zaken ver-

Berkho

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

sg r eeti n

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Gratis proefles

De kerstpakketten specialist! Stel zelf uw kerstpakket samen. Keuze uit ruim 4000 artikelen Betaalbin aar onze maatwerk!sfeervolle showroom of kies een eigen cadeau via internet. Harry Westhoeve Keuken en Interieurbouw (0187) – 684957 Ouddorp Bel voor een afspraak of kijk op de website: www.harrywesthoeve.nl

De Haringvlietsluizen die op een kier zullen gaan. voor dat er zout water binnen kan komen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt.

ut’s

Voor ontwerp en aanleg g van uw bestratin

In de volgende uitgave van 8 december van het CURAMARE MAGAZINE

Woensdag 4 september is er een bijeenkomst in Hellevoetsluis en op woensdag 11 september van 15.0020.00 uur in Expo Haringvliet, Haringvlietplein 3 in Stellendam

Artikel

www.rozima.nl

ADVERTEREN?

RIDDERKERK - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de plannen en kosten voor de compenserende maatregelen van het Kierbesluit verder uit te werken. In september vinden twee inloopbijeenkomsten plaats waar de actuele stand van zaken rondom het Kierbesluit wordt gegeven en de benodigde maatregelen worden getoond.

Op die dag wordt zij beëdigd door de Commissaris van de Koning, de heer J. Franssen. Aansluitend aan de raadsvergadering volgt (tot 22.00 uur) een receptie in het bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg in Middelharnis.

S ea son

Inloopbijeenkomsten Kierbesluit

gen tijd, voorbereiding en er zijn te volgen procedures. Wij zetten krachtig in op belangrijke dossiers, de economische agenda, recreatie en infrastructuur. Binnen de eigen gemeente is veel energie gestoken in het contact overheid - burger. Om service en dienstverlening aan de klant op een hoger peil te plaatsen. Vervolg op pagina 3

GOEREE-OVERFLAKKEE Dinsdagavond 3 september (19.30 uur) wordt mevrouw A. (Ada) Grootenboer-Dubbelman in een bijzondere openbare raadsvergadering officieel geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee.

gs

“Ik ben blij dat ik in december vorig jaar volmondig ‘ja’ heb gezegd op de vraag van de Commissaris van de Koning(in) of ik als waarnemend burgemeester, in een afgebakende periode van 8 maanden, leiding wilde geven aan de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Vereerd door dit verzoek enerzijds en me gesteund wetend van unaniem uitgesproken support vanuit de vertrouwenscommissie uit de raad anderzijds. Vanaf het begin is in goed samenspel tussen college en raad de omvangrijke opgave aangepakt. Niet gemakkelijk omdat, komend vanuit kleinere eenheden met eigen gemeentelijk perspectief, doorgeschakeld moest worden naar een grotere eenheid. Zonder

staat werken samen aan maatregelen om de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne Putten te garanderen. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta moeten hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied verleggen. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.

U kunt uiterlijk tot 2 december reserveren CONTACT OPNEMEN met Gert Verweij, 0187 - 471020 gertverweij@eilandennieuws.nl

Maatregelen Het Kierbesluit houdt in dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Dit zorgt er ook

Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswater-

T (0180) 417478

www.123-kado.nl

www.berkhout.nl

Dit magazine is bestemd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland en onze relaties. Ontvangt u dit blad nog niet, maar wilt u het wel ontvangen, stuur dan een mail naar: communicatie@curamare.nl. Met dit magazine informeren we onze (potentiële) cliënten, patiënten en relaties over de werkzaamheden van CuraMare.

COLOFON REDACTIE CuraMare Communicatie EINDREDACTIE Charlotte Poortvliet HOOFDREDACTIE Wim Driesse, Paul van der Velden TEKST Paula Koster, Charlotte Poortvliet

FOTOGRAFIE Mirjam Nelis, Jasper Hof VORMGEVING EN OPMAAK GraphETY UITGEVERIJ Eilanden Nieuws BV ADVERTENTIE ACQUISITIE Gert Verweij

MICRO OPMAAK Manon Thijssen Mariëlle de Visser DRUK Janssen Pers OPLAGE 78.500

MET MEDEWERKING VAN Marlies Prins, Mirjam Nelis, Piet Metske, Marita Ticheloven, Haidar Jan, Leanne van Drongelen, dhr. Korteweg, Amanda Kik, Marijke de Feijter, Linda Annevelink, Hanneke Grinwis


INHOUDSOPGAVE

4

7

9

3

12

14

INHOUD In deze editie van het CuraMare magazine is er veel aandacht voor ontwikke-

PAGINA 4

lingen binnen de zorg. De zorg blijft een actueel onderwerp waarover veel wordt

Waardig en trots zorg geven en ontvangen

gezegd en geschreven. De beslissingen van het kabinet hebben betrekking op iedereen, jong en oud, rijk en arm, zorgbehoevend of gezond. Vroeg of laat merken we allemaal welke gevolgen de politieke beslissingen van nu hebben op ons en op onze naasten.

PAGINA 7 Sportblessure? Snel naar het sportspreekuur!

PAGINA 9

Voor ons aanleiding om vooruit te blijven kijken en nieuwe vormen van zorg te

Met persoonsalarmering is hulp

ontwikkelen, onszelf in de schoenen van onze patiënt en cliënt te plaatsen.

altijd bij de hand

Onszelf de vraag te stellen waarmee zij écht geholpen zijn. Vanuit respect en

PAGINA 10

waardigheid. Daarover gaat bijvoorbeeld het hoofdartikel, het ontwikkelen van

Beter eten, drinken en communiceren

nieuwe manieren van zorg voor ouderen. Maar ook het artikel over onze ortho-

met de logopedisten van CuraMare

peden, die opereren volgens de nieuwste technieken en met hun sportspreekuur sporters in de regio naar een sneller herstel helpen. Ook dat is vernieuwende, initiatiefrijke zorg waar de patiënt voorop staat!

PAGINA 11 Een onverwachte thuisbevalling

PAGINA 12 Zelfstandig wonen voor senioren, met extra’s! Koos Moerland

PAGINA 14

Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare

Uitwisseling van medicatie gegevens niet alleen belangrijk voor arts, apotheek en huisarts, maar ook voor u

JAARGANG 3 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

4

Waardig en trots zorg geven en ontvangen

CuraMare gaat deelnemen aan het programma Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit programma is opgestart door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. CuraMare presenteerde hiervoor afgelopen zomer een aantal projectvoorstellen. Ze vormen de basis voor een zogenaamde ‘best practice’, die de komende twee jaar vorm gaat krijgen bij woonzorglocaties De Vliedberg en Ebbe en Vloed. De projecten Zorg zonder dwang en

bezig is als het gaat om zorg waarbij de

thuis- en ouderenzorg bij CuraMare. ‘Bij

Samen zorgen zijn recent gepresenteerd

wensen en mogelijkheden van de cliënt en

het programma Waardigheid en trots staat

aan een commissie met leden van cliën-

diens naasten centraal staan. En dat is

de cliënt centraal. Woonzorglocaties in het

tenraden, professionals, medewerkers van

belangrijk omdat de zorg in verpleeghuizen

hele land zijn gevraagd om met ideeën te

het ministerie van VWS en de Inspectie

nogal eens negatief in het nieuws komt.

komen om de kwaliteit van zorg te verbeteren vanuit de invalshoek van de bewoner.

voor de Gezondheidszorg. Dat ze in goede aarde vielen, geeft aan dat CuraMare goed CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 3 NUMMER 3

Marita Ticheloven is beleidsmedewerker

Met de projecten die in De Vliedberg en


CURAMARE

5

Ebbe en Vloed starten willen we ook als

netwerk. Marita: ‘We hebben elkaar meer

Ook Piet Metske, locatiemanager van De

voorbeeld dienen voor anderen in de

dan ooit nodig. Een belangrijk uitgangs-

Vliedberg, is zich ervan bewust dat de

sector.’

punt is dat de zorg meedraait in de

omslag stapvoets zal gaan. Maar dat het

leefwereld en het sociale netwerk van de

niet moet blijven bij mooie woorden staat

Waardigheid en trots gaat deze maand van

cliënt, in plaats van dat de cliënt zich moet

voor hem als een paal boven water. ‘In De

start en loopt twee jaar. Het vernieuwings-

voegen naar het ritme en tempo van de

Vliedberg gaan we aan de slag met Zorg

programma is door staatssecretaris Van

zorginstelling. Dat krijg je alleen voor

zonder dwang. Wij zijn al langer bezig de

Rijn van VWS opgestart om uiteindelijk de

elkaar als er een goede dialoog is tussen

zorg voor onze dementerende bewoners

wet Langdurige Zorg vorm te geven,

alle betrokkenen.’

om te vormen. In onze groepswoningen, elk met maximaal 7 bewoners, richten we

gebaseerd op de praktijkervaringen van cliënten, naasten en zorgverleners. Deze

Daarom start deze maand niet alleen bij

ons veel meer dan vroeger naar de be-

ervaringen worden openbaar gemaakt

Ebbe en Vloed, maar in alle vier de woon-

hoeften van de individuele cliënt. Jarenlang

zodat zorginstellingen in het hele land

zorglocaties van CuraMare een pilot-

gingen we alleen uit van diens beperkin-

ervan kunnen profiteren. Daarbij kan het

project in samenwerking met Zorgbelang

gen, op wat toen nog gesloten afdelingen

gaan om uitgesproken zorginhoudelijke

Zuid-Holland. Dit is een provinciale

heetten. Ook stemden we ons zorgbeleid

onderwerpen. Maar bijvoorbeeld ook over

belangenorganisatie voor gebruikers van

af op oude regelgeving en ingesleten

wet- en regelgeving die voor verbetering

zorg en welzijn. Hierbij krijgen verzor-

routines. Nu we meer oog hebben voor het

vatbaar is en het schrappen van admini-

genden en mantelzorgers sámen een

individu achter onze bewoners, ieder met

stratieve rompslomp.

workshop Samen zorgen. Vernieuwend

eigen gedrag en gewoontes, ervaren we

omdat deze groepen dit soort trainingen

dat hun welbevinden erop vooruit gaat.

Einddoel is de kwaliteit van zorg en leven

meestal afzonderlijk volgen. Marita

Onze cliënten kunnen vandaag de dag al

te verbeteren, in een tijd waarin bezuini-

realiseert zich dat het inslijten van nieuwe

beduidend meer zichzelf zijn. Precies waar

gingen de norm zijn. Dat vraagt om een

gewoontes tijd kost. ‘Het blijft mensen-

we naartoe willen.’

innovatieve en creatieve aanpak, aldus

werk. Maar de wil is er.’

Marita. ’Hoe de kwaliteit van de zorg is, kun je het beste afleiden uit de relatie tussen de cliënt, de professionele zorgverlener en anderen die zorg geven, zoals mantelzorgers of vrijwilligers. Lange tijd werden zorgmedewerkers alleen maar opgeleid om zorgtaken uit te voeren. Dat past niet meer bij deze tijd, want de samenwerking met mantelzorgers, familie en vrijwilligers is steeds belangrijker. Juist zij spelen een cruciale rol in het welbevinden van de cliënt. Dit vereist andere vaardigheden en competenties van de medewerker, want zorgen vóór verschuift naar zorgen dát.’ Woonzorglocatie Ebbe en Vloed in OudeTonge wil het project Samen zorgen de komende twee jaar stevig inbedden. De nadruk op zelfredzaamheid en samenredzaamheid vraagt om een andere manier van denken en doen. Zowel door zorgmedewerkers en vrijwilligers als door cliënten, hun mantelzorgers en hun overige sociale JAARGANG 3 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


Mobiliteit Mobiliteit

Badkamer Badkamer Van der VanMark der Mark he he een breed een breed assor assor mentment aan aan hulpmiddelen hulpmiddelen die u die kunnen u kunnen helpen helpen bij debij dagelijkse de dagelijkse bezigheden bezigheden en u een en uhogere een hogere mobiliteit mobiliteit aanbieden. aanbieden. Gecontracteerd Gecontracteerd leverancier leverancier via uw viazorgverzekering. uw zorgverzekering. Bij vragen Bij vragen neemneem contact contact op met: op 0186-573585. met: 0186-573585.

Slaapkamer Slaapkamer

Bent uBent nieuwsgierig? u nieuwsgierig? Kom gerust Kom gerust kijkenkijken in de in winkel. de winkel. Van der Mark heeft de volgende locaties: Thuiszorgwinkels • Numansdorp Edisonstraat 7

Ma-vr 10:00 - 16:00 uur Zaterdag 10:00 - 12:00 uur

Uitleenpunten Cura Mare • Hellevoetsluis Amnesty Internationallaan 14 Verhuizing per 20 oktober naar Marconiweg 12E Industrieterrein Kickersbloem Di en do 10:00 - 12:00 uur

Middelharnis Nieuwstraat 56

Keuken Keuken

Ma-vr 13:30 - 14:30

Ouddorp Schansweg 53

Ma-vr 14:30 - 15:30 uur

Als u bent geholpen in het van WeelBethesda ziekenhuis kunt u direct om loophulpmiddelen vragen. Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland. Tijdens kantooruren bij het PSB, buiten kantooruren bij de receptie.

An decubitus An decubitus

Tieleman Keukens is al sinds jaar en dag trotse partner van CuraMare. Ook in de Nieuw Rijsenburgh staan keukens van Tieleman. “Het kopen van een keuken moet een feest zijn!” Jan Tieleman

TIELEMAN KEUKENS Korendreef 15 3241 AS MIDDELHARNIS BESTE KEUKENWINKEL WUGLY.NL

FINANCIEEL GEZOND GROENE VLAG GRAYDON

BESTE FAMILIEBEDRIJF VAN WEST-NEDERLAND

BESTE ZELFSTANDIGE WINKEL VAN NEDERLAND

WARME DOUCHE TROS RADAR

BESTE KEUKENSPECIALIST VAN NEDERLAND

2012 / 2013 / 2014

2012 / 2013 / 2014

2013

2011

2010

2003 / 2004 / 2009

0187 - 602555 www.tieleman.nl


ZIEKENHUIS

7

Sportblessure? Snel naar het sportspreekuur! Hollandse eilanden - en dan vooral op Voorne-Putten - is de laatste jaren flink gegroeid. We zien daardoor ook meer patiënten met sportblessures dan voorheen, met name in de knie, heupen en enkels.’ Welk type sportbeoefenaars ziet u het meest op de sportpoli? ‘Voetballers. Ze lopen blessures op door een verkeerde draaibeweging van de knie of enkel, of door botsingen met andere spelers. Verder zien we ook tennissers met schouder-, elleboog- en knieblessures. Wij helpen onze patiënten in samenwerking met andere zorgverleners, zoals de fysiotherapeuten in de regio. Voor iedere v.l.n.r. Haidar Jan, Jarno van de Breevaart Bravenboer en Kjell Jaspars voor hun sponsorbord bij VV de Jonge Spartaan in Middelharnis

Met de zomervakantie achter de rug draaien de sportverenigingen weer op volle toeren en daarmee ook het sportspreekuur van de orthopeden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Hoog tijd om dit team aan u voor te stellen. Aan het woord is dr. Haidar Jan.

plaatsen van totale heup- en knieprothesen volgens de zogenoemde spiersparende benadering. Daarbij worden spieren en weke delen ontzien en kan de prothese optimaal worden geplaatst. Voordeel voor de patiënt is dat die veel sneller herstelt. Jarno beheerst deze operatietechniek ook. Daarnaast vormen we samen met onze

Uit hoeveel orthopeden bestaat uw

collega’s van chirurgie, de trauma-unit op

team?

onze spoedeisende hulp.’

‘We zijn met z’n drieën: Jarno van de Breevaart Bravenboer, Kjell Jaspars en ik.

Samen met uw collega’s runt u ook het

Jarno is ons team in januari komen

sportspreekuur. Voor wie is dit bedoeld?

versterken. Hij is gespecialiseerd in voet-

‘Voor iedere sportieveling in de regio, al

en enkelchirurgie en sportblessures van de

dan niet verbonden aan een club, die last

knie. Kjell is gespecialiseerd in sportletsels

heeft van een sportblessure. Ons doel is

van de schouders en ellebogen. Jarno en

de sporters, nadat ze naar ons zijn

ik doen kijkoperaties aan de knie (menis-

doorverwezen door de huisarts, zo snel

cus en kruisbanden), heupen en enkels.

mogelijk te helpen. Daarvoor kunnen ze

Deze operatietechniek is veel minder

terecht op onze poliklinieken in Brielle,

belastend voor de patiënt dan de klassieke

Hellevoetsluis en Dirksland.’

manier van opereren, omdat er slechts een paar kleine wondjes ontstaan. Zelf richt ik

Komen sportletsels veel voor?

mij sinds twee jaar vooral ook op het

‘De interesse voor sport op de Zuid-

patiënt stellen we een individueel behandelplan op.’ Orthopedie is een breed vakgebied. Toch lukt het uw team om heel specialistische zorg te verlenen. Hoe doet u dat? ‘Wij hebben alle drie brede, algemene orthopedische kennis, maar ieder voor zich hebben we ons extra verdiept in een bepaald aspect van ons vak. Het stelt ons in staat optimale, up-to-date zorg te verlenen. Wij werken op een hoog en innovatief technisch niveau en vullen elkaar uitstekend aan.’

Voor het sportspreekuur is een doorverwijzing van de huisarts nodig.

JAARGANG 3 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


Alles onder één dak! verf • behang • raamdecoratie buitenzonwering • gordijnen • vloeren

‘Zorg staat voorop en dat kan alleen samen’

Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk, Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl

Thuis in uw regio. Wolter & Dros ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert installaties voor gebouwen in de zorg, het onderwijs, de zakelijke markt, de woningbouw en de industrie. Als regionaal georiënteerd installatiebedrijf kan Wolter & Dros Goes / Terneuzen altijd snel, flexibel en effectief inspelen op uw wensen. wolterendros.nl/goes

Wolter & Dros. Techniek met karakter.

Adv_Zorg_Senior_FC 100x141.indd 1

26-09-13 16:06

Voor verkoop, verhuur, lease, accessoires en onderhoud van scootmobielen! Ook voor rollators, rolstoelen, douchestoelen en diverse andere zorgmiddelen!

0181-85 04 39 / info@scootmobielaanhuis.nl www.scootmobielaanhuis.nl www.zorgmiddelenaanhuis.nl


THUISZORG

9

Met persoonsalarmering is hulp altijd bij de hand Senioren blijven steeds langer zelfstandig wonen. Gelukkig kan dit ook steeds beter. Met hulp van mantelzorgers, ondersteuning van thuiszorg of beide. Maar ook persoonsalarmering kan helpen. In de woning wordt dan een alarmeringssysteem geplaatst waarmee in geval van nood dag en nacht hulp kan worden ingeroepen. De heer Korteweg uit Oude-Tonge maakt al geruime tijd gebruik van persoonsalarmering. Samen met zijn vriendin woont hij in een knusse bovenwoning. Hij heeft COPD, een ongeneeslijke longziekte waarbij de longen niet goed functioneren. Leanne van Drongelen en haar collega’s van CuraMare Thuiszorg zijn inmiddels kind aan huis. ‘In eerste instantie ging het alleen om hulp bij douchen en aankleden en het aandoen Dhr. Korteweg en Leanne van Drongelen

van steunkousen. Ook controleer ik regelmatig of zijn zuurstofapparaat goed werkt en op de goede stand staat’, vertelt Leanne. ‘Het is namelijk weleens voorgekomen dat de zuurstofmeter per ongeluk bij het schoonmaken verschoven was. Toen kreeg ik op een gegeven moment wel erg weinig lucht,’ vult de heer Korteweg

Wat is het verschil tussen sociale en professionele alarmering? Bij beide vormen van alarmering staat het alarmeringssysteem rechtstreeks doorgeschakeld naar een contactpersoon. Het verschil is dat bij sociale alarmering een familielid, een bekende of de buren gewaarschuwd worden, terwijl bij professionele alarmering de medewerkers van CuraMare Thuiszorg worden ingeschakeld.

lachend aan. ‘En dat is niet de bedoeling natuurlijk.’

Wat kost persoonsalarmering?

Een jaar geleden verslechterde de COPD van de heer Korteweg en was opname in

Sociale alarmering

Professionele alarmering

het ziekenhuis onvermijdelijk. Daar kreeg

Eenmalige installatiekosten

€ 88,15

€ 88,15

hij een hartstilstand. Even was de situatie

Abonnementskosten per maand bij thuiszorg van CuraMare

Gratis

Gratis

vriendin weer ging werken, was hij wél de

Abonnementskosten per maand zonder thuiszorg van CuraMare

€ 14,50*

€ 26,-*

hele dag alleen thuis. Daar zag hij erg

*Abonnementskosten 2015

kritiek maar gelukkig is alles goed gekomen en kon hij terug naar huis. ‘Toen zijn

tegenop, want wat als je onwel wordt, of het zuurstofgebrek erger wordt? Met zijn

Meer informatie over persoonsalarmering of over de mogelijkheden van thuiszorg?

ziektegeschiedenis heb ik toen professione-

Bel CuraMare Thuiszorg:

le alarmering aangeraden. Dat betekent dat dag en nacht hulp van een thuiszorgmede-

Oostflakkee

06 20 70 37 15

werker kan worden ingeschakeld. Zij weten

Middelharnis

06 13 29 94 94

wat zijn medische achtergrond is. Dat geeft

Dirksland

06 22 26 08 15

zowel de heer Korteweg als zijn vriendin

Goedereede

06 51 75 04 53

een gerust gevoel.’ geeft Leanne aan.

Hellevoetsluis

06 22 76 55 43

JAARGANG 3 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

10

Beter eten, drinken en communiceren met de logopedisten van CuraMare

Wist u dat logopedie veel meer inhoudt dan mensen beter te leren spreken? Logopedisten Marijke de Feijter en Linda Annevelink zijn allebei werkzaam bij CuraMare Behandeling. Zij onderzoeken, behandelen, begeleiden en adviseren volwassenen die problemen hebben in de communicatie, met eten en drinken of hun gehoor. Ook familie en verzorgenden staan zij met raad en daad bij.

kan slikken. Andere mogelijkheden zijn het

de ergotherapeut, de tandarts of de

gebruik van aangepast bestek of drinkgerei

psycholoog. De kracht van Marijke en

of het verdikken van dranken. Verder

Linda ligt vooral in hun kennis van taal- en

bekijken we of er misschien gebitsproble-

spraakstoornissen en slikproblemen die

men zijn die veilig eten en drinken moeilijk

een neurologische oorzaak hebben. Ze

maken.’

worden ook steeds vaker ingeschakeld bij cliënten met dementie. Met name bij

Communicatie in de brede zin van het woord

dementie op relatief jonge leeftijd kan

Ondersteuning bieden bij de communicatie

lang mogelijk in stand te houden. Marijke

is het andere, meer bekende facet van het

en Linda zijn daarnaast aangesloten bij

logopedie helpen om de communicatie zo

werk van de logopedist. De therapie richt

ParkinsonNet, een landelijk netwerk van

Marijke en Linda zijn actief op alle woon-

zich op spraak of taal, vertelt Linda. ‘Soms

zorgverleners die gespecialiseerd zijn in

zorglocaties van CuraMare en de revalida-

kunnen mensen hun stem niet meer goed

het behandelen en begeleiden van

tiepolikliniek van Het Van Weel-Bethesda

gebruiken, maar het kan ook gebeuren dat

Parkinsonpatiënten. Ook zijn ze ingeschre-

Ziekenhuis. Ook begeleiden zij (polikli-

zij de juiste woorden niet meer kunnen

ven in het kwaliteitsregister paramedici en

nisch) cliënten die eerder opgenomen zijn

vinden of moeilijkheden hebben met lezen

nemen deel aan diverse werkgroepen. Zo

geweest bij CuraMare of daar een revalida-

en schrijven. Logopedische behandeling

zorgen ze er niet alleen voor dat hun eigen

tietraject hebben gevolgd. ’Het merendeel

om duidelijker te leren spreken of taaloefe-

kennis op peil blijft, maar dat ze deze

van onze cliënten heeft moeite met eten en

ningen kunnen helpen, afhankelijk van de

kennis ook delen met collega’s.

drinken en/of met communiceren. Deze

oorzaak en de ernst van het probleem. Kan

problemen zijn vaak het gevolg van

de cliënt zelf niet veel doen om de commu-

niet-aangeboren hersenletsel, zoals de

nicatie te verbeteren, dan geven we

ziekte van Parkinson, dementie, een

adviezen aan familieleden en ook aan de

hersentumor, MS, ALS, een beroerte, een

verzorgenden van de cliënt. Ook hier is

operatie of een ongeluk’, legt Marijke uit.

maatwerk het sleutelwoord.’

Verwijzing en vergoeding De logopedisten van CuraMare behandelen uitsluitend op verwijzing van de

‘Elke cliënt is uniek en daarom stellen we altijd samen met de cliënt of familie de

Kennis delen en kennis uitbreiden

huisarts of een medisch specialist. De

behandeldoelen op. We kijken goed naar

Bij het afstemmen van de behandeling op

kosten worden vergoed vanuit de WLZ

de problemen die een cliënt heeft en welke

de behoeften van de cliënt werken de

(de WetLangdurigeZorg) of de basis-

oplossing daarbij past. Een andere

logopedisten vaak samen met andere zorg-

verzekering. Hierbij wordt wel eerst het

houding aannemen kan helpen als een

verleners. Zoals de specialist ouderenge-

eigen risico aangesproken.

cliënt het eten of drinken niet veilig door

neeskunde, de diëtist, de fysiotherapeut,

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 3 NUMMER 3


CURAVITA

11

Een onverwachte thuisbevalling CuraVita heeft ook verloskundig spreekuur in Middelharnis en Ouddorp Sinds kort is verloskundig centrum CuraVita gestart met spreekuren op locatie in Middelharnis en Ouddorp. Op maandagmorgen houden de verloskundigen spreekuur tussen 9.00 en 12.00 uur in het pand van CuraMare Thuiszorg aan de Nieuwstraat 56 in Middelharnis. Op donderdagmorgen is de verloskundige tussen 9.00 en 12.00 te vinden op de 2e etage van De Vliedberg aan de Vliedberglaan 100 in Ouddorp. Om een afspraak te maken voor het spreekuur, kan contact opgenomen worden met het reguliere telefoonnummer van CuraVita; 0187 60 71 20.

Het is vrijdag 22 mei, 9 uur ’s ochtend.

Op zaterdag 23 mei om tien uur in de

risico’s niet onderschatten, had ik continu

Hanneke Grinwis is inmiddels 41 weken

ochtend komt verloskundige Evelien langs.

het volste vertrouwen. We zijn hartstikke

zwanger en verloskundige Annette van

Ze legt Hanneke uit wat ze gaat doen om

blij dat het zo gelopen is en dat we dankzij

CuraVita komt langs om te controleren hoe

de vliezen te breken. Daarna is het

de verloskundige een thuisbevalling

het gaat. Het wordt het derde kindje. De

afwachten en rond twee uur ’s middags

hebben mogen meemaken.’

twee eerdere zwangerschappen hebben

komen de weeën echt goed op gang. Dan

twee prachtige dochters opgeleverd, Isa

gaat het snel, verloskundige Evelien zet

van 9 en Maud, nu 5. Wel moest Hanneke

haar spullen klaar, Hanneke gaat op bed

toen verplicht rust houden omdat er sprake

liggen en om 14.34 wordt Noa geboren.

was van een groeiachterstand. Deze keer

Weer een prachtige, gezonde dochter!

gaat het echter prima, geen verplichte rust en zelfs een week over tijd!

‘ We zijn dolblij met haar. Deze geboorte was voor mijn man en zeker voor mij een

Het ziet er naar uit dat de bevalling niet

heel mooie, bijzondere ervaring! Ik had

lang meer op zich laat wachten, er is al

nooit gedacht thuis te mogen bevallen’,

enige ontsluiting. ‘Tot mijn grote verrassing

vertelt Hanneke. ‘Ik heb het contact met de

vroeg Annette me waarom ik niet ‘gewoon’

verloskundigen tijdens de hele zwanger-

thuis ging bevallen. Alles zag er goed uit

schap als heel prettig ervaren. Had ik in

en er was geen directe reden om naar het

mijn vorige zwangerschappen veel contact

ziekenhuis te gaan,’ vertelt Hanneke. ‘Die

met de gynaecoloog, die heb ik bij de

optie was, door mijn eerdere ervaringen,

zwangerschap van Noa niet gezien. Maar

gewoon nog niet bij me opgekomen, maar

omdat ik wist dat de verloskundigen van

ik en mijn man, werden er meteen enthou-

CuraVita snel met de gynaecoloog kunnen

siast van!’

overleggen als dat nodig is én dat ze de

JAARGANG 3 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

12

Zelfstandig wonen voor senioren, met extra’s!

CuraMare biedt ouderen die zorg nodig hebben een aantal oplossingen. U kunt op een van onze woonzorglocaties komen wonen, u kunt uw zorg thuis ontvangen van onze thuiszorg, maar er is nog een andere mogelijkheid. Bij CuraMare kunt u ook een appartement huren. U woont hierbij nog geheel zelfstandig, maar maakt wel gebruik van alle faciliteiten en voordelen van het wonen bij CuraMare. De woningen die CuraMare verhuurd zijn te vinden in luxe, onafhankelijk gelegen appartementencomplexen, zoals d´n Derden Blok in Ouddorp of ´t Spectrum in Stellendam. Of u kiest voor een comfortabel appartement in een van onze woonzorglocaties. Hier kunt u ook nog eens gebruik maken van uitgebreide faciliteiten, zoals het gemak van lekker eten in onze restaurants. Toekomstbestendig wonen voor senioren Stel, u wordt ouder en krijgt last van vervelende kwaaltjes of beperkingen. U krijgt hiervoor thuiszorg, maar merkt ook dat het huis en de tuin wel erg groot worden. En dat het eigenlijk te veel moeite kost om alles bij te houden. Of u heeft nog geen zorg nodig, maar wilt alvast praktischer wonen. Met alle vertrekken gelijkvloers. In een kleiner en makkelijk schoon te houden huis. Dan kunt u bij CuraMare een appartement huren in een van onze appartementencomplexen of op een van onze woonzorglocaties. Deze appartementen zijn zo ingericht dat (toekomstige) zorg eenvoudig verleend kan worden. De woningen zijn ruim, praktisch ingedeeld, drempelvrij en standaard voorzien van een alarmeringssysteem. Kiest u ervoor om van de alarmering gebruik te maken, dan bent u ook nog eens verzekerd van dag en nacht hulp in geval van nood. Via het alarmeringssysteem wordt hulp ingeroepen van iemand uit uw omgeving of het personeel. Dit zijn meestal de medewerkers van CuraMare Thuiszorg. Dit is ook de reden dat de thuiszorg door hen verstrekt wordt. U heeft dan altijd met dezelfde mensen te maken. Wel zo makkelijk en overzichtelijk!

Meer weten? Wilt u meer informatie over wonen in een van onze appartementen? Of heeft u interesse om eens vrijblijvend een appartement te bekijken? Neem dan contact op met onze woonzorgadviseur Amanda Kik. Zij is bereikbaar op 0187 60 73 70 of via amanda.kik@curamare.nl. Amanda kan u ook meer vertellen over de mogelijkheden, het aanmeldtraject of antwoord geven op andere vragen over wonen bij CuraMare.

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 3 NUMMER 3


CURAMARE

13

De scheiding van wonen en zorg, hoe zit dat nu eigenlijk? Er is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de zorg. De grootste verandering is dat mensen langer zelfstandig, dus thuis, blijven wonen. Ook als er zorg nodig is. Kreeg je ‘vroeger’ als er zorg nodig was al snel een vergoeding voor zorgkosten of opname in een verzorgingshuis, vandaag de dag is dat een stuk lastiger. Als u ouder wordt en op een gegeven moment zorg nodig hebt, dan zijn er twee mogelijkheden. 1)

U heeft thuis ondersteuning nodig. Uw zorg valt dan onder de zorgverzekeringswet of de WMO. In dat geval vraagt u thuiszorg aan via de gemeente of de wijkverpleegkundige. Zij beoordelen uw situatie en of u recht heeft op een zorgvergoeding.

2)

U heeft voor langere tijd (medische) zorg nodig en bent eigenlijk niet meer in staat om thuis te blijven wonen. Deze zorg, waarbij u in een woonzorgcomplex komt te wonen, valt dit onder de Wet langdurige zorg, de WLZ. In deze wet is bepaald wie wel en wie geen vergoeding krijgt. Aan de hand van de voorwaarden die in de WLZ benoemd zijn, onderzoekt het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg, of je wel of niet een indicatie krijgt. Het soort indicatie geeft aan welke vergoeding u krijgt en voor welke soort zorg.

Zorg aanvragen Informatie over het aanvragen van thuiszorg, leest u op de website van uw gemeente. U kunt ook direct een afspraak maken bij het WMO loket van uw gemeente of bij de wijkverpleegkundige uit uw buurt. Op Goeree-Overflakkee kunt u terecht bij Caroline Rijsdijk, 06 22 80 14 76 of Carina Simons, 06 13 70 89 97 of mail naar wijkverpleegkundige@care4go.nl. Op www.ciz.nl leest u meer over het aanvragen van een indicatie voor langdurige zorg. Ook kunt u hier een webcheck doen om te kijken of het in uw geval zinvol is om een indicatie aan te vragen. U kunt zelfstandig een aanvraag voor langdurige zorg doen, maar u kunt ook CuraMare Zorgbemiddeling inschakelen om dit voor u te doen. CuraMare Zorgbemiddeling is bereikbaar op 0187 60 73 70.

Waar kunt u een appartement huren via CuraMare? Hieronder staan de mogelijkheden op een rijtje. Ouddorp d’n Derden Blok t Schelphoekje De Vliedberg Goedereede Westvoorne Stellendam ‘t Spectrum Sommelsdijk Nieuw Rijsenburgh Oude-Tonge Ebbe en Vloed Den Bommel Tuindorp Ooltgensplaat Plaetinum

JAARGANG 3 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


ZIEKENHUIS

14

Uitwisseling van medicatiegegevens. Niet alleen belangrijk voor arts, apotheek en huisarts, maar ook voor u. oog op patiëntveiligheid een uitzondering gemaakt. Zij hebben patiënten die vaak uit meerdere regio’s komen en kunnen daarom met meerdere regio’s medicatiegegevens uitwisselen.

Hoe geeft u toestemming? U kunt toestemming geven door een toestemmingsformulier in te vullen. Dit formulier vindt u bij uw huisarts, apotheek of het ziekenhuis en kunt u ingevuld en ondertekend daar inleveren. Ook kunt u het formulier downloaden op de website van uw apotheek of Het Van Weel-Bethesda

Het uitwisselen van persoonlijke gegevens is altijd een heikel punt. Ook in de zorg woedt al jaren een discussie over de voors en tegens van de uitwisseling van medicatiegegevens. Voor ons als ziekenhuis is het van levensbelang om de juiste informatie te hebben over onze patiënten. Alleen dan kunnen we goede zorg garanderen. Wat echter minder bekend is, is dat het beschikken over de juiste (medicatie) gegevens ook voor huisartsen en apotheek belangrijk is en uiteraard voor u. Zo krijgt u de juiste zorg.

uw gegevens hebben geraadpleegd en wanneer.

Waarom zou u toestemming geven? Voor het geven van goede zorg is het van groot belang om inzage te geven in uw medicatiegegevens. Het is immers niet

Ziekenhuis. Wilt u meer weten over het geven van toestemming voor inzage in uw medicatiegegevens? Uw huisarts, apotheker of medewerkers van de ziekenhuisapotheek vertellen u graag meer.

vanzelfsprekend dat u altijd bij uw eigen huisarts of apotheek terecht komt. Een ongeluk zit in een klein hoekje! Heeft u onverwacht te maken met een andere

Een voorbeeld uit de praktijk

(huis)arts of apotheek, dan weet u zeker

Mevrouw Tanis heeft regelmatig

dat ook deze zorgverlener de juiste

blaasontsteking. Vrijdagavond krijgt zij

gegevens over u heeft. Bijvoorbeeld dat u

acute blaasontsteking. Zij weet dat ze

allergisch bent voor een bepaald type

zo snel mogelijk medicijnen nodig

Wat houdt het uitwisselen van medicatiegegevens nu eigenlijk in?

antibiotica. Of dat u bloedverdunners

heeft, anders ligt zij het hele weekend

heeft, waardoor u bepaalde andere

met ondragelijke pijn in bed. Mevrouw

De uitwisseling van medische gegevens

medicijnen niet mag gebruiken. Een veilig

Tanis is echter allergisch voor een

wordt geregeld door het LSP. Het Landelijk

gevoel!

stofje dat in de ‘standaard’ medicatie

Schakelpunt is een beveiligd netwerk.

voor blaasontsteking zit. Dus gaat zij

Via dit systeem kunnen zorgverleners

Wie mag uw gegevens zien?

naar de huisartsenpost. De waarne-

medische gegevens opvragen. Dit kan

Medicatiegegevens zijn alleen te zien door

mend huisarts wil haar medicijnen

echter alleen als hiervoor toestemming is

(waarnemend) huisartsen, (ziekenhuis)

voorschrijven. Mevrouw Tanis weet zo

gegeven. Het Van Weel-Bethesa Zieken-

apothekers en medisch specialisten.

snel niet hoe het medicijn heet waar zij

huis, de apothekers en huisartsen van

Zorgverzekeraars hebben dus GEEN

allergisch voor is. Gelukkig heeft ze

Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten

inzicht in uw gegevens en ook tandartsen,

toestemming gegeven aan de apo-

vragen u toestemming te geven voor het

bedrijfsartsen of psychologen hebben geen

theek om haar medicatiegegevens

uitwisselen van uw medicatiegegevens.

toegang tot het systeem.

elektronisch uit te wisselen en kan de

Geeft u toestemming dan zijn uw persoon-

In de praktijk betekent dit dat uw huisart-

dienstapotheek daardoor zien voor

lijke gegevens, zoals uw naam, adres,

senpost medicatiegegevens kan uitwisse-

welk medicijn mevrouw Tanis allergisch

geboortedatum, leeftijd en geslacht voor

len met de huisartsen in de regio. En dat

is. In overleg met de huisartsenpost

andere zorgverleners zichtbaar. Daarnaast

apotheken medicatiegegevens kunnen

wordt gekozen voor een ander

zien ze een overzicht van de medicijnen

uitwisselen met andere apotheken,

medicijn. Mevrouw Tanis knapt snel op

die u gebruikt en of u allergieën heeft. U

ziekenhuizen en huisartsenposten uit de

van haar blaasontsteking.

kunt ook zelf zien of andere zorgverleners

omgeving. Voor ziekenhuizen is met het

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 3 NUMMER 3


Evenementen

OKTOBER 13

Informatieavond WondExpertise Centrum over diabetes

12-18

Donorweek

NOVEMBER 17-21

Week van de patiĂŤntveiligheid

Kijk op www.vanweelbethesda.nl onder het kopje voorlichting voor meer informatie.

Betere medische zorg. Eenvoudig, met uw toestemming! Deel uw medicatiegegevens.

Een ongeluk, blessure, ziekte, of spoedopname komt altijd onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener snel en gemakkelijk uw actuele medicatiegegevens kan inzien. Zo krijgt hij direct een goed beeld van de medicatie die u gebruikt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Zo krijgt u de juiste zorg! Meer informatie over de voordelen van het delen van uw medicatiegegevens leest u in dit CuraMare Magazine. Uw huisarts, apotheek of specialist geeft u graag aanvullende informatie. Toestemmingsformulieren kunt u downloaden op de website van uw apotheek, huisarts of Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of ophalen bij uw apotheek, huisarts of in het ziekenhuis.

ziekenhuis

apothekers Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten

huisartsen Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten JAARGANG 3 NUMMER 3

CURAMARE MAGAZINE


Ziekenhuis ziekenhuis

Behandeling Thuiszorg Ouderenzorg

CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliĂŤnt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen ĂŠĂŠn van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

Curamare Magazine, oktober 2015  
Curamare Magazine, oktober 2015  
Advertisement