Coleccion libros fotografos vascos 5º libro

Page 1

JOSEBA IBARRA

Mirada a la arquitectura

euskal argazkilariak fot贸grafos vascos basque photographers


Este libro que tenemos el placer de presentar es el quinto ejemplar de la colección de fotografía de autores del País Vasco editada por esta Federación.

Gogotsu aurkezten dizuegun liburu hau Federazio honek argitaratutako Euskal Herriko argazkilarien argazki-bildumako bosgarren alea da.

Tras los trabajos de Carlos Canovas, Gorka Salmeron, Isabel Diez y Fernando Moleres, en esta ocasión el elegido ha sido el fotógrafo bilbaíno Joseba Ibarra, que recientemente ha obtenido el Premio Nacional de la Confederación Española de Fotografía en el apartado de fotógrafo.

Carlos Canovas, Gorka Salmeron, Isabel Diez eta Fernando Moleres-en lanen ondoren, oraingo honetan Joseba Ibarra argazkilari bilbotarra izan da aukeratua, berriki Argazkiaren Espainiako Konfederazioaren Sari Nazionala jaso duena, argazkilari arloan.

Esta es una colección de autores porque queremos dar a cada artista la oportunidad de realizar una obra personal, sin cortapisas y con total libertad creativa. Se materializa en un libro ya que creemos que en estos tiempos en que las imágenes son casi exclusivamente virtuales tiene todavía mayor importancia poder tocar físicamente las obras.

Egile edo autoreen bilduma bat da hau, artista bakoitzari norbanako obra bat egiteko aukera eman nahi diogulako, eragozpenik gabe eta sorkuntza-askatasun osoz. Liburu batean mamitzen da, ia irudi guztiak birtualak diren garai hauetan, oraindik orain obrak fisikoki ukitu ahal izateak garrantzia handiagoa duela uste dugulako.

Y es de autores del País Vasco porque creemos que es necesario un proyecto que refleje especialmente nuestra cultura fotográfica y más cuando la tendencia general del arte tiende a la uniformidad de todas las culturas.

Eta Euskal Herriko argazkilarien bilduma da, bereziki gure argazkigintza kultura islatzen duen proiektu bat beharrezkoa dela uste dugulako, eta gehiago, artearen joera orokorrak kultura guztien uniformetasunera jotzen duen honetan.

La colección edita anualmente dos ejemplares y no sería posible sin la colaboración de BBK FUNDAZIOA, que desde hace muchos años vienen potenciando la fotografía mediante el patrocinio de exposiciones, concursos y la edición de libros.

Bilduma honetan bi ale argitaratzen dira urtero eta ez litzateke bidezkoa izango BBK FUNDAZIOAren parte hartzerik gabe, aspalditik argazkigintza indartzen dabilena, erakusketak, lehiaketak eta liburuen argitalpenen sustapenaren bidez.

We are pleased to present the fifth book in the Federation’s collection of photographs by Basque artists. Following the earlier books covering the work of Carlos Canovas, Gorka Salmeron, Isabel Diez and Fernando Moleres, this latest publication focuses on the photography of Joseba Ibarra, from Bilbao, recently awarded the Spanish Confederation of Photography’s National Prize in photography. Each book in the collection deals with a single artist because we want to give every one the opportunity to produce a completely free and untrammelled personal creative statement. We publish it in book form because we believe that at a time when images are almost exclusively virtual, it is more important than ever before to be able to physically touch the works. And we have concentrated on artists from the Basque Country because we understand there is a need for a project that reflects in particular our photographic culture, particularly when art is moving fast towards uniformity in all cultures. It would have been impossible to publish two new books in the collection every year without the support and cooperation of BBK FUNDAZIOA, which for years has been encouraging and stimulating photography by sponsoring exhibitions and competitions and publishing books. Juan Armentia

EHATE-FAFPVko Lehendakaria / Presidente EHATE-FAFPV / Chairman, EHATE-FAFPV
El binomio arquitectura e imagen o viceversa ha evolucionando a través de la investigación sobre materiales y herramientas hasta la llegada de la fotografía donde, la primera de la historia que se conserva la realizó Nicephore Niepce y la tituló “vista desde la ventana en Le Gras”, curiosamente es una fotografía donde el motivo es fundamentalmente arquitectónico. Estas dos artes, tanto fotografía como arquitectura, tienen elementos comunes. Le Corbusier definió: “La arquitectura está más allá de los hechos utilitarios. La arquitectura es un hecho plástico. (...) La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz. (...) La arquitectura es arte en su sentido más elevado, es orden matemático, es teoría pura, armonía completa gracias a la exacta proporción de todas las relaciones: ésta es la “función” de la arquitectura”. Y de la fotografía, añadiría yo. Estamos delante de una recopilación de imágenes donde estas dos artes vuelven a demostrar que se apoyan la una en la otra. El artista con sus composiciones presenta edificios que han llamado su atención. A partir de ahí comienza el romance visual entre el fotógrafo y lo fotografiado, combinando líneas, conjugando esas líneas con otras formas para traducir su ejercicio voyeurista en un divertimento que persigue la búsqueda de lo deseado, pasando de planos generales a bellas extracciones que nos permiten disfrutar de detalles que curiosamente pasan desapercibidos para el paseante que habitualmente en sus idas y venidas no eleva la mirada más de la altura de los ojos. El autor disfruta con este tipo de fotografía, una fotografía compleja pero entre la cual se mueve como pez en el agua para homenajear con su reconocimiento al artista que se esconde detrás del arquitecto. Esto supone que el espectador de estas imágenes se sienta confortablemente establecido en su visualización. Muchas veces he leído y he escuchado que las fotografías no deben comentarse, que deben de tener alma y vida propias y hablar por si mismas. Prologo esta serie de fotografías estupendas (bajo mi humilde punto de vista) del maestro Ibarra, en base al cariño, la amistad y la admiración, pero... seguramente ninguna pluma, por excelente que fuera hubiera podido añadir ni quitar ni un ápice a este conjunto de excelentes imágenes. Precisamente porque estas fotografías tienen vida propia y saben contar sus historias ellas solas. Siento no poder ofrecer a mi amigo Joseba palabras que estén más acordes con su trabajo, pero rápidamente se verán eclipsadas por la calidad de la obra. Por lo tanto, pasen página rápidamente, vean y disfruten si tienen a bien hacerlo.

Juanjo Salado Txipiri


Arkitektura eta irudia binomioa, edo alderantzizkoa, materialei eta tresnei buruzko ikerkuntzaren bitartez argazkia agertu arte bilakatu da. Kontserbatu dugun historiako lehenengo argazkia Nicephore Niepcek egin zuen eta “Ikuspegia leihotik Le Grasen” titulua ipini zion. Deigarria da argazki honen motiboa, batez ere, arkitektonikoa dela. Arte bi hauek, bai argazkigintzak bai arkitekturak, hainbat osagarri konpartitzen dituzte. Le Cobursierrek horrela zehaztu zuen arkitektura: “Arkitektura erabilgarritasunetik baino haratago doa. Arkitektura fenomeno plastikoa da. (...) Arkitektura bolumenek argiaren azpian darabilten joko jakintsua, zuzena, zoragarria da. (...) Arkitektura artea da, zentzurik gorenean, baita orden matematikoa edo teoria hutsa zein erabateko harmonia ere, erlazio guztien proportzio zehatzari esker: hauxe da arkitekturaren “eginkizuna”. Eta argazkiarena ere esango nuke nik. Hemen irudi bilduma bat dugu gure aurrean eta, berriro ere, arte bi hauek elkarri laguntzen diotela erakusten digute. Artistak bere konposizioen bidez deigarri gertatu zaizkion eraikinak aurkezten dizkigu. Handik abiatuz, argazkilariaren eta argazkian hartu dituen eraikinen arteko maitasun-harremana hasten da, lineak konbinatuz, linea horiek beste forma batzuei lotzeko, ariketa voyeurzale hau guraria bilatzen duen dibertsio bihurtzeko. Horretarako, plano orokorretatik aukeraketa politetara igarotzen da, xehetasunez gozatzen utzi ahal izateko. Harrigarria bada ere, ibiltaria ez da xehetasun hauez ohartzen, joanetorrietan begien paretik baino gorago begiratzen ez duelako. Egileak argazki mota honekin gozatzen du, argazki konplexua, baina honetan aukerarik aukera ibiltzen da, aintzat hartze honen bitartez, arkitektoaren atzean ezkutatzen den artistari omenaldia egiteko. Honek irudi hauen ikuslea bistaratzean gustura sentitzen dela dakar. Askotan irakurri eta entzun dut argazkiak ez direla komentatu behar, euren arima eta euren bizitza eduki behar dituztela eta beraiez egin behar dute hitz. Ibarra maisuaren argazki bikain (nire ikuspegi apalean) sorta honen sarrera egin dut maitasuna, adiskidetasuna eta miresmena sentitzen ditudalako, baina, ziurrenik, irudi zoragarri multzo honi ezer gehitu eta ezer kendu ahal dion idazlerik ez dago, oso idazle ona izango balitz ere. Hain zuzen, argazki hauek berezko bizitza edukitzeaz gain, beren istorioak kontatzen dakitelako. Sentitzen dut, baina Joseba lagunari ezin diot eman bere lanarekin bat datozen hitzak, baina berehala lanaren kalitateak estali egingo ditu. Beraz, azkar igaro hurrengo orrialdera, ikusi eta gozatu, horrela nahi izanez gero.

Juanjo Salado Txipiri


Until photography appeared on the scene, architecture and image evolved as a result of research into materials and tools. Curiously, the motif of the earliest surviving photograph, “View from a window in Le Gras”, taken by Nicephore Niepce, is essentially architectural. The two arts, photography and architecture, have a number of features in common. As Le Corbusier put it: “Architecture is beyond utilitarian fact. Architecture is a plastic fact. (...) Architecture is the wise, correct, magnificent game of volumes under light. (...) Architecture is art in the highest sense, it is mathematical order, it is pure theory, it is complete harmony, owing to the exact proportion of all its relations: this is the “function” of architecture.” And, I would suggest, of photography too. What we have here is a collection of images in which the two arts demonstrate once again how they are mutually supportive. In his compositions, the photographer focuses on buildings he finds striking. And that’s where the visual romance between the photographer and his subject begins; he combines lines, plays them off other forms to turn his voyeuristic exercise into a divertimento as it pursues the desired object, going from general planes to fine abstractions that bring alive details the passer-by, who keeps his eyes down at street-level, is usually oblivious to. And the artist clearly enjoys this kind of photography: despite its complexity, he is very much at home paying tribute through his work to the artist lurking behind the architect. He works on the assumption that, as he views these images, the spectator feels comfortably settled in the specific terms and conditions of visualization. I have often read and heard that one shouldn’t comment on photographs, that they should have their own soul and life. In short, they should speak for themselves. I agreed to write a prologue to this (in my humble opinion) marvellous series of photographs by the maestro Ibarra out of affection, friendship and admiration, but ... surely no pen, however brilliant, could add or take away anything from this set of superb images—precisely because these photographs have a life of their own and are perfectly capable of telling their stories by themselves. I really regret being unable to offer my good friend Joseba an introduction more in keeping with his work, but anything I could say would soon be eclipsed by the sheer quality of his output. So turn the page if you will, look and enjoy what comes after.

Juanjo Salado Txipiri


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


La red, 2008

La fusi贸n de los elementos, 2008


JOSEBA IBARRA

De formación autodidacta, ingresa en los años setenta en el Bizkaia Club Cine Foto, del que es miembro en la actualidad y donde comienza su andadura fotográfica, en la que consigue numerosos premios, tanto nacionales como internacionales.

Autodidakta izanda, 70. urteetan Bizkaia Club Cine Foto elkartean sartu zen eta bertan hasi zen bere ibilbide fotografikoa, sari asko lortuz, bai estatu mailakoak zein nazioartekoak. Egun, elkarte horretako bazkidea izaten jarraitzen du.

Dentro de estos premios destacan: El Gran Tour Delle Colline, Austrian Supercircuit, Algarbe Photo Salon, Bizkaia Internacional, Trofeo Guipúzcoa, etc….

Sari horien artean honako hauek nabarmentzen dira: Delle Coline Tour Nagusia, Austrian Supercircuit, Algarbe Photo Aretoa, Bizkaia Nazioartekoa, Gipuzkoa Lehiaketa, etab. …

Ha publicado y colaborado en diferentes medios, siendo los más importantes: Revista La Fotografía, Arte Fotográfico, Superfoto, Imaging Year Book, Revista News, France Photographie, Fundación BBK, Museo La Encartada, Museo Histórico Vasco, etc….

Zenbait hedabidetan kolaborazioak egin eta bere argazkiak argitaratu ditu; hedabide garrantzitsuenak honako hauek izan dira: La Fotografía Aldizkaria, Arte Fotográfico, Superfoto, Imaging Year Book, News Aldizkaria, France Photographie, BBK Fundazioa, La Encartada Museoa, Euskal Museo Historikoa, etab. ...

Dentro de las distinciones obtenidas, en el año 2005 le conceden el título CEF de la Confederación Española de Fotografía, y en el mismo año el título EFIAP (excelente de la Federación Internacional de Arte Fotográfico). En el presente año obtiene el Premio Nacional de Fotografía de la CEF.

Lortutako aipamenen artean, 2005. urtean Argazkiaren Konfederazio Espainarraren CEF saria eman zioten eta urte berean, EFIAP saria (Argazki Artearen Nazioarteko Federazioaren bikaintasuna). Aurten gainera CEFaren Argazki Sari Nazionala erdietsi du.

Artista inconformista por naturaleza, sigue investigando todos los campos del Arte Fotográfico, siempre jugando con la magia de la luz, las sombras y los volúmenes.

Berez, artista inkonformista izanda, Argazkiaren artearen alor guztiak ikertzen jarraitzen du, beti ere argiaren magiarekin, ilunekin eta bolumenekin jolastuz.

Título “Mirada a la arquitectura”

“Arkitekturarako begirada” izenburua

A self-taught artist, he joined the Bizkaia Club Cine Foto movie and photo club in the 1970s (and is still a member today). He took his first steps in photography at the club, and in the intervening years has won a string of national and international photography awards, including the Gran Tour Delle Colline, Austrian Supercircuit, Algarbe Photo Salon, Bizkaia Internacional and the Trofeo Guipúzcoa. Journals and magazines he has worked for and published works in include Revista La Fotografía, Arte Fotográfico, Superfoto, Imaging Year Book, Revista News, France Photographie; local institutions like Fundación BBK, Museo La Encartada and the Museo Histórico Vasco (Basque Historical Museum) have also published and displayed his photography. In 2005 he became a holder of the CEF (Spanish Confederation of Photography)’s major award and in the same year he received the International Federation of Photographic Art’s EFIAP excellence award. This year he was named winner of CEF Spain’s National Photography Prize. Restless by nature, as an artist he continues to explore all areas of photography, forever playing with the magic of light, shade and mass. Title “Ways of Seeing Architecture”


© de las imágenes:

Joseba Ibarra

© de los textos:

Sus autores

© de la publicación:

Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco / Euskal Herriko Argazkilari Taldeen Elkartea

Patrocina está publicación:

Fundación BILBAO BIZKAIA KUTXA Fundazioa

Diseño de colección y de esta publicación:

LaTapadera creaciones, S.L.U.

Traducción al euskara:

Iratxe Ormatza

Traducción al inglés:

Mark Gardner

Preimpresión e Impresión:

Bizkaigraf

ISBN:

978-84-614-3071-0

Depósito Legal: