Doktrina - Zuzenbide Zibila - Familia (3)

Page 79

Uztailaren 29ko 11/1996 Legea, Tutoretzari eta Babes Erakundeei buruz abenduaren 30ean emandako 39/1991 Legea aldaraztekoa KATALUNIAKO GENERALITATEKO LEHENDAKARIA

Hiritar guztiek jakin bezate Kataluniako Parlamentuak onetsi duela eta neronek aldarrikatu dudala, Erregeren izenean eta Kataluniako Autonomi Estatutuaren 33.2. artikuluak ezartzen duenaren arabera, uztailaren 29ko 11/1996 Legea, Tutoretzari eta Babes Erakundeei buruz abenduaren 30ean emandako 39/1991 Legea aldaraztekoa. HITZAURREA

Lege hau iradoki dute, alde batetik, borondatearen autonomiari zor zaion errespetuak eta, bestetik, pertsona orok izan behar dituen babes eta erres petuak, inguruabar desberdinak direlamedio pertsona horrek ezin duenean bere burua gobernatu. Hori kontutan hartuta, lege honen bidez egindako aldarazpenek ahalmena ematen diete jarduteko gaitasuna duten pertsonei, eu ren buruentzat tutore, protutore eta kuradoreak izendatzeko, ezgaituak izango direla uste izanez gero. Ildo horretatik, legeak mekanismo batzuk ezartzen di tu, pertsonen eskubideei kalte larriak eragin diezazkieketen jarduketak era gozteko. Beste alde batetik ere, biztanleriaren biziitxaropena gehitu den ginoan, biztanleria bera arras zahartu da; horren ondorioz, areagotu egin dira norberaren burua gobernatzea eragozten duten patologia kronikoak. Hori guz tia gogoan izanik eman da, hain zuzen ere, legegintzazko ekimen hau. Ha laber, Kataluniako Gobernuak adineko pertsonen inguruan onetsitako plan osoaren barruan kokatu behar da ekimen hau; izan ere, plan horren eduki eta ondorioztapenetan, Kataluniako Gobernuak jarduketa bide batzuk proposa tzen ditu, zahartzeak eratortzen dituen arazoak konpontzeko. Bukatzeko, Tu toretzari eta Babes Erakundeei buruz abenduaren 30ean ERANSKINA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.