Doktrina - Zuzenbide Zibila - Familia (2)

Page 257

Hogeita laugarren gaia GURASO ETA SEMEALABEN ARTEKO HARREMANAK (I) Laburpena: §69. Guraso eta semealaben arteko harremanak.— 234. Oinarrizko ideiak.— 235. Bilakaera: A) Erroma; B) Erdi Aroa; C) Ezkontza Zibilari buruzko 1870eko Legea; D) Kode Zibila; E) Maiatzaren 13ko 11/1981 Legea.— 236. Guraso eta semealaben arteko harremanak, guraso ahalgo rik gabe.— §70. Guraso ahalgoa.— 237. Kontzeptua eta izaera.— 238. Ezaugarriak.— §71. Guraso ahalgoaren subjektuak: titulartasuna eta egikaritza.— 239. Baterako titulartasuna eta egikaritza.— 240. Banaka ko titulartasuna, egikaritza eta jarduketa: A) Banakako titulartasuna; B) Banakako egikaritza; C) Banakako jarduketa.— 241. Aurkarakortasu nari buruzko eraentza eta onustedun gainontzekoen babesa.— §72. Epai leak izendaturiko defendatzailea.— 242. Izaera eta ezaugarriak.— 243. Epaileak izendaturiko defendatzaileak noiz esku hartu behar duen, semealaba adingabekoen ordezkaritzan.— 244. Eraentza juridikoa: A) Defendatzailearen izendapena; B) Defendatzailearen ahalmenak; C) De fendatzailearen kargua azkentzea.

§69. GURASO ETA SEMEALABEN ARTEKO HARREMANAK 234. Oinarrizko ideiak Aurreko gaietan ikusi dugun bezala, harreman juridiko jakin batzuek osa tzen dute semealabatasuna. Harreman horien bitartez, pertsona batzuk (hori ek guraso biologikoak izan zein izan ez) beste batzuei (eurok ere semealaba biologikoak izan zein izan ez) lotuta geratzen dira. Horrek berez dakar ba tzuek eta besteek eginbehar, ahalmen eta eskubide multzo bat izatea, batez ere, azken horiek babestu, jagon, zaindu, mantendu, hezi eta gizartekotzeko. Hortaz, semealabatasunak harreman juridiko batzuk eratortzen ditu, guraso eta semealaben artean.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.