Doktrina - Zuzenbide Zibila - Familia (2)

Page 23

Hemeretzigarren gaia EZKONTZAREN ONDASUN ERAENTZAK, FORU ZUZENBIDEETAN ETA ZUZENBIDE BEREZIETAN Laburpena: §50. Ezkontzaren ondasun eraentza Bizkaian eta Araban.— 167. Oi narrizko printzipioak.— 168. Ezkontzako itunak: A) Eraentza juridikoa; B) Edukia; C) Osagai pertsonalak; D) Osagai errealak; E) Aldakortasu na; F) Ondasunen komunikaziopeko foru eraentza.— §51. Baylíoko Fo rua.— 169. Indarraldia.— 170. Ezkontzaren eraentza ekonomikoa, ondasunen komunikazio unibertsalekoa.— §52. Ezkontzaren ondasun eraentza Aragoin.— 171. Oinarrizko printzipioak.— 172. Ezkontzako itunak: A) Edukia; B) Forma; C) Gaitasuna; D) Denbora eta aldaraz pena.— 173. Ezkonsaria eta ezkonsariaren sinadura.— 174. Ezkontzaren lege eraentza edo Aragoiko erkidegoa: A) Ondasun erkideak; B) Bakarre ko ondasunak; C) Erkidegoaren pasiboa; D) Erkidegoaren kudeaketa; E) Erkidegoa desegitea eta likidatzea; F) Ezkontzaren erkidego luzatua.— §53. Ezkontzaren ondasun eraentza Nafarroan.— 175. Oinarrizko printzipioak.— 176. Ezkontzako itunak.— 177. Konkisten gaineko ez kontza sozietatea: A) Konkista ondasunak; B) Bakarreko ondasunak; C) Konkista sozietatearen pasiboa; D) Konkista sozietatearen kudeake ta; E) Konkista sozietatea desegitea eta likidatzea; F) Ezkonsaria eta erresak.— §54. Ezkontzaren ondasun eraentza Katalunian.— 178. Oinarrizko printzipioak.— 179. Ezkontzako itunak.— 180. Ondasunen banantze eraentza.— 181. Eraentza bereziak: A) Ezkonsaria eta tenuta; B) Escreix edo ezkonhitzezko dohaintza; C) Aixovar eta cabalatgea; D) Tantumdema (KatZZKren 48. artikulua).— 182. Erosketak egitea, alar gunaren mesederako itunarekin.— 183. Erkidego eraentzak: A) Eros keta eta hobekuntzen gaineko asoziazioa (KatZZKren 59. artikulua); B) Ondasun eta irabazien inguruko berdintasun ituna (KatZZKren 62. artikulua); C) Agermanament edo ondasunak erdibanatzeko ituna (KatZZKren 60. artikulua); D) Convinença edo mitja guadanyeria itu na (KatZZKren 61. artikulua); E) Partaidetza eraentza.— §55. Ez kontzaren ondasun eraentza Balear Uharteetan.— 184. Oinarrizko printzipioak.— 185. Ezkontza itunak: A) Edukia; B) Gaitasuna; C) Forma; D) Egilespen unea; E) Aldarazpena; F) Eragingabetasuna.— 186. Ondasunen banantze eraentza: A) Ezkontza zamei aurre egitea; B) Etxeko ostilamendua ezkontideei erdibana dagokielako presuntzioa;


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.