Page 1


B I Z K A I KO B AT Z A R N AG U S I A K ETA EUSKARA: 1833-1877 EUSKARAZKO TESTUEN BILDUMA ETA AZTERKETA


Eskubide guztiak erreserbaturik daude. Debekatuta dago, legearen arabera, argitalpen hau bikoiztea, biltzea edo igortzea, ez osorik, ez zatika, ezta inolako bitarteko edo prozedura teknikoren bidez ere, argitaratzaileen esanbidezko baimenik gabe.

Š Bizkaiko Batzar Nagusiak Š Andres Urrutia (zuzendaria), Alberto Atxabal, Cesar Gallastegi, Eba Gaminde, Gotzon Lobera, Aitziber Urkiza, Esther Urrutia.

Legezko gordailua: BI-1371-03 Fotokonposaketa eta inprimatzailea: Flash Composition S.M. Rekalde Zumarkalea, 6 - 48009 BILBO


B I Z K A I KO B AT Z A R N AG U S I A K ETA EUSKARA: 1833-1877 EUSKARAZKO TESTUEN BILDUMA ETA AZTERKETA

Zuzendaria:

ANDRES URRUTIA BADIOLA

Ikertzaile-taldea:

Alberto Atxabal Cesar Gallastegi Eba Gaminde Gotzon Lobera Aitziber Urkiza Esther Urrutia

Bizkaiko Batzar Nagusiak Bilbo 2003


Eusebio Erkiagaren omenez, bera izan baitzen Bizkaiko Batzar Nagusiek XX. mendean izan zuten lehen testu-euskaratzailea


AURKIBIDEA AGURRA. Aitor Esteban, Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakaria . . . . . . . . . . . . . . 13 BERBAURREKOA. Andres Urrutia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 HIZKUNTZEN ERABILERA BIZKAIKO BATZAR NAGUSIETAN. . . . . . . . . . . . . 17 I. Euskara, forutasunaren eskutik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 II. Bizkaiko Batzar Nagusiak: egitura eta eginkizunak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 III. Euskara, Bizkaiko Batzar Nagusietan: historiaren zertzeladak . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1. XVI-XVIII. mendeak: gaztelaniaren jakin beharra vs. euskara erabiltzeko premia . . . 31 1.1. Oro har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.2. Euskal lurraldeak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.3. Bizkaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2. XIX. mendea: euskara, Bizkaiko Batzar Nagusien ageriko hizkuntza . . . . . . . . . . . . 39 2.1. Lekukotzak eta iritziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.2. Batzar Nagusietako araudien azterketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.3. Euskararen erabilera: urtez urteko aipamenak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.4. Ahozkotik idatzizkora: kontu-arrazoiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 XIX. MENDEKO EUSKARAZKO TESTUGINTZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 I. Euskaraz idatzitako testuen zerrenda, izaera eta kokalekua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 II. Euskarazko testuen egileak: interpreteak eta itzultzaileak, aurrez aurre . . . . . . . . . 81 III. Itzultzearen nondik norakoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1. Orokorrean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2. Itzuliaren lexikoa: foruetatik liberalismora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3. Itzuliaren edukia: itzultze-lanaren argilunak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4. Labur-zurrean: itzuliaren zeregina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 EUSKARAZKO TESTUEN HIZKUNTZA-AZTERKETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 I. Grafia eta fonetika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1. Bokalismoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1.1. Aldaketak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1.2. Epentesiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1.3. Bokal bituak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2. Kontsonantismoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2.1. Leherkariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2.2. Frikariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 2.3. Afrikatuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2.4. Sudurkariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2.5. Albokariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 9


II. Deklinabidea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1. Absolutua (nor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2. Partitiboa (-ik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 3. Ergatiboa (nork) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4. Datiboa (nori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5. Genitibo edutezkoa (noren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6. Leku-denborazko genitiboa (-ko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 7. Instrumentala (-z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 8. Soziatiboa (-gaz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9. Motibatiboa (-gaitik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 10. Destinatiboa (-r/entzat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 11. Prolatiboa (-tzat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12. Inesiboa (non, nogan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 13. Ablatiboa (-tik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 14. Adlatiboa (-ra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 15. Adlatibo bukatuzkoa (-raino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 16. Adlatibo bide zuzenekoa (-rantz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 17. Adlatibo destinatiboa (-rako) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 III. Joskera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1. Koordinazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1.1. Kopulatiboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1.2. Adbersatiboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 2. Subordinazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 2.1. Konpletiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 2.2. Erlatibozkoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2.3. Baldintzazkoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2.4. Kontzesiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2.5. Modalak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2.6. Konparatiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2.7. Kausalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2.8. Kontsekutiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2.9. Denborazkoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2.10. Helburuzkoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 IV. Aditza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 1. Aditz jokatugabeak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 1.1. Aditzoina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 1.2. Partizipioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 1.3. Aditzizena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2. Aditz jokatua: trinkoak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3. Aditz jokatua: perifrastikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3.1. Aditz nagusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3.2. Aditz laguntzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 3.3. Aditz lokuzioak edo aditzaren sinkopak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 3.4. Era pasiboa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

10


TESTU ELEBIDUNEN BILDUMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 1837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 1854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 1860 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 1862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 1864.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1864.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 1864.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 1865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 1866.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 1866.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 1866.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 1866.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 1866.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 1870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 TESTUEN LEXIKOA: GAZTELANIA-EUSKARA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 ITURRIAK ETA BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 I. Batzar Nagusietako aktak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 II. Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 IRUDIAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

11


AGURRA Ez dago zalantzarik. Euskaldunok harro gagoz gure Erakunde Zaharrez eta gizaldiz gizaldi gure burua zelan jaurri genduan azaltzeko grina sutsua dogu. Ulergarria da, mende askotan gure inguruan parerik ez eukien tresna demokratikoak izan genduzan, gaur egun mendebaldeko demokraziaren ereduko funtsa diranak. Baina ze hizkuntzaz dagozan gure lege zaharrak eta ze hizkera erabilten zan eztabaidetan itauntzen badauskue, gure harrotasuna apaldu beharra izaten dogu. Izan be erdera erabiltzen zan. Erdera, agiri ofizialak idazteko eta korrejidore erdeldunagaz berba egiteko, batzarkide askok euskera bakarrik ekien arren, hainbat dokumentuk erakusten dauskuen moduan. Jakinduriaren eta kortearen hizkuntza ez ekienak atxilotuak izan ziran XVII. gizaldian aginduen aurka batzarrera sartu gura izatearren. Halanda be, behin eta barriz aurkitu daitekez erderaren nagusitasuna osoa ez zala adierazten daben lekukotzak. Holan izan zan XIX. gizaldi arte. Orduan, baserritar eta arrantzaleen hizkuntza baztertua erakunde politikoetan era ofizialean agertzen hasi zan. Ziur asko, gure foruen aurkako erasoak eta berjabetasuna arriskuan ikusteak izango eben honetan eragina. Euskera ezbardintasunaren ikurra, berezko nortasunaren ezaugarri. Beste alde batetik, euskerak azken hogei urteetan bide luzea egin dau mundu juridikoan. Euskal Erakundeak berreskuratzeak eta gure hizkuntzaren ofizialtasunak giro barrietara ekarri dabe euskera, eta hiztegi eta esamoldeak lantzen eta burutzen lan oparoa egin da. Arlo horretan liburu honen egileek jardun dabe gogor. Kondairari begira eskeintzen dauskuen azken lan hau gaurko zereginean aberasgarria izango dalakoan nago. Herri bat, hizkuntza bat ez dira denbora baten izozturiko izakiak. Bizirik dagoz eta horrexegaitik aldakorrak dira, egoera barrietara egokituz eta moldatuz. Baina bilakaera horretan gure iturriak kontuan hartzea ezinbestekoa da. Ez gabiltz hutsetik sortzen, kateari jarraitzen baino. Gure hizkuntzaren berreskuratze bidean gagozanean, Bizkaiko Batzar Nagusietan euskeraz gero eta sarriagotan egiten danean, ezin egokiago da gure kondairaren zati ezezaguna dakargun argitalpen barri hau. Arbasoei zor geuntsen, ondorengoei ere bai.

Aitor Esteban Bravo Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakaria

13


BERBAURREKOA Ikerketa lan hau aspaldiko hari batetik dator. Hasi, 1992. urtean hasi ginen Deustuko Unibertsitatean hainbat jakingarri eta testu atontzen, bertako Zuzenbide Fakultatean euskararen jarduna bermatzeko. Urteak joan, urteak etorri, euskarazko irakasle-talde xume batek hasi zuenak bestelako ekimena ekarri du testugintzan nahiz ikerketa-arloan. Hamar urteotan landu eta lortu dira, besteak beste, euskarazko ikasgaiak ugaltzea, ikasleentzako materialak atontzea, irakasle berriak prestatzea, eta lege-testu elebidunak eta aspaldiko euskal testu juridiko-administratiboen argitalpenak kaleratzea. Azken horri dagokio liburu hau, eta hartzera dator, hain zuzen ere, euskarak administrazio eta zuzenbidearen esparruan izan duen egitekoa harrotzera eta haizeztatzera. Esan ohi da euskarak ez duela aurrekorik eta tradiziorik hainbat zereginetan. Botere eta gobernuaren ataletan, ozta-ozta ibili da euskara historian zehar. Ibili denean ere, ezin uka ibilbiden estuak izan dituela eta, jakina, ezezagunak euskaldunontzat. Euskarak, alabaina, gose eta gozo bizi ditu oraingo aldiok. Gose, behar baitu arnas berria egungo mundu juridikoaren jokaera berriak bereganatzeko. Gozo, ikusten baitu egunero-egunero legelari-ikasle berriak datozkiola bere magalera, euskara euren lan-tresna egiteko gogo sutsuarekin. Xede horretan dihardugu Deustuko Unibertsitatearen Zuzenbide Fakultatean eta Euskal Gaien Institutuan. Jas horretan burutu genuen, Bizkaiko Foru Aldundiaren babespean, Euskara, zuzenbidearen euskara liburua. Bateko, euskara juridiko-administratiboaren erabilera aurreratzeko. Besteko, historian zeharreko euskal testuen zerrenda eta hurrenkerako osagaiak irakurle nahiz ikasle jakinguratsuei eskaintzeko. Bide bertsutik ere, honako hau, Bizkaiko Batzar Nagusien eta Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuaren arteko lankidetzaitunari esker. Orduko hark, esan legez, ekarri du oraingo hau, orduko haiek egin baitute oraingo ahalegina ere. Laguntzaile eta ikerlari apartak izan dira Alberto Atxabal, Cesar Gallastegi, Esther Urrutia, Eba Gaminde, Aitziber Urkiza eta Gotzon Lobera, hasierako Itziar Garamendi ere alboratu gabe. Horienak bildu, batu, egokitu, areagotu eta osterantzekoak egiteko erantzukizuna, hala ere, neure-neurea dut. Horretarako ibili naiz akulari eta zirikalari, liburu hau irakurlearen eskuetara hel zedin. Hortaz, okerren, makurren eta gabezien errua niri egotzi, eta ez beste inori. Hona, beraz, XIX. mendeko Bizkaiko Batzar Nagusietan ondu zen euskarazko testuen letra osoa. Ezina egina, dena den, aspaldiko adiskide batengandik dator, Aitor Esteban jaunaren eskutik, hain zuzen. Harengan batzen dira bi ezaugarri funtsezko, Deustuko Unibertsitateko irakasletza eta Bizkaiko Batzar Nagusien lehendakaritza. Hortik ere, haren egokiera, lan honen esangura eta eragina neurtzeko. Hari zor dizkiogu konfiantza eta laguntza. Bi-biok, esan gabe doa, zin-zinez eskertzekoak.

15


Eskerrak ere, Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuari, eta erakunde horren zuzendari izanari (Rosa Miren Pagola andrea) zein jardunekoari (Santiago Larrazabal jauna), eta bertako Euskaldok-Dokumentazio Zentroaren arduradunari (Karmele Santamaria andrea), beti erraztu baitute gure lana. Orobat, Euskaltzaindiaren Azkue Bibliotekako lagunei eta Bizkaiko Foru Agiritegiko langileei. Bizkaiaren eta bizkaitarron historia da Batzar Nagusien ekina. Edu horretan, Batzar Nagusiak izan ziren, XIX. mendean, Bizkaiko gobernu eta administrazioan euskararen alde lan egiteko abiaburu eta habiatoki pisuzkoenak. Eurak ditugu, zalantzarik gabe, gaur egun ere, garai hartan bezalaxe, mendebaldeko euskarari ateak ireki, eta lege- eta administrazio-esparruan euskara hori aurrera eraman izan dutenak, bizkaitar eta euskaldun guztion onerako. Langintza horren etorkizunak, beraz, baditu oinarriak eta egitekoak. Andres Urrutia

16


HIZKUNTZEN ERABILERA BIZKAIKO BATZAR NAGUSIETAN


I. EUSKARA, FORUTASUNAREN ESKUTIK Euskal Herriko historiak hizkuntza-aniztasuna ezagutu du bertako bizimolde eta garai ezberdinetan. Hizkuntza horietako batzuk, besteak beste, latina, gaztelania, nafar erromantzea, gaskoiera eta frantsesa, erabilera juridiko-administratiboaren esparrurako egokitu eta erakunde publikoetan ageriko eta noranahiko ibili dira, ahoz zein idatziz. Enparauak, euskarak, herritarren jardunean bizi-bizirik iraun arren, ez du egundo ere eskuratu euskal lurraldeetan inolako ofizialtasunik1, edo, bidenabar esanda, gaur egun ofizial kontzeptu horren azpian ulertuko litzatekeen eremu publikoa. Historian zehar, botere publikoen eta herritarren arteko harreman-alorretan baliagarri oso izateko maila ez du euskarak erdietsi. Baieztatze hori, beharbada, handimandiegia gerta daiteke, salbuespenak begien aurrean pilatuz gero. Bistan da, halakoak aintzat hartuta, edozeinek susma dezakeela aurkakoa. Zernahi gisaz, horiek ere lehen esandako hura berresten dute. Ukaezina da ahozko tradizioa euskaraz bizi zela (arlo juridikoa ere barne)2. Horren aldamenean, idatzizko ohiturak, euskararentzat ezin oratuzkoak.

1 Gaiari buruzko laburpen eta balorazio orokorretarako, ikus, EUSKALTZAINDIA: Euskararen liburu zuria, Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca, Bilbo, 1977, 335.etik 485.erako orr.; URRUTIA, A. eta LOBERA, A. (arg.): Euskara, Zuzenbidearen hizkera, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1995, 57.etik 86.erako orr.; URRUTIA, A: .«Legearen zirrikituetatik barrena: ahozkotik idatzizkora», Euskera, 43 (19981), 13.etik 47.erako orr.; MICHELENA, L.: Lengua e historia, Colección Filológica, Paraninfo, Madril, 1985; MICHELENA, L.: Palabras y textos. Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbo, 1987; MICHELENA, L.: Sobre Historia de la lengua vascaII, Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo», X, Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia, 1988, 950.etik 951.erako orr.: «Geurezko genituen eskubideak ez ziren (sekula, behar bada) etxeko hizkuntzaren alde erabiliak izan, gorengo gobernu mailan behintzat. Gure arbasoek ez zuten, halaz guztiz, gogor hartu hizkuntza, nik axalekotzat jotzen ditudan kasu batzuetan baizik. [...] Azken finean, zergatik eta hargatik, geuregandikako legeekin batera ibili da euskara beheraka». 2 Besteak beste, honakoak dira aipagai alor honetan, CARO BAROJA, J.: «Prólogo», in BERISTAIN, A. eta beste batzuk: «Fuentes de Derecho Penal Vasco, siglos XI–XVI», Semana Internacional de Antropología Vasca-V, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1980, 16. or.: «¡Qué no se habrá perdido de palabras de este tipo y otras en relación con conceptos que eran familiares a las gentes en el medioevo y aún después! El léxico se hace y se deshace, como se hacen y deshacen las leyes y se modifican las creencias y opiniones.»; OSÉS, C.: «Léxico vasco en documentación notarial guipuzcoana», Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, 36 (1992), 819. or.: «Los escribanos utilizaban el léxico vasco para aquellas esferas lingüísticas más alejadas del vocabulario común de las piezas que redactan, cuando se hacen necesarias denominaciones de la vida diaria para realidades en que no participa el “romance”»; ISASI, C.: «Euskal lexikoaren historiarako oharrak», Entseiukarrean, 11 (1995), 83.etik 89.erako orr.; PEILLEN, Tx.: «Zuberotar lege hiztegia hamaseigarren mende hastapenean», Euskera, 27 (1982), 231.etik 238.erako orr.; PEILLEN, T.: Zuberoako Itzal-argiak (eüskarazko jakilegoak). Lehen aldia: XV., XVI., XVII. mente zaharrak, Elkar, Donostia, 1988 ; GROSCLAUDE, M. (arg.): La coutume de la Soule, Editions Izpegi, Baigorri, 1993; NUSSY SAINT-SAËNS, M.: Le Païs de Soule-Essai sur la coutume basque, Clèdes & Fils Imprimeurs-Éditeurs, 2. argitaraldia, Bordele, 1955 ; PEILLEN, TX.: «Euskara eta zuzenbide hiztegia Zuberoan», Euskalkia eta Administrazinoa, Mendebalde Kultur Alkartea, Bilbo, 2002, 39.etik 70.erako orr.

19


Hur-hurreko lurraldeetako kontuak ezagunak dira: Bearn3, Aragoi nahiz Katalunia4, Galizia5 eta Gaztela6. Euskal Herrian, oro har, eta testugintzari dagokionez, Lapurdiko Biltzarrak 1789. urtean euskaratu zuen Cahier de doleances izenekoa. Horiek Frantziako erregeei zuzendutako eskabideak ziren, eta lehenez ere, Euskal Herriko lurralde batean, euskaraz eta frantsesez sorturiko testuak, legegintzarako kidego batek, Lapurdiko Biltzarrak alegia, horretarako emanak7. Bide beretik, Frantziako Iraultzaren euskal testuak8 (1789-1790), Bizkaiko eta 3 CADIER, L.: Les États de Béarn depuis leurs origines jusqu´an commencement du XVIe siécle, Atlantica (1888. argitalpenaren faksimila), Pau, 1998. Luzaroan izan zen biarnes hizkuntza bertako Legebiltzarraren hizkera. Ikus DESPLAT, C.: «Les États de Béarn et la definition de la souveraineté béarnaise a l´epoque moderne», Parliaments, Estates and Representation, 3 (1983), 89.etik 99.erako orr.; GROSCLAUDE, M.: «Langue populaire, langue littéraire et langue administrative en Béarn du XIIIe siècle à nos jours», Langues en Bearn, Presses Universitaires du Mirail, Tolosa, 1989, 11.etik 29.erako orr.; GROSCLAUDE, M.: «Peur-on évaluer l´écart entre, la langue populaire d´une part, et la langue juridique et administrative d´autre part, en Bearn du XIIIe siècle a 1789?», GUILLOREL, H. eta SIBILLE, J. (zuz.): Langues, dialectes et écriture, I.E.O. et I.P.I.E., Paris, 1993, 55.etik 63.erako orr.; «Fòrs e costumas de la montanha a la mar. Fors et coutumes de la Garonne aux Pyrénees», Reclams, Escòla Gaston Febus, Pau, 1994, Numerò especiau de la revista Reclams 7–12, 1993. urtekoa. 4 PEGUERA, L.: Practica, forma, y estil, de celebrar Cortes Generals en Cathalunya, y materias indents en aquellas. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madril, 1998. COROLEU É JUGLADA, J. eta PELLA Y FORGAS, J.: Las Cortes Catalanas, Librerías Paris-Valencia (1876. urteko lehen argitalpenaren faksimila), Valentzia, 1993, 104. or.: «En las antedichas Córtes de 1382-1383 hubo discusion prévia y bastante acalorada sobre la lengua en que debian hacerse la proposicion Régia y la contestación de la asamblea; pero examinados los Procesos de las Córtes que se habían celebrado anteriormente á los Estados reunidos de aquende el mar, y despues de haber deliberado largamente los diputados con el Rey y sus consejeros, acordóse que aquel haria su discurso en catalan, y que el Infante D. Martin, en nombre de las Córtes Generales, le responderia en lengua aragonesa, en los términos que allí literalmente se copian». SESMA MUÑOZ, J. A.: «Cortes Generales y Monarquía. El poder político en la Corona de Aragón a finales del siglo XIV», Los orígenes del Principado de Asturias y de la Junta General, Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 1998, 432. or. 5 ARTAZA, M. M. DE: Rey, reino y representación. La Junta General del Reino de Galicia, Biblioteca de Historia, Escola Galega de Administración Pública, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madril, 1998. 6 O´CALLAGHAN, J. F.: Las Cortes de Castilla y León (1188–1350), Ámbito Ediciones S.A., Valladolid, 1989; GONZÁLEZ ANTÓN, L.: Las Cortes en la España del Antiguo Régimen, Siglo XXI de España Editores, S. A., Madril, 1989, 36. or.: «Esa caracterización como “español” alcanza incluso al plano de las lenguas que se hablaban en el país, con una identificación creciente, aunque entonces incorrecta y perjudicial, de castellano y español. En el proceso de las cortes valencianas de 1645 se dice que la proposición real se hizo en “lemosín” (catalán-valenciano) y que las órdenes rituales e incluso el discurso de respuesta, hecho en nombre de los brazos por el Arzobispo de la capital, se hicieron “hispano sermone”. En el caso de la Navarra, la comunidad idiomática, resaltada por Guicciardini, como hemos citado, pesó enormemente; había allí un antiguo mal recuerdo de los gobernadores medievales franceses, que eran “de extraña lengua”». Ikus, berebat, ASKOREN ARTEAN: Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1989; ASKOREN ARTEAN: Las Cortes de Castilla y León (1188-1988), 2 liburuki, Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1990. 7 HOURMAT, P.: Bayonne et le Pays Basque au temps de la Révolution. Choix de documents. Première Série. L´Année 1789, Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, Baiona, 1989. Ikus, lehen aipatutakoaz gain, hurrengoak: DRAVASSA, E. DE: «Le Bilçar ou les Etats du Labourd», Gernika, 12 (1950), 46.etik 49.erako orr.; FAGOAGA, I. DE: «Le Bilçar de Ustaritz», Gernika, 13 (1950), 12.etik 19.erako orr. 8 RICA ESNAOLA, M.: «Traduction en basque de termes politiques sous la revolution», Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo», IX (1975), 3.etik 172.erako orr.; SALABURU, P.: «Frantziako iraultza garaiko euskal dokumentu batzuk», Euskera, XXXII-2 (1987), 209.etik 230.erako orr.; ORPUSTAN, J. B.: 1789 et les basques. Histoire, langue et litérature, Colloque de Bayonne (30 juin-1er juillet 1989), Presses Universitaires de Bordeaux, Bordele, 1991; ORPUSTAN, J. B. (zuz.): La Révolution française dans l´histoire et la littérature basques du XIXème síècle, Actes du colloque international de I´URA 1055 du C.N.R.S. (Université Michel de Montaigne–Bordeaux III) tenu à la Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne les 28 et 29 juin 1993, Editions Izpegi, Baigorri, 1994.

20


Gipuzkoako Foru Aldundien zirkularrak XX. mendearen hasieran9, edota Euzko Jaurlaritzaren ahaleginak ere10 (1936-1937). Artean, XIX. mendeko Bizkaiko Batzar Nagusietan testugintza, hain justu ere, euskaraz idatziriko testuen katea sendotzen duena. Horra hor idatzizko ofizialtasun baten zantzu nabariak11. Horiek bideratu dituzte oraingo zereginok. Betor, horien ondorioz ere, lehen hurbilketa, Euskal Herriko erakunde arau-emaileetan euskararen jokabidea zehazteko tenorean12. Zerrenda horrek ezinbestean dakar foru-sistemak euskararen zereginetan izan zituen jokamoldeak ikertzea, horiek baitira geroagoko egoeraren erro eta sustraiak. XIX. mendea arte, badirudi forua zela euskal herrialde bakoitzean egoera jakin baten zaintzailerik egokiena. Horren arabera, foruak berak ahalbidetzen zuen diglosia egonkorra, alegia,

9 GALLASTEGI, C., LOBERA, G. eta URRUTIA, A.: «Euskarazko testugintza juridiko-administratiborako osagaiak: Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien zirkularrak (1917-1920)», Karmel, 4 (1999) 3.etik 19.erako orr. 10 Euskararen egoera eta erabilera berriaren adibide azpimarragarrienari buruz, IVAP-HAEE: Euzkadi´ko Agintaritzaren Egunerokoa (1936ko urritik 1937ko ekainera)-Hiztegia, IVAP-HAEE, Gasteiz, 1997; LOBERA, A.: «Hainbat jakingarri Euzkadi´ko Agintaritzaren Egunerokoaren gainean», Karmel, 3 (1995), 28.etik 55.erako orr. 11 Oro har, euskararen presentziaz agiri eta erakunde publikoetan: ALBERDI LONBIDE, X.: «XVIIIgarren mendeko euskararen erabilera, auzi batzuetan jasotako zenbait euskal testuren haritik», Luis de Uranzu, 17 (1998), 15.etik 60.erako orr.; APAT–ECHEBARNE, A.: Noticias y viejos textos de la “Lingua navarrorum”. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones S. A., Donostia, 1971; ASKOREN ARTEAN: Geografía histórica de la lengua vasca I (siglos XVI al XIX), Auñamendi Saila-13, Auñamendi argitaletxea, Donostia, 1960; BRUN, A.: Recherches historiques sur l´introduction du français dans les provinces du midi, Slatkine reprints, Genève, 1973; ETCHECOPAR–ETCHART, J. L. eta A.: Histoire du Pays de Soule. Recueil de references, 2. argitaraldia, Maule, 1992; ETCHECOPAR–ETCHART, J. L. eta A.: Les etats de Soule avant la revolution de 1789. Xiberoko jüntak 1789-ko Iraultza–aitzin, Donapaleu, 1996; GOYHENETCHE, M.: «Euskararen erabilera Naparroako Erreinuan XVI–XVIII. Mendeetan», Piarres Lafitte–ri omenaldia, Iker–2, Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca, Bilbo, 1983, 251.etik 257.erako orr.; JIMENO JURÍO, J. M.: Historia de Pamplona y de sus lenguas, Gure klasikoak, Txalaparta, Tafalla, 1995; JIMENO JURÍO, J. M.: Navarra. Historia del euskera, Gure klasikoak, Txalaparta, Tafalla, 1997; JIMENO JURÍO, J. M.: Navarra, Gipuzkoa y el Euskera. Siglo XVIII, Pamiela, Iruñea, 1998; LACARRA, J. M.: Vasconia Medieval. Historia y Filología (Conferencias pronunciadas los días 10 y 11 de enero de 1956), Publicaciones del Seminario Julio Urquijo de la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa, Diputación Provincial de Guipúzcoa, Donostia, 1957; LAFOURCADE, M.: Mariages en Labourd sous l`Ancien Regime, Les contrats de mariage du Pays de Labourd sous le règne de Louis XVI (Etude juridique et sociologique), Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbo, 1989; LARREA MUXIKA, J. M.: Euskaldungoa erroizturik, Pamiela, Iruñea, 1994; RILOVA JERICÓ, C.: «Del euskera y sus usos en la Edad moderna», Luis de Uranzu, 17 (1998), 61.etik 129.erako orr.; SAINT-PIERRE. J.: «Le Basque dans les actes publiques», Gure Herria, 1951, 289.etik 294.erako orr.; SAN MARTÍN, J.: Euskararen ostarteak, Saiopaperak, Pentsamendua eta gizartea, Erein, Donostia, 1998; SATRUSTEGI, J. M.: «Administrazio idazkiak Nafarroan», Euskalkia eta Administrazinoa, Mendebalde Kultur Alkartea, Bilbo, 2002, 11.etik 38.erako orr. 12 Batzar Nagusi eta antzeko erakunde araugileei buruz, BEST, H. eta COTTA, M.: Parliamentary representatives in Europe 1848-2000, Oxford University Press, Oxford, 2000; DESTREE, A.: La Basse Navarre eta ses institutions, Paris, 1955; GOYHENETCHE, E.: Le pays basque (Soule-Labourd-Basse-Navarre), Societe Nouvelle d´Editions Regionales et de Difusion, Pau, 1979; For et Coutumes de Basse Navarre (J. Goyhenetcheren argitalpen kritikoa), Elkar S.A., Donostia / Baiona, 1985; HUICI GOÑI, M. P.: Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna. Ediciones Rialp, Madril, 1963; LEGAY, M. L.: Les États provinciaux dans la construction de l´état moderne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Droz, Genève, 2001; URRUTIBÉHÉTY, C.: La Basse Navarre, héritière du Royaume de Navarre, Atlantica, Miarritze, 1999.

21


goi mailako euskaldun elebidunak azpiko euskaldun elebakarren interpreteak eta bitartekariak izatea, mundu publiko eta ofizialaren eretzean13. Egoera horrek sekulako pitzadura izan zuen XVIII. mende hondarrean eta XIX. mendean zehar. Frantziako Batzarrak Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako foruak indargabetu zituen 1789. urtean. Hegoaldeko Euskal Herrian, aldiz, eta gerotxoago bada ere, Espainiako estatuak foruei eraso bortitzak egin zizkien, espainiar batasun politiko, juridiko eta ekonomikoaren izenean. XIX. mendea da bilakaera horren lekuko, horrexek erakusten baititu, aldi berean, foruaren desegitea eta euskararen presentzia areagotzea, Espainiako estatu liberalaren baitan kolokan dagoen foru-antolakuntzaren barruan. Horrenbestez, euskararen argumentua gero eta sarriago erabiltzen da dema horretan. Bizkaian behintzat, apartetik dator horren sustraia. Bat etorri dira ikertzaileak eta idazleak Bizkaiko Batzar Nagusietako euskararen erabilera aipatzean. Hala ere, aipamenak sarri gertatu dira kontraesanekoak, eta zer idatzi franko ere izan da bazterretan, alde eta aurka. Bizkaiko euskaldunen artean —gaztelaniaren lurraldeetan izan ezik, jakina— euskara izan da nagusi historian zehar. Ahozko erabilerak eman dezake horren adibide. Idatzizkoa, ostera, erabat erdaldun etorri da. Egoera horrek azaltzen du, ziur asko, bi hizkuntzen arteko tirabira, lurraldeari baino gehiago, gizarte-mailari dagokiona. Hartara, bertako eskualde euskaldunetan gutxiengo batek14 egin izan du mende askotan zehar bitartekotza-lana, goi mailakoen (gaztelaniadunen/euskaldunen) eta behe mailakoen (euskaldunen) artean. Tirabira horretako erakusaldiak anitzak eta aspaldikoak dira Bizkai aldean. Aldera daitezen horietako batzuk. 13 MADARIAGA ORBEA, J. J.: «Municipio y vida municipal vasca de los siglos XVI al XVIII», Hispania, 1979, 555. or.: «En efecto, por una parte, los párrocos tienen por costumbre, salvo raras excepciones, el pronunciar sus sermones en castellano, incluso entre auditorios que no comprenden nada en absoluto de lo que allí se dice. Esta actitud se debe, desde luego, a la comodidad e ignorancia que es norma entre ellos, y que, así como en castellano poseen abundantes libros de predicación, al no existir tantos en vasco deben redoblar sus esfuerzos para lograr un resultado aceptable. Sin embargo, aunque los fieles salgan del templo tal como entraron, por lo que a materia religiosa se refiere, la asistencia a la misa dominical tiene otro significado y otras compensaciones, pues paradógicamente, el mismo cura será el encargado, durante siglos, de traducir al euskera todo el mundo de disposiciones oficiales a que hacíamos referencia». MADARIAGA ORBEA, J. J.: «Expresiones culturales y mentales en la Euskal Herria de los siglos XVI al XIX», RIEV, 46-1 (2001), 276.etik 277.erako orr.: «El mecanismo de intermediación socio-lingüística arriba mencionado, consistente en traducir desde el púlpito los acuerdos político-administrativos que afectaban a la comunidad frecuentemente monolingüe, entró en crisis a lo largo del siglo XVIII y se derrumbó a mediados del XIX. Cada vez se daban con más frecuencia incidentes entre los eclesiásticos y las autoridades civiles por este motivo; los primeros consideraban este trabajo impropio de su dignidad y de la del templo, sobre todo cuando se descendía a labores de pregonero, dando cuenta de bandos sobre caza y pesca, quema de rastrojos, etc., mientras que los segundos se acogían a la tradición para conseguir que se siguiese manteniendo el servicio. Hubo enfrentamientos a causa de las publicaciones en “lengua vulgar” en 1710 en Hondarribia, en 1767 en Santa Marina de Bergara, en 1806 en Segura, etc. En 1832 el Obispo de Pamplona prohibió el mantenimiento de esta costumbre y paulatinamente fueron cesando las lecturas». Bide beretik ere, elizak euskarazko kontuetan izandako eraginari buruz: MARTINEZ GORRIARAN, C.: Casa, Provincia, Rey. Para una historia de la cultura del poder en el País Vasco, Alberda0nia, Irun, 1993, 231.etik 236.erako orr. 14 SAGARNA, A.: «Euskara XVIII. mendean», Hizkuntza eta literatura, 3 (1984) 17.etik 114.erako orr.; LATXAGA: «Antoine d´Abbadie-Sarrera itzaldia», Euskerazaintza. Euskeraren erri akademia, XLI (1997), 20. or.: «6º- Legearen inguruko ori jauntxoen eskuetan zegoen eta, ez aztu, agintarien eta imperioaren izkuntzan ondo bildua. Legearen edo Arau nagusiaren izkuntza latiña edo erdara zen. Idazki ofizialak geienak erdaraz idatziak izaten ziren, bein ere euskaraz. Ez dago arau bat edo notaritzako idazti bat euskaraz, den denak gizaldi luzeetan erdaraz daude egiñik. Legearentzat ez zuen ba balio euskarak, ori euskal jauntxoek agindu zutela Jauntxoek erdarazko legepean bizitzen oitu ziren. Erri osoa, erdal legepean bizitzen oitu zuten. Euskara masterren izkuntza zen, erri soilarena [...] Joan den gizaldietan ezer gutxi lagundu diote legegizonak euskarari».

22


Justizia Administrazioari dagokionez, Foruen bildumak berak (1526. urteko Foru Berriak) arautu zuen, IX. tituluko II. legean, gaztelaniaz ez zekiten bizkaitarrei auzietako lekukotza nola hartu: «Con que en eleccion suya sea, si mas quisiere traer los Testigos personalmente ante el Juez, é no llevar el tal acompañado: Cá en tal caso, el Juez sea tenudo de ser presente á la examinacion de los tales Testigos: é si fueren los Testigos Vascongados que no supieren la Lengua Castellana, los examine, y tome con otro Recetor, é Intérprete»15. Aipatu Foruen bilduma, jakina denez, gaztelania hutsez dago idatzita; hala ere, hainbat erakunde juridiko euskarazko izenekin ezarrita daude bertan16. Foruen idatzizko bildumaz denaz bezainbatean, JOSE PABLO DE ULIBARRI GALINDEZ (1775-1847), Abandoko albaitaria aipatu behar da. Arabar hau Bizkaiko Batzar Nagusietan ordezkari eta agintari izan zen. 1814. eta 1829. urteetan, Abandoko elizatearen ordezkaritza lortu zuen. Geroago ere, Batzar Nagusietarako ordezkaritza eskuratu zuen hark, Loiuko elizatearen izenean17. ULIBARRIk sutsu eutsi zion euskarari, batez ere, irakaskuntzan, gaztelaniaren eragina zela eta. 15 Bizkaiko Foru Legeria. Legislación Foral de Bizkaia. Foru agirien bilduma / Colección de textos forales-I, Bizkaiko Foru Aldundia / Excma. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbo, 1991, 255. or. Aurrekoarekin batera, eta gaiaren inguruan, hona hemen, Bizkaian bertan (XV-XVI. mende bitartean), argigarri izan daitezkeen lerro hauek: AGUIRRE GANDARIAS, S.: «La oficialidad del euskera en procesos postmedievales (con documentos inéditos)», Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, 26 (1992), 259.etik 279.erako orr.: «Sin embargo su interés trasciende del caso concreto por cuanto supone de institucionalización de la figura del intérprete euskaldun, propuesta además por la suprema audiencia y el Juez Mayor de Bizkaia con residencia en Valladolid, por lo que se merece un cuidadoso examen. Según representaba la propia administración, hasta aquel momento sólo había dispuesto de un receptor euskaldun, mientras que la gran afluencia de pleitos sobrevenidos desde Bizkaia y Gipuzkoa hacía necesario ‘otro recebtor vascongado que resida en´sa dicha abdiencia’. Pues a raíz de tal desempeño exponían las consiguientes disfunciones: junto con el escribano cada proceso exigía de un intérprete, suponiendo el pago de dos en vez de un salario; los pleitos se dilataban en exceso; y la misma justicia resultaba mediatizada por la versión del traductor. Como respuesta a los problemas planteados en esta súplica la corte nombró receptor profesional a Juan de Murga puesto que era vascongado y escribano eficiente y por ello se le integró en la plantilla de escribanos receptores del alto tribunal». ORTEGA GALINDO DE SALCEDO, J.: Los caballeros corregidores del Señorío de Vizcaya (siglos XVII y XVIII), «Fuentes para la historia de Vizcaya» Saila, Librería Arturoren argitalpenak, Bilbo, 1965, 366. or.: «VII Ordenanzas del estilo que se ha de guardar y observar en la audiencia del corregimiento de este muy noble y muy leal señorio de Vizcaya: VIII.— Que en las Comisiones que el Corregidor despachare en las causas Criminales para hazer la información Sumaria, se sirba de goardar la Ley segunda, del título nueve del Fuero de Vizcaya, embiando con el receptor Comisario por acompañado a uno de los Escriuanos de su Audiencia, en los casos que manda la dicha ley; y en los demás a un Escriuano de toda satisfaccion; y en esto se le encarga su conciencia para que eche mano de personas de toda confianza y seguridad […]». XIX. mendearen hasieran ere, Bizkaiko foru-justiziak antzera jokatzen zuen. Ikus Real Provision de S.M. y Señores el Consejo. De 13 de Octubre de 1815, por la que se aprueban los Aranceles formados para los juzgados del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, con lo demas que se contiene eta, zehatzago, horren bosgarren kapitulua: De los derechos de los Interpretes (Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio atala, J-1606/313). 16 Ikus, horren inguruan, URRUTIA, A.: Euskara Legebidean, Deustuko Unibertsitatea. Bilbo, 1990; URRUTIA, A.: «Legearen zirrikituetatik barrena: ahozkotik idatzizkora», Euskera, 43 (1998-1), 13.etik 47.erako orr. Hala ere, Foruaren testua ez da gaur arte agertu euskaraz. Esan legez, garaiotako lana izan da hori: PUXANA Y AGIRREGABIRIA, P.: Bizkai´ko Forua / El Fuero de Vizcaya, José Estornes Lasa argitaratzailea, Bilbo, 1981. 17 ULIBARRI GALÍNDEZ, J. P.: Gutunliburua, Jose Paulo Ulibarri Galindez-en “GUTUNLIBURUA” izeneko eskuzkribuaren facsimil gisako argitalpena / Reproducción facsímil del “GUTUNLIBURUA” de Jose Paulo de Ulibarri y Galindez (1775-1847) (sarrera-azterlana: Aita Lino Akesolo), Arabako Diputazioaren Kultur Biltzarra, Gasteiz, 1975. Aita Lino Akesoloren hitzak dira jarraikoak, sarrera-azterlaneko VIII. orrialdean: «Fue entonces cuando se las apañó para conseguir la representación de otra anteiglesia vizcaina. Acude a Guernica muy ilusionado como apoderado de Lujua. Pero no pudo asistir sino a las sesiones

23


Euskaltzalearen kezka Bizkaiko forutasunaren testuetara ere iritsi zen. Horretara lerratuta, FRAI MATEO ZABALA euskal idazleari izkiriatu zion 1826. urtean, Gutunliburuan adierazten duenez. Eskabidea egin zion frantziskotar fraideari: «Orduan emeen porua lenengo imini biardana da, euzkera urrezco bichia edo izkiekaz albatetik eta besteti gaztelanien baltsacaz»18. Fraidearen ihardespenean, berriz, eszeptizismoz beteriko hitzak daude: «nigati forua erderaz gueldituco da»19. Egia esan, ahozkotik idatzizkorako zubia, foruen barruan behintzat, ez zegoen oraindik prest. Bizkaiko erakunde publikoetako agiri eta idazti guztiak gaztelaniaz zeuden, eta euskara bera ahozko mailara mugatuta zegoen. Gauza bera gertatzen zen Foru Administrazioan jarduten zuten langileekin. Hasteko, kontuan hartu behar da langileak, bertakoak ez ezik, gehienak euskaldunak ere izango zirela. Ikus bedi, kasurako, Bizkaiko Batzar Nagusien eskuetatik, 1814. urteko irailaren 12ko erabakia: «Acuerda la Junta que siempre que la Diputación tuviese que nombrar algunos dependientes por muerte, u otro cualquier motivo de los actuales, recayga el nuevo nombramiento en Vizcaynos originarios, advirtiendo que la mitad de los tales empleados hayan de poseer el idioma vascongado para conseguir de este modo el mejor servicio del país»20. Herritarrak euskaldunak (ia elebakarrak gehienak) izan, eta euskararen beharra, ezinbestekoa bazen ere, nabarmen-nabarmena zen agintarientzat. Berdintsu jokatzen da, esaterako, armadaren arloan. Arazoa Euskal Herritik kanpo etorritako buruzagi eta instruktoreekin gerta zitekeen. Kezka hori aspalditik zetorren. 1590eko urtean, Erregimentuaren bilera batean, armadaren arduradun guztiak bertakoak izateko eskaria aztertu, eta horren alde hizkuntzaren kontua aipatu zen: «Para lo qual, y para que se entienda que por esta via se consigue y aumenta mas el servicio de su magestad, concurren muchas razones, y allende de otras, en espeçial una muy urgente y es ser la gente de la mayor parte deste Señorio vascongado y que no ablan ni se comunica con la lengoa castellana ni en muchas partes se entiende, de que resulta que los dichos capitanes y alferez estrangeros no podrian ser entendidos ni darse a entender ni los naturales podrian preguntar, ni entre los unos ni los otros aver ynteligençia para lo que se pretende, de que se colige el mucho inconveniente que en ello ay; el qual çesaria con ser las dichas personas , como son los alcaldes y los demas ofiçiales nombrados por las republicas, ayudados con los capitanes y alfereçes que ay naturales e ynteligentes en la natural y propia lengoa de la republica deste Señorio»21.

18

19

20

21

de la primavera. Las fastidiosas consecuencias de un accidente, de una caída en las escaleras de su casa, le obligan a permanecer inactivo y alejado de toda actuación pública y aun de su propio trabajo profesional por dos años. Sus ilusiones quedaron cortadas en flor. Con todo, la semilla por él lanzada en el surco fue sin duda la que once años más tarde, el año 1841, había de fructificar en el acuerdo tomado por las Juntas del Señorío para el establecimiento de una cátedra de lengua vasca en el Instituto Vizcaino que se proyectaba. Y fue asimismo en el sentido de las reclamaciones tantas veces formuladas de Ulibarri el acuerdo de las mismas Juntas de «que diariamente se trajase a la Junta en la lengua vascongada por escrito el extracto del acta de la sesión precedente». ULIBARRI GALÍNDEZ, J. P.: Gutunliburua, Jose Paulo Ulibarri Galindez-en “GUTUNLIBURUA” izeneko eskuzkribuaren facsimil gisako argitalpena / Reproducción facsímil del “GUTUNLIBURUA” de Jose Paulo de Ulibarri y Galindez (1775-1847) (sarrera-azterlana: Aita Lino Akesolo), Arabako Diputazioaren Kultur Biltzarra, Gasteiz, 1975. 44.etik 46.erako orr. ULIBARRI GALÍNDEZ, J. P.: Gutunliburua, Jose Paulo Ulibarri Galindez-en “GUTUNLIBURUA” izeneko eskuzkribuaren facsimil gisako argitalpena / Reproducción facsímil del “GUTUNLIBURUA” de Jose Paulo de Ulibarri y Galindez (1775-1847) (sarrera-azterlana: Aita Lino Akesolo), Arabako Diputazioaren Kultur Biltzarra, Gasteiz, 1975, 44.etik 46.erako orr.; URRUTIA, A.: Euskara Legebidean, Deustuko Unibertsitatea. Bilbo, 1990, 73 eta 74 orr. 1814ko Batzar Nagusietako aktak, 121. or. Gaia berriz ere aztertu zen 1856. urteko batzarraldietan; ikus HERBOSA, A.: «Traducciones, declaraciones y jaculatorias. El euskera en las instituciones forales vizcainas en el siglo XIX», Historia contemporanea, 7 (1992), 299. eta 300. orr. Juntas y Regimientos de Bizkaia. Actas de la Tierra Llana. IV. 1584-1590, CD-ROM-eko argitalpena, Bizkaiko Batzar Nagusiak, Bilbo, 359.etik 368.erako orr.

24


XIX. mendean ere, 1806. urtean, hain zuzen, Bizkaiak, ohi eta legezko zuenez, armadaren antolakuntzan dihardu. Urte horretako arautegia egitekotan, batzorde berezia osatu da. Batzar Nagusiek entzun egiten dituzte batzorde berezi horren gomendioak, bizkaitar soldaduei buruzkoa: «Para que puedan instruirse en la tactica militar, y ser unos hábiles, y valientes defensores de la Patria, se suplicará á S. M., por medio del Excmo. Señor Generalísimo, se sirva nombrar Oficiales veteranos del Exército, que sean naturales de este pais y sepan el idioma bascongado, y tambien Cabos y Sargentos, para que puedan ser útiles al Estado, y presentar un servicio grato á su Soberano»22. Bestetik, euskararen arartekotasuna aipuan jar daiteke XIX. mendean. Frantziako Iraultzaren ondorenez, liberalismoak bere eragina hedatu zuen Espainia osora. Ideia berriak lege idatziaren, konstituzioaren eskutik datoz. Ideia berri horiek herri xehearen baitan barneratzeko, herriak berak zuen mintzamoldeaz baliatu behar. Horrelakoa asmatu zuen Frantziako Iraultzak euskararekin, lehen esan legez. Bide beretik joan zen, mutatis mutandi, Espainiako liberalismoa ere, eta horren fruituak dira Espainiako Konstituzioaren nondik norakoak erakusteko liburutxoak eta ahaleginak23. Hirigune elebidunetan ere, bazen zeresanik euskarari buruz. FEIJOO ikerlariak azaldua, Bilboko egoera izan daiteke, itxuraz behinik behin, gaztelaniaren itsas zabalean arriskuan zegoen euskaldun-multzoaren adibiderik garbiena. Haren ustez, XVIII. mendearen bukaeran, bizkaitarron arteko arrangurak, besteak beste, euskararenak ere baziren, zalantzarik gabe. Burutazio horiek, bistan da, euskara galtzear edo galdurik zuen Bilbo moduko herrialde batean ere gertatzen ziren. Hartara, gogora dakar Jose Angel de Rekakoetxea y Uria merkatari bilbotarrak eginiko testamentua24. Bilboko elizkizunetan euskara entzutea zuen helburu

22 1806ko Batzar Nagusietako aktak, 22. or. 23 Cadizko Konstituzioa (1812) eta horri buruzko dotrina politikoa euskaratu zen. Ikus, Jaquin-bide Iritarautia Españiaco Neurquidaren edo Constitucio berriaren erara adrezatua Erritarren arguidoraraco, gazteen icasbideraco eta Escola–maisuen usoraco. Erderatic Eusquerara itzulidu Apez Vicario D.D.J.J.A. Gipuztarrac. 1820n urtean, Ararteko, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco (faksimila; Juan San Martinek prestaturiko argitaraldia), Gasteiz, 1991. Testu horren egilea Jose Felix Amundarain Muxika liberal porrokatua izan zen. Horren ingurukoak ikus daietezke in IDIAKEZ, A., ARANBURU, P. J., BIDEGAIN, M. eta REZOLA, I.: Jose Felix Amundarain Muxika (Zegama, 1755–Mutiloa, 1825), Goierriko Euskal idazle ezezaguna, Lazkaoko Udaleko Kultur Batzordea, Lazkao, 1998. Ikus, orobat, SAN MARTÍN, J.: «Cadizko Konstituzioa euskaraz 1820», Euskera, XXXII-2 (1987), 393.etik 397.erako orr. Bide beretik ere, BENITO PASCUAL, J. DE: La Enseñanza de Primeras letras en Gipuzkoa (1800-1825), Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa. Agiritegi Zerbitzua / Servicio de archivos, Donostia, 1994, eta DÁVILA BALSERA. P. (koor.): Lengua, escuela y cultura. El proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX y XX, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbo, 1995. Ikus, orobat, URRUTIA A. eta GALLASTEGI, C.: Euskarazko lexikogintza juridiko-administratiboa. Larramendiren eragina, Euskaltzaindiaren nazioarteko XV. Biltzarra, Bilbo, 2001, argitaratzeko lana. Bada beste katexima politiko bat: Cartilla civil del ciudadano español constitucional, para instrucción del pueblo por un ciudadano amante de la Constitucion y demas de la ilustracion del pueblo / Galdeac ta eranzubac, ceñetan Españiaco uritarrai eracusten zayen beren gobernu-legue edo Constitucioac aguintcen dien bearric edo obligacioric aundienac, eta adieraci eguiaric aurreneco edo principalenac, Tolosan Moldizquidatua, Juan Manuel la Lamaren echean, 1820. 24 FEIJÓO CABALLERO, P.: Bizkaia y Bilbao en tiempos de la revolución francesa, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1991,142. or.: «Bilbao no pudo ser una excepción en este sentir, y, traemos a colación por ello el testamento de uno de sus comerciantes, don Jose Angel de Recacoechea y Uría, que, al tener que incorporarse a filas en agosto de 1794, dejó la siguiente manda: “Item. Es mi voluntad se impongan trece mil quatrocientos reales á Censo y sobre fincas seguras para invertir en Réditos en la Fundación de doce Pláticas Doctrinales que en Bascuence se deverán explicar en la Iglesia Parroquial y Matriz del Señor Santiago de esta Villa, los días Jueves primero de cada mes, desde las tres hasta las quatro en Invierno y de quatro á cinco en Verano, pagando al Predicador que explicase las doce Pláticas Doctrinales trescientos y sesenta

25


hark, eta horretarako dirua utzi zuen, azken nahien barruan. Nabaria, beraz, haren intziria, euskararen lorratzetik abiatua. Gizartea, beraz, elebiduna. Eta Batzar Nagusiak, nahitaez, gizartearen islak izan behar.

reales de vellón, con diez y seis reales anuales para el coste de las velas que se pondrán durante la Plática; veinte y quatro reales anuales para el campanero por tocar á doctrina desde las dos y media hasta las tres en invierno, y de tres y media á quatro en Verano, y recomiendo al Orador se rese una Abemaría en cada una de las Pláticas por el sufragio del Alma Fundador…”. Una interesante manda, que denuncia ese sentimiento amoroso hacia el euskera, que nuestro comerciante deseaba se escuchase en su parroquia, lo que parece indicar que ya poco o nada de oía. Detrás de esta manda no hubo segundas intenciones: el Sr. Recacoechea se mostró, en todo lo demás, católico ferviente, y súbdito leal de su rey y Señor, así como patriota español».

26


II. BIZKAIKO BATZAR NAGUSIAK: EGITURA ETA EGINKIZUNAK Bizkaiko Batzar Nagusietan gorpuztu da betidanik bizkaitarren ordezkaritza politikoa. Horien egitura eta eginkizunak anitzak izan dira historian zehar, eta ez beti eite berekoak. Hala ere, garaiak garai, Batzar Nagusien eskumen eta zereginak ezin nahas daitezke egungo organo legegile batek dituenekin. Ez, bederen, besterik gabe eta huts-hutsean. Izan ere, hala egitera, bazter utziko litzateke Batzar Nagusiek historian zehar bete duten berebiziko zeregina. Bizkaiko Jaurerriaren egitura politikoan gune funtsezkoak izan dira eta, gaur ere, eurok berreskuratu eta gero, Batzar Nagusiak Bizkako gizartearen muinean daude. Erdi Aroko batzarretan hasi eta XIX. mende-hondarrak arte, horien bilakaera erruz eta zertzelada ugariez jantzi dituzte makina bat idazlek. Orobat, Bizkaiko eskualdeetako batzar berezien aipuak25. Egiteko franko zituzten Batzar Nagusiek. Horien artean aipatuena, beharbada, Bizkaiko araugintza gauzatzea zen, Bizkaiko elizate eta hirien ordezkaritza bereganatzeaz gain. Berebat, Aldundia eta Erregimentua izendatzea ere berari zegokion, Batzar Nagusien aldarteko gobernua bermatzeko. Hitz gutxitan esateko, egungo garaiotako legebiltzar bati legokiokeen ahalmen itxurakoa. Jarduera horretan luze iraun zuten Batzar Nagusiek, oraingoan XIX. mendeko gorabeherak hobetsiko badira ere. Krisialdiaren lehen zantzuak 1839. urteko gerraren ondorioz etorri ziren. Karlistaldiaren ostean, arrapaladan, Madrilgo gobernuaren dekretu eta aginduek erro-errotik gutxitu eta moztu zizkieten Batzar Nagusiei zereginak eta zeresanak. Hauek, ostera, eutsi eta eutsi, euren betikoei ten eta ten, ahalmen murriztu eta izoztu horien zirrikituen artean, gogotsu, Bizkaiarenari eusteko. 1877. urtean bukatu zen, alabaina, historia hori. Aurretiaz ere, aipuan zen Bizkaiko Batzar Nagusien egitekoa. Harako John Adams estatubatuarra, hango konstituzioaren aitapontekoetarikoa, uzkur eta ezezkor ibili zen Gernikan, XVIII. mendea bukatzear zegoenean. Amerikarraren aburuz, Batzar Nagusien demokrazia zalantzazkoa eta gezurrezkoa zen: «Thus we see the people themselves have established by law a contracted aristocracy, under the appearance of a liberal democracy. Americans, beware»26. Argi dago XIX. mendeak iraulia ekarri ziela Batzar Nagusiei. Gero eta ohartuagoa da, aurkako enbatak artean direla, demokraziaren ildotik joan nahi duen erakundearen gogoa. Bestaldetik ere, gero eta ikustenago da barne-antolakuntzaren aldaketa.

25 Casa de Juntas de Avellaneda y las Encartaciones, La, Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación de Vizcaya, Bilbo, 1968. MARTÍNEZ RUEDA, F.: Las Juntas Generales de Abellaneda / Abellanedako Batzar Nagusiak, Enkarterrietako Museoa eta Bizkaiko Batzar Nagusiak / Museo de las Encartaciones y Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1995; IRAZABAL AGIRRE, J.: Durangoko Merinaldea. Sorrera eta eraketa politikoa / La Merindad de Durango. Origen y organización política, datarik gabeko liburukia; AMADOR CARRANDI, F.: Archivo de la Tenencia de Corregimiento de la Merindad de Durango, (1922. urteko argitalpenaren faksimila), Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbo, 1983. 26 NAVASCUÉS, L. J.: «John Adams y su viaje a Vizcaya en 1779», Gernika, Eusko Jakintza, Revue des etudes Basques, 1947, 417.etik 419.erako orr.

27


Barne-atontzeaz denaz bezainbatean, arlo zenbait zedarrizta daitezke, etxe baitako ibilera agerian uzten dutenak27: a) Deialdia. Bi urterik behin Korrejidoreak Batzar Nagusietarako deialdia egiten zuen28. Uztailean batzen ziren eskuarki, noizbehingotasun hori zenbait kasutan eta egoeren arabera desberdina izan ahal bazen ere. Deialdian ezartzen ziren eztabaidagaiak eta batzarretan ahaldun izateko baldintzak29. b) Partaideak. XIX. mendean, Bizkaiko hiriek eta elizateek bertara bidaltzen zituzten euren ordezkariak. Bi edo bakarra izaten ziren horiek. Bi izatera, boto ematea bik batera egin behar zuten. Bien artean desadostasuna izanez gero, botoak ez zuen baliorik. Boto emateko tenorean, ganboatarrak eta oinaztarrak ziren alderdiak, eta alderdiotan banatzen ziren partaideak halako kasuetan. Meza entzun, ordezkarien ahalordeak egiaztatu eta Batzar Nagusiak eztabaidan hasten ziren30. c) Korrejidorea zen errege-erreginen ordezkaria, eta batzarretako mahaiburua. Berak zuzentzen zituen eztabaidak, eta urtero-urtero ematen zuen hitzaldia. Aldi batzuetan, horixe ere euskaratu zen31, geroago erakutsiko denez. d) Batzordeak. Lana errazteko, Batzar Nagusiak batzordeka biltzen ziren. 1876. urtean, kasurako, honako batzorde hauek antolatu ziren: Foruak; Ogasun eta Kontuak, Bideak eta Burdinbideak; Hezkuntza Publikoa; Hornikuntzak; Eliza eta Elizgizonak; Ongintza; Eskabideak; Kontsultore eta Langileak. Guztira, hamar batzorde, Ahalordeak Egiaztatzeko Batzordea kontuan hartuta, eta euretako bakoitzean herriaren ordezkariak, eztabaidak eta erabakiak gaien arabera bideratzeko32. e) Aldundiaren eta Erregimentuaren hautaketa. Zeregin berezia zen Batzar Nagusientzat euren aldiarteko iraunerako Aldundia eta Erregimentua aukeratzea. Alderdi bakoitzak hiru hautagai aukeratzen zituen. Seiok eta Korregidorea, ahaldunak, Justiziako eta Gobernuko idazkariak biltzen ziren, eta boto bina zuten. Izenak zorroan sartu, eta Ahaldun Nagusia, bigarrena eta hirugarrena zozketa bidez aukeratzen ziren. Herri bakoitzak erregidore bat izendatu eta hiru proposatzen zituen; bederatzi bola ontzian sartu eta hiru ateratzen ziren. Era berean jokatzen zen sindikoak eta Justiziako idazkariak izendatzeko33. 27 Bizkaiko Batzar Nagusiei buruz, oro har, hauexek izan daitezke testurik lagungarrienak: AREITIO Y MENDIOLEA, D. DE: El Gobierno universal del Señorío de Vizcaya. Publicación de la Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbo, 1943; MONREAL Y CIA, G.: Las instituciones públicas del Señorío de Vizcaya (Hasta el siglo XVIII), Publicaciones de la Excma. Diputación de Vizcaya, Imprenta Provincial de Vizcaya, Bilbo, 1974; MONREAL Y CIA, G. eta beste batzuk: Bizkai´ko Batzar Nagusiak. Las Juntas Generales de Vizcaya. Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1986; AGIRREAZKUENAGA, J.: «Organisation, Composition and Working of the ´Parliament` of Bizkaia during the Liberal Revolution 1793-1876», Parliaments, Estates and Representation, 15 (1995), 110.etik 115.erako orr. 28 MONREAL Y CIA, G. eta beste batzuk: Bizkai´ko Batzar Nagusiak. Las Juntas Generales de Vizcaya, Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1986, 59. or. 29 Hemen ikertutako urteei dagokienez (1833-1877), interesgarria da aipatzea, geroago azalduko denagatik, deialdi horiek jasotzen dituzten baldintzen artean ez dela inoiz aipatzen gaztelaniaren beharra. 30 MONREAL Y CIA, G. eta beste batzuk: Bizkai´ko Batzar Nagusiak. Las Juntas Generales de Vizcaya, Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1986, 58.etik 64.erako orr. 31 AREITIO Y MENDIOLEA, D. DE: El Gobierno universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbo, 1943, 83.etik 95.erako eta 283.etik 285.erako orr.; ORTEGA GALINDO DE SALCEDO, J.: Los caballeros corregidores del Señorío de Vizcaya (siglos XVII y XVIII), «Fuentes para la historia de Vizcaya» Saila, Librería Arturoren argitalpenak, Bilbo, 1965. 32 1876ko Batzar Nagusietako aktak, udazkeneko saioak, 37.etik 42.erako orr. 33 MONREAL Y CIA, G. eta beste batzuk: Bizkai´ko Batzar Nagusiak. Las Juntas Generales de Vizcaya, Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1986, 58.etik 64.erako orr.

28


f ) Erregidoreak bokalak ziren, eta, gai pisuzkoak eztabaidatuz gero, Batzar Nagusi eta Aldundietara joaten ziren34. g) Konsultoreak ziren foru-lege eta ohituretan berebiziko jakituria zutenak. Berba batez esateko, adituak. Foruen inguruko gai korapilatsuetan aholkulari izatea zen haien zeregina. Orobat, txostenak, irizpenak eta bestelako agiriak egitea, arreta berezia eskatzen zuten gorabeheretan35. h) Sindikoak garrantzi handikoak ziren Jaurerriaren antolakuntzan. Besteak beste, erregezedula eta aginduen aurrean, eurak ziren foru-baimena eman ala ukatzeko ardura zutenak. Foruen aurkako erasoak salatu eta eragoztea ere haien eskumenekoa zen36. i) Probintziaren gurasoak. Ahaldun izan ostean, halako aitoren semeen arteko senatua osatzen zuten horiek, eta Batzar Nagusi, Erregimentu eta Aldundietara joaten ziren. Bestalde ere, batzorde guztien partaide ziren, berezko eskubideaz37. j) Justiziako idazkaria eta Aldundiko idazkaria. Idazkaritza-lana egiten zuten, fede-emailetza, agirien zaintza eta jagoletzaz gain38. Hainbatez, erakundearen antolakuntza osoa, goitik beherakoa eta behetik gorakoa, euskarari, gero azalduko den bezala, tamainako lekua eskaini ziona. Ez da horren parekorik Euskal Herrian aurkitzen; are gutxiago, XIX. mendean, foruak aldarte erkinean datozenean.

34 AREITIO Y MENDIOLEA, D. DE: El Gobierno universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbo, 1943, 145.etik 148.erako orr. 35 AREITIO Y MENDIOLEA, D. DE: El Gobierno universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbo, 1943, 129.etik 134.erako orr. 36 AREITIO Y MENDIOLEA, D. DE: El Gobierno universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbo, 1943, 136.etik 144.erako orr. 37 AREITIO Y MENDIOLEA, D. DE: El Gobierno universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbo, 1943, 123.etik 127.erako orr. Probintziaren gurasoak nor izan eta horien zerrenda in AGIRREAZKUENAGA, J. (zuz.): Diccionario biográfico de los diputados generales, burócratas y patricios de Bizkaia (1800–1876), Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1995, 37.etik 39.erako orr. 38 AREITIO Y MENDIOLEA, D. DE: El Gobierno universal del Señorío de Vizcaya. Publicación de la Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbo, 1943, 149.etik 153.erako orr.

29


III. EUSKARA, BIZKAIKO BATZAR NAGUSIETAN: HISTORIAREN ZERTZELADAK 1. XVI-XVIII. MENDEAK: GAZTELANIAREN JAKIN BEHARRA VS. EUSKARA ERABILTZEKO PREMIA 1.1. Oro har Gaztelania izan zuten Bizkaiko Batzar Nagusiek aktak eta bestelako dokumentuak idazteko hizkuntza. Ahozko mailan ere, berori hobetsi zen erakundearen jardunerako. Hala ere —lan honen aurreko ataletan adierazi bezalaxe—, euskarari buruzko gertaera eta aipamenak han-hemenka agertzen dira euren zereginetan. Horien azterketa saihestezina da euskarak Batzar Nagusietan zituen benetako erabilera eta estatusa ezagutu nahi badira. Batzuetan aipamenok euskararen erabilera agertu eta frogatuko dute; besteetan, aldiz, euskararen kalterako neurrien isla izango dira, jarraian ikusiko denez. Bada 1562. urteko agirietan euskarari loturiko albistea39. Urte horretako apirilaren 28an, Gernikako Batzarrean, errege-zedula garrantzitsua eztabaidatu zen; erregearengandik zetorren testua irakurri ondoren, euskarazko azalpena egin zuen eskribauak: «el dicho señor corregidor, yncontinente, saco del seno una carta y çedula real que estaba çerrada con el sello real e hizo abrir y leer publicamente a mi, dicho escrivano, como a escrivano de la dicha Junta y Regimiento de Viscaya, de tal manera que beniese a notiçia de todos los que estaban ajuntados en la dicha Junta General y entendiesen muy bien lo contenido en la dicha çedula; e despues de leyda e publicada y dado ha entender por mi, el dicho escrivano, en lengua bacongada lo en ella contenido a los que no sabian romançe». Hor da, hasteko, euskararen erabilerarako ezaugarri apartekoa eta bitasun kontrakarrekoa: batetik, gaztelaniaz jarduteko betebeharra, eta, bestetik, euskararen premia hainbat mezu herritarrengana helarazteko. 1.2. Euskal lurraldeak Gaztelaniaz jarduteko betebehar horrek bazuen antzinagokorik beste lurralde euskaldumetan. 1529. urtean, Karlos V. erregeak Gipuzkoako probintziaren antolaketari buruzko arau garrantzitsu batzuk eman zituen. Horietariko batek Batzar Nagusietara etorritako ahaldunak erdaldunak izatea eskatzen zien herriei40. Prozesua, zernahi gisaz, aurretik zetorren, 1492. 39 LORENTE RUIGÓMEZ, A. ETA BESTE BATZUK: Juntas y Regimientos de Bizkaia. Tomo I. 1558-Abril 1569, Bizkaiko Batzar Nagusiak, Bilbo, 1994, 292. or. 40 Coleccion de cedulas, cartas-patentes, provisiones, reales ordenes y otros documentos concernientes a las provincias vascongadas. Tomo III. Provincia de Guipuzcoa. Imprenta Real, Madrid, 1829, 244. or.: «Los Concejos que tienen voz é voto y asiento á las juntas generales y particulares envien por sus Procuradores hombres raigados é abonados, hábiles é suficientes de buena fama é conciencia de edad de veinte é cinco años, é dende arriba, de los mas honrados de su Concejo que sepan la lengua castellana, y leer y escribir». Aipamenak hurrengoetan: GOROSABEL, P.: Noticia de las cosas memorables de Guipuzcoa, II. liburukia, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1972, 61. or.; ECHEGARAY, C.: Compendio de las instituciones forales de Guipúzcoa, I. liburukia, Imprenta de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Donostia, 1924, 11. or.; GÓMEZ PIÑEIRO, F. J. (koor.): Historia de las Juntas Generales y Diputación Foral de Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Gipuzkoako Batzar Nagusiak / Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas

31


urtetik bederen41, eta, historiaren joan-etorrietan, udal eta probintzia mailara ere iritsi zen42. Antza denez, boterea kontrolpean izateko arazoa zetzan horren oinarrian. Salbuespenak, haatik, XVIII. mende erdia arte luzatu ziren43. Horren baieztapena, besterik gabe, EGAÑA gipuzGenerales de Gipuzkoa, Donostia, 1992, 80. or.; RUIZ HOSPITAL, G.: El Gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey y bien de sus naturales. La Diputación provincial de los fueros al liberalismo (siglos XVI–XIX), Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Euskara Saila / Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Cultura y Euskera, Donostia, 1997, 98. or.: «Estas cualidades positivas, además de no ser allegado a Parientes Mayores, que prescribían los Cuadernos de ordenanzas de 1457 y 1463, fueron preceptuadas también por la Provincia por medio de las Ordenanzas de 1463, 1482, la Cédula de los Reyes Católicos de 26 de enero de 1492 y las Ordenanzas de 1529, acentuándose, en estas dos últimas, las aptitudes o preparación intelectual (alfabetización en lengua castellana y experiencia en los negocios), que debían poseer las personas elegidas para evitar la paralización e ineficacia de las Juntas». TRUCHUELO GARCÍA, S.: La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado político provincial (siglos XVIXVII), Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Euskara Saila / Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Cultura y Euskera, Donostia, 1997, 83. or.: «Ya en una confirmación de Ordenanzas provinciales enviada por Carlos V se señalaba que los procuradores de las Juntas supieran leer y escribir en la lengua castellana. No fue incluida esta disposición en los Fueros pero fue rápidamente asumida por las grandes Villas como San Sebastián (1503) y Tolosa (1532) para sus Alcaldes Ordinarios y extendida, de manera generalizada, a los de todas las Villas guipuzcoanas en 1571; se insertó en la Nueva Recopilación de Fueros de 1696, Tít. III, Cap. XX. Según FERNÁNDEZ ALBALADEJO “castellanización, alfabetización y nivel de ingresos” tres de los mecanismos empleados desde el poder para ordenar la participación en el organismo político provincial, La Crisis… op. cit., p. 142». ORELLA UNZUÉ, J. L. eta GOMEZ PIÑEIRO, F. J. (zuz.): Las Juntas en la conformación de Gipuzkoa hasta 1550, Gipuzkoako Batzar Nagusiak-Gipuzkoako Foru Aldundia / Juntas Generales de Gipuzkoa-Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia, 1995, 154. or.: «Deben ser vecinos raigados, abonados y suficientes (Título XLVII: Medina 17 de marzo 1482). Pero no pueden ser nombrados procuradores en juntas los clérigos bajo pena de mil maravedís y nulidad del nombramiento (Ord. 1457,58). No pueden ser procuradores los letrados (Ord. 1457, 60) ni los que sean capaces de tomar “oficio procuratorio” o “traspasamiento cabteloso” (Ord. 1457, 70)». LEMA, J. A., FERNÁNDEZ DE LARREA, J. A., GARCÍA, E., LARRAÑAGA, M., MUNITA, J. A. eta DÍAZ DE DURANA, J. R.: El triunfo de las élites urbanas guipuzcoanas: nuevos textos para el estudio del gobierno de las villas y de la Provincia (1412–1539), Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 2002. 41 GONZALEZ, T.: Coleccion de cedulas, cartas-patentes, provisiones, reales ordenes y otros documentos concernientes a las provincias vascongadas. Tomo III. Provincia de Guipuzcoa. Imprenta Real, Madrid, 1829, 127. or. 42 SORIA SESÉ, L.: Derecho municipal guipuzcoano (categorías normativas y comportamientos sociales), IVAPHAEE, Oñati, 1992, 393. or. GONZÁLEZ, A. F.: Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680–1730), Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Euskara Saila, Donostia, 1995, 31. or.: «Si a esto sumamos que eran designados por los Ayuntamientos particulares, es decir, por los Alcaldes y oficiales, sin participación del resto del pueblo, nos podemos hacer una idea del carácter representativo de las Juntas. Pocos eran los que sabían leeer y escribir en castellano, pero esta no era la única condición». 43 ACHÓN INSAUSTI, J. A.: “A voz de concejo”. Linaje y corporación urbana en la constitución de la provincia de Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Turismo Saila, Donostia, 1995, 254. or.: «Mucho más restrictiva debió resultar la ordenanza que señalaba que “no puede ser elector quien no sabe escribir y leer”. Como es lógico, esta afirmación genérica debe entenderse como una obligatoriedad de saber leer y escribir en castellano, lo cual puede considerarse una doble restricción. Téngase en cuenta que en Mondragón la lectura pública de documentos exigía su traducción, como en 1493 cuando “las quales dichas condiçiones yo, el dicho Pero Ruiz, escrivano, por mandado de los dichos regidores las ley ante todos los dichos vezinos que estavan presentes alatamente e las torné a la nuestra lengua bascongada porque mejor entendiesen los que no sabían enetender la lengua castellana”. Es conocido que esta exigencia, general en toda Gipuzkoa, no fue estrictamente cumplida en un primer momento, pero se fue radicalizando con el tiempo provocando no pocos problemas». SORIA SESÉ, L.: Derecho municipal guipuzcoano (categorías normativas y comportamientos sociales), IVAP-HAEE, Oñati, 1992, 395. or.: «La desproporción, y el consiguiente incumplimiento de una obligada circunstancia vigente en todo el Reino, introducida en Guipúzcoa por el rey en 1529 y recogida por los grandes municipos, continuaron al menos durante la primera mitad del

32


koar idazle klasikoaren eskutik dator, oraintsu aipatutakoaren argigarri44. Esan gabe doa ere, 1573. urtean Espainiako errege Filipe II.ak sinatu zuela Gipuzkoako erabakia, alkate guztiei irakurtzen eta idazten jakitea agintzen ziena45. Hala ere, batzarraldietan lantzean behin euskarazko azalpenak ematen zirela ere ezaguna da46. Araban ere, ildo beretik doaz kontuak47. 1682an Batzar Nagusietako ahaldunek gaztelaniaz jakin behar zutela aldarrikatzen da48; hala ere, 1794. urtean bada interpretea Arabako

44

45 46

47

siglo XVIII (1091), al igual que las dispensas, tácitas, según recomienda en 1742 Lorenzo Santayana (1092), o explicítas, al estilo de las de la Provincia». Salbuespenak direla eta, hona hemen argigarria: MANTEROLA, J. (arg.): «Curiosidades históricas / Reclamación contra una provisión Real disponiendo que no puedan ser nombrados alcaldes ordnarios en Guipuzcoa, los que no sepan leer y escribir», Euskal-Erria, IX (1883), 143.etik 144.erako orr. Testu horretan bertan adierazten da Gipuzkoako hainbat herritan jazotzen zena: «digo que a noticia de mis partes es venido que á pedimento de Pedro Calderon en nombre de la dicha provincia se ha mandado dar probision para que los alcaldes hordinarios y de la hermandad que se eligieren que en los lugares de la dicha provincia tuvieren mero misto ymperio, sepan leer y escribir y que no se elija de otra manera según que en la dicha probision se contiene». Horren aurrean, eskabidearen aurkako arrazoiak: «por ninguna vía conbiene que se guarde en los dichos concejos ni en otros lugares semejantes que son aldeas derramadas y donde comunmente los más principales como más ocupados en sus aziendas no saben leer y escribir; porque no se allarían de dos á tres personas arriba que lo supiesen azer y estos son hombres baxos y de poca calidad y no suficientes para tener y administrar los dichos oficios». Areago, bitartekotza lana nork egiten zuen argitzeko: «lo otro porque con tener los tales oficios asesores de ciencia y conciencia se a suplido y suple defecto de no saber leer y escribir […] podría ser que en niguno de ellos no ubiese quien supiese leer y escribir sino es el propio escribano». EGAÑA, B. A.: Instituciones públicas de Gipuzkoa, s. XVIII, Instituciones y colecciones histórico-legales pertenecientes al gobierno municipal, fueros, privilegios y exempciones de la M.N. y M.L. Provincia de Guipuzcoa, Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Turismo Saila / Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Cultura y Turismo, Donostia, 1992, 255. or.: «Tiene la Provincia otra Ordenanza confirmada que prohive elegir por Alcalde Ordinario y de la Hermandad de las Repúblicas de Guipúzcoa a quien no supiere leer ni escrivir, la qual ha procurado observar invariablemente como acreditan los exemplares que se irán exponiendo [...] Después de estos incidentes se observa fielmente la Ordenanza en todos los pueblos y hacemos tránsito a la Nobleza que debe concurrir en los Alcades». AZURMENDI, J.: Espainolak eta euskaldunak, Elkar, Donostia, 1992, 522. or.: «Gaztelaniaz jakitekotan, noski. Burutik hasi behar da, goitik. Indioekin ere politika horixe zeraman». HUMBOLDT, W. F. VON: Los vascos (apuntaciones sobre un viaje por el país vasco en primavera del año 1801), Auñamendi saila 103, Auñamendi argitaletxea, Donostia, 1975, 51. orr.: «la exposición es siempre en castellano. Sólo se explica lo dicho, cuando el asunto es importante, en vascuence a los que no saben castellano». Beranduago ere bada euskararen erabileraren inguruko adibiderik: 1834ko Batzar Nagusietako aktetan, 68. orrialdean, beren beregi aipatzen da euskarazko azalpenak eman zirela, batzarkideak Errege Estatutuari buruz eztabaidatzen ari zirenean. Eta, 1875. urtean, karlistek antolatutako Batzar Nagusietan, aurreko eguneko aktari buruz euskarazko azalpenak ematea erabaki zen. LANDAZURI Y ROMARATE, J. J.: Historia Civil de la M.N y M. L. Provincia de Álava, I. liburukia, Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca (1793. urteko argitaraldiaren faksimila), Bilbo, 1973, 156 eta 157. orr: «Aunque en los tiempos antiguos fue tan general en Alava el uso del idioma bascongando, como lo és al presente en las otras dos Provincias del Señoría de Vizcaya y Guipuzcoa [...] Consta que la época de la pérdida del bascuence és en el presente siglo y de pocos años á esta parte por lo respectivo á las hermandades de la llamada Alava en que [...] Sin embargo de la grande pérdida que ha tenido el bascuence en Alava se conserva aun todavía en ella en veinte y dos hermandades, y con todo vigor y fortaleza permanece en las inmediatas al Señorío de Vizcaya y Provincia de Guypuzcoa, pues en las distantes va continuando la corrupcion. Dos causas pudieran señalarse que han contribuido á esto principalmente. La primera, el haber entrado por Curas párrocos en los pueblos de Alava personas que ignoraban este idioma, ó que no hacian aprecio y caso de usar de él, pues si en los púlpitos hubieran explicado la doctrina christiana conforme lo hicieron sus antecesores y no en castellano, se hubiera conservado este idioma, pues en conseqüencia á la predicación se aprenderia la doctrina en bascuence».

33


Batzar Nagusietan49. Euskararen kezka 1819. urtean ere, Aramaio eta Laudioko ordezkariek eskabide berezia aurkeztu zutenean euskara hezkuntza-bidean sartzeko50. Badira euskarari buruzko berriak, Lapurdiko Biltzarrean nahiz Nafarroa Behereko Estatuetan. Euskararen ahozko erabilera aipatzen da51 edota euskara jakin beharra zenbait kargutarako52. 1.3. Bizkaia Itzul dadin haria, alabaina, Bizkaiko arlora. Izan ere, Bizkaiko Batzar Nagusietako historian gaztelaniaz jakiteko eginbeharrak gorabeherak izan zituen. SAGARMINAGA ikertzaileak aipatzen ditu XVII. mendearen hasierako kontuak (1613. urtean betekizuna lehenengoz ezarri zenetik), ahaldunak baztertuak izan zirenekoak, gaztelaniaz irakurri, idatzi eta hitz egiten ez jakiteagatik53. Edonola ere, laster bigundu eta samurtu zen eskabide hori. 48 KNÖRR, E.: «La lengua vasca y las Juntas Generales de Alava», Landazuri, 3 (1994), 2. or.: «Sobre que no vengan procuradores a la Junta que no sepan romance. En esta Junta, habiendo reconocido que el procurador que vino por la Hermandad de Arcienaga no sabía romance, ni entendía lo que dichos señores resolvían y decretaron, consideraron los inconvenientes que de no entender se pueden originar a su Hermandad, pues no se puede dar su voz y voto a los negocios que se tratan en esta dicha Junta. Decretaron que de aquí en adelante los procuradores que vinieren de cada Hermandad sean personas de las más idóneas y capaces para que puedan dar su sano voto y parecer en todos los casos que se puedan ofrecer en sus Juntas, y que si así no le hicieren sea multada la Hermandad que le enviare en cinco mil maravedís y el procurador que viniere que no supiere romance en otros cinco mil maravedís, y mandaron que nos, los secretarios, notifiquemos dicho decreto a todos los dichos señores para que lo hagan saber a todas sus Hermandades, y luego, in contineti, nos, los dichos secretarios, notificamos dicho decreto a todos los dichos señores procuradores de esta Junta general, y el dicho señor don Antonio González de Zuazo y Mújica, procurador de la Hermandad de Aramayona, protestó el dicho decreto, y dichos señores, sin embargo de dicha protesta, mandaron se ejecute de aquí adelante, y demas de dicha pena sean echados de la Junta los procuradores que vinieren y no supieren romance». Bide beretik ikus KNÖRR, H. eta ZUAZO, K.: Arabako euskararen lekukoak (ikerketak eta testuak) / El euskara alavés (estudios y textos), Euskal Azterlan Bilduma / Colección Estudios Vascos, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, Gasteiz, 1998; KNÖRR, H.: Lo que hay que saber sobre la lengua vasca en Álava / Arabako euskarari buruz jakin behar dena, Caja Vital Kutxa Fundazioa, Gasteiz, 1998, 44 eta 45 orr. Gai honi buruzko datuak ere in BREÑAS GONZÁLEZ DE ZARATE, E. eta OTSOA DE ALDA, J.: Arabako Euskal Hotsak, GEU Elkartea, Gasteiz, 2002. 49 CIERBIDE MARTINENA, R.: «Euskara eta Gaztelania Biltzar Nagusien aktetan (1502-1620)», Actas de las juntas generales de Alava. Tomo IV (1546-1555), Arabako Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Álava, Gasteiz, 1994, XXIII. or.: «En el memorial presentado por los procuradores de provincia solicitando que se les pague por trabajos extraordinarios, se tomó el acuerdo que sigue: “Al Amanuense el consultor por los muchos trabajos en las representaciones, cartas y dependencias de la Provincia, servir de Interprete de bascongados en algunas de ellas y otras varias ocupaciones, otros treszientos y veinte reales”». 50 CIERBIDE MARTINENA, R.: «Euskara eta Gaztelania Biltzar Nagusien aktetan (1502-1620)», Actas de las juntas generales de Alava. Tomo IV (1546-1555), Arabako Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Álava, Gasteiz, 1994, XXVI. or.: «Enterada la Junta General acordó se recomiende a las Justicias de los pueblos en que se hable / el idioma bascongado su conservación, por las / solidas razones esplanadas en el escrito inserto». 51 Ikus GOYHENETCHE, M.: Historia general del País Vasco, II liburukia, Ttarttalo, Donostia, 2000, 293. or. Autore berak artikulu bat du Nafarroako egoerari buruz: GOYHENETCHE, M.: «Euskararen erabilpena Naparroako Erreinuan XVI-XVIII mendeetan», Piarres Lafitte–ri omenaldia, Iker–2. Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca, Bilbo, 1983, 251.etik 257.erako orr. 52 DASSANCE, L. eta GOYHENECHE, E.: «Documents inédits pour l’histoire du Biltzar du Pays de Labourd», Gure Herria, 4 (1955), 193.etik 200.erako orr. 53 SAGARMINAGA, F.: El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya, 1. liburukia. Editorial Amigos del Libro Vasco (1892. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988, 401. or.: «No fueron admitidos en esta Junta los que traían los poderes de Mugica, Ereño y Berriatúa, «por no saber leer y escribir y hablar romance», con arreglo al decreto que en su razón se había dado. [...] No fueron admitidos en la Junta general que se congregó el 16 de Septiembre los procuradores de Baracaldo y Berango, por no saber leer y escribir».

34


Hala ere, aho biko ezpataren antzera, badira gaztelaniaz jakiteko beharraren aldeko neurriak Bizkaiko Batzar Nagusien historian. 1624. urtean irakurgai dator hizkuntzari buruzko kontu hori. Urte horretako aginduaren bidez, bizkaitarren ordezkariek jarraikoa bete behar zuten batzarretan: «Resultando el día de la Junta, que los procuradores de Arrieta, Ispaster, Sondica, Lejona, Berango, Lemóniz, Laquíniz, Basigo, Gámiz, Castillo y Elejabeitia y Ubídea, no se hallaban con la suficiencia necesaria en leer y escribir y lengua castellana, como estaba decretado, mandó el Corregidor que no se los admitiese en la Junta, y que las dichas Anteiglesias nombrasen en lo sucesivo personas aptas, enviando apoderado dentro de dos días, por de pronto, para que el Corregidor les comunique el resultado de lo que se tratare en la Junta»54. Bide beretik, hizkuntzaren kezkak aipatzen ditu idazle hark: «No resulta que hubiera entonces en las Juntas intérpretes ó traductores que explicaran lo que se decía en lengua no comprendida de todos los concurrentes; pero aunque estaba fundado en razón el que se quisiese hacer obligatorio á los junteros el conocimiento del castellano, porque era el empleado en nuestros instrumento públicos, el usado en Vizcaya por todos los que manejaban la pluma, y por el que presidía las Juntas, parece excesivo el rigor con el que se procedió respecto de los que se presentaron con poderes careciendo del requisito expresado, y así es que andando el tiempo fue necesario valerse de temperamentos más equitativos para cumplir con lo que pedía el servicio público, sin que se diese el triste caso de castigar á los que no sabían otro idioma que el hablado por sus mayores y el usual en su tierra»55. SAGARMINAGAk, hala ere, beste gertaera batzuk gogoratzen ditu euskararen inguruan, XVII. mendean euskarak Batzar Nagusietan zuen garrantzia azpimarratzeko56. Nabariena eta, beharbada, orduko giroaren adierazlerik esanguratsuena 1704. urtekoa izan daiteke. Bertan ageri da interprete baten izena: «habiéndose leído la real provisión relativa á la facultad de imponer los arbitrios sobre el tabaco y la castaña, se hicieron en su razón las demostraciones de acatamiento acostumbradas por todos los concurrentes á la Junta; y después de varias controversias sobre la admisión y práctica de los referidos arbitrios y el uso de la real facultad, se halló que había discordia de pareceres, por lo cual mandó el Corregidor que se votase el punto en la forma ordinaria por los poderhabientes, y atento que algunos no entendían la lengua castellana, ó no se explicaban bien en ella, nombró por intérprete á Don Alonso Hurtado de Amézaga, que estaba en la Junta, (sin ser apoderado), quien juró su ministerio con todos los requisitos correspondientes»57. Edozein modutan ere, formula berria agertzen da XVIII. mendeko 1762. urtean. Horixe da, hain justu ere, XIX. mendean zehar hobetsi zen formularen aurrekaria: «Por rara excepción 54 SAGARMINAGA, F.: El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya, 1. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco (1892. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988, 381. or. 55 SAGARMINAGA, F.: El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya, 1. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco (1892. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988, 417. or. 56 SAGARMINAGA, F.: El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya, 2. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco (1892. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988, 19, 70, 401 eta 487. orr. «Tales razonamientos, sea dicho en verdad, no eran muy convincentes, así se expusiesen en castellano como en vascuence. [...] No fueron admitidos algunos procuradores por no saber leer y escribir, perdonándolos por esta vez, pero mandándose que se cumpla en adelante por los pueblos lo que sobre la materia estaba dispuesto. [...] Mandóse hacer notoria en la Junta en ambas lenguas castellana y vascongada, por estar congregado en ella todo lo más lucido del Señorío, cierta paulina que se obtuvo para recuperar los papeles que se echaban de menos, en virtud de la cual se encontraron ya tres libros antiguos de decretos, y que se haga saber asimismo á todas las repúblicas el contenido de dicha paulina, por ser éste el único medio de recuperar los papeles que aun faltaban en los archivos, cargando la conciencia. [...] El corregidor y los Diputados enviaron á la iglesia cuatro caballeros, á fin de que procurasen aquietar los ánimos, y convencerlos en lengua vascongada de que era necesario sarvir al Rey con alguna gente». 57 SAGARMINAGA, F.: El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya, 3. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco (1892. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988, 69. or.

35


se hace constar que este acuerdo fue explicado en lengua vascongada en la Junta, como se explicaron los referentes al mismo asunto en igual congreso en 1760 “para inteligencia de algunos que no hayan entendido lo que se ha tratado en lengua castellana”»58. AREITIO idazleak bistara du SAGARMINAGAren testu oinarrizkoa, eta lainoki aitortzen du Bizkaiko ahaldunek XVII. gizaldian gaztelaniaz jakiteko zuten betebeharra: «Olvida el Sr. Sagarmínaga los diversos acuerdos por los que se obligaba a los apoderados de los pueblos a saber leer y escribir y lengua castellana, bajo severas penas, habiendo sido anulados algunos nombramientos y puesta sanción a algún apoderado, por carecer de requisito, según hemos visto en páginas anteriores»59. Mende bat geroago, XVIII. mendean, aurreko manuaren biguntzea ohartarazten du, pentsamolde berri baten adierazle60. MONREALek, aldiz, Bizkaiko debekuaren esangurari heldu nahian, horren indarra eta, batez ere, horren betearazpena malgutzen ditu, XVIII. mendetik aurrera behinik behin61. Edozein modutan, azpimarratu egiten du XVII. mendeko debekuaren eragina: hainbat ordezkari Bizkaiko Batzar Nagusietatik kanporatuak izan ziren, ordezkari izateko baldintzak betetzen ez zituztelako62. 58 SAGARMINAGA, F.: El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya, 4. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco (1892. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988, 351. or. 59 AREITIO Y MENDIOLEA, D. DE: El Gobierno universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbo, 1943, 44. or. 60 AREITIO Y MENDIOLEA, D. DE: El Gobierno universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbo, 1943, 45. or.: «Después fue tomando estado traducir al vascuence los acuerdos, así en 20 julio de 1766 se leyó el decreto y dado a entender en lengua vascongada a los constituyentes que no entendían castellano. El año 1833 se tradujo al vascuence el discurso del Corregidor para completa inteligencia de los que no poseyeran el habla castellana. La ley de 25 de octubre de 1839 y el decreto de 16 de noviembre relativos a la confirmación de los Fueros fueron vertidos al vascuence. (13 diciembre de 1839)». 61 MONREAL Y CIA, G.: Las instituciones públicas del Señorío de Vizcaya (Hasta el siglo XVIII), Publicaciones de la Excma. Diputación de Vizcaya, Imprenta Provincial de Vizcaya, Bilbo, 1974, 346.etik 348.erako orr.: «Empezose a exigir en el siglo XVII que los procuradores concurrentes supieran leer y escribir en romance, “de manera que entiendan lo que en la Junta General se trate”, y “para que mejor se gobierne la república”. La prescripción, formulada de una manera u otra, aparece en 1613, 1618, 1620 y 1652. Eran varias las razones que abogaban por la medida. En romance se expresaban el Corregidor, su Teniente y el Prestamero, el representante de la Encartación y los de las villas de Valmaseda, Lanestosa y quizá Portugalete. Desde que la lengua castellana empezó a utilizarse en la documentación pública en los comienzos de la Baja Edad Media, se habían redactado en ella la totalidad de los documentos del Señorío […]. En el siglo XVIII continúa pidiéndose en las convocatorias que los poder-habientes sepan leer y escribir, pero no hay constancia del rechazo de junteros por carencia de estos conocimientos, lo cual indica, o que todos los concurrentes estaban en posesión de los mismos, o que no se ponía excesivo empeño en la comprabación. La necesidad de recurrir a un intérprete que vertiese a la lengua vasca, para el buen entendimiento de todos los presentes, lo que en la Junta se trató en algunas cuestiones importantes, hace más verosímil la segunda hipótesis. 62 MONREAL Y CIA, G.: Las instituciones públicas del Señorío de Vizcaya (Hasta el siglo XVIII), Publicaciones de la Excma. Diputación de Vizcaya, Imprenta Provincial de Vizcaya, Bilbo, 1974, 346 eta 347. orr., 1.163. oin-oharrean: «J.G. 19-III-1624. Los procuradores de Arrieta, Ispáster, Sondika, Lejona, Berango, Lemóniz, Lauquíniz, Basigo, Gámiz, Castillo y Elejabeitia y Ubidea carecen de suficiencia necesaria en leer, escribir y lengua castellana. Manda el Corregidor que no se les admita a la Junta y que las anteiglesias nombren en lo sucesivo personas aptas, enviando apoderado dentro de dos días por de pronto para que el Corregidor les comunique el resultado de lo que se trata en la Junta (SAGARMÍNAGA, El Gobierno… 1, 381). J.G. 17-IV-1624. Se presentó el procurador por Lauquíniz al que no se admitió en marzo por su falta de aptitud. Se mandó ponerle preso por desacato. Quejóse en altas voces el procurador que se le prendiera por esta causa y se mandó poner sus plabras por cabeza del proceso y que las castigara el Corregidor (Ib. 1, 384-85). J. G. 6-VIII-1624. Excluido por no saber leer y escribir el procurador de Ibarranguelua (Ib. 1, 390). J. G. 20-V-1625. Son excluidos los procuradores de Múgica, Ereño y Berriatúa “por no saber leer y escribrir y hablar en romance” (Ib. 1, 401). J. G. 16-IX-1625. No son admitidos los

36


LASA APALATEGIk, ordea, pentsamolde arras bestelakoa erakusten du. Askoz subjektiboagoa den hari bati ten eginez, aburu desberdina azaltzen du gipuzkoar ikertzaileak. Horren ustez, guztiz zaila gerta zitekeen Korrejidore erdaldunak batzar euskaldunari bere hizkuntza ezartzea63. Asmo beretik dator AITA LINO AKESOLO zena ere, buelta osoa ematen baitio horrek debekuaren kontuari: «euskerea ez egoan baztertuta, gitxiago galazota. Errejidore erdeldunak ez eben euren euskalduntasuna orrenbesteraiño ukatu»64. Bide horretatik abiatuta, AKESOLOk debekuaren esangura gehiago nabarmentzen du analfabetismoaren galaraztetik, gaztelaniaz ez jakitetik baino. Bestela —bukatzen ditu bere zioak autoreak— ez luke zentzu handirik izango urte horretan bertan eztabaidagai batzuk euskaraz argitzea, 1631. urtean gertatu zen moduan, hango ordezkari batek hala eskatuta65. Ez dirudi, haatik, horren baiezkor jokatzeko aldartea izan behar denik. Bistan da gaztelaniaz ez jakiteko debekua testuinguru zehatz baten emaitza dela. Horren indarrik ezak ez du bazterrean utzi behar osterantzekoa: euskarak ez zuen erdietsi, berandu arte behintzat, Batzar Nagusietako hizkuntza ofizialaren taxua. Lortu zuenean ere, bigarren mailan lortu zuen, geroago azalduko denez. Hala ere, badira haratago joateko prest daudenak, debeku horren esanahia argitzeko bidean. Bizpahiru autore aipa daitezke, beste batzuen artean. Hartara, FEIJOOren ustetan debekuaren esana oso gogorra da. Zalantzarik txikiena ere ez du erakusten horrek, idazten eta irakurtzen jakite hori gaztelaniari zegokiola baieztatzen duenean. Haatik, manu hori kontrol eta mendekotasun politikorako bidea izan zitekeela uste eta erakusten du argiro-argiro66. Bestelakorik ere gehitzen dio autoreak aurretiaz esanari, euskarak

63

64 65

66

procuradores de Berango y Baracaldo por no saber leer y escribir. Se les condena al pago de dos ducados de multa y cinco días de cárcel, moderándose por esta vez la pena en que habían incurrido (Ib. 1, 403). J. G. 11-I-1628. No son admitidos los apoderados de Lejona, Guecho, Sopelana y Fica “por no saber leer ni escribir, ni entender la lengua castellana, en que se hablaba en la dicha Junta conforme diversas veces estaba tratado y decretado por el dicho Señorío” (Ib. 1, 422)». LASA APALATEGI, J.: Gernika cuna de la democracia vasca, Donostia, 1978, 83. or.: «¿No es un contrasentido, una violación y un delito de lesa tierra y foralidad que una asamblea integrada exclusivamente por diputados euskaldunes, sin apenas conocimiento de la lengua castellana, se viera coaccionada por fuerza a utilizar en una asamblea de tanta monta una lengua que no era la suya? Como hemos dicho, todo esto sucedía en el primer tercio del siglo XVI. Bien es verdad que el Corregidor era del otro lado del Ebro, frontera natural meridional del País Vasco. Es normal también que no entendiera nuestra lengua. ¿Pero es ésta razón suficiente para que todos los municipios nativos de Bizkaya inclinaran su cabeza ante la extraña lengua del Corregidor, renunciando a la suya?». AKESOLO, L.: Idazlan guztiak, Karmel Sorta-1, Ediciones El Carmen (Karmel), Larrea-Zornotza, 1989, 91. or. AKESOLO, L.: Idazlan guztiak, Karmel Sorta-1, Ediciones El Carmen (Karmel), Larrea-Zornotza, 1989, 91. or.: «askotan esaten deuskue batzar-agirik, erderarik ez ekienentzat edo gitxi ekienentzat eztabaidagaiak euskeraz be argitu zirala. Batzuetan, batzarkideak eurak deadar baten eskatuta. Olan irakurten dogu 1631-ko batzar baten». FEIJÓO CABALLERO, P.: Bizkaia y Bilbao en tiempos de la revolución francesa, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1991, 88. or.: «En cuanto a la condición de leer y escribir en romance, si realmente se cumplió, no cabe la menor duda de que la mayoría fue apartada de toda presencia y voz en aquellas Juntas. Dentro de una sociedad de antiguo régimen, la exigencia de saber leer y escribir era ya lo suficientemente restrictiva, si a ella añadimos hacerlo en romance la mayoría del mundo campesino nada o muy poco pudo decir en Guernica. Pero, pensabamos, que no fue por esta vía por donde realmente se consiguió eliminar a la mayoría, sino por otros cauces que enseguida expondremos». Bide beretik, MARTÍNEZ RUEDA, F.: Los poderes locales en Vizcaya. Del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal (1700–1853), IVAP-HAEE, Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Gobierno Vasco; Servicio Editorial de la Universidad del Paìs Vasco, Bilbo, 1994, 52. or.: «En definitiva, los diferentes requisitos —millares,

37


Bilbon zuen giroa adierazteko67. Hizkuntza kontrola ez du autore horrek kontrol nagusitzat hartzen, eite desberdineko kanpo-barneak ere nabaritzen baititu Batzar Nagusietan68. HERBOSA historialariak berrikitan jardun du horren gainean, iritzi askoz klasikoagotik hasita, batez ere XIX. mendeko egoeraz diharduenean: «Al contrario de que ocurría en épocas anteriores, muchos de los apoderados que representaban a las Anteiglesias no sabían castellano, y era necesario arbitrar mecanismos que permitiesen, por lo menos formalmente, su participación en los debates y en la toma de decisiones. [...] Teniendo en cuenta que según apuntan muchos indicios una gran parte de los apoderados no sabía castellano y que las decisiones se tomaban en la Juntas por mayoría simple, se deduce fácilmente la importancia primordial que tenían las traducciones y el peso que podían llegar a tener quienes dominasen ambos idiomas»69.

propiedad, no ejercer oficios mcánicos, saber leer y escribir en castellano, la probanza de hidalguía— que se exigían en las villas para ser cargohabiente se ajustaban con bastante precisión a la estratificación social local. [...] Mientras, en las pequeñas villas la exigencia de la propiedad como requisito para ser sorteado marginaba a los inquilinos y arrendatarios del acceso al poder local». 67 FEIJÓO CABALLERO, P.: Bizkaia y Bilbao en tiempos de la revolución francesa, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1991, 88. or.: «Saber leer y escribir en romance. Calidad que comenzó a ser exigida a principios del siglo XVII. Indudablemente, la fuerte presencia en Juntas generales de entidades en exclusiva vascoparlantes —las setenta y dos anteiglesias, más la Merindad de Durango y el Valle de Orozco—, entidades rurales, donde el campesino fue mayoritariamente analfabeto, desconocedor del romance, y donde abun daron los vecinos no propietarios –como lo fueron, en su mayoría, los caseros—, facilitó su exclusión en Juntas generales. Mejor sería decir marginación, pues las listas de apoderados hablan de si presencia física, eso sí, acompañados de los “sustitutos”, los “propietarios”, los “socios”, etc., que fueron los que llevaron la voz cantante. ¿Por razón del idioma? O ¿por qué aquellos fueronlos “amos” o sus representantes? Las actas de Juntas abundan en testimonios de que allí, en Guernica, se habló en castellano y, después, lo tratado se traducía al euskera. De otro lado, la mayoría de los vizcaínos —salvo los encartados— fueron vascoparlantes o, al menos, comprendían la lengua vasca. En la calle, en la familia, se habló vascuence, aunque sólo se escribió en castellano, tanto a nivel oficial como en la correspondencia familiar. Bilbao, donde hoy día pocos son los que normalmente lo hablan, contó —creemos— en el siglo XVIII, y también en el XIX, con muchos vecinos vascoparlantes». Kontrolaren ideia ere, in PÉREZ NÚÑEZ, J.: La Diputación Foral de Vizcaya. El régimen foral en la construcción del estado liberal (1808-1868), Centro de Estudios Constitucionales / Universidad Autonoma de Madrid, Madril, 1996, 19. or.: «el control absoluto de las Juntas Generales se consiguió por los siguientes mecanismos: 1ª Restringiendo progresivamente la participación de los sectores ajenos a los mismos [...] pronto se introdujeron cláusulas discriminatorias que iban desde la necesidad de saber leer y escribir castellano, introducida en la Juntas Generales de 1613…Estas restricciones llegaron al máximo nivel cuando el 21 de julio de 1744 se acrodó que las sesiones del congreso provincial debían realizarse, en lo sucesivo, a puerta cerrada». 68 FEIJÓO CABALLERO, P.: Bizkaia y Bilbao en tiempos de la revolución francesa, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1991, 98. or.: «Pero el idioma no fue la causa determinante de que ciertos personajes sustituyeran a los apoderados, sobre todo, de ciertas entidades rurales, hemos de inclinarnos por la otra explicación, a saber: que los amos de la tierra supieron reservarse y acumular la mayoría de los votos para defensa de sus intereses particulares. De otra parte la presencia, altamente significativa, de sustitutos, notarios y letrados —con amplia concentración de apoderamientos— confirma esa idea. Esa presencia de los profesionales del Derecho fue duramente contestada, a principios del siglo XIX, y ello —creemos— porque fueron los portavoces de los poderosos, con frecuencia ni siquiera avecinados en Vizcaya, o con demasiados votos en sus manos y obligados, por pudor, a guardar las apariencias». 69 HERBOSA, A.: «Traducciones, declaraciones y jaculatorias. El euskera en las instituciones forales vizcainas en el siglo XIX», Historia contemporanea, 7 (1992), 300. or. Antzeko iritzia du ENRIQUETA SESMEROk ere, 1870eko gertaera bat azaltzen duenean: VILLABASO Bilboko ordezkariak zinpeko itzultzaileak izendatzea proposatu zuen itzulpenak ahalik eta zehatzenak izan zitezen, baina proposamena ez zen onartu; ikus, SESMERO, E.: «Luchando en la pendiente: carlismo vizcaíno y Juntas Generales (1868–1875)», Cuadernos de Sección Derecho, 6. zk., Eusko Ikaskuntza, 419. or.

38


Bada besterik ere, eta ARIZTIMUÑO —AITZOL— aipatu hark, gerra aurreko euskal abertzaletasunaren giroan murgilduta, honako hau diosku Gipuzkoaren ikuspegitik, Batzar Nagusietako ahaldunek gaztelaniaz jakiteko betebeharra zela-eta: «Ni en Bizkaya, ni en Gipuzkoa se toleró la imposición real antieuskerika. Por lo tanto, nunca estuvo en vigor»70. 2. XIX. MENDEA: EUSKARA, BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEN AGERIKO HIZKUNTZA 2.1. Lekukotzak eta iritziak Aurreko lerroetan azaldu den debekuaren gainetik, Batzar Nagusietako hizkuntza-errealitatea elebiduna zen, euskaldunak nagusi izanik. Urteak joan urteak etorri, euskararen egitekoa areagotu egin zen. Horren ondorioz ere, erabilera bermatuagoa izan zuen euskarak, bizkaitar ordezkarien zereginetan. Hiru bidaiariren aipamenak alderatuko dira hona, esandakoaren lekuko. a) VON REHFUS bidaiari germaniarra aipatu behar da hasteko. Gernikatik igaro (1808) eta honela dio hark: «En Guernica la proposición se hace en lengua Castellana, se la explica en seguida en Vascuence y los votos se dan en este último dialecto (sic) y así se establece la discusión»71. Lekukotza hau –eta hurrengoa– AKESOLOri zor dizkio JUSTO GARATE zenak. b) Bigarrena, aurrekoa bezain pisuzkoa, VAN RICKE-ri (1774-1844) dagokio. Autore horrek idatziriko liburutik euskaltzale bergararrak honelakoak jaso zituen gaztelaniaz: «Desde Bilbao me he costeado (abgemussigt) a la Junta de la Provincia de Vizcaya, una pequeña asamblea que se ha reunido a cinco millas de distancia. En esa Junta se trataron muchos asuntos que atañen a la política del Señorío en idiomas Castellano y Vasco según los conozca (Versteht) el orador. Entre 200 Junteros, algo más de la mitad vestían trajes urbanos y entre ellos, sólo hubo cinco o seis oradores y sólo uno lo hizo en euskera»72. c) HUMBOLDT (1801) bera ere egoera berberaren lekukoa da: «En las juntas generales mismas domina, sin embargo, una casi ilimitada libertad y un verdadero espíritu de independencia, y la presencia del corregidor no impide que cada cual diga libremente su opinión. En muchos casos también se ausenta él, y a menudo se habla en vascuence, que él no comprende. Hasta hace él mismo leer en ambos idiomas en muchos casos los memoriales en discusiones de interés general»73. Nondik norakoa, kanpotik ikusita bederen, elebiduna zen. Baina, atzerritarrek ez ezik, hurbilagoko autoreek ere antzekoak jasotzen zituztela esan behar, jarraian irakur daitekeenez. a) LEMONAURIA da aitzindaria (1837), aipamenok egiten dituenean: «Las actas, los expedientes y los dictámenes de las comisiones se extienden en castellano, y como la mayor parte de los apoderados no lo entienden, se traducen al vascuence improvisadamente. Pronto se deja conocer la inmesurable influencia que el traductor ejerce en los ánimos de los representantes de Viz70 ARIZTIMUÑO, J.: La democracia en Euzkadi, Biblioteca de Cultura Vasca, Editorial Vasca Ekin, Buenos Aires, 1942, 136. or. 71 GARATE, J.: «El viaje vasco de Von Rehfus en 1808», Boletín de la Institución «Sancho el Sabio» XXIII (1979), 185. or. 72 GARATE, J.: «El viaje vasco de Von Rehfus en 1808», Boletín de la Institución «Sancho el Sabio» XXIII (1979), 185. or. 73 HUMBOLDT, W. F. VON: Los vascos (apuntaciones sobre un viaje por el país vasco en primavera del año 1801), Auñamendi saila 103, Auñamendi argitaletxea, Donostia, 1975, 161 or.; AGIRREAZKUENAGA, J.: «Wilhelm von Humboldt and the representative assemblies of the Basque Country», Parliaments, Estates and Representation, 19 (1999), 143.etik 149.erako orr.

39


caya. Cualquier error voluntario, y en que cuidadosamente incurra el traductor, lleva consigo la irresistible defensa de que es hijo de la improvisación. Escusados con esta arma los traductores pueden alterar el sentido de una frase sustancial, y siempre a pocos diestros que sean, marcan aquellas que favorezcan a su opinión con la inflexión de voz y demás medios oratorios, desvirtuando al tiempo las que destruyen su modo de pensar»74. b) NAVASCUÉS Korrejidoreak (1850), bide bertsutik, gogor salatzen ditu Bizkaiko Batzar Nagusien jokaerak. Bera egundo bertan izan ez arren, sutsu idazten ditu, hango ajeak aurrean dituela: «Con sumo disgusto dejamos de enumerarlos obedeciendo á un sentimiento de delicadeza que nos lo impide, porque en realidad no hemos tenido ocasión de asistir á las Juntas durante nuestra permanencia en Vizcaya; pero no por eso son menos ciertas nuestras indicaciones basta considerar que una reunion, donde preponderan las inteligencias mas limitadas á las que es forzoso traducir al vascuence, con mas ó menos fidelidad, lo que se dice en castellano; donde no hay un reglamento para la discusión, y donde el interés de las mas influyentes estriba en limitarla, no puede ser modelo de templanza y dignidad»75. c) HORMAECHEA bizkaitarrak (1852), ostera, Gernikako giroaren ipi-apa guztiak ematen ditu, bertara Batzar Nagusiak biltzen direla. Hizkuntzari buruz ere badu zer esanik: «los naturales y forasteros que movidos de mera curiosidad, de interés por la causa del país ó del simple deseo de divertirse, van á presenciar los singulares y dramáticos debates, en que se agitan y resuelven públicamente y en lengua vascongada y castellana, las cuestiones mas o menos importantes y transcendentales para la buena administracion, la dicha y el porvenir de Vizcaya»76. d) MADOZ geografoak (1857), berriz, honetara dihardu: «A la apertura de la junta pronuncia el corregidor presidente un discurso análogo a las circunstancias el cual es traducido inmediatamente al vascuence, mandándose imprimir, dándose fin á la primera junta después de haber nombrado una comision para la revision de poderes. Aprobados estos en la sesion del segundo dia, empiezan á manifestarse por la diputacion y á discutirse por la asamblea los diferentes puntos anunciados en la convocatoria, hasta que concluidos todos y decididos se cierran las juntas, que suelen durar mas ó menos dias, según la importancia de los asuntos sometidos á su deliberacion, empleándose generalmente unos diez o quince días [...] Las discusiones suelen hacerse en lengua castellana, vertiéndose en seguida al vascuence, que es el idioma que domina la mayoria de los apoderados; alguna veces hablan muchos á la vez, pero basta que el presidente llame al órden respetándose mucho la voz del presidente, sin que se haya verificado nunca el menor desman ni la falta de respeto á las autoridades constituidas. Admira ver y oir á hombres que apenas saben leer, hacer largos y razonados discursos (siempre sobre intereses locales y materiales del pais), sin que les intimide la presencia de las autoridades, ni la inmensa concurrencia que les escucha»77. e) DELMAS (1864) liburugileak, Bizkaiko Batzar Nagusietan euskararen erabilera jada arauturik zegoela, honetara laburbiltzen ditu bere esanak: «reina el más perfecto principio de 74 LEMONAURIA, P.: Ensayo crítico sobre las leyes constitucionales de Vizcaya, Imprenta de don Nicolas Delmas, Bilbo, 1837, 27.or. 75 NAVASCUÉS, R.: Observaciones sobre los fueros de Vizcaya, Imprenta de Espinosa y compañía, Madril, 1850, 19. or. 76 HORMAECHEA, F.: Viaje pintoresco por las Provincias Vascongadas, «Origen de los vizcaínos», Antiguos Recuerdos de Vizcaya, VII. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco, 2. argitaraldia (l852. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1985, 146. or. 77 MADOZ, P. (sarrera-azterlana: María Angeles Larrea Sagarminaga): Vizcaya-Bizkaia, Diccionario geograficoestadistico-historico de España y sus posesiones de ultramar (1845-1850 urteetako argitaraldiaren faksimila) Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia eta Ámbito Ediciones S.A., Salamanca, 1990, 120. or.

40


igualdad, los discursos en vascuence y en castellano alternan, ó se confunden [...] traslada al santuario de las leyes forales á presenciar las cuestiones que en lengua vascongada y castellana se debaten públicamente»78. f ) MARICHALAR eta MANRIQUE (1868) dira, izan ere, euren osteko autore guztiek hitzez hitz jorratuko duten formularen asmatzaileak: «Preside el corregidor, quien dirige á la reunión un discurso análogo á las circunstancias, que se traduce al vascuence, se imprime y reparte; nombrándose en seguida la comisión de exámen de poderes, que deben quedar aprobados en la sesión inmediata; empezándose luego á tratar los asuntos señalados en la convocatoria. Mas para simplificar las discusiones, suelen nombrarse comisiones que examinan los negocios y emiten dictámen, que casi siempre es aprobado. Generalmente se discute en castellano, vertiéndose luego la discusión al vascuence»79. Ezaugarri jakineko argazkia da, orduz gero, eta Batzar Nagusiak indarrez desegin arte (1877), euskararen gaineko tratamendu hori. Aldera bitez hona, besterik gabe eta esandakoaren argibide gisa, jarraiko idazleen berbok: g) TRUEBAk (1870) aipamen txikia egiten du Gernikako Batzar Nagusietan usu erabiltzen ziren hizkuntzen gainean: «los apoderados hablan en castellano ó en vascuence, según mas les place»80. h) VELASCO (1879): «El Corregidor presidente, lee entonces un discurso análogo á las circunstancias y alusivo á los asuntos mas culminantes de la administración. Tradúcese al vascuence, se imprime y se reparte. Al empezar esta segunda sesion, léese el acta de la anterior, que se vierte al vascuence allí mismo, pues todos los acuerdos son tomados en castellano, y la discusión generalmente tiene lugar en este mismo idioma, traduciéndose siempre al vascuence lo mas interesante»81. i) ARTIÑANO (1885): «Regularmente se discutía en castellano, vertiéndose luego al bascuence, pero muchos hablaban en este idioma: la escasa instruccion de los Apoderados, en general, no les arredraba para tomar la palabra, siendo las discusiones eminentemente prácticas y desprovistas de galas y arranques oratorios: muchas veces hemos visto alcanzar la victoria en la votación á un pobre aldeano, sin instrucción y sin palabra contra letrados y hombres de galana frase»82. j) Aipatzekoa ere, hurrenkera hau osatzeko, askoz geroagokoa baina jas berekoa den beste autore baten aldartea. KARMELO ETXEGARAI (1922) da XX. mendearen hasieran Gernikako Batzar Etxeari buruz hauxe idazten duena: “De ordinario se discutía en castellano, y en tal caso se vertían al vascuence las manifestaciones de los oradores para que todos los apodera-

78 DELMAS, J. E.: Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca (1894. edizioaren faksimila), Bilbo, 1980, 205. or. 79 MARICHALAR, A eta MANRIQUE, C.: Historia de los Fueros de Navarra, Vizcaya, Guipuzcoa y Alava (1868. urteko bigarren argitaraldi zuzendu eta gehituaren faksimila), Auñamendi argitaletxea, Donostia, 1980. 80 TRUEBA, A. DE: Bosquejo de la organización social de Vizcaya, Juan E. Delmas, Bilbo, 1870, 73. or. Nolanahi ere, testu hori jasota dago Bizkaiko Batzar Nagusiari buruzko pasartean. Horren egiletzan, beharbada, beste esku batzuek ere eragina izan zuten. Liburuan bertan dago honako aipamen hau: «A propuesta del Sr. Padre de Provincia D. Antonio de Arguinzoniz, se acordó que el voto de gracias fuera estensivo al Secretario de Gobierno del Señorío por haberse ocupado en la redaccion de la parte legislativa de la Memoria». Idazkari hori Olascoaga jauna zen. Bera ere, geroago ikusiko dugunez, interpretaritza lanetan ibili zen Batzar Nagusietan. 81 VELASCO Y FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, L.: Los euskaros en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, Recuerdos, Leyendas y Tradiciones del País Vasco, 24. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco, 3. argitaraldia (1879. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988, 245 eta 246. orr. 82 ARTIÑANO Y ZURICALDAY, A. DE: El Señorío de Bizcaya, histórico y foral, Antiguos Recuerdos de Vizcaya, IX. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco, 2. argitaraldia (1885. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1985, 238. or.

41


dos pudiesen entenderlas mejor; muchos de éstos, cuando tenían que exponer su sentir, lo expresaban en euskera, y un intérprete vertía al castrtellano lo que aquéllos decían en la lengua primitiva y multisecular de la tierra”83. k) Bitxikeria gerta daiteke autore-erreskada horretan behinolako euskal olerkariaren aipamena. Bada tankera horretakorik, ostera, GABRIEL ARESTI zenaren eskutik. Hark (1966), gaingiroki bada ere, XVIII. mendeko gaztelaniaren nagusitasuna azaltzen du, XIX. mendeko elebitasuna aipatuz: «Este obligado monolingüismo castellano de las Juntas de Guernica perdió durante el siglo siguiente su rabiosidad, al ordenarse que únicamente fueran dispensados de la obligación de enviar a Guernica junteros que hablaran castellano aquellos pueblos que demostraran que entre todos sus vecinos no hubiera uno solo que lo hablara. Parece ser que debio haber bastantes anteiglesias enteramente monolingües en vascuence, porque a partir de este momento consta varias veces que decretos propuestos en Junta fueron traducidos a lengua vascongada antes de su aprobación». Gerora ere, urriegi irizten dio euskararen onartze-mailari, Batzar Nagusietan bigarren mailakoa baita hura: «Que cuando comenzó su bilingüismo el vascuence fuera admitido como lengua auxiliar o, por lo menos, marginal. Saque de ello cada cual las consecuencias que sus luces le permitan»84. Horraino haren esamoldea. l) ALFONTSO IRIGOIEN zenak piztu zuen berriro ere gaia, 1977. urtean. Haren ustea, hala ere, egungo planteamendutik zetorren, hots, euskarari uko egin zitzaiona XIX. mendean, ehun urte geroago, oraindik ere, eskatzeko modukoa zela. Bilbotarraren hitzak luze datoz eta jakingarri oso: «leengo kolonizazio joera hutsa nolabait mantsotuz, koofizialitatea hontzat hartu beharrean aurkitu baitziren herriaren eta Europako ideologia erromantikoaren eraginez, egungo egunean ere Euskal Herria eskaka ari den eta nonbait pitintxo ezerez bat lortzen hasi den gauza berbera, Gernikako eta beste eskualdetako batzarreak 1876-garren urtean galerazi zituztenean horruntza zihoan eboluzioa eten baitzuten, lehenago 1839-garrenean, aurrera jarraitzen utziarren, gure instituzioen soberania ukatu zuten bezalatsu, Bizkaiko jaun edo andre zenak, eta besterik ez, errege edo erregina liberal izeneko biurtuaren atribuzioak hartuz, guk aspaldiko eskubidez genduen libertatea, hamaika aldiz errespetatuko zela zin eginikakoa, liberalismo berriaren libertate uniformera homologatzeko asmoz sator lanari ekin baitzion. Eta horrela egin zen mirakulua, libertatea eta uniformismoa harrezkero, otsoa eta bildotsa elkarren ondoan baketsu eta zoriontsu bizi daitezkela uste duen buru arinak bezalatsu, elkarren ondoan baketsu eta zoriontsu ezar daitezkeela sinistarazi nahi baitzion gure etsai bakoitzak bere buruari. Jakina, bildotsaren kaltetan, baina hori ez da esaten, bihotzaren erdian gelditzen da, eta izpiritu inperialista erdi izkuturikako eraginaren maltzurkeria bere bidea egiten ari zen»85. m)INTXAUSTI izan da, horien ondoren, euskararen erabileran horretan arreta jarri duena: «Lehenengo karlistadaren ondoren, 1840tik aurrera, Bizkaiko batzarretan euskararen erabilmodu berri bat sumatu zen. Bileretako aktak eta zenbait agiri ofizial euskaraz ere jarri ziren, eta eztabaidak, denek oro ongi ulertu arte, euskaraz ere egitea erabaki zuten (1854)»86.

83 ECHEGARAY, C.: La casa de Juntas de Guernica, Imprenta y fotograbado viuda de Luis Tasso, Bartzelona, 1922, 15. or.; ECHEGARAY, C.: La casa de Juntas de Guernica, Imprenta Provincial de Vizcaya, Bilbo, 1936, 18.or. 84 ARESTI, G.: «Bilingüismo en las Juntas de Guernica», Hierro, 1966-IV-28, 7. or. Ibidem. 85 IRIGOIEN, A.: «Gernikako Batzarreak eta euskara. Euskararen geroaz berriz ere, 1 eta 2», Anaitasuna, 345-346 (1977) 25-27, 24-26. Bide beretik, IRIGOIEN, A.: «Konstituzio dama eta beltzak», Zehatz II, 3-4 (1987) 43-70. 86 INTXAUSTI, J.: Euskara, euskaldunon hizkuntza, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Gasteiz, 1990, 131. or.

42


n) Euskaratze horren erabilera zehazteko, bada bestelako ekarria. Hona, autu horri buruz aspaldi ez dela idatzi genuena: «Erabilera horren azpian tankera bertsuko arrazoiak zirala ezin ezkuta. Horrelakoetan larregi sakondu barik, niretzat hartzen dot eginkizun soziopragmatikoa, Foruaren desagerketa eta estatuaren antolaketa barriaren arartekotasuna bideratzen dauana, jatorriz eta gehienez euskaldun bizi zan Bizkaia batentzako, bertako Batzar Nagusietako eztabaidak eta bertan erregeren ordezkariak eginiko hitzaldiak nahitaez euskeratu behar»87. o) Gogoangarriak ere AITA LINO AKESOLOren hitzak, gai hau zela eta: «Olan, 1833garren urtean Bizkaiko Batzar nausietan euskera erabiltea legetzat ipinteraiño ez ziran gelditu. Urte batzuk lenagotik Abandoko albeitereak, aberesendatzailleak, Yose Paulo Ulibarrik, gogor ekin eutson orretarako giroa berotzen. Alan, 1833ko batzar baten, karlistak kalera eta mendira urten baiño lenagoko batzar baten, orixe erabagi zan; eguneroko batzarrak erderaz hasi bai, baiña euskeraz jarraitzeko legea jarri eben. Korrejidorearen hitzaldia bera, erderaz egiña euskerara itzulita entzuteko erea izango eben eta euskereaz argitaratuta ikusi. Arrezkero euskereak zor jakozan eskubide osoak lortu ebazan Bizkaiko semeen Batzar Nagusian, Gernikan»88. p) Aurreko ekarrien ildotik, TREVIÑOk ere bere iritzia erakutsi du: «Korrejidoreak bultzatu bazuen, hipotesi horretatik abiatzen bagara, pentsa dezakegu Espainiako agintariek gehienbat karlistak ziren herrietako ordezkariak (apoderatuak) pozik eduki nahi zituztela halako formalidadeekin berauen gustuaren kontrako erreforma politikoak burutzen ziren bitartean; edo, kontuan hartzen badugu berbaldi hauek gero herrietara zabaltzen zirela, korrejidoreek beren mezua populuari hobeto hel zekiola nahi izatea pentsa dezakezu, bitartekaririk gabe. Eta euskararen presentzia areagotzearen ekimena ez korrejidorearena, baizik eta Bizkaiko ordezkariena izan zitekeela pentsatuko bagenu, orduan susma genezakeen hauek krisian dagoen erakunde honenganako herriaren estimua bultzatzea nahi izan zutela; edota gehienbat Espainiako botereei begiratzen bazien, euskal lurraldeen berezitasuna nabarmentzeko modua izan zitekeela»89. Ezin uka, beraz, Gernikako Batzar Etxean euskara erabiltzen zela. Debeku eta manu frankoren gainetik, elebiduna zen ordezkarien errealitatea, eta euskarari garrantzia aitortzen zitzaion. Euskaraz aritzeko trebetasuna ere ez zen nolanahiko tasunik ordezkarien artean. Arestian, hizkuntzaren gaineko kontrola gogorarazi dute ikertzaile batzuek. Kontrola ez ezik, konbentzimendurako baliabide taxuzkoa ere bazen euskara, batzar horietan jarduteko egokiera, eta, horren ondorioz, harrotasun-puntua eta itzalerako bermea. Hori berori baieztatzen dute Batzar Nagusietako aktek, XIX. mendearen hasieratik azkena arte. Hona mendearen hasierako aipua, 1804. urtean, ZAMACOLA politikari eta idazle ospetsuak ondua. Erro-errotik murgildurik ibili zen hura Bizkaiko politikan, eta, agidanez, euskara ere erabili zuen, Batzar Nagusietako kideen artean bere ideiak zabaltzeko, 1804ko uztailaren 23ko bilkuran: «Y para hacerlo cumplidamente repetiré en bascuence lo que pueda de esta mi narración, para inteligencia de los Señores Vocales que no entienden el idioma castellano. Así lo hizo el Señor Zamacola, ocupando en este discurso mas de tres horas: y la Junta con la mas com-

87 URRUTIA, A.: «Bizkaierazko idazle klasikoak eta lege ikuspegia: zer jaso», Mendebaldeko Euskararen ekarria, Mendebalde Kultur Alkartea, Bilbo 1998, 253 eta 254. orr. 88 AKESOLO, L.: Idazlan guztiak, Karmel Sorta-1, Ediciones El Carmen (Karmel), Larrea-Zornotza, 1989, 91 eta 92. orr. 89 TREBIÑO, I.: Administrazio zibileko testu historikoak, IVAP-HAEE, Bilbo, 2001, 374. or.

43


pleta uniformidad de sentimientos contextó enterada, y sumamente agradecida, añadiendo sus vocales no hallar expresiones con que explicar el regocijo, y contento que les ocupan»90. Bigarrena laurogeita bost urte geroago dator, 1889. urtean, hain justu ere, ARGINZONIZ durangarrak aitaren goresmena egiten duenean: «Pero donde mi padre adquirió justo renombre, donde su vida política alcanzara mayor brillantez, fue, á no dudar, en las Juntas generales de Guernica, á las que puntualísimamente asistió en más de un cuarto de siglo. Allí intervino en muchas deliberaciones, sin que en todo ese tiempo se tratase asunto de verdadera importancia para el país, en el que no tomara parte muy principal; allí logró ser escuchado con respeto y mirado con consideración merced á su clara inteligencia y á la singular pureza y facilidad con que se expresaba en bascuence; allí se alzó siempre en defensa de las causas más justas, sin que ni el interés, ni la amistad, ni la pasión, fueran bastantes á torcer la rectitud de su alma; aquél puede decirse que fue el verdadero campo de sus glorias»91. Protagonistak, elebidunak. Testu idatziak, gehienetan, elebakarrak. Ahozko erabilera, elebiduna. Horra hor XIX. mende aurreko eta bitarteko egoera. Gakoa, euskararentzat behinik behin, XIX. mende horretan dago. Kontraesanekoa dirudien arren, foruen galera gertatzen ari zen une berean, euskarak Batzar Nagusietako hizkuntza ofiziala izatea erdietsi zuen. 2.2. Batzar Nagusietako araudien azterketa Esan legez, XIX. gizaldiak euskararen plazaratze zabala ekarri zuen Bizkaiko Batzar Nagusietan. Ahozkotik idatzizkora ere igaro zen. Bi bidetatik gauzatu zen, itxuraz, euskararekiko aldaketa hau: —Alde batetik, Bizkaiko Batzar Nagusietan modu berezi batean arautu zen euskararen erabilera, arautegi berezko eta zehatzen artean. —Bestetik ere, erabilera horren ondorioz eta lehendabizikoz, araugintza horrek ahalbidetu zuen herri-erakundeei lotuta dagoen euskarazko corpus baten osaera idatzia eta, aldi berean, bat-bateko eta ahozko interpretaritza. Berebiziko garrantzia dute autu honetan, esan bezala, Bizkaiko Batzar Nagusiek mende bitartean izan zituzten barne-araudiek. Horietan arautzen da, xehe-xehe, euskararen estatusa eta horiek baldintzatzen dute, neurri batean bederen, euskararen benetako erabilera. A) 1833. URTEKO BARNE ARAUDIA. Urte horretan proposatu zuten Batzar Nagusiek, XIX. gizaldian lehendabizikoz, euskararena jasotzea. Bi artikulu ziren horren esatariak: Art. 36: «Se dará principio, tanto en la lectura de espedientes, como en los discursos, en idioma castellano, y se continuará en el vascongado, hasta que todos los apoderados queden suficientemente enterados de los asuntos que se ventilen». 90 1804ko Batzar Nagusietako aktak, 70. or.; ikus YBARRA Y BERGÉ, J.: Datos relativos a Simón Bernardo de Zamácola y la Zamacolada, Publicaciones de la Junta de Cultura de la Excelentísima Diputación Provincial de Vizcaya, Bilbo, 1941; VILLABASO, C. DE: La Zamacolada, Antiguos Recuerdos de Vizcaya, X. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco, 2. argitaraldia (1887-lehenengo argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1985; ZAMACOLA, J. A. DE: Historia de las naciones vascas, I eta II. liburukiak, Editorial Amigos del Libro Vasco (1818. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1983; SAGARMINAGA, F.: El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya, 6. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco (1892. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988, 125. or. 91 ARGUINZONIZ, A. Mª.: II-El alzamiento carlista de Bizcaya en 1872 y el Convenio de Amorebieta, Obras completas de Antonio M. de Arguinzoniz, Biblioteca duranguesa /2. Museo de Arte e Historia, Durango, 1990, 12 eta 13. orr.

44


Art. 42: «Concluida la discusión del punto en cuestión, se procederá en seguida á la resolución, y pareciendo dudosa la pluralidad, por excitación de cualquiera apoderado, mandará el Señor Presidente proceder á la votación, y poner por escrito en idioma castellano y vascongado las proposiciones ó preguntas sobre que ha de recaer»92. B) 1841. URTEKO BAIEZTATZEA Arazoa, zernahi gisaz, ez zen horretan agortu, eta, 1841. urtean, gorago aipatu moduan, berretsi egiten da arestiko gogo berbera: «Resolvióse en seguida despues de varias esplicaciones á que dio lugar la reclamacion de algunos señores apoderados vascongados, que diariamente se trajese á la Junta en lengua vascongada por escrito el estracto de la acta de la sesion precedente, para que asi quedasen mejor enterados de sus deliberaciones y acuerdos los que no poseyesen el idioma castellano, y quedó á cargo de la Diputacion el nombramiento entre los señores vocales de la Junta de los que hubiesen de hacer la versión de las actas de una á otra lengua»93. C) 1850. URTEKO BARNE ARAUDIA Berriro ere arautzen da lehen azalduriko molde bera: Art. 28: «Se dará principio, tanto en la lectura de espedientes, como en los discursos, en idioma castellano, y se continuará en el vascongado, hasta que todos los apoderados queden suficientemente enterados de los asuntos que se ventilen». Art. 33: «Concluida la discusión del punto que se ventile, se resolverá en seguida lo que se estime conveniente, y en el caso que parezca dudosa la mayoría, se procederá á la votación nominal del punto debatido, que se pondrá por escrito en idioma castellano y vascongado, para conocer de una manera indudable la opinión acerca de él de la propia mayoría»94. D) 1854. URTEKO BARNE ARAUDIA Foru-garaian indarrean egon zen Batzar Nagusietako azken araudiak95, bigarrenez ere, formula jakina luzatzen du: Art. 29: «Se dará principio con la lectura de expedientes y documentos en idioma castellano, y se continuará en el vascongado, procediéndose en la discusión en ambos idiomas hasta que todos los apoderados queden suficientemente instruidos de los asuntos que se ventilen». Art. 34: «Concluida la discusion del punto en cuestion, se procederá en la seguida á la resolucion, y pareciendo dudosa á la pluralidad por excitación de cualquiera apoderado, mandará el Sr. Presidente proceder á la votación y poner por escrito en idioma castellano y vascongado las proposiciones y preguntas sobre que ha de recaer»96. Orain arteko artikuluen esanetan, hiruzpalau jomuga nabari daitezke: 1. Espediente direlakoen irakurketa eta berbaldiak, gaztelaniaz egin eta gero, euskaraz ere egin beharrekoak ziren, Batzar Nagusietako ordezkari guztiak horien jakitun gera zitezen. 2. Eztabaidei buruz, ostera, autu zehatzik ez. Antza denez, askatasuna nagusi, eztabaida-kontuetan gaztelaniaz zein euskaraz aritzeko. 3. Bozkatzeko orduan, zalantzarik izanez gero, edozein ordezkariren eskariz lehendakariak galderak gaztelaniaz eta euskaraz idatziz jartzeko agindua. 92 93 94 95

1833ko Batzar Nagusietako aktak, 30. or. 1841eko Batzar Nagusietako aktak, 18. or. 1850eko Batzar Nagusietako aktak, 38 eta 39. orr. Araudi horrek zenbait aldaketa izan zuen hurrengo urteetan, baina euskarari buruzko bi artikuluak ez ziren aldatu. 96 1854ko Batzar Nagusietako aktak. Araudiaren testua agirien eranskinean dator, zenbakirik gabeko orrialdeetan.

45


Hiru puntu horiek, argi dago, urtez urte baieztatzen dira Batzar Nagusietako testuetan. Ohikoak dira, eta sarritan idatziak, horren frogak, hurrengo puntura alderatuko direnak. Horiek ere, itxuraz behinik behin, sinesgarritasun osoz aldarrikatzen dute euskararen presentzia bermatuta zegoela, berbaldi eta espedienteen irakurketatik azken erabakietaraino97. 2.3. Euskararen erabilera: urtez urteko aipamenak Idazle, lekuko nahiz araudiek euskararen izatea aitortu dute Bizkaiko Batzar Nagusietan. Hala ere, Batzar Nagusietako aktak eurak dira horretan fedemailerik onenak. Egin-eginean ere, 1833. urtetik aurrera, euskararen izatea ageriagokoa da Bizkaiko erakunde nagusiaren jardunean. Modu berean, euskararen inguruko aipamenak gero eta ugariagoak dira Batzar Nagusien agirietan. Horren kariaz, betoz 1833tik 1877ra bitarteko aktetan euskararen erabilerari buruz ageri diren aipamenak. Horietan ikus daiteke araudien agindu soila nola mamitzen zen eguneroko erabileran. Laburbilduz, hurrengoak dira erabilera horien zertzelada adierazgarrienak: a) Euskararen erabilera ahozko mailan —Ohikoa da Batzar Nagusietan, bilera batetik bestera, aurreko ekitaldiko akta onetsi aurretik, horren euskarazko azalpena edo laburpena ematea. Hau da, aktaren testua gaztelaniaz idatzita dago soil-soilean, eta euskarazko azalpen laburtua ahoz egiten da. Hala egiten delako fedea beren beregi jasotzen da aktetan. —Eguneroko lanean ugari dira idatzizko agiri eta batzordeetako txosten nahiz irizpenak. Horiek guztiak gaztelaniaz daude idatzita, eta, eztabaidari ekin aurretik, sarritan, horien euskarazko azalpena ematen da. —Horrez gain ere, ahozko eztabaidak gaztelaniaz nahiz euskaraz gerta daitezke. —Aurrekoaren ildotik, bozketak egin baino lehenago ere, gerta daiteke bozketa-gaiak gaztelaniaz zein euskaraz azaltzea. b) Euskararen erabilera maila idatzian —Ahozko erabilerak zirela eta, uste izatekoa da hizlariek inoiz euskarazko testu edo zirriborroren bat prestatuko zutela, aktetan esaten baita euskarazko testuak batzuetan irakurri egiten zirela. Halakoak, alabaina, ez daude jasota aktetan, eta ez dago horien lekukotzarik. —Badira, ostera, noizbehinka, beren beregi euskaraz eta idatziz jasota geratzeko testuak. Horien artean azpimarragarriena da batzarraldiei hasiera emateko Korrejidoreak egiten zuen hitzaldia. Kontuan hartu behar da zabaltze-ekitaldi horren hitzaldia garrantzitsutzat jotzen zela, eta, Korrejidoreak hitzaldia egin bezain laster, Batzar Nagusiek horren argitalpena gauzatu eta Bizkaiko herri guztietara igortzea erabakitzen zutela; herriz herri banatutako testu hori jatorrizkoa zen, hau da, erdarazkoa; euskarazko testu idatzia, aldiz, geroagoko lana zen, eta aktetan inprimatzekoa, herrietara zabaltzekoa bazen ere. Beraz, Korrejidorearen adierazpen horiek berebiziko balioa zuten foru-sistema osoa kinka larrian zegoen urteetan. 97 Gauzak, hala ere, desberdin arautzeko asmoa gertatu zen 1872. urtean. Ikus, horretarako, VÁZQUEZ DE PRADA, M.: Negociaciones sobre los Fueros entre Vizcaya y el poder central 1839-1877, Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbo, 1984, 526. eta 545. orr.: «Proyectos de reforma del reglamento interior de las Juntas Generales de Vizcaya y de elección del gobierno universal elaborados por la comisión nombrada por el Regimiento general. 1872»: «Art. 47. Concluida la discusión o declarado suficientemente discutido el punto, se procederá a la votación en la forma ordinaria o de costumbre de levantados y sentados, a menos que siete srs. apoderados pidan que sea nominal, en cuyo caso el sr. presidente habrá de ordenarla, mandando poner por escrito en idioma castellano y vascongado las proposiciones y preguntas sobre que ha de recaer».

46


—Noizean behin, euskarazko testuren bat edo beste aurki daiteke Batzar Nagusietako aktetan: hitzaldi sonaturen bat, batzorde baten txostena, agiri bereziren bat... Batzuetan, gainera, testuak euskaratzeko erabakia onetsi bai, baina ez zela bete egiazta daiteke. Batzar Nagusiak indarrez desegin zirenean 1877. urtean, euskararen inguruko dinamika hautsita geratu zen. Egia esan, euskarazko idaztiak arinago mehaztu ziren (1872. urtekoa da azkena), baina euskararen arrangurak bizi-bizirik iraun zuen Batzar Nagusietan, ahozko mailan behintzat. Horrek ahalbidetu zuen gerora ere, foruak galdu ondoren, Bizkaiko Aldundiak euskarari eman zion garaian garaiko erabilera. Erreka zena errekatxo bihurtu zen 1877. urtetik aurrera, urak sekula galdu ez bazituen ere98. Uholdea, esan gabe doa, 1917. urtean jazo zen99, Bizkaiko Foru Aldundiak ondu zituen zirkular eta bestelako testuen euskaratzearekin. Hona hemen, urtez urteko aipu garrantzitsuenak, 1833-1877 bitarteko batzarraldien jardunean. Dena den, euskararen erabilera maizago ere gerta zitekeela ematen du. Argi dago, hortaz, hurrengo aipamenok gutxieneko erabileraren frogak direla100: A) 1833. URTEKO BATZARRALDIAK Batzarraldi hauek uztailaren 4tik 15era bitartean egin ziren. Batzarraldi horietan Korrejidorearen sarrerako hitzaldia euskaratzeko erabakia hartu zen; itzulpena ahozkoa izan zen eta aipua batzarraldietako lehengo egunean gertatu zen. — «El cual despues de haberle traducido verbalmente al idioma vascongado, para completa inteligencia de los Señores que no poseyesen el habla castellana, se mandó por la Junta que se imprimiera y se distribuyeran egemplares de él á todos los señores apoderados; dando gracias á S.S. por la sincera y grata manifestacion que hace en él de sus sentimientos a favor del pais». (13. or.). B) 1839. URTEKO BATZARRALDIAK Batzarraldi hauek abenduaren 10etik 16ra bitartean ospatu ziren. Batzarraldietako akten arabera, Korrejidorearen hitzaldiaren euskarazko laburpenaz gain, beste testu batzuen ahozko azalpena egin zen euskaraz. Horrela, euskaraz eztabaidatu zen lege ospetsu hura, foruak, Espainiako konstituzio-batasunari kalterik egin gabe, berretsi zituena. Lege horren oinarri ezaguna zen Bergarako Ituna, lehenengo karlistaldiaren ondorengoa101. a) Abenduak 10 — «Hizose una esplicacion de su contenido en idioma vascongado para inteligencia de los que por no poseer bastantemente el habla castellana no hubiesen podido comprenderle bien, y la junta se manifestó agradecida al amor de su Señoría á éste pais y á sus generosos sentimientos». (10. or.). 98 URRUTIA, A.: «Bilbo, euskara eta herri erakundeak (1876-1936)», Bilboren 700. urteurrena. Hizkuntza gunea. Sinposio / Bilbao. El espacio lingúístico. Simposio 700 Aniversario, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 2002, 375.etik 390.erako orr. 99 GALLASTEGI, C., LOBERA, G. eta URRUTIA, A.: «Euskerazko testugintza juridiko-administratiborako osagaiak: Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien zirkularrak (1917-1920)», Karmel, 4 (1999) 3.etik 19.erako orr. 100 Aipamen bakoitzaren bukaeran orrialde-zenbakia jarri da. Orrialde-zenbaki hori akten argitalpen inprimatuari dagokio. Horien aipamen bibliografiko osoa aurkituko du irakurleak liburu honen azkeneko atalean, bertara eraman baitira iturriak eta bibliografia. 101 Bergarako Itunaren euskarazko bertsio baten berri, in GALLASTEGI, C., LOBERA, G. eta URRUTIA, A.: «Bergarako 1839ko ituna eta XIX. mendeko udal administrazioko beste testu batzuk euskaraz», Karmel, 4 (1999), 45.etik 52.erako orr.

47


b) Abenduak 13 — «Vertidas al bascuence para completa inteligencia de todos los señores apoderados, se promovió una discusión tan grave y detenida como lo escabroso é importante del asunto requeria. El resultado de ella fué que se acordó declarar abierta la junta, y nombrar una comisión que deberá manifestar á la propia junta lo que acerca de la ley y Real decreto mencionados estime conveniente». (34. or.). C) 1841. URTEKO BATZARRALDIAK Urte horretan batzarrak bi aldiz batu ziren, udaberri aldean ohiko saioa izateko, eta udazkenean, ezohiko bilkuran. Lehengo saioa martxoaren 22tik apirilaren 4ra arte egin zen eta bigarrena, berriz, urriaren 12tik 14ra. Udaberriko saioen inguruan euskarari lotutako aipamenek froga batzuk ekartzen dituzte, hala Korrejidorearen hitzaldia euskaratzeko erabakia, nola zenbait dokumentu euskaraz azaltzeko agindua. Euskararen ahozko erabilera arazotsu baten lekukoa ere bada. Gainera, batzarraldi hauetan aurreko egunaren akta euskaraz idatzi eta azaltzeko erabakia hartu zen. a) Martxoak 22 — «Este discurso fue esplicado en idioma vascongado para inteligencia de los que por no poseer bastantemente el habla castellana no hubiesen podido comprenderle bien.» (14. or.). b) Martxoak 28 — «Dióse conocimiento á la Junta del curso que tuvieron, y estado en que se hallaban los diversos espedientes formados sobre caminos, leyéndose el estracto de ellos en que se especificaban las diferencias y cuestiones no poco graves y complicadas que dichos espedientes ofrecian. Leyóse asi mismo un informe razonado, que, con el objeto de ilustrarlos y facilitar su resolucion se habia pedido por la Diputacion al señor Padre de provincia D. Pedro Novia de Salcedo. Tratóse de esplicar en idioma vacongado, según costumbre para inteligencia de los que no poseian el habla castellana, tanto el estracto como el informe citados, mas teniendo presente el congreso, que era sumamente dificil la traduccion improvisada de escritos que, ademas de ser en sí de tanta estension, se referian á voluminosos antecedentes en que por otra parte habia diferentes cálculos y operaciones aritméticas, determinó que por de pronto se dejasen sobre la mesa á fin de que se enterasen de ellos detenidamente, no solo los señores vocales á quienes se encomendó su version, sino tambien los demas miembros de la junta que gustasen instruirse á fondo de su contenido, quedando aplazada para una de las próximas sessiones la discusion de este asunto.» (38 eta 39. orr.). c) Martxoak 29 — «Leyéronse tambien y se vertieron al vascuence los mas interesantes de entre aquellos documentos […]». (42. or.). d) Martxoak 31 — «Volvióse á tratar del asunto sobre caminos de que se habia dado cuenta en sesion del 28, y despues de esplicados en lengua vascongada el estracto de los espedientes […]». (49. or.). e) Apirilak 4 — «El señor apoderado de Lujua, D. Manuel María de Aldecoa, espuso que habia leido con pesar en uno de los periodicos que se publican en Bilbao, la narracion de lo ocurido en la sesion de 29 de Marzo, porque se supone en ella, que al tratarse de lo que el pais haria en el caso de que el gobierno enviase para imponerle su voluntad y alterar sus instituciones, 30 ó 40 mil hombres, se respondió de los bancos en que se hallaban sentados los representantes de Vizcaya ill que significa morir ó matarlos: que él estaba intimamente convencido de que no era esto exacto, pues solo oyó la voz euqui, tenerlos, harto menos dura y alarmante; y que si, como creía, la junta abundaba en su opinion, no debia dejar correr sin correctivo un hecho equivocado,

48


que si no se rectificara de una manera solemne, podría tal vez dar ocasión á no pequeños males. Sometió por tanto á la deliberación de la propia junta la proposicion siguiente, que despues de un breve debate fue aprobada.= “Pido que la junta se sirva declarar que en la sesion que celebró el dia 29 de marzo último no se pronunció la palabra íll, sino euqui, que quiere decir tener”.» (71. or.). Udazkeneko saioetan, berriz, honakook aipamenak: Korrejidorearen diskurtsoaren laburpena euskaraz, beste ahozko azalpen batzuk eta aurreko eguneko aktaren azalpena euskaraz egiteko erabakia (idatziz egingo dela ere erabakitzen da). a) Urriak 12 —«Despues de esplicado este discurso en vascuence para inteligencia de los que por no poseer bastantemente el habla castellana no hubiesen podido comprenderlo bien, acordó la Junta su impresión.» (15. or.). —«[…] se leyeron los mas esenciales é importantes documentos que obraban en los respectivos espedientes, los cuales ademas fueron esplicados en vascuence.» (16. or.). b) Urriak 13 —«Resolvióse en seguida despues de varias esplicaciones á que dio lugar la reclamacion de algunos señores apoderados vascongados, que diariamente se trajese á la Junta en lengua vascongada por escrito el estracto de la acta de la sesion precedente, para que asi quedasen mejor enterados de sus deliberaciones y acuerdos los que no poseyesen el idioma castellano, y quedó á cargo de la Diputacion el nombramiento entre los señores vocales de la Junta de los que hubiesen de hacer la version de las actas de una á otra lengua». (18 eta 19. orr.). —«Se leyeron y esplicaron en idioma vascongado los dos informes siguientes sobre poderes.» (19. or.). D) 1844. URTEKO BATZARRALDIAK Urte horretan batzarrak uztailaren 30etik abuztuaren 7ra arte egin ziren, eta erabakien artean, lehengoz, Korrejidorearen hitzaldia euskaraz ere idazteko asmoa agertzen da; bestalde, euskarazko azalpenak ere egin ziren batzarraldietan. a) Uztailak 30 —«Habiendo algunos señores apoderados significado el deseo, no solo de que se insertase en el acta de este día, sino de que vertido con la posible exactitud á la lengua vascongada se imprimiese y circulase por todos los pueblos de Vizcaya el discurso de apertura pronunciado por el Señor Presidente, en prueba del aprecio con que fueron escuchadas por la junta las ideas generosas consignados en él, manifestó su señoria no tenerlo escrito, pero se ofreció a escribirlo para que aquel deseo pudiese quedar satisfecho.» (11. or.). b) Abuztuak 1 —«La presidencia, accediendo á este deseo, mandó que se leyesen, y se leyeron en efecto los indicados documentos; y fueron en seguida vertidos al vascuence, á fin de que pudieran comprenderlos bien los señores apoderados que no poseen á fondo la lengua castellana». (19. or.). c) Abuztuak 6 —«Asimismo se leyó la versión en lengua vascongada del documento preinserto; y despues de prolijos y bien razonados debates sostenidos con dignidad y elevacion, sin que ni un momento se desmintiera la grave circunspeccion vascongada; despues de esplicaciones ámplias en ambos idiomas sobre la verdadera inteligencia de todos y cada uno de los puntos y artículos consignados en el informe, fue aprobado éste en todas sus partes por unanimidad.» (46. or.).

49


E) 1846. URTEKO BATZARRALDIAK Batzarraldi horien aktetan agertzen da, lehenengo aldiz, Korrejidorearen hitzaldi euskaratua (bilduma honetan, 1846 zenbakiko testua). Ez dago, aldiz, osterantzeko aipamenik euskararen gainean. F) 1848. URTEKO BATZARRALDIAK Batzarraldiak uztailaren 11tik 20ra bitartean ospatu ziren. Korrejidorearen hitzaldiaren idatzizko bertsioaz gain (bilduma honetan, 1848 zenbakiko testua), ahozko beste laburpen asko eta asko egin ziren. Interpretea ere nor izan zen lehenengoz ohartarazten da. a) Uztailak 11 —«Pidióse que el preinserto discurso, oido con profundo silencio y con la satisfaccion que era consiguiente á las nobles ideas en él espresadas, se tradugera al vascuence para que pudiesen entenderlo los señores concurrentes que no conocian sino imperfectamente la lengua castellana, y el señor apoderado electo á quien se le escitó á hacerlo, manifestó que no siendole dable desempeñar de repente este trabajo con la esactitud y fidelidad que su importancia requeria, se encargaria de ejecutarlo de la manera mejor que alcanzase en la sesion inmediata.» (14. or.). b) Uztailak 12 —«La junta quedó enterada de la lectura, que el señor apoderado, que se encargó en dicha sesion anterior de traducir á la lengua vascongada el discurso pronunciado por el señor Corregidor político presidente en la castellana, hizo de su version.» (17. or.). c) Uztailak 15 —«Concluida la lectura de este informe y antes de someterlo a discusión, se trató de su versión a la lengua vascongada. Propúsose con este motivo el nombramiento de una persona idónea, de la confianza de la junta, que corriese con el cargo de traducir en vascuence las actas de las sesiones, los informes de las comisiones y demas documentos de que se diese cuenta en ella, idea á cuya adopción se mostró inclinado el congreso, y se indicó que el oficial primero de la secretaría de gobierno D. Manuel de Barandica, que poseía entrambos idiomas, podia desempeñar convenientemente esta tarea. Mas no siendo fácil el improvisar la versión del documento de que se trataba con la debida fidelidad y esactitud sin tomarse tiempo suficiente para examinarlo con detención y penetrarse bien de su letra y espíritu, quedó aplazada la discusión del referido informe para la sesión inmediata, y encargada la Diputacion de disponer lo conducente con el fin de que en este punto fuesen cumplidos los deseos de la junta.» (59. or.). —«En virtud de mocion de un señor apoderado, acordó la junta que se imprimiese el discurso de apertura pronunciado el primer dia de sus sesiones por el señor corregidor que las presidía, con la traduccion vascongada.» (60. or.). d) Uztailak 16 —«Concluido este incidente, se leyó y aprobó el acta arriba mencionada, después de haberla traducido al vascuence, en virtud de lo que se resolvió en la sesión del día anterior, D. Manuel de Barandica.» (63. or.). —«Se hizo la version á la lengua vascongada, por el antes citado D. Manuel de Barandica, del dictamen de la comision de Instrucción Publica, concerniente al instituto de segunda enseñanza establecido en Bilbao, el cual fue leido en la sesion anterior y vá inserto en el acta de ella; y prévia una discusion, en que tomaron parte el primer consultor y algunos señores apoderados, recomendándose por uno de éstos á la Diputacion general que procurase favorecer la publicacion del diccionario del idioma antiguo de este país, que según sus noticias lo tenia concluido y pronto para darlo á luz un religioso esclaustrado, se aprobó en todas sus partes dicho dictámen.» (64. or.).

50


—«La junta mandó que se dejasen sobre la mesa estos dictámenes y se tradugesen al vascuence en la sesion inmediata, para discutirlos con el necesario conocimiento y madurez […]». (71. or.). e) Uztailak 17 —«[…] despues de haber sido leida su version vascongada por el encargo de este trabajo D. Manuel de Barandica, y de haberse tambien vuelto á leer el dictámen original; y puesto á votacion quedó aprobado.» (74. or.). —«Acto contínuo se discutió, despues de leido nuevamente con su version en lengua vascongada, el segundo de los informes de la precitada comision de Liquidacion de Suministros insertos en el acta de la sesion de la víspera […]». (74. or.). —«Vuelto á leer del propio modo con su traduccion vascongada el tercero de los dictámenes de dicha comision de Liquidacion de Suministros inserto en la espresada acta de la sesion anterior […]». (74. or.). —«Se leyó nuevamente del propio modo en castellano y vascuence el cuarto de los informes de dicha comision de Liquidacion y Nivelación de Suministros […]». (75. or.). —«Leyóse asimismo en ambas lenguas el informe de la comision de miqueletes […]». (75. or.). —«Leido igualmente segunda vez el informe de la comision de Espedientes y memoriales, inserto en la repetida sesion de la víspera, así como su version vascongada […]». (75. or.). —«Habiéndose leido tambien el dictámen de la comision de Instruccion publica, inserto en el acta de dicha precedente sesion, con su correspondiente traduccion vascongada, mereció la aprobacion de la junta.» (75. or.). —«Leido este dictamen, y vertido á la lengua vascongada por el encargado de este trabajo, fué aprobado sin discusion en todas sus partes.» (78. or.). f ) Uztailak 18 —«Sin discusión quedó aprobado en seguida, despues de haber sido leído en castellano y en vascuence, el informe de la comision de Liquidacion y nivelacion de suministros y gastos de guerra […]». (80. or.). —«Y hecha su version al vascongado por el encargado de este trabajo, quedó aprobado dicho informe.». (81. or.). —«Leyóse asi mismo en castellano y en vascuence otro informe de la precitada comision de Caminos, cuyo tenor era el siguiente […]». (81. or.). —«Quedó aprobado del propio modo otro informe de dicha comision de Caminos, que se leyó en castellano y vascuence, y se hallaba estendido en la forma siguiente […]». (82. or.). —«Dióse cuenta y se leyó acto continuo, primero en castellano y luego en vascuence, otro informe de la propia comision de Caminos […]». (83. or.). —«Diose tambien cuenta y se leyó, tanto en castellano como en vascuence, el siguiente informe de la comision de Hacienda y cuentas.» (91. or.). —«Sin discusion fue aprobado en seguida el informe siguiente de la comision de Instrucción publica, de que se dio cuenta, leyéndolo en castellano y en vascuence.» (91. or.). —«Igualmente quedó aprobado otro informe, que en seguida se leyó en castellano y en vascuence, de la comision de Hacienda y cuentas […]». (93. or.). g) Uztailak 19 —«Leyóse primero en la lengua castellana en que se hallaba escrito, y luego su version vascongada por el encargado de este trabajo D. Manuel de Barandica, un informe de la comision de Arreglo foral […]». (106. or.). h) Uztailak 20 —«Leyóse en seguida, tanto en castellano como en vascuence, otro informe de la referida comision de Arreglo de fueros […]». (111 eta 112. orr.).

51


—«Se dio cuenta en castellano y en vascuence de la proposicion siguiente, suscrita por varios señores apoderados […]». (113. or.). G) 1850. URTEKO BATZARRALDIAK Batzar Nagusietako bilkurak maiatzaren 3tik 14ra izan ziren. Ahozko laburpenak gailentzen dira, euskarari dagokionez. Aktaren leku batean beren beregi aipatzen da eztabaidak gaztelaniaz eta euskaraz izan zirela. Idatzizko testuei dagokienez, bakarra da urte horretan: batzorde baten txostena bai euskaraz, bai erdaraz jasotzen da aktetan (bilduma honetan, 1850 zenbakiko testua). a) Maiatzak 4 —«Reunida la Junta general en el sitio y forma de costumbre á las nueve de la mañana del dia cuatro de Mayo de mil ochocientos y cincuenta, continuó sus tareas comenzando por la lectura del acta de la sesión del día anterior, la cual, esplicada su contenido en vascuence, fue aprobada sin discusión.» (16. or.). b) Maiatzak 5 —«Leyóse en seguida el acta de la sesion del dia anterior y la esplicó en vascuence, encargado al efecto por la Junta, el oficial primero de la secretaría de gobierno D. Manuel de Barandica, y despues de una breve discusion que se suscitó y de las esplicaciones que se dieron acerca de la esactitud de su redaccion, quedó aprobada.» (24. or.). —«El señor Diputado general de turno, puesto en pié, manifestó a la Junta […] Y estas nobles palabras fueron vertidas á la lengua vascongada por un señor apoderado para inteligencia de los que no poseian la castellana.» (24. or.). c) Maiatzak 7 —«Reunióse la Junta general en la iglesia de santa María la Antigua de Guernica, para continuar sus comenzados trabajos, en dia siete de Mayo de mil ochocientos y cincuenta, y abierta la sesion á la hora y en la forma de costumbre, se leyó el acta de la anterior, la cual quedó aprobada con breve discusion, despues de haber sido esplicada en vascuence […]». (47. or.). —«La comision de instrucción pública presentó el dictámen siguiente, que se leyó y fue luego esplicado en vascuence […]». (49. or.). —«Tambien presentó su informe la comision de fomento de la agricultura y arbolados […] y despues de haber sido leido y luego esplicado en vascuence, se acordó […]». (49 eta 50. orr.). —«Y habiéndose leído este dictámen, tanto en castellano como en vascuence, quedó aprobado sin que sobre él se hubiese suscitado discusion alguna.» (50. or.). d) Maiatzak 8 —«Después de la lectura de los documentos preinsertos, y de haber sido esplicados en bascuence, se abrió sobre ellos una amplia discusion, en la cual tomaron parte todos los señores apoderados que lo creyeron conveniente, en ambos idiomas […]». (58. or.). —«Enterada la Junta de estas comunicaciones, que fueron leidas en castellano y en bascuence […]». (59. or.). —«Y abierta la oportuna discusion sobre su contenido, despues que se hubo leido dicho dictamen en castellano y en bascuence […]». (61 eta 62. orr.). —«Leido este dictámen en castellano y en bascuence, quedó aprobado con muy ligera discusión.» (63. or.). e) Maiatzak 11 —«La comision de fomento de la agricultura y arbolados […] á la cual se devolvieron en sesion del dia anterior los tres últimos artículos […] los presentó nuevamente redactados; y leidos á la Junta en castellano y en bascuence, tuvo á bien esta aprobarlos sin discusion alguna.» (69 eta 70. orr.).

52


—«Este dictámen que se leyó con su version vascongada en medio del silencio mas profundo, dió lugar á una discusion […]». (78. or.). f ) Maiatzak 12 —«Abierta la sesion en el sitio y á la hora misma que en los dias anteriores y con iguales formalidades el doce de mayo de mil ochocientos y cincuenta, con la lectura del acta de la anterior, y á luego de haberse hecho la version de esta al bascuence […]». (87. or.). g) Maiatzak 14 —«El preinserto dictámen, que se leyó en castellano y en bascuence, sirvió de materia à una discusión ámplia y animada, en la cual tomaron parte en ambos idiomas todos los señores apoderados que lo tuvieron por conveniente, ya para apoyarlo y ya para combatirlo.» (123. or.). H) 1852. URTEKO BATZARRALDIAK Batzarraldi hauek 1852ko maiatzean izan ziren, 18tik 31ra arte. Aurreko batzarretan bezala, ez dago aktetan euskaraz idatzitako testurik, baina bertsio eta laburpenei buruzko aipamenak ugariak dira. a) Maiatzak 19 —«Abierta la sesion por el señor presidente, y leida y esplicada en bascuence el acta de la del día anterior, quedó aprobada sin discusion.» (17. or.). — «Aunque terminada la lectura del preinserto documento, y despues de haberse esplicado su contexto en lengua bascongada […]». (22. or.). b) Maiatzak 21 —«La comision especial nombrada en la mencionada sesion anterior para informar sobre la renuncia hecha por los señores consultores, de sus cargos, presentó el dictámen siguiente, que se leyó y esplicó en lengua bascongada […]». (31. or). c) Maiatzak 22 —«Abierta la sesion por el señor presidente se leyó y esplicó en bascuence el acta de la del dia anterior […]». (35. or.). d) Maiatzak 23 —«Leida el acta de la sesion del dia anterior, y explicada en bascuence […]» (41. or.). e) Maiatzak 24 —«Abierta la sesion por el señor presidente, se leyó el acta de la del dia anterior, y quedó aprobada sin reparo, despues de haber sido esplicada en bascuence […]». (51. or.). f ) Maiatzak 25 —«Reunida la Junta general […] prosiguió en sus deliberaciones, comenzando por la lectura del acta de la sesion anterior, la cual se aprobó sin reparo, despues de haber sido explicada en bascuence.» (56. or.). —«Leido el dictámen preinserto, y explicado su contexto en lengua bascongada para la debida inteligencia de los señores apoderados que no poseen la castellana […]». (61. or.). —«Se leyó y explicó en bascuence el siguiente dictámen […]». (63. or.). —«Leyóse igualmente, y fue esplicado en lengua bascongada, otro dictámen […]». (63. or.). g) Maiatzak 26 —«Habiéndose reunido la Junta general el dia veinte y seis de Mayo de mil ochocientos cincuenta y dos en el mismo sitio, a la hora y en la forma de costumbre, para continuar sus pendientes tareas, fueron estas comenzadas por la lectura del acta de la sesion anterior, verificada la cual, y explicada en bascuence […]». (66. or.). —«Leyóse de nuevo, y se explicó en lengua bascongada el dictámen siguiente que, leido ya en la sesion del dia anterior, habia quedado sobre la mesa.» (70. or.).

53


—«Y habiéndose sometido á votacion el preinserto dictámen, despues de explicado en bascuence, quedó aprobado sin discusion.» (73. or.). —«Abierta larga discusion sobre el preinserto informe, despues de haberse explicado en lengua bascongada […]». (75. or.). h) Maiatzak 27 —«Abierta la de este dia por el señor presidente á la hora acostumbrada, se leyó y explicó en bascuence el acta de la dicha anterior sesion […]». (80. or.). —«Se leyó y explicó en lengua bascongada la mocion siguiente […]». (81. or.). —«Leído, pues, el preinserto dictámen y explicado en bascuence […]». (84. or.). i) Maiatzak 28 —«Congregada la Junta General en el mismo sitio el dia veinte y ocho de Mayo de mil ochocientos cincuenta y dos, a la hora y en la forma de costumbre, para continuar sus deliberaciones, y leida y explicada en bascuence el acta de la sesion anterior […]». (101. or.). —«Leyóse del propio modo y se explicó en lengua bascongada el escrito siguiente […]». (102. or.). j) Maiatzak 29 —«Se leyó del propio modo y explicó en lengua bascongada un informe del tenor siguiente […]». (109. or.). —«Terminada la lectura y versión al bascuence de este documento […]». (110. or.). —«Se leyó asimismo, se explicó en bascuence y fue aprobado, despues de una breve discusion, el informe siguiente […]». (111. or.). —«Se leyó y explicó en lengua bascongada el siguiente dictámen de la comision de caminos […]». (115. or.). —«Dirijiendo su voz á la Junta con visible emocion de gozo el señor presidente, asi que vió aprobado el referido dictamen, pronuncio el breve discurso siguiente que fue oido con suma atencion y agrado y explicado en bascuence.» (117. or.). k) Maiatzak 30 —«Congregóse la Junta general del M. N. y M. L. señorío de Vizcaya como los dias anteriores, para continuar sus tareas deliberativas en la iglesia juradera de Santa María la Antigua, sita al pié del árbol de Guernica, el dia treinta de Mayo de mil ochocientos cincuenta y dos; y abierta la sesion á la hora y con la solemnidad de costumbre, se leyó y explicó en bascuence el acta de la del dia anterior.» (120. or.). —«Se dió cuenta, traduciéndolo al bascuence despues de leido en castellano, del dictámen siguiente […]». (122. or.). —«Se leyó y explicó en lengua bascongada el dictámen siguiente […]». (123. or.). —«Leyóse del propio modo, y fué explicado en lengua bascongada, otro dictámen del tenor siguiente […]». (124. or.). —«Se leyó asimismo, y fué tambien explicado en lengua bascongada, el dictámen siguiente […]». (125. or.) —«Leyóse de igual modo, y fué explicado asimismo en lengua bascongada, otro dictamen del tenor siguiente […]». (126. or.). l) Maiatzak 31 —«Reunida la Junta en el mismo sitio para proseguir sus tareas el dia treinta y uno de Mayo de mil ochocientos cincuenta y dos […] á la hora y en la forma de costumbre, se leyó y explicó en bascuence el acta de la del día anterior […]». (132. or.).

54


I) 1854. URTEKO BATZARRALDIAK Urte horretan ohiko batzarraldi bi egin ziren, bata uztailaren 11tik 19ra, eta bestea urriaren 24tik azaroaren 4ra arte. Aktetan ez dago idatzizko testurik euskaraz, baina Batzar Nagusiek maiatzaren 2an erabaki zuten bertara aurkeztutako agiri bat euskaraz ere argitaratu eta herriz herri zabaltzea (bilduma honetan, 1854 zenbakiko testua). Bestetik, ahozko erabileraren aipamenak maiz dira urte horretako aktetan. 1854koa da, baita ere, Batzar Nagusien araudi berria. a) Uztailak 11 —«Terminada la lectura del preinserto discurso, que habia sido oido con suma atencion por la junta, se acordó á mocion de un señor apoderado que se hiciese una reseña de él en idioma bascongado y que se imprimiera y distribuyesen los ejemplares á todos los apoderados.» (11. or.). b) Uztailak 13 —«Abrió su señoría segun costumbre la de este dia y leida y vertida al vascuence el acta de aquella fue aprobada sin discusion.» (14. or.). —«Al terminarse la lectura de los dictámenes preinsertos, y cuando se iba á proceder á su traduccion al vascuence[…]». (17. or.). c) Uztailak 14 —«Con profunda atencion y con muestras del mayor agrado y asentimiento fué escuchada por la Junta la preinserta manifestacion, y explicada luego en idioma vascongado para la debida inteligencia de los señores apoderados que no poseyesen bien el habla castellana, á solicitud de uno de los mismos.» (21. or.). —«Leyóse en seguida una mocion […] la cual fué tambien vertida al vascuence[…]». (21. or.). d) Uztailak 15 —«Anuncióse asimismo en ambos idiomas castellano y vascongado[…]». (31. or.). —«Terminada la lectura del preinserto informe y prévia su version al habla vascongada, quedó aprobado sin discusion.» (33. or.). e) Uztailak 17 —«Reunióse la Junta en el mismo y hora de costumbre el dia diez y siete de Julio de mil ochocientos cincuenta y cuatro para continuar sus deliberaciones, y abierta la sesion se leyó el acta en castellano y en vascuence y fué aprobada sin discusion.» (35. or.). f ) Uztailak 18 —«Reunióse la junta en el sitio y hora de costumbre el dia diez y ocho de julio de mil ochocientos cincuenta y cuatro y se leyó el acta de la sesion anterior, que luego de vertida al vascuence para inteligencia de los que no poseían bien el habla castellana, quedó aprobada sin discusion.» (40. or.). —«Abierta discusion sobre el preinserto dictámen, despues de haberse explicado su contexto en lengua vascongada para la debida inteligencia de los señores apoderados, que no poseen el habla castellana […]». (44. or.). g) Uztailak 19 —«Congregada la Junta general en la Antigua só el árbol de Guernica el dia diez y nueve de Julio de mil ochocientos cincuenta y cuatro, en la forma y á la hora de costumbre, y abierta la sesion por el Sr. Corregidor presidente, se leyó y vertió al vascuence el acta de la de la víspera, y fué aprobada sin discusion.» (54. or.). h) Urriak 24 —«Este discurso que habia sido oido con recogimiento por los elevados sentimientos que en él brillaban, fué recibido con marcadas muestras de aprobacion; y habiendo manifestado algunos

55


señores apoderados el deseo de que, vertido con la posible exactitud al idioma vascongado, se imprimiera para que pudiesen entenderlo bien los señores concurrentes que no poseen bastantemente el habla castellana, acordó la Junta se hiciese así, y se distribuyera á todos los señores apoderados.» (65. or.). i) Urriak 25 —«Hecha la version al vascuence del discurso que el Sr. Presidente leyó en la sesion de ayer […]». (68. or.). j) Urriak 26 —«Reunida la Junta general el dia veinte y seis de Octubre de mil ochocientos cincuenta y cuatro, en la Iglesia juradera de Nuestra Señora Santa María la Antigua de Guernica, siguió el curso de sus sesiones comenzando por la lectura del acta del dia precedente en ámbos idiomas, la cual fue aprobada sin reparo.» (78. or.). —«Terminada la lectura y hecha la versión al vascuence quedó aprobado por la junta en todas sus partes en informe preinserto.» (79. or.). —«También este dictamen traducido préviamente al vascuence fué aprobado por la junta sin reparo.» (80. or.). —«Acto continuo se leyó otro informe de la comision de expedientes y memoriales, que dice así […] Y hecha su version al vascongado quedó aprobado.» (80. or.). k) Urriak 27 —«Leyóse igualmente un informe presentado por la Comision de Fueros en la lengua castellana en que se hallaba escrito, y luego su version en vascuence […]». (83. or.). —«Este informe […] y después de hecha la versión al vascuence[…]». (84 eta 85. orr.). l) Urriak 28 —«Reunida la Junta en el propio sitio el dia veinte y ocho de Octubre de mil ochocientos cincuenta y cuatro para continuar sus deliberaciones, y abierta la sesion á la hora de uso y costumbre, se leyó el acta de la anterior, la cual, despues de haberse vertido al vascuence, quedó aprobada en todas sus partes sin el menor reparo.» (90. or.). —«Vertido á la lengua vascongada el precedente dictámen […]». (95. or.). m) Urriak 30 —«Abierta la sesion á la hora y en la forma de costumbre, se leyó la acta de la del dia veinte y ocho del mes que rige, y hecha la versión de ella al idioma vascongado, fué aprobada sin ningun reparo.» (101. or). n) Urriak 31 —«Despues de explicado este informe en vascuence, se promovió una discusion bastante detenida […]». (111. or.). —«Leyéronse tres dictámenes emitidos por la de liquidacion y nivelacion de servicios, que copiados a la letra son como siguen […] Y explicados los tres préviamente en vascuence fueron aprobados sin discusion.» (111.etik 113.erako orr.). ñ) Azaroak 1 —«Congregada la junta general el dia primero de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y cuatro en el salon donde suele hacerlo, una hora mas tarde que en los anteriores para seguir deliberando los asuntos que quedaron pendientes y los demas que pudieran ofrecerse, se abrió la sesion; y leida el acta de la precedente, quedó despues de haberla traducido al vascuence, aprobada sin ningun reparo.» (124. or.). —«Terminada la lectura de este informe, promovióse un ligero debate, y explicado en lengua vascongada […]». (132. or.).

56


o) Azaroak 2 —«[…] á propuesta de varios Señores que patentizaban los mas nobles sentimientos, se acordó tambien que se imprima en ambos idiomas y se distribuyan ejemplares con profusion á los pueblos de este Señorío.» (155. or.). p) Azaroak 3 —«Procedióse en seguida á la lectura del acta de la sesion anterior, y vertida al idioma vascongado, quedó aprobada.» (159. or.). —«Terminada la lectura del precedente informe y hecha su versión al vascuence […]». (167. or.). q) Azaroak 4 —«Abierta la sesion con la lectura de la acta de la anterior, y explicada que fue al vascuence […]». (173. or.). —«Terminada la lectura de la mocion que antecede y explicado en vascuence el contenido de los cinco espresados documentos para inteligencia de los que no poseen el idioma castellano, promovióse un ámplio debate […]». (176. or.). —«Explicada en vascuence la mocion que precede, la junta la aprobó prévio un corto debate.» (177. or.). J) 1856. URTEKO BATZARRALDIAK 1856ko uztailaren 10etik 18ra bitarteko Batzarraldietan, Korrejidoreak egindako hitzaldiaren euskarazko bertsio idatzia aurki daiteke, baina aktetatik kanpo (bilduma honetan, 1856 zenbakiko testua). Hori bai, euskaraz egindako ahozko laburpenen aipamenek beren horretan diraute aktetan. a) Uztailak 10 —«Terminada la lectura del precedente discurso que habia sido oido con suma atencion por la Junta, dispuso de la misma que se imprimieran en vascuence y castellano y se repartiesen los ejemplares á todos los apoderados.» (11. or.). b) Uztailak 11 —«En seguida el señor D. Domingo José de Ezénarro, traductor nombrado para la version del discurso del señor Presidente á la lengua vascongada, espuso haber cumplido con su mision, y acordándose á propuesta suya la lectura de la traduccion, se dispuso constase en el acta en nombre del traductor.» (16. or.). c) Uztailak 16 —«Leyóse igualmente en ambos idiomas y quedó aprobado un dictámen de la comision de Instrucción publica […]». (48. or.). —«Asi bien se dio cuenta de una proposicion de varios señores apoderados, solicitando que los escribanos numerales de Vizcaya puedan desempeñar el cargo de secretario de justicia por las razones en que la fundan y despues de vertida al bascuence, es aprobada.» (49 eta 50. orr.). d) Uztailak 17 —«Abierta la sesion se leyó el acta del dia de ayer, y hecha la version de ella al idioma vascongado, fue aprobada sin reparo.» (51. or.). e) Uztailak 18 —«Congregada la Junta el dia diez y ocho de julio de mil ochocientos cincuenta y seis, á la hora y en la forma de costumbre en el mismo local en que habia celebrado sus anteriores sesiones, quedó abierta la de este dia, y leida el acta de la de ayer y vertida al idioma vascongado fue aprobada con solo la rectificación […]». (62. or.).

57


—«Seguidamente se dio cuenta en ambos idiomas del informe evacuado por la mayoria de la comision de caminos […]». (63. or.). K) 1858. URTEKO BATZARRALDIAK Urte horretako batzarraldiak uztailean egin ziren, 5etik 18ra bitartean, hain zuzen ere. Aktetan Korrejidorearen hitzaldia ele bietan aurki daiteke (bilduma honetan, 1858 zenbakiko testua) eta, esan gabe doa hau ere, ahozko erabileraren hainbat frogabide. a) Uztailak 5 —«Terminada la lectura del preinserto discurso, que fue oido con sumo cuidado por la junta y héchose de él una lijera version al vascuence, acordó la junta que se imprima y distribuya entre los señores apoderados, sin perjuicio de procederse á su traduccion por persona competente en la materia, y verificado asi, aparezca inserto en ambos idiomas en las actas de las presentes sesiones que habrán de circularse á los fieles alcaldes y justicias de este solar ilustre» (17 eta 18. orr.). b) Uztailak 9 —«El preinserto dictamen se leyó en castellano y vertió al bascuence; y á propuesta de un señor apoderado, se acordó se discutiera primero en su totalidad y despues en su caso por partes. Abierta discusion respecto á aquella, quedó aprobado el pensamiento. Acto contínuo, se procedió á discutirla parcialmente sobre cado uno de los artículos que comprende y habiéndolo verificado detenidamente en ambos idiomas, fueron aprobados en los términos propuestos por la comision en su precedente informe» (38. or.). c) Uztailak 10 —«Leyéronse luego en castellano y vascuence las dos mociones siguientes […]» (39. or.). d) Uztailak 16 —«Leida el acta del dia anterior en ambos idiomas […]» (69. or). e) Uztailak 18 —«Congregada la Junta el dia diez y ocho de Julio de mil ochocientos cincuenta y ocho en la forma de costumbre en el mismo local en que habia celebrado sus anteriores sesiones, quedó abierta la de este dia, y leida el acta anterior y vertida al idioma bascongado […]» (109. or.). L) 1859. URTEKO BATZARRALDIAK 1859ko deia apartekoa izan zen, ez ohikoa, eta azaroaren 10ean hasi eta 13a arte iraun zuen lanak. Korrejidorearen mintzaldia euskaratu eta idatziz jaso zen (bilduma honetan, 1859 zenbakiko testua) eta, gainera, aurreko eguneko aktaren ahozko laburpenak euskaraz egin ziren. a) Azaroak 10 —«Terminada la lectura del preinserto discurso que fue oido con suma atencion por la Junta, y héchose de él una ligera version al vascuence por el 2º Consultor de este Señorío D. Domingo José de Ecenarro á escitacion de un Sr. apoderado […]» (19. or.). b) Azaroak 11 —«Congregada la Junta general en el mismo sitio el dia once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, y abierta la sesion á la hora y en forma de costumbre, se leyó en castellano y vascuence el acta de la anterior, y quedó aprobada» (21. or.). c) Azaroak 12 —«Continuando sus sesiones la Junta general del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya en el sitio de costumbre el dia doce de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, dióse lectura en ambos idiomas […]» (25. or.).

58


d) Azaroak 13 —«Reunida la Junta general segun costumbre el dia trece de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, dióse lectura en ambos idiomas del acta anterior […]» (30. or.). M) 1860. URTEKO BATZARRALDIAK 1860ko uztailean egin zen ohiko batzarraldia, 9tik 22ra bitartean. Idatzizko testu bakarra dago aktetan, hain justu ere, Korrejidorearen berbaldia (bilduma honetan, 1860 zenbakiko testua); bestetik, akta eta txosten batzuen euskaratzea aipatzen da. a) Uztailak 9 —«Terminada la lectura del preinserto discurso, que fue oido con sumo cuidado por la Junta, y héchose de él una ligera version al vascuence, acordó la Junta que se imprima y distribuya entre los señores apoderados, sin perjuicio de procederse á su traducción por persona competente en la materia, y verificado así, aparezca inserto en ambos idiomas en las actas de las presentes sesiones que habrán de cicularse á los fieles alcaldes y justicias de este solar ilustre […]» (13. or.). b) Uztailak 10 —«Reunida la Junta general en el sitio y forma de costumbre á las nueve de la mañana del dia diez de Julio de mil ochocientos sesenta, continuó sus tareas comenzando por la lectura del acta de la sesion del dia anterior, y esplicado su contenido en ambos idiomas, fué aprobado sin discusion» (15. or.). c) Uztailak 13 —«Continuando sus tareas deliberativas la Junta general del M.N. y M.L. Señorio de Vizcaya, se reunió en el mismo sitio en la forma y á la hora de costumbre el dia trece de Julio de mil ochocientos sesenta, y habiendose leido el acta de la sesion de anteayer, quedó aprobada, despues de haber sido esplicada en vascuence […]» (28. or.). d) Uztailak 14 —«Continuando sus sesiones la Junta general, segun costumbre só el árbol de Guernica, el dia catorce de Julio de mil ochocientos sesenta, y leida el acta del dia anterior en ambos idiomas […]» (34. or.). e) Uztailak 16 —«Congregada la Junta el diez y seis de julio de mil ochocientos sesenta en la forma de costumbre en el mismo local en que habia celebrado sus anteriores sesiones, abierta la de este dia, y leida el acta de la anterior y vertida al idioma vascongado, quedó aprobada.» (47. or.). f ) Uztailak 17 —«La comision de fueros presentó los dos siguientes dictámenes, que se leyeron y fueron luego esplicados en vascuence.» (54. or.). g) Uztailak 19 —«Habiéndose reunido la Junta general el dia diez y nueve de Julio de mil ochocientos sesenta en el mismo sitio en la forma de costumbre para continuar sus pendientes tareas, fueron estas comenzadas por la lectura del acta de la sesion anterior, verificada la cual y esplicada en vascuence, quedó aprobada sin discusion.» (61. or.). h) Uztailak 22 —«Del mismo modo se dió cuenta y leyó, tanta en castellano como en vascuence, el siguiente informe de la comision de culto y clero.» (88. or.). —«Acto contínuo dióse tambien cuenta, leyéndolo en castellano y vascuence, de un informe de la comision de fueros, redactado en los términos siguientes […]». (91. or.).

59


N) 1862. URTEKO BATZARRALDIA 1862. urtean, ohi bezala, batzarraldiak uztailean egin ziren, hil horren 7tik 19ra. Euskararen erabilerari dagokionez, idatzizko forman Korrejidorearen hitzaldia dago (bilduma honetan, 1862 zenbakiko testua), eta ahozko mailan, berriz, aipamen bat baino gehiago. a) Uztailak 8 —«Reunida la Junta general en el sitio y forma de costumbre á las nueve de la mañana del dia ocho de julio de mil ochocientos sesenta y dos, continuó sus tareas comenzando por la lectura del acta de la sesion del día anterior, la cual, esplicado su contenido en vascuence, fue aprobada en seguida sin discusion.» (19. or). —«A mocion de un señor apoderado acordó la Junta se consigne aquí que en la sesion de ayer oyó con suma atencion y agrado el discurso pronunciado por el Sr. Corregidor, que se imprimiera en ambos idiomas y distribuyesen los ejemplares á todos los apoderados sin perjuicio de que se inserte en las actas de su razon.» (21. or.). b) Uztailak 10 —«Congregada la Junta el dia diez de Julio de mil ochocientos sesenta y dos en la forma acostumbrada en el mismo local en que habia celebrado sus anteriores sesiones; abierta la de este dia, leida el acta del anterior y vertida al idioma vascongado, quedó aprobada […]» (35. or.). c) Uztailak 11 —«Se leyó el acta del dia de ayer, y vertida al idioma vascongado, fue aprobada.» (44. or.). d) Uztailak 12 —«Leida el acta del dia anterior y vertida al idioma vascongado, fue aprobada.» (49. or.). —«Y volviendo á entrar inmediatamente en el salon el dicho señor Ecénarro dio las gracias al Congreso en un sentido discurso que pronunciado en ambos idiomas, fué escuchado con sumo agrado» (53. or.). e) Uztailak 17 —«Congregada la Junta el diez y siete de julio de mil ochocientos sesenta y dos en la forma de costumbre, abierta la sesion y leida el acta de la anterior, vertida al idioma vascongado, quedó aprobada.» (75. or.). f ) Uztailak 19 —«Se procedió en seguida á la lectura de un informe de la comision de Beneficencia […] y tan luego como se hizo su version al idioma vascongado[…]». (122. or.). Ñ) 1864. URTEKO BATZARRALDIAK Batzarraldi hauen aktetan euskarazko testuen kopurua handitu egiten da; guztira hiru testu agertzen dira uztailaren 11tik 25era ospatu ziren batzarraldien agirietan (bilduma honetan, 1864.1, 1864.2 eta 1864.3 zenbakiko testuak). Horiez gain, akten ahozko laburpena ere azpimarratu beharra dago. a) Uztailak 11 —«Terminada la lectura del preinserto discurso un señor apoderado dirigiendose a la Junta propuso se diera al señor Presidente un voto de gracias, y que se imprimiera y circulase en ambos idiomas. (17 eta 18. orr.). b) Uztailak 13 —«El señor apoderado de Guernica propuso á la Junta acordara conste en el acta el entusiasmo con que se escuchó el discurso de la Diputacion general y que impreso en ambos idiomas se repartiera y circulára, constando además en el acta.» (25. or.). —«La junta tributó unánime el solemne voto de gracias que se pedia en la mocion, acordándose además que conste en el acta y que mañana se traiga por escrito el discurso, para que traducido al vacuence se imprima y circule en la forma acostumbrada.» (27. or.).

60


c) Uztailak 14 —«Continuando sus sesiones la Junta general, só el árbol de Guernica, el dia catorce de Julio de mil ochocientos sesenta y cuatro, y leida el acta del día anterior en ambos idiomas, quedó aprobada.». (38. or.). d) Uztailak 15 —«Leida en ambos idiomas el acta de la sesion anterior, fue aprobada.» (40. or.). e) Uztailak 18 —«Prosiguiendo en sus deliberaciones la Junta general en la Iglesia juradera de Santa María la antigua, só el árbol de Guernica el dia diez y ocho de Julio de mil ochocientos sesenta y cuatro, abierta la sesion á las once de la mañana, fue leida la última acta de diez y seis del corriente en ambos idiomas, y se aprobó sin discusion.» (55. or.) f ) Uztailak 19 —«Abierta la sesion por el Sr. Presidente, y leida y esplicada en vascuence el acta de la del dia anterior, quedó aprobada sin discusion.» (57. or.). g) Uztailak 20 —«Continuando la Junta sus tareas en el mismo sitio el dia veinte de Julio de mil ochocientos sesenta y cuatro, se leyó el acta de ayer en ambos idiomas […]». (70. or.). h) Uztailak 21 —«Continuando la Junta general sus deliberaciones, en el mismo sitio que los dias anteriores, el veinte y uno de Julio de mil ochocientos sesenta y cuatro, abierta la sesion y leida el acta del dia precedente en ambos idiomas […]». (72. or.). i) Uztailak 23 —«Reunida en el mismo sitio la Junta general el dia veinte y tres de Julio de mil ochocientos sesenta y cuatro, para la prosecucion de sus trabajos deliberativos; y abierta la sesion en la forma de costumbre, se leyó el acta de la de ayer y vertida al vascuence […]». (108. or.). —«El Sr. Aldamar aprovechó este intérvalo para tomar algun descanso y reprodujo en vascuence la parte mas esencial de su discurso con las mismas muestras de entusiasmo y adhesion.» (110. or.). j) Uztailak 25 —«Acto contínuo á propuesta de un señor apoderado se acordó el mencionado mensaje se dirija en castellano y vascuence.» (136. or.). O) 1866. URTEKO BATZARRALDIA 1866. urteko ohiko batzarraldiak uztailaren 2tik 13ra bitartean egin ziren Gernikan. Batzarraldion aktetan inoiz baino testu gehiago aurki daitezke euskaraz. Halakoak bost dira (bilduma honetan, 1866.1, 1866.2, 1866.3, 1866.4, 1866.5 zenbakiko testuak). Ahozko erabileraren lekukotzak ere ez dira falta. a) Uztailak 3 —«Terminada la lectura del preinserto Discurso-memoria que fué oido con suma atencion y agrado por la Junta, asi como la version al vascuence que de él se hiciera, se acordó á mocion de un señor apoderado dar las gracias á S.S. por los sentimientos patrioticos en él manifestados, y que se circulára impreso á todos los apoderados, constando su traduccion vascongada por apéndice de las actas de las presentes Juntas.» (24. or.). b) Uztailak 4 —«Reunida la Junta general en el sitio y hora de costumbre el dia cuatro de Julio de mil ochocientos sesenta y seis, se leyó el acta de la sesion anterior que luego de vertida al vascuence para inteligencia de los que no poseian bien el idioma castellano, quedó aprobada sin discusion.» (36. or.).

61


c) Uztailak 5 —«Congregada la Junta general, según costumbre, só el árbol de Guernica este dia cinco de Julio de mil ochocientos sesenta y seis, y leida el acta de la sesion anterior en ambos idiomas, quedó aprobada.» (43. or.). d) Uztailak 7 —«Congregada la Junta en la forma de costumbre este dia siete de Julio de mil ochocientos sesenta y seis, se leyó el acta de la sesion de ayer en ambos idiomas, y quedó aprobada.» (61. or.) —«[…] despues de haber dado en su vista esplicaciones satisfactorias el señor Diputado de turno tanto en castellano como en vascuence, la Junta vino en aprobar en todas sus partes el referido informe.». (63. or.). —«Terminada su lectura en castellano, el señor apoderado de la anteiglesia de Guizaburuaga, lo tradujo al vascuence y propuso un voto de gracias al autor.» (66. or.). f ) Uztailak 10 —«Abierta la sesion por el señor Presidente se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada sin reparo, despues de haber sido esplicada en vascuence.» (72. or.). g) Uztailak 11 —«Abierta la sesion con la lectura del acta de la anterior, y esplicada que fue al vascuence […]». (86. or.). —«Terminada la lectura del informe de la mayoria de la Comision citada y voto particular de la minoría, en cuanto acabó de hacerse su version al vascuence, algunos señores apoderados pidieron la palabra». (96. or.). h) Uztailak 12 —«Leida el acta del día anterior y hecha su version al vascuence […]». (101. or.). —«Y la Junta á propuesta del señor apoderado de Guernica acordó se insertára dicha comunicacion en esta acta consignando en ella que Vizcaya habia escuchado la lectura de tan ardiente como espresiva manifestacion con el mayor entusiasmo, júbilo y placer; y á propuesta del señor apoderado de Abadiano, se acordó tambien que traducida al vascuence conste ademas en este idioma en actas.» (103. or.). i) Uztailak 13 —«Abierta la sesion con la lectura del acta de la anterior, y esplicada que fue al vascuence, quedó aprobada.» (113. or.). —«Terminada la lectura de dichos informes y esplicados que fueron al vascuence […]». (115. or.). —«El señor apoderado de la anteiglesia de Arrázua propuso á la Junta en idioma vascongado, se sirviera acordar fuesen reelegidos los actuales señores Diputados generales en ejercicio.» (117. or.). —«Seguidamente se levantó el Diputado general D. José de Zabálburu y dijo […] La junta asi lo acordó, mandando á peticion del apoderado de Abadiano, que se imprimiera en vascuence y castellano el discurso del señor Diputado de turno». (120. or.). —«La Junta en su vista con ardiente entusiasmo aclamó y victoreó á su digno Corregidor, acordando […] y que estos dos discursos constasen íntegros en el acta en castellano y vascuence.» (127. or.). P) 1868. URTEKO BATZARRALDIA Uztailean egin ziren urte horretako ohiko bilerak, 6tik 20ra bitartean. Batzarren aktek Korrejidorearen hitzak jasotzen dituzte euskaratuta (bilduma honen 1868 zenbakiko testua); halaber, ahozko erabilerari buruzko aipamenak oso ugariak dira.

62


a) Uztailak 6 —«[…] el Sr. Corregidor pronunció, para abrir la junta, el siguiente discurso que fué oido con suma atencion y con marcadas muestras de satisfaccion verdadera, tanto porque revela una protesta de afecto, amor, y adhesion al Pais, como por el lenguaje digno con que estaban espresados sus elevados sentimientos; y la Junta, despues de una ligera version al vascuence, acordó dar á S. S. I. un voto espresivo de gracias, mandando que aquel se imprima y circule en la forma de costumbre.» (14. or.). b) Uztailak 7 —«Leyóse el acta de la de ayer, y hecha su version al vascuence fue aprobada.» (31. or.). c) Uztailak 9 —«Abierta discusion sobre la esposicion y comunicacion de que se ha hecho mérito, despues de haberse esplicado su contesto en lengua vascongada para la debida inteligencia de los señores apoderados que no poseen el habla castellana […]». (46. or.). d) Uztailak 11 —«A esta esposicion acompañan el folleto que la ha motivado y de cuyos párrafos mas graves se dió lectura, haciéndose la version de ambos documentos al idioma vascongado.» (62. or.). —«Fué aprobado despues sin discusion el informe siguiente de la Comision de caminos y ferrocarril, de que se dio cuenta, leyéndolo en castellano y haciendo version al vascuence.» (64. or.). e) Uztailak 13 —«Abierta la sesion por el Sr. Presidente, se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada sin reparo despues de haber sido esplicada en vascuence.» (67. or.). f ) Uztailak 14 —«Congregada la Junta en el mismo sitio y hora y con iguales formalidades que los dias anteriores, el catorce de Julio de mil ochocientos sesenta y ocho, leida el acta de la sesion anterior y vertida al idioma vascongado, quedó aprobada.» (76. or.). g) Uztailak 15 —«Reunióse la Junta general el dia quince de Julio de mil ochocientos sesenta y ocho en el mismo sitio y en la forma de costumbre, y abierta la sesion se leyó y vertió al idioma vascongado el acta de la Junta anterior que fué aprobada […]». (85. or.). h) Uztailak 16 —«Siguiendo la Junta general el curso de sus deliberaciones en el mismo sitio que en los dias anteriores el diez y seis de Julio de mil ochocientos sesenta y ocho, dióse principio á la sesion á la hora y en la forma de costumbre, y habiéndose leido en seguida el acta de la sesion anterior y vertida al vascuence, fué aprobada.» (94. or.). —«Terminada la lectura de ambos informes, y despues de haberse dado á entender su contenido en vascuence […]». (96. or.). i) Uztailak 17 —«Congregada la Junta general segun costumbre só el árbol de Guernica este dia diez y siete de julio de mil ochocientos sesenta y ocho, leida el acta de la sesion anterior y vertida al idioma vascongado, fué aprobada […]». (105. or.). —«Dióse cuenta en ambos idiomas del dictámen siguiente de la Comision especial del ferrocarril de Triano.» (110. or.). j) Uztailak 18 —«Abierta la sesion por el Señor Presidente, se leyó el acta de la del dia anterior, y se esplicó en vascuence, quedando aprobada […]». (117. or.).

63


k) Uztailak 19 —«Abierta la sesion con la lectura del acta anterior y vertida al idioma vascongado, fué aprobada […]». (159. or.). Q) 1870. URTEKO BATZARRALDIAK Urte horretako bilkurak, ohi bezala, uztailean egin ziren, hil horren 4tik 16ra bitartean. Euskaraz idatzitako testu bakarra, hala ere, ez dagokio Korrejidorearen berbaldiari, baizik eta Bizkaiak Aita Santuari bidalitako mezuari (bilduma honen 1870 zenbakiko testua). Ahozko itzulpenak eta batzarkide baten parte hartze elebiduna ere ageri dira aktetan. a) Uztailak 5 —«Leyóse el acta de la de ayer y fué aprobada con la adicion propuesta por la representacion de Bilbao de que el discurso del Excmo. Sr. Corregidor leido en la Junta precedente se traduzca al vascuence y conste en el cuaderno de actas.» (19. or.) b) Uztailak 7 —«El apoderado de Gatica, Sr. Zugazaga, despues de hacer algunas observaciones en ambos idiomas […]». (47. or.). c) Uztailak 15 —«Antes de procederse a la discusion de este asunto, el Sr. Presidente preguntó á los autores de la mocion […] dicho Sr. Presidente, admitida esta declaracion, concedió al apoderado de la villa de Portugalete la palabra para apoyarla. Y la apoyó, asi como en idioma vascongado el Sr. D. Pedro Allendesalazar, aprobando la Junta por unanimidad la mocion, y encargando á la Diputacion general elevára á su Santidad el mensaje á que se contrae, tambien que éste se imprima y se circule al Pais en ambos idiomas.» (110 eta 111. orr.). R) 1872. URTEKO BATZARRALDIAK 1872ko abenduaren 5etik 7ra egin ziren batzarraldiak. Testu idatzi bakarra dago, ahaldun baten berba batzuk, alegia. Horixe da bilduma honetara jaso den azkeneko testu idatzia (bilduma honen 1872 zenbakiko testua). Ahozko erabilerarik ere bada, akten arabera. a) Abenduak 5 —«A peticion de la representacion de Bilbao, la Junta declaró haber oido con gusto el preinserto discurso del señor Corregidor, mandando que se imprima en ambos idiomas, y se circule con profusion por los pueblos del Señorío». (18. or.). b) Abenduak 7 —«Reunida la Junta general en el sitio y forma de costumbre el dia siete de Diciembre de mil ochocientos setenta y dos para continuar sus tareas, se leyó y vertió al idioma vascongado el acta de la celebrada ayer, la que fue aprobada.» (25. or.). —«[…] surgiendo, antes de que tuviera lugar [bozketa bat], el incidente de que el Sr. Corregidor se viese en la necesidad de dirigir una amonestacion al apoderado de Gorocica Sr. Basterra por haberse permitido, al espresar en vascuence el punto que iba á votarse, por levantados y sentados, algunas palabras de consejo y de instruccion para votar, á los señores apoderados; impidiéndole S. S. por dos veces dar esplicacion ninguna sobre su conducta en el particular.» (28. or.). —«Terminada su lectura, á propuesta del apoderado de Bilbao señor Villabaso, la Junta acordó por unanimidad que se consignara espresamente en el acta que habia escuchado con atencion profunda y sostenido interés, la lectura del elevado y notable documento que acabada de leer el señor diputado interino. Que, dada su importancia y la trascendencia de los puntos que abarcaba, fuese inmediatamente impreso en ambos idiomas y circulado profusamente por el pais […]». (54 eta 55. orr.).

64


—«Acto continuo, el Sr. Diputado D. José Maria de Murga hizo su manifestacion en ambos idiomas en los siguientes términos […]». (57. or.). S) 1876. URTEKO BATZARRALDIAK Saio bi egin ziren urte horretan: aparteko batzarraldia, apirilaren 24 eta 25ean, eta ohikoa, irailaren 25etik urriaren 7ra arte. Biak Bilbon izan ziren. Udaberriko jardunean ahozko erabileraren gaineko aipamenak badira. a) Apirilak 24 —«Terminada la lectura del preinserto discurso, cuyos benevolentes términos fueron escuchados con marcadas muestras de agradecimiento por la Junta, y héchose de él una ligera version al vascuence […]». (16. or.). b) Apirilak 25 —«Continuando sus sesiones la Junta general extraordinaria del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya en el Salon de actos del Instituto Colegio general, sito en esta I. villa, el dia veinte y cinco de Abril de mil ochocientos setenta y seis, dióse lectura en ambos idiomas del acta del día anterior, y fue aprobada.». (19. or.). —«Se leyó igualmente, con version al vascuence, el informe de la comisión de señores Padres de Provincia […]». (19. or.). Irail aldean egindako batzarren aktetan ahozko erabilerak barra-barra agertzen dira. a) Irailak 27 —«Reunida la Junta el dia veintisiete de Setiembre de mil ochocientos setenta y seis á la hora y en la forma de costumbre en el mismo local en que habia celebrado sus anteriores sesiones, quedó abierta la de este dia; y leida el acta de la de ayer y reseñada en idioma vascongado […]». (48. or.). b) Irailak 28 —«Continuando en sus deliberaciones la Junta general en el salon de actos del Instituto Colegio de Vizcaya, sito en esta I. villa, el dia veintiocho de Setiembre de mil ochocientos setenta y seis y abierta la sesion á la hora de costumbre, fué leida el acta de la anterior, y reseñada en vascuence, quedó aprobada sin oposicion ni reparo.» (52. or.). —«Leyóse y se resumió en vascuence un dictámen de la Comisión de Culto y Clero […]». (54. or.). c) Irailak 29 —«Reunida la Junta en el sitio y hora y con iguales formalidades que los dias anteriores en veintinueve de Setiembre de mil ochocientos setenta y seis, leida el acta de la sesion anterior y reseñada en vascuence, quedó aprobada sin reclamacion alguna.». (61. or.). —«El apoderado de Bilbao Sr. Villabaso rogó á la Junta se destinase esclusivamente á las señoras una parte de la tribuna pública, como debido tributo de galanteria á su sexo y en consideracion al interés que á las vizcainas inspiran siempre los asuntos que atañen al bien procomun. Esplicada por el Sr. Areitio en vascuence la petición, la Junta accedió á ello con evidentes muestras de satisfaccion y espontaneidad.» (61. or.). d) Irailak 30 —«El Sr. Padre de Provincia D. Manuel de Gogeascoechea, despues de traducir al vascuence dicho dictamen […]». (82. or.). e) Urriak 2 —«Congregada la Junta general en la forma de costumbre el dia dos de Octubre de mil ochocientos setenta y seis en el sitio de las precedentes, prosiguió el curso de sus sesiones comenzando por la lectura de la anterior, la cual se halló conforme con lo acordado, y hecha su esplicacion en vascuence, fue aprobada.» (85. or.).

65


f ) Urriak 3 —«Reunida la Junta general en el salon de actos del Instituto Colegio de Vizcaya el dia tres de Octubre de mil ochocientos setenta y seis […] se leyó el acta de la anterior, y reseñada en vascuence, fue aprobada.» (89. or.). g) Urriak 4 —«Continuando en sus deliberaciones la Junta general en el salon de actos del Instituto Colegio general de Vizcaya el dia cuatro de Octubre de mil ochocientos setenta y seis, abierta la sesion á la hora señalada fué leida el acta anterior, y reseñada en vascuence, quedó aprobada.» (99. or.). —«Acto continuo se leyó el siguiente informe de la Comision de Fueros, cuya reseña se hizo en vascuence […]». (101. or.). —«Diósele lectura en seguida y se reseñó en vascuence, el siguiente dictámen de la Comision especial de lengua vascongada […]». (118. or.). h) Urriak 5 —«Reunida la Junta general en el sitio y forma que los anteriores, el dia cinco de Octubre de mil ochocientos setenta y seis para continuar sus tareas, se dió lectura al acta de la sesion de ayer, que reseñada en vascuence, fue aprobada […]». (122. or.). i) Urriak 6 —«Siguiendo la Junta general el curso de sus deliberaciones, se congregó á las nueve de la mañana de hoy seis de octubre de mil ochocientos setenta y seis en el mismo sitio y en la forma de ayer, y leida el acta anterior, y vertida al idioma vascongado, fue aprobada.» (130. or.). —«Abierta discusión sobre este dictámen, que por su importancia fue traducido al vascuence […]». (142. or.). —«Leyéronse y se vertieron verbalmente al vascuence los dos siguientes dictámenes de la mayoría y la minoría de la precitada Comision de Culto y Clero.» (143. or.). —«Pedida la votación nominal se advirtió en ambos idiomas que los señores apoderados que dijesen si, aprobaban el dictamen de la minoría, y los que dijesen no le desechaban.» (146. or.). j) Urriak 7 —«Reunida la Junta en el mismo sitio y hora, y con iguales formalidades que los dias anteriores, en siete de octubre de mil ochocientos setenta y seis, leida el acta de la sesion anterior y reseñada en vascuence, quedó aprobada […]». (148. or.). T) 1877. URTEKO BATZARRALDIAK 1877koak dira Bizkaiko Batzar Nagusien azken batzarraldiak. Bilbon egin ziren apirilaren 18tik 26ra bitartean. Euskarari buruzko aipamenak ez dira falta hilzoriko Batzarren aktetan. a) Apirilak 18 —«Inmediatamente el apoderado de Bilbao propuso á la Junta declarase que habia oido con satisfaccion el preinserto discurso y acordase se imprimiese y circulase en castellano y vascuence […] se aceptó por unanimidad la proposicion.» (14. or.). b) Apirilak 19 —«Continuando sus tareas deliberativas la Junta general extraordinaria del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, se reunió en el mismo sitio, en la forma de ayer y á la hora de costumbre, el dia diez y nueve de Abril de mil ochocientos setenta y siete, y habiéndose leido el acta de la sesion anterior, reseñándola en vascuence, quedó aprobada […]». c) Apirilak 21 —«Abierta la sesion en el sitio y á la hora misma que en los dias anteriores y con iguales formalidades, el veintiuno de Abril de mil ochocientos setenta y siete, con la lectura del acta del anterior, y á luego de haberse hecho la version de esta al vascuence […]». (23. or.). 66


d) Apirilak 23 —Congregada la Junta general á la hora y en el sitio de costumbre el dia veintitres de Abril de mil ochocientos setenta y siete […] se leyó y reseñó en vascuence el acta de la anterior […]». (27. or.). 2.4. Ahozkotik idatzizkora: kontu-arrazoiak Aldarte berrian jarri zuten euren burua Bizkaiko Batzar Nagusiek XIX. mendean. Euskarazko erabilera ezaguna bazitzaien ere, idatzizkoarekin hasteko kontu-arrazoiak argitu behar dira. Arrazoi franko aurki daitezke horretarako. Aiurri desberdinetakoak dira horiek, eta garai horietako errealitatearen ondore bere-berezkoak. Badira, bide beretik ekinez, aurretiaz azaldu horrekin bat etorri eta soziolinguistikaren ikuspegitik jaso daitezkeen argumentuak. Lehenik ere esanak dira halakoak. Batzar Nagusietan errepikatzen zen Bizkaiko biztanleen arteko ohiko egoera, hau da, hizkuntzen arteko egoera diglosikoa. Diglosia hori, hasteko, diglosia egonkorra dela baiezta daiteke. Gaztelania zen nagusi zeregin guztietan, idatzizkoetan bereziki. Euskara ere aukeran, ordezko mailan behinik behin. Itxura denez, helburua ez zen, Frantziako Iraultzaren garaian bezalaxe, herri xehea gaztelaniadun bihurtzea, ezpada euskara informazioaren (eta, beharbada, kontrolaren) lanabesa izatea, eta, neurri batean ere, kargu publikoaren jarduerarako giltza102. Bestalde ere, aspaldi zirriborratuta dagoen egitasmoaren barruan, esan daiteke elebitasunik gabeko diglosian bizi zirela Bizkaiko Batzar Nagusiak. Gutxiengo baten (kargudun, legelari, jabe, jauntxo, etab.) elebitasunak ez du hausten gehiengoaren euskal elebakarra. Azken horrek, horratik, bazuen abagunea bere hizkuntza erabiltzeko, erabilera hori mugatua bazen ere103. 102 OYHARÇABAL, B.: «Statut et évolution des lettres basques durant les XVIIéme et XVIIIeme siècles», Lapurdum, VI (2001), 271 eta 272. orr.: «et l´ideé de bilinguisme, parfois évoquée à propos de la réalisation de traductions des textes révolutionaires, outre qu´elle fut conçue chez certains de ses promoteurs comme un instrument à fonctionnalité double d´acculturation et de déculturation linguistique, resta lettre morte en Pays Basque». Ikus, orobat, GAZIER, A. (sarrera eta oharrak): Lettres a Grégoire sur les patois de France (1790-1794), Slatkine Reprints, Genéve, 1969, 158.etik 160.erako orr. Esanahi desberdinekoa, esaterako, eta beste eite batekoa, honako hau, Bizkaiko Batzar Nagusietan 1876. urtean proposatua: «El apoderado por Bilbao Sr. Villavaso hizo verbalmente una moción, prévio dictamen del Sr. Consultor, que opino era lícito hacerlas en aquella forma…se estatuyese como obligatorio el conocimiento, siquiera fuese elemental, de la lengua vascongada y la legislación é historia del Señorío para obtener destinos por primera vez, tanto en la Administración señorial como en la municipal… La Junta dando á este asunto toda la importancia que merecía, acordó que el señor apoderado por Bilbao tuviese á bien escribir su moción, en cuyo supuesto se nombrase inmediatamente una Comisión especial compuesta de dos apoderados por Merindad que examinase la expresada moción y diese dictámen sobre ella». Berehala osatu zen batzorde hori, aktetan ageri denez: 1876ko Batzar Nagusietako aktak, udazkeneko batzarraldia, 68. or. 103 FISHMAN, J.: «Bilingualism with and without Diglossia; Diglossia with and Without Bilingualism», The Journal of Social Issues, XXIII-2 (1967), 33. or.: «Since the majority of elites an the majority of the masses never interacted with one another they did not form a single speech community (i.e. their linguistic repertoires were discontinuous) and their intercommunucations were via translators or interpretors (a certain sign of intragroup monolingualism). Since the majority of the elites and the role repertoires too were too narrow to permit widespread societal bilingualism to develop. Nevertheless, the body politic in all of its economic and national manifestations tied these two groups together into a “unity” that revealed an upper and a lower class, each with a language appropiate to its own restricted concerns». FISHMAN, J.: «Bilingualism and Biculturism as Individual and as Societal Phenomena», The Rise and Fall of the Ethnic Revival, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1985, 39.etik 56.erako orr.; NINYOLES, R.: Idioma y poder social, Colección de Ciencias sociales, Serie de sociología, Editorial Tecnos, Madril, 1972, 33. or.: «Teóricamente, esta dualidad o escisión lingüística no comporta el deplazamiento de un idioma por el otro, ya que la

67


Hortik etor daitezke egoera honen nondik norakoak. Hura ere XIX. mendean Euskal Herriak bizi zuen egoerari lot dakioke. Jakina denez, XIX. mende horretan, Euskal Herriko lurralde forudunetan berezko erregimen juridiko-administratiboa dago bizirik. Nondik-nahi begiratuta ere, husten doa hori urtez urte, karlistaldien ondorioz eta Espainiako estatuaren ziztada eraberekotzailearen indarrez. Murrizketa horiek gorabehera, argi dago euskal esparru horretan, berebiziko antolaketa politiko-administratiboak iraun zuela, estatu mugatu baten antzekoa. Ajeak aje, lehenengo karlistaldiaren osteko lege-dekretuek oraindik bermatzen diete euskal lurralde forudunei harako alor berezia, bertako agintariek menderatuko dutena104. Lurraldez lurraldeko estatu mugatu horrek erakusten du euskara erabiltzeko gogoa. Horra ere, luzaroko katea, Bizkaiko lurraldean gauzatzen dena, Batzar Nagusietako testuen bitartez. Segida izango du horrek, lehen esan legez, 1877. urteaz gero ere, Bizkaiko Aldundiaren bultzadaz, lantzean behingo testuen euskaratzeaz105. Erpina, bistan da, 1917. urtean dator, abertzaleek Bizkaiko Aldundirako hauteskundeak irabazi ostean, orduan hasten baita euskaratzelan baten habe sendoak ezartzea106. Euskara erabiltzeko tradizioa, beraz, ez urruna, urria baizik; ez ugaria, mugatua baino; ez apartekoa, ezpada gertu-gertua. Artean, ez ahantzi, liberalismoaren tenkadura gainezka datorkio forutasunari. Euskara ararteko zuen Bizkaiko Batzar Nagusietako agintari-gizataldeak. Ildo beretik ere, kontraesaneko gerta daiteke aurreko hori euskarazko testugintzarekin. Nola uztartu, egoera egonkor horretan, goi hizkuntza izan, eta idatzizko eta lumazko zeregin guztietan aise eta aske zebilen gaztelania, euskara gajoarekin, azken horrek, nekez eta trakets, narras, idazteko modu hasi berrietan ziharduela? Norainokoa izan zuten Bizkaiko Batzar Nagusi horiek euskara idaintercomunicación de los grupos culturales es muy limitada. En tanto que persitan las condiciones económicas y sociales que favorecen la distanciación, la inaccesibilidad a los roles lingüísticos del otro grupo impedirá el cambio. Así, la situación puede llegar a mantenerse estable durante largos períodos, y la superposición lingüística persistirá en la medida en que exprese una apropiación distinta de las funciones socialmente atribuidas. En las relaciones endogrupales, la regla será mantener el monolingüismo. Volveremos más tarde sobre esta situación tipo, pero bastará citar como ejemplo la naturaleza de las relaciones lingüísticas que antes de la I Guerra Mundial caracterizaron las élites y las clases campesinas. En numerosas casos, mientras los estratos superiores adoptaron el francés o alguna otra lengua A dentro del propio grupo social, las capas inferiores usaban exclusivamente la lengua del país. Así ocurre, por citar un caso, con el comportamiento de la aristocracia rusa, agudamente descrito por DOSTOIEWSKY. Ni ésta ni el pueblo ruso eran propiamente bilingües, al punto que sus relaciones quedaban en ciertos casos confiadas a los intérpretes». Legegintzaren ikuspegi sozilinguistikaz, SÁNCHEZ CARRIÓN. J. M. “TXEPETX”: Un futuro para nuestro pasado, Donostia, 1987, 215.etik 217.erako orr. 104 RUBIO POBES, C.: Revolución y tradición (El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868), Siglo XXI de España Editores S. A., Madril, 1996, 186. or.: «Asimismo, el control que los fueristas ejercían de las diputaciones vascongadas les permitió convertir a los boletines oficiales de sus provincias en órganos al servicio de su propia ideología. El establecimiento de estos boletines, que comenzaron a publicarse en las Vascongadas en 1834, respondía al proceso de radicalización administrativa que se inició al final del reinado fernandino (la orden de creación de boletines es de abril de 1833), tratando de sustituir el arcaico y costoso sistema de veredas para la transmisión de las disposiciones gubernamentales por otro más práctico, rápido y económico». Estatuko arauen argitaratzeari buruz, XIX. mendean, ikus: LORENTE SARIÑENA, M.: La voz del Estado. La publicación del las normas (1810-1889). Boletín Oficial del Estado, Madril, 2001. 105 EUSKALTZAINDIA: Euskararen liburu zuria, Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca, Bilbo, 1977. 106 GALLASTEGI, C., LOBERA, G. eta URRUTIA, A.: «Euskerazko testugintza juridiko-administratiborako osagaiak: Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien zirkularrak (1917-1920)», Karmel, 4 (1999) 3.etik 19.erako orr.

68


tzizko tenorean bultzatzeko asmoa? Nola estekatu diglosia-egoera hori, euskarazko testuen idazketarekin? Erantzuna, nonbait, bestetik datorke. AKESOLOk maisuki gogoratu duenez, Batzar Nagusietan ari ziren ahaldun euskaldunek ahozko itzultze-lanean ziharduten. Kanporako, ordea, testugintza zainduago baten bidez jokatzen zen, euskal letretako adituei itzultzelanak aginduz. Horrek erakusten du, hizkuntzen artean, euskara babesteko gogoa, foru eta ohiturekin batera izan zedin hura euskaldun bakuntasunaren adierazle eta erakusle107. Hitz horiek, alabaina, galbahetik igaro beharrekoak dira. Eta zedarriztatze-lanean, eragin eta indar batzuk dira jokoan. Besteak beste, honako hauek, soziopragmatikaren ikuspegitik: a) Testugintza horrek, ziur asko, bazuen lehendaniko xedea, alegia, testu horien ahozkatzea, eta, horren bitartez ere, testuon ulergarritasuna. Horretara eta jarraian jorratuko den pedagogiaren alorrera zuzenduta daude itzultzailearen hizkuntza-hautuak, batez ere, lexiko eta esamoldeetan. Bego horren esana, geroago esango denaren iragarle. Hainbatez, euskara zen bitarteko hitza, gaztelaniaz deus ere edo ezer gutxi zekiten ahaldun haientzat108. Horixe zen, bestalde, Elizak mendeetan izan zuen zeregina, lehen adierazi den moduan, mundu ofizialaren eta herritarren arteko bitartekotza egitea, herritarrak meza eta abarreko ekitaldietara batzen zituenean. Euskaraz, hortaz, eta mezua bera ulertzen ez zutenentzat egokitua. Hor dago lehen pausoa, Batzar Nagusietan bat-bateko interpreteek ontzen zutena. Gogora bedi formula: «el cual despues de haberle traducido verbalmente al idioma vascongado, para completa inteligencia de los Señores que no poseyesen el habla castellana»109. Ohargarriak, eta aurki azalduko denaren bidegileak, interprete-lana egin zutenen ezaugarriak. Horiek jauntxo-taldearenak ziren, hain justu ere, gaztelania jakiteko aukera zuen talde bakarraren partaideak. b) Testugintza horren barruan bada osterantzeko helburua ere. Helburu edo eginkizun hori, bistan da, pedagogiaren eraginpekoa da, XIX. mendeko gertaerek erakarri zutena. Ildo beretik, foru eta usadioak bertan behera zetozen hartan, Bizkaiko Batzar Nagusiak behin eta berriro agertzen dira, bertako ahaldunen bidez, foruen eta konstituzioaren arteko eztabaidetan, lekuko eta auzilari. Han euskaratzen dira foru-testurik pisuzkoenak. Han ere eztabaidatzen foruen etorkizunari dagozkion autuak110. Han ere, ez ahantzi, Korrejido107 AKESOLO, L.: Idazlan guztiak, Karmel Sorta-1, Ediciones El Carmen (Karmel), Larrea-Zornotza, 1989, 89.etik 103.erako orr. 108 BOYER, H. eta GARDY, P.: Dix siècles d’usages et d’images de l’occitan, L’Harmattan, Paris, 2001, 77 eta 78. orr.: «Pour dépasser ce paradoxe, il faut donc poser comme programmée, une oralisation, sûrement publique, de ces impromés, aussi bien des «prônes» que des «abis», par des «lettrés» ayant une connaisance plus ou moins égale des deux langues en présence, et dont j’ai déjà évoqué le rôle décisif dans la communication politique sous la Révolution. [...] Il y a dinc bien «une parole médiatrice» qui «se fait lectrice pour les illettrés ou les mal letres» (CHATIER, 1987: 203). Et qui justifie les décisions prises par des Sociétés populaires, après délibération, de publier des discours politiques en occitan». BOYER, H.: «Le “patois” efficace? Une approche sociopragmatique des mises en texte de la Révolution en langue minorée». BOYER, H. eta beste batzuk: Le texte occitan de la Période Révolutionnaire (1788–1800). Inventaire, approches, lectures, Section Française de l´Association Internationale d´Études Occitanes, Montpellier, 1989. ALÉN GARABATO, M. C.: Quand le « patois » était politiquement utile, L’Harmattan, Paris, 1999. 109 1833ko Batzar Nagusietako aktak, 13 or. 110 Horien artean, zer esanik ez, Bizkaiarentzat guztiz erabakigarriak izan ziren 1839-1841 urte bitarteko lege xedapenak. Aderazgarri oso, bide horretatik, 1844. urtean Bizkaiko Batzar Nagusietan gertaturiko eztabaida: «La calma, la compostura y la dignidad se notaban en todos los movimientos y semblantes. Un señor apoderado pidió… la lectura de la ley de 25 de Octubre de 1839 y Real decreto de 16 de Noviembre del propio año… La presidencia, accediendo á este deseo, mandó que se leyesen, y se leyeron en efecto los indicados documentos; y fueron en seguida vertidos al vascuence, á fin de que pudieran comprenderlos bien los señores apoderados que no poseen á fondo la lengua castellana» (1844ko Batzar Nagusietako

69


reak erakusten ditu, urtero-urtero, Espainiako Koroaren kezkak eta intziriak. Ezin zokondoan utzi kezka horiek Batzar Nagusietatik kanpo ere zabaltzen zirela, testu bera Bizkaiko alkate eta bestelako agintariei banatzen baitzitzaien, euskarazko bertsio horretan, publikotasun eta informaziorako zehazbidean111. Ahozkoak gehi kanporako kezka horiek ahalbidetzen dute, berbarako, 1844 eta 1858. urteetako formula. Hiru osagai dira hor, esandakoaren zinaldari eta laburpen: a) bat-bateko interpretaritza; b) gerogarreneko itzulpen idatzia; eta c) testuaren zabalkundea. Idatziak labur dihardu: «Habiendo algunos señores apoderados significado el deseo, no solo de que se insertase en el acta de ese día, sino de que vertido con la posible exactitud á la lengua vascongada se imprimiese y circulase por todos los pueblos de Vizcaya el discurso de apertura pronunciado por el Señor Presidente»112. «Terminada la lectura del preinserto discurso, que fue oido con sumo cuidado por la junta y héchose de él una lijera version al vascuence, acordó la junta que se imprima y distribuya entre los señores apoderados, sin perjuicio de procederse á su traduccion por persona competente en la materia, y verificado asi, aparezca inserto en ambos idiomas en las actas de las presentes sesiones que habrán de circularse á los fieles alcaldes y justicias de este solar ilustre» 113. c) Legeztaketa-arrazoiak ere ez dira falta testugintza horretan. Bizkaiko Batzar Nagusietako ahaldunak, neurri handi batean, karlista sundakoak ziren. Foruak, XIX. mendean zehar, susmo, errezelo eta sospetxapean. Bitarteko, goi mailakoak eta letradunak, Bizkaiko Foruei eusten zietenak, Madrilgo erasoen aurrean. Bitartekotza horren zereginak, behinola Frantziako iraultzaren testu euskaratuetan gertatu aldera, honetara: a) Herriari euskaraz adieraztea foruen zereginak, betiere, herri hori foruen defendatzaile sutsu izan zedin. b) Goi mailako eta letradun elebidunek egundoko pisua izatea politikaren barruan, hangoen eta hemengoen lokarri gisa, eta, batez ere, Espainiako erregimenaren eta euskal foru-hondarren arteko konponbidea gorde nahian. c) Bizkaiko nortasun politiko-administratibo bereziari eustea, ad extram, estatuaren aurrean, berezko eta desberdineko antolakuntza juridikoaren eta hizkuntza baten jabe zen neurrian114. Horren frogagarri, Bizkaia,

111

112 113 114

aktak, 19. orr.). Euskarazko testu horien idaztankerari buruz: GALLASTEGI, C., LOBERA, G. eta URRUTIA, A.: «Bergarako 1839ko ituna eta XIX. mendeko udal administrazioko beste testu batzuk euskaraz», Karmel, 4 (1999), 45.etik 52.erako orr. Puntu hau loturik dago Batzar Nagusietako izaera irekia eta agerikoarekin: AREITIO Y MENDIOLEA, D. de: El Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Vizcaya, Bilbao, 1943, 32 eta 33. orr. Orokorrean eta erakunde legegilearen ikuspegitik, liberalismoaren eragina egungo estatuan: VEGA GARCÍA, P.: «El principio de publicidad parlamentaria y su proyeccion constitucional», Revista de estudios politicos, 43 (1985), 45.etik 65.erako orr. Orobat, El Bascongado. Primer periódico de Bilbao (1813–1814), Biblioteca clásica municipal, Bilboko Udala, Kultura eta Turismo Saila (sarrera-azterlana: Javier Fernández Sebastián. Faksimil argitalpena), Bilbo, 1989, sarrerako LXXXI or. 1844ko Batzar Nagusietako aktak, 11. or. 1858ko Batzar Nagusietako aktak, 17 eta 18. orr. RUBIO POBES, C.: Revolución y tradición (El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868), Siglo XXI de España Editores, S. A., Madril, 1996, 248 eta 252. orr.: «La resolución final del conflicto evidenciaba claramente que el gobierno moderado desistía de reproducir fielmente en las Vascongadas el modelo administrativo diseñado para el resto del Estado; siguieron manteniendo una situación de excepcionalidad pata estos territorios y confiaron en el sistema foral para “administración interior” de las Provincias. La oligarquía fuerista había conseguido su objetivo». «[...] Se inauguraba así una nueva etapa para el régimen foral y para las relaciones Provincias-Gobierno: el modelo de administración vasco era definitivamente aceptado por el Estado liberal. De esta forma quedaba asegurada la pervivencia del régimen foral, de un régimen renovado, de un régimen vascongado y ya no guipuzcoano, alavés o vizcaíno, de un régimen que sentaba el principio de desigualdad en el seno de un Estado con vocación centralista y unitaria y que constituía al fin ya al cabo una prueba evidente del fracaso del modelo liberal

70


Gipuzkoa eta Arabak batera jokatzea, eta Espainiako estatuaren barruan euskararen defentsari sutsu izatea 115; beste maila batean ere, euskara aintzat hartu nahi izatea, orduko estatuaren legerian116. d) Egoera berriaren legeztaketa ad intram, Euskal Herriaren barruan, karlismoaren gogoei aurre egiteko. d) Bestelako arrazoiak ematekotan, euskal literaturaren eremua ere gogora ekarri behar. Horra, soka beretik ten egin eta XIX. mende hasieran Bizkaiak ezagutu zuen euskal literatura idatziaren ernalketa. Bizkaierazko literatura idatziaren sortze-giroa sakon aztertu da gure artean. Azpimarratzekoak dira, besteak beste, literatura horren idazleek zenbait testu klasiko euskaratzeko erabili zuten berbakera. Bizkaiko Batzar Nagusietako testuen lexikoa eta abarrekoak gertu daude horietatik117. Zalantzarik ez dago, beraz, aldi horretako pertsonaia zenbaitzuk (BIZENTA MOGEL eta FRAI JOSE ANTONIO URIARTE, kasurako), bizkaierazko literatura idatziaren sortzaile izan eta Batzar Nagusietatik hurbil ibili zirela. Horrek, bistan da, ahozkotik idatzizkora igarotzea erraztu zuen, estandar idatzi eta jakin baten jabe baitziren euskaratze-egitasmo horretan aritu zirenak.

moderado. “La España del siglo XIX fue un país de centralismo legal, pero de localismo real”». LÓPEZ BURNIOL, J. J.: «Lenguas y derechos históricos», Derechos históricos y constitucionalismo útil, Fundación BBV, Bilbo, 2000, 95.etik 129.erako orr. Bide beretik, argigarri oso honako hau, XIX. mendeko foru aurkako legegintza ulertzeko: PORRES AZKONA, J.: Política y Derecho. Los Derechos Históricos Vascos, IVAP-HAEE, Gasteiz, 1992, 61.etik 112.erako orr. 115 AGIRREAZKUENAGA, J. (arg.): La articulación político-institucional de Vasconia. Actas de las Conferencias firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y eventualmente de Navarra (1775-1936), 2 liburuki, Foru agirien bilduma / Colección de textos forales-VI, Bizkaiko Foru Aldundia / Excma. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbo, 1995, 63. or.: «Las actas de los años 1860 contemplan un creciente interés por la defensa del euskera cuando se debatía la organización de una nueva administración de servicios». Ari da, ari ere, hainbat jardunbide alorretan (medikuak, eskribauak, abadeak… aktetan bertan ikus daitekeenez) euskara jakitunak eskatzeko premiaz. Bistan da, bestalde ere, horrek bat egiten duela urte horietako Batzar Nagusietan nabarmen daitekeen euskarazko testugintzaren areagotzearekin. 116 URRUTIA, A: «Manuel Gorostidi eta Bonifazio Etxegarai: euskara, lege ta epaitegietan», Karmel, 1 (2000), 15.etik 32.erako orr. 117 Egoera berriaren adibide gisa, ikus MOGUEL Y URQUIZA, J. A.: Versiones bascongadas de varias arengas y oraciones selectas de los mejores autores latinos (1802. urteko argitaraldiaren faksimila; sarrera-azterlana: Adolfo Arejita), Olerti Etxea, Zarautz, 1999; lan horretan gai berriak jorratzen dira, politikagintzaren inguruko hitzaldiak batez ere. Bistan dago, bestalde, testu horietan ageri den hiztegiak eta Bizkaiko Batzar Nagusien euskal testuetako hiztegiak itxura handia dutela.

71


XIX. MENDEKO EUSKARAZKO TESTUGINTZA


I. EUSKARAZ IDATZITAKO TESTUEN ZERRENDA, IZAERA ETA KOKALEKUA Aurretiaz esan legez, Bizkaiko Batzar Nagusiek XIX. mendean hezurmamitu zuten euskararen gaineko jarduerarik bereziena. Gogoratzea besterik ez bada ere, gogora bedi hori luzez garatu zela, 1877. urtean Espainiako armada-gobernadoreak Bizkaiko Batzar Nagusiak indarrez eta nahitaez ezabatu arte. Hartara, Bizkaiko Batzar Nagusiek XIX. gizaldian moldatu zuten, ahoz zein idatziz, zenbait dokumentazioren euskaratzea. Horiek osatu zuten euskararentzat berezko corpus juridiko-administratiboa eta politikoa118. Aurrekoa, besterik gabe, arrazoi nahikoa izango litzateke testugintza hori ikerpean jartzeko. Badira, hala ere, testu horiek aztergai hartzeko bestelako arrazoiak. Guztira hartuta, jarraikoetara bilduko lirateke arakatze-lanaren hariak: a) Lehendabizikoak ekarriko luke, euskara juridiko-administratibo baten gorpuzte-lanean jardunez gero, Bizkaiko Batzar Nagusietako testu-multzo hau historian zehar bakar eta bakandua izatea, organo arau-emaile baten ikuspegitik. Ezagunak eta lehen aipatuak dira horren aurrekariak, besteak beste, Frantziako Iraultza garaian Euskal Herriko Iparraldean eman ziren testu iraultzaileen euskaratze-lanak eta Lapurdiko eskabidea; eta ostekinak, batik bat, Iparraldeko agiri politikoak, Bizkaiko eta Gipuzkoako Aldundien euskal testuak (1917–1931), eta Euzko Jaurlaritzaren lan elebiduna (1936–1937), enparauko testu solteak ere ahantzi gabe. b) Bestalde, Bizkaiko herrialdean areagotu egiten da prozesu horrekiko jakin-mina, XIX. mende horretan hasten baita bizkaierako literaturaren hegaldaketa, oraindik populazio bizkaitarraren gehiengo zabala euskalduna denean. Biztanleria euskaldun horren ordezkariak Batzar Nagusietara doaz, eta bertan euskaratzen zaizkie hainbat eta hainbat testu, hemen langai izango direnak. c) Hirugarrenik ere bada lan honi ekiteko. Labur azalduta, honako hau: begi-bistakoa denez, XIX. ehunkariak foruen galera eta espainiar liberalen batuketa nazionala dakartza. Proiektu liberal hori beste hizkera politiko eta juridiko batez mintzo da, kontzeptu eta ideiak, berba eta adiera berriak zabalduz eta barreiatuz. Artean dira egunotako nazioa, subiranotasuna, konstituzioa eta abarrekoak. Horiek guztiak gaztelaniaren hiztegi politikoan txertatuko

118 Hala nahita utzi ditugu kanpoan, bestelako aldarte batetik datozelakoan, XIX. mendean karlisten menpeko administrazioak Bizkaian sorturiko euskal testu juridiko-administratiboak. Zin-zinez esan daiteke eta hainbat ikertzailek ere hala baieztatu dute, karlistek berebiziko antolakuntza juridiko-administratiboa ondu zutela Euskal Herrian. Dekretu, agindu eta manu askoren multzoa da ikertu beharrekoa, horietan baitago, ziur asko, oraingo honetan ematen dugun azalpenaren beste aldekoa. Karlisten antolakuntza politiko-juridikoari buruz ikus daitezke: LÁZARO TORRES, R. Mª: La otra cara del carlismo vasconavarro (Vizcaya bajo los carlistas, 1833–1839), 2. argitaraldia, Zaragoza, 1991; LÁZARO TORRES, R. Mª: El poder de los carlistas. Evolución y declive de un Estado (1833–1839), Bilbo, 1993. MONTERO DÍAZ, J.: El Estado Carlista. Principios teóricos y práctica política (1872–1876). Colección Luis Hernando de Larramendi, Fundación Hernando de Larramendi. Aportes XIX, S.A., Madril, 1992; OLCINA, E.: El carlismo y las autonomías regionales, Seminarios y Ediciones, S.A., Madril, 1974. Karlisten prentsa ofizialari buruz: MADARIAGA, J. eta TAMAYO, J. A.: «Lehen karlistada inguruko karlisten prentsa ofiziala: `Gazeta Oficial´ eta `Boletín de Navarra y Provincias vascongadas´(1.835-1.839)», Udako Euskal Unibertsitatea, Historia eta gizarte zientzien urtekaria, II (1982), 73.etik 321.erako orr.

75


dira, eta itzultzearen bidez euskararen baitan ere ageriko. Ideia berrien eta Bizkaiko foralitate klasikoaren arteko dema da horkoa, hizkuntza-mailan eta modu esanguratsu batean kaleratua. Bizkaiko Batzar Nagusietan ekoitzi testuetara lehen hurbilketa egiteak ondorio zehatza dakar, alegia, testu horiek izaera desberdinetako testuak direla baieztatzea. Horrela, gehienetan, Korrejidoreak (hau da, Gaztelako errege-erreginen ordezkariak) batzar bakoitzaren hasieran egiten zuen berbaldia da euskarazko testua. Berbaldi horietan, Korrejidoreak bizkaitar ahaldunei hitz egiten zien, aldian aldiko berriak eta iruzkin politikoak azalduz, batez ere, espainiar koroaren ikuspegitik119. Berbaldi horiek ez dira, edonola ere, Batzar Nagusietako euskarazko testu bakarrak. Zenbait kasutan, Batzar Nagusietan erabilitako testuak izango dira irakurgai. Azkenez, noizbait bada ere, ahaldun bizkaitarren ahotsa entzungo da euskaraz, labur eta mamitsu. Aurreko horiek, testuon nolakotasuna argibidean jarri arren, ez dute osterantzeko ñabardurarik argitzen; hau da, kasu guztietan, batean izan ezik, gaztelaniatik euskarara eginiko itzulpenak dira testu horiek. Salbuespena, inondik etortzekotan, testu ahozkoen denaren ildotik letorke. Horra, besterik gabe, 1872. urtean Txandako Ahaldun Nagusiak eginiko kargu-uztea. Testutik bertatik uler daitekeenez, «emen dauca nire bastoia: garbi urteten-dau nire escuetatic, eta edoceiñ guizon onec artu-leique, ciur icenda bere escuac ez dituzulá loituco nirenetatic artzendabenian»120. Kargu-uztea bi hizkuntzetan, gaztelaniaz eta euskaraz, gauzatu zuen hark, eta horren transkripzioa ere modu berean egin zen, hainbat osagai fonetiko papereratuz, geroxeago ikusiko denez. Testu-multzoari egin dakiokeen bigarren soaldi batek hauxe erakusten du bidenabar: testuon kronologia hori eten batetik dator, eta gorabehera handiak erakusten ditu, erakutsi ere. Aspaldikoa ohi zen Batzar Nagusietan, lehen zerrendaratu bezalaxe, ekitaldi bakoitzaren akta jasotzean, horren euskarazko bertsioa ematea eta datu-emate hori gertatu zela baieztatzea, berori beren beregi aipatuz, ekitaldi horren aktan. Haatik, ahozko erabilera jarraitu horrek ez zuen idatzizko paperetan bestelako isla trinkorik izan. Horrela, bada, 1846, 1848, 1850, 1854, 1856, 1858, 1859, 1860, 1862, 1864, 1865, 1866, 1868, 1870 eta 1872. urteak dira euskarazko testuen agerleak; lehen esan den moduan, ez da ondoz ondoko hurrenkera harildua, zeharkakoa baino. Kronologia hutsari dagokionez, lehen agertzea 1846. urtean gertatu zen, urte horretan bertan lehendabizikoz eman zelako euskaraz Korrejidorearen berbaldi osoa. Jarraiko urteotan, ekintza berbera gauzatu, eta erpina 1864. eta 1866. urteetan iritsi zen; urte horietan, euskarazko testuen ugaritasuna nabarmentzekoa da (Korrejidorearen berbaldia, ahaldunen diskurtsoak, dekretu bat oso-osorik). Handik aurrera, bertan beherako aldartean datoz euskaratzeak; azkeneko testuak 1870 eta 1872. urteetan dira erakusgai, eta, gainera, laburrenak dira. 1877. urtean, Batzar Nagusiak desagertu ziren urte berean, ez dago euskarazko testu idatzirik. Batzarraldi horietan ere, Korrejidorearen hitzaldia euskaratzeko erabakia hartu zen, baina, beste askotan bezala, euskararen gaineko neurri hori bete gabe gelditu omen zen. Beraz, bost urte lehenago bukatzen da testuen zerrenda, Batzar Nagusiek XIX. mendean egin zuten bide bihurriarekin batera. Beraz, posible da, testuok beste modu batera sailkatzea, beraren barnera testu horien nolakotasuna eta edukia kontuan hartuz. Horretara datoz: a) Korrejidorearen berbaldiak (1846, 1848, 1856, 1858, 1859, 1860, 1862, 1864.1, 1866.1, 1868); b) Batzar Nagusietako irizpi-

119 CAJAL VALERO, A.: Administración periférica del estado y autogobierno foral. Guipúzcoa 1839-1877, IVAPHAEE, Gasteiz, 2000. 120 1872ko Batzar Nagusietako aktak, 15. or.

76


dea, foruen gainekoa (1850); c) Allende Salazarren mezua (1854) d) Txandako Ahaldunaren berbaldia (1864.2, 1866.4); e) Bizkaiko Aldundiaren deia, Espainiako itsasontzietara doazen bizkaitarrentzat egina (1865); f ) Portugaleteko ahaldunaren berbaldia (1864.3, 1866.5); g) Ahaldunen proposamena eta horren aldeko hitzaldia (1866.2); h) Lersundi jeneralaren gutuna (1866.3); i) Aita Santuarentzako mezua (1870) eta j) Murga jauna, Txandako Ahaldun Nagusiaren berbaldia (1872). Atal honetan, bilduma osatzen duten testuak aurkeztuko dira. Hasteko, horiei guztiei buruzko ezaugarri batzuk eman behar: —Testu guztiak inprimatu ziren, argia ikusi zuten, eta ez dago horien artean eskuizkriburik. Hau da, Bizkaiko herri erakundeek testuok hala nahita jarri zituzten euskaraz. —Gehienak Batzar Nagusietako akta liburuen barruan agertzen dira, salbuespenak salbuespen. Kasu horretan zein akta liburu eta zein orrialdetan dagoen testua aipatuko da, Batzar Nagusietako akten berri bibliografiko osoa eta aurkitzeko bideak ikerketa-lan honen beste atal batean zehazten baitira (iturri eta bibliografiari buruzko atalean). Hori dela eta, euskarazko testua akta liburuetan ez badago, orduan horren kokaleku zehatza emango da hurrengo lerroetan. —Testu horietako batzuk (esaterako, Korrejidorearen hitzaldiak) batzarraldien aktetatik kanpo ere aurki daitezke, orri solte modura. Horretarako arrazoia aurretiaz azaldu da eta berriro aipa daiteke hemen: Bizkaiko Batzarretan erabilitako zenbait testu, euren garrantzia zela eta, orri bakartuetan ere argitaratu eta banatu ziren. Horrelako kasuetan, akta inprimatuetan datorren bertsioari eman zaio lehentasuna, Irudiak izeneko atalean izan ezik. Hona hemen gure bilduman jasotzen diren testuak: 1846: KORREJIDOREAREN HITZALDIA Testu hau 1846ko batzarraldiei egon eta inprimatuta dauden aktetan topa daiteke, bai gaztelaniazkoa (12.etik 13.erako orr.), bai euskarazkoa (14 eta 15. orr.). 1848: KORREJIDOREAREN HITZALDIA Testua 1848ko batzarraldiei egon eta inprimatuta dauden aktetan topa daiteke, bai gaztelaniazkoa (11.etik 13.erako orr.), bai euskarazkoa (13 eta 14. orr.). 1850: FORUEI BURUZKO BATZORDEAREN TXOSTENA Testuak 1850eko batzarraldiei egon eta inprimatuta dauden aktetan topa daitezke, bai gaztelaniazkoa (74.etik 76.erako orr.), bai euskarazkoa (76 eta 78. orr.). Orri solte modura ere argitaratu zen testu elebiduna eta guk bertsio hori121 erabili dugu Irudiak izeneko atalean. 1854: ALLENDE SALAZARREN MEZUA Mezua Batzar Nagusietan aurkeztu zen eta batzarkideek euskarazko itzulpena egin eta herriz herri zabaltzea erabaki zuten aktetan irakur daitekeenez; testua, beraz, ez dator aktetan: orri solte modura argitaratu zen122. 1856: KORREJIDOREAREN HITZALDIA Hitzaldiaren euskarazko itzulpena egin zen urte horretan, baina ez dago akten barruan. Testua, hala ere, molde inprimatuan dator, orrialde solte modura, banatua izateko. Itzulpen horren bertsio bi123 aurkitu ditugu: bata, huts eta errakuntza ugariz josita, eta, bestea, zuzen121 Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio atala, J-1623/69. 122 Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio atala, J-1653/31. 123 Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio atala, J-1619/177 eta J-451/1.

77


duta. Lan honetarako, jakina, bertsio zuzendua erabili da. Irudiak izeneko atalean ematen dugun gaztelaniako testua orri soltearena da. 1858: KORREJIDOREAREN HITZALDIA Gaztelaniazko testua (14 eta 15. orr.) eta euskarazko testua (16 eta 17. orr.) 1858. urteko aktetatik jaso dira. 1859: KORREJIDOREAREN HITZALDIA Korrejidorearen gaztelaniazko testua 14.etik 17.erako orrialdeetan dator eta euskarazko testua, berriz, 17.etik 19.erako orrialdeetan, denak 1859ko batzarraldien aktetan, hain zuzen. 1860: KORREJIDOREAREN HITZALDIA Hitzaldiaren gaztelaniazko testua, ohi bezala, akten lehenengo orrialdeetan ikus daiteke (8.etik 14.erako orr.). Euskarazko bertsioa akten amaieran dator, zenbaki gabeko orrialdeetan. 1862: KORREJIDOREAREN HITZALDIA Hitzaldiaren euskarazko testua urte horretako akten 139.etik 141.erako orrialdeetan dator. Gaztelaniazko testua, berriz, 15.etik 17.erako orrialdeetan. 1864.1: KORREJIDOREAREN HITZALDIA 1864. urteko aktetan euskaraz datorren lehenengo testua 151.etik 153.erako orrialdeetan agertzen da; Korrejidorean jatorrizko bertsioa, erdarazkoa, alegia, 15.etik 17.erako orrialdeetan. 1864.2: AHALDUN BATEN HITZALDIA 1864. urteko aktetan euskaraz datorren bigarren testua ahaldun baten hitzaldia da. Gaztelaniazko testua: 23.etik 25.erako orrialdeetan dator, eta euskarazkoa, 155.etik 157.erako orrialdeetan. 1864.3: BATZARKIDE BATEN HITZALDIA 1864. urteko aktetatik ekarri den hirugarren testuaren gaztelaniazko bertsioa 159.etik 162.erako orrialdeetan dator, eta euskarazkoa 163.etik 166.erako orrialdeetan. 1865: FORU ALDUNDIAREN MEZUA Urte horretan ez dago Batzar Nagusietako aktetan euskarazko testurik. Baina Foru Aldundiak testu elebidun bat zabaldu zuen124. 1866.1: KORREJIDOREAREN HITZALDIA 1866. urteko aktetan euskarazko testu bat baino gehiago datoz. Lehenengoa Korrejidorearen euskarazko testua da (141.etik 149.erako orr.; gaztelaniazko testua: 18.etik 24.erako orr.). 1866.2: ARMADARI BURUZKO ESKABIDEA, HITZALDIA ETA DEKRETUA 1866. urtean itsas armadari buruz eztabaidatu zen; horien inguruko testu batzuk euskaratu ziren. Harrigarriena da akten erdarazko testuak eta euskarazkoak ez datozela bat: euskaraz ager-

124 Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio atala, J-1633. Idaztia Bizkaiko Foru Aldundiak emandako zirkularren bildumaren barruan dago; bilduma hori goitik behera arakatu dugu baina ez dago euskarazko beste testurik.

78


tzen den hitzaldi bat ez dator erdarazko orrialdeetan. Hitzaldia Miguel de Loredok eman zuen, zenbait batzarkidek aurkeztutako eskabide baten alde egiteko. Euskarazko testuak 151.etik 155.erako orrialdeetan daude eta erdarazkoak (parekoenak) 40.etik 42.era bitarteko orrialdeetan. 1866.3: BATZAR NAGUSIEI BIDALITAKO GUTUNA 1866ko hirugarren testua Francisco de Lersundik Batzar Nagusiei bidalitako gutun bat da. Gaztelaniazko testua 102 eta 103. orrialdeetan agertzen da; euskarazkoa, berriz, 157.etik 158.erako orrialdeetan. 1866.4: AHALDUN BATEN HITZALDIA Batzarraldietako akten 119 eta 120. orrialdeetan ikus daiteke jatorrizko testua eta euskarazko itzulpena, berriz, 159.etik 161.era bitarteko orrialdeetan. 1866.5: BATZARKIDE BATEN HITZAK ETA KORREJIDOREAREN ERANTZUNA Bi hitzaldi dira baina aktetan jarraian agertzen direnez, batera emango dira. Euskarazko bertsioa akta liburuaren 163.etik 165.erako orrialdeetan datoz. Gaztelaniazko testuen kokalekua hauxe: 126 eta 127. orrialdeak. 1868: KORREJIDOREAREN HITZALDIA Korrejidorearen hitzaldiaren kokalekua hauxe da: gaztelaniazko testua 15 eta 16. orrialdeetan dator, eta euskarazkoa, 187 eta 189. orrialdeetan. 1870: AITA SANTUARI MEZUA 1870eko batzarraldien aktetan testu bakarra dago euskaraz; Aita Santuari bidalitako mezuari dagokio. Gaztelaniazko testua 135. orrialdean dator, eta euskarazkoa hurrengoan, 136. orrialdean. 1872: AHALDUN BATEN HITZALDITXOA Bizkaiko Batzar Nagusietako aktetan agertzen den euskarazko azken testua, Jose Maria Murga ahaldunak kargua uzteko unean esandako agur-hitzek osatzen dute. Gaztelaniazko testua zein euskarazko testua akten 57. orrialdean datoz.

79


II. EUSKARAZKO TESTUEN EGILEAK: INTERPRETEAK ETA ITZULTZAILEAK, AURREZ AURRE Orain artekoa esan eta gero, abagunerik egokiena dator euskararen erabiltzaileak eta, batez ere, Bizkaiko Batzar Nagusien testugintza idatziaren egileak nortzuk izan ziren azaltzeko. Ekite horri dagokionez, esanak dira, jada, zenbait zertzelada. Falta dira, agerikoa denez, protagonisten nondik norakoak. Horiek zehazteko, nahitaezkoa da berriro ere AKESOLOren lanak gogora ekartzea125. Hitz laburretan erakutsita, bi aldarte desberdin bereizten ditu hark arazo honen gainean: a) Lehena, bat-batekoa, ahozkotasunaren lorratzetik bideratua. Hortxe legoke, esaterako, bilera bakoitzean, aurreko egunean eztabaidagai izandakoa gaztelaniaz eta euskaraz ekartzeko betebeharra, bertan irakurria izan zedin. Egitasmo horretan, AKESOLOren ustez, etxe barrukoak gailenduko ziren, unean-uneango interpretaritza-lana egin zutenak. b) Bigarrena, horren ostekoa, hain zuzen ere, itzulpenaren lan idatzian hezurmamitu eta fruituak eman zituena testu hauetan. Zeregin honetan —egoki dio AKESOLOk— kanpoko laguntza erabakigarria izan zen. Bi ekite horiek bereizteak baditu bere koskak. Sarri askotan ez dago jakiterik nor den itzultzailea, nor interpretea eta zein mailataraino ematen den baten egitekoa edo bestearen lana. Nonbaitetik hasi behar, eta Batzar Nagusietako aktak kontsultagai. Horietan norabidea hartu, eta lehen gaia etxe barneko lanean jarri da. 1848. urteak dakar arazoaren lehen aipamena Batzar Nagusien aktetan. Izatez, urte horretako uztailaren 1ean ordezkari bat hautatzen da Korrejidorearen hitzaldia euskaratzeko, eta horretarako baimena ere eskatzen da lehengo ekitaldirako euskarazko testua atondu ahal izateko. Hurrengoan, fedea ematen da arduradun ezezagunak zin-zinez bete duela eginkizun hori: «Pidióse que el preinserto discurso, oido con profundo silencio y con la satisfaccion que era consiguiente á las nobles ideas en él espresadas, se tradugera al vascuence para que pudiesen entenderlo los señores concurrentes que no conocian sino imperfectamente la lengua castellana, y el señor apoderado electo á quien se le escitó á hacerlo, manifestó que no siendole dable desempeñar de repente este trabajo con la esactitud y fidelidad que su importacia requeria, se encargaria de ejecutarlo de la manera mejor que alcanzase en la sesion inmediata»126. Urte horretan bertan, uztailaren 15ean, MANUEL DE BARANDICA127 da euskarazko bertsioak egiteko izendatu zutena: «Concluida la lectura de este informe y antes de someterlo a discusión, se 125 AKESOLO, L.: Idazlan guztiak, Karmel Sorta-1, Ediciones El Carmen (Karmel), Larrea-Zornotza, 1989, 92 eta 93. orr. 126 1848ko Batzar Nagusietako aktak, 14. or. 127 MANUEL DE BARANDICA ABAROA-ECHEVARRÍA zen hori. Barandica familiakoei buruzko xehetasunak in AGIRREAZKUENAGA, J. (zuz.): Diccionario biográfico de los diputados generales, burócratas y patricios de Bizkaia (1800–1876), Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1995, 144. or. Bestetik ere, hark Batzar Nagusietan bete zituen idazkaritza karguak zerrendatuta daude in AREITIO Y MENDIOLEA, D.: El Gobierno universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbo, 1943, 180. or.

81


trató de su versión a la lengua vascongada. Propúsose con este motivo el nombramiento de una persona idónea, de la confianza de la junta, que corriese con el cargo de traducir en vascuence las actas de las sesiones, los informes de las comisiones y demas documentos de que se diese cuenta en ella, idea á cuya adopción se mostró inclinado el congreso, y se indicó que el oficial primero de la secretaría de gobierno D. Manuel de Barandica, que poseía entrambos idiomas, podia desempeñar convenientemente esta tarea. Mas no siendo fácil improvisar la versión del documento de que se trataba con la debida fidelidad y esactitud sin tomarse tiempo suficiente para examinarlo con detención y penetrarse bien de su letra y espirítu, quedó aplazada la discusión del referido informe para la sesión inmediata, y encargada la Diputacion de disponer lo conducente con el fin de que en este punto fuesen cumplidos los deseos de la junta»128. Batzarraldietan zehar lanean dihardu BARANDICAk zeregin berri horretan, haren parte hartzea akten hainbat lekutan ageri baita129. 1850. urteko batzarraldietan, ostera ere, BARANDICA da interprete: «Leyóse enseguida el acta de la sesion del dia anterior y la esplicó en vascuence, encargado al efecto por la Junta, el oficial primero de la secretaria de gobierno D. Manuel de Barandica, y despues de una breve discusion que se suscitó y de las esplicaciones que se dieron acerca de la esactitud de su redaccion, quedó aprobada»130. 1854. urtean eskerrak eman behar zaizkie, BARANDICAren ondoeza azaldu eta gero, JUAN BAUTISTA DE ANITUA131 eta beste interpreteei: «á mocion de un señor apoderado se dieron tambien gracias al padre de provincia D. Juan Bautista de Anitua y demás traductores»132. Badirudi, beraz, ANITUA interpretaritzan aritua zela batzarretan133. Bestalde, DOMINGO JOSÉ DE ECENARRO134 aipatu behar da. Markinako seme horren izena bi aldiz agertzen da itzultze-lanari lotua, Bizkaiko Batzarretako aktetan135. Batean, 1856. urtean, Markinako ahaldun aritu zen, eta Korrejidorearen hitzaldia euskaratzea egokitu zitzaion. Bestean, 1859an, Batzarretako bigarren kontsultore edo aholkulari juridikoa zen, eta ahozko interpretaritzan jardun zuen. Ikus ditzagun sasoi baten eta bestearen zer-nolakoak. 1856. urtean interprete egin berri agertzen da: «En seguida el señor D. Domingo José de Ezénarro, traductor nombrado para la version del discurso del señor Presidente á la lengua vascongada, espuso haber cumplido con su mision, y acordándose á propuesta suya la lectura de la traduccion, se dispuso constase en el acta el nombre del traductor»136.

128 1848ko Batzar Nagusietako aktak, 59. or. 129 1848ko Batzar Nagusietako aktak, 63, 64, 74 eta 106. orr. Aipamenok ikerlan honen lehengo ataleko III.2.3. puntuan irakur daitezke. 130 1850eko Batzar Nagusietako aktak, 24. or. 131 ANITUA deiturako familiakoek egundoko parte-hartzea izan zuten Bizkaiko Batzar Nagusietan. Horien xehetasunak in AGIRREAZKUENAGA, J. (zuz.): Diccionario biográfico de los diputados generales, burócratas y patricios de Bizkaia (1800–1876), Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1995, 86. or.; Haien karguak ere in AREITIO Y MENDIOLEA, D.: El Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Vizcaya, Bilbao, 1943, 169. or. 132 1854ko Batzar Nagusietako aktak, 184. or. 133 Aurrerago ere, 1848. urtean, Bwermeo hiriaren ordezkari agertzen da ANITUA: «Por la villa de Bermeo, D. Nicanor Domingo de Mundaca y D. Juan Bautista de Anitua, y por suplentes D. Juan Bautista de Benguría y D. Rafael de Alegría», 1848ko Batzar Nagusietako aktak, 9. or. 134 Markinarraren ezaugarri biografikoak in AGIRREAZKUENAGA, J. (zuz.): Diccionario biográfico de los diputados generales, burócratas y patricios de Bizkaia (1800–1876), Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1995, 170-174 orr. Horren karguak in AREITIO Y MENDIOLEA, D.: El Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Vizcaya, Bilbao, 192. or. 135 ECENARROk, gainera, 1862. urteko Batzarretan hitzaldi elebiduna egin zuen, Batzarrek berriz aukeratu zutenean kontsultore izateko; 1882ko Batzar Nagusietako aktak, 53. or. 136 1856ko Batzar Nagusietako aktak, 16. or.

82


1858. urtean, itzultzaileen izendapenari buruz eztabaidatu zen: «En seguida, se abrió discusion sobre nombramiento de personas aptas y competentes que se encargarán de la traduccion al vascuence, de los documentos de que se diera cuenta á la Junta, durante la celebracion de las sesiones; y despues de una detenida y mesurada discusion en que tomaron parte varios señores apoderados, se acordó se siguiese la costumbre, de que á invitacion de la Presidencia, se distribuyese este trabajo entre los que poseían ambos idiomas»137. 1859. urteko batzarraldietako aktetan markinarraren izena berriz ere agertzen da, kasu horretan bat-bateko interprete modura: «Terminada la lectura del preinserto discurso que fue oido con suma atencion por la Junta, y héchose de él una ligera version al vascuence por el 2º Consultor de este Señorío D. Domingo José de Ecenarro á escitacion de un Sr. apoderado»138. Urte horien inguruan ere bada zer eztabaidatu. Badirudi, ALZIBAR-ek139 esandakoaren aurka, BARANDICAk ezin zuela 1860. urteko berbaldia itzuli, 1856. urtean bukatu baitzen haren idazkaritza-lana. ANITUA izan zitekeen 1860. urtean ordezkari hautatua, Korrejidorearen berbaldia euskaratzeko. Urte-erreskadan datoz, gero ere, interprete eta euskal hizlarien eginak. Batzuk izendunak, beste batzuk karguen bitartez ezagutzeko modukoak. Hainbestez, agirietako aipuetan agertzen dira honako hauek: —BARROETA ALDAMAR140 («El Sr. Aldamar aprovechó este intérvalo para tomar algun descanso y reprodujo en vascuence la parte mas esencial de su discurso»141). —Gizaburuagako ordezkari bat142 («Terminada su lectura en castellano, el señor apoderado de la anteiglesia de Guizaburuaga, lo tradujo al vascuence y propuso un voto de gracias al autor»143). —Gatikako ordezkari eta alkate den MARIANO DE ZUGAZAGA («El apoderado de Gatica, Sr. Zugazaga, despues de hacer algunas observaciones en ambos idiomas»144). —FEDERICO DE AREITIO145 durangarra («Esplicada por el Sr. Areitio en vascuence la petición»146). 137 1858ko Batzar Nagusietako aktak, 20 eta 21. orr. 138 1859ko Batzar Nagusietako aktak, 19. or. 139 ALTZIBAR ARETXABALETA, J.: Bizkaierazko idazle klasikoak, Mogeldarrak, Astarloatarrak. Frai Bartolome: nortasuna, idazlanak, grafiak, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1992, 304. or.: «Geroago, Fr. J. A. Uriarte bera ere Aldundiaren itzultzaile izan zen ia mende erdi inguru. Domingo Jose Ezenarro ere itzultzaile izendatzen dute 1856.eko Batzarretan eta honena bide da urte horretako korrejidore ordearen berbaldia, inprenta-hutsez beterikoa. Beste itzultzaile bat Manuel Barandika dugu, J. M. Garelly korrejidorearen 1860ko berbaldia, adibidez, itzuli zuena». ALTZIBAR-ek esandakoari, lehen aipatu den bezala, hurrengoa gehitu behar zaio: 1856ko testuaren beste bertsio bat agertu da, oker nabarienak zuzenduta dituena. 140 JOAQUIN DE BARROETA Y ALDAMAR gipuzkoarra Madrilgo Senatuaren kidea zen. Horri buruzko albisteak ikus daitezke in AGIRREAZKUENAGA, J. (zuz.): Diccionario biográfico de los Parlamentarios de Vasconia (1808–1876) Euskal Azterlan Bilduma / Colección de Estudios Vascos, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, Gasteiz, 1993, 229.etik 235.erako orr. 141 1864ko Batzar Nagusietako aktak, 110. or. 142 Gizaburuagako ahaldun eta interprete hori nor zen zehazteko, urte horretako aktetan irakur daitezke elizatearen ordezkarien izenak: «Por la de Guizaburuaga, D. Fernando de Cortabitarte y Ansa, alcalde, y D. José María de Ezpeleta y Echezabal; y suplentes, D. Domingo de Larrínaga y Garatea y D. José de Aguirre y Garatea, concejales» in 1866ko Batzar Nagusietako aktak, 11. or. Elizate txikietan eta zehatzago, Gizaburuagan bertan udalak Batzar Nagusietarako ordezkariak izendatzeko zuen pisuari buruz, MARTINEZ FERNÁNDEZ, I.: Amoroto, Guizaburuaga y Mendexa, Monografías de Pueblos de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia, Bilbo, 1993, 105. or.: « El Alcalde era el máximo representante del poder, quien ejercía la gestión municipal y el que representaba la Anteiglesia en las Juntas Generales». 143 1866ko Batzar Nagusietako aktak, 66. or. 144 1870eko Batzar Nagusietako aktak, 47. or. 145 1876ko Batzar Nagusietako aktak, 13. orrialdean, ahaldunen inguruko aipamenean hauxe irakur daiteke: «Por la de Durango, D. Juan Timoteo de Ercilla, alcalde, y Don Federico de Areitio». Badirudi, beraz,

83


—MANUEL DE GOGEASCOECHEA147 («El Sr. Padre de Provincia D. Manuel de Gogeascoechea, despues de traducir al vascuence dicho dictamen»148). 1870. urtean Bilboko ordezkariak (VILLABASOk, hain zuzen) itzulpenaren arazoa zabaldu zuen. Erantzuna, alabaina, bestetik dator, eta haren mamia honetara: nahiko zen bertako lehen Kontsultorea eta Idazkaria elebiduna izatea. Hona hemen aktetatik hartutako pasartea: «El Señor Apoderado de Bilbao propuso á la Junta tuviese á bien nombrar dos personas que prévio el correspondiente juramento se encarguen de hacer la versión del castellano al vascuence y viceversa de las discusiones que se promuevan en la misma y documentos que se la produzcan; proposición que despues de un detenido debate fue desechada, en atención á que poseyendo ambos idiomas el Consultor primero y Secretario de Gobierno no había necesidad del enunciado nombramiento, pues que sin alterar la costumbre en esta parte podia la Junta seguir la práctica observada. Protestó Bilbao el acuerdo y contraprotestó el Síndico a nombre del Señorío» 149. Urte horretako kontsultorea eta idazkaria JOSÉ ANTONIO DE OLASCOAGA zen150. Gauzak horrela, esan daiteke idatzizko testuak ez direla interprete horiek eginak. Aitzitik, horiek bat-bateko interpretaritza-lana egin zuten, idatzizko zeregina beste batzuen eskuetan zegoen bitartean. Kontu horri ekiteko, DELMAS argitaratzaile eta poligrafoarena ekar daiteke bertara. Horren Diccionario Biográfico de Claros Varones de Vizcaya liburuak hurrengoak biltzen ditu BIZENTA MOGELi buruzko oharretan: «Fue encargada por la Diputación General del Señorío de traducir del castellano al vascuence todas las circulares de interés y de necesaria comprensión para los Fieles (Alcaldes) de cada pueblo; los discursos que pronunciaban o leían los corregidores al abrir las Juntas Generales de Guernica para conocimiento de los apoderados, y casi todos los documentos oficiales que reclamaban la publicación en los dos idiomas que se hablaban en el país»151.

146 147

148 149 150

FEDERICO DE AREITIOk egin zuela gertaera horretan interpretearen lana. Bestalde ere, AREITIO bera agerian dago urte bereko Batzar Nagusietan osatu zen batzordean, VILLABASO ahaldunak egin zuen eskabidearen gaineko irizpena emateko. Euskararen estatuserako neurri erabakigarriak zeuden eskabide hartan: besteak beste, euskarako katedra sortzea, Bizkaiaren lege eta historiari buruzko liburuak idaztea eta euskal liburuak eskuratzea. Azkenez ere, euskararen ezagutza nahitaezkoa izatea administrazio publikoan. VILLABASO zenari buruz ikus daiteke: VILLABASO, C. DE: Historia de Durango (sarrera-azterlana: Manuel Basas), Ibaizabal Saila, Biblioteca Vascongada Villar, Bilbo, 1968. Bertan dago, Manuel Basasek egina, VILLABASO foruzale liberalaren biografia. AREITIOri buruz, ostera, honako hau: LARRACOECHEA BENGOA, J. M.: Notas históricas de la villa de Durango (V), Kurutziaga Saila, Bilbo, 1991, 342. or. Badirudi AREITIO legelaria zela eta bere burua foruzale liberal erakutsi zuela 1872. urtean. Hala adierazi zion Durangoko udalari: «22-11-1872.- Se recibe una carta de Don Federico de Areitio Asúa, natural de esta Villa, Promotor fiscal de la de Miranda de Ebro, instando al Ayuntamiento que desea formar parte del Cuerpo de Voluntarios de la libertad que se había organizado en esta Villa y espera se le concederá esta gracia». Gerora ere, AREITIO liberalak zuzeneko ekintzak gauzatu zituen Durangoko udaletxean. Hartara, 1887. urtean Durangoko alkatetza eskuratu zuen eta harik urtebetera probintziako ahalduntza irabazi zuen hauteskundeetan, irabazi hori eztabaidatua izan bazen ere. 1876ko Batzar Nagusietako aktak, udazkeneko batzarraldiak, 61. or. Horren biografia in AGIRREAZKUENAGA, J. (zuz.): Diccionario biográfico de los diputados generales, burócratas y patricios de Bizkaia (1800–1876), Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1995, 223.etik 226.erako orr. Horren karguak in AREITIO Y MENDIOLEA, D.: El Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Vizcaya, Bilbao, 1943, 204. or. 1876ko Batzar Nagusietako aktak, udazkeneko batzarraldiak, 82. or. 1870eko Batzar Nagusietako aktak, 22. or. OLASCOAGAri buruzko berriak, in AGIRREAZKUENAGA, J. (zuz.): Diccionario biográfico de los diputados generales, burócratas y patricios de Bizkaia (1800–1876), Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1995, 361. or. Horren karguak in AREITIO Y MENDIOLEA, D.: El Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Vizcaya, Bilbo, 1943, 244. or.

84


Edonondik begira dakiola, Batzar Nagusietako agiriek ez dute zeregin horietan aitortzen MOGELen izena edo izana. ALZIBAR-ek, berriz, BIZENTA MOGELen arrastoa ikusten du mota horretako testuetan152, hain zuzen ere, 1833. urtean Aldundiak emandako mezuan153. Edozein modutan, kanpoko itzultzaileen artean, FRAI JOSÉ ANTONIO URIARTEren izena aipatu behar da luze eta zabal. Izan ere, fraide frantziskotar (1812-1869)154 horren inguruan metatzen dira zimendu sendoko arrazoiak, gai honi buruzko gorabeheretan. Jakina denez, BONAPARTE PRINTZEAk XIX. mendean hainbat euskaltzale batu zituen, Euskal Herrian zehar euskarazko materialak jaso eta ontzeko. J. A. URIARTE155 izan zen LUIS LUCIANO BONAPARTE euskarologoak Euskal Herrian eskuratu zuen ordezkaririk bipilena. Printzeak fraideari euskarazko xehetasunak eskatu, hamaika testu euskaratzeko agindu eta eurok egiteko diruz hornitu zuen. Esan gabe doa bion arteko gutunak urrezko osagaiak direla langintza horren ingurumariei ganoraz heltzeko. URIARTEk BONAPARTEri igorritako gutunak gorde eta argitaratu egin dira. Gutuneria horrek ematen du arazoaren hainbat gako, bertako pasarteetan: —1860. urtea: «Remito la traducción al bascuence bizcaíno, dialecto de Marquina del Discurso, que pronunció en la apertura de las últimas Juntas de Vizcaya el Señor Gobernador Civil, que lo traduge por encargo de la Diputación» 156. —1867. urtea: «Hace más de 24 años que a la Diputación he hecho todos sus trabajos bascongados y demás, y no me ha agradecido absolutamente con nada. Siempre estoy resuelto a no hacerles nada; pero siempre encuentran personas a cuyas exigencias no puedo negarme. Dicen que ahora me pagarán por todo; pero yo no lo creo»157. 151 DELMAS, J. E.: Diccionario biográfico de claros varones de Vizcaya, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1970, 138. or. 152 ALTZIBAR ARETXABALETA, J.: Bizkaierazko idazle klasikoak, Mogeldarrak, Astarloatarrak. Frai Bartolome: nortasuna, idazlanak, grafiak, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1992, 304. or.: «Lehen aipatu bezala, Bizkaiko Aldundiaren gutun eta beste agiri ofizialen euskal itzulari izan zen, J.E. Delmas-ek dioena egia baldin bada (honen aita, Nicolas Delmas, zen gutunon berrinprimatzailea). Bizkaiko Aldundiaren gutunik ez da ageri itzulita, 1817-1825 bitartean bederen. Baina aurkitu dut bat, “Bilbon, Cemendijaren 28 garrenian, 1833” datatua, “Vizcaico erritar armadunac”, izenburuduna, Juan Modesto de la Mota, Pedro Pascual Uhagon eta Mariano de Egiak sinatua. Euskara modua eta baita grafiak ere kontutan direla, Bizentak itzulia delako hipotesia ez da baztertzekoa: pluraleko 2. Pertsonari dagokion adizkia mantentzen da (7.1. zubeen… ezpazará; 12.1. zubec… bazatoz; 22.1. beguiratu egizu), 1820ko Adierazpenean bezala. Bokal bitu batzu ere badira eta txistukariak, oro har, ongi bereizirik agertzen dira. harrigarri samarrak egiten zaizkigu, ordea, Bizentaren eskuko balizkako kasuan bederen, 20. Lerroko itzate, itzen. Ikus euskarazko testuen artean aipatu ere egiten ez den zirkular hori: ERASKINAK, XII». Berebat, ALTZIBAR ARETXABALETA, J.: «Bizenta Antonia Mogelen biziaz eta lanaz zenbait argibide», Euskera, XVII (1982-2), 457.etik 494.erako orr.; ALTZIBAR ARETXABALETA, J.: «Euskaldunen nazio eta hizkuntza», Euskera, XXXI (1986-1), 17.etik 45.erako orr. 153 Mezu elebidun hori ikus daiteke, lehen esan bezala, ALTZIBAR-en liburuan (ALTZIBAR ARETXABALETA, J.: Bizkaierazko idazle klasikoak, Mogeldarrak, Astarloatarrak. Frai Bartolome: nortasuna, idazlanak, grafiak, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1992, 314 eta 315. orr.). Testua argitaratuta dago, orobat, in ZAVALA, A.: Karlisten leenengo gerrateko bertsoak, Auspoa, Tolosa, 2. argitaraldia, 1993, 121.etik 124.erako orr. 154 VILLASANTE, L.: Historia de la literatura vasca, Editorial Aranzazu, 2. argitaraldia, Burgos, 1979, 265.etik 271.erako orr. 155 PAGOLA, R. M.: Dialektologiaren atarian (Euskal dialektologiaren historiara hurbilketa), Unibertsitateko liburuak. Gero / Ediciones Mensajero S.A., Bilbo, 1991, 121. or.: «Aipatu ditugun izen eta laguntzaile horiek talde bikaina osatzen zuten, benetako euskal akademia zen, euskarazko materialak batzen, idazten, itzultzen urteetan aritu izan zena…». 156 RUIZ DE LARRINAGA, P.: «Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano Bonaparte con notas biobibliográficas», X, XII, XIV, BAP, (1954) 231.etik 302.erako orr., (1957) 220.etik 239.erako eta 330.etik 348.erako orr., (1958) 394.etik 443.erako orr.

85


URIARTE zenaren kexak alde batera utzita, eskerrak ematea Batzar Nagusiek eurek egin zuten, zuzen-zuzeneko aipu eta gorazarre baten bidez, 1864. urtean. Urte horretan bertan, ahaldun batzuek euskarazko katedra bat sortzea proposatu zuten. Batzar Nagusiek hala onartu, eta, bide batez, URIARTEri ere berebiziko eskerrak eman zizkioten: «y á propuesta de un señor apoderado resolvió tambien un voto de gracias a favor del R.P. Fr. José de Uriarte, por los estudios que ha hecho de este lenguaje y servicios prestados con tal motivo»158. Aitortza horiek aski esanguratsuak eta agitz zehatzak, bestela ere, AKESOLOren ideiak baieztatzeko. Horrenbestez, aspaldikoa da euskarazko testu hauetarako URIARTEren aitapontetza baieztatzen duen haria, gutun horien biltzaile eta agerleak ekarria. FRAI JUAN RUIZ DE LARRINAGA frantziskotarra zen biltzaile hori, eta baieztapena egiteko modua ere berarengandik hartu behar. URIARTEk esanda, jakinekoa da URIARTEk BONAPARTE PRINTZEari bidali ziola testu horietako bat, 1860. urtekoa, zehatzago esateko. BONAPARTEren bibliotekak baieztatzen du URIARTEren idazletza, aipatu testu horren bitartez. Horretara jo eta egiaztatu da Batzar Nagusietako testua (1860. urtekoa) eta BONAPARTE PRINTZEari URIARTEk bidali ziona gauza bera direla. Agertu ere, 1846. eta 1860. urteko Korrejidorearen berbaldiak agertzen dira BONAPARTE zenaren liburutegian159, gero argitaratu ziren berberak. URIARTErenak, haatik, ez du korapiloa guztiz askatzen. Aurreko horrek, bestalde, ukatu egiten du, itxuraz bederen, 1868 eta 1870. urteetako bertsioak URIARTEren eskukoak izatea. LARRINAGAk, zuhurtzia osoz, ordurako URIARTE makal zebilela adierazten du, makaltasun horretan zail samarra izango zitzaiola langintza hori burutzea160. 157 RUIZ DE LARRINAGA, P.: «Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano Bonaparte con notas biobibliográficas», X, XII, XIV, BAP, (1954) 231.etik 302.erako orr., (1957) 220.etik 239.erako eta 330.etik 348.erako orr., (1958) 394.etik 443.erako orr. 158 1864ko Batzar Nagusietako aktak, 130. or. 159 COLLINS, V.: Attempt at a Catalogue of the library of the late Prince Louis-Lucien Bonaparte, Henry Sotheran & Co, Londres, 1894, 47. or.: «Verba-Aldi D, Manuel de Cuestac vizcaico buru-zucenzalle eta Corregidoria leguez esana gustien batzar edo junta generalaren edeguieraan, Guernicaco arboliaren aspijan garagarrilleco 6. 1846 garren urtian sillatuten dana batzarrareen beraren aguinduz. No date or place of publication to this speech in Basque of Don Manuel de la Cuesta, at the opening of the Junta, under the famous tree of Guernica; Vizcaino corregidore jaunac esa batzar edo Junta generalaren edeguieran garagarillaren bederatzijan 1860, garren urtian. Jaunac. There is no date or place of publication to this speech of the Governor of Vizcaya at the opening of the Junta». 160 RUIZ DE LARRINAGA, P.: «Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano Bonaparte con notas bio-bibliográficas», X, XII, XIV, BAP, (1954) 231.etik 302.erako orr., (1957) 220.etik 239.erako eta 330.etik 348.erako orr., (1958) 394.etik 443.erako orr.: «Ya desde el año 1843, por lo menos, venía prestando al Señorío este servicio de Traductor de sus documentos oficiales al vascuence sin remuneración alguna, según lo consigna expresamente esta párrafo de su Carta 199 del 2 de agosto de 1867: “Hace más de 24 años que a la Diputación de Vizcaya he hecho todos sus trabajos bascongados y demás, y no me ha agradecido absolutamente con nada… Hay que traducir bienalmente en las Juntas varios discursos muy difíciles”… Hemos consultado los Registros impresos de las Juntas Generales de Guernica desde los primeros tiempos de Isabel II, y lo que sobre el indicado asunto hemos hallado es lo siguiente: En los años 1839 y 1841 (págs. 10 y 14 respectivamente), sólo se dice que se hizo una explicación del discurso del señor Corregidor en idioma bascongado. En las de 1844 nada de eso se consigna. En cambio desde 1846 en adelante hasta 1868 inclusive, fuera de las de los años 1850, 52 y 54 están dichos discursos de los Corregidores en castellano y vascuence, siendo éste el característico de nuestro P. Uriarte en las eufonías, v. gr. gustija, dontzuba, ditubeen, etc., etc.» En las de 1864 y 1866 además del discurso del Corregidor están traducidos al vascuence los de don Antonio López de Calle, don Miguel de Loredo sobre los fueros; del mismo Loredo, del General don Francisco de Lersundi, de don José Niceto de Urquizu y otro más del dicho señor Loredo, sobre la batalla naval de Callao, en los registros de 1864, págs. 151–166, y de 1866 pp. 142–165 respectivamente. Todas esas versiones parecen ser de nuestro P. Uriarte, no así las de las Juntas de los años 1868 y 1870, que son las últimas en que hay traducciones vascas, en la primera de las cuales ya nuestro sujeto andaba muy mal de salud, y en la segunda era difunto». (1957) 233 or.

86


Salbuespena 1856. urteko testua da. ALZIBAR-ek esan duenez, testu hori okerrez beterik dago. Dena den, badirudi idazle horrek 1856ko testuaren lehen bertsioa erabili duela. Lehen esan bezala, bertsio zuzendua ere inprimaturik dago eta hori ekarri da orrialdeotara, idazletzari dagokionez zalantzak izan daitezkeen arren. Badago, nolanahi ere, esparru hau itxi aurreko aipamenik. Ezaguna da, 1864. urtean, BARROETA ALDAMAR-ek bitara, gaztelaniaz eta euskaraz, jardun zuela Batzar Nagusietan. Hizlari elebidunen soka luzeak ere ageriko gailurra 1872. urtean. Urte horretan bertan, MURGAk, Txandako Ahaldunak161, bere kargu uztea aurkeztu zuen, eta hori egiteko gaztelania eta euskara erabili zituen. Hortik dator, etorri ere, testu horren ahozkotasuna, eta, zer esanik ez, orduko euskal hizkuntza-politikaren zentzurik nabariena. Itzultzaile edo interprete baino gehiago, ber-bertako ahozkoa dela ematen du, oso-osorik, testu horrek: ba nequixan, gueixenen, euquiot, egui-otzuet, sic-oten, on-gustia, emon-daixuela, icusi oguzanac162. Halakoak nonnahi dira testu labur horretan. Bi hitzetan esateko, badirudi AKESOLOren tesia zuzena dela itzulpengintza- eta interpretaritza-lanari dagokionez. Hortaz, a) Eguneroko jardunean, ahozkotasuna nagusi, interpreteak tartean direla. Azpimarratzekoa da zeregin horretan diharduten kargudunak (probintziaren aitak, kontsultoreak, idazkariak…) elebidunak direla, gutxiengo ilustratu baten adierazleak. Horiek dira, lehen esan legez, arartekoak eta bitartekariak, bere burua baserritar163 daukan herri baten ordezkarien eta goi mailakoen artean. Bestera ere, horrek frogatzen du gutxiengo hori, XIX. mendean behintzat, elebiduna zela edo euskararen ezaupide nahiko bazuela interpretaritza-lan horretan jarduteko. b) Argitaratze-unean, kanpotarrak eta idazle prestuak dira testuen egileak. Horien artean, URIARTE idazlea jakinekoa da, BIZENTA MOGEL ustezkoa eta beste batzuk, batik bat 1868 eta 1870. urteetako testuen itzultzaileak, oraingoz bederen, ezezagunak.

161 JOSE MARIA MURGA MUGARTEGIri buruz, ikus AGIRREAZKUENAGA, J. (zuz.): Diccionario biográfico de los diputados generales, burócratas y patricios de Bizkaia (1800–1876), Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1995, 342. or. Horren karguak in AREITIO Y MENDIOLEA, D.: El Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Vizcaya, Bilbao, 156, 239. or. 162 1872ko Batzar Nagusietako aktak, 57. or. 163 1872ko Batzar Nagusietako aktak, 51. or.: «El dictámen se aprobó por aclamacion y en medio del mayor entusiasmo, despues de hacer constar, á moción de un señor apoderado, que la inmensa mayoría de los representantes pertenece á la honrada clase labradora».

87


III. ITZULTZEAREN NONDIK NORAKOAK 1. OROKORREAN Bi maila bereizi dira, aurreko atalean itzultze-lanari dagokionez. Bat-batekoaren aldamenean, idatziarena ere bada. Idatzizkoa, esan bezala, itzultzaile batzuen lana. Itzultzaileen artean, idazletza seguruena AITA URIARTErena. Zer-nolako itzultzaile AITA URIARTE eta zer-nolako itzulpenak harenak? Ostera ere, hona ekarri behar da AITA URIARTEk BONAPARTEri igorritako gutun-multzoa. Bertan azaltzen ditu AITA URIARTEk bere irizpideak, itzultzea dela eta: «Que la traducción sea, 1º, literal, bíblica y exacta. La de Lardizábal no es traducción, sino un extracto libre, inexacto, y de estilo florido, elegante y bascongado. Por eso saca a la luz las elegancias del bascuence, que no se pueden, ni deben, en una traducción como la nuestra»164. Batzar Nagusien lana ere nola egin zuen azaltzen dio URIARTEk BONAPARTEri. Gaitz eta korapilatsu ikusten du bizkaitarrak egin beharrekoa, eta, argibide gisa, BONAPARTEri igortzen dio jada eginiko lana: «Remito la traducción al bascuence bizcaíno, dialecto de Marquina del Discurso, que pronunció en la apertura de las últimas Juntas de Vizcaya el Señor Gobernador Civil, que lo traduge por encargo de la Diputación»165. URIARTEk Markinako euskara erabili zuen bere zereginetan. Autoreek hori azpimarratu badute ere, ez dago zalantzarik URIARTEk bazituela buruan bizpahiru irizpide Markinako euskara zedarriztatzeko, batik bat grafia eta gertaera fonetikoetan166. 164 RUIZ DE LARRINAGA, P.: «Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano Bonaparte con notas biobibliográficas», X, XII, XIV, BAP, (1954) 231.etik 302.erako orr., (1957) 220.etik 239.erako eta 330.etik 348.erako orr., (1958) 394.etik 443.erako orr. 165 RUIZ DE LARRINAGA, P.: «Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano Bonaparte con notas biobibliográficas», X, XII, XIV, BAP, (1954) 231.etik 302.erako orr., (1957) 220.etik 239.erako eta 330.etik 348.erako orr., (1958) 394.etik 443.erako orr. 166 RUIZ DE LARRINAGA, P.: «Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano Bonaparte con notas biobibliográficas», X, XII, XIV, BAP, (1954) 231.etik 302.erako orr., (1957) 220.etik 239.erako eta 330.etik 348.erako orr., (1958) 394.etik 443.erako orr. 103: «Marquina: Aita, semia, mendija, astua, buruba. La bula de la Declaración dogmática de la Inmaculada Concepción es muy larga y su traduccion al bascuence me va costando mucho; pero espero concluirla dentro de pocos días». 105: «En cuanto a la pronunciación de la z como s, la ts como la tz en Marquina e inmediaciones aún la gente del pueblo las distigue perfectamente. Distinguen zu = tu de su = fuego. Atza = dedo de atas = edor. Pero en los otros subdialectos no se distinguen y aún en Bermeo es imperceptible la distinción, de modo que Bermeo no debe contarse con Marquina, sino con los demás subdialectos. A pesar de no hacerse distinción clara de la z y de s en ts y tz sino en Marquina, si las cartillas de las Doctrinas se imprimiesen después separadamente en cada uno de los otros subdialectos, creo que no deberían suprimirse la z y ts, pues de lo contrario caeríamos en el mismo defecto que reprobamos en el Sr. Burgoa». 114: «Adjunto… el cuarto cuaderno del Catecismo. No será extraño me haya pasado alguna falta en las eufonías de los dialectos, como tabién los anteriores, aunque los he revisado. S. A. los corregirá. En cuanto al orden de colocación de los subdialectos, S. A. hará lo que le parezca mejor. Seguiendo el orden de las eufonías, parece lo más natural colocar primero el que carece de ellas, que es el Arratiano y seguir con los

89


Zeharkako datu horiek Batzar Nagusietako testuekin alderatuz gero, ezaugarri batzuk azpimarra daitezke, banan-banan plazaratzekoak direnak. Lehendaurrez, testuen lexikoa, eta hizkuntza batetik besterako edukia eta bihurketa; geroxeago, itzultze-lanaren argilunak; horien hurrengoa, grafia eta fonetikaren kontuak; eta, azkena, testuon deklinabidea, joskeraren esparrua eta aditzaren zertzeladak. 2. ITZULIAREN LEXIKOA: FORUETATIK LIBERALISMORA Testu hauek, lehen adierazi bezalaxe, Korrejidorearen hitzaldiak dira gehienetan. Hurrean ere, Korrejidoreak Batzar Nagusietako irekiera-ekitaldian, Bizkaiko ordezkarien aurrean egiten zituenak. Hitzaldi horien edukiak dira Jaurerriaren klasikotasunetik liberalismoaren mundu berrira doazenak. Zer-nolako lexikoa eta esamoldeak erabiltzen zituen Korrejidoreak halakoetan? Hitz gordinetan esateko, orduko hartan ohiko izaten zena gaztelaniaren baitan. Horren euskarazko isla, nolanahi ere, bitasun batera eraman daiteke, eta erantzun bikoitza eman itaun horri. Horretara jarrita, bistan da ideia eta kontzeptu berri edo eraberritu horiek itzultzeko ez zuela URIARTEk erabili LARRAMENDIren giroko berbategia, haren Hiztegi167 sonatua. Ausaz, 1846. urteko testua da salbuespena; baina bertan diren joera garbizale bakan batzuk gainditurik (onoidade, bacaronda…), ez dago larramenditar usainekorik testuotan. Askoz hurbilago dago URIARTE itzultzailea AÑIBARRO frantziskotar168 kidearengandik, LARRAMENDIrengandik baino, argi ikusten denez testuon lexikoan. Hitzen hurrenkerak berak erakutsiko ditu, liburu honetako beste atalean, oraingo esanaren adibideak. Edozein modutan ere, gogo-eragile izan daiteke lerrakera horren zergatia. Konparazio-puntu aproposa eman dezake zeregin horretan URIARTEk berak itzuli zuen Ineffabilis Deus buldaren testu kanonikoa. Testu horren bertsio batzuk egin zituen URIARTEk, eta, horien artean, bizkaierazkoa, arabar euskarazkoa eta gipuzkerazkoa. Lehenengo biak artezki argitaratu eta aztertu ditu KNÖRR hizkuntzalariak169, eta argi dago harentzat bertako lexikoaren epaia. Urri eta motz ikusten du URIARTEren lexikoa170. Testuak, dena den, berebi-

167 168 169

170

que tienen menos eufonías. Según esta regla el orden debería ser de este modo: Arratia|Central|Bermeo|Marquina|Ochandiano. Si se quiere dar la preferencia al Marquinés como literal mayor, parece que la colocacion debería ser así: Marquina|Bermeo|Ochandiano|Central|Arratia| Marquina: Alabia, semia, mendija, otsua, escuba». URRUTIA A. eta GALLASTEGI, C.: Euskarazko lexikogintza juridiko-administratiboa. Larramendiren eragina, Euskaltzaindiaren nazioarteko XV. Biltzarra, Bilbo, 2001, argitaratzeko lana. AÑIBARROren hiztegi juridikoaren inguruan, ikus URRUTIA, A.: «Bizkaierazko idazle klasikoak eta lege ikuspegia: zer jaso», Mendebaldeko Euskararen ekarria, Mendebalde Kultur Alkartea, Bilbo, 1998, 241.etik 272.erako orr. KNÖRR, E.: «Una traducción de Uriarte al vascuence alavés: la Bula Ineffabilis de 1864», Piarres Lafitte–ri omenaldia, Iker–2, Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca, Bilbo, 1983, 279.etik 315.erako orr.; KNÖRR:, E.: «La bula Ineffabilis en vizcaíno por Uriarte (1864)», Serta Gratulatoria in honorem Juan Régulo, 1-Filología, Universidad de La Laguna, 1985, 351.etik 386.erako orr.; gipuzkerazko testua in URIARTE, J. A.: «Gure Jaun chit santu Pio bederatzigarrenaren, Jaungoikoaren probidenziaz Aita santu danaren Apostolu letrak, Jaungoikoaren ama donzellaren sorrera garbia fedeko sinistamentzat jarri zuenean emanak», Euskal-Erria, XIII (1885), 503.etik 505.erako eta 524.etik 559.erako orr. KNÖRR:, E.: «La bula Ineffabilis en vizcaíno por Uriarte (1864)», Serta Gratulatoria in honorem Juan Régulo, 1-Filología, Universidad de La Laguna, 1985, 354. or.: «No vamos a volver aquí sobre cierta pobreza léxica que se observa en la traducción». Uriarteren lexikoari buruz, Bonapartearen bibliotekan ziren bizkaierazko testuetan: PAGOLA, R. M. (zuz.): Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak / Bizkaiera-1, 3 liburuki, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1992. 3. liburukian, 1135.etik 1182.erako orr.

90


ziko pisua du konparazioak egiteko, erdialdeko bizkaieraren esparruan jokatu baitzuen itzultzaileak, eta, KNÖRR-en171 aburuz, frantziskotar anaikide zuen AÑIBARRO euskal idazlearen bide beretik. Mutatis mutandi, gai desberdineko baina jas berekoa izan daiteke Batzar Nagusietako testugintzan erabili zuen gogoa. Azken kasu horretan, jakina da eta berak aitortua, lehentsuago aipatu denez, Markinako euskara erabili zuela. Hala eta guztiz ere, bada horretan aldarte osterantzekoak bilatu dituena. SARASOLAren iritziz172, bizkaierazko eta gipuzkerazko testuak alderatuz gero, badira, nabari-nabariak, bi testuon arteko jauziak, batik bat lexiko-kontuetan. Askoz garbizaleago jokatzen du URIARTEk gipuzkeraz, bizkaieraz baino. Hala bada ere, SARASOLAk173 horretarako arrazoia ikusten du Gipuzkoan lehendik zen euskaldunmultzo ikasiarengan, horrek hizkuntza-maila jasoa erabiltzeko gaitasuna baitzuen. Aurrekoak gorabehera, Bizkaiko Batzar Nagusietako testuen lexikoa eta, oro har, hizkuntza-osaera, besteetatik datoz, hau da, testu hauek berez betetzen zituzten zereginetatik. Lehenlehena zen testu horien edukia herritarrengana gerturatzea, horiek ahalik eta errazen uler zitzaten Batzar Nagusietako mezuak (zer esanik ez, horren barruan Korrejidorearen hitzaldia, Koroaren goi-ordezkariaren mezua). Bestetik ere, argi dago URIARTEk ezagutzen zuela Euskal Herriaren egoera linguistikoa. Horren ondorioz, testuaren egokitzapena egin zuen hartzailearen ikuspegitik, lexikoaren zein adierazmoldeak zirela eta. Ez ahantzi, azkenez ere, haren aitorpena, testu horiek zailak eta moldakaitzak zirela idazten zionean BONAPARTEri. Edukiaren alderditik, jakina eta aztertua da hitzaldi horien edukia. Foruekiko begirune azalekoa, eta, aldi berean, gobernu liberalen asmoak agerikoak ziren korrejidorearen mintzaldiotan. Gehiago ere esan daiteke: liberalismo-kutsu hori nabariagoa zen Gipuzkoako Batzar Nagusietan, Bizkaikoetan baino174. Nolanahi ere, begi-bistakoa da bi gertakarion bateratasu171 KNÖRR:, E.: «La bula Ineffabilis en vizcaíno por Uriarte (1864)», Serta Gratulatoria in honorem Juan Régulo, 1-Filología, Universidad de La Laguna, 1985, 353. or.: «En el caso que nos ocupa, es evidente que Uriarte, quizá por indicación de Bonaparte, optó por la norma escrita practicada por Pedro Antonio de Añíbarro (1748-1830), un clásico del dialecto vizcaíno, de su misma Orden y no exactamente coetáneo». Itzultzailearen gogoa ezagutzeko, ezinbestekoa da haren iritzia jakitea, honetara bildua: RUIZ DE LARRINAGA, P.: «Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano Bonaparte con notas bio-bibliográficas», X, XII, XIV, BAP, (1954) 231.etik 302.erako orr., (1957) 220.etik 239.erako eta 330.etik 348.erako orr., (1958) 394.etik 443.erako orr. Uriartek Bonaparteri eskatzen dio aholkua, bulda hori bizkaieraz jartzeko: «81. Bermeo, 29 mayo 1860… Quisiera saber en cuál de los subdialectos de Vizcaya debe hacerse, y S.A. mejor que nadie podrá resolver. Yo me inclino a hacerla sin eufonías, con la j suave, usando para esto la y griega; el plural general vizcaíno dodaz y no ditut, y con la a final por artículo; en una palabra, en Arratiano con a final». 172 SARASOLA, I.: «Larramendiren eraginaz eta». Euskalaritzaren historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, GOMEZ, R. eta LAKARRA, J. A. (arg.), Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo», Gehigarriak-XV, Gipuzkoako Foru Aldundia-Euskal Herriko Unibertsitatea / Diputación Foral de Gipuzkoa-Universidad del Paìs Vasco, Donostia / San Sebastián, 1992, 322. or.: «Bi emanaldion arteko berezitasunik deigarriena ez datza euskalki-diferentzietan, hitz landuen aurrean batean eta bestean hartzen den jokaeran baizik. Horrela, Laudioko bertsioko eguiya, obispo, misteriyo, mancha, santidade, pentsamindu, pillar, escallera-ren aurrez aurre gipuzkerazkoko sinistamen, apaiznagusi, eskutapen, kutsu, santutasun, gogorazio, abearri, zurubi ditugu; eta honetako banak eta bereziak, berezitu, ilcor etab. perifrasi bidez ematen dira Laudiokoan». 173 SARASOLA, I.: «Larramendiren eraginaz eta». Euskalaritzaren historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, GOMEZ, R. eta LAKARRA, J. A. (arg.), Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo», Gehigarriak-XV, Gipuzkoako Foru Aldundia-Euskal Herriko Unibertsitatea / Diputación Foral de Gipuzkoa-Universidad del Paìs Vasco, Donostia, 1992, 322. or.: «Ze ondorio atera behar da Uriarteren jokaera honetatik?…Neretzat erantzuna argi dago. Gipuzkoan, Laudio aldean ez bezala, bazegoen euskaldun ikasi multzo bat hitz horiek hizkuntzaren maila jasoan —euskara idatzian edo hitzaldietakoan, esate baterako— normaltzat jotzen zituena». 174 CAJAL VALERO, A.: Administración periferica del estado y autogobierno foral. Guipúzcoa 1839-1877, IVAP-HAEE, Gasteiz, 2000, 492. or.: «Resulta, ciertamente, revelador bucear en el contenido de los discursos de

91


na, alegia, liberalismoak ekarri zuen hizkera berezkoa eta berria gaztelaniaren alorrean, eta honen isla mugatua euskararen baitan, testuen euskaratzea bitartekoa zela. Liberalismoari dagokionez, kontua aztertua dator aspalditik gaztelaniarentzat. Gertakari ezaguna izanik ere, Ilustrazioan du hizkera berri horrek bere jatorria, Ancient Régime berbakeraren aurka. Hori guztia dela eta, jakin-minekoak suerta daitezke gaztelaniazko testua eta euskal itzultzaileak horri ematen dion erantzuna, erantzun horretan baitator hainbat erakunde juridiko-administratiboren euskal molde lehendabizikoa. Egun ere bizi direnak horra doaz, sarri askotan historiagabeko uste direnak historiadun baitira, historia hori laburra bada ere175. Korrejidorearen hitzaldian, esana da lehendik ere, gobernu berriaren eta orduko foralitatearen arteko oreka islatzen da. Horren ondorioz, esparru esanguratsu batzuk aukeratu, eta esparruok dira, izan ere, XIX. mende bitartean eztabaida gogorrean ari diren kontzeptuen adierazle. Bateko, estatu liberala, nazio-batasunaren egilea, antolakuntza juridiko eta politiko bat eta bakarraren menpe; besteko, Euskal Herriko lurraldeak. Lehena naziokoa eta konstituzioaren araberakoa; besteak, aldiz, euren buruari beregain eta forudun irizten ziotenak. Artean, teknikaren aurrerapena eta ekonomiaren garapena. Horiek ere baziren orduko kezkak, eta hala agertzen dira testuotan, gerogarrenean etorriko litzatekeenaren seinale ziurrak. Esparruak esparru, gorago esan legez, hiru alderdiok aintzat hartu behar: —Haste-hastetik, Bizkaiko gobernuari eta antolakuntzari zegozkien autuak, alegia, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Batzar Nagusiei buruzkoak. Horiek ziren forutasunaren adierazlerik egokienak. Bi-biok, aldi hartan, mendearen zurrunbiloan buru-belarri sartuak. Euskarazko berbak ere, esanguratsu oso, beroriek izendatzeko. Eztabaidan zehar, edonork ondotxo dakienez, Bizkaia eta bertako lege eta ohituren etorkizuna zen eztabaidapeko gai oinarrizkoa. Jakina, foru horien nondik norakoak euskaraz eman behar, eta emate horretan irtenbide desberdinak gogoratu, forutasunaren zantzuak idazteko asmoz. apertura de las Juntas Generales por parte de los representates del Gobierno, en cuanto muestran lo que parecía prudente y conveniente decir, y lo que se prefería diplomáticamente omitir al hacer.su siempre delicado acto de presencia en el terreno más sagrado de la clase política fuerista, reunida en pleno. Siguiendo, ya que hemos pasado un momento al Señorío, con el caso de Vizcaya (el de Guipúzcoa se tratará después con mayor precisión), contenidos de presidencia habitual son las afirmaciones de: fidelidad al Jefe del Estado y al Gobierno; honor y satisfacción al abrir y presidir las Juntas Generales del Señorío; y respecto a los Fueros y sus instituciones, generalmente en términos calurosos, a veces entusiastas y apologéticos, llegando en alguna ocasión hasta el extremo de convertirse en un compromiso personal para su consolidación y afianzamiento. A este respecto, resulta significativo que, en una de las contadísimas ocasiones en que los Corregidores Políticos de Vizcaya prescindieron de manifestar explícitamente su respeto a los Fueros, concretamente en 1864 (Marqués de ULAGARES), este hecho, junto al de haberse presentado como “Gobernador” y no como “Corregidor Político”, motivaron la inmediata llamada de atención a las Juntas por parte del representante de Guernica…». 175 ÁLVAREZ DE MIRANDA, P.: Palabras e ideas el léxico de la ilustración temprana en España (1680-1760), Imprenta Aguirre, Madril, 1992; GALINDO Y DE VERA, L.: Progreso y vicisitudes del idioma castellano en nuestros cuerpos legales desde que se romanceó el fuero juzgo, hasta la sanción del Código Penal que rige en España, Imprenta Nacional, Madrid, 1863; GARCÍA DE ENTERRIA, E.: La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa, Alianza Universidad, Alianza Editorial, Madril, 1994; PAZ BATTANER, M.: Vocabulario político-social en España (1868-1873), Imprenta Aguirre, Madrid, 1977; PORTILLO VALDÉS, J. M.: Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 17801812, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales / Boletín Oficial del Estado, Madril, 2000; SEOANE, M. C.: El primer lenguaje constitucional español (las Cortes de Cádiz), Editorial Moneda y Crédito, Madril, 1968; TAVARES RIBEIRO, M. M.: «Peuple, patrie et nation: les mots et les idées dans le Discours parlementaire portugais du dix-neuvième siécle», Parliaments, Estates and Representation, 16 (1996), 107.etik 113.erako orr. GARCÍA GODOY, M. T.: Las Cortes de Cádiz y América. El primer vocabulario liberal español y mejicano (1810–1814), Sevillako Diputazioaren Argitalpen Zerbitzua, Sevilla, 1998.

92


—Badira, horien aurrean, Estatuaren antolakuntza bete-betean adierazten dutenak. Horien artean, zalantzarik ez, Erregina bera, Isabel bigarrena, konstituzio-estatuaren buruzagirik gorena. Hari buruzko tituluak nolakoak, eta horra hor, ikusgarri, euskal itzultzailearen ekarria. Erregina zuen buru estatuak; hala ere, estatua bera zegoen jokoan, egitura hedatzaile baten bitartez garatze-bidean zetorrena. Argigarriak, beraz, estatuari buruzko xehetasunak (Gorteak, Gobernua, Lege Nagusiak, Nazioa, agindu-motak, Armada), euskararen ikuspegitik, batez ere. Horiek dakartzate, ezin garbiago, estatu bateratuaren oihartzunak. —Lexiko-esparruen hurrenkera osatzeko, hona hemen enparauak ere, XIX. ehunkariaren nazio-estatuak ekarri edo berrindartu zituen hainbat alorren esatari (kasurako, garapena eta ekonomia). —Ohargarriak, halaber, hizkuntzaren bizian, osterantzeko eremuak: tratamenduak eta toponimia. A) EUSKAL HERRIA país / euzcaldunen (1848.3); país / euzcal erri (1848.5); pais vascongado / Euscalerrija (1854.7); país / Erri (1856.8); país / luur (1858.6); país / errija (1860.1); país / provincija oni (1860.14); país / Vizcaija (1860.14); país / provincija guztija (1860.15); país / Vizcaya (1860.21); país / vizcaico (1862.7); país / Vizcaico errijén (1862.9); país / provincija (1864.1.10); país / vizcaitarrac (1864.2.5); País / erri (1866.3.1); País / Vizcaijac (1866.3.4); país vasco / erri euscaldun (1856.2); país vasco / vizcaitarrenac (1856.9); país vasco / euscaldun erri (1862.2); país vascongado / euscaldun erri (1858.5); provincias Vascongadas / euscaldun provincijac (1864.2.2) B) BIZKAIKO ERAKUNDEAK ETA ZUZENBIDEA —Korrejidorea Corregidor / Corregidore Jauna (1866.5.1); Corregidor político / buru-zucenzalle eta Corregidoria (1846); Corregidor político / Corregidore (1866.5.1); Corregidores / Corregidore Jaun (1866.1.3) —Batzar Nagusiak junta / batzarrareen (1846.a); junta / batzar (1846.2); Junta / Juntiac (1866.4.14); Junta / Junta eta batzarren (1866.5.1); Junta general / gustien batzar edo junta general (1846); junta general / batzar general (1846.2); Junta general / Junta general (1846.2); Junta general / Vizcaico Batzaar oso edo Junta General (1850.2); Junta general / Batzar oso edo Junta generalia (1850.6); Junta General / Junta generaleco jaunac (1864.2.5); Junta Provincial / Provincijaco Batzaar (1860.13); juntas / junta edo batzaarretan (1862.4); juntas generales / batzarretaraco (1858.1); Juntas generales / Junta edo batzaar generalei (1862.1); Juntas generales / Junta generalen (1864.1.13); Juntas Generales / Junta generaletan (1864); reglamento interior / celan arreglauco dan lecuco barruba (1864.1.13) —Batzar Nagusietako partaideak señores Consultores / Consultore Jaun (1866.1.14); apoderado / apoderau edo escubidedun (1848.4.); apoderado / Apoderadu jauna (1866.4.14); apoderado / Apoderadu (1866.5.1); apoderados / apoderau edo escubidedun Jaunac (1859.2); apoderados / Apoderadu (1864.2.2.); apoderados / Apoderadu Jaunac (1866.5.1) —Ahaldun Nagusiak Diputado / Diputadu Jaun (1866.1.14); Diputado general / Diputadu generala (1866.4.14); Diputados / Diputadubac (1866.1.25)

93


—Bizkaiko Foru Gobernua eta Erregimentua Gobierno de Vizcaya / Vizcaico buru izan (1846.5); Gobierno Foral de Vizcaya / Vizcaico forubacaz ondo datorren Gobernuba (1862.3); Ilma. Diputacion / Diputadu jauna (1859.8); Regimiento / Diputadu ta Erregimentuco Jaunac (1864.2.5); regimiento general / Erregimentu Generaleco batzarra (1866.1.14); Regimiento general / Erregimentu general (1866.1.7) —Bizkaiko Foru Aldundia Diputacion general / Diputaciño generala (1846.3); Diputacion general / Vizcaico buru edo Diputaciño generala (1850.1); Diputacion general / Diputacinoe Generala (1856.10); Diputacion general / Diputadu generalen (1861.3.); Diputacion general / Diputaciño generala (1864.2.1); Diputacion general / Diputacino General (1866.1.17); Diputacion general / Diputaciño General (1866.1.5); Diputacion general / Diputacinoe generala (1866.2.13); Diputacion general / Diputaciño Generala (1866.5.4); Diputacion general de Vizcaya / Vizcaico Diputaciño General (1866.1.14) —Dekretuak decreto / aguindu (1850.2) —Bertako lege eta ohiturak buenos usos y costumbres / ecandu eta usadijo onac (1850.5); vuestros antiguos usos y costumbres / ceuben anchiñaco usadijo ta oiturac (1854.6); buenos usos y costumbres / usadijo eta oitura on (1858.3); buenos usos y costumbres / usadijo eta ecandu onac (1864.2.3); causa (nuestra) / gure Forubac (1864.3.8); derechos fundamentales y sagrados de este país / vizcaitarren zucen edo derecho cimentagarri ta veneragarri (1850.5); franqueza / auquera (1850.5); franquicia / locabetasun (1846.6); franquicias / Foru, usadijo eta ecandu (1864.3.7); franquicias / foruac (1872.1); infraccion / austen daben (1850.4); instituciones / foru, legue (1848.3); instituciones / legue edo foruac (1856.10); instituciones / legue edo Foruac (1856.2); libertad / libertade (1848.2); libertad / escubide, auquera ta libertadia (1866.4.11); libertades / escubide (1850.5); libertades / libertade edo auquerac (1856.4); libertades / auquera (1860.9); libertades / gueure foru (1864.2.3); libertades / Foruben (1866.3.1); libertades / auquera, escubide (1866.3.5); libertades / libertadétaco (1870.2); libertades (sus) / bere foruen (1864.2.1); libertades forales / foru, usadijo eta oiturac (1864.3.3); libertades patrias / Forubac (1864.3.6) —Hauteskundeak eleccion / autueria (1846.5); eleccion / autumen edo eleccinoe (1846.5); eleccion / esleidu edo nombreetia (1848.4); eleccion / auquera edo eleccinoia (1850.3); eleccion / eleccinoe edo auquera (1856.10); eleccion / auquera edo elecinoe (1858.4); eleccion / auqueria (1860.21); eleccion / elecciñoe edo auqueria (1862.3); eleccion / aututeco (1864.2.5); eleccion / eleciñoia (1868.4); eleccion / esleidu (1868.4); eleccion / esleidu (1868.4) C) ESTATUKO ERAKUNDEAK ETA ZUZENBIDEA —Erregina S.M. / Erreguiña (1864.1.1); S.M. / Erreguiñaren Magestadiac (1868.2); S.M. la Reina / Erreguiña gure Andria (1864.1.11); S.M. la Reina / Erreguiñac (1866.1.12); S.M. la Reina / Erreguiña andria (1866.1.4); S.M. la Reina / Erreguiña Andria (1866.1.6); S.M. la Reina (q.D.g.) nuestra augusta / gure Erreguiña Andria (1864.1.1); soberana S.M. la reina nuestra señora / Erreguiña bera, gure andra edo Señoria (1856.5); S.M. la Reina Nuestra Señora / gure Erreguiña eta Señoria (1858.5); S.M. la Reina nuestra / Señora Erreguiña gure Andria (1864.2.2); S.M. la Reina Nuestra Señora / gueure Andra Erreguiña (1868.1)

94


—Nazioa nacion / erreiñu guztija (1860.15); nacion / erreiñuba (1860.2); Nacion / Erreiñuba (1860.8); Nacion (pátrias) / erreiñuco (1860.9); Nacion entera (la) / Españiaco Errieiñu guztija (1856.10); naciones / erreiñu edo Nacinoyac (1856.1); naciones / naciñoiac (1868.6); naciones (a las) / mundu gustijari (1848.2); país / Erreiñua (1859.4); patria / Erreiñua (1859.10); patria / erreiñuba (1860.1); patria / errijaganaco (1866.1.2); pátria (mi) / España (1872.1); pátria (nuestra) / España (1864.1.12) —Gorteak córtes / Erreinu guztico batzaar edo Cortiac (1850.5); Cortes / Erreiñuco Batzarra (1854.8); Córtes / corteetan (1864.2.2); córtes constituyentes / Madrilgo Cortiac (1856.5); Córtes de la nacion / erreiñuco cortiac (1864.2.7); córtes españolas / Españiaco Cortiac (1856.6); Cuerpos Colegisladores / erreiñuco batzar nagusi bi (1864.2.2); Cuerpos Colegisladores / erreiñuco cortiac (1864.2.3) —Gobernua Gobierno / Gobiernua (1854.3); Gobierno / Gobernu (1862.2) —Lege Nagusiak Leyes fundamentales del Estado / Españaco legue cimentarrijei (1862.3); Leyes generales del Reino / erreiñuco legue generalac (1862.6) —Agindu-motak Real decreto / Erregue aguindu edo decretuba (1846.2); Real decreto / aguindu edo decretubat (1848.3); Real órden / Erreguiñaren aguindu (1864.1.8); Reales órdenes / erregue legue (1864.1.7); Reales órdenes / Erreguiñac emon cituzan aguindu eta decretuetan (1866.1.14); Reglamento / erreglamentu (1864.1.9); Reglamento / Erreglamentua (1866.1.22) —Armada Almirante de la Escuadra / Ontzidijaco Almirante jauna (1866.2.13); Armada nacional / Erreñuco Ontzidija (1866.1.14); Armada nacional / Erreiñuco ontzidi (1866.1.14); Caballeros oficiales / oficialejaun (1866.2.13); caudillo / Capitan (1856.5); General en jefe / aguintari nagusija (1860.6); Mayor General de la Escuadra / Ontzidijaco General nagusi jauna jaqui (1866.2.13); tercios vascongados / euscaldun soldadubac (1860.6) D) HERRIAREN ONGIZATEA ETA AURRERAKUNTZA —Garapena bien del país / errijen ona (1846.5); interés / interes ta empeñu (1862.8); interés / obeto izatia (1864.2.2); interés / berarizco amodijua (1864.3.9); interés general / guztijen oneraco (1860.21); prosperidad / aurerapen (1846.6); prosperidad / onera (1860.15); prosperidad / aberastasun (1860.21); prosperidad / ondasun (1872.1) —Ekonomia bienestar / egoera ona (1854.2); ferro-carril / burdiñazco bide (1856.6); ferro-carril / burdin bide (1856.6); ferro-carril / burdiñazco bidia (1860.14); ferro-carril / ferro-carril edo burdiñazco bide (1862.7); vía férrea / ferro-carril edo burdinazco bidia (1858.5); ideas sanitarias / osasuneraco artuten dirian neurrijac (1866.1.9); minero / miazco minac (1864.1.6); agricultura / labrantza (1858.5); comercio / Comercijo edo artuemonac (1856.6); comercio / comercijo edo artuemona (1858.5); comercio / comercijo edo artu-emonac (1862.7); comercio / comercijo (1864.1.5); corporaciones de comercio / mercatarijen batzaarrac (1860.15); corporaciones industriales / languillen batzaarrac (1860.15); Economía / aurrerapen edo economija (1846.4);

95


Estadística / estadistiquia (1864.1.5); estadística / estadística (1866.1.30); intereses / artu emon (1846.2); intereses / interes edo artu emoncen (1856.10); intereses / interes edo irabacijac (1858.4i); intereses / irabacijetaraco (1866.1.22); obligaciones (título-valor) / obligaciñoiac (1866.1.29); prosperidad / aurerapen (1846.6); prosperidad / aberastasun (1858.5); prosperidad / onera (1860.15); prosperidad / aberastasun (1860.21); prosperidad / ondasun (1872.1) E) TRATAMENDUAK augusto / itzaltsu (1864.2.2); augusto / santu (1864.3.6); beatisimo padre / aita guztiz santuba (1870.1); Caballeros oficiales / Oficialejaun (1866.2.13); Don / done (1866.1.17); don / doya (1868.6); doña / done (1866.1.10); Excmos. / guztiz goratu (1866.1.17); hijo benemérito / Seme onguillia (1866.3.1); illmo. señor / jaun guztiz arguitsuba (1864.2.1); Illmo. Sr. / Jaun guztiz arguitsuba (1850.1); Ilma. Diputacion / Diputadu jauna (1859.8); Iltmo. Sr. / ó Jaun guztiz arguitsuba (1864.2.6); ilustre / argui (1846.1); ilustrado Gobierno / Gobernu arguitzuba (1862.2); ilustre / liñargui (1846.1); ilustre / odolgarbico (1858.3); ilustre / arguitsuba (1860.5); ilustre / linargui (1866.2.13); ilustre caudillo / Capitan entzute andi eta Victorijaz betericua (1856.5); S.S. / Berorren Mesediac (1866.5.1); S.S. / berorren mesediac (1866.5.1); V.S.I. / berorri (1850.1); V.S.I. / Berorren Mesedia (1850.1); V.S.I. / berorren mesede guztiz arguitsua (1866.3.5); vuestra Santidad / zure Santidadia (1870.2) F) TOPONIMIA Alava / Arava (1864.3.6); Aragon / Aragoe (1856.6); Bilbao / Bilbo (1860.15); Castilla / Gaztela (1856.6); Castilla / Gaztela (1866.2.4); Cataluña / Catalunia (1856.6); España entera / España guztija (1859.5); Estados Unidos / Estadu-Unidubetan (1866.4.7); Guipúzcoa / Guipuzcoatar (1864.1.2); Mediterraneo (mar) / lurraren erdico ichasua (1860.14); Miranda de Ebro / Miranda-Ebroco (1856.6); Nervion / Ibaizabal (1860.15); Pacífico / ichaso Barian (1866.1.14); puerto cantábrico de Bilbao / Cantabrija onetaco portuba (1862.7); Rioja / Errioja (1856.6); Vaticano / Vaticano (1870.2); Vitoria / Vitorijaco ciudadian (1862.2) 3. ITZULIAREN EDUKIA: ITZULTZE-LANAREN ARGILUNAK Testu-sorta honen barne-kanpoak azaltzea, itzultze-lanari dagokionez bederen, itzulpengintza horren aztarnak miatzera dator, hau da, itzultzaileek egin zuten ahalegin horren lorpen eta galerak plazaratzera. Erdietsi al zuten hizkuntza-bihurlari horiek euren xedea? Horretarako erkaketa baliagarri izan daiteke, batez ere, jakiteko euskaraz eman ziren lerro horiek gaztelaniaz (hots, jatorrizko hizkuntzaz) ematen zuten informazio berbera jasotzen zutela. Hala izan ez bazen ere, baterakuntzak eta desbideraketak aztergai aproposak dira. Aurretiaz jarri dira, testu-itzultze horren helburu soziopragmatikoak. Orain metodologia finkatu behar da, hizkuntza batetik bestera, gaztelaniatik euskarara itzultzean jazotzen zena zehazteko. Eginak dira halakoak euskararen esparruan lehendik ere176; horrenbestez, jarraiko metodologiak testuok bildu, horiei ezaugarri xeheak erantsi eta bi hizkuntzen arteko itzul-mitzulerak kanporatuko ditu.

176 ZABALETA J.M.: «Informazio irabazi eta galerak testu juridiko baten itzulpenean. Usurbill-ko erriyaren ordenanzak (1888)», Senez, 3 (1985), 53.etik 72.erako orr.

96


Irizpide batzuk finkatu beharra zegoen horretarako, eta, irizpideokin batera ere, lanaren luze-zabalari mugak jarri, ezinezkoa baita testugintza horretan izan zitezkeen harreman guztiak azaltzea. Hasteko, gaztelaniatik euskarara egindako lana da aztergaia. Norabide bakarrekoa, beraz, gehienetan gertatzen den moduan. Hurrengo abiaburua ere ez zen nolanahikoa, gaztelaniazko (XIX. mendeko gaztelania juridiko arranditsu eta hanpatu horretako) berbakera euskaratu beharra izan zutelako egileek. Hirugarrenik ere, ezin bazterrean utzi politikaren ikuskeratik nahasiak izan zirela urte haiek, tartean euskal foruak hondamendira joan zirelako eta bertako autogobernua galdu zelako. Horretara jarrita, argi dago euskarak ez zuela erdietsi gaztelaniaren maila bera. Literatura urri batetik etorria, euskarak ez zuen horretarako tradiziorik, ezta eredu finkorik ere, Euskal Herriko hegoaldean bederen. Badago, hala ere, testu hauen itzultze-lanari ekin baino lehen, bestelako zertzelada, hagitz garrantzitsu izan daitekeena. Gogoratu, besterik ezean, Bizkaiak testu hauen aldian bizi zuen legeria. XIX. mende hasieran, forua zen nagusi, zuzenbide publikoan nahiz pribatuan (hiribilduak eta Orduñako hiria salbu). Zuzenbide bizia, ohiturazkoa, idatzizkoa baino, ahozko euskal formulazioa izan zukeena. Lehen esan legez, testu hauetan ikus daiteke liberalismoaren eragin berria Bizkaiko Herrialdean. Erakunde berriak datoz, eta kontzeptu berriak ere non-nahi dira nabarmen. Batzuk euskaraz daude, beharbada orokorrenak; besteak, ordea, gaztelaniaz sartzen dira, eta sarri askotan itzultzaileak bi joera desberdin erakusten ditu euren aurrean: lehena, Euskal Herriko Iparraldean Frantziako Iraultzaren garaiko itzultzaileek erakutsi zuten berbera, lexiko-kontuetan beti gaztelaniazko burubideetara lerratuz; eta, bigarrenak, maiztasun zabalekoa bera ere, ez ditu aintzat hartzen itzultzeko molde horiek, eta, berba-berbakotasunari baino gehiago, esanahiaren orokortasunari egiten dio gur eta jaramon handiagoa. Damurik, aberatsegi gertatuko litzateke fenomenologia hori oso-osorik hartzea. Hobetsi egin da, ereduari ekin, eta bi hizkuntzen arteko tirabirak aurrean izanda, honako irizpide hauek finkatzea: A) INFORMAZIO-IRABAZIAK Arlo honetan gaztelaniaz ez dago, jatorrizko hizkuntza izan arren, euskaraz dagoen informazioa. Horren kategoriak, labur-zurrean esanda, hauetara bil daitezke: a) Gaztelaniaz ez, euskaraz bai (euskarazko berba hauek ez daude jatorrizko erdarazko testuan). vizcaico seme leijal, prestu eta nobleen (1848.5); iñolaco moduz (1856.1); ondo gorde eta goratua (1856.2); obligacinoe onegaz (1859.6); orain erreiñu au zucenduten dabenari (1860.9); artu biar dira neurrijac (1860.19); Vizcaijaganaco am (1860.21); auda, arrantzuco lana (1866.1.15); bere alde ta onian al dodan guztija eguiteco (1866.4.2); oraintzuban eguin dituguzan batzaarretan (1866.5.1); ceñec ain ondo bete eta cumplidu cituzan bere contura eucan lanaren escabidiac (1866.5.4) b) Gaztelaniazko informazioa errepikatu, euskarazko testuaren ulermena errazteko. si hubiera ondeado sola y radiante la oriflama vasco-navarra / bacarric zaindu ta escatu izan bacendubez Euscalerri ta Naparren auquera ta escubidiac (1854.4); como tambien lo que proponga para el porvenir / eta onetara zucenduco dira eguiten dituzuben erabaguijac, eta artuten dituzuben neurrijac aurreruntzeraco (1864.1.3); destinado para Casa provincial cein izango dan Provincija / guztico esqueco ta premiña andijan dagozan guztijentzat (1864.1.8); para precavernos de los efectos de la epidemia / izurrijari sarrera guztijac zarratuteco (1866.1.9)

97


c) Inpliziturik dagoen informazioa esplizitatu. de poder seros útil en algo, y de participar de la honra de ocupar este tan distinguido lugar / cerbait eguin neijala euroen mesediorren oneraco, eta gomuteetiac daucadan honra andija izatiagaz batzar onen presidente edo buru (1848.1); nobilísimo solar de Vizcaya / vizcaitar noble edo odolgarbico eta dontsubenac (1848.2); una muestra / ezaugarri edo señale ciur eta arguijac (1848.3); (los que) han de formar el gobierno foral de Vizcaya / Señorijo onetaco Diputadu jaunac (1848.4); tan trascendental / arretaz, ondo beguiraturic eta astiro eguitia (1848.4); á la aprobación de V. S. I. / berorri, emon daguijon baija, baldin badericha (1850.1); esto garantiza su cumplimiento / ez dago besteren biarric sendo icharoteco bere betetasun osua (1854.3); vuestra causa / ceuben gurari ta asmuac (1854.4); la cuestión dinástica / senitarte batec cein bestiac Españan aguindutia (1854.7); esclarecidos sucesores de tantos ilustres personajes de gloriosos recuerdos para Vizcaya / araco Vizcaitar noble eta glorijaz beterico seme fama andico, edo ondoringüen artian (1858.2); en pró ni en contra de ninguna banderia ni de ningun Principe / zainduteco ez jarquiteco ain edo beste zucen bide escatuten dabenari ez Erregue izan gura leuquian iñori (1856.6); en este vital negocio / euren auquera edo elecinoia (1858.4); tan celosas por los intereses de la provincia / eta ain ardura andija daucazubenoc ceuben provincija onen ondo izate, eta berari jaocazan gauzac gaitic (1864.1.2); la felicidad de que goza á pesar de la esterilidad y pobreza de su suelo / bere zorijon, ondo izate eta ugaritasuna izan arren bere lurra berez gogorra, guiro bagacua eta elcorra (1864.2.3); lleno de entusiasmo / dana issiotu ta sututa bere senetic urten aguiñian daguanaren ganian (1864.3.4); escuchad nuestros votos! / Entzun eguizube celacuac diran gure eraspen ta gurarijac zubecganaco (1864.3.8); en el que el arte hiciera gala de su mérito / nun languillac arroquerijaz aguertu dabeen euren jaquiturija, eta escuetaco abilidadia (1866.3.1); Nada importa que el destino que preside á mi vida pública, me tenga hoy apartado de esas altivas montañas / ez da ardura Madrilgo Goviernubaren erabagui ta cumplidu biarrac, banauca ni emen, mendiarte zoragarri, eta lur dontsu orretatic aldenduta lecu urñian (1866.3.5); mas entusiasta y solemne / ce gogoticuac, ce vijotzeticuac, ce vicijac, eta ce eraguillac dirian (1866.5.1); al entregárselo / bedorren escue-tan ceiñ-gandic artu neban, ipin-teotenian (1872) d) Zenbait kontzepturi itzultzailearen aburuz beti izan behar duten kalifikazioa erantsi. Batik bat, euskal foru, erakunde eta abarretan gertatzen da hori. el antiguo Señorío de Vizcaya / Señorijo guztiz linargui eta leijala (1846.1); (los mas grandes y poderosos monarcas / monarca altsu Españolac (1846.1);. el Pretendiente / Erregue izan gura ebana (1854.4); alto honor / ain goratu eta honra andicua (1856.1); árbol / Arbola beneragarriorren (1856.1); confiad / euqui eguizubec icharopen ta confiantza (1856.4); con las virtudes que poseeis / ceubéc daucazubézan virtutete eta oitura onacaz (1858.5); en Clavijo y en las Navas / Clavijo Navas eta beste milla lecuetan (1859.4); verá que conserva inmarchitas sus santas ramas / icusicodogu ez jacola quendu ta iñausi bere errama santuetatic bat bacarra bere, gueruago senduago eguiten dala, eta bere ostruac berde ta fresco daucazala (1864.2.5); jamás consentirán que se vulnere nuestro derecho / ez dabeela iñozbere ichi eta laquetuco quendu daguigubela, leguez ta justicijaz, jaocuzan ta gueure gueuriac dirian forubetatic bat bacarra bere (1864.2.7); os aclamará como dignos hijos suyos cuando regreseis á vuestros hogares / artuco zaitubes abegui on eta gracijaric ugarijénacaz bere seme duin eta leijalc leguez (1865.5); para procurar el bien y la gloria del procomun / beguiratuteco, eta artuteco neurrijac, eta eguiteco legue, aguindu, ta erabaguijac, beste guztijen ondo izate eta glorijaraco (1866.1.37); la solemnidad / atseguin, gosotasun, eta pozquerija ospetsubacaz (1866.3.3); la voz de mi respeto y de mi amor / nire vijotzeco lotsa, itzal, errespeto, eta amodijuaren boza (1866.3.3); todo el entusiasmo que atesora y toda la gratitud que me liga á sus favores / ce

98


samurturic eta suturic egozan, eta celaco gurari viciz issioturic eta erretan egozan, erantzuteco esquerric onenacaz, eta vijotzic prestubenagaz, beragandic artutaco mesediai (1866.3.4); nada importa que el destino que preside á mi vida pública, me tenga hoy apartado de esas altivas montañas / ez da ardura Madrilgo Goviernubaren erabagui ta cumplidu biarrac, banauca ni emen, mendiarte zoragarri, eta lur dontsu orretatic aldenduta lecu urñian (1866.3.5) e) Zenbait esaera erretoriko. y despues de un exámen maduro, y de prolongadas y luminosas discusiones / eta azterturic gustija astiro, ciatz eta gogotic (1850.1); y defiendan / zaindu ta defendiu (1850.5); vuestros mismos intereses / ceuben asmuac, gurarijac ta irabaci edo galdupenac eurac (1854.4); con las revueltas / naste ta goibeietatic (1854.4); para satisfacer únicamente / bacarric aberastuteco ta aguinduteco (1854.4); respetad / ichi baquian ta itzalez beguiratu (1854.6); sus derechos / euren foru auquera ta escubidiac (1854.7); ilustre caudillo / Capitan entzute andi eta Victorijaz betericua (1856.5); y es natural que me conmueva por esta consideracion / eta alan da gauza natural ta berárizcua ni orain barruco icara gozatzu bategaz aurquitutia, bai gomuta onegaz (1862.1) f ) Informazio batzuen interpretazio ideologikoa. estas provincias hermanas / iru provincija euzcaldun onei (1848.3); la sangre española / Españatarren odola (1854.4); tres provincias hermanas / iru provincija euscaldun, aisten icenagaz aituten dirian (1858.3); que os distinguen / ceintzubequin mereci izan dozubén aparteco icen bat (1858.3); la eficacia de estas cualidades / ce valijo andicuac dirian Jaun onéc euqui biarditubén gauza edo condicinoiac (1858.4); vuestro patriotismo supliria este silencio / azco izango litzateque au esagutu eta eguiteco, zubec ceuben errijentzat edo Españiarentzat daucasuben etzeguitasuna (1859.11); el objeto que encierra es digno, los motivos son sagrados, y el espíritu que en ella se refleja es altamente patriótico y noble / bera beragan da diña ta balijo andico gauza baten ganecua: da premiña andijac eraguiña: eta beragan sarturic daguana, eta bertan icusten dana, guztiz egoqui jaoca gure provincijari, eta guizon arguitsu ta odol garbicuai (1864.3.1); cuentan las tradiciones de esta tierra solariega / anchiñaco lur onetan vici garianoc daucagu entzutia, aitatic semeetara jatorcun iracatzi eta barri batena (1866.5.1) g) Itzultzaileen iritziak eta ideologia-adierazpenak. la eficacia de estas cualidades / ce valijo andicuac dirian Jaun onéc euqui biarditubén gauza edo condicinoiac (1858.4); vuestro patriotismo supliria este silencio / azco izango litzateque au esagutu eta eguiteco, zubec ceuben errijentzat edo Españiarentzat daucasuben etzeguitasuna (1859.11); España / Españaco gueure erreiñu au (1860.1); aquellos injustos é inmotivados ataques / gure foruen contra esaten cirian berba ta gaucen barrija (1864.2.3); jamás consentirán que se vulnere nuestro derecho / ez dabeela iñozbere ichi eta laquetuco quendu daguigubela, leguez ta justicijaz, jaocuzan ta gueure gueuriac dirian forubetatic bat bacarra bere (1864.2.7); hubo de lastimar necesariamente la dignidad y alto decoro de esta tierra hidalga / nai ta ez beguiratu biar eutsen penaz eta naibaguez erri onetaco seme arguitsuben odol garbi eta onriac (1864.3.7); caracterizan al pueblo Vascongado / zuben fede vici eta sendua, ceintsubec beste erri guztijen artian, arguitsu eta ezagun eguiten dabeen Euscalerrija (1866.1.2); natural será que busqueis otros medios de atender á las reclamaciones cuya justicia habeis reconocido / beste neurri batzuc artutapagau biar deutsazubez, euqui ditubezan caltiac, ceintzubec osotu daquijuezala eurac escatuten dabeen, eta ceintzuben justicia ta errazoia ezagututa daucazuben ceubec bere (1866.1.30); cuentan las tradiciones de esta tierra solariega / anchiñaco lur onetan vici garianoc daucagu entzutia, aitatic semeetara jatorcun iracatzi eta barri batena (1866.5.1) 99


B. INFORMAZIO-GALERAK a) Gaztelaniaz bai, euskaraz ez (gaztelaniazko berba hauek ez dira euskaratu). que tan inmediatamente afectan á los pueblos (1846.4); como se han agitado en la esfera política (1848.2); inmaculada (1848.2); como mas convenientes á su mejor administracion (1848.3); se han apresurado á manifestar por medio de su legítima representacion (1848.3); por consiguiente, á vuestra alta penetracion no se ocultará (1848.4); las demas cuestiones que serán sometidas á vuestra decision, espero las trateis con aquella gravedad y mesura que os es peculiar, y que han llegado á ser proverbiales (1848.4); deje consignado en este augusto recinto (1848.5); y la libertad hermanada con el sosiego y el órden (1848.5); como tales comisionados (1850.3); con otro carácter (1850.4); y bajo las salvedades y reservas que consideren oportunas (1850.5); su talento (1850.5); con mano generosa (1854.2); completamente (1854.7); cuyas sienes ciñen los laureles recojidos en vuestros campos (1856.5); Señores (1858.1); en la convocatoria (1858.4); las personas que hayan de formar esta corporacion / eurac (1858.4); circunstancias todas tan precisas como indispensables (1858.4); única ambicion á que aspiro (1858.6); no habia de permitir que esa misma raza osára en su impotencia ultrajar á la nacion, que á fuerza de valor y de constancia consiguió acabar con su poder (1859.4); y que están, por lo tanto, de mas semejantes escitaciones (1859.7); por acuerdo de (1859.8); que sea digno de este titulo (1859.10); y brindándoos espontáneamente á todo (1859.12); que con solícito afan se han apresurado á hacer en nombre de las mismas toda clase (1859.12); con que poniais término (1860.1); bienestar (1860.12); los sacrificios hechos por el país para su construccion / Vizcaijari burdiñazco bidiac (1860.14); con este objeto (1860.17); para estirpar de raiz la mendicidad (1862.4); con el debido cumplimiento (1862.6); en la Instruccion dictada para ejecutar (1862.6); he dicho (1862.9); por Real órden (1864.1.11); fíjese muy particularmente su atencion y laboriosidad en cuanto pueda fomentar la riqueza, bienestar y moralidad del país (1864.1.14); en tan solemnes momentos como los presentes (1864.2.6); señores (1866.1); que hiciese más llevadera su carga (1866.1.15); tan deseado como necesario al país y recomendado por el mismo (1866.1.31); Excmo. Sr. (1866.2.13); Illmo. Señor (1866.3.1); semejante distincion (1866.3.2); y mientras no se detenga la sangre que corre por mis venas (1866.3.5); señores (1866.4.1) b) Zerbait euskaratu da, oso-osorik ez, batez ere, gaztelaniazko hitz teknikoak direnean. Ordainekorik aurkitu ez, itxuraz, euskaraz. no podia desatender ni vencer / goitu ecin cituquianac (1846.2); estado de interinidad é incertidumbre / eztabaidiac (1846.3); procurar de consuno el bien de los pueblos, el cuidado de sus intereses y el cumplimiento de sagradas obligaciones / gustioc baterá beteetan errijeen onari egocazan eguin biar dontsubac (1846.3); vuestra discrecion y justicia / ceuben ciurtasunian (1846.4); la entera y cabal ejecucion / bete biarra (1846.6); y poder dirijir hoy mi voz á esta ilustre asamblea, cual cumple á la grandeza de ocasion tan solemne / eta gaur euroi zucentzeco neure verbaldi edo discursua, lecu itzaltsu eta andi onec escatzen daben moduan (1848.1); las tradiciones, las costumbres y las virtudes / virtute eta oitura onac (1848.2); Gobierno supremo de la nacion / Erreinuco Gobernarijai (1850.4); con todos los recursos / jaquiturija, asmo ta neurri guztijacaz (1850.5); ninguna infraccion / ecetan (1850.5); indémnes / osotasun ta betetasun guztijan (1850.5); en el solio de Castilla / Gaztelan (1854.6); para contraer vínculos indisolubles con vuestra familia / zuben artian vici izatera (1856.1); que será un nuevo elemento de vida / ceintzubén vitartez gueitu eta zabalduco dira alde guztietara (1858.5); aquellos que tengan la honra de empuñar las armas / armau biar dabenén (1859.15); empiezan ya á tocarse los saludables resultados

100


del cambio verificado / icusten dira onezquero bere obaasun ta aurrerapenac (1860.13); se procura perfeccionar por todos los medios posibles este importante ramo / eguiten dira aleguiñac guztijac escolac obatu eta gaztiai aciera on bat emoteco (1860.13); han de contribuir tambien poderosamente á hacer cambiar en poco tiempo la situacion del pais / ecarrico deutsesanac provincija oni mesede andijac (1860.14); que en la circular convocatoria se someten á vuestra deliberacion / orain examinau eta erabagui biar dituzubén (1862.3); y de ello son testigos irrecusables / eguija au ciurtauco dabe (1866.1.6); para depositar aquel género / tabacuarentzat (1866.1.25); el único auxilio que en su situacion pueden alcanzar, no siéndoles posible dotar cual corresponde á profesores cuya carrera y posicion exijen sacrificios superiores á sus fuerzas / errenta guichijagogaz euqui daguijezan euren cirujaubac, estudijo andijetacuen errenta andijac pagau ecin ditubezan ezquero (1866.1.31); mi vida pública / neure vicitza guztijan (1868.1); Entrego á S. S. (dirigiéndose al Sr. Corregidor) / Emen dauca (1872); como el que más / nire burua beste (1872) c) Euskarazko mezu-hartzailearentzat esanahiak ezagunak direlakoan, baztertu egiten ditu itzultzaileak. este privilegiado país / euzcaldunen (1848.3); este país clásico / euzcal erri (1848.5); y despues de un exámen maduro, y de prolongadas y luminosas discusiones / eta azterturic gustija astiro, ciatz eta gogotic (1850.1); felicidad y ventura / zorijontazuna (1856.5); dignos apoderados de los pueblos de Vizcaya / apoderau edo escubidedun Jaunac (1859.2); grito general de entusiasmo pátrio / diar (1859.5); y vosotros interpretando fielmente sus sentimientos / eta zubec ezaguturic bere borondate ona (1860.15); para sostener el Trono de Doña Isabel II / gueure Erreguiña Isabel bigarrenaren alde (1860.15); y admirador de las bellas cualidades que adornan á tan escelsa Soberana / eta bere ontasun ta erruqui andijari mirariz beguiratuten deutsan (1864.1.12) d) Errepikapenak ez egitea. á los pies del trono / Gobernuari (1848.3); y que recuerda al mismo tiempo las glorias de este noble país / eta Vizcaico glorijen irudi vicijaren azpira (1959.1); bastarda ambición y codicia / gurari bidebagacuac (1854.4); que en su reinado se marchitasen los laureles recogidos en aquellos campos / ilunduta guelditzia orduban irabacitaco victorijac (1859.4); con la eficaz cooperacion de las Hermanas de la Caridad / Caridadeco Monjac ecarteco (1864.1.8); que he nombrado al efecto / imiñico dan (1864.1.12); el Mensage de lealtad y amor que le dirigieron las últimas Juntas Generales, manifestando tambien con este motivo su particular afecto á su leal Señorío / Junta Generalac bialdu cituzan guizonai, berari adierazotera, celaco leijaltasuna euquen beraganaco, eta celaco amodijuagaz beguiratuten eutsen berari provincija onetacuac; eta orduban Erreguiñac bere, adierazo eutsen eurai, celan berac bere berarizco amodijuagaz beguiratuten eutsan provincija oni (1866.1.12); recomienden respetuosa y eficazmente á la consideracion del Gobierno de S. M. los servicios que con su celo por el bien público habia prestado á Vizcaya su Corregidor político D. Antonio Maria Fernandez / adierezo eguijuela Erreguiña gueure Andriaren Gobiernuari, celan Vizcai guztijari eguin eutsazan onera eta mesede guztiz andijac, bere ardura, arazu, lan, biar ta nequiacaz D. Antonio Maria Fernandez bere Corregidore Jaunac (1866.5.4); los sucesos á los que debí la investidura que hoy depongo ante la autoridad que me la confirió, ni consienta tampoco vuelvan á tener lugar los aciagos acontecimientos que sobrevinieron despues / orduan zortu-ciran gauzac, ez ain guichi gueruago zori charrian icusi oguzanac (1872) e) Aurrekoaren alderantzizkoa. Enfasi-adierazpenak, osagarri fosilduak, tratamenduak eta ohar-jokoak. 101


trono legítimo / tronuac (1848.5); son los atributos esenciales de vuestro carácter / Vizcaitarrac alan oraineta beti eguin dabelaco lecu santu onetan (1856.10); Sensible es tener que apelar á este recurso estremo / Pena edo atsacabe andi bat emoten dau, ichiric baquiaren gozotasunac, guerrara juatian (1859.6); la cooperacion de todos sus hijos / bere seme guztijen (1859.10); las tres provincias hermanas / iru provincijétaco (1859.12); S. M. la Reina (q. D. g.) nuestra augusta soberana / Gure Erreguiña Andriac (1864.1.1); la noble villa de Portugalete / Portugalete (1866.2.13); la Illma. Diputacion general / Diputacinoe generala (1866.2.13); recomienden respetuosa y eficazmente á la consideracion del Gobierno de S. M. los servicios que con su celo por el bien público habia prestado á Vizcaya su Corregidor político D. Antonio Maria Fernandez / adierezo eguijuela Erreguiña gueure Andriaren Gobiernuari, celan Vizcai guztijari eguin eutsazan onera eta mesede guztiz andijac, bere ardura, arazu, lan, biar ta nequiacaz D. Antonio Maria Fernandez bere Corregidore Jaunac (1866.5.4) f ) Gaztelaniaz zehatzak; euskaraz orokorregiak. transitoria y violenta / igarocorra eta naita ececua (1846.2); el país / errijeen (pluralean) (1846.3, 5, 6); Como era de esperar de la acrisolada lealtad de estas provincias / eta iru provincija maite onec (1848.3); crezcan vuestras virtudes, y florezcan vuestros campos / emon dajezan aurrerantzian benetaco frutu ugarijac (1848.5); indémnes / osotasun ta betetasun guztijan (1850.5); vuestro Diputado á Cortes / Erreiñuco Batzarrian ceuben icenian jarteco autu duzuben (1854.8); no he sentido violencia / Eguin dot bai vijotz vijotzetic, eta vorondateric osuenagaz (1856.1); causas poderosas / jazoerac (1856.4); arreglo definitivo / arreglu edo cerconeria (1856.4); pasion inherente (a las leyes) / legue gozatzu eta baquezcuaquin (1856.10); miras de partidos distintos / partidu edo banduac euracaz dacartzeen azarracuntze eta alcar icusi eziñac (1856.10); sin mezcla de pasion alguna / erbezteturic edo urrinduric ceubeen vijotzetatic pasiñoe citalen asmuac (1856.10); y se apresta toda entera á exigir con las armas en la mano satisfaccion proporcionada á la ofensa recibida / Españari eguin jacotzan injurijac zucendutera (1859.5); de todas las consecuencias de su buena ó mala fortuna / eurac eta ceubec ez dozubéla euqui biar fortuna bat baño (1859.12); Bien han interpretado estos patrióticos sentimientos / eta alan esagutu dabé (1859.12); contra un enemigo á quien ya estamos acostumbrados á vencer / gure arerijuen contra daucagun guerran (1859.14); las bendiciones y alabanzas que desde ahora les prepara la patria agradecida / Españaco Erreiñuaren bedeincaciñoe eta alabantzaric andi eta goratuenac (1859.15); las protestas de lealtad y adhesion / berba ta eguin cendubezan esquiñijac, izateco leijalac (1860.1); la noble y gloriosa empresa / guerraraco (1860.1); los pocos que quisieron secundar el grito de rebelion / jaqui ciran guichi batzuc (1860.8); La instruccion pública / aciera on bat emoteco escoleta bertaco umiai (1860.12); y facilitando los medios de que ésta tome un gran incremento / eta arturic euracaz jaubetuteco neurrijac (1860.14); no obstante el celo de los Alcaldes y demás funcionarios encargados de su ejecucion / eguin arren al dabena Alcate Jaunac, eta emparau bac (1860.17); todas las mejoras y reformas que vuestro celo y patriotismo os sugieran / certzuc eguin biar dira provincija onen aurrerapen ta oneraco (1860.21); instalar el benéfico asilo / bertan pobriac artu eta eurén premiñétan lagundutia (1862.4); y el eficaz apoyo que ésta recibe de su merecida influencia / eta escolac eurac beraren laguntasunagaz euqui ditubén obatasun edo mejorac (1862.8); en la justicia y la hidalguía de los altos poderes del Estado / erreiñuco batzar andi bijen zucentasun eta onradutasunetic, entzungo gaitubezala eta eguingo deuscubela jaocun justicija (1864.2.3); insignes campeones del derecho / legueen martiz ta gudari senduac (1864.3.8); esa nota que envilece y degrada / onelacoric gugaz jazotia

102


(1864.3.10); dejando la régia magnanimidad gratos recuerdos que este Señorío conservará imperecederos / eta orregaitic Erreguiñac berac bere Provincija oni eguin eutsazan, iñozbere aztuco ez jacozan mesede eta esquintzarijac (1866.1.10); mi vida pública / neure vicitza guztijan (1868.1) g) Gaztelaniazko eduki ideologikoa, euskaraz agertu ere ez, itzultzailearen kontrol ideologikoaren bitartez. cuando la Europa entera conmovida parece caminar á su disolucion social / Europa guztija dabillen artian estura eta neque gogorretan, ecin componduric eureen gobernu muduac (1848.2); Gobierno supremo de la nacion / Erreinuco Gobernarijai (1850.4); las bendiciones y alabanzas que desde ahora les prepara la patria agradecida / Españaco Erreiñuaren bedeincaciñoe eta alabantzaric andi eta goratuenac (1859.15); y sobre todo, que sus antecedentes sean una garantía segura de su adhesion sincera al Trono de Dª Isabel II / eta batezbere izan ditecela leendic itsatsijac Isabel bigarren gueure Erreguiñari (1860.21); están animados del alto espíritu de justicia que corresponde á tan augustos poderes / eta orainche bere alaco lagun lotsa ta itzal andicoai jaoquezan asmo, ta borondate ona dauquezala gure foruben ganian (1864.2.3); En union de vuestras nobles y amadas hermanas las provincias de Alava y Guipúzcoa / Arava eta Guipuzcoa, beste provincija, ceuben aiztacaz adituta (1866.1.31) 4. LABUR-ZURREAN: ITZULIAREN ZEREGINA Mota askotakoak izan daitezke aurreko zerrendak ekar ditzakeen ondoreak. Hartara, esan daiteke informazio-galerak irabaziak baino sarriago gertatzen direla. Itzultzaileek, nolabait, ez dute horrenbesteko ardurarik jartzen gaztelaniazko diskurtsoan, euskarazkoan baino, ondo ulertuak izan daitezen horiek. Hala eta guztiz ere, euskarazko testuek badituzte, testuinguru horretan, euren ajeak eta gabeziak177. Gertaera horien azpian, bizpahiru arrazoi egon daitezke, banan-banan zenbatu eta azter daitezkeenak: Lehendabizikoz, itzultzaileen ideologia nabarmen adierazten da kasu frankotan. Badira, edonola ere, gai edo arlo berezi batzuk, bertan ideologia-konparatze hori bistarago gertatzen dela. Aipatzekoak dira, errege, erregina, Espainiako Gobernua, Foruak eta abar. Itzultzaileek, gutxiagorako ezin, eta erlijio-eskakizunak eta haize-bolada indartsu moduan zetorren liberalismoa uztartu nahi zituzten, euskal gizartean tradizionalismoa orokortu zenean. Gogoratu, horretarako, Bizkaiko Batzar Nagusien gehiengo karlista, botere liberala eta erlijioaren eragina, itzultze-lan horren baldintzak aiseago ulertzeko. Aurreko hori, alabaina, ez da euskarazko testugintza horretan dauden gertakizun guztien iturri bakarra. Euskarazko irakurleak erraz atzematen du, batez ere, B.f) kasuetan, halako orokortasuna, menturaz orokorregia, euskarazko testuaren ikusaldea, gaztelaniazkoaren aldamenean, azpiragoko maila batean jartzen duena. Bi hizkuntzen arteko jauzia, dirudienez, handiegia. Hortaz, baten teknikotasuna (ala keria?) bestean ezin agertu edo, bestela esanda ere, agertu nahi eza. 177 ZABALETA J. M.: «Informazio irabazi eta galerak testu juridiko baten itzulpenean. Usurbill-ko erriyaren ordenanzak (1888)», Senez 3 (1985), 69. or.: «Testu juridikoetan ageri ohi diren esamolde teknikoen itzulgaiztasuna gainditzen zaila da euskaraz era horretako testuak gutxi direnean, hizkera hori finkatu gabe dagoenean. Edota, beharbada, testu segmentu horien itzulgaiztasuna ez baina, irakurleek era horretako mezuak ulertzeko edukiko luketen nekea du gogoan itzultzaileak: mezu-hartzailearen hizkuntz-gaitasunari dagokion erizpidea, beraz».

103


Bada, bestalde ere, eite desberdineko konturik autu honetan. Gaztelaniaz sarri-sarri izango dira erretorika hutsez zamaturiko testuak. Euskaraz, ostera, ez da horrela gertatu, itzultzaileak, B.e) sailean batik bat, halakoak jaso ez dituelako, euskarazko testuari deus ere gehitzen ez diotelakoan. Areagotzerik ez horrek, nolanahi ere, ez du ezkutatu behar kontrako puntua, alegia, orokortasun horrek baduela, izan ere, publikoari heldu nahia eta beharra. Hortaz, orokortasun horrek ulerbidetasuna ekar al zezakeen? Horra hor erantzun beharreko galdera. Zein izan zen abiaburua itzulpengintza horretan? Euskaratze hutsa (gehienetan egun bizi dena) ala herriari berriak hurreratu beharra? Aurretik eman da horren ihardespena. Lehen esan legez, bigarrena zuten aginduzko XIX. mendeko Bizkaiko Batzar Nagusiek euskarazko langintza horri heltzerakoan. Egin ere, hala egin zuten, lexikoak eta joskerak adieraziko duten bezala. Lexiko eta hiztegiaren kontuetan, mailegua zen nagusi, orduko hizperrikeriaren aurrean. Joskeran ere, literaturaren tradiziotik gertu, herriarenari muzin egin gabe. URIARTE, argi dago, ez zen horrenbeste desbideratu eta beste askoren gehiegikerietan jausi178. Horiek osatzen dute, euskarari dagokionez behintzat, eragingarritasun komunikatiboa, hizkuntza-erraztasuna, analfabeto zen herri batengana hurreratzeko ahalegin berezia. Gaztelaniazko diskurtso baten atzetik moldatutako ahalegin hori ez zen, egungo ikuspegiak bestera eramaten bagaitu ere, horren deuseza. Estatusari dagokionez, ordu arteko historia guztian egundo ere izan ez zuen bidea ireki zion euskarari; corpusaren aldetik, zer esanik ez, Frantziako Iraultzaren ondorengo saiorik trinkoena izan zen hori, bere akats, aje eta guzti, geroko bide baterako irekiera izan zitekeena, hain zuzen ere. Saio horri amaiera jarri zion Armadako Gobernadoreak 1877. urtean, manu militari. Itxiera horren bidez, Bizkaiko Batzar Nagusiak desagertu ziren. Modu berean, haiek ondu zuten euskararen erabilera ere. Orduko itzultzaile eta interpreteek mamitu zuten lana ezin, alabaina, egungoekin alderatu. Ez, behinik behin, mailak bereizi eta ñabardurak egin gabe. Besterik ez bada ere, bitariko aitorpena zor zaie haiei: bateko, euskara lan-tresna bihurtzeko gogoa erakustearren eta, besteko, lan eginaren duintasuna zaintzearren, sasoi hartan hasi berria zen Bizkaiko euskal literaturaren arnas berekoa. Ez da gutxi.

178 SARASOLA, I.: «Larramendiren eraginaz eta», Euskalaritzaren historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, GOMEZ, R. eta LAKARRA, J. A. (arg.), Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo», Gehigarriak-XV, Gipuzkoako Foru Aldundia-Euskal Herriko Unibertsitatea / Diputación Foral de Gipuzkoa-Universidad del País Vasco, Donostia, 1992.

104


EUSKARAZKO TESTUEN HIZKUNTZA-AZTERKETA


I. GRAFIA ETA FONETIKA Grafia eta fonetikaren aldakuntzak dira testuon ezaugarri agerikoenak. Izan ere, itzultzaileak179 grafia- eta fonetika-zalantzak dituenean, aukera bat baino gehiago eskaintzen ditu testu berean. Duda-muda gehienak s/z eta b/v bikoteak bereizteko garaian sortzen dira: gustioc (1846.3) eta guztien (1846.1) edo virtutiei (1846.7) eta birtutez (1864.3.6). Dena den, esan beharra dago 1862tik aurrera ortografia bateratu egiten dela, lantzean behin salbuespenen bat tartean izan arren. Bestela ere, konturatzekoa da garai hartako bizkaitar idazleek euren testuetan erabiltzen duten grafia eta testuotan nabarmentzen dena bat datozela. Horretara, bokal bituak, eufoniak, azentu grafikoa eta abar ugari agertzen dira testuotan180. Arlo nagusi bi bereiziko dira hasiera-hasieratik ikerketa honetan: bokalismoa eta kontsonantismoa. Bi sail orokor horietatik abiatu eta azpisail batzuk egingo dira multzo bakoitzaren barruan, betiere, adibide esanguratsuenak azpimarratuz. 1. BOKALISMOA Bi bokalen elkarketarekin gertatzen diren emaitza ezberdinak izango dira lehen aztergaiak. 1.1. Aldaketak Deigarriena e+a > ia bihurtzearena da. Aldaketa hori hitz barruan zein amaieran gertatzen da, deklinabide-kasuaren eraginez. Hitzaren barruan, adibidez: biar (1862.2). Hitzaren amaieran, deklinabide-kasua gehitzen zaionean: eskabidiac (1848.3); bostian (1850.4); artian (1854.1); virtutiac (1860.21); centzunian (1846.4); leguiaren (1846.6); artian (1856.1); libertadia (1856.1); ostian (1858.5); echia (1862.4); pobriac (1862.4); urrian (1866.1.24); ganian (1864.3.3); semian (1864.3.9); bidiac (1864.1.7); Magestadiac (1868.2) Hauek guztiak ez dira berdinak: batzuetan hitza bera amaitzen da /e / bokalez, adibidez, bidiac edo echia; beste batzuetan, aldiz, ÂŤiaÂť bokal-talde hori deklinabidearen ondorioz sortu da, kasurako, bostian edo centzunian. Aditz-flexioaren eraginez ere sortzen da talde hori: aztertutiac (1846.4); gogoratutia (1848.1); danian (1850.4); artutia (1859.14); zanian (1864.2.3); jaquitiac (1866.1.3)

179 Uriarteren grafiari buruz, kontuan hartu Bonaparteren bibliotekan diren bizkaierazko testuak. Horien azterketa in PAGOLA, R. M. (zuz.): Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak / Bizkaiera-1, 3 liburuki, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1992. 3. liburukian, 949.etik 956.erako orr. 180 Halakoak, bizkaierazko idazle klasikoengan: ALTZIBAR ARETXABALETA, J.: Bizkaierazko idazle klasikoak, Mogeldarrak, Astarloatarrak. Frai Bartolome: nortasuna, idazlanak, grafiak, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1992, 417.etik 625.erako orr.

107


1.2. Epentesiak Goian aipatu da bi bokal, elkartu ostean, itxi egiten direla; baina beti ez da gauza bera gertatzen, epentesiak ere sortzen baitira, hau da, bi bokal horien artean kontsonante bat sartzea. Hala ere, ez da beti kontsonante bera: batzuetan «j» tartekatuko da eta, beste batzuetan, «b». Ondokoak dira, besteak beste, «eufonia» sonatuak, URIARTEk bere gutunetan BONAPARTEri azaldu ohi zizkionak181. Hona hemen kasu ezberdinak: a) i+a> ija (ez da nahasi behar e+a> ia kasuarekin): leijala (1848.1); economija (1848.4); arguijac (1848.3); iminijaz (1854.1); geijago (1858.3); neurrijac (1850.2); jatorrija (1859.4) b) i+e> ije: leijezan (1848.3); celaijetan (1854.7); andijenagaz (1856.1); pozgarrijen (1860.1); errijeen (1848.4); guztijen (1860.3) c) i+o> ijo: balijo (1850.1); guztijoen (1854.1); vijotzetic (1856.1); zorijonecuac (1856.2); deguijogun (1860.4) d) i+u> iju: usadijuac (1848.3); daguijuela (1850.4); jaijua (1854.1); arerijuaren (1860.2); ciñaiquijuezan (1860.21) e) u+a> uba: sortucituban (1848.2); cargubari (1850.3); biurtuba (1854.2); soldadubai (1860.6); ezagutubac (1860.21) f ) u+e> ube: ceubec (1848.5); subertia (1848.6); ceintzubec (1854.4); cubéc (1858.4); ontzubengo (1860.13) Testuotako kasu ezberdinak aztertu ondoren, begi-bistakoa da, itxidurarekin gertatzen den moduan, epentesia ere ez dela beti toki berean gertatzen: batzuetan, hitzaren barruan aurkituko da, eta, beste askotan, artikulua edo deklinabide-kasua gehitzen denean sortzen da. Hori horrela dela ikusteko, hona adibide batzuk: Hitzaren barruan: monarquija (1848.3); usadijo (1854.6); leijaltasun (1858.3); balijo (1850.1); amodijo (1856.10); zorijoneco (1862.2); arerijuen (1860.9); subertia (1848.6); ontzubengo (1860.13) Artikulua edo deklinabide-kasua gehitu ostean sortutakoak: arguijac (1848.3); beneragarrijai (1854.2); jatorrija (1859.4); errijetara (1848.4); guztijen (1860.3); governubaren (1848.6); jarlecuba (1960.9); dontsubenac (1848.2) 1.3. Bokal bituak Bokalak bikoiztea hitzaren barruan zein deklinabidearen eraginez gerta daiteke. a) -aa-. Hitzaren barruan behin baino gehiagotan aurkitzen da: beraarizco (1848.2), batzaarrian (1850.1), obaasun (1860.13), aasaben (1860.21). –a tematikoaz amaitzen diren hitzei –ak artikulu plurala eranstean: naibagaac (1848.2), eguitadaac (1850.1); edo –ari datibokoa: beneragarrijaai (1850.5). Talde honen barruan zehaztasun bat egin behar da: -aa- bokal bitu hori ez da beti era horretan idatzita agertzen; kasu gutxi batzuk badira ere, á –azentu grafikoa– aurkitzen da: 181 Ikus euskarazko itzultzaileen nortasunari buruzko xehetasunak, liburu honen bigarren atalean.

108


ándico (1846.1), lanác (1848.4), dá (1856.2), verárizcua (1859.2) anchiñáco (1868.6), ditubalá (1872.1). b) -ee-. Hitzaren barruan urreengo (1850.1). Aditz-flexio batzuetan: duzubeez (1848.4), dabeen (1854.3), daquizubee (1858.5), dabeenac (1860.3). Aditz jakin batzuen nominalizazioetan, hala nola, nombreetia (1848.4). Ezin dira zerrenda horretatik kanpo utzi, orobat, deklinabidearen eraginez sortu direnak, esaterako, forubeen (1848.3), errijeen (1848.4), luceetan (1854.2), semeen (1860.3), besteen (1858.2). Goian aipatu den bezala, hemen ere esan behar da kasu batzuetan –ee– bokal bitu hori é azentu grafikoarekin agertuko dela, adibidez: onéc (1848.4), eurén (1858.2), zubéc (1859.1), zubén (1862.1), usu-costumbrétara (1868.3), libertadétaco (1870.2), conformétaco (1870.2). c) -oo-. Forma hau oso gutxitan aurkitzen da: eguijaztutecoo (1860.8). d) -uu-. Berba monosilabo batean behintzat aurkitu da: luur (1858.1). e) -ii- taldea, aldiz, ez da agertu. 2. KONTSONANTISMOA Kontsonanteak multzoka aztertuko dira, betiere fonema bakoitza adierazteko erabiltzen den grafia zein den zehaztuz. Izatez, ezaugarririk bereziena da gaurko grafia eta testuotan agertzen dena bat ez etortzea. 2.1. Leherkariak Hona leherkarien aldetik gertaerarik nabarienak edo grafiaren ikusmiratik zerbait berezi dutenak. a) /b / fonema: gaur egun euskaraz /b / fonema grafia bakar baten bidez adierazten da (<b>); baina testuotan ikusten da bi grafia ezberdin agertzen direla (<b> eta <v>). Gehienetan <v> grafia gaztelaniazko maileguetan agertzen da, adibidez, provincija (1860.3), servicijua (1859.10), evangilijoco (1870.1), verdien (1870.2). Hala ere, ezin esan daiteke hori araua denik, zenbait kasutan <v> grafia ageri delako euskal jatorrizko hitzetan: vanintz (1864.3.1), verbacuntza (1846.1). Eta hori gutxi balitz, badira kasu batzuk, bietara agertzen direnak: balijo (1850.1) eta valijo (1858.4), governubaren (1846.1) eta gobernarijai (1850.4), borondatia (1864.1.12) eta vorondate (1858.13). <b> grafia agertzen da honako kasu hauetan: berbaaldi (1850.5), aberatsac (1854.2), liburubaren (1866.3.3), erabaguijac (1848.4), botaten (1860.3), buru (1862.1). b) /k / fonema: hots edo fonema hau adierazteko bi grafia ezberdin erabiltzen ditu: <c> /a, o, u / bokalen aurrean eta hitz amaieran, eta <qu> /e, i / bokalekin. Adibideak, honetara: -<c> forma: necatsubaquin (1848.1); adierazoteco (1854.1); daucazubenoc (1864.1.2); errencadia (1866.1.10); contra (1864.2.3); garbico (1866.2.6); zorijonecua (1866.3.4); lecu (1866.5.3); curutziagaz (1870.1) -Hitzaren amaieran: bacarric (1848.1); apurric (1848.5); azterturic (1850.1); erremientaric (1854.6); esquerrac (1866.4.1); beroquijac (1866.5.1); ezaguturic (1870.1); baturic (1870.2); gandic (1872.1)

109


-<qu> forma: neque (1848.2); esquer (1850.2); ezquero (1854.1); baquia (1854.3); azquenengo (1860.1); euqui (1682.3); baquian (1864.3.5); egoquijagaz (1866.1.19); jaquitunac (1866.1.3); esquillera (1866.4.8) c) /g / fonema: hori ere bi grafia ezberdinen bidez adierazten da, <g> eta <gu>, gaztelaniaz gertatzen den moduan. <g> /a, o, u / bokalekin eta <gu> /e, i /. Kasuak: -<g>: galduric (1848.1); egoquijen (1850.6); gura (1854.6); gobernu (1868.3); esagüeria (1858.3; hemen ere gaztelaniaz legez jokatzen du); lagun (1859.14) -<gu>: guichi (1854.1); uguertz (1860.15); erreguiña (1862.3); aleguiñac (1864.1.3); guizon (1864.2.5); gueruago (1864.2.5); erabagui (1866.1.5); leguez (1866.2.10); eguinda (1868.2); guichien (1872.1) 2.2. Frikariak a) /s / fonema: Egun beti idazten da <z> grafiaren bidez, baina testuotan bi grafia agertuko dira inguruko bokalen arabera. <z> agertuko da /a, o, u / bokalekin eta hitzaren bukaeran; eta <c> grafia idatziko da /e, i / bokalekin. Adibidez, <z>: izan (1846.4); jazo (1848.2); adierazo (1850.5); zortzireun (1850.6); ezaugarri (1854.2); dituzuén (1858.1); zubec (1859.10); umezurtz (1864.1.12); egozan (1864.3.5); zucentzalla (1866.1.1); ezaguturic (1870.1); venerazinoe (1870.2) Edota, <c>: zucenbide (1854.6); ceiñetan (1866.2.13); vicitza (1866.5.1); ecin (1868.1); ceñen (1864.3.6); obligaciñoe (1868.1); irabaci (1870.1); provincija (1862.2) b) /s / fonema: fonema horri buruz ez dago ezer berezirik esateko, beti agertzen baita <s> grafiarekin, egunotan erabiltzen den moduan, bai hasieran, bai hitzaren barruan, bai bokalen artean ere. Adibideak: icusiric (1846.1); mesede (1848.3); comisinoiaren (1850.2); esango (1854.1); asabaac (1858.1); sendotasun (1860.2); historija (1868.4) c) /_ / fonema: Hots hau <ss> grafiarekin agertzen da testuotan. Hala ere, badira bi salbuespen, <x> grafemarekin agertzen direnak: examinau (1856.8) eta (1862.3), nequixan (1872.1). Beste kasu guztietan, beti <ss>: elessguiozn oraindissec (1860.15); ausse (1862.3); trassuba (1864.3.2); bassen (1866.1.6); issilic (1866.1.35); aisse (1866.2.7); elessaco (1868.6) d) /x / fonema. Fonema hori ez da txistukaria, baina bai frikaria; horregatik sartuko da multzo honetan. Hots hau adierazteko, grafia bat baino gehiago ikusiko dira: -<j> grafema erabiliko da euskal jatorriko hitzetan eta, batez ere, hasieran, hala nola: jaquitunacaz (1854.2); jarraituten (1864.4.11); jarri (1866.1.1); jaungoicuac (1866.3.5); joacan (1866.2.13) -<g> grafia ere ikusten da idatzita, baina lehen esan den bezala, ez /g / fonema leherkaria adierazteko, baizik eta beloko hots hau adierazteko, batez ere, gaztelaniazko maileguetan, adibidez: egercitu (1860.3); generalei (1862.1); gentiaren (1864.1.12); generala (1864.2.1); egempluac (1866.1.10); magestadiac (1868.2); gentil (1870.1); erligiñoe (1856.2); privilegioz (1858.2); progimuaren (1862.5); virgiña (1864.1.10); elegiduco (1864.1.13); magistradu (1866.1.1); corregidore (1866.5.4); evangelijoco (1870.1)

110


2.3. Afrikatuak a) /c / fonema: Hots hau beti agertzen da <tz> grafiarekin. Adibideak: arteztzallac (1846.3); entzuteric (1854.4); vicitziagaz (1856.2); vijotz (1860.8); batzubei (1866.1.9); eracutzi (1862.8); aguintaritzaco (1866.1.5); batzaar (1868.6); artzendabenai (1872.1) b) /c / fonema <ts> grafemarekin transkribaturik dator, silabaren hasieran, bokal artean zein amaieran. Adibideak: ospetsua (1854.3); atseguin (1858.1); eracutsi (1859.12); esquertsubac (1860.2); errutsu (1862.2.10); arguitsuba (1864.2.1); etsigui (1866.1.2); gozatsubat (1868.6); itsatsi (18661.9); atsequintsu (1868.1) c) /c / fonema: hots hori transkribatzeko erabiltzen du <ch> grafia. Adibideak: gach (1846.2); badericha (1850.1); icharoten (1850.5); icharoteco (1854.3); ichi (1858.2); mancha (1858.3); derichera (1862.3); bacochac (1864.1.14); ecacha (1864.2.3); ichaso (1866.2.13); anchinaco (1866.5.1); guichiago (1868.2); jarichi (1870.1). 2.4. Sudurkariak a) Hasteko /n / fonema aipa daiteke. Gehienetan <n> grafiarekin idazten da; baina, zenbait kontsonante-multzotan, gaztelaniaz legez <m> bihurtuko da, hain zuzen ere, /b / eta /p / leherkarien aurrean. Adibideak: aimbeste (1854.6); cembat (1859.7); aimbat (1860.14); nombrau (1862.2); alambere (1864.3.4); costumbre (1848.3); dempora (1848.4); campoco (1858.5); menpetic (1859.4); cumplidu (1862.6); templu (1864.3.8); egempluac (1866.1.16); emplio (1868.2) b) Sabaiko sudurkaria, /n / idazteko orduan, ez da beti grafia bakarra agertzen, <ñ>, <in> eta <iñ> tartekatuta agertuko dira eta. Bakoitza zein kasutan agertzen den esatea ez da oso erraza, ez baitago inolako irizpiderik bata edo bestea idazteko; are gehiago, zenbait kasutan, forma bera bi modu ezberdinetan agertzen da. Hori dela eta, adibide batzuk emango dira soil-soilean. Adibideak: -<ñ>: señorijo (1846.1); premiña (1846.2); edoceñec (1854.6); gañetic (1858.4); Españaco (1860.3); ceñec (1864.3.8); aimbesteraño (1864.3.9); baña (1868.3); gañian (1870.2) -<iñ>: comisiñoiac (1850.3); anchiñaco (1854.6); duiñ (1860.3); erreiñubaren (1860.5); elecciñoe (1862.3); erreguiña (1864.1.1); gogoraciño (1864.2.3); esamiñau (1866.1.27); diputaciño (1866.1.5); ciñaije (1866.1.7); liñargui (1868.2); ceiñi (1870.1); edoceiñ (1872.1); aleguiñ (1872.1); ceiñ (1872.1) -<in>: eguin (1846.1); cein (1848.4); ecin (1850.5); ain (1854.1); diputacinoiac (1862.4); ain (1864.1.2); atseguin (1864.3.11); aleguinac (1866.2.8); duin (1866.1.22); bein (1864.5.1); orain (1868.3); veneracinoe (1870.2) Adibideok ikusi ostean, nabarmentzekoa da berba bera modu ezberdinetan idatzita egotea, hala nola, cein /ceiñ, duin /duiñ, diputacino /diputaciño, aleguin /aleguiñ… 2.5. Albokariak Albokarien artean, aparteko aipamena behar duena sabaikoa da. Arean ere, /l / fonema idazteko orduan, sabaiaurreko sudurkariarekin gertatzen den legez, hiru grafia ezberdin agertzen dira: <il> eta <ll> eta <ill>. Albokarien esparruan sabaiaurreko sudurkarietako jazoera bera agertzen da; hortaz, zaila da jakitea horietako bakoitza noiz agertuko den. Begirada

111


batean, badirudi kontsonantearen aurrean eta hitzaren bukarean <il> agertuko dela; baina, ondo aztertuz gero, bistan da beti ez dela horrela gertatzen: il (1860.8) eta honen parean ill (1850.1); Madrilgo (1856.5) eta Madrillgo (1858.5); partill (1866.5.1). Adibideak, -<ll>: dabillen (1848.2); ondatzalliac (1854.2); milla (1859.4); onguillai (1860.10); aprillaren (1864.1.11); gordetzalla (1864.3.8); muralla (1866.2.7); esquillera (1866.4.8); zuzentzalla (1868.3) -<il>: ilunduta (1859.4); bildurragaz (1864.2.3); humiltasunagaz (1866.1.9); darabilgun (1866.4.3); gentil (1870.1) -<ill>: ibilli (1864.2.4); dedilla (1864.3.9); milla (1866.1.5); ceceillaren (1866.1.13); esquillera (1866.4.8); partill (1866.5.1); eraguilla (1868.4); illunetan (1846.1)

112


II. DEKLINABIDEA Testuon deklinabideari buruz182, ohiko kasuak bereizten dira. Horien barruan ere, izenordainen eta bestelakoen zertzeladak emango dira jarraian. 1. ABSOLUTUA (NOR) Izen predikatua ia beti agertzen da artikuluarekin mugatuta: bitarte au, igarocorra eta naita ececua izan arren (1846.2); baquia eta batasuna; oneec izan deitezala gaurtic aurrera euroen zugatz edo arbola veneragarri orren irudija (1848.5); premiñazcua da cumplietia obligacinoe onegaz (1859.6); badirala oraindic Españaco semeen artian Covadonga ta Granadaco guizon sendo ta errutsuben jatorrri ta odolaren duiñac (1860.3); ceintzuben gomutia izango da niretzat guztiz atseguintsuba (1862.9); icentau ceitezala comisionadubac (1864.1.11); ain arriscu andiz betericuac diran ezquero (1864.2.4); icentauric ichasguizonen tocamena (1866.1.14); icentau zan lelenguaren Directoria (1866.1.19) Badago salbuespenen bat: euren Junta eta batzarren buru, zucentzalla, eta aguintari zan Corregidore Jaunari (1865.1) Bestalde, mugagabean agertzen da, mugagabetzailea dagoenean: aimbat aldaera, naibaga eta juan etorri (1846.1); aimbeste seme sendo galdu jacozalaco (1854.4); aimbeste guizaaldi irago diran artian (1856.1); Españatarrac African aimbeste garaitza irabazten (1860.8); erreiñubac aimbeste neque artu daben (1860.21); aimbeste erregue bertan jarrita egon diran (1864.3.6); nun aimbeste Erregue altsu jarri diran, eta nun aimbeste Magistradu egon diran (1866.1.1); ni baño lenago egon dirian aimbeste Magistradu Jaun (1866.1.4); nic neucan mirari andija aimbeste mesede artutiagaz (1866.3.3); nun dagozan, eta ugari, Provincijaco aimbeste Aita arguitsu (1866.4.5); edoceiñ guizon onec artu-leique (1872.1) Singularrerako gehien erabiltzen den erakuslea au da, eta izenetik bananduta ageri da oro har: escabide au autortu ta emongo ez balebee (1850.5); Españac artu daijala zucenbide au edo ori (1854.6); eldu deitian leijaltasun andico luur au zorijontasuneco lecuric altueneraño (1858.6); bada au berau, azartu izan da orain gure honriari iraun edo injurijac eguitera (1859.3); azco izango litzateque au esagutu eta eguiteco (1859.11); orain erreiñu au zucenduten dabenari (1860.9); ceñaren bitartez batuco dan provincija au erreiñu guztijagaz (1860.14); eta liburu ori galduten danian (1864.3.3); ceintzubei emotia ezagungarri esquertsu au erabagui zan (1866.1.6) Pluralean oneec da gehien erabiltzen dena: goguan euquiric gure Erreguiñaren Gobernubac eguija onec (1848.3); oneec izan deitezala gaurtic aurrera (1848.5); nai dau lan oneec aimbat lasterren eguitia (1860.14); diru zati andi bat lan orreec eguiteco (1860.15); neurri egoquijac eche oneec obatuteco (1860.15); artu 182 Uriarteren deklinabideari buruz, kontuan hartu Bonaparteren bibliotekan diren bizkaierazko testuak. Horien azterketa in PAGOLA, R. M. (zuz.): Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak / Bizkaiera-1, 3 liburuki, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1992, 3. liburukian, 999.etik 1021.erako orr.

113


dirian neurri oneec balijo izan dabe (1866.1.9); Españatar guizon sendo areec (1866.2.6); pocezco diadar eta jolas oneec gogoric vicijenagaz eguiten cirian (1866.5.1); erri areec desdicha eta miserijaz beteric dagozan artian (1868.6) Plural hurbila -oc gutxitan agertzen da: guztioc aztu biar doguzanac (1846.2); oneec juztijoc dira asco baño gueijago (1860.15); zubec bere emen batuta zagocenoc, eta ain ardura andija daucazubenoc (1864.1.2); Lur zorijoneco eta arguitzu onetan vici garian guztijoc (1864.2.3) 2. PARTITIBOA Orokorrean, ezezkotasuna eta superlatiboa dagoenean erabiltzen da: ez dot euqui era ez astiric (1848.1); ez artu escubetan gudaraco erremientaric (1854.6); provechu eta mesederic andijenecua (1856.6); bedeincaciñoe eta alabantzaric andi eta goratuenac (1859.15); ez daigun bada bildurraren apurric euqui (1864.2.7); arguitasunic gueijen botaten dabena (1864.3.2); ez eucala berac escubideric onen ganian erabaguiric emoteco (1866.1.15); bere buruaren jaubetasunic, anditasunic, ez onraric ez daucan… (1866.2.4) 3. ERGATIBOA (NORK) Formaz denaz bezainbatean, -(e)c mugagabean erabiltzen da, baita erakusleekin ere: batzar argui onec eguin biar dituzan verbacuntzac (1846.1); cembat aurreratu leijan datozan urte bijetaraco, autumen edo eleccinoe on batec errijeen oneraco (1846.5); Gaztelan Erregue batec nai bestiac aguindu daijala (1854.6); zubec ainchiñaco gaucetaraco daucazuben amodijo eta etzeguitasun andijac (1856.7); ceintzubec eurén lurrari eta gure erreligiñoiari euqueen etzeguitasun eta amodijo garbi eta andijagaz (1858.2); alcartasun sendo onec emon daguijon erreiñubari (1860.10); Vizcaico seme erruquior batec ichi eban diru zati andi, oraindic castau ez dan bat (1860.19); ceubéc, iñoc baño obeto, daquizubé (1862.3); Senadore jaun batec berba eguin eban Senaduban bertan foruben ganian (1864.2.2); arbola arec icusi dau bere erramen orrijetan, bera galdu gura eben arerijuen ecacha eta trussuba (1864.3.3); ez daguijuela iñoc eurai burlaric eguin (1864.3.7); arbola lodi eta goratu orrec icusten dabenian (1864.3.8); naoca Erreguiñac, Erreguiac, Asturiasco Principiac, eta Infanta done Isabelec lur onetara eguin ebeen etorreriari (1866.1.10); Directore oneec eguin dabe esposiciño bat (1866.1.33); Señorijo onec anchiñaco demporetatic gozau edo daruan ondasun eta zorijones beterico vicitzia (1868.5) Mugatu singularrerako eta pluraleraco -ac erabiltzen da: Verba-aldi D. Manuel de Cuestac vizcaico buru-zucenzalle eta Corregidoria leguez esana (1846); artu eban Vizcaijac esquer onagaz (1846.2); eztabaidiac berez dacartzan descompiantza eta bildurrac gaitic, eta nastarijac artu leijezan achaquijac gaitic (1846.3); neure empliuac emon deustazan biar, eta trabaju necatsubaquin (1848.1); Diputadu Jaunaac eta beraarijaz icentaurico batzaar edo comisiñoiac eguin ebeen auquera edo eleccinoia (1850.3); vizcaitar guztijac eureen vijotzetan dauqueezan guraari vicijac (1850.5); eurai zor deutse gure errijac bere zori ta egoera ona (1854.2); guizonac euren aldetic orniuten ezpadabe legue jaquitunacaz (1854.2); jarraituric beti gure asabaac edo aurritecuac eracutzi eta marcau euscubeen vidiari (1858.2); igaro ditube iru provincija oneetaco semiac guerraco neque, naiba-

114


gue ta lanac (1860.3); ontzubengo leguiac guei onen ganian eguiñico obaasun ta aurrerapen (1860.13); Diputaciñoiac beinicbein uste dau alan jazoco dala (1864.2.1); ¿Ce mirari da bada, bestiac guri ondamuz beguiratutia? (1864.3.4); Erreguiñac berac bere Provincija oni eguin eutsazan (1866.1.10); baita portuetacuac bere bardin emon eutsezan esquerrac (1866.1.13); eracutsi deuscun Corregidore Jaunac egun oneetan (1866.5.1); arroturic gaur ni zuben presidente edo zucentzalla izatiac emoten deustan onriagaz (1868.7) 4. DATIBOA (NORI) Hauxe da datiboaren erabilera: -ari mugatu singularrerako: ta eureen jaiot-lurrari deutseen maitetasun (1850.5); ain edo beste zucen bide escatuten dabenari (1854.6); gure Erreiñuari eguin jacozan iraun edo injurijac (1859.4); aucija imiñi jaquela gure Foruben eguija ta zucentasunari (1864.3.5); onera andija etorrico litzaquijoz zuen caja, eta diruteguijari (1866.1.33); ¡Glorija Españari! ¡Glorija Españaco Ontzidijari! (1866.2.10) -(r)i mugagabea: emonic guztijai ta bacochari (1850.2); alperric Jaungoicuac emongo deutsazala erri bati doe aberatsac (1854.2); euscalerrijac ez leuque euquico ceri negar eguin (1854.4); emengo gazte ascori (1860.13); ez deutsagu iñori aupadaric eguin (1864.3.5); Directoriari, Maisubari eta euren biarretan lagunduten deutsen beste bati (1866.1.21); bere claseco bati jaocan leguez (1866.2.13); aimbeste amodijori (1866.3.5) -oi plural hurbila, oso gutxi erabiltzen da: euroi zucentzeco neure verbaldi (1848.1) oni, orri erakusleak: icharoten deutsa erreinu oni (1860.10); beste batzuc jarraituco deutsela oni (1860.19); izanic Gobernuba bera administraciñoe oni errespetoric (1862.6); guei ta gauza oni jaocazan beste gauzac (1866.1.20); irudi arguitsu orri (1866.3.5); eldu daguijodala nic, berba beneragarri orri (1866.5.1) -ai, -ei mugatu plurala: vizcaitarren zucen edo derecho cimentugarri ta veneragarrijaai (1850.5); eurai zor deutse gure errijac bere zori ta egoera ona (1854.2); urte bijetan izango diran Diputadu Jaunai (1860.21); umezurtz eta premiñan dagozanai (1864.1.12); bere gurari ta asmubai destañaz beguiratu eutsen (1864.3.7); Cofradijac icentau ta bialdu citubezan guizonai, eurai (1866.1.13) ; gueijen juacoe errijei eurei (1846.6); nua zubei zuzenduten neure berba-aldija (1858.1); luur odolgarbico semei jaocanac (1858.3); Españaco legue cimentarrijei deutsén etzeguitasuna (1862.3); nire ezagüera eta jaquiturija laburrei falta jaquena (1868.8) 5. GENITIBO EDUTEZKOA (NOREN) Formari dagokionez, -aren mugatu singularrerako eta -en, -een edo -én erabiltzen dira mugatu pluralerako: gustien batzar edo junta generalaren edeguieraan (1846); errijeen baque eta ondo izateraco (1848.2); Junta Generalian eguin zan aguindu baten indarrez (1850.2); aurquituten da

115


gaur Gobiernuaren buru ta aurrian (1854.3); Españatarren odola ez zan isurico corronten ugaritasunagaz (1854.4); guizonaren vorondatiaren gaiñetic dagozan jazoerac (1856.4); irago diran guizaldi guztijeen artian (1858.2); bata bestiagandic datorren oiturén garbitasunac (1858.3); errijén oneraco (1859.2); léngo Españaco Erreguien eta batez bere gure oraingo Erreguiñaen ontasun eta guganaco vorondate ona (1859.13); ez daucat dudaren apurric icusico dirala (1862.3); sentidu nausi edo principalén faltan dagozanén provechu edo mesedian (1862.5); erri centzundun, baquetsu eta on baten bialdubai jaoquen leguez (1864.2.4); zuben Diputaciño General, guztiz arguitsubaren icenian (1866.1.5); gente guztijaren atseguiñagaz, eta gurasoen poz andijagaz (1866.1.19); ez daguala berba ascoren preñaric (1866.2.1); esquer onaren testigantziagaz batera (1866.2.2); eguin biar diran gauceen otsac (1866.2.9); Erreguiñaren Magestadiac emon deustan emplio edo carguba beteetia (1868.2) Erakusleen erabilera ere aipatuko da: gogoraturic aen sorrería escutetan dala dempora lucien gau illunetan (1846.1); batzar onen presidente edo buru (1848.1); arbola veneragarri orren irudija (1848.5); ezbai onen erabaguija emon zan Vergaraco celaijetan (1854.7); privilegijoz beterico luur onen seme indartzubac (1858.2); iru provincija onén alde ta onian eguiteco (1862.2); provincija onen ondo izatia (1864.1.2); liburu orren azalaren ganera tantaca jausi da (1864.3.3); euren auquera, eta legue oneen arbola santuaren azpijan (1866.2.6); Señorijo edo lur linargui onen mirariz eta esquer onez beterico sentimentubac (1866.2.13); Junta orren atseguin, gosotasun, eta pozquerija ospetsubacaz batera (1866.3.3) Izenordain indartuek eta posesiboek forma ezberdin asko hartzen dituzte: bere foru eta gurasosco governubaren irudi bat (1846.1); gorderic lotsia eureen izatian (1846.3); Erreguiña gueure Andra edo Señoriaren gobernubaren leijaltade eta jaquiturijac (1846.6); euren premiña, ecandu, eta oraingo usadijuacaz (1846.6); neure empliuac emon deustazan biar (1848.1); sendatu daiquez nire indar erquindubac (1848.1); ecin componduric eureen gobernu muduac (1848.2); euroen leijaltasun eta jaquiturijac (1848.4); eureen lan ta eguin-biarrac (1850.2); gueure foru, auquera, escubide, ecandu, ta usadijo onac (1850.5); Zuben artian jaijua ta guztijoen ezaguna nazan ezquero (1854.1); izan arren euren lurra on ta ugarija (1854.2); ez dago besteren biarric sendo icharoteco bere betetasun osua (1854.3); zubeen erreligiñoe Santua (1856.2); zeuben Foruac (1856.3); gure asabaac (1856.10); pocic andijenagaz, gaur neure burua icustiagaz (1858.1); eurén lurrari eta gure erreligiñoiari euqueen etzeguitasun eta amodijo garbi eta andijagaz (1858.2); contau eguizubee nire laguntasunagaz (1858.3); ceubén estimacinoe edo icen ona (1858.3); gure Erreguiña eta Señoriaren eta bere Gobernuaren laguntasunagaz (1858.5); ceubén Diputadu jaunac (1859.8); zubec ceuben errijentzat edo Españiarentzat daucasuben etzeguitasuna (1859.11); bere seme guztijen prestutasun eta vorondate osuac (1859.15); zuben ezpanetatic urten eben berba (1860.1); neure pocic andijenagaz (1862.4); zubén vistatic urrinduteco (1862.4); lograu ditubalaco bere aleguin eta arduriagaz (1862.8); ceuben anaijen artian (1864.1.2); euroen erri eta echeetara (1864.2.3); icharon daguigun euren zucentasun ta justicijan (1864.2.7); euren diadar eta erechijac imiñi citubezan altara orren ganian (1864.3.7); euren errijen maitetzallai (1866.1.6); gure barri eta historijac (1866.1.13); zuben lan, neque arazu, eta zuben izatia bera; bere (1866.2.8); zure Santidadiari (1870.2) Testuotan zehar, -(r)en bat esamoldeekin zehaztugabetasuna adierazten da: egunen baten (1850.5); gudari orbanbaguia baño leijaltasun guichiagocoren batzuc (1854.3); gauzaric biarrenen bat (1860.13); beste lecuren batera (1866.1.4); nire gomuta onen bat (1866.1.4); alambere euquico ditu utseguiteren batzuc (1866.1.7); diruzco laguntasun ta socorruren bat (1866.1.14) 116


Izenaren ezkerretara agertzen da beti, kasu batean izan ezik: Jauneen eguitada guztijeena (1850.6) 6. LEKU-DENBORAZKO GENITIBOA (-KO) Formari dagokionez, n eta l-ren ostean -go ageri zaigu oro har: oraingo usadijuacaz (1846.6); urreengo gauza oneei (1850.1); lelengo aldiz etorri nintsanian (1856.1); Madrilgo Cortiac (1856.5); oraingo batzaarbarrijentzat (1856.10); leengo eta oraingo interes edo artu emoncen gañian (1856.10); léngo Españaco Erreguien eta batez bere gure oraingo Erreguiñaen ontasun (1859.13); leengo juntetaco erabaguijac (1860.17); zuben oraingo biarguei ta eztabaidetan (1862.3); ondorengo urte bijetaco (1862.4); Madrilgo Goviernubaren erabagui ta cumplidu biarrac (1866.3.5); aurtengo Junta generalai (1868.1) Besteetan, aldiz, -e- epentetikoa tartekatzen da: gaurco eguneco jazoeretan (1848.5); jaquiturija edo arguitasuneco guizaldi onetan (1858.5); zorijontasuneco lecuric altueneraño (1858.6); prueba edo esturazuneco demporan (1859.13); jazoera zorijoneco bat (1862.2); Oñateco Seminarijo Conciliarreco castubac (1864.1.4); lur zorijoneco eta arguitzu onetan (1864.2.3); Junta generaleco jaunac (1864.2.5); prestutasuneco eta leijaltasuneco arnasia (1864.3.7); lur dontsu eta zorijoneco oneganaco (1866.1.2); Erregimentu Generaleco batzarra (1866.1.13); Diputaciño Generaleco batzarrac (1866.1.16); Vitorijaco Catedraleco elessaco (1866.1.18); eldu cedilla nosbait zorijoneco une eta instantia (1866.3.3); euren buruben jaubetasuneco irudi arguitsu orri (1866.3.5); issilleco asmuacaz (1866.4.9); une eta instante gozatsu, pozgarri eta zorijoneco onegaz (1866.5.3) Testu batean, 1866ko bosgarrenean, -ko erabiltzen da absolutuaren ordez: Portugaleteco urico Apoderadu Jaunac; Marurico Elessateco Apoderadubaren escabidez (1866.5.4) Lantzean behin, -ko /-zko alternantziak daude. Adibidez: amodijozco eta obediencijaco ezaugarrijac (1866.1.10) Ordenari dagokionez, eskuarki izenaren aurretik agertu arren, inoiz izenaren atzetik ere ageri da: aguiri, edo documentu balijo andicuac (1850.1); emonic guztijai ta bacochari esquer andi ta beraarizcuac (1850.2); Capitan entzute andi eta Victorijaz betericua (1856.5); neure gurari andi eta beticua (1858.6); araco Erregue entzute andicu etatic (1859.4); premiña benetacua dauqueenacaz (1860.18); uste izan eben gauza premiñazcua zala (1866.1.13) Erakusleek hurrengo erabilerak darabiltzate: ecin beti ito izan ditu alde onetaco quezca (1846.3); luur linargui eta leijal onetaco escubidedun edo apoderau (1858.1); guerra onetaco castubetaraco (1860.7); eguitia ni Provincija onetaco Gobernadore (1864.1.1); Erreiñu onetaco provincija ascotacuai leguez (1866.1.8); beguiratuten eutsen berari provincija onetacuac (1866.1.12); onzidija ataco beste Comandante eta Oficialejaun guztijai (1862.2.13); Erri andi orretaco Legueetaco liburubaren onduban (1866.3.3); gomutauco da Provincija orretaco Forubacaz (1866.3.5); dempora onetaco, eta vicitza onetaco naaste, eta goibeijacgaitic (1866.5.1) Mugatu singularreko -KO forma erabiltzen da, «guzti» eta «ce» zehar galderaren ostean: cein premiña andicuac diran virtute eta oitura onac (1848.2); Erreinu guztico batzaar edo Cortiac (1850.5); ceñec aspaldico urte luceetan daucan zucenbide ondatzalliac negar eraguiten deutsen bere seme ecer baga dagozanai (1854.2); ceuben anchiñaco usadijo ta oituracaz

117


(1854.6); Erreiñuco Batzarrian ceuben icenian jarteco (1854.8); cein izango dan provechu eta mesederic andijenecua (1856.6); ce valijo andicuac dirian (1858.4); provincija guztico esquecuentzat (1860.17); ce guei balijo andicuen ganian emon biar dituzuben ceuben erechi eta erabaguijac (1860.21); cein Erreguiñaren ain gogocua izan zan (1866.1.10); cein dan nire gurarijentzat ain gogocua (1866.3.1); ce gogoticuac, ce vijotzeticuac, ce vicijac, eta ce eraguillac dirian (1866.5.1) Azpimarratu behar da INESIBOA + -KO erabilera: emengo luur odolgarbico semei jaocanac (1858.3); emengo gazte ascori (1860.13); emengo gentiaren caridade andija (1864.1.12); emengo gauceen ganian (1866.1.6) Beste horrenbeste esan daiteke SUPERLATIBOA + -KO erabileraz: leleengo zati edo articuluba (1850.4); ocupétia lelengo jarlecuetatic bat (1858.5); leléngo Isabelen anditasuna (1859.4); azquenengo aldijan (1860.1); euren azquenengo icharopenac (1860.8); ontzubengo guerran (1860.15); balijoric andijeneco gaucia leguez (1864.3.9); lelengo aciera ta iracatsijac (1866.1.20); azquenengo plazuba (1866.1.28) Beste batzuetan, ARACO edo ORRACO erabiltzen da zerbait ezagun edo jakintzat jotzen denaren gainean hitz egiten denean; izenaren aurretik kokatzen da: orraco pasinoe eta partidu edo banduac (1856.10); araco Vizcaitar noble eta glorijaz beterico (1858.2); araco anchiñaco Vizcaitar guerreru (1859.7); orraco egercitu sendo ta cintzu (1860.4); araco calma, centzun eta modu ona (1862.3); orraco seme on eta arguitsu (1864.3.7) ; orraco Arbola misterijotsu (1866.3.5) 7. INSTRUMENTALA (-Z) Erabilera ezberdinak ditu kasu-marka horrek testuotan. Hasteko, gaztelaniazko preposiziodun aditzen osagarriarena, «de», «con», «por», «a» preposizioekin batez ere: aguindu baten indarrez icentau zan guizon-talda (1850.2); Capitan entzute andi eta Victorijaz betericua (1856.5); beraren Foruac galduezdeitezan bildurrez (1856.7); Vizcaitar noble eta glorijaz beterico seme fama andico (1858.2); privilegijoz beterico luur onen seme indartzubac (1858.2); ceubei ain zucen eta justicijaz jaotzubén sarija (1858.3); oituraz campora azquenengo aldijan emen batu ciñenian (1860.1); ecingo da sustraiz quendu (1860.18); elessguizon naausi, jaquitun eta virtutez beterico bat (1862.2); euqui daijézan leguez jaoquezan errentac (1862.8); eguin diran azquenengo batzarraren encarguz (1864.1.13); ain arriscu andiz betericuac (1864.2.4); leguez ta justicijaz, jaocuzan ta gueure gueuriac dirian forubetatic bat bacarra bere (1864.2.7); bertan inguruz iminita eucan eguijaren apaingarrija (1864.3.6); diadarrez bedenicatuten zaitube (1864.3.8); gure Erreguiña Andriac, eta bere Gobiernu arguitsubac, icusteco, alan dan leguez, beti ugarituaz duazala baquia eta zorijontasuna (1866.1.6); zubeen arguitasunac eta demporiac zucenduaz juango diranac (1866.1.7); zuben foru eta usadijo glorijaz betericuen sendotasun eta ontasunian (1868.3); Evangilijoco legue, gozatsu eta santidadez betia (1870.1) Lanabesa adieraztekoa: Jaunaac aoz emon deutseezan azaldeera ta arguitasunac (1850.1); lantza, satarri ta berenoz beterico (1864.3.7); eta berbaz bere emongo jatsubez (1866.1.25); euren vijotzac suzco garrez gorituric (1866.2.6); celaco gurari viciz issioturic eta erretan egozan (1866.3.4)

118


Noizean behin arrazoia edo zergatia ere azaltzen du: iminijaz nigan ceuben ustebetia (1854.1); injurija andibat eguingo neuzquizubec, gomutauaz bacarric ceuben centzun eta moduona (1856.10); poztuten naz alambere era au euquitiaz, adierazoteco neure erechija (1866.4.11); escabidia escatua eta atzera artua izan zala, Diputadu Jaunen euren erreguz ta borondatez (1866.4.14); Juntiac; aguinduten ebala, Abadiñoco Apoderadu Jaunaren escabidez (1866.4.14) Baina, oro har, era edo modua adierazten du kasu-marka honek: arduraz eta astiro eguitia (1846.5); sentimentu miraiz eta errespetos betiac (1848.5); guc, damuz, jarichi ez doguzanetaraco (1846.6); beraarijaz icentaurico batzaar edo comisiñoiac (1850.3); oraindic falta jaqueena foruac osoz euquiteco (1850.4); arturic leenaz eureen jaquiturija ta centzunac eracutsico deutseezan neurrijac, eta adierazoric aurrez eurai onduen derichuen leguez (1850.5); ichi baquian ta itzalez beguiratu Españan aguintetan daben edoceñec eguiten dabenari (1854.6); lelengo aldiz etorri nintsanian (1856.1); eguijaz arrotuten nas (1858.2); zubén gobernu errez eta gurasoscuaren esagüeria (1858.3); emendic dator eurac premiñaz euqui biarra (1858.4); eguijaz ezan leiteque eldudala eguna (1859.13); cein borondatez eta gogotic imiñi cendubezan (1860.1); mirariz beguiratu daguijogun (1860.4); lotsa ta itzalez beguiratu (1860.10); contuz eta arduraz beguiratuteco (1860.14); uste dot, bada, ez daguala guijagoren premiñaric, icusteco Vizcaijac pocez ta arroquerijaz (1864.1.8); mirariz beguiratuten deutsan español guztijentzat (1864.1.12); zoryonez jayo guiñan (1864.2.6); ez da menturaz aurquituco noc bera jaso (1864.3.3); gure arimac pocez zoraturic iminten ditubezanac (1864.3.4); ¿Ce mirari da bada, bestiac guri ondamuz beguiratutia? (1864.3.4); beguiratuten jacon ondamuz, baita bere icaraz (1864.3.5); aitatu eban destañaz (1864.3.6); berba eguiten ebala chanchaz (1864.3.6); vizcaitar guztijac asi ciran diadarrez (1864.3.7); beguiratu biar eutsen penaz eta naibaguez (1864.3.7); atseguin eta gozotasunez bete gaitian (1864.3.11); beroni ondamuz, eta inbidijaz beguiratuten deutseen (1866.1.2); pocez acordauco naz (1866.1.4); ceñen erechijagaz pocez eta gogotic alcartuco zareela (1866.1.13); suertez juaten zareen lecu guztijetan (1866.2.8); nun languillac arroquerijaz aguertu dabeen euren jaquiturija (1866.3.1); berba vici, eraguilla, eta biguntasunez betiacgaitic (1866.5.2); berbaldi bi oneec imiñi ceitezala oso osoric actaan, erderaz eta euscaraz (1866.5.4) Erakusle eta izenordainekin ere erabiltzen da: eztabaidiac berez dacartzan descompiantza eta bildurrac gaitic (1846.3); berez irabaci ecin dabenari (1860.18); izan arren bere lurra berez gogorra (1864.2.3); gauzac berez onac diranian (1864.3.1); emengo gentiac eurenez aguertu ebeen atseguin, gozotasun, eta pozari (1866.1.10); eurac eurenez euren ondo izatiagaitic (1866.1.36); Vizcaico semiac eurenez dauqueen vijotz cintzo, eta tolesbaguetatic (1866.5.3) Batzuetan, soziatiboa erabiltzen da instrumentalaren ordez: bereberarizco arduriagaz beguiratu biar dozubena (1860.16); eta celaco amodijuagaz beguiratuten eutsen berari provincija onetacuac (1866.1.12); gomutauco da Provincija orretaco Forubacaz (1866.3.5) Beste kasu berezi bat da -Z instrumentala + -KO (-ZKO) erabilera. Ugari erabiltzen dira bi atzizki horiek elkarrekin. Baina, oro har, ez du egun duen esangura («zerez egina») adierazten, mota edo jatorria baizik. Hurrengoetan ageri zaigu -ZKO atzizkia, izenaren aurretik: baquesco señale eta pruebacgaitic (1848.5); libertadezco legue eta Foruacaz (1856.2); zubeen zorijontazunaren gurari eguijazco bat (1856.5); ferro-carril, edo burdiñazco bidétaco obra (1862.7); errico gentezco batzar guzti onec (1864.3.8); ereñotzezco coroe eta garaitzac

119


(1866.2.2); euren vijotzac suzco garrez gorituric (1866.2.6); veneracinoe eta amodijozco mensaje edo carta bat (1870.2) Baita -zko izenaren atzetik ere: esquer andi ta beraarizcuac (1850.2); mesede andi eta probechuzcuac bagaric (1856.6); gobernu errez eta gurasoscuaren esagüera (1858.3); arimén oneraco ain biar ta premiñazcua zan Obispaua (1862.2); onelaco demporia dan bassen egoqui eta berarizcuan (1866.1.6); ez daguala Vizcaijan guizonic, biarra eta premiñazcua danic (1866.4.6); espiritu errevoluciñoesco (1868.6) Bukatzeko, sarri ageri dira guztiz edo onezaz gain bezalako esamoldeak: Señorijo guztiz linargui eta leijala (1846.1); baita bere onesaz gañetic (1848.4); eta onezaz gañetic (1858.4); ceintzuben gomutia izango da niretzat guztiz atseguintsuba eta beti iraungo dabena (1862.9); galdu ez cedin guztiz (1866.1.14); aitatu dan Goicoechea Jaunaz ganera (1866.1.33) 8. SOZIATIBOA (-GAZ) Hurrengo atzizkiak erabiltzen dira: -GAZ mugagaberako, -AGAZ mugatu singularrerako, CAZ mugatu pluralerako orokorrean, batzuetan -QUIN erabili arren. Adibidez: daucadan onra andija izatiagaz (1848.1); errespetu ta modu onagaz (1850.5); guizonac euren aldetic orniuten ezpadabe legue jaquitunacaz (1854.2); ceñegan errijac icharoten dabeen uste osuagaz (1854.3); alcarturic zubén usadijo eta oitura onaquin (1858.3); Español anae guztijaquin (1859.12); ardura andi bategaz (1860.11); Vizcaico forubacaz ondo datorren Gobernuba (1862.3); pena eta naibagueric ascogaz (1864.2.2); iñogaz bere cer icusiric ez (1866.1.24); odolezco bautismuagaz (1866.2.7) Esangurari dagokionez, testuinguru desberdinetan erabiltzen da soziatiboa. Batzuetan, kidetasuna edo laguntasuna adierazteko: Erriojagaz, Aragoegaz, Cataluniagaz eta beste Gaztelaco Provincija batzuequin (1856.6); Diputaciñoe Generalaren laguntazunagaz (1856.11); provincija au erreiñu guztijagaz eta lurraren erdico ichasuagaz (1860.14); beragaz acordau (1860.16); premiña benetacua dauqueenacaz (1860.18); Diputadu jaunén bitartecotasunagaz (1862.9); Guipuzcoaco provincija gueure aiztiagaz (1866.1.13) Beste kasu batzuetan, modu edo bitartekotasuna adierazteko erabiltzen da soziatiboa: ondo artubagaz eurac zucendu deutseezan escabidiac (1848.3); ez zan isurico corronten ugaritasunagaz (1854.4); vorondateric osuenagaz (1856.1); baque betico bategaz, ceubén irauntasun eta biarragaz eta ceubéc daucazubézan virtutete eta oitura onacaz (1858.5); erantzun ezagüera eta esquer onagaz (1860.15); neure barruco contentu bategaz (1862.8); biar dan lotsa ta itzalagaz (1864.2.3); escatu daguijegun humiltasunagaz (1866.1.9); vivac eguiten, ijui eta santzuacaz (1866.5.4) Horrez gain, soziatiboa erabiltzen da gaztelaniaz «de», «con», «por», «a» preposizioekin osatzen diren aditz batzuk itzultzeko: (compondu eta alcartu) euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1848.3); eguijaz arrotuten nas consideraubagaz (1858.2); aisten icenagaz aituten dirian (1858.3); Erreguiñac berac, bere icenagaz jaretsi izan dau (1859.4); celaco ezicusijagaz beguiratuten deutsen (1860.8); ¿ce escubidegaz eragotzico jaco premiñan egon eta biarric

120


eguin ecin dabenari esquian ibiltia (1860.18); guztiz poz andijagaz aurquituten naz (1864.1.1); arbola orritsu oni lotsa guichigaz berba eguin (1864.3.6); Diputaciño Generalac bete eta cumplietan dau… esquerrac emotiagaz Erreiñuco Gobiernubari (1866.1.6); balijau nairic daucagun era egoquijagaz (1866.1.19); ondo eguiten dozube bada belaunicotutiagaz eta auzpaztutiagaz (1866.1.36); ezagutueic gaur Vizcaejaren icenagaz (1870.1) 9. MOTIBATIBOA (-GAITIK) Aipatzekoa da testuetan motibatiboa absolutuari gaineratzen zaiola, ez, ordea, -(r)en genitiboari, gaurko erabilerari ekinez. Erabiltzen den forma, singularrerako zein pluralerako, -GAITIC da, izenetik bananduta edo harekin lotuta. Behin bakarrik agertzen da -GAITI: ondorenguac gaiti (1846.5) Esangurari dagokionez, oro har, arrazoia edo zergatia adierazteko erabiltzen da: eztabaidiac berez dacartzan descompiantza eta bildurrac gaitic, eta nastarijac artu leijezan achaquijac gaitic (1846.3); baquesco señale eta pruebacgaitic (1848.5); ez dabe iñoz isuri biar euren odol balijotsuaren tanta bacar bat ain edo beste Jaun euquitiagaitic (1854.7); guztijen sendotasun ta aleguiñac gaitic (1860.3); guizon orreen ganera jausi dan lotsarijac euren prestubezquerijagaitic (1860.8); izan ditecela Vizcaijan ezagutubac […] dauquen gurari ta garra gaitic (1860.21); Erreguiñac berac nigan imiñi daben icharopen ta confijantziagaitic (1864.1.1); ito diran marinelacgaitic premiñan dagozan umezurtz (1864.1.12); Jaungoico andijari esquerrac emotian eguin deuscun mesede andijagaitic (1866.1.8); vicitza onetaco naaste eta goibeijacgaitic (1866.5.1); beragaz dacacen obligaciñoe andi eta estubac gaitic (1868.2) Besteetan, -gaitic horrek «(r)en alde» moduko esapideak adierazten ditu: ceuben ondo izatia gaitic (1856.5); eurén mendecuen ondo-egotia gaitic (1858.5); neugan al dan guztija Vizcaico errijén ondo izatiagaitic (1862.9); eurac eurenez euren ondo izatiagaitic beguiratutia (1866.1.36); cerura Vizcaijagaitic eguin dodan voto edo errreguba (1868.7) Bai eta «(r)en izenean» modukoak ere: errepresentetan dituzuben Errijeen on eta mesedia gaitic (1856.8) Batzuetan, hurrengo ekuazioa adierazten du: gaitic = «(r)en gainean»: bestiac izan ditecen mesedegarrijac, euracgaitic arduraz beguiratuten daben guizatasunarentzat (1860.19); amaitutera duazan urte bi oneeetan, eguin dabeen guztijagaitic (1866.1.35) Inoiz helburua edo arrazoi finala adierazteko erabiltzen da motibatiboa: jarraicozan ondorenguac gaiti (1846.5); emendic guztijentzat datozan onera eta mesede andijac gaitic (1864.1.5); ez dira cobrau, castau diran gauzacgaitic escatuten ciran cantidade (1866.1.17) Azkenik, motibatiboa «bere kabuz» esangurarekin erabiltzen da behin: gauza oneec eurocgaitic (1864.2.5) 10. DESTINATIBOA (-(R)ENTZAT) Formari dagokionez, -ARENTZAT erabiltzen da mugatu singularrerako, eta -ENTZAT pluralerako:

121


vizcaitar nobleentzat (1848.5); Euscalerrijarentzat bardin izan biar dau senitarte batec cein bestiac Españan aguindutia (1854.7); ceuben errijentzat edo Españiarentzat (1859.11); provincija guztico esquecuentzat (1860.17); umezurtz noc beguiratu ez dauquenentzat (1860.19); premiña andijan dagozan guztijentzat (1864.1.8); eche bat, tabacuarentzat (1866.1.24); zubentzat gogaicarrija izan (1866.2.1) Behin bakarrik agertzen da -ko atzizkiarekin loturik: nic zubentzaco daucadan benetaco eta iños bere mudauco ez dan eraspen edo etsiguitasuna (1868.7) 11. PROLATIBOA (-TZAT) Beti erabiltzen da izenari edo adjektiboari lotuta, eta, horietatik erdietan, ontzat emon esamoldea erabiltzen da: ecin ontzat emon (1850.4); gueure Erreguiñaren Gobernarijeen zucentasun, justucija ta biguntasunac biurtu deijuezan egunen baten eureen iraupen senduaren saritzat (1850.5); obatutia presondeguitzat orain dagozan echiac (1860.15); gure Erreguiña Andriac ontzat euqui daben ezquero (1864.1.1); besteen iruditzat imiñi leiquiana (1864.1.8); Erreguiña gure Andriac aintzacotzat ezagutu (1864.2.2); jagola ta ezcutu sendotzat zainduteco (1864.3.11); Diputaciñoiac ontzat daucazanac eta alacotzat emoten dituzanac (1866.1.33); Vizcaico semetzat (1866.2.13) 12. INESIBOA (NON, NOGAN) Formaren aldetik, -(a)N mugatu singularrerako erabiltzen da, eta -ETAN mugatu pluralerako (batzuetan, tildearekin -étan): Guernicaco arbolíaren-aspijan (1846); euretan jarri dirala bacarburu edo monarca altsu Españolac (1846.1); izan bada batzarrian (1846.5); bere querispe ederpian (1848.5); foruetan sarturico gauza barri edo novedadiac (1850.4); ceuben albuan euquico nozube zaindu ta gorde eraguiteco (1854.3); ez artu escubetan gudaraco erremientaric (1854.6); baña bai isuri biar dabe euren zanetan diraquijan guztija (1854.7); historijiac bere liburu ederreco oja edo orrijetan (1858.3); Alhambraco torre edo gazteluetan (1859.4); escolétan icusten diran aurrerapen (1862 8); erri ascotan eguin dira escola-eche barrijac (1862.8) Bizidunekin -GAN da erabiliena: iminijaz nigan ceuben ustebetia (1854.1); ceñegan errijac icharoten dabeen uste osuagaz (1854.3); ez dozube alperric galdu biar daucazuben era au, eguiteco ceubecgan dana (1860.15); eguiteco, ceuben Diputadu jaunén bitartecotasunagaz, neugan al dan guztija (1862.9); Erreguiñac berac nigan imiñi daben icharopen ta confijantziagaitic (1864.1.1); bera beragan da diña ta balijo andico (1864.3.1); gaur beragan dagoz, eun erregandic etorri jacozan prestutasun eta leijaltasuna (1864.3.9); gueitu da nigan lur dontsu eta zorijoneco oneganaco (1866.1.2) Baina ez beti: leengo guizonetan euretan eguiten dan auquera (1866.4.5); leengo Diputaduetan eguiten dan auquera (1866.4.7)

122


Erakusleekin ere erabiltzen da inesiboa: dempora onetan (1846.3); modu onetan (1848.5); Batzarronetan (1856.10); guizaldi onetan (1858.5); era atan zuben ezpanetatic urten eben berba (1860.1); eracutsi eban dempora atan (1860.8); oraintzuco egun oneetan (1864.2.1); lecu atan aurquituten zan lecuban egualaco (1864.2.2); leguiac eguiteco lecu itzaltsu atan (1864.2.2); escribiduric liburu orretan (1864.3.3); urte bi oneetan (1866.1.5); egoera, eta estadu atan beratan aurquituten zan (1866.1.13); gure Foruben Santuarijo beneragarri orretan (1866.3.3) Eginkizun ezberdinetan dihardu inesiboak testuetan zehar. Batzuetan, denbora edo epea markatzen du: batzar edo junta generalaren edeguieraan (1846); 1846 garren urtian (1846); aimbeste guizalditan (1848.2); orainche bertan (1848.3); gaurco eguneco jazoeretan (1848.5); oraintzuban (1850.4); milla zortzireun ta ogueta emeretzijan urrijaren ogueta bostian (1850.4); Baldin milla zortzireun ta ogueta amairu garren urtian bacarric zaindu ta escatu izan bacendubez (1854.4); euren urte bijetan (1858.4); ocasinoe guztijetan (1859.10); Vizcaija, guizaldi onen erdijan, ez da izango guichiago beste guizáldijetan izan zana baño (1859.15); azquenengo aldijan (1860.1); oraingo egunetan bertan (1862.2); urrengo urte bijetan (1862.3); orain bestetan baño (1864.2.4); igaro dan urtian (1866.1.9); igaro diran urte bijan (1866.1.31); dempora gueijaguan (1866.1.35); lutu eta atsecabeco egunetan (1866.2.2); Jaungoicuac urte ascotan gorde deguijala (1866.3.5) Besteetan, era edo modua adierazten du: Europa guztija dabillen artian estura eta neque gogorretan (1848.2); Vizcaijaren icenian (1850.3); ez daguijeela ontzat emon eureen icenian (1850.5); Vizcaijaren mesedian eta bai gueure Erreguiña eta Señoriaren servicijuan (1859.2); ceuben errijaren icenian Erreguiñaren oñetan eta aguindura (1860.1); eureen alde ta onian (1860.6); duiñian erantzungo deutse (1860.10); arduraz beguiratuteco bere onian diran gauza guztijai (1860.15); esquian ibiltia galerazoteco (1860.17); premiñan dagozanentzat (1860.19); laburrian adierazo deutsubedazan gauza oneec (1860.21); biar dan moduban iminita (1862.5); sentidu nausi edo principalén faltan dagozanén provechu edo mesedian (1862.5); ondo zucenduric eta estadu onian dagoz (1864.1.6); amaitu aguiñian daguala (1864.1.8); ceñen bitartez ez daucan provincijac echeau oñian euqui biarric (1864.1.11); Jaungoicuaren laguntasunian (1864.2.7); gure errijac baquian egozan (1864.3.5); icusten nazanian onra ain andijan (1866.1.1); zuen aprobaciñoiaren mendian jarten dabena (1866.1.7); adisquidetasun eta onian erabagui zan (1866.1.13); ce estadutan aurquituten ciran abereen paradaac (1866.1.26); zati bitan imiñita (1866.1.33); ecingueijaguan mirarituric (1866.3.2); arriscu ta peligruban daguala (1866.4.7) Noizean behin, jarduera islatzen du: Españaco eta campoco errijac bata bestiaren artuemonetan alcartu biar dituban obra guztiz andi eta entzunari (1858.5); bere lanetan lagundu (1860.5); barriro imiñi guerran alcarren artian (1860.8); beragaz gudan diardu (1864.3.10); euren biarretan lagunduten deutsen beste bati (1866.1.21) Zenbatuezineko elementuekin mugagabea erabiltzen da -(e)TAN: dempora guztietan (1846.5); dempora lucien gau illunetan (1856.10); dempora gach eta estubetan (1858.2); prueba edo esturazuneco demporan (1859.13); Fernanduen eta Alfonsuen demporetan leguez (1860.3); dontsu ta zorijonecuac eguiteco bai ontasunian, bai jaquiturijan ta bai ondasunetan (1860.11); baque zorijoneco, eta atseguintsuan (1866.1.2); pocezco sutan issioturic (1866.2.4)

123


Batzuetan, adlatiboaren lekua hartzen du inesiboak: sartu ditu Vizcaijan (1846.3); aguinduric bide generalian edegui deitiala erramalbat (1856.6) Bestalde, -(r)en gainean posposizioa askotan erabiltzen da esagura ezberdinekin. Horien artean, -ri buruz esangura da erabiliena: baita bere leengo eta oraingo interes edo artu emoncen gañian daguan estabaidia (1856.10); ez daucat onen ganian cer gueijago esan (1858.4); gauza onen ganian cer esan zubei (1859.7); guei onen ganian eguiñico obaasun ta aurrerapen (1860.13); esquecuai lagundutiaren ganian (1864.1.8); gueure foru eta onriaren ganian ezbaijac imiñi dirianian (1864.2.4) ; eta emengo gauceen ganian beragaz berba eguin (1866.1.6); guei onen ganian escribidu dirian gaucetan (1866.1.13); entzunic onen ganian guizon adituben erechija (1866.1.26); onen ganian daucadazan uste eta erechijac (1866.4.3) Beste batzuetan, aginpide edo ahalmena ere adieraz dezake: Gobernuac gaur gauza onen ganian daucazan gurari eta asmuac (1859.9); ce guei balijo andicuen ganian emon biar dituzuben ceuben erechi eta erabaguijac (1860.21); tratau eta erabagui biar dituzubén asunto edo gauceen gañian (1862.2); emon jacozan encargu eta escubidén gañian (1862.4); ez eucala berac escubideric onen ganian erabaguiric emoteco (1866.1.15); bere ganian artuten cituzan euscaldunen gurari (1866.5.1) 13. ABLATIBOA (-TIK) Formari dagokionez, -TIC (-DIC) erabiltzen da mugatu singularrerako; oso gutxitan erabiltzen da –RIC; -ETATIC pluralerako eta -GANDIC bizidunekin eta pertsona anfibologikoekin. Hala ere, ez da beti erabiltzen -gandic bizidunekin. Esanguraz denaz bezainbatean, abiapuntua edo jatorria adierazteko erabiltzen da: ez jaquela emendic calteric etorrico (1850.5); guizonac euren aldetic orniuten ezpadabe legue jaquitunacaz (1854.2); naste ta goibeietatic oneraric ateratia uste ez dabenarrena (1854.4); vijotz vijotzetic (1856.1); Bilbotic Vitorijara edo Miranda-Ebrocora (1856.6); Madrildic Francijara zucen joyanac (1856.6); Tudelatic puntu edo bide onetara bertara (1856.6); Erregue entzute andicu etatic (1859.4); zuben ezpanetatic urten (1860.1); alde guztijetatic icusten (1860.16); ni orain naguan lecutic (1862.1); mendi baquetsu oneetatic (1864.2.3); Escola practicatic urrinchu daguana (1866.1.21); Bilbotic Pancorboraco (1866.1.33); ez dozubela icharongo nigandic berbaldi luceric (1866.2.1); lur dontsu orretatic aldenduta (1866.3.5); vijotz cintzo, eta tolesbaguetatic urtenac (1866.5.3); nirenetatic [eskuak] artzendabenian (1872.1); bedorren escue-tan ceiñ-gandic artu neban (1872.1) Beste batzuetan, multzo baten zatiak edo osagaiak adierazteko erabiltzen da: aetaric batzuc (1846.3); artecuetatic baten (1858.3); ocupétia lelengo jarlecuetatic bat (1858.5); eguijaztutecoo lecubetatic bat (1860.8); Vizcaija euretatic bat dala (1862.5); errama santuetatic bat (1864.2.5); euretatic bat edo bat (1866.1.8); zuen gurarijetatic beste bat (1866.1.22); bijetatic bati (1866.1.33); lelengüetaticuac (1866.2.7); neure eguinbiarretic andijen eta sagradubenen bat (1866.3.4) Baita «barrena» edo «zehar» adierazteko ere: aimbat aldaera, naibaga eta juan etorri igaro doguzan guztien gañetic (1846.1); urten gura leuqueen egoera ez jaquiñeco eta nequezco onetatic (1846.6); ceinzuben artetic iragoco biar

124


eban (1856.6); bata bestiagandic datorren oiturén garbitasunac (1858.3); garaitzaric garaitza (1860.4); burdiñazco bideetatic eruango (1860.14); caleric cale (1860.19); aitaric seme jatorcun itzalagaz (1864.3.2); bular batetic bestera (1864.3.9); anchiñaco Asabetatic etorrita (1866.1.2); onraco lecubetatic eruan eban garaitzaco porturaño (1866.2.10) Zalantzarik gabe, denbora adierazteko ere erabiltzen da ablatiboa: urte bi igaro dirá oraiñenguetatic ona (1846.3); gaurtic aurrera (1848.5); leendic itsatsijac (1860.21); orainche bertatic asita (1864.2.1); guizaldi ascotatic onano (1864.2.7); zuben artian naguanetic ona (1866.1.2); gure ostian eta ondoric (1866.4.9); eta guero andic aurreracuac (1866.4.9); anchiñaco demporetatic (1868.5) Ablatiboa ere agertzen da aditz batzuen osagarri bezala: gogotic erabagui (1850.1); ain gogotic nai ta gura (1850.4); zuben bitartez ta lepotic atrapau nai leuquian buruaro edo coroia (1854.5); eurren buztarri luce eta astunetic atera (1856.10); borondatez eta gogotic imiñi (1860.1); jarichi al izatia Erreguiñaren Gobiernubagandic (1860.15); zubén vistatic urrinduteco (1862.4); zubec bere ceuben aldetic lagunduco (1864.1.2); guztijoc icharon biar dogula erreiñuco batzar andi bijen zucentasun eta onradutasunetic (1864.2.3); bere senetic urten (1864.3.4); gachetic, izurritic, coleratic gu libretaco (1866.1.9); eurai urragotic ucututen (1866.1.13) Batzuetan, ablatiboa erabili da motibatiboaren ordez: jaurtigui ditu beragandic guzurrezco asmaciñoen esetsijac (1864.3.3); gure odolac gugandic botaten dau (1864.3.10) 14. ADLATIBOA (-RA) Formei dagokienez, -RA mugatu singularrerako, -ETARA mugatu pluralerako, -TARA mugagaberako eta -GANA bizidunentzat erabiltzen dira: eurac gana (1848.4); munduaren lau aldeetara (1848.5); erregue-uri edo cortera bialdurico Jaunaac (1850.2); biurtu ditecen erregue-uri edo cortera (1850.3); juan deitezala[...] leguiaren bigarren zati edo articulubac diñuan berbaaldi edo audiencijara (1850.5); eruangoeituban zuben Comercijo edo artuemonac beste Erribatzuetara (1856.6); Madrildic Francijara zuzen joyanac (1856.6); bide onec beste Provincijetara eruan biardituban (1856.6); erramalbat Bilbotic Vitorijara edo Miranda-Ebrocora (1856.6); gueitu eta zabalduco dira alde guztietara (1858.5); guerrara juatia (1859.6); deseguiñic aldebatera ta betico bere arerijuen aleguiñac (1860.9); biurtu ciñaitequece ceuben echeetara (1860.20); bere semeen virtutiac eta euren aasaben eguitada arguitsubac duiñ eguiten daben aberastasun eta ondo izatera (1860.21); zuben gomutara ecartia (1862.2); guelditu dedin Caridadeco Monjaen contura (1864.1.9); bialdu ceitezala Madridera (1864.1.11); eta biurtuten diranian euroen erri eta echeetara (1864.2.3); bere contura artuten dabela (1864.2.7); lecu guztijetara eldu zan (1864.3.7); gure errijaren muguetara elduten diranian, eta lurrera jausten dira (1864.3.7); bular batetic bestera igaro dedilla (1864.3.9); gure vijotzetaco su eta berotasunac campora urten gura badau (1864.3.11); beste lecuren batera bialduten nabenian (1866.1.4); emoten dozuben erabaguijaren contura (1866.1.31); artuco ditubezala euren contura (1866.1.33); Jaungoicuagana vijotza jaso biar dabenic (1866.1.36); Vizcaijac bialdu eban ichasguizonen tocamena Españaco Erreinu onetaco Ontzidira (1866.2.7); gure ichas costetara elduten dirianian (1866.2.11); eldu bedi bada arin euren belarrijetara barri pozgarri au (1866.2.12); gaur beragana zucenduten nazan errijac (1866.3.5); gure belarrijetara datorren berba ta dia-

125


darra (1866.5.1); aitatic semeetara jatorcun iracatzi eta barri batena (1866.5.1); aitatic semeetara jatorcuzan iracatsijac esaten deuscubena (1866.5.1); ce lecu goratura jaso ta eregui nozuben (1866.5.3); bere contura eucan lanaren escabidiac (1866.5.4); cerura Vizcaijagaitic eguin dodan voto edo erreguba (1868.7) Erakusle eta adberbioekin hurrengo erabilerak daude: ecarri citubeen lur onetará (1846.2); cintzoro etziguiric erri linargui oneetara (1846.7); lelengo aldiz etorri nintsanian lur ain dontzuonetara (1856.1); eta beste bat Tudelatic puntu edo bide onetara bertara (1856.6); zubéc batzar onetara ecarri zaituzan motivua (1859.1); eche bat ara eruan eta an biar dabena emoteco (1860.18); eta onetara zucenduco dira eguiten dituzuben erabaguijac (1864.1.3); etorri badira batzaar baquetsu onetara (1864.2.3); daguala lur arguitsu onetara etsigui eta itsatsija (1866.1.2); lur onetara eguin ebeen etorreriari (1866.1.10); orra nun Jaungoicuaren Providentzija (1866.2.3); orra emen (1866.5.1); iñoc bere ez leique ezarri, berorren mesediac baño obetuago beguiracune bat jarlecu oneetara (1866.5.1) Batzuetan, adlatiboaren erabilera ez da oso argia, edo, bestela, datibo eta adlatibo destinatiboaren ordez erabiltzen da: ceuben foru eta Vizcaico glorijen irudi vicijaren azpira (1859.1); oituraz campora azquenengo aldijan emen batu ciñenian (1860.1); imiñi cendubezan ceuben errijaren icenian Erreguiñaren oñetan eta aguindura ceuben semiac eta ceuben ondasunac (1860.1); aurreraturic bera onetaraco eguin leiquijozan escabideetara (1860.14); ceñen ardurara eguan Bilbotic Pancorboraco bidiaren iraupen eta contua (1866.1.33); oben eguinic Diputadu Jaunaren errazoyetara (1866.4.14); zubeen usu-costumbrétara daucadan amodijo eta etsigatusun andija (1868.3) Inoiz ere erabiltzen da denbora adierazteko: aurrera duazan urte bi oneetaco demporan (1866.1.33); gaurtic aurrera (1866.2.8) 15. ADLATIBO BUKATUZKOA (-RAINO) Erabiltzen den forma -RAÑO da. Lekua adierazteko erabiltzen denean, esangura figuratiboa du: aberastasunaren maillaric goratueneraño (1858.5); zorijontasuneco lecuric altueneraño (1858.6); onraco lecubetatic eruan eban garaitzaco porturaño (1866.2.10) Gainerako kasuetan, denbora edo kopurua adierazteko erabiltzen da, -raño forma gorde ez duen esamolde bakarra agertuz: guizaldi ascotatic onano (1864.2.7); gaurco eguneraño (1864.3.3); onaño (1864.3.7); aimbesteraño (1864.3.9); urrengo Junta Generaletaraño (1866.1.15) 16. ADLATIBO BIDEZUZENEKOA (-RANTZ) Badira hiru aldaki: -RANTZ, -RUNTZ eta -GANUNTZ aurrerantzian (1848.5); euzcal erri leijal eta baquetsu oneganutz (1848.5); Aravaco Diputaciño duin, gure aiztaganuntz (1864.3.6); aurreruntzian (1866.1.9); aurreruntzeraco (1866.4.1)

126


17. ADLATIBO DESTINATIBOA (-RAKO) Hurrengo formak aurkitu ditugu: -RACO, -ETARACO, -GANAKO. Oro har, «zertarako» esangura adierazteko erabiltzen da: errijeen baque eta ondo izateraco (1848.2); emonagaz onetaraco agindu edo decretubat (1848.3); erregue-uri edo corteraco artu cirian Jaunaac (1850.1); ez entzuteric emon zubec gura cinduquezan bati bere, euren bide oquerretaraco (1854.4); Ez da au zuben oneraco jaotsuena (1854.6); ez artu escubetan gudaraco erremientaric (1854.6); euqui biar dituzuén batzarretaraco (1858.1); Señorijo onen administraciñoe edo artuemoneraco (1858.4); eguitera joian guerraraco (1860.1); provincija onen aurrerapen ta oneraco (1860.21); eurén arimén oneraco (1862.2); Caridadeco obra onetaraco (1864.1.12); ceuben errijaganaco, ceuben familijaganaco, eta laneraco ta biarreraco daucazuben amodijo ta gogua (1866.1.2); euren errijaren alde ta oneraco (1866.1.6); osasuneraco artuten dirian neurrijac (1866.1.9); lantegui onetaraco icentetian (1866.1.19); beste guztijen ondo izate eta glorijaraco (1866.1.36); Dictaduraraco bidia (1866.4.8) Adlatibo destinatiboa erabiltzen da, halaber, «noizko» esangura adierazteko: ainchiñaco gaucetaraco daucazuben amodijo (1856.7); aututeco datozan urte bijetaraco (1864.2.5); iraitzeraco eta dempora laburreraco (1866.1.15); dembora zati bateraco (1866.1.21); urte bi onetaraco ezaguturic eguana (1866.1.28); dempora guichi bateraco (1866.1.32) Lantzean behin, «norako» esangura adierazteko erabiltzen da: Erreñuco Ontzidijaren servicijoraco (1866.1.13); Bilbotic Pancorboraco bidiaren… (1866.1.33); Erregue-Ontzidiraco (1866.2.3) Horrez gain, -ganaco ere agertzen zaigu, eta ez bizidunekin bakarrik: guganaco vorondate ona (1859.13); erreiñubaganaco amodijuaren (1860.10); Vizcaijaganaco amodijo (1860.21); Erreguinaganaco leijala dan (1864.1.12); gure eraspen ta gurarijac zubecganaco (1864.3.8); lur dontsu eta zorijoneco oneganaco (1866.1.2); errijaren amodijuac eta beraganaco eraaspenac (1866.2.9); escabidia eguin ebenacganaco eta Juntiaganaco (1866.4.14); zubecganaco (1866.5.3)

127


III. JOSKERA Perpausen arteko bilbadura funtsezkoa da halako testuen osaeran. Hori gorabehera, itzultzaileak, euskaraz ziharduela, joskera ezaguna erabili zuen, hain justu ere, Mendebaldeko euskarari zegokiona. Haren kanpo-barruak ere edonon dira ezagunak testuotan183. 1. KOORDINAZIOA 1.1. Kopulatiboa A) ETA Eta iru provincija maite onec (1848.3); Eta bere semiac ez dabe iñoz isuri biar euren odol balijotsuaren tanta bacar bat (1854.7); Eta orain artian guizonaren vorondatiaren gaiñetic dagozan jazoerac (1856.4); Jangoicuaren providencijac emoten deutsubee bere gracija edo mesediac, besteen gañetico ardurabategaz, eta alan da gauza egoqui eta justuba guc bere ondo erantzutia mesede ain andi eta ugarijei (1858.2); jaquin izan dozubee gordeetan mancha bagaric mundu guztijan ceubén estimacinoe edo icen ona, eta historijiac bere liburu ederreco oja edo orrijetan emoten deutsubee, ceubei ain zucen eta justicijaz jaotzubén sarija (1858.3) TA forma ez da erabiltzen esaldien koordinazioa egiteko; bai, ordea, enumerazioetan, ETArekin batera. B) BAITABERE Baitabere eguin dira lan eta biarrac (1864.1.7); Baitabere emongo jatsube beste erreglamentu bat (1864.1.9); Baitabere aguertu dira ezbai, eragozpen, eta estropezu batzuc (1866.1.18); Baitabere erabagui ta aguindu eben (1888.5.4); Eta onelan eguinic ez bacarric beteco ditu bere asaben eguitada arguitsuben escabidiac, baitabere duiñian erantzungo deutse gueure Erreguiñaren Gobiernubac beroneganaco daucazan asmo onguillai (1860.10); baitabere arduraz beguiratuta dagoz Trianoco miazco minac (1866.3.1); baitabere emon eusteen, erri onetaco Seme Onguilliaren icen ederra (1866.3.1) C) BAITA BERE Eta iru provincija maite onec, icusiric euren Erreguiña eta Señoriac eguin deutsezan mesede onéc, ez bacarric emon deutzeez biardan esquer eta gracijac, baita bere eguin Gobernuari ezquintzari edo donativo bat Españaco gastu andijac arindu deitezan (1848.3); baita bere azaldu biar deutsét (1848.5); baita bere alan Diputaciñoiac (1850.1); baita bere leengo eta oraingo interes edo artu emoncen gañian daguan estabaidia (1856.10); Baita bere da (1858.4); Baita bere, eguinda daguan ezquero alcarren arteco convenijo edo tratu bat (1862.5)

183 Uriarteren joskerari buruz, kontuan hartu Bonaparteren bibliotekan diren bizkaierazko testuak. Horien azterketa in PAGOLA, R. M. (zuz.): Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak / Bizkaiera-1, 3 liburuki, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1992, 3. liburukian, 1111.etik 1134.erako orr.

129


D) BERE eta orain bere ez dabela ontzat emon biar (1850.3); ez entzuteric emon zubec gura cinduquezan bati bere, euren bide oquerretaraco (1854.4); eta alan Zubei bere (1856.6); mercatarijen eta languillen batzaarrac bere emongo dabe bere demporan (1860.5); Vizcaijarentzat onera andijac ecarteco izango diran beste gauza batzuc bere aztertu biarco dituzube (1860.15); alperricacuac izan dira orainarteco Gobernadore Jaun duiñen aleguiñac esquian ibiltia galerazoteco, alperricacuac bere oraintzuban artu diran neurrijac (1860.17); Ah! Bai, euscaldunac bere jardun dabe guda gogorrian (1866.2.7); Vizcaijaren icenari bere botaten ete eutsezan? (1866.2.9) E) EZ BACARRIC… BAITABERE /BAITA BERE ez bacarric emon deutzeez biardan esquer eta gracijac, baita bere eguin Gobernuari ezquintzari edo donativo bat Españaco gastu andijac arindu deitezan (1848.3); ez bacarric Vizcaico Diputadu jaun leguez, baita bere onesaz gañetic (1848.4); Eta onelan eguinic ez bacarric beteco ditu bere asaben eguitada arguitsuben escabidiac, baitabere duiñian erantzungo deutse gueure Erreguiñaren Gobiernubac beroneganaco daucazan asmo onguillai (1860.10); ez bacarric eurén gobernuco obligaciñoe bat, baita bere lagun progimuaren amodijo eta caridadeco leguiac berac iracatzi eta iminita daucan aguinduba (1862.5) F) EZ ecin iñoc escatu leiquedala au, ez nic eguingo neuquiala onelaco gauzaric (1866.4.3) 1.2. Adbersatiboa A) BAÑA Baña alambere Berorren Mesediaren ezagüera ta jaquiturija goratubac erabaguico dau zucenen, onduen, ta egoquijeen derichona. (1850.6); baña berac bere beste aimbeste eguin daijala bere aldetic (1854.6); baña orregaitic bere, baldin ceubeen Foruetaco leguiac obatuecin baleitequez ceubere ecubeen Gobernuco eta economija edo aurrerapeneco gauzen ganian, premiñazcua da aitutia zubec beste Errijac guizaaldionetan eguinditubeen irabaci eta aurrerapenac (1856.7); Baña guichi balijoco deutsa Vizcaijari burdiñazco bidiac (1860.14); eta onegaz asco eguingo da: baña ecingo da sustraiz quendu esquian ibiltia (1860.18); Beti da gauza astuna eta asco juatsubena onelaco auqueria, baña orain ascozaz balijo andijagocua (1860.21); Sarritan entzun dot, cein aberatsa dan eusqueria, baña iñozbere ecin aditu izan dot bere edertasuna (1864.3.4); Baña alambere autortu biar dogu (1866.1.9); baña au bere ez da biar litzatequian lacua (1866.1.21) B) EZPADA eta orain bere ez dabela ontzat emon biar, ezpada barriztau ta sendatu (1850.3); ez bacarric ez daguijeela ontzat emon eureen icenian ecetan cercendu ta guichitutia, ezpada adierazo daguijeela arguiro (1850.5); Ez ditu bestec cematuten zuben FORUAC ezpada quendu gura deutsubenac daucazuben baquia (1854.5); ez da orain besteric biar ezpada erabagui daguizubela zubec (1860.15); irabaci cituban emen biotz guztijac gure Erredentoriaren curutziagaz, beste arma eta legue bagaric, ezpada Evangilijoco legue, gozatsu eta santidadez betia. (1870.1) C) BAÑA… EZPADA baña ez eben besteric eguiten ezpada gueitu euren azcartasun errutsua (1866.2.7) D) BASSEN nai izanic iñoc bassen asco eureen aurrerapen eta zoriontazuna (1846.7); Diputaciño Generalac bete eta cumplietan dau, bere conciencijac iminten deutsan aguindu bat, onelaco demporia dan bassen egoqui eta berarizcuan, esquerrac emotiagaz Erreiñuco Gobiernubari 130


(1866.1.6); bada ez dago munduban batzarric, Jaungoicuagana vijotza jaso biar dabenic, Vizcaijac bassen esquer andijagaz (1866.1.36); Ez eguan leguez osasun osuagaz, ecin berba eguin leiquiala, nai leuquian bassen luzaro. (1866.4.14) E) BESTELAN bada bestelan beste neurri guztijac, utsa balijoco eben (1866.1.9) F) BARRIZ Premiñan dagozanai ta esquecuai lagundutiaren ganian barriz, pocic entzungo dozube amaitu aguiñian daguala San Mamesen eguiten diarduben eche eder ta andija (1864.1.8); Zuben artian naguanetic ona barriz, gueitu da nigan lur dontsu eta zorijoneco oneganaco, leendic bere baneucan etsiguitasun eta borondate ona (1866.1.2); Bitartian barriz Españaco erreiñubac (1866.2.5); Gu barriz, Jaungoicuari esquerrac, ez gara aurquituten alaco estadu, egoera ta premiñan. (1866.4.7); barriz guztijan zala bere Diputaciñoeco lagun Urquizu jaunaren erechicua (1866.4.14) 2. SUBORDINAZIOA 2.1. Konpletiboak A) -LA gogoraturic aen sorrería escutetan dala dempora lucien gau illunetan (1846.1); alperric Jaungoicuac emongo deutsazala erri bati doe aberatsac (1854.2); Eguijaz arrotuten nas consideraubagaz bacarric naguala araco Vizcaitar noble eta glorijaz beterico seme fama andico, edo ondoringüen artian (1858.2); Cofijantza osua daucat ceubec orain artu biar dituzuben neurrijac, izango dirala eracusteco mundu guztijari (1859.9); ustedot ez zaréla guichiago izango (1859.10); eguijaz ezan leiteque eldudala eguna (1859.13); icharotecua da, beste batzuc jarraituco deutsela oni (1860.19); Nago ciur ciur jaquiturija ausse berberau euquico dozubéla urrengo urte bijetan (1862.3); eta uste dot au gura dozubela zubec (1864.1.2); pocic entzungo dozube amaitu aguiñian daguala San Mamesen eguiten diarduben eche eder ta andija (1864.1.8); Derichat ontzat emongo dozubela (1864.1.10); Señorijoco Diputaciño generalac uste dau esan biar deutsela Apoderadu jaunai, ez daquijela onen bildurraren apurric bere euqui (1864.2.3); Guztijoc ondo daguizubena da, gure anditasun aitaric seme igarotecuan arguitasunic gueijen botaten dabena dala esquertsubac izatia. (1864.3.2); eguija baldin bada zuben vijotzetan oraindic badiraubala zuben gurasuac euquen fedia (1864.3.2); Dempora andija da nire vijotza daguala lur arguitsu onetara etsigui eta itsatsija (1866.1.2); icusiric ain sarritan jatorcula Asiaco gacha, izurrija, coleria (1866.1.9); Diputaciñuac sinistu eban, ez eucala berac escubideric onen ganian erabaguiric emoteco (1866.1.15) B) EZ… -LA eneban usté izan, iñolaco moduz, eucala Jaungoicoren Providencijac izentauric niretzat orain nic ocupetan dodan jarlecu ain goratu eta honra andicua (1856.1); Ez daucat dudaric, Jaunac, gaur asiten ditugun Junta generaletan erabaguico diriala gauza on, ta mesedegarri asco (1864.1.14); Ez da dempora andiric, Jaunac, aucija imiñi jaquela gure Foruben eguija ta zucentasunari (1864.3.5); ez nic eguingo neuquiala onelaco gauzaric (1866.4.3) C) SUBJUNTIBOA + -LA Vizcaico Batzaar oso, edo Junta Generalac, autortu ta adierazo daguijala alabantzaric andijeneen diñaac dirala bertaco buru edo Diputaciñoiac artu dituzan neurrijac (1850.2); juan deitezala (1850.5); Gaztelan Erregue batec nai bestiac aguindu daijala: Españac artu daija-

131


la zucenbide au edo ori… baña berac bere beste aimbeste eguin daijala bere aldetic (1854.6); eta batezbere izan ditecela (1860.21); Deitu daguijogun bada, ó Jaun guztiz arguitsuba, datozala guri lagundutera (1864.2.6); Ichi eguidazube deitu daguidala nic gaur zuben vijotzetaco ateetan (1864.3.2); Ez dedilla amatau, aimbesteraño goratuten gaituzan su santu au: bular batetic bestera igaro dedilla: alde guztijetatic zabaldu dedilla: gure vijotz guztijac, vijotz bacar baten batu ditecela; eta gure arimac, arima bacar beten. (1864.3.9); escatu jaco Gobiernuari, imiñi daguijala Cirujauben Colegijo bat. (1866.1.30) D) JAKIN +… NA ondo daquizubee Madrillgo Gobernubac berarizco ontasun bategaz beguiratuten deutsana euscaldun erri onei (1858.5) E) -TEA ecarri citubeen lur onetará ecin esalaco naibagaac, eta aren artian galerazotia batzar eta foruco zucenbidia (1846.2); iños baño gueijago izan biar dau orain arduraz eta astiro eguitia (1846.5); eta alan da gauza egoqui eta justuba guc bere ondo erantzutia mesede ain andi eta ugarijei (1858.2); premiñazcua da cumplietia obligacinoe onegaz (1859.6); Batzaar oneec, bada, erabagui eban, emotia escubidiac Diputaciñoiari (1866.1.15) 2.2. Erlatibozkoak A) -N Gomutauric batzar argui onec eguin biar dituzan verbacuntzac (1846.1); gueure legue beneragarrijai nic deutsedan amodijua (1854.2); Bilboco Bancuac esquintzen eutsazanac (1866.1.28); Distrituac icentau eben comisiñoiac, lurren, eta industrijaren, eta comercijuaren estadística barrija eguiteco, emon dau bere informia (1866.1.29); Valparaiso eta Callaon eguin diran triscantza eta ondamendijac, dira (1866.2.5); Vizcaijac bialdu eban ichasguizonen tocamena Españaco Erreinu onetaco Ontzidira, batiatua izan da odolezco bautismuagaz (1866.2.7); Euscalerrico Ontzidijac dauca historija bat glorijaz betericua, iños borrauco ez dirian liburuetan escribiduta (1866.2.11) B) ERLATIBOZKO PERPAUS NOMINALIZATUA. arbola veneragarri izan dana (1846.1); Vizcaitarra naz, Jaunac, eta alambere ez daquit, ez dot adituten emengo berbeta, munduco erri guztijen barri eta guertaeren garaijan iminiric daguana. (1864.3.4) C) CEIN, CEMBAT, NON + -N izen ándico arbolapian, cein dan bere foru eta gurasosco governubaren irudi bat (1846.1); icusiric emen baturíc Vizcaico Jauntegui edo Señorijo guztiz linargui eta leijala, izen ándico arbolapian, cein dan bere foru eta gurasosco governubaren irudi bat (1846.1); decretuba, ceiñen vitartez, barriro batucituzan bere batzar, edo Junta generalac (1846.2); Ceubec daquizube, eta alperra litzate nic adierazo gura izatia, cembat aurreratu leijan datozan urte bijetaraco, autumen edo eleccinoe on batec errijeen oneraco (1846.5); emon daguijon baija, baldin badericha, urreengo gauza oneei, ceintzuc diran: (1850.2); Cein beste erara aurquituten dan Gaztela zorigaistoco ta ezeuquira biurtuba (1854.2); ceñec aspaldico urte luceetan daucan zucenbide ondatzalliac negar eraguiten deutsen bere seme ecer baga dagozanai (1854.2); eneban usté izan, iñolaco moduz, eucala Jaungoicoren Providencijac izentauric niretzat orain nic ocupetan dodan jarlecu ain goratu eta honra andicua, eta ceiñetan jarri izan diran ni baño lenago guizon aitu ta virtutez betericuac (1856.1); Leijaltasun iños bere guzurtau baguia, prestutasun, esaqueraz, emengo luur odolgarbico semei jaocanac, eta bata bestiagandic datorren oiturén garbitasunac, ceintzubequin mereci izan dozubén aparteco icen bat (1858.3); ez

132


daucat gomutau biarric zubéi ce egoqui eta biarra dan eguitia euren auquera (1858.4); ceñen bitartez ez daucan provincijac echeau oñian euqui biarric (1864.1.10); ceñegaitic gora jaso biar daben Españac buruba (1864.1.12); ceñetaraco zubec bere emon dozuben borondatia (1864.1.12); ceñen ganian iñoc bere dudaric ecin euqui leiquian (1864.1.32); ceñetara zucendu biar dituzuben gaurtic aurrera zuben lan, neque arazu, eta zuben izatia bera bere (1866.2.8); Icusiric ce estadutan aurquituten ciran abereen paradaac (1866.1.26); ceintzubei erne eraguiten deutsen erraztasunagaz vijotz prestubetan (1866.2.2); prestauta eucan guretzat lecu bat, nun irabasi biar guenduzan garaitzaric goratubenac, eta nun gure ichasguizon gudarijac, eracutsi biar eutsen mundu guztijari, euren vijotzetaco sendotasun eta azartasuna (1866.2.3); Españaco Ontzidija, ceñec gudetan irabacitaco icen onragarrijac, historijac arrituta contetan ditubezan, ceñen eguitada miragarrijac pocezco sutan issioturic imiñi daben mundu guztija (1866.2.4); eta ceñen icen goratuari, agurrac eta escumunac eguin deutsezan guizaldi ascoc (1866.2.4); ceintzubec probau eben euren vijotz sendua (1866.2.7) D) -RICO D. Timoteo Loizaga, ta D. Francisco Hormaeche, erregue-uri edo cortera bialdurico Jaunaac (1850.2); oraintzuban foruetan sarturico gauza barri edo novedadiac (1850.4); jaquitun eta virtutez beterico bat (1862.2); esquer onez beterico sentimentubac (1866.2.13); daruan ondasun eta zorijones beterico vicitzia (1868.5) 2.3. Baldintzazkoak A) BA- eta EZ BADempora guztietan izan bada batzarrian (1846.5); dempora guztietan izan bada Señorijo onetaco Diputadu jaunac esleidu edo nombreetia ardura andico gauzabat (1848.4); ez baciñe batu Erregue izan gura ebanagaz (1854.4); Munduan bada Erriric, libertadiaren duiñ danic, dá dudabagaric zubena (1856.2); jazoerac, galerazo izan badabe bere euren arreglu edo cerconeria, euqui eguizubec icharopen ta confiantza (1856.4); ez badau gura Vizcaijac beguiratu daguijuen ezicusijagaz erricuac eta erbestecuac (1860.16); ¿ce escubidegaz eragotzico jaco premiñan egon eta biarric eguin ecin dabenari esquian ibiltia, provincijac ez badauca eche bat ara eruan eta an biar dabena emoteco? (1860.18) B) BALDIN BAbaldin badericha (1850.1); sinistu leique, barriro bere emongo dituzala biar baldin balitz (1860.10); Baña guichi balijoco deutsa Vizcaijari burdiñazco bidiac, ez baldin badauca portu on bat (1860.14); Artuten baldin badituzube neurri egoquijac (1860.15); eguija baldin bada zuben vijotzetan oraindic badiraubala zuben gurasuac euquen fedia (1864.3.2) C) BALDIN… BAbaldin nozbait beste guizon, gudari orbanbaguia baño leijaltasun guichiagocoren batzuc […] azartuco balira urratuten Vergaraco alcartasun aguiri ta ospetsua (1854.3); Baldin milla zortzireun ta ogueta amairu garren urtian bacarric zaindu ta escatu izan bacendubez Euscalerri ta Naparren auquera ta escubidiac (1854.4); Baldin orduban portau baciñen guizon prestu, odol garbico ta leijalac leguez (1860.2); eta baldin ni onelacoric eguiten tematuco vanintz, izango litzateque eguitia zubei iraunic andijena (1864.3.1); Baña baldin Corregidore Jaunac ondo cumplidu bacituen, bere ganian artuten cituzan euscaldunen gurari, ta escabidiac (1866.5.1) 2.4. Kontzesiboak A) BA /EZ BA- ... BERE icharotecua da, beste batzuc jarraituco deutsela oni, aimbestegaz ezpada bere (1860.19); eta au beti eguin biar bada bere, ascozaz gueijago orain (1864.2.4); Baña ez banaz bere ni, ciran 133


lacuac Gonzalo Moro-ac, Berástegui-ac, Colon de Larreátegui-ac, Laserna-ac (1866.1.4); imiñita dagozan lagunac, eta guei ta gauza oni jaocazan beste gauzac, biar diran bestecuac ta moducuac badira bere (1866.1.20); ira caslecuac ez dira biar litzatequezan duiñecuac (1866.1.20); nai balebe bere (1866.4.1) B) -LA BERE Guertaeraen errencadia cerbait nastau eta goibetuten dodala bere (1866.1.10) C) ARREN Bitarte au, igarocorra eta naita ececua izan arren (1846.2); izan arren euren lurra on ta ugarija (1854.2); Beste asunto batzuc, ez izan arren ain balijo audicuac, erabagui biar dituzubec. (1856.9); alperricacuac izan dira […] aleguiñac eguin arren al dabena Alcate Jaunac, eta emparau bac. (1860.17); izan arren bere lurra berez gogorra, guiro bagacua eta elcorra (1864.2.2); eta izan arren andija zuben contularijen jaquiturija ta arduria (1866.1.7); dempora laburreraco izan arren bere (1866.1.15) 2.5. Modalak A) -N LEGUEZ mereci daben leguez Vizcaitar liñargui eta prestuben leijaltade aguirijac (1846.3); ezdot euqui era ez astiric biardan leguez iminteco neure esagueijac (1848.1); eta ecin ontzat emon leizan leguez Vizcaijac (1850.4); Vizcaitarrac ain gogotic nai ta gura dabeen leguez (1850.4); Uste ta icharoten ez dan leguez (1850.5); Dempora lucian egon nazan leguez (1864.1.2); balijoric andijeneco gaucia leguez (1864.3.9) B) ONELAN onelan Jaungoicuaren laguntasunac, eta Erreinu guztico batzaar edo Cortiac, ta gueure Erreguiñaren Gobernarijeen zucentasun, justicija ta biguntasunac biurtu deijuezan egunen baten eureen iraupen senduaren saritzat (1850.5); Eta onelan eguinic ez bacarric beteco ditu bere asaben eguitada arguitsuben escabidiac, baitabere duiñian erantzungo deutse gueure Erreguiñaren Gobiernubac beroneganaco daucazan asmo onguillai. (1860.10); onelan gueituteco saldu erosi, artu emon ta ondasunac (1860.14); onelan aguertuten dozubela emengo gentiaren caridade andija (1860.12) C) ALAN baita bere alan Diputaciñoiac (1850.1); eta alan Zubei bere autortu deutsubee (1856.6); eta alan da gauza egoqui eta justuba guc bere ondo erantzutia mesede ain andi eta ugarijei (1858.2); eta alan esagutu dabe iru provincijétaco Diputadu Cortétaco jaunac (1859.12) D) ALANCHE alanche adierazoten eutsela Erreguiñac emon cituzan aguindu eta decretuetan (1866.1.13) 2.6. Konparatiboak A) BAÑO… AGO gudari orbanbaguia baño leijaltasun guichiagocoren batzuc (1854.3); ni baño cembat andijago izan ciran (1866.1.3); eta lecu onetan ni baño lenago egon dirian aimbeste Magistradu Jaun (1866.1.4) B) BAÑO GUEIAGO iños baño gueijago izan biar dau orain arduraz eta astiro eguitia (1846.5); oneec juztijoc dira asco baño gueijago arduraz beguiratuteco bere onian diran gauza guztijai (1860.15)

134


C) CEMBAT… -AGO cembat maitiago dan gauza bat, aimbat gachago da, bera galduteco bildurra guztiz quendutia (1864.2.3); icusiric eurac baño cembat chiquijagua nasan ni (1866.1.3) 2.7. Kausalak A) -LACO a) -LACO aditz jokatuaz: guztijai ta bacochari esquer andi ta beraarizcuac bete ditubezalaco ain osaro, vizcaitar on ta leijaleen guisan, eureen lan ta eguin-biarrac (1850.2); nire esquer ona, eregui nozubelaco lecu ain goratura (1854.1); aimbeste seme sendo galdu jacozalaco (1854.4); Dago, bada, beteric falta edo premiñau, gure Erreguiñaaren ontasun berárizcuac alan eguin dabélaco, eta batez bere berac nombrau edo icentau dabélaco onetaraco elessguizon naausi, jaquitun eta virtutez beterico bat. (1862.2); Onelan poztu guiñaitequez guztijoc, umezurtz eta premiñan dagozanai lagundu deutsagulaco (1864.1.12); Señorijo onetaco Consultore Jaunaren, eta Gobiernuco Secretarijuaren lecuac dagoz utsic, il cirialaco euretan egozanac. (1866.1.32); Glorija, onria eta esquerrac gure ichasguizonai, barriztau ditubezalaco Vizcaico Señorijoco anditasunaren glorija (1866.2.12); gaur berari emoten deutsaguzan esquerrac, ain ondo zucendu gaituzalaco (1866.5.1); Dontsubac zaree, onac zareelaco (1866.5.3); artu-neban siñistutennebalaco Vizcaico onantzat siengozalá (1872.1) b) CERREN… -LACO cerren Vizcaitarrac alan oraineta beti eguin dabelaco lecu santu onetan (1856.10) c) CERGAITIC… -LACO cergaitic Jaungoicuac escuzabalacaz emoten dabelaco, berari escatuten deutsenai (1868.6) B) CERREN Erabilera desberdinak agertzen dira: a) CERREN Cerren, ¿ce escubidegaz eragotzico jaco […] (1860.18); cerren gaur beragan dagoz, eun erregandic etorri jacozan prestutasun eta leijaltasuna. (1864.3); cerren onelanbeti euquico dot escubide, auquera ta libertadia (1866.4.11) b) CERREN… -N cerren urten gura leuqueen egoera ez jaquiñeco eta nequezco onetatic (1846.6); cerren daguan bateguiñic ceuben vicitziagaz (1856.2) c) CERREN… -RIC cerren maiteturic Errijen libertadia, neure adiña errazoyac arguituebanezquero, beti beguiratu izandeutsat mirariric andijenagaz zuben Erri sendo ta valores andico oni (1856.1) d) CERREN… -LACO cerren Vizcaitarrac alan oraineta beti eguin dabelaco lecu santu onetan (1856.10) C) CERGAITIC Erabilera desberdinak agertzen dira: a) CERGAITIC… -N iños baño gueijago izan biar dau orain arretaz, ondo beguiraturic eta astiro eguitia, cergaitic biarco ditubeen emon eureen epai edo erabaguijac (1848.4) b) CERGAITIC ECE cergaitic ece, cembat maitiago dan gauza bat, aimbat gachago da, bera galduteco bildurra guztiz quendutia (1864.2.3); cergaitic ece, datozan urte bijetan contu andijagaz badagoz (1864.2.5); cergaitic ece, egon nazan leguez luzaro (1866.1.2); cergaitic ece, emendic, onera

135


andijac etorrico litzaquijoz zuen caja, eta diruteguijari (1866.1.33); cergaitic ece, cerubac zaindu eta gordetan ditu bere mantu zabalagaz (1888.2.11) c) CERGAITIC… LACO cergaitic Jaungoicuac escuzabalacaz emoten dabelaco, berari escatuten deutsenai (1868.6) d) CERGAITIC… -IC cergaitic, ez euquiric nic biar dan ezagüera eta jaquiturijaric ondo beteetaco nire empliuac beragaz dacazan lan edo biargueijac (1868.2) e) ECERGAITIC ecergaitic bere aserratu bagaric (1864.2.4) D) -BADA Erabilera desberdinak agertzen dira. a) Esaldi kausala adierazteko: bada ecin asco lucetu leite (1846.6); orregaitic ez daucat cer esanic gauza onen gañian, bada uste dot eta daucat esperanza oso oso bat (1848.4); bada ez dago dudaren apurric modu onetan euquico dabela gure Erreguiñaen tronuac cimentu sendo eta indartsubat dempora guztietan (1848.5); bada virtute eta, jaquituri jarren faltiac, izanic ain preminazcuac bestiac zuzendu edo gobernaubiar ditubenentzat, galduco lituque legueta usadijoric oneenac (1856.10) b) Esaldiak lotzeko, esangura kontsekutiboarekin: bada modu onetan ecarrico dituzubee ceuben gañera beste Español gustijien amodijo eta mirareja (1856.10); bada eurac eurén virtute eta eguitade ederracaz ichi eutsén eurén ondoringüei aparteco icen edo entzute andibat (1858.2) E) GAITI nai ta ez izan biar eban nequezcua, eta atseguin baguia bitarte onec, eztabaidiac berez dacartzan descompiantza eta bildurrac gaitic (1846.3); eta onetan imiñi da berarizco arduria, emendic guztijentzat datozan onera eta mesede andijac gaitic (1864.1.5) 2.8. Kontsekutiboak A) ORREGAITIC eta orregaitic ez daucat cer esanic gauza onen gañian (1848.4); orregaitic bere […] premiñazcua da aitutia (1856.7); Orregaitic daucat atseguinic andijena gaur zubéc emen icustiagaz (1859.8) B) AIN… LEGUEZ eta Isabel bigarrena ain egoqui ta duiñ jarriric daguan lecubac botaten ditu arguitasun barrijac, Fernanduen eta Alfonsuen demporetan leguez (1860.3) C) AIN… CEIN Bere esetsijac ciran ain senduac, cein azartubac (1864.3.6); icusten nazanian onra ain andijan, cein dan izatia zuben buru, eta zucentzalla (1866.1.1) 2.9. Denborazkoak A) -NEAN premiñiac escatuten dabenian (1850.3); Elduten danian dempora au (1850.4); Lelengo aldiz etorri nintsanian lur ain dontzuonetara zuben artian vici izatera (1856.1); Aurquituten danian Erreiñua bere seme guztijen premiñan (1859.10); zabaldu zanian mendi baquetsu oneetatic, gure foruen contra esaten cirian berba ta gaucen barrija (1864.2.3); eta biurtuten diranian euroen erri eta echeetara (1864.2.3); Gauzac berez onac diranian (1864.3.1) 136


B) -TEAN ta acerteriagaz ez ontzat emotian Loizaga ta Hormaeche Jauneen escabidia (1850.3); atseguin andi bat artuten dot zubei autortutian (1862.8); Jaungoico andijari esquerrac emotian (1862.8) C) -LA alcartuten ciñela erreiñubaren asmo ta gurarijacaz (1860.2); berba eguiten ebala chanchaz, eta lotsabaquerijagaz (1864.3.6); berau dala munduco lur, eta erriric oneenen bat (1866.1.3); Gueldituten gariala administraciño guztijaren, balijo ain andico gauza baten ardura bagaric (1866.1.8); Cumplietan dala zuen beste erabagui bat (1866.1.20) D) -(R)IK Gomutauric batzar argui onec eguin biar dituzan verbacuntzac: icusiric emen baturíc Vizcaico Jauntegui edo Señorijo guztiz linargui eta leijala, […] gogoraturic […] icusiric (1846.1); eta egonic orandiño erabagui baga forubeen cerceneria (1846.3); Dempora onetan Gobernubac eguin ta ipiniric legue arteztzallac (1846.3); Galduric cerbait osasuna, neure empliuac emon deustazan biar, eta trabaju necatsubaquin (1848.1); Galduric cerbait osasuna, neure empliuac emon deustazan biar, eta trabaju necatsubaquin (1848.3); eta azterturic gustija astiro, ciatz eta gogotic,(1850.1); iminiric bere icena ta lombria Vergaraco alcartasunian (1854.3); iminiric Alhambraco torre edo gazteluetan gueure curutze santiaren señalia (1859.4); onetaraco emonic Gobiernubac diru ugarijac (1860.14); Euquiric Madrilgo Gobernubac bere asmo edo proposituba alcartuteco erreiñuco legue generalac Vizcaico administraciñoe particular edo beraarizcuagaz, eta izanic Gobernuba bera (1862.6); Igaroric urte asco Erreguiñaren Gobiernuac escatu baga zubei ichasguizonen tocamenic Erreñuco Ontzidijaren servicijoraco (1866.1.13) E) ORDUAN eta orduban aurquitu biarco litzateque beste eche bat (1866.1.24); Orduban jagui zan Bilboco Apoderadu jauna (1866.4.14); orduban arbola santubaren azpijan entzuten cirian, poz eta atseguiñezco diadar, chalo, eta ijui, ta santzo esquertsubac (1866.5.1) F) BAÑO…LEN(AGO) neure berbaldija amaitu baño leen arguitu biar deutsedaz neure viotzian aurquituten diran sentimentu miraiz eta errespetos betiac (1848.5); jarri izan diran ni baño lenago guizon aitu ta virtutez betericuac (1856.1); dempora andiric igaro baño lenago amaituco da (1860.14); berba eguin baño leenago (1862.2); gure legueen lecu santu onetatic alde eguin daigun baño leenago (1866.5.1); instante au baño puscabat lenago (1868.7) G) EZQUERO Onezquero ecin iñozbere aztu leitequez gure artian zuben icenac (1864.3.8); igaronic onezquero orain doian egercicijua (1866.1.28) 2.10. Helburuzkoak A) -TEKO escatu daguijuela […] foruac osoz euquiteco (1850.4); aurrerantzian bere euquiteco eureen forubac osotasun ta betetasun guztijan (1850.5); berba guichi esango ditudaz adierazoteco nire esquer ona (1854.1); ceuben albuan euquico nozube zaindu ta gorde eraguiteco (1854.3); izateco leijalac gueure Erreguiñari ta erreiñubari (1860.1); Asmo ain ero au bacarric izan da, eracusteco arguiro euren indarric-ez barregarrija eta aguertuteco celaco ezicusijagaz beguiratuten deutsen erreiäubac. (1860.8); artu ditu neurrin mueta juztijac, dontsu ta zorijonecuac eguiteco (1860.11); Zubei jaotsube artutia neurrijac, gauza ain premiñazco eta Erreguiñaren Gobiernubac ain gura daben au eguijaztuteco. (1860.13) 137


B) -TERA euren FORU auquera ta escubidiac quendutera norbait azartuten dan egunian (1854.7); Espa単aco gueure errei単u au eguitera joian guerraraco (1860.1); ceuben gauza eta escubidiac euren escubetan ichitera zuazen guizonac izan ditecela Vizcaijan ezagutubac (1860.21) C) -TE ARREN Diputaci単o generalac, lar arduratsubac ez galdutiarren topau ebana bere sarreran (1846.3); Lecu egoqui bat ez euquitiarren, artu biar izan da dembora zati bateraco, beste vicilecu, asco ta duin dan bat. (1866.1.21); ez euquitiarren biar danlaco lecuric, ecin cumplidu izan da, zuen gurarijetatic beste bat (1866.1.21); Ez euquitiarren dempora gueijaguan distraiduta Junta Generala (1866.1.35) D) -N biurtu ditecen erregue-uri edo cortera premi単iac escatuten dabenian (1850.3); eta egempluac izan citecen (1866.1.16)

138


IV. ADITZA Testuotako aditza aztertzeko tenorean184, bi multzo nagusi bereizi dira hasiera-hasieratik: aditz jokatugabea eta aditz jokatua. Bereizketa hori egiteko irizpidea ondokoa izan da: aditz jokatuek pertsona eta aldia markatzen dute (ibili ginen, darabil, esango diot), eta jokatugabeek, ordea, ez. Bi multzo horiezaz aparte, aditz-lokuzioak eta era pasiboa azaltzen dira, gaingiroki bada ere. Abiaburua horixe izanik, multzo nagusi bakoitzaren barruan beste azpisailkapen batzuk egin dira. Horretara, aditz jokatugabeen barnean, aditzoina, partizipioa eta aditzizena azaltzen dira, nahiz eta testu hauetan lehenengoen adibiderik aurkitu ez. Bigarrenik, aditz jokatuak aztertzen dira; horien baitan, aditz trinkoak eta perifrastikoak bereizi dira. 1. ADITZ JOKATUGABEAK 1.1. Aditzoina Aditzoinari buruz esan daiteke forma hori, gaur egun, ekialdeko euskalkietan bakarrik erabiltzen dela, gainerakoetan partizipioa erabiltzen den bitartean. Beraz, aztergai diren testuotan, mendebaldeko euskararenak diren neurri berean, partizipio eta aditzizen ugari aurkitu dira, ez, ordea, aditzoinik. 1.2. Partizipioa Partizipioak hiru eginkizun bete ditzake perpausean, adjektiboa, adberbioa eta izena izan baitaiteke. Azter bitez eginkizunok banan-banan: A) ADJEKTIBO GISA Partizipioa aditz-adjektibo moduan kalifika daiteke, eta, ondorenez, edozein adjektibo bezala erabil daiteke. Hona hemen testuotako adibideak: beguiratuba (1846.5); erquindubac (1848.1); jaijua (1856.1); Cein beste erara aurquituten dan Gaztela zorigaistoco ta ezeuquira biurtuba (1854.2); gorde eta goratua (1856.2); erreparau edo zuzendubac (1859.4); ezagutubac (1860.19); esetsijac (1864.3.6); etsigui eta itsatsija (1866.1.2); batiatua (1866.2.7); sendatuen (1866.2.7); sendua (1866.2.7); goratuac (1866.2.12); goratubac (1866.3.2); ezagutuac (1866.3.5); escatua eta atzera artua (1866.4.14); betia (1870.1); santificadua (1870.2) B) ADBERBIO GISA Adjektibo moduan ez ezik, partizipioa adberbio gisa ere erabil daiteke. Horretarako, zenbait atzizki gehitzen zaizkio oinarrizko partizipioari: -ta atzizkia; -ta + -ko atzizkiak (= -tako), partizipioa izenlagun bihurtuz; eta, azkenik, -(r)ik(o) partitiboa. Hala agertzen da testuotan. 184 Uriarteren aditzari buruz, kontuan hartu Bonaparteren bibliotekan diren bizkaierazko testuak. Horien azterketa in PAGOLA, R. M. (zuz.): Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak / Bizkaiera-1, 3 liburuki, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1992, 3. liburukian, 1023.etik 1109.erako orr.

139


a) -TA (kontsonantez amaitzen diren aditzen kasuan, -DA) baztertuta (1856.6); ilunduta (1859.4); bialduta (1860.19); batuta (1860.19); inguratuta (1862.1); beguiratuta (1864.1.6); itundu eta adituta (1864.1.12); aguinduta (1864.1.7); issiotu ta sututa (1864.3.4); jarrita (1864.3.6); aztuta (1872.1); urtenda (1864.3.11); bacartuta (1866.1.9); artuta (1866.1.24); ezagututa (1866.1.29); adituta (1866.1.30); imiñita (1866.1.33); queituta (1866.1.33); distraiduta (1866.1.35); prestauta (1866.2.3); arrituta (1866.2.4); galduta (1866.2.8); escribiduta (1866.2.11); itsatsita (1866.2.11); aguertuta (1866.2.13); encargauta (1866.2.13); aldenduta (1866.3.5); lotuta (1868.1); icenda (1872.1); astuta (1864.3.10) b) -TAKO (kontsonantez amaitzen diren aditzen kasuan, -DAKO) irabacitaco (1859.4); escatu ta emondaco (1866.1.11); bialdutaco (1866.2.6); icentautaco (1866.2.13); merecietaco (1868.3); artutaco (1866.3.4) c) -(R)IK /-(R)IKO gomutauric (1846.1); icusiric (1846.1); baturic (1846.1); gogoraturic (1846.1); egonic (1846.3); eguin ta ipiniric (1846.3); gorderic (1846.3); etziguiric (1846.7); galduric (1848.1); beguiraturic (1848.4); alcarturic (1848.4); arturic (1848.4); azterturic (1850.1); bialdurico (1850.2); emonic (1850.2); sarturico (1850.4); emonico (1850.4); adierazoric (1850.5); iminiric (1854.3); entzuteric (1854.3); beteric (1854.4); izentauric (1856.1); maiteturic (1856.1); aguinduric (1856.6); ichiric (1856.7); izanic (1856.10); inguraturic (1858.1); pensauric (1858.1); jarraituric (1858.2); jaijo eta asiric (1858.3); loturic (1858.3); encargauric (1858.4); ezaguturic (1859.2); imiñiric (1859.4); euquiric (1859.5); elduric (1859.6); esanico (1860.6); eguiñico (1860.6); esentsi eta botaric (1860.8); deseguiñic (1860.8); sendaturic (1860.9); jarriric (1860.10); ateraric (1860.10); azturic (1860.10); eguinic (1860.10); ezcutauric (1860.13); bazterturic (1860.13); aurquituric (1860.14); aurreraturic (1860.14); amaituric (1860.15); beteric (1862.2); pagauric (1862.5); componduric (1862.7); acabauric (1862.7); bastarturic (1862.8); prestauric (1864.1.2); zucenduric (1864.1.6); jaquinic (1864.2.2); gorde ta ezcutauric (1864.2.2); lotsaturic (1864.2.3); mututuric (1864.2.3); sarturic (1864.3.1); escribiduric (1864.3.3); conortbagaturic (1864.3.4); itsatsi ta josiric (1864.3.4); zoraturic (1864.3.1); beterico (1864.3.6); arrituric (1864.3.8); igaroric (1866.1.13); adituric (1866.1.13); erabaguiric (1866.1.15); nairic (1866.1.19); entzunic (1866.1.26); igaronic (1866.1.28); itunduric (1866.1.33); urtenico (1866.2.1); luzaturic (1866.2.3); issioturic (1866.2.4); gorituric (1866.2.6); incau eta josiric (1866.2.9); samurturic (1866.2.9); estuturic (1866.2.10); pozturic eta mirarituric (1866.2.12); asperturic (1866.3.1); aseric (1866.3.1); incau, josi, eta itsatsiric (1866.3.1); mirarituric eta arituric (1866.3.2); samurtu eta urturic (1866.3.2); suturic (1866.3.5); jausiric (1866.4.7); ez euquiric (1868.2); arroturic (1868.7) C) IZEN GISA Hainbatetan, partizipioak izenaren eginkizuna betetzen du testuotan. Edozein kasutan ere, ez da erraza izenaren eta partizipioaren arteko mugak zehaztea. Hartara: esana (1846); eguiñac (1846.6); emonagaz (1848.3); entzute (1856.5); entzunari (1858.5); eraguiña (1864.3.1); izate (1864.3.2); eguitadac (1866.1.3); ezaneria (1866.1.3); iracatsijac (1866.5.1.2); erantzuera (1866.5.3); eracuste (1868.6) 1.3. Aditzizena Era askotara osatzen da aditzizena testuotan: A) INESIBOAREKIN (-TEN) a) Oro har, inesibo singularra: -TEN

140


b) -TU amaieradun aditzen kasuan, -TUTEN: Aurquituten (1854.2); urratuten (1854.3); aituten (1859.2); beguiratuten (1864.3.5); jarraituten (1864.3.11) c) -DU amaieradun aditzen kasuan, -DUTEN: Batzanduten (1846.6) d) -I amaieradun aditzek I galtzen dute: Jarten (1864.3.6) e) Bestelakoak: Gordeetan (1858.3) B) ADLATIBOAREKIN (-TERA) a) Oro har, adlatibo singularra: -TERA b) -TU amaieradun aditzen kasuan, -TUTERA: Aditutera (1864.1.11); amaitutera (1866.1.5); sendatutera (1866.2.1); ucututera (1866.2.1); garbitutera (1866.2.4) c) -DU amaieradun aditzen kasuan, -DUTERA: Quendutera (1854.7); zucendutera (1859.5); lagundutera (1864.2.6) d) -I amaieradun aditzek I galtzen dute: Aztera (1848.2); ecartera (1860.14) e) Beti-beti gertatzen ez bada ere: Esitera (1860.1); eraguitera (1866.1.10); asitera (1866.1.36) f ) -N amaieradun aditzek N galtzen dute: Vici izatera (1856.1); iraun edo injurijac eguitera (1859.3); ondo izatera (1860.21); emotera (1866.1.5) g) Bestelakoak: Adierazotera (1866.1.12) C) DESTINATIBOAREKIN (-TEKO) a) Oro har, destinatibo singularra: -TEKO b) -TU amaieradun aditzen kasuan, -TUTEKO autortuteco (1854.2); aberastuteco (1854.4); parte artuteco (1859.13); aguertuteco (1860.8); bete eta eguijaztuteco (1860.8); ugarituteco (1860.14); jaubetuteco (1860.14); gueituteco (1860.14); beguiratuteco (1860.14); obatuteco (1860.15); sartuteco (1860.15); osatuteco (1860.19); alcartuteco (1862.6); batu eta alcartuteco (1864.1.6); amaituteco (1864.1.8); aututeco (1864.2.5); sendatuteco (1864.3.1); zaurituteco (1864.3.7); alcartuteco (1866.1.6); zarratuteco (1866.1.9); aberastuteco (1866.1.14); batuteco (1866.1.15); artuteco (1866.1.17); eguijaztu ta amaituteco (1866.1.24); sinistuteco (1866.2.9) c) -DU amaieradun aditzen kasuan, â&#x20AC;&#x201C;DUTEKO aguinduteco (1854.4); zainduteco (1854.6); gueitu eta zabalduteco (1858.4); zainduteco (1860.2); salduteco (1860.15); acordau eta quenduteco (1860.16); urrinduteco (1862.4); galduteco (1864.2.3); zucenduteco (1864.3.6); quenduteco (1864.3.6); zainduteco (1864.3.11); lagunduteco (1866.1.4) d) -N amaieradun aditzek N galtzen dute esatecotsat (1846.6); juateco (1850.3); joateco (1850.6); eguiteco (1856.1); viciteco (1856.2); emoteco (1856.10); esagutu eta eguiteco (1859.11); eruateco (1860.2); equiteco (1860.17); esateco (1864.2.1); erantzuteco (1866.1.3); jaquiteco (1866.1.6); emoteco (1866.1.6); eguiteco (1866.1.7); iraitzeco (1866.1.32); izateco (1866.2.7); eraguiteco (1866.2.8); egoteco (1866.4.8); izateco (1866.4.9) e) -I amaieradun aditzek I galtzen dute: iminteco (1848.1); jarteco (1854.8); icasteco (1860.13); icusteco (1860.15); ecarteco (1860.15); iminteco (1864.1.7); eracarteco (1864.2.1); etorteco (1864.2.3); eracusteco (1864.3.7); jarteco (1866.4.5) f ) Beti-beti gertatzen ez bada ere: euquiteco (1850.5); eraguiteco (1854.3); jarquiteco (1854.6); jaretsiteco (1859.14); jarichiteco (1862.7); erabaguiteco (1864.1.13); jarqui eta esetsiteco (1866.4.11); iraun eraguiteco (1866.2.8); icaratu eta eztabaidan euquiteco (1868.2)

141


g) Bestelakoak adierazoteco (1854.1); icharoteco (1854.3); galerazoteco (1860.17); servietaco (1859.11); paguétaco (1859.13); libretaco (1866.1.9); adierazoteco (1866.4.11); arregletaco (1866.1.31); barriztetaco (1866.1.26); esamiñetaco (1866.1.35); errespetau eta conformetaco (1870.2); ocupeetaco (1868.2); beteetaco (1868.2); pagaetaco (1866.1.18); errespetetaco (1856.11); defenditu eta gordetaco (1858.3) D) NOMINATIBOA (-TIA) a) Oro har, nominatibo singularra: -TIA jazotia (1864.3.10); ateratia (1866.2.12); beteetia (1868.2) b) -TU amaieradun aditzen kasuan, -TUTIA cercendu ta guichitutia (1850.5); aitutia (1856.7); artutia (1859.14); obatutia (1860.15); bete eta eguijaztutia (1860.21); aurquitutia (1862.1); autortutian (1862.8); aguertutia (1862.9); beguiratutia (1864.3.4); guelditutia (1864.3.10); ez escatutia (1866.1.28); osotutia (1866.1.29); batutia (1866.1.33); auzpaztutiagaz (1866.1.36); aguertutiac (1866.2.9); artutiagaz (1866.3.3); aldatu eta mudetia (1866.4.3); azpiratu, eta osticopetutia (1866.4.5); guelditutia (1868.6); bedeincatutiagaz (1870.3) c) -DU amaieradun aditzen kasuan, -DUTIA ez galdutiarren (1846.3); aguindutia (1854.7); eldutia (1860.21); lagundutia (1862.4); cercendutia (1864.2.2); quendutia (1866.1.26) d) -N amaieradun aditzek N galtzen dute izatia gaitic (1856.5); emotian (1850.3); erantzutia (1858.2); eraguitia (1856.7); juatia (1859.6); izatiagaz (1848.1); eguitia (1864.3.1); berba eguitia (1864.3.1); izatia (1864.3.2); eraguitia (1866.1.2); jaquitiac (1866.1.3); emotiagaz (1866.1.6); emotian (1866.1.8); eguitian (1866.1.9); eguitiari (1866.1.9); egotia (1866.1.21); emotian (1866.1.29); eguitia (1866.1.29); entzutia (1866.5.1.1) e) -I amaieradun aditzek I galtzen dute: icustiagaz (1858.1); esquian ibiltia (1860.17); ecartia (1862.2); icustia (1864.3.6); imintia (1866.1.15); irabaztia (1866.2.2) f ) Beti-beti gertatzen ez bada ere: euquitia (1860.13); erabaguitia (1862.7); euquitiaz (1866.4.11); ez euquitiarren (1866.1.21); eracustia (1866.4.14); jarichitia (1846.7) g) Bestelakoak esleidu edo nombreetia (1848.4); adierazotia (1850.1); ateratia (1854.4); jaretzi eta ocupétia (1858.5); ez naastetia (1860.18); cumplietia (1859.6); zaindu ta gordetia (1864.2.7); erregaletia (1866.3.1); sujetetia (1870.1); galerazotia (1846.2); gomuteetiac (1848.1) 2. ADITZ JOKATUA: TRINKOAK A) EUKI / EDUKI dauquelaco (1846.6); daucadan (1848.1); ez daucat (1848.4); dauqueezan (1850.5); daucan (1854.2); daucazanaren (1854.4); dauquezan (1854.4); daucazuben (1854.5); eucala (1856.1); daucazubeen (1856.6); daucazuben (1856.7); dauquee (1856.5); euqueen (1858.2); dauquén (1858.3); daucazubén (1858.4); daucazubezán (1858.5); daucala (1859.3); daucasuben (1859.11); daucagun (1859.14); ez baldin badauca (1860.14); dauqueenen (1860.15); ez badauca (1860.18); daqueenacaz (1860.18); dauquenentzat (1860.19); daucazubenoc (1864.1.2); euquenenac (1864.2.1); ez eucala (1864.2.3); dauca-

142


dazan (1866.4.3); dauca (1864.3.4); daucat (1864.3.4); daucazubezan (1866.1.2); daucazuben (1866.1.2); daucadan (1866.1.3); daucat (1866.1.4); daucazan (1866.1.6); daucazan (1866.1.6); daucaguzan (1866.1.8); ez daucan (1866.1.17); dauquen (1866.1.30); daucazanac (1866.1.33); daucanian (1866.1.36); daucanac (1866.2.3); eucan (1866.2.3); ez daucan (1866.2.4); daucagu (1866.5.1.1); euqueela (1866.5.1.1); ez daucadan (1868.7); baneucan (1866.1.2); eucazan (1866.1.24); euqueezanac (1868.2); euquen (1864.3.2); ez dauquela (1864.3.7); euquen (1866.1.2); banauca (1866.3.5); dauquezan (1866.5.1.2); dauqueen (1866.5.3); dauqueezan (1868.1); ceunquena (1864.3.2) B) EGOKI egocazan (1846.3); jaotsuena (1854.6); jaocanac (1858.3); jaotzubén (1858.3); jaoque (1860.3); jaoquezan (1860.13); jaotsube (1860.13); jaocazan (1864.1.2); jaocuzan (1864.2.7); jaoca (1864.3.1) C) EGON dagozanai (1854.2); dago (1854.3); daguan (1856.2); dagozan (1856.4); ez dago (1848.5); dauanaren (1856.1); naguala (1858.2); ez balego (1859.11); nago (1862.3); egozanac (1862.8); zagocenac (1864.1.2); dagozanai (1864.1.8); egualaco (1864.2.2); daguana (1864.3.1); dagoz (1864.3.3); dagozanán (1862.5); badago (1864.2.2); egozanac (1866.1.32); ez dago (1866.1.36); dagozanian (1866.2.6); dagozanetatic (1866.5.1.2); daguala (1864.3.3); daguan (1864.3.3); daguanaren (1864.3.4); daguan (1866.1.33); dagualaco (1866.1.35); daguanac (1866.2.7); ez daguala (1866.4.6); egozan (1864.3.5); egozan (1866.1.28); egozala (1866.1.33); egozan (1866.3.4); eguan (1866.1.15); eguanari (1866.1.17); eguana (1866.1.28); ez eguan (1866.4.14); naguanetic (1866.1.2); nago (1866.1.8); siengozala (1872.1) D) EKARRI dacartzan (1846.3); dacarren (1862.4); dacartzanac (1846.3); dacacen (1868.2); dacazan (1868.2) E) ERABILI darabilgun (1866.4.3); erabillen (1864.3.7) F) ERION darijezanacaz (1864.3.9) G) EROAN gozau edo daruan (1868.5) H) ESAN diñuan (1850.5) I) ETORRI datocen (1856.10); datorren (1866.5.1.1); jatorcun (1864.3.6); jatorcula (1866.1.9); datozan (1846.5); letorquian (1866.1.21); jatorcun (1866.5.1.1); jatorcadazan (1868.1); datocen (1868.4) J) IBILI dabillen (1848.2) K) IKUSI dacuscu (1868.6) L) IRAUN badiraubala (1864.3.2)

143


M) ERETXI / IRITZI derichuen (1850.5); derichona (1850.6); derichena (1860.21); ece dericha (1866.2.1); derichat (1866.4.12) N) IZAN di単aac dirala (1850.2); da (1858.4); diranian (1864.3.1); nazan (1864.1.2); dan (1866.1.6); naz (1864.3.4); dira (1864.3.4); ez da (1864.3.5); ciran (1864.3.6); zan (1864.3.7); nasan (1866.1.3); zaree (1866.5.3); zareelaco (1866.5.3); nazala (1868.2); ciranetan (1868.4); ci単enian (1864.3.2) O) JAKIN daquizube (1846.5); daquizubee (1858.5); daquije (1864.2.2); ez daquit (1864.3.4); badaquizube (1864.3.4); daqui (1866.2.9); ba nequixan (1872.1) P) JARDUN diarduben (1864.1.6); diardu (1864.3.10); diardubenac (1866.2.12); ciardubenian (1866.2.9); ciarduban (1866.5.4) Q) JARRAITU jarraicozan (1846.5) R) JOAN joyanac (1856.6); duazan (1856.7); nua (1858.1); joian (1860.1); zuace (1860.1); juatsubena (1860.21); zuazen (1860.21); nuatsube (1866.1.5); duazan (1866.1.5); duazala (1866.1.6); duazan (1866.1.33); dua1zan (1866.1.35); zuacenian (1866.1.36); zagocela (1866.1.36); juacun (1866.1.13); doian (1866.1.28); doyala (1866.1.34); doian (1866.1.35); guazanian (1868.1); juacun (1866.1.13); juacoe (1846.6); juacue (1846.6); guazan (1848.2) 3. ADITZ JOKATUA: PERIFRASTIKOAK Bi alor bereizi behar dira: aditz nagusia eta aditz laguntzailea. 3.1. Aditz nagusia A) ASPEKTUA Oro har, aditz nagusiak hiru aspektu marka izan ditzake: a) Aditz partizipioa: eregui (1854.1); emon (1854.3); zaindu ta gorde (1854.3); zaindu ta escatu (1854.4); beguiratu (1854.6); nastau (1856.4); entzun (1864.3.1); gogoratu (1864.3.3); jausi (1864.3.3); gueitu (1866.1.2); zaindu (1866.1.1); egon (1866.1.1); jarri (1866.1.1); aguertu (1866.1.24) servidu (1866.1.25); escribidu (1866.1.25); imi単i (1866.1.30); aitatu (1866.1.33); consagrau (1868.6); bete (1868.8); maite (1872.1) b) -TEN /-TZEN amaiera: aurquituten (1854.1); eraguiten (1854.1); icharoten (1854.3); urratuten (1854.3); escatuten (1854.6); azartuten (1854.7); iracasten (1864.3.3); irudituten (1866.1.3); iracurten (1866.1.3); aguinduten (1866.1.21); lagunduten (1866.1.21); escatuten (1866.1.33); esquintzen (1866.1.33); icharoten (1866.2.12); aitatuten (1866.3.1); eguiten (1866.4.8); artuten (1868.7); sinistuten (1872.1); esaten (1870.1)

144


c) -KO /-GO amaiera: esango (1854.1); azartuko (1854.3); euquico (1854.3); isurico (1854.4); emongo (1866.1.25); artuco (1866.1.33); iraungo (1866.2.12); entregauco (1866.2.13); erantzuteco (1866.3.3); euquico (1866.4.2); ezagutuco (1866.4.3); eracutsico (1866.4.4); gomutatuco (1866.1.4); juango (1866.2.11); gueldituco (1866.3.1); borrauco (1866.2.11); ciurtatuco (1866.1.6) B) ADITZ-MOTAK Aditz nagusien sailkapen hau egitean, aditz horiek hartzen duten laguntzailea izan da kontuan. Oro har, testuotan bi multzo orokor bereiz daitezke, bizkaierari dagozkionak, hain zuzen ere. Era horretan, NOR motako aditzek «izan» laguntzailea daramate, eta NORK motako aditzek, berriz, «edun» laguntzailea. Dena den, maiz–sarri, aditz nagusi berberak mota anitzeko laguntzaileak onartzen ditu, jarraian ikusiko den bezala. a) Nor motako aditzak ahaztu: ez da aztu (1860.1); ez nazala aztuco (1866.5.3); aldatu: aldatuco ez dan (1866.2.12); akordatu: acordauco naz (1866.1.4); arindu: arindu deitezan (1848.3); arreglatu: arreglauco dan (1864.1.13); azartu / ausartu: azartuko balira (1854.3); azartuten dan (1854.7); azartuten naz esaten (1856.4); azartu izan da (1859.3); azartu ciranen (1866.2.5); bizi: bizi dala (1846.1); vici ez ditecen (1860.13); vici garian (1864.2.3); borratu: borrauco ez dirian (1866.2.11); bota: botaten diran (1864.1.9); bota zalaco (1866.1.29); dendatu: dendatuten bagara (1860.10); egon: egongo da (1860.19); egon nazan (1864.1.2); egon diran (1866.1.1); egongo dirian (1866.2.13); elegidu: elegiduco diran (1864.1.13); eskribidu: escribidu dirian (1866.1.13); escribidu diran (1866.1.17); escribidu cituzanac (1866.2.11); escribidu dan (1866.1.35); ezkutatu: escutetan dala (1846.1); escuteetan dau (1856.10); gastatu: castau ez dan (1860.19); castau diran (1866.1.17); gehitu: gueitu eta zabalduco dira (1858.5); gueituco dira (1860.13); gueitu da (1866.1.2); gueituten dira (1868.2); gueituten danian (1864.3.8); harrotu: arrotuten naz (1858.2); haserretu: aserratu eta sutu ez zanic (1864.2.3); heldu: elduco dala (1846.6); elduten danian (1850.4); elduzaitecén (1858.5); eldudala (1859.13); elduten dirianian (1866.2.11); hil: il zan (1860.8); il cirialaco (1866.1.32); il da (1866.1.33); ez il (1866.2.11); ibili: azarri ibilli gara (1846.3); ito: ito diran (1864.1.12); jagi: jaguida (1859.5); jaqui ciran (1860.8); jaguiten naz (1866.2.1); jagui zan (1866.4.14); jaio: jayo guiñan (1864.2.6); jaretsi: jaretsi izan dau (1859.4); jausi: jausi dan (1860.8); jazo: jazo diran (1848.2); jazoten diran (1864.2.1); jazoco dala (1864.2.1); jazo leiteque (1864.2.3); jazo dan (1866.1.10);

145


joan: juan deitezala (1850.5); juango diranac (1866.1.7); juaten zareen (1866.2.8); juango dira (1866.2.11); juaten dan (1866.5.1.2); kobratu: ez dira cobrau (1866.1.17); loratu: loratuten diran (1866.1.5); portatu: portetan diriala (1866.2.10); poztu: poztu gui単atequez (1864.1.12); poztu eta gozatuten naz (1866.1.36); poztuten naz (1866.4.11); sendatu: sendatuten dala (1866.1.28); zabaldu: zabaldu zanian (1864.2.3) b) Nor-nork motako aditzak aitatu / aipatu: aitatuten dituzuben (1864.3.9); autortu / aitortu: confirmau eta autortuten dau (1862.2.); aurreratu: aurreratu leijan (1846.5); atsekabetu: atsecabetuten nau (1866.1.3); atzeratu: atsereten dabee (1846.4); atzeratu dabeenac (1866.1.18); azaldu: azaldauco dozubeez (1846.4); balio: valijo daben (1859.7); baliojoco deutsa (1860.14); balijo izan dabe (1866.1.9); baliojoco eben (1866.1.9); balijo dabela (1866.4.9); barriztatu: barristau eta obatu dira (1862.6); barriztau ditubezan (1866.1.13); barriztau ditubezalaco (1866.2.12); bedeinkatu: bedeincatuten dituzala (1866.2.12); bedeincatuten dituban (1868.6); bedeincatuten zaitube (1864.3.8); ekarri: ecarri citubeen (1846.2); ecarrico dituzubee (1856.10); ecarri zaituzan (1859.1); ecarten ditubala (1862.6); ecarten ditu (1864.1.14); erosi: erosi daben (1862.4); errepresentatu: errepresentetan dituzuben (1856.8); esleitu: esleidu cendubezan (1868.4); estimatu: estimetan ditut (1864.1.2); estutu: estututen ditubezan (1860.10); firmatu: firmau dabenai (1866.4.13); firmau ta presentau ebenac (1866.4.14); garaitu: garaitu edo vencidu ebeenen (1859.3); gobernatu: gobernaucodaben (1858.4); goratu: goratu ebeenetatic (1859.4); goratuten gaituzan (1864.3.9); onrau eta goratu dabena (1866.2.7); goratuten dogu (1864.3.4); hautsi: austen dabenac (1850.4); hondatu: ondatu ditu (1860.8); irabazi: irabaci dabeen (1860.3); irabaci dituzan (1866.1.13); sujetan edo irabaci cituban (1870.1); irakurri: iracurri dituzube (1864.3.9); iracurten ditudazanaian (1866.1.3); iraun: iraun dabela (1848.2); iraungo dabenaren (1860.3); iraungo dabena (1862.9); iraungo daben (1866.2.12); itaundu: itanduten dituzuben (1866.1.25); jakin: jaquingo dutela (1846.6); jaquin izandabelaco (1856.1); jaquin izan dozubee (1858.3); jaquin eguizubee (1858.5); jaquingo dau (1860.19); jardun: jardun dabe (1866.2.7); jaso: jaso dabe (1866.2.7); jaso ta eregui nozuben (1866.5.3); jo: joten dabeen (1866.2.9);

146


kontatu: contetan ditubezan (1866.2.4); libratu: librau eban (1859.4); libretan nabee (1868.3); loitu: ez dituzala loituco (1870.2); maite: maitetuten dituguzan (1864.2.3); maite dabeenac (1864.2.5); maite dituzubela (1866.1.10); maite dodazana (1872.1); merezi: mereci daben (1846.3); nereci izan dozubĂŠn (1858.3); merecidu izango dabe (1859.15); miraritu: miraritzen ditu (1858.3); obeditu: obeidu eta gordeco ditubela (1870.3); okupatu: ocupetan dodan (1856.1); pagatu: pagau daben (1866.1.11); ponderatu: estudijan eta pondereetan dabee (1868.6); probatu: probau eben (1866.2.7); proposatu: proponidu cituban (1866.2.13); sartu: sartu ditu (1846.3); sortu: sortucituban (1846.2); topatu: topau ebana (1846.3); zaindu: zaindu ta defendiu jaijeezala (1850.5); zaindu dozube (1864.3.8); zaindu eta beteco dau (1864.3.9); zaindu ditubezan (1864.3.11); zaindu eta gordetan ditu (1866.2.11); zainduten citubezanac (1866.1.33); zaindu ta gorde ebalaco (1866.5.1.2); ziurtatu: ciurtauco dabe (1866.1.6) c) Nor-nori motako aditzak entregatu: entregauco jaquela (1866.2.13); entregauco jacola (1866.2.13); eragotzi: eragotzico jaco (1860.18); falta izan: falta jaqueena (1850.4); itsatsi: itsatsi ez daquijuen (1866.1.9); tokatu: toquetan jaqueezan (1848.4); tocauco jaqueen (1862.4); ukatu: ucatuten jacola (1860.15) d) Nor-nori-nork motako aditzak deitu: deitu daguijogun (1864.2.6); eragin: negar eraguiten deutsen (1854.1); sinistu eraguiten deustee (1856.9); esagutu eraguiten deust (1858.4); beguiratu eraguingo deutsen (1860.10); sinistu eraguin leiquijona (1860.16); ezagutu eraguingo deutsube (1860.21); jaquin eraguiten deutsubela (1864.1.12); erne eraguiten deutsen (1866.2.2); sinistu eraguiten deust (1866.3.4); erantzun: erantzun deutsen (1860.8); erantzungo deutse (1860.10); erantzuten deutsegubela (1866.4.13); ez eutsen erantzun (1864.3.7); irakatsi: iracatsico deutseen (1850.5); jarraitu: jarraituco deutse (1860.14); jarraituco deutsela (1860.19); jarraitu leguijue (1864.2.5); lagundu: lagundu deutsen (1860.5); lagunduten deutsanac (1860.9); lagunduco deustazubela (1864.1.2); lagundu deutsagulaco (1864.1.12); lagunduten deutsubedala (1866.1.2); lagunduten deutsen (1866.1.21); lagundu deustenetan (1868.4); salbuespena: lagun eguingo deuscu (1859.14); ukutu / ukitu: ucututen deutsan (1866.1.8); ucututen eutselaco (1866.1.13) e) Nor eta nor-nork motako aditzak aitatu / aipatu: aitatu dan (1866.1.24); aitatu ez dirian (1866.1.35); aitatuten ebeela (1866.3.1)

147


alkartu: alcartu leizanac (1846.3); alcartu leitequez (1856.10); alcartuten ciñela (1860.2); alcartuten daneraco (1860.19); alcartuten ditugula (1864.3.11); alcartuco zareela (1866.1.8); alcartuten ditugula (1864.3.11); alcartuco zareela (1866.1.13); ez dirialaco beragaz batu eta alcartuten (1866.4.1); ez ciralaco alcartuten (1866.1.25) amaitu: amaituco da (1860.14); amaituten dabeneco (1866.2.13); amaitu ditugu (1866.5.1.1); amaitu dot (1864.3.11); ez dan ezquero amaitu (1866.1.29); ez dot amaituco (1862.8); argitu: arguituebazanezquero (1856.1); arguitu dira (1860.3); arguitu citubezanen (1866.1.13) atera: atera ditubeen (1856.10); ateraco dan (1860.15); atera citubezan (1864.3.7) aurkitu: aurquituten diran (1848.5); aurquituten da (1854.3); aurquituten naz (1864.1.1); ez da aurquituten (1864.3.10); aurquituten danian (1859.10); aurquituten zan (1864.2.2); aurquituco dozube (1864.1.14); aurquituten ciran (1866.1.26); aurquituten dala (1866.1.26); aurquituten da (1866.3.4); ez gara aurquituten (1866.4.7); aurquituten garian (1864.3.2) batu: ez baciñe batu (1854.4); batu ciñenian (1860.1); batu baciran (1860.2); batuco dan (1860.14); batuten dana (1864.1.12); batuten garianian (1864.2.5); batu oi danagaz (1866.1.28); batucituzan (1846.2); batuten danian (1850.6) bete: bete ditubezalaco (1850.2); beteco dirala (1859.9); beteco ditu (1860.10); bete ez ciranac (1860.13); ez diran leguez bete (1860.17); bete daijén (1862.5); bete eta cumplietan dau (1866.1.6); bete ditubezan (1866.2.10); bete eta cumplietan dodan (1866.3.4); bete eta cumplidu cituzan (1868.5.4) erabagi / erabaki: erabaguico diranac (1846.4); erabagui dau (1850.1); erabagui daguizubela (1860.15); erabaguico diriala (1864.1.14); erabagui ebana (1866.1.5); erabagui dabenaren (1866.1.7); erabagui dau danac (1866.1.26); erabaqui ebeen (1866.3.1); erabagui eban (1866.4.14) ezagutu: ezautzeen dabé (1848.4); ezagutzen dot (1859.7); esagutu dabe (1859.12); ezaugututen izan da (1862.4); ezagutu eta ontzat emon ditubezala (1864.2.3) gogoratu: gogoratu eguizube (1864.3.3); gogoratuten danian (1864.3.11) gomutatu: gomutauco dituzubela (1856.10); gomutauaz (1856.10) hartu: artu eban (1846.2); artu leijezan (1846.3); artu dituzan (1850.2); artu daijala (1854.6); artu eta celebrau dituzubenac (1856.6); artu bacitubezan (1860.2); artu ditu (1860.11); artu baldin badituzube (1860.15); artu daben (1860.21); artuco ditubén (1862.5); artuten dituzuben (1864.1.3); artu ditu (1862.6); artuten dira (1862.8); artuten dot (1862.8); artuten dabela (1864.2.7); artu eta emon dirian (1866.1.7); artu dira (1866.1.9); artu dirian (1866.1.9); artuten zala (1866.2.13); artuco ditubezala (1866.1.33); artu eta cumplidu dituen (1866.1.35); artu eben (1866.4.14); artuten cituzan (1866.5.1.1); artzen dabenian (1872.1); artu nebanian (1872.1); artu neban (1872.1) hasi: asi ciran (1864.3.7); asico da (1864.1.12); asiten ditugun (1864.1.14) igaro / irago: igaro doguzan (1846.1); igaro dira (1846.3); igaro ditugun (1848.1); irago diran (1856.1); iragoco bihar eban (1856.6); iragoten dogun (1858.5); igaro dituzan (1860.15); igaro diran (1864.1.3); igaro dana (1864.1.11); igaroten ditu (1866.1.35); igaroten dirian (1866.5.3) ikusi: icusi ta aitu ditu (1850.1); ezdot icusten (1856.10); icusten dira (1860.13); icusten izan dabéna (1862.2); icusico dirala (1862.3); icusten dituzubén (1862.4); icusico dozube (1862.5.); icusicodogu (1864.2.5); icusten dana (1864.3.1); icusi dau (1864.3.3); icusten dabenian (1864.3.8); icusten nazanian (1866.1.1); icusico dozuben (1866.1.13); icusi lei-

148


quezan (1866.1.17); icusi ciñaije (1866.1.18); icusi ciñaijen (1866.1.25); icusi eguijan (1866.3.4); icusico dozube (1866.4.7); icusi dogu (1866.5.1.1); icusten dodalaco (1866.5.3); icusten dot (1868.4); icusico dozubeez (1868.4); icusten doguz (1868.6); icusi oguzanac (1872.1) izan: izan dana (1846.1); izan dabenagaz (1846.4); izan bada (1846.5); izango dot (1846.7); izan deitezala (1848.5); izan leiteque (1856.7); izango dabela (1858.5); izan daná (1859.3); izango dirala (1859.9); izango litzateque (1859.11); ez da izango (1859.15); izan dedilla (1860.15); izango da (1856.8); izan zare (1856.2); izan dozuben (1856.2); izango dan (1856.6); izan leitequez (1864.2.1) jarri: jarri dirala (1846.1); jarri izan diran (1856.1); jarri diran (1866.1.1); jarten dabena (1866.1.7) konpondu: compondu eta alcartuten dan (1848.3); componduco daben (1856.10) kunplidu: cumplidu edo eguijaztuco da (1862.6); cumplietan dala (1866.1.20); cumpliu dodala (1866.3.4) tratatu: tratetan dana da (1866.4.3); tratetan dau (1866.4.11); tratetan danian (1866.4.11) uste: uste dot (1848.4); uste ta icharoten ez dan (1850.5); eneban usté izan (1856.1); ustedot (1859.10); uste balebe (1864.2.3); uste dodan (1866.1.13); uste eban (1866.1.28); uste dot (1866.2.1); uste dabenic (1866.4.9); uste dot (1868.2) f ) Nor eta nor-nori motako aditzak bihurtu: biurtu ditecen (1850.3); biurtu deijuela (1850.4); biurtu deijuezan (1850.5); biurtuten diranian (1864.2.3) etorri: ez jaqueela etorrico (1850.5); etorri nintsanian (1856.1); etorri jacozan (1864.3.9); etorri badira (1864.2.3) galdu: galdu jacozalaco (1854.4); galduten dirala (1868.6); galduten danian (1864.3.3) gelditu: guelditu dedin (1864.1.8); guelditu dadin (1864.1.9); gueldituten gariala (1866.1.8); gueldituten dira (1866.1.31); guelditu ete zan (1866.2.9); ez naz gueldituco (1866.3.5); gueldituten jacu (1866.5.1.1) geratu: gueratuten dala (1862.7); gueratzen jat (1862.9); gueratuco dala (1866.2.13) g) Nor eta nor-nori-nork motako aditzak presentatu: presentauco deutsube (1864.1.13); presentau zaitezez (1856.10) h) Nor-nork eta nor-nori-nork motako aditzak adierazo / adierazi: adierazoten dabeenac (1846.1); adierazo daguijeela (1850.5); adierazo desutsubedazan (1860.21); adierazoten daben (1862.4); adierazo ta esaten daben (1864.2.2); adierazo eutsen (1866.1.12); adierazoten dau (1866.4.7); adierazo eta iminten dau (1866.4.8); adierazoten ditudazala (1866.4.12); adierazoten ete ditudan (1866.5.1.2) agindu: aguinduten cituban (1846.2); aguindu daijala (1854.6); agiuntetan daben (1854.6); aguindu dau (1860.14); aguinduten deuscu (1866.2.9); aguindu eta decretau eban (1866.2.13); aguinduten ebala (1866.4.14); aguindu eban (1866.5.4); erabagui ta aguindu eben (1866.5.4) bota: botaten dau (1864.3.10); botaten ditu (1860.3); botaten dabeen (1866.2.4); botaten eutsezanian (1866.2.9); botaten ete eutsezan (1866.2.9) erakutsi: eracutsico deutseezan (1850.5); eracutzi eta marcau euscubeen (1858.2); eracusten dabela (1859.3); eracutsi dozuenac (1859.10); eracutsi eguiten dabé (1859.14); eracusten dabeen (1860.6); eracutsi eban (1860.8); eracutzi daben (1862.8); eracutsi dabeen (1866.1.5); eracusten ditubezan (1866.3.1); eracutsico deutsubet (1866.4.14); eracutsi deuscun (1866.5.1.1); eracutsi dabee (1868.5)

149


eskaini: esquintzen deuscubezan (1860.10); esquintzen eutsazanac (1866.1.28); esquintzen deutsela (1866.2.12); esquintzen dabe (1866.1.33); esquintzen deutsee (1868.6) euki / eduki: euqui dituban (1848.4); euquico dabela (1848.5); euquico nozube (1854.7); ez leuque euquico (1854.4); euqui eguizubec (1856.4); euqui deutseen (1848.2); euqui daben leguez (1859.3); euqui daguijen (1860.19); ez dabelaco euqui (1862.2); euqui oi dozubén (1862.3); euquico dozubéla (1862.3); euqui daben (1862.4); euquico ditubén (1862.7); euqui daijézan (1862.8); euqui ditubén (1862.8); euquico dabela (1864.1.8); euqui dozubena (1864.1.12); ez daquijela euqui (1864.2.3); ez daigun euqui (1864.2.7); euqui eban (1866.1.5); euquico ditu (1866.1.7); euqui ditubezan (1866.1.29); euqui citubezalaco (1866.2.6); euqui eban (1866.2.13); euqui dogu (1866.4.12); euquico dot (1866.4.11); euqui daben (1866.5.1.1) itxaron /ichadon: icharoten dabeen (1854.3); icharotendot (1856.10); icharoten deutsa (1860.10); icharoten dogu (1864.3.9); icharoten dabela (1864.2.3); icharon daguigun (1864.2.7); ichedoten dabela (1866.1.27); ez dozubela icharongo (1866.2.1); icharoten deutsen (1866.2.12) itzi/ utzi: ichiten eutzeela (1850.3); ichiten eban (1856.6); ichiuscubezan (1856.10); ichi eutsén (1858.2); ichi ebén (1859.10); ichi eban (1860.19); ichiten baldin badituzube (1860.20); ichi ebela (1864.2.3); ichi descubezala (1864.2.3); ez dabeela ichi (1864.2.7); ez deuscu ichiten (1866.2.9); ichiten gaituzala (1866.1.8); ichiten daben (1866.5.3); dozube ichico ezagutu bagaric (1866.1.21) sinistu: sinistuten dau (1864.2.7); sinistu eban (1866.1.15); sinistu eguidazube (1866.5.3) i) Nor-nori eta nor-nori-nork motako aditzak zor izan: zor jaguen (1846.7); zor deutse (1854.2); zorjacon (1856.10); zor deutsan (1860.4); zorco jaco (1860.21); zor jacozan (1862.8) j) Nor-nork eta nor-nori motako aditzak gorde: gordeco jatzubezala (1856.4); gorde izan citubén (1858.2); gorde izan dabén (1858.2); gorde oi daben (1859.14) iruditu: irudituco jaco (1860.7); irudituten dabeela (1866.1.3) k) Nor-nork, nor-nori eta nor-nori-nork motako aditzak bialdu / bidali: bialdu zaitubezan (1860.21); bialdu ditubezanai (1864.2.3); bialduten nabenian (1866.1.4); bialdu jaquezan (1866.1.7); ez deuzculaco guri bialdu (1866.1.8); bialdu eban (1866.1.13); bialduten citubezan (1866.1.15); bialdu eban (1866.2.7); bialdu nazan (1866.2.7) kendu: quendu gura deutsubenac (1854.5); quendu ditu (1864.2.3); ez jacola qundu ta iñausi (1864.2.5); quenduco deuscubezan (1864.2.3); quendu daguigubela (1864.2.7) jarraitu: ez deutse ichiten jarraituten (1864.3.11); jarraitu jaquen (1866.1.19); jarraituco dozubee (1868.6) l) Nor, nor-nork eta nor-nori-nork motako aditzak agertu: aguertuco deutsubét (1858.6); aguertu deutse (1860.3); aguertuten dozubela (1864.1.12); aguertu dira (1866.1.18); aguertu ditudazan (1866.1.24); aguertu dabeen (1866.3.1); aguertuten deutsan (1866.5.1.2); aguertuten baditu (1866.5.3); aguertu deustazuben (1866.5.3) entzun: entzuten da (1860.1); entzun dozuben (1864.3.1); entzungo dozube (1864.1.4); entzun bere iñoz ez diran (1864.2.2); entzungo gaitubezala (1864.2.3); entzun dituben (1866.4.13); entzuten doguna (1866.5.1.1); entzungo baguendu (1866.5.1.1); entzuten cirian (1866.5.1.1); entzun ditut (1866.5.3); entzun eguizube (1866.5.3); entzun dot (1864.3.4); entzun eguizube (1864.3.8); entzun bere eutsen (1866.1.13); entzun dozuben (1866.2.1); entzun dirala (1866.2.12) 150


eroan / eraman: eruango diran (1860.14); eruan deustazubé (1862.2); eruan eban (1866.2.10); eruan dabeen (1868.4) urten / irten: urten eben (1860.1); urteten dan (1872.1); urten deuscu (1866.1.9); urteten–dau (1872.1); urten gura badau (1864.3.11); urteten dabeenen (1866.4.5); urtenac diriala (1866.5.3) ipini: imiñi zendubezan (1860.1); imiñi daban (1860.4); imiñi dira (1860.13); imini dan (1862.2); imiñi daben (1864.1.1); imiñi da (1864.1.5); imiñi dabeen (1864.1.8); imiñi leiquiana (1864.1.8); imiñico dan (1864.1.12); imiñi diranian (1864.2.4); iminten daben (1864.3.8); imiñi dabenenac (1864.3.11); iminten deutsan (1866.1.6); imiñi da (1866.1.19); iminten zala (1866.1.22); iminten ditu (1866.1.27); imiñi daben (1866.2.4); imiñi deutsez (1866.2.5); iminten dan (1866.2.7); iminten ditubezala (1866.1.33); iminten nindubela (1866.3.1); imiñi ebeen (1866.3.2); ipin teotenian (1872.1); zoraturic iminten ditubezanac (1864.3.4) sartu: sartu leitequezan (1860.14); sartuten eutsela (1864.2.3); sartudau (1864.2.3); ez diran leguez sartu (1866.1.28); sartuco baliz (1866.4.8); sartu eta batuten dirianian (1866.5.3) m)Nor, nor-nork eta nor-nori motako aditzak izendatu: icentau zan (1850.2); icentau eban (1850.1); icentau jaquez (1860.13); icentau dabélaco (1862.2); icentau eben (1866.1.29); icentau cituzan (1866.1.31) n) Nor, nor-nork, nor-nori eta nor-nori-nork motako aditzak: begiratu: beguiratu izandeutsat (1856.1); beguiratuten dabee (1856.5); beguiratuco dozubela (1856.9); beguiratuten deutsana (1858.5); beguiratu daguijogun (1860.4); beguiratuten deutsen (1860.8); beguiratu dau (1860.12); beguiratu daguijuen (1860.16); beguiratuten daben (1860.19); beguiratuten deutsana (1862.6); ez jaque ardura bagaric beguiratu (1864.1.5); beguiratu eta pensetan dan (1864.1.14); beguiratuten jacon (1864.3.5); beguiratuten eutsela (1864.3.6); beguiratuten deutsagun (1864.3.6); beguiratu eutsen (1864.3.7); beguiratuten deutsube (1864.3.8); beguiratuten deutsuben (1864.3.8); beguiratuten deuscu (1864.3.9); ez jaquela beguiratuco (1864.2.3); beguiratuten deutseen (1866.1.2); beguiratuten eutsen (1866.1.12); beguiratuten deutsela (1866.2.12); beguiratuten deutsagula (1866.5.1.2); beguiratuten deutsubedala (1866.5.3) egin: eguin zituzan (1846.2); eguin neijala (1848.1); eguin deutsazan (1848.3); eguingo dabela (1848.4); eguin ditubezan (1850.2); eguin zan (1850.2); eguin ebala (1850.3); eguiten dabenari (1854.6); eguin daijala (1854.6); eguindodan (1856.1); eguin dot (1856.1); eguindituben (1856.6); eguingo dozubeela (1856.8); eguingo neuzquizubec (1856.10); eguin dabelaco (1856.10); eguingo dituzubén (1859.2); eguin jacozan (1859.4); eguin jacotzan (1859.5); eguin deutsuben (1859.8); eguin deutsesan (1859.12); eguin cendubezan (1860.1); eguiten cendubezan (1860.1); eguiten dira (1860.13); eguin leiquijozan (1860.14); eguingo da (1860.18); eguin ciñaiquijuezan (1860.21); eguiten daben (1862.1); eguin dabelaco (1862.2); eguin daben (1862.4); eguin dira (1862.8); eguiten dituzuben (1864.1.1); eguindana (1864.1.9); eguingo deuscubela (1864.2.3); eguin deutsezan (1866.1.16); eguin ditu (1866.1.6); eguin eben (1866.1.17); eguin dana (1866.1.18); eguin ciran (1866.1.28); eguin ditubezan (1866.1.31); eguiten dozuben (1866.1.31); eguingo deutsubedaz (1866.2.1); eguin dau (1866.2.4); eguin diran (1866.2.5); eguin eutsenian (1866.2.8); eguiten deutsana (1866.2.9); eguin eutsen (1866.2.9); eguin ditubezanai (1866.2.10); eguiten diran (1866.2.12); eguin zan (1866.2.14); ez eben besteric eguiten (1866.2.7); eguin dabe (1866.1.33); eguiten dabeenac (1866.1.33); eguin dabeen (1866.1.35); biar eguingo cenduqueen (1866.1.36); eguiten dozube (1866.1.36); eguin eusteen (1866.3.1); eguiten dan auquera (1866.4.5); ez nic eguingo neuquiala (1866.4.3); egui151


ten diran (1866.4.7); eguiten dan (1866.4.8); eguiten ebana (1866.4.14); eguin ebenacganaco (1866.4.14); eguin dituguzan (1866.5.1.1); eguin ebana (1866.5.1.1); eguiten cirian (1866.5.1.2); eguingo deutsadaz (1866.3.5); eguiten dodanian (1866.4.12); eguin dabeen (1866.4.1); eguiten deutsan (18866.5.1.2); eguin eban (18866.5.2); eguiten zaitubezanai (1866.5.3); eguin eutsazan (1866.5.4); eguin dodan (1868.7); eguiten bere dabela (1870.2); emon /eman: emon deustazan (1848.1); emon ditu (1848.3); emon deustzeez (1848.3); emon deutsazan (1850.1); emon daguijon (1850.1); emoten ditubeen (1848.5); emon jaqueen (1850.3); emongo dau (1850.6); emongo deutsazala (1854.2); emon eutsan (1854.3); emon zan (1854.7); emon neuzubeen (1856.11); emoten deutsubee (1858.2); ez daguijuela ontzat emon (1850.5); emoten jacola (1858.5); emoten dau (1859.6); emoten deutse (1860.2); emon daguijoguzan (1860.4); emon daguijon (1860.10); emongo dituzala (1860.10); emoten dau (1860.15); emongo dabe (1860.15); emongo dabena (1860.15); emoten ez jacon (1860.18); emoten deutsubezan (1864.3.8); emoten deutsugubezan (1864.3.8); emon jacozan (1862.4); emoten dabena (1864.1.8); emongo jatxube (1864.1.9); emongo dozubela (1864.1.10); emon ditu (1864.1.12); emoten deutsan (1864.2.2); emoten deutsatzuben (1866.1.2); emon deutsubedazan (1866.1.8); emongo jatsubez (1866.1.11); emoten daben (1866.1.19); emoten deutsezan (1866.1.20); ez jaque bere emon (1866.1.23); emongo jatsubez (1866.1.25); emongo dituzubela (1866.1.27); emon eutsen (1866.1.28); emon dau (1866.1.29); emoten dozuben (1866.1.31); emoten ebala (1866.2.3); emoten daben (1866.2.4); emoten ete eutsezan (1866.2.9); emoten deutsezala (1866.2.12); emoten deutsela (1866.2.12); emoten jacola (1866.2.13); emoten dituzanac (1866.1.33); emon jacon (1866.1.34); emongo jatsubelaco (1866.1.35); emon dan (1866.1.35); emon ceuntzezanac (1866.1.35); ceĂąec emoten deutsuben (1866.1.36); emon eusteen (1866.3.1); emoten deutsaguzan (1866.5.1.1); emoten deustazuben (1866.5.3); emon deustan (1868.2); emon dozubeen (1868.6); emoten dabelaco (1868.6); emoten deustan (1868.7) esan: esango ditudaz (1854.1); ezan leiteque (1859.13); esan diran (1859.14); esan eta escribidu dabeen (1866.1.3); ez dot esango (1866.2.7); esan eutsezan (1866.2.8); esaten deutsazubezala (1866.2.8); esan dan (1866.2.13); esan dan (1862.4); esan diran (1862.5); esan begui (1864.1.14); esan cituzan (1864.2.2); esaten cirian (1864.2.3); esan daguijoela (1864.2.3); esango deutsube (1864.1.11); esango deust (1866.3.5); esan eban (1866.4.14); iracatsijac esaten deuscubena (1866.5.1.2); esan cituzan (1866.5.2); esan deustazuben (1866.5.3); esaten deutsubet (1866.5.3); esaten jacon (1870.1) eskatu: escatsen dabenagaz (1848.3); escatzen dabeen (1848.4); escatuten dabenian (1850.3); escatu daguijuela (1850.4); escatuten dabenari (1854.6); escatuten daben (1864.2.2); escatuten ciran (1866.1.17); escatu jaco (1866.1.30); escatuten daben (1866.1.7); escatuten ebena (1866.1.23); escatuten eben (1866.1.29); escatuten dabeen (1866.1.29); escatuten dabeela (1866.1.33); escatuten deutsazan (1866.1.35); escatu eta erregututen deutset (1866.4.13); escatu eban (1866.4.14); escatuten deutsazuben (1868.6); escatuten deutsenai (1868.6); escatzeotzat (1872.1) zuzendu: zucendu deutseezan (1848.3); zucendu dabenari (1860.4); zucenduten dabenari (1860.9); zucendu deutsubez (1862.1); zucendu dira (1864.1.3); zucenduco dira (1864.1.3); zucendu izan citubeen (1868.2); zucenduten jaqueezan (1868.4); zucenduten dau (1870.2) 3.2. Aditz laguntzailea A) ADITZAREN ALDIA a) Oraina â&#x20AC;&#x201D;Aditz iragangaitza (objektu osagarririk gabekoa)

152


aurquituten dan (1854.1); negar eraguiten deutsen (1854.1); arrotuten naz (1858.2); entzuten da (1860.1); aurquituten naz (1864.1.1); aurquituten garian (1864.3.2); igaro diran (1864.3.2); jausi da (1864.3.3); jausten danian (1864.3.3); galduten danian (1864.3.3); egon diran (1864.3.6); ez diralaco elduten (1864.3.7); elduten diranian (1864.3.7); jausten dira (1864.3.7); gueituten danian (1864.3.8); urreratuten dala (1864.3.8); jarten dira (1864.3.8); izan zare (1864.3.8); aurquituten dala (1866.1.26); sendatuten dala (1866.1.28); gueldituten dira (1866.1.31); esan dan (1866.2.14); jaguiten naz (1866.2.1); juaten dan (1866.5.1.2); igaroten dirian (1866.5.3) —Aditz iragankorra (objektu osagarriduna) aicurtu dot (1846.1); sartu ditu (1846.3); esango ditudaz (1854.1); eregui nozubelaco (1854.1); zor deutse (1854.2); orniuten ezpadabe (1854.2); autu duzuben (1854.8); beguiratuten deutsana (1858.5); eguiten daben (1860.21); botaten dabena (1864.3.2); ucatu ez badozube (1864.3.2); iracasten deutse (1864.3.3); eregui deutsezan (1864.3.3); goitu ditu (1864.3.3); jaurtigui ditu (1864.3.3); ez deutsagu aupaduric eguin (1864.3.5); eguiten dabenen (1864.3.7); eguiten dituzuben (1866.1.1); eguiten dabeen (1866.1.2); ez dot adituten (1864.3.4); icasi ditut (1864.3.4); estutu eta lotuten dabenac (1864.3.4); iminten ditubezanac (1864.3.4); beeratuten dogu (1864.3.4); goratuten dogu (1864.3.4); ez dodan aitatuco (1864.3.6); bedenicatuten zaitube (1864.3.8); ausi gura deutsazan (1864.3.8); emoten deutsubezan (1864.3.8); iminten daben (1864.3.8); zaindu dozube (1864.3.8); irabaci dituzan (1866.1.13) b) Iragana —Aditz iragangaitza (objektu osagarririk gabekoa) autu ciran (1850.1); ez zan isurico (1854.4); emon zan (1854.7); etorri nintsanian (1856.1); batu ciñenian (1860.1); jaqui ciran (1860.8); esaten cirian (1864.2.3); jayo guiñan (1864.2.6); azartu zan (1864.3.6); eldu zan (1864.3.7); sutu ciran (1864.3.7); jarqui jaquezan (1864.3.7); eldu cirian (1866.1.10); aditu ciran (1866.1.13); aurquituten zan (1866.1.13); ibilli ciralaco (1866.1.13); erabagui zan (1866.1.13); etorri jacozan (1864.3.9); izan ciran (1866.1.3); izan zan (1866.1.10); icentau zan (1866.1.19); iminten zala (1866.1.22); ez ciralaco alcartuten (1866.1.25); aurquituten ciran (1866.1.26); elegidu zan (1866.4.7); declarau eta artuten zala (1866.2.13); jagui zan (1866.4.14) —Aditz iragankorra (objektu osagarriduna) ecarri citubeen (1846.2); sortucituban (1846.2); eguin ebala (1850.3); ichiten eutzeela (1850.3); emon eutsan (1854.3); gura ebanagaz (1854.4); garaitu edo vencidu ebeenen contra (1859.3); eguiten cendubezan (1860.1); aguindu eban (1864.1.11); galdu gura eben (1864.3.3); icasi eben (1864.3.5); aitatu eban (1864.3.6); luzatu eban (1864.3.6); jaso eben (1864.3.7); aguertu ebeen (1866.1.10); bialdu cituzan (1866.1.12); uste izan eben (1866.1.13); arguituten ebela (1866.1.13); adierazoten eutsela (1866.1.13); emon cituzan (1866.1.13); icentau ta bialdu citubezan (1866.1.13); cumplidu eban (1866.2.3); aguinduten eutzan (1866.2.3); barre eta burla eguin eutsan (1864.3.6); berba eguin eban (1864.3.6); berba eguiten ebala (1864.3.6); ez eutsen jaramonic eguin (1864.3.7); eguin eutsazan (1866.1.10); eguin eutsen (1866.1.12); ezagutu nituen (1866.1.2); erabagui ebana (1866.1.5); euqui eban (1866.1.5); emon jaquezan (1866.1.10); adierazo eutsen (1866.1.12); arguitu citubezanen (1866.1.13); bialduten citubezan (1866.1.15); uste eban (1866.1.28); emon eutsen (1866.1.28); esquintzen eutsazanac (1866.1.28); icentau cituzan (1866.1.31); emoten ebala (1866.2.3); euqui citubezalaco (1866.2.6); bialdu eban (1866.2.7); probau eben (1866.2.7); eguin eutsenian (1866.2.8); esan eutsezan (1866.2.8); botaten eutsezanian (1866.2.9); eruan eban (1866.2.10); proponidu cituban (1866.2.13);

153


zainduten citubezanac (1866.1.33); emon ceuntzezanac (1866.1.35); aitatuten ebeela (1866.3.1); eguin eusteen (1866.3.1); iminten nindubela (1866.3.1); esan cituzan (1866.5.2); zucendu izan citubeen (1868.2); sujetan edo irabaci cituban (1870.1) c) Alegiazkoa —Aditz iragangaitza (objektu osagarririk gabekoa) izango litzateque (1859.11); aurquitu biarco litzateque (1866.1.24); eguiten tematuco vanintz (1864.3.1); izango cinatequece (1866.1.36); gomutauco balitz (1868.3) —Aditz iragankorra (objektu osagarriduna) gura cinduquezan (1854.4); ez leuque euquico (1854.4); atrapau nai leuquian (1854.5); euquico ninduque (1866.4.2); pensauco neuque (1868.3); nai balebe (1866.4.1) B) ADITZEN ERA a) Indikatiboa Era indikatiboaren orain aldia eta lehen aldia jorratuak dira jada. Jarraian, baldintza aztertuko da sakonean. —Alegiazkoak autortu ta emongo ez balebee (1850.5); azartuco balira (1854.3); galduco lituque (1856.10); eguingo neuzquizubec (1856.10); izango litzateque (1859.11); biar baldin balitz (1860.10); biurtu ciñaitequece (1860.20); eguin ciñaiquijuezan (1860.21); uste balebe (1864.2.3); eguiten tematuco vanintz (1864.3.1); izango litzateque (1864.3.1); ez dira biar litzatequezan (1866.1.20); izango litzatequian (1866.1.23); aurquitu biarco litzateque (1866.1.24); etorrico litzaquijoz (1866.1.33); izango ciñatequece (1866.1.36); ez balitz (1866.3.1); euquico ninduque (1866.4.2); ez nic eguingo neuquiala (1866.4.3); ez ete litzateque au izango beeratu (1866.4.5); pensauco neuque (1868.3); gomutauco balitz (1868.3); izan biar leuque (1868.4); izango litequenac (1866.1.33); nai balebe (1866.4.1); balitz (1866.4.2); izango litzatequian (1866.4.8); esan nai litzatequezan (1866.5.3); nai leuquian (1866.4.14) —Ez–alegiazkoak escatu izan bacendubez (1854.4); ez baciñe batu (1854.4); galerazo izan badabe (1856.4); ezagututen badozubéz (1858.4); portau baciñen (1860.2); batu baciran (1860.2); artu bacitubezan (1860.2); dendatuten bagara (1860.10); artuten baldin badituzube (1860.15); ichiten baldin badituzube (1860.20); etorri badira (1864.2.3); baldin bada (1864.3.2); baldin badericha (1850.1); eguingo ez bacendube (1866.1.36); ez banaz (1866.1.4); adituten badozube (1864.3.2); bada (1866.1.5); topetan bajaco (1866.1.24); badira (1866.1.20); arriscubetan bada (1866.2.8); baldin cumplidu bacituen (1866.5.1.1); ba nequixan (1872.1); euquico nitula (1872.1); izan bada (1868.2); biar eguingo cenduqueen (1866.1.36) b) Subjuntiboa Jakinekoa denez, subjuntiboa eratzeko, ekialdean aditzoina erabiltzen da eta mendebaldean, ostera, partizipioa. Azken hori nabarmentzen da aztergai diren testuotan, itzultzaileen mendebaldeko jatorria beste behin ere aintzat hartuta. arindu deitezan (1848.3); izan deitezela (1848.5); gueitu deitezan (1848.5); emon dajezan (1848.5); emon daguijon (1850.1); autortu ta adierazo daguijala (1850.2); biurtu ditecen (1850.3); escatu daguijuela (1850.4); biurtu deijuela (1850.4); juan deitezala (1850.5); zaindu ta defendiu daijeezala (1850.5); ez daguijeela ontzat emon (1850.1); adierazo daguijeela (1850.5); biurtu deijuezan (1850.5); aguindu daijala (1854.6); artu daijala (1854.6); eguin daijala (1854.6); edegui deitiala (1856.6); galduezdeitezan (1856.7); elduzaitecén (1858.5); emon daguijoguzan (1860.4); beguiratu daguijogun (1860.4); euqui daguijezan (1860.13); vici ez ditecen (1860.13); erabagui daguizubela (1860.15); izan dedilla (1860.15); euqui daguijen (1860.19); izan ditecen (1860.19); izan ditecela (1860.21); con-

154


pomdu daijen (1862.3); euqui daijézan (1862.8); guelditu dedin (1864.1.8); guelditu dadin (1864.1.9); icentau ceitezala (1864.1.11); bialdu ceitezala (1864.1.11); ez daquijela euqui (1864.2.3); esan daguijoela (1864.2.3); deitu daguijogun (1864.2.6); quendu daguigubela (1864.2.7); ez daigun euqui (1864.2.7); icharon daguigun (1864.2.7); deitu daguidala (1864.3.2); ez dedilla amatau (1864.3.9); igaro dedilla (1864.3.9); zabaldu dedilla (1864.3.9); batu ditecela (1864.3.9); emon cequijuen (1866.1.14); galdu ez cedin (1866.1.14); izan citecen (1866.1.16); osotu daquijuezala (1866.1.29); gueitu daquijuezala (1866.1.33); beguira egon daquijon (1866.2.7); emon daquijuezala (1866.2.13); gorde deguijala (1866.3.5); jaquin cedilla (1866.4.14); errespetau daiguzan (1866.5.1.2); ez gaitezan euracaz aztu (1866.5.1.2); lograu eta zabaldu daizuben (1868.3); bete daijezala (1868.8); berincatu-daixela (1872.1); emon-daixuela (1872.1); ez daixela barriro ichi (1872.1); zortu-daitezan (1872.1); deitu daguidala (1864.3.2); ez daguizala erabilli (1864.3.7); emon daguizubela (1864.3.8); beguiratu daguijogun (1864.3.9); gorde daguigun (1864.3.9); eracutsi daguigun (1864.3.10); ez daguigubela emon (1864.3.10); artu daguigun (1864.3.11); ez daguigun ito (1864.3.11); esan daguigun bada (1864.3.11); zaindu eta gorde daguijala (1866.1.1); euqui daguizubela (1866.1.4); emon daguijegubezan (1866.1.9); escatu daguijegun (1866.1.9); jarraitu daguijuela (1866.1.9); esamiñau daguizuezan (1866.1.27); imiñi daguijala (1866.1.30); euqui daguijezan (1866.1.30); eguin daguizan (1866.1.32); erabagui daguizobenenen (1866.1.34); quendu ez daguizubedazan (1866.2.1); icusi daguijan (1866.2.7); euqui daguijon (1866.2.7); eguin daguijegubezan (1866.2.10); jaquin daguijela (1866.2.12); eguin daguijela mesede (1866.4.13); eldu daguijodala (1866.5.1.1); eguin daguigun (1866.5.1.2); itsatsi ez daquijuen (1866.1.9); imprimidu cedilla (1866.4.14); escatu cequijola (1866.5.1.12); alde eguin daigun (1866.5.1.1); artu eguijala (1866.5.1.2); elegiduac izan gaitezela (1866.4.10); artu eguijozala (1866.5.1.1); imiñi ceitezala (1866.5.4); ez daguijuela iñoc eurai burlaric eguin (1864.3.7); adierazo eguijuela (1866.5.4); berincatu daixela (1872.1); emon daixuela (1872.1); ez daixela barriro ichi (1872.1); zortu daitezan (1872.1); ez daguizala inoc charto erabilli (1864.3.7); ez daguijuela inoc eurei burla eguin (1864.3.7) c) Ahal era — -KE atzizkidun formak sendatu daiquez (1848.1); alcartu leitequez (1856.10); ezan leiteque (1859.13); sartu leitequezan (1860.14); eguin leiquijozan (1860.14); sinistu eraguin leiquijona (1860.16); eragotzi leiquez (1860.18); guelditu leitequez (1866.1.24); imiñi leiquiana (1864.1.8); poztu guiñatequez (1864.1.12); izan leitequez (1864.2.1); jazo leiteque (1864.2.3); jarraitu leguijue (1864.2.5); guelditu neitegue (1864.3.2); jarri leitequezanac (1866.4.5); ez ete leuquez aleguiñac guztijaz eguingo (1866.4.9); ez ete leuque… eguingo (1866.4.9); ez litzateque au izango (1866.4.9); artu-leique (1872.1); litzatequian (1866.1.21); eguin neique (1866.4.1); ez leique ezarri (1866.5.1.2); artu leique (1872.1); cargu eguin leiquialaco (1866.1.35) —AHAL /EZIN formak ecin asco lucetu leite (1846.6); aldan gustijan (1848.3); ecin esalaco (1846.2); goitu ecin cituquianac (1846.2); ecin danian (1850.5); ecin izan leiteque (1856.6); ecin gueldi egonciñaitequez (1856.7); ecin beti ito izan ditu (1846.3); ecin sufridu izan dau (1859.4); ecin ciñaiquijue erantzun (1860.15); al daben (1860.15); eguin arren al dabena (1860.17); biarric eguin ecin dabenari (1860.18); biarric eguin ecin dabelaco (1860.19); irabaci ecin dabenari (1860.18); al dan (1862.7); ecin eragotzi izan dogun (1864.1.12); ecin aditu izan dot (1864.3.4); ecin aurquitu leitequian (1864.3.7); ecin aztu leitequez (1864.3.8); al zan

155


(1866.1.9); esan leiquezuben (1866.1.6); ecin cumplidu izan da (1866.1.22); ecin izan dau cumplidu (1866.1.28); pagau ecin ditubezan (1866.1.30); emon al leiquijuen (1866.1.36); quendu ecin leguijan (1866.2.9); cimeldu ecin leileguezanac (1866.2.12); ecin artu neiquialaco (1866.4.1); ecin iñoc escatu leiquedala (1866.4.3); ecin berba eguin leiquiala (1866.4.14); ichi ecin guiñaiguiana (1866.5.1.1); ecin neique (1866.5.3); berbaric eguin ecinic (1866.5.3); ecin aguertu neiquezube (1866.5.3); ecin ichi neijo (1868.1); ecin ditut compondu (1868.1); astu ecin neiquiana (1868.1); euqui al neijazan (1868.3); ecin izan leiteque (1868.6); ecin euren gobiernu moduba componduric (1868.6); al dodan (1866.1.2); ausi ecin leiquiana (1870.2) —Bitariko formak (AHAL /EZIN + -KE) ecin guelditu leiteque (1859.10); ecin onezquero igaro leitequianaz (1860.18); ecin galerazo leiquijo (1860.18); conturic artu ecin leiquijola (1864.2.2) d) Aginte era ez eguizubez nastau (1854.4); euqui eguizubec (1856.4); presentau zaitezez (1856.10); contau eguizubee (1858.3); jaquin eguizubee (1858.5); izan bedi (1860.10); esan begui (1864.1.14); ichi eguidazube (1864.3.2); gomuta zaitece (1864.3.8); vici bediz (1864.3.11); ichi beguijue (1866.2.6); eldu bedi (1866.2.12); euqui eguizube (1866.4.6); iracurri eguizubez (1866.4.7); ez zaitece aztu (1866.4.7); esan eguidazube (1866.4.9); jaquin begui (1866.5.1.2); ez bedi arren aztu (1866.5.1.2); gomutan bedi (1866.5.1.2); artu bei (1872.1) 3.3. Aditz lokuzioak edo aditzaren sinkopak Ugari dira horiek Batzar Nagusietako testuotan. Atal honetan, bi kasu aztertuko dira: izena + izan edo ukan, eta izena + egin, eman zein hartu. A) IZENA + IZAN /UKAN Ezin izan, ari izan, nahi izan, behar izan, al izan, gura izan… adierazo gura izatea (1846.5); gura izanic batzandu (1846.6); urten gura leuqueen (1846.6); escatu izan bacendubez (1854.4); quendu gura deutsubenac (1854.5); atrapau nai leuquian (1854.5); izan biar dau (1854.7); isuri biar dabe (1854.7); imini gura izan deuscubezan (1856.1); nai izan gaitube berriro imiñi (1860.8); amaitu nai izan dau (1860.9); gura daben (1860.13); nai dau (1860.14); nai izan dabéna (1862.2); nai izan dozubézan (1862.6); gura izan dan (1862.7); zabaldu gura badau (1864.3.11); emon gura izan ez deutsazanac (1866.1.32); adierazo gura dabenen (1864.3.11); lagundu gura deutsenen (1864.1.12); ez dau galdu nai (1866.1.13); ez dot nai (1866.2.1); eracutsi gura neusquizube (1866.5.3); ecinda naijago neban (1866.3.3); eguin biar dituzan (1846.1); aztu biar doguzanac (1846.2); izan biar eban (1846.3); izan biar dabeenen (1846.5); izan biar dau (1846.5); biarco ditubeen emon (1848.4); arguitu biar deutsedaz (1848.5); azaldu biar deutsét (1848.5); ez dabela ontzat emon biar (1850.3); izan gura leuquian (1854.6); ezdau egon biar (1856.6); eruan biardituban (1856.6); ecarri biardituban (1856.7); examinau eta erabaguibiarco dozuben (1856.8); erabagui biar dituzubec (1856.9); eguin biardozuben (1856.10); zuzendu edo gobernaubiar ditubenentzat (1856.10); eguin biardituzuben (1856.10); euqui biar dituzuén (1858.1); erabagui biar dituzubén (1858.4); ez daucat gomutau biarric (1858.4); icusi biar dozubén (1858.5); alcartu biar dituban (1858.5); izan biar dabé (1859.4); artu biar dituzuben (1859.9); biar dabé eguin aleguiña (1859.13); biar dabenén (1859.15); eguin biar izan dira (1860.7); emon biar dan au (1860.7); ez dozube alperric galdu biar (1860.15); aztertu biarco dituzube (1860.15); beguiratu biar dozubena (1860.16); biar dabena (1860.18); artu biar dira (1860.19); emon biar dituzuben

156


(1860.21); eguin biar dira (1860.21); ezagutu biar dozube (1860.21); tratau eta erabagui biar dituzubĂŠn (1862.2); examinau eta erabagui biar dituzubĂŠn (1862.3); emon biar dituban (1862.7); amaitu biar dabe (1862.7); izan biarco dabĂŠ (1862.7); esan biar deutsubet (1864.1.12); jaso biar daben (1864.1.12); erantzun biar deutsen (1864.2.3); esan biar deutsela (1864.2.3); icharon biar dogula (1864.2.3); asi biar dogun (1864.2.4); adierazo biar deutsela (1864.2.4); ibilli biar dabeela (1864.2.4); eguin biar bada (1864.2.5); beguiratu biar dabe (1864.2.5); ibili biar daben (1864.2.5); autortu biar dogu (1866.1.9); confesau biar dogu (1866.1.9); artu biar izan da (1866.1.21); topau biar izan jaquez (1866.1.21); iraatsi biar jaco (1866.1.21); cumplidu biar izanic (1866.1.24); pagau biar dan (1866.1.28); servidu biar eben (1866.1.25); artutapagau biar deutsazubez (1866.1.29); jardun biar izan dabe (1866.2.7); izan biar badozube (1866.2.8); eguin biar dituzube (1866.2.8); zucendu biar dituzuben (1866.2.8); sendatu biar dituzube (1866.2.8); eguin biar diran (1866.2.9); beguiratu biar eutsen (1864.3.7); irabasi biar guenduzan (1866.2.3); atera biar diriala (1866.4.5); eracutsi biar eutsen (1866.2.3); beeratu biar izan dau (1866.2.4); izan biar dau (1866.1.36); jaso biar dabenic (1866.1.36); zabaldu biar neban (1866.3.4); ciurtatuta ichi biar dogu (1866.5.1.1); euqui biar daben (1868.4) B) IZENA + EGIN /EMAN /HARTU Hitz egin, su eman, min hartuâ&#x20AC;Ś aituten emon gura izan dot (1862.2); berba eguiten deutsubedan (1866.2.7); parte artu eben (1866.2.13); alde eguin daigun (1866.5.1.1); barre eta burla eguin eutsan (1864.3.6); berba eguin eban (1864.3.6); agurra eguin deutsez (1866.2.6) 3.4. Era pasiboa Bada testuotan horren adibiderik ere: Eriduba izan zan (1866.2.13); elegiduac izan gaitezela (1866.4.10).

157


TESTU ELEBIDUNEN BILDUMA


Testu elebidunen bildumari buruzko ohar orokorrak Bi orrialdetara antolatu dira testuok: ezkerrekoan, jatorrizko testua (gaztelania) eta eskuinekoan, xede-testua (euskara); hartara, bi-biok izan daitezke kontsultagai eta azterkin. Horrez gain, kontuan har bitza irakurleak: a) Testu bakoitzari dagozkion zertzeladak â&#x20AC;&#x201C;egilea, kokapena, gaiaâ&#x20AC;&#x201C; lehenago zehaztu ditugu (77-79 orr.). b) Testuok, oro har, jatorrizko grafian ematen dira, letra larriak, etzanak, beltzak eta abarrekoak gordez. Herri-erakundeen argitalpena izanik, horrela egitea hobetsi da. Bestera ere, argi dago bi hizkuntzetan emateak testuon ulerkera erraztuko duela. c) Testuotako lerroetan errakuntza hutsak zuzendu dira. Oin-oharretan ematen da jatorrizko moldea. d) Testuok lerrokadetan zatitu dira â&#x20AC;&#x201C;zenbakiak eta letrak erabilitaâ&#x20AC;&#x201C;, ikerketan zehar egin beharreko aipamenak errazago kokatzeko. Urte berean testu batzuk badira, urteari erantsi zaio testu bakoitzaren zenbaketa, testuok argitaratu ahalekoa. e) Aurreko puntuaren salbuespena da 1866.2 testua. Euskarazko bertsioak ez du gaztelaniazkoaren ordaina akta-liburuetan, zati batean izan ezik. Hortaz, testu horren zenbaketa euskarazko idatziaren arabera egin da, eta horren zatikako ordaina gaztelaniazko testuan xehetu.

161


1846 [a] [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Discurso pronunciado por el Señor D. Manuel de la Cuesta, Corregidor político de Vizcaya, en la apertura de su Junta general só el árbol de Guernica el dia 6 de Julio de 1846, mandado imprimir por acuerdo de la misma Junta. SEÑORES: Al considerar las sesiones que vá á celebrar esta ilustre asamblea, al ver aqui congregado el antiguo Señorío de Vizcaya bajo el árbol célebre que simboliza sus fueros y su gobierno patriarcal: al contemplar que su orígen se píerde en la noche de los tiempos, y que sobrevive á tantos cambios, á tantos trastornos, á tantas vicisitudes y desgracias como han pesado sobre nosotros: al ver esos toscos asientos, indicio de la llaneza y sencillez de vuestros mayores: al recordar que en ellos se han sentado los mas grandes y poderosos monarcas: al contemplar Señores, todo esto, no he podido menos de saludar con una emocion profunda, con un religioso respeto ese árbol venerable, que ha sido dosel de los reyes y pabellon de vuestros ilustres antepasados. Sucesos lamentables, que todos debemos borrar de nuestra memoria, trajeron sobre este país desgracias sin cuento, y entre ellas la supresion de estas juntas y del régimen foral, sin guardar los trámites y formalidades prescritos en la ley de 25 de Octubre de 1839. Esta situacion, aunque transitoria y violenta, creó intereses y dificultades, que un gobierno prudentemente reparador no podia desatender ni vencer sin suscitarlas mayores. Hizo cuanto estuvo en su mano; y Vizcaya recibió con gratitud el Real decreto de 4 de Julio de 1844, en virtud del cual volvió á celebrar sus juntas generales. Dos años van transcurridos desde las últimas; y, pendiente todavía la modificacion de los fueros, no podia menos de ser embarazoso y dificil este período por el mismo estado de interinidad é incertidumbre, por la desconfianza y recelos que siempre inspira, y por el partido que de él pudieran sacar los descontentos. El gobierno en este tiempo, y al plantear en toda la monarquía las leyes de administracion, ha introducido en la de Vizcaya aquella parte de éllas compatible con sus fueros, respetándolos siempre en su esencia, como cumple á su lealtad, y como merece la tan acrisolada de los nobles y honrados vizcainos. La Diputacion general nimiamente celosa por conservar intacto cuanto encontró á su instalacion, no ha podido siempre acallar sus escrúpulos en esta parte: mal inevitable en la situacion de interinidad en que el país se encuentra! Fuera de esto, y cuando se ha podido marchar desembarazadamente, hemos dedicado todos nuestros desvelos á procurar de consuno el bien de los pueblos, el cuidado de sus intereses y el cumplimiento de sagradas obligaciones. Las cuestiones de administracion interior, de que vais á ocuparos, y mas las económicas que tan inmediatamente afectan á los pueblos, serán tratadas y resueltas con la calma, la circunspeccion y el aplomo con que lo han sido siempre en esta respetable asamblea. La presidencia y la direccion de los debates, que me está encomendada, descansan en vuestra cordura, como los intereses del pais en vuestra discrecion y justicia. Si en todos tiempos la eleccion de los que han de formar el Gobierno de Vizcaya ha sido de grande importancia, y considerada por la Junta como de la mayor trascendencia, nunca ha podido tener tanta como en la actualidad, y nunca por consiguiente ha debido mirarse con mas pulso y detenimiento. Vosotros lo conoceis; y escuso tratar de persuadiros cuanto ha de influir en bien del país una acertada eleccion para el inmediato bienio.

162


1846 [a] [1]

[2]

[3]

Verba-aldi D. Manuel de Cuestac vizcaico buru-zucenzalle eta Corregidoria leguez esana gustien batzar edo junta generalaren edeguieraan, Guernicaco arbolíaren-aspijan garagarrilleco 6. 1846 garren urtian sillatuten dana batzarrareen beraren aguinduz. JAUNAC: Gomutauric batzar argui onec eguin biar dituzan verbacuntzac: icusiric emen baturíc Vizcaico Jauntegui edo Señorijo guztiz linargui eta leijala, izen ándico arbolapian, cein dan bere foru eta gurasosco governubaren irudi bat: gogoraturic aen sorrería escutetan dala dempora lucien gau illunetan, eta vici dala aimbat aldaera, naibaga eta juan etorri igaro doguzan guztien gañetic: icusiric jarlecu moldatzaca adierazoten dabeenac, zuben lenagocuen lautasun eta cintzotasuna: gomutauric euretan jarri dirala bacarburu edo monarca altsu Españolac: gauza oneen aurrian, Jaunac, barruco samurtasun eta donade, edo erliginoezco itzalagaz aicurtu dot arbola veneragarri izan dana Erreguien querizgarri, eta zuben asaba liñarguijeen estalquija. Jazoera negargarrizco, guztioc aztu biar doguzanac, ecarri citubeen lur onetará ecin esalaco naibagaac, eta aren artian galerazotia batzar eta foruco zucenbidia, gorde baga Urrijaren 25 eta 1839 garren urteco leguiac, aguinduten cituban vide eta cerceridadiac. Bitarte au, igarocorra eta naita ececua izan arren, sortucituban artu emon eta gach, Gobernu onguilla eta zurbatec goitu ecin cituquianac andijaguac jaso baga. Eguin zituzan eguinalac; eta artu eban Vizcaijac esquer onagaz Garagar illaren 4. 1844 garren urteco Erregue aguindu edo decretuba, ceiñen vitartez, barriro batucituzan bere batzar, edo Junta generalac. Urte bi igaro dirá oraiñenguetatic ona, eta egonic orandiño erabagui baga forubeen cerceneria, nai ta ez izan biar eban nequezcua, eta atseguin baguia bitarte onec, eztabaidiac berez dacartzan descompiantza eta bildurrac gaitic, eta nastarijac artu leijezan achaquijac gaitic. Dempora onetan Gobernubac eguin ta ipiniric legue arteztzallac, bacaronda, edo monarquija guztiraco, sartu ditu Vizcaijan aetaric batzuc alcartu leizanac bere forubacaz, gorderic lotsia eureen izatian, daocan eta mereci daben leguez Vizcaitar liñargui eta prestuben leijaltade aguirijac. Diputaciño generalac, lar arduratsubac ez galdutiarren topau ebana bere sarreran, ecin beti ito izan ditu alde onetaco quezca naitaez dacartzanac eztabaidaco egoeriac errijetara; osterantzian, alzanian, catigarijo baga, azarri ibilli gará gustioc baterá beteetan errijeen onari egocazan eguin biar dontsubac.

[4]

Orain ceubec azaldauco dozubeez erri barruco zucenbide eta aurrerapen edo economija biarrenac, erabaguico diranac centzun, beguiramen eta astuntasun beti izan dabenagaz lotsa andico batzacuntza onec. Neuri jaotan buru eguite eta arteztutiac, atsereten dabee ceuben centzunian, eta errijeen onac ceuben ciurtasunian.

[5]

Dempora guztietan izan bada batzarrian Vizcaico buru izan biar dabeenen autueria beguiratuba ardura andico eguitaldia leguez, jarraicozan ondorenguac gaiti, iños baño gueijago izan biar dau orain arduraz eta astiro eguitia. Ceubec daquizube, eta alperra litzate nic adierazo gura izatia, cembat aurreratu leijan datozan urte bijetaraco, autumen edo eleccinoe on batec errijeen oneraco.

163


[6]

[7]

Probable es que llegue entre tanto, porque no puede ya retardarse, la entera y cabal ejecucion de la ley de 25 de Octubre, la modificacion de los fueros y su definitivo arreglo. En ello, Señores, está interesado principalmente el país mismo deseoso de poner en armonía con sus necesidades, con sus hábitos, con sus costumbres actuales, y con la malicia, por decirlo asi, de estos tiempos, leyes y disposiciones dictadas para otros mas inocentes y cándidos, que por desgracia no hemos alcanzado nosotros. Está interesado porque desea salir de esta situacion incierta y embarazosa, y asegurar de una vez su definitiva suerte; y porque confía con razon en que la lealtad y sabiduria del Gobierno de la Reina Nuestra Señora sabrá conciliar el bien, la prosperidad y las franquicias de Vizcaya con lo que exigen la unidad de la monarquía y los buenos principios de administracion. Yo me lisongeo con esta esperanza; y sinceramente apasionado de este noble país, y ansioso como el que mas de su prosperidad y ventura, me tendré por felíz si en algo puedo contribuir á proporcionarle toda la que merecen su lealtad, su honradez y sus virtudes.

164


[6]

[7]

Sinisgarrija da bitarte onetan, bada ecin asco lucetu leite, elduco dala urrijaren 25 garrenco leguiaren bete biarra, forubeen cerceneria, eta azqueneco epaija. Onetan, Jaunac, gueijen juacoe errijei eurei, gura izanic batzandu euren premiña, ecandu, eta oraingo usadijuacaz, eta, esatecotzat urte onetaco malmultzquirija edo malicijagaz, legue eta erabagui eguiñac dempora cintzuago, guc, damuz, jarichi ez doguzanetaraco. Juacue, cerren urten gura leuqueen egoera ez jaquiñeco eta nequezco onetatic, eta sendotu edo segurau beticó subertia, eta dauquelaco uste betia Erreguiña gueure Andra edo Señoriaren gobernubaren leijaltade eta jaquiturijac, jaquingo dabela batzanduten Vizcaijaren ona, aurrerapen, eta locabetasunac bacaronda edo monarquijaren bat-tasun eta zucenbidiaren asiera onagas. Gozatuten nas uste onegaz, eta cintzoro etziguiric erri linargui oneetara, nai izanic iñoc bassen asco eureen aurrerapen eta zoriontazuna, atseguin andija izango dot albanei erraztu jarichitia eureen leijaltade, prestutasuna, eta onoidade edo virtutiei zor jaguen guztia.

165


1848 [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

SEÑORES. Quebrantada mi salud por el asiduo trabajo que mi destino ha exigido en las difíciles circunstancias que hemos atravesado, no he tenido tregua ni descanso para coordinar mis ideas, y poder dirijir hoy mi voz á esta ilustre asamblea, cual cumple á la grandeza de ocasion tan solemne. Solo la consideracion de poder seros útil en algo, y de participar de la honra de ocupar este tan distinguido lugar, podrán reanimar mis debilitadas fuerzas. Las tareas á que con toda calma y mesura se vá á dedicar este congreso, cuando la Europa entera conmovida parece caminar á su disolucion social, enseñará á las naciones cuanto pueden las tradiciones, las costumbres y las virtudes para la paz y bienestar de los pueblos. Grandes y venerandas deben ser las de este nobilísimo solar de Vizcaya, cuando al traves de los siglos y de tantas vicisitudes y cambios como se han agitado en la esfera política, ha podido conservar ilesa, inmaculada, su libertad, su religion y su lealtad al trono. Persuadido de esta verdad, el Gobierno de S. M. acaba de dar una muestra de la grata deferencia con que nuestra augusta Soberana distingue á estas provincias hermanas, acogiendo benévola las solicitudes que le tenian elevadas como mas convenientes á su mejor administracion, y espidiendo en su consecuencia su Real decreto por el que se arregla, en cuanto es posible, la índole de los consejos provinciales á las especiales instituciones, usos y costumbres de este privilegiado país. Como era de esperar de la acrisolada lealtad de estas provincias, se han apresurado á manifestar por medio de su legítima representacion, no solo su gratitud por las bondades de su Reina y Señora; si que tambien han ofrecido á los pies del trono un donativo para atender á las urgencias del erario. Por consiguiente, á vuestra alta penetracion no se ocultará, Señores apoderados, que si en todos tiempos ha sido de la mayor importancia la eleccion de los que para el inmediato bienio han de formar el gobierno foral de Vizcaya, nunca ha podido tenerla tan trascendental como en la actualidad, en que son llamados últimamente, no solo á componer el consejo administrativo, sino ademas un tribunal contencioso en que se han de ventilar y fallar cuestiones de la mas alta importancia para los intereses particulares y para los procomunales de este Señorío. Vosotros lo conoceis muy bien, y esto me escusa recomendaros el acierto en la eleccion.—Las demas cuestiones que serán sometidas á vuestra decision, espero las trateis con aquella gravedad y mesura que os es peculiar, y que han llegado á ser proverbiales. Señores, al dejar la palabra, me permitireis no ahogue en mi corazon los sentimientos de admiracion y respeto hácia este país clásico de la lealtad y del órden: me concedereis deje consignado en este augusto recinto mi mas profundo reconocimiento hácia los hidalgos vizcainos por las pruebas de sensatez y cordura que están en estas circunstancias dando: ellas son un testimonio indeleble de que en todos tiempos tendrá un firme y leal apoyo el trono legítimo de nuestra augusta Soberana, y la libertad hermanada con el sosiego y el órden.— Paz y union; que este sea desde hoy mas el símbolo de vuestro árbol venerable, y que á su benéfica sombra crezcan vuestras virtudes, y florezcan vuestros campos, ya que teneis henchido el orbe con el recuerdo de vuestras heroicas hazañas.

166


1848 [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

I

JAUNAC. Galduric cerbait osasuna, neure empliuac emon deustazan biar, eta trabaju necatsubaquin, igaro ditugun dempora gach eta estuetan, ezdot euqui era ez astiric biardan leguez iminteco neure esagueijac, eta gaur euroi zucentzeco neure verbaldi edo discursua, lecu itzaltsu eta andi onec escatzen daben moduan. Bacarric gogoratutiac cerbait eguin neijala euroen mesediorren oneraco, eta gomuteetiac daucadan honra andija izatiagaz batzar onen presidente edo buru, sendatu daiquez nire indar erquindubac. Europa guztija dabillen artian estura eta neque gogorretan, ecin componduric eureen gobernu muduac, gu orain aztera guazan biar edo lanác eracutzico deutso mundu gustijari cein premiña andicuac diran virtute eta oitura onac errijeen baque eta ondo izateraco; eta eguijaz, andi eta veneragarrijac izan biar dabe vizcaitar noble edo odolgarbico eta dontsubenac, icusiric aimbeste guizalditan jazo diran eztabaida eta aldacuntzeetan, beti iraun dabela galdubagaric euren libertade, erreligiñoe eta tronuari euqui deutseen leijaltasunac. Goguan euquiric gure Erreguiñaren Gobernubac eguija onec, orainche bertan emon ditu iru provincija euzcaldun onei deutsan beraarizco amodijo edo maitetasunaren ezaugarri edo señale ciur eta arguijac, ondo artubagaz eurac zucendu deutseezan escabidiac, emonagaz onetaraco aguindu edo decretubat, ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz. Eta iru provincija maite onec, icusiric euren Erreguiña eta Señoriac eguin deutsezan mesede onéc, ez bacarric emon deutzeez biardan esquer eta gracijac, baita bere eguin Gobernuari ezquintzari edo donativo bat Españaco gastu andijac arindu deitezan. Apoderau edo escubidedun jaunac; dempora guztietan izan bada Señorijo onetaco Diputadu jaunac esleidu edo nombreetia ardura andico gauzabat, iños baño gueijago izan biar dau orain arretaz, ondo beguiraturic eta astiro eguitia, cergaitic biarco ditubeen emon eureen epai edo erabaguijac, ez bacarric VizcaicoI Diputadu jaun leguez, baita bere onesaz gañetic bacochari bacarric cein gustijai alcarturic toquetan jaqueezan gauceetan, arturic onetaraco eurac gana leen conseju provincialac euqui dituban autoridade eta biargueijac. Euroc ondo ezautzeen dabé eguija onen indarra, eta orregaitic ez daucat cer esanic gauza onen gañian, bada uste dot eta daucat esperanza oso oso bat, euroen leijaltasun eta jaquiturijac eguingo dabela biardan moduco eta gaurco eguneco circunstancija edo jazoerac escatzen dabeen auquera edo elecciñoe on eta egoqui bat. Jaunac, neure berbaldija amaitu baño leen arguitu biar deutsedaz neure viotzian aurquituten diran sentimentu miraiz eta errespetos betiac euzcal erri leijal eta baquetsu oneganutz, baita bere azaldu biar deutsét cé andi eta barrucua dan neuc vizcaitar nobleentzat daucadan gogo eta gomuta ona, gaurco eguneco jazoeretan emoten ditubeen baquesco señale eta pruebacgaitic, bada ez dago dudaren apurric modu onetan euquico dabela gure Erreguiñaen tronuac cimentu sendo eta indartsubat dempora guztietan. Baquia ta bat-tasuna; oneec izan deitezala gaurtic aurrera euroen zugatz edo arbola veneragarri orren irudija, bere querispe ederpian gueitu deitezan euroen virtute eta oitura onac, modu onetan euroen campo atseguintsubac emon dajezan aurrerantzian benetaco frutu ugarijac, zabalduric dagozan ezquero munduaren lau aldeetara vizcaico seme leijal, prestu eta nobleen azaña edo eguitada andijac.

ba carricvizcaico

167


1850 [1]

Illmo. Sr.—La comision nombrada por V. S. I. en sesion de cinco del corriente se ha enterado muy detenidamente así de los documentos importantes que le han sido presentados por la Diputacion general, relativos al cumplimiento de la ley de 25 de Octubre de 1839, como de las esplicaciones verbales dadas por esta corporacion y por los señores comisionados en corte; y despues de un exámen maduro, y de prolongadas y luminosas discusiones, ha acordado proponer á la aprobación de V. S. I. lo siguiente, á saber:

[2]

1º. Que declare la Junta general digna del mayor elogio la conducta observada por su Diputacion y las gestiones practicadas por los comisionados en corte, los señores D. Timoteo de Lóizaga y D. Francisco de Hormaeche, así como tambien los actos de la comision colectiva que se formó á virtud del decreto de la misma Junta de 20 de Julio de 1848, dándoseles á unas y otros un voto especial de gracias por la lealtad vizcaina con que han desempeñado sus respectivos encargos en órden al cumplimiento de la ley de 25 de Octubre de 1839.

[3]

2º. Que la Diputacion general obró con la circunspeccion y tino que la distinguen al abstenerse de admitir la renuncia que los mismos señores Loízaga y Hormaeche hicieron de su encargo de comisionados en corte por este Señorío, y que V. S. I. no debe tomarla hoy tampoco en consideracion, confirmando la eleccion hecha en ellos por la Diputacion y comision estraordinaria con el objeto de que regresen de nuevo á la corte como tales comisionados, cuando la necesidad lo reclame.

[4]

3º. Que llegado este caso, y no pudiendo reconocer el Señorío con otro carácter que el de infracciones del artículo 1.º de la ley de 25 de Octubre de 1839, las novedades introducidas en los fueros, conforme á los fervientes votos del Señorío, soliciten ante el Gobierno supremo de la nacion la restitucion á sus naturales de la parte que aun les resta de reintegrar en los mismos. 4º. Que en el inesperado caso de que no se acceda á esta demanda, prévias las precauciones que su prudencia les sugiera, y bajo las salvedades y reservas que consideren oportunas, para dejar enteramente á cubierto de la manera legal y respetuosa que estimen mas eficaz, los derechos fundamentales y sagrados de este país, asistan á la audiencia que establece el artículo 2.º de la precitada ley de 25 de Octubre, y defiendan en ella con vigor, con perseverancia, con fé y con todos los recursos que su patriotismo, su talento y su amor á este Señorío les inspiren, sus fueros, franquezas, libertades, buenos usos y costumbres; y en el último estremo, que no consientan en su nombre ninguna infraccion que los lastime, antes bien que hagan constar explícitamente el deseo vivo y unánime que todos los vizcainos abrigan en sus corazones de conservarlos indémnes, á fin de que la proteccion de Dios y la justicia y equidad de las córtes y del gobierno de S. M. se los restituyan algun dia premiando su constancia incontrastable.

[5]

168


1850 [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Jaun guztiz arguitsuba.—Ill onen bosteco batzaarrian Berorren Mesediac icentau eban guizon-talda edo comisinoiac icusi ta aitu ditu, astiro ta ardura andijagaz, Vizcaico buru edo Diputaciño generalac emon deutsazan eracutsi, aguiri, edo documentu balijo andicuac, milla zortzireun eta ogueta emeretzijan, urrijaren ogueta bostian, emon zan leguiaren betetasunaren ganian; baita bere alan Diputaciñoiac, cein erregue-uri edo corteraco autu ciran Jaunaac aoz emon deutseezan azaldeera ta arguitasunac: eta azterturic gustija astiro, ciatz eta gogotic, erabagui dau adierazotia berorri, emon daguijon baija, baldin badericha, urreengo gauza oneei, ceintzuc diran: Leleengo. Vizcaico Batzaar oso, edo Junta Generalac, autortu ta adierazo daguijala alabantzaric andijeneen diñaac dirala bertaco buru edo Diputaciñoiac artu dituzan neurrijac; baita D. Timoteo Loizaga, ta D. Francisco Hormaeche, erregue-uri edo cortera bialdurico Jaunaac, eguin ditubezan aleguiñac; eta bardin milla zortzireun ta berrogueta zortzico Batzaar oso edo Junta Generalian eguin zan aguindu baten indarrez icentau zan guizon-talda edo comisinoiaren eguitadaac; emonic guztijai ta bacochari esquer andi ta beraarizcuac bete ditubezalaco ain osaro, vizcaitar on ta leijaleen guisan, eureen lan ta eguin-biarrac, milla zortzireun eta ogueta emeretzijan, urrijaren ogueta bostian, emonico leguiaren betetasunaren ganian. Bigarren. Vizcaico buru edo Diputaciño Generalac guztiz ondo eguin ebala, beguiraturic oi daben sen, centzun, ta acerteriagaz ez ontzat emotian Loizaga ta Hormaeche Jauneen escabidia, ciñuela ichiten eutzeela, Vizcaijaren icenian erregue-uri edo Cortera juateco emon jaqueen eguiquizun ta cargubari; eta orain bere ez dabela ontzat emon biar, ezpada barriztau ta sendatu bertaco buru edo Diputadu Jaunaac eta beraarijaz icentaurico batzaar edo comisiñoiac eguin ebeen auquera edo eleccinoia, biurtu ditecen erregue-uri edo cortera premiñiac escatuten dabenian. Irugarren. Elduten danian dempora au, eta ecin ontzat emon leizan leguez Vizcaijac, oraintzuban foruetan sarturico gauza barri edo novedadiac, milla zortzireun ta ogueta emeretzijan urrijaren ogueta bostian emonico leguiaren leleengo zati edo articuluba austen dabenac leguez, escatu daguijuela Erreinuco Gobernarijai biurtu deijuela Vizcaico semiai oraindic falta jaqueena foruac osoz euquiteco, Vizcaitarrac ain gogotic nai ta gura dabeen leguez. Laugarren. Uste ta icharoten ez dan leguez, escabide au autortu ta emongo ez balebee, arturic leenaz eureen jaquiturija ta centzunac eracutsico deutseezan neurrijac, eta adierazoric aurrez eurai onduen derichuen leguez, baña errespeto ta modu onagaz, ez jaqueela emendic calteric etorrico vizcaitarren zucen edo derecho cimentugarri ta veneragarrijaai, juan deitezala milla zortzireun ta ogueta emeretzico urrijaren ogueta bosteco leguiaren bigarren zati edo articulubac diñuan berbaaldi edo audiencijara, eta an zaindu ta defendiu daijeezala al dabeen sendotasun, iraupen, fede, ta eureen jaijot-lurrari deutseen maitetasun ta eraaspenac iracatsico deutseen jaquiturija, asmo ta neurri guztijacaz, gueure foru, auquera, escubide, ecandu, ta usadijo onac; eta besteric ecin danian, ez bacarric ez daguijeela ontzat emon eureen icenian ecetan cercendu ta guichitutia, ezpada adierazo daguijeela arguiro vizcaitar guztijac eureen vijotzetan dauqueezan guraari vicijac, aurrerantzian bere euquiteco eureen forubac osotasun ta betetasun guztijan: onelan Jaungoicuaren laguntasunac, eta Erreinu guztico batzaar edo Cortiac, ta gueure Erreguiñaren Gobernarijeen zucentasun, justicija ta biguntasunac biurtu deijuezan egunen baten eureen iraupen senduaren saritzat.

169


[6]

De todo cuanto obraren tanto la Diputacion general como los señores comisionados en corte, dará aquella corporacion cuenta minuciosa á la Junta general en su primera reunion. El superior discernimiento de V. S. I. resolverá sin embargo lo que crea mas justo y acertado. Guernica 8 de Mayo de 1850.—Illmo. Señor.—Domingo Eulogio de la Torre.—Serapio de la Hormaza.—Juan Francisco de Yandiola.—Juan Bautista de Anítua.—Pedro de Jane.—José Pantaleon de Aguirre.—Florencio de Mendieta.—Cárlos Adan de Yarza.— Antonio de Arguinzoniz.—Manuel de Jane.—Pedro María de Albiz.—Gaspar de Belaústegui.—Vicente de Belarroa.—José María de Bernaola.—Saturnino de Antuñano.—Manuel de Ubieta.—Vicente Bellido.—Antonio Julian de Ozamiz.—José Francisco de Aboitiz.—Juan Miguel de Capánaga.—Juan Leon de Onagoitia.—Marcos de Lebario.—Juan Antonio de Arana.—Bonifacio de Vildósola.—Casimiro de Ariz.— Lázaro de Elejalde.—Eusebio de Uribe.—Juan Antonio de Barínaga.—Juan Cruz de Arrate.—José de Echevarría.—Pedro María de Recalde.—Domingo de Uria.—Rafael de Guardamino.—Juan Antonio de Sagarmínaga.—Juan Antonio de Cortina.—José Vicente de la Mella.—Juan Pedro de Arandia.—Luis de Urquijo.—Agustin de Embeita.—José María de Urcullu.—Benito Santos de Garay-Artabe.—Domingo de Astarloa.—Donato de Arechavaleta.—Domingo de Zabala.—Castor de Pertica.—Juan Antonio de Ortuzar.—José María de Lámbarri.—Nicolás Ambrosio de Anítua.

170


[6]

Vizcaico buru edo Diputaciño generalac emongo dau conta ciatza, bere eta erregue-uri edo cortera juateco auturico Jauneen eguitada guztijeena Batzar oso edo Junta generalian, leleengo batuten danian. Baña alambere Berorren Mesediaren ezagüera ta jaquiturija goratubac erabaguico dau zucenen, onduen, ta egoquijeen derichona. Guernican Maijatzaren zortzigarrenian, milla zortzireun eta berrogueta amar garren urtian.—Jaun guztiz Arguitsuba.—Domingo Eulogio de la Torre.—Serapio de la Hormaza.—Juan Francisco de Yandiola.—Juan Bautista de Anítua.—Pedro de Jane.—José Pantaleon de Aguirre.—Florencio de Mendieta.—Cárlos Adan de Yarza.—Antonio de Arguinzoniz.—Manuel de Jane.—Pedro María de Albiz.—Gaspar de Belaústegui.—Vicente de Belarroa.—José María de Bernaola.—Saturnino de Antuñano.—Manuel de Ubieta.— Vicente Bellido.—Antonio Julian de Ozamiz.—José Francisco de Aboitiz.—Juan Miguel de Capánaga.—Juan Leon de Onagoitia.—Marcos de Lebario.—Juan Antonio de Arana.—Bonifacio de Vildósola.—Casimiro de Ariz.—Lázaro de Elejalde.—Eusebio de Uribe.—Juan Antonio de Barínaga.—Juan Cruz de Arrate.—José de Echevarría.— Pedro María de Recalde.—Domingo de Uria.—Rafael de Guardamino.—Juan Antonio de Sagarmínaga.—Juan Antonio de Cortina.—José Vicente de la Mella.—Juan Pedro de Arandia.—Luis de Urquijo.—Agustin de Embeita.—José María de Urcullu.—Benito Santos de Garay-Artabe.—Domingo de Astarloa.—Donato de Arechavaleta.—Domingo de Zabala.—Castor de Pertica.—Juan Antonio de Ortuzar.—José María de Lámbarri.—Nicolas Ambrosio de Anítua.

171


1854 [1]

[2]

[3]

VIZCAINOS: Nacido entre vosotros y conocido de todos, emplearé pocas palabras para manifestaros mi gratitud por la alta distinción que de mí habeis hecho honrándome con vuestra confianza. Os es conocido mi amor á nuestras venerandas leyes: á ellas debe el país su felicidad y bienestar, que de tal manera contrastan con la desgraciada y empobrecida Castilla, sobre la que largos años há, pesa una administracion desastrosa que hace gemir en la miseria á sus naturales, á pesar de la feracidad de su suelo. Prueba irrecusable de que en vano la Providencia habrá favorecido á un país prodigándole con mano generosa ricos dones, si por su parte los hombres, no aciertan á dotarlo de sábias leyes. El ilustre guerrero que dio la paz á España firmando el convenio de Vergara, está hoy al frente del Gobierno; esto garantiza su cumplimiento. Pero si alguna vez otros hombres menos leales que el soldado sin mancilla en quien los pueblos esperan confiados… osasen rasgar el solemne pacto de Vergara… me tendreis á vuestro lado para defenderlo y hacerlo respetar.

[4]

No confundais vuestra causa con otra alguna; desoid á todo el que pretenda servirse de vosotros para siniestros fines. Si el año de 1833 hubiera ondeado sola y radiante la oriflama vasco-navarra… sino hubierais mezclado vuestra causa con la del Pretendiente… la sangre española no habria corrido á torrentes: el país vascongado no tendria que llorar á tantos de sus valientes hijos. Oid la voz de quien tiene vuestros mismos intereses; de quien nada espera ganar con las revueltas, que causan la miseria de los mas para satisfacer únicamente la bastarda ambición y codicia de unos pocos.

[5]

Nadie amenaza hoy vuestros fueros sino el que pretenda perturbar la tranquilidad de que gozais y servirse de vosotros como instrumentos para coger la corona que codicia. Esta no és vuestra causa: que en el solio de Castilla se siente uno ú otro Monarca; que España se dé una ú otra forma de Gobierno; permaneced tranquilos: no empuñeis las armas en pró ni en contra de ninguna banderia ni de ningun Principe: respetad lo que emane del Gobierno constituido en España, cualquiera que sea; pero que á su vez, respete también éste, vuestros antiguos usos y costumbres.

[6]

[7]

Al pais vascongado debe serle completamente indiferente la cuestion dinástica que tuvo su solucion en los campos de Vergara, y jamás deben sus hijos verter ni una sola gota de su preciosa sangre por darse tal ó cual Señor; pero deben sí derramar toda la que circula por sus venas el dia que haya quien ose desconocer sus derechos; y aquel dia, os lo repito, me tendreis á vuestro lado.

[8]

Jamás ha faltado á su palabra ni á sus compromisos vuestro Diputado á Cortes. EL GENERAL, JOSÉ DE ALLENDE-SALAZAR. Madrid 19 de octubre de 1854.

172


1854 [1]

[2]

[3]

[4]

[5] [6]

[7]

[8]

VIZCAITARRAC: Zuben artian jaijua ta guztijoen ezaguna nazan ezquero, berba guichi esango ditudaz adierazoteco nire esquer ona, eregui nozubelaco lecu ain goratura, iminijaz nigan ceuben ustebetia. Badazauzube gueure legue beneragarrijai nic deutsedan amodijua: eurai zor deutse gure errijac bere zori ta egoera ona. Cein beste erara aurquituten dan Gaztela zorigaistoco ta ezeuquira biurtuba, ceñec aspaldico urte luceetan daucan zucenbide ondatzalliac negar eraguiten deutsen bere seme ecer baga dagozanai, izan arren euren lurra on ta ugarija. Ezaugarri ciurra autortuteco, alperric Jaungoicuac emongo deutsazala erri bati doe aberatsac, guizonac euren aldetic orniuten ezpadabe legue jaquitunacaz. Españari baquia emon eutsan gudari arguitsua iminiric bere icena ta lombria Vergaraco alcartasunian, aurquituten da gaur Gobiernuaren buru ta aurrian: ez dago besteren biarric sendo icharoteco bere betetasun osua. Baña baldin nozbait beste guizon, gudari orbanbaguia baño leijaltasun guichiagocoren batzuc, ceñegan errijac icharoten dabeen uste osuagaz… azartuco balira urratuten Vergaraco alcartasun aguiri ta ospetsua… ceuben albuan euquico nozube zaindu ta gorde eraguiteco. Ez eguizubez nastau ceuben gurari ta asmuac beste iñorenacaz: ez entzuteric emon zubec gura cinduquezan bati bere, euren bide oquerretaraco. Baldin milla zortzireun ta ogueta amairu garren urtian bacarric zaindu ta escatu izan bacendubez Euscalerri ta Naparren auquera ta escubidiac… ez baciñe batu Erregue izan gura ebanagaz… Españatarren odola ez zan isurico corronten ugaritasunagaz: euscalerrijac ez leuque euquico ceri negar eguin, aimbeste seme sendo galdu jacozalaco. Entzun arren ceuben asmuac, gurarijac ta irabaci edo galdupenac eurac daucazanaren berbia: naste ta goibeietatic oneraric ateratia uste ez dabenarrena, ceintzubec diran gueijenen caltian, guichi batzuc bacarric aberastuteco ta aguinduteco dauquezan gurari bidebagacuac beteric. Ez ditu bestec cematuten zuben FORUAC ezpada quendu gura deutsubenac daucazuben baquia eta zuben bitartez ta lepotic atrapau nai leuquian buruaro edo coroia. Ez da au zuben oneraco jaotsuena: Gaztelan Erregue batec nai bestiac aguindu daijala: Españac artu daijala zucenbide au edo ori; zubec gueldi: ez artu escubetan gudaraco erremientaric zainduteco ez jarquiteco ain edo beste zucen bide escatuten dabenari ez Erregue izan gura leuquian iñori: ichi baquian ta itzalez beguiratu Españan aguintetan daben edoceñec eguiten dabenari, baña berac bere beste aimbeste eguin daijala bere aldetic ceuben anchiñaco usadijo ta oituracaz. Euscalerrijarentzat bardin izan biar dau senitarte batec cein bestiac Españan aguindutia: ezbai onen erabaguija emon zan Vergaraco celaijetan: eta bere semiac ez dabe iñoz isuri biar euren odol balijotsuaren tanta bacar bat ain edo beste Jaun euquitiagaitic: baña bai isuri biar dabe euren zanetan diraquijan guztija, euren FORU auquera ta escubidiac quendutera norbait azartuten dan egunian; eta egun atan, dirautsubet barriro, euquico nozube ceuben albuan. Ez dau iñoz bere berbia jan, ez ichi bete ta osotu baga bere esquiñijac, Erreiñuco Batzarrian ceuben icenian jarteco autu duzuben José de Allende-Salazar Generalac. Madrillen Urrijaren emeretzijan milla zortzireun ta berrogueta amalau garren urtian.

173


1856

[1]

SEÑORES: Cuando vine por primera vez á este suelo privilegiado para contraer vínculos indisolubles con vuestra familia, no pensaba que la Providencia me tenia destinado el alto honor de ocupar este sitio, en el que me han precedido eminentes patricios; para ligarme á vuestros fueros con el juramento solemne que acabo de prestar bajo el árbol de vuestras montañas. Al hacerlo no he sentido violencia, porque amante de la libertad de los pueblos desde el momento que la luz de la razon iluminó mi entendimiento, he admirado siempre á este pueblo valeroso que ha sabido conservarla al través de los siglos y en medio del despotismo de las naciones.

[2]

Si algun pueblo hay en el mundo digno de la libertad es el vuestro, porque ella está encarnada en vuestra existencia, es el modo de ser del país vasco: con vuestras libres instituciones habeis sido felices, ha brillado entre vosotros la Religion Santa, y habeis conservado las buenas costumbres. La posesion en que estais de vuestros fueros ha sido confirmada por la ley de 25 de Octubre de 1839 y si causas poderosas independientes de la voluntad de los hombres han impedido hasta ahora su arreglo definitivo, confiad en el Gobierno de S. M. en cuya representacion me atrevo á aseguraros que vuestras libertades se afianzarán sólidamente, sin menoscabo de las instituciones del Estado.

[3] [4]

[5]

S. M. la reina nuestra señora, el gobierno presidido por el ilustre caudillo, cuyas sienes ciñen los laureles recojidos en vuestros campos, y las córtes constituyentes miran con solicitud paternal por vuestro bienestar y desean vuestra felicidad y ventura.

[6]

Si quereis una prueba de esta verdad, leed esas leyes que acaban de hacer, esas leyes que habeis recibido con entusiasmo y celebrado con alegría en las fiestas populares. El ferrocarril del Norte en su línea directa á Francia, dejaba arrinconado á este país, y hubiera llevado vuestro comercio á otros pueblos por donde pasaba; pero las córtes españolas han dicho, Vizcaya no puede, no debe ser escluida de los grandes beneficios que esta línea ha de llevar á las demas provincias, y los hicieron estensivos à vosotros, comprendiendo en la línea general un trayecto desde Bilbao á Vitoria ó Miranda de Ebro, y otro desde Tudela á esta misma línea, que ha de ser de una utilidad inmensa para el comercio que manteneis con la Rioja, Aragon, Cataluña y algunas provincias de Castilla.

[7]

Acaso el grande amor que teneis á lo antiguo, y la prevencion con que este país suele mirar la novedad, por temor á que barrene sus fueros, haga desconocer á algunos los

174


1856 [a] [1]

[2]

[3] [4]

[5]

[6]

[7] II III IV V

Berba-aldi D. Manuel Enciso ta Solanac, Vizcaico corregidore ordiazcua leguez, esana guztien batzaar edo junta generalaren edeguieran, Guernicaco Arboliaren azpijan, garagarrillaren 10, 1856 garren urtian: sillatuten dana Batzarraren beraren aguinduz. JAUNAC: Lelengo aldiz etorri nintsanian lur ain dontzuonetara zuben artian vici izatera, eneban usté izan, iñolaco moduz, eucala Jaungoicoren Providencijac izentauric niretzat orain nic ocupetan dodan jarlecu ain goratu eta honra andicuaII, eta ceiñetan jarri izan diran ni baño lenago guizon aitu ta virtutez betericuac, zuben Foruaquin bat eguiteco, orain Arbola beneragarriorren eta mendi artian dauanaren azpijan eguindodan juramentuaren beyan. Eguin dot bai vijotz vijotzetic, eta vorondateric osuenagaz, cerren maiteturic Errijen libertadia, neure adiña errazoyac arguituebanezquero, beti beguiratu izandeutsat mirariric andijenagaz zuben Erri sendo ta valores andico oni, jaquin izandabelaco gordetan prenda ain eder ta atzeguintzuau, aimbeste guizaaldi irago diran artian, eta beste erreiñu edo Nacinoyac imini gura izan deuscubezan locarri eta bustarrijen artian. Munduan bada Erriric, libertadiaren duiñ danic, dá dudabagaric zubena; cerren daguan bateguiñic ceuben vicitziagaz eta dalaco erri euscaldun onen viciteco moduba: Ceuben libertadezco legue edo Foruacaz, izan zare zorijonecuac; izan dozubenIII artian zubeen erreligiñoe Santua ondo gorde eta goratua, ta bardin ceuben usadijo edo costumbre onac. Zeuben Foruac sendatu eta confirmau dituban Urijaren oguetabozteco, milla ta zortzireun eta emeretzi garren urteco leguiac. Eta orain artian guizonaren vorondatiaren gaiñetic dagozan jazoerac, galerazo izan badabe bere euren arreglu edo cerconeria, euqui eguizubec icharopen ta confiantza oso osua gueure Ereguiñaren Gobernuan, ceiñen izenian azartuten naz esaten zubey, gordeco jatzubezala gogortzu eta sendo zeuben libertade edo auquerac, beste Españaco legue edo zucen bideen caltebagaric. Erreguiña bera, gure andra edo Señoriac, Españaco Gobernuac, ceiñen buru dan zubec emen icusi izan cenduben Capitan entzute andi eta Victorijaz betericua, eta Madrilgo Cortiac beguiratuten dabee gurazozco amodijo bategaz ceuben ondo izatia gaitic, eta dauquee zubeen zorijontazunaren gurari eguijazco bat. Gurabadozube eguijaonen ezangarri ciur bat, iracurri eguizubez orain eguindituben leguiac, orraco legue yubec ain pocic eta amodijo andijagaz artu eta celebrau dituzubenac ceuben Errijetaco olgantza eta erromerijetan. Norteco burdiñazco bidia, Madrildic Francijara zuzen joyanac. IchitenIV eban baztertuta zuben Provincija edo Señorijaau eta eruangoeituban zuben Comercijo edo artuemonac beste Erribatzuetara, ceinzuben artetic iragoco biar eban: baña Españiaco Cortiac esan dabee: VizcayaV ecin izan leiteque. Vizcaijac ezdau egon biar burdin bide onec beste Provincijetara eruan biardituban mesede andi eta probechuzcuac bagaric; eta alan Zubei bere autortu deutsubee, aguinduric bide generalian edegui deitiala erramalbat Bilbotic Vitorijara edo Miranda-Ebrocora, eta beste bat Tudelatic puntu edo bide onetara bertara, cein izango dan provechu eta mesederic andijenecua, Zubec Erriojagaz, Aragoegaz, Cataluniagaz eta beste Gaztelaco Provincija batzuequin daucazubeen comercijo edo artu emoneraco. Izan leiteque zubec ainchiñaco gaucetaraco daucazuben amodijo eta etzeguitasun andijac, eta Euscal errionec gauza barrijei beguiratu oideutsan sospecha edo errezeluac, beraadicua dazuben joyanac. ichiten Vizcaye

175


inmensos beneficios que os ha de producir esta vía; pero si las instituciones forales nada os dejan que desear en el órden político y administrativo, preciso es que comprendais que en intereses y mejoras materiales han adelantado mucho los pueblos en el presente siglo, y vosotros no podeis permanecer estacionarios y pasivos espectadores de los progresos de los demas que os arrebatarian toda la vida comercial. [8]

Este será el punto culminante que ha de presentarse á vuestra deliberacion; yo espero que lo resolvereis conforme á los grandes intereses del país que representais.

[9]

Otros asuntos de interés mas secundario han de someterse á vuestra resolucion. La nobleza de sentimientos que distingue al país vasco, me hace confiar que en todo atendereis al bien general de la provincia con preferencia á los intereses de localidad.

[10] En la eleccion de personas que han de componer la Diputacion general en el próximo bienio, espero que dareis la preferencia á la virtud y al saber. La falta de estas cualidades esenciales en los que tienen sobre sí el cargo de gobernar á los demas, puede hacer ineficaces las mejores instituciones. Un agravio os haria en recomendaros la prudencia y mesura en las discusiones, porque estos son los atributos esenciales de vuestro carácter. Vuestras instituciones, cuya antigüedad se pierde en la oscuridad de los siglos, no se resienten de la pasion inherente á las que acaban de conquistar los pueblos que han gemido largos siglos bajo el yugo del despotismo. Dejad para las asambleas modernas esos choques que producen las pasiones y miras de partidos distintos, y la contradiccion de los intereses antiguos con los que se crean de nuevo. En esta asamblea no veo partidos ni intereses encontrados, sino un solo pensamiento que es un amor santo á los venerandos fueros, buenos usos, y patriarcales costumbres que os legaron vuestros antepasados. Presentaos ante la Nacion entera como modelo de sensatez y virtud, discutiendo con la fuerza de la razon sin mezcla de pasion alguna, y sin faltar al respeto debido á los altos poderes del Estado, y de esa manera os atraereis las simpatías y admiracion de todos los españoles.

[11] Por lo que á mi me toca, la mejor prueba que puedo daros de mis buenos deseos para con vosotros es la promesa que os hago de respetar vuestros fueros y concurrir con ellos y con el auxilio de vuestra autoridad popular á promover el bienestar de la provincia: HE DICHO.

176


ren Foruac galduezdeitezan bildurrez, batzubey ez ezagutu eraguitia bide burdiñazco onec ecarri biardituban mesedeVI eta ondazun ugarijac: baña orregaitic bere, baldin ceubeen Foruetaco leguiac obatuecin baleitequez ceubere ecubeen Gobernuco eta economija edo aurrerapenecoVII gauzen ganian, premiñazcua da aitutia zubec beste Errijac guizaaldionetan eguinditubeen irabaci eta aurrerapenac, onaco biar eta mejoraquin, eta alan, zubec ecin gueldi egonciñaitequez, icusten, besoacVIII loturic, bestiac aurrera duazan artian ichiric zubec comercijo baga. [8] Au izango da orain zubec examinau eta erabaguibiarco dozuben punturic principal eta interes andienenaIX: Uste-dot alan eguingo dozubeela beguiraturic ceubec orain errepresentetan dituzuben Errijeen on eta mesedia gaitic. [9] Beste asunto batzuc, ez izan arren ain balijo audicuac, erabagui biar dituzubec. Zeubeén sentimentu noble ta prestuac, vizcaitarrenacX leguez, sinistu eraguiten deustee guzti guztijetan beguiratuco dozubela, leenago Provincijaren interes general edo osuari, erri particular edo bacarrari ari baño. [10] Orain datocen urte bijetaco eguin biardozuben Diputacinoe Generala componduco daben jaunen eleccinoe edo auqueranXI, icharotendot gomutauco dituzubela eureen virtute eta jaquiturija emoteco onela enci biardaben lelengotasuna, bada virtute eta, jaquituri jarren faltiac, izanic ain preminazcuac bestiac zuzendu edo gobernaubiar ditubenentzat, galduco lituque legueta usadijoric oneenac. Injurija andibat eguingo neuzquizubec, gomutauaz bacarric ceuben centzun eta moduona, orain eguin biardituzuben berbaldi eta eztabaidetan, cerren Vizcaitarrac alan oraineta beti eguin dabelaco lecu santu onetan. Ceubeen legue edo foruac, ceintzubeen anchiñaco tasun edo sorreria, escuteetan dau dempora lucien gau illunetan, alcartu leitequez orain errijac eurren buztarri luce eta astunetic atera ditubeen legue gozatzu eta baquezcuaquin. Ichi alde batera oraingo batzaarbarrijentzat orraco pasinoe eta partidu edo banduac euracaz dacartzeen azarracuntze eta alcar icusi eziñac, baita bere leengo eta oraingo interes edo artu emoncen gañian daguan estabaidia. Batzarronetan ezdot icusten ez partiduric interesic bata bestiagaz ondo ez datorrenic, eta bay pensamentu soill eta bacarbat, ceindan, amodijo andi eta santuac gure asabaac ichiuscubezan foru, usadijo on, eta gurasozco costumbretera. Presentau zaitezez Españiaco Errieiñu guztijaren aurrian, centzun on eta virtuten irudi eder bat leguez, ceubeen berbaldi eta estabaidetan, errazoyoac era custen deutzubeen moduban, erbezturic edo urrinduric ceubeen vijotzetatic pasiñoe citalen asmuac, faltanbauric eze lambere Españiaco Estadu edo GobernuariXII zorjacon errespetuari; bada modu onetan ecarrico dituzubee ceuben gañera beste Español guztijien amodijo eta mirareja. [11] Azquenic, nic zubei emon neuzubeenXIII esaugarriric oneena neuc zubentzat daucadan vorondate edo amodijo andijaera custeco, da orain eguin dodan promesedo esquintzarija, errespetetaco zuben Foruac; euraquin eta zuben Diputaciñoe Generalaren laguntazunagaz eguiteco Vizcay guztijaren zorijontazuna.

VI mesedc VII aurreracpeneco VIII besnac IX audieuena X vizcaitarienac XI duqueran XII Goberunari XIII neizubeen

177


1858

[1]

[2]

SEÑORES: Bajo la satisfactoria impresion que produce en mí el verme rodeado de los dignos representantes de este noble solar, congregados para la celebracion de las juntas generales bajo el venerable árbol, símbolo de vuestras instituciones, voy á dirigiros mi voz en medio de la emocion profunda que esperimento al tener la inmerecida honra de presidiros en las sesiones que van á tener lugar. Considero con orgullo que estoy en presencia de los esclarecidos sucesores de tantos ilustres personajes de gloriosos recuerdos para Vizcaya, quienes con su patriotismo y religiosidad sostuvieron en supremos momentos vuestro especial régimen en toda su fuerza y esplendor. La Divina Providencia os dispensa sus favores con preferente solicitud, y justo es que correspondamos á tan grandes beneficios, caminando con constancia por la senda que nos trazaron nuestros antepasados, los cuales con sus virtudes legaron á la posteridad la distinguida nombradía que han sabido conservar á traves de los siglos los esforzados hijos de este privilegiado suelo.

[3]

Identificado con los buenos usos y costumbres del pais, nacido y educado en una de las tres provincias hermanas, y ligado por otros estrechos vínculos con las sábias leyes porque os gobernais, contad con mi cooperacion para sostenimiento de tan caros objetos. La lealtad nunca desmentida, la proverbial honradez inherente á los hijos de este ilustre solar y tradicional pureza de costumbres que os distinguen, causan admiracion y respeto á cuantos tienen conocimiento de vuestro sencillo y paternal gobierno: habeis sabido conservar sin mancilla la estimacion y aprecio general y la historia os consagra en sus páginas el justo tributo de que sois merecedores.

[4]

Importantes son los asuntos que en la convocatoria se someten á vuestra deliberacion: el tacto y prudencia de que estais adornados, me garantizan respecto al buen órden de la discusion, y por lo mismo me abstengo de estenderme sobre el particular. De suma trascendencia es, sin duda, para la buena administracion del Señorío, una acertada eleccion de los señores que han de nombrarse para el gobierno del mismo. Encargada la diputacion durante su bienio del fomento y desarrollo de vuestros intereses, se desprende de aqui la necesidad de que las personas que hayan de formar esta corporacion, se hallen adornadas de conocimientos especiales, ademas de ser ilustradas y celosas para cuidar del bienestar de sus administrados, circunstancias todas tan precisas como indispensables. Si pues conoceis la eficacia de estas cualidades, escuso recordaros la conveniencia de que en este vital negocio procedais sin pasion y guiados solamente por lo que os dicte la conciencia y vuestras convicciones. No podeis tampoco ignorar la singular benevolencia con que el Gobierno de S.M. mira al pais vascongado, fomentando vuestros intereses materiales para que alcanceis el mayor grado posible de prosperidad. No está lejano el dia en que veais en vuestro territorio darse principio á la grandiosa obra que ha de poneros en rápida comunicacion con el

[5]

178


1858 [a] [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

BERBA ALDI Vizcaico Corregidore jaunac esana batzar edo Junta generalaren edeguieran garagarrillaren bostian 1858 garren urtian. Pocic andijenagaz, gaur neure burua icustiagaz inguraturic luur linargui eta leijal onetaco escubidedun edo apoderau aiñ duin diranacaz, baturic Guernicaco arbola, zubén legue edo forueen irudi vici eta beneragarrijaren azpiján, ceubec orain euqui biar dituzuén batzarretaraco, nua zubei zuzenduten neure berba-aldija, neure barruan dabillen atseguin gozatzubagaz, pensauric gaur, merecibagaric, daucadan honria, zubén batzar oraingüetaco Presidente edo buru izanagaz. Eguijaz arrotuten nas consideraubagaz bacarric naguala araco Vizcaitar noble eta glorijaz beterico seme fama andico, edo ondoringüen artian, ceintzubec eurén lurrari eta gure erreligiñoiari euqueen etzeguitasun eta amodijo garbi eta andijagaz, gorde izan citubén dempora gach eta estubetan zubén berarizco gobernu eta foruac, euren indar eta edertasun guztijan. Jangoicuaren providencijac emoten deutsubee bere gracija edo mesediac, besteen gañetico ardurabategaz, eta alan da gauza egoqui eta justuba guc bere ondo erantzutia mesede ain andi eta ugarijei, jarraituric beti gure asabaac edo aurritecuac eracutzi eta marcau euscubeen vidiari, bada eurac eurén virtute eta eguitade ederracaz ichi eutsén eurén ondoringüei aparteco icen edo entzute andibat, cein gorde izan dabén guztiz ondo privilegijoz beterico luur onen seme indartzubac, irago diran guizaldi guztijeen artian. Alcarturic zubén usadijo eta oitura onaquin, jaijo eta asiric iru provincija euscaldun, aisten icenagaz aituten dirian, artecuetatic baten, eta loturic beste locarriric estubenacaz zubén gobernuco legue jaquintzubacaz, contau eguizubee nire laguntasunagaz gauza ain maitegarrijac defendidu eta gordeetaco. Leijaltasun iños bere guzurtau baguia, prestutasun, esaqueraz, emengo luur odolgarbico semei jaocanac, eta bata bestiagandic datorren oiturén garbitasunac, ceintzubequin mereci izan dozubén aparteco icen bat, miraritzen ditu zubén gobernu errez eta gurasoscuaren esagüeria dauquén guztijac: jaquin izan dozubee gordeetan mancha bagaric mundu guztijan ceubén estimacinoe edo icen ona, eta historijiac bere liburu ederreco oja edo orrijetan emoten deutsubee, ceubei ain zucen eta justicijaz jaotzubén sarija. Valijo andicuac dira zubéc orain erabagui biar dituzubén asunto edo gauzac: zubéc daucazubén centzun on eta prudencijac esagutu eraguiten deust ceubén modu ona, orain euqui biar dituzubén berba-aldi eta eztabaidetaraco, eta orregaitic ez daucat onen ganian cer gueijago esan. Baita bere da, duda bagaric, valijoric andicuena Señorijo onen administraciñoe edo artuemoneraco eguitia auquera edo elecinoe on bat bera gobernaucodaben Jaun edo personeena. Egonic Diputacinoeco Jaunac euren urte bijetan encargauric zubén interes edo irabacijac gueitu eta zabalduteco, emendic dator eurac premiñaz euqui biarra aparteco ezagüera batzuc, eta onezaz gañetic izatia jaquitun eta ardura andicuac eurén mendecuen ondo-egotia gaitic. Ezagututen badozubéz, bada, ce valijo andicuac dirian Jaun onéc euqui biarditubén gauzaXIV edo condicinoiac, ez daucat gomutau biarric zubéi ce egoqui eta biarra dan eguitia euren auquera edo elecinoia pasinoe baric, eta beti ondo beguiratuta ceubén conciencijaco eracutzi edo deijei. Onezaz ostian, ondo daquizubee Madrillgo Gobernubac berarizco ontasun bategaz beguiratuten deutsana euscaldun erri onei, gueitubaz ceuben interes edo irabacijac, elduzaitecén aberastasunaren maillaric goratueneraño. Ez dago urrin araco egun dontzu, ceñetan icusi biar dozubén ceubén luurrian emoten jacola asieria Españaco eta campo-

XIV guaza

179


resto de la Península y el estrangero, abriéndose una via férrea que será un nuevo elemento de vida para vuestra agricultura, industria y comercio. Persuadios que con una paz estable, con perseverancia, laboriosidad y con las virtudes que poseeis, será fácil al noble Señorío de Vizcaya, con el auxilio de S. M. la Reina Nuestra Señora y su Gobierno, ocupar uno de los primeros lugares en el siglo de civilizacion que atravesamos.

[6]

Réstame solo espresaros mi constante anhelo de contribuir á que llegue al colmo de felicidad este pais clásico de lealtad, única ambicion á que aspiro.

180


[6]

co errijac bata bestiaren artuemonetan alcartu biar dituban obra guztiz andi eta entzunari, edegui eta eguiten dirala FERRO-CARRIL, edo burdinazco bidiac, ceintzubén vitartez gueitu eta zabalduco dira alde guztietara zubén labrantza, industrija eta comercijo edo artuemona. Jaquin eguizubee celan baque betico bategaz, ceubén irauntasun eta biarragaz eta ceubéc daucazubézan virtutete eta oitura onacaz, izango dabela errez Vizcayco Señorijo linargui onec, gure Erreguiña eta Señoriaren eta bere Gobernuaren laguntasunagaz, jaretzi eta ocupétia lelengo jarlecuetatic bat, orain iragoten dogun jaquiturija edo arguitasuneco guizaldi onetan. Azquenic aguertuco deutsubét bacarric neure gurari andi eta beticua eldu deitian leijaltasun andico luur au zorijontasuneco lecuric altueneraño.

181


1859

[1] [2] [3]

[4]

[5] [6] [7]

[8]

[9]

SEÑORES: Digno y patriótico es el motivo que hoy os reune bajo el árbol que simboliza vuestras instituciones y que recuerda al mismo tiempo las glorias de este noble país. Conociendo el patriotismo que os distingue, dignos apoderados de los pueblos de Vizcaya, fácil es comprender lo mucho que en la ocasion presente hareis en obsequio del país y en servicio de nuestra Reina. Ya sabeis que un pueblo, que siempre ha sido enemigo declarado del nombre español, y al cual nuestros mayores, despues de cien combates todos gloriosos para España, arrojaron al otro lado del mar, ha osado ultrajar nuestro honor, demostrando de este modo que todavía está vivo el odio que siempre ha profesado contra sus antiguos vencedores. El agravio hecho á nuestro país necesita reparacion cumplida. La Ilustre Princesa, digna sucesora de aquellos Reyes, que peleando contra esa misma raza inmortalizaron el nombre español en Clavijo y en las Navas, no podia consentir que en su reinado se marchitasen los laureles recogidos en aquellos campos; la que con el nombre ha heredado tambien la grandeza y temple de alma de la Reina que consiguió librar por completo á España del yugo africano, asentando sobre el palacio de la Alhambra el estandarte de su fé, no habia de permitir que esa misma raza osára en su impotencia ultrajar á la nacion, que á fuerza de valor y de constancia consiguió acabar con su poder. La España entera participando de los sentimientos de su Reina ha respondido con un grito general de entusiasmo pátrio, y se apresta toda entera á exigir con las armas en la mano satisfaccion proporcionada á la ofensa recibida. Sensible es tener que apelar á este recurso estremo, pero una vez llegado este caso, forzoso es cumplir como nobles y leales. Ciertamente, señores, que seria yo hoy objeto de vuestra censura, si al dirigiros la palabra desde este sitio cumpliendo con la práctica establecida tratase de hacer la mas leve escitacion á vuestra lealtad y á vuestro patriotismo. Conozco cuanto valen una y otro, y que están, por lo tanto, de mas semejantes escitaciones. Al pueblo que cuenta en el número de sus hijos á multitud de ciudadanos esclarecidos que en todas épocas y en ocasiones varias ilustraron con sus hechos y proezas la historia de su patria, no hay necesidad de enseñarle el camino, que en circunstancias como las presentes, debe seguir; su instinto le conduce siempre al puesto del honor. Por eso es grande la satisfaccion que experimento al veros acudir presurosos al llamamiento que se os ha hecho por acuerdo de la Ilma. Diputacion, la que anticipándose en esta ocasion á lo que el Gobierno de S. M. pudiera desear sobre este particular, ha conocido bien las aspiraciones del país, cuya administracion le está confiado, mereciendo por ello vuestro reconocimiento. Seguro estoy de que las resoluciones que vais á tomar servirán, para poner mas en evidencia los nobles sentimientos que siempre han distinguido á los hijos de este ilustre solar, proporcionando á todos ellos la ocasion de contribuir, con arreglo á sus facultades, á la empresa que el Gobierno de S. M. va á acometer en justo desagravio del honor español ofendido.

182


1859 [a] [1] [2] [3]

[4]

[5] [6] [7]

BERBA-ALDI Vizcaico Corregidore Jaunac esana batzar edo Junta General extraordinarijuen edeguieran cemendijaren amarrian 1859 garren urtian. JAUNAC: Guztiz egoqui eta errijeen oneraco da gaur zubéc batzar onetara ecarri zaituzan motivua, orraco arbola, ceuben foru eta Vizcaico glorijen irudi vicijaren azpira. Ezaguturic, apoderau edo escubidedun Jaunac, ceubec errijén oneraco daucazuben gurari verárizcua, errez da aituten ce gauza andijac eguingo dituzubén ocasinoe onetan, bai Vizcaijaren mesedian eta bai gueure Erreguiña eta Señoriaren servicijuan. Badaquizubé cein dan Naciñoe edo Erreñua, beti izan daná Español izenaren arerijo aguirija, eta cein gure asabác aimbeste guerra, guztijac glorijaz betericuac Españarentzat, bota izan ebeena ichasuaren beste aldera; bada au berau, azartu izan da orain gure honriari iraun edo injurijac eguitera, eracusten dabela modu onetan daucala viciric oraindiño bere gorrotua, beti euqui daben leguez, berá anchiña garaitu edo vencidu ebeenen contra. Gure Erreiñuari eguin jacozan iraun edo injurijac, izan biardabé laster eta osoro erreparau edo zucendubac. Gure Princesa edo Erreguiñac, ceiñec daucan bere jatorrija araco Erregue entzute andicu etatic, aimbeste guerragaz arraza edo casta esan danaren contra, eta Españolen izena aiñ asco goratu ebeenetatic Clavijo, Navas eta beste milla lecuetan, ecin sufridu izan dau ilunduta guelditzia orduban irabacitaco victorijac. Erreguiñac berac, bere icenagaz jaretsi izan dau leléngo Isabelen anditasuna, ceiñec librau eban Españia Moruen mempetic, iminiric Alhambraco torre edo gazteluetan gueure curutze santiaren señalia. España guztijac euquiric gure Erreguiñac berac daucazan sentimentu onac, jaguida diar bategaz eta armac escuban dituala, Españari eguin jacotzan injurijac zucendutera. Pena edo atsacabe andi bat emoten dau, ichiric baquiaren gozotasunac, guerrara juatia; baña elduric ocasinoe au, premiñazcua da cumplietia obligacinoe onegaz noble eta leijalac leguez. Es daucat, bada, gauza onen ganian cer esan zubei, bada ondo ezagutzen dot cembat valijo daben zuben artian leijaltasunac eta ceubec errijén oneraco daucazubén etzeguitasun edo ardura andijac; eta izanic zubéc araco anchiñaco Vizcaitar guerreru eta glorijaz betericuen semiac, ceubec daquizubé nic baño obetuago, cer eguin biardozuben gaurco eguneco ocasinoe edo circunstancijétan.

[8]

Orregaitic daucat atseguinic andijena gaur zubéc emen icustiagaz, erantzunic ain laster eta gogo onagaz ceubén Diputadu jaunac eguin deutsuben deijari.

[9]

Cofijantza osua daucat ceubec orain artu biar dituzuben neurrijac, izango dirala eracusteco mundu guztijari, ceuben asaba edo gurasuen seme valeroso eta duiñac zareela, eta alan beteco dirala Gobernuac gaur gauza onen ganian daucazan gurari eta asmuac.

183


[10] Cuando la patria necesita la cooperacion de todos sus hijos, ninguno que sea digno de este titulo puede dejar de prestársela, sacrificándose en su servicio; y vosotros, nobles y esforzados vizcainos, que en todas ocasiones os habeis hecho notables por la decision con que en dias de peligro habeis acudido en su defensa, no escaseareis en la ocasion presente ningun género de sacrificios; ni sereis menos esforzados que aquellos antepasados vuestros que peleando á las órdenes de D. Diego Lopez de Haro, el Bueno, formaban parte de las huestes que en las Navas de Tolosa hicieron morder el polvo á los secuaces de Mahoma; que siempre estuvieron por mar y por tierra al lado de nuestros Reyes acompañándolos en sus espediciones y conquistas, y que delante de los muros de Granada hicieron célebre el valor de los tercios vizcainos. [11] Si no existiese entre las leyes de vuestro Código, la que establece la obligacion de acudir en casos como el presente en servicio de la patria comun, vuestro patriotismo supliria este silencio; [12] y brindándoos espontáneamente á todo, estoy persuadido que deseariais participar con el resto de los españoles, de todas las consecuencias de su buena ó mala fortuna. Bien han interpretado estos patrióticos sentimientos los dignos diputados á Córtes de las tres provincias hermanas, que con solícito afan se han apresurado á hacer en nombre de las mismas toda clase de ofrecimientos al gobierno de S.M. [13] En momentos de prueba es cuando los pueblos, lo mismo que los individuos se afanan por pagar la deudas de gratitud, que tienen contraidas; y hoy es llegada la ocasion de que al interés y benevolencia con que los Reyes de España, y muy especialmente S. M. la Reina Doña Isabel II (q. D. g.), han mirado siempre á estas provincias, procurando por todos los medios posibles su felicidad y bienestar, y facilitando, á la sombra de sus leyes especiales, el desarrollo de todos los elementos de su riqueza, corresponda Vizcaya, rivalizando, como lo hace, con las demas provincias del Reino en entusiasmo y decision por la causa que España va á defender. [14] Noble y santa es esta causa, y Dios que siempre protege todo lo bueno, vendrá tambien esta vez en nuestra ayuda contra un enemigo á quien ya estamos acostumbrados á vencer. Todo, pues, hace presagiar que no serán estériles vuestros esfuerzos. A vuestra sabiduría y discrecion toca solamente ahora proponer los medios mas convenientes para lograr lo que todos deseamos. [15] Vizcaya no será á mediados del siglo XIX menos que lo que fué en siglos anteriores. El desinterés y la abnegacion de todos sus hijos y el valor y heroismo de aquellos que tengan la honra de empuñar las armas, merecerán en su dia, á no dudarlo, las bendiciones y alabanzas que desde ahora les prepara la patria agradecida.

184


[10] Aurquituten danian Erreiñua bere seme guztijen premiñan, ecin guelditu leiteque iñor bere prestau edo eguin baaric bere servicijua. Eta zubec, Vizcaitar noble eta indartzuac, ocasinoe guztijetan eracutsi dozuenac eguitade entzute andico eta miragarrijenac, ustedot ez zaréla guichiago izango alaco D. Diego Lopez de Haro, eta beste bere guisaco guerreru, Navas Tolosaco eta beste lecuetan ichi ebén fama edo izen andico guizonac baño.

[11] Zeubén foruco leguietan ez balego beré iminita gaurco egunian daucazuben zor edo obligaciñoa, ceubec Erreiñua servietaco ocasiñoe onetan, azco izango litzateque au esagutu eta eguiteco, zubec ceuben errijentzat edo Españiarentzat daucasuben etzeguitasuna. [12] Uste dot, bada, arturic parte beste Español anae guztijaquin, eurac eta ceubec ez dozubéla euqui biar fortuna bat baño, eta alan esagutu dabe iruXV provincijétaco Diputadu Cortétaco jaunac, Erreguiñari eguin deutsesan esquintzarijétan. [13] Prueba edo esturazuneco demporan biar dabé, nai erri, nai particularrac, eguin aleguiña euren esan dan zor edo obligaciñoia paguétaco, eta icusiric léngo Españaco Erreguien eta batez bere gure oraingo Erreguiñaen ontasun eta guganaco vorondate ona, eguijaz ezan leiteque eldudala eguna Vizcaijac bere, beste Españaco provincijac leguez, parte artuteco ocasiñoe premiñazco onetan.

[14] Noble eta santua da motivo au, eta Jaungoicuac, ceiñec beti amparau eta gorde oi daben gauza on guztija, lagun eguingo deuscu orain bere gure arerijuen contra daucagun guerran. Esan diran gauzac, bada, eracutsi eguiten dabé ez dirala izango alperrac gure neque eta biarrac, eta alan ceuben jaquiturija eta centzun onari jaoca bacarric orain artutia biar diran moduco neurijac, jaretsiteco guztiojoc aimbeste gura doguna. [15] Vizcaija, guizaldi onen erdijan, ez da izango guichiago beste guizáldijetan izan zana baño; eta bere seme guztijen prestutasun eta vorondate osuac eta orain armau biar dabenén sendotasun edo valoriac, merecidu izango dabe dudabagaric Españaco Erreiñuaren bedeincaciñoe eta alabantzaric andi eta goratuenac.

XV dabéiru

185


1860

[1]

SEÑORES: Aun resuena en este recinto el eco de las patrióticas aclamaciones con que poniais término á vuestra última reunion estraordinaria. Todavía están vivas en nuestra memoria las protestas de lealtad y adhesion á la Reina y á la patria que salieron de vuestros lábios en aquella ocasion. Nadie ha olvidado aun la espontaneidad y decision con que en nombre del país ofrecísteis á los piés del trono vuestros hijos y vuestros recursos para la noble y gloriosa empresa, que España iba á acometer. Bajo la impresion de tan gratos recuerdos van á inagurarse hoy vuestras sesiones ordinarias.

[2]

Si cumplísteis entonces como nobles y leales, asociándoos al sentimiento general de la nacion, si los hijos de Vizcaya, respondiendo á vuestro llamamiento, acudieron presurosos á empuñar las armas para defender la honra de su patria, y probaron despues al frente del enemigo que eran dignos de llevar el nombre de españoles, hoy la pátria agradecida, concede á todos la recompensa que tan bien habeis sabido merecer, los unos por vuestro patriotismoXVI, los otros por su valor y su constancia. Al lado de nuestro valiente ejército los hijos de estas tres provincias han participado de los trabajos y fatigas de la guerra, correspondiéndoles parte de esa gloria inmarcesible que han alcanzado las armas españolas. Por el valor y los esfuerzos de todos han vuelto á lucir para España los dias de las Navas y Lepanto, y el trono que tan dignamente ocupa la segunda Isabel, resplandece con nuevo brillo como en los tiempos de los Fernandos y los Alfonsos. Seis meses de contínuas luchas y combates, que han puesto á prueba el valor de nuestros soldados, y el acierto y pericia de sus generales, han hecho conocer al mundo entero que todavia cuenta España entre sus hijos, dignos sucesores de los héroes de Covadonga y de Granada. Justo es que paguemos aquí un tributo de gratitud y de admiracion á ese valiente y pundonoroso ejército, á quien tanto debe la patria y que á tanta altura ha colocado el nombre español, como igualmente al digno caudillo que ha sabido conducirlo de victoria en victoria, y cuyo nombre es hoy una de las primeras glorias de la Nacion. ¡Loor eterno á tan ilustre general y á los demás que le han acompañado en la empresa! ¡Loor eterno á nuestro victorioso ejército, y á los tercios vascongados, de cuyo digno comportamiento son prueba evidente las honoríficas menciones hechas á su favor por el general en jefe y las distinciones y consideraciones que del mismo han merecido! Los gastos que ha tenido que hacer la provincia para atender á este servicio, han hecho necesaria la creacion de arbitrios especiales, previa la autorizacion del gobierno de S. M. Pequeño parecerá á vuestro patriotismo este sacrificio, atendido el objeto á que se destina. Mientras que España alcanzaba tantos laureles en Africa y obtenia, como consecuencia de ellos una paz honrosa, españoles indignos de serlo, quisieron sumirla otra vez en una guerra civíl. Tan loca tentativa solo ha servido para poner de manifiesto su ridícula impotencia, y para hacer público el desprecio con que la Nacion los mira. Escogida por

[3]

[4]

[5] [6] [7] [8]

XVI

patriotismos

186


1860 [a]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5] [6] [7] [8]

VERBA-ALDI VIZCAICO CORREGIDORE JAUNAC esana batzar edo Junta generalaren edeguieran garagar-illaren bederatzijan 1860 garren urtian. JAUNAC. Oraindic entzuten da lecuXVII onetan, erreiñubaren alde eguiten cendubezan diadarren durundija, oituraz campora azquenengo aldijan emen batu ciñenian. Oraindic viciric dagoz gure gomutan, era atan zuben ezpanetatic urten eben berba ta eguin cendubezan esquiñijac, izateco leijalac gueure Erreguiñari ta erreiñubari. Iñor ez da aztu, cein borondatez eta gogotic imiñi cendubezan ceuben errijaren icenian Erreguiñaren oñetan eta aguindura ceuben semiac eta ceuben ondasunac, Españaco gueure erreiñu au eguitera joian guerraraco. Gomuta ain pozgarrijen artian esitera zuace gaur, emen beti oi diran batzaar ta juntetaco erabaguijac. Baldin orduban portau baciñen guizon prestu, odol garbico ta leijalac leguez, alcartuten ciñela erreiñubaren asmo ta gurarijacaz; baldin Vizcaico semiac, erantzunic zuben deijari, batu baciran arin eta artu bacitubezan escubetan armác zainduteco gueure erreiñubaren ondria, eta aguertu beben guero arerijuaren aurrian Españatarren icena eruateco duiñac cirala, gaur erreiñu esquertsubac emotenXVIII deutse guztijai sari ain ondo irabacija, batzuc errijaren aldeco borondate onagaz, bestiac euren sendotasun ta iraupenagaz. Españaco egercitu sendu aren albuan igaro ditube iru provincija oneetaco semiac guerraco neque, naibague ta lanac, eta alan euroi jaoque Españaco armác irabaci dabeen glorija, beti iraungo dabenaren zati bat. Guztijen sendotasun ta aleguiñac gaitic, arguitu dira Españarentzat Navas eta Lepantoco egunac, eta Isabel bigarrena ain egoqui ta duiñ jarriric daguan lecubac botaten ditu arguitasun barrijac, Fernanduen eta Alfonsuen demporetan leguez. Sei illabeteco esetsi eta guda aspertu bagacuac, ederto eracutsi dabeenac gure soldauben sendotasuna eta euren aguintarijen jaquiturija ta ciurtasuna, aguertu deutse mundu juztijari, badirala oraindic Españaco semeen artian Covadonga ta Granadaco guizon sendo ta errutsuben jatorri ta odolaren duiñac. Emon daguijoguzan emen esquerrac eta mirariz beguiratu daguijogun orraco egercitu sendo ta cintzuari, ceñi aimbeste zor deutsan erreiñubac, eta ceñec ain goijan imiñi daben Españaren icena, baita, bere aguintari nagusi, garaitzaric garaitza zucendu dabenari, eta ceñen icena dan gaur gure erreiñubaren glorijaric andijenen bat. ¡Alabantza beticua aguintari ain arguitsubari eta bere lanetan lagundu deutsen beste guztijai! Alabantza beticua gure egercitu garailarijari ta euscaldun soldaubai, ceintzuben duiñtasuna arguiro eracusten dabeen, eureen alde ta onian aguintari nagusijac esanico berba gozuac eta eurai eguiñico mesede berarizcuac. Guerra onetaco castubetaraco eguin biar izan dira diruescabide barrijac, Gobiernubaren bai ta escubidiacaz. Chiquija irudituco jaco emon biar au, zubec erreiñubaren alde daucazuben borondate onari, beguiraturic cetaraco dan. Españatarrac African aimbeste garaitza irabazten, citubezan, eta euracgaitic baque ain ondrauba eguiten ciarduben artian, Españatarren icenaren duin ez diran batzuc nai izan gaitube barriro imiñi guerran alcarren artian. Asmo ain ero au bacarric izan da, eracusteco arguiro euren indarric-ez barregarrija eta aguertutecoXIX celaco ezicusijagaz beguira-

XVII locu XVIII emoteu XIX aguetuteco

187


ellos esta provincia, como uno de los puntos donde debian poner por obra sus intentos, me es muy satisfactorio consignar en esta ocasion la sensatez y lealtad que la misma ha demostrado en aquellas circunstancias, repeliendo indignada á los pocos que quisieron secundar el grito de rebelion en favor de una causa que murió para siempre en los campos de Vergara. El oprobio y baldon que ha caido sobre esos hombres por su indigna conducta y muy particularmente por la deslealtad é ingratitud con que su Jefe, ha respondido al acto mas grande de generosidad y de clemencia de parte de nuestra Reina, han acabado de hundirlos para siempre disipando sus últimas esperanzas. [9] La Divina Providencia, que tan visiblemente viene dispensando su proteccion á la actual heredera de cien Reyes, ha querido completar su obra, inutilizando de una vez los esfuerzos de sus enemigos, y afianzando mas y mas el trono de la misma que es el símbolo de las libertades pátrias y el emblema de las glorias de la Nacion. [10] Magnífico porvenir se presenta á ésta, si agrupados todos los españoles en derredor de ese trono, y utilizando los beneficios que nos proporcionan las instituciones liberales que felizmente rigen, olvidamos pequeñas diferencias y nos dedicamos á procurar por todos los medios posibles el engrandecimiento de nuestra patria. Sea cada vez mas fuerte y verdadera esa union de todos los españoles y mas estrechos é indisolubles los lazos que unen á todas las provincias entre sí, para que de esta íntima union resulte la fuerza, que ha de hacer respetable nuestro poder en todas partes. Vizcaya tiene dadas bastantes pruebas de su patriotismo y lealtad, y nadie puede dudar de que si llega la ocasion las dará de nuevo, siendo sus hijos los primeros en correr á la defensa de la patria comun. Y al obrar de este modo no solo cumplirá con lo que de ella exijen sus honrosos antecedentes, sino que corresponderá de una manera digna al celo é interés que el gobierno de S. M. manifiesta por todo cuanto á ella se refiere. [11] En efecto, señores, solícito el gobierno de S. M. por todo lo que pueda ser provechoso á estas provincias, ha procurado tanto en el órden moral, como en la parte material, el fomento de todos los ramos que pueden contribuir á hacer feliz á un pais. [12] La instruccion pública, elemento principal para la felicidad del Estado y para el bienestar de sus habitantes, ha sido objeto de su especial cuidado. [13] Las mejoras hechas en este ramo por la última ley, y que hasta ahora no habian tenido del todo aplicacion, en esta provincia, han comenzado á ponerse en práctica; y gracias al celo de la Junta provincial y del funcionario encargado especialmente de este servicio, empiezan ya á tocarse los saludables resultados del cambio verificado. Se han mejorado muchos de los locales destinados á escuelas, surtiendo á estas de los útiles y enseres necesarios para la enseñanza; se vá á aumentar el número de las mismas, creando otras para niñas; se han señalado á los encargados de la enseñanza las dotaciones á que tienen derecho con arreglo á la ley, sacándolos de la triste situacion en que se encontraban y que los constituia en un estado de abatimiento y de dependencia impropios del cargo que desempeñan; en una palabra, se procura perfeccionar por todos los medios posibles este importante ramo. Una de las cosas mas necesarias para ella es la formacion de profesores aptos é idóneos, lo cual se conseguirá con la istalacion en la provincia de una escuela normal que á la vez que facilite una carrera honrosa á multitud de jóvenes de la misma, dote para en adelante á las escuelas de Vizcaya de escelentes profesores. A vosotros os toca acordar los medios necesarios para que de una vez tenga efecto mejora tan importante y tan recomendada por el gobierno de S. M.

188


[9]

[10]

[11] [12] [13]

XX XXI XXII

tuten deutsen erreiäubac. Auturic eurac Provincija au, euren asmuac bete eta eguijaztutecoo lecubetatic bat leguez, poz andijagaz díñot orain emen, celaco centzun ta leijaltasuna eracutsi eban dempora atan, esentsi eta botaric aserriagaz jaqui ciran guichi batzuc, Vergaraco lau betan betico il zan gauza baten alde. Guizon orreen ganera jausi dan lotsarijac euren prestubezquerijagaitic, eta batezbere euren burubaren desleijaltasun eta esquercharra gaitic, ceintzubecaz erantzun deutsen gueure Erreguiñaren vijotz bigun eta erruquiorraren eguitadaric andijenari, ondatu ditu betico deseguiñic euren azquenengo icharopenac. Jaungoicuaren providencija ain arguiro lagunduten deutsanac eun erregueen alaba, orain erreiñu au zucenduten dabenari, amaitu nai izan dau bere lana, deseguiñic aldebatera ta betico bere arerijuen aleguiñac, eta sendaturic gueijago ta gueijago bere jarlecuba, cein dan erreiñuco auquera ta anditasunen sen ta ezaugarrija. Etorquizunic dontsubenaXX icharoten deutsa erreinu oni, baldin jarriric españatar guztijac gueure Erreguiñaren inguruban; eta ateraric, zorijonin daucaguzan gueure auquerac esquintzen deuscubezan onera ta mesediac, azturic alcarren arteco aserre ta icusi eciñac, dendatuten bagara gueure aleguin guztijacaz erreiñu au jaso ta ereguiten. Izan bedi gueruago senduago ta eguijazcuago españatar guztijen alcartasun au, eta estubago ta zalaguac, provincija guztijac euren artian estututen ditubezan locarrijac, alcartasun sendo onec emon daguijon erreiñubari, gure anditasun eta escubidiari lecu guztijetan lotsa ta itzalez beguiratu eraguingo deutsen indarra. Vizcaijac emonic dauca, bere leijaltasun eta erreiñubaganaco amodijuaren ezaugarriric asco, eta sinistu leique, barriro bere emongo dituzala biar baldin balitz, izanic aurrerenguac bere semiac zaindu eta gordetan euren errija. Eta onelan eguinic ez bacarric beteco ditu bere asaben eguitada arguitsuben escabidiac, baitabere duiñian erantzungo deutse gueure Erreguiñaren Gobiernubac beroneganaco daucazan asmo onguillai. Eguijaz ardura andi bategaz beguiraturic Erreguiñaren Gobiernubac provincija onen oneraco izango dan guztijari, artu ditu neurrin mueta juztijac, dontsu ta zorijonecuac eguiteco bai ontasunianXXI, bai jaquiturijan ta bai ondasunetan. Berarizco arduriagaz beguiratu dau, aciera on bat emoteco escoleta bertaco umiai, dalaco au erreinubaren ta erreinucuen zorijontasunaren sustrai ta jatorrija. Eguijaztu dira, ontzubengo leguiac guei onen ganian eguiñico obaasun ta aurrerapen, orainartianXXII provincija onetan osaro bete ez ciranac; eta esquerrac Provincijaco Batzaar, eta lan au bere contura daucanaren arduriari, icusten dira onezquero bere obaasun ta aurrerapenac. Obatu dira escola echiac: eta imiñi dira euretan escolia icasteco biar diran tresna, erremienta eta gauza asco: gueituco dira escolac eta imiñi nescatillenac. Iracaslai icentau jaquez, leguez jaoquezan eta euqui biar ditubezan errentac, vici ez ditecen ezcutauric, bazterturic, eta iñoren mendian: berba baten, eguiten dira aleguiñac guztijac escolac obatu eta gaztiai aciera on bat emoteco. Onetaraco gauzaric biarrenen bat da Iracasla adjutu eta duiñac euquitia, eta au jarichico da, imiñiric provincija onetan Iracaslen euren escola bat, batetic emengo gazte ascori euren vicimaña eta oguibidia emoteco, eta bestetic euqui daguijezan Vizcaico escolac Maisu onac eta jaquitunac. Zubei jaotsube artutia neurrijac, gauza ain premiñazco eta Erreguiñaren Gobiernubac ain gura daben au eguijaztuteco.

dontsubenae outasunian aurrerapen,orainartian

189


[14] A tan útil como importante medida acompañan otras que afectando á intereses de distinta clase, han de contribuir tambien poderosamente á hacer cambiar en poco tiempo la situacion del pais, abriendo en él nuevas fuentes de riqueza pública, y facilitando los medios de que ésta tome un gran incremento. Adelantados en gran escala los trabajos del ferro-carril que ha de poner á esta provincia en comunicacion inmediata con el resto de España y con el Mediterráneo, y no muy lejano el dia en que toque á su término esta obra, á la cual contribuye con cuantiosas sumas el mismo gobierno, inútiles serán todos los sacrificios hechos por el país para su construccion, si no se habilita un buen puerto que dé facil y segura entrada á los buques que han de contribuir á alimentar y dar vida á ese camino. Comprendiéndolo así el gobierno de S. M., y anticipándose á las gestiones que pudieran hacerse sobre el particular, ha mandado practicar los estudios necesarios para la mejora del puerto y reforma de la ria, y se dispone á ejecutar desde luego estas obras, contribuyendo con una mitad de su coste total. [15] Proposicion tan ventajosa, hija del deseo que anima al gobierno de hacer cuanto le es posible en favor de este país, no podrá menos de escitar la gratitud y reconocimiento del mismo; y vosotros interpretando fielmente sus sentimientos, aprovechareis la ocasion que se os ofrece de ver realizadas obras de tanta importancia, y que tanto han de contribuir á la prosperidad de la provincia, y muy particularmente de la capital y de los pueblos inmediatos á ambas orillas del Nervion. Bilbao tiene títulos muy señalados para la consideracion y gratitud de la provincia. Los servicios que ha prestado al país por la ventajosa situacion en que le ha colocado su lealtad y patriotismo nunca desmentidos, los sacrificios que hizo durante la guerra para sostener el Trono de Doña Isabel II y que le han atraido siempre la consideracion de la Nacion, son motivos mas que suficientes para que se mire con interés todo lo que puede convenirle. Su Ayuntamiento facilita desde luego una cantidad respetable para esas obras; las corporaciones que representan al comercio y á la industria, contribuirán tambien en su dia para las mismas, y solo falta que vosotros acordeis la parte que ha de corresponder á la provincia en general, señalando recursos ó arbitrios especiales al efecto. Entre las inmensas ventajas que ha de producir al pais la aplicacion en él de la ley de desamortizacion, una de ellas es la de poder impetrar del gobierno de S. M. que parte de los productos de las ventas se apliquen á objeto de tan reconocida utilidad. Otros puntos de gran provecho para Vizcaya deben llamar tambien vuestra atencion, como por ejemplo la mejora de los edificios que actualmente están destinados á cárceles. Triste por demás la situacion del que se vé privado de su libertad, esperando el fallo de la justicia, no es justo hacerla todavia mas penosa, negándole lo que la humanidad reclama. Si adoptais las disposiciones convenientes para la mejora de estos establecimientos, habreis hecho mucho en favor de los que tienen la desgracia de entrar por sus puertas. [16] Pero lo que reclama sobre manera de vuestra parte un eficaz remedio, lo que no puede pasar desapercibido por mas tiempo, si Vizcaya no quiere verse rebajada á los ojos de propios y estraños del concepto que á todos merece, es el espectáculo triste que ofrece por todas partes esa multitud de pordioseros que por falta de un asilo á propósito donde ser recogidos, pululan en todas direcciones, escitando la compasion pública y haciendo formar una idea por cierto muy desventajosa de la cultura y filantropia del pais. [17] No habiéndose llevado á efecto los acuerdos de juntas anteriores relativos al establecimiento de una casa provincial de Beneficencia, inútiles han sido cuantos esfuerzos han

190


[14] Gauza ain biar ta premiñazcuari jarraituco deutse beste ascoc, batzuc batera, bestiac bestera ecarrico deutsesanac provincija oni mesede andijac, aurquituric ondasunac ugarituteco jatorrijac, eta arturic euracazXXIII jaubetuteco neurrijac. Guztiz aurreraturic dagoz burdiñazco bidiaren lanac, ceñaren bitartez batuco dan provincija au erreiñu guztijagaz eta lurraren erdico ichasuagaz: dempora andiric igaro baño lenago amaituco da, onetaraco emonic Gobiernubac diru ugarijac. Baña guichi balijoco deutsa Vizcaijari burdiñazco bidiac, ez baldin badauca portu on bat, ceñetan erraz sartu leitequezan ontzi andijac, ecartera burdiñazco bideetatic eruango diran gauzac, onelan gueituteco saldu erosi, artu emon ta ondasunac. Ezaguturic ondo eguija au Erreguiñaren Gobiernubac, eta aurreraturic bera onetaraco eguin leiquijozan escabideetara, aguindu dau, contuz eta arduraz beguiratuteco celan portuba obatu eta ibaija zucendu al ete leitequian eta nai dau lan oneec aimbat lasterren eguitia, emonic berac onetaraco biar dan dirubaren erdija. [15] Erreguiñaren Gobiernubac provincija onen alde ta onian al daben guztija eguiteco daucan gurarijac eraguiten deutsan esquintsari oni, ecin ciñaiquijue erantzun ezagüera eta esquer onagaz baño: eta zubec ezaguturic bere borondate ona, ez dozube alperric galdu biar daucazuben era au, eguiteco ceubecgan dana icusteco aimbat lasterren amaituric lan batzuc, ecarrico deutsezanac aimbeste onera provincija guztijari, eta batezbere, bere uri nagusijari eta Ibaizabalen uguertz bijetan dagozan errijai. Bilbo da provincija guztijac berarizco abegui onagaz beguiratuteco guztiz duiña. Berac provincija guztijari eguin deutsazan mesediac, bere leijaltasun eta VizcaiXXIV guztijari deutsan eraaspen iños guzurtau bagacuac, ontzubengo guerran igaro dituzan nequiac gueure Erreguiña Isabel bigarrenaren alde, ceintzubec gaitic erreiñu guztijac daben bere gogoco, oneec juztijoc dira asco baño gueijago arduraz beguiratuteco bere onian diran gauza guztijai. Bilboco Ayuntamentubac emoten dau oraindissec diru zati andi bat lan orreec eguiteco; mercatarijen eta languillen batzaarrac bere emongo dabe bere demporan: eta alan ez da orain besteric biar ezpada erabagui daguizubela zubec, cer emongo daben provincija guztijac eta nundic eta celan ateraco dan emongo dabena. Usaac salduteco leguiac Vizcaijari ecarrico deutsazan onera guztiz andijen artian bat da, jarichi al izatia Erreguiñaren Gobiernubagandic saltzen diran gauzen diru zati bat izan dedilla esan diran lan ain mesedegarrijetaraco. Vizcaijarentzat onera andijac ecarteco izango diran beste gauza batzuc bere aztertu biarco dituzube; esateraco, obatutia presondeguitzat orain dagozan echiac. Naibagueric asco dauca presondeguijan daguanac Juezaren epaijaren zain, gueitu bagaric bere au, ucatuten jacola beretzat guizatasunac escatuten dabena. Artuten baldin badituzube neurri egoquijac eche oneec obatuteco, asco eguin izango dozube, eureen ateetatic sartuteco zorigaistotasunaXXV dauqueenen alde ta onian. [16] Baña bereberarizco arduriagaz beguiratu biar dozubena, eta ecin onezquero igaro leitequianaz beragaz acordau eta quenduteco neurrijac artu bagaric, ez badau gura Vizcaijac beguiratu daguijuen ezicusijagaz erricuac eta erbestecuac, da, orraco, alde guztijetatic icusten dan esqueco aldria, ez dagualaco eche bat nun lagundu euren premiñetan: au da gauza bat sinistu eraguin leiquijona norbaiti Vizcaijaren erruqui, caridade ta aurrerapenac ez dirala andi andijac. [17] Ez diran leguez bete leengo juntetaco erabaguijac equiteco provincija guztico esquecuentzat eche bat, alperricacuac izan dira orainarteco Gobernadore Jaun duiñen aleguiñac XXIII enracaz XXIV vizcai XXV sartutecozo rigaistotasuna

191


[18]

[19]

[20]

[21]

practicado mis dignos antecesores por estirpar la mendicidad, é inútiles tambien las medidas recientemente adoptadas con este objeto, no obstante el celo de los Alcaldes y demás funcionarios encargados de su ejecucion. Mientras no se ponga un remedio radical, asegurando la subsistencia al que no pueda ganarla por sí mismo, es imposible impedir el mal que tanto se deplora; se podrá conseguir que la vagancia y el vicio no se confundan con la verdadera necesidad, lo cual ya es mucho, pero no se podrá estirpar de raiz la mendicidad. Por que; ¿con qué derecho se ha de impedir que implore la caridad privada el que imposibilitado para el trabajo se vé abandonado á sí mismo, sin que la administracion pública cuide de suministrarle en un asilo de beneficencia lo necesario para vivir? Urge, pues, que cese este estado tan triste para las clases menesterosas imposibilitadas de trabajar. Afortunadamente la caridad bien probada del pueblo vizcaino, y de sus dignos representantes aquí congregados, sabrá poner pronto remedio. Para ello podeis disponer desde luego de cantidades de alguna consideracion que la filantropía de un hijo de Vizcaya destinó para este objeto, y que todavía no han sido aplicadas á él; otros á no dudarlo seguirán su ejemplo, aun cuando sea en menor escala, y con un pequeño gravámen que soportará gustoso el país estando destinado para un objeto tan benéfico y tan propio del generoso corazon de todos sus habitantes, se proporcionará á la ancianidad indijente y á la horfandad desvalida un asilo donde los unos puedan concluir sus dias, sin tener que implorar la caridad por calles y caminos, y los otros aprendan á ser útiles á la sociedad que se interesa por su suerte. Si conseguís dejar asegurada la creacion de semejante establecimiento, podreis, al retiraros al seno de vuestras familias, llevar la satisfaccion de haber contribuido á una mejora que honrará eternamente vuestra memoria y será un testimonio vivo de vuestros generosos sentimientos. Estas indicaciones que acabo de haceros sobre algunos de los puntos mas principales que deben ocuparos, os harán comprender la importante mision que teneis que llenar, y lo mucho que podeis hacer en favor del país que os ha confiado su representacion. Pero si á vosotros os toca acordar todas las mejoras y reformas que vuestro celo y patriotismo os sugieran, su ejecucion corresponde á las personas que han de componer la Diputacion general durante el próximo bienio. Siempre es grave y de mucha importancia semejante eleccion, mas en la ocasion presente sube de punto su importancia, y por eso conviene que comprendais que el interés general exije que las personas á quienes vais á encomendar la gestion de los negocios del pais, y la representacion de vuestros derechos, sean conocidas en él por su probidad acreditada, por su ilustracion reconocida, por su notoria independencia, y sobre todo, que sus antecedentes sean una garantía segura de su adhesion sincera al Trono de Dª Isabel II y á las instituciones liberales por las cuales tantos sacrificios ha hecho la Nacion. De vuestra acertada eleccion dependerá en gran parte el que este pais llegue al grado de prosperidad y bienestar á que le hacen acreedor las virtudes de sus hijos y los gloriosos recuerdos de sus mayores.

192


esquian ibiltia galerazoteco, alperricacuac bere oraintzuban artu diran neurrijac, eguin arren al dabena Alcate Jaunac, eta emparau bac. [18] Emoten ez jacon artian biar dabena, premiñan egon eta berez irabaci ecin dabenari, ecin galerazo leiquijo esquian ibiltia; eta ain guichi eragotzi leiquez emendic datozan gach negargarrijac: jarichico ez naastetia alperrac eta dongac premiña benetacua dauqueenacaz, eta onegaz asco eguingo da: baña ecingo da sustraiz quendu esquian ibiltia. Cerren, ¿ce escubidegaz eragotzico jaco premiñan egon eta biarric eguin ecin dabenari esquian ibiltia, provincijac ez badauca eche bat ara eruan eta an biar dabena emoteco? [19] Laster beriala bada artu biar dira neurrijac, biarric eguin ecin dabelaco premiñan dagozanentzat, gach ain caltegarri au osatuteco. Zorijonian Vizcaitarren caridade ondo ezagutubac, eta eurac bialduta emen batuta dagozan guizon duiñenac, jaquingo dau ce neurri artu. Onetaraco daucazube VizcaicoXXVI seme erruquior batec ichi eban diru zati andi, oraindic castau ez dan bat: icharotecua da, beste batzuc jarraituco deutsela oni, aimbestegaz ezpada bere; eta Vizcaijac pocic gauza ain on eta bertacuen vijotz onguilliaren gurarijacaz ederto alcartuten daneraco emongo daben cerchubaitegaz, egongo da biar dana, zaar premiñia dauquenentzat, eta umezurtz noc beguiratu ez dauquenentzat, batzuc euqui daguijen nun amaitu euren egunac, ibilli bagaric caleri cale, eta bideetan; eta bestiac izan ditecen mesedegarrijac, euracgaitic arduraz beguiratuten daben guizatasunarentzat. [20] Eche au eguiteco neurrijac arturic ichiten baldin badituzube, biurtu ciñaitequece ceuben echeetara, zuben gomutia beti ondrauco daben gauza bat eguindaco pozagaz, eta berau izango da zuben vijotz prestu ta onguilleen ezaugarri ta izpillu eder bat. [21] Laburrian adierazo deutsubedazan gauza oneec ezagutu eraguingo deutsube, ce guei balijo andicuen ganian emon biar dituzuben ceuben erechi eta erabaguijac, eta ce mesede andijac eguin ciñaiquijuezan ona bialdu zaitubezan errijai. Baña baldin zubei bajaotsube erechijac emon eta erabaguitia certzuc eguin biar dira provincija onen aurrerapen ta oneraco, eurac bete eta eguijaztutia jaoque, datozan urte bijetan izango diran Diputadu Jaunai. Beti da gauza astuna eta asco juatsubena onelaco auqueria, baña orain ascozaz balijo andijagocua; eta orregaitic ondo ezagutu biar dozube guztijen oneraco dala, ceuben gauza eta escubidiac euren escubetan ichitera zuazen guizonac izan ditecela Vizcaijan ezagutubac euren ontasun, jaquiturija, Vizcaijaganaco amodijo, eta iñori ta eceri beguiratu baga onduen derichena eguiteco dauquen gurari ta garra gaitic; eta batezbere izan ditecela leendic itsatsijac Isabel bigarren gueure Erreguiñari eta gueure auquerai, ceintzubec gaitic erreiñubac aimbeste neque artu daben. Zuben auquera onari zorco jaco gueijenez eldutia Vizcaya, bere semeen virtutiac eta euren aasaben eguitada arguitsubac duiñ eguiten daben aberastasun eta ondo izatera.

XXVI vizcaico

193


1862

[1]

SEÑORES: Ocupo un puesto desde el cual os han dirigido su elocuente voz muchos hombres eminentes, y es natural que me conmueva por esta consideracion, y la alta honra que recibo al verme rodeado de los dignos representantes de este Ilustre Solar, congregados hoy para la celebracion de las Juntas generales, bajo el renombrado árbol que simboliza vuestras instituciones seculares.

[2]

Permitidme, que antes de hablaros de los asuntos que han de ser objeto de vuestras deliberaciones y acuerdos, os traiga á la memoria un reciente fáusto suceso, que inspirando general regocijo en todo el país vasco, ha venido á confirmar con mayores pruebas el vivo interés y grata deferencia con que S. M. la Reina Nuestra Señora y su ilustrado Gobierno miran y distinguen á estas Provincias hermanas. Me refiero á la ereccion impetrada á S. S. y ya verificada de la nueva Diócesis de Vitoria, tan anhelada por los pueblos, que en sus arraigados sentimientos religiosos, notaban con profunda pena la falta de un Obispado destinado esclusivamente al servicio espiritual de los Vascongados; falta reparada por la innata bondad de S. M. que ha resplandecido en la designacion del virtuoso Pastor presentado para regirla.

[3]

Importantes, como son los asuntos que en la circular convocatoria se someten á vuestra deliberacion, abrigo el íntimo convencimiento, de que en las discusiones á que dieren lugar, presidirá la calma, moderacion y cordura que os son características, y en la resolucion de todos ellos se marcará el acierto propio de vuestra reconocida inteligencia. Esta empleareis, no lo dudo, en la trascendental eleccion de las personas que para el inmediato bienio han de formar el Gobierno Foral de Vizcaya, porque comprendeis la necesidad de que sean conocidas en el país por su probidad acreditada, ilustracion, notoria independencia y adhesion sincera al Trono de doña Isabel II y á las Leyes fundamentales del Estado.

[4]

Al daros cuenta la Diputacion del uso que ha hecho de las diferentes autorizaciones que la fueron conferidas en las últimas Juntas, lo hará con el placer que yo esperimento solo al referirlo, de que ha adquirido el local y terreno necesarios para el establecimiento de una casa provincial de Beneficencia. Sentíase su falta en Vizcaya para estirpar de raiz la mendicidad, alejando de nuestra vista el tan repugnante como doloroso espectáculo

194


1862 [a]

[1]

[2]

[3]

[4]

VIZCAICO CORREGIDORE JAUNAC batzaar edo Junta generalen edeguieran garagarrillaren zazpijanXXVII 1862garren urtian esanico BERBAALDIJA. JAUNAC: Ni orain naguan lecutic zucendu deutsubez euren berbaldi ondo iminijac, guizon ascoc eta entzute andicuac, eta alan da gauza natural ta berárizcua ni orain barruco icara gozatzu bategaz aurquitutia, bai gomuta onegaz, eta bai pensauric daucadan honra andija, icusiric naguala Vizcaico luur liñargui onetaco apoderau edo escubidedun ain duin diranacaz inguratuta, baturic gaur guztijoo Junta edo batzaar generalei asieria emoteco, orraco zugatz edo arbola ain entzun eta zubén anchiñaco foru eta legueen irudi vicijaren azpijan. Ontzat eruango deustazubé, nic, berba eguin baño leenago zubec orain tratau eta erabagui biar dituzubén asunto edo gauceen gañian, zuben gomutara ecartia oraingo egunetan bertan eguijaztu dan jazoera zorijoneco bat, ceiñec, izanic poz eta contenturic andijenecua euscaldun erri guztijentzat, confirmau eta autortuten dau, ezaugarri ciur eta aguirijénacaz, gure Erreguiña ta Señoriac eta bere Gobernu arguitzubac iru provincija onén alde ta onian eguiteco dauquén berárizco empeñu eta gogua. Esan dan jazoera orainguagaz, aituten emon gura izan dot Vitorijaco ciudadian, Aita Santubaren decreto ta bai-emonagaz, imini dan Obispau barrija, errijac aimbeste nai izan dabéna, eta ceiñen faltia, eurac eureen erreliginoiari deutseen amodijo eta etzeguitasuna gaitic, icusten izan dabéna pena eta sentimenturic andijénacaz, ez dabélaco euqui eurentzat bacarric eurén arimén oneraco ain biar ta premiñazcua zan Obispaua. Dago, bada, beteric falta edo premiñau, gure Erreguiñaaren ontasun berárizcuac alan eguin dabélaco, eta batez bere berac nombrau edo icentau dabélaco onetaraco elessguizon naausi, jaquitun eta virtutez beterico bat. Izanic valijo andicuac orain examinau eta erabagui biar dituzubén asunto edo gauzac, uste dot eta ez daucat dudaren apurric icusico dirala, zuben oraingo biarguei ta eztabaidetan, araco calma, centzun eta modu ona, zubéc dempora guztijetan euqui oi dozubén leguez, eta izango dirala artes eta zucenac zubén eurén gañeco erabagui guztijac, ceubén jaquiturija ain ezagutubari jaocan leguez. Nago ciur ciur jaquiturija ausse berberau euquico dozubéla urrengo urte bijetan biar diran personén elecciñoe edo auqueria eguiteco demporan, compondu daijen eurac VizcaicoXXVIII forubacaz ondo datorren Gobernuba, bada ceubéc, iñoc baño obeto, daquizubé cé premiña andicua dan persona onéc ezagutubac izatia euren ontasun, jaquiturija eta iñori eta eceri beguiratu baga, onduen derichena eguiteco dauquén gurari ta garra gaitic, eta batez bere gure Erreguiña Doña Isabel bigarrenari eta Españaco legue cimentarrijei deutsén etzeguitasuna gaitic. Diputacinoe generalac zubei adierazoten daben artian, cer eguin daben asquenengo junta edo batzaarretan emon jacozan encargu eta escubidén gañian, bat etorri eta izango da, neure pocic andijenagaz, zubei aitu eraitia celan erosi daben lecu eta luur biar diranac VizcaicoXXIX pobrentzat eche bat eguiteco. Vizcaijan ondo ezaugututen izan da onelaco eche baten premiñia, guztiz zubén vistatic urrinduteco aimbeste dolore eta

XXVII zazpijau XXVIII vizcaico XXIX vizcaico

195


[5]

que ofrecen multitud de pordioseros en todas direcciones, y esta Diputacion, con perseverante celo, ha tenido la gloria de empezar las obras, como su sucesora tendrá la de terminarlas é instalar el benéfico asilo. Tambien vereis satisfactoriamente que celebrado un convenio con las siete provincias del distrito universitario, va á procederse al inmediato planteamiento de una escuela, en la más céntrica, para la instruccion y educacion de los ciegos y de los sordo-mudos de todas ellas, mediante un gravámen apenas perceptible, y llenando así un deber, no solo de administracion, sino de amor y caridad, en favor de estos desgraciados seres, privados de sus principales sentidos.

[6]

El Gobierno de S. M., en el propósito de conciliar, con el debido cumplimiento de las Leyes generales del Reino, la especial organizacion administrativa del país, que es el primero en respetar, ha hecho las modificaciones necesarias y como deseábais, en la Instruccion dictada para ejecutar la Ley de desamortizacion civil; y en su consecuencia tendrá en él aplicacion inmediata la espresada Ley, produciendo las inmensas ventajas y el aumento de la riqueza pública, que no puede ocultarse á vuestra penetracion.

[7]

Tocan á su término en toda la línea las importantísimas obras del ferro-carril, que pone á esta provincia en comunicacion inmediata con el resto de España, enlazando al puerto cantábrico de Bilbao con el Mediterráneo; y se aproxima el deseado momento de la explotacion de esta vía. Es pues apremiante ya la necesidad de que acordeis se inviertan las mayores sumas posibles en la costruccion y reforma de caminos para el alimento de aquel, tan en provecho de la agricultura, de la industria y del comercio del país.

[8]

No concluiré sin manifestar con singular satisfaccion que, gracias al celo de la Junta Provincial, son notables los adelantos obtenidos en el ramo de Instruccion pública. Al establecimiento de escuelas en muchísimos pueblos que carecian de ellas, y la construccion de locales, ó mejoramiento de los existentes en otros, han seguido y siguen dictándose disposiciones encaminadas á dotar convenientemente á los maestros, á fin de colocarles en el estado de independencia que la ley desea. Formando parte de aquella Junta vuestra Diputacion, cumplo el grato deber de hacer público el grande interés que demuestra por la enseñanza, y el eficaz apoyo que ésta recibe de su merecida influencia. Réstame solo dejar consignada la promesa y mis vehementes deseos de promover con el auxilio de vuestros delegados, el bienestar de un país del que siempre conservaré gratísima memoria. HE DICHO.

[9]

196


[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

penagaz alde guztijetan icusten dituzubén pobre-esqueco aldrac, eta alan oraingo Diputacinoiac, berac euqui daben ardura on eta beticuagaz, jarichi dau esan dan echia eguiteco biar diran obra ta lanei asieria emotia, gauza onec beragaz dacarren atseguin ta glorijagaz, ondorengo urte bijetaco Diputadu jaunei tocauco jaqueen leguez eche oni amaija emotia, bertan pobriac artu eta eurén premiñétan lagundutia. Baita bere, eguinda daguan ezquero alcarren arteco convenijo edo tratu bat Valladolizco Universidadeco zazpi provincijénXXX artian, Vizcaija euretatic bat dala, icusico dozubé pocic andijénagaz laster eguin eta biar dan moduban iminita, eurén puntu edo lecuric erdicuenian, escola-eche bat, ceiñetan esan diran zazpi provincijetaco itzu, eta gormutuac artuco ditubén eurei jaoquezan leccioñoe eta icasbidiac, pagauric onetaraco provincijac eurac contribuciñoe chiqui edo labur bat, modu onetan bete daijén ez bacarric eurén gobernuco obligaciñoe bat, baita bere lagun progimuaren amodijo eta caridadeco leguiac berac iracatzi eta iminita daucan aguinduba, onelaco ume-zurtz triste, sentidu nausi edo principalén faltan dagozanén provechu edo mesedian. Euquiric Madrilgo Gobernubac bere asmo edo proposituba alcartuteco erreiñuco legue generalac VizcaicoXXXI administraciñoe particular edo beraarizcuagaz, eta izanic Gobernuba bera administraciñoe oni errespetoric andijénagaz beguiratuten deutsana, artu ditu, errijén baso eta fincac salduteco leguiaren gañian, premiñiac berac escatu eta zubec nai izan dozubézan moduco neurrijac; eta orregaitic laster cumplidu edo eguijaztuco da Vizcaijan esan dan leguia, beragaz ecarten ditubala guztijon gañera, zubec ondo daquizubén leguez, ventaja eta aberastasunic ugarijenac. Beriala amaitu biar dabé ferro-carril, edo burdiñazco bidétaco obra eta lan valijo andico guztijac, modu onetan gueratuten dala Señorijo au beste Españaco provincijacaz comunicaciñoe edo artu-emon errez baten, eta onezaz gañetic urreratu eta bat eguinda leguez Cantabrija onetaco portubac lurraren erdico ichasuagaz, elduric laster, bide onec emon biar dituban mesediac jarichiteco, ain asco gura izan dan demporia. Premiñazcua da, bada, zubec orain erabaguitia diru al dan guztija empliau eta gastetia burdiñazco bidiac biar dituban beste bidétan, eguinic barrijac eta componduric leenac, bada acabauric lan barri onéc, duda bagaric andijac izan biarco dabé VizcaicoXXXII labrantza, industrija eta comercijo edo artu-emonac euquico ditubén aurrerapen eta provechubac. Ez dot amaituco neure berbaaldija, zubei adierazo bagaric, neure barruco contentu bategaz, ce esquer onac zor jacozan VizcaicoXXXIII Junta provincialari, lograu ditubalaco bere aleguin eta arduriagaz escolétan icusten diran aurrerapen ain andi eta ezagunac. Erri ascotan eguin dira escola-eche barrijac, beste batzubetan barristau eta obatu dira leen egozanac, eta onezaz ostian artuten dira neurri egoquijac maisu edo iracaslaac, euqui daijézan leguez jaoquezan errentac, vici ez ditecen bastarturic eta iñoren mendian. Izanic zuben Diputaciñoia, esan dan Junta provincialaren parte edo sati, atseguin andi bat artuten dot zubei autortutian berac escoleen oneraco eracutzi daben interes ta empeñu ain andija, eta escolac eurac beraren laguntasunagaz euqui ditubén obatasun edo mejorac. Asquenic, bacarric gueratzen jat zubei emen aguertutia neure promes eta gurari vicijénac, eguiteco, ceuben Diputadu jaunén bitartecotasunagaz, neugan al dan guztija VizcaicoXXXIV errijén ondo izatiagaitic, ceintzuben gomutia izango da niretzat guztiz atseguintsuba eta beti iraungo dabena.

XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV

provincijéu vizcaico vizcaico vizcaico vizcaico

197


1864.1

[1]

[2]

[3] [4] [5] [6] [7]

[8]

SEÑORES: Habiéndose dignado S. M. la Reina (q. D. g.) nuestra augusta soberana, nombrarme Gobernador de esta provincia, con la más viva satisfaccion me veo hoy entre vosotros, llamado á presidir vuestras deliberaciones por la confianza que en mí depositó S. M. al honrarme con su nombramiento. Una larga permanencia con idéntico empleo entre vuestros hermanos de Guipúzcoa, me ha hecho conocer y apreciar en su justo valor las recomendables cualidades del pueblo vascongado, y abrigo la fundada esperanza que, así como me hallareis siempre dispuesto á cumplir con mi deber cooperando á cuanto tienda á mejorar y fomentar los intereses de esta provincia, vosotros por vuestro lado me prestareis el franco apoyo necesario para alcanzar el fin tan deseado por todos, es decir, el bien y la prosperidad del país. Este es el constante anhelo del digno é ilustrado Gobierno de S. M. la Reina, es tambien el de vuestro Gobernador y no dudo será igualmente el de una reunion de personas tan celosas por los intereses de la provincia. A obtener tan laudable resultado tiende evidentemente cuanto ha hecho durante el último bienio la digna Diputacion general, como tambien lo que proponga para el porvenir. Grato os será oir los trabajos hechos para el arreglo parroquial de todas las iglesias de la provincia y de los gastos del Cabildo Catedral de la Diócesis y Seminario conciliar de Oñate. No se hallan descuidados los importantes trabajos para la formacion de la Estadística territorial, industria y comercio de Vizcaya, que han fijado muy particularmente su atencion, por la grande importancia de sus resultados en pró del bien general. Bien encaminados y en estado satisfactorio se hallan los estudios practicados para la construccion de un ferro-carril que enlace á Vizcaya con la vecina Guipúzcoa, así como el minero de Triano está tambien atendido. Se ha ocupado así mismo de la clasificacion de caminos vecinales, hecha en virtud de encargo de las Juntas generales, y del debido cumplimiento de las Reales órdenes obtenidas para el planteamiento de la Escuela Normal-elemental de maestros de primera enseñanza y de la de peritos agrimensores. En el importante ramo de Beneficencia oireis con satisfaccion que ya tocan á su término las obras del magnífico edificio de San Mamés destinado para Casa provincial. Merecen muchos elogios, el celo y la actividad de las dignas personas que componen la actual Diputacion, que en el bienio de su cometido han logrado casi terminar tan importante obra, á cuyo mejor resultado tiende la Real órden que permite contar con la eficaz cooperacion de las Hermanas de la Caridad. Nada pues, espero, quedará que desear para que pueda Vizcaya enorgullecerse de poseer muy pronto un establecimiento completo y que sea un modelo entre los de su clase.

198


1864.1 [a]

[1]

[2]

[3] [4] [5] [6] [7]

[8]

GUERNICACO JUNTA GENERALEN asieraco sesiñoian Garagarrillaren amaicagarren egunian, milla zortzireun ta irurogueta laugarren urtian, Presidente Jaunac iracurritaco BERBALDIJA: Jaunac: Gure Erreguiña Andriac ontzat euqui daben ezquero eguitia ni Provincija onetaco Gobernadore, guztiz poz andijagaz aurquituten naz zuben artian, beguiratuteco celan eguiten dituzuben ceuben erabaguijac, Erreguiñac berac nigan imiñi daben icharopen ta confijantziagaitic, onretan nabela daucadan aguintaritza onegaz. Dempora lucian egon nazan leguez aguintaritza onegaz beronegaz Guipuzcoatar, ceuben anaijen artian, ondo ezaguturic daucadaz eta estimetan ditut biar dan moduban ta eduban, euscaldunen ecandu ta usadijo onac, eta daucat icharopen guztiz andibat, aurquituteco nozuben leguez beti prestauric. EguitecoXXXV neuri jaotan guztija provincija onen ondo izate, ta oneraco, zubec bere ceuben aldetic lagunduco deustazubela pocic eta gogotic alcantzetan guztijoc nai ta gura doguna, au da, provincija onen ondo izatia. Au da beti gura dabena Erreguiña gueure Andriaren Gobiernu on, eta jaquitunac; au gura dot nic bere, zuben gobernadoria nazan onec; eta uste dot au gura dozubela zubec bere emen batuta zagocenoc, eta ain ardura andija daucazubenoc ceuben provincija onen ondo izate, eta berari jaocazan gauzac gaitic. Gauza ain balijo andico eta alabagarri au alcantzetara zucendu dira emen dagozan Diputadu generalen aleguiñac igaro diran arte bijetan, eta onetara zucenduco dira eguiten dituzuben erabaguijac, eta artuten dituzuben neurrijac aurreruntzeracoXXXVI. Pocic entzungo dozube celaco biarrac eguin diran arregletaco provincija onetaco parroquija guztijac, eta Obispaduco Catedraleco, eta Oñateco Seminarijo Conciliarreco castubac. Ez jaque ardura bagaric beguiratu, eguitiari, VizcaicoXXXVII, lurreco, industrijaco eta comercijoco estadistiquiaren lan ta biar premiñazcuac; eta onetan imiñi da berarizco arduria, emendic guztijentzat datozan onera eta mesede andijac gaitic. Ondo zucenduric eta estadu onian dagoz eguiten diarduben estudijuac batu eta alcartuteco burdiñazco bide baten bitartez Guipuzcoaco eta Vizcaico provincija oneec; baitabere arduraz beguiratuta dagoz Trianoco miazco minac. Baitabere eguin dira lan eta biarrac euren claseetan iminteco auzo-bidiac, Junta generaletan aguinduta daguan leguez; baitabere iminteco Escola maisuben eta peritu baso neurleen Escola normal bat, erregue legueetan aguinduta daguan leguez. Premiñan dagozanai ta esquecuai lagundutiaren ganian barriz, pocic entzungo dozube amaitu aguiñian daguala San Mamesen eguiten diarduben eche eder ta andija, cein izango dan Provincija guztico esqueco ta premiña andijan dagozan guztijentzat. Alabantza andijen duiñac dira Diputaciñoian dagozan lagun guztijac, imiñi dabeen ardura andijagaitic amaituteco arin ta ondo eche au; bada euren urte bijetan eguin dabe urte ascotaco zan lana; eta au oraindic obatuago guelditu dedin, dago Erreguiñaren aguindu bat, escubidia emoten dabena, Caridadeco Monjac ecarteco. Uste dot, bada, ez daguala guijagoren premiñaric, icusteco Vizcaijac pocez ta arroquerijaz, laster euquico dabela pobreen echeric onenetarico bat, baita bere besteen iruditzat imiñi leiquiana.

XXXV prestauric. eguiteco XXXVI anrreruntzeraco XXXVII vizcaico

199


[9]

Tambien se os dará cuenta de un Reglamento formulado para hacer estensivo al asilo de Expósitos, el beneficio de la direccion de las Hermanas de la Caridad. [10] Creo merecerá su aprobacion el convenio celebrado por esta celosa Diputacion con la comunidad religiosa de Ntra. Sra. de la Caridad y refugio de Begoña, convenio que releva al país del gravámen de su sostenimiento. [11] Por Real órden de 24 de Abril de 1864, dispuso S. M. la Reina, el nombramiento de Comisionados en Córte para el arreglo de la cuestion de tabacos, y de ello os dará cuenta la Diputacion. [12] Cúmpleme ahora, señores, llenar un deber el más grato para todo español leal á su Reina y admirador de las bellas cualidades que adornan á tan escelsa Soberana, poniendo en vuestro conocimiento un hecho altamente caritativo de la augusta sucesora de cien Reyes, que hace el justo orgullo de nuestra pátria. Me refiero al donativo que S. M. se ha dignado hacer á favor de los infelices huérfanos que quedaron sin amparo, por los siniestros ocurridos últimamente en las aguas de Bermeo y de Elanchove. Cuarenta y un mil reales donados por la inagotable caridad de S. M. encabezarán la brillante suscricion de Vizcaya, á la que todos habeis contribuido generosamente, dando una prueba más de los filantropicos sentimientos de esta noble tierra. El total recaudado para esta obra de caridad, quedará equitativamente repartido de acuerdo con una junta que he nombrado al efecto compuesta de dignísimas personas. Así tendremos todos la satisfaccion de haber aliviado la miseria y la horfandad, ya que no nos haya sido dado evitar la desgracia. [13] La Diputacion, señores, tendrá el honor de someter á su alto criterio los proyectos de Reglamento interior de Juntas generales, y de eleccion de miembros de la nueva Diputacion formados en virtud de encargo conferido en la última reunion. [14] No dudo, señores, que las actuales Juntas generales que hoy inauguramos, serán tan fecundas en útiles resultados como las anteriores que habeis celebrado en este mismo sitio. Fíjese muy particularmente su atencion y laboriosidad en cuanto pueda fomentar la riqueza, bienestar y moralidad del país. Discútase con la templanza, cordura y legalidad que acostumbran, pues lo que maduramente se examina sábiamente se decide y siempre produce buenos resultados. En ese camino de sanas y tranquilas discusiones, de útiles resoluciones, encontrareis constantemente dispuesto á secundaros para el bien general, al que hoy dia se honra con presidir vuestras reuniones.

200


[9] [10] [11]

[12]

[13] [14]

Baitabere emongo jatsube beste erreglamentu bat eguindana botaten diran umeen, edo Esposituben echia bere guelditu dedin Caridadeco Monjaen contura. Derichat ontzat emongo dozubela Diputaciño arduratsu onec eguin daben conbenijua Begoñaco Ama Virgiña Caridadeco Erreligiosen Comunidadiagaz, ceñen bitartez ez daucan provincijac echeau oñian euqui biarric. Erreguiña gure Andriac aguindu eban Aprillaren ogueta lauban, milla zortzireun eta irurogueta laugarren urtian, icentau ceitezala comisionadubac, eta bialdu ceitezala Madridera alcar aditutera tabacuen ganian. Onetan igaro dana esango deutsube Diputaciñoiac. Orain esan biar deutsubet gauzaric pozgarrijenen bat bere Erreguinaganaco leijala dan, eta bere ontasun ta erruqui andijari mirariz beguiratuten deutsan español guztijentzat, jaquin eraguiten deutsubela eun erregueen alabiaren caridadia, ceñegaitic gora jaso biar daben Españac buruba: berac bada emon ditu Bermeo eta Elanchobeco portubetan oraintzuban ito diran marinelacgaitic premiñan dagozan umezurtz, andra alargun eta besteentzat berrogueta bat milla errial. Oneecaz asico da areei lagundu gura deutsenen listia, ceñetaraco zubec bere emon dozuben borondatia euqui dozubena, onelan aguertuten dozubela emengo gentiaren caridade andija. Caridadeco obra onetaraco batuten dana emon eta partiduco da biar danXXXVIII moduban, onetaraco imiñico dan guizon jaquitun eta centzun andico batzar bategaz itundu eta adituta. Onelan poztu guiñaitequez guztijoc, umezurtz eta premiñan dagozanai lagundu deutsagulaco, ecin eragotzi izan dogun ezquero zorigaistotasun au. Jaunac: Diputaciñoiac presentauco deutsube legueguei edo proyecto bat, erabaguiteco celan arreglauco dan Junta generalen lecuco barruba; eta celan elegiduco diran Diputaciño barrico cargu batzuc, ceintzubec eguin diran azquenengo batzarraren encarguz. Ez daucat dudaric, Jaunac, gaur asiten ditugun Junta generaletan erabaguico diriala gauza on, ta mesedegarri asco, emen bertan eguin diran beste Junta ascotan leguez. Bacochac esan begui bere erechija oi dan jaquiturija, centzun eta modu onagaz; bada ondo beguiratu eta pensetan dan gauciaren erabaguija, ona izaaten da eta guero berac mesede andijac ecarten ditu. Onelaco ezbai on, eta baquezcuetaco eta erabagui mesedegarrijetaco bide onetan, beti aurquituco dozube prestauric guztijen oneraco, gaur zuben batzarren buru eta zucentzallia izateco onria daucan au:

XXXVIII dau

201


1864.2

[1]

[2]

[3]

ILLMO. SEÑOR: Las circunstancias especiales que coinciden con la reunion ordinaria del Señorío de Vizcaya só el árbol de sus libertades, mueven á la Diputacion General á dirijir algunas palabras á la Junta. Estas palabras de los que hace dos años merecieron la confianza del Señorío pueden ejercer saludable influencia en las importantes deliberaciones que van á comenzar, y la esperanza de que así suceda, es lo que anima á la Diputacion á pronunciarlas. Con harto dolor saben los señores apoderados congregados en este sitio que, contra la espresa voluntad del Gobierno de S. M., á quien la ley de 25 de Octubre de 1839 confiere el encargo de someter á los Cuerpos Colegisladores en el caso y forma que la misma previene la indispensable modificacion foral que reclame el interés de las Provincias Vascongadas, un señor senador promovió últimamente en el Senado esta grave cuestion y aprovechó su inviolabilidad senatorial para dirijir á nuestras seculares libertades, ataques que jamás se han dirijido en aquel augusto recinto á instituciones confirmadas por una ley hecha solemnemente en Córtes y sancionada por S. M. la REINA nuestra Señora.

Como todos los moradores de este nobilísimo solar aman entrañablemente las libertades, buenos usos y costumbres á que debe Vizcaya la felicidad de que goza á pesar de la esterilidad y pobreza de su suelo, no hubo en el Señorío espíritu que no se alarmase ni corazon que no se sintiese traspasado de dolor al esparcirse por estas pacíficas montañas la noticia de aquellos injustos é inmotivados ataques; pero la manera elocuente, noble y patriótica con que la agresion fué rechazada en el Senado mismo por los dignos hijos del país vascongado que tienen asiento en la alta Cámara y á quienes Vizcaya debe un solemne voto de gratitud que se apresurará á tributarles en este mismo sitio, y la consideracion de que la REINA y los Cuerpos Colegisladores que han garantido nuestro derecho, están animados del alto espíritu de justicia que corresponde á tan augustos poderes, devolvieron la calma y la confianza á los honrados hijos del Señorío. Posible es, no obstante, que la confianza no haya renacido del todo, porque cuanto más amado es el objeto, tanto más dificil es desvanecer el temor de perderlo. Por si así fuese, por si los señores apoderados, que siempre son fieles representantes del espíritu que anima á los pueblos, viniesen á este pacífico congreso, temerosos aun de que nuestro derecho no encuentre la justicia y el respeto que le son debidos, la Diputacion General del Señorío se cree en el deber de aconsejarles que depongan todo temor, y cuando tornen á sus hogares infundan á sus poderdantes la confianza que la Diputacion tiene y todos debemos tener en la justicia y la hidalguía de los altos poderes del Estado.

202


1864.2 [a]

[1]

[2]

[3]

DONE ANTONIO L. DE CALLE, chandaco Diputadu Jaunac, Garagarrillaren amairugarren egunian, milla zortzireun eta irurogueta laugarren urtian, Junta generalari zucendu eutsan BERBALDIJA. JAUN GUZTIZ ARGUITSUBA: Oraintzuco egun oneetan, ain zucen, Vizcaico Señorijua, oi daben leguez, batuten dan demporan bere foruen arboliaren azpijan, jazoten diran guertaera astun eta pisutsubac iminten dabe Diputaciño generala, Junta generalari cerbait esateco premiñan. Berba oneec, ceintzuc dirian, orain urte bi Señorijuaren confijantzia euquenenac, izan leitequez egoquijac, eta mesedegarrijac eracarteco berba eguitera ardura eta centzunagaz, orainche bertatic asita, eguitera guazan erabaguijetan. Diputaciñoiac beinicbein uste dau alan jazoco dala. Pena eta naibagueric ascogaz daquije emen baturic dagozan Apoderadu jaunac, celan gure Erreguiñaren Gobiernubaren borondatiaren contra, ceñi, urrijaren ogueta bostgarren eguneco, milla zortzireun eta ogueta emeretzigarren urteco leguiac emoten deutsan escubidia iminteco erreiñucoXXXIX batzar nagusi bijen escubetan, leguiac berac adierazo ta esaten daben dempora ta moduban, cercendutia forubac; euscaldun provincijen obeto izatiac escatuten daben bestian, onetaraco premiñaric badago, Senadore jaun batec berba eguin eban Senaduban bertan foruben ganian. Eta jaquinic berac iñoc conturic artu ecin leiquijola zana zalaco, eta lecu atan aurquituten zan lecuban egualaco, esan cituzan, leguiac eguiteco lecu itzaltsu atan entzun bere iñoz ez diran gauzac gure foruen contra; egonic oneec gorde ta ezcutauric corteetan euretan eguindaco, eta Erreguiña gure Andriac aintzacotzat ezagutu, eta leguiaren indarra emondaco legue baten mendian. Lur zorijoneco eta arguitzu onetan vici garian guztijoc maitetuten dituguzan leguez gueure vijotz guztitic gueure foru, usadijo eta ecandu onac, ceintzubei zor deutsan Vizcaijac bere zorijon, ondo izate eta ugaritasuna izan arren bere lurra berez gogorra, guiro bagacua eta elcorra, ez dago iñorbere Vizcaijan aserratu eta sutu ez zanic zabaldu zanian mendi baquetsu oneetatic, gure foruen contra esaten cirian berba ta gaucen barrija. Baña icusiric batetic celaco jaquiturija, centzun eta sendotasunagaz berba eguin eben gure foruen alde, Senaduban bertan euscaldun Senadoriac, sarraquijua sartuten eutsela, eta lotsaturic, mututuric eta cer esanic ez eucala ichi ebela gure foruen contra berba eguin ebana, ceintzubei, au da, euscaldun Senadoriai, esquer onagaz erantzun biar deutsen Vizcaijac, eguingo daben leguez lecu onetanche bertan: icusiric bestetic gueure Erreguiñac eta erreiñuco cortiac ezagutu eta ontzat emon ditubezala eta ichi deuscubezala gueure forubac; eta orainche bere alaco lagun lotsa ta itzal andicoai jaoquezan asmo, ta borondate ona dauquezala gure foruben ganian; gogoraciño onec quendu ditu bildurrac eta sartudau icharopena Vizcaico Señorijo onetaco seme onraduben vijotzetan. Alambere jazo leiteque ez euquitia orain leen laco icharopen oso bat, cergaitic ece, cembat maitiago dan gauza bat, aimbat gachago da, bera galduteco bildurra guztiz quendutia. Orregaitic onelacoric balego; baldin Apoderadu jaunac, ceintzuben erechijac izan oi diran beti, eurac ona etorteco autu ditubezan errijenac eurac, etorri badira batzaar baquetsu onetara gueure forubac quenduco deuscubezan bildurragaz; edo uste balebe ez jaquela beguiratuco biar dan lotsa ta itzalagaz gueure derecho ta zucenbidiai, Señorijoco Diputaciño generalac uste dau esan biar deutsela Apoderadu jaunai, ez daquijela onen bildu-

XXXIX irreiñuco

203


[4]

[5]

[6]

[7]

En concepto de la Diputacion, las circunstancias en que comienzan las útiles y patrióticas deliberaciones de la Junta General, imponen á ésta deberes que en tiempos normales serían menos graves é imperiosos que hoy. Hoy más que nunca deben reinar en el Congreso vizcaino la solemne calma y la generosa abnegacion que cumplen á los representantes de un pueblo tan noble y tan digno como el nuestro, y que si nunca deben faltar, son más necesarios cuando acaba de ponerse en tela de juicio la honra y el derecho del país. Estas mismas circunstancias recomiendan á la Junta General la circunspeccion, el patriotismo y la sabiduría en la eleccion del nuevo Regimiento que está llamada á verificar, porque si en el bienio próximo á inaugurarse, velan por la gloria y el derecho del Señorío, hombres dotados de patriotismo, de prudencia y de sabiduría, el país podrá entregarse tranquilo á sus fecundas y ordinarias ocupaciones, y cuando torne á congregarse só este venerando árbol, verá que conserva inmarchitas sus santas ramas. Llamemos todos, Iltmo. Sr., en nuestra ayuda, en tan solemnes momentos como los presentes, toda nuestra prudencia, toda nuestra generosidad, toda nuestra abnegacion, todo nuestro amor á la honrada tierra en que nacimos, y los trabajos de la Junta serán gloriosos y fecundos. La Diputacion General está completamente segura de que la REINA nuestra Señora, su digno Gobierno y las Córtes de la nacion, jamás consentirán que se vulnere nuestro derecho. Depongamos, pues, toda alarma y fiemos en su justicia y en la ayuda de Dios que há muchos siglos protege visiblemente los fueros buenos usos y costumbres del noble y religioso pueblo vascongado.

204


[4]

[5]

[6]

[7]

rraren apurric bere euqui, eta biurtuten diranian euroen erri eta echeetara, esan daguijuela ona bialdu ditubezanai, Diputaciñoiac icharoten dabela, eta guztijoc icharon biar dogula erreiñuco batzar andi bijen zucentasun eta onradutasunetic, entzungo gaitubezala eta eguingo deuscubela jaocun justicija. Diputaciñoiac uste dau, ain arriscu andiz betericuac diran ezquero, Vizcayaren onra eta oneraco gauzac Junta generaletan asi biar dogun demporac, adierazo biar deutsela, orain bestetan baño bere contu andijago bategaz ibilli biar dabeela. Erabagui biar diran gaucen ganian, bada, berba eguin biar da berotu bagaric, ecergaitic bere aserratu bagaric, erri centzundun, baquetsu eta on baten bialdubai jaoquen leguez; eta au beti eguin biar bada bere, ascozaz gueijago orain, gueure foru eta onriaren ganian ezbaijac imiñi dirianian. Gauza oneec eurocgaitic contuz beguiratu biar dabe Junta generaleco jaunac, celaco jaquiturija eta errijaren amodijuagaz ibilli biar daben, aututeco datozan urte bijetaraco Diputadu ta Erregimentuco Jaunac; cergaitic ece, datozan urte bijetan contu andijagaz badagoz, Vizcaico auquera, escubideXL ta onria zainduteco guizon jaquitun, centzun andico, eta errija maite dabeenac, vizcaitarrac orduban jarraitu leguijue ardura bagaric, beti dauquezan biar ta lan ugari ta andijai; eta barriro batuten garianian arbola veneragarri onen azpijan, icusicodogu ez jacola quendu ta iñausi bere errama santuetatic bat bacarra bere, gueruago senduago eguiten dala, eta bere ostruac berde ta fresco daucazala. Deitu daguijogun bada, ó Jaun guztiz arguitsuba, datozala guri lagundutera gueure centzun guztijari, gueure onradutasun guztijari, gueure eruapen guztijari, eta zoryonez jayo guiñan erri onradu oni deutsagun amodijo gustijari, eta juntetaco biarrac eta erabaguijac izango dira asco, onac, eta mesedegarrijac. Diputaciño generalac sendo sinistuten dau, gure Erreguiña Andriac, bere Gobiernubac eta erreiñuco cortiac ez dabeela iñozbere ichi eta laquetuco quendu daguigubela, leguez ta justicijaz, jaocuzan ta gueure gueuriac dirian forubetatic bat bacarra bere. Ez daigun bada bildurraren apurric euqui; eta icharon daguigun euren zucentasun ta justicijan, eta Jaungoicuaren laguntasunian cein, guizaldi ascotatic onano daguan, guztiz arguiro icusten dan leguez gueureXLI euscalerri on, ta arguitsu onen foru, usadijo eta ecandu oneen alde, bere contura artuten dabela eurac guri zaindu ta gordetia.

XL uscubide XLI leguezgueure

205


1864.3 [a]

[1]

DISCURSO pronunciado por el Sr. D. MIGUEL LOREDO, apoderado de la villa de Portugalete, en apoyo de la moción de varios apoderados que se registra en la páginas 25 al 27 de estas actas. Señores: Pocos esfuerzos se necesitan para apoyar la mocion que acabais de oir; el objeto que encierra es digno, los motivos son sagrados, y el espíritu que en ella se refleja es altamente patriótico y noble. Cuando las cosas se recomiendan por sí mismas, toda recomendacion está de más, y empeñarme yo en hacerla, seria dirijiros la más grave ofensa.

[2]

Bien sabido es de todos, que el timbre mas precioso de nuestra tradicional grandeza es la gratitud; dejadme, pues, que yo llame hoy á las puertas de vuestro corazon, y si comprendeis la solemnidad con que las circunstancias han sellado á nuestros dias, si es cierto que en vuestro pecho vive todavia la misma fé que tenian vuestros padres, y si no habeis renegado de la nobleza é hidalguía que arrulló vuestra cuna, yo no puedo salir desairado.

[3]

Recordad, señores, que ahí afuera hay un árbol y que encima de la mesa está un libro; aquel árbol es el símbolo misterioso de nuestras libertades forales, y este libro las contiene escritas todas; aquel árbol cobija á nuestros pueblos, y este libro les enseña á ser felices; aquel árbol ha visto el huracan de la adversidad y de la ruina que se cernia sobre su copa, y este libro ha sentido caer gota á gota sobre su cubierta la baba de la calumnia, la mancha de la impostura, y el negro borron de la mentira (prolongados aplausos); aquel árbol ha conjurado hasta hoy los terribles amagos de la tormenta, y este libro ha rechazado de sus páginas el empuje del sofisma; finalmente, señores, el dia que aquel árbol caiga, tal vez no haya una mano que lo levante, (sensacion) y el dia que este libro desaparezca..… ah! no hallaremos otro como él en ninguna biblioteca del mundo. (Aplausos y bravos repetidos).

[4]

Un sentimiento embarga mi alma y una pena amarga pesa sobre mi corazon hoy lleno de entusiasmo. Soy vizcaino, señores, y desconozco y no entiendo la lengua de este país, que se sienta en la cúspide de la historia de los pueblos. Muchas veces he oido hablar de las riquezas que encierra, pero nunca he comprendido su belleza; y sin embargo, señores, yo he aprendido dos palabras nada mas, pero que son tan grandes..… mas grandes aun que todo el diccionario de nuestro sábio Larramendi; son dos palabras sagradas que subyugan el ánimo y que están grabadas en el corazon de los hijos de estas montañas; son dos palabras que hacen el encanto de nuestras almas; son dos palabras..… (Grande sensacion). ¿Sabeis cuáles son, señores? ¡JAUNGOICOA ETA FORUAC!!! ¡DIOS Y FUEROS! (Bravos, vivas y aplausos prolongados). Ante Dios bajamos todos la cabeza, y ante los Fueros levantamos el corazon con las dos manos. ¡Ved, señores, si somos grandes! ¡Qué estraño és que nos envidien tanto! (Bien, muy bien).

[5]

No há mucho tiempo, señores, que la causa de la verdad y justicia de este monumento foral ha sido sometida á la discusion de la alta cámara. A nadie provocábamos y todos habian aprendido á respetarnos; nuestros pueblos vivian en paz, y eran felices, pero su felicidad y su paz era mirada con envidia y hasta con sobresalto. 206


1864.3 [a]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

DON MIGUEL DE LOREDO, Portugaleteco urico Apoderadu Jaunac, acta oneen 25 tic 27 rarteco hojetan escribiduric daguan, beste Apoderadu batzuben escabidiaren alde eguindaco BERBALDIJA. Jaunac: Ez dago aleguin andijen premiñaric, orainche entzun dozuben escabidia sendatuteco: bera beragan da diña ta balijo andico gauza baten ganecua: da premiña andijac eraguiña: eta beragan sarturic daguana, eta bertan icusten dana, guztiz egoqui jaoca gure provincijari, eta guizon arguitsu ta odol garbicuai. Gauzac berez onac diranian, alperric da euren alde berba eguitia, eta baldin ni onelacoric eguiten tematuco vanintz, izango litzateque eguitia zubei iraunic andijena. Guztijoc ondo daguizubena da, gure anditasun aitaric seme igarotecuan arguitasunic gueijen botaten dabena dala esquertsubac izatia. Ichi eguidazube deitu daguidala nic gaur zuben vijotzetaco ateetan, eta adituten badozube aurquituten garian egoera estu eta larrija, gueure egunetan oraintzuban igaro diran guertaerac gaitic; eguija baldin bada zuben vijotzetan oraindic badiraubala zuben gurasuac euquen fedia; eta ucatu ez badozube seme odol garbico, eta arguitsuben izate, umiac ciñenian ceunquena, ecin ni lotsaturic guelditu neitegue. Gogoratu eguizube, Jaunac, or campuan daguala arbola bat, eta mai orren ganian liburu bat: campuan daguan arbolia irudituten ditu gure foru, usadijo eta oiturac; eta eurac guztijac dagoz escribiduric liburu orretan: arbola aren querizpian dagoz gorderic gure errijac; eta liburu onec iracasten deutse, celan izango diran zorijonecuac: arbola arec icusi dau bere erramen orrijetan, bera galdu gura eben arerijuen ecacha eta trussuba: eta liburu orren azalaren ganera tantaca jausi da asmaciño donguen adurra, eregui deutsezan gaistaquerijen natu eta manchia, eta guzurraren borroi baltza; (Chalo, eta ederto andijac) arbola arec goitu ditu gaurco eguneraño ecacharen cemai guztijac; eta liburu onec jaurtigui ditu beragandic, guzurrezco asmaciñoien esetsijac: azquenic, Jaunac, beera jausten danian, (Guztijac dagoz arrituric) or campuan daguan arbolia, ez da menturaz aurquituco noc bera jaso; eta liburu ori galduten danian..… ¡ah! ez dozube aurquituco bera laco bat munduco liburutoqui guztijetan. (Chaluac, eta ederto diadarrac bein ta gueijagotan). Min andi batec conortbagaturic dauca nire arimia, eta naibague samin bat daucat neure vijotz, dana issiotu ta sututa bere senetic urten aguiñian daguanaren ganian. Vizcaitarra naz, Jaunac, eta alambere ez daquit, ez dot adituten emengo berbeta, munduco erri guztijen barri eta guertaeren garaijan iminiric daguana. Sarritan entzun dot, cein aberatsa dan eusqueria, baña iñozbere ecin aditu izan dot bere edertasuna; eta alambere nic, Jaunac, icasi ditut berba bi bacarric, baña ain dira andijac ….. gueure Larramendi jaquitunaren diccionarijo guztija baño andijaguac: dira berba santu bi, estutu eta lotuten dabeenac gure adiña; eta itsatsi ta josiric dagozanac mendi oneetaco semeen vijotzetan: dira berba bi, gure arimac pocez zoraturic iminten ditubezanac: dira berba bi..… (Guztijac dagoz mirariz). Badaquizube, Jaunac, ceintzuc diran? ! JAUNGOICUA, ETA FORUBAC !!! (Chalo, eta ederto diadar andijac). Jaungoicuaren aurrian guztijoc beeratuten dogu buruba; eta Foruben aurrian, goratuten dogu vijotza escubijacaz. Beguira, Jaunac, etegarian andijac ¿Ce mirari da bada, bestiac guri ondamuz beguiratutia? (Ondo, ederto). Ez da dempora andiric, Jaunac, aucija imiñi jaquela gure Foruben eguija ta zucentasunari: euren contra eta alde berba eguin da Senaduban. Guc ez deutsagu iñori aupaduric eguin; eta guztijac icasi eben, guri lotsaz beguiratuten: gure errijac baquian egozan, eta ciran zorijonecuac; eta euren baquiari beguiratuten jacon ondamuz, baita bere icaraz. 207


[6]

Un Senador, cuyo nombre no consentiré nunca que mi lengua repita en este augusto recinto, (muchos bravos y aplausos) tuvo el valor bastante para colocarse á la cabeza de nuestros enemigos y hacerse eco de sus clamores é invectivas, arrostrando con serenidad la impopularidad mas grande. Sus ataques fueron tan rudos como atrevidos; saludó con mofa á este árbol frondoso de nuestras libertades pátrias; habló sin respeto de esta tierra tan llena de glorias y de virtudes; recordó con sarcasmo nuestro tradicional pedrusco, colocando la chanzoneta y el insulto sobre ese antiguo sitial que ocuparon tantos reyes, (muy bien) y estendió tambien una mano irrespetuosa hasta la digna Diputacion de Alava, nuestra provincia hermana, para arrancar de su frente la aureola de la verdad que circundaba sus sienes.

[7]

Tanto atropello, semejante agresion, hubo de lastimar necesariamente la dignidad y alto decoro de esta tierra hidalga, que solo puede respirar atmósferas de nobleza y lealtad; á todas partes llegó el eco siniestro del golpe, y de todos los pechos brotó el entusiasmo, y todos los vizcainos levantaron sus sentimientos unidos y compactos, y los depositaron sobre ese altar, para protestar ante el cielo de lo amargo de su dolor y de la injusticia del ataque. Los senadores vascongados, esos buenos y esclarecidos hijos que llevan nuestra misma consigna de no permitir que nadie dirija la irreverencia y el denuesto á este insigne monumento de nuestras franquicias, levantaron su voz y con la energía digna de la causa porque combatian, esgrimieron con soltura las armas bien templadas que presta la ciencia. A los argumentos del adversario batallador opusieron pruebas y convicciones firmes y bien robustecidas, no escucharon sus bufonadas y señalaron con el estigma del desprecio la ambicion de sus pretensiones, y á los insultos y á la osadia no contestaron; ¿sabeis por que? porque los abortos de la maledicencia no llegan nunca hasta aquí; esos dardos emponzoñados, que fraguan la ira y la destemplanza, se embotan siempre al llegar á nuestras fronteras, y caen por tierra sin fuerza ya para herir. (Muy bien, muy bien).

[8]

Ah! ínclitos defensores de nuestra causa, escuchad nuestros votos! Egaña y Aldamar, vuestros nombres han alcanzado entre nosotros el don precioso de no morir nunca. Vizcaya os contempla con noble orgullo, todos los pueblos representados hoy aquí en este templo de nuestras sacrosantas leyes, os aclaman y os bendicen; vosotros sereis siempre el baluarte seguro de nuestros venerandos Fueros, y cuando la tempestad arrecie, cuando este altivo roble sienta aproximarse la ráfaga de la desolacion que quiera desgajar sus ramas, (sensacion) recordad, insignes campeones del derecho, la unánime y ardiente aclamacion con que hoy os saluda esta asamblea popular, que sentada só el árbol de Guernica, coloca la manifestacion de su gratitud y de su admiracion sobre este libro inmortal de nuestro Fueros. Habeis sido nobles, habeis sido leales, habeis defendido á vuestra madre pátria. ¡Qué el cielo os lo premie mientras nosotros os admiramos agradecidos! (Bravo, muy bien).

[9]

Señores, todos vosotros habeis leido con religioso entusiasmo los discursos de nuestros Senadores; hoy repetís sus nombres con la emocion y con las lágrimas que ahora derraman vuestros hijos. Que no se apague este fuego sagrado que tanto nos enaltece; que se comunique de pecho en pecho; que se difunda por todas partes; que nuestros corazones

208


[6]

[7]

[8]

[9]

XLII

Senadore bat, ceñen icena ez dodan aitatuco lecu santu onetan, Chalo, eta ederto diadar andijac) azartu zan, jarten gure arerijuen aurrian, euren buru eguinic, zucenduteco guri bere bitartez, euren diadar ta ciricaden esetsijac, jaramonic eguin baga, icustiari, guztijac beguiratuten eutselaXLII igüin, gogobete, eta oztasunagaz. Bere esetsijac ciran ain senduac, cein azartubac: barre eta burla eguin eutsan gure Foruben arbola orritsu oni: lotsa guichigaz berba eguin eban, glorija eta birtutez ain beterico erri onen ganian: aitatu eban destañaz, aitaric seme jatorcun itzalagaz beguiratuten deutsagun gure arri troscua; berba eguiten ebala chanchaz, eta lotsabaquerijagaz, aimbeste erregue bertan jarrita egon diran, anchiñaco lecu orren ganian: (Ederto) baitabere luzatu eban bere escuba lotsa bagaric, Aravaco Diputaciño duin, gure aiztaganuntz, quenduteco bere becoquitic, bertan inguruz iminita eucan eguijaren apaingarrija. Aimbeste azartasun, eta aimbeste lotsagalduquerijari, nai ta ez beguiratu biar eutsen penaz eta naibaguez erri onetaco seme arguitsuben odol garbi eta onriac, ceintzubetan ecin aurquitu leitequian prestutasuneco eta leijaltasuneco arnasia baño: lecu guztijetara eldu zan, esetsi zorigaistoco onen barrija: eta guztijen bularrac sutu ciran, eta vizcaitar guztijac asi ciran diadarrez, eta euren diadar eta erechijac imiñi citubezan altara orren ganian, eracusteco cerubaren ta lurraren aurrian euren peniaren anditasuna esetsi ain bidebagacuagaitic. Euscaldun Senadoriac, orraco seme on eta arguitsu, erabaguita dauqueenac guc guztijoc leguez ez daguizala iñoc charto erabilli gure Foru, usadijo, eta ecandu onac, eta ez daguijuela iñoc eurai burlaric eguin, jaso eben euren boza, eta euren aomiñian erabillen gueija duin zan leguez, azartasunagaz atera citubezan jaquiturijaco armac euren lequetatic. Arerijo guerraijaren argudijuai jarqui jaquezan errazoe senduaquin; bere burlai ez eutsen jaramonic eguin, bere gurari ta asmubai destañaz beguiratu eutsen; eta bere lotsagalduquerija eta arroquerijari ez eutsen erantzun. Badaquizube cergaitic? Charto berba eguiten dabenen bozac ez diralaco elduten iñozbere onaño; lantza, satarri ta berenoz beterico, aserre ta berotasunetic datozan orreec, mostuten dira beti gure errijaren muguetara elduten diranian, eta lurrera jausten dira, iñor jo, eta zaurituteco indarric ez dauquela. (Ederto, ederto). Ah! Gure Foruben gordetzalla arguitsubac! Entzun eguizube celacuac diran gure eraspen ta gurarijac zubecganaco. ¡Egaña, eta Aldamar! Onezquero ecin iñozbere aztu leitequez gure artian zuben icenac. Vizcaijac pocez eta arroquerijaz beguiratuten deutsube: erri guztijac, ceintzuben Apoderadu jaunac dagozan gaur emen, gure legue santuben templu onetan, diadarrez bedenicatuten zaitube: zubec izango zare beti, gure Foru beneragarrijen baluartia; eta ecach eta trussuba gueituten danian; eta arbola lodi eta goratu orrec icusten dabenian urreratuten dala galdumendico assebumbada bere besangac ausi gura deutsazana, (Guztijac jarten dira arrituric) gomuta zaitece legueen martiz ta gudari senduac, celan esquerrac emoten deutsubezan eta agurrac eguiten errico gentezco batzar guzti onec oso osoric eta batera, ceñec jarriric Guernicaco arboliaren azpijan, iminten daben gure Forubetaco liburu betico onen ganian, celan mirariz beguiratuten deutsuben, eta erantzun esquer onagaz. Izan zare prestubac, izan zare leijalac, zaindu dozube ceuben errija, cein dan ceuben ama. Cerubac sarija emon daguizubela, guc mirariz esquerrac emoten deutsugubezan artian. (Ederto, guztiz ondo). Jaunac, zubec guztijoc iracurri dituzube poz andijagaz gure Senadoreen berbaldijac: gaur barriro aitatuten dituzuben euren icenac pocezco malco, zuben semiai orain darijezanacaz. Ez dedilla amatau, aimbesteraño goratuten gaituzan su santu au: bular batetic bestera igaro dedilla: alde guztijetatic zabaldu dedilla: gure vijotz guztijac, vijotz bacar baten cutsela

209


se unan en un solo corazon y nuestras almas en una alma sola; sea, señores, este libro el objeto de un eterno cariño y el tesoro porque velemos siempre. La Reina, nuestra Señora, nos mira con interés y tiene con nosotros una palabra empeñada. Ella la cumplira, esperémoslo, porque hoy es la heredera de la lealtad y de la nobleza que la legáran cien ilustres Reyes. [10] Señores, voy á concluir; hagamos hoy manifiesta la sincera espresion de una gratitud eterna. Que nunca nos llamen ingratos; antes el olvido que esa nota que envilece y degrada. Tan infame dictado no se halla en ninguna de nuestras tradiciones y nuestra sangre le rechaza y le combate. (Muy bien). [11] Por eso, cuando en nuestras romerías, cuando en medio de la alegría de nuestras fiestas recuerde nuestra alma conmovida la historia de estos dias, demos holgura y espansion al afecto; si el corazon quiere entonces dilatarse, que se abra por completo, y si nuestra conmocion quisiera salir fuera, respiremos; no ahoguemos ni un momento la fuerza del entusiasmo ¿quién será capaz de poner barreras al patriotismo? Gritemos sí ¡¡VIVAN LOS FUEROS!! (Las espresiones de entusiasmo interrumpen la palabra) pero uniendo á este grito de espansion el recuerdo de nuestros defensores y los nombres de todos los que han sostenido nuestro derechos y han puesto su pecho por broquel y firme escudo que defienda este templo, ese libro y aquel árbol. He dicho. (Muchos bravos y repetidos aplausos. La emocion es muy grande).

210


batuXLIII ditecela; eta gure arimac, arima bacar beten. Beguiratu daguijogun beti, Jaunac, liburu oni, abeguiric samurrenagaz; eta gorde daguigun beti, balijoric andijeneco gaucia leguez. Gure Erreguiña Andriac berarizco amodijuagaz beguiratuten deuscu: berba bat deuscu emonic: berac zaindu eta beteco dau: alan icharoten dogu: cerren gaur beragan dagoz, eun erregandic etorri jacozan prestutasun eta leijaltasuna. [10] Jaunac, amaitutera nua: eracutsi daguigun gaur gure esquer ona: ez daguigubela iñoz emon esquercharrecuen icenic: leenago aztuta guelditutia, onelacoric gugaz jazotia baño. Ez da aurquituten onelaco gauza zatarric gure asabetan: gure odolac gugandic botaten dau, eta beragaz gudan diardu. (Ederto). [11] Orregaitic gure erromerijetan, gure jaijetaco olgantzetaco pozaren erdijan, gogoratuten danian gure arimia egun oneetaco guertaeracaz, atseguin eta gozotasunez bete gaitian. Vijotzac orduban zabaldu gura badau, zabaldu dedilla guztiz: eta gure vijotzetaco su eta berotasunac campora urten gura badau, arnasa artu daguigun: ez daguigun ito une bacar baten bere gure pozaren berotasunaren indarra: nor izango da, errijaganaco amodijuari muga ta esijac iminteco duin? Esan daguigun bada diadarrez, bai: ¡ VICI BEDIZ FORUBAC ! (Euren poza adierazo gura dabenen berba ta diadarrac ez deutse ichiten jarraituten) baña alcartuten ditugula pocezco diadar onegaz gure gordetzalleen gomutia eta gure auquera ta escubidiac zaindu ditubezan gustijen icenac; eta euren bularra imiñi dabenenac jagola ta ezcutu sendotzat zainduteco lecu au, liburu au, eta or campuan daguan arbolia. Amaitu dot. (Ederto diadar andijac: chaluac barriro ta barriro. Guztijac dagoz euren senetic urtenda leguez).

XLIII

batu

211


1865 [a]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

ALOCUCION Que la Diputacion General del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, dirije á los marineros que forman el contingente del semestre actual, para el servicio de los buques del Estado.-Bilbao 2 de Abril de 1865. VOLUNTARIOS VIZCAINOS: Hacía mucho tiempo que el Muy Noble y Muy Leal Señorío de Vizcaya, no enviaba sus hijos al servicio de los buques de la Real Armada, por no habérselo ordenado su ESCELSA REINA y SEÑORA DOÑA ISABEL II. Hoy S. M. la REINA (Q. D. G.) ha hecho uso de su régia prerrogativa; y vosotros os habeis prestado gustosos á vestir el glorioso uniforme de la Marina Española; coadyuvando al cumplimiento de este deber foral. Al acercarse el momento solemne de que os aparteis del Noble Solar dó nacísteis, vuestra Diputacion General, como Jefe privativo de la marinería de Vizcaya, se cree obligada á dirijiros su voz de consejo. Pensad que la circunstancia de ser Vizcainos y Españoles, si és muy gloriosa, os impone deberes tan grandes como nobles, pues vuestros antepasados dieron ejemplos insignes de honor, de hidalguía y de valor donde quiera que las naves españolas hicieron ondear el pabellon esplendoroso de Castilla. Pensad que habeis nacido en la pátria de Machin de Munguía, de Bertendona, de Martinez de Recalde, de Mazarredo, y de tantos otros como en la nobilísima carrera que emprendeis, han honrado la historia de España, al par que la de su País; y que Vizcaya espera correspondereis dignamente á su gloria y su honra inmaculada. Cumplid bien y fielmente los deberes que os correspondan: sed modelos de subordinacion y respeto hácia vuestros Jefes y superiores; amad á vuestros compañeros cualquiera que sea la provincia donde hayan nacido, pues todos sois hermanos, como hijos de la hidalga y altiva Nación Española; que si en algo rivalizais con ellos, sea únicamente en valor, celo y lealtad en el desempeño de vuestras obligaciones. Y el Señorío, así como ahora os protege al amparo de sus venerandas instituciones, os aclamará como dignos hijos suyos cuando regreseis á vuestros hogares Así llenareis las aspiraciones de todo el País y llevareis siempre con vosotros el cariño y consideracion de la que se enorgullece en ser Vuestra Diputacion General. JOSÉ NICETO DE URQUIZU. JOSÉ DE ZABÁLBURU. ARÍSTIDES DE ARTÍÑANO, Secretario.

212


1865 [a]

Vizcaico Diputaciñoe Generalac orain lelengo sei illabetetan erregue-ontzijetan servietara duazan Mariñelay zucenduten deutsan verba-aldija Bilbon aprillaren 2 jan 1865 garren urtian.

[1]

VIZCAITAR VOLUNTARIJUAC: Dempora asco da Vizcaico Señorijo leijal eta nobliac bialduten ez ditubala bere semiac Erregue-ontzijetan servietara, gure ERREGUIÑA eta SEÑORA DOÑA ISABEL bigarrenac alan aguindu ez dabelaco. Gaur bada ERREGUIÑA eta SEÑORA onec, berari jaocan leguez, emon dau aguindu au, eta zubec poz pocic etorri zaré Españaco Mariñalen uniforme edo jantzi glorijaz betericua artu eta imintera, onelan betétan dogula guere Foruac eracusten deuscun obigacinoetatic bat.

[2]

[3]

Eldu da ceubec jaijoten icusi cendubezan errijac ichiteco demporia, eta motivo onegaz Diputaciñoc Generalac, Vizcaico Mariñerijaren aparteco nausi leguez, gura izan dau zubei emotia bere conseju eta zucenvidiac.

[4]

Pensau eguizube celan zarian batera Español eta Vizcaitarrac, eta celan circunstancija onec izanic berez glorijaric andicuena, iminten deutsubela obligacinoe estu eta berarizcuac, bada jaquin da euquibiar dozube, celan zuben asabac munduco baster eta lecu gustijetan, ceintzubetaraño Españaco ontzijan eruan eben Gaztelaco bandera arguitzuba, emon citubela honra, valore eta azartasuneco ejempluric argui eta ederrenac. Gomutan zaitecé celan jaijo izan ciñan Machin Munguía, Bertendona, Martinez de Recalde, Mazarredo eta beste guizon entzute andicuenac jaijo ciran lurrian, eta eurac leguez honradu biarco dozubela, orain asten dozun carrera, edo estaduban, Españaren eta zuben Vizcaijaren historija edo jazoeraco liburuba, Señorijo onetaco seme eguijazazcuac zubec gandic icharoten daben leguez.

[5]

[6]

[7]

Bete eguizubez bada, ondo eta leijaltasunic andijenagaz ceubei jaotzubezan obligacinoiac: gorde eguizubez errespetoric goratubenagaz ceuben nausijen aguindubac: maitetu eguizubez ceuben lagunac, izanarren eurac beste provincijitan jaijuac, cergaitic guztijoc zarelaco anayac, Españaco erreñu anditazunez betericuaren semiac leguez; eta baldin euracaz disputa edo ezdabaidenbat euquico bacen dubé, izan deitiala bacar bacarric ceuben valore eta leijaltasuna eracusteco, ceuben oligaciñoiac bete biar dituzuben gaucetan; eta orduban, Señorijo onec orain amparétan zaitubézan leguez, bere foru eta leguiay beguiraturic, biurtzen zarénian ceuben echétara, artuco zaitubez abegui on eta gracijaric ugarijénacaz, bere seme duin eta leijalac leguez. Modu onetan beteco dituzubé Vizcay guztijac zubegan imiñi dituban asmo eta esperantzac, eta eruango dituzube beti ceubecaz ceuben Diputaciñoe Generalaren amodijo eta gomuta atseguintzubénac. JOSÉ NICETO DE URQUIZU. JOSÉ DE ZABÁLBURU. ARÍSTIDES DE ARTÍÑANO, Secretarijua.

213


1866.1

[1]

SEÑORES: Siento la más grata y viva emocion al tener la honra de presidir, en nombre de la REINA NUESTRA SEÑORA (Q. D. G.), vuestras seculares asambleas á la sombra del árbol venerando donde se han sentado tantos magnánimos reyes, y desde el sitial que han ocupado tantos magistrados ilustres.

[2]

Ha mucho tiempo que me inspiraba profunda simpatía esta hidalga tierra, porque mi larga residencia en otra de las provincias que por escelencia llamais hermanas, me habia hecho conocer vuestras antiguas y patriarcales instituciones y la pureza de costumbres, los sentimientos religiosos y el amor á la patria, á la familia y al trabajo que caracterizan al pueblo Vascongado. Mi permanencia entre vosotros ha aumentado el afecto que ya profesaba á este privilegiado país y mi constante anhelo se cifra en cooperar á su dicha y á la conservacion de la envidiable tranquilidad que goza.

[3]

Recorriendo la historia de los insignes Corregidores que durante más de cuatro siglos han representado aqui la autoridad real, comprendo cuán noble y elevada es la mision que como tal desempeño entre vosotros, y esta conviccion de la importancia de mi cargo y de la superioridad de los que en él me han precedido, me hace sentir doblemente la inferioridad de mis condiciones para corresponder á la honra que me cabe y á los merecimientos de esta tierra calificada por graves historiadores y genealogistas de uno de los mayores solares del mundo. Pero si no cuento con las dotes que atesoraban los Gonzalo Moro, los Berástegui, los Colon de Larreátegui, los Laserna y tantos otros eminentes magistrados que me han precedido en este puesto, cuento con una firme voluntad y un sincero y ardiente deseo de coadyuvar á vuestro bien y prosperidad, y la única recompensa á que aspiro, es á la de que, cuando S. M. la Reina se digne poner término á mi mision entre vosotros, conserveis algun afectuoso recuerdo de mi, en cambio de los indelebles y gratos que de este noble y generoso pueblo conservaré mientras viva. Cumpliendo lo acordado por el Señorío en su junta celebrada el 22 de Julio de 1864, voy á daros cuenta en nombre de vuestra Ilustrísima Diputacion general, de su gestion administrativa en el bienio que está terminando.

[4]

[5]

[6]

Durante estos dos años ha recibido el Señorío de Vizcaya nuevos testimonios del vehemente deseo que anima á S. M. la Reina y á su ilustrado gobierno de ver siempre en aumento la paz y felicidad de esta tierra donde florecen la nobleza y la virtud; y de ello son testigos irrecusables vuestros celosos comisionados en córte que pueden deciros cuán dispuesto han hallado siempre al Gobierno á conciliar todos los intereses y á apoyar todas aquellas medidas encaminadas al bien de este antiguo y glorioso solar. La Diputa214


1866.1 [a]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

DONE ANTONIO MARIA FERNANDEZ JAUNAC, Vizcaico Corregidoria dan leguez, Vizcaico Junta Generalai asiera emotera juazanian, Garagarrillaren bigarren egunian, milla zortzireun eta irurogueta seigarren urtian, iracurrita, eguin eban BERBALDIJA. Jaunac: Pocez eta atseguiñez bete eta gañez eguinic aurquituten naz, icusten nazanian onra ain andijan, cein dan izatia zuben buru, eta zucentzalla, gueure Andra Erreguiñaren icenian, (Jaungoicuac bera zaindu eta gorde daguijala) aimbeste guizalditic ona eguiten dituzuben batzarretan, arbola beneragarri onen guerizpian, nun aimbeste Erregue altsu jarri diran, eta nun aimbeste Magistradu egon diran. Dempora andija da nire vijotza daguala lur arguitsu onetara etsigui eta itsatsija: cergaitic ece, egon nazan leguez luzaro, ceuben aiztiaren icena emoten deutsazuben beste provincija euscaldun baten, orduban ezagutu nituen zuben anchiñaco Asabetatic etorrita daucazubezan legue onac; ceuben errijaganaco, ceuben familijaganaco, eta laneraco ta biarreraco daucazuben amodijo, ta gogua; zuben oitura garbijac, zuben fede vici eta sendua, ceintsubec beste erri guztijen artian, arguitsu eta ezagun eguiten dabeen Euscalerrija. Zuben artian naguanetic ona barriz, gueitu da nigan lur dontsu eta zorijoneco oneganaco, leendic bere baneucan etsiguitasun eta borondate ona; eta alan nire aleguin eta lan guztijac beti zucenduco dira, erri au berau zorijonecuago eguitera, neure aldetic al dodan bestian onetaraco lagunduten deutsubedala; eta onelan beste erri guztijac beroni ondamuz, eta inbidijaz beguiratuten deutseen baque zorijoneco, eta atseguintsuan beroni iraun eraguitia. Iracurten ditudazanian, lau guizaldi baño dempora gueijaguan, Erregue bera irudituten dabeela, emen egon diran Corregidore Jaun arguitsuben eguitadac, ezagututen dot, ce onraduba, eta goratuba dan zuben artian daucadan lecuba: eta neure lanteguijaren balijo andijaren ezaneria; eta jaquitiac, ni baño cembat andijago izan ciran, ni baño lenagoco Corregidore Jaunac, atsecabetuten nau oraindic gueijago, icusiric eurac baño cembat chiquijagua nasan ni, eguiten jatan onriari ondo erantzuteco, eta diña daneraco lur au, ceñegaitic esan, eta escribidu dabeen guizon guztiz jaquitunac, berau dala munduco lur, eta erriric oneenen bat. Baña ez banaz bere ni, ciran lacuac Gonzalo Moro-ac, Berástegui-ac, Colon de Larreátegui-ac, Laserna-ac, eta lecu onetan ni baño lenago egon dirian aimbeste Magistradu Jaun; alambere daucat borondate sendo bat, eta gurari cintzo eta vici bat, lagunduteco zubei, zuben oneraco izango diran gauza guztijetan: eta onegaitic nai dodan sarija bacarric da, Erreguiña andriac zuen artetic beste lecuren batera bialduten nabenian, nire gomuta onen bat nosbait euqui daguizubela; bada ni bere, vici nazan artian gomutauco naz, eta pocez acordauco naz, provincija arguitsu, odol garbico, eta prestu onegaz. Orain bada cumplietan dodala Señorijuac erabagui ebana, Garagarrillaren ogueta bijan, milla zortzireun, eta irurogueta laugarrenian euqui eban batzarrian, nuatsube emotera, zuben Diputaciño General, guztiz arguitsubaren icenian, laster amaitutera duazan urte bi oneetan, provincija au gobernetaco artu dituzan neurrijen contuba. Urte bi oneetan artu ditu Vizcaico Señorijuac ezagungarri barrijac, jaquiteco, celaco gurari vicijac daucazan gure Erreguiña Andriac, eta bere Gobiernu arguitsubac, icusteco, alan dan leguez, beti ugarituaz duazala baquia eta zorijontasuna, odol, ta jatorri garbija eta virtutia loratuten diran lur onetan. Eguija au ciurtauco dabe, Madrillen daucazubezan Comisionadu arduratsu, ta beguiratubac, ceintzubec esan leiquezuben, ce prestauba aurquitu dabeen beti Gobiernuba, provincija onen oneraco dirian gauzac, bestia215


cion general cumple con un deber de conciencia tributando en ocasion tan solemne como la presente un nuevo voto de gracias al Gobierno supremo de la nacion y á los buenos patricios que cerca de él han representado al Señorío por la buena voluntad y el patriotismo de que uno y otros han dado pruebas. [7]

Por los estados remitidos á todos los Ayuntamientos del Señorío, referentes á la entrada é inversion de caudales, acompañados del presupuesto de gastos para el inmediato ejercicio, habreis podido formar ya una idea exacta de cuanto se refiere á la parte económica que por su índole exige tambien mas detencion en su exámen. Siendo este el primer trabajo de su clase que se os presenta en esta forma y á pesar del celo é inteligencia de vuestra Contaduría, adolecerá de imperfecciones que vuestra ilustracion y el tiempo irán corrigiendo. El Regimiento general y Padres de provincia convocados en virtud de lo prescripto por el país, con la debida anticipacion, han evacuado su comision de exámen formulando el dictámen que está sobre la mesa para someterlo á vuestra aprobacion.

[8]

Desembarazado en esta sucinta reseña de una parte tan importante de toda administracion, considero como primer deber y no dudo que os asociareis á mi gustosos, el dar gracias al Altísimo por la inmensa misericordia con que nos ha preservado de una calamidad que ha afligido á una gran parte de nuestros hermanos en muchas provincias de la Península, alguna de ellas confinante con la nuestra y con la que tenemos muchas y frecuentes relaciones.

[9]

En cuanto ha sido dable, se han tomado todas las precauciones posibles para precavernos de los efectos de la epidemia. Tal vez estas precauciones han contribuido á salvarnos del mal, porque estaban basadas en las ideas sanitarias que predominan hoy en la mayor parte del mundo, en vista de las repetidas invasiones de la enfermedad asiática, y que consisten en combatir y aislar la enfermedad por los medios empleados con éxito para evitar la propagacion de otros contagios. Pidamos humildemente á Dios que continúe favoreciéndonos como se ha dignado hacerlo el año último, preservándonos en lo sucesivo de semejante desgracia.

[10] Aunque invirtiendo algun tanto el órden de los sucesos, voy á recordaros otro notable ocurrido en este biénio: me refiero á la vista que SS. MM. en compañia de SS. AA. los Sermos. príncipe de Asturias é infanta Doña Isabel, se dignaron hacer á este ilustre solar. El espontáneo entusiasmo, las pruebas de amor y respeto de que fueron objeto los régios huéspedes, do quier que se presentaron, puede decirse que fueron el mas elocuente homenage que recibieron. Sin escitacion de ningun género, Vizcaya entera dispuso y tributó tan sencillo como grandioso homenage que fué acogido de la manera mas tierna y expresiva, dejando la régia magnanimidad gratos recuerdos que este Señorío conservará imperecederos.

216


caz alcartuteco, eta emengo oneraco dirian gauzai indarra emoteco. Diputaciño Generalac bete eta cumplietan dau, bere conciencijac iminten deutsan aguindu bat, onelaco demporia dan bassen egoqui eta berarizcuan, esquerrac emotiagaz Erreiñuco Gobiernubari: eta emengo gauceen ganian beragaz berba eguin, eta tratetaco bialduta daucazan guizon, euren errijen maitetzallai, arguiro eta sarritan eracutsi dabeen borondate on, eta arduriagaitic eureen errijaren alde, eta oneraco gaucetan. [7] Señorijoco Ayuntamentu guztijai bialdu jaquezan estadubetatic, artu eta emon dirian diru eta caudalen ganian, laster izango dirian egercicijuetan eguiteco presupuestu bagaz batera, ezagutu ciñaije arguiro, economijari jaocan guztija; cein dan, bere esamiña astiruagua escatuten daben gauza bat, bera balijo andico gauza bat dalaco. Izanic au, bere erricoXLIV lelengo lan, onelan presentetan jatsubena; eta izan arren andija zuben contularijen jaquiturija ta arduria; alambere euquico ditu utseguiteren batzuc, zubeen arguitasunac eta demporiac zucenduaz juango diranac. Erregimentu generalac, eta Provincijaco Gurasoac, batzaarra eguin dabeena, provincijac erabagui dabenaren indarrez, aurrez, biar zan leguez, euren lana eguin dabe, esamiñaubagaz, emoten dabeela euren erechico paper, zuen aprobaciñoiaren mendian jarten dabena, cein daucazuben or maijaren ganian. [8] Gueldituten gariala administraciño guztijaren, balijo ain andico gauza baten ardura bagaric, emon deutsubedazan arguitasun ta barri labur oneecaz; uste dot, lelengo eguin biar dodan gaucia dala, eta ciur nago, neure erechijagaz pocic alcartuco zareela, Jaungoico andijari esquerrac emotian eguin deuscun mesede andijagaitic, ez deuzculaco guri bialdu, Erreiñu onetaco provincija ascotacuai leguez; eta euretatic bat edo bat, gueuriari ucututen deutsan, eta beragaz artu emon andijac daucaguzan provincija bati leguez, gu ichiten gaituzala, guri gach au, izurrija, coleria bialdu bagaric. [9] Al zan bestian, artu dira neurri guztijac, izurrijari sarrera guztijac zarratuteco. Menturaz artu dirian neurri oneec balijo izan dabe, gachetic, izurritic, coleratic gu libretaco; bada eurac dira gaurco egunian mundu guztijan osasuneraco artuten diran neurrijac, icusiric ain sarritan jatorcula Asiaco gacha, izurrija, coleria; eta neurri oneec dagoz gachari gogor eguitian, eta gacha bacartuta imintian, beste batzubei itsatsi ez daquijuen; eta orainguan beinicben ondo urten deuscu. Baña alambere autortu biar dogu, confesau biar dogu, Jaungoicuaren ontasunac, bere guganaco, berarizco erruquijac, Ama Doncella Marijaren, eta San Roque glorijosuaren bitartecotasunagaitic, ceintzubei deutsen erri onetacuac debocino ain andija, libraubac izan gariala; bada bestelan beste neurri guztijac, utsa balijoco eben. Orregaitic lelengo emon daguijegubezan esquer andijac, eta guero escatu daguijegun humiltasunagaz, arren aurreruntzian bere jarraitu daguijuela guri mesediac eguitiari, igaro dan urtian eguin dabeen leguez, alaco zorigaiztotasunetatic libretan gaitubezala, arimiaren oneraco izango bada. [10] Guertaeraen errencadia cerbait nastau eta goibetuten dodala bere, gogoratu eraguitera nuatsube, igaro diran urte bijetaco demporan jazo dan beste guertaera ospetsu bat. Naoca Erreguiñac, Erreguiac, Asturiasco Principiac, eta Infanta done Isabelec lur onetara eguin ebeen etorreriari. Emengo gentiac eurenez aguertu ebeen atseguin, gozotasun, eta pozari; bada emon jaquezan amodijozco eta obediencijaco ezaugarrijac, eldu cirian lecu guztijetan, adierazoten dabe ciurtasunic andijenagaz, celaco abegui on, eta samurragaz artu cirian, eta eurac benetan maite dituzubela. Iñoc bere iguitu eta ciricatu bagaric, eurenez, eta borondate oso bategaz, Vizcai guztijac erabagui eban eguitia, eta eguin eutsan Erreguinari alaco abegui gozua, cein Erreguiñaren ain gogocua izan zan; eta orregaitic Erreguiñac berac bere Provincija oni eguin eutsazan, iñozbere aztuco ez jacozan mesede eta esquintzarijac. XLIV

erico

217


[11] La cuenta de gastos que, prévia la autorizacion de costumbre, se han causado con tan fausto motivo y cuya cuarta parte ha satisfecho la benemérita villa de Bilbao, segun lo establecido en casos análogos, queda tambien sometida á vuestro exámen. [12] S. M. la Reina acogió con su acostumbrada benevolencia el Mensage de lealtad y amor que le dirigieron las últimas Juntas Generales, manifestando tambien con este motivo su particular afecto á su leal Señorío. [13] Asi mismo ha cumplimentado la Diputacion general, vuestro acuerdo de presentar á los piés de nuestro Santísimo Padre Pio IX, por conducto del señor D. Antonio de Múrua, el Mensage de gracias que acordasteis en las anteriores Juntas. [14] Despues de trascurrir muchos años sin que el Gobierno de S. M. os reclamase el contingente de hombres de mar para el sevicio de la Armada nacional, envió un comisionado especial para que arreglase de una manera armoniosa con vuestra Diputacion el restablecimiento de dicho servicio. Como vereis por el expediente formado con tal motivo, antes de proceder á determinacion alguna en asunto tan importante, vuestros Diputados creyeron indispensable conocer el dictámen del caballero Síndico asesorado de los señores Consultores, celebraron regimiento general acompañado de Padres de provincia, se pusieron de acuerdo con la provincia hermana de Guipúzcoa, que se encontraba en análogas circunstancias y oyeron á los representantes de los puertos y cofradías como directamente interesados en el servicio, mereciendo del Gobierno de S. M., por Reales órdenes de 2 de Febrero y 23 de Marzo del año último, lisongeras muestras de aprecio por la manera franca y leal con que habia procedido vuestra autoridad foral, é iguales demostraciones de gratitud hicieron los puertos en vista del resultado obtenido en dicho arreglo. Hoy los contingentes de mar del Señorío ocupan honroso puesto en los buques de la Armada nacional, que ante los formidables baluartes del Callao, han renovado los grandes triunfos que en otros tiempos ilustraron nuestros anales marítimo-militares. La Diputacion general de Vizcaya, á cuyo voto no dudo os asociareis con verdadero entusiasmo, aprovecha esta ocasion para espresar la admiracion y la gratitud que le inspiran los gloriosos hechos de la escuadra española del Pacífico.

[15] Fijado el cupo de hombres, elevaron los puertos una esposicion encaminada á obtener algun auxilio pecuniario que hiciese más llevadera su carga, y evitára la ruina de un elemento de riqueza importante y que más ó menos directamente pudiera afectar á todo el país. [16] La Diputacion no se creyó autorizada para tomar una resolucion ni aun provisional sobre lo que se pedia; empero las circunstancias eran apremiantes, lejano el plazo de vuestra reunion en este sitio, y por lo tanto determinó someter la cuestion á una asamblea compuesta del Regimiento general y Padres de provincia, unidos á los comisionados de los distritos convocados para este objeto especial, y dicha asamblea acordó facultar á la espresada Diputacion y hasta la próxima reunion de Juntas para que accediese á la peticion de los puertos. [17] Se encuentran colocados en la sala de sesiones de vuestra Diputacion general los retratos de los ilustres patricios vascongados el Sr. D. Pedro Novia de Salcedo y los Excmos. Sres. D. Pedro de Egaña, D. Joaquin de Barroeta Aldámar y D. Francisco de Lersundi, á quienes se determinó dar esta prueba de gratitud, por los eminentes servicios prestados á las tres provincias hermanas y para que sirvan de recuerdo y ejemplo en los tiem218


[11] Alaco guertaera dontsubagaitic, oi dan leguez, aurrez escatu ta emondaco escubidiagaz, eguin dirian castuben contuba, ceñen laugarren zatija pagau daben Bilboc, alacuetan eguin oi daben leguez, zuei emongo jatsubez esamiñetaco. [12] Erreguiñac eguin eutsen, oi daben moduban, arrera ona, Junta Generalac bialdu cituzan guizonai, berari adierazotera, celaco leijaltasuna euquen beraganaco, eta celaco amodijuagaz beguiratuten eutsen berari provincija onetacuac; eta orduban Erreguiñac bere, adierazo eutsen eurai, celan berac bere berarizco amodijuagaz beguiratuten eutsan provincija oni. [13] [Testu hau ez zen euskaraz jarri. Gaztelaniazko zenbaketari eutsi zaio, beste testuen parekotasuna ez galtzearren] [14] Igaroric urte asco Erreguiñaren Gobiernuac escatu baga zubei ichasguizonen tocamenic Erreñuco Ontzidijaren servicijoraco, alaco baten bialdu eban guizon bat, ceñ adituric zuben Diputaciñoiagaz, adisquidetasun eta onian erabagui zan, aurreruntzian servicijo au celan eguingo zan. Icusico dozuben leguez, guei onen ganian escribidu dirian gaucetan, ain asco juacun gauza baten ganian ecerbere erabagui baño lenago zuben Diputadu Jaunac, uste izan eben gauza premiñazcua zala, Sindicu Jaunaren erechija ezagututia, Consultore Jaunac au arguituten ebela. Eguin eben Erregimentu Generaleco batzarra, provincijaco gurasuacaz batera; baitabere aditu ciran Guipuzcoaco provincija gueure aiztiagaz, cein bere, egoera, eta estadu atan beratan aurquituten zan; eta entzun bere eutsen, portubac, ta Cofradijac icentau ta bialdu citubezan guizonai, eurai urragotic ucututen eutselaco guei ta carga onec. Orregaitic zuen Diputadu Jaunai Erreguiñaren Gobiernuac ondo eguintzat emon eutsezan euren lan, neurri eta erabaguijac, ibilli ciralaco toles baga, eta guizon prestu, ta leijalac leguez; alanche adierazoten eutsela Erreguiñac emon cituzan aguindu eta decretuetan, igazco urtian, bata ceceillaren bigarren egunian, eta bestia Martijaren ogueta irugarren egunian. Baita portuetacuac bere bardin emon eutsezan esquerrac, icusiric ce ondo etorquen, Gobiernubagaz eguin zan alcartasuna. Gaur Señorijoco ichasguizonen tocamenac dagoz onra andico lecuban, Erreiñuco ontzidico ontzijetan ceintzubec Callaoco baluarte icaragarrijen aurrian, barriztau ditubezan, beste dempora batzubetan, ichasgudarijen gure barri eta historijac arguitu citubezanen, garaitza andijac. Vizcaico Diputaciño Generalac, ceñen erechijagaz pocez eta gogotic alcartuco zareela uste dodan, ez dau galdu nai era eder au, eracusteco celaco mirari ta esquer onagaz beguiratuten deutsen ichaso Barian daguan Españaco Ontzidijac irabaci dituzan garaitza arrigarrijai. [15] Icentauric ichasguizonen tocamena, portuetacuac eguin eben escabide bat, emon cequijuen diruzco laguntasun ta socorruren bat, galdu ez cedin guztiz, eurac aurrerengo, eta guero provincija guztija bere, celanbait, aberastuteco zan sustrai eta jatorrija, auda, arrantzuco lana. [16] Diputaciñuac sinistu eban, ez eucala berac escubideric onen ganian erabaguiric emoteco, iraitzeraco eta dempora laburreraco izan arren bere: baña celan batetic estutasuna andija zan; eta bestetic urrin eguan zubec lecu onetan Junta Generaletan batuteco demporia; erabagui eban Diputaciñoiac, imintia gauza onetan eguingo zana, batzar baten erechijan, cein eguingo eben, Erregimentu generalac, Provincijaco Gurasuac, eta distrituac onetaraco bialduten citubezan guizonac. Batzaar oneec, bada, erabagui eban, emotia escubidiac Diputaciñoiari, eta urrengo Junta Generaletaraño, portuetacuai escatuten ebena emoteco. [17] Zuben Diputaciño Generaleco batzarrac eguiten diran salan dagoz imiñita, euscalerrico guizon arguitsu done Pedro Novia de Salcedo Jaunaren, eta Jaun guztiz goratu done Pedro de Egañaren, done Joaquin de Barroeta Aldamarren, eta done Francisco de Lersundiren irudijac, ceintzubei emotia ezagungarri esquertsu au erabagui zan iru provincija euscaldunai eguin deutsezan mesede guztiz andijacgaitic; baitabere, gueroco dempo219


pos venideros. Tambien ha cumplido la Diputacion general los demas encargos que le hicisteis relativos á manifestaciones de aprecio y agradecimiento. [18] No se ha realizado la reclamacion de las cantidades equivalentes á lo devengado por razon de consumo, por causas agenas á la Diputacion general, y que se desprenden del espediente de su razon. [19] Han surgido tambien algunas dificultades que han retrasado el arreglo hecho en Vergara por las tres hermanas respecto al pago de gastos del culto y clero catedral, cuyo espediente podeis examinar tambien. [20] Prosiguiendo la idea de las Diputaciones anteriores y aprovechando la oportunidad de unificar la Direccion del Colegio de Vizcaya con la del Instituto á que está adjunto, se procedió al nombramiento de Director del primero, para lo cual se utilizaron las ideas, los pasos dados anteriormente y aun la designacion de la persona respetable que dirije la educacion de vuestra juventud con tanta satisfaccion como aplauso de los padres de familia. [21] Cumpliendo con otra de vuestras resoluciones, se ha establecido la Escuela normal de maestros de enseñanza primaria, pero si bien el personal es completo y cual corresponde al objeto, las condiciones de localidad dejan mucho que desear. [22] Por falta de local acomodado ha sido necesario tomar provisionalmente una habitacion particular y suficiente distante de la Escuela práctica que tampoco llena las condiciones precisas, y ademas se ha debido proporcionar al Director, al Maestro y á uno de los empleados subalternos, con arreglo á lo prescripto por el Reglamento del ramo, alojamientos en edificios distintos. Indudablemente que á lo precario de tal situacion debe añadirse cuan perjudicial es al buen órden del Establecimiento y á los intereses del Señorío, tal estado de cosas, y no desconocereis la conveniencia de tener un edificio propio y adecuado al objeto. [23] Por carecer tambien de local conveniente, no ha podido cumplirse otro de vuestros deseos planteando la enseñanza de peritos agrónomos. [24] Tampoco queda satisfecha la aspiracion de muchas familias organizando en el Colegio del Señorío la media pension con entera independencia de los colegiales internos, que á no dudar seria un complemento utilísimo para la educacion de los jóvenes. [25] Careciendo de la competente autorizacion y debiendo cubrir ante todo los compromisios contraidos, vuestros Diputados se han abstenido de emprender las obras indispensables para llevar á cabo los diferentes pensamientos que he manifestado. Tal vez estas necesidades podrán satisfacerse proporcionando tambien una habitacion independiente é inmediata al mencionado Colegio al Director del mismo, acomodando todos estos servicios en el actual almacen de tabacos, en cuyo caso seria indispensable proporcionarse otro local para depositar aquel género. [26] No se ha estendido la Escritura referente al establecimiento de Nuestra Señora del Refugio por falta de conformidad en las condiciones que deberían servir de base, entre las dos partes contratantes, como podreis enteraros por el espediente especial y las esplicaciones verbales que al objeto podreis reclamar. [27] En vista del estado en que se encontraban las paradas de ganado, visto el dictámen de personas inteligentes y no creyéndose la Diputacion facultada para renovar los sementales, se ha determinado suprimirlos.

220


[18] [19]

[20]

[21]

[22]

[23] [24]

[25]

[26]

[27]

retacuen acordagarrijac, eta egempluac izan citecen. Baitabere eguin ditu Diputacino Generalac gauza oneec, eurai gueure estimaciño ta esquer ona eracusteco. Ez dira cobrau, castau diran gauzacgaitic escatuten ciran cantidade, artuteco eguanari jaoquezan bestecuac, Diputaciñoiac euracaz ecerbere cer icusiric ez daucan bide ta motibuacgaitic, ceintzubec bacochac icusi leiquezan, onen ganian escribidu diran gaucetan. Baitabere aguertu dira ezbai, eragozpen, eta estropezu batzuc, atzeratu dabeenac, iru Provincija aiztac Vergaran eguin eben alcartasuna, Vitorijaco Catedraleco elessaco, eta elesguizonen castuac pagaetaco: onen ganian eguin dana bere, icusi ciñaije, or escribiduric dagozan papeletan. Jarraituric leengo Diputaciñoien erechijari, eta balijau nairic daucagun era egoquijagaz, batu eta alcartuteco Vizcaico Colegijuaren Direcciñoia, berari itsatsita daguan Institutuarenagaz, icentau zan lelenguaren Directoria. Onetaraco jarraitu jaquen, leenaz emonico erechi eta pausubai; baitabere zuben gazteerijari aciera, eta iracatsi ain ona, gente guztijaren atseguiñagaz, eta gurasoen poz andijagaz gaur emoten daben guizon beneragarri bat, lantegui onetaraco icentetian. Cumplietan dala zuen beste erabagui bat, imiñi da Escola normala, lelengo aciera ta iracatsijac umiai emoten deutsezan escola maisuben escolia, eta imiñita dagozan lagunac, eta guei ta gauza oni jaocazan beste gauzac, biar diran bestecuac ta moducuac badira bere; ira caslecuac ez dira biar litzatequezan duiñecuac, ez da ascogaz bere. Lecu egoqui bat ez euquitiarren, artu biar izan da dembora zati bateraco, beste vicilecu, asco ta duin dan bat. Escola practicatic urrinchu daguana; baña au bere ez da biar litzatequian lacua; eta onezaz ganera, topau biar izan jaquez ostatuac beste eche batzubetan, Directoriari, Maisubari, eta euren biarretan lagunduten deutsen beste bati, onen ganeco Erreglamentuac aguinduten daben leguez. Gauza ainguichi ta ain urri euquitiari, iraatsi biar jaco, ce gauza caltegarrija dan Establecimentua ondo euquiteco, eta Señorijuaren irabacijetaraco, gauzac alan egotia, eta ez dozube ichico ezagutu bagaric, ce ondo letorquian, onetaraco biar dan, eta guei onen duin dan, eche bat billatu, edo eguinda euquitia. Bardin, ez euquitiarren biar danlaco lecuric, ecin cumplidu izan da, zuen gurarijetatic beste bat, iminten zala peritu lurguijariguintzaren iracasleen escola bat. Ez jaque bere emon familija ascori, nai ta escatuten ebena, arturic neurrijac, iminteco Señorijoco Colegijuan pentzu erdija, barruco colegialacaz ecerbere cer icusiric euqui bagaric, cein, duda bagaric, izango litzatequian, zaldun gazteen aciera ta iracatsija, onera andijacaz osotuta imintia. Ez euquiric biar dan escubideric, eta cumplidu biar izanic, leendic artuta eucazan cargac, zuben Diputadubac egon dira, asi bagaric, premiñazcuac diran obrac, emen aguertu ditudazan, bere gogoraciño ta erabaguijac eguijaztu ta amaituteco. Menturaz premiña oneec cumplidu ta beteric guelditu leitequez, topetan bajaco vicilecu bat, iñogaz bere cer icusiric ez daucana, eta aitatu dan Colegijuaren ur urrian, bere Directoriari, imiñiric servicijo guzti oneec, orain tabaco echia danian; eta orduban aurquitu biarco litzateque beste eche bat, tabacuarentzat Ez da eguin Ama Virgina Errefugijocuaren echiaren Escrituria, ez ciralaco alcartuten alde bijetatic egozanac, cimentutzat servidu biar eben condiciñoietan; icusi ciñaijen leguez, onen ganian escribidu dirian gaucetan; eta berbaz bere emongo jatsubez, itanduten dituzuben gaucen ganeco azaldaera, ta esplicacinoiac. Icusiric ce estadutan aurquituten ciran abereen paradaac, entzunic onen ganian guizon adituben erechija, eta ez uste izanic Diputaciñoiac aurquituten dala acitoquijac barriztetaco escubidiagaz, erabagui dau danac quendutia.

221


[28] La Diputacion somete á vuestro exámen el espediente formado con tal motivo, esperando que merecerá vuestra aprobacion. [29] Gastos imprevistos y la no realizacion de todos los ingresos presupuestados han imposibilitado cubrir con los recursos ordinarios, como vuestra Diputacion esperaba, el déficit de Rvn. 2.774,828-14 reconocido para el presente bienio. Así pues, usando de la autorizacion concedida por el país, se han emitido obligaciones por valor de Rvn. 2.800,000 pasado ya el ejercicio corriente y consolidando la deuda en condiciones mas ventajosas que las que mediaban con el Banco de Bilbao. Así tambien se ha evitado el exijir á los pueblos del Señorío el último plazo de la contribucion destinada á cubrir lo gastos ocasionados con motivo de la guerra de Marruecos. [30] La comision nombrada por lo distritos para la formacion de la nueva estadística territorial y de industria y comercio, ha evacuado su informe que podreis examinar. De la conclusion definitiva de este trabajo, dependía el que se hiciera la justicia que varios pueblos reclamaban y que las Juntas Generales han reconocido siempre, cual es, la de subsanar la desigualdad con que se repartió la contribucion de industria y comercio. No habiéndose concluido aquel trabajo, natural será que busqueis otros medios de atender á las reclamaciones cuya justicia habeis reconocido. [31] En union de vuestras nobles y amadas hermanas las provincias de Alava y Guipúzcoa, se ha solicitado del Gobierno supremo el establecimeinto, tan deseado como necesario al país y recomendado por el mismo, de un colegio de Cirujanos que proporcione á los muchos pueblos cortos de recursos y vecindario, el único auxilio que en su situacion pueden alcanzar, no siéndoles posible dotar cual corresponde á profesores cuya carrera y posicion exijen sacrificios superiores á sus fuerzas. [32] Los señores que fueron comisionados por la Diputacion del bienio anterior para el arreglo parroquial, han presentado no ha mucho sus trabajos acompañados de la cuenta de gastos ocasionados con tal motivo. Unos y otra quedan sometidos á vuestro superior exámen y determinacion. [33] Se hallan vacantes por fallecimiento de los que las desempeñaban, las plazas de consultor primero y la de secretario de Gobierno de este Señorío, destinos que vuestra Diputacion ha creido no deber reemplazar interinamente con el fin de dejar mas desembarazado el incuestionable derecho que se ha reservado la Junta General de hacer estos nombramientos. [34] Tambien ha fallecido en el bienio corriente el arquitecto general del Señorío y director de caminos D. Antonio de Goicoechea, á cuyo cargo estaba la conservacion y cuidado de la carretera de Bilbao á Pancorbo. Ya sabeis que además del referido Sr. Goicoechea existian otros dos directores que cuidaban de todos los demas caminos del Señorío divididos en dos secciones. Prévia consulta de la comision permanente de caminos y acomodándose á su dictámen, se procedió á una nueva division de las dos referidas secciones agregando á una de las mismas el precitado camino de Pancorbo con un pequeño aumento de sueldo á los directores. Posteriormente han hecho éstos una exposicion solicitando mayor aumento, apoyándose en causas que vuestra Diputacion encuentra fundadas, y además los esponentes ofrecen desempeñar tambien otros trabajos que sería muy conveniente unir á los que tienen ahora, porque de ello resultaría no pequeña ventaja á vuestro erario.

222


[28] Diputaciñoiac iminten ditu zuec esamiñau daguizuezan, guei onen ganian escribidu dirian gauzac, ichedoten dabela, zuec ontzat emongo dituzubela. [29] Uste bagaco castuacgaitic, eta ez diran leguez sartu diru-uchan, paguetaco erabaguiric egozan diru guztijac, ecin izan dau cumplidu, beti batu oi danagaz, zuben Diputaciñoiac uste eban leguez, milliñoe bi, zazpireun eta irurogueta lau milla, zortzireun, eta ogueta zortzi errial, eta amalau maravediren uts, eta falta, urte bi oneetaraco ezaguturic eguana. Alan bada, errijac emon eutsen escubidiagaz balijetan zala, artu dira, milliñoe bi, eta zortzireun milla errialen obligaciñoiac, igaronic onezquero orain doian egercicijua, eta sendatuten dala zorra, Bilboco Bancuac esquintzen eutsazanac baño condiciño obaagocuacaz. Alan alcantzau da, ez escatutia Señorijoco errijai, Marruecozco guerran eguin ciran castuacgaitic pagau biar dan contribuciñoiaren, azquenengo plazuba. [30] Distrituac icentau eben comisiñoiac, lurren, eta industrijaren, eta comercijuaren estadística barrija eguiteco, emon dau bere informia, eta zuec esamiñau ciñaije. Lan oni azquenengo amaija emotian, eguan justicija eguitia erri batzubei, emonic eurai escatuten eben justicijaco gaucia, eta Junta Generalac beti ezagutu dabena; au da, osotutia eurai, industrijaren eta comercijuaren contribuciñoia desbardintasunagaz bota zalaco euqui ditubezan caltiac. Lan au ez dan ezquero amaitu, beste neurri batzuc artutapagau biar deutsazubez, euqui ditubezan caltiac, ceintzubec osotu daquijuezala eurac escatuten dabeen, eta ceintzuben justicia ta errazoia ezagututa daucazuben ceubec bere. [31] Arava eta Guipuzcoa, beste provincija, ceuben aiztacaz adituta, escatu jaco Gobiernuari, imiñi daguijala Cirujauben Colegijo bat, gente eta diru guichi dauquen errijentzat, errenta guichijagogaz euqui daguijezan euren cirujaubac, estudijo andijetacuen errenta andijac pagau ecin ditubezan ezquero. [32] Igaro diran urte bijan parroquijac arregletaco Diputacinoiac icentau cituzan Jaunac, oraintzuban presentau ditube euren lanac, oneetan eguin ditubezan castuben contubagaz batera. Batzuc eta bestia gueldituten dira, zubec eguiten dozuben esamiña, eta emoten dozuben erabaguijaren contura. [33] Señorijo onetaco Consultore Jaunaren, eta Gobiernuco Secretarijuaren lecuac dagoz utsic, il cirialaco euretan egozanac. Oneec dira destinu batzuc, zuben Diputaciñoiac iñori bere emon gura izan ez deutsazanac, iraitzeco, eta dempora guichi bateraco; auquera ta libertade gueijagaz eguin daguizan Junta Generalac lombramentu oneec; junta generalac beria daben escubidiagaz, ceñen ganian iñoc bere dudaric ecin euqui leiquian, ez achaquijaric imini. [34] Aurrera duazan urte bi oneetaco demporan il da Señorijoco Arquitectu general, eta bideen zucentzalla D. Antonio de Goicoechea, ceñen ardurara eguan Bilbotic Pancorboraco bidiaren iraupen eta contua. Badaquizube aitatu dan Goicoechea Jaunaz ganera, egozala beste directore bi, Señorijoco beste bide guztijac zainduten citubezanac, zati bitan imiñita. Aurrez itunduric, beti imiñita daguan bideen comisiñoiagaz, eta bere erechijari jarraituric, eguin zan bide zati bijen divisiño barri bat, bijetatic bati iraasten jacola, leen aitatu dan Pancorbo bidia, Directoriari errenta pisca bat queituta Gueruago Directore oneec eguin dabe esposiciño bat, escatuten dabeela, errentac gueitu daquijuezala, iminten ditubezala errazoe batzuc, zuben Diputaciñoiac ontzat daucazanac, eta alacotzat emoten dituzanac. Eta onezaz ganera, esposiciñoia eguiten dabeenac esquintzen dabe, artuco ditubezala euren contura beste lan eta eguiquizun batzuc bere, guztiz ondo izango litequenac, orain dauquezanacaz batutia; cergaitic ece, emendic, onera andijac etorrico litzaquijoz zuen caja, eta diruteguijari. 223


[35] Se os recuerda tambien que va á fenecer el plazo del encargo dado al segundo consultor, á fin de que determineis lo que tengais por conveniente. [36] Por no distraer por mas tiempo á la Junta General de los importantes asuntos en que va á ocuparse, deja vuestra Diputacion de enumerar otras resoluciones y acuerdos que ha adoptado y cumplido. Muévela á ello además de esta consideracion, la de que por los espedientes respectivos somete á vuestro exámen y por las esplicaciones verbales que está dispuesta á dar á la Junta, podrá ésta enterarse de todo aquello que no se menciona en la rápida y sucinta reseña que acabo de hacer de lo actuado por vuestro delegados durante el bienio que va á espirar. [37] No terminaré sin manifestaros cuanto me conmueve y complace el veros á todos dispuestos á trabajar por el bien comun con el mismo ardor y celo con que cada uno pudiera trabajar por el bien propio. Si así no lo hicierais, seríais ingratos con la Providencia que os condece una de las dichas mas grandes que puede conceder á los pueblos, que es la de procurarse el bien por sí mismos. Pueblo muy predilecto del Señor debe ser Vizcaya cuando tiene aun el consuelo de congregarse para procurar el bien y la gloria del procomun bajo el árbol donde, con el mismo nobilísimo fin, se congregaba hace mil años! Haceis bien en posternaros ante las áras de este santo templo todos los dias al comenzar vuestros trabajos, que en el mundo no hay asamblea que deba levantar el corazon á Dios con tan profunda gratitud como la de Vizcaya.

Só el árbol de Guernica, 2 de Julio de 1866.— ANTONIO MARíA FERNANDEZ.

224


[35] Gogoratu eraguiten jatsube bere, bigarren Consultore Jaunari emon jacon encarguco plazuba, amaitutera doyala, ceubec ontzat daucazubena erabagui daguizobenenen ganian. [36] Ez euquitiarren dempora gueijaguan distraiduta Junta Generala, trateetara doian gauza balijo ain andicuetatic, zuben Diputaciñoiac issillic igaroten ditu, artu eta cumplidu dituen beste erabagui batzuc. Onezaz ganera au eguiten dau, oneen ganian escribidu dan guztija, zuei emongo jatsubelaco, esamiñetaco, eta Diputaciñoia prestauta dagualaco, emoteco Juntiari berbaz, escatuten deutsazan gaucen esplicaciñoiac, Juntiac cargu eguin leiquialaco, orain emon dan contu arin eta laburrian aitatu ez dirian, eta zubec ceuben escubidiac emon ceuntzezanac amaitutera duazan urte bi oneetan, eguin dabeen guztijagaitic. [37] Ez dot amaituco zubei adierazo bagaric, cembat poztu eta gozatuten nazan, icusiric zubec prestauta zagocela, biar eguiteco guztijen oneraco, bacochac ceubentzat biar eguingo cenduqueen gogo eta arduriagaz beragaz. Alan eguingo ez bacendube, esquer charrecuaz izango ciñatequece Jaungoicuaren Providencijagaz, ceñec emoten deutsuben, errijai emon al leiquijuen zorijontasunic andijenen bat, cein dan eurac eurenez euren ondo izatiagaitic beguiratutia. Jaunaren ondo gogocuac edo izan biar dau Vizcaico Provincijac, oraindic daucanian atseguin eta zorijontasuna, batuteco emen, beguiratuteco, eta artuteco neurrijac, eta eguiteco legue, aguindu, ta erabaguijac, beste guztijen ondo izate eta glorijaraco, orain milla urte batuten zan gogo eta gurari onacaz euracaz, Guernicaco arboliaren azpijan. Ondo eguiten dozube bada belaunicotutiagaz, eta auzpaztutiagaz Elessa santa onetaco Altare aurrian egun guztijetan, zuben lanac asitera zuacenian; bada ez dago munduban batzarric, Jaungoicuagana vijotza jaso biar dabenic, Vizcaijac bassen esquer andijagaz. [38] Guernicaco arboliaren azpijan, Garagarrillaren bigarren egunian, milla zortzireun eta irurogueta seigarren urtian.— ANTONIO MARIA FERNANDEZ.

225


1866.2 [a]

M. N. y M. L. SEÑORIO DE VIZCAYA.—ILLMO. SEÑOR.—Los apoderados que tienen el honor de suscribir, á V. S.I. proponen: que recordando la relevante conducta de bizarría y de valor desplegados por la escuadra española, en cuyas glorias tambien han tenido parte nuestros marinos vascongados en las aguas del Callao, al mando de su bravo Almirante D. Casto Mendez Nuñez, se sirva consignar un solemne voto de admiracion y gratitud para todos aquellos buenos hijos, sin perjuicio de que la Comision correspondiente acuerde algunas gracias para que sean premiados los rasgos de abnegacion y de patriotismo con que tan fielmente han correspondido á las esperanzas de la nacion entera y muy especialmente de este Señorío. [b] Só el árbol de Guernica 3 de Julio de 1866.—Domingo de Eguidazu.— Feliciano Balparda.—Eduardo de Vildósola.—Bruno L. de Calle.—Luis de Arce.—Modesto de Tellaeche.—José del Cerro.—Gaspar de Beláustegui.— Manuel de Lecanda.—Gustavo de Cobreros.—Blas María de Gorordo.— Bartolomé de Ojínaga.—Pedro de Bolibar.— Juan Domingo de Ortuzar.— Juan Antonio de Zubiaga.—Francisco Gastáñaga.— Angel María de Ventades.—Luciano de Alday.—Miguel Deogracias Urréchaga.—Francisco de Orroño.—José Antonio de Arriandiaga.—José de Gana.—Martin de Echevarría.—Donato de Azula.—Evaristo de Arana.—Juan Martin de Ordeñana.—José Donato de Escauriaza.—Francisco de Olavarrieta.—José Miguel de Arechalde.—Feliciano de Goiri.—José Antonio Basterrechea.—Martin Antonio de Gondra.—José María Ezpeleta.—José Martin de Rementería.—Felix de Basabe.—José María de Hernandez.—Francisco de Llaguno y Zuricalday.—José María de Saráchaga.—Justo de Arechavala.— Pedro de Santamarina.—Lorenzo Caballero.—Bernardino D. de Sollano.—Agustin de Ocerin.—Julian de Basabe.—Martin de Zabala.—Miguel de Loredo.—José María Amusátegui.—Manuel Fermin de Vidaurre.—José de Gana.—Vicente Lopez de Calle. [c] Terminada su lectura, que la Junta escuchó con profunda emocion, la apoyó dicho señor apoderado en un discurso que fué aplaudido, acordando á propuesta del mismo, que pase con urgencia dicha mocion á informe de la Comision especial de Marinería, no obstante haber aceptado desde luego el primer pensamiento que la repetida mocion envuelve de consignar como en el acto consignó la Junta, un solemne voto de admiracion y gratitud á la Escuadra española por sus glorias adquiridas en las aguas del Callao en el combate de que se trata. [d] Suspendida la Junta por el tiempo necesario y reunida de nuevo, se dió lectura del informe de la referida Comision de Marinería cuyo tenor es como sigue: [13] M. N. y M. L. SEÑORÍO DE VIZCAYA.—ILLMO. SEÑOR.—La Comision especial de Marinería á la que V. S. I. se ha servido pasar á informe con urgencia, la mocion presentada por un gran número de señores apoderados, pidiendo se consignára un voto de admiracion y gratitud hácia los marineros que han combatido en el Callao, penetrada de la alta importancia de este asunto, y asociándose al entusiasmo con que la nacion entera ha recibido la fausta nueva de tan gran combate, que renueva las glorias nacionales y levanta muy alto el pabellon esplendoroso de Castilla; tiene la honra de proponer á V. S. I. acuerde, como una muestra de la admiracion de Vizcaya, las medidas siguientes: 1.ª Al Excmo. Sr. D. Casto Mendez Nuñez, Almirante de la Escuadra, se le declara hijo adoptivo de Vizcaya, concediéndole un asiento de honor en los bancos de Padres de Provincia en Juntas generales.

226


1866.2 [a]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Garagarrillaren laugarren eguneco Junta generalian milla zortzireun eta irurogueta seigarren urtian, Apoderadu ascoc presentau eben escabide bat Españaco Ontzidijaco ichasguizon gudari eta euren artian aurquitu cirian gure euscaldun marinelai emon eguiju ezan esquerrac, ain ondo eta valore andijagaz portau cirialaco Callaoco ur edo ichasuan, euren aguintari zala D. Casto Mendez Nuñez, Almirante jauna, eta escabide au sendatu eban D. Miguel de Loredo, Portugaleteco apoderadu jaunac, berac Junta bertan esan eban berbaldi onegaz. Procuradore Jaunac: Atseguin guztiz andi bategaz jaguiten naz, puntuban entzun dozuben escabidia sendatutera. Uste dot ez dozubela icharongo nigandic berbaldi luceric; cergaitic ece dericha niri, vijotzetic urtenico berotasun eta su garbija elduten danian arimiari ucututera, ez daguala berba ascoren preñaric: orregaitic berba guichi eguingo deutsubedaz. Ez dot nai gaur zubentzat gogaicarrija izan, quendu ez daguizubedazan ceuben burubetatic, daucazubezan gogoraciño gozaganrijac. Ez dago gauza gachagoric, ereñotzezco coroe eta garaitzac errijarentzat irabaztia baño; baña ez dago gauza errazagoric, euren aurrian imintia baño, diru zuricua, esquer onaren testigantziagaz batera, ceintzubei erne eraguiten deutsen erraztasunagaz vijotz prestubetan. Lutu eta atsecabeco egunetan vijotza beeratu, estutu, chiquitu, eta ecereztuten dan leguez; alanpoz eta atseguiñeco demporetan zabaldu, goratu eta aciten da. Ozta Señorijo arguitsu onec cumplidu eban, esaeria dan bere leijaltasunac aguinduten eutzan leguez, eucan eguimbiar bat, emoten ebala ichasguizonen bere tocamena Erregue-Ontzidiraco; orra nun Jaungoicuaren Providentzija, beti daucanac escu bat luzaturic, onai sarija emoteco, prestauta eucan guretzat lecu bat, nun irabasi biar guenduzan garaitzaric goratubenac, eta nun gure ichasguizon gudarijac, eracutsi biar eutsen mundu guztijari, euren vijotzetaco sendotasun eta azartasuna. Españaco Ontzidija, ceñec gudetan irabacitaco icen onragarrijac, historijac arrituta contetan ditubezan, ceñen eguitada miragarrijac pocezco sutan issioturic imiñi daben mundu guztija; eta ceñen icen goratuari, agurrac eta escumunac eguin deutsezan guizaldi ascoc, lotsa, ilzal, eta errespeto andijagaz. Ontzidi au, bada, juan zan lecu urriñetaco ichasbazter batera, garbitutera orban eta mancha bat, lotsabagaquerijac eta prestubezquerijac bacarric ezarri euquiana Gaztelaco bandera onradubaren gañera. Orgaitic, bere burubaren jaubetasunic, anditasunic, ez onraric ez daucan erri arec, cein eguijaz ez zan duin Españaco Ontzidijaren edertasuna, eta bera icustiac bacarric emoten daben itzalari beguiratu bere eguiteco, beeratu biar izan dau bere becoqui arro eta aztiña; eta oben eguin dau humillauric, eta onra gueijago irabaci eta atera bagaric, bere gaztelu ondatu, deseguin eta beera botatacuen autsa baño; eta glorija gueijago bagaric, erre dirac jauregui ta echeetaco zurac botaten dabeen queia baño. Valparaiso eta Callaon eguin diran triscantza eta ondamendijac, dira, gure arerijuen icena artuten egun baten azartu ciranen irabaci duiñac, Bitartian barriz Españaco erreiñubac, bere ichasguizon errutsuben odolagaz escribiduta, imiñi deutsez bere semiai, icenic eta berbaric eder, goratu eta miragarrijenac, ichasoco obi, edo sepultura neurribaguiaren ganian (Ederto, ederto). Españaco batzaar goratubenac, provincijac errijaco ta Erreiñu guztijac, agurra eguin deutsez pocez beteric, eta euren vijotzac suzco garrez gorituric bere seme on areen azartasun, eta gudaraco gogo vici, benetan eroquijari, zurezco ontzijacquin gaztelu senduai esestian, cañoe andijaguen bildur baga. Gaur bada, gure erri guztijac ona bialdutaco gui227


2.ª Al mayor General de la Escuadra Sr. D. Miguel Lobo se le declara asimismo hijo adoptivo del País con asiento de honor entre los representantes de los pueblos en las Juntas de Guernica. 3.ª A todos los demas señores Comandantes y Caballeros oficiales de aquella Escuadra, un solemne y muy especial voto de gracias. 4.ª A todos los marinos vascongados que han tenido la honra de pelear en tan brillante Escuadra, se les hará entrega de un diploma que encierre la admiracion y la gratitud de este ilustre solar, y al marinero preferente D. Alejandro Llano, hijo de la noble villa de Portugalete, herido á bordo de la fragata Almansa, el mismo entusiasta diploma, recomendándole ademas muy especialmente á la Illma. Diputacion general para que concluido que sea el tiempo del servicio, pueda procurarle una colocacion conveniente y proporcionada á su clase. Estas son Illmo. Sr. las gracias acordadas por unanimidad en la Comision: sin embargo, V. S. I. en su alto criterio resolverá lo que estime mas necesario. Só el árbol de Guernica á 4 de Julio de 1866.

228


zonac batuta dagozanian, euren auquera, eta legue oneen arbola santuaren azpijan, ichi beguijue odol garbico erri onetacuai, euren vijotzetaco pocezco su gorrija, eta berotasuna aguertuten; eta celebretan poz eta miraari aregaz beragaz, glorija ain andija. Eta ascozaz gueijago oraindic, Procuradore Jaunac, Españatar guizon sendo areec, euren azcartasun eta gudaraco gogo errutsuan, Vizcaico ichasguizonac laguntzat euqui citubezalaco. [7] Bai, Jaunac; Vizcaijac bialdu eban ichasguizonen tocamena Españaco Erreinu onetaco Ontzidira, batiatua izan da odolezco bautismuagaz, gloriaco argui errañuen artian, Callaoco muralla, abez, eta abarrez sendatuen aurrian; eta burdiñazco arrain malmuts torpedoen, eta cañoe andijen artian. Ah! Bai, euscaldunac bere jardun dabe guda gogorrian, Gaztelaco estanda-arte glorijaz betiaren mendian. Baitabere euscaldun ichasgudarijac eurac, euren beso guicen, sendo, eta bizartsubacaz, jaso dabe Españaco estandaartia, mundu guztija berari beguira astiro egon daquijon, mundu guztijac icusi daguijan, eta lotsa ta itzala euqui daguijon. Baitabere onezaz ganera eurac burruca ta gudan jardun biar izan dabe ichasandi, olatu aztin, aisse gogor, eta lurreco ta odeijetaco elementuben aserre, ta sumintasun guztijagaz, ceintzubec probau eben euren vijotz sendua, baña ez eben besteric eguiten ezpada gueitu euren azcartasun errutsua. Alan guero eurac duin izan ciran, cerubac irribarre bategaz beguiratubac izateco, garaitzaco egunian. Eta, ¿cergaitic ez dot esango? Portugaletec, Procuradore Jaunac, orraco uri odolgarbico, ichaszabalaren erriberaco ach baten ganian arroqueriaz beteric daguanac: Portugaletec, ceñec autua, eta bere icenian ona bialdu nazan, eta ceñen icenian orain lecu onetatic berba eguiten deutsubedan, dauca bere semeen artian poz andijagaz, ichasguizon gudari bat, lelengüetaticuac, Almansa fragatan onrau eta goratu dabena bere odolagaz, Bilbon iminten dan ichasguizonen icenen liburu arguitsuco colore gorri eta zurija, (Galanto, Galanto). [8] Gure Diputaciño Generalac eguin eutsenian bere semiai Bilbon azquenengo agurra, esan eutsezan berba samur, baña sendo, vici eta eraguilla oneec: «Mutillac, gogoratu eguizube españolac, eta Vizcaitarrac zareela: eta orregaitic beste bagaric, suertez juaten zareen lecu guztijetan, izan biar dozube sendotasunaren, prestutasunaren, eta ceuben errijaren amodijuaren irudi vici ta ispillu arguijac. Eta gueijago oraindic, aleguinac guztijac, dempora guztijetan eguin biar dituzube, daucazuben guztija galduta bere, Españaco banderiaren onriari oso osoric, ecerbere guichitu bagaric iraun eraguiteco, ceñetara zucendu biar dituzuben gaurtic aurrera zuben lan, neque arazu, eta zuben izatia bera bere. Arriscubetan bada coldartu eta bildurtu bagaric, sendatu biar dituzube ceuben lagunac, esaten deutsazubezala sendo eta garratz euscarazco berba alimagarri oneec: «Aurrera mutillac.» [9] Iracatsi ederrac, berbeta goratuba, onra andija eguiten deutsana ain ciatz eta arguiro aguertutiac, orduban erri onec eucazan gogo, eta gurarijac. ¡Ah! Noc daqui, errijac bere semiai eguin eutsen azquenengo Agur au, guelditu ete zan incau eta josiric, ecelanbere quendu ecin leguijan moduban, euren vijotzen ganian? ¿Noc daqui alaco agurraren otsac eta taupadac emoten ete eutsezan guero egun guztijetan euren vijotzen barruban; eguin biar diran gauceen otsac, conciencijaco santuarijua joten dabeen leguez? Eta, ¿noc daqui, Procuradore Jaunac, ustebagaco galbideetan, eta arriscuric andijenetaco demporan, gure ichasmutillac gueure Erreguiñari vivac botaten eutsezanian, samurturic, Vizcaijaren icenari bere botaten ete eutsezan? ¿Noc daqui….. Errijaren amodijuac, eta beraganaco eraaspenac aguinduten deuscu gaur alan sinistuteco; eta gudan ciardubenian erabillen gogo vicijac, subac, eta amorrubac, ez deuscu ichiten beste gauzaric sinistuten. [10] Eguin daguijegubezan bada emendissec agurrac gueure anaija sendo, errutsu, eta azartasunian zoraquerijarañocuac eguin ditubezanai. ¡Glorija Españari! ¡Glorija Españaco 229


230


[11]

[12]

[13]

[14]

Ontzidijari! Glorija bere aguintari nagusi, guizon sendo, ta duin, Mendez Nuñez arguitsubari, ceñec estuturic bere escuco ucabillaren barruban ontzico lemiaren izarra, onraco lecubetatic eruan eban garaitzaco porturaño. Eta glorija azquenic, gueure anaija ichasguizon sendo ta azartubai, ceintzubec ain lecu urriñetan, euren eguinbiarrac ain ondo bete ditubezan, onac leguez portetan diriala. (Galanto, galanto). Euscalerrico Ontzidijac dauca historija bat glorijaz betericua, iños borrauco ez dirian liburuetan escribiduta. Gure ontzijen antenen ganian juango dira beti itsatsita, Errecalderen, Bertendonaren, eta Churrucaren icenac; icen goratuac, ceintzubei ichaso zabalac beguiratuten deutsen itzal eta beneraciñoiagaz, bere anditasunaren erdijan; eta olatu arro eta aztinac agur eguiten deutse lotsiagaz, gure ichas costetara elduten dirianian: betico icen batzuc, egun baten euren eguidaten anditasun miragarrijac escribidu cituzanac, eta iñozbere ez il, eta aztutecuac diranac; cergaitic ece, cerubac zaindu eta gordetan ditu bere mantu zabalagaz. (Chaluac). Glorija, onria eta esquerrac gure ichasguizonai, barriztau ditubezalaco Vizcaico Señorijoco anditasunaren glorija, cimeldu ecin leileguezanac, eta daucazan ezicen goratuac. Eldu bedi bada arin euren belarrijetara barri pozgarri au, gueure errico leguiac eguiten diran lecuban, entzun dirala gaur guztijen diadarrac pozturic eta mirarituric, eurai esquerrac emoten deutsezala: jaquin daguijela eurai icharoten deutsen lecu goratu eta icen ospetsua; eta ez ditecela aztu iñozbere, guerran diardubenac bandera baten onriagaitic, alcantzetan badabe ateratia calteric artu bagaric, garbi eta orbanic baga, guda eta esetsijen diadar; aupada, eta ondamendijen artetic, gudetaco Jaungoicuac bedeincatuten dituzala, mundubac mirariz beguiratuten deutsela, errijac euren amadijua esquintzen deutsela, eta euren lurrac iñoz aldatuco ez dan abegui on bat eracutsi, eta beti iraungo daben icen ospetsu bat emoten deutsela. (Chaluac: guztijac mirarituric gueldituten dira). Junta generalac entzunic gustoric andijenagazXLV berbaldi au, icusiric berariz icentautaco Comisinoiac bere informiau proponidu cituban neurrijac, eta egonic euracaz guztiz conforme, aguindu eta decretau eban: Lelengo: Declarau eta artuten zala Vizcaico semetzat D. Casto Mendez Nuñez, Ontzidijaco Almirante jauna, emoten jacola jarlecu onragarrija Aita Provincijaco jaunen bancubetan Junta generaletan. Bigarren: Bardin declarau eta artutenzala Vizcaico semetzatXLVI D. Miguel Lobo, Ontzidijaco General nagusi jauna, emonagaz jarlecu onragarrija Apoderaduben artian Guernicaco Juntetan. Irugarren: Emon daquijuezala berarizco esquerrac otsandicoXLVII voto baten bitartez onzidija ataco beste Comandante eta Oficialejaun guztijai. Laugarren: Esan danXLVIII ontzidijac euqui eban guda edo guerran, parte artu eben euscaldun marinel guztijai, entregauco jaquela bacochari bere diploma edo despachuba, ceiñetan aguertuta egongo dirian Señorijo edo lur linargui onen mirariz eta esquer onez beterico sentimentubac, eta mariñel lelengüetateco don Alejandro Llano, Portugaleteco semiari, cein eriduba izan zan Almansaco fragata edo ontzijan, entregauco jacola esan dan diploma edo despachuba, eta onezaz ganetic, bere servicijaco demporija amaituten dabeneco gueratuco dala encargauta Diputacinoe generala emplietaco marinel au bere claseco bati jaocan leguez. Eguin zan decreto au Guernicaco arboliaren azpijan esan dan garagarilleco laugarren egunian milla zortzireun eta irurogueta seigarren urtian.

XLV XLVI XLVII XLVIII

an dijenagaz senetzat otsaudiko dau

231


1866.3

[1]

ILLMO. SEÑOR: Dos años hace que congregados los pueblos de ese ilustre Solar só el Arbol santo de sus libertades, repetian mi humilde nombre con acentos de júbilo y con muestras de entusiasmo; no contentos con ese cariñoso recuerdo tan grato para mis aspiraciones, me concedieron el alto honor de contarme entre sus Padres de Provincia, me dieron el preclaro título de hijo benemérito del País, y como si esto no bastára para que mi satisfaccion se viera cumplida, decretaron regalarme un baston en que la magnificencia ostentára sus preciosidades, en el que el arte hiciera gala de su mérito, y en el que quedára como grabado y esculpido el entusiasmo y el cariño que me presentaban los vizcainos.

[2]

Semejante distincion, tan alto honor, gloria tan elevada, encontró un eco de admiracion en mi alma, y en mi corazon conmovído bajo el peso de tantas gracias, todo el amor, todo el agradecimiento que en él cabe. Con ánsia esperaba, Illmo. Sr., este feliz momento en que reunidos otra vez en ese Augusto Santuario de nuestros Fueros, los representantes de Vizcaya, pudiera dirijirme á ellos para unir á la solemnidad de esas Juntas, la voz de mi respeto y de mi amor y para poner en sus manos y al lado del Código de ese gran pueblo, el ardiente testimonio de mi admiracion envuelto en los sentimientos mas puros de mi eterno reconocimiento.

[3]

[4]

Yo necesitaba dar espansion á mi alma y abrir con sinceridad mi pecho para que el País pudiera ver en él, todo el entusiasmo que atesora y toda la gratitud que me liga á sus favores. Hoy que felizmente lo hago esperimenta mi corazon un gran consuelo y la tranquilidad con que la conciencia me responde, me hace creer que he cumplido con el mas sagrado de los deberes.

[5]

No me detengo, Illmo. Sr., á formar nueva protesta de mi fé y de mis sentimientos vascongados, porque harto conocidos son ya para el País á quien hoy me dirijo. Nada importa que el destino que preside á mi vida pública, me tenga hoy apartado de esas altivas montañas, aquí y en cualquier lugar del mundo, en todas partes, el corazon me dirá todos los dias que soy vascongado, mi alma recordará entusiasmada los Fueros de esas Provincias y mientras no se detenga la sangre que corre por mis venas, saludaré siempre alborozado á ese Arbol misterioso, símbolo insigne de la independencia y de las libertades de esa tierra solariega. Dios guarde á V. S. I. muchos años. Habana 14 de Junio de 1866.—Francisco de Lersundi.

232


1866.3 [a]

[1]

[2] [3]

[4]

[5]

XLIX

Garagarrillaren amabigarren eguneco Junta generalian iracurri zan pocez eta alegrijazco ezaugarriric arguijenen artian D. Francisco de Lersundi General jaunac Habanaco ciudadetic Juntari berari zucendu eutsan cartia, ceñetan eracusten daben bere esquer ona. Señorijo onec berari eguin deutsazan onra eta mesediacgaitic: eta Abadiñoco Apoderadu jaunaren escabidez, aguindu eban Juntiac, imini ceitiala euzqueraz, egon cedin bere decretuetaco liburuban, esan dan LERSUNDI GENERAL JAUNAREN CARTIA. Jaun guztiz arguitsuba. Urte bi dira, baturic lur arguitsu onetaco errijac bere Foruen Arbola santuaren azpijan, aitatuten ebeela sarritan nire icen beeratu eta utsa, poz eta gogo vicijaren ezaugarri ciur, eta aguirijacaz; eta ez asperturic gomuta maitegarri orregaz, cein dan nire gurarijentzat ain gogocua, eguin eusteen onra ain andija, iminten nindubela euren Provincijaco Gurasuen artian; baitabere emon eusteen, erri onetaco Seme OnguilliarenXLIX icen ederra; eta au asco ez balitz leguez, nire gurarijac aseric icusteco, erabagui ebeen erregaletia niri escumaquilla bat, ceñetan edertasun eta anditasunac eracusten ditubezan bere aberastusanac; nun languillac arroquerijaz aguertu dabeen euren jaquiturija, eta escuetaco abilidadia, eta ceñetan gueldituco dan incau, josi, eta itsatsiric leguez, Vizcaitarrac aguertuten eusten vijotz sutsu eta amodijotsua. Onra ain andijac, glorija ain goratubac, imiñi ebeen nire arimia, ecingueijaguan mirarituric eta arituric; eta nire vijotza samurtu eta urturic, aimbeste amodijori, bera duin zan besteco esquer on guztijagaz erantzuteco gogoric vicijenagaz. Alan bada, ecinda naijago neban, Jaun guztiz arguitsuba, eldu cedilla nosbait zorijoneco une eta instantia, ceñetan baturic barriro gure Foruben Santuarijo beneragarri orretan Vizcaico Errepresentantiac, Junta orren atseguin, gosotasun, eta pozquerija ospetsubacaz batera, ta nastian, aguertuteco nire vijotzeco lotsa, itzal, errespeto, eta amodijuaren boza, eta iminteco bere escubetan, eta Erri andi orretaco Legueetaco liburubaren onduban, nic neucan mirari andija aimbeste mesede artutiagaz, eta nire gogo vici ta eraguillia vijotzic esquertsubenagaz erantzuteco. Nic zabaldu biar neban neure arimia, eta edequi cintzotasunagaz neure bularra, Vizcaijac icusi eguijan euretan, ce samurturic eta suturic egozan, eta celaco gurari viciz issioturic eta erretan egozan, erantzuteco esquerric onenacaz, eta vijotzic prestubenagaz, beragandic artutaco mesediai. Gaur daucadan leguez egun zorijonecua, ceñetan bete eta cumplietan dodan eguinquizun andi, eta lan goratu au, nire vijotza aurquituten da pocic andijenagaz eta gozotasunic goratubenagaz: eta neure barru eta conciencijac daucan atseguin eta baquiac sinistu eraguiten deust, neure eguinbiarretic andijen eta sagradubenen bat cumpliu dodala. Ez naz gueldituco, Jaun guztiz arguitsuba, neure euscalfedia, eta beraganaco eraaspena barriro adierazoten, ondo ezagutuac daucazan ezquero, gaur beragana zucenduten nazan errijac. Ez da ardura Madrilgo Goviernubaren erabagui ta cumplidu biarrac, banauca ni emen, mendiarte zoragarri, eta lur dontsu orretatic aldenduta lecu urñian. Emen, eta munduco edo ceimbere lecutan, lecu guztijetan, neure vijotzac egunoro esango deust, Euscalduna nazala; nire arimia suturic gomutauco da Provincija orretaco Forubacaz: agur gozuac eguingo deutsadaz beti pocez beteric, orraco Arbola misterijotsu, lur orretaco auquera, escubide, eta euren buruben jaubetasuneco irudi arguitsu orri. Jaungoicuac urte ascotan gorde deguijala berorren mesede guztiz arguitsua. Habanan, Baguillaren amalaugarren egunian, milla zortzireun, eta irurogueta seigarren urtian.— Francisco de Lersundi. Onguilliarun

233


1866.4

[1]

[2]

Señores: Con la mas viva emocion y aun mayor agradecimiento, me levanto á dar las gracias á los señores que han firmado esa peticion, y con tanta mas libertad y motivo lo hago, cuanto que no me sería posible aceptar de nuevo este puesto por estar en oposicion con mis convicciones. Si solo se tratára, señores, de hacer el sacrificio de mi persona y de mis intereses, Vizcaya me tiene siempre pronto á sacrificarlos en sus servicios.

[3]

Pero se trata de un asunto de conciencia, se trata de sacrificar mis principios en la materia, y bien comprendereis que no se me puede exigir, ni yo aceptaria semejante sacrificio.

[4] [5]

Os demostraré en que se funda mi opinion. Una reeleccion indica que no hallándose personas idóneas que puedan sustituir á las que concluyen su cometido, hay necesidad de conferirlas de nuevo el cargo; ¿y no daria esto una muy pobre idea de Vizcaya, en donde hay tan dignos patricios que nos pueden sustituir con ventaja?

[6]

Tened entendido para hoy y para mañana que en Vizcaya no hay hombres necesarios.

[7]

Indica tambien una reeleccion que la pátria está en peligro, ó que está en completa decadencia. Leed la historia del mundo, y vereis que los tiempos de reelecciones son los tiempos de peligros, y no olvideis que la moderna reeleccion del Presidente de los EstadosUnidos fué por consecuencia de la guerra. Gracias á Dios, nosotros no nos encontramos en ese estado ni en esa necesidad.

[8]

Pero la reeleccion indica en Vizcaya otra cosa peor todavia. Indica el primer escalon de la perpetuidad en el poder, que es el camino de la dictadura, que aplicada aqui, seria la muerte de nuestras libres instituciones.

[9]

Decidme, señores, admitida por nosotros la reeleccion, ¿habria acaso una Diputacion despues de la nuestra que se creyera de menos valer y que no procurára por todos los medios posibles, y tal vez por el de la intriga, su reeleccion? Y despues de ella ¿no procurarian las sucesivas hacer lo mismo y quizás más? ¿Y no seria la perpetuidad en el poder y la muerte como he dicho. de nuestras libres instituciones?

234


1866.4 [a]

[1]

[2] [3] [4] [5]

[6] [7]

[8]

[9]

L

Garagarrillaren amairugarren eguneco Junta Generalian Apoderadu guztiz ascoc eguin eben escabideL bat, emon ceiquijozan berarizco esquerrac voto otsandico baten bitartez, oraingo urte bijetaco Diputaciño generalari, bere servicijo on, eta balijo andicuacgaitic Señorijo onetaco erriguztijen mesedian, eta onezaz ganetic, gueroco demporan egemplutzat ecarri baga, barriro icentau, edo esleidu ceitiala urrengo urte bijetaraco, izanic au Vizcaijac bere escubiden eguin leijan onraric andijena: eta jaguiric motivo onegaz bere jarlecutic D. José Niceto de Urquizu, turno edo tandaco Diputadu general Jauna, esan eban orain imiñico dan BERBALDIJA. Jaunac: Neure viotzeco poz eta berotasunic andijenagaz, eta oraindic vijotz esquertsubaguagaz jaguiten naz esquerrac emotera escabide au firmau ta eguin dabeen jaunai; eta au escubide ta azartasun gueijagogaz eguin neique, ecin artu neiquialaco aurreruntzeraco, nai balebe bere, orain daucadan diñadia, neure uste eta erechijac ez dirialaco beragaz batu eta alcartuten. Bacarric balitz neuc neure buruba esquintzia, neure aleguin guztijac eguitia, eta neure ondasunac emotia, Vizcaijac beti euquico ninduque prestauric, bere alde ta onian al dodan guztija eguiteco bere lan, arazu, eta biarretan. Baña escu artian darabilgun guei ta asuntua, conciencijacua da; tratetan dana da, nic aldatu eta mudetia onen ganian daucadazan uste eta erechijac; eta ceubec ondo ezagutuco dozube, ecin iñoc escatu leiquedala au, ez nic eguingo neuquiala onelaco gauzaric. Eracutsico deutsubet neure erechijaren sustrai, ta cimentuba. Barriro leengo guizonetan euretan eguiten dan auquera edo elecciñoe batec adierazoten dan, ez aurquituric iñor bere guizon duin ta egoquiric, urteten dabeenen lecuban jarteco, leenguac eurac barriro atera biar diriala. Eta ¿ez ete litzateque au izango beeratu, azpiratu, eta osticopetutia, Vizcaja nun dagozan, eta ugari, Provincijaco aimbeste Aita arguitsu, gu baño obetuago gure lecuan jarri leitequezanac? Jaquinic euqui eguizube gaurco ta bijarco, ez daguala Vizcaijan guizonic, biarra ta premiñazcua danic. Baitabere leengo Diputaduetan eguiten dan auquera ta eleccinoiac adierazoten dau, errija arriscu ta peligruban daguala; edo daguala guztiz jausiric. Iracurri eguizubez munduco barri, guertaera, eta historijac; eta icusico dozube barriro leengo guizonetan eguiteu diran euquera ta elecciñoeco demporac, diriala arriscubetaco demporac: eta ez zaitece aztu, oraintzuban Estadu-Unidubetan barriro elegidu zan Presidentia, guerriagaitic izan zala. Gu barriz, Jaungoicuari esquerrac, ez gara aurquituten alaco estadu, egoera ta premiñan. Baña leengo guizonetan barriro eguiten dan elecciñoiac adierazoten dau Vizcaijan, oraindic gauza charrago bat. Adierazo eta iminten dau, esquillera baten lelengo mallia, beti batzuc aguinduten egoteco, cein dan Dictaduraraco bidia, cein sartuco baliz emen, izango litzatequian gure Foruben amaija. Bestelan esan eguidazube, Jaunac: Gu izango baguiña barriro elegidubac, gure ostian eta ondoric ez litzateque izango Diputaciñoric bat bere, guc baño guichiago balijo dabela uste dabenic. Eta onec; ¿ez ete leuquez aleguiñac guztijaz eguingo, menturaz issilleco asmuacaz, eurac barriro elegidubac izateco? Eta guero andic aurrecuac bere ez ete leuque besteaimbeste, edo guijago eguingo? Eta, ¿ez litzateque au izango beti batzuc aguintari ta nagusi izatia, eta gure Foru dontsu, ta legueen erijotzia? esabide

235


[10] Hé aquí las razones en que fundo mi opinion tan contraria á las reelecciones. [11] Me alegro sin embargo de haber tenido esta ocasion de manifestarla, ya que se trata de nuestras personas, porque asi en todo tiempo me dará la libertad, si se tratase de otras, y sin que ellas se pudieran ofender, de oponerme á cualquier mocion de esta especie. [12] Al hablar así, creo interpretar tambien la opinion y los sentimientos de mi compañero el Sr. de Zabálburu, pues durante el bienio, siempre hemos tenido la dicha de estar acordes en todos los asuntos. [13] Suplico, pues, y ruego á los señores firmantes de la peticion, que teniendo presentes mis razones, y seguros de nuestro agradecimeinto, se servirán retirarla. [14] Seguidamente se levantó el Diputado general D. José de Zabálburu y dijo: que como el mal estado de su salud no le permitia hacer uso de la palabra con la estension que deseaba, se limitaba á manifestar á los autores de la mocion su profundo agradecimiento, y á la Junta su perfecta conformidad con lo espuesto por su compañero de Diputacion el Sr. Urquizu; y habiendo los firmantes de la mocion accedido á retirar esta, se levantó el apoderado por Bilbao, y pidió constára que la mocion se habia retirado á súplica y ruego de los señores Diputados. La Junta asi lo acordó, mandando a peticion del apoderado de Abadiano, que se imprimiera en vascuence y castellano el discurso del señor Diputado de turno.

236


[10] Orra cergaitic ez dodan nai, barriro elegiduac izan gaitezala. [11] Poztuten naz alambere era au euquitiaz, adierazoteco neure erechija, gueu gueuroen ganian tratetan danLI ezquero; cerren onelanbeti euquico dot escubide, auquera ta libertadia, beste gauceen ganian tratetan danian bere, iñori lotsia galdu bagaric, jarqui eta esetsiteco onelaco edoceimbere gauzari. [12] Onelan berba eguiten dodanian, derichat adierazoten ditudazala, Zabalburu Jaun, neure lagunaren erechi ta ustiac, bada urte bijetan euqui dogu zorijontasuna, izatiagaz beti, ta gauza guztijetan erechi batecuac. [13] Escatu eta erregututen deutset bada escabidia firmau dabenai, entzun dituben nire errazoyacgaitic, eta egonic ciur; que esquer onagaz erantzuten deutsegubela, eguin daguijela mesede, euren escabideco papera atzera artutiagaz. [14] Beriala jagui zan D. José de Zabálburu Diputadu generala, eta esan eban: Ez eguan leguez osasun osuagaz, ecin berba eguin leiquiala, nai leuquian bassen luzaro. Alan bada eguiten ebana bacarric zala, eracustia bere esquer ona escabidia eguin ebenacganaco, eta Juntiaganaco: barriz guztijan zala bere Diputaciñoeco lagun Urquizu jaunaren erechicua. Eta firmau ta presentau ebenac escabidia, oben eguinic Diputadu Jaunaren errazoyetara, atzera artu eben escabideco papera. Orduban jagui zan Bilboco Apoderadu jauna, eta escatu eban, jaquin cedilla, escabidia escatua eta atzera artua izan zala, Diputadu Jaunen euren erreguz ta borondatez. Alan erabagui eban Juntiac; aguinduten ebala, Abadiñoco Apoderadu Jaunaren escabidez, imprimidu cedilla eusqueraz, eta erderaz, bere tandaco Diputadu Jaunaren berbaldija.

LI dau

237


1866.5

[1]

Hemos terminado nuestras tareas, pero nos falta cumplir con un deber del que no podemos dispensarnos. Todos hemos sido testigos de la rectitud, de la nobleza y de la caballerosidad del señor Corregidor político, y antes de separarnos de este Santuario de nuestras leyes, debemos dejar consignado el mas entusiasta y solemne voto de gracias con que respondamos á tan digna presidencia.—¡Usos y costumbres! Hé ahí, señores apoderados, el lema sagrado de nuestros padres. ¡Usos y costumbres! Hé ahi el grito unánime que aquí resuena todos los dias, y que todos escuchamos humillando nuestra frente como si oyéramos la voz severa y augusta de nuestros Fueros. Pues bien; permitidme que siquiera un momento, apele yo á ese nombre venerando. Escuchad.— Cuentan las tradiciones de esta tierra solariega el buen uso y la costumbre de que los pueblos formáran en este mismo sitio una especie de residencia al Corregidor que presidia sus Juntas. Cuando la conducta del representante de su Señor no complacia á los apoderados, estos callaban, y su austero y grave silencio era la mas enérgica de sus censuras; pero si el Corregidor cumplia fielmente con los sentimientos vascongados á que se obligaba, entonces resonaban só el árbol santo los acentos de júbilo y de gratitud, se repetian las mas entusiastas aclamaciones, y se acordaba recomendar ante su Señor á quien tan dignamente le habia representado.—Respetemos pues tales usos, no olvidemos aquellas constumbres y cumplamos hoy con lo que la gratitud nos manda y las tradiciones nos enseñan. Señor Corregidor: S. S. nos concede ya; S. S. ha compartido con nosotros los afanes de estos dias, ha presidido nuestras Juntas, y ha dirijido nuestras discusiones. Nadie mejor que S. S. puede pasar la vista por estos escaños y decir si en este momento soy el fiel intérprete de los sentimientos que animan á todos los señores apoderados.—Reciba pues S. S. este sentido homenaje de nuestro cariño, y á donde quiera que vaya en pos de las vicisitudes de los tiempos y de la vida, no olvide el entusiasmo y gratitud con que le saludan hoy los pueblos de Vizcaya, y recuerde siempre este tierno adiós de la Junta, compuesta en su mayor parte de honrados labradores y valientes marinos.

238


1866.5 [a]

[1]

Esan dau garagarrillaren amairugarren eguneco Junta generalian, icusiric D. Miguel de Loredo, Portugaleteco Apoderadu Jaunac, amaitutera juazala batzarrac; Corregidore Jaunari esquerrac emoteco, eguin eban, orain emen iminten dan, BERBALDIJA. Amaitu ditugu gueure lanac, eguija da: baña oraindic gueldituten jacu eguiteco gauza bat, ecelambere ichi ecin guiñaiguiana. Guztijoc arguiro icusi dogu, celaco vijotz zucena, prestuba, eta onguillia aguertu, eta eracutsi deuscun Corregidore Jaunac egun oneetan; eta alan, gure legueen lecu santu onetatic alde eguin daigun baño leenago, ciurtauta ichi biar dogu, ce gogoticuac, ce vijotzeticuac, ce vicijac, eta ce eraguillac dirian, gaur berari emoten deutsaguzan esquerrac, ain ondo zucendu gaituzalaco, euqui daben gure buru eta aguintaritzaco lanian, oraintzuban eguin dituguzan batzaarretan. ¡Usu, eta costumbriac! Orra emen, Apoderadu Jaunac, gure anchiñaco Asaben betico berbeta, lelo, ta soñu santuba. ¡Usu eta costumbriac! Orra emen egunoro lecu onetan gure belarrijetara datorren berba ta diadarra; eta guztijoc entzuten doguna, beeratuten doguzala gueure becoquijac, gueure Foruben boz eta berba men, ciatz, eta itzaltsuba entzungo baguendu leguez. Ondo bada. Ichi eguidazube, edolabere une, eta instante bacar baten, eldu daguijodala nic, berba beneragarri orri. Entzun Anchiñaco lur onetan vici garianoc daucagu entzutia, aitatic semeetara jatorcun iracatzi eta barri batena: au da, eurac euqueela usu eta costumbria, errijac artu eguijozala lecu onetan beronetan, euren Junta eta batzarren buru, zucentzalla, eta aguintari zan Corregidore Jaunari, contu moduco batzuc. Bere Erregue Jaunaren irudija zanac eta bere lecuban eguanac eguin ebana, ez bazan Apoderadu Jaunen gogocua, oneec egon oi cirian issill issillic; eta euren issilltasun itzaltzu eta bildurgarrija zan ezangarriric ciurrena, adierazoteco, Corregidore JaunacLII Juntetan eguin ebana, ez zala izan euren gogocua. Baña baldin Corregidore Jaunac ondo cumplidu bacituen, bere ganian artuten cituzan euscaldunen gurari, ta escabidiac; orduban arbola santubaren azpijan entzuten cirian, poz eta atseguiñezco diadar, chalo, eta ijui, ta santzo esquertsubac. Pocezco diadar eta jolas oneec gogoric vicijenagaz eguiten cirian bein, birritan, eta gueijagotan. Eta erabaguiten zan, escatu cequijola Erregue Jaunari, abegui onagaz artu eguijala Corregidore Jauna, zaindu ta gorde ebalaco Juntetan ecin obetuago, Erregue Jaunaren lecua.— Errespetau daiguzan bada alaco oitura eta usadijuac; ez gaitezan euracaz aztu; eta eguin daguigun gaur guc bere, esquertsubac izatiac aguinduten deuscuna; eta aitatic semeetara jatorcuzan iracatsijac esaten deuscubena.— Corregidore Jauna: onezquero Berorren Mesediac ezagututen gaitu: Berorren Mesedia izan da egun oneetan, gure lan ta arazubetan partill: izan da gure batzarren buru ta aguintarija; eta gure ezbaijetaco zucentzallia. Iñoc bere ez leique ezarri, berorren mesediac baño obetuago beguiracune bat jarlecu oneetara, eta esan, une eta instante onetan adierazoten ete ditudan arguiro, Apoderadu Jaun guztijac dauquezan erechi, eta gurarijac. Jaquin begui bada Berorren Mesediac, abeguiric gozatsubenagaz, eta amodijoric samurrenagaz, gaur beguiratuten deutsagula berorri. Eta dempora onetaco, eta vicitza onetaco naaste, eta goibeijacgaitic juaten dan edo cein lecutan, ez bedi arren aztu, Vizcaico errijac gaur aguertuten deutsan abegui samur, eta esquer onagaz; eta beti gomutan bedi, Junta onec, ceñetan dagozanetatic gueijenac diran necazari onraduac, eta ichasguizon senduac, eguiten deutsan AGUR samur onegaz.»

LII Corregidore. Jaunac

239


[2]

[3]

[4]

En seguida, el señor Corregidor, profundamente reconocido por los sentidos y espresivos términos con que ha acabado de espresarse el señor apoderado de la villa de Portugalete, dijo lo siguiente: Señores apoderados: Hay momentos en que la satisfaccion ahoga las palabras, pero ¿qué importa la frase cuando las emociones se agolpan al corazon? Acepto con gusto las pruebas de consideracion y de cariño que me acabais de dar, tanto mas, cuanto que en ellas veo y encuentro toda la sinceridad y la verdad que acostumbran los hijos de Vizcaya. No es hoy el primer dia que os conozco, nó. Mucho tiempo hace que os admiro, y me gozo de vuestra felicidad. Sois felices, porque sois buenos. No me es posible manifestaros toda la emocion que á mi alma embarga en este momento; quisiera deciros la gratitud que os debo y el afecto que me liga á vuestros favores, pero no puedo. Recibid en cambio el testimonio ardiente de mi amor y de mi respeto, hácia vosotros y hácia las venerandas instituciones que os hacen dichosos; y, creedme, que jamás me olvidaré de este momento feliz que me proporcionais los apoderados de las Juntas de 1866, y en todas partes vivirá conmigo el afecto que debo á Vizcaya.

La Junta en su vista con ardiente entusiasmo aclamó y victoreó á su digno Corregidor, acordando, á propuesta del apoderado de la anteiglesia de Maruri, que tanto la actual Diputacion general, como la entrante, recomienden respetuosa y eficazmente á la consideracion del Gobierno de S. M. los servicios que con su celo por el bien público habia prestado á Vizcaya su Corregidor político D. Antonio Maria Fernandez, y que estos dos discursos constasen íntegros en el acta en castellano y vascuence.

240


[2] [3]

[4]

Orduban beriala Corregidore Jaunac, vijotzic esquertsu eta samurrenagaz, Portugaleteco urico Apoderadu Jaunac esan cituzan berba vici, eraguilla, eta biguntasunez betiacgaitic, eguin eban berbaldi au: Apoderadu Jaunac: Badira dempora batzuc, ceintzubetan atseguin, gozotasun eta pozac ichiten daben bat mututuric, eta berbaric eguin ecinic. Baña, ¿cetaraco dira berbac, vijotzian sartu eta batuten dirianian esan nai litzatequezan berbac, eta vijotzac aguertuten baditu? Nic pocic andijenagaz entzun ditut, esan deustazubezan berbaac, ceintzubecaz aguertu deustazuben zuben niganaco esquer, ta amodijo andija, eta ce lecu goratura jaso ta eregui nozuben; eta oraindic gueijago, icusten dodalaco, Vizcaico semiac eurenez dauqueen vijotz cintzo, eta tolesbaguetatic urtenac diriala. Ez da gaurcua, ezagututen zaitubedazan lelengo eguna, ez. Dempora andija da mirariz beguiratuten deutsubedala; eta zuben zoriontasunagaitic gazatuten nazala. Dontsubac zaree, onac zareelaco. Ecin aguertu neiquezube certzuc igaroten dirian nire vijotzian une eta instante onetan. Eracutsi gura neusquizube, ce esquertsuba daguan nire vijotza zubecganaco; eta nire vijotzac zuben mesediai erantzuteco daucazan gogo vici, eta guraari eraguillaac; baña ecin neique. Oneen ordez eta lecuban esaten deutsubet, eta entzun eguizube: amodijoric sutsubenagaz; eta lotsa, itzal eta errespetoric andijenagaz beguiratuten deutsubedala zubei, eta zuben legue, usadijo on, eta Foru, zorijonecuac eguiten zaitubezanai: eta, sinistu eguidazube, ez nazala secula ata iñozbere aztuco, milla zortzireun, eta irurogueta seigarren urteco Juntaco Apoderadubac emoten deustazuben une eta instante gozatsu, pozgarri eta zorijoneco onegaz; eta lecu guztijetan vicico nazala, Vizcaijari zor deutsadan eraaspen, eta erantzuera ona goguan dodala. Orduan Juntiac, suturic guztija, ciarduban pocezco diadarrac, chaluac, eta vivac eguiten, ijui eta santzuacaz naste bere Corregidore Jaunari, ceñec ain ondo bete eta cumplidu cituzan bere contura eucan lanaren escabidiac. Eta aguindu eban, Marurico Elessateco Apoderadubaren escabidez, oraingo Diputaciño Generalac, eta urrenguac, adierezo eguijuela Erreguiña gueure Andriaren Gobiernuari, celan Vizcai guztijari eguin eutsazan onera eta mesede guztiz andijac, bere ardura, arazu, lan, biar ta nequiacaz D. Antonio Maria Fernandez bere Corregidore Jaunac. Baitabere erabagui ta aguindu eben, berbaldi bi oneec imiñi ceitezala oso osoric actaan, erderaz eta euscaraz.

241


1868

[1]

SEÑORES: Al inaugurar las sesiones de estas Juntas en nombre de S. M. la REINA NUESTRA SEÑORA, ni debo dejar de espresaros los sentimientos que embargan mi corazon, ni acierto á coordinar las ideas que á mi mente vienen en este solemne acto, cuyo recuerdo será uno de los más gratos é inolvidables de mi vida pública.

[2]

Si el ejercicio del cargo que S. M. se ha dignado conferirme, es siempre para mi razon sobrada de turbacion é incertidumbre por la gravedad de los deberes que impone el mando de una Provincia, mi confusion crece hoy al presidir las memorables Juntas de este ilustre y venturoso solar; porque si ni en esperiencia ni en capacidad me conceptúo con títulos legítimos para desempeñar dígnamente las funciones que me están encomendadas, aun me considero menos digno de ocupar este sitial desde donde han dirijido vuestras deliberaciones magistrados eminentes y esclarecidos repúblicos.

[3]

Solo en un caso me consideraria merecedor de tan estimada honra: si el amor á vuestras tradiciones y costumbres, y la decision más firme de procurar vuestra ventura en la consolidacion y perfeccionamiento de vuestras instituciones gloriosas, fuera título bastante para presidiros. Más, por fortuna, la madura reflexion con que siempre procedeis en vuestros acuerdos, y la moderacion y cordura de vuestras deliberaciones, me dispensan de poseer dotes que en otro caso me fueran bien necesarias.

[4]

En la eleccion de funcionarios á quienes ha de encomendarse en el próximo bienio la gestion administrativa del Señorío, es para mi la más segura garantía del acierto con que procedereis, la lista de patricios ilustres que hasta el dia han desempeñado vuestra magistratura foral. Sin recurrir á la historia, me lo aseguraría el tino con que en la pasada eleccion habeis designado á los Diputados dignísimos que me acompañan, en cuyos actos, al residenciarlos vereis rivalizar el celo con la ilustracion.

[5]

Y el mismo acierto que en las elecciones del Regimiento general, han demostrado las Juntas en los demas acuerdos. De ello es testimonio muy elocuente la prosperidad que desde remotos tiempos goza este ilustre Señorío.

[6]

Y no es posible que en estas Juntas deje de coronar el éxito vuestras generosas aspiraciones. Mientras fieles á vuestra historia y á vuestras tradiciones piadosas, al comenzar estas asambleas, imploreis la proteccion divina, mientras la Religion consagre y bendiga vuestros trabajos, seguireis dando al mundo el ejemplo que hasta hoy le habeis dado: porque Dios otorga con pródiga mano á quienes lo imploran, el don de prudencia y de consejo que niega á las inteligencias altivas. Por esto vemos destrozarse en la anarquía á las

242


1868 [a] [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

LIII LIV LV

VIZCAICO CORREGIDORE JAUNAREN BERBALDIJA. Jaunac: Aurtengo Junta generalai asieria emotera guazanian, gueure Andra Erreguiñaren icenian, ecin ichi neijo aguertubaric nire vijotza lotuta dauqueezan sentimentu gozatsubac, ain modutan ce, ecin ditut compondu biar dan leguez jatorcadazan pensamentu edo esangueijac instante ospetsu onetan, ceñen gomutia izango da niretzat atsequintsu eta astu ecin neiquiana neure vicitza guztijan. Baldin Erreguiñaren Magestadiac emon deustan emplio edo carguba beteetia, izan bada beti niretzat motivo andijenetarico bat ni icaratu eta eztabaidan euquiteco, beragaz dacacen obligaciñoe andi eta estubac gaitic provincija baten nagusitasun eta aguintziac, nire bildur eta icaria gueituten dira lur liñargui eta zorijonecuonen Junta ain entzute andicueen presidente edo zucentzalla icenagaz; cergaitic, ez euquiric nic biar dan ezagüera eta jaquiturijaric ondo beteetaco nire empliuac beragaz dacazan lan edo biargueijac, oraindic uste dot guichiago duin nazala ocupeetaco lecu au, nundic zucendu izan citubeen zuben Batzaar edo Juntaac Magistradu jaquintzu eta guizon errijeen mesederaco aleguin andijac eguinda euqueezanac. Onra ain goratu au merecietaco duin izatia pensauco neuque, bacarric gomutauco balitz nic zubeen usu-costumbrétara daucadan amodijo eta etsigatusun andija batetic, eta bestetic nic daucadan borondate oso eta firmia zubei aleguin guztija eguiteco lograu eta zabaldu daizuben zuben zorijontasuna, zuben foru eta usadijo glorijaz betericuen sendotasun eta ontasunian, izanicLIII oneec nic euqui al neijazan tituluric oneenac zuben presidente edo zucentzalla orain izateco. Baña, zorijonez, zuben centzun arguijac zuben decreto edo epaijetan, eta zuben modu on eta prudencijac zuben disputa edo eztabaidetan, libretan nabee duda bagaric osteruntzian onetaraco biarco nituquian dote edo circunstancijetatic. Datocen urte bijetan Señorijo onen administraciñoia euqui biar daben JaunenLIV eleciñoia ondo eguiteco, prendaric segurubena, nire ustian, izan biarleuque, orain artian Vizcaico nagusitasun edo Diputantzia edo eruan dabeen personeen listia presente euquitia. Gure historija gorago igonbagaric, icusten dot zuben tiñu eta aciertu ona zubec asquenengo esleidu cendubezan Diputadu izateco duin ciranetan eta niri ain ondo lagundu deustenetan ceintzuben ardura eraguilla eta arguitasuna icusico dozubeez, eurai cargubat zucenduten jaqueezan demporan. Eta Erregimentu generalaren eleciñoietan euqui dan aciertu ona, ausse beran eracutsi dabee Juntaac beste eureén, erabaguijetan, izanic eguija onen ezangarriric eder eta goratubena Señorijo onec anchiñaco demporetatic gozau edo daruan ondasun eta zorijones beterico vicitzia. Eta ecin izan leiteque oraingo Junteetan bere zuben gurari onac bete bagaric guelditutia. Batzaar onen asieran, Jaungoicuari laguntasuna escatuten deutsazuben artian, izanic leijalac zuben historija eta asabeetatic datocen eracuste piadosuai, eta Erreligiñoiac consagrau eta bedeincatuten dituban artian zuben biarrac, jarraitucoLV dozubee munduari ejemplua emoten, orain artian emon dozubeen leguez: cergaitic Jaungoicuac escuzabalacaz emoten dabelaco, berari escatuten deutsenai, prudencija eta consejubaren doya, eta izaniz Janeen jarrituco

243


naciones que desatentadas buscan los principios constitutivos de su organizacion política y social en las especulaciones de un filosofismo estéril, mientras el pueblo vascongado vive feliz al amparo de sus seculares instituciones, que le ofrecen venturosa paz, aun en medio de las agitaciones más violentas del espíritu revolucionario: por eso, en fin, aquellos pueblos viven desventurados y miserables, cuando éste es estudiado y elojiado en púlpitos y en academias por la ciencia y por la Iglesia. [7]

Orgulloso yo hoy del preciado honor de presidiros; quisiera secundar vuestros trabajos, con un entendimiento tan claro, como vehemente y sincero ha sido el voto que hace un instante elevaba al cielo por Vizcaya; más ya que no inteligencia, me lisonjeo de ofreceros el testimonio de la adhesion más acendrada é inalterable.

[8]

Suplan, señores, mis sentimientos lo que á mi capacidad y á mi esperiencia falta para ser digno de presidiros.

244


[7]

[8]

LVI LVII

ucatu au mundutar arruen jaquiturijari. Orregaitic icusten doguz, anarquijaco edo buru baco Estadu eta Erreiñubetan, galduten dirala naciñoiac, ecin euren gobiernu moduba componduric, filosofija frutubacuaren asmo eta eztabaiden erdijan, eta bestera dacuscu zuben euscaldun erri au vici dala zorijontasunic andijenagaz, bere anchiñáco foru eta legueen amparuaren azpijan, ceintzubeec esquintzen deutsee baque gozatsubat espiritu errevoluciñoesco gorabera andi eta indartsuben artian; eta alan erri areec desdicha eta miserijaz beteric dagozan artian, zuben euscaldun errian estudijan eta pondereetan dabee Elessaco pulpituetan, eta jaquiturijaco academija edo escoletan. Arroturic gaur ni zuben presidente edo zucentzalla izatiac emoten deustan onriagaz, gura neuque zubei zuen biarretan lagundu adin edo entendimentu ain zucen eta arguijagaz, cein andi eta eguijazcua izan danLVI nic, instante au baño puscabat lenago, cerura Vizcaijagaitic eguin dodan voto edo erreguba: eta ez daucadan ezquero biardan laco adin eta jaquturijaric, alan bere atseguin artuten dot, orain aguertubagaz zubei nic zubentzaco daucadan benetaco eta iños bere mudauco ez dan eraspenLVII edo etsiguitasuna. Asquenic, Jaunac, nire sentimentu onac bete daijezala nire ezagüera eta jaquiturija laburrei falta jaqueena, zuben biar dan moduco presidente edo zucentzalla izateco.

dau eraspeu

245


1870 [a]

LA ILTMA. DIPUTACIÓN GENERAL, cumpliendo el acuerdo que Vizcaya en sus Juntas generales el día 15 de Julio de 1870, dirigió á Su Santidad el Papa, el siguiente Mensaje:

[1]

BEATISIMO PADRE: Roma pagana no consiguió subyugar con sus poderosos ejércitos éste rincon de España que un tiempo se llamó Cantabria y hoy se llama Vizcaya, y Roma cristiana subyugó en él todos los corazones sin mas armas que la cruz del Redentor ni mas leyes que la dulce y santa del Evangelio.

[2]

Congregada hoy Vizcaya só el árbol de sus libertades, santificado con la cruz que domina su verde copa eleva unánime á vuestra Santidad un Mensaje de veneracion y amor, y á todas las decisiones del Concilio ecuménico del Vaticano un voto de acatamiento y adhesion inquebrantable.

[3]

Dignaos en cambio, oh Beatísimo Padre, bendecir á Vizcaya, cuyos hijos una vez mas protestan por su fé de cristianos y su honra de leales, obedecer y reverenciar siempre los preceptos de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana.

246


1870 [a]

DIPUTACIONE GUZTIZ ARGUITSUBAC, cumplidu edo bete nairic Vizcaijac bere Junta generalian, garagarillaren 15 tian 1870 garren urtian, eguin eban Decretua, Aita Santuari baildu deutsan MENSAJE EDO CARTIA.

[1]

AITA GUZTIZ SANTUBA. Erroma gentil edo paganuenac bere ejercitu andi eta indartsubacaz ez eban jarichi goitu edo sujetetia Españaco baster au, ceiñi leenagoco demporetan esaten jacon Cantabrija, ezaguturic gaur Vizcaijaren icenagaz; eta Erroma pristinaubenac sujetan edo irabaci cituban emen biotz guztijac gure Erredentoriaren curutziagaz, beste arma eta legue bagaric, ezpada Evangilijoco legue, gozatsu eta santidadez betia. Baturic gaur Vizcaija bere libertadétaco arboliaren azpijan, beonen adar edo errama verdien gañian daguan curutziagaz santificadua, zucenduten dau, borondate bategaz, zure Santidadiari veneracinoe eta amodijozco mensaje edo carta bat, eguiten bere dabela voto edo promes bat, iñoc ausi ecin leiquiana, errespetau eta conformétaco concilijo edo Batzaar general Vaticanocuaren decreto edo erabagui guztijacaz. Mesede eguizu, bada, onen orderaco, oh Aita guztiz Santuba, bedeincatutiagaz Vizcaija, ceiñen semiac ostera bere protestau eta autortuten dabé euren fede cristinaubena gaitic eta euren honra leijalena gaitic, beti obeidu eta gordeco ditubela veneracinoeric andijenagaz, Erromaco Elessa Catolica, Apostoliquiaren aguindubac.

[2]

[3]

247


1872 [1]

Entrego á S. S. (dirigiéndose al Sr. Corregidor) este baston que al dejarlo mi mano puede ser empuñado sin desdoro por cualquiera persona honrada. Sabia al aceptarlo que habia de tener por compañeros el asentimiento de los ménos y el encono de los más; pero olvidando lo segundo tan solo he recordado lo primero y os he hecho todo el bien que he podido. Hijo de Vizcaya, amante como el que más de sus franquicias, si lo tomé en un dia fué porque creí hacer con ello un servicio á mi pais: á no haber sido así, jamás lo hubiese puesto en contacto con mi mano. Recíbalo S. S. y, al entregárselo, ruego á Dios, desde el fondo de mi alma, bendiga á mi pátria, bendiga á mi pais natal, les dé paz y prosperidad y no permita vuelvan á reproducirse los sucesos á los que debí la investidura que hoy depongo ante la autoridad que me la confirió, ni consienta tampoco vuelvan á tener lugar los aciagos acontecimientos que sobrevinieron despues.

248


1872 [1]

LVIII

Emen dauca nire bastoia: garbi urtetan-dauLVIII nire escuetatic, eta edoceiñ guizon onec artu-leique, ciur icenda bere escuac ez dituzalá loituco nirenetatic artzendabenian. Artunebanian, ba nequixan nigas euquico-nitula guichien ezquerrac eta gueixenen gorrotua: baña bigarren-an astuta, lelengua bacarric euquiot nire goguan eta egui-otzuet aleguiñ sic-oten on-gustia. Vizcaico semia: bere foruac nire burua beste maite dodazaná, artuneban siñistuten-nebalaco Vizcaico onantzat siengozalá: alan siñistu ez banen, iñoz nire ezcuac ez entzen siutu-co. Artu-bei, eta bedorren escue-tan ceiñ-gandic artu neban, ipinteotenian, escatzeotzat Jaungoicuari, nire biotzan barren-eti, berincatu-daixela España, berincatu daixela Vizcaixa, emon-daixuela baquia eta ondasuna, eta ez daixela barriro ichi emen zortu-daitezan orduan zortu-ciran gauzac, ez ain guichi gueruago zori charrian icusi oguzanac.

urtelen-dau

249


TESTUEN LEXIKOA: GAZTELANIA-EUSKARA


Testuen lexikoari buruzko ohar orokorrak a) Jatorrizko hizkuntzatik (gaztelaniatik) euskarara eginiko itzulpenak izanik, gaztelaniazko eta euskarazko esanak jartzen dira, garai hartako testuon arabera, ez, ordea, orduko edo egungo hiztegi baten arabera. b) Ortografia ere, jatorrizko testuaren arabera ematen da, gaztelaniaz zein euskaraz. c) Sarrerak zerrendatzerakoan, aintzat hartu dira fraseologia eta berbarik adierazgarrienak. Orobat, erakundeen izenak eta hainbat karguren tratamenduak. d) Jasotakoaren aringarri, testu-inguruabar zehatzak ematen dira, perpausak barne. e) Gaztelaniazko sarreretan, parentesi artean jarri da, kasu batzuetan, hitzen esanahia; gaztelaniazko laburdurak ere parentesietan ezarri dira azalpena argitzeko, euskarazko testuetan laburdurarik ez baitzen erabili.

253


A á cuyo cargo ceñen ardurara; D. Antonio de Goicoechea, ceñen ardurara eguan Bilbotic Pancorboraco bidiaren iraupen eta contua (1866.1.34) á cuyo mejor resultado au oraindic obatuago guelditu dadin; eta au oraindic obatuago guelditu dedin, dago Erreguiñaren aguindu bat, escubidia emoten dabena, Caridadeco Monjac ecarteco (1864.1.8) á fin de que onelan; onelan Jaungoicuaren laguntasunac, eta Erreinu guztico batzaar edo Cortiac, ta gueure Erreguiñaren Gobernarijeen zucentasun, justicija ta biguntasunac biurtu deijuezan egunen baten eureen iraupen senduaren saritzat (1850.5) á los pies del trono Erreguiñaren oñetan; imiñi cendubezan ceuben errijaren icenian Erreguiñaren oñetan eta aguindura ceuben semiac eta ceuben ondasunac (1860.1) á propuesta de(l) -ren escabidez; Eta aguindu eban, Marurico Elessateco Apoderadubaren escabidez (1866.5.4) á saber ceinzuc diran; Erabagui dau adierazotia berorri, emon daguijon baija, baldin badericha, urreengo gauza oneei, ceintzuc diran (1850.1) á su favor eureen alde ta onian; ceintzuben duiñtasuna arguiro eracusten dabeen, eureen alde ta onian aguintari nagusijac esanico berba gozuac eta eurai eguiñico mesede berarizcuac (1860.6) á unos y otros guztijai ta bacochari; emonic guztijai ta bacochari esquer andi ta beraarizcuac bete ditubezalaco ain osaro (1850.2) á virtud de -ren indarrez; Batzaar oso edo Junta Generalian eguin zan aguindu baten indarrez icentau zan guizon-talda edo comisinoiaren eguitadaac (1850.2) abnegacion eruapen; datozala guri lagundutera gueure centzun guztijari, gueure onradutasun guztijari, gueure eruapen guztijari, eta zoryonez jayo guiñan erri onradu oni deutsagun amodijo gustijari (1864.2.6) vorondate osua; eta bere seme guztijen prestutasun eta vorondate osuac eta orain armau biar dabenén sendotasun edo valoriac, merecidu izango dabe dudabagaric Españaco Erreiñuaren bedeincaciñoe eta alabantzaric andi eta goratuenac (1859.15) abstenerse de admitir ez ontzat emon; Vizcaico buru edo Diputaciño Generalac guztiz ondo eguin ebala, beguiraturic oi daben sen, centzun, ta acerteriagaz ez ontzat emotian Loizaga ta Hormaeche Jauneen escabidia (1850.3) academia academija edo escolac; zuben euscaldun errian estudijan eta pondereetan dabee Elessaco pulpituetan, eta jaquiturijaco academija edo escoletan (1868.6) acatar errespetau; eguiten bere dabela voto edo promes bat, iñoc ausi ecin leiquiana, errespetau eta conformétaco concilijo edo Batzaar general Vaticanocuaren decreto edo erabagui guztijacaz (1870.2) 255


acceder oben eguin; Eta firmau ta presentau ebenac escabidia, oben eguinic Diputadu Jaunaren errazoyetara, atzera artu eben escabideco papera (1866.4.14) autortu ta emon; Uste ta icharoten ez dan leguez, escabide au autortu ta emongo ez balebee (1850.5) acierto on eta egoqui; gaurco eguneco circunstancija edo jazoerac escatzen dabeen auquera edo elecciñoe on eta egoqui bat (1848.4) artes eta zucen; eta izango dirala artes eta zucenac zubén eurén gañeco erabagui guztijac (1862.3) jaquituria; ederto eracutsi dabeenac gure soldauben sendotasuna eta euren aguintarijen jaquiturija ta ciurtasuna (1860.3) acoger artu; ondo artubagaz eurac zucendu deutseezan escabidiac, emonagaz onetaraco aguindu edo decretubat (1848.3) acompañar -gaz batera; laster izango dirian egercicijuetan eguiteco presupuestu bagaz batera (1866.1.7) jarraitu; Gauza ain biar ta premiñazcuari jarraituco deutse beste ascoc (1860.14) acordar erabagui; erabagui dau adierazotia berorri, emon daguijon baija (1850.1) aguindu; Eta aguindu eban, Marurico Elessateco Apoderadubaren escabidez (1866.5.4) artu; Zubei jaotsube artutia neurrijac (1860.13) emon; Baña baldin zubei bajaotsube erechijac emon eta erabaguitia (1860.21) acostumbrada oi dan leguez; alacuetan eguin oi daben leguez, zuei emongo jatsubez esamiñetaco (1866.1.11) acta acta; berbaldi bi oneec imiñi ceitezala oso osoric actaan, erderaz eta euscaraz (1866.5.4) acto eguitada; aguindu baten indarrez icentau zan guizon-talda edo comisinoiaren eguitadaac (1850.2) acuerdos erabaguijac; Ez diran leguez bete leengo juntetaco erabaguijac equiteco provincija guztico esquecuentzat eche bat, alperricacuac izan dira (1860.17) decreto edo epaijac; Baña, zorijonez, zuben centzun arguijac zuben decreto edo epaijetan, eta zuben modu on eta prudencijac zuben disputa edo eztabaidetan (1868.3) adelanto aurrerapen; escolétan icusten diran aurrerapen ain andi eta ezagunac (1862.8) adherir(se) conformau; errespetau eta conformétaco concilijo edo Batzaar general Vaticanocuaren decreto edo erabagui guztijacaz (1870.2) itsatsi; eta batezbere izan ditecela leendic itsatsijac Isabel bigarren gueure Erreguiñari eta gueure auquerai (1860.21) adhesion etzeguitasuna; eta batez bere gure Erreguiña Doña Isabel bigarrenari eta Españaco legue cimentarrijei deutsén etzeguitasuna gaitic (1862.3) eraspen edo etsiguitasuna; orain aguertubagaz zubei nic zubentzaco daucadan benetaco eta iños bere mudauco ez dan eraspen edo etsiguitasuna (1868.7)

256


adjuntar itsatsi; Vizcaico Colegijuaren Direcciñoia, berari itsatsita daguan Institutuarenagaz (1866.1.20) administracion administraciño; Gueldituten gariala administraciño guztijaren, balijo ain andico gauza baten ardura bagaric (1866.1.8) administraciñoe edo artuemon; Baita bere da, duda bagaric, valijoric andicuena Señorijo onen administraciñoe edo artuemoneraco eguitia auquera edo elecinoe on bat (1858.4) gobernua; modu onetan bete daijén ez bacarric eurén gobernuco obligaciñoe bat, baita bere lagun progimuaren amodijo eta caridadeco leguiac berac iracatzi eta iminita daucan aguinduba (1862.5) zucenbide; ceñec aspaldico urte luceetan daucan zucenbide ondatzalliac negar eraguiten deutsen bere seme ecer baga dagozanai (1854.2) administracion interior erri barruco zucenbide; orain ceubec azaldauco dozubeez erri barruco zucenbide eta aurrerapen edo economija biarrenacv (1846.4) administracion pública provincija; provincijac ez badauca eche bat ara eruan eta an biar dabena emoteco (1860.18) administrado mendecu; onezaz gañetic izatia jaquitun eta ardura andicuac eurén mendecuen ondo-egotia gaitic (1858.4) adoptar artu; Artuten baldin badituzube neurri egoquijac eche oneec obatuteco, asco eguin izango dozube (1860.15) adquirir erosi; zubei aitu eraitia celan erosi daben lecu eta luur biar diranac Vizcaico pobrentzat eche bat eguiteco (1862.4) adversario arerijo; Arerijo guerraijaren argudijuai jarqui jaquezan errazoe senduaquin (1864.3.7) afanar(se) aleguiña eguin; Prueba edo esturazuneco demporan biar dabé, nai erri, nai particularrac, eguin aleguiña euren esan dan zor edo obligaciñoia paguétaco (1859.13) afanes lan eta arazubac; Berorren Mesedia izan da egun oneetan, gure lan ta arazubetan partill (1866.5.1) afecto etsiguitasun eta borondate on; leendic bere baneucan etsiguitasun eta borondate ona (1866.1.2) eraaspen eta erantzuera on; Vizcaijari zor deutsadan eraaspen, eta erantzuera ona goguan dodala (1866.5.3) afianzar sendatu; eta sendaturic gueijago ta gueijago bere jarlecuba (1860.9) agitaciones goraberac; ceintzubeec esquintzen deutsee baque gozatsubat espiritu errevoluciñoesco gorabera andi eta indartsuben artian (1868.6)

257


agravio injurija; Injurija andibat eguingo neuzquizubec, gomutauaz bacarric ceuben centzun eta moduona (1856.10) agresion (verbal) lotsagalduquerija; Aimbeste azartasun, eta aimbeste lotsagalduquerijari, nai ta ez beguiratu biar eutsen penaz eta naibaguez erri onetaco seme arguitsuben odol garbi eta onriac (1864.3.7) agricultura labrantza; eta zabalduco dira alde guztietara zubén labrantza, industrija eta comercijo edo artuemona (1858.5) aislar imiñi; eta neurri oneec dagoz gachari gogor eguitian, eta gacha bacartuta imintian, beste batzubei itsatsi ez daquijuen (1866.1.9) al frente del Gobierno Gobiernuaren buru ta aurrian; Españari baquia emon eutsan gudari arguitsua iminiric bere icena ta lombria Vergaraco alcartasunian, aurquituten da gaur Gobiernuaren buru ta aurrian (1854.3) alabanzas alabantzac; merecidu izango dabe dudabagaric Españaco Erreiñuaren bedeincaciñoe eta alabantzaric andi eta goratuenac (1859.15) alcalde alcate; alperricacuac bere oraintzuban artu diran neurrijac, eguin arren al dabena Alcate Jaunac, eta emparau bac (1860.17) almacen de tabacos tabaco echia; eta aitatu dan Colegijuaren ur urrian, bere Directoriari, imiñiric servicijo guzti oneec, orain tabaco echia danian (1866.1.25) almirante almirante; declarau eta artuten zala Vizcaico semetzat D. Casto Mendez Nuñez, Ontzidijaco Almirante jauna (1866.2.13) alojamiento ostatu; topau biar izan jaquez ostatuac beste eche batzubetan, Directoriari, Maisubari, eta euren biarretan lagunduten deutsen beste bati (1866.1.22) alta cámara Senaduba; ez da dempora andiric, Jaunac, aucija imiñi jaquela gure Foruben eguija ta zucentasunari; euren contra eta alde berba eguin da Senaduban; ez da dempora andiric, Jaunac, aucija imiñi jaquela gure Foruben eguija ta zucentasunari; euren contra eta alde berba eguin da Senaduban (1864.3.5) alta distinción lecu goratua; berba guichi esango ditudaz adierazoteco nire esquer ona, eregui nozubelaco lecu ain goratura, iminijaz nigan ceuben ustebetia (1854.1) altar altara; euren diadar eta erechijac imiñi citubezan altara orren ganian, eracusteco cerubaren ta lurraren aurrian euren peniaren anditasuna esetsi ain bidebagacuagaitic (1864.3.7) Altísimo Jaungoico andija; eta ciur nago, neure erechijagaz pocic alcartuco zareela, Jaungoico andijari esquerrac emotian eguin deuscun mesede andijagaitic (1866.1.8)

258


alto honor onra andija; eguin eusteen onra ain andija, iminten nindubela euren Provincijaco Gurasuen artian (1866.3.1) altos poderes del Estado Españiaco Estadu edo Gobernua; faltanbauric eze lambere Españiaco Estadu edo Gobernuari zorjacon errespetuari (1856.10) erreiñuco batzar andi bi; eta guztijoc icharon biar dogula erreiñuco batzar andi bijen zucentasun eta onradutasunetic, entzungo gaitubezala eta eguingo deuscubela jaocun justicija (1864.2.3) amenazar cematu; ez ditu bestec cematuten zuben FORUAC ezpada quendu gura deutsubenac (1854.5) amor amodijua; badazauzube gueure legue beneragarrijai nic deutsedan amodijua (1854.2) amparo amparu; eta bestera dacuscu zuben euscaldun erri au vici dala zorijontasunic andijenagaz, bere anchiñáco foru eta legueen amparuaren azpijan (1868.6) añadir iraatsi; gauza ainguichi ta ain urri euquitiari, iraatsi biar jaco, ce gauza caltegarrija dan Establecimentua ondo euquiteco, eta Señorijuaren irabacijetaraco, gauzac alan egotia (1866.1.22) anales marítimo-militares ichasgudarijen barri eta historijac; ceintzubec Callaoco baluarte icaragarrijen aurrian, barriztau ditubezan, beste dempora batzubetan, ichasgudarijen gure barri eta historijac arguitu citubezanen, garaitza andijac (1866.1.14) anarquía anarquijaco edo buru baco Estatu eta Erreiñubac; Orregaitic icusten doguz, anarquijaco edo buru baco Estadu eta Erreiñubetan, galduten dirala naciñoiac, ecin euren gobiernu moduba componduric (1868.6) anhelo gurari; azquenic aguertuco deutsubét bacarric neure gurari andi eta beticua eldu deitian leijaltasun andico luur au zorijontasuneco lecuric altueneraño (1858.6) antecedentes asaben eguitadac; Eta onelan eguinic ez bacarric beteco ditu bere asaben eguitada arguitsuben escabidiac, baitabere (1860.10) anteiglesia elessate; eta aguindu eban, Marurico Elessateco Apoderadubaren escabidez (1866.5.4) antepasado asaba edo aurritecua; jarraituric beti gure asabaac edo aurritecuac eracutzi eta marcau euscubeen vidiari (1858.2) antigüedad anchiñaco tasun edo sorreria; ceubeen legue edo foruac, ceintzubeen anchiñaco tasun edo sorreria, escuteetan dau dempora lucien gau illunetan (1856.10) antiguo anchinaco; eta lotsabaquerijagaz, aimbeste erregue bertan jarrita egon diran, anchiñaco lecu orren ganian (1864.3.6)

259


apelar eldu; ichi eguidazube, edolabere une, eta instante bacar baten, eldu daguijodala nic, berba beneragarri orri (1866.5.1) apertura edeguiera; Berba-aldi D. Manuel Enciso ta Solanac, Vizcaico corregidore ordiazcua leguez, esana guztien batzaar edo junta generalaren edeguieran (1846.a) aplicar (la ley) cumplidu edo eguijaztu; eta orregaitic laster cumplidu edo eguijaztuco da Vizcaijan esan dan leguia (1862.6) aplicar (dinero) castau; onetaraco daucazube Vizcaico seme erruquior batec ichi eban diru zati andi, oraindic castau ez dan bat (1860.19) aplomo astuntasun; erabaguico diranac centzun, beguiramen eta astuntasun beti izan dabenagaz lotsa andico batzacuntza onec (1846.4) apoderado apoderau edo escubidedun jauna; ezaguturic, apoderau edo escubidedun Jaunac, ceubec errijén oneraco daucazuben gurari verárizcua, errez da aituten (1859.2) apoderadu; orra emen, Apoderadu Jaunac, gure anchiñaco Asaben betico berbeta, lelo, ta soñu santuba (1866.5.1) apoyo laguntasun; berac escoleen oneraco eracutzi daben interes ta empeñu ain andija, eta escolac eurac beraren laguntasunagaz euqui ditubén obatasun edo mejorac (1862.8) cimentu; modu onetan euquico dabela gure Erreguiñaen tronuac cimentu sendo eta indartsubat dempora guztietan (1848.5) apreciar estimau; ondo ezaguturic daucadaz eta estimetan ditut biar dan moduban ta eduban, euscaldunen ecandu ta usadijo onac (1864.1.2) apremiante premiñazcua; premiñazcua da, bada, zubec orain erabaguitia diru al dan guztija empliau eta gastetia burdiñazco bidiac biar dituban beste bidétan (1862.7) aprobación aprobaciñoia; emoten dabeela euren erechico paper, zuen aprobaciñoiaren mendian jarten dabena, cein daucazuben or maijaren ganian (1866.1.7) aprobar baija emon; emon daguijon baija, baldin badericha, urreengo gauza oneei (1850.1) ontzat emon; derichat ontzat emongo dozubela Diputaciño arduratsu onec eguin daben conbenijua Begoñaco Ama Virgiña Caridadeco Erreligiosen Comunidadiagaz (1864.1.10) aprovechar balijau; jarraituric leengo Diputaciñoien erechijari, eta balijau nairic daucagun era egoquijagaz (1866.1.20) arbitrio diruescabide; guerra onetaco castubetaraco eguin biar izan dira diruescabide barrijac, Gobiernubaren bai ta escubidiacaz (1860.7)

260


árbol venerable zugatz edo arbola veneragarri; oneec izan deitezala gaurtic aurrera euroen zugatz edo arbola veneragarri orren irudija (1848.5) argumento argudijua; arerijo guerraijaren argudijuai jarqui jaquezan errazoe senduaquin bere burlai ez eutsen jaramonic eguin (1864.3.7) Armada nacional erreiñuco ontzidi; igaroric urte asco Erreguiñaren Gobiernuac escatu baga zubei ichasguizonen tocamenic Erreñuco Ontzidijaren servicijoraco (1866.1.14) armas españolas Españaco armác; eta alan euroi jaoque Españaco armác irabaci dabeen glorija, beti iraungo dabenaren zati bat (1860.3) arquitecto general arquitectu general; aurrera duazan urte bi oneetaco demporan il da Señorijoco Arquitectu general, eta bideen zucentzalla D. Antonio de Goicoechea (1866.1.34) arreglar compondu eta alcartu; emonagaz onetaraco aguindu edo decretubat, ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1848.3) alcar aditu; Erreguiña gure Andriac aguindu eban Aprillaren ogueta lauban, milla zortzireun eta irurogueta laugarren urtian, icentau ceitezala comisionadubac, eta bialdu ceitezala Madridera alcar aditutera tabacuen ganian (1864.1.11) arreglo arreglu edo cerconeria; eta orain artian guizonaren vorondatiaren gaiñetic dagozan jazoerac, galerazo izan badabe bere euren arreglu edo cerconeria (1856.4) alcartasuna; baita portuetacuac bere bardin emon eutsezan esquerrac, icusiric ce ondo etorquen, Gobiernubagaz eguin zan alcartasuna (1866.1.14) epaija; elduco dala urrijaren 25 garrenco leguiaren bete biarra, forubeen cerceneria, eta azqueneco epaija (1846.6) artículo zati edo articuluba; milla zortzireun ta ogueta emeretzijan urrijaren ogueta bostian emonico leguiaren leleengo zati edo articuluba austen dabenac (1850.4) asamblea batzar; gomutauric batzar argui onec eguin biar dituzan verbacuntzac (1846.1) batzacuntza; erabaguico diranac centzun, beguiramen eta astuntasun beti izan dabenagaz lotsa andico batzacuntza onec (1846.4) batzaar; ichi alde batera oraingo batzaarbarrijentzat orraco pasinoe eta partidu edo banduac euracaz dacartzeen azarracuntze eta alcar icusi eziñac (1856.10) asamblea popular errico gentezco batzar; celan esquerrac emoten deutsubezan eta agurrac eguiten errico gentezco batzar guzti onec oso osoric eta batera (1864.3.8) asegurar sendotu edo segurau; juacue, cerren urten gura leuqueen egoera ez jaquiñeco eta nequezco onetatic, eta sendotu edo segurau beticó subertia (1846.6)

261


asesorar arguitu; uste izan eben gauza premiñazcua zala, Sindicu Jaunaren erechija ezagututia, Consultore Jaunac au arguituten ebela (1866.1.14) asiento de honor jarlecu onragarrija; D. Casto Mendez Nuñez, Ontzidijaco Almirante jauna, emoten jacola jarlecu onragarrija Aita Provincijaco jaunen bancubetan Junta generaletan (1866.2.13) asistir juan; juan deitezala milla zortzireun ta ogueta emeretzico urrijaren ogueta bosteco leguiaren bigarren zati edo articulubac diñuan berbaaldi edo audiencijara (1850.5) asociar(se) alcartu; Baldin orduban portau baciñen guizon prestu, odol garbico ta leijalac leguez, alcartuten ciñela erreiñubaren asmo ta gurarijacaz (1860.2) aspiración gurari; ce samurturic eta suturic egozan, eta celaco gurari viciz issioturic eta erretan egozan (1866.3.1) asunto asunto edo gauza; valijo andicuac dira zubéc orain erabagui biar dituzubén asunto edo gauzac (1858.4) guei ta asuntua; baña escu artian darabilgun guei ta asuntua, conciencijacua da (1866.4.3) atender beguiratu; chiquija irudituco jaco emon biar au, zubec erreiñubaren alde daucazuben borondate onari, beguiraturic cetaraco dan (1860.7) audiencia (acto) berbaaldi edo audiencija; juan deitezala milla zortzireun ta ogueta emeretzico urrijaren ogueta bosteco leguiaren bigarren zati edo articulubac diñuan berbaaldi edo audiencijara (1850.5) augusto itzaltsu; esan cituzan, leguiac eguiteco lecu itzaltsu atan entzun bere iñoz ez diran gauzac gure foruen contra (1864.2.2) santu; senadore bat, ceñen icena ez dodan aitatuco lecu santu onetan (1864.3.6) beneragarri; baturic barriro gure Foruben Santuarijo beneragarri orretan Vizcaico Errepresentantiac (1866.3.3) aumentar gueitu; eta imiñi dira euretan escolia icasteco biar diran tresna, erremienta eta gauza asco; gueituco dira escolac eta imiñi nescatillenac (1860.13) austero itzaltzu; eta euren issilltasun itzaltzu eta bildurgarrija zan ezangarriric ciurrena (1866.5.1) autorizacion escubidia; guerra onetaco castubetaraco eguin biar izan dira diruescabide barrijac, Gobiernubaren bai ta escubidiacaz (1860.7) encargu eta escubide; cer eguin daben asquenengo junta edo batzaarretan emon jacozan encargu eta escubidén gañian (1862.4) auxilio laguntasun; gure Erreguiña eta Señoriaren eta bere Gobernuaren laguntasunagaz, jaretzi eta ocupétia lelengo jarlecuetatic bat (1858.5) bitartecotasun; Asquenic, bacarric gueratzen jat zubei emen aguertutia neure promes eta gurari vicijénac, eguiteco, ceuben Diputadu jaunén bitartecotasunagaz, neugan al dan guztija (1862.9) 262


laguntasun ta socorru; Icentauric ichasguizonen tocamena, portuetacuac eguin eben escabide bat, emon cequijuen diruzco laguntasun ta socorruren bat (1866.1.15) ayuntamiento ayuntamentuba; Bilboco Ayuntamentubac emoten dau oraindissec diru zati andi bat lan orreec eguiteco (1860.15) B baluarte baluartia; zubec izango zare beti, gure Foru beneragarrijen baluartia (1864.3.8) banco bancu; emoten jacola jarlecu onragarrija Aita Provincijaco jaunen bancubetan Junta generaletan (1866.2.13) bandería zucen bide; zainduteco ez jarquiteco ain edo beste zucen bide escatuten dabenari ez Erregue izan gura leuquian iñori (1854.6) base cimentu; ez da eguin Ama Virgina Errefugijocuaren echiaren Escrituria, ez ciralaco alcartuten alde bijetatic egozanac, cimentutzat servidu biar eben condiciñoietan (1866.1.26) bastón escumaquilla; erabagui ebeen erregaletia niri escumaquilla bat, ceñetan edertasun eta anditasunac eracusten ditubezan bere aberastusanac (1866.3.1) bendición bedeincaciño; merecidu izango dabe dudabagaric Españaco Erreiñuaren bedeincaciñoe eta alabantzaric andi eta goratuenac (1859.15) beneficencia premiñan dagozanai ta esquecuai lagundutia; Premiñan dagozanai ta esquecuai lagundutiaren ganian barriz, pocic entzungo dozube amaitu aguiñian daguala San Mamesen eguiten diarduben eche eder ta andija (1864.1.8) beneficio mesede andi eta probechuzcua; Vizcaijac ezdau egon biar burdin bide onec beste Provincijetara eruan biardituban mesede andi eta probechuzcuac bagaric (1856.6) mesede eta ondazun; batzubey ez ezagutu eraguitia bide burdiñazco onec ecarri biardituban mesede eta ondazun ugarijac (1856.7) onera ta mesedia; eta ateraric, zorijonin daucaguzan gueure auquerac esquintzen deuscubezan onera ta mesediac (1860.10) benevolencia ontasun; ondo daquizubee Madrillgo Gobernubac berarizco ontasun bategaz beguiratuten deutsana euscaldun erri onei (1858.5) biblioteca liburutoqui; ez dozube aurquituco bera laco bat munduco liburutoqui guztijetan (1864.3.3) bien ona; eta dauquelaco uste betia Erreguiña gueure Andra edo Señoriaren gobernubaren leijaltade eta jaquiturijac, jaquingo dabela batzanduten Vizcaijaren ona (1846.6)

263


ondo izatia; errijai emon al leiquijuen zorijontasunic andijenen bat, cein dan eurac eurenez euren ondo izatiagaitic beguiratutia (1866.1.37) bien comun (por el) guztijen oneraco; ez dot amaituco zubei adierazo bagaric, cembat poztu eta gozatuten nazan, icusiric zubec prestauta zagocela, biar eguiteco guztijen oneraco (1866.1.37) bien del procomun beste guztijen ondo izatea; batuteco emen, beguiratuteco, eta artuteco neurrijac, eta eguiteco legue, aguindu, ta erabaguijac, beste guztijen ondo izate eta glorijaraco (1866.1.37) bien general (en pro del) guztijentzat; eta onetan imiñi da berarizco arduria, emendic guztijentzat datozan onera eta mesede andijac gaitic (1864.1.5) bienestar egoera ona; badazauzube gueure legue beneragarrijai nic deutsedan amodijua; eurai zor deutse gure errijac bere zori ta egoera ona (1854.2) zorijontazun; euraquin eta zuben Diputaciñoe Generalaren laguntazunagaz eguiteco Vizcay guztijaren zorijontazuna (1856.11) ondo izatia; eta Madrilgo Cortiac beguiratuten dabee gurazozco amodijo bategaz ceuben ondo izatia gaitic (1856.5) ondo-egotia; eta onezaz gañetic izatia jaquitun eta ardura andicuac eurén mendecuen ondoegotia gaitic (1858.4) bienio urte bi; ceubec daquizube, eta alperra litzate nic adierazo gura izatia, cembat aurreratu leijan datozan urte bijetaraco (1846.5) bondad ontasun; dago, bada, beteric falta edo premiñau, gure Erreguiñaaren ontasun berárizcuac alan eguin dabélaco (1862.2) mesede; eta iru provincija maite onec, icusiric euren Erreguiña eta Señoriac eguin deutsezan mesede onéc (1848.3) buena voluntad borondate on; eta tratetaco bialduta daucazan guizon, euren errijen maitetzallai, arguiro eta sarritan eracutsi dabeen borondate on, eta arduriagaitic eureen errijaren alde, eta oneraco gaucetan (1866.1.6) buenas costumbres costumbre onac; izan dozuben artian zubeen erreligiñoe Santua ondo gorde eta goratua, ta bardin ceuben usadijo edo costumbre onac (1856.2) buenos deseos vorondate edo amodijo andija; azquenic, nic zubei emon neuzubeen esaugarriric oneena neuc zubentzat daucadan vorondate edo amodijo andijaera custeco (1856.11) buenos principios asiera onac; jaquingo dabela batzanduten Vizcaijaren ona, aurrerapen, eta locabetasunac bacaronda edo monarquijaren bat-tasun eta zucenbidiaren asiera onagas (1846.6) buenos usos usadijo on; izanic ain preminazcuac bestiac zuzendu edo gobernaubiar ditubenentzat, galduco lituque legueta usadijoric oneenac (1856.10)

264


buenos usos y costumbres ecandu eta usadijo onac; eta an zaindu ta defendiu daijeezala [] gueure foru, auquera, escubide, ecandu, ta usadijo onac (1850.5) usadijo eta oitura on; alcarturic zubén usadijo eta oitura onaquin, jaijo eta asiric iru provincija euscaldun (1858.3) usadijo eta ecandu onac; maitetuten dituguzan leguez gueure vijotz guztitic gueure foru, usadijo eta ecandu onac (1864.2.3) buque ontzi; gaur Señorijoco ichasguizonen tocamenac dagoz onra andico lecuban, Erreiñuco ontzidico ontzijetan (1866.1.14) buque del Estado erregue-ontzi; dempora asco da Vizcaico Señorijo leijal eta nobliac bialduten ez ditubala bere semiac Erregue-ontzijetan servietara (1865.1) C caballero jaun; zuben Diputadu Jaunac, uste izan eben gauza premiñazcua zala, Sindicu Jaunaren erechija ezagututia, Consultore Jaunac au arguituten ebela (1866.1.14) caballero oficial Oficialejaun; emon daquijuezala berarizco esquerrac otsandico voto baten bitartez onzidija ataco beste Comandante eta Oficialejaun guztijai (1866.2.13) calamidad gach, izurrija, coleria; eta beragaz artu emon andijac daucaguzan provincija bati leguez, gu ichiten gaituzala, guri gach au, izurrija, coleria bialdu bagaric (1866.1.8) calma centzun; erabaguico diranac centzun, beguiramen eta astuntasun beti izan dabenagaz lotsa andico batzacuntza onec (1846.4) calumnia asmaciño dongua; eta liburu orren azalaren ganera tantaca jausi da asmaciño donguen adurra, eregui deutsezan gaistaquerijen natu eta manchia, eta guzurraren borroi baltza (1864.3.3) cambio aldacuntza; icusiric aimbeste guizalditan jazo diran eztabaida eta aldacuntzeetan, beti iraun dabela galdubagaric euren libertade, erreligiñoe eta tronuari euqui deutseen leijaltasunac (1848.2) caminos vecinales auzo-bidiac; baitabere eguin dira lan eta biarrac euren claseetan iminteco auzo-bidiac (1864.1.7) cantidad cantidade; ez dira cobrau, castau diran gauzacgaitic escatuten ciran cantidade, artuteco eguanari jaoquezan bestecuac (1866.1.18) capaz duin; nor izango da, errijaganaco amodijuari muga ta esijac iminteco duin? (1864.3.11)

265


capital uri nagusija; ecarrico deutsezanac aimbeste onera provincija guztijari, eta batezbere, bere uri nagusijari eta Ibaizabalen uguertz bijetan dagozan errijai (1860.15) cárcel presondegi; beste gauza batzuc bere aztertu biarco dituzube esateraco, obatutia presondeguitzat orain dagozan echiac (1860.15) carecer ez euqui; ez euquiric biar dan escubideric, eta cumplidu biar izanic, leendic artuta eucazan cargac (1866.1.25) cargo lanteguija; eta goratuba dan zuben artian daucadan lecuba; eta neure lanteguijaren balijo andijaren ezaneria (1866.1.3) emplio edo carguba; Baldin Erreguiñaren Magestadiac emon deustan emplio edo carguba beteetia, izan bada beti niretzat motivo andijenetarico bat (1868.2) caridad caridade; zorijonian Vizcaitarren caridade ondo ezagutubac, eta eurac bialduta emen batuta dagozan guizon duiñenac (1860.19) carrera carrera edo estaduba; eta eurac leguez honradu biarco dozubela, orain asten dozun carrera, edo estaduban, Españaren eta zuben Vizcaijaren historija edo jazoeraco liburuba (1865.5) estudijo andi; errenta guichijagogaz euqui daguijezan euren cirujaubac, estudijo andijetacuen errenta andijac pagau ecin ditubezan ezquero (1866.1.31) carrera honrosa vicimaña eta oguibidia; batetic emengo gazte ascori euren vicimaña eta oguibidia emoteco, eta bestetic euqui daguijezan Vizcaico escolac Maisu onac eta jaquitunac (1860.13) carretera bidia; D. Antonio de Goicoechea, ceñen ardurara eguan Bilbotic Pancorboraco bidiaren iraupen eta contua (1866.1.34) casa provincial de beneficencia esquecuentzat eche bat; Ez diran leguez bete leengo juntetaco erabaguijac equiteco provincija guztico esquecuentzat eche bat (1860.17) pobrentzat eche bat; zubei aitu eraitia celan erosi daben lecu eta luur biar diranac Vizcaico pobrentzat eche bat eguiteco (1862.4) castellano erdera; aguinduten ebala, Abadiñoco Apoderadu Jaunaren escabidez, imprimidu cedilla eusqueraz, eta erderaz (1866.4.14) catedral catedral; pocic entzungo dozube celaco biarrac eguin diran arregletaco provincija onetaco parroquija guztijac, eta Obispaduco Catedraleco, eta Oñateco Seminarijo Conciliarreco castubac (1864.1.4) caudal diru eta caudal; Señorijoco Ayuntamentu guztijai bialdu jaquezan estadubetatic, artu eta emon dirian diru eta caudalen ganian (1866.1.7) caudillo aguintari nagusi; baita, bere aguintari nagusi, garaitzaric garaitza zucendu dabenari (1860.4)

266


Capitan; ceiñen buru dan zubec emen icusi izan cenduben Capitan entzute andi eta Victorijaz betericua (1856.5) causa (razón) motivo; noble eta santua da motivo au, eta Jaungoicuac, ceiñec beti amparau eta gorde oi daben gauza on guztija, lagun eguingo deuscu orain bere gure arerijuen contra daucagun guerran (1859.14) errazoe; escatuten dabeela, errentac gueitu daquijuezala, iminten ditubezala errazoe batzuc, zuben Diputaciñoiac ontzat daucazanac, eta alacotzat emoten dituzanac (1866.1.34) causa (proceso) aucija; ez da dempora andiric, Jaunac, aucija imiñi jaquela gure Foruben eguija ta zucentasunari; euren contra eta alde berba eguin da Senaduban (1864.3.5) causa (nuestra) gure Forubac; zubec izango zare beti, gure Foru beneragarrijen baluartia (1864.3.8) causar admiracion miraritu; miraritzen ditu zubén gobernu errez eta gurasoscuaren esagüeria dauquén guztijac (1858.3) celebrar eguin; gomutauric batzar argui onec eguin biar dituzan verbacuntzac) batu (1846.2; Erregue aguindu edo decretuba, ceiñen vitartez, barriro batucituzan bere batzar, edo Junta generalac (1846.1) celo arduria; eta esquerrac Provincijaco Batzaar, eta lan au bere contura daucanaren arduriari (1860.13) aleguin eta arduria; lograu ditubalaco bere aleguin eta arduriagaz escolétan icusten diran aurrerapen ain andi eta ezagunac (1862.8) ardura eraguilla; eta niri ain ondo lagundu deustenetan ceintzuben ardura eraguilla eta arguitasuna icusico dozubeez, eurai cargubat zucenduten jaqueezan demporan (1868.4) ardura andija; alabantza andijen duiñac dira Diputaciñoian dagozan lagun guztijac, imiñi dabeen ardura andijagaitic amaituteco arin ta ondo eche au (1864.1.8) celosa/o arduratsu; derichat ontzat emongo dozubela Diputaciño arduratsu onec eguin daben conbenijua Begoñaco Ama Virgiña Caridadeco Erreligiosen Comunidadiagaz (1864.1.10) ardura andico; eta onezaz gañetic izatia jaquitun eta ardura andicuac eurén mendecuen ondo-egotia gaitic (1858.4) ciencia jaquiturija; azartasunagaz atera citubezan jaquiturijaco armac euren lequetatic (1864.3.7) circunspeccion contuz beguiratu; gauza oneec eurocgaitic contuz beguiratu biar dabe Junta generaleco jaunac (1864.2.5) beguiramen; erabaguico diranac centzun, beguiramen eta astuntasun beti izan dabenagaz lotsa andico batzacuntza onec (1846.4) circunstancia jazoera; gaurco eguneco jazoeretan emoten ditubeen baquesco señale eta pruebacgaitic (1848.5) egoera eta estadu; baitabere aditu ciran Guipuzcoaco provincija gueure aiztiagaz, cein bere, egoera, eta estadu atan beratan aurquituten zan (1866.1.14)

267


ocasinoe edo circunstacija; ceubec daquizubé nic baño obetuago, cer eguin biardozuben gaurco eguneco ocasinoe edo circunstancijétan (1859.7) guertaera; jazoten diran guertaera astun eta pisutsubac iminten dabe Diputaciño generala, Junta generalari cerbait esateco premiñan (1864.2.1) cirujano cirujau; escatu jaco Gobiernuari, imiñi daguijala Cirujauben Colegijo bat, gente eta diru guichi dauquen errijentzat (1866.1.31) civilizacion jaquiturija edo arguitasun; jaretzi eta ocupétia lelengo jarlecuetatic bat, orain iragoten dogun jaquiturija edo arguitasuneco guizaldi onetan (1858.5) clase clase; bere servicijaco demporija amaituten dabeneco gueratuco dala encargauta Diputacinoe generala emplietaco marinel au bere claseco bati jaocan leguez (1866.2.13) clases menesterosas premiñan dagozanac; laster beriala bada artu biar dira neurrijac, biarric eguin ecin dabelaco premiñan dagozanentzat, gach ain caltegarri au osatuteco (1860.19) clasificacion claseetan imini; baitabere eguin dira lan eta biarrac euren claseetan iminteco auzo-bidiac, Junta generaletan aguinduta daguan leguez (1864.1.7) clemencia erruqui; ceintzubecaz erantzun deutsen gueure Erreguiñaren vijotz bigun eta erruquiorraren eguitadaric andijenari (1860.8) clero elesguizonac; iru Provincija aiztac Vergaran eguin eben alcartasuna, Vitorijaco Catedraleco elessaco, eta elesguizonen castuac pagaetaco (1866.1.19) coadyuvar lagundu; alambere daucat borondate sendo bat, eta gurari cintzo eta vici bat, lagunduteco zubei, zuben oneraco izango diran gauza guztijetan (1866.1.4) codiciar atrapau nai; ez ditu bestec cematuten zuben FORUAC ezpada quendu gura deutsubenac daucazuben baquia eta zuben bitartez ta lepotic atrapau nai leuquian buruaro edo coroia (1854.5) código forua; zeubén foruco leguietan ez balego beré iminita gaurco egunian daucazuben zor edo obligaciñoa (1859.11) legueetaco liburu; eta iminteco bere escubetan, eta Erri andi orretaco Legueetaco liburubaren onduban, nic neucan mirari andija aimbeste mesede artutiagaz (1866.3.3) cofradía cofradija; eta entzun bere eutsen, portubac, ta Cofradijac icentau ta bialdu citubezan guizonai, eurai urragotic ucututen eutselaco guei ta carga onec (1866.1.14) colegial colegial; iminteco Señorijoco Colegijuan pentzu erdija, barruco colegialacaz ecerbere cer icusiric euqui bagaric (1866.1.24) colegio colegiju; iminteco Señorijoco Colegijuan pentzu erdija, barruco colegialacaz ecerbere cer icusiric euqui bagaric (1866.1.24)

268


colegijo; escatu jaco Gobiernuari, imiñi daguijala Cirujauben Colegijo bat, gente eta diru guichi dauquen errijentzat (1866.1.31) comandante comandante; emon daquijuezala berarizco esquerrac otsandico voto baten bitartez onzidija ataco beste Comandante eta Oficialejaun guztijai (1866.2.13) combatir gogor eguin; eta neurri oneec dagoz gachari gogor eguitian, eta gacha bacartuta imintian, beste batzubei itsatsi ez daquijuen (1866.1.9) comercio comercijo edo artuemonac; ichiten eban baztertuta zuben Provincija edo Señorijaau eta eruangoeituban zuben Comercijo edo artuemonac beste Erribatzuetara (1856.6) comision guizon-talda edo comisinoia; ill onen bosteco batzaarrian Berorren Mesediac icentau eban guizon-talda edo comisinoiac icusi ta aitu ditu (1850.1) comisiñoia; distrituac icentau eben comisiñoiac, lurren, eta industrijaren, eta comercijuaren estadística barrija eguiteco, emon dau bere informia (1866.1.30) comision estraordinaria beraarijaz icentaurico batzaar edo comisiñoia; ezpada barriztau ta sendatu bertaco buru edo Diputadu Jaunaac eta beraarijaz icentaurico batzaar edo comisiñoiac eguin ebeen auquera edo eleccinoia (1850.3) comision permanente de caminos beti imiñita daguan bideen comisiñoia; aurrez itunduric, beti imiñita daguan bideen comisiñoiagaz, eta bere erechijari jarraituric, eguin zan bide zati bijen divisiño barri bat (1866.1.34) comisionados comisionadubac; icentau ceitezala comisionadubac, eta bialdu ceitezala Madridera alcar aditutera tabacuen ganian (1864.1.11) bialduten citubezan guizonac; cein eguingo eben, Erregimentu generalac, Provincijaco Gurasuac, eta distrituac onetaraco bialduten citubezan guizonac (1866.1.16) Diputacinoiac icentau cituzan jaunac; igaro diran urte bijan parroquijac arregletaco Diputacinoiac icentau cituzan Jaunac, oraintzuban presentau ditube euren lanac (1866.1.32) comisionados en corte cortera bialdurico jaunaac; baita D. Timoteo Loizaga, ta D. Francisco Hormaeche, erregueuri edo cortera bialdurico Jaunaac, eguin ditubezan aleguiñac (1850.2) compañero lagun; onelan berba eguiten dodanian, derichat adierazoten ditudazala, Zabalburu Jaun, neure lagunaren erechi ta ustiac (1866.4.12) compartir partill izan; gure lan ta arazubetan partill izan da gure batzarren buru ta aguintarija (1866.5.1) compatibles alcartu leizanac; sartu ditu Vizcaijan aetaric batzuc alcartu leizanac bere forubacaz (1846.3) competente autorizacion biar dan escubide; ez euquiric biar dan escubideric, eta cumplidu biar izanic, leendic artuta eucazan cargac, zuben Diputadubac egon dira, asi bagaric, premiñazcuac diran obrac (1866.1.25)

269


complementar osotu; cein, duda bagaric, izango litzatequian, zaldun gazteen aciera ta iracatsija, onera andijacaz osotuta imintia (1866.1.24) componer compondu; orain datocen urte bijetaco eguin biardozuben Diputacinoe Generala componduco daben jaunen eleccinoe edo auqueran, icharotendot gomutauco dituzubela (1856.10) compromisos cargac; ez euquiric biar dan escubideric, eta cumplidu biar izanic, leendic artuta eucazan cargac, zuben Diputadubac egon dira, asi bagaric, premiñazcuac diran obrac (1866.1.25) comunicacion comunicaciñoe edo artu-emon; modu onetan gueratuten dala Señorijo au beste Españaco provincijacaz comunicaciñoe edo artu-emon errez baten (1862.7) comunidad religiosa erreligiosen comunidadia; derichat ontzat emongo dozubela Diputaciño arduratsu onec eguin daben conbenijua Begoñaco Ama Virgiña Caridadeco Erreligiosen Comunidadiagaz (1864.1.10) con arreglo á la ley leguez; iracaslai icentau jaquez, leguez jaoquezan eta euqui biar ditubezan errentac (1860.13) con arreglo á lo prescripto en -c aguiduten daben leguez; eta euren biarretan lagunduten deutsen beste bati, onen ganeco Erreglamentuac aguinduten daben leguez (1866.1.22) con la circunspeccion y tino que la distinguen beguiraturic oi daben sen, centzun ta acerteriagaz; Vizcaico buru edo Diputaciño Generalac guztiz ondo eguin ebala, beguiraturic oi daben sen, centzun, ta acerteriagaz ez ontzat emotian Loizaga ta Hormaeche Jauneen escabidia (1850.3) conceder emon; gaur erreiñu esquertsubac emoten deutse guztijai sari ain ondo irabacija (1860.2) conciencia conciencija; zubéi ce egoqui eta biarra dan eguitia euren auquera edo elecinoia pasinoe baric, eta beti ondo beguiratuta ceubén conciencijaco eracutzi edo deijei (1858.4) barru eta conciencija; eta neure barru eta conciencijac daucan atseguin eta baquiac sinistu eraguiten deust, neure eguinbiarretic andijen eta sagradubenen bat cumpliu dodala (1866.3.4) conciliar batzandu; onetan, Jaunac, gueijen juacoe errijei eurei, gura izanic batzandu euren premiña, ecandu, eta oraingo usadijuacaz (1846.6) alcartu; euquiric Madrilgo Gobernubac bere asmo edo proposituba alcartuteco erreiñuco legue generalac Vizcaico administraciñoe particular edo beraarizcuagaz (1862.6) concilio ecuménico concilijo edo batzaar general; voto edo promes bat, iñoc ausi ecin leiquiana, errespetau eta conformétaco concilijo edo Batzaar general Vaticanocuaren decreto edo erabagui guztijacaz (1870.2) conclusion definitiva azquenengo amaija; lan oni azquenengo amaija emotian, eguan justicija eguitia erri batzubei, emonic eurai escatuten eben justicijaco gaucia (1866.1.30) condición condiciño; ez da eguin Ama Virgina Errefugijocuaren echiaren Escrituria, ez ciralaco alcartuten alde bijetatic egozanac, cimentutzat servidu biar eben condiciñoietan (1866.1.26) 270


conducir zucendu; baita, bere aguintari nagusi, garaitzaric garaitza zucendu dabenari, eta ceñen icena dan gaur gure erreiñubaren glorijaric andijenen bat (1860.4;) conferir emon; cer eguin daben asquenengo junta edo batzaarretan emon jacozan encargu eta escubidén gañian (1862.4) confiar icharopen ta confiantza oso osua euqui; euqui eguizubec icharopen ta confiantza oso osua gueure Ereguiñaren Gobernuan (1856.4) confianza icharopen ta confijantzia; beguiratuteco celan eguiten dituzuben ceuben erabaguijac, Erreguiñac berac nigan imiñi daben icharopen ta confijantziagaitic (1864.1.1) ustebetia; berba guichi esango ditudaz adierazoteco nire esquer ona, eregui nozubelaco lecu ain goratura, iminijaz nigan ceuben ustebetia (1854.1) confinante con -ri ucututen deutsana; eta euretatic bat edo bat, gueuriari ucututen deutsan, eta beragaz artu emon andijac daucaguzan provincija bati leguez, gu ichiten gaituzala, guri gach au, izurrija, coleria bialdu bagaric (1866.1.8) confirmar gorde ta ezcutau; gure foruen contra egonic oneec gorde ta ezcutauric corteetan euretan eguindaco, eta Erreguiña gure Andriac aintzacotzat ezagutu, eta leguiaren indarra emondaco legue baten mendian (1864.2.2) barriztau ta sendatu; eta orain bere ez dabela ontzat emon biar, ezpada barriztau ta sendatu bertaco buru edo Diputadu Jaunaac eta beraarijaz icentaurico batzaar edo comisiñoiac eguin ebeen auquera edo eleccinoia (1850.3) sendatu eta confirmau; zeuben Foruac sendatu eta confirmau dituban Urijaren oguetabozteco, milla ta zortzireun eta emeretzi garren urteco leguiac (1856.3) confirmau eta autortu; confirmau eta autortuten dau, ezaugarri ciur eta aguirijénacaz, gure Erreguiña ta Señoriac eta bere Gobernu arguitzubac iru provincija onén alde ta onian eguiteco dauquén berárizco empeñu eta gogua (1862.2) conforme á gaitic; uste-dot alan eguingo dozubeela beguiraturic ceubec orain errepresentetan dituzuben Errijeen on eta mesedia gaitic (1856.8) confundir nastau; ez eguizubez nastau ceuben gurari ta asmuac beste iñorenacaz (1854.4) congregar batu; icusiric emen baturíc Vizcaico Jauntegui edo Señorijo guztiz linargui eta leijala (1846.1) congreso batzaar; etorri badira batzaar baquetsu onetara gueure forubac quenduco deuscubezan bildurragaz (1864.2.3) conocer ezagutu; ezaguturic, apoderau edo escubidedun Jaunac, ceubec errijén oneraco daucazuben gurari verárizcua (1859.2) conseguir jarichi; onetaraco gauzaric biarrenen bat da Iracasla adjutu eta duiñac euquitia, eta au jarichico da, imiñiric provincija onetan Iracaslen euren escola bat (1860.13) 271


consejo provincial conseju provincial; ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1848.3) consentir ontzat emon; ez bacarric ez daguijeela ontzat emon eureen icenian ecetan cercendu ta guichitutia, ezpada (1850.5) ichi eta laquetu; gure Erreguiña Andriac, bere Gobiernubac eta erreiñuco cortiac ez dabeela iñozbere ichi eta laquetuco quendu daguigubela, leguez ta justicijaz, jaocuzan ta gueure gueuriac dirian forubetatic bat bacarra bere (1864.2.7) sufridu; ecin sufridu izan dau ilunduta guelditzia orduban irabacitaco victorijac (1859.4) conservar iraun eraguin; inbidijaz beguiratuten deutseen baque zorijoneco, eta atseguintsuan beroni iraun eraguitia (1866.1.2) aurrerantzian (bere) euqui; adierazo daguijeela arguiro vizcaitar guztijac eureen vijotzetan dauqueezan guraari vicijac, aurrerantzian bere euquiteco eureen forubac osotasun ta betetasun guztijan (1850.5) gorde; jaquin izandabelaco gordetan prenda ain eder ta atzeguintzuau, aimbeste guizaaldi irago diran artian (1856.1) consideracion berarizco abegui; Bilbo da provincija guztijac berarizco abegui onagaz beguiratuteco guztiz duiña (1860.15) considerar gomutau; gomutauric batzar argui onec eguin biar dituzan verbacuntzac (1846.1) considerau; eguijaz arrotuten nas consideraubagaz bacarric naguala araco Vizcaitar noble eta glorijaz beterico seme fama andico, edo ondoringüen artian (1858.2) consignar ciurtau; ciurtauta ichi biar dogu, ce gogoticuac, ce vijotzeticuac, ce vicijac, eta ce eraguillac dirian, gaur berari emoten deutsaguzan esquerrac (1866.5.1) aguertu; asquenic, bacarric gueratzen jat zubei emen aguertutia neure promes eta gurari vicijénac (1862.9) consolidacion sendotasun; zuben foru eta usadijo glorijaz betericuen sendotasun eta ontasunian, izanic oneec nic euqui al neijazan tituluric oneenac zuben presidente edo zucentzalla orain izateco (1868.3) consolidar (una deuda) sendatu; eta sendatuten dala zorra, Bilboco Bancuac esquintzen eutsazanac baño condiciño obaagocuacaz (1866.1.29) constancia iraupen; ta gueure Erreguiñaren Gobernarijeen zucentasun, justicija ta biguntasunac biurtu deijuezan egunen baten eureen iraupen senduaren saritzat (1850.5) constante beticua; azquenic aguertuco deutsubét bacarric neure gurari andi eta beticua eldu deitian leijaltasun andico luur au zorijontasuneco lecuric altueneraño (1858.6) construccion y reforma eguinic barrijac eta componduric leenac; diru al dan guztija empliau eta gastetia burdiñazco bidiac biar dituban beste bidétan, eguinic barrijac eta componduric leenac (1862.7) 272


consultor consultore; Señorijo onetaco Consultore Jaunaren, eta Gobiernuco Secretarijuaren lecuac dagoz utsic (1866.1.33) contaduría contularijac; izanic au, bere errico lelengo lan, onelan presentetan jatsubena eta izan arren andija zuben contularijen jaquiturija ta arduria alambere (1866.1.7) contagiar itsatsi; eta neurri oneec dagoz gachari gogor eguitian, eta gacha bacartuta imintian, beste batzubei itsatsi ez daquijuen (1866.1.9) contar contau; contau eguizubee nire laguntasunagaz gauza ain maitegarrijac defendidu eta gordeetaco (1858.3) contingente (grupo de hombres) tocamen; igaroric urte asco Erreguiñaren Gobiernuac escatu baga zubei ichasguizonen tocamenic Erreñuco Ontzidijaren servicijoraco (1866.1.14) contradiccion estabaidia; injurija andibat eguingo neuzquizubec, gomutauaz bacarric ceuben centzun eta moduona, orain eguin biardituzuben berbaldi eta eztabaidetan (1856.10) contraer artu; ez euquiric biar dan escubideric, eta cumplidu biar izanic, leendic artuta eucazan cargac, zuben Diputadubac egon dira, asi bagaric, premiñazcuac diran obrac (1866.1.25) contribucion contribuciñoia; alan alcantzau da, ez escatutia Señorijoco errijai, Marruecozco guerran eguin ciran castuacgaitic pagau biar dan contribuciñoiaren, azquenengo plazuba (1866.1.29) contribuir emon; dempora andiric igaro baño lenago amaituco da, onetaraco emonic Gobiernubac diru ugarijac (1860.14) erraztu; atseguin andija izango dot albanei erraztu jarichitia eureen leijaltade, prestutasuna, eta onoidade edo virtutiei zor jaguen guztia (1846.7) conveniencia egoqui eta biarra izatia; ez daucat gomutau biarric zubéi ce egoqui eta biarra dan eguitia euren auquera edo elecinoia pasinoe baric (1858.4) ondo etortea; ez dozube ichico ezagutu bagaric, ce ondo letorquian, onetaraco biar dan, eta guei onen duin dan, eche bat billatu, edo eguinda euquitia (1866.1.22) conveniente egoqui; artuten baldin badituzube neurri egoquijac eche oneec obatuteco, asco eguin izango dozube, eureen ateetatic sartuteco zorigaistotasuna dauqueenen alde ta onian (1860.15) convenio convenijo edo tratu; baita bere, eguinda daguan ezquero alcarren arteco convenijo edo tratu bat Valladolizco Universidadeco zazpi provincijén artian (1862.5) conbenijua; derichat ontzat emongo dozubela Diputaciño arduratsu onec eguin daben conbenijua Begoñaco Ama Virgiña Caridadeco Erreligiosen Comunidadiagaz (1864.1.10) convenio de Vergara Vergaraco alcartasuna; Españari baquia emon eutsan gudari arguitsua iminiric bere icena ta lombria Vergaraco alcartasunian, aurquituten da gaur Gobiernuaren buru ta aurrian (1854.3)

273


convenir onian izan; oneec juztijoc dira asco baño gueijago arduraz beguiratuteco bere onian diran gauza guztijai (1860.15) conviccion eracutzi edo deija; ce egoqui eta biarra dan eguitia euren auquera edo elecinoia pasinoe baric, eta beti ondo beguiratuta ceubén conciencijaco eracutzi edo deijei (1858.4) ezaneria; ce onraduba, eta goratuba dan zuben artian daucadan lecuba; eta neure lanteguijaren balijo andijaren ezaneria (1866.1.3) uste eta erechija; orain daucadan diñadia, neure uste eta erechijac ez dirialaco beragaz batu eta alcartuten (1866.4.1) cooperacion laguntasun; contau eguizubee nire laguntasunagaz gauza ain maitegarrijac defendidu eta gordeetaco (1858.3) cooperar lagundu; eta alan nire aleguin eta lan guztijac beti zucenduco dira, erri au berau zorijonecuago eguitera, neure aldetic al dodan bestian onetaraco lagunduten deutsubedala (1866.1.2) coordinar biardan leguez imini; ezdot euqui era ez astiric biardan leguez iminteco neure esagueijac (1848.1) corona buruaro edo coroia; eta zuben bitartez ta lepotic atrapau nai leuquian buruaro edo coroia (1854.5) corporaciones de comercio mercatarijen batzaarrac; Bilboco Ayuntamentubac emoten dau oraindissec diru zati andi bat lan orreec eguiteco mercatarijen eta languillen batzaarrac bere emongo dabe bere demporan (1860.15) corporaciones industriales languillen batzaarrac; Bilboco Ayuntamentubac emoten dau oraindissec diru zati andi bat lan orreec eguiteco mercatarijen eta languillen batzaarrac bere emongo dabe bere demporan (1860.15) corregidor corregidore; iracurten ditudazanian, lau guizaldi baño dempora gueijaguan, Erregue bera irudituten dabeela, emen egon diran Corregidore Jaun arguitsuben eguitadac (1866.1.3) corregidor político buru-zucenzalle eta corregidoria; verba-aldi D. Manuel de Cuestac vizcaico buru-zucenzalle eta Corregidoria leguez esana gustien batzar edo junta generalaren edeguieraan (1846a) corregidore; guztijoc arguiro icusi dogu, celaco vijotz zucena, prestuba, eta onguillia aguertu, eta eracutsi deuscun Corregidore Jaunac egun oneetan (1866.5.1) corresponder erantzun; eta alan da gauza egoqui eta justuba guc bere ondo erantzutia mesede ain andi eta ugarijei (1858.2) egon; eta alan euroi jaoque Españaco armác irabaci dabeen glorija, beti iraungo dabenaren zati bat (1860.3) córte erregue-uri edo corte; baita bere alan Diputaciñoiac, cein erregue-uri edo corteraco autu ciran Jaunaac aoz emon deutseezan azaldeera ta arguitasunac (1850.1)

274


Córtes Erreinu guztico batzaar edo Cortiac; onelan Jaungoicuaren laguntasunac, eta Erreinu guztico batzaar edo Cortiac, ta gueure Erreguiñaren Gobernarijeen zucentasun, justicija ta biguntasunac biurtu deijuezan egunen baten eureen iraupen senduaren saritzat (1850.5) Córtes constituyentes Madrilgo Cortiac; eta Madrilgo Cortiac beguiratuten dabee gurazozco amodijo bategaz ceuben ondo izatia gaitic (1856.5) Córtes de la nacion erreiñuco cortiac; Diputaciño generalac sendo sinistuten dau, gure Erreguiña Andriac, bere Gobiernubac eta erreiñuco cortiac ez dabeela iñozbere ichi eta laquetuco quendu daguigubela, leguez ta justicijaz, jaocuzan ta gueure gueuriac dirian forubetatic bat bacarra bere (1864.2.7) Córtes españolas Españiaco Cortiac; baña Españiaco Cortiac esan dabee; Vizcaya ecin izan leiteque. Vizcaijac ezdau egon biar burdin bide onec beste Provincijetara eruan biardituban mesede andi eta probechuzcuac bagaric (1856.6) cortos de recursos y vecindario gente eta diru guichi; escatu jaco Gobiernuari, imiñi daguijala Cirujauben Colegijo bat, gente eta diru guichi dauquen errijentzat (1866.1.31) costumbre costumbre; ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1848.3) oitura; gu orain aztera guazan biar edo lanác eracutzico deutso mundu gustijari cein premiña andicuac diran virtute eta oitura onac errijeen baque eta ondo izateraco (1848.2) costumbres actuales oraingo usadiju; onetan, Jaunac, gueijen juacoe errijei eurei, gura izanic batzandu euren premiña, ecandu, eta oraingo usadijuacaz (1846.6) cristiana pristinaubena; eta Erroma pristinaubenac sujetan edo irabaci cituban emen biotz guztijac gure Erredentoriaren curutziagaz (1870.1) cualidades gauza edo condicinoiac; ce valijo andicuac dirian Jaun onéc euqui biarditubén gauza edo condicinoiac (1858.4) ecandu ta usadijo; ondo ezaguturic daucadaz eta estimetan ditut biar dan moduban ta eduban, euscaldunen ecandu ta usadijo onac (1864.1.2) cuantiosas sumas diru ugarijac; dempora andiric igaro baño lenago amaituco da, onetaraco emonic Gobiernubac diru ugarijac (1860.14) cuenta de gastos castuben contuba; alaco guertaera dontsubagaitic, oi dan leguez, aurrez escatu ta emondaco escubidiagaz, eguin dirian castuben contuba, ceñen laugarren zatija pagau daben Bilboc (1866.1.11) cuerpos colegisladores erreiñuco batzar nagusi bi; leguiac emoten deutsan escubidia iminteco erreiñuco batzar nagusi bijen escubetan, leguiac berac adierazo ta esaten daben dempora ta moduban, cercendutia forubac (1864.2.2) erreiñuco cortiac; icusiric bestetic gueure Erreguiñac eta erreiñuco cortiac ezagutu eta ontzat emon ditubezala eta ichi deuscubezala gueure forubac (1864.2.3) 275


cuestión dinástica senitarte batec cein bestiac Españan aguindutia; Euscalerrijarentzat bardin izan biar dau senitarte batec cein bestiac Españan aguindutia (1854.7) cumplimiento betetasun; ez dago besteren biarric sendo icharoteco bere betetasun osua (1854.3) cumplir bete eta cumplidu; Diputaciño Generalac bete eta cumplietan dau, bere conciencijac iminten deutsan aguindu bat (1866.1.6) bete; eta onelan eguinic ez bacarric beteco ditu bere asaben eguitada arguitsuben escabidiac, baitabere (1860.10) cumplidu; zuben Diputaciñoiac issillic igaroten ditu, artu eta cumplidu dituen beste erabagui batzuc (1866.1.36) D D. (Don) D. ; aurrera duazan urte bi oneetaco demporan il da Señorijoco Arquitectu general, eta bideen zucentzalla D. Antonio de Goicoechea (1866.1.34) dar cuenta conta emon; Vizcaico buru edo Diputaciño generalac emongo dau conta ciatza, bere eta erregue-uri edo cortera juateco (1850.6) adierazo; Diputacinoe generalac zubei adierazoten daben artian, cer eguin daben asquenengo junta edo batzaarretan emon jacozan encargu eta escubidén gañian (1862.4) esan; onetan igaro dana esango deutsube Diputaciñoiac (1864.1.11) de costumbre oi dan leguez; ceñen laugarren zatija pagau daben Bilboc, alacuetan eguin oi daben leguez, zuei emongo jatsubez esamiñetaco (1866.1.11) de la mayor importancia ardura andicoa; dempora guztietan izan bada Señorijo onetaco Diputadu jaunac esleidu edo nombreetia ardura andico gauzabat (1848.4) de suma trascendencia valijoric andicuena; baita bere da, duda bagaric, valijoric andicuena Señorijo onen administraciñoe edo artuemoneraco eguitia auquera edo elecinoe on bat (1858.4) de una manera digna duiñian; baitabere duiñian erantzungo deutse gueure Erreguiñaren Gobiernubac beroneganaco daucazan asmo onguillai (1860.10) deber (tener una deuda) zor izan; emon daguijoguzan emen esquerrac eta mirariz beguiratu daguijogun orraco egercitu sendo ta cintzuari, ceñi aimbeste zor deutsan erreiñubac (1860.4) deber (obligación) obligaciñoe; modu onetan bete daijén ez bacarric eurén gobernuco obligaciñoe bat, baita bere lagun progimuaren amodijo eta caridadeco leguiac berac iracatzi eta iminita daucan aguinduba (1862.5) eguin biarra; uste dot, lelengo eguin biar dodan gaucia dala, eta ciur nago, neure erechijagaz pocic alcartuco zareela (1866.1.8) 276


deber de conciencia conciencijac iminitaco aguinduba; Diputaciño Generalac bete eta cumplietan dau, bere conciencijac iminten deutsan aguindu bat (1866.1.6) deberes obligacinoiac; bete eguizubez bada, ondo eta leijaltasunic andijenagaz ceubei jaotzubezan obligacinoiac (1865.6) eguinbiarrac; neure barru eta conciencijac daucan atseguin eta baquiac sinistu eraguiten deust, neure eguinbiarretic andijen eta sagradubenen bat cumpliu dodala (1866.3.4) decidir erabagui; ez daucat dudaric, Jaunac, gaur asiten ditugun Junta generaletan erabaguico diriala gauza on, ta mesedegarri asco (1864.1.14) decision decreto edo erabagui; errespetau eta conformétaco concilijo edo Batzaar general Vaticanocuaren decreto edo erabagui guztijacaz (1870.2) declarar autortu ta adierazi; Vizcaico Batzaar oso, edo Junta Generalac, autortu ta adierazo daguijala alabantzaric andijeneen diñaac dirala bertaco buru edo Diputaciñoiac artu dituzan neurrijac (1850.2) declarau; declarau eta artuten zala Vizcaico semetzat D. Casto Mendez Nuñez, Ontzidijaco Almirante jauna (1866.2.13) decretar erabagui; eta au asco ez balitz leguez, nire gurarijac aseric icusteco, erabagui ebeen erregaletia niri escumaquilla bat (1866.3.1) decreto aguindu; eta bardin milla zortzireun ta berrogueta zortzico Batzaar oso edo Junta Generalian eguin zan aguindu baten indarrez icentau zan guizon-talda edo comisinoiaren eguitadaac (1850.2) defender zaindu; azartuco balira urratuten Vergaraco alcartasun aguiri ta ospetsua ceuben albuan euquico nozube zaindu ta gorde eraguiteco (1854.3) defensor gordetzalla; Ah! Gure Foruben gordetzalla arguitsubac! Entzun eguizube celacuac diran gure eraspen ta gurarijac zubecganaco (1864.3.8) déficit uts eta falta; beti batu oi danagaz, zuben Diputaciñoiac uste eban leguez, milliñoe bi, zazpireun eta irurogueta lau milla, zortzireun, eta ogueta zortzi errial, eta amalau maravediren uts eta falta (1866.1.29) definitivo azqueneco; elduco dala urrijaren 25 garrenco leguiaren bete biarra, forubeen cerceneria, eta azqueneco epaija (1846.6) deliberaciones disputa edo eztabaidac; eta zuben modu on eta prudencijac zuben disputa edo eztabaidetan, libretan nabee duda bagaric osteruntzian onetaraco biarco nituquian dote edo circunstancijetatic (1868.3) deliberar tratau eta erabagui; zubec orain tratau eta erabagui biar dituzubén asunto edo gauceen gañian (1862.2) 277


examinau eta erabagui; au izango da orain zubec examinau eta erabaguibiarco dozuben punturic principal eta interes andienena (1856.8) demanda (petición) escabide; escabide au autortu ta emongo ez balebee, arturic leenaz eureen jaquiturija ta centzunac eracutsico deutseezan neurrijac (1850.5) demas (los) emparau bac; alperricacuac bere oraintzuban artu diran neurrijac, eguin arren al dabena Alcate Jaunac, eta emparau bac (1860.17) demostrar eracutsi; eta Erregimentu generalaren eleciñoietan euqui dan aciertu ona, ausse beran eracutsi dabee Juntaac beste eureén, erabaguijetan (1868.5) depender iñoren mendian vici; vici ez ditecen ezcutauric, bazterturic, eta iñoren mendian (1860.13) derecho (subjetivo) escubidia; junta generalac beria daben escubidiagaz, ceñen ganian iñoc bere dudaric ecin euqui leiquian, ez achaquijaric imini (1866.1.33) auquera ta escubidia; baña alcartuten ditugula pocezco diadar onegaz gure gordetzalleen gomutia eta gure auquera ta escubidiac zaindu ditubezan gustijen icenac (1864.3.11) derecho (objetivo) derecho ta zucenbidia; ez jaquela beguiratuco biar dan lotsa ta itzalagaz gueure derecho ta zucenbidiai (1864.2.3) forubac; leguez ta justicijaz, jaocuzan ta gueure gueuriac dirian forubetatic bat bacarra bere (1864.2.7) legueac; gomuta zaitece legueen martiz ta gudari senduac, celan esquerrac emoten deutsubezan eta agurrac eguiten errico gentezco batzar guzti onec oso osoric eta batera (1864.3.8) derecho (nuestro) gueure foruac; onelan betétan dogula guere Foruac eracusten deuscun obigacinoetatic bat (1864.2.3) derecho del país gueure foru; eta au beti eguin biar bada bere, ascozaz gueijago orain, gueure foru eta onriaren ganian ezbaijac imiñi dirianian (1864.2.4) derechos fundamentales y sagrados de este pais vizcaitarren zucen edo derecho cimentagarri ta veneragarri; baña errespeto ta modu onagaz, ez jaqueela emendic calteric etorrico vizcaitarren zucen edo derecho cimentugarri ta veneragarrijaai (1850.5) derramar isuri; eta bere semiac ez dabe iñoz isuri biar euren odol balijotsuaren tanta bacar bat ain edo beste Jaun euquitiagaitic (1854.7) desarrollar zabaldu; egonic Diputacinoeco Jaunac euren urte bijetan encargauric zubén interes edo irabacijac gueitu eta zabalduteco (1858.4) desembarazadamente catigarijo baga; osterantzian, alzanian, catigarijo baga, azarri ibilli gará gustioc baterá beteetan errijeen onari egocazan eguin biar dontsubac (1846.3)

278


desempeñar bete; bete ditubezalaco ain osaro, vizcaitar on ta leijaleen guisan, eureen lan ta eguin-biarrac (1850.2) eruan; orain artian Vizcaico nagusitasun edo Diputantzia edo eruan dabeen personeen listia presente euquitia (1868.4) euren contura artu; artuco ditubezala euren contura beste lan eta eguiquizun batzuc bere (1866.1.34) deseo gurari; alambere daucat borondate sendo bat, eta gurari cintzo eta vici bat, lagunduteco zubei (1866.1.4) desgraciada/o zorigaistoco; cein beste erara aurquituten dan Gaztela zorigaistoco ta ezeuquira biurtuba (1854.2) triste; onelaco ume-zurtz triste, sentidu nausi edo principalén faltan dagozanén provechu edo mesedian (1862.5) designar nombrau edo icentau; eta batez bere berac nombrau edo icentau dabélaco onetaraco elessguizon naausi, jaquitun eta virtutez beterico bat (1862.2) desigualdad desbardintasun; industrijaren eta comercijuaren contribuciñoia desbardintasunagaz bota zalaco euqui ditubezan caltiac (1866.1.30) desinteres prestutasun; eta bere seme guztijen prestutasun eta vorondate osuac eta orain armau biar dabenén sendotasun edo valoriac, merecidu izango dabe dudabagaric Españaco Erreiñuaren bedeincaciñoe eta alabantzaric andi eta goratuenac (1859.15) deslealtad desleijaltasun; guizon orreen ganera jausi dan lotsarijac euren prestubezquerijagaitic, eta batezbere euren burubaren desleijaltasun eta esquercharra gaitic (1860.8) desolacion galdumendi; eta arbola lodi eta goratu orrec icusten dabenian urreratuten dala galdumendico assebumbada bere besangac ausi gura deutsazana (1864.3.8) despotismo locarri eta bustarrijac; eta beste erreiñu edo Nacinoyac imini gura izan deuscubezan locarri eta bustarrijen artian (1856.1) desprecio ezicusija; eta aguertuteco celaco ezicusijagaz beguiratuten deutsen erreiäubac (1860.8) destaña; bere burlai ez eutsen jaramonic eguin, bere gurari ta asmubai destañaz beguiratu eutsen (1864.3.7) destemplanza berotasun; aserre ta berotasunetic datozan orreec, mostuten dira beti gure errijaren muguetara elduten diranian (1864.3.7) destinados á -tzat egon; beste gauza batzuc bere aztertu biarco dituzube esateraco, obatutia presondeguitzat orain dagozan echiac (1860.15)

279


destino (puesto de trabajo) destinu; oneec dira destinu batzuc, zuben Diputaciñoiac iñori bere emon gura izan ez deutsazanac (1866.1.33) empliua; galduric cerbait osasuna, neure empliuac emon deustazan biar, eta trabaju necatsubaquin (1848.1) determinacion erabagui; orregaitic zuen Diputadu Jaunai Erreguiñaren Gobiernuac ondo eguintzat emon eutsezan euren lan, neurri eta erabaguijac (1866.1.14) determinar erabagui; bigarren Consultore Jaunari emon jacon encarguco plazuba, amaitutera doyala, ceubec ontzat daucazubena erabagui daguizobenenen ganian (1866.1.35) deuda zorra; eta sendatuten dala zorra, Bilboco Bancuac esquintzen eutsazanac baño condiciño obaagocuacaz (1866.1.29) diccionario diccionarijo; gueure Larramendi jaquitunaren diccionarijo guztija baño andijaguac dira berba santu bi (1864.3.4) dictadura dictadura; cein dan Dictaduraraco bidia, cein sartuco baliz emen, izango litzatequian gure Foruben amaija (1866.4.8) dictámen erechija; uste izan eben gauza premiñazcua zala, Sindicu Jaunaren erechija ezagututia (1866.1.14) erechico paper; euren lana eguin dabe, esamiñaubagaz, emoten dabeela euren erechico paper, zuen aprobaciñoiaren mendian jarten dabena (1866.1.7) dificultad ezbai, eragozpen eta estropezu; baitabere aguertu dira ezbai, eragozpen, eta estropezu batzuc, atzeratu dabeenac, iru Provincija aiztac Vergaran eguin eben alcartasuna (1866.1.19) difundir zabaldu; bular batetic bestera igaro dedilla; alde guztijetatic zabaldu dedilla (1864.3.9) digna/o egoqui eta duiñ; eta Isabel bigarrena ain egoqui ta duiñ jarriric daguan lecubac botaten ditu arguitasun barrijac (1860.3) duin; luur linargui eta leijal onetaco escubidedun edo apoderau aiñ duin diranacaz (1858.1) guztiz egoqui; guztiz egoqui eta errijeen oneraco da gaur zubéc batzar onetara ecarri zaituzan motivua (1859.1) dignamente ecin obetuago; abegui onagaz artu eguijala Corregidore Jauna, zaindu ta gorde ebalaco Juntetan ecin obetuago, Erregue Jaunaren lecua (1866.5.1) dignísima/o jaquitun eta centzun andico; onetaraco imiñico dan guizon jaquitun eta centzun andico batzar bategaz itundu eta adituta (1864.1.12) digno comportamiento duiñtasun; alabantza beticua gure egercitu garailarijari ta euscaldun soldaubai, ceintzuben duiñtasuna arguiro eracusten dabeen (1860.6)

280


diocesis obispau; Vitorijaco ciudadian, Aita Santubaren decreto ta bai-emonagaz, imini dan Obispau barrija (1862.2) diploma diploma edo despachuba; entregauco jaquela bacochari bere diploma edo despachuba, ceiñetan aguertuta egongo dirian Señorijo edo lur linargui onen mirariz eta esquer onez beterico sentimentubac (1866.2.13) Diputacion Diputacinoia; eta alan oraingo Diputacinoiac, berac euqui daben ardura on eta beticuagaz, jarichi dau esan dan echia eguiteco biar diran obra ta lanei asieria emotia (1862.4) Diputaciñoia; Izanic zuben Diputaciñoia, esan dan Junta provincialaren parte edo sati (1862.8) Diputaciñoe; eracustia bere esquer ona escabidia eguin ebenacganaco, eta Juntiaganaco; barriz guztijan zala bere Diputaciñoeco lagun Urquizu jaunaren erechicua (1866.4.14) Diputacion general Vizcaico buru edo Diputaciño generala; icusi ta aitu ditu, astiro ta ardura andijagaz, Vizcaico buru edo Diputaciño generalac emon deutsazan eracutsi, aguiri, edo documentu balijo andicuac (1850.1) Diputacinoe Generala; orain datocen urte bijetaco eguin biardozuben Diputacinoe Generala componduco daben jaunen eleccinoe edo auqueran (1856.10) Diputaciñoe Generala; eta eruango dituzube beti ceubecaz ceuben Diputaciñoe Generalaren amodijo eta gomuta atseguintzubénac (1865.7) Diputacino General; baitabere eguin ditu Diputacino Generalac gauza oneec, eurai gueure estimaciño ta esquer ona eracusteco (1866.1.17) Diputacion general de Vizcaya Vizcaico Diputaciño General; Vizcaico Diputaciño Generalac, ceñen erechijagaz pocez eta gogotic alcartuco zareela uste dodan, ez dau galdu nai era eder au (1866.1.14) Diputacion General del M.N. (Muy Noble) y M.L. (Muy Leal) Señorío de Vizcaya Vizcaico Diputaciñoe Generala; Vizcaico Diputaciñoe Generalac orain lelengo sei illabetetan erregue-ontzijetan servietara duazan Mariñelay zucenduten deutsan verba-aldija (1865.a) diputado diputadu; ecerbere erabagui baño lenago zuben Diputadu Jaunac, uste izan eben gauza premiñazcua zala, Sindicu Jaunaren erechija ezagututia (1866.1.14) diputado general diputadu generala; beriala jagui zan D. José de Zabálburu Diputadu generala, eta esan eban (1866.4.14) diputados á Córtes diputadu Cortétaco jaunac; eta alan esagutu dabe iru provincijétaco Diputadu Cortétaco jaunac, Erreguiñari eguin deutsesan esquintzarijétan (1859.12) dirección direcciñoia; batu eta alcartuteco Vizcaico Colegijuaren Direcciñoia, berari itsatsita daguan Institutuarenagaz (1866.1.20) directamente interesado urragotic ucututa; ta Cofradijac icentau ta bialdu citubezan guizonai, eurai urragotic ucututen eutselaco guei ta carga onec (1866.1.14)

281


director directoria; berari itsatsita daguan Institutuarenagaz, icentau zan lelenguaren Directoria (1866.1.20) director de caminos bideen zucentzalla; aurrera duazan urte bi oneetaco demporan il da Señorijoco Arquitectu general, eta bideen zucentzalla D. Antonio de Goicoechea (1866.1.34) dirigir zucendu; ni orain naguan lecutic zucendu deutsubez euren berbaldi ondo iminijac (1862.1) discernimiento ezagüera ta jaquiturija; alambere Berorren Mesediaren ezagüera ta jaquiturija goratubac erabaguico dau zucenen, onduen, ta egoquijeen derichona (1850.6) discrecion centzun; eta alan ceuben jaquiturija eta centzun onari jaoca bacarric orain artutia biar diran moduco neurijac (1859.14) discurso verba-aldi; verba-aldi D. Manuel de Cuestac vizcaico buru-zucenzalle eta Corregidoria leguez esana gustien batzar edo junta generalaren edeguieraan (1846a) berbaldija; jaunac, zubec guztijoc iracurri dituzube poz andijagaz gure Senadoreen berbaldijac (1864.3.9) discusion berba-aldi eta eztabaida; zubéc daucazubén centzun on eta prudencijac esagutu eraguiten deust ceubén modu ona, orain euqui biar dituzubén berba-aldi eta eztabaidetaraco (1858.4) berbaldi eta eztabaida; injurija andibat eguingo neuzquizubec, gomutauaz bacarric ceuben centzun eta moduona, orain eguin biardituzuben berbaldi eta eztabaidetan (1856.10) ezbai; onelaco ezbai on, eta baquezcuetaco eta erabagui mesedegarrijetaco bide onetan, beti aurquituco dozube (1864.1.14) discutir contra eta alde berba eguin; ez da dempora andiric, Jaunac, aucija imiñi jaquela gure Foruben eguija ta zucentasunari; euren contra eta alde berba eguin da Senaduban (1864.3.5) erechija esan; bacochac esan begui bere erechija oi dan jaquiturija, centzun eta modu onagaz (1864.1.14) dispensar (liberar) librau; libretan nabee duda bagaric osteruntzian onetaraco biarco nituquian dote edo circunstancijetatic (1868.3) ichi; baña oraindic gueldituten jacu eguiteco gauza bat, ecelambere ichi ecin guiñaiguiana (1866.5.1) disponerse á ejecutar aimbat lasterren eguitia; nai dau lan oneec aimbat lasterren eguitia, emonic berac onetaraco biar dan dirubaren erdija (1860.14) disposicion erabagui; eta, esatecotzat urte onetaco malmultzquirija edo malicijagaz, legue eta erabagui eguiñac dempora cintzuago, guc, damuz, jarichi ez doguzanetaraco (1846.6) neurri; artuten baldin badituzube neurri egoquijac eche oneec obatuteco, asco eguin izango dozube (1860.15) distinguida nombradía aparteco icen edo entzute (1858.2; ichi eutsén eurén ondoringüei aparteco icen edo entzute andibat) 282


distrito distritu; cein eguingo eben, Erregimentu generalac, Provincijaco Gurasuac, eta distrituac onetaraco bialduten citubezan guizonac (1866.1.16) distrito universitario universidade; baita bere, eguinda daguan ezquero alcarren arteco convenijo edo tratu bat Valladolizco Universidadeco zazpi provincijén artian (1862.5) Divina Providencia Jaungoicuaren providencija; Jaungoicuaren providencija ain arguiro lagunduten deutsanac eun erregueen alaba (1860.9) division divisiño; eta bere erechijari jarraituric, eguin zan bide zati bijen divisiño barri bat (1866.1.34) documento aguiri edo documentu; Vizcaico buru edo Diputaciño generalac emon deutsazan eracutsi, aguiri, edo documentu balijo andicuac (1850.1) don (cualidad) done; euscalerrico guizon arguitsu done Pedro Novia de Salcedo Jaunaren, eta Jaun guztiz goratu done Pedro de Egañaren, done Joaquin de Barroeta Aldamarren, eta done Francisco de Lersundiren irudijac (1866.1.17) don doya; berari escatuten deutsenai, prudencija eta consejubaren doya (1868.6) donativo ezquintza edo donativo; baita bere eguin Gobernuari ezquintzari edo donativo bat Españaco gastu andijac arindu deitezan (1848.3) donar emon; berac bada emon ditu Bermeo eta Elanchobeco portubetan oraintzuban ito diran marinelacgaitic premiñan dagozan umezurtz, andra alargun eta besteentzat berrogueta bat milla errial (1864.1.12) doña done; naoca Erreguiñac, Erreguiac, Asturiasco Principiac, eta Infanta done Isabelec lur onetara eguin ebeen etorreriari (1866.1.10) dotaciones errentac; leguez jaoquezan eta euqui biar ditubezan errentac (1860.13) dotes dote edo circunstancijac; libretan nabee duda bagaric osteruntzian onetaraco biarco nituquian dote edo circunstancijetatic (1868.3) E economía aurrerapen edo economija; orain ceubec azaldauco dozubeez erri barruco zucenbide eta aurrerapen edo economija biarrenac (1846.4) edificio eche; topau biar izan jaquez ostatuac beste eche batzubetan, Directoriari, Maisubari, eta euren biarretan lagunduten deutsen beste bati (1866.1.22) 283


educacion aciera ta iracatsija; cein, duda bagaric, izango litzatequian, zaldun gazteen aciera ta iracatsija, onera andijacaz osotuta imintia (1866.1.24) ejecucion de una ley leguiaren bete biarra; sinisgarrija da bitarte onetan, bada ecin asco lucetu leite, elduco dala urrijaren 25 garrenco leguiaren bete biarra (1846.6) ejecutar bete eta eguijaztutia; eurac bete eta eguijaztutia jaoque, datozan urte bijetan izango diran Diputadu Jaunai (1860.21) ejemplo egemplu; baitabere, gueroco demporetacuen acordagarrijac, eta egempluac izan citecen (1866.1.17) ejercer beteetia; baldin Erreguiñaren Magestadiac emon deustan emplio edo carguba beteetia, izan bada beti niretzat (1868.2) ejercicio (económico) egerciciju; artu eta emon dirian diru eta caudalen ganian, laster izango dirian egercicijuetan eguiteco presupuestu bagaz batera (1866.1.7) ejército egercitu; Españaco egercitu sendu aren albuan igaro ditube iru provincija oneetaco semiac guerraco neque, naibague ta lanac (1860.3) ejercitu; Erroma gentil edo paganuenac bere ejercitu andi eta indartsubacaz ez eban jarichi goitu edo sujetetia Españaco baster au (1870.1) eleccion autumen edo eleccinoe; eta alperra litzate nic adierazo gura izatia, cembat aurreratu leijan datozan urte bijetaraco, autumen edo eleccinoe on batec errijeen oneraco (1846.5) autueria; dempora guztietan izan bada batzarrian Vizcaico buru izan biar dabeenen autueria beguiratuba ardura andico eguitaldia leguez, jarraicozan ondorenguac gaiti (1846.5) auquera edo eleccinoia; ezpada barriztau ta sendatu bertaco buru edo Diputadu Jaunaac eta beraarijaz icentaurico batzaar edo comisiñoiac eguin ebeen auquera edo eleccinoia (1850.3) eleccinoe edo auquera; Orain datocen urte bijetaco eguin biardozuben Diputacinoe Generala componduco daben jaunen eleccinoe edo auqueran (1856.10) auquera edo elecinoe; baita bere da, duda bagaric, valijoric andicuena Señorijo onen administraciñoe edo artuemoneraco eguitia auquera edo elecinoe on bat bera gobernaucodaben Jaun edo personeena (1858.4) auqueria; beti da gauza astuna eta asco juatsubena onelaco auqueria, baña orain ascozaz balijo andijagocua (1860.21) elecciñoe edo auqueria; nago ciur ciur jaquiturija ausse berberau euquico dozubéla urrengo urte bijetan biar diran personén elecciñoe edo auqueria eguiteco demporan (1862.3) eleciñoia; datocen urte bijetan Señorijo onen administraciñoia euqui biar daben Jaunen eleciñoia ondo eguiteco (1868.4) elegir esleidu edo nombreetia; dempora guztietan izan bada Señorijo onetaco Diputadu jaunac esleidu edo nombreetia ardura andico gauzabat (1848.4) autatu; celaco jaquiturija eta errijaren amodijuagaz ibilli biar daben, aututeco datozan urte bijetaraco Diputadu ta Erregimentuco Jaunac (1864.2.5)

284


esleidu; icusten dot zuben tiñu eta aciertu ona zubec asquenengo esleidu cendubezan Diputadu izateco duin ciranetan (1868.4) elemento de riqueza aberastuteco sustrai eta jatorrija; eurac aurrerengo, eta guero provincija guztija bere, celanbait, aberastuteco zan sustrai eta jatorrija, auda, arrantzuco lana (1866.1.15) elevar (dirigir) zucendu; zucenduten dau, borondate bategaz, zure Santidadiari veneracinoe eta amodijozco mensaje edo carta bat (1870.2) elevada/o goratuba; ezagututen dot, ce onraduba, eta goratuba dan zuben artian daucadan lecuba (1866.1.3) elocuente voz berbaldi ondo iminija; Ni orain naguan lecutic zucendu deutsubez euren berbaldi ondo iminijac, guizon ascoc eta entzute andicuac (1862.1) elogio alabantza; Vizcaico Batzaar oso, edo Junta Generalac, autortu ta adierazo daguijala alabantzaric andijeneen diñaac dirala bertaco buru edo Diputaciñoiac artu dituzan neurrijac (1850.2) emblema sen; cein dan erreiñuco auquera ta anditasunen sen ta ezaugarrija (1860.9) eminente entzute andicua; ni orain naguan lecutic zucendu deutsubez euren berbaldi ondo iminijac, guizon ascoc eta entzute andicuac (1862.1) guztiz andija; ezagungarri esquertsu au erabagui zan iru provincija euscaldunai eguin deutsezan mesede guztiz andijacgaitic (1866.1.17) jaquintzu; nundic zucendu izan citubeen zuben Batzaar edo Juntaac Magistradu jaquintzu eta guizon errijeen mesederaco aleguin andijac eguinda euqueezanac (1868.2) empresa (actividad) gurari eta asmuac; eta alan beteco dirala Gobernuac gaur gauza onen ganian daucazan gurari eta asmuac (1859.9) lanac; alabantza beticua aguintari ain arguitsubari eta bere lanetan lagundu deutsen beste guztijai (1860.5) empuñar las armas armau; eta bere seme guztijen prestutasun eta vorondate osuac eta orain armau biar dabenén sendotasun edo valoriac (1859.15) gudaraco erremientac escubetan artu; ez artu escubetan gudaraco erremientaric zainduteco ez jarquiteco ain edo beste zucen bide escatuten dabenari ez Erregue izan gura leuquian iñori (1854.6) en aumento ugarituaz; icusteco, alan dan leguez, beti ugarituaz duazala baquia eta zorijontasuna, odol, ta jatorri garbija eta virtutia loratuten diran lur onetan (1866.1.6) en cambio -en ordez eta lecuban; oneen ordez eta lecuban esaten deutsubet, eta entzun eguizube (1866.5.3) en córte Madrillen; eguija au ciurtauco dabe, Madrillen daucazubezan Comisionadu arduratsu, ta beguiratubac (1866.1.6)

285


en cuanto sea posible aldan gustijan; ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1848.3) en cuanto ha sido dable al zan bestian; al zan bestian, artu dira neurri guztijac, izurrijari sarrera guztijac zarratuteco (1866.1.9) en cuya representacion ceiñen icenian; euqui eguizubec icharopen ta confiantza oso osua gueure Ereguiñaren Gobernuan, ceiñen izenian azartuten naz esaten zubey (1856.4) en efecto eguijaz; eguijaz ardura andi bategaz beguiraturic Erreguiñaren Gobiernubac provincija onen oneraco izango dan guztijari (1860.11) en el caso y forma que la ley previene leguiac berac adierazo ta esaten daben dempora ta moduban; milla zortzireun eta ogueta emeretzigarren urteco leguiac emoten deutsan escubidia iminteco erreiñuco batzar nagusi bijen escubetan, leguiac berac adierazo ta esaten daben dempora ta moduban (1864.2.2) en el orden moral ontasunian, jaquiturijan; artu ditu neurrin mueta juztijac, dontsu ta zorijonecuac eguiteco bai ontasunian, bai jaquiturijan ta bai ondasunetan (1860.11) en esta forma onelan; izanic au, bere errico lelengo lan, onelan presentetan jatsubena eta izan arren andija zuben contularijen jaquiturija ta arduria (1866.1.7) en favor de -en alde ta onian; erreguiñaren Gobiernubac provincija onen alde ta onian al daben guztija eguiteco (1860.15) -en alde; Vergaraco lau betan betico il zan gauza baten alde (1860.8) provechu edo mesedian; onelaco ume-zurtz triste, sentidu nausi edo principalén faltan dagozanén provechu edo mesedian (1862.5) en gran escala guztiz; guztiz aurreraturic dagoz burdiñazco bidiaren lanac (1860.14) en la parte material ondasunetan; artu ditu neurrin mueta juztijac, dontsu ta zorijonecuac eguiteco bai ontasunian, bai jaquiturijan ta bai ondasunetan (1860.11) en nombre de -en icenian; nuatsube emotera, zuben Diputaciño General, guztiz arguitsubaren icenian (1866.1.5) en orden a -en ganian; milla zortzireun eta ogueta emeretzijan, urrijaren ogueta bostian, emonico leguiaren betetasunaren ganian (1850.2) en servicio servietaco; daucazuben zor edo obligaciñoa, ceubec Erreiñua servietaco ocasiñoe onetan (1859.11) en su consecuencia onetaraco; ondo artubagaz eurac zucendu deutseezan escabidiac, emonagaz onetaraco aguindu edo decretubat (1848.3)

286


en su dia bere demporan; mercatarijen eta languillen batzaarrac bere emongo dabe bere demporan (1860.15) en su justo valor biar dan moduban ta eduban; ondo ezaguturic daucadaz eta estimetan ditut biar dan moduban ta eduban, euscaldunen ecandu ta usadijo onac (1864.1.2) en súplica y ruego erreguz ta borondatez; escabidia escatua eta atzera artua izan zala, Diputadu Jaunen euren erreguz ta borondatez (1866.4.14) en sus servicios -en lan, arazu eta biarretan; beti euquico ninduque prestauric, bere alde ta onian al dodan guztija eguiteco bere lan, arazu, eta biarretan (1866.4.2) en toda su fuerza y esplendor euren indar eta edertasun gustijan; gorde izan citubén dempora gach eta estubetan zubén berarizco gobernu eta foruac, euren indar eta edertasun guztijan (1858.2) en una palabra berba baten; berba baten, eguiten dira aleguiñac guztijac escolac obatu eta gaztiai aciera on bat emoteco (1860.13) en virtud de -n leguez; baitabere eguin dira lan eta biarrac euren claseetan iminteco auzo-bidiac, Junta generaletan aguinduta daguan leguez (1864.1.7) en virtud de encargo encarguz; eta celan elegiduco diran Diputaciño barrico cargu batzuc, ceintzubec eguin diran azquenengo batzarraren encarguz (1864.1.13) en virtud de lo prescripto por el país provincijac erabagui dabenaren indarrez; eta Provincijaco Gurasoac, batzaarra eguin dabeena, provincijac erabagui dabenaren indarrez, aurrez, biar zan leguez, euren lana eguin dabe (1866.1.7) en virtud del cual ceiñen vitartez; aguindu edo decretubat, ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1846.2) enaltecer goratu; ez dedilla amatau, aimbesteraño goratuten gaituzan su santu au (1864.3.9) encargado de la enseñanza iracasle; eta au jarichico da, imiñiric provincija onetan Iracaslen euren escola bat, batetic emengo gazte ascori euren vicimaña eta oguibidia emoteco (1860.13) encargar encargau; euren urte bijetan encargauric zubén interes edo irabacijac gueitu eta zabalduteco (1858.4) encargo eguiquizun ta carguba; Vizcaijaren icenian erregue-uri edo Cortera juateco emon jaqueen eguiquizun ta cargubari (1850.3) aguindu; eta au oraindic obatuago guelditu dedin, dago Erreguiñaren aguindu bat, escubidia emoten dabena (1864.1.8)

287


encargu; gogoratu eraguiten jatsube bere, bigarren Consultore Jaunari emon jacon encarguco plazuba, amaitutera doyala (1866.1.35) lan ta eguin-biarra; emonic guztijai ta bacochari esquer andi ta beraarizcuac bete ditubezalaco ain osaro, vizcaitar on ta leijaleen guisan, eureen lan ta eguin-biarrac (1850.2) encono gorrotua; artu-nebanian, ba nequixan nigas euquico-nitula guichien ezquerrac eta gueixenen gorrotua (1872.1) engrandecer jaso ta ereguin; dendatuten bagara gueure aleguin guztijacaz erreiñu au jaso ta ereguiten (1860.10) enlazar batu eta alcartu; ondo zucenduric eta estadu onian dagoz eguiten diarduben estudijuac batu eta alcartuteco burdiñazco bide baten bitartez Guipuzcoaco eta Vizcaico provincija oneec (1864.1.6) enseñanza escolia; eta imiñi dira euretan escolia icasteco biar diran tresna, erremienta eta gauza asco (1860.13) enseñanza de perito agrónomo peritu lurguijariguintzaren iracasleen escola; ecin cumplidu izan da, zuen gurarijetatic beste bat, iminten zala peritu lurguijariguintzaren iracasleen escola bat (1866.1.23) enseñanza primaria lelengo aciera ta iracatsijac umiai emoten deutsezan escola; imiñi da Escola normala, lelengo aciera ta iracatsijac umiai emoten deutsezan escola maisuben escolia (1866.1.21) enterar(se) icusi eta aitu; guizon-talda edo comisinoiac icusi ta aitu ditu, astiro ta ardura andijagaz, Vizcaico buru edo Diputaciño generalac emon deutsazan eracutsi, aguiri, edo documentu balijo andicuac (1850.1) entrada é inversion artu eta emon; Señorijoco Ayuntamentu guztijai bialdu jaquezan estadubetatic, artu eta emon dirian diru eta caudalen ganian (1866.1.7) entregar entregau; esan dan ontzidijac euqui eban guda edo guerran, parte artu eben euscaldun marinel guztijai, entregauco jaquela bacochari bere diploma edo despachuba (1866.2.13) envidia ondamu; ¿Ce mirari da bada, bestiac guri ondamuz beguiratutia? (1864.3.4) envidiablemente ondamuz eta inbidijaz; eta onelan beste erri guztijac beroni ondamuz, eta inbidijaz beguiratuten deutseen baque zorijoneco, eta atseguintsuan beroni iraun eraguitia (1866.1.2) epidemia izurrija; al zan bestian, artu dira neurri guztijac, izurrijari sarrera guztijac zarratuteco (1866.1.9) equitativamente biar dan moduban; icusico dozubé pocic andijénagaz laster eguin eta biar dan moduban iminita, eurén puntu edo lecuric erdicuenian, escola-eche bat (1864.1.2)

288


erario caja eta diruteguija; cergaitic ece, emendic, onera andijac etorrico litzaquijoz zuen caja, eta diruteguijari (1866.1.34) escaño jarlecu; iñoc bere ez leique ezarri, berorren mesediac baño obetuago beguiracune bat jarlecu oneetara (1866.5.1) escelentes onac eta jaquitunac; eta bestetic euqui daguijezan Vizcaico escolac Maisu onac eta jaquitunac (1860.13) escitar iguitu eta ciricatu; iñoc bere iguitu eta ciricatu bagaric, eurenez, eta borondate oso bategaz, Vizcai guztijac erabagui eban eguitia (1866.1.10) esclusivamente bacarric; ez dabélaco euqui eurentzat bacarric eurén arimén oneraco ain biar ta premiñazcua zan Obispaua (1862.2) escoger autu; auturic eurac Provincija au, euren asmuac bete eta eguijaztutecoo lecubetatic bat leguez (1860.8) escritura escrituria; ez da eguin Ama Virgina Errefugijocuaren echiaren Escrituria, ez ciralaco alcartuten alde bijetatic egozanac (1866.1.26) escuadra (naval) ontzidija; declarau eta artuten zala Vizcaico semetzat D. Casto Mendez Nuñez, Ontzidijaco Almirante jauna (1866.2.13) escuela escola-eche; icusico dozubé pocic andijénagaz laster eguin eta biar dan moduban iminita, eurén puntu edo lecuric erdicuenian, escola-eche bat (1862.5) escuela normal escola normala; imiñi da Escola normala, lelengo aciera ta iracatsijac umiai emoten deutsezan escola maisuben escolia (1866.1.21) escuela práctica escola practica; lecu egoqui bat ez euquitiarren, artu biar izan da dembora zati bateraco, beste vicilecu, asco ta duin dan bat. Escola practicatic urrinchu daguana (1866.1.22) esencia izatia; gorderic lotsia eureen izatian, daocan eta mereci daben leguez Vizcaitar liñargui eta prestuben leijaltade aguirijac (1846.3) esencial preminazcua; izanic ain preminazcuac bestiac zuzendu edo gobernaubiar ditubenentzat, galduco lituque legueta usadijoric oneenac (1856.10) España España; imiñi cendubezan ceuben errijaren icenian Erreguiñaren oñetan eta aguindura ceuben semiac eta ceuben ondasunac, Españaco gueure erreiñu au eguitera joian guerraraco (1860.1) España entera España guztija; España guztijac euquiric gure Erreguiñac berac daucazan sentimentu onac, jaguida diar bategaz eta armac escuban dituala (1859.5) 289


español español; eta bere ontasun ta erruqui andijari mirariz beguiratuten deutsan español guztijentzat (1864.1.12) españatar; eta aguertu beben guero arerijuaren aurrian Españatarren icena eruateco duiñac cirala (1860.2) especial berarizco; gorde izan citubén dempora gach eta estubetan zubén berarizco gobernu eta foruac, euren indar eta edertasun guztijan (1858.2) especial cuidado berarizco arduria; berarizco arduriagaz beguiratu dau, aciera on bat emoteco escoleta bertaco umiai, dalaco au erreinubaren ta erreinucuen zorijontasunaren sustrai ta jatorrija (1860.12) especial organizacion administrativa administraciñoe particular edo beraarizcua; euquiric Madrilgo Gobernubac bere asmo edo proposituba alcartuteco erreiñuco legue generalac Vizcaico administraciñoe particular edo beraarizcuagaz (1862.6) especulacion asmo eta eztabaida; ecin euren gobiernu moduba componduric, filosofija frutubacuaren asmo eta eztabaiden erdijan (1868.6) espediente escribidu dirian gauzac; icusico dozuben leguez, guei onen ganian escribidu dirian gaucetan, ain asco juacun gauza baten ganian ecerbere erabagui baño lenago zuben Diputadu Jaunac (1866.1.14) esperiencia ezagüera eta jaquiturija; cergaitic, ez euquiric nic biar dan ezagüera eta jaquiturijaric ondo beteetaco nire empliuac beragaz dacazan lan edo biargueijac (1868.2) espíritu espiritu; ceintzubeec esquintzen deutsee baque gozatsubat espiritu errevoluciñoesco gorabera andi eta indartsuben artian (1868.6) esplicacion azaldaera ta esplicacinoia; eta berbaz bere emongo jatsubez, itanduten dituzuben gaucen ganeco azaldaera, ta esplicacinoiac (1866.1.26) esplicacion verbal aoz emondaco azaldeera ta arguitasunac; cein erregue-uri edo corteraco autu ciran Jaunaac aoz emon deutseezan azaldeera ta arguitasunac (1850.1) berbaz emondaco esplicaciñoiac; eta Diputaciñoia prestauta dagualaco, emoteco Juntiari berbaz, escatuten deutsazan gaucen esplicaciñoiac (1866.1.36) esponentes esposiciñoia eguiten dabeenac; eta onezaz ganera, esposiciñoia eguiten dabeenac esquintzen dabe, artuco ditubezala euren contura beste lan eta eguiquizun batzuc bere (1866.1.34) espontaneidad borondatez eta gogotic; iñor ez da aztu, cein borondatez eta gogotic imiñi cendubezan ceuben errijaren icenian Erreguiñaren oñetan eta aguindura ceuben semiac eta ceuben ondasunac (1860.1) esposicion escabide; icentauric ichasguizonen tocamena, portuetacuac eguin eben escabide bat, emon cequijuen diruzco laguntasun ta socorruren bat (1866.1.15)

290


espresar aguertu; azquenic aguertuco deutsubét bacarric neure gurari andi eta beticua (1858.6) estable betico; jaquin eguizubee celan baque betico bategaz, ceubén irauntasun eta biarragaz eta (1858.5) establecimiento eche; Eche au eguiteco neurrijac arturic ichiten baldin badituzube, biurtu ciñaitequece ceuben echeetara (1860.20) establecimentu; gauza ainguichi ta ain urri euquitiari, iraatsi biar jaco, ce gauza caltegarrija dan Establecimentua ondo euquiteco (1866.1.22) estadística estadistiquia; ez jaque ardura bagaric beguiratu, eguitiari, Vizcaico, lurreco, industrijaco eta comercijoco estadistiquiaren lan ta biar premiñazcuac (1864.1.5) estadística; distrituac icentau eben comisiñoiac, lurren, eta industrijaren, eta comercijuaren estadística barrija eguiteco, emon dau bere informia (1866.1.30) estado España; gordeco jatzubezala gogortzu eta sendo zeuben libertade edo auquerac, beste Españaco legue edo zucen bideen caltebagaric (1856.4) erreinuba; berarizco arduriagaz beguiratu dau, aciera on bat emoteco escoleta bertaco umiai, dalaco au erreinubaren ta erreinucuen zorijontasunaren sustrai ta jatorrija (1860.12) erreiñu; icusiric bestetic gueure Erreguiñac eta erreiñuco cortiac ezagutu eta ontzat emon ditubezala eta ichi deuscubezala gueure forubac (1864.2.3) estado (situacion) estadu, egoera; gu barriz, Jaungoicuari esquerrac, ez gara aurquituten alaco estadu, egoera ta premiñan (1866.4.7) estado de cosas gauzac alan egotia; ce gauza caltegarrija dan Establecimentua ondo euquiteco, eta Señorijuaren irabacijetaraco, gauzac alan egotia (1866.1.22) estar en decadencia guztiz jausiric egon; leengo Diputaduetan eguiten dan auquera ta eleccinoiac adierazoten dau, errija arriscu ta peligruban daguala edo daguala guztiz jausiric (1866.4.7) estender una escritura escrituria eguin; ez da eguin Ama Virgina Errefugijocuaren echiaren Escrituria, ez ciralaco alcartuten alde bijetatic egozanac (1866.1.26) estimacion y aprecio general mundu gustijaren estimacinoe edo icen ona; jaquin izan dozubee gordeetan mancha bagaric mundu guztijan ceubén estimacinoe edo icen ona (1858.3) estirpar galerazo; alperricacuac izan dira orainarteco Gobernadore Jaun duiñen aleguiñac esquian ibiltia galerazoteco (1860.17) estirpar de raiz sustraiz quendu; baña ecingo da sustraiz quendu esquian ibiltia (1860.18) estrangero campoco errija; emoten jacola asieria Españaco eta campoco errijac bata bestiaren artuemonetan alcartu biar dituban obra guztiz andi eta entzunari (1858.5)

291


estraordinariamente oituraz campora; oituraz campora azquenengo aldijan emen batu ciñenian (1860.1) estudios estudijuac; ondo zucenduric eta estadu onian dagoz eguiten diarduben estudijuac batu eta alcartuteco burdiñazco bide baten bitartez Guipuzcoaco eta Vizcaico provincija oneec (1864.1.6) evacuar eguin; Erregimentu generalac, eta Provincijaco Gurasoac, batzaarra eguin dabeena, provincijac erabagui dabenaren indarrez, aurrez, biar zan leguez, euren lana eguin dabe (1866.1.7) emon; distrituac icentau eben comisiñoiac, lurren, eta industrijaren, eta comercijuaren estadística barrija eguiteco, emon dau bere informia (1866.1.30) evitar eragotzi; onelan poztu guiñaitequez guztijoc, umezurtz eta premiñan dagozanai lagundu deutsagulaco, ecin eragotzi izan dogun ezquero zorigaistotasun au (1864.1.12) exámen esamiña; cein dan, bere esamiña astiruagua escatuten daben gauza bat, bera balijo andico gauza bat dalaco (1866.1.7) excmo. (excelentísimo) guztiz goratu; eta Jaun guztiz goratu done Pedro de Egañaren, done Joaquin de Barroeta Aldamarren, eta done Francisco de Lersundiren irudijac (1866.1.17) exijir escatu; cein dan, bere esamiña astiruagua escatuten daben gauza bat, bera balijo andico gauza bat dalaco (1866.1.7) existencia vicitzia; cerren daguan bateguiñic ceuben vicitziagaz eta dalaco erri euscaldun onen viciteco moduba (1856.2) expedir emon; orainche bertan emon ditu iru provincija euzcaldun onei deutsan beraarizco amodijo edo maitetasunaren ezaugarri edo señale ciur eta arguijac (1848.3) explícitamente arguiro; ezpada adierazo daguijeela arguiro vizcaitar guztijac eureen vijotzetan dauqueezan guraari vicijac (1850.5) exposicion esposiciño; Directoriari errenta pisca bat queituta Gueruago Directore oneec eguin dabe esposiciño bat (1866.1.34) expósitos botaten diran umeac edo espositubac; baitabere emongo jatsube beste erreglamentu bat eguindana botaten diran umeen, edo Esposituben echia bere guelditu dedin Caridadeco Monjaen contura (1864.1.9) F facultar escubidiac emon; batzaar oneec, bada, erabagui eban, emotia escubidiac Diputaciñoiari, eta urrengo Junta Generaletaraño, portuetacuai escatuten ebena emoteco (1866.1.16)

292


fallo (judicial) epaija; naibagueric asco dauca presondeguijan daguanac Juezaren epaijaren zain (1860.15) falta (ausencia) faltia; virtute eta, jaquituri jarren faltiac, izanic ain preminazcuac bestiac zuzendu edo gobernaubiar ditubenentzat, galduco lituque legueta usadijoric oneenac (1856.10) falta edo premiñau; dago, bada, beteric falta edo premiñau, gure Erreguiñaaren ontasun berárizcuac alan eguin dabélaco (1862.2) faltar a su palabra bere berbia jan; ez dau iñoz bere berbia jan, ez ichi bete ta osotu baga bere esquiñijac (1854.8) faltar a sus compromisos ichi bete ta osotu baga bere esquiñijac; ez dau iñoz bere berbia jan, ez ichi bete ta osotu baga bere esquiñijac (1854.8) familia familija; ez jaque bere emon familija ascori, nai ta escatuten ebena (1866.1.24) fausto zorijoneco; zuben gomutara ecartia oraingo egunetan bertan eguijaztu dan jazoera zorijoneco bat (1862.2) dontsu; alaco guertaera dontsubagaitic, oi dan leguez, aurrez escatu ta emondaco escubidiagaz, eguin dirian castuben contuba (1866.1.11) favor mesede; gurari viciz issioturic eta erretan egozan, erantzuteco esquerric onenacaz, eta vijotzic prestubenagaz, beragandic artutaco mesediai (1866.3.4) fe fede; eta an zaindu ta defendiu daijeezala al dabeen sendotasun, iraupen, fede, ta eureen jaijot-lurrari deutseen maitetasun ta eraaspenac iracatsico deutseen jaquiturija, asmo ta neurri guztijacaz (1850.5) fenecer amaitu; emon jacon encarguco plazuba, amaitutera doyala, ceubec ontzat daucazubena erabagui daguizobenenen ganian (1866.1.35) ferro-carril burdin bide; Vizcaijac ezdau egon biar burdin bide onec beste Provincijetara eruan biardituban mesede andi eta probechuzcuac bagaric (1856.6) burdiñazco bidia; Norteco burdiñazco bidia, Madrildic Francijara zuzen joyanac ichiten eban baztertuta zuben Provincija edo Señorijaau (1856.6) ferro-carril edo burdiñazco bide; beriala amaitu biar dabé ferro-carril, edo burdiñazco bidétaco obra eta lan valijo andico guztijac (1862.7) filantropia erruqui, caridade; au da gauza bat sinistu eraguin leiquijona norbaiti Vizcaijaren erruqui, caridade ta aurrerapenac ez dirala andi andijac (1860.16) caridade andija; onelan aguertuten dozubela emengo gentiaren caridade andija (1864.1.12) filosofía filosofia; galduten dirala naciñoiac, ecin euren gobiernu moduba componduric, filosofija frutubacuaren asmo eta eztabaiden erdijan (1868.6)

293


firmar firmau; vijotz esquertsubaguagaz jaguiten naz esquerrac emotera escabide au firmau ta eguin dabeen jaunai (1866.4.1) firme sendo; modu onetan euquico dabela gure Erreguiñaen tronuac cimentu sendo eta indartsubat dempora guztietan (1848.5) fomentar gueitu; gueitubaz ceuben interes edo irabacijac, elduzaitecén aberastasunaren maillaric goratueneraño (1858.5) forma de Gobierno zucenbide; Gaztelan Erregue batec nai bestiac aguindu daijala; Españac artu daijala zucenbide au edo ori (1854.6) formalidades cerceridadiac; gorde baga Urrijaren 25 eta 1839 garren urteco leguiac, aguinduten cituban vide eta cerceridadiac (1846.2) formular eguin; baitabere emongo jatsube beste erreglamentu bat eguindana botaten diran umeen, edo Esposituben echia bere guelditu dedin Caridadeco Monjaen contura (1864.1.9) emon; aurrez, biar zan leguez, euren lana eguin dabe, esamiñaubagaz, emoten dabeela euren erechico paper, zuen aprobaciñoiaren mendian jarten dabena (1866.1.7) forzoso premiñazcua; baña elduric ocasinoe au, premiñazcua da cumplietia obligacinoe onegaz noble eta leijalac leguez (1859.6) fragata fragata edo ontzija; eta mariñel lelengüetateco don Alejandro Llano, Portugaleteco semiari, cein eriduba izan zan Almansaco fragata edo ontzijan (1866.2.13) franqueza auquera; iracatsico deutseen jaquiturija, asmo ta neurri guztijacaz, gueure foru, auquera, escubide, ecandu, ta usadijo onac (1850.5) franquicia locabetasun; jaquingo dabela batzanduten Vizcaijaren ona, aurrerapen, eta locabetasunac bacaronda edo monarquijaren bat-tasun eta zucenbidiaren asiera onagas (1846.6) franquicias foru, usadijo eta ecandu; ez daguizala iñoc charto erabilli gure Foru, usadijo, eta ecandu onac (1864.3.7) foruac; Vizcaico semia; bere foruac nire burua beste maite dodazaná, artu-neban siñistutennebalaco Vizcaico onantzat siengozalá (1872.1) frontera muga; mostuten dira beti gure errijaren muguetara elduten diranian (1864.3.7) fuentes jatorrijac; bestiac bestera ecarrico deutsesanac provincija oni mesede andijac, aurquituric ondasunac ugarituteco jatorrijac (1860.14) fueros foruac; da orain eguin dodan promesedo esquintzarija, errespetetaco zuben Foruac (1856.11)

294


funciones lan edo biargueijac; ondo beteetaco nire empliuac beragaz dacazan lan edo biargueijac (1868.2) G garantía prenda; prendaric segurubena, nire ustian, izan biarleuque, orain artian Vizcaico nagusitasun edo Diputantzia edo eruan dabeen personeen listia presente euquitia (1868.4) garantizar ontzat emon eta ichi; icusiric bestetic gueure Erreguiñac eta erreiñuco cortiac ezagutu eta ontzat emon ditubezala eta ichi deuscubezala gueure forubac (1864.2.3) esagutu eraguin; zubéc daucazubén centzun on eta prudencijac esagutu eraguiten deust ceubén modu ona, orain euqui biar dituzubén berba-aldi eta eztabaidetaraco (1858.4) gasto castu; guerra onetaco castubetaraco eguin biar izan dira diruescabide barrijac (1860.7) gastos del culto elessaco castuac; Vitorijaco Catedraleco elessaco, eta elesguizonen castuac pagaetaco (1866.1.19) general aguintari; ederto eracutsi dabeenac gure soldauben sendotasuna eta euren aguintarijen jaquiturija ta ciurtasuna (1860.3) general en jefe aguintari nagusija; eureen alde ta onian aguintari nagusijac esanico berba gozuac eta eurai eguiñico mesede berarizcuac (1860.6) generosidad vijotz bigun; ceintzubecaz erantzun deutsen gueure Erreguiñaren vijotz bigun eta erruquiorraren eguitadaric andijenari (1860.8) onradutasun; datozala guri lagundutera gueure centzun guztijari, gueure onradutasun guztijari, gueure eruapen guztijari (1864.2.6) vijotz prestu ta onguille; eta berau izango da zuben vijotz prestu ta onguilleen ezaugarri ta izpillu eder bat (1860.20) gestion administrativa gobernetaco artu neurrijac; nuatsube emotera, zuben Diputaciño General, guztiz arguitsubaren icenian, laster amaitutera duazan urte bi oneetan, provincija au gobernetaco artu dituzan neurrijen contuba (1866.1.5) administraciñoia; datocen urte bijetan Señorijo onen administraciñoia euqui biar daben Jaunen eleciñoia ondo eguiteco (1868.4) gestiones aleguiñac; erregue-uri edo cortera bialdurico Jaunaac, eguin ditubezan aleguiñac (1850.2) escabideac; ezaguturic ondo eguija au Erreguiñaren Gobiernubac, eta aurreraturic bera onetaraco eguin leiquijozan escabideetara (1860.14) gloria glorija; lotsa guichigaz berba eguin eban, glorija eta birtutez ain beterico erri onen ganian (1864.3.6) anditasun; cein dan erreiñuco auquera ta anditasunen sen ta ezaugarrija (1860.9) 295


glorioso arguitsuba; zuben auquera onari zorco jaco gueijenez eldutia Vizcaya, bere semeen virtutiac eta euren aasaben eguitada arguitsubac duiñ eguiten daben aberastasun eta ondo izatera (1860.21) gobernador gobernadoria; au da beti gura dabena Erreguiña gueure Andriaren Gobiernu on, eta jaquitunac au gura dot nic bere, zuben gobernadoria nazan onec (1864.1.2) gobernar zuzendu edo gobernau; izanic ain preminazcuac bestiac zuzendu edo gobernaubiar ditubenentzat, galduco lituque legueta usadijoric oneenac (1856.10) gobierno gobernu; bitarte au, igarocorra eta naita ececua izan arren, sortucituban artu emon eta gach, Gobernu onguilla eta zurbatec goitu ecin cituquianac andijaguac jaso baga (1846.2) Españaco Gobernu; Erreguiña bera, gure andra edo Señoriac, Españaco Gobernuac, ceiñen buru dan zubec emen icusi izan cenduben Capitan entzute andi eta Victorijaz betericua (1856.5) Erreguiñaren Gobiernuba; Erreguiñaren Gobiernubac provincija onen alde ta onian al daben guztija eguiteco daucan gurarijac eraguiten deutsan esquintsari oni (1860.15) Gobiernuba; Diputaciño generalac sendo sinistuten dau, gure Erreguiña Andriac, bere Gobiernubac eta erreiñuco cortiac ez dabeela iñozbere ichi eta laquetuco (1864.2.7) gobierno de S.M. (Su Majestad) Erreguiñaren Gobernu; Goguan euquiric gure Erreguiñaren Gobernubac eguija onec, orainche bertan emon ditu (1848.3) Erreguiñaren Gobernarijac; ta gueure Erreguiñaren Gobernarijeen zucentasun, justicija ta biguntasunac biurtu deijuezan egunen baten eureen iraupen senduaren saritzat (1850.5) Madrilgo Gobernuba; onezaz ostian, ondo daquizubee Madrillgo Gobernubac berarizco ontasun bategaz beguiratuten deutsana euscaldun erri onei (1858.5) Gobernua; eta alan beteco dirala Gobernuac gaur gauza onen ganian daucazan gurari eta asmuac (1859.9) gueure Erreguiñaren Gobiernuba; baitabere duiñian erantzungo deutse gueure Erreguiñaren Gobiernubac beroneganaco daucazan asmo onguillai (1860.10) Gobiernuba; guerra onetaco castubetaraco eguin biar izan dira diruescabide barrijac, Gobiernubaren bai ta escubidiacaz (1860.7) Erreguiña gueure Andriaren Gobiernu; au da beti gura dabena Erreguiña gueure Andriaren Gobiernu on, eta jaquitunac (1864.1.2) Erreguiñaren Gobiernua; Igaroric urte asco Erreguiñaren Gobiernuac escatu baga zubei ichasguizonen tocamenic Erreñuco Ontzidijaren servicijoraco (1866.1.14) Gobierno de Vizcaya Vizcaico buru; dempora guztietan izan bada batzarrian Vizcaico buru izan biar dabeenen autueria beguiratuba ardura andico eguitaldia leguez (1846.5) Gobierno Foral de Vizcaya Vizcaico forubacaz ondo datorren Gobernuba; compondu daijen eurac Vizcaico forubacaz ondo datorren Gobernuba (1862.3) gobierno patriarcal gurasosco governu; izen ándico arbolapian, cein dan bere foru eta gurasosco governubaren irudi bat (1846.1) Gobierno supremo gobiernua; Arava eta Guipuzcoa, beste provincija, ceuben aiztacaz adituta, escatu jaco Gobiernuari, imiñi daguijala Cirujauben Colegijo bat (1866.1.31) 296


Gobierno supremo de la nacion Erreinuco Gobernarija; escatu daguijuela Erreinuco Gobernarijai biurtu deijuela Vizcaico semiai oraindic falta jaqueena foruac osoz euquiteco (1850.4) erreiñuco Gobiernuba; aguindu bat, onelaco demporia dan bassen egoqui eta berarizcuan, esquerrac emotiagaz Erreiñuco Gobiernubari (1866.1.6) gozar gozau edo eruan; Señorijo onec anchiñaco demporetatic gozau edo daruan ondasun eta zorijones beterico vicitzia (1868.5) izan; ceintzubei zor deutsan Vizcaijac bere zorijon, ondo izate eta ugaritasuna izan arren bere lurra berez gogorra, guiro bagacua eta elcorra (1864.2.3) grado mailla; euscaldun erri onei, gueitubaz ceuben interes edo irabacijac, elduzaitecén aberastasunaren maillaric goratueneraño (1858.5) grandeza anditasun; bere icenagaz jaretsi izan dau leléngo Isabelen anditasuna (1859.4) grata deferencia beraarizco amodijo edo maitetasun; bertan emon ditu iru provincija euzcaldun onei deutsan beraarizco amodijo edo maitetasunaren ezaugarri edo señale ciur eta arguijac (1848.3) gratitud esquer eta gracijac; ez bacarric emon deutzeez biardan esquer eta gracijac, baita bere (1848.3) esquer ona; berba guichi esango ditudaz adierazoteco nire esquer ona (1854.1) esquertsubac izatia; guztijoc ondo daguizubena da, gure anditasun aitaric seme igarotecuan arguitasunic gueijen botaten dabena dala esquertsubac izatia (1864.3.2) gravamen contribuciñoe; pagauric onetaraco provincijac eurac contribuciñoe chiqui edo labur bat (1862.5) grave bildurgarri; eta euren issilltasun itzaltzu eta bildurgarrija zan ezangarriric ciurrena (1866.5.1) graves historiadores y genealogistas esan eta escribidu dabeen guizon guztiz jaquitunac; lur au, ceñegaitic esan, eta escribidu dabeen guizon guztiz jaquitunac, berau dala munduco lur, eta erriric oneenen bat (1866.1.3) guerra civil guerra alcarren artian; batzuc nai izan gaitube barriro imiñi guerran alcarren artian (1860.8) guerrero gudari; Españari baquia emon eutsan gudari arguitsua iminiric bere icena ta lombria Vergaraco alcartasunian, aurquituten da gaur Gobiernuaren buru ta aurrian (1854.3) H habitacion particular vicilecu; lecu egoqui bat ez euquitiarren, artu biar izan da dembora zati bateraco, beste vicilecu, asco ta duin dan bat (1866.1.22) 297


habitantes erreinucuac; aciera on bat emoteco escoleta bertaco umiai, dalaco au erreinubaren ta erreinucuen zorijontasunaren sustrai ta jatorrija (1860.12) bertacuac; eta Vizcaijac pocic gauza ain on eta bertacuen vijotz onguilliaren gurarijacaz ederto alcartuten daneraco emongo daben cerchubaitega (1860.19) hábito ecandu; onetan, Jaunac, gueijen juacoe errijei eurei, gura izanic batzandu euren premiña, ecandu, eta oraingo usadijuacaz (1846.6) hacer constar adierazo; eta adierazoric aurrez eurai onduen derichuen leguez, baña errespeto ta modu onagaz, ez jaqueela emendic calteric etorrico vizcaitarren zucen edo derecho cimentugarri ta veneragarrijaai (1850.5) hacer manifiesto eracutsi; eracutsi daguigun gaur gure esquer ona (1864.3.10) hacer público aguertu; eracusteco arguiro euren indarric-ez barregarrija eta aguertuteco celaco ezicusijagaz beguiratuten deutsen erreiäubac (1860.8) autortu; atseguin andi bat artuten dot zubei autortutian berac escoleen oneraco eracutzi daben interes ta empeñu ain andija (1862.8) hacer respetable lotsa ta itzalez beguiratu eraguin; gure anditasun eta escubidiari lecu guztijetan lotsa ta itzalez beguiratu eraguingo deutsen indarra (1860.10) hacer respetar gorde eraguin; azartuco balira urratuten Vergaraco alcartasun aguiri ta ospetsua ceuben albuan euquico nozube zaindu ta gorde eraguiteco (1854.3) hazaña azaña edo eguitada; zabalduric dagozan ezquero munduaren lau aldeetara vizcaico seme leijal, prestu eta nobleen azaña edo eguitada andijac (1848.5) heredar jaretsi; Erreguiñac berac, bere icenagaz jaretsi izan dau leléngo Isabelen anditasuna (1859.4) hermanas de la Caridad caridadeco monjac; eta au oraindic obatuago guelditu dedin, dago Erreguiñaren aguindu bat, escubidia emoten dabena, Caridadeco Monjac ecarteco (1864.1.8) héroe guizon sendo ta errutsu; badirala oraindic Españaco semeen artian Covadonga ta Granadaco guizon sendo ta errutsuben jatorri ta odolaren duiñac (1860.3) hidalga arguitsu; dempora andija da nire vijotza daguala lur arguitsu onetara etsigui eta itsatsija (1866.1.2) hidalgo noble; baita bere azaldu biar deutsét cé andi eta barrucua dan neuc vizcaitar nobleentzat daucadan gogo eta gomuta ona (1848.5) hijo adoptivo semetzat artuba; declarau eta artuten zala Vizcaico semetzat D. Casto Mendez Nuñez, Ontzidijaco Almirante jauna (1866.2.13)

298


hijo benemérito seme onguillia; baitabere emon eusteen, erri onetaco Seme Onguilliaren icen ederra (1866.3.1) historia guertaerac; gogoratuten danian gure arimia egun oneetaco guertaeracaz, atseguin eta gozotasunez bete gaitian (1864.3.11) barri eta guertaerac; ez dot adituten emengo berbeta, munduco erri guztijen barri eta guertaeren garaijan iminiric daguana (1864.3.4) historia edo jazoerac; Españaren eta zuben Vizcaijaren historija edo jazoeraco liburuba (1865.4) eguitadac; iracurten ditudazanian, lau guizaldi baño dempora gueijaguan, Erregue bera irudituten dabeela, emen egon diran Corregidore Jaun arguitsuben eguitadac (1866.1.3) barri, guertaera eta historijac; iracurri eguizubez munduco barri, guertaera, eta historijac (1866.4.7) historija; gure historija gorago igonbagaric, icusten dot zuben tiñu eta aciertu ona (1868.4) hogar erri eta eche; eta biurtuten diranian euroen erri eta echeetara, esan daguijuela ona bialdu ditubezanai (1864.2.3) hombre guizon; datozan urte bijetan contu andijagaz badagoz, Vizcaico auquera, escubide ta onria zainduteco guizon jaquitun, centzun andico, eta errija maite dabeenac (1864.2.5) hombre de mar ichasguizon; igaroric urte asco Erreguiñaren Gobiernuac escatu baga zubei ichasguizonen tocamenic Erreñuco Ontzidijaren servicijoraco (1866.1.14) homenaje abegui; eta erabaguiten zan, escatu cequijola Erregue Jaunari, abegui onagaz artu eguijala Corregidore Jauna, zaindu ta gorde ebalaco Juntetan ecin obetuago, Erregue Jaunaren lecua (1866.5.1) honorífica mención berba gozua; eureen alde ta onian aguintari nagusijac esanico berba gozuac eta eurai eguiñico mesede berarizcuac (1860.6) honra honra; gomuteetiac daucadan honra andija izatiagaz batzar onen presidente edo buru, sendatu daiquez nire indar erquindubac (1848.1) honria; pensauric gaur, merecibagaric, daucadan honria, zubén batzar oraingüetaco Presidente edo buru izanagaz (1858.1) ondria; batu baciran arin eta artu bacitubezan escubetan armác zainduteco gueure erreiñubaren ondria (1860.2) onria; beti aurquituco dozube prestauric guztijen oneraco, gaur zuben batzarren buru eta zucentzallia izateco onria daucan au (1864.1.14) onra; pocez eta atseguiñez bete eta gañez eguinic aurquituten naz, icusten nazanian onra ain andijan (1866.1.1) honradez prestutasun; atseguin andija izango dot albanei erraztu jarichitia eureen leijaltade, prestutasuna, eta onoidade edo virtutiei zor jaguen guztia (1846.7) honrado onradu; gogoraciño onec quendu ditu bildurrac eta sartudau icharopena Vizcaico Señorijo onetaco seme onraduben vijotzetan (1864.2.3) 299


honrar ondrau; biurtu ciñaitequece ceuben echeetara, zuben gomutia beti ondrauco daben gauza bat eguindaco pozagaz (1860.20) onreu; Erreguiñac berac nigan imiñi daben icharopen ta confijantziagaitic, onretan nabela daucadan aguintaritza onegaz (1864.1.1) honrosa/o ondrauba; Españatarrac African aimbeste garaitza irabazten, citubezan, eta euracgaitic baque ain ondrauba eguiten ciarduben artian (1860.8) onra andico; gaur Señorijoco ichasguizonen tocamenac dagoz onra andico lecuban (1866.1.14) arguitsu; eta onelan eguinic ez bacarric beteco ditu bere asaben eguitada arguitsuben escabidiac, baitabere (1860.10) huerfano umezurtz; egongo da biar dana, zaar premiñia dauquenentzat, eta umezurtz noc beguiratu ez dauquenentzat (1860.19) humanidad guizatasun; ucatuten jacola beretzat guizatasunac escatuten dabena (1860.15) humilde beeratu eta utsa; urte bi dira, baturic lur arguitsu onetaco errijac bere Foruen Arbola santuaren azpijan, aitatuten ebeela sarritan nire icen beeratu eta utsa (1866.3.1) humildemente humiltasunagaz; orregaitic lelengo emon daguijegubezan esquer andijac, eta guero escatu daguijegun humiltasunagaz (1866.1.9) humillar beeratu; eta guztijoc entzuten doguna, beeratuten doguzala gueure becoquijac, gueure Foruben boz eta berba men, ciatz, eta itzaltsuba entzungo baguendu leguez (1866.5.1) huracan ecacha; arbola arec icusi dau bere erramen orrijetan, bera galdu gura eben arerijuen ecacha eta trussuba (1864.3.3) I ideas pensamentu edo esangueijac; ecin ditut compondu biar dan leguez jatorcadazan pensamentu edo esangueijac instante ospetsu onetan (1868.1) ideas sanitarias osasuneraco artuten dirian neurrijac; bada eurac dira gaurco egunian mundu guztijan osasuneraco artuten diran neurrijac, icusiric ain sarritan jatorcula Asiaco gacha, izurrija, coleria (1866.1.9) idóneo duin eta egoqui; ez aurquituric iñor bere guizon duin ta egoquiric, urteten dabeenen lecuban jarteco, leenguac eurac barriro atera biar diriala (1866.4.5) Iglesia Católica, Apostólica y Romana Erromaco Elessa Catolica Apostoliquia; beti obeidu eta gordeco ditubela veneracinoeric andijenagaz, Erromaco Elessa Catolica, Apostoliquiaren aguindubac (1870.3)

300


Illmo. Sr. (Ilustrísimo Señor) Jaun guztiz arguitsuba; Jaun guztiz arguitsuba.Ill onen bosteco batzaarrian Berorren Mesediac icentau eban guizon-talda edo comisinoiac icusi ta aitu ditu (1850.1) ilustracion arguitasun; alambere euquico ditu utseguiteren batzuc, zubeen arguitasunac eta demporiac zucenduaz juango diranac (1866.1.7) jaquiturija; guizonac izan ditecela Vizcaijan ezagutubac euren ontasun, jaquiturija, Vizcaijaganaco amodijo, eta iñori ta eceri beguiratu baga onduen derichena eguiteco dauquen gurari ta garra gaitic (1860.21) ilustrado jaquitun; eta onezaz gañetic izatia jaquitun eta ardura andicuac eurén mendecuen ondo-egotia gaitic (1858.4) arguitsuba; jaquiteco, celaco gurari vicijac daucazan gure Erreguiña Andriac, eta bere Gobiernu arguitsubac, icusteco, alan dan leguez, beti ugarituaz duazala baquia eta zorijontasuna (1866.1.6) arguitzuba; gure Erreguiña ta Señoriac eta bere Gobernu arguitzubac iru provincija onén alde ta onian eguiteco dauquén berárizco empeñu eta gogua (1862.2) ilustre linargui; icusiric emen baturíc Vizcaico Jauntegui edo Señorijo guztiz linargui eta leijala, izen ándico arbolapian (1846.1) argui; gomutauric batzar argui onec eguin biar dituzan verbacuntzac (1846.1) liñargui; erliginoezco itzalagaz aicurtu dot arbola veneragarri izan dana Erreguien querizgarri, eta zuben asaba liñarguijeen estalquija (1846.1) odolgarbico; leijaltasun iños bere guzurtau baguia, prestutasun, esaqueraz, emengo luur odolgarbico semei jaocanac, eta bata bestiagandic datorren oiturén garbitasunac (1858.3) arguitsuba; ¡Alabantza beticua aguintari ain arguitsubari eta bere lanetan lagundu deutsen beste guztijai! (1860.5) entzute andi eta Victorijaz betericua; Españaco Gobernuac, ceiñen buru dan zubec emen icusi izan cenduben Capitan entzute andi eta Victorijaz betericua (1856.5) fama andico; eguijaz arrotuten nas consideraubagaz bacarric naguala araco Vizcaitar noble eta glorijaz beterico seme fama andico, edo ondoringüen artian (1858.2) ilustrísima guztiz arguitsuba; nuatsube emotera, zuben Diputaciño General, guztiz arguitsubaren icenian, laster amaitutera duazan urte bi oneetan, provincija au gobernetaco artu dituzan neurrijen contuba (1866.1.5) impedir galerazo; eta orain artian guizonaren vorondatiaren gaiñetic dagozan jazoerac, galerazo izan badabe bere euren arreglu edo cerconeria (1856.4) eragotzi; eta ain guichi eragotzi leiquez emendic datozan gach negargarrijac (1860.18) imperfección utseguite; eta izan arren andija zuben contularijen jaquiturija ta arduria alambere euquico ditu utseguiteren batzuc (1866.1.7) impetrar jarichi; usaac salduteco leguiac Vizcaijari ecarrico deutsazan onera guztiz andijen artian bat da, jarichi al izatia Erreguiñaren Gobiernubagandic saltzen diran gauzen diru zati bat (1860.15)

301


impopularidad igüin, gogobete eta oztasuna; jaramonic eguin baga, icustiari, guztijac beguiratuten eutsela igüin, gogobete, eta oztasunagaz (1864.3.6) importante premiñazcua; gauza ain biar ta premiñazcuari jarraituco deutse beste ascoc, batzuc batera, bestiac bestera (1860.14) valijo andicua; izanic valijo andicuac orain examinau eta erabagui biar dituzubén asunto edo gauzac, uste dot (1862.3) imposibilitado para el trabajo biarric eguin ecin dabena; ¿ce escubidegaz eragotzico jaco premiñan egon eta biarric eguin ecin dabenari esquian ibiltia, provincijac ez badauca eche bat ara eruan eta an biar dabena emoteco? (1860.18) impostura gaistaquerija; eta liburu orren azalaren ganera tantaca jausi da asmaciño donguen adurra, eregui deutsezan gaistaquerijen natu eta manchia, eta guzurraren borroi baltza (1864.3.3) impotencia indarric-ez; asmo ain ero au bacarric izan da, eracusteco arguiro euren indarric-ez barregarrija eta aguertuteco celaco ezicusijagaz beguiratuten deutsen erreiäubac (1860.8) imprevisto uste bagaco; uste bagaco castuacgaitic, eta ez diran leguez sartu diru-uchan, paguetaco erabaguiric egozan diru guztijac (1866.1.29) imprimir imprimidu; aguinduten ebala, Abadiñoco Apoderadu Jaunaren escabidez, imprimidu cedilla eusqueraz, eta erderaz, bere tandaco Diputadu Jaunaren berbaldija (1866.4.14) inalterable iños bere mudauco ez dana; orain aguertubagaz zubei nic zubentzaco daucadan benetaco eta iños bere mudauco ez dan eraspen edo etsiguitasuna (1868.7) inaugurar asi; ez daucat dudaric, Jaunac, gaur asiten ditugun Junta generaletan erabaguico diriala gauza on, ta mesedegarri asco (1864.1.14) esi; gomuta ain pozgarrijen artian esitera zuace gaur, emen beti oi diran batzaar ta juntetaco erabaguijac (1860.1) asiera emon; aurtengo Junta generalai asieria emotera guazanian (1868.1) ínclito arguitsuba; Ah! Gure Foruben gordetzalla arguitsubac! (1864.3.8) incuestionable ceñen ganian iñoc bere dudaric ecin euqui leiquian, ez achaquijaric imini; junta generalac beria daben escubidiagaz, ceñen ganian iñoc bere dudaric ecin euqui leiquian, ez achaquijaric imini (1866.1.33) independencia iñoren mendian ez vici; euqui daijézan leguez jaoquezan errentac, vici ez ditecen bastarturic eta iñoren mendian (1862.8) euren buruben jaubetasun; orraco Arbola misterijotsu, lur orretaco auquera, escubide, eta euren buruben jaubetasuneco irudi arguitsu orri (1866.3.5)

302


independiente iñogaz bere cer icusiric ez daucana; menturaz premiña oneec cumplidu ta beteric guelditu leitequez, topetan bajaco vicilecu bat, iñogaz bere cer icusiric ez daucana (1866.1.25) indicar adierazo; barriro leengo guizonetan euretan eguiten dan auquera edo elecciñoe batec adierazoten dan, ez aurquituric iñor bere guizon duin ta egoquiric, urteten dabeenen lecuban jarteco, leenguac eurac barriro atera biar diriala (1866.4.5) indigna conducta prestubezquerija; guizon orreen ganera jausi dan lotsarijac euren prestubezquerijagaitic, eta batezbere euren burubaren desleijaltasun eta esquercharra gaitic (1860.8) indigno duin ez dan; españatarren icenaren duin ez diran batzuc nai izan gaitube barriro imiñi guerran alcarren artian (1860.8) indisoluble zalagua; izan bedi gueruago senduago ta eguijazcuago españatar guztijen alcartasun au, eta estubago ta zalaguac, provincija guztijac euren artian estututen ditubezan locarrijac (1860.10) indispensable premiñazcua; zuben Diputadu Jaunac, uste izan eben gauza premiñazcua zala, Sindicu Jaunaren erechija ezagututia (1866.1.14) individuos particularrac; prueba edo esturazuneco demporan biar dabé, nai erri, nai particularrac, eguin aleguiña euren esan dan zor edo obligaciñoia paguétaco (1859.13) índole izatia; ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1848.3) industria industrija; ceintzubén vitartez gueitu eta zabalduco dira alde guztietara zubén labrantza, industrija eta comercijo edo artuemona (1858.5) infanta infanta; naoca Erreguiñac, Erreguiac, Asturiasco Principiac, eta Infanta done Isabelec lur onetara eguin ebeen etorreriari (1866.1.10) informe informia; distrituac icentau eben comisiñoiac, lurren, eta industrijaren, eta comercijuaren estadística barrija eguiteco, emon dau bere informia (1866.1.30) infringir autsi; milla zortzireun ta ogueta emeretzijan urrijaren ogueta bostian emonico leguiaren leleengo zati edo articuluba austen dabenac leguez (1850.4) ingratitud esquercharra; guizon orreen ganera jausi dan lotsarijac euren prestubezquerijagaitic, eta batezbere euren burubaren desleijaltasun eta esquercharra gaitic (1860.8) ingrato esquercharrecua; ez daguigubela iñoz emon esquercharrecuen icenic (1864.3.10)

303


ingreso diru; uste bagaco castuacgaitic, eta ez diran leguez sartu diru-uchan, paguetaco erabaguiric egozan diru guztijac (1866.1.29) inmarcesible beti iraungo dabena; eta alan euroi jaoque Españaco armác irabaci dabeen glorija, beti iraungo dabenaren zati bat (1860.3) inmediato laster izango dana; Señorijoco Ayuntamentu guztijai bialdu jaquezan estadubetatic, artu eta emon dirian diru eta caudalen ganian, laster izango dirian egercicijuetan eguiteco presupuestu bagaz batera (1866.1.7) inquebrantable iñoc ausi ecin leiquiana; eguiten bere dabela voto edo promes bat, iñoc ausi ecin leiquiana (1870.2) insigne arguitsu; iracurten ditudazanian, lau guizaldi baño dempora gueijaguan, Erregue bera irudituten dabeela, emen egon diran Corregidore Jaun arguitsuben eguitadac (1866.1.3) inspirar iracatsi; eta an zaindu ta defendiu daijeezala al dabeen sendotasun, iraupen, fede, ta eureen jaijot-lurrari deutseen maitetasun ta eraaspenac iracatsico deutseen jaquiturija, asmo ta neurri guztijacaz (1850.5) instituciones foru, legue; ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1848.3) legue edo foruac; ceubeen legue edo foruac, ceintzubeen anchiñaco tasun edo sorreria, escuteetan dau dempora lucien gau illunetan (1856.10) legue edo zucen bide; gordeco jatzubezala gogortzu eta sendo zeuben libertade edo auquerac, beste Españaco legue edo zucen bideen caltebagaric (1856.4) legue eta foru; baturic Guernicaco arbola, zubén legue edo forueen irudi vici eta beneragarrijaren azpiján (1858.1) legue onac; orduban ezagutu nituen zuben anchiñaco Asabetatic etorrita daucazubezan legue onac (1866.1.2) legue, usadijo on eta foru; eta lotsa, itzal eta errespetoric andijenagaz beguiratuten deutsubedala zubei, eta zuben legue, usadijo on, eta Foru, zorijonecuac eguiten zaitubezanai (1866.5.3) foru eta usadijo; lograu eta zabaldu daizuben zuben zorijontasuna, zuben foru eta usadijo glorijaz betericuen sendotasun eta ontasunian (1868.3) instituciones forales foruetaco leguiac; baldin ceubeen Foruetaco leguiac obatuecin baleitequez ceubere ecubeen Gobernuco eta economija edo aurrerapeneco gauzen ganian (1856.7) instituciones liberales auquerac; eta ateraric, zorijonin daucaguzan gueure auquerac esquintzen deuscubezan onera ta mesediac (1860.10) gueure auquerac; eta batezbere izan ditecela leendic itsatsijac Isabel bigarren gueure Erreguiñari eta gueure auquerai (1860.21)

304


instituciones seculares anchiñaco foru eta legue; orraco zugatz edo arbola ain entzun eta zubén anchiñaco foru eta legueen irudi vicijaren azpijan (1862.1) instituto institutu; batu eta alcartuteco Vizcaico Colegijuaren Direcciñoia, berari itsatsita daguan Institutuarenagaz (1866.1.20) instruccion pública aciera on bat emoteco escola; Berarizco arduriagaz beguiratu dau, aciera on bat emoteco escoleta bertaco umiai, dalaco au erreinubaren ta erreinucuen zorijontasunaren sustrai ta jatorrija (1860.12) escolac; eta escolac eurac beraren laguntasunagaz euqui ditubén obatasun edo mejorac (1862.8) instruccion y educacion leccioñoe eta icasbidiac (artu); zazpi provincijetaco itzu, eta gor-mutuac artuco ditubén eurei jaoquezan leccioñoe eta icasbidiac (1862.5) insulto lotsabaquerija; eta lotsabaquerijagaz, aimbeste erregue bertan jarrita egon diran, anchiñaco lecu orren ganian (1864.3.6) lotsagalduquerija; aimbeste azartasun, eta aimbeste lotsagalduquerijari, nai ta ez beguiratu biar eutsen penaz eta naibaguez erri onetaco seme arguitsuben odol garbi eta onriac (1864.3.7) íntegramente oso osoric; baitabere erabagui ta aguindu eben, berbaldi bi oneec imiñi ceitezala oso osoric actaan, erderaz eta euscaraz (1866.5.4) inteligencia jaquiturija; eta izan arren andija zuben contularijen jaquiturija ta arduria alambere euquico ditu utseguiteren batzuc (1866.1.7) inteligente adituba; icusiric ce estadutan aurquituten ciran abereen paradaac, entzunic onen ganian guizon adituben erechija (1866.1.27) interés empeñu eta gogua; eta bere Gobernu arguitzubac iru provincija onén alde ta onian eguiteco dauquén berárizco empeñu eta gogua (1862.2) berarizco amodijua; gure Erreguiña Andriac berarizco amodijuagaz beguiratuten deuscu (1864.3.9) interes ta empeñu; berac escoleen oneraco eracutzi daben interes ta empeñu ain andija (1862.8) obeto izatia; euscaldun provincijen obeto izatiac escatuten daben bestian, onetaraco premiñaric badago (1864.2.2) interés general guztijen ona; eta orregaitic ondo ezagutu biar dozube guztijen oneraco dala (1860.21) interés y benevolencia ontasun eta vorondate ona; eta icusiric léngo Españaco Erreguien eta batez bere gure oraingo Erreguiñaen ontasun eta guganaco vorondate ona (1859.13)

305


intereses artu emon; bitarte au, igarocorra eta naita ececua izan arren, sortucituban artu emon eta gach (1846.2) interes edo artu emon; baita bere leengo eta oraingo interes edo artu emoncen gañian daguan estabaidia (1856.10) interes edo irabacijac; encargauric zubén interes edo irabacijac gueitu eta zabalduteco (1858.4) irabacijac; ce gauza caltegarrija dan Establecimentua ondo euquiteco, eta Señorijuaren irabacijetaraco (1866.1.22) asmuac, gurarijac ta irabaci edo galdupenac; entzun arren ceuben asmuac, gurarijac ta irabaci edo galdupenac eurac daucazanaren berbia (1854.4) intereses de la provincia provincijaren ondo izate eta berari jaocazan gauzac; eta ain ardura andija daucazubenoc ceuben provincija onen ondo izate, eta berari jaocazan gauzac gaitic (1864.1.2) intereses del pais errijaren ona; neuri jaotan buru eguite eta arteztutiac, atsereten dabee ceuben centzunian, eta errijeen onac ceuben ciurtasunian (1846.4) intereses materiales interes edo irabacijac; berarizco ontasun bategaz beguiratuten deutsana euscaldun erri onei, gueitubaz ceuben interes edo irabacijac (1858.5) intereses y mejoras materiales irabaci eta aurrerapenac; premiñazcua da aitutia zubec beste Errijac guizaaldionetan eguinditubeen irabaci eta aurrerapenac (1856.7) interinamente iraitzeco eta dempora guichi bateraco; oneec dira destinu batzuc, zuben Diputaciñoiac iñori bere emon gura izan ez deutsazanac, iraitzeco, eta dempora guichi bateraco (1866.1.33) inutilizar deseguiñ; amaitu nai izan dau bere lana, deseguiñic aldebatera ta betico bere arerijuen aleguiñac (1860.9) invertir empliau eta gastetia; zubec orain erabaguitia diru al dan guztija empliau eta gastetia burdiñazco bidiac biar dituban beste bidétan (1862.7) ira aserre; lantza, satarri ta berenoz beterico, aserre ta berotasunetic datozan orreec, mostuten dira beti gure errijaren muguetara elduten diranian (1864.3.7) J Jefe buruba; guizon orreen ganera jausi dan lotsarijac euren prestubezquerijagaitic, eta batezbere euren burubaren desleijaltasun eta esquercharra gaitic (1860.8) nausi; eta motivo onegaz Diputaciñoc Generalac, Vizcaico Mariñerijaren aparteco nausi leguez, gura izan dau zubei emotia bere conseju eta zucenvidiac (1865.3) junta batzar; ecarri citubeen lur onetará ecin esalaco naibagaac, eta aren artian galerazotia batzar eta foruco zucenbidia (1846.2) 306


juntia; alan bada eguiten ebana bacarric zala, eracustia bere esquer ona escabidia eguin ebenacganaco, eta Juntiaganaco (1866.4.14) junta eta batzar; au da, eurac euqueela usu eta costumbria, errijac artu eguijozala lecu onetan beronetan, euren Junta eta batzarren buru, zucentzalla (1866.5.1) Junta general gustien batzar edo junta general; verba-aldi D. Manuel de Cuestac vizcaico buru-zucenzalle eta Corregidoria leguez esana gustien batzar edo junta generalaren edeguieraan (1846a) batzar edo junta general; ceiñen vitartez, barriro batucituzan bere batzar, edo Junta generalac (1846.2) Vizcaico Batzaar oso edo Junta General; Vizcaico Batzaar oso, edo Junta Generalac, autortu ta adierazo daguijala alabantzaric andijeneen diñaac dirala bertaco buru edo Diputaciñoiac artu dituzan neurrijac (1850.2) Junta Provincial Provincijaco Batzaar; eta esquerrac Provincijaco Batzaar, eta lan au bere contura daucanaren arduriari (1860.13) Vizcaico Junta provinciala; neure barruco contentu bategaz, ce esquer onac zor jacozan Vizcaico Junta provincialari (1862.8) juntas junta edo batzaarrac; cer eguin daben asquenengo junta edo batzaarretan emon jacozan encargu eta escubidén gañian (1862.4) juntas generales batzarrac; ceubec orain euqui biar dituzuén batzarretaraco, nua zubei zuzenduten neure berba-aldija (1858.1) junta edo batzaar generalac; baturic gaur guztijoo Junta edo batzaar generalei asieria emoteco (1862.1) junta generalac; Diputaciñoiac presentauco deutsube legueguei edo proyecto bat, erabaguiteco celan arreglauco dan Junta generalen lecuco barruba (1864.1.13) juramento juramentu; orain Arbola beneragarriorren eta mendi artian dauanaren azpijan eguindodan juramentuaren beyan (1856.1) justicia (cargo) jueza; naibagueric asco dauca presondeguijan daguanac Juezaren epaijaren zain (1860.15) justicia (concepto abstracto) justicija; entzungo gaitubezala eta eguingo deuscubela jaocun justicija (1864.2.3) zucentasun ta justicija; eta icharon daguigun euren zucentasun ta justicijan, eta Jaungoicuaren laguntasunian (1864.2.7) zucentasuna; ez da dempora andiric, Jaunac, aucija imiñi jaquela gure Foruben eguija ta zucentasunari (1864.3.5) justicia y equidad zucentasun, justicija ta biguntasun; eta Erreinu guztico batzaar edo Cortiac, ta gueure Erreguiñaren Gobernarijeen zucentasun, justicija ta biguntasunac biurtu deijuezan egunen baten eureen iraupen senduaren saritzat (1850.5) justicia y respeto lotsa ta itzala; eta orainche bere alaco lagun lotsa ta itzal andicoai jaoquezan asmo, ta borondate ona dauquezala gure foruben ganian (1864.2.3)

307


justo egoqui eta justuba; eta alan da gauza egoqui eta justuba guc bere ondo erantzutia mesede ain andi eta ugarijei (1858.2) zucen; baña alambere Berorren Mesediaren ezagüera ta jaquiturija goratubac erabaguico dau zucenen, onduen, ta egoquijeen derichona (1850.6) juventud gazteerija; onetaraco jarraitu jaquen, leenaz emonico erechi eta pausubai baitabere zuben gazteerijari aciera, eta iracatsi ain ona (1866.1.20) L la Reina, nuestra Señora gure erreguiña andria; gure Erreguiña Andriac berarizco amodijuagaz beguiratuten deuscu (1864.3.9) laboriosidad biarra; jaquin eguizubee celan baque betico bategaz, ceubén irauntasun eta biarragaz eta ceubéc daucazubézan virtutete eta oitura onacaz (1858.5) labrador necazari; ceñetan dagozanetatic gueijenac diran necazari onraduac, eta ichasguizon senduac (1866.5.1) lastimar cercendu ta guichitia; ez daguijeela ontzat emon eureen icenian ecetan cercendu ta guichitutia (1850.5) laudable alabagarri; gauza ain balijo andico eta alabagarri au alcantzetara zucendu dira emen dagozan Diputadu generalen aleguiñac (1864.1.3) lazos locarrijac; eta estubago ta zalaguac, provincija guztijac euren artian estututen ditubezan locarrijac (1860.10) leales leijalac; baldin orduban portau baciñen guizon prestu, odol garbico ta leijalac leguez, alcartuten ciñela erreiñubaren asmo ta gurarijacaz (1860.2) lealtad leijaltade; daocan eta mereci daben leguez Vizcaitar liñargui eta prestuben leijaltade aguirijac (1846.3) leijaltasun; beti iraun dabela galdubagaric euren libertade, erreligiñoe eta tronuari euqui deutseen leijaltasunac (1848.2) legalidad modu on; bacochac esan begui bere erechija oi dan jaquiturija, centzun eta modu onagaz (1864.1.14) legar ichi; gure asabaac ichiuscubezan foru, usadijo on, eta gurasozco costumbretera (1856.10) lema sagrado betico berbeta, lelo eta soñu santuba; ¡Usu, eta costumbriac! Orra emen, Apoderadu Jaunac, gure anchiñaco Asaben betico berbeta, lelo, ta soñu santuba (1866.5.1) 308


lengua berbeta ez daquit, ez dot adituten emengo berbeta, munduco erri guztijen barri eta guertaeren garaijan iminiric daguana (1864.3.4;) ley leguia; eta aren artian galerazotia batzar eta foruco zucenbidia, gorde baga Urrijaren 25 eta 1839 garren urteco leguiac (1846.2) ley de desamortizacion usaac salduteco leguia; usaac salduteco leguiac Vizcaijari ecarrico deutsazan onera guztiz andijen artian bat da (1860.15) ley de desamortizacion civil errijén baso eta fincac salduteco leguia; artu ditu, errijén baso eta fincac salduteco leguiaren gañian, premiñiac berac escatu eta zubec nai izan dozubézan moduco neurrijac (1862.6) leyes de administracion legue arteztzallac; dempora onetan Gobernubac eguin ta ipiniric legue arteztzallac, bacaronda, edo monarquija guztiraco (1846.3) leyes fundamentales del estado Españaco legue cimentarrijac; eta batez bere gure Erreguiña Doña Isabel bigarrenari eta Españaco legue cimentarrijei deutsén etzeguitasuna gaitic (1862.3) leyes generales del Reino erreiñuco legue generalac; euquiric Madrilgo Gobernubac bere asmo edo proposituba alcartuteco erreiñuco legue generalac Vizcaico administraciñoe particular edo beraarizcuagaz (1862.6) libertad libertade; beti iraun dabela galdubagaric euren libertade, erreligiñoe eta tronuari euqui deutseen leijaltasunac (1848.2) escubide, auquera ta libertadia; cerren onelanbeti euquico dot escubide, auquera ta libertadia, beste gauceen ganian tratetan danian bere, iñori lotsia galdu bagaric, jarqui eta esetsiteco onelaco edoceimbere gauzari (1866.4.11) escubide; asmo ta neurri guztijacaz, gueure foru, auquera, escubide, ecandu, ta usadijo onac (1850.5) libertade edo auquerac (1856.4) auquera; cein dan erreiñuco auquera ta anditasunen sen ta ezaugarrija (1860.9) foru; urte bi dira, baturic lur arguitsu onetaco errijac bere Foruen Arbola santuaren azpijan (1866.3.1) auquera, escubide; orraco Arbola misterijotsu, lur orretaco auquera, escubide, eta euren buruben jaubetasuneco irudi arguitsu orri (1866.3.5) libertades forales foru, usadijo eta oiturac; campuan daguan arbolia irudituten ditu gure foru, usadijo eta oiturac (1864.3.3) libertades patrias forubac; bere esetsijac ciran ain senduac, cein azartubac; barre eta burla eguin eutsan gure Foruben arbola orritsu oni (1864.3.6) librar librau; leléngo Isabelen anditasuna, ceiñec librau eban Españia Moruen mempetic (1859.4) libre libertadezco; ceuben libertadezco legue edo Foruacaz, izan zare zorijonecuac (1856.2) 309


libres instituciones forubac; dictaduraraco bidia, cein sartuco baliz emen, izango litzatequian gure Foruben amaija (1866.4.8) foru dontsu eta legue; ¿ez litzateque au izango beti batzuc aguintari ta nagusi izatia, eta gure Foru dontsu, ta legueen erijotzia ? (1866.4.9) ligar lotu; eta loturic beste locarriric estubenacaz zubén gobernuco legue jaquintzubacaz (1858.3) bat eguin; eta ceiñetan jarri izan diran ni baño lenago guizon aitu ta virtutez betericuac, zuben Foruaquin bat eguiteco (1856.1) línea general (tren) bide general; aguinduric bide generalian edegui deitiala erramalbat Bilbotic Vitorijara edo Miranda-Ebrocora (1856.6) lisonjear atseguin artu; alan bere atseguin artuten dot, orain aguertubagaz zubei nic zubentzaco daucadan benetaco eta iños bere mudauco ez dan eraspen edo etsiguitasuna (1868.7) llamamiento deija; orregaitic daucat atseguinic andijena gaur zubéc emen icustiagaz, erantzunic ain laster eta gogo onagaz ceubén Diputadu jaunac eguin deutsuben deijari (1859.8) llaneza lautasun; icusiric jarlecu moldatzaca adierazoten dabeenac, zuben lenagocuen lautasun eta cintzotasuna (1846.1) llevar á cabo eguijaztu eta amaituteco; emen aguertu ditudazan, bere gogoraciño ta erabaguijac eguijaztu ta amaituteco (1866.1.25) llevar á efecto leguez bete; Ez diran leguez bete leengo juntetaco erabaguijac equiteco provincija guztico esquecuentzat eche bat (1860.17) local lecu; zubei aitu eraitia celan erosi daben lecu eta luur biar diranac Vizcaico pobrentzat eche bat eguiteco (1862.4) local acomodado lecu egoqui; Lecu egoqui bat ez euquitiarren, artu biar izan da dembora zati bateraco, beste vicilecu, asco ta duin dan bat (1866.1.22) locales destinados a escuelas escola echiac; obatu dira escola echiac; eta imiñi dira euretan escolia icasteco biar diran tresna, erremienta eta gauza asco (1860.13) lograr jaretsi; eta alan ceuben jaquiturija eta centzun onari jaoca bacarric orain artutia biar diran moduco neurijac, jaretsiteco guztiojoc aimbeste gura doguna (1859.14) loor alabantza; ¡Alabantza beticua aguintari ain arguitsubari eta bere lanetan lagundu deutsen beste guztijai! (1860.5) lugar jarlecu; ¡alabantza beticua aguintari ain arguitsubari eta bere lanetan lagundu deutsen beste guztijai! (1858.5)

310


M maestro de primera enseñanza escola maisu; baitabere iminteco Escola maisuben eta peritu baso neurleen Escola normal bat, erregue legueetan aguinduta daguan leguez (1864.1.7) maestros maisu edo iracaslaac; eta onezaz ostian artuten dira neurri egoquijac maisu edo iracaslaac, euqui daijézan leguez jaoquezan errentac (1862.8) magistrado magistradu; eta lecu onetan ni baño lenago egon dirian aimbeste Magistradu Jaun (1866.1.4) magistratura foral Vizcaico nagusitasun edo Diputantzia; nire ustian, izan biarleuque, orain artian Vizcaico nagusitasun edo Diputantzia edo eruan dabeen personeen listia presente euquitia (1868.4) magnánimo altsu; arbola beneragarri onen guerizpian, nun aimbeste Erregue altsu jarri diran, eta nun aimbeste Magistradu egon diran (1866.1.1) magnificencia edertasun eta anditasun; escumaquilla bat, ceñetan edertasun eta anditasunac eracusten ditubezan bere aberastusanac (1866.3.1) magnífico eder ta andija; amaitu aguiñian daguala San Mamesen eguiten diarduben eche eder ta andija (1864.1.8) mal gach, izurri, colera; neurri oneec balijo izan dabe, gachetic, izurritic, coleratic gu libretaco (1866.1.9) maledicencia charto berba eguitea; charto berba eguiten dabenen bozac ez diralaco elduten iñozbere onaño (1864.3.7) malicia malmutzquirija edo malicija; eta, esatecotzat urte onetaco malmultzquirija edo malicijagaz, legue eta erabagui eguiñac dempora cintzuago, guc, damuz, jarichi ez doguzanetaraco (1846.6) mancha mancha; jausi da asmaciño donguen adurra, eregui deutsezan gaistaquerijen natu eta manchia (1864.3.3) mancilla mancha; jaquin izan dozubee gordeetan mancha bagaric mundu guztijan ceubén estimacinoe edo icen ona (1858.3) mandar aguindu; aguindu dau, contuz eta arduraz beguiratuteco celan portuba obatu eta ibaija zucendu al ete leitequian (1860.14) mando nagusitasun eta aguintzia; beragaz dacacen obligaciñoe andi eta estubac gaitic provincija baten nagusitasun eta aguintziac (1868.2)

311


manifestar eracutsi; eta nun gure ichasguizon gudarijac, eracutsi biar eutsen mundu guztijari, euren vijotzetaco sendotasun eta azartasuna (1866.1.17) adierazo; ez dot amaituco neure berbaaldija, zubei adierazo bagaric, neure barruco contentu bategaz, ce esquer onac zor jacozan Vizcaico Junta provincialari (1862.8) marinería mariñerija; eta motivo onegaz Diputaciñoc Generalac, Vizcaico Mariñerijaren aparteco nausi leguez, gura izan dau zubei emotia bere conseju eta zucenvidiac (1865.3) marinero preferente mariñel lelengüetateco; eta esquer onez beterico sentimentubac, eta mariñel lelengüetateco don Alejandro Llano, Portugaleteco semiari (1866.2.13) marino marinel; esan dan ontzidijac euqui eban guda edo guerran, parte artu eben euscaldun marinel guztijai... (1866.2.13) mayor General de la Escuadra Ontzidijaco General nagusi jauna; declarau eta artutenzala Vizcaico semetzat D. Miguel Lobo, Ontzidijaco General nagusi jauna (1866.2.13) mayores lenagocuac; icusiric jarlecu moldatzaca adierazoten dabeenac, zuben lenagocuen lautasun eta cintzotasuna (1846.1) asabác; eta cein gure asabác aimbeste guerra, guztijac glorijaz betericuac Españarentzat, bota izan ebeena ichasuaren beste aldera (1859.3) media pension pentzu erdija; arturic neurrijac, iminteco Señorijoco Colegijuan pentzu erdija, barruco colegialacaz ecerbere cer icusiric euqui bagaric (1866.1.24) medios neurrijac; aurquituric ondasunac ugarituteco jatorrijac, eta arturic euracaz jaubetuteco neurrijac (1860.14) mejorar obatu; esateraco, obatutia presondeguitzat orain dagozan echiac (1860.15) barristau eta obatu; erri ascotan eguin dira escola-eche barrijac, beste batzubetan barristau eta obatu dira leen egozanac (1862.8) mejoras obaasun ta aurrerapen; eguijaztu dira, ontzubengo leguiac guei onen ganian eguiñico obaasun ta aurrerapen,orainartian provincija onetan osaro bete ez ciranac (1860.13) mejores instituciones legueta usadijoric oneenac; izanic ain preminazcuac bestiac zuzendu edo gobernaubiar ditubenentzat, galduco lituque legueta usadijoric oneenac (1856.10) memorable ain entzute andicu; nire bildur eta icaria gueituten dira lur liñargui eta zorijonecuonen Junta ain entzute andicueen presidente edo zucentzalla icenagaz (1868.2) memoria gomutia; biurtu ciñaitequece ceuben echeetara, zuben gomutia beti ondrauco daben gauza bat eguindaco pozagaz (1860.20)

312


mendicidad esquian ibiltia; alperricacuac izan dira orainarteco Gobernadore Jaun duiñen aleguiñac esquian ibiltia galerazoteco (1860.17) mensaje mensaje edo carta; zucenduten dau, borondate bategaz, zure Santidadiari veneracinoe eta amodijozco mensaje edo carta bat (1870.2) merecer zor (izan); atseguin andija izango dot albanei erraztu jarichitia eureen leijaltade, prestutasuna, eta onoidade edo virtutiei zor jaguen guztia (1846.7) merecidu; merecidu izango dabe dudabagaric Españaco Erreiñuaren bedeincaciñoe eta alabantzaric andi eta goratuenac (1859.15) irabaci; gaur erreiñu esquertsubac emoten deutse guztijai sari ain ondo irabacija (1860.2) mi persona neure buruba; bacarric balitz neuc neure buruba esquintzia, neure aleguin guztijac eguitia, eta neure ondasunac emotia, Vizcaijac beti euquico ninduque prestauric (1866.4.2) minuciosa ciatza; Vizcaico buru edo Diputaciño generalac emongo dau conta ciatza, bere eta erregue-uri edo cortera juateco auturico Jauneen eguitada guztijeena (1850.6) miseria premiñan egotia; emon ditu Bermeo eta Elanchobeco portubetan oraintzuban ito diran marinelacgaitic premiñan dagozan umezurtz, andra alargun eta besteentzat berrogueta bat milla errial (1864.1.12) mision (asunto) guei; ce guei balijo andicuen ganian emon biar dituzuben ceuben erechi eta erabaguijac (1860.21) mision (quehacer) lecuba; ezagututen dot, ce onraduba, eta goratuba dan zuben artian daucadan lecuba (1866.1.3) mocion escabidia; ez dago aleguin andijen premiñaric, orainche entzun dozuben escabidia sendatuteco (1864.3.1) modelo irudi; presentau zaitezez Españiaco Errieiñu guztijaren aurrian, centzun on eta virtuten irudi eder bat leguez (1856.10) moderacion modu on; eta zuben modu on eta prudencijac zuben disputa edo eztabaidetan, libretan nabee duda bagaric osteruntzian onetaraco biarco nituquian dote edo circunstancijetatic (1868.3) modificación cercenaria; eta egonic orandiño erabagui baga forubeen cerceneria, nai ta ez izan biar eban nequezcua, eta atseguin baguia bitarte onec (1846.3) modificaciones necesarias premiñiac berac escatu moduco neurrijac; artu ditu, errijén baso eta fincac salduteco leguiaren gañian, premiñiac berac escatu eta zubec nai izan dozubézan moduco neurrijac (1862.6) modificar cercendutia; leguiac berac adierazo ta esaten daben dempora ta moduban, cercendutia forubac (1864.2.2)

313


modo de ser viciteco moduba; cerren daguan bateguiñic ceuben vicitziagaz eta dalaco erri euscaldun onen viciteco moduba (1856.2) momento une eta instantia; alan bada, ecinda naijago neban, Jaun guztiz arguitsuba, eldu cedilla nosbait zorijoneco une eta instantia (1866.3.3) monarca bacarburu edo monarca; gomutauric euretan jarri dirala bacarburu edo monarca altsu Españolac (1846.1) erregue; Gaztelan Erregue batec nai bestiac aguindu daijala; Españac artu daijala zucenbide au edo ori zubec gueldi (1854.6) monarquía bacaronda edo monarquija; dempora onetan Gobernubac eguin ta ipiniric legue arteztzallac, bacaronda, edo monarquija guztiraco, sartu ditu Vizcaijan aetaric batzuc (1846.3) morador vici dana; lur zorijoneco eta arguitzu onetan vici garian guztijoc maitetuten dituguzan leguez gueure vijotz guztitic gueure foru, usadijo eta ecandu onac (1864.2.3) motivo motivua; guztiz egoqui eta errijeen oneraco da gaur zubéc batzar onetara ecarri zaituzan motivua (1859.1) guei; icusico dozuben leguez, guei onen ganian escribidu dirian gaucetan (1866.1.14) muerte erijotzia; ¿ez litzateque au izango beti batzuc aguintari ta nagusi izatia, eta gure Foru dontsu, ta legueen erijotzia ? (1866.4.9) muestra ezaugarri edo señale; iru provincija euzcaldun onei deutsan beraarizco amodijo edo maitetasunaren ezaugarri edo señale ciur eta arguijac (1848.3) multitud aldria; da, orraco, alde guztijetatic icusten dan esqueco aldria, ez dagualaco eche bat nun lagundu euren premiñetan (1860.16) muy detenidamente astiro eta ardura andijagaz; guizon-talda edo comisinoiac icusi ta aitu ditu, astiro ta ardura andijagaz, Vizcaico buru edo Diputaciño generalac emon deutsazan eracutsi, aguiri, edo documentu balijo andicuac (1850.1) muy particularmente batezbere; euren prestubezquerijagaitic, eta batezbere euren burubaren desleijaltasun eta esquercharra gaitic (1860.8) muy predilecto ondo gogocua; Jaunaren ondo gogocuac edo izan biar dau Vizcaico Provincijac (1866.1.37) N nacion erreiñuba; baldin orduban portau baciñen guizon prestu, odol garbico ta leijalac leguez, alcartuten ciñela erreiñubaren asmo ta gurarijacaz (1860.2) 314


erreiñu edo nacinoya; eta beste erreiñu edo Nacinoyac imini gura izan deuscubezan locarri eta bustarrijen artian (1856.1) naciñoia; orregaitic icusten doguz, anarquijaco edo buru baco Estadu eta Erreiñubetan, galduten dirala naciñoiac (1868.6) nacion entera erreiñu guztija; gueure Erreguiña Isabel bigarrenaren alde, ceintzubec gaitic erreiñu guztijac daben bere gogoco (1860.15) Españiaco Errieiñu guztija; presentau zaitezez Españiaco Errieiñu guztijaren aurrian, centzun on eta virtuten irudi eder bat leguez (1856.10) naciones mundu gustijari; gu orain aztera guazan biar edo lanác eracutzico deutso mundu gustijari cein premiña andicuac diran virtute eta oitura onac (1848.2) naturales -co semiac; escatu daguijuela Erreinuco Gobernarijai biurtu deijuela Vizcaico semiai oraindic falta jaqueena foruac osoz euquiteco (1850.4) necesariamente nai ta ez; aimbeste azartasun, eta aimbeste lotsagalduquerijari, nai ta ez beguiratu biar eutsen penaz eta naibaguez erri onetaco seme arguitsuben odol garbi eta onriac (1864.3.7) necesidad premiña; onetan, Jaunac, gueijen juacoe errijei eurei, gura izanic batzandu euren premiña, ecandu, eta oraingo usadijuacaz (1846.6) premiñia; biurtu ditecen erregue-uri edo cortera premiñiac escatuten dabenian (1850.3) no obstante arren; eguin arren al dabena Alcate Jaunac, eta emparau bac (1860.17) nobilísimo noble edo odolgarbico; eta eguijaz, andi eta veneragarrijac izan biar dabe vizcaitar noble edo odolgarbico eta dontsubenac (1848.2) zorijoneco eta arguitzu; lur zorijoneco eta arguitzu onetan vici garian guztijoc maitetuten dituguzan leguez (1864.2.3) noble linargui eta leijal; pocic andijenagaz, gaur neure burua icustiagaz inguraturic luur linargui eta leijal onetaco escubidedun edo apoderau aiñ duin diranacaz (1858.1) linargui; eta biarragaz eta ceubéc daucazubézan virtutete eta oitura onacaz, izango dabela errez Vizcayco Señorijo linargui onec (1858.5) arguitsu ta odol garbicua; eta bertan icusten dana, guztiz egoqui jaoca gure provincijari, eta guizon arguitsu ta odol garbicuai (1864.3.1) prestu; izan zare prestubac, izan zare leijalac (1864.3.8) onraduba; ezagututen dot, ce onraduba, eta goratuba dan zuben artian daucadan lecuba (1866.1.3) noble; eta zubec, Vizcaitar noble eta indartzuac, ocasinoe guztijetan eracutsi dozuenac eguitade entzute andico eta miragarrijenac (1859.10) noble país erri linargui; eta cintzoro etziguiric erri linargui oneetara, nai izanic iñoc bassen asco eureen aurrerapen eta zoriontazuna (1846.7) noble y generoso arguitsu, odol garbico eta prestu; eta pocez acordauco naz, provincija arguitsu, odol garbico, eta prestu onegaz (1866.1.4) 315


noble y honrado liñargui eta prestu; eureen izatian, daocan eta mereci daben leguez Vizcaitar liñargui eta prestuben leijaltade aguirijac (1846.3) noble y religioso on eta arguitsu; euscaldun Senadoriac, orraco seme on eta arguitsu, erabaguita dauqueenac guc guztijoc leguez ez daguizala iñoc charto erabilli gure Foru, usadijo, eta ecandu onac (1864.3.7) nobleza prestutasun; ceintzubetan ecin aurquitu leitequian prestutasuneco eta leijaltasuneco arnasia baño (1864.3.7) jatorri garbija; icusteco, alan dan leguez, beti ugarituaz duazala baquia eta zorijontasuna, odol, ta jatorri garbija eta virtutia loratuten diran lur onetan (1866.1.6) nobleza de sentimientos sentimentu noble ta prestuac; zeubeén sentimentu noble ta prestuac, vizcaitarrenac leguez, sinistu eraguiten deustee (1856.9) nobleza é hidalguía seme odol garbico eta arguitsubac; eta ucatu ez badozube seme odol garbico, eta arguitsuben izate, umiac ciñenian ceunquena, ecin ni lotsaturic guelditu neitegue (1864.3.2) nombramiento lombramendu; auquera ta libertade gueijagaz eguin daguizan Junta Generalac lombramentu oneec (1866.1.33) nombrar icentau; ill onen bosteco batzaarrian Berorren Mesediac icentau eban guizon-talda edo comisinoiac icusi ta aitu ditu (1850.1) nombre español Español izena; badaquizubé cein dan Naciñoe edo Erreñua, beti izan daná Español izenaren arerijo aguirija (1859.3) notable ospetsu; igaro diran urte bijetaco demporan jazo dan beste guertaera ospetsu bat (1866.1.10) noticia barrija; ez dago iñorbere Vizcaijan aserratu eta sutu ez zanic zabaldu zanian mendi baquetsu oneetatic, gure foruen contra esaten cirian berba ta gaucen barrija (1864.2.3) novedad gauza barri edo novedadia; eta ecin ontzat emon leizan leguez Vizcaijac, oraintzuban foruetan sarturico gauza barri edo novedadiac (1850.4) Ntra. Sra. (Nuestra Señora) de la Caridad y refugio de Begoña Begoñaco Ama Virgiña Caridadeco; derichat ontzat emongo dozubela Diputaciño arduratsu onec eguin daben conbenijua Begoñaco Ama Virgiña Caridadeco Erreligiosen Comunidadiagaz (1864.1.10) nuestra augusta Soberana gure Erreguiña; ez dago dudaren apurric modu onetan euquico dabela gure Erreguiñaen tronuac cimentu sendo eta indartsubat dempora guztietan (1848.5) nuestra Reiña Señora gueure Andra Erreguiña; icusten nazanian onra ain andijan, cein dan izatia zuben buru, eta zucentzalla, gueure Andra Erreguiñaren icenian (1866.1.1)

316


O obedecer obeidu; beti obeidu eta gordeco ditubela veneracinoeric andijenagaz, Erromaco Elessa Catolica, Apostoliquiaren aguindubac (1870.3) objeto gauza; contau eguizubee nire laguntasunagaz gauza ain maitegarrijac defendidu eta gordeetaco (1858.3) guei; eta imiñita dagozan lagunac, eta guei ta gauza oni jaocazan beste gauzac, biar diran bestecuac ta moducuac badira bere (1866.1.21) objeto á que se destina cetaraco dan; chiquija irudituco jaco emon biar au, zubec erreiñubaren alde daucazuben borondate onari, beguiraturic cetaraco dan (1860.7) obligacion (deber) eguin biar; azarri ibilli gará gustioc baterá beteetan errijeen onari egocazan eguin biar dontsubac (1846.3) zor edo obligaciñoa; zeubén foruco leguietan ez balego beré iminita gaurco egunian daucazuben zor edo obligaciñoa (1859.11) obligacion (título-valor) obligaciñoia; alan bada, errijac emon eutsen escubidiagaz balijetan zala, artu dira, milliñoe bi, eta zortzireun milla errialen obligaciñoiac (1866.1.29) obligar(se) (bere) ganian artu; baña baldin Corregidore Jaunac ondo cumplidu bacituen, bere ganian artuten cituzan euscaldunen gurari, ta escabidiac (1866.5.1) obra lan; guztiz aurreraturic dagoz burdiñazco bidiaren lanac (1860.14) obra eta lan; jarichi dau esan dan echia eguiteco biar diran obra ta lanei asieria emotia (1862.4) obra; zuben Diputadubac egon dira, asi bagaric, premiñazcuac diran obrac (1866.1.25) obra de caridad caridadeco obra; caridadeco obra onetaraco batuten dana emon eta partiduco da biar dan moduban (1864.1.12) obrar eguin; eta onelan eguinic ez bacarric beteco ditu bere asaben eguitada arguitsuben escabidiac, baitabere (1860.10) obsequio mesede; errez da aituten ce gauza andijac eguingo dituzubén ocasinoe onetan, bai Vizcaijaren mesedian eta bai gueure Erreguiña eta Señoriaren servicijuan (1859.2) obtener lograu; ce esquer onac zor jacozan Vizcaico Junta provincialari, lograu ditubalaco bere aleguin eta arduriagaz escolétan icusten diran aurrerapen ain andi eta ezagunac (1862.8) ocasion ocasinoe; errez da aituten ce gauza andijac eguingo dituzubén ocasinoe onetan, bai Vizcaijaren mesedian eta bai gueure Erreguiña eta Señoriaren servicijuan (1859.2) era; oraindic viciric dagoz gure gomutan, era atan zuben ezpanetatic urten eben berba ta eguin cendubezan esquiñijac (1860.1)

317


demporia; Diputaciño Generalac bete eta cumplietan dau, bere conciencijac iminten deutsan aguindu bat, onelaco demporia dan bassen egoqui eta berarizcuan (1866.1.6) ocupacion lan; vizcaitarrac orduban jarraitu leguijue ardura bagaric, beti dauquezan biar ta lan ugari ta andijai (1864.2.5) ocupar ocupétia; gure Erreguiña eta Señoriaren eta bere Gobernuaren laguntasunagaz, jaretzi eta ocupétia lelengo jarlecuetatic bat (1858.5) ofensa iraun edo injurija; Gure Erreiñuari eguin jacozan iraun edo injurijac, izan biardabé laster eta osoro erreparau edo zucendubac (1859.4) ofrecer esquini; eta onezaz ganera, esposiciñoia eguiten dabeenac esquintzen dabe, artuco ditubezala euren contura beste lan eta eguiquizun batzuc bere (1866.1.34) ofrecimiento esquintzarija; eta alan esagutu dabe iru provincijétaco Diputadu Cortétaco jaunac, Erreguiñari eguin deutsesan esquintzarijétan (1859.12) opinion erechi; eracutsico deutsubet neure erechijaren sustrai, ta cimentuba (1866.4.4) oponer(se) jarqui eta esetsi; iñori lotsia galdu bagaric, jarqui eta esetsiteco onelaco edoceimbere gauzari (1866.4.11) oportunidad era egoquija; jarraituric leengo Diputaciñoien erechijari, eta balijau nairic daucagun era egoquijagaz (1866.1.20) oprobio lotsarija; guizon orreen ganera jausi dan lotsarijac euren prestubezquerijagaitic, eta batezbere euren burubaren desleijaltasun eta esquercharra gaitic (1860.8) órden (lista) errencadia; guertaeraen errencadia cerbait nastau eta goibetuten dodala bere, gogoratu eraguitera nuatsube, igaro diran urte bijetaco demporan jazo dan beste guertaera ospetsu bat (1866.1.10) órden político y administrativo Gobernuco eta economija edo aurrerapeneco gauzac; baldin ceubeen Foruetaco leguiac obatuecin baleitequez ceubere ecubeen Gobernuco eta economija edo aurrerapeneco gauzen ganian (1856.7) ordinariamente oi dan leguez; oraintzuco egun oneetan, ain zucen, Vizcaico Señorijua, oi daben leguez, batuten dan demporan bere foruen arboliaren azpijan (1864.2.1) orgullo arroquerija; Vizcaijac pocez eta arroquerijaz beguiratuten deutsube (1864.3.8) oriflama vasco-navarra Euscalerri ta Naparren auquera ta escubidiac; baldin milla zortzireun ta ogueta amairu garren urtian bacarric zaindu ta escatu izan bacendubez Euscalerri ta Naparren auquera ta escubidiac (1854.4) osadía arroquerija; eta bere lotsagalduquerija eta arroquerijari ez eutsen erantzun (1864.3.7) 318


osar azartu; azartuco balira urratuten Vergaraco alcartasun aguiri ta ospetsua (1854.3) P pacífico baquetsu; ez dago iñorbere Vizcaijan aserratu eta sutu ez zanic zabaldu zanian mendi baquetsu oneetatic, gure foruen contra esaten cirian berba ta gaucen barrija (1864.2.3) padres anchiñaco asabac; ¡Usu, eta costumbriac! Orra emen, Apoderadu Jaunac, gure anchiñaco Asaben betico berbeta, lelo, ta soñu santuba (1866.5.1) padres de provincia provincijaco gurasuac; eguin eben Erregimentu Generaleco batzarra, provincijaco gurasuacaz batera (1866.1.14) provincijaco gurasoac; Erregimentu generalac, eta Provincijaco Gurasoac, batzaarra eguin dabeena, provincijac erabagui dabenaren indarrez (1866.1.7) aita provinciaco jaunac; emoten jacola jarlecu onragarrija Aita Provincijaco jaunen bancubetan Junta generaletan (1866.2.13) pagana gentil edo paganu; Erroma gentil edo paganuenac bere ejercitu andi eta indartsubacaz ez eban jarichi goitu edo sujetetia Españaco baster au (1870.1) pagar paguéu; prueba edo esturazuneco demporan biar dabé, nai erri, nai particularrac, eguin aleguiña euren esan dan zor edo obligaciñoia paguétaco (1859.13) país euzcaldunac; ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1848.3) euzcal erri; arguitu biar deutsedaz neure viotzian aurquituten diran sentimentu miraiz eta errespetos betiac euzcal erri leijal eta baquetsu oneganutz (1848.5) erri; uste-dot alan eguingo dozubeela beguiraturic ceubec orain errepresentetan dituzuben Errijeen on eta mesedia gaitic (1856.8) luur; azquenic aguertuco deutsubét bacarric neure gurari andi eta beticua eldu deitian leijaltasun andico luur au zorijontasuneco lecuric altueneraño (1858.6) erreiñua; gure Erreiñuari eguin jacozan iraun edo injurijac, izan biardabé laster eta osoro erreparau edo zucendubac (1859.4) provincija; gauza ain biar ta premiñazcuari jarraituco deutse beste ascoc, batzuc batera, bestiac bestera ecarrico deutsesanac provincija oni mesede andijac (1860.14) Vizcaija; baña guichi balijoco deutsa Vizcaijari burdiñazco bidiac, ez baldin badauca portu on bat (1860.14) Vizcaya; euren escubetan ichitera zuazen guizonac izan ditecela Vizcaijan ezagutubac (1860.21) vizcaico errijac; eguiteco, ceuben Diputadu jaunén bitartecotasunagaz, neugan al dan guztija Vizcaico errijén ondo izatiagaitic (1862.9) vizcaitarrac; vizcaitarrac orduban jarraitu leguijue ardura bagaric, beti dauquezan biar ta lan ugari ta andijai (1864.2.5)

319


provincija edo Señorija; ichiten eban baztertuta zuben Provincija edo Señorijaau eta eruangoeituban zuben Comercijo edo artuemonac beste Erribatzuetara (1856.6) euscal erri; eta Euscal errionec gauza barrijei beguiratu oideutsan sospecha edo errezeluac (1856.7) país vasco erri euscaldun; cerren daguan bateguiñic ceuben vicitziagaz eta dalaco erri euscaldun onen viciteco moduba (1856.2) vizcaitarrena; zeubeén sentimentu noble ta prestuac, vizcaitarrenac leguez, sinistu eraguiten deustee guzti guztijetan beguiratuco dozubela (1856.9) euscaldun erri; izanic poz eta contenturic andijenecua euscaldun erri guztijentzat (1862.2) país vascongado euscaldun erri; ondo daquizubee Madrillgo Gobernubac berarizco ontasun bategaz beguiratuten deutsana euscaldun erri onei (1858.5) euscalerrija; euscalerrijac ez leuque euquico ceri negar eguin, aimbeste seme sendo galdu jacozalaco (1854.4) palabra (hacer uso de la) berba eguin; ez eguan leguez osasun osuagaz, ecin berba eguin leiquiala, nai leuquian bassen luzaro (1866.4.14) para siempre betico; Vergaraco lau betan betico il zan gauza baten alde (1860.8) parroquia parroquija; igaro diran urte bijan parroquijac arregletaco Diputacinoiac icentau cituzan Jaunac, oraintzuban presentau ditube euren lanac (1866.1.32) parte parte edo sati; izanic zuben Diputaciñoia, esan dan Junta provincialaren parte edo sati (1862.8) participar parte artu; uste dot, bada, arturic parte beste Español anae guztijaquin, eurac eta ceubec ez dozubéla euqui biar fortuna bat baño (1859.12) albuan igaro; Españaco egercitu sendu aren albuan igaro ditube iru provincija oneetaco semiac guerraco neque, naibague ta lanac (1860.3) particular berarizco; celan berac bere berarizco amodijuagaz beguiratuten eutsan provincija oni (1866.1.12) partidos partidu edo banduac; ichi alde batera oraingo batzaarbarrijentzat orraco pasinoe eta partidu edo banduac euracaz dacartzeen azarracuntze eta alcar icusi eziñac (1856.10) pasivo besoac loturic; zubec ecin gueldi egonciñaitequez, icusten, besoac loturic, bestiac aurrera duazan artian ichiric zubec comercijo baga (1856.7) patria erreiñua; aurquituten danian Erreiñua bere seme guztijen premiñan, ecin guelditu leiteque iñor bere prestau edo eguin baaric bere servicijua (1859.10) erreiñuba; oraindic entzuten da lecu onetan, erreiñubaren alde eguiten cendubezan diadarren durundija (1860.1) errija; izan zare prestubac, izan zare leijalac, zaindu dozube ceuben errija, cein dan ceuben ama (1864.3.8) 320


pátria (mía) España; escatzeotzat Jaungoicuari, nire biotzan barren-eti, berincatu-daixela España, berincatu daixela Vizcaixa (1872.1) pátria (nuestra) España; erregueen alabiaren caridadia, ceñegaitic gora jaso biar daben Españac buruba (1864.1.12) patriarcal asabetatic etorrija; orduban ezagutu nituen zuben anchiñaco Asabetatic etorrita daucazubezan legue onac (1866.1.2) patriarcales costumbres gurasozco costumbreac; amodijo andi eta santuac gure asabaac ichiuscubezan foru, usadijo on, eta gurasozco costumbretera (1856.10) patricios errijen maitetzalle; eta emengo gauceen ganian beragaz berba eguin, eta tratetaco bialduta daucazan guizon, euren errijen maitetzallai (1866.1.6) aita arguitsu; provincijaco aimbeste Aita arguitsu, gu baño obetuago gure lecuan jarri leitequezanac (1866.4.5) persona; orain artian Vizcaico nagusitasun edo Diputantzia edo eruan dabeen personeen listia presente euquitia (1868.4) patricios eminentes guizon aitu ta virtutez betericuac; eta ceiñetan jarri izan diran ni baño lenago guizon aitu ta virtutez betericuac (1856.1) patricios vascongados euscalerrico guizon; zuben Diputaciño Generaleco batzarrac eguiten diran salan dagoz imiñita, euscalerrico guizon arguitsu (1866.1.17) patriótica/o erreiñubaren aldeco; oraindic entzuten da lecu onetan, erreiñubaren alde eguiten cendubezan diadarren durundija (1860.1) errijeen oneraco; guztiz egoqui eta errijeen oneraco da gaur zubéc batzar onetara ecarri zaituzan motivua (1859.1) guztiz egoqui jaocana gure provincijari; eta bertan icusten dana, guztiz egoqui jaoca gure provincijari, eta guizon arguitsu ta odol garbicuai (1864.3.1) patriotas errija maite dabeenac; guizon jaquitun, centzun andico, eta errija maite dabeenac (1864.2.5) patriotismo jaijot-lurrari izandaco eraaspen; eureen jaijot-lurrari deutseen maitetasun ta eraaspenac iracatsico deutseen jaquiturija (1850.5) lurrari izandaco etzeguitasun eta amodijo; ceintzubec eurén lurrari eta gure erreligiñoiari euqueen etzeguitasun eta amodijo garbi eta andijagaz (1858.2) errijentzat edo Españiarentzat izandaco etzeguitasuna; azco izango litzateque au esagutu eta eguiteco, zubec ceuben errijentzat edo Españiarentzat daucasuben etzeguitasuna (1859.11) errijén oneraco izandaco gurari verárizcua; ezaguturic, apoderau edo escubidedun Jaunac, ceubec errijén oneraco daucazuben gurari verárizcua, errez da aituten (1859.2) errijén oneraco izandaco etzeguitasun edo ardura andija; ondo ezagutzen dot cembat valijo daben zuben artian leijaltasunac eta ceubec errijén oneraco daucazubén etzeguitasun edo ardura andijac (1859.7) 321


erreiñubaganaco amodijua; Vizcaijac emonic dauca, bere leijaltasun eta erreiñubaganaco amodijuaren ezaugarriric asco (1860.10) Vizcai guztijari izandaco eraaspen; berac provincija guztijari eguin deutsazan mesediac, bere leijaltasun eta Vizcai guztijari deutsan eraaspen iños guzurtau bagacuac (1860.15) errijaren aldeco borondate ona; batzuc errijaren aldeco borondate onagaz, bestiac euren sendotasun ta iraupenagaz (1860.2) erreiñubaren alde izandaco borondate ona; chiquija irudituco jaco emon biar au, zubec erreiñubaren alde daucazuben borondate onari, beguiraturic cetaraco dan (1860.7) errijaren amodijua; celaco jaquiturija eta errijaren amodijuagaz ibilli biar daben, aututeco datozan urte bijetaraco Diputadu ta Erregimentuco Jaunac (1864.2.5) errijaganaco amodijua; nor izango da, errijaganaco amodijuari muga ta esijac iminteco duin? (1864.3.11) arduria izatia errijaren alde; arguiro eta sarritan eracutsi dabeen borondate on, eta arduriagaitic eureen errijaren alde, eta oneraco gaucetan (1866.1.6) pecuniario diruzco; portuetacuac eguin eben escabide bat, emon cequijuen diruzco laguntasun ta socorruren bat (1866.1.15) pedir escatu; batzaar oneec, bada, erabagui eban, emotia escubidiac Diputaciñoiari, eta urrengo Junta Generaletaraño, portuetacuai escatuten ebena emoteco. (1866.1.16) península erreiñu; ez deuzculaco guri bialdu, Erreiñu onetaco provincija ascotacuai leguez (1866.1.8) perfeccionamiento ontasun; lograu eta zabaldu daizuben zuben zorijontasuna, zuben foru eta usadijo glorijaz betericuen sendotasun eta ontasunian (1868.3) pericia ciurtasun; ederto eracutsi dabeenac gure soldauben sendotasuna eta euren aguintarijen jaquiturija ta ciurtasuna (1860.3) perito agrimensor peritu baso neurle; baitabere iminteco Escola maisuben eta peritu baso neurleen Escola normal bat (1864.1.7) perjudicial caltegarrija; ce gauza caltegarrija dan Establecimentua ondo euquiteco, eta Señorijuaren irabacijetaraco, gauzac alan egotia (1866.1.22) permanente beti imiñita daguana; aurrez itunduric, beti imiñita daguan bideen comisiñoiagaz, eta bere erechijari jarraituric, eguin zan bide zati bijen divisiño barri bat (1866.1.34) permitir escubidia emon; dago Erreguiñaren aguindu bat, escubidia emoten dabena, Caridadeco Monjac ecarteco (1864.1.8) ichi; baña oraindic gueldituten jacu eguiteco gauza bat, ecelambere ichi ecin guiñaiguiana (1866.5.1) perpetuidad en el poder beti batzuc aguinduten egotea; adierazo eta iminten dau, esquillera baten lelengo mallia, beti batzuc aguinduten egoteco (1866.4.8) beti batzuc aguintari ta nagusi izatia; ¿ez litzateque au izango beti batzuc aguintari ta nagusi izatia, eta gure Foru dontsu, ta legueen erijotzia ? (1866.4.9) 322


perseverancia iraupen; eta an zaindu ta defendiu daijeezala al dabeen sendotasun, iraupen, fede, ta eureen jaijot-lurrari deutseen maitetasun ta eraaspenac iracatsico deutseen jaquiturija, asmo ta neurri guztijacaz (1850.5) irauntasun; baque betico bategaz, ceubén irauntasun eta biarragaz eta ceubéc daucazubézan virtutete eta oitura onacaz (1858.5) persona honrada guizon on; emen dauca nire bastoia; garbi urtelen-dau nire escuetatic, eta edoceiñ guizon onec artu-leique, ciur icenda bere escuac ez dituzalá loituco nirenetatic artzendabenian (1872.1) personas jaunac; orain datocen urte bijetaco eguin biardozuben Diputacinoe Generala componduco daben jaunen eleccinoe edo auqueran (1856.10) guizonac; euren escubetan ichitera zuazen guizonac izan ditecela Vizcaijan ezagutubac (1860.21) personac; nago ciur ciur jaquiturija ausse berberau euquico dozubéla urrengo urte bijetan biar diran personén elecciñoe edo auqueria eguiteco demporan (1862.3) lagunac; alabantza andijen duiñac dira Diputaciñoian dagozan lagun guztijac (1864.1.8) persuadir adierazo; ceubec daquizube, eta alperra litzate nic adierazo gura izatia, cembat aurreratu leijan datozan urte bijetaraco, autumen edo eleccinoe on batec errijeen oneraco (1846.5) perturbar quendu; ez ditu bestec cematuten zuben FORUAC ezpada quendu gura deutsubenac daucazuben baquia (1854.5) peticion escabide; jaguiten naz esquerrac emotera escabide au firmau ta eguin dabeen jaunai (1866.4.1) piadosa/o piadosu; izanic leijalac zuben historija eta asabeetatic datocen eracuste piadosuai (1868.6) plaza (puesto de trabajo) lecu; Señorijo onetaco Consultore Jaunaren, eta Gobiernuco Secretarijuaren lecuac dagoz utsic (1866.1.33) plazo plazuba; Marruecozco guerran eguin ciran castuacgaitic pagau biar dan contribuciñoiaren, azquenengo plazuba (1866.1.29) poder anditasun eta escubidia; alcartasun sendo onec emon daguijon erreiñubari, gure anditasun eta escubidiari lecu guztijetan lotsa ta itzalez beguiratu eraguingo deutsen indarra (1860.10) poner de manifiesto eracutsi arguiro; arguiro eta sarritan eracutsi dabeen borondate on, eta arduriagaitic eureen errijaren alde, eta oneraco gaucetan (1866.1.6) poner en armonía batzandu; onetan, Jaunac, gueijen juacoe errijei eurei, gura izanic batzandu euren premiña, ecandu, eta oraingo usadijuacaz (1846.6) poner por obra bete eta eguijaztu; auturic eurac Provincija au, euren asmuac bete eta eguijaztutecoo lecubetatic bat leguez (1860.8) 323


poner en conocimiento jaquin eraguin; jaquin eraguiten deutsubela eun erregueen alabiaren caridadia, ceñegaitic gora jaso biar daben Españac buruba (1864.1.12) poner en práctica eguijaztu; eguijaztu dira, ontzubengo leguiac guei onen ganian eguiñico obaasun ta aurrerapen,orainartian provincija onetan osaro bete ez ciranac (1860.13) por causas agenas euracaz ecerbere cer icusiric ez daucan bide ta motibuacgaitic; ez dira cobrau, castau diran gauzacgaitic escatuten ciran cantidade, artuteco eguanari jaoquezan bestecuac, Diputaciñoiac euracaz ecerbere cer icusiric ez daucan bide ta motibuacgaitic (1866.1.18) por el que ceiñen bitartez; aguindu edo decretubat, ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1848.3) por este Señorío Vizcaijaren icenian; ichiten eutzeela, Vizcaijaren icenian erregue-uri edo Cortera juateco emon jaqueen eguiquizun ta cargubari (1850.3) por sí mismo berez; emoten ez jacon artian biar dabena, premiñan egon eta berez irabaci ecin dabenari, ecin galerazo leiquijo esquian ibiltia (1860.18) por sí mismos eurenez; zorijontasunic andijenen bat, cein dan eurac eurenez euren ondo izatiagaitic beguiratutia (1866.1.37) por todos los medios aleguinac guztijaz; ¿ez ete leuquez aleguiñac guztijaz eguingo, menturaz issilleco asmuacaz, eurac barriro elegidubac izateco? (1866.4.9) por todos los medios posibles aleguin guztijacaz; dendatuten bagara gueure aleguin guztijacaz erreiñu au jaso ta ereguiten (1860.10) por una ley legue baten mendian; eta Erreguiña gure Andriac aintzacotzat ezagutu, eta leguiaren indarra emondaco legue baten mendian (1864.2.2) pordiosero esqueco; alde guztijetatic icusten dan esqueco aldria, ez dagualaco eche bat nun lagundu (1860.16) pobre-esqueco; guztiz zubén vistatic urrinduteco aimbeste dolore eta penagaz alde guztijetan icusten dituzubén pobre-esqueco aldrac (1862.4) posteridad ondoringüac; eguijaz arrotuten nas consideraubagaz bacarric naguala araco Vizcaitar noble eta glorijaz beterico seme fama andico, edo ondoringüen artian (1858.2) practicar eguin; erregue-uri edo cortera bialdurico Jaunaac, eguin ditubezan aleguiñac (1850.2) beguiratu; aguindu dau, contuz eta arduraz beguiratuteco celan portuba obatu eta ibaija zucendu al ete leitequian eta nai dau lan oneec aimbat lasterren eguitia (1860.14)

324


precariedad gauza ainguichi ta ain urri euquitia; gauza ainguichi ta ain urri euquitiari, iraatsi biar jaco, ce gauza caltegarrija dan Establecimentua ondo euquiteco, eta Señorijuaren irabacijetaraco, gauzac alan egotia (1866.1.22) precauciones neurrijac; arturic leenaz eureen jaquiturija ta centzunac eracutsico deutseezan neurrijac (1850.5) preceptos aguindubac; beti obeidu eta gordeco ditubela veneracinoeric andijenagaz, Erromaco Elessa Catolica, Apostoliquiaren aguindubac (1870.3) preciosa sangre odol balijotsua; eta bere semiac ez dabe iñoz isuri biar euren odol balijotsuaren tanta bacar bat ain edo beste Jaun euquitiagaitic (1854.7) precitado leen aitatu dana; bijetatic bati iraasten jacola, leen aitatu dan Pancorbo bidia (1866.1.34) preclaro eder; baitabere emon eusteen, erri onetaco Seme Onguilliaren icen ederra (1866.3.1) preferencia lelengotasuna; icharotendot gomutauco dituzubela eureen virtute eta jaquiturija emoteco onela enci biardaben lelengotasuna (1856.10) preferente lelengüetateco; eta mariñel lelengüetateco don Alejandro Llano, Portugaleteco semiari, cein eriduba izan zan Almansaco fragata edo ontzijan (1866.2.13) premiar sarija emon; cerubac sarija emon daguizubela, guc mirariz esquerrac emoten deutsugubezan artian (1864.3.8) prescribir aguindu; gorde baga Urrijaren 25 eta 1839 garren urteco leguiac, aguinduten cituban vide eta cerceridadiac (1846.2) presentar presentau; eta firmau ta presentau ebenac escabidia, oben eguinic Diputadu Jaunaren errazoyetara, atzera artu eben escabideco papera (1866.4.14) presente gaurco eguneco; ceubec daquizubé nic baño obetuago, cer eguin biardozuben gaurco eguneco ocasinoe edo circunstancijétan (1859.7) presidencia buru; neuri jaotan buru eguite eta arteztutiac, atsereten dabee ceuben centzunian, eta errijeen onac ceuben ciurtasunian (1846.4) buru eta aguintaritza; gure buru eta aguintaritzaco lanian, oraintzuban eguin dituguzan batzaarretan (1866.5.1) Presidente presidentia; oraintzuban Estadu-Unidubetan barriro elegidu zan Presidentia (1866.4.7) buru, zucentzalla eta aguintari; errijac artu eguijozala lecu onetan beronetan, euren Junta eta batzarren buru, zucentzalla, eta aguintari zan Corregidore Jaunari, contu moduco batzuc (1866.5.1)

325


presidir buru izan; Españaco Gobernuac, ceiñen buru dan zubec emen icusi izan cenduben Capitan entzute andi eta Victorijaz betericua (1856.5) buru eta zucentzallia izan; beti aurquituco dozube prestauric guztijen oneraco, gaur zuben batzarren buru eta zucentzallia izateco onria daucan au (1864.1.14) buru ta aguintarija izan; izan da gure batzarren buru ta aguintarija eta gure ezbaijetaco zucentzallia (1866.5.1) presidente edo zucentzalla icena; Junta ain entzute andicueen presidente edo zucentzalla icenagaz (1868.2) presidente edo buru izan; merecibagaric, daucadan honria, zubén batzar oraingüetaco Presidente edo buru izanagaz (1858.1) presidente edo zucentzalla izan; izanic oneec nic euqui al neijazan tituluric oneenac zuben presidente edo zucentzalla orain izateco (1868.3) prestar prestau edo eguin; ecin guelditu leiteque iñor bere prestau edo eguin baaric bere servicijua (1859.10) presupuestar paguetaco erabagui; uste bagaco castuacgaitic, eta ez diran leguez sartu diru-uchan, paguetaco erabaguiric egozan diru guztijac, ecin izan dau cumplidu (1866.1.29) presupuesto de gastos presupuestu; laster izango dirian egercicijuetan eguiteco presupuestu bagaz batera (1866.1.7) pretendiente erregue izan gura ebana; ez baciñe batu Erregue izan gura ebanagaz Españatarren odola ez zan isurico corronten ugaritasunagaz (1854.4) prevencion sospecha edo errezelua; eta Euscal errionec gauza barrijei beguiratu oideutsan sospecha edo errezeluac (1856.7) prévia consulta aurrez itunduric; aurrez itunduric, beti imiñita daguan bideen comisiñoiagaz, eta bere erechijari jarraituric, eguin zan bide zati bijen divisiño barri bat (1866.1.34) princesa Princesa edo Erreguiña; gure Princesa edo Erreguiñac, ceiñec daucan bere jatorrija araco Erregue entzute andicu etatic (1859.4) príncipe principia; naoca Erreguiñac, Erreguiac, Asturiasco Principiac, eta Infanta done Isabelec lur onetara eguin ebeen etorreriari (1866.1.10) erregue izan gura leuquiana; zainduteco ez jarquiteco ain edo beste zucen bide escatuten dabenari ez Erregue izan gura leuquian iñori (1854.6) principios uste eta erechijac; tratetan dana da, nic aldatu eta mudetia onen ganian daucadazan uste eta erechijac (1866.4.3) principios constitutivos de su organizacion política y social gobiernu moduba; anarquijaco edo buru baco Estadu eta Erreiñubetan, galduten dirala naciñoiac, ecin euren gobiernu moduba componduric (1868.6) privado de libertad presondeguijan daguana; naibagueric asco dauca presondeguijan daguanac Juezaren epaijaren zain (1860.15) 326


privilegiado dontzu; lelengo aldiz etorri nintsanian lur ain dontzuonetara zuben artian vici izatera, eneban usté izan (1856.1) privilegiado país lur dontsu eta zorijoneco; gueitu da nigan lur dontsu eta zorijoneco oneganaco, leendic bere baneucan etsiguitasun eta borondate ona (1866.1.2) privilegiado suelo privilegioz beterico luur; cein gorde izan dabén guztiz ondo privilegijoz beterico luur onen seme indartzubac, irago diran guizaldi guztijeen artian (1858.2) probar aguertu; eta aguertu beben guero arerijuaren aurrian Españatarren icena eruateco duiñac cirala (1860.2) probidad ontasun; euren escubetan ichitera zuazen guizonac izan ditecela Vizcaijan ezagutubac euren ontasun, jaquiturija, Vizcaijaganaco amodijo, eta iñori ta eceri beguiratu baga onduen derichena eguiteco dauquen gurari ta garra gaitic (1860.21) procomun beste guztijac; eta artuteco neurrijac, eta eguiteco legue, aguindu, ta erabaguijac, beste guztijen ondo izate eta glorijaraco (1866.1.37) procurar beguiratu; zorijontasunic andijenen bat, cein dan eurac eurenez euren ondo izatiagaitic beguiratutia (1866.1.37) productos de las ventas saltzen diran gauzac; Erreguiñaren Gobiernubagandic saltzen diran gauzen diru zati bat izan dedilla esan diran lan ain mesedegarrijetaraco (1860.15) profesores iracasliac; iracaslai icentau jaquez, leguez jaoquezan eta euqui biar ditubezan errentac (1860.13) promesa promes edo esquintzarija; daucadan vorondate edo amodijo andijaera custeco, da orain eguin dodan promesedo esquintzarija (1856.11) promes; asquenic, bacarric gueratzen jat zubei emen aguertutia neure promes eta gurari vicijénac (1862.9) promover berba eguin; senadore jaun batec berba eguin eban Senaduban bertan foruben ganian (1864.2.2) propios y estraños erricuac eta erbestecuac; ez badau gura Vizcaijac beguiratu daguijuen ezicusijagaz erricuac eta erbestecuac (1860.16) proponer adierazo; erabagui dau adierazotia berorri, emon daguijon baija, baldin badericha, urreengo gauza oneei (1850.1) artu; ceuben jaquiturija eta centzun onari jaoca bacarric orain artutia biar diran moduco neurijac, jaretsiteco guztiojoc aimbeste gura doguna (1859.14) proporcionar esquini; eta ateraric, zorijonin daucaguzan gueure auquerac esquintzen deuscubezan onera ta mesediac (1860.10) 327


proposicion esquintsa; Erreguiñaren Gobiernubac provincija onen alde ta onian al daben guztija eguiteco daucan gurarijac eraguiten deutsan esquintsari oni, ecin ciñaiquijue erantzun ezagüera eta esquer onagaz baño (1860.15) propósito asmo edo proposituba; euquiric Madrilgo Gobernubac bere asmo edo proposituba alcartuteco erreiñuco legue generalac Vizcaico administraciñoe particular edo beraarizcuagaz (1862.6) prosperidad aurrerapen; jaquingo dabela batzanduten Vizcaijaren ona, aurrerapen, eta locabetasunac bacaronda edo monarquijaren bat-tasun eta zucenbidiaren asiera onagas (1846.6) aberastasun; gueitubaz ceuben interes edo irabacijac, elduzaitecén aberastasunaren maillaric goratueneraño (1858.5) ondasun; berincatu-daixela España, berincatu daixela Vizcaixa, emon-daixuela baquia eta ondasuna (1872.1) proteger amparau eta gorde; Jaungoicuac, ceiñec beti amparau eta gorde oi daben gauza on guztija, lagun eguingo deuscu orain bere gure arerijuen contra daucagun guerran (1859.14) protestar protestau; Vizcaija, ceiñen semiac ostera bere protestau eta autortuten dabé euren fede cristinaubena gaitic eta euren honra leijalena gaitic, beti obeidu eta gordeco ditubela veneracinoeric andijenagaz, Erromaco Elessa Catolica, Apostoliquiaren aguindubac (1870.3) provecho on; Erreguiñaren Gobiernubac provincija onen alde ta onian al daben guztija eguiteco daucan gurarijac (1860.15) provechoso -en oneraco; eguijaz ardura andi bategaz beguiraturic Erreguiñaren Gobiernubac provincija onen oneraco izango dan guztijari (1860.11) Providencia Jaungoicua; alperric Jaungoicuac emongo deutsazala erri bati doe aberatsac, guizonac euren aldetic orniuten ezpadabe legue jaquitunacaz (1854.2) provincia provincija; orainche bertan emon ditu iru provincija euzcaldun onei deutsan beraarizco amodijo edo maitetasunaren ezaugarri edo señale ciur eta arguijac (1848.3) Vizcay guztija; euraquin eta zuben Diputaciñoe Generalaren laguntazunagaz eguiteco Vizcay guztijaren zorijontazuna (1856.11) provincia de Vizcaya Vizcaico Provincija; Jaunaren ondo gogocuac edo izan biar dau Vizcaico Provincijac (1866.1.37) provincia hermana provincija gueure aiztia; baitabere aditu ciran Guipuzcoaco provincija gueure aiztiagaz (1866.1.14) gure aizta; Aravaco Diputaciño duin, gure aiztaganuntz, quenduteco bere becoquitic, bertan inguruz iminita eucan eguijaren apaingarrija (1864.3.6) provincial Provincija guzticoa; eche eder ta andija, cein izango dan Provincija guztico esqueco ta premiña andijan dagozan guztijentzat (1864.1.8) 328


provincias del Reino Españaco provincijac; Vizcaijac bere, beste Españaco provincijac leguez, parte artuteco ocasiñoe premiñazco onetan (1859.13) provincias hermanas provincija euscaldun, aisten icenagaz aituten dirianac; alcarturic zubén usadijo eta oitura onaquin, jaijo eta asiric iru provincija euscaldun, aisten icenagaz aituten dirian, artecuetatic baten, eta loturic (1858.3) provincias vascongadas euscaldun provincijac; euscaldun provincijen obeto izatiac escatuten daben bestian, onetaraco premiñaric badago (1864.2.2) provisional iraitzeraco eta dempora laburreraco; iraitzeraco eta dempora laburreraco izan arren bere (1866.1.16) provisionalmente dembora zati bateraco; lecu egoqui bat ez euquitiarren, artu biar izan da dembora zati bateraco, beste vicilecu, asco ta duin dan bat (1866.1.22) provocar aupaduric eguin; guc ez deutsagu iñori aupaduric eguin eta guztijac icasi eben, guri lotsaz beguiratuten (1864.3.5) proyecto de ley legueguei edo proyecto; Diputaciñoiac presentauco deutsube legueguei edo proyecto bat (1864.1.13) prudencia jaquiturija ta centzuna; arturic leenaz eureen jaquiturija ta centzunac eracutsico deutseezan neurrijac (1850.5) prudencija; zubéc daucazubén centzun on eta prudencijac esagutu eraguiten deust ceubén modu ona, orain euqui biar dituzubén berba-aldi eta eztabaidetaraco (1858.4) centzun andi; guizon jaquitun, centzun andico, eta errija maite dabeenac (1864.2.5) centzun; deitu daguijogun bada, ó Jaun guztiz arguitsuba, datozala guri lagundutera gueure centzun guztijari (1864.2.6) prudencia y mesura centzun eta moduona; injurija andibat eguingo neuzquizubec, gomutauaz bacarric ceuben centzun eta moduona (1856.10) prudente zur; Gobernu onguilla eta zurbatec goitu ecin cituquianac andijaguac jaso baga (1846.2) prueba señale eta prueba; gaurco eguneco jazoeretan emoten ditubeen baquesco señale eta pruebacgaitic (1848.5) esaugarri; azquenic, nic zubei emon neuzubeen esaugarriric oneena neuc zubentzat daucadan vorondate edo amodijo andijaera custeco, da (1856.11) ezangarri ciur; gurabadozube eguijaonen ezangarri ciur bat, iracurri eguizubez orain eguindituben leguiac (1856.6) prueba edo esturazuna; prueba edo esturazuneco demporan biar dabé, nai erri, nai particularrac, eguin aleguiña euren esan dan zor edo obligaciñoia paguétaco (1859.13) ezagungarri; ceintzubei emotia ezagungarri esquertsu au erabagui zan iru provincija euscaldunai eguin deutsezan mesede guztiz andijacgaitic (1866.1.17) 329


ezaugarri; confirmau eta autortuten dau, ezaugarri ciur eta aguirijénacaz, gure Erreguiña ta Señoriac eta bere Gobernu arguitzubac iru provincija onén alde ta onian eguiteco dauquén berárizco empeñu eta gogua (1862.2) prueba irrecusable ezaugarri ciurra; ezaugarri ciurra autortuteco, alperric Jaungoicuac emongo deutsazala erri bati doe aberatsac, guizonac euren aldetic orniuten ezpadabe legue jaquitunacaz (1854.2) pueblo naciñoe edo erreñua; badaquizubé cein dan Naciñoe edo Erreñua, beti izan daná Español izenaren arerijo aguirija (1859.3) provincija; gomutauco naz, eta pocez acordauco naz, provincija arguitsu, odol garbico, eta prestu onegaz (1866.1.4) erri; prueba edo esturazuneco demporan biar dabé, nai erri, nai particularrac, eguin aleguiña euren esan dan zor edo obligaciñoia paguétaco (1859.13) pueblo vascongado euscaldunac; ondo ezaguturic daucadaz eta estimetan ditut biar dan moduban ta eduban, euscaldunen ecandu ta usadijo onac (1864.1.2) Euscalerrija; ceintsubec beste erri guztijen artian, arguitsu eta ezagun eguiten dabeen Euscalerrija (1866.1.2) euscaldun erri; eta bestera dacuscu zuben euscaldun erri au vici dala zorijontasunic andijenagaz (1868.6) puerto portu; baña guichi balijoco deutsa Vizcaijari burdiñazco bidiac, ez baldin badauca portu on bat; baña guichi balijoco deutsa Vizcaijari burdiñazco bidiac, ez baldin badauca portu on bat (1860.14) puesto lecu; ni orain naguan lecutic zucendu deutsubez euren berbaldi ondo iminijac, guizon ascoc eta entzute andicuac (1862.1) punto culminante punturic principal eta interes andienena; au izango da orain zubec examinau eta erabaguibiarco dozuben punturic principal eta interes andienena (1856.8) pureza de costumbres oiturén garbitasun; eta bata bestiagandic datorren oiturén garbitasunac, ceintzubequin mereci izan dozubén aparteco icen bat (1858.3) oitura garbijac; laneraco ta biarreraco daucazuben amodijo, ta gogua zuben oitura garbijac, zuben fede vici eta sendua (1866.1.2) Q Q.D.G. (que Dios guarde) Jaungoicuac bera zaindu eta gorde daguijala; gueure Andra Erreguiñaren icenian, (Jaungoicuac bera zaindu eta gorde daguijala) aimbeste guizalditic ona eguiten dituzuben batzarretan (1866.1.1) quebrantar galdu; galduric cerbait osasuna, neure empliuac emon deustazan biar, eta trabaju necatsubaquin (1848.1) 330


R rápida arin; juntiac cargu eguin leiquialaco, orain emon dan contu arin eta laburrian aitatu ez dirian, eta zubec ceuben escubidiac emon ceuntzezanac amaitutera duazan urte bi oneetan, eguin dabeen guztijagaitic (1866.1.36) rasgar urratu; azartuco balira urratuten Vergaraco alcartasun aguiri ta ospetsua ceuben albuan euquico nozube zaindu ta gorde eraguiteco (1854.3) raza arraza edo casta; gure Princesa edo Erreguiñac, ceiñec daucan bere jatorrija araco Erregue entzute andicu etatic, aimbeste guerragaz arraza edo casta esan danaren contra (1859.4) razones errazoyac; neure adiña errazoyac arguituebanezquero, beti beguiratu izandeutsat mirariric andijenagaz zuben Erri sendo ta valores andico oni (1856.1) real (moneda) errial; berac bada emon ditu Bermeo eta Elanchobeco portubetan oraintzuban ito diran marinelacgaitic premiñan dagozan umezurtz, andra alargun eta besteentzat berrogueta bat milla errial (1864.1.12) Real decreto erregue aguindu edo decretuba; 1844 garren urteco Erregue aguindu edo decretuba, ceiñen vitartez, barriro batucituzan bere batzar, edo Junta generalac (1846.2) aguindu edo decretubat; emonagaz onetaraco aguindu edo decretubat, ceiñen bitartez compondu eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1848.3) Real órden erreguiñaren aguindu; dago Erreguiñaren aguindu bat, escubidia emoten dabena, Caridadeco Monjac ecarteco (1864.1.8) erregue legue; baitabere iminteco Escola maisuben eta peritu baso neurleen Escola normal bat, erregue legueetan aguinduta daguan leguez (1864.1.7) Erreguiñac emondaco aguindu eta decretu; alanche adierazoten eutsela Erreguiñac emon cituzan aguindu eta decretuetan, igazco urtian (1866.1.14) rebelar(se) jaqui; celaco centzun ta leijaltasuna eracutsi eban dempora atan, esentsi eta botaric aserriagaz jaqui ciran guichi batzuc (1860.8) recaudar batu; caridadeco obra onetaraco batuten dana emon eta partiduco da biar dan moduban (1864.1.12) rechazar jaurtigui; eta liburu onec jaurtigui ditu beragandic, guzurrezco asmaciñoien esetsijac (1864.3.3) recinto lecu; oraindic entzuten da lecu onetan, erreiñubaren alde eguiten cendubezan diadarren durundija (1860.1) lecu; eta lecu atan aurquituten zan lecuban egualaco, esan cituzan, leguiac eguiteco lecu itzaltsu atan entzun bere iñoz ez diran gauzac gure foruen contra (1864.2.2) 331


reclamar itandu; eta berbaz bere emongo jatsubez, itanduten dituzuben gaucen ganeco azaldaera, ta esplicacinoiac (1866.1.26) escatu; biurtu ditecen erregue-uri edo cortera premiñiac escatuten dabenian (1850.3) recomendar alde berba eguin; gauzac berez onac diranian, alperric da euren alde berba eguitia (1864.3.1) abegui onagaz artzeco escatu; eta erabaguiten zan, escatu cequijola Erregue Jaunari, abegui onagaz artu eguijala Corregidore Jauna, zaindu ta gorde ebalaco Juntetan ecin obetuago, Erregue Jaunaren lecua (1866.5.1) recompensa sari; gaur erreiñu esquertsubac emoten deutse guztijai sari ain ondo irabacija (1860.2) reconocer ontzat emon; elduten danian dempora au, eta ecin ontzat emon leizan leguez Vizcaijac, oraintzuban foruetan sarturico gauza barri edo novedadiac (1850.4) ezagutu; milliñoe bi, zazpireun eta irurogueta lau milla, zortzireun, eta ogueta zortzi errial, eta amalau maravediren uts, eta falta, urte bi oneetaraco ezaguturic eguana (1866.1.29) reconocida inteligencia jaquiturija ain ezagutuba; eta izango dirala artes eta zucenac zubén eurén gañeco erabagui guztijac, ceubén jaquiturija ain ezagutubari jaocan leguez (1862.3) reconocimiento gogo eta gomuta ona; cé andi eta barrucua dan neuc vizcaitar nobleentzat daucadan gogo eta gomuta ona (1848.5) ezagüera; ecin ciñaiquijue erantzun ezagüera eta esquer onagaz baño (1860.15) recuerdo gomuta; eta onegaitic nai dodan sarija bacarric da, Erreguiña andriac zuen artetic beste lecuren batera bialduten nabenian, nire gomuta onen bat nosbait euqui daguizubela (1866.1.4) recursos ondasunac; imiñi cendubezan ceuben errijaren icenian Erreguiñaren oñetan eta aguindura ceuben semiac eta ceuben ondasunac (1860.1) recursos ordinarios beti batu oi dana; ecin izan dau cumplidu, beti batu oi danagaz, zuben Diputaciñoiac uste eban leguez (1866.1.29) reeleccion barriro leengo guizonetan euratan eguiten dan auquera edo elecciñoe; barriro leengo guizonetan euretan eguiten dan auquera edo elecciñoe batec adierazoten dan, ez aurquituric iñor bere guizon duin ta egoquiric (1866.4.5) leengo diputaduetan eguiten dan auquera ta eleccinoia; leengo Diputaduetan eguiten dan auquera ta eleccinoiac adierazoten dau, errija arriscu ta peligruban daguala (1866.4.7) leengo guizonetan eguiten dan euquera edo eleccinoe; eta icusico dozube barriro leengo guizonetan eguiteu diran euquera ta elecciñoeco demporac, diriala arriscubetaco demporac (1866.4.7) leengo guizonetan barriro eguiten dan elecciñoia; baña leengo guizonetan barriro eguiten dan elecciñoiac adierazoten dau Vizcaijan, oraindic gauza charrago bat (1866.4.8) reelegir barriro elegidu; eta ez zaitece aztu, oraintzuban Estadu-Unidubetan barriro elegidu zan Presidentia, guerriagaitic izan zala (1866.4.7) 332


referir aitatu; badaquizube aitatu dan Goicoechea Jaunaz ganera, egozala beste directore bi (1866.1.34) régimen gobernu eta foruac; gorde izan citubén dempora gach eta estubetan zubén berarizco gobernu eta foruac (1858.2) régimen foral foruco zucenbidia; ecarri citubeen lur onetará ecin esalaco naibagaac, eta aren artian galerazotia batzar eta foruco zucenbidia (1846.2) Regimiento Erregimentu; celaco jaquiturija eta errijaren amodijuagaz ibilli biar daben, aututeco datozan urte bijetaraco Diputadu ta Erregimentuco Jaunac (1864.2.5) Regimiento general Erregimentu General; eguin eben Erregimentu Generaleco batzarra, provincijaco gurasuacaz batera (1866.1.14) reglamento erreglamentu; baitabere emongo jatsube beste erreglamentu bat eguindana botaten diran umeen, edo Esposituben echia bere guelditu dedin Caridadeco Monjaen contura (1864.1.9) reina erreguiña eta señoria; bai Vizcaijaren mesedian eta bai gueure Erreguiña eta Señoriaren servicijuan (1859.2) Reina Nuestra Señora (la) Erreguiña gueure Andra edo Señoria; eta dauquelaco uste betia Erreguiña gueure Andra edo Señoriaren gobernubaren leijaltade eta jaquiturijac, jaquingo dabela batzanduten Vizcaijaren ona, aurrerapen, eta locabetasunac bacaronda edo monarquijaren bat-tasun eta zucenbidiaren asiera onagas (1846.6) Reina y Señora Erreguiña eta Señoria; eta iru provincija maite onec, icusiric euren Erreguiña eta Señoriac eguin deutsezan mesede onéc (1848.3) Erreguiña eta Señora; dempora asco da Vizcaico Señorijo leijal eta nobliac bialduten ez ditubala bere semiac Erregue-ontzijetan servietara, gure Erreguiña eta Señora Doña Isabel bigarrenac alan aguindu ez dabelaco (1865.1) reintegrar los fueros foruac osoz euqui; Erreinuco Gobernarijai biurtu deijuela Vizcaico semiai oraindic falta jaqueena foruac osoz euquiteco (1850.4) relaciones artu emonac; eta beragaz artu emon andijac daucaguzan provincija bati leguez, gu ichiten gaituzala, guri gach au, izurrija, coleria bialdu bagaric (1866.1.8) religion erreligiñoe; beti iraun dabela galdubagaric euren libertade, erreligiñoe eta tronuari euqui deutseen leijaltasunac (1848.2) remitir bialdu; Señorijoco Ayuntamentu guztijai bialdu jaquezan estadubetatic, artu eta emon dirian diru eta caudalen ganian (1866.1.7)

333


renuncia ichi; ta acerteriagaz ez ontzat emotian Loizaga ta Hormaeche Jauneen escabidia, ciñuela ichiten eutzeela (1850.3) reparar erreparau edo zucendu; gure Erreiñuari eguin jacozan iraun edo injurijac, izan biardabé laster eta osoro erreparau edo zucendubac (1859.4) repartir partidu; caridadeco obra onetaraco batuten dana emon eta partiduco da biar dan moduban (1864.1.12) repeler esentsi eta bota; celaco centzun ta leijaltasuna eracutsi eban dempora atan, esentsi eta botaric aserriagaz jaqui ciran guichi batzuc (1860.8) representar iruditu; Iracurten ditudazanian, lau guizaldi baño dempora gueijaguan, Erregue bera irudituten dabeela, emen egon diran Corregidore Jaun arguitsuben eguitadac, ezagututen dot (1866.1.3) errepresentau; ceubec orain errepresentetan dituzuben Errijeen on eta mesedia gaitic (1856.8) representante escubidedun edo apoderau; pocic andijenagaz, gaur neure burua icustiagaz inguraturic luur linargui eta leijal onetaco escubidedun edo apoderau aiñ duin diranacaz (1858.1) -ren irudija dana eta -en lecuban daguana; bere Erregue Jaunaren irudija zanac eta bere lecuban eguanac eguin ebana, ez bazan Apoderadu Jaunen gogocua, oneec egon oi cirian issill issillic (1866.5.1) bialduba; berba eguin biar da berotu bagaric, ecergaitic bere aserratu bagaric, erri centzundun, baquetsu eta on baten bialdubai jaoquen leguez (1864.2.4) icentau ta bialdutaco guizona; eta entzun bere eutsen, portubac, ta Cofradijac icentau ta bialdu citubezan guizonai, eurai urragotic ucututen eutselaco guei ta carga onec (1866.1.14) errepresentantia; ceñetan baturic barriro gure Foruben Santuarijo beneragarri orretan Vizcaico Errepresentantiac (1866.3.3) representante de los pueblos apoderadu; emonagaz jarlecu onragarrija Apoderaduben artian Guernicaco Juntetan (1866.2.13) reseña arguitasun ta barri; balijo ain andico gauza baten ardura bagaric, emon deutsubedazan arguitasun ta barri labur oneecaz; balijo ain andico gauza baten ardura bagaric, emon deutsubedazan arguitasun ta barri labur oneecaz (1866.1.8) reseña contu; orain emon dan contu arin eta laburrian aitatu ez dirian, eta zubec ceuben escubidiac emon ceuntzezanac amaitutera duazan urte bi oneetan, eguin dabeen guztijagaitic (1866.1.36) resolucion neurri; cofijantza osua daucat ceubec orain artu biar dituzuben neurrijac, izango dirala eracusteco mundu guztijari (1859.9) resoluciones y acuerdos erabaguiac; zuben Diputaciñoiac issillic igaroten ditu, artu eta cumplidu dituen beste erabagui batzuc (1866.1.36)

334


resolver erabagui; Berorren Mesediaren ezagüera ta jaquiturija goratubac erabaguico dau zucenen, onduen, ta egoquijeen derichona (1850.6) respetable lotsa andico; erabaguico diranac centzun, beguiramen eta astuntasun beti izan dabenagaz lotsa andico batzacuntza onec (1846.4) respetar lotsaz beguiratu; guc ez deutsagu iñori aupaduric eguin eta guztijac icasi eben, guri lotsaz beguiratuten (1864.3.5) lotsia gorde; sartu ditu Vizcaijan aetaric batzuc alcartu leizanac bere forubacaz, gorderic lotsia eureen izatian (1846.3) respeto errespeto; eta adierazoric aurrez eurai onduen derichuen leguez, baña errespeto ta modu onagaz (1850.5) restituir biurtu; justicija ta biguntasunac biurtu deijuezan egunen baten eureen iraupen senduaren saritzat (1850.5) resto de España beste Españaco provincijac; modu onetan gueratuten dala Señorijo au beste Españaco provincijacaz comunicaciñoe edo artu-emon errez baten (1862.7) resto de los españoles español anae guztijac; uste dot, bada, arturic parte beste Español anae guztijaquin, eurac eta ceubec ez dozubéla euqui biar fortuna bat baño (1859.12) resultado gauza; gauza ain balijo andico eta alabagarri au alcantzetara zucendu dira emen dagozan Diputadu generalen aleguiñac (1864.1.3) onera eta mesede; eta onetan imiñi da berarizco arduria, emendic guztijentzat datozan onera eta mesede andijac gaitic (1864.1.5) mesede; ona izaaten da eta guero berac mesede andijac ecarten ditu (1864.1.14) retirar atzera artu; eguin daguijela mesede, euren escabideco papera atzera artutiagaz (1866.4.13) reunion batzar; ceintzubec eguin diran azquenengo batzarraren encarguz (1864.1.13) reunir(se) batu; eta uste dot au gura dozubela zubec bere emen batuta zagocenoc (1864.1.2) reverenciar gorde; beti obeidu eta gordeco ditubela veneracinoeric andijenagaz, Erromaco Elessa Catolica, Apostoliquiaren aguindubac (1870.3) revolucionaria/o errevoluciñoesco; ceintzubeec esquintzen deutsee baque gozatsubat espiritu errevoluciñoesco gorabera andi eta indartsuben artian (1868.6) rey erregue; aicurtu dot arbola veneragarri izan dana Erreguien querizgarri, eta zuben asaba liñarguijeen estalquija (1846.1)

335


Reyes de España Españaco Erreguiac; eta icusiric léngo Españaco Erreguien eta batez bere gure oraingo Erreguiñaen ontasun eta guganaco vorondate ona (1859.13) ridícula barregarrija; eracusteco arguiro euren indarric-ez barregarrija eta aguertuteco celaco ezicusijagaz beguiratuten deutsen erreiäubac (1860.8) riqueza aberastasun; beragaz ecarten ditubala guztijon gañera, zubec ondo daquizubén leguez, ventaja eta aberastasunic ugarijenac (1862.6) aberatsa izan; sarritan entzun dot, cein aberatsa dan eusqueria (1864.3.4) ondasunac ugaritu; aurquituric ondasunac ugarituteco jatorrijac, eta arturic euracaz jaubetuteco neurrijac (1860.14) rogar erregutu; escatu eta erregututen deutset bada escabidia firmau dabenai, entzun dituben nire errazoyacgaitic (1866.4.13) ruina trussuba; bera galdu gura eben arerijuen ecacha eta trussuba (1864.3.3) rvn. (real de vellón) errial; milliñoe bi, zazpireun eta irurogueta lau milla, zortzireun, eta ogueta zortzi errial, eta amalau maravediren uts, eta falta, urte bi oneetaraco ezaguturic eguana (1866.1.29) S S.M. (Su Magestad) Erreguiña bera; Erreguiñac berac nigan imiñi daben icharopen ta confijantziagaitic (1864.1.1) Erreguiñaren Magestadia; baldin Erreguiñaren Magestadiac emon deustan emplio edo carguba beteetia, izan bada beti niretzat (1868.2) S.M. (Su Magestad) la Reina Erreguiña gure Andria; Erreguiña gure Andriac aguindu eban Aprillaren ogueta lauban (1864.1.11) Erreguiña eta Señora; gaur bada ERREGUIÑA eta SEÑORA onec, berari jaocan leguez, emon dau aguindu au (1865.2) Erreguiña; Erreguiñac eguin eutsen, oi daben moduban, arrera ona, Junta Generalac bialdu cituzan guizonai (1866.1.12) Erreguiña Andria; urte bi oneetan artu ditu Vizcaico Señorijuac ezagungarri barrijac, jaquiteco, celaco gurari vicijac daucazan gure Erreguiña Andriac (1866.1.6) S.M. (Su Magestad) la reina nuestra señora Erreguiña bera, gure andra edo Señoria; Erreguiña bera, gure andra edo Señoriac, Españaco Gobernuac, ceiñen buru dan zubec emen icusi izan cenduben Capitan entzute andi eta Victorijaz betericua, eta Madrilgo Cortiac (1856.5) gure Erreguiña eta Señoria; izango dabela errez Vizcayco Señorijo linargui onec, gure Erreguiña eta Señoriaren eta bere Gobernuaren laguntasunagaz, jaretzi eta ocupétia lelengo jarlecuetatic bat (1858.5) Erreguiña gure Andria; egonic oneec gorde ta ezcutauric corteetan euretan eguindaco, eta Erreguiña gure Andriac aintzacotzat ezagutu, eta leguiaren indarra emondaco legue baten mendian (1864.2.2) 336


gueure Andra Erreguiña; aurtengo Junta generalai asieria emotera guazanian, gueure Andra Erreguiñaren icenian, ecin ichi neijo aguertubaric nire vijotza lotuta dauqueezan sentimentu gozatsubac (1868.1) S.S. (Su Santidad) Aita Santuba; esan dan jazoera orainguagaz, aituten emon gura izan dot Vitorijaco ciudadian, Aita Santubaren decreto ta bai-emonagaz, imini dan Obispau barrija (1862.2) berorren mesedia; jaquin begui bada Berorren Mesediac, abeguiric gozatsubenagaz, eta amodijoric samurrenagaz, gaur beguiratuten deutsagula berorri (1866.5.1) sábias leyes legue jaquitunac; alperric Jaungoicuac emongo deutsazala erri bati doe aberatsac, guizonac euren aldetic orniuten ezpadabe legue jaquitunacaz (1854.2) sabiduría jaquiturija; ceuben jaquiturija eta centzun onari jaoca bacarric orain artutia biar diran moduco neurijac (1859.14) sacrificar aldatu eta mudetia; tratetan dana da, nic aldatu eta mudetia onen ganian daucadazan uste eta erechijac (1866.4.3) sacrificio emon biarra; chiquija irudituco jaco emon biar au, zubec erreiñubaren alde daucazuben borondate onari, beguiraturic cetaraco dan (1860.7) nequia; ontzubengo guerran igaro dituzan nequiac gueure Erreguiña Isabel bigarrenaren alde (1860.15) sagrada santu; dira berba santu bi, estutu eta lotuten dabeenac gure adiña (1864.3.4) sala de sesiones batzarrac eguiten diran sala; zuben Diputaciño Generaleco batzarrac eguiten diran salan dagoz imiñita (1866.1.17) salvar(se) librau; neurri oneec balijo izan dabe, gachetic, izurritic, coleratic gu libretaco (1866.1.9) sancionar (una ley) aintzacotzat ezagutu; eta Erreguiña gure Andriac aintzacotzat ezagutu, eta leguiaren indarra emondaco legue baten mendian (1864.2.2) sangre española españatarren odola; ez baciñe batu Erregue izan gura ebanagaz Españatarren odola ez zan isurico corronten ugaritasunagaz (1854.4) santuario lecu santu; gure legueen lecu santu onetatic alde eguin daigun baño leenago, ciurtauta ichi biar dogu (1866.5.1) santuarijo; ceñetan baturic barriro gure Foruben Santuarijo beneragarri orretan Vizcaico Errepresentantiac (1866.3.3) sarcasmo destaña; aitatu eban destañaz, aitaric seme jatorcun itzalagaz beguiratuten deutsagun gure arri troscua (1864.3.6) satisfaccion atseguin; orregaitic daucat atseguinic andijena gaur zubéc emen icustiagaz (1859.8) poz; zuben gomutia beti ondrauco daben gauza bat eguindaco pozagaz (1860.20) 337


satisfacer pagau; ceñen laugarren zatija pagau daben Bilboc (1866.1.11) satisfactoriamente pocic andijénagaz; icusico dozubé pocic andijénagaz laster eguin eta biar dan moduban iminita, eurén puntu edo lecuric erdicuenian, escola-eche bat (1862.5) seccion zati; egozala beste directore bi, Señorijoco beste bide guztijac zainduten citubezanac, zati bitan imiñita (1866.1.34) secretario secretarijua; señorijo onetaco Consultore Jaunaren, eta Gobiernuco Secretarijuaren lecuac dagoz utsic, il cirialaco euretan egozanac (1866.1.33) secular anchiñaco; bere anchiñáco foru eta legueen amparuaren azpijan, ceintzubeec esquintzen deutsee baque gozatsubat espiritu errevoluciñoesco gorabera andi eta indartsuben artian (1868.6) secularmente aimbeste guizalditic ona; aimbeste guizalditic ona eguiten dituzuben batzarretan, arbola beneragarri onen guerizpian (1866.1.1) secundar lagundu; gura neuque zubei zuen biarretan lagundu adin edo entendimentu ain zucen eta arguijagaz (1868.7) segun lo establecido eguin oi daben leguez; castuben contuba, ceñen laugarren zatija pagau daben Bilboc, alacuetan eguin oi daben leguez, zuei emongo jatsubez esamiñetaco (1866.1.11) segura seguruba; eleciñoia ondo eguiteco, prendaric segurubena, nire ustian, izan biarleuque, orain artian Vizcaico nagusitasun edo Diputantzia edo eruan dabeen personeen listia presente euquitia (1868.4) semental acitoquija; eta ez uste izanic Diputaciñoiac aurquituten dala acitoquijac barriztetaco escubidiagaz, erabagui dau danac quendutia (1866.1.27) seminario conciliar seminarijo conciliar; eta Obispaduco Catedraleco, eta Oñateco Seminarijo Conciliarreco castubac (1864.1.4) senado senaduba; senadore jaun batec berba eguin eban Senaduban bertan foruben ganian (1864.2.2) senador senadore; senadore bat, ceñen icena ez dodan aitatuco lecu santu onetan (1864.3.6) señalar icentau; iracaslai icentau jaquez, leguez jaoquezan eta euqui biar ditubezan errentac (1860.13) señor jaun; bere semiac ez dabe iñoz isuri biar euren odol balijotsuaren tanta bacar bat ain edo beste Jaun euquitiagaitic (1854.7) jaun edo persona; eguitia auquera edo elecinoe on bat bera gobernaucodaben Jaun edo personeena (1858.4) 338


señores comisionados autu diran jaunaac; erregue-uri edo corteraco autu ciran Jaunaac aoz emon deutseezan azaldeera ta arguitasunac (1850.1) señores consultores consultore Jaun; uste izan eben gauza premiñazcua zala, Sindicu Jaunaren erechija ezagututia, Consultore Jaunac au arguituten ebela (1866.1.14) Señorío Vizcaija; elduten danian dempora au, eta ecin ontzat emon leizan leguez Vizcaijac, oraintzuban foruetan sarturico gauza barri edo novedadiac (1850.4) vizcaitarrac; Vizcaitarrac ain gogotic nai ta gura dabeen leguez (1850.4) jaijot-lurra; eureen jaijot-lurrari deutseen maitetasun ta eraaspenac iracatsico deutseen jaquiturija, asmo ta neurri guztijacaz (1850.5) Señorijo; baita bere da, duda bagaric, valijoric andicuena Señorijo onen administraciñoe edo artuemoneraco eguitia auquera edo elecinoe on bat (1858.4) Señorío de Vizcaya Vizcaico Jauntegui edo Señorijo; icusiric emen baturíc Vizcaico Jauntegui edo Señorijo guztiz linargui eta leijala (1846.1) sensatez centzun; poz andijagaz díñot orain emen, celaco centzun ta leijaltasuna eracutsi eban dempora atan (1860.8) sentimiento eraaspen; ez naz gueldituco, Jaun guztiz arguitsuba, neure euscalfedia, eta beraganaco eraaspena barriro adierazoten (1866.3.5) ser testigo arguiro icusi; guztijoc arguiro icusi dogu, celaco vijotz zucena, prestuba, eta onguillia aguertu, eta eracutsi deuscun Corregidore Jaunac egun oneetan (1866.5.1) servicio servicijua; bai Vizcaijaren mesedian eta bai gueure Erreguiña eta Señoriaren servicijuan (1859.2) guei ta carga; eurai urragotic ucututen eutselaco guei ta carga onec (1866.1.14) ona; artu-neban siñistuten-nebalaco Vizcaico onantzat siengozalá (1872.1) lana; eta esquerrac Provincijaco Batzaar, eta lan au bere contura daucanaren arduriari (1860.13) servicios mesedijac; berac provincija guztijari eguin deutsazan mesediac (1860.15) servir servidu; ez ciralaco alcartuten alde bijetatic egozanac, cimentutzat servidu biar eben condiciñoietan (1866.1.26) sesion batzaarria; ill onen bosteco batzaarrian Berorren Mesediac icentau eban guizon-talda edo comisinoiac icusi ta aitu ditu (1850.1) verbacuntza; gomutauric batzar argui onec eguin biar dituzan verbacuntzac) batzar; ceubec orain euqui biar dituzuén batzarretaraco, nua zubei zuzenduten neure berbaaldija (1846.1) severa y augusta men, ciatz eta itzaltsuba; gueure Foruben boz eta berba men, ciatz, eta itzaltsuba entzungo baguendu leguez (1866.5.1)

339


si que tambien baita bere; baita bere eguin Gobernuari ezquintzari edo donativo bat Españaco gastu andijac arindu deitezan (1848.3) ser izan; eta izan arren andija zuben contularijen jaquiturija ta arduria (1866.1.7) símbolo irudija; oneec izan deitezala gaurtic aurrera euroen zugatz edo arbola veneragarri orren irudija (1848.5) ezaugarrija; bere jarlecuba, cein dan erreiñuco auquera ta anditasunen sen ta ezaugarrija (1860.9) simpatía y admiracion amodijo eta mirareja; bada modu onetan ecarrico dituzubee ceuben gañera beste Español guztijien amodijo eta mirareja (1856.10) sin desdoro ciur icenda escuac ez loitutia; garbi urtelen-dau nire escuetatic, eta edoceiñ guizon onec artuleique, ciur icenda bere escuac ez dituzalá loituco nirenetatic artzendabenian (1872.1) sin embargo alambere; vizcaitarra naz, Jaunac, eta alambere ez daquit, ez dot adituten emengo berbeta (1864.3.4) sin menoscabo caltebagaric; zeuben libertade edo auquerac, beste Españaco legue edo zucen bideen caltebagaric (1856.4) sinceridad cintzotasun; nic zabaldu biar neban neure arimia, eta edequi cintzotasunagaz neure bularra (1866.3.4) síndico sindicu; premiñazcua zala, Sindicu Jaunaren erechija ezagututia, Consultore Jaunac au arguituten ebela (1866.1.14) singular berarizco; ondo daquizubee Madrillgo Gobernubac berarizco ontasun bategaz beguiratuten deutsana euscaldun erri onei (1858.5) siniestros fines bide oquerrac; ez entzuteric emon zubec gura cinduquezan bati bere, euren bide oquerretaraco (1854.4) situacion de interinidad eztabaidaco egoeria; ecin beti ito izan ditu alde onetaco quezca naitaez dacartzanac eztabaidaco egoeriac errijetara (1846.3) situacion incierta y embarazosa egoera ez jaquiñeco eta nequezco; juacue, cerren urten gura leuqueen egoera ez jaquiñeco eta nequezco onetatic, eta sendotu edo segurau beticó subertia (1846.6) sobre el particular onen ganian; eta orregaitic ez daucat onen ganian cer gueijago esan (1858.4) onetaraco; eta aurreraturic bera onetaraco eguin leiquijozan escabideetara, aguindu dau (1860.14) sociedad guizatasun; eta bestiac izan ditecen mesedegarrijac, euracgaitic arduraz beguiratuten daben guizatasunarentzat (1860.19) 340


sofisma guzurrezco asmaciñoia; eta liburu onec jaurtigui ditu beragandic, guzurrezco asmaciñoien esetsijac (1864.3.3) solar luur; pocic andijenagaz, gaur neure burua icustiagaz inguraturic luur linargui eta leijal onetaco escubidedun edo apoderau aiñ duin diranacaz (1858.1) lur; lur zorijoneco eta arguitzu onetan vici garian guztijoc (1864.2.3) lur eta erri; berau dala munduco lur, eta erriric oneenen bat (1866.1.3) señorijo edo lur; ceiñetan aguertuta egongo dirian Señorijo edo lur linargui onen mirariz eta esquer onez beterico sentimentubac (1866.2.13) soldado soldau; ederto eracutsi dabeenac gure soldauben sendotasuna eta euren aguintarijen jaquiturija ta ciurtasuna (1860.3) solemne egoqui eta berarizcua; bere conciencijac iminten deutsan aguindu bat, onelaco demporia dan bassen egoqui eta berarizcuan (1866.1.6) ospetsu; ecin ditut compondu biar dan leguez jatorcadazan pensamentu edo esangueijac instante ospetsu onetan (1868.1) estu eta larrija; eta adituten badozube aurquituten garian egoera estu eta larrija (1864.3.2) solicitar escatu; escatu daguijuela Erreinuco Gobernarijai biurtu deijuela Vizcaico semiai oraindic falta jaqueena foruac osoz euquiteco (1850.4) solicitud escabidia; ondo artubagaz eurac zucendu deutseezan escabidiac (1848.3) someter á -en mendian jarri; euren erechico paper, zuen aprobaciñoiaren mendian jarten dabena, cein daucazuben or maijaren ganian (1866.1.7) someter á su culto criterio erabaguiteco presentau; Diputaciñoiac presentauco deutsube legueguei edo proyecto bat, erabaguiteco celan arreglauco dan Junta generalen lecuco barruba (1864.1.13) someter la cuestion á -en erechijan imintia; erabagui eban Diputaciñoiac, imintia gauza onetan eguingo zana, batzar baten erechijan (1866.1.16) sostener defendidu eta gorde; contau eguizubee nire laguntasunagaz gauza ain maitegarrijac defendidu eta gordeetaco (1858.3) SS.AA. (Sus Altezas) los Sermos. (Serenísimos) príncipe de Asturias é infanta Dª Isabel Asturiasco Principiac eta Infanta done Isabelec; naoca Erreguiñac, Erreguiac, Asturiasco Principiac, eta Infanta done Isabelec lur onetara eguin ebeen etorreriari (1866.1.10) SS.MM. (Sus Magestades) erreguiñac, erreguiac; naoca Erreguiñac, Erreguiac, Asturiasco Principiac, eta Infanta done Isabelec lur onetara eguin ebeen etorreriari (1866.1.10) subsanar osotu; au da, osotutia eurai, industrijaren eta comercijuaren contribuciñoia desbardintasunagaz bota zalaco euqui ditubezan caltiac (1866.1.30)

341


subyugar jarichi goitu edo sujetetia; Erroma gentil edo paganuenac bere ejercitu andi eta indartsubacaz ez eban jarichi goitu edo sujetetia Españaco baster au (1870.1) sujetau edo irabaci; eta Erroma pristinaubenac sujetan edo irabaci cituban emen biotz guztijac gure Erredentoriaren curutziagaz (1870.1) suceso jazoera; zuben gomutara ecartia oraingo egunetan bertan eguijaztu dan jazoera zorijoneco bat (1862.2) guertaera; guertaeraen errencadia cerbait nastau eta goibetuten dodala bere, gogoratu eraguitera nuatsube (1866.1.10) sucinta labur; emon deutsubedazan arguitasun ta barri labur oneecaz (1866.1.8) sueldo errenta; Directoriari errenta pisca bat queituta (1866.1.34) suelo lur; lelengo aldiz etorri nintsanian lur ain dontzuonetara zuben artian vici izatera, eneban usté izan (1856.1) suministrar emon; emoten ez jacon artian biar dabena, premiñan egon eta berez irabaci ecin dabenari, ecin galerazo leiquijo esquian ibiltia (1860.18) superior goratuba; Berorren Mesediaren ezagüera ta jaquiturija goratubac erabaguico dau zucenen, onduen, ta egoquijeen derichona (1850.6) superioridad andijago izatia; eta jaquitiac, ni baño cembat andijago izan ciran, ni baño lenagoco Corregidore Jaunac, atsecabetuten nau oraindic gueijago (1866.1.3) suplicar escatu; escatu eta erregututen deutset bada escabidia firmau dabenai (1866.4.13) suplir bete; nire sentimentu onac bete daijezala nire ezagüera eta jaquiturija laburrei falta jaqueena (1868.8) suprimir galerazo; ecin esalaco naibagaac, eta aren artian galerazotia batzar eta foruco zucenbidia (1846.2) quendu; erabagui dau danac quendutia (1866.1.27) sustituir urteten dabeenen lecuban jarri; ez aurquituric iñor bere guizon duin ta egoquiric, urteten dabeenen lecuban jarteco (1866.4.5) T tabaco tabacu; icentau ceitezala comisionadubac, eta bialdu ceitezala Madridera alcar aditutera tabacuen ganian (1864.1.11)

342


tal vez menturaz; menturaz artu dirian neurri oneec balijo izan dabe, gachetic, izurritic, coleratic gu libretaco (1866.1.9) tarea biar edo lana; gu orain aztera guazan biar edo lanác eracutzico deutso mundu gustijari cein premiña andicuac diran virtute eta oitura onac errijeen baque eta ondo izateraco (1848.2) lana; amaitu ditugu gueure lanac (1866.5.1) templo templu; erri guztijac, ceintzuben Apoderadu jaunac dagozan gaur emen, gure legue santuben templu onetan (1864.3.8) tender (dirigirse hacia) zucendu; gauza ain balijo andico eta alabagarri au alcantzetara zucendu dira emen dagozan Diputadu generalen aleguiñac igaro diran arte bijetan (1864.1.3) tener conocimiento esagüeria euqui; miraritzen ditu zubén gobernu errez eta gurasoscuaren esagüeria dauquén guztijac (1858.3) tener efecto eguijaztu; gauza ain premiñazco eta Erreguiñaren Gobiernubac ain gura daben au eguijaztuteco (1860.13) tener por conveniente ontzat euqui; plazuba, amaitutera doyala, ceubec ontzat daucazubena erabagui daguizobenenen ganian (1866.1.35) tentativa asmo; asmo ain ero au bacarric izan da, eracusteco arguiro euren indarric-ez barregarrija (1860.8) tercios vascongados euscaldun soldaubac; alabantza beticua gure egercitu garailarijari ta euscaldun soldaubai (1860.6) terreno luur; zubei aitu eraitia celan erosi daben lecu eta luur biar diranac Vizcaico pobrentzat eche bat eguiteco (1862.4) territorial lurrecoa; ez jaque ardura bagaric beguiratu, eguitiari, Vizcaico, lurreco, industrijaco eta comercijoco estadistiquiaren lan ta biar premiñazcuac (1864.1.5) lurrena; distrituac icentau eben comisiñoiac, lurren, eta industrijaren, eta comercijuaren estadística barrija eguiteco, emon dau bere informia (1866.1.30) territorio luur; ez dago urrin araco egun dontzu, ceñetan icusi biar dozubén ceubén luurrian emoten jacola asieria (1858.5) tesoro balijoric andijeneco gaucia; eta gorde daguigun beti, balijoric andijeneco gaucia leguez (1864.3.9) testimonio ezangarri; izanic eguija onen ezangarriric eder eta goratubena (1868.5) ezaugarri; eta berau izango da zuben vijotz prestu ta onguilleen ezaugarri ta izpillu eder bat (1860.20) ezagungarri; urte bi oneetan artu ditu Vizcaico Señorijuac ezagungarri barrijac (1866.1.6)

343


tierra lur; dempora andija da nire vijotza daguala lur arguitsu onetara etsigui eta itsatsija (1866.1.2) tierra solariega lur; agur gozuac eguingo deutsadaz beti pocez beteric, orraco Arbola misterijotsu, lur orretaco auquera, escubide, eta euren buruben jaubetasuneco irudi arguitsu orri (1866.3.5) anchiñaco lur; anchiñaco lur onetan vici garianoc daucagu entzutia, aitatic semeetara jatorcun iracatzi eta barri batena (1866.5.1) título icen; baitabere emon eusteen, erri onetaco Seme Onguilliaren icen ederra (1866.3.1) título bastante tituluric oneena; izanic oneec nic euqui al neijazan tituluric oneenac zuben presidente edo zucentzalla orain izateco (1868.3) todos los medios posibles aleguiñac guztijac; berba baten, eguiten dira aleguiñac guztijac escolac obatu eta gaztiai aciera on bat emoteco (1860.13) tomar en consideración ontzat emon; Vizcaico buru edo Diputaciño Generalac guztiz ondo eguin ebala, beguiraturic oi daben sen, centzun, ta acerteriagaz ez ontzat emotian Loizaga ta Hormaeche Jauneen escabidia (1850.3) trabajo lan; ceuben errijaganaco, ceuben familijaganaco, eta laneraco ta biarreraco daucazuben amodijo, ta gogua (1866.1.2) lan eta eguiquizun; artuco ditubezala euren contura beste lan eta eguiquizun batzuc bere (1866.1.34) biar; eta Erreligiñoiac consagrau eta bedeincatuten dituban artian zuben biarrac, jarraituco dozubee munduari ejemplua emoten (1868.6) trabajos de la Junta juntetaco biarrac eta erabaguijac; eta juntetaco biarrac eta erabaguijac izango dira asco, onac, eta mesedegarrijac (1864.2.6) tradicional aitaric seme igarotecua; guztijoc ondo daguizubena da, gure anditasun aitaric seme igarotecuan arguitasunic gueijen botaten dabena dala esquertsubac izatia (1864.3.2) aitaric seme etorritacua; aitatu eban destañaz, aitaric seme jatorcun itzalagaz beguiratuten deutsagun gure arri troscua (1864.3.6) tradiciones aitatic semeetara jatorcuzan iracatsijac; anchiñaco lur onetan vici garianoc daucagu entzutia, aitatic semeetara jatorcun iracatzi eta barri batena (1866.5.1) asabeetatic datocen eracusteac; izanic leijalac zuben historija eta asabeetatic datocen eracuste piadosuai (1868.6) tradiciones y costumbres usu-costumbréac; onra ain goratu au merecietaco duin izatia pensauco neuque, bacarric gomutauco balitz nic zubeen usu-costumbrétara daucadan amodijo eta etsigatusun andija (1868.3) trámite vide; gorde baga Urrijaren 25 eta 1839 garren urteco leguiac, aguinduten cituban vide eta cerceridadiac (1846.2)

344


tranquilidad baquia; ez ditu bestec cematuten zuben FORUAC ezpada quendu gura deutsubenac daucazuben baquia (1854.5) transitoria igarocorra; bitarte au, igarocorra eta naita ececua izan arren, sortucituban artu emon eta gach (1846.2) trascendencia ondorenguac; dempora guztietan izan bada batzarrian Vizcaico buru izan biar dabeenen autueria beguiratuba ardura andico eguitaldia leguez, jarraicozan ondorenguac gaiti, iños baño gueijago izan biar dau orain arduraz eta astiro eguitia (1846.5) trayecto erramal; aguinduric bide generalian edegui deitiala erramalbat Bilbotic Vitorijara edo Miranda-Ebrocora (1856.6) tres provincias hermanas iru provincija aiztac; baitabere aguertu dira ezbai, eragozpen, eta estropezu batzuc, atzeratu dabeenac, iru Provincija aiztac Vergaran eguin eben alcartasuna (1866.1.19) iru provincija euscaldunac; au erabagui zan iru provincija euscaldunai eguin deutsezan mesede guztiz andijacgaitic (1866.1.17) tributo sarija; ceubei ain zucen eta justicijaz jaotzubén sarija (1858.3) tributo de gratitud esquerrac; emon daguijoguzan emen esquerrac eta mirariz beguiratu daguijogun orraco egercitu sendo ta cintzuari (1860.4) trono tronu; beti iraun dabela galdubagaric euren libertade, erreligiñoe eta tronuari euqui deutseen leijaltasunac (1848.2) gobernu; baita bere eguin Gobernuari ezquintzari edo donativo bat Españaco gastu andijac arindu deitezan (1848.3) lecu; eta Isabel bigarrena ain egoqui ta duiñ jarriric daguan lecubac botaten ditu arguitasun barrijac (1860.3) jarlecu; eta sendaturic gueijago ta gueijago bere jarlecuba, cein dan erreiñuco auquera ta anditasunen sen ta ezaugarrija (1860.9) erreguiña; etorquizunic dontsubena icharoten deutsa erreinu oni, baldin jarriric españatar guztijac gueure Erreguiñaren inguruban (1860.10) turno tanda; imprimidu cedilla eusqueraz, eta erderaz, bere tandaco Diputadu Jaunaren berbaldija (1866.4.14) U última ontzubengo; eguijaztu dira, ontzubengo leguiac guei onen ganian eguiñico obaasun ta aurrerapen,orainartian provincija onetan osaro bete ez ciranac (1860.13)

345


últimamente oraintzuban; emon ditu Bermeo eta Elanchobeco portubetan oraintzuban ito diran marinelacgaitic premiñan dagozan umezurtz, andra alargun eta besteentzat berrogueta bat milla errial (1864.1.12) ultrajar iraun edo injurijac eguin; azartu izan da orain gure honriari iraun edo injurijac eguitera (1859.3) unánimemente oso osoric eta batera; celan esquerrac emoten deutsubezan eta agurrac eguiten errico gentezco batzar guzti onec oso osoric eta batera (1864.3.8) borondate bategaz; zucenduten dau, borondate bategaz, zure Santidadiari veneracinoe eta amodijozco mensaje edo carta bat (1870.2) unidad bat-tasun; jaquingo dabela batzanduten Vizcaijaren ona, aurrerapen, eta locabetasunac bacaronda edo monarquijaren bat-tasun eta zucenbidiaren asiera onagas (1846.6) unificar batu eta alcartu; batu eta alcartuteco Vizcaico Colegijuaren Direcciñoia, berari itsatsita daguan Institutuarenagaz (1866.1.20) unión alcartasun; batu eta alcartuteco Vizcaico Colegijuaren Direcciñoia, berari itsatsita daguan Institutuarenagaz (1860.10) unir batu; gure vijotz guztijac, vijotz bacar baten batu ditecela (1864.3.9) urgencias gastu andijac; baita bere eguin Gobernuari ezquintzari edo donativo bat Españaco gastu andijac arindu deitezan (1848.3) usos usadijuac; eta alcartuten dan, aldan gustijan, conseju provincialen izatia euzcaldunen foru, legue, eta costumbre edo usadijuac escatsen dabenagaz (1848.3) usos y costumbres oitura eta usadijuac; errespetau daiguzan bada alaco oitura eta usadijuac (1866.5.1) usu eta costumbriac; ¡usu, eta costumbriac! Orra emen, Apoderadu Jaunac, gure anchiñaco Asaben betico berbeta, lelo, ta soñu santuba. (1866.5.1) útiles (productivos) mesedegarrijac; eta bestiac izan ditecen mesedegarrijac, euracgaitic arduraz beguiratuten daben guizatasunarentzat (1860.19) útiles (utensilios) y enseres tresna, erremienta eta gauza; eta imiñi dira euretan escolia icasteco biar diran tresna, erremienta eta gauza asco (1860.13) utilidad provechu eta mesede; cein izango dan provechu eta mesederic andijenecua, Zubec Erriojagaz, Aragoegaz, Cataluniagaz eta beste Gaztelaco Provincija batzuequin daucazubeen comercijo edo artu emoneraco (1856.6)

346


V V.S.I. (Vuestra Señoría Ilustrísima) berori; erabagui dau adierazotia berorri, emon daguijon baija, baldin badericha, urreengo gauza oneei (1850.1) Berorren Mesedia; Ill onen bosteco batzaarrian Berorren Mesediac icentau eban guizon-talda edo comisinoiac icusi ta aitu ditu (1850.1) berorren mesede guztiz arguitsua; Jaungoicuac urte ascotan gorde deguijala berorren mesede guztiz arguitsua (1866.3.5) vacante utsic dagoana; Señorijo onetaco Consultore Jaunaren, eta Gobiernuco Secretarijuaren lecuac dagoz utsic, il cirialaco euretan egozanac (1866.1.33) vagancia (la) y el vicio alperrac eta dongac; ez naastetia alperrac eta dongac premiña benetacua dauqueenacaz (1860.18) valeroso sendo ta valores andico; beti beguiratu izandeutsat mirariric andijenagaz zuben Erri sendo ta valores andico oni (1856.1) valiente sendo; euscalerrijac ez leuque euquico ceri negar eguin, aimbeste seme sendo galdu jacozalaco (1854.4) valor sendotasun; batzuc errijaren aldeco borondate onagaz, bestiac euren sendotasun ta iraupenagaz (1860.2) valore; emon citubela honra, valore eta azartasuneco ejempluric argui eta ederrenac (1865.6) valoria; eta bere seme guztijen prestutasun eta vorondate osuac eta orain armau biar dabenén sendotasun edo valoriac, merecidu izango dabe (1859.15) vascongado euscalduna; esan dan ontzidijac euqui eban guda edo guerran, parte artu eben euscaldun marinel guztijai, entregauco jaquela bacochari bere diploma edo despachuba (1866.2.13) euscal; ez naz gueldituco, Jaun guztiz arguitsuba, neure euscalfedia, eta beraganaco eraaspena barriro adierazoten (1866.3.5) vascuence eusquera; aguinduten ebala, Abadiñoco Apoderadu Jaunaren escabidez, imprimidu cedilla eusqueraz, eta erderaz, bere tandaco Diputadu Jaunaren berbaldija (1866.4.14) vehemente vicija; celaco gurari vicijac daucazan gure Erreguiña Andriac, eta bere Gobiernu arguitsubac, icusteco, alan dan leguez, beti ugarituaz duazala baquia eta zorijontasuna (1866.1.6) velar zaindu; datozan urte bijetan contu andijagaz badagoz, Vizcaico auquera, escubide ta onria zainduteco (1864.2.5) veneranda veneragarri; eta eguijaz, andi eta veneragarrijac izan biar dabe vizcaitar noble edo odolgarbico eta dontsubenac (1848.2) beneragarri; badazauzube gueure legue beneragarrijai nic deutsedan amodijua (1854.2)

347


ventaja ventaja; beragaz ecarten ditubala guztijon gañera, zubec ondo daquizubén leguez, ventaja eta aberastasunic ugarijenac (1862.6) ventura zoriontazun; nai izanic iñoc bassen asco eureen aurrerapen eta zoriontazuna, atseguin andija izango dot (1846.7) verificado bai-emona; aituten emon gura izan dot Vitorijaco ciudadian, Aita Santubaren decreto ta baiemonagaz, imini dan Obispau barrija (1862.2) verter isuri; eta bere semiac ez dabe iñoz isuri biar euren odol balijotsuaren tanta bacar bat (1854.7) vía férrea ferro-carril edo burdinazco bidia; edegui eta eguiten dirala ferro-carril, edo burdinazco bidiac, ceintzubén vitartez gueitu eta zabalduco dira alde guztietara zubén labrantza, industrija eta comercijo edo artuemona (1858.5) vicisitud eztabaida; icusiric aimbeste guizalditan jazo diran eztabaida eta aldacuntzeetan (1848.2) naaste eta goibeija; Eta dempora onetaco, eta vicitza onetaco naaste, eta goibeijacgaitic juaten dan edo cein lecutan, ez bedi arren aztu (1866.5.1) victoria garaitza; ceñi aimbeste zor deutsan erreiñubac, eta ceñec ain goijan imiñi daben Españaren icena, baita, bere aguintari nagusi, garaitzaric garaitza zucendu dabenari (1860.4) victorioso garailarija; alabantza beticua gure egercitu garailarijari ta euscaldun soldaubai (1860.6) vida comercial comercijo; icusten, besoac loturic, bestiac aurrera duazan artian ichiric zubec comercijo baga (1856.7) vínculo locarri; eta loturic beste locarriric estubenacaz zubén gobernuco legue jaquintzubacaz (1858.3) virtud birtute; lotsa guichigaz berba eguin eban, glorija eta birtutez ain beterico erri onen ganian (1864.3.6) virtutia; beti ugarituaz duazala baquia eta zorijontasuna, odol, ta jatorri garbija eta virtutia loratuten diran lur onetan (1866.1.6) onoidade edo virtuti; erraztu jarichitia eureen leijaltade, prestutasuna, eta onoidade edo virtutiei zor jaguen guztia (1846.7) virtutete eta oitura on; ceubén irauntasun eta biarragaz eta ceubéc daucazubézan virtutete eta oitura onacaz (1858.5) virtuoso Pastor elessguizon naausi, jaquitun eta virtutez betericoa; eta batez bere berac nombrau edo icentau dabélaco onetaraco elessguizon naausi, jaquitun eta virtutez beterico bat (1862.2) Vitoria Vitorija; esan dan jazoera orainguagaz, aituten emon gura izan dot Vitorijaco ciudadian (1862.2)

348


vizcaino vizcaitar; vizcaitarra naz, Jaunac, eta alambere ez daquit, ez dot adituten emengo berbeta (1864.3.4) voluntad borondate; alambere daucat borondate sendo bat, eta gurari cintzo eta vici bat, lagunduteco zubei (1866.1.4) vorondatia; eta orain artian guizonaren vorondatiaren gaiñetic dagozan jazoerac, galerazo izan badabe bere euren arreglu edo cerconeria (1856.4) voluntarios vizcainos vizcaitar voluntarijuac (1865a) voto erechija; Vizcaico Diputaciño Generalac, ceñen erechijagaz pocez eta gogotic alcartuco zareela uste dodan (1866.1.14) voto edo erreguba; instante au baño puscabat lenago, cerura Vizcaijagaitic eguin dodan voto edo erreguba (1868.7) voto edo promes; zure Santidadiari veneracinoe eta amodijozco mensaje edo carta bat, eguiten bere dabela voto edo promes bat, iñoc ausi ecin leiquiana (1870.2) voto de gracias esquerrac otsandico voto; emon daquijuezala berarizco esquerrac otsandico voto baten bitartez onzidija ataco beste Comandante eta Oficialejaun guztijai (1866.2.13) voto de gratitud esquer ona; ceintzubei, au da, euscaldun Senadoriai, esquer onagaz erantzun biar deutsen Vizcaijac (1864.2.3) voto especial de gracias esquer andi ta beraarizcua; emonic guztijai ta bacochari esquer andi ta beraarizcuac bete ditubezalaco ain osaro, vizcaitar on ta leijaleen guisan, eureen lan ta eguin-biarrac (1850.2) voz (discurso) berba-aldija; nua zubei zuzenduten neure berba-aldija (1858.1) berbia; entzun arren ceuben asmuac, gurarijac ta irabaci edo galdupenac eurac daucazanaren berbia (1854.4) boza; jaso eben euren boza, eta euren aomiñian erabillen gueija duin zan leguez, azartasunagaz atera citubezan jaquiturijaco armac euren lequetatic (1864.3.7) verbaldi edo discursua; eta gaur euroi zucentzeco neure verbaldi edo discursua, lecu itzaltsu eta andi onec escatzen daben moduan (1848.1) vuestra causa ceuben gurari ta asmuac; ez eguizubez nastau ceuben gurari ta asmuac beste iñorenacaz (1854.4) zuben oneraco jaotsuena; ez da au zuben oneraco jaotsuena (1854.6) vuestra Santidad zure Santidadia; zucenduten dau, borondate bategaz, zure Santidadiari veneracinoe eta amodijozco mensaje edo carta bat (1870.2) vuestro Diputado á Cortes Erreiñuco Batzarrian ceuben icenian jarteco autu duzubena; Ez dau iñoz bere berbia jan, ez ichi bete ta osotu baga bere esquiñijac, Erreiñuco Batzarrian ceuben icenian jarteco autu duzuben José de Allende-Salazar Generalac (1854.8)

349


vuestros antiguos usos y costumbres ceuben anchiñaco usadijo ta oiturac; baña berac bere beste aimbeste eguin daijala bere aldetic ceuben anchiñaco usadijo ta oituracaz (1854.6) vulnerar quendu; Gobiernubac eta erreiñuco cortiac ez dabeela iñozbere ichi eta laquetuco quendu daguigubela, leguez ta justicijaz, jaocuzan ta gueure gueuriac dirian forubetatic bat bacarra bere (1864.2.7)

350


ITURRIAK ETA BIBLIOGRAFIA


I. BATZAR NAGUSIETAKO AKTAK Ikerlan honen ardatza Bizkaiko Batzar Nagusiek argitaratutako aktak aztertzea izan da; agiri horietatik jaso dira euskarazko testu gehienak eta bestelako datuak (eta hala izan ez bada, irakurleak dagokion lekuan izan du horren berri osoa). Hori dela eta, iturri eta bibliografiari buruzko atal honetan aipamen berezia merezi dute aktok. Akten bilduma oso-osorik Bizkaiko Foru Artxiboan kontsultagai dagoenez (Batzar Nagusi, Erregimentu eta Aldundietako Akta inprimatuak izeneko bilduman), bilduma horretan aktei dagokien ezaugarri edo signatura jarri da, jarraian datorren zerrendan. Kontuan izan, Bizkaiko Foru Agiritegiko bilduman signatura bakarra dagokiola urte bakoitzari, nahiz eta, batzuetan, bi akta-liburu egokitu urte horri. Hona hemen, beraz, XIX. mendeko akta guztien zerrenda eta kokalekua Bizkaiko Foru Artxiboan, urtez urte ordenatuta. 1800 Acuerdos de Juntas Generales de este M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebrados en Santa María de Guernica los días 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de Julio de este año de mil y ochocientos, Por Francisco de San Martin, Bilbao, 1800. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-405/1 1801 Acuerdos de Juntas Generales de este M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebrados en la Antigua de Guernica los días 6, 7 y 8 de Julio de este año de 1801, Por Francisco de San Martin, Bilbao, 1801. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-406/1 1802 Acuerdos de Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebrados en Santa María La Antigua de Guernica los dias 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del mes de Julio de este año de 1802, Por Francisco de San Martin, Bilbao, 1802. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-407/1 1804 Acuerdos de Juntas Generales de este M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebrados en la Antigua de Guernica los días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de Julio y 1º de Agosto de este año de 1804, Por Francisco de San Martin, Bilbao, 1804. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-408/1 1806 Acuerdos de Juntas Generales de los días seis, siete, ocho, nueve y diez del mes de Agosto de mil ochocientos y seis y elecciones de nuevo gobierno de este M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, Impreso por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1825. Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebradas en Santa María de Guernica los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Noviembre de 1806, Por Francisco de San Martín, Bilbao, 1806. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-409/1 353


1808 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebradas en Santa María de Guernica los días 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de Junio de 1808, Por Francisco de San Martín, Bilbao, 1808. Juntas Generales extraordinarias del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebradas los días 26, 27 y 28 de Agosto de 1808, presididas... por... Don José Domingo de Mazarredo, Por Francisco de San Martín, Bilbao, 1808. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-410/1 1812 Acuerdos de Juntas Generales de este M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebrados en la Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de esta villa de Bilbao los días 16... 28 del mes de Octubre de este año de 1812, Por Francisco de San Martin, Bilbao, 1812. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-411/1 1814 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebradas en Santa María de Guernica los días 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12 y 13 de Septiembre de 1814, Por Francisco de San Martín, Bilbao, 1814. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-412/1 1815 Juntas Generales extraordinarias del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebradas en Santa María La Antigua de Guernica desde el día 2 hasta el 5 de Marzo inclusive de 1815, Por Francisco de San Martín, Bilbao, 1815. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-413/1 1816 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebradas só el Arbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día 9 hasta el 20 de julio de 1816, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1816. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-414/1 1818 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el Arbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día 7 hasta el 21 de Julio de 1818, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1818. Continuación de las Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, que quedaron abiertas por su decreto de 20 de Julio de 1818, desde el día 9 hasta el 13 inclusive del mes de Noviembre del propio año, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1818. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-415/1 1820 Juntas Generales extraordinarias del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas en la Iglesia de la Antigua só el Arbol de Guernica los días 24 y 26 de Marzo de 1820, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1820. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-416/1

354


1823 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el Arbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica desde el día 14 hasta el 24 de Mayo de 1823, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1823. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-417/1 1824 Juntas Generales extraordinarias del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el Arbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica desde el día 18 hasta el 28 de Mayo de 1824, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1824. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-418/1 1825 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el Arbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día 6 hasta el 16 de Julio de 1825, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1825. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-419/1 1827 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el Arbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día 10 hasta el 21 de Julio inclusive de 1827, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1827. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-420/1 1829 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el Arbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día 7 hasta el 18 de Julio inclusive de 1829, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1829. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-421/1 1830 Juntas Generales extraordinarias del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebradas só el Arbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día 4 hasta el 7 de febrero de 1830, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1830. Juntas Generales extraordinarias del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebradas só el Arbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día 14 hasta el 17 de Septiembre de 1830, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1830. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-422/1 1831 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol, y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día 5 hasta 18 de julio inclusive de 1831, Por Eusebio de Larumbe, Bilbao, 1831. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-423/1

355


1833 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol, y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica desde el día cuatro hasta el quince de julio inclusive de mil ochocientos treinta y tres, Reimpresas por Nicolás Delmas, Bilbao, 1834. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-424/1 1839 Juntas Generales del M.N. y M.L. Senorío [sic] de Vizcaya, celebradas só el árbol, y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica desde el día diez hasta el diez y seis de diciembre de mil ochocientos treinta y nueve, Oficina de D. Nicolás Delmás, Bilbao, 1840. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-425/1 1841 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebradas só el árbol, y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica desde el día veinte y dos de marzo hasta el cuatro de abril de mil ochocientos cuarenta y uno, Oficina de D. Nicolás Delmás, Bilbao, 1841. Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebradas só el árbol, y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, (continuando las que quedaron abiertas en el mes de abril de 1841) los días 12, 13 y 14 de octubre del mismo año, Oficina de D. Nicolás Delmás, Bilbao, 1841. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-426/1 1844 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya celebradas só el árbol, y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica desde el día 30 de julio hasta el 6 de agosto de 1844, Oficina de D. Nicolás Delmás, Bilbao, 1844. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-427/1 1846 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día 6 hasta el 13 de julio de 1846, Imprenta y Litografía de Delmas e Hijo, Bilbao, 1846. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-428/1 1848 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día once hasta el veinte de julio de 1848, Imprenta y Litografía de Delmas e Hijo, Bilbao, 1848. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-429/1 1850 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día tres hasta el catorce de mayo de 1850, Imprenta y Litografía de Delmas e Hijo, Bilbao, 1850. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-430/1

356


1852 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica, desde el día 18 al 31 de mayo de 1852, Por Juan E. Delmas Hijo, Bilbao, 1852. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-431/1 1854 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María de Guernica en el año de 1854. Comenzáronse el día 11 de Julio, y suspendidas sus sesiones el 19 del mismo mes, fueron convocados de nuevo continuadas y concluidas desde el día 24 de Octubre hasta el 4 de Noviembre del propio añoo, Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas Hijo, Bilbao, 1854. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-432/1 1856 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María la Antigua de Guernica, desde el día 10 al 18 de julio de 1856, Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao, 1856. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-433/1 1858 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María la Antigua de Guernica, desde el día 5 al 18 de julio de 1858, Por Juan E. Delmas, Bilbao, 1858. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-434/1 1859 Juntas Generales estraordinarias del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María la Antigua de Guernica, desde el día 10 al 13 de noviembre de 1859, Imprenta y Litografía de D. Juan E. Delmas, Bilbao, 1859. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-435/1 1860 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María la Antigua de Guernica, desde el día 9 al 22 de julio de 1860, Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao, 1860. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-436/1 1862 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol de la Iglesia juradera de Santa María la Antigua de Guernica, desde el día 7 al 19 de julio de 1862, Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao, 1862. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-437/1

357


1864 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María la Antigua de Guernica, desde el día 11 al 25 de julio de 1864, Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao, 1864. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-438/1 1866 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María la Antigua de Guernica, desde el día 2 al 13 de julio de 1866, Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao, 1866. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-439/1 1868 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María la Antigua de Guernica, desde el día 6 al 20 de julio de 1868, Imprenta, Librería y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao, 1868. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-440/1 1870 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María la Antigua de Guernica, desde el día 4 al 16 de julio de 1870, Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao, 1870. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-441/1 1872 Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas só el árbol y en la Iglesia juradera de Santa María la Antigua de Guernica, desde el día 5 al 7 de diciembre de 1872, Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao, 1872. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-442/1 1876 Juntas Generales extraordinarias del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas en el Salón de Actos de su Instituto-Colegio General, sito en la I. Villa de Bilbao, los días 24 y 25 de abril de 1876, Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao, 1876. Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas en el Instituto-Colegio General de Vizcaya, desde el día 25 de septiembre al 7 de octubre de 1876, Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, Bilbao, 1876. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-443/1 1877 Juntas Generales extraordinarias del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas en el InstitutoColegio General de Vizcaya, desde el día 18 al 23 de Abril de 1877, Imp., Lit., y Lib. de Juan E. Delmas, Bilbao, 1877. Bizkaiko Foru Agiritegia, Administrazio Atala, J-444/1

358


II. BIBLIOGRAFIA A ACHÓN INSAUSTI, J. A.: “A voz de concejo”. Linaje y corporación urbana en la constitución de la provincia de Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Turismo Saila, Donostia, 1995. AGUIRRE GANDARIAS, S.: «La oficialidad del euskera en procesos postmedievales (con documentos inéditos)», Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, 26 (1992), 259.etik 279.erako orr. AGIRREAZKUENAGA, J.: Vizcaya en el siglo XIX (1814-1876): Las finanzas públicas de un Estado emergente, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbo, 1987. —: «Organisation, Composition and Working of the ´Parliament` of Bizkaia during the Liberal Revolution 1793-1876», Parliaments, Estates and Representation, 15 (1995), 101.etik 115.erako orr. —: «Wilhelm von Humboldt and the representative assemblies of the Basque Country», Parliaments, Estates and Representation, 19 (1999), 143.etik 149.erako orr. AGIRREAZKUENAGA, J. (arg.): La articulación político-institucional de Vasconia. Actas de las Conferencias firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y evetualmente de Navarra (1775-1936), 2 liburuki. Foru agirien bilduma / Colección de textos forales, VI, Bizkaiko Foru Aldundia / Excma. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbo, 1995. AGIRREAZKUENAGA, J. (zuz.): Diccionario biográfico de los Parlamentarios de Vasconia (18081876). Euskal Azterlan Bilduma / Colección de Estudios Vascos, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, Gasteiz, 1993. AGIRREAZKUENAGA, J. (zuz.): Diccionario biográfico de los diputados generales, burócratas y patricios de Bizkaia (1800-1876), Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1995. AKESOLO, L.: Idazlan guztiak, Karmel Sorta-1, Ediciones El Carmen (Karmel), Larrea-Zornotza, 1989. ALBERDI LONBIDE, X.: «XVIIIgarren mendeko euskararen erabilera, auzi batzuetan jasotako zenbait euskal testuren haritik», Luis de Uranzu, 17 (1998), 15.etik 60.erako orr. ALBERDI SAGARDIA M. eta beste batzuk: Azterketa historikoak II /Estudios históricos II, Zumalakarregi Museoa / Museo Zumalakarregi, Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Turismo Saila / Diputación Foral de Guipuzkoa. Departamento de Cultura y Turismo, Donostia, 1992. ALBERDI SAGARDIA, M. eta beste batzuk: Gipuzkoa duela 200 urte (1793-1813). Hace 200 años, en Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputaciòn Foral de Gipuzkoa, Donostia, 1993. ALBERDI SAGARDIA, M. eta beste batzuk: Azterketa historikoak / Estudios Históricos-IV, Zumalakarregi Museoa / Museo Zumalakarregi, Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa, Ormaiztegi, 1994. ALÉN GARABATO, M. C.: Quand le «patois» était politiquement utile, L’Harmattan, Paris, 1999. ALTZIBAR ARETXABALETA, J: «Bizenta Antonia Mogelen biziaz eta lanaz zenbait argibide», Euskera, XVII (1982-2), 457.etik 494.erako orr. 359


—: «Euskaldunen nazio eta hizkuntza», Euskera, XXXI (1986-1), 17.etik 45.erako orr. —: Bizkaierazko idazle klasikoak, Mogeldarrak, Astarloatarrak. Frai Bartolome: nortasuna, idazlanak, grafiak, Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia, Bilbo, 1992. ÁLVAREZ DE MIRANDA, P.: Palabras e ideas el léxico de la ilustración temprana en España (16801760), Imprenta Aguirre, Madril, 1992. AMADOR CARRANDI, F.: Archivo de la Tenencia de Corregimiento de la Merindad de Durango, 1922. urteko argitalpenaren faksimila. Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbo, 1983. ANCEAU, E.: Les députés du Second Empire. Prosopographie d´une élite du XIXe siècle, Honoré Chmpion Éditeur, Paris, 2000. AÑIBARRO, P. A. DE (sarrera-azterlana: Fr. Luis Villasante): Voces Bascongadas diferenciales de Bizcaya, Guipúzca y Navarra, Ediciones de la Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbo, 1963. —:(sarrera-azterlana: Fr. Luis Villasante): Gramática Bascongada, Anuario del Seminario de Fiolología Vasca Julio de Urquijo, III (1969), argitalpen berezia, Donostia, 1970. APAT–ECHEBARNE, A.: Noticias y viejos textos de la “Lingua navarrorum”, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones S. A., Donostia, 1971. ARANA MARTIJA, J. A.: «Bibliografia Bonapartiana», Euskera, XXXVI (1991-1), 129.etik 227.erako orr. ARANA MARTIJA, J. A. eta GONZALEZ ECHEGARAY, C.: L.L. Bonaparte. Eskuizkribuak-Argitarapenak, Euskaltzaindia. Azkue Biblioteka, Katalogoak-1, Bilbo, 1989. AREITIO Y MENDIOLEA, D. DE: El Gobierno universal del Señorío de Vizcaya, Publicación de la Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbo, 1943. ARESTI, G.: «Bilingüismo en las Juntas de Guernica», Hierro, 1966-IV-28. ARGUINZONIZ, A. Mª: El alzamiento carlista de Bizcaya en 1872 y Convenio de Amorebieta, Obras completas de Antonio M. de Arguinzoniz, Biblioteca duranguesa /2. Museo de Arte e Historia, Durango, 1990. ARIZTIMUÑO, J.: La democracia en Euzkadi, Biblioteca de Cultura Vasca, Editorial Vasca Ekin, Buenos Aires, 1942. ARTAZA, M. M. DE: Rey, reino y representación. La Junta General del Reino de Galicia, Biblioteca de Historia. Escola Galega de Administración Pública. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madril, 1998. ARTIÑANO Y ZURICALDAY, A. DE: El Señorío de Bizcaya, histórico y foral, Antiguos Recuerdos de Vizcaya, IX. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco, 2. argitaraldia (1885. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1985. ASKOREN ARTEAN: Geografía histórica de la lengua vasca I (siglos XVI al XIX), Auñamendi saila13, Auñamendi argitaletxea, Donostia, 1960. —: Etxea ou la maison basque, Lauburu, Donibane-Lohitzun, 2. argitaraldia, 1980. —: «La question linguistique au sud au moment de la Révolution Française», Lengas, 1718 (1985). —: La tradition au Pays Basque, Elkar S.A., Donostia /Baiona, 2. argitaraldia, 1989. —: Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1989. —: Las Cortes de Castilla y León (1188-1988), 2 liburuki, Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1990. —: Le Pays de Soule, Collection “Pays”, Editions Izpegi, Baigorri, 1994. —: Bizkaiko euskera, Bizkaiera?, II. Jardunaldiak Soziolinguistikaz, Bilboko Udala, Bilbo, 1994. —: «Historia y Derecho», Historia contemporánea, 12. zk., Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbo, 1995. AZURMENDI, J.: Espainolak eta euskaldunak, Elkar, Donostia, 1992. 360


B BALIBAR, R.: L´institution du français, Presses Universitaires de France, Paris, 1985. BALIBAR, R. eta LAPORTE, D.: Burguesía y lengua nacional, Avance, Bartzelona, 1976. BECERRO DE BENGOA, R.: El libro de Álava, Recuerdos, Leyendas y Tradiciones del País Vasco, 23. liburukia. Editorial Amigos del Libro Vasco, 3. argitaraldia (1877. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988. BENITO PASCUAL, J. DE: La Enseñanza de Primeras letras en Gipuzkoa (1800-1825), Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa. Agiritegi Zerbitzua / Servicio de archivos, Donostia, 1994. BEST, H. eta COTTA, M.: Parliamentary representatives in Europe 1848-2000, Oxford University Press, Oxford, 2000. Bizkaiko Foru Legeria. Legislación Foral de Bizkaia. Foru agirien bilduma / Colección de textos forales-I, Bizkaiko Foru Aldundia / Excma. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbo, 1991. BOYER, H. eta beste batzuk: Le texte occitan de la Période Révolutionnaire (1788-1800). Inventaire, approches, lectures, Section Française de l´Association Internationale d´Études Occitanes, Montpellier, 1989. BOYER, H. eta GARDY, P.: Dix siècles d’usages et d’images de l’occitan, L’Harmattan, Paris, 2001. BREÑAS GONZÁLEZ DE ZARATE, E. eta OTSOA DE ALDA, J.: Arabako Euskal Hotsak, GEU Elkartea, Gasteiz, 2002. BROUDIC, F.: La pratique du breton de l´Ancien Régime à nos jours, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 1995. BRUN, A.: Recherches historiques sur l´introduction du français dans les provinces du midi, Slatkine reprints, Genève, 1973. C CADIER, L.: Les États de Béarn depuis leurs origines jusqu´an commencement du XVIe siécle, Atlantica (1888. argitalpenaren faksimila), Pau, 1998. CAJAL VALERO, A.: Administración periférica del estado y autogobierno foral. Guipúzcoa 18391877, IVAP-HAEE, Gasteiz, 2000. CARO BAROJA, J.: «Prólogo», in BERISTAIN, A. eta beste batzuk: «Fuentes de Derecho Penal Vasco, siglos XI–XVI», Semana Internacional de Antropología Vasca-V, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1980. Cartilla civil del ciudadano español constitucional, para instrucción del pueblo por un ciudadano amante de la Constitucion y demas de la ilustracion del pueblo / Galdeac ta eranzubac, ceñetan Españiaco uritarrai eracusten zayen beren gobernu-legue edo Constitucioac aguintcen dien bearric edo obligacioric aundienac, eta adieraci eguiaric aurreneco edo principalenac, Tolosan Moldizquidatua, Juan Manuel la Lamaren echean, 1820. Casa de Juntas de Avellaneda y las Encartaciones, La, Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación de Vizcaya, Bilbo, 1968. CERTEAU, M., JULIA, D. eta REVEL, J.: Une politique de la langue. La Révolution française et les patois, Bibliothéque des histoires, Éditions Gallimard, 1975. CHARTIER, R.: Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la revolución francesa, Gedisa Editorial, Bartzelona, 1995. CIERBIDE MARTINENA, R.: «Euskara eta Gaztelania Biltzar Nagusien aktetan (1502-1620)», Actas de las juntas generales de Alava. Tomo IV (1546-1555), Arabako Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Alava, Gasteiz, 1994, IX.etik XXIV.erako orr. 361


—: Arnaud D´Ohienart (1592–1667). Vida y obra, Egintzan Saila, 2. zenbakia, Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, Arabako Batzordea, Gasteiz, 1997. COLLINS, V.: Attempt at a Catalogue of the library of the late Prince Louis-Lucien Bonaparte, Henry Sotheran & Co, Londres, 1894. COROLEU É JUGLADA, J. eta PELLA Y FORGAS, J.: Las Cortes Catalanas, Librerías Paris-Valencia (1876. urteko lehen argitalpenaren faksimila), Valentzia, 1993. D DARANATZ, J. B.: Curiosites du Pays Basque, II. liburukia. Libraire Lasserre, Baiona, 1927. DASSANCE, L. eta GOYHENECHE, E.: «Documents inédits pour l’histoire du Bltzar du Pays de Labourd», Gure Herria, 4 (1955), 193.etik 200.erako orr. DÁVILA BALSERA. P. (koor.): Lengua, escuela y cultura. El proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX y XX, Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, 1995. Delmas: Bizkaia en el siglo XIX a través de una familia de impresores. Bizkaia XIX. mendean inprimatzaile familia baten bitartez aztertuta, Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museoa / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, Bilbo, 1989. DELMAS, J. E.: Diccionario biográfico de claros varones de Vizcaya, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1970. —: Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca (1894. urteko argitalpenaren faksimila), Bilbo, 1980. DESPLAT, C.: «Les États de Béarn et la definition de la souveraineté béarnaise a l´epoque moderne», Parliaments, Estates and Representation, 3 (1983), 89.etik 99.erako orr. DESTREE, A.: La Basse Navarre eta ses institutions, Paris, 1955. DRAVASSA, E. DE: «Le Bilçar ou les Etats du Labourd», Gernika, 12 (1950), 46.etik 49.erako orr. DUBOIS, J.: Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872, Librairie Larousse, Paris, 1962. DURANTON, H. eta RÉTAT, P.: Gazettes et information politique sous l´ancien Régime, Publications de l´Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne, 1999. E ECHEGARAY, C.: La casa de Juntas de Guernica, Imprenta y fotograbado viuda de Luis Tasso, Bartzelona, 1922. —: Compendio de las instituciones forales de Guipúzcoa, Instituciones forales de Guipúzcoa, Imprenta de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Donostia, 1924. —: La casa de Juntas de Guernica, Imprenta Provincial de Vizcaya, Bilbo, 1936. EGAÑA, B. A.: Instituciones públicas de Gipuzkoa, s. XVIII, Instituciones y colecciones históricolegales pertenecientes al gobierno municipal, fueros, privilegios y exempciones de la M.N. y M.L. Provincia de Guipuzcoa. Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Turismo Saila / Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Cultura y Turismo, Donostia, 1992. El Bascongado. Primer periódico de Bilbao (1813–1814), Biblioteca clásica municipal, Bilboko Udala. Kultura eta Turismo Saila / Ayuntamiento de Bilbao. Área de Cultura y Turismo. (sarrera-azterlana: Javier Fernández Sebastián. Faksimil-argitalpena), Bilbo, 1989. ELZO, J. (koor.): Bizkaieraren erabileak Administrazioan / Usos del euskera vizcaíno en la Administración, Bizkaiko Foru Aldundia. Lehendakaritza Saila, Bilbo, 1995. ETCHECOPAR–ETCHART, J. L. eta A.: Histoire du Pays de Soule. Recueil de references, 2. argitaraldia, Maule, 1992. 362


ETCHECOPAR–ETCHART, J. L. eta A.: Les etats de Soule avant la revolution de 1789. Xiberoko jüntak 1789-ko Iraultza–aitzin, Donapaleu, 1996. EUSKALTZAINDIA: Euskararen liburu zuria. Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca, Bilbo, 1977. F FAGOAGA, I. DE: «Le Bilçar de Ustaritz», Gernika, 13 (1950), 12.etik 19.erako orr. FEIJÓO CABALLERO, P. eta beste batzuk: Bizkaia (1789-1814), Bizkaiko Foru Aldundia. Kultura Saila / Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Cultura. Bilbo, 1989. FEIJÓO CABALLERO, P.: Bizkaia y Bilbao en tiempos de la revolución francesa, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1991. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.: La génesis del fuerismo (Prensa e ideas políticas en la crisis del Antiguo Régimen: País Vasco, 1750-1840), Siglo XXI de España Editores, S. A., Madril, 1991. FISHMAN, J.: Language and Nationalism, Newbury House Publishers. Rowley, Massachusetts, 2. argitaraldia, 1975. —: «Bilingualism with and without Diglossia; Diglossia with and Without Bilingualism», The Journal of Social Issues, XXIII-2 (1967), 29.etik 38.erako orr. —: «Bilingualism and Biculturism as Individual and as Societal Phenomena», The Rise and Fall of the Ethnic Revival, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1985, 39.etik 56.erako orr. For et Coutumes de Basse Navarre (J. Goyhenetcheren argitalpen kritikoa), Elkar, S.A., Donostia /Baiona, 1985. «Fòrs e costumas de la montanha a la mar. Fors et coutumes de la Garonne aux Pyrénees», Reclams, Escòla Gaston Febus, Pau, 1994, Numerò especiau de la revista Reclams 7–12, 1993. urtekoa. G GALINDO Y DE VERA, L.: Progreso y vicisitudes del idioma castellano en nuestros cuerpos legales desde que se romanceó el fuero juzgo, hasta la sanción del Código Penal que rige en España, Imprenta Nacional, Madril, 1863. GALLASTEGI, C., LOBERA, G. eta URRUTIA, A.: «Euskarazko testugintza juridiko-administratiborako osagaiak: Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien zirkularrak (1917-1920)», Karmel, 4 (1999), 3.etik 19.erako orr. —: «Bergarako 1839ko ituna eta XIX. mendeko udal administrazioko beste testu batzuk euskaraz», Karmel, 4 (1999), 45.etik 52.erako orr. GARATE, J.: Ensayos euskarianos, I. liburukia, Imprenta Mayli, Bilbo, 1935. —: La época de Pablo Astarloa y Juan Antonio Moguel, Imprenta Provincial de Vizcaya, Bilbo, 1936. —: «El viaje vasco de Von Rehfus en 1808», Boletín de la Institución «Sancho el Sabio», XXIII (1979), 183.etik 193.erako orr. GARCÍA DE ENTERRIA, E.: La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa, Alianza Universidad. Alianza Editorial, Madril, 1994. GARCÍA GODOY, M. T.: Las Cortes de Cádiz y América. El primer vocabulario liberal español y mejicano (1810–1814), Sevillako Diputazioaren Argitalpen Zerbitzua, Sevilla, 1998. GAZIER, A. (sarrera eta oharrak): Lettres a Grégoire sur les patois de France (1790-1794), Slatkine Reprints, Genéve, 1969. 363


Gernikako batzar–etxea, Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, datarik gabeko liburua. GÓMEZ PIÑEIRO, F. J. (koor.): Historia de las Juntas Generales y Diputación Foral de Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Gipuzkoako Batzar Nagusiak / Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa, Donostia, 1992. GONZÁLEZ, A. F.: Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680–1730), Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Euskara Saila, Donostia, 1995. GONZALEZ, T.: Coleccion de cedulas, cartas-patentes, provisiones, reales ordenes y otros documentos concernientes a las provincias vascongadas. Tomo III. Provincia de Guipuzcoa. Imprenta Real, Madrid, 1829. GONZÁLEZ ANTÓN, L.: Las Cortes en la España del Antiguo Régimen, Siglo XXI de España Editores S. A., Madril, 1989. GOROSABEL, P.: Bosquejo de las antigüedades, gobierno, administración y otras cosas notables de la villa de Tolosa, 2. argitaraldia, Imprenta de Pedro Aristegui, Zizurkil, 1956. —: Noticia de las cosas memorables de Guipuzcoa, II. liburukia, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1972. GOYHENETCHE, E.: Le pays basque (Soule-Labourd-Basse-Navarre), Societe Nouvelle d´Editions Regionales et de Difusion, Pau, 1979. GOYHENETCHE, M.: «Euskararen erabilpena Naparroako Erreinuan XVI-XVIII mendeetan», Piarres Lafitte–ri omenaldia, Iker–2. Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca, Bilbo, 1983, 251.etik 257.erako orr. —: Les Basques et leur Histoire. Mythes et réalités, Elkar S.A., Donostia, 1993. —: Historia general del País Vasco, II. liburukia, Ttarttalo, Donostia, 2000. GROSCLAUDE, M: «Langue populaire, langue littéraire et langue administrative en Béarn du XIIIe siècle à nos jours», Langues en Bearn, Presses Universitaires du Mirail, Tolosa, 1989, 11.etik 29.erako orr. GROSCLAUDE, M. (arg.): La coutume de la Soule, Editions Izpegi, Baigorri, 1993. GROSCLAUDE, M.: «Peur-on évaluer l´écart entre, la langue populaire d´une part, et la langue juridique et administrative d´autre part, en Bearn du XIIIe siècle a 1789?», in GUILLOREL, H. eta SIBILLE, J. (zuz.): Langues, dialectes et écriture, I.E.O. et I.P.I.E., Paris, 1993, 55.etik 63.erako orr. GUEZALA, L.: Las instituciones de Bizkaia a finales del Antiguo Régimen 1793–1814, Biblioteca de Historia del Pueblo Vasco, Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbo, 1992. H HARISTOY, P.: Recherches historiques sur le Pays Basque, I eta II. liburukiak. E. Lasserre / H. Champion, Baiona-Paris, 1883 / Baiona-Paris, 1884. —: Nobleza y fueros vascos: Laburdi, Auñamendi Saila-19, Auñamendi argitaletxea, Donostia, 1959. HARITSCHELHAR, J. eta beste batzuk: Ser vasco, Editorial Mensajero, Bilbo, 1986. HERBOSA, A.: «Traducciones, declaraciones y jaculatorias. El euskera en las instituciones forales vizcainas en el siglo XIX», Historia contemporanea, 7 (1992), 297.etik 310.erako orr. History of european ideas. Special issue: Rise and development of national european languages, Pergamon Press, Oxford–New York–Büijing–Frankfurt–Sáo Paulo–Seoul–Sydney–Tokio, 1991, volume 13, number.

364


HORMAECHEA, F.: Viaje pintoresco por las Provincias Vascongadas, «Origen de los vizcaínos». Antiguos Recuerdos de Vizcaya, VII. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco, 2. argitaraldia (1852. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1985. HOURMAT, P.: Bayonne et le Pays Basque au temps de la Révolution. Choix de documents. Première Série. L´Année 1789, Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, Baiona, 1989. HUICI GOÑI, M. P.: Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, Ediciones Rialp, Madril, 1963. HUMBOLDT, W. F. VON: Los vascos (apuntaciones sobre un viaje por el país vasco en primavera del año 1801), Auñamendi saila 103, Auñamendi argitaletxea, Donostia, 1975. I IBAR (MOKOROA, J.): Genio y Lengua, Librería de Mocoroa Hermanos. Tolosa, 1935. IDIAKEZ, A., ARANBURU, P. J., BIDEGAIN, M. eta REZOLA, I.: Jose Felix Amundarain Muxika (Zegama, 1755 – Mutiloa, 1825), Goierriko Euskal idazle ezezaguna, Lazkaoko Udaleko Kultur Batzordea, Lazkao, 1998. INTXAUSTI, J.: Euskara, euskaldunon hizkuntza, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Gasteiz, 1990. IRAZABAL AGIRRE, J.: Durangoko Merinaldea. Sorrera eta eraketa politikoa / La Merindad de Durango. Origen y organización política, datarik gabeko liburukia. IRIGOIEN, A.: «Gernikako Batzarreak eta euskara. Euskararen geroaz berriz ere, 1 eta 2», Anaitasuna, 345-346 (1977), 25.etik 27.erako, eta 24.etik 26.erako orr. —: «Konstituzio dama eta beltzak», Zehatz, II, 3-4 (1987), 43.etik 70.erako orr. ISASI, C.: «Euskal lexikoaren historiarako oharrak», Entseiukarrean, 11 (1995), 83.etik 89.erako oharrak. IVAP-HAEE: Euzkadi´ko Agintaritzaren Egunerokoa (1936ko urritik 1937ko ekainera)-Hiztegia, IVAP-HAEE, Gasteiz, 1997. IZTUETA, J. I.: Historia de Guipuzcoa. Guipuzcoaco Condaira. Cosas memorables o Historia General de Guipuzcoa, La Gran Enciclopedia Vasca (1847. urteko lehen argitaraldiaren faksimila), Bilbo, 1975. J Jaquin-bide Iritarautia Españiaco Neurquidaren edo Constitucio berriaren erara adrezatua Erritarren arguidoraraco, gazteen icasbideraco eta Escola–maisuen usoraco. Erderatic Eusquerara itzulidu Apez Vicario D.D.J.J.A. Gipuztarrac. 1820n urtean, Ararteko. Eusko Legebiltzarra (faksimila; Juan San Martinek prestaturiko argitaraldia), Gasteiz, 1991. JIMENO JURÍO, J. M. eta beste batzuk: 475 Aniversario Conquista de Navarra, Cuadernos de Sección. Historia–Geografía, Eusko–Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos, Donostia, 1989. —: Historia de Pamplona y de sus lenguas, Gure klasikoak, Txalaparta, Tafalla, 1995. —: Navarra. Historia del euskera, Gure klasikoak, Txalaparta, Tafalla, 1997. —: Navarra, Gipuzkoa y el Euskera. Siglo XVIII, Pamiela, Iruñea, 1998. Jornadas de estudio sobre la actualización de los derechos históricos vascos. San Sebastián, Julio 1985, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbo, 1986. Juntas y Regimientos de Bizkaia. Actas de Villas y Ciudad, Tomos I-III. Actas de Tierra Llana, Tomos I-VI. CD-ROM-eko argitalpena, Bizkaiko Batzar Nagusiak, Bilbo. 365


K KNÖRR, E.: «Una traducción de Uriarte al vascuence alavés: la Bula Ineffabilis de 1864», Piarres Lafitte–ri omenaldia, Iker–2. Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca, Bilbo, 1983, 279.etik 315.erako orr. —: «La bula Ineffabilis en vizcaíno por Uriarte (1864)», Serta Gratulatoria in honorem Juan Régulo, 1-Filología, Universidad de La Laguna, 1985, 351.etik 386.erako orr. —: «La lengua vasca y las Juntas Generales de Alava», Landazuri, 3 (1994), 2. —: Lo que hay que saber sobre la lengua vasca en Álava /Arabako euskarari buruz jakin behar dena, Caja Vital Kutxa Fundazioa, Gasteiz, 1998. KNÖRR, H. eta ZUAZO, K.: Arabako euskararen lekukoak (ikerketak eta testuak) / El euskara alavés (estudios y textos), Euskal Azterlan Bilduma / Colección Estudios Vascos, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, Gasteiz, 1998. L LABROUCHE YTURBIDE, P.: «L’emploi du basque dans les actes labourdins», Revista Internacional de los Estudios Vascos, VI (1912), 285.etik 291.erako orr. LACARRA, J. M.: Vasconia Medieval. Historia y Filología (Conferencias pronunciadas los días 10 y 11 de enero de 1956), Publicaciones del Seminario Julio Urquijo de la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa, Diputación Provincial de Guipúzcoa, Donostia, 1957. LAFOURCADE, M.: Mariages en Labourd sous l`Ancien Regime, Les contrats de mariage du Pays de Labourd sous le règne de Louis XVI (Etude juridique et sociologique), Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbo, 1989. LANDAZURI Y ROMARATE, J. J.: Historia Civil de la M.N y M. L. Provincia de Álava, I. liburukia, Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca (1793. urteko argitaraldiaren faksimila), Bilbo, 1973. LARRACOECHEA BENGOA, J. M.: Notas históricas de la villa de Durango (V), Kurutziaga Saila, Bilbo, 1991. LARRAMENDI, M. DE: Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y latín (1745. urteko argitaraldi-faksimila), Txertoa, 2 liburuki, Donostia, 1984. LARRAZABAL, S.: Contribución a una Teoría de los Derechos Históricos Vascos, IVAP / HAEE, Gasteiz, 1997. LARREA MUXIKA, J. M.: Euskaldungoa erroizturik, Pamiela, Iruñea, 1994. LARREA SAGARMINAGA, M. Á. eta MIEZA Y MEIG, R. (zuz.): Legislación foral del Señorío de Vizcaya (1528-1877). Registro de los actos legislativos dispuestos por las juntas del señorío, sus regimientos y diputaciones generales, Bizkaiko Foru Aldundia / Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1992. LASA APALATEGI, J.: Gernika cuna de la democracia vasca, Donostia, 1978. LATXAGA: «Antoine d´Abbadie-Sarrera itzaldia», Euskerazaintza. Euskeraren erri akademia, XLI (1997), 1.etik 21.erako orr. LÁZARO TORRES, R. Mª: La otra cara del carlismo vasconavarro (Vizcaya bajo los carlistas, 1833–1839), 2. argitaraldia, Zaragoza, 1991. —: El poder de los carlistas. Evolución y declive de un Estado (1833–1839), Bilbo, 1993. LE BART, C.: Le discours politique, Collection Que sais-je?-3397, Presses Universitaires de France, Paris, 1998. 366


LE BERRE, Y.: «La littérature moderne en langue bretonne», Littératures dialectales de la France, Champion / Droz, Paris / Genéve, 2001, 29.etik 51.erako orr. LEGAY, M. L.: Les États provinciaux dans la construction de l´état moderne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Droz, Genève, 2001. LEIZAOLA, J. M.: Obras completas, I, II eta III. liburukiak, Sendoa, Donostia, 1981-1982. LEMA, J. A., FERNÁNDEZ DE LARREA, J. A., GARCÍA, E., LARRAÑAGA, M., MUNITA, J. A. eta DÍAZ DE DURANA, J. R.: El triunfo de las élites urbanas guipuzcoanas: nuevos textos para el estudio del gobierno de las villas y de la Provincia (1412–1539), Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 2002. LEMONAURIA, P.: Ensayo crítico sobre las leyes constitucionales de Vizcaya, Imprenta de don Nicolas Delmas, Bilbo, 1837. LLANOS ARAMBURU, F.: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823), Deustuko Unibertsitatea, Donostia, 1998. LLORENTE, J. A.: Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, 1, 2 eta 3, Recuerdos, Leyendas y Tradiciones del País Vasco, 7, 8 eta 9 liburukiak, Editorial Amigos del Libro Vasco, 3. argitaraldia (1806–1807. urteetako argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988. LOBERA, A.: «Hainbat jakingarri Euzkadi´ko Agintaritzaren Egunerokoaren gainean», Karmel, 3 (1995), 28.etik 55.erako orr. LÓPEZ BURNIOL, J. J.: «Lenguas y derechos históricos», Derechos históricos y constitucionalismo útil, Fundación BBV, Bilbo, 2000, 95.etik 129.erako orr. LORENTE RUIGÓMEZ, A. eta beste batzuk: Juntas y Regimientos de Bizkaia. Tomo I. 1558-Abril 1569, Bizkaiko Batzar Nagusiak, Bilbo, 1994. LORENTE SARIÑENA, M.: La voz del Estado. La publicación de las normas (1810-1889), Boletín Oficial del Estado, Madril, 2001. Los derechos históricos vascos. Actas del congreso sobre los derechos históricos vascos celebrado en el seno del II Congreso Mundial Vasco en Vitoria–Gazteiz, los días 13, 14, 15 y 16 de octubre de 1987, HAEE /IVAP, Oñati, 1988. Los fors et coutumas deu Royaume de Navarre. Deca–Ports. Avec l´estil et aranzel deudit Royaume (1681. urteko argitaraldiaren faksimila), Consejo de Estudios de Derecho Navarro, Iruñea, 1968. M MADARIAGA ORBEA, J. J.: «Municipio y vida municipal vasca de los siglos XVI al XVIII», Hispania, 1979, 507.etik 557.erako orr. MADARIAGA ORBEA, J. J.: «Expresiones culturales y mentales en la Euskal Herria de los siglos XVI al XIX», RIEV, 46-1 (2001), 203.etik 323.erako orr. MADARIAGA, J. eta TAMAYO, J. A.: «Lehen karlistada inguruko karlisten prentsa ofiziala: `Gazeta Oficial´ eta `Boletín de Navarra y Provincias vascongadas´(1.835-1.839)», Udako Euskal Unibertsitatea, Historia eta gizarte zientzien urtekaria, II (1982), 73.etik 321.erako orr. MADOZ, P. (sarrera-azterlana: María Angeles Larrea Sagarminaga): Vizcaya-Bizkaia, Diccionario geografico-estadistico-historico de España y sus posesiones de ultramar, (1845-1850 urteetako argitaraldiaren faksimila), Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia eta Ámbito Ediciones S.A., Salamanca, 1990. MANTEROLA, J. (arg.): «Curiosidades históricas / Reclamación contra una provisión Real disponiendo que no puedan ser nombrados alcaldes ordnarios en Guipuzcoa, los que no sepan leer y escribir», Euskal-Erria, IX (1883), 143.etik 144.erako orr. 367


MAÑARICUA Y NUERE, A. E.: Historiografía de Vizcaya (Desde Lope García de Salazar a Labayru), Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, 2. argitaraldia, Bilbo, 1973. MAÑÉ Y FLAQUER, J.: Viaje por Vizcaya al final de su etapa foral (1876), Biblioteca Vascongada Villar (1876. urteko argitaraldiaren faksimila), Librería Villar, Bilbo, 1967. MARICHALAR, A. eta MANRIQUE, C.: Historia de los Fueros de Navarra, Vizcaya, Guipuzcoa y Alava, (1868. urteko bigarren argitaraldi zuzendu eta gehituaren faksimila), Auñamendi argitaletxea, Donostia, 1980. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, I.: Amoroto, Guizaburuaga y Mendexa, Monografías de Pueblos de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia, Bilbo, 1993. MARTÍNEZ DE ZALDIBIA, J.: Suma de las cosas cantábricas y guipuzcoanas, Publicaciones de la Excma. Diputación de Guipuzcoa, Diputación Foral de Guipuzcoa (sarrera eta oharrak, Fausto Arocena), Donostia, 1945. MARTÍNEZ GORRIARAN, C.: Casa, Provincia, Rey. Para una historia de la cultura del poder en el País Vasco, Alberdania, Irun, 1993. MARTÍNEZ RUEDA, F.: Los poderes locales en Vizcaya. Del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal (1700–1853), IVAP-HAEE / Eusko Jaurlaritza / Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, 1994. MARTÍNEZ RUEDA, F.: Las Juntas Generales de Abellaneda / Abellanedako Batzar Nagusiak, Enkarterrietako Museoa eta Bizkaiko Batzar Nagusiak / Museo de las Encartaciones y Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1995. MAULEÓN ISLA, M.: La población de Bilbao en el siglo XVIII, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid, 1961. MICHELENA, L.: Lengua e historia, Colección Filológica, Paraninfo, Madril, 1985. —: Palabras y textos, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbo, 1987. —: Sobre Historia de la lengua vasca-II, Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo», X, Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia, 1988. MICHELENA, L. eta SARASOLA I.: Textos arcaicos vascos. Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos, Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo», XI, Gipuzkoako Foru Aldundia-Euskal Herriko Unibertsitatea / Diputación Foral de Gipuzkoa-Universidad del Paìs Vasco, Donostia, 1990. MINA APAT, M. C.: Fueros y revolución liberal en Navarra, Alianza Editorial, Madril, 1981. MOGUEL Y URQUIZA, J. A.: Versiones bascongadas de varias arengas y oraciones selectas de los mejores autores latinos (1802. urteko argitaraldiaren faksimila; sarrera-azterlana: Adolfo Arejita), Olerti Etxea, Zarautz, 1999. MOLL FULLEDA BUESA, S.: Lenguaje jurídico y lengua común (doktorego tesia), Sección de Publicaciones. Ediciones Intercambio científico y extensión universitaria de la Universidad de Barcelona, Bartzelona, 1980. MONREAL Y CIA, G.: Las instituciones públicas del Señorío de Vizcaya (Hasta el siglo XVIII), Publicaciones de la Excma. Diputación de Vizcaya, Imprenta Provincial de Vizcaya, Bilbo, 1974. MONREAL Y CIA, G. eta beste batzuk: Bizkai´ko Batzar Nagusiak. Las Juntas Generales de Vizcaya, Bizkaiko Batzar Nagusiak / Juntas Generales de Bizkaia, Bilbo, 1986. MONTERO DÍAZ, J.: El Estado Carlista. Principios teóricos y práctica política (1872–1876), Colección Luis Hernando de Larramendi, Fundación Hernando de Larramendi, Aportes XIX-S.A., Madril, 1992.

368


MÚGICA, J.: Carlistas, moderados y progresistas. Claudio Antón de Luzuriaga, Biblioteca Vascongada de los Amigos del País, Donostia, 1950. MÚGICA, G.: Destellos de historia vasca, I eta II. liburukiak, Auñamendi saila 25-26, Auñamendi argitaletxea, Donostia, 1962. MUNIATEGI, A.: «Bizkaiera Bizkaiko administraritzan», Bizkaieraren lekua gaur, Deustuko Unibertsitatea, Euskal Ikaskuntzen Institutua, Bilbo, 1992, 41.etik 45.erako orr. N NAVASCUÉS, L. J.: «John Adams y su viaje a Vizcaya en 1779», Gernika, Eusko Jakintza, Revue des etudes Basques, 1947, 417.etik 419.erako orr. NAVASCUÉS, R.: Observaciones sobre los fueros de Vizcaya, Imprenta de Espinosa y compañía, Madril, 1850. NINYOLES, R.: Idioma y poder social, Colección de Ciencias sociales. Serie de sociología, Editorial Tecnos, Madril, 1972. NOVIA DE SALCEDO, P.: Defensa histórica, legislativa y económica del Señorío de Vizcaya y provincias de Álava y Guipúzcoa, Librería de Delmas é hijo, Bilbo, 4 liburuki, 1851. Nueva recopilación de los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres, leyes y órdenees de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, Excma. Diputación de Guipúzcoa, Donostia, 1919. NUSSY SAINT-SAËNS, M.: Le Païs de Soule-Essai sur la coutume basque, Clèdes & Fils Imprimeurs-Éditeurs, 2. argitaraldia, Bordele, 1955. O O´CALLAGHAN, J. F.: Las Cortes de Castilla y León (1188–1350), Ámbito Ediciones S.A., Valladolid, 1989. OLCINA, E.: El carlismo y las autonomías regionales, Seminarios y Ediciones S.A., Madril, 1974. ORELLA UNZUÉ, J. L. eta GOMEZ PIÑEIRO, F. J. (zuz.): Las Juntas en la conformación de Gipuzkoa hasta 1550, Gipuzkoako Batzar Nagusiak-Gipuzkoako Foru Aldundia / Juntas Generales de Gipuzkoa-Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia, 1995. ORPUSTAN, J. B.: 1789 et les basques. Histoire, langue et litérature, Colloque de Bayonne (30 juin-1er juillet 1989), Presses Universitaires de Bordeaux, Bordele, 1991. ORPUSTAN, J. B. (zuz.): La Révolution française dans l´histoire et la littérature basques du XIXème síècle, Actes du colloque international de I´URA 1055 du C.N.R.S. (Université Michel de Montaigne–Bordeaux III) tenu à la Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne les 28 et 29 juin 1993, Editions Izpegi, Baigorri, 1994. ORTEGA GALINDO DE SALCEDO, J.: Los caballeros corregidores del Señorío de Vizcaya (siglos XVII y XVIII), «Fuentes para la historia de Vizcaya» saila, Librería Arturoren argitalpenak, Bilbo, 1965. ORUETA. J. DE: Fueros y autonomía. Proceso del estatuto vasco, Nueva Editorial S.A., Donostia, 1934. OSÉS, C.: «Léxico vasco en documentación notarial guipuzcoana», Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, 36 (1992), 813.etik 825.erako orr. OYHARÇABAL, B.: «Statut et évolution des lettres basques durant les XVIIéme et XVIIIeme siècles», Lapurdum, VI (2001), 219.etik 287.erako orr.

369


P PADILLA, L.: Crónicas de la Casa de Vizcaya, según el códice del British Museum Egerton 897, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1971. PAGOLA, R. M.: Dialektologiaren atarian (Euskal dialektologiaren historiara hurbilketa), Unibertsitateko liburuak. Gero / Ediciones Mensajero S.A., Bilbo, 1991. PAGOLA, R. M. (zuz.): Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak / Bizkaiera-1, 3 liburuki, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1992. PAZ BATTANER, M.: Vocabulario político-social en España (1868-1873), Imprenta Aguirre, Madril, 1977. PEGUERA, L.: Practica, forma, y estil, de celebrar Cortes Generals en Cathalunya, y materias indents en aquellas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madril, 1998. PEILLEN, T.: Zuberoako Itzal-argiak (eüskarazko jakilegoak). Lehen aldia: XV., XVI., XVII. mente zaharrak, Elkar, Donostia, 1988. —: «Zuberotar lege hiztegia hamaseigarren mende hastapenean», Euskera, 27 (1982), 231.etik 238.erako orr. —: «Euskara eta zuzenbide hiztegia Zuberoan», Euskalkia eta Administrazinoa, Mendebalde Kultur Alkartea, Bilbo, 2002, 39.etik 70.erako orr. PÉREZ NÚÑEZ, J.: La Diputación Foral de Vizcaya. El régimen foral en la construcción del estado liberal (1808-1868), Centro de Estudios Constitucionales / Universidad Autonoma de Madrid, Madril, 1996. PERKINS, M. A.: Nation and Word, 1770-1850, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, 1999. PORRES AZKONA, J.: Política y Derecho. Los Derechos Históricos Vascos, IVAP-HAEE, Gasteiz, 1992. PORTILLO VALDÉS, J. M.: Monarquía y gobierno provincial. Poder y constituciòn en las Provincias Vascas (1760–1808), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madril, 1991. —: Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales / Boletín Oficial del Estado, Madril, 2000. PUXANA Y AGIRREGABIRIA, P. (itz.): Bizkai´ko Forua / El Fuero de Vizcaya, José Estornes Lasa argitaratzailea, Bilbo, 1981. Q QUEMADA, B.: Vocabulaire Socio-politique (1770-1814), Materiaux pour l´histoire du vocabulaire français. Librairie C. Klincksieck, Paris, 1977. R Registro de las Juntas Generales que esta M. N. y M. L. Provincia de Guipuzcoa ha celebrado en la N. y L. Villa de Tolosa este año de 1834, Imprenta de Ignacio Ramón Baroja, Donostia, 1834. RÉGNIER, J. M.: Histoire de la Soule. I-Des origines à la Révolution, Ekaina, Hitzak, DonibaneLohitzun, 1991. RENZI, L.: La politica lingüística della rivoluzione francese, Liguori editori, Napoli, 1981. RICA ESNAOLA, M.: «Traduction en basque de termes politiques sous la revolution», Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", IX (1975), 3.etik 172.erako orr.

370


RILOVA JERICÓ, C.: «Del euskera y sus usos en la Edad moderna», Luis de Uranzu, 17 (1998), 61.etik 129.erako orr. RODRÍGUEZ FERRER, M.: Los Vascongados. Su país. Su lengua y el príncipe L.L. Bonaparte, Imprenta de J. Nocuera a cargo de M. Martínez, Madril, 1873. RUBIO POBES, C.: Revolución y tradición (El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868), Siglo XXI de España Editores S. A., Madril, 1996. RUIZ DE LARRINAGA, P.: «Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano Bonaparte con notas bio-bibliográficas», X, XII, XIV, BAP, (1954) 231.etik 302.erako orr., (1957) 220.etik 239.erako eta 330.etik 348.erako orre, (1958) 394.etik 443.erako orr. RUIZ HOSPITAL, G.: El Gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey y bien de sus naturales. La Diputación provincial de los fueros al liberalismo (siglos XVI–XIX), Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Euskara Saila / Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Cultura y Euskera, Donostia, 1997. S SAGARMINAGA, F.: El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya, 8 liburuki, Editorial Amigos del Libro Vasco (1892. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988. —: Memorias Históricas de Vizcaya, Recuerdos, leyendas y tradiciones del País Vasco, 25. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco, 3. argitaraldia (1880. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988. SAGARNA, A.: «Euskara XVIII. mendean», Hizkuntza eta literatura, 3 (1984), 17.etik 114.erako orr. SAINT-PIERRE. J.: «Le Basque dans les actes publiques», Gure Herria, 1951, 289.etik 294.erako orr. SÁNCHEZ CARRIÓN. J. M. “TXEPETX”: Un futuro para nuestro pasado, Donostia, 1987. SALABURU, P.: «Frantziako iraultza garaiko euskal dokumentu batzuk», Euskera, XXXII-2 (1987), 209.etik 230.erako orr. SAN MARTÍN, J.: «Usa leku-izena eta bere esan nahia», Euskera, XIX (1974), 267.etik 275.erako orr. —: Euskararen ostarteak, Saiopaperak. Pentsamendua eta gizartea, Erein, Donostia, 1998. —: «Cadizko Konstituzioa euskaraz 1820», Euskera, XXXII-2 (1987), 393.etik 397.erako orr. SANTIAGO GUERVÓS, J.: El léxico político de la transición española, Acta Salmanticensia, Estudios Filológicos 248, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1992. SARASOLA, I.: «Larramendiren eraginaz eta», Euskalaritzaren historiaz, I: XVI-XIX. mendeak, GÓMEZ, R. eta LAKARRA, J. A. (arg.), Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo», Gehigarriak-XV, Gipuzkoako Foru Aldundia-Euskal Herriko Unibertsitatea / Diputación Foral de Gipuzkoa-Universidad del Paìs Vasco, Donostia, 1992. SATRUSTEGI, J. M.: «Administrazio idazkiak Nafarroan», Euskalkia eta Administrazinoa, Mendebalde Kultur Alkartea, Bilbo, 2002, 11.etik 38.erako orr. SESMA MUÑOZ, J. A.: «Cortes Generales y Monarquía. El poder político en la Corona de Aragón a finales del siglo XIV», Los orígenes del Principado de Asturias y de la Junta General, Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 1998. SESMERO, E.: «Luchando en la pendiente: carlismo vizcaíno y Juntas Generales (1868–1875)», Cuadernos de Sección Derecho, 6. zk., Eusko Ikaskuntza, 413.etik 422.erako orr. SESMERO, F.: Las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya, Colección Temas Vizcaínos, 38. zk., Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbo, 1978. SEOANE, M. C.: El primer lenguaje constitucional español (las Cortes de Cádiz), Editorial Moneda y Crédito, Madril, 1968.

371


SESÉ ALEGRE, J. M.: El Consejo Real de Navarra en el siglo XVIII, Eunsa, Iruñea, 1994. SORALUCE, N.: Fueros de Guipúzcoa, Títulos Adicionales y Consideraciones, Reglamentos, Sumario Histórico, Etc, Etc, Imprenta del Banco Industrial y Mercantil, Madril, 1866. SORIA SESÉ, L.: Derecho municipal guipuzcoano (categorías normativas y comportamientos sociales), IVAP-HAEE, Oñati, 1992. T TAVARES RIBEIRO, M. M.: «Peuple, patrie et nation: les mots et les idées dans le Discours parlementaire portugais du dix-neuvième siécle», Parliaments, Estates and Representation, 16 (1996), 107.etik 113.erako orr. TEJADA, F. E. DE: El Señorío de Vizcaya, Ediciones Minotauro, Madril, 1963. TELLECHEA IDÍGORAS, J. I.: La Ilustración vasca. Cartas de Xavier María de Munibe, Conde de Peñafloria, a Pedro Jacinto de Álava, Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, Gasteiz, 1987. THALAMAS LABANDIBAR, J.: «El origen sacro de las primeras instituciones vascas», BAP, XXXI (1975), 305.etik 343.erako orr. TREBIÑO, I.: Administrazio zibileko testu historikoak, IVAP-HAEE, Bilbo, 2001. TRUCHUELO GARCÍA, S.: La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado político provincial (siglos XVI-XVII), Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Euskara Saila / Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Cultura y Euskera, Donostia, 1997. TRUEBA, A. DE: Bosquejo de la organización social de Vizcaya, Juan E. Delmas, Bilbo, 1870. U ULIBARRI GALÍNDEZ, J. P.: Gutunliburua, Jose Paulo Ulibarri Galindez-en “GUTUNLIBURUA” izeneko eskuzkribuaren facsimil gisako argitalpena / Reproducción facsímil del “GUTUNLIBURUA” de Jose Paulo de Ulibarri y Galindez (1775-1847) (sarrera-azterlana: Aita Lino Akesolo), Arabako Diputazioaren Kultur Biltzarra, Gasteiz, 1975. URIARTE, J. A.: «Gure Jaun chit santu Pio bederatzigarrenaren, Jaungoikoaren probidenziaz Aita santu danaren Apostolu letrak, Jaungoikoaren ama donzellaren sorrera garbia fedeko sinistamentzat jarri zuenean emanak», Euskal-Erria, XIII (1885), 503.etik 505.erako eta 524.etik 559.erako orr. URIARTE, J. A. (Jon Kortazar eta Miren Billalabeitiak prestaturiko edizioa): Poesía Bascongada. Dialecto Vizcaino, Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia, Bilbo, 1987. URIARTE, P.: Psicosociología de los vizcaínos a través de la historia, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1977. URIARTE, P.: Guipúzcoa y sus hombres (Ensayo histórico y antropológico), Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones S.A., Donostia, 1978. URQUIZA, J.: Karmeldarrak Markinan (1691–1991). Historia eta agiriak, Karmel Sorta-5, Ediciones El Carmen (Karmel), Larrea-Zornotza, 1992. URRUTIA, A.: Euskara Legebidean, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1990. —: «La lengua vasca en el Fuero Civil de Bizkaia y Araba», Estudios de Deusto, 39-1 (1991), 277.etik 297.erako orr. —: «Legearen zirrikituetatik barrena: ahozkotik idatzizkora», Euskera, 43 (1998-1), 13.etik 47.erako orr.

372


—: «Euskarazko hizkera juridikoaren ezbaian», Berba, 27 (1998), 1.etik 3.erako orr. —: «Bizkaierazko idazle klasikoak eta lege ikuspegia: zer jaso», Mendebaldeko Euskararen ekarria, Mendebalde Kultur Alkartea, Bilbo, 1998, 241.etik 272.erako orr. —: «Manuel Gorostidi eta Bonifazio Etxegarai: euskara, lege ta epaitegietan», Karmel, 1 (2000), 15.etik 32.erako orr. —: «Bilbo, euskara eta herri erakundeak (1876-1936)», Bilboren 700. urteurrena. Hizkuntza gunea. Sinposio / Bilbao. El espacio lingúístico. Simposio 700 Aniversario, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 2002, 375.etik 390.erako orr. URRUTIA A. eta GALLASTEGI, C.: Euskarazko lexikogintza juridiko-administratiboa. Larramendiren eragina, Euskaltzaindiaren nazioarteko XV. Biltzarra, Bilbo, 2001, argitaratzeko lana. URRUTIBÉHÉTY, C.: La Basse Navarre, héritière du Royaume de Navarre, Atlantica, Miarritze, 1999. V VÁZQUEZ DE PRADA, M.: Negociaciones sobre los Fueros entre Vizcaya y el poder central 18391877, Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbo, 1984. VEGA GARCÍA, P.: «El principio de publicidad parlamentaria y su proyección constitucional», Revista de estudios politicos, 43 (1985), 45.etik 65.erako orr. VELASCO Y FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, L.: Los euskaros en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, Recuerdos, Leyendas y Tradiciones del País Vasco, 24. liburukia, Editorial Amigos del Libro Vasco, 3. argitaraldia (1879. urteko argitaraldiaren faksimila), Etxebarri, 1988. VICARIO Y DE LA PEÑA, N.: Costumbres administrativas de la autonomía vascongada, Imprent