Efterskolerne 10-21

Page 34

tema

Hold fast i samtalen med din teenager Dit store barn har stadig brug for dig, selvom responsen måske ikke altid er lige venlig, når du spørger til livet på efterskolen. Teenagecoach Grethe Lindbjerg guider dig til at holde fast i den gode samtale.

34


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.