Efterskolen6-2018

Page 24

Kronik

Kontaktlærer

Klædt på til rollen som kontaktlærer Kontaktlærer, reservemor, indpisker, trøster, advokat, hyggeonkel og rådgiver for forældre. En kontaktlærer har utallige funktioner i én og samme rolle. Hvordan er du klædt på til den mangfoldige rolle som kontaktlærer? Tekst: Grethe Lindbjerg, teenagecoach, foredragsholder og kommunikationsterapeut

De fleste efterskolelærere går i gang med opgaven som kontaktlærer ved hjælp af helt almindelige medmenneskelige kompetencer – uden yderligere forberedelse. Efter min mening er almindelig sund fornuft og almen menneskeforståelse et rigtig godt udgangspunkt for en kontaktlærer. Men mon ikke de fleste kontaktlærere har stået i en situation, hvor de blev i tvivl om, hvad der egentlig vil være det bedste at gøre lige nu. I denne artikel vil jeg fremhæve nogle elementer i kontaktlærerrollen, som jeg mener, er betydningsfulde for et godt og relationsskabende kontaktlærerarbejde. Efterskoleelev – barn eller voksen Man kan nemt komme til at have for store forventninger til efterskoleeleverne i dagligdagen. Mange elever kan virke voksne i deres fysiske fremtoning. Uanset om det drejer sig om høje unge mænd eller veltalende piger. Eleverne kan optræde meget vidende, selvbevidste og modne. Bag den tilsyneladende næsten voksne elev gemmer sig et barn. Dette er en viden, som er god at have i baghovedet i det daglige møde med eleverne. På den måde bliver det nemmere at afstemme vores forventninger til eleverne og ikke lade os vildlede af deres ydre tilsyneladende voksne fremtoning. 24

Efterskolen · 24. januar 2018

Det er værd at huske, at efterskoleelever endnu ikke har den samme evne til empati, refleksion og risikostyring som voksne. De unge træffer i højere grad beslutninger på et følelsesmæssigt og til tider irrationelt grundlag. Elevernes følsomhed og umiddelbart egoistiske handlinger kan sætte en kontaktlærers tålmodighed og professionelle rolle på prøve i hverdagen. En god portion tålmodighed samt indsigt og forståelse for unge menne-

Hvad kan vi (ikke) forvente af eleverne? Følgende evner er under udvikling i efterskolealderen, og disse evner er derfor ikke på højde med voksnes: • Risikostyring – evnen til at kunne forudsige og tage højde for de langsigtede konsekvenser af egne handlin-ger/beslutninger. • Refleksion – evnen til at inddrage samtlige aspekter i sine overvejelser. • Empati – at se tingene fra andres vinkel og evnen til at kunne sætte sig i andres sted.

skers igangværende udvikling, ser jeg, som vigtig ballast for en kontaktlærer. Efterskolehverdagen giver eleverne rig mulighed for at styrke deres udvikling af empati og evnen til risikostyring. Som kontaktlærer kan du give dine elevers personlige udvikling et ekstra løft, ved at hjælpe eleven til at reflektere over sine egne reaktioner og handlinger samt hjælpe eleven til at korrigere uhensigtsmæssig adfærd. De gode relationer Den gensidige tillid mellem kontaktlærer og elev er af uvurderlig vigtighed, hvis det skal lykkes kontaktlæreren at hjælpe og støtte eleverne optimalt i løbet af efterskoleåret. Hvis ikke der er en god relation, kan eleven virke usikker, ligeglad eller decideret afvisende i sin adfærd. En elev har brug for at have en grundlæggende tillid til sin kontaktlærer for at turde åbne sig og tale om sine problemer eller for at kunne tage imod hjælp i svære situationer. Det er ikke nok, at vi siger til eleverne: ”Du kan altid komme, hvis der er noget.” Vi bliver langt mere troværdige i elevernes øjne, hvis vi med vores adfærd viser oprigtig interesse for eleven. I nogle tilfælde opstår den gode relation nærmest automatisk. Andre gange må kontaktlæreren arbejde bevidst for at opbygge relationen til eleven. I nogle tilfælde er det særligt svært, og kontaktlæreren må arbejde professionelt med relationen, hvis det skal lykkes.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.