Page 1


Zaproszenia do radości

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 1

2018-04-20 12:42:34


920A_Zaproszenia do radosci1.indd 2

2018-04-20 12:42:34


ks. Józef Gaweł SCJ

Zaproszenia do radości

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 3

2018-04-20 12:42:34


Redakcja: Ewa Stuła Skład i łamanie: Monika Balwierz Projekt okładki: Edyta Woźniczko Zdjęcie na okładce: Fotolia@Ilona Baha Cytaty biblijne pochodzą z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem © Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011 ISBN 978-83-7797-920-4 © Edycja Świętego Pawła, 2018 ul. Św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa tel. 34.362.06.89 • fax 34.362.09.89 www.edycja.com.pl • e-mail: edycja@edycja.com.pl Dystrybucja: Centrum Logistyczne Edycji Świętego Pawła ul. Hutnicza 46 • 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy tel. 34.366.15.50 • fax 34.370.83.74 e-mail: dystrybucja@edycja.com.pl Księgarnia internetowa: www.edycja.pl

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 4

2018-04-20 12:42:34


WSZYSTKIM BLISKIM MOJEMU SERCU – W ZŁOTYM JUBILEUSZU KAPŁAŃSTWA – Z WIELKĄ WDZIĘCZNOŚCIĄ

ks. Józef Gaweł SCJ

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 5

2018-04-20 12:42:34


920A_Zaproszenia do radosci1.indd 6

2018-04-20 12:42:34


Wstęp

Każdy z nas dobrze wie, jak wielki i pozytywny wpływ na życie człowieka ma radość. Są o tym przekonani zwłaszcza lekarze, psychologowie i filozofowie. Teilhard de Chardin twierdził nawet, że „radość życia jest największą potęgą kosmiczną”. Johann Wolfgang Goethe natomiast uczył, że „radość i miłość stanowią skrzydła największych przedsięwzięć”. Dlaczego więc spotykamy w świecie tak wielu niezadowolonych ludzi, narzekających na pracę, władze państwowe i lokalne, pogodę, swój los, na wszystko i wszystkich. Takie narzekanie jest często zaraźliwe. Żyjąc w takim otoczeniu i dając się wciągnąć w to ciągłe narzekanie, stajemy się niekiedy ofiarami tego pesymizmu i narzekamy na „złych ludzi” czy „złe czasy”. 7

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 7

2018-04-20 12:42:34


Na szczęście spotykamy także ludzi radosnych, którzy z kolei zarażają nas optymizmem i pogodą ducha. Oni powtarzają: „Ludzie są dobrzy”. Przebywając z nimi, sami stajemy się pogodniejsi i radośniejsi. I jakże bliskie stają się nam pełne mądrości słowa św. Matki Teresy z Kalkuty: „Nigdy nie zrozumiemy w pełni, ile dobrego może uczynić zwykły uśmiech”. Święty Jan Paweł II zostawił nam przykład radosnego życia. Wielu nazywa go nawet świętym od radości życia. Pamiętamy jego pogodę ducha, humor, uśmiech i radość. Uczył nas, że chrześcijanin powinien żyć radośnie, bo przecież człowiek jest stworzony do radości, a nie do smutku. „Święty Janie Pawle! Nie brakuje nam powodów do zmartwień. Jednak Ty musiałeś mieć ich o wiele więcej, ale zawsze mieszkała w Tobie radość. Prosimy, pomóż nam uśmiechać się tak pięknie i prosto jak Ty. Do Boga i do ludzi. Strzeż nas od ponurej powagi, która zabija ducha. Wyzwalaj w nas postawę wdzięczności, zdumienia i zachwytu Bożymi darami” (ks. Tomasz Jaklewicz). Tarnów, 19 marca 2018 r. ks. Józef Gaweł SCJ

8

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 8

2018-04-20 12:42:34


Żyj Ewangelią

…aby wasza radość była doskonała. por.

J 15, 11

O

dpowiedzią na głębokie pragnienie prawdziwej radości jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia, która jest dobrą nowiną. Cała Ewangelia, od zwiastowania i  słów: „Raduj się pełna łaski”, aż do słów w  Wieczerniku: „aby radość wasza była doskonała”, wyraża Bożą radość, „która przenika przez stare i odwieczne przygnębienie świata” – jak napisał Joseph Ratzinger – i  uczy prawdziwej radości. Dzięki fiat Maryi Chrystus przyszedł na ziemię, aby przynieść radość wszystkim: rodzicom, dzieciom, rodzinom, chorym i starcom – całej ludzkości. Radość jest cechą charakterystyczną orędzia chrześcijańskiego i  głównym motywem Ewangelii. Ewangelia jest zaproszeniem do radości i wskazuje do niej drogę. 9

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 9

2018-04-20 12:42:34


Spraw, Panie, aby moje życie kształtowane przez Ewangelię Jezusa Chrystusa stało się dla świata świadectwem ewangelicznej radości. Oby ta radość nie była czymś nadzwyczajnym w moim życiu chrześcijańskim, ale jego stałym elementem. Boże, Radości nieogarniona, naucz mnie tak odczytywać słowa Ewangelii, aby były dla mnie zawsze dobrą nowiną! Udziel mi takiej mocy, abym przez trud życia wartościami Ewangelii napełniał swoje serce radością. Amen.

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 10

2018-04-20 12:42:34


Otwórz drzwi Duchowi Świętemu Duch Święty daje radość głęboką, pełną i trwałą, do której tęskni każde ludzkie serce. Człowiek jest istotą stworzoną do radości, nie do smutku. św. Jan Paweł II

P

an Jezus, żegnając się ze swymi uczniami, wzywa ich do radości. Zachęca, aby przezwyciężyli uczucie smutku z powodu Jego odejścia do Ojca, bo to odejście jest warunkiem przyjścia zapowiedzianego Ducha Świętego. Jego darem dla uczniów będzie pełnia radości. To właśnie Duch Święty będzie wzbudzał w sercach uczniów tę radość, którą miał Jezus, a której źródłem jest wierność miłości pochodzącej od Ojca. To On, który jest radosną i uszczęśliwiającą miłością Ojca i Syna, będzie obdarzał wszystkich uczniów Jezusa darem swojej radości.

„Duchu Święty, Ty swą Osobą wyrażasz radość ogromną, płynącą ze zjednoczenia Ojca i Syna; udzielaj nam tej Bożej radości. Spraw, aby w nas była Twoja niewyczerpana radość; 11

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 11

2018-04-20 12:42:34


niech zagarnie i napełni wszystkie zakątki naszego serca… Pomagaj nam promieniować Twoją radością wśród ludzi i dawać światu radosne świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Amen” (modlitwa o. J. Galota SI).

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 12

2018-04-20 12:42:34


Poznaj Jezusa

Jeżeli my nie będziemy głosić radości, która płynie z poznania Jezusa, wołać będą kamienie naszego miasta, ponieważ jesteśmy ludem Paschy i naszą pieśnią jest Alleluja. św. Jan Paweł II

R

adość wynika z poznania Jezusa. Papież Franciszek mówi nam, że „aby poznać Jezusa, trzeba przy Nim być na co dzień”. Każdego dnia trzeba Go poznawać, czytając Ewangelię i Katechizm, rozmawiając z Nim na modlitwie i naśladując Go w swoim życiu. Jezus jest zwycięzcą. Przebacza grzechy, wyzwala od smutku i wewnętrznej pustki, podnosi z kolan, daje nadzieję i prowadzi do zbawienia. Za św. Augustynem proszę: Panie, daj mi poznać Ciebie! Tylko poznając Ciebie, Jezu Chryste, mogę być szczęśliwy i radosny. Wiem, że tylko wtedy mogę głosić innym radość poznania Ciebie, życia w zjednoczeniu z Tobą i szczęścia, które niesie życie zakorzenione w Tobie. Amen. 13

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 13

2018-04-20 12:42:34


Zaproś Boga do swego serca

Bóg jest pierwszym źródłem radości. bł. Paweł VI

C

złowiek doznaje prawdziwej radości wtedy, gdy posiada Boga, poznaje Go i kocha jako najwyższe dobro. W duszy, w której mieszka Bóg, znajduje się źródło radości. Psalmy w wielu miejscach uczą, że źródłem szczęścia i radości jest przyjaźń z Bogiem i doświadczenie Jego dobroci.

Pozwól, Boże, Ciebie spotkać, pozwól Ciebie posiadać w sercu, aby moja radość była pełna, abym rozradowany Tobą i w Tobie mógł nieść tę radość innym. Amen.

14

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 14

2018-04-20 12:42:34


Korzystaj z sakramentów

Nie ma chrześcijanina, który idzie sam. Jezus włączył się w pielgrzymowanie swego ludu. papież Franciszek

J

esteśmy chrześcijanami. Chrystus włączył nas do wspólnoty Kościoła i dał nam sakramenty, przez które udzielane jest nam życie Boże. Przemawia do nas przez swoje Słowo. Jesteśmy Jego ludem. Pan chce, abyśmy mieli jedno serce i jednego ducha, prawdziwie się miłowali, cieszyli się i dostąpili zbawienia.

Dziękuję Ci, Dobry Boże, za dar chrztu świętego, przez który stałem się Twoim dzieckiem. Z radością chcę uczestniczyć we wszystkich sakramentach, które zbliżają mnie do Ciebie, i oczekiwać spotkania z Tobą w wieczności, które zapoczątkowałeś, czyniąc mnie chrześcijaninem. Amen.

15

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 15

2018-04-20 12:42:35


Uczestnicz w Eucharystii

Codziennie jednomyślnie gromadzili się w świątyni, łamali chleb po domach, a pokarm przyjmowali z radością i prostotą serca. Dz 2, 46

P

ierwsi chrześcijanie radowali się w Panu zwłaszcza w czasie „łamania chleba”, czyli na Eucharystii. Wtedy doświadczali obecności zmartwychwstałego Jezusa. Ta radość i prostota serca świadczą o atmosferze, w jakiej żyli. Była ona owocem głębokiej wiary i modlitwy. Kościół zachęca nas wszystkich do powrotu do tej atmosfery radości, ukazanej w życiu pierwszych wyznawców Chrystusa. Każde uczestnictwo w Eucharystii powinno umacniać nas w tej radości i wzajemnej miłości, bo Eucharystia jest darem, jaki Jezus czyni z samego siebie. W ten sposób okazuje nam też, że nadal nas miłuje, „aż do końca”. Ofiaruje On swoje Ciało i przelewa swoją Krew za zbawienie świata. „Prawdziwą radością jest rozpoznanie, że Pan pozostaje pośród nas jako wierny towarzysz naszej drogi. Życzmy sobie 16

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 16

2018-04-20 12:42:35


nawzajem, byśmy szli napełnieni radością i podziwem ze spotkania ze świętą Eucharystią” – mówił papież senior Benedykt XVI. Panie Jezu Chryste, który dajesz mi siebie w Eucharystii, wlej w moje serce taką radość z przyjmowania Ciebie, abym z radością świadczył o Twej obecności we mnie. Niech każde uczestniczenie we Mszy św. będzie źródłem wiary, nadziei i miłości. Amen.

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 17

2018-04-20 12:42:35


Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Żyj Ewangelią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Otwórz drzwi Duchowi Świętemu . . . . . . . . . . 11 Poznaj Jezusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zaproś Boga do swego serca . . . . . . . . . . . . . . . 14 Korzystaj z sakramentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Uczestnicz w Eucharystii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Świętuj niedzielę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Uwierz w zwycięstwo zmartwychwstałego Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bądź człowiekiem Wielkanocy . . . . . . . . . . . . . . 21 Podążaj za Jezusem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Bądź jak uczniowie z Emaus . . . . . . . . . . . . . . . 24 Głoś, że Jezus żyje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Żyj w zgodzie z sumieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 93

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 93

2018-04-20 12:42:36


Zaprzyjaźnij się z Maryją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naśladuj Matkę Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bierz przykład ze świętych . . . . . . . . . . . . . . . . . Wsłuchuj się w nauczanie Kościoła . . . . . . . . . . . Ewangelizuj uśmiechem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiewaj na cześć Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwielbiaj Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bądź chrześcijaninem, który smakuje życie . . . . . Uwierz, że jesteś ważny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czyń dobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciesz się, że Bóg cię kocha . . . . . . . . . . . . . . . . . Poznaj, czym jest miłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kochaj naprawdę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pielgrzymuj z miłością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bądź człowiekiem nadziei . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pragnij tego, co najpiękniejsze . . . . . . . . . . . . . . . Odkryj radość prawdziwą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proś o radość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bądź spontaniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieś radość innym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciesz się rzeczami małymi . . . . . . . . . . . . . . . . . Wychowuj do radości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uśmiechaj się do ludzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odkryj siłę śmiechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miej poczucie humoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bądź pogodny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomagaj bliźnim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieś radość cierpiącym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bądź darem dla innych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bądź optymistą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie zamartwiaj się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 29 31 33 35 37 39 41 43 44 45 46 47 48 49 51 53 55 56 58 60 62 64 66 68 70 71 73 74 76 78

94

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 94

2018-04-20 12:42:36


Miej odwagę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bądź wdzięczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staraj się o pokój serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Żyj w przyjaźni z innymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bądź szczęśliwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie zniechęcaj się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachwycaj się pięknem świata . . . . . . . . . . . . . . . Żyj dniem dzisiejszym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 95

79 81 82 84 86 88 89 90

2018-04-20 12:42:36


KS. JÓZEF GAWEŁ – sercanin, były przełożony Polskiej Prowincji Księży Sercanów, były ojciec duchowny i wychowawca kleryków oraz długoletni magister nowicjatu. Obecnie rekolekcjonista osób konsekrowanych, moderator sercańskiej wspólnoty świeckich, autor wielu książek i  artykułów o  radosnym chrześcijaństwie, pobożności i duchowości oraz życiu konsekrowanym.

920A_Zaproszenia do radosci1.indd 96

2018-04-20 12:42:36


Zaproszenia do radości  

Swoisty motywator, przypominający nam o potrzebie radości, jej sile i wpływie na ludzkie życie. Autor, jak na kapłana z kilkudziesięcioletn...

Zaproszenia do radości  

Swoisty motywator, przypominający nam o potrzebie radości, jej sile i wpływie na ludzkie życie. Autor, jak na kapłana z kilkudziesięcioletn...