Un milió d'ostres dalt de la muntanya

Page 1Anem a passejar. Acompanya’m. Mira al teu voltant. Què veus? D’acord. És clar. Qui no veuria l’os, i els cérvols? Suposo que també has vist el picot, la salamandra i l’Homo sapiens amb la boina. Però no tenen gaire a veure amb el que explicarem. Continuem una mica més.


I ara? Ho veus? Caram! És veritat! Un núvol en forma de balena! Però no. No és això. Que els núvols no ens emboirin la vista!I ara? Ja veus per on va la cosa? Bé, sí. Hi ha un bosc. És bonic. És a la tardor. Molt bucòlic. I un tractor al camp. Sí. El rierol és una meravella. Au, va, continuem, continuem, que tenim poques pàgines per explicar una cosa al·lucinant.
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.