Religió Catòlica ESO i Batxillerat

Page 1

Religió Catòlica

ESO BA

Qui té el codi té la clau

LOMLOE

ÍnDEX

Codi obert

ESO

Material de l’alumnat Material del docent claus del projecte recursos de l’alumnat recursos del docent avaluació competencial el llibre de l’alumnat. Pas a pas

BA

Material de l’alumnat i del docent claus del projecte recursos de l’alumnat i del docent avaluació competencial el llibre de l’alumnat. Pas a pas

eCasals, el nostre entorn virtual d’aprenentatge

Avaluació competencial. Pas a pas

Qui té el codi té la clau

ESO Lengua caste LL ana y Literatura 2 ESO Lengua caste LL ana y Literatura
3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 20 22

Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que componen la proposta educativa d’editorial casals i és, alhora, l’expressió de la voluntat d’estar oberts al món, un món que canvia amb celeritat i ens anima a obrir la ment a nous reptes. Des d’aquesta perspectiva, posem a disposició de la comunitat educativa les eines necessàries per dotar el nostre jovent d’habilitats útils que desenvolupin al màxim el seu potencial i talent en un context d’igualtat d’oportunitats. es tracta d’oferir-los el codi que els permeti interpretar la realitat, estimular el sentit crític, participar en la construcció del seu futur i créixer com a persones autònomes, més lliures i, per tant, més felices. Què aportem a les aules per afrontar aquest repte? aquests són els eixos cabdals de Codi obert que proposem per al vostre centre:

· Un aprenentatge competencial, autònom, significatiu i reflexiu. una formació integral centrada en el desenvolupament de les competències clau per tal que, acabada l’esO, els nostres joves tinguin el perfil competencial que es demana per vèncer satisfactòriament els reptes que se’ls presentaran en el futur.

· Una educació per al desenvolupament sostenible i la ciutadania global. Fomentar el desenvolupament sostenible mitjançant contextos d’aprenentatge centrats en el que estableix l’agenda 2030. amb vista a aconseguir un món més pacífic, tolerant, segur i sostenible, que ens faci conscients de les conseqüències que les nostres accions quotidianes tenen sobre el conjunt del planeta, tant sobre l’entorn natural com social.

· L’avaluació competencial. La LOMLOe estableix uns criteris d’avaluació que permeten mesurar el grau de consecució de les competències específiques pròpies de cada matèria i el desenvolupament d’unes competències clau que es valoren a través dels descriptors operatius del perfil de sortida. el treball que hem fet a casals ha consistit a connectar les competències específiques i els criteris d’avaluació amb les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat a partir d’evidències basades en l’acompliment de determinades tasques o activitats, que permeten una valoració qualitativa del progrés de l’alumnat i posen de manifest les seves fortaleses i debilitats.

· Unes habilitats per a la vida. els estudis sobre neuroeducació, que ens permeten detectar les pràctiques idònies que asseguren un aprenentatge significatiu, ens indiquen com en són, d’importants, l’atenció, la memòria, l’emoció i les funcions executives, i estableixen quines habilitats per a la vida s’han d’estimular per garantir el desenvolupament ple de la personalitat i l’èxit en la vida.

· Competència digital. La digitalització de les aules sembla una realitat que s’imposa a tot el món i, si pensem en les escoles del futur, en serà un element indiscutible, ja que els nostres joves formen part activa d’aquest món digital. el desenvolupament de la competència digital no comprèn només el domini dels dispositius i de les aplicacions, sinó que implica també l’ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’assolir els objectius relacionats amb la feina, l’aprenentatge, l’ús del temps lliure, la inclusió i la participació en la societat.

en definitiva, Codi obert és un projecte pensat per als nostres joves, ciutadans del demà, per a la dinàmica contemporània de l’aula i per acompanyar-vos a vosaltres, els educadors, pilars imprescindibles de l’educació.

Perquè qui té el codi per desxifrar el coneixement, té la clau del futur.

3

religió Catòlica 1

Llibre de l’alumne isBn paper: 978-84-218-7425-7 isBn digital: 978-84-218-7732-6

religió Catòlica 2

Llibre de l’alumne isBn paper: 978-84-218-7427-1 isBn digital: 978-84-218-7734-0 NOVETAT!

religió Catòlica 3

Llibre de l’alumne isBn paper: 978-84-218-7429-5 isBn digital: 978-84-218-7736-4

religió Catòlica 4

Llibre de l’alumne isBn paper: 978-84-218-7431-8 isBn digital: 978-84-218-7738-8 NOVETAT!

ESO re L igi Ó cat ÒL ica M At E ri AL DE L’ALUM n At
tots els recursos de l’alumnat disponibles a on-line i off-line. Descarrega l’App eCasals Ar per accedir directament als recursos. Accedeix a una mostra digital Llibres aprovats per la Comissió Episcopal per a l’Educació i Cultura

religió Catòlica 1

Proposta didàctica isBn paper: 978-84-218-7579-7

religió Catòlica 2

Proposta didàctica isBn paper: 978-84-218-7581-0 NOVETAT!

religió Catòlica 3

Proposta didàctica isBn paper: 978-84-218-7583-4

religió Catòlica 4

Proposta didàctica isBn paper: 9978-84-218-7585-8 NOVETAT!

M At E ri AL DEL DOCE nt ESO re L igi Ó cat ÒL ica 5

C LAUS DEL P r O j EC t E

Experiència i acció com a innovació pedagògica ensenyem des de l’entorn de l’alumnat per mitjà de metodologies actives que permeten un aprenentatge útil i eficaç per al dia a dia.

Competència espiritual

Potenciem la capacitat de sortir d’un mateix per tal de perfeccionar-se, amb vista a l’encontre amb les altres persones, i fomentem la pràctica de la interioritat, especialment per obrir-se a l’encontre amb Déu.

Aprenentatge continuat i formatiu

Facilitem un aprenentatge amb itineraris de reforç i d’ampliació a partir d’una seqüència basada en la neuroeducació (Prepara’t – Millora – Posa’t a prova).

Més de mil recursos multimèdia amb diferents finalitats

Oferim recursos per completar i integrar els continguts, així com per suscitar l’interès i el diàleg activem les ganes d’aprendre a partir de recursos basats en el context de la realitat de l’alumnat.

Foment de la identitat religiosa de l’alumnat mitjançant el testimoniatge es presenten testimoniatges de joves d’avui dia i de sants de totes les èpoques com a referents que facilitin l’assimilació dels valors autènticament cristians.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

ESO re L igi Ó cat ÒL ica 6

el projecte de religió catòlica disposa de recursos multimèdia amb diferents finalitats:

• Vídeos, a l’inici de cada unitat didàctica, per facilitar l’actualització dels continguts estudiats en cursos anteriors.

• Àudios dels passatges bíblics que sustenten i complementen els continguts.

• Activitats interactives que faciliten l’assimilació i avaluació dels continguts, així com el desenvolupament de la competència.

• Vídeos amb testimonis de fe i exemples de superació personal.

• Enllaços a pàgines web per al reforç i l’ampliació dels continguts i la realització de les activitats.

• itinerari Prepara’t, Millora i Posa’t a prova per facilitar un aprenentatge continu i formatiu.

• textos per completar i integrar els continguts, i per suscitar l’interès i el diàleg.

Prepara’t Per activar els coneixements previs. Millora Per ampliar els coneixements.

Posa’t a prova Per consolidar la competència.

• Vídeos interactius que inclouen activitats per consolidar els continguts impartits.

Consulta una mostra dels recursos digitals que complementen el projecte educatiu.

ESO RELIGIÓ CATÒLICA 7 r ECU r SOS DE L’ALUM n At

el docent disposa dels documents didàctics següents:

Programació de curs. Desenvolupament de les unitats didàctiques:

• Orientacions didàctiques, que incorporen:

– estratègies de neuroeducació.

– itineraris de personalització de l’aprenentatge.

– Objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030.

• Programació d’aula.

• Solucionari.

Propostes d’exàmens trimestrals i d’unitat per competències específiques i criteris d’avaluació, connectant amb els descriptors del perfil de sortida de l’alumnat. rúbriques d’avaluació. Descripció i finalitat dels recursos digitals.

taula de qualificacions de l’alumnat avaluació competencial

consulta l’itinerari de l’avaluació competencial a les pàgines 22-23 del catàleg.

ESO re L igi Ó cat ÒL ica 8 r ECU r SOS DEL DOCE nt
QR podràs accedir a la nostra
on
avaluació
Estem convençuts que la nostra proposta t’ajudarà en la teva tasca com a docent! AVALUACIÓ COMPETENCIAL Llengua catalana i Literatura Música Matemàtiques Tecnologia i Digitalització Lengua por tareas Biologia i Geologia Religió Catòlica Cultura clàssica i Llatí Educació en valors cívics i ètics Lengua castellana y Literatura Física i Química Plàstica, Visual i Audiovisual ESO Lengua castellana y Literatura Història del
contemporani Religió Catòlica Llengua catalana i Literatura Física i Química Filosofia Història de
Història de l’art Matemàtiques Economia Llatí Dibuix tècnic BAtXiLLErAt ESO re L igi Ó cat ÒL ica 9
Coneix els avantatges d’avaluar per competències amb el projecte educatiu Codi Obert de l’editorial Casals. et facilitem les eines i els recursos necessaris per fer l’avaluació competencial del teu alumnat i t’acompanyem en aquest procés d’avaluació al llarg del curs. Amb aquest codi
web,
trobaràs tutorials sobre l’
competencial i, si ho necessites, podràs sol·licitar una sessió formativa personalitzada.
món
la Filosofia

1. Prepara’t / Obre els ulls

Presentació de la ruta que permetrà l’assoliment de les competències i la preparació de l’alumnat mitjançant l’actualització de coneixements i d’una reflexió inicial.

Actualització dels coneixements previs

la unitat

Se susciten interrogants que desperten l’interès de l’alumnat

4. Desperta la raó

experiència d’aprenentatge personal i col·laboratiu respon a un mètode ordenat, compost de tres moments, que permet l’aprenentatge progressiu i la integració de continguts, actituds i destreses.

Experiència inicial que permet connectar la veritat revelada amb la vida Exposició clara i succinta dels continguts

5. Descobreix la seva presència

Activitats per a la integració progressiva de continguts i competències

Permet, per una banda, vincular els continguts estudiats amb les realitats litúrgiques, valorant-ne la importància en la vida cristiana; i, per l’altra, descobrir com els valors evangèlics són a l’arrel de la nostra cultura.

Activitat per descobrir les relacions entre fe i cultura

Presenta un símbol o signe amb el qual l’Església dona culte a Déu i santifica els fidels

ESO RELIGIÓ CATÒLICA 10 E L LL i B r E DE
L’ALUM n At. PAS A PAS
Esquema gràfic de

2. Connecta el cor testimoni de vida d’una persona que ha sabut buscar respostes, amb l’ajuda de Déu, als interrogants suscitats a l’apartat anterior.

3.

Paraula

6.

ESO RELIGIÓ CATÒLICA 11 E L LL i B r E DE L’ALUM
At. PAS A PAS
n
Escolta la seva
Lectura i anàlisi de textos bíblics perquè l’alumnat descobreixi que Déu il·lumina l’experiència humana a través de la seva Paraula.
text,
El vídeo contextualitza el text: el llibre al qual pertany, el gènere literari... Desenvolupament de la capacitat de
amb una
justa
Compromet-te Permet advertir com l’Evangeli il·lumina els principals desafiaments que es presenten actualment i assumir actituds actives davant d’aquests
vídeo i activitats que inciten a reflexionar sobre la pròpia vida
compromís
societat
i sostenible Activitats estructurades per fer possible la lectura comprensiva del text bíblic textos del Magisteri que orienten l’existència, la convivència social i les relacions amb la Creació Accedeix a l’índex de continguts

eligió Catòlica

RELIGIÓ CATÒLICA

Libro del alumnado isBn papel: 978-84-218-7481-3 isBn digital: 978-84-218-7785-2

RELIGIÓ CATÒLICA

Propuesta didáctica isBn: 978-84-218-7644-2

BA re L igi Ó cat ÒL ica 14 M At E ri AL DE L’ALUM n At i DEL DOCE nt
todos los recursos del alumno disponibles en on-line y off-line. Descarga la App eCasals Ar para acceder directamente a los recursos.
Accedeix a una mostra digital Llibre aprovat per la Comissió Episcopal per a l’Educació i Cultura

C LAUS DEL P r O j EC t E

El mètode Catholic Voices

aquest mètode promou l’escolta i el diàleg, a la vegada que busca la comprensió de les crítiques. Busquem nous mètodes per a millorar la transmissió de la fe cristiana.

Cerca d’un diàleg autèntic amb la cultura del nostre temps s’ofereixen claus d’interpretació que donin sentit a la vida de l’alumnat i als nous desafiaments que el nostre món planteja, permetent el desenvolupament de la identitat cristiana i l’exercici d’una ciutadania activa, crítica i responsable.

Empoderem l’alumnat amb un sentit d’iniciativa i creativitat Fomentem la creativitat i una relació activa amb els valors cristians.

Situem l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge. Personalitzem l’aprenentatge mitjançant les tiC.

– Facilitar la comprensió dels continguts.

– Potenciar l’autonomia de l’alumnat.

– Activar les ganes d’aprendre.

– Fomentar el judici crític, ètic i estètic.

Exposició rigorosa

Presentem una exposició raonada i cuidada dels continguts curriculars.

Avaluació competencial Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

BA re L igi Ó cat ÒL ica 15

rECUrSOS DE L’ALUMnAt

L’alumnat disposa dels recursos següents:

• Vídeos amb testimonis de fe i superació de persones del nostre temps.

rECUrSOS DEL DOCEnt

el docent disposa dels documents didàctics següents:

Programació de curs. Desenvolupament de les unitats didàctiques:

• Orientacions didàctiques, que incorporen:

– estratègies de neuroeducació

– itineraris de personalització de l’aprenentatge

– Objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030 • Programació d’aula. • Solucionari.

• textos d’entrevistes, notícies i articles per suscitar l’interès i el diàleg.

• textos del Magisteri de l’Església sobre aspectes concrets dels temes tractats.

• Enllaços a pàgines web per ampliar o consolidar els continguts.

• itinerari Prepara’t, Millora i Posa’t a prova per facilitar un aprenentatge continu i formatiu.

Prepara’t Per activar els coneixements previs.

Millora Per ampliar els coneixements.

Posa’t a prova Per consolidar la competència.

Consulta

Propostes d’exàmens trimestrals i d’unitat per competències específiques i criteris d’avaluació, connectant amb els descriptors del perfil de sortida de l’alumnat. rúbriques d’avaluació. Descripció i finalitat dels recursos digitals.

taula de qualificacions de l’alumnat

consulta l’itinerari de l’avaluació competencial a les pàgines 22-23 del catàleg.

BA re L igi Ó cat ÒL ica 16 rECU r SOS DE L’ALUM n At i DEL DOCE nt
mostra dels recursos
una
digitals que complementen el projecte educatiu.
Coneix els avantatges d’avaluar per competències amb el projecte educatiu Codi Obert de l’editorial Casals. et facilitem les eines i els recursos necessaris per fer l’avaluació competencial del teu alumnat i t’acompanyem en aquest procés d’avaluació al llarg del curs. Amb aquest codi QR podràs accedir a la nostra web, on trobaràs tutorials sobre l’avaluació competencial i, si ho necessites, podràs sol·licitar una sessió formativa personalitzada. Estem convençuts que la nostra proposta t’ajudarà en la teva tasca com a docent! AVALUACIÓ COMPETENCIAL Llengua catalana i Literatura Música Matemàtiques Tecnologia i Digitalització Lengua por tareas Biologia i Geologia Religió Catòlica Cultura clàssica i Llatí Educació en valors cívics i ètics Lengua castellana y Literatura Física i Química Plàstica, Visual i Audiovisual ESO Lengua castellana y Literatura Història del món contemporani Religió Catòlica Llengua catalana i Literatura Física i Química Filosofia Història de la Filosofia Història de l’art Matemàtiques Economia Llatí Dibuix tècnic BAtXiLLErAt BA re L igi Ó cat ÒL ica 17

L’ALUM n At. PAS A PAS

1. Prepara’t relació dels coneixements, capacitats i actituds que es desenvoluparan al llarg de la unitat, i actualització de coneixements previs

Orientació per a l’assoliment de les competències clau

Accés a les fonts essencials del Magisteri sobre els temes de la unitat

Suscitar interès pel tema i introduir alguns coneixements previs

4. reformulació del debat

tercer pas per a la reformulació del problema, per trobar enfocaments nous i millorar les maneres de comunicar la fe.

Pregunta desafiadora que es reformularà en el text

Aplicació del tercer pas del mètode Catholic Voices

BA RELIGIÓ CATÒLICA 18 EL LL i B r E DE

2. Arguments per al debat

Primer pas per a una bona comunicació de la fe del mètode Catholic Voices: conèixer i valorar el context i com s’ha anat transformant el debat sobre la temàtica tractada en la unitat.

3. Preguntes desafiadores

segon pas per a entendre el punt de vista de qui qüestiona l’església, i buscar i trobar els valors positius que s’amaguen després de la seva crítica.

5. Activitats de síntesi

tres

BA RELIGIÓ CATÒLICA 19 EL LL i B r E DE L’ALUM
n At. PAS A PAS
Comprensió de la crítica
postura
Activitats
l’aprenentatge
i
Aplicació del primer pas del mètode Catholic Voices
Aplicació del
pas del mètode Catholic Voices Accedeix a l’índex de continguts
tipus d’activitats que permeten aprofundir en els continguts, trobar enfocaments nous i millorar les maneres de comunicar la fe.
a la
de l’Església
que permeten
actiu
col·laboratiu Coneixement de la sensibilitat i el context en el qual sorgeix el dilema tractat
Valors positius que s’amaguen després de la crítica
segon

,

el nostre entorn virtual d’aprenentatge

eCasals és l’espai personal del docent on se situen tots els recursos, continguts i eines digitals del projecte codi Obert LOMLOe

La plataforma està dissenyada per tal de facilitar l’ensenyament i l’aprenentatge a l’entorn virtual.

Generador de tasques crea tasques a partir de les activitats disponibles al llibre de l’alumnat i a la proposta didàctica. atén la diversitat de la teva aula assignant tasques de forma individual. també pots crear activitats pròpies amb l’editor.

Qualificacions

Pots visualitzar, avaluar i comentar els resultats de l’alumnat. també pots exportar-ne els resultats amb excel.

Descobreix-ne les funcionalitats!

Activitats i recursos de la unitat

totes les activitats del llibre resolubles en format digital (autoavaluables i de resposta oberta) i els recursos multimèdia organitzats per unitat.

Ajuda i contacte Manuals i tutorials amb els temes d’ajuda més freqüents, contacte amb el servei de suport tècnic i assessoria digital.

En l'entorn virtual eCasals hi trobaràs els recursos per a ESO i Batxillerat.

Ens integrem!

• Permet compartir el contingut a Google Classroom i Microsoft teams

• els llibres i els recursos estan disponibles per a la plataforma Blinklearning amb les seves pròpies funcionalitats.

App eCasals off-line

accedeix al teu llibre digital per mitjà de l’ordinador o de qualsevol dispositiu mòbil sense la necessitat de disposar de connexió. Disponible per als sistemes android, iO Windows i chromebook.

eCasals
integració compatible amb les principals plataformes EVA. admet el protocol Marsupial i Lti.

Avaluació competencial

selecciona les competències específiques que vulguis avaluar, els criteris d’avaluació associats i els descriptors del perfil de sortida. assigna les activitats corresponents al teu alumnat i genera informes amb els seus resultats i el nivell de competència que han adquirit.

NOVETAT LOMLOE!

Mur del grup espai de comunicació entre el professorat i l’alumnat, on també pots publicar contingut digital.

Grup i alumnes treballa amb el teu alumnat a través de la plataforma creant tots els grups que necessitis. gestiona’n els usuaris i contrasenyes i consulta el registre d’activitat de cadascun d’ells.

Digiteca

accedeix al cercador de recursos vinculats a la matèria. Filtra per paraules, llibre o tema i descobreix tots els continguts multimèdia.

Carpeta del professorat

espai que et permet incorporar i compartir recursos propis. afegeix els teus materials en qualsevol format i consulta’ls quan els necessitis.

Prova una demo!

et convidem a provar totes les funcionalitats del portal. accedeix a ecasals.net/demo i escull el teu llibre.

• servei personalitzat d’assessorament i suport tècnic dels nostres materials i recursos.

• Formació personalitzada de l’entorn digital.

• Webinars formatius a càrrec dels nostres assessors digitals

• estem a la teva disposició a docencia@editorialcasals.com

eCasals
t’acompanyem en el teu procés digital!

1. El material de referència

Per tal de facilitar l’avaluació, el docent té accés a material creat per a cada assignatura i comunitat autònoma.

rúbrica dels descriptors del perfil de sortida Criteris d’avaluació Sabers bàsics indicadors d’acompliment

4. La prova escrita

La proposta didàctica conté una prova escrita per a cada trimestre amb el material necessari perquè sigui avaluada per competències.

La rúbrica proporciona una avaluació qualitativa perquè l’alumnat pugui progressar.

5. L’avaluació

trimestral a cada trimestre el docent registra l’avaluació de les unitats didàctiques i de la prova escrita en dos documents.

Avaluació per competències específiques amb una proposta de distribució de percentatges.

Avaluació per competències clau.

AvA lu A ció competenci A l. pA s A pA s eso  |  BA RELIGIÓ CATÒLICA 22

2. Doble avaluació: de competències específiques i de competències clau a partir del material de referència, el docent avalua amb les evidències (activitats) que ofereix l’editorial.

3. Avaluació unitat per unitat

Per a cada unitat didàctica oferim: 1. la programació d’aula amb les competències específiques de cada sessió; 2. les rúbriques de les competències específiques associades a les evidències (activitats) de cada unitat, connectades amb els descriptors del perfil de sortida.

Programació d’aula

Quadre sinòptic per a les activitats de creació pròpia que connecta els descriptors operatius i les competències específiques.

Els indicadors d’acompliment connecten les competències específiques i els descriptors del perfil de sortida.

Competències específiques: rúbriques (avaluació qualitativa)

6. Avaluació final de competències

Quan ja s’ha avaluat cada trimestre, es registra l’acumulat de l’avaluació en dos documents.

Accedeix a l’avaluació competencial de la teva comunitat autònoma.

AvA lu A ció competenci A l. pA s A pA s eso  |  BA RELIGIÓ CATÒLICA 23
El nou projecte educatiu d’Editorial Casals Atenció al client tel. 902 107 007 tel. 932 449 550 casals@editorialcasals.com ecasals.cat Contacta amb el teu delegat comercial per sol·licitar mostres. Qui té el codi té la clau accedeix a ecasals.cat/demo i prova una demo. Segueix-nos a: @editorialcasals src2301