Page 1

IÓ LÀ IC TA ED CA EN

MATEMÀTIQUES ESO 2012-2013


2 02

ÍNDEX ESO Claus del Projecte

pàg. 4

Material per a l’alumne

pàg. 5

Material per al professor Proposta didàctica Adaptació curricular DVD del professor

pàg. 6-7

Índex de continguts

pàg. 8-12


03

novetat per al curs 2012-2013 els teus

recurs

www.eca

os digita

ls a:

sals.net/a

lumnes/m

atematiq

ues4eso

MAteMàtiqueS 2

/matematiques2eso

CAT.indd

Antonio He

rnández,

MateMàt

MateMàtiques 2 Mates 4

Miquel Alb ertí, André s Aragon Bartolom eses, Anton é Luque, Ricard A. Rovira, Llu i Bancells, Albert Bosch, Fe ís Sabater rnando Ga , Juan A. Ysern rcía,

iques 4

Miquel Albertí, Andrés Aragoneses, Antoni Bancells, Albert Bosch, Fernando García, Antonio Hernández, Bartolomé Luque, Ricard A. Rovira, Lluís Sabater, Juan A. Ysern

MateMàt iques 4

1

30/11/10 13:07:29 30/11/10

MATERIAL COMPLEMENTARI

www.ecasals.net

Reforç de matemàtiques Exercicis i problemes

Portal de recursos educatius i llibres digitals d’Editorial Casals

pàg. 13

13:34:49

pàg. 14-15


4 04

ESO CLAUS DEL PROJECTE adaptació curricular Aprèn el que és bàsic: quadern per al professor en format fotocopiable per atendre la diversitat de l’aula.

Unitat 1 • Els nombres naturals

Unitat 4 • Les fraccions

Suma i resta de nombres naturals

Els nombres fraccionaris

7. Fes les sumes següents, completant els dibuixos i les operacions com a l’exemple: +

a7+2=9

Unitat 11 • Perímetre i àrea

Àrea dels paral·lelograms

1. Una fracció és un nombre representat com el quocient entre dos nombres enters, en què el denominador indica en quantes parts s’ha dividit una cosa i el numerador indica quantes d’aquestes parts s’han de tenir en compte.

=

Unitat 13 • Probabilitat

Diagrames d’arbre

7. Calcula l’àrea de les figures següents: a

b

c

12. Imagina’t que tens una urna que conté 2 boles blanques i 3 boles negres. En treus 2 boles de cop (que és el mateix que treure’n una, deixar-la a fora i després treure’n l’altra).

d

Completa el diagrama d’arbre següent de tots els resultats possibles (tingues en compte que quan has tret una bola, a l’urna hi ha una bola menys).

Observa l’exemple i indica quina fracció representen les porcions següents: a =

b 12 +

+

c

e

6 8

=

c

+ 11 = 20

+6=

+

=

+

=

b

d

f

resultat

probabilitat

BB

2/5 · 1/4 = 2/20

B 2/5

8. Fes:

d

B

1/4

6 unitats

3/4

a Dibuixa un quadrat de 2 cm de costat i un altre de 4 cm. b Troba el perímetre i l’àrea d’aquests quadrats.

N B

3/5

N N

2. Observa l’exemple i indica quin és el numerador i quin el és denominador de les fraccions anteriors. d

:

.

b

:

.

e

:

.

c

:

.

f

:

.

a

a Completa el diagrama següent i troba la probabilitat que el menor dels dos sigui un 3.

b 12 −

=6

=

=

3. Per llegir una fracció, el numerador es llegeix com el nom del nombre, mentre que el denominador es llegeix de la manera següent: 2 → mitjos 7 → setens

c 24 − 11 =

3 → terços 8 → vuitens

=

4 → quarts 9 → novens

5 → cinquens 10 → desens

6 → sisens

Observa l’exemple i anomena les fraccions següents: 3 a → tres cinquens 5

d 19 −

1

=

=

b

9 → 4

1 c → 9 d

11 → 2

7 → e 3 f

9 → 5

8

a

b

a=4

03/08/11 16:09

GD_MATES_1_CATALA.indb 29

03/08/11 16:09

• Tractament clar, concís i sistemàtic dels conceptes, aplicant-los al seu torn a contexts reals amb sentit per a l’alumne. • Mostra infogràficament el paper de les matemàtiques en altres àmbits del coneixement.

a=7

b=9 b = 4,6

10. Calcula l’àrea de les figures següents: a

b

D = 24 cm

b = 18 cm

d = 12 cm a = 6 cm

1

03/08/11 16:10

menor

probabilitat

1

1/4 · 1/4 = 1/16

2 3 4 1

1/4 2

2

3

4

b Aprofitant el diagrama anterior, troba la probabilitat que la seva suma sigui 5 (hauràs de canviar la columna que diu menor i posar-hi suma).

91

GD_MATES_1_CATALA.indb 91

113

GD_MATES_1_CATALA.indb 113

03/08/11 16:11

5• Atén la diversitat de l’aula amb més

de 1.500 activitats de tot tipus i nivell, amb propostes de reforç, ampliació i consolidació. 6• Facilita a l’alumne l’avaluació del seu propi grau d’adquisició de coneixements. 7• Forma alumnes competents en l’ús

d’eines tecnològiques d’aplicació en l’àmbit matemàtic.

4• Facilita la tasca del professor, tot incidint

en l’adquisició de les competències comunicatives i en les habilitats necessàries per a la convivència.

c a = 14

b = 12

29

GD_MATES_1_CATALA.indb 8

1/4

9. Calcula l’àrea i el perímetre dels rectangles següents (mesures donades en cm): Editorial Casals • Material fotocopiable • Perímetre i àrea

a7−2=5

Editorial Casals • Material fotocopiable • Les fraccions

Editorial Casals • Material fotocopiable • Els nombres naturals

8. Fes les restes següents, completant els dibuixos i les operacions com a l’exemple:

Editorial Casals • Material fotocopiable • Probabilitat

6 : el numerador és 6 i el denominador és 8. 8

13. Tirem dos daus tetraèdrics, és a dir, de 4 cares numerades de l’1 al 4.

Amb recursos interactius integrats 8 a cada pàgina del llibre, actualitzats permanentment.

Projecte disponible en llibre digital


5 05

Material per a l’alumne NOVETAT CURS 2012-2013

els teus recursos digitals a:

1eso

MAteMàtiqueS 1

MAteMàtiqueS 2

Miquel Albertí, Andrés Aragoneses, Antoni Bancells, Albert Bosch, Fernando García, Antonio Hernández, Bartolomé Luque, Ricard A. Rovira, Lluís Sabater, Juan A. Ysern

Miquel Albertí, Andrés Aragoneses, Antoni Bancells, Albert Bosch, Fernando García, Antonio Hernández, Bartolomé Luque, Ricard A. Rovira, Lluís Sabater, Juan A. Ysern

MateMàtiques 1

MateMàtiques 2

www.ecasals.net/alumnes/matematiques2eso

Mates 2 CAT.indd 1

30/11/10 13:07:29

30/11/10 14:14:38

1 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4359-8

2 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4399-4

NOVETAT CURS 2012-2013

els teus recursos digitals a:

s3eso

MateMàtiques 3

MateMàtiques 4

Miquel albertí, andrés aragoneses, antoni Bancells, albert Bosch, Fernando García, antonio Hernández, Bartolomé Luque, Ricard a. Rovira, Lluís sabater, Juan a. Ysern

Miquel Albertí, Andrés Aragoneses, Antoni Bancells, Albert Bosch, Fernando García, Antonio Hernández, Bartolomé Luque, Ricard A. Rovira, Lluís Sabater, Juan A. Ysern

MateMàtiques 4

MateMàtiques 3

www.ecasals.net/alumnes/matematiques4eso

Mates 4 CAT.indd 1

3 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4360-4

30/11/10 13:34:49

30/11/10 13:09:19

4 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4822-7

Descobreix l’ÍNDEX de CONTINGUTS dels llibres a les pàgines 8-12 del catàleg. eso


6 06

MATERIAL PER AL PROFESSOR PROPOSTA DIDÀCTICA + ADAPTACIÓ CURRICULAR NOVETAT CURS 2012-2013 INCLoU Cd

INCLoU Cd

els teus recursos digitals a:

MateMàtiques 2

proposta didàctica

proposta didàctica

Miquel Albertí, Andrés Aragoneses, Antoni Bancells, Albert Bosch, Viky Frías, Fernando García, Antonio Hernández, Bartolomé Luque, María Molero, Ricard A. Rovira, Lluís Sabater, Adela Salvador, Juan A. Ysern, Nieves Zuasti

Miquel Albertí, Andrés Aragoneses, Antoni Bancells, Albert Bosch, Viky Frías, Fernando García, Antonio Hernández, Bartolomé Luque, María Molero, Ricard A. Rovira, Lluís Sabater, Adela Salvador, Juan A. Ysern, Nieves Zuasti

MateMàtiques 2

www.ecasals.net/professors/matematiques2eso MateMàtiques 1 www.ecasals.net/llibre/matematiques2eso

MateMàtiques 1

iques1eso 1eso

mates 2 CAT_profe.indd 1

9/12/10 16:05:45

1 ESO Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4880-7

9/12/10 16:06:49

2 ESO Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4882-1

Aprèn el que és bàsic, material d’adaptació curricular. • Quadern

per al professor en format fotocopiable per tal que els alumnes amb necessitats educatives especials puguin treballar els mateixos continguts del llibre de l’alumne a un nivell bàsic.

• Planifica

i ajusta els continguts seguint la metodologia del llibre de l’alumne.

• Inclou

un solucionari.


7 07

NOVETAT CURS 2012-2013 INCLoU DVD

INCLoU DVD

els teus recursos digitals a:

www.ecasals.net/professors/matematiques4eso MateMàtiques 3

ques3eso 3eso

MateMàtiques 4

www.ecasals.net/llibre/matematiques4eso

PRoPoStA DiDàCtiCA

Miquel Albertí, Andrés Aragoneses, Antoni Bancells, Albert Bosch, Ana Colera, Fernando García, Antonio Hernández, Bartolomé Luque, Maria D. Martí, Marta Polo, Ricard A. Rovira, Lluís Sabater, Adela Salvador, Federic Solanes, Juan A. Ysern

M. Albertí, A. Aragoneses, A. Bancells, A. Bosch, A. Colera, F. García, A. Hernández, B. Luque, M. D. Martí, M. Polo, R. A. Rovira, L. Sabater, A. Salvador, F. Solanes, J. A. Ysern

MateMàtiques 4

MateMàtiques 3

proposta didàctica

Mates 4 CAT PROFES.indd 1

3/12/10 14:39:37

3/12/10 14:37:59

3 ESO Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4884-5

4 ESO Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4886-9

DVD DEL PROFESSOR per a pissarra digital i ordinador

Un DVD específic per a cada curs amb tots els recursos per preparar i dinamitzar les teves classes.

MateMàtiques 1 proposta didàctica

Accés a la proposta didàctica en PDF integrada a cada unitat del llibre.

Recursos digitals off line

També els trobaràs a:

www.ecasals.net/professors/matematiques1eso www.ecasals.net/llibre/matematiques1eso

• Programacions.

Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

MateMàtiques 3 proposta didàctica Recursos digitals off line galeta mates 1 CAT_profe.indd 2

Accés als recursos digitals del llibre de l’alumne: a cada unitat del llibre, classificats en vídeos, àudios i clips (animacions multimèdia).

20/12/10 18:33:13

També els trobaràs a:

www.ecasals.net/professors/matematiques3eso www.ecasals.net/llibre/matematiques3eso Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual.

MateMàtiques 3 No s’autoritza la comercialització independent proposta didàctica d’aquest DVD.

Recursos digitals off line

També els a:

galeta mates 3 CAT_profe.indd 2 trobaràs

www.ecasals.net/professors/matematiques3eso www.ecasals.net/llibre/matematiques3eso

20/12/10 18:32:37

Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

MateMàtiques 3 proposta didàctica Recursos digitals off line galeta mates 3 CAT_profe.indd 2

També els trobaràs a:

20/12/10 18:32:37

www.ecasals.net/professors/matematiques3eso www.ecasals.net/llibre/matematiques3eso Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

galeta mates 3 CAT_profe.indd 2

20/12/10 18:32:37

• Desenvolupament de les unitats didàctiques: - Orientacions - Programació d’aula - Banc d’activitats: de reforç i d’ampliació - Avaluació - Solucionari • Avaluacions trimestrals i final. • Activitats de l’apartat Aprèn el que és bàsic. • Recursos digitals del llibre de l’alumne.

Recursos també disponibles a www.ecasals.net eso


08

1 ESO

Continguts

1.

Els nombres naturals. Suma i resta de nombres naturals. Multiplicació i divisió de nombres naturals. La potenciació. L’arrel quadrada

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

2.

El conjunt dels nombres enters. Suma i resta de nombres enters. Multiplicació i divisió de nombres enters. Potències i arrels de nombres enters

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

3.

Múltiples i divisors d’un nombre. Nombres primers i compostos: la descomposició. Criteris de divisibilitat. El màxim comú divisor i el mínim comú múltiple

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

4.

Els nombres fraccionaris. Treballar amb fraccions equivalents. Suma i resta de fraccions. Multiplicació de fraccions. Divisió de fraccions. Altres operacions

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

5.

Expressió dels nombres decimals. Les fraccions i els Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. nombres decimals. Operacions amb nombres decimals. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen Aproximació de nombres. Unitats i conversions monetàries

6.

Introducció a l’àlgebra

El llenguatge algebraic. Equacions de primer grau amb una incògnita. Resolució d’equacions de primer grau amb una incògnita. Determinació de l’expressió algebraica. Resolució de problemes

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

7.

Relacions entre magnituds. Proporcionalitat directa. Proporcionalitat inversa. Percentatges

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

8.

El sistema de coordenades cartesianes. Les funcions. Representació de funcions. La funció afí. Resolució de problemes mitjançant funcions

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

9.

Elements en el pla

Els elements del pla. Els angles. Mesura d’angles i temps: el sistema sexagesimal. Operacions amb angles. Operacions amb el sistema sexagesimal. Relacions entre angles i rectes

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

10.

Els polígons. Els triangles. Els quadrilàters. Els polígons regulars. La circumferència i el cercle. Les simetries

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

11.

Perímetre i àrea: el sistema mètric decimal. Àrea Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. dels paral·lelograms. Àrea del triangle i dels polígons Repte. Autoavaluació. Competències que sumen regulars. Àrea del trapezi. Àrea d’un polígon irregular. La circumferència i el cercle

12.

Estadística

Conceptes bàsics d’estadística. Les gràfiques estadístiques. Els paràmetres estadístics. Interpretació de gràfiques estadístiques

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

13.

Càlcul de probabilitats. La regla de Laplace. Diagrames d’arbre

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

Els nombres naturals

Els nombres enters

MATEMÀTIQUES

Pàgines finals

Divisibilitat

Les fraccions

Els nombres decimals

Proporcionalitat numèrica

Funcions i gràfiques

Figures planes. Simetria

Perímetre i àrea

Probabilitat TAC Solucionari


013 novetat curs 2012-2 2 ESO

Continguts

Pàgines finals

1.

El conjunt dels nombres enters. Operacions bàsiques amb nombres enters. Operacions combinades. Divisibilitat. El màxim comú divisor i el mínim comú múltiple

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

2.

Els nombres fraccionaris. Treballar amb fraccions equivalents. Operacions bàsiques amb fraccions. Potències i arrels quadrades de fraccions. Operacions combinades amb fraccions

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

3.

Els decimals i el sistema sexagesimal

Els nombres decimals. Conversió d’un nombre decimal Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. en fracció. Operacions amb nombres decimals. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen Aproximació de nombres. El sistema de numeració sexagesimal. Expressió complexa i incomplexa del sistema sexagesimal. Operacions en el sistema sexagesimal

4.

Les potències. Operacions amb potències. La notació científica. L’arrel quadrada

5.

El llenguatge algebraic. Monomis i operacions bàsiques Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. amb monomis. Polinomis i binomis de primer grau. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen Potències de binomis i identitats notables

6.

Conceptes bàsics d’àlgebra. Resolució d’equacions de primer grau amb una incògnita. Introducció als sistemes d’equacions. Resolució de problemes mitjançant equacions

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

7.

Relacions entre magnituds. Proporcionalitat directa. Proporcionalitat inversa. Proporcionalitat composta. Percentatges. Interès simple

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

8.

El sistema de coordenades cartesianes. Les funcions. Característiques generals d’una funció. La funció de proporcionalitat directa. La funció afí. Intersecció de funcions de primer grau. La funció de proporcionalitat inversa. Introducció a les funcions de segon grau

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

9.

Els triangles. El teorema de Pitàgores. Perímetre i àrea de figures planes. L’angle de les figures planes. Els mosaics

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

10.

Segments proporcionals. Aplicacions del teorema de Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Tales. Semblança de triangles. Semblança de polígons. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen Plànols i escales

11.

Volum, capacitat i densitat. Elements de la geometria de l’espai. Els poliedres. Els poliedres regulars. Els prismes. Les piràmides. Truncament i descomposició de poliedres

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

12.

Concepte de cos de revolució. El cilindre. El con. El tronc de con. L’esfera

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

13.

Conceptes bàsics d’estadística. Els gràfics estadístics. Els paràmetres estadístics. Conceptes bàsics d’atzar i probabilitat. Càlcul de probabilitats. Àlgebra de successos

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

Els nombres enters

Els nombres fraccionaris

MATEMÀTIQUES

09

Potències i arrels

Introducció a l’àlgebra

Les equacions

Proporcionalitat numèrica

Les funcions

Figures planes

Proporcionalitat geomètrica

Els poliedres

Els cossos de revolució

Estadística i probabilitat

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

TAC Solucionari

eso


10

3 ESO

Continguts

1.

Els nombres racionals i irracionals

Els nombres racionals i les fraccions. Conversió de nombres decimals en fraccions. Operacions amb nombres racionals. Els nombres irracionals

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

2.

Els nombres reals. Potències de nombres reals. Nombres molt grans o molt petits: la notació científica

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

3.

Les successions de nombres. Les progressions aritmètiques. Les progressions geomètriques

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

Els nombres reals. Potències i arrels

MATEMÀTIQUES

Pàgines finals

Les successions numèriques

4.

Monomis i operacions algebraiques. Els polinomis. Suma, producte i potenciació de polinomis. Divisió El llenguatge algebraic. Els polinomis de polinomis. Les identitats notables. Introducció a la descomposició en factors

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

5.

Les igualtats algebraiques. Les equacions de primer grau. Simplificació d’equacions de primer grau. Les equacions de segon grau. Resolució d’equacions de segon grau completes. Resolució de problemes

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

6.

Les equacions de primer grau amb dues incògnites. Els sistemes d’equacions. Els mètodes algebraics. Resolució de problemes amb sistemes de primer grau

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

7.

El concepte de funció. La funció lineal. Estudi de la funció polinòmica de primer grau. L’equació de la recta. L’equació de la recta i els sistemes d’equacions. Representació de la funció polinòmica de segon grau. Les funcions de proporcionalitat inversa. Interpretació de gràfiques

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

8.

Llocs geomètrics. Mediatriu i bisectriu. Punts i rectes notables dels triangles. El teorema de Tales. Semblança. Aplicacions del teorema de Tales en triangles rectangles

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

9.

Vectors del pla. Operacions amb vectors. Les Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. translacions. Els girs. Simetries en el pla. Els moviments Repte. Autoavaluació. Competències que sumen en el pla. Les homotècies. Mosaics i frisos

10.

Angles a l’espai. Els poliedres. La fórmula d’Euler. El teorema de Pitàgores a l’espai. Volum de prismes i piràmides. Cossos de revolució: cilindre i con. Simetria i semblança en els cossos geomètrics. L’esfera. El globus terraqüi

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

11.

Conceptes bàsics d’estadística. Gràfics estadístics. Paràmetres de centralització. Paràmetres de dispersió. Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica. Quartils. Estadística amb calculadora

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

12.

Conceptes bàsics d’atzar i probabilitat. La regla de Laplace. Introducció a la probabilitat condicionada. Definició axiomàtica de probabilitat. Tècniques de recompte. Atzar i probabilitat amb la calculadora

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

Equacions de primer i segon grau

Sistemes d’equacions

Funcions i gràfiques

Geometria del pla. Proporcionalitat geomètrica

Els moviments en el pla

Els cossos geomètrics. Geometria a l’espai

Estadística

Atzar i probabilitat TAC Solucionari


013 novetat curs 2012-2 4 ESO

Continguts

Pàgines finals

1.

El conjunt dels nombres. Representació dels nombres en la recta numèrica. Aproximacions i errors. Percentatges

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

2.

Potències de base real. Arrels de nombres racionals. La notació científica. Operacions amb radicals. Racionalització

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

3.

Semblança i escales. El teorema de Tales. Semblança de triangles i altres polígons. Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

4.

Els angles. Raons trigonomètriques d’un triangle rectangle. Relacions trigonomètriques. Aplicació de les raons trigonomètriques. Raons trigonomètriques d’un angle qualsevol. Teoremes del sinus i del cosinus

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

5.

Els vectors. Les equacions de la recta. Aplicacions de la geometria analítica. Càlcul de longituds i àrees en el pla. La circumferència i el cercle. Volum de cossos geomètrics

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

6.

Monomis i polinomis. Potències i identitats notables. Divisió de polinomis. Descomposició de polinomis en factors. Operacions amb fraccions algebraiques

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

7.

Les equacions. Operacions amb equacions de segon grau. Equacions irracionals i exponencials. Els sistemes d’equacions. Resolució de problemes mitjançant sistemes d’equacions

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

8.

Desigualtats i inequacions. Les inequacions polinòmiques i racionals. Sistemes d’inequacions de primer grau amb una incògnita. Inequacions i sistemes amb dues incògnites

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

9.

Les funcions. Punts de tall i continuïtat. Creixement i decreixement d’una funció. Simetria i periodicitat. La taxa de variació mitjana

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

10.

Funcions polinòmiques

Funcions de proporcionalitat i afins. La funció polinòmica de segon grau. Les funcions de proporcionalitat inversa. Resolució gràfica de sistemes d’equacions. Les funcions definides a trossos. Translacions i simetries en gràfiques de funcions

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

11.

Funcions trigonomètriques. Funcions exponencials. Inversa d’una funció. Les funcions logarítmiques

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

12.

Diagrames en arbre. Combinatòria. Nombres combinatoris

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

13.

Conceptes bàsics d’atzar i probabilitat. La regla de Laplace. Àlgebra d’esdeveniments. Probabilitat condicionada

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

14.

Conceptes bàsics d’estadística. Els paràmetres de centralització en variables contínues. Els paràmetres de dispersió en variables contínues. Els gràfics estadístics en variables contínues. Les distribucions bidimensionals. Núvol de punts i recta de regressió

Els nombres reals

Potències i arrels

MATEMÀTIQUES

11

Semblança

Trigonometria

Vectors, àrees i volums

Les expressions algebraiques

Equacions i sistemes

Les inequacions

Funcions i gràfiques

Funcions transcendents

Tècniques de recompte

Atzar i probabilitat

Estadística

Tot són matemàtiques. Això és bàsic. Activitats. Repte. Autoavaluació. Competències que sumen

eso


12

MATERIAL COMPLEMENTARI ESO-BATXILLERAT


13

REFORÇ DE MATEMÀTIQUES - ESO Quaderns amb breus resums de conceptes, exemples resolts i activitats per practicar, per a l’assignatura de reforç o bé com a material de repàs o quadern de vacances. Inclouen una separata amb el solucionari. Autors: A. Colera, L. Colera, V. Frías, N. Martín, S. Nagruk, M. Polo

Reforç de matemàtiques 1 ISBN 978-84-218-3330-8

Reforç de matemàtiques 2 ISBN 978-84-218-3331-5

Reforç de matemàtiques 3 ISBN 978-84-218-3332-2

Reforç de matemàtiques 4 ISBN 978-84-218-3333-9

EXERCICIS I PROBLEMES - BATXILLERAT Quaderns amb models d’exercicis i problemes resolts, procediments de resolució pas a pas i problemes proposats. Cada quadern inclou les solucions. Autors: R. Escofet, J. Culsan, J. Mercadé

Matemàtiques 1 Ciències i Tecnologia ISBN 978-84-218-3772-6

Matemàtiques 1 Humanitats i Ciències Socials ISBN 978-84-218-3773-3

Matemàtiques 2 Ciències i Tecnologia ISBN 978-84-218-4042-9

Matemàtiques 2 Humanitats i Ciències Socials ISBN 978-84-218-4044-3


14

www.ecasals.net PORTAL DE RECURSOS EDUCATIUS I LLIBRES DIGITALS D’EDITORIAL CASALS Tria la via que s’adeqüi millor a la realitat del teu centre educatiu: Opció 1

Navegació per carpetes i recursos

Alumne Tots els recursos digitals referenciats al llibre accessibles sense registre.

Professor • Programacions de totes les comunitats. • Proposta didàctica organitzada per unitats. • Solucionari. • Banc d’activitats. • Propostes d’avaluació.

Tots els recursos associats als teus llibres d’ESO en un espai únic.


15

Opció 2

Llibre digital Avantatges bàsics: • Visualització òptima en Pissarra Digital Interactiva (PDI), netbook, ordinador i tablet. • Àmplia oferta de recursos digitals especialitzats que s’amplien i actualitzen de manera constant. • Disponibles al llarg de tot el llibre, contextualitzats a cada pàgina. • Amb activitats autoavaluables vinculades a cada apartat. • Amb les solucions de les activitats dins el context de cada activitat. • Amb la proposta didàctica visual integrada. • Amb accés directe a les programacions de totes les comunitats. • Amb la possibilitat d’incorporar els teus recursos dins el context de cada apartat. Funcions socials: Tan sols per a alumnes amb llicència de llibre digital

• Organització en grups d’alumnes que permet seleccionar diferents activitats i recursos segons les teves necessitats. • Major rapidesa d’avaluació i seguiment de resultats. • Major enriquiment i personalització de l’ensenyament: un mur per a cada llibre de text i grup que et permetrà conversar amb els teus alumnes i compartir-hi els recursos.


SMC1201

Troba tot el que busques www.editorialcasals.com www.ecasals.net

Contacta amb el teu delegat comercial per sol路licitar mostres. Atenci贸 al client Tel.: 902 107 007 casals@editorialcasals.com

Catàleg Matemàtiques 2012-2013  

Catàleg Matemàtiques2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you