Page 1

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA FILOSOFIA ESO I BATXILLERAT 2011-2012

edició cataluNYa


2 02

ÍNDEX ESO NOVA EDICIÓ

BATXILLERAT

Claus del Projecte

pàg. 4-5

Material per a l’alumne

pàg. 6

Filosofia i Ciutadania Història de la Filosofia pàg. 11

Material per al professor Proposta didàctica www.ecasals.net

pàg. 7-9

Índex de continguts pàg. 12-15

Índex de continguts

pàg. 10

va o N ció Edi


a v No ció i d E

ESO

03 3

Educació pEr a La ciutadania

eso

Educació pEr a la ciutadania

Lluís Fabregat, Xavier Huguet, Jordi Larrégola

1/12/10 16:43:32

M A IM

Els tEus rEcursos digitals a:

X ò PR

T N E

Educació Eticocívica

www.ecasals.net/alumnes/eticocivicaeso

Educació Eticocívica

Lluís Fabregat, Xavier Huguet, Jordi Larrégola

eticocivica cat.indd 1

1/12/10 16:45:23


4 04

CLAUS DEL PROJECTE Un aprenentatge explícit i sistemàtic, alhora que flexible i adaptable a les exigències dels centres educatius. • Permet combinar diferents processos d’aprenentatge: · Un mètode per a l’educació formal que s’emmarca en l’organització pròpia de l’aula. · L’Aprenentatge Servei (ApS), un mètode per a l’educació activa basat en l’experiència vital i la reflexió de l’alumne.

5• Atén la diversitat de l’aula

mitjançant un banc d’activitats amb propostes de reforç, ampliació i consolidació. 6• Promou el desenvolupament de

les competències bàsiques.

CONVI

URE A MB L’EN TORN

1. La fr agilitat

• Facilita la vinculació de la tasca educativa a les necessitats socials pròximes a l’alumnat. WALL-E ens aju da a reflexi onar sob

4• Una perfecta integració

la fragili re tat del La cont planeta. am local qu inació atmos fèr an els se rodalia us efecte ica té caràcter d’on es s es pa produe es veue teixen a ix, n la i zones afectats l’equ o planetari, qu ilibri de allunya an l pla des dels focus em neta Des de issors. fa anys s’o

de coneixements, habilitats, valors i actituds.

La contam

inació aqü

ífera.

Exposició rigorosa que atén l’experiència dels alumnes

Els co divideixe ntaminants es n en grups: químics tres grans , biològ ics i físics.

98

MILLORES DE LA NOVA EDICIÓ • Completa actualització i revisió dels continguts. • Més i millors activitats i recursos digitals, especialment creats per a la nova edició. • Inclou una Proposta didàctica més completa i generosa, pensada per i per a professors.

del pla

neta

La natu ra és l’e ntorn qu part i la e acull to necessi ts els és tem i que l’h sers hu em de co per viure. Això vol dir qu mans: en form mpartir els altre amb to s sobre em e hi hem th la natu de conv tant as ralesa qu om: ningú no senyala iure e r en qu manera s envolta té més drets qu e el resp de resp . ecte al e ectar els medi am Per això és im vindran po altres, ta després. bi ren t és tam nt els qu bé una i vivim ara com Des de els sempre qui l’home perquè ha explo és nece tat els re ssari, pe arribat cursos na rò el gr a posar turals de au de de en perill pervivè la terra, senvolu d’una m ncia de pa ment ac l planeta anera m tual ha . Fem-n olt cons e un re iderable pàs. la su-

L’aire

L’atmos fera, la capa ga vida al sosa qu plan e envolta cessitem eta perquè co la Terra nt per viu , fa poss re i perq é l’oxigen que fície, co ible la tots els uè mod sa que és era la te evita un mperatu sers vius neescalfa atribue bs m ra de la erva un ent i un ixen, en su au re fre gm tre da en especia ment ex pert de la lment de altres causes, te tre m ms. pe a la conc ratura at diòxid de petroli entració i el gas mosfèric carbon natural de gaso a que els i (CO ), (combu s científics stibles 2 que procedeix amb «efecte fòssils). d’ hi de vernacle» la combu Algune , stió del s conseq carbó, üències clima am el previstes b tendèn d’aque cia calor), una dism als extrems (se st escalfamen t queres inució de ment de i inunda són l’alteració les l nivell cions, m del del mar, glaceres i dels això co és fred casque amb les mporta i més ts polar conseq ria per vida an s i un au üències a la vid imal i ve ga ne human getal. a així co gatives que to t m també per a la L’aigua

El mar, els llacs i els riu de la Te s ocupen rra, el «p gairebé vida hu laneta mana i el 80% per al de blau». L’aigua de la su es cons és impr senvolu perfície idera un escindi pamen Terra te dret hu ble t agrícola ne m à, un bé n dr i industri per a la també al qual necessàr et. A més, és al; per aix tots els l’hàbita ies. ò L’aigua ha t bi de mol és un bé tes espè tants de la escàs: un bon esta cies an t, 20% de imals, gua n’es i això és causa la pobl ació mun de greu tan redu s malalti int les re dial no es. La de té accé serves. s a prou manda Els rius aigua o creixent i els mar en i l’ús ab s han es mana; usiu de devingu els nive l’ait des de lls de co llocs m sempre ntamin és pobl ac l’a ió at bo s i indu actuals cador de vivència strialitz só de mol ls n re un sidus de ats. La problem tes espè contam l’activit cies. at huinació de a a tot el món i no no l’aigua més als posa en perill la super-


5 05

El dossier individual Activitats inicials

Preguntes per reflexionar

9. Què significa que l’home i la dona són socials per naturalesa? 10. Què entenem per bé comú? 11. Fes els exercicis 5 de la pàgina 53 i 6 de la pàgina 55. 12. Què significa que la nostra societat és una societat plural? Segons la teva opinió, quines actituds són necessàries per poder conviure pacíficament en una societat plural? 13. Què són els drets humans? Qui i quan es van aprovar? Quins drets humans pots practicar en la convivència en el teu centre escolar? 14. Per què són necessàries les lleis de convivència entre els països i en el propi país, comunitat, ciutat?

Em desanimo amb la feina? Em commouen les situacions en què em moc? Aporto el millor de mi mateix a la feina amb els destinataris? Busco el bé comú al llarg del projecte? Mantinc alta la meva motivació? Em recolzo en el grup? Què m’ha aportat el projecte i la seva posada en acció? Què m’ha sorprès? Com m’he sentit fent el projecte? Hi ha altres observacions que vulguis traslladar al teu professor o professora a través del dossier?

Un mètode que possibilita la participació real dels alumnes en el seu aprenentatge

Les lleis de convivència en el teu centre escolar estan recollides en un document anomenat Reglament de règim intern (RRI). Quines lleis recull el RRI del teu centre? L’incompliment de les lleis va acompanyat de sancions? Existeix una comissió per a la convivència en el teu centre escolar? Feu mediació escolar? Saps en què consisteix? Busca una definició. 15. Cita la bibliografia, la documentació i les consultes que hagis fet a Internet per elaborar el teu dossier.

Projecta les teves competències Organització d’un referèndum

4

Organitzeu un referèndum a classe. Imagineu que en una de les reunions de la Junta de la classe hi ha un sector majoritari que vol demanar a l’escola unes taquilles per deixar els llibres i el material escolar. Per aquest motiu, en una tutoria es planteja la qüestió a la resta de companys i companyes de curs. Hi ha molta divisió d’opinions. Feu un referèndum per aprovar o refusar aquesta proposta. Seguiu les pautes següents:

46

1. Consensueu una pregunta per tal que pugui ser traslladada a una papereta. Penseu que la resposta a aquesta pregunta només pot ser «Sí» o «No». 2. Elaboreu una papereta amb la pregunta consensuada. 3. Construïu una urna, per exemple, amb una capsa de sabates. 4. Pengeu al tauler de la classe una llista amb el nom de tots els companys i totes les companyes que pertanyin a la classe i la data i la franja horària en què finalment heu decidit que tindrà lloc el referèndum.

Es posa l’accent en els aprenentatges imprescindibles en una educació per la convivència

En la democràcia, el dret al vot està garantit com un privilegi de naixement i ningú no en pot ser exclòs per raons de raça, ètnia, classe o gènere.

5. Nomeneu una mesa electoral, que ha de tenir un president i dos vocals. El president serà la persona de més edat de la classe; els vocals, les dues de menys edat.

7. Acabada la votació, la mesa ha de fer el recompte públic dels vots.

6. Feu la votació el dia, hora i lloc prèviament anunciats.

8. Finalment, la mesa exposarà els resultats del referèndum, amb els percentatges corresponents.

En un referèndum, només s’aprova la llei si la majoria diu que sí.

57

NOVETAT ARA! Llibres també disponibles en format digital projectables en ordinador i en pissarra digital interactiva (PDI), com a suport de les explicacions a l’aula.

Recursos digitals interactius integrats a cada pàgina del llibre. Accessibles en un sol clic. eso


6 06

MATERIAL PER A L’ALUMNE Pròximament

Els tEus rEcursos digitals a:

Educació pEr www.ecasals.net/alumnes/eticocivicaeso a La ciutadania

Educació Eticocívica

Lluís Fabregat, Xavier Huguet, Jordi Larrégola

Lluís Fabregat, Xavier Huguet, Jordi Larrégola

Educació Eticocívica

Educació pEr a la ciutadania

so

eticocivica cat.indd 1

ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4337-6

1/12/10 16:43:32

1/12/10 16:45:23

4 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4775-6

4 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-3865-5

*Descobreix l’ÍNDEX de CONTINGUTS dels llibres a la pàgina 10 del catàleg.


7 07

MATERIAL PER AL PROFESSOR PROPOSTA DIDÀCTICA Pròximament INCLOU dvd

INCLOU dvd

Els tEus rEcursos digitals a:

Educació Eticocívica

proposta didàctica

propoSTA dIdàCTICA

Ó. Ayala, A. I. de Arriba, M. J. Cueto, C. Martín, v. Saborido, A. Soblechero, J. Torralba

Ó. Ayala, A. I. de Arriba, M. J. Cueto, C. Martín, V. Saborido, A. Soblechero, J. Torralba

Educació Eticocívica

Educació pEr a la ciutadania

aniaeso o

Educació pEr www.ecasals.net/professors/eticocivicaeso a la ciutadania www.ecasals.net/llibre/eticocivicaeso

eticocivica cat_profes.indd 1

9/12/10 16:23:54

ESO Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4839-5

9/12/10 16:20:48

4 ESO Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4841-8 Educació pEr a la ciutadania

Inclou DVD

Educació Eticocívica

proposta didàctica proposta didàctica Recursos digitals off line

També els trobaràs a:

Recursos digitals off line

Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

galeta ciutadania cat_profe.indd 2

• Programacions.

També els www.ecasals.net/professors/ciutadaniaeso www.ecasals.net/professors/eticocivicaeso trobaràs a: www.ecasals.net/llibre/ciutadaniaeso www.ecasals.net/llibre/eticocivicaeso

galeta eticocivica cat_profes.indd 2

Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

20/12/10 18:04:16

20/12/10 18:02:35

• Desenvolupament de les unitats didàctiques: - Orientacions - Programació d’aula - Banc d’activitats: de reforç, d’ampliació i de consolidació - Avaluació - Solucionari • Avaluacions trimestrals. • Recursos digitals del llibre de l’alumne.

4 ESO Proposta didàctica ISBN 978-84-218-3928-7

eso


08

www.ecasals.net Registrant-te a ecasals.net obtindràs tot el material per al professor en format digital i accediràs a un ampli banc de recursos digitals. Tria la via que millor s’adeqüi a la realitat del teu centre educatiu: Entra en la teva matèria d’ESO i troba el banc de recursos digitals, organitzats de dues maneres: • Per unitats didàctiques. • Per blocs de continguts.

Selecciona el teu llibre digital. Com a suport a les teves exposicions de classe, disposaràs del format digital del llibre... • Projectable en ordinador i en pissarra digital interactiva (PDI). • Amb els recursos digitals interactius contextualitzats a cada pàgina. • Amb activitats autocorregibles vinculades a cada apartat. • Amb la proposta didàctica visual integrada al llibre.

Troba allò que cerques de la forma més fàcil i ràpida


09

PER A EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA Programacions Projecte curricular editable, per ajustar la pròpia programació de la matèria. Solucionari Totes les activitats del llibre de l’alumne i del material complementari de la Proposta didàctica i de la nostra web. Avaluació NOVETAT Taules amb indicadors d’avaluació per a cadascun dels cursos, així com la corresponent proposta d’avaluació per a l’alumne. Banc d’activitats NOVETAT Més de 90 activitats de reforç i ampliació. Recursos de vídeo NOVETAT Més de 20 vídeos per a la motivació, l’avaluació prèvia i la reflexió sobre els continguts principals. Directoris web NOVETAT Selecció de pàgines web actualitzades que s’utilitzen com a font de documentació.

ESO


10

ESO

CONTINGUTS

1.

Qui sóc? La personalitat El respecte

2.

Més enllà de la família Els conflictes Les solucions

3.

Som persones La mateixa dignitat La solidaritat

4.

La persona en primer lloc Els drets humans La democràcia

5.

La Constitució espanyola L’Estat de les autonomies La Unió Europea

6.

Una societat plural Situacions d’injustícia La diversitat religiosa

7.

Intercanvis de béns i de serveis Els impostos L’estat del benestar

8.

La fragilitat del planeta Un altre estil de vida Conviure a la ciutat

9.

Desigualtats globals Conflictes del món actual La cooperació internacional

La persona

La vida en societat

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

La dignitat de totes les persones

L’organització de la societat

Les lleis de la convivència

El respecte a la diversitat

La distribució de la riquesa

Conviure amb l’entorn

Una societat global

4 ESO

CONTINGUTS

1.

La persona La llibertat La responsabilitat

2.

Causalitat i finalitat De les coses bones al bé Teories ètiques Problemes ètics d’ara

3.

Les relacions entre les persones La comunicació Gestionar conflictes Viure en societat

4.

Els drets humans Primera generació: els drets cívics i polítics Segona generació: els drets econòmics, socials i culturals Evolució històrica de la conquesta dels drets humans

5.

Violacions dels drets humans La pobresa humana Els moviments feministes La discriminació de les dones

6.

La vida social Teories sobre la societat Organització política de la societat Convivència i democràcia

7.

El ciutadà global La globalització Avantatges i inconvenients de la globalització La comunicació global

8.

La sostenibilitat del planeta Consum responsable La participació ciutadana La societat civil

9.

El valor de la pau Els moviments pacifistes Les institucions per la pau Els conflictes del món i la seva resolució

Llibertat i responsabilitat

La qüestió del bé

EDUCACIÓ ETICOCÍVICA

Persones i paraules

La conquesta dels drets humans

La defensa dels drets humans

La convivència democràtica

La ciutadania global

Responsabilitat ciutadana

La cultura de la pau


11

BATXILLERAT FILOSOFIA I CIUTADANIA. HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-3881-5

Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4032-0

CD del llibre de l’alumne

Per conèixer l’índex de continguts dels llibres, visita les pàgines 12-15 del catàleg.

Proposta didàctica ISBN 978-84-218-3937-9

Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4056-6 BATXILLERAT


12

Bloc 1. El saber filosòfic

BATXILLERAT

Continguts

1. Filosofia, ciència i altres models de saber

2. La filosofia com una racionalitat teòrica (I): coneixement i veritat

FILOSOFIA I CIUTADANIA

3. La filosofia com a racionalitat teòrica (II): veritat i realitat

4. La filosofia com a racionalitat pràctica: ètica i filosofia política

DOSSIER

El saber filosòfic: origen, naturalesa i preguntes El saber científic: origen, desenvolupament, mètodes i paradigmes Relacions entre ciència, tècnica i filosofia Altres models de saber: l’art, la religió i la tradició

Abast i límits del saber científic

La raó teòrica La teoria del coneixement en el saber filosòfic La naturalesa del coneixement L’estructura del coneixement Coneixement i veritat Veritat, coneixement i llenguatge

L’escepticisme

La metafísica com a ciència filosòfica: origen i naturalesa Concepcions històriques de la metafísica El problema de la realitat El problema de la transcendència El problema de l’existència humana

Possibilitat o impossibilitat de l’accés a la realitat

Racionalitat teòrica i racionalitat pràctica L’ètica com a ciència Els principis de la raó pràctica: l’acció, la llei natural, la consciència El fet moral i la seva interpretació: principals concepcions ètiques La racionalitat política com a racionalitat pràctica: gènesi i continguts de l’ètica pública

El que és privat i el que és públic

Bloc 2. L’ésser humà: persona i societat Continguts

5. La dimensió biològica de l’ésser humà: naturalesa i cultura

6. L’home, ésser personal

7. La dimensió

DOSSIER

La dimensió biològica: l’especificitat de l’ésser humà La gènesi de l’ésser humà: antropogènesi i evolució El problema de la naturalesa humana: concepte i teories Natura i cultura

Evolució i creences

El concepte de persona Dimensions de l’ésser personal Concepcions filosòfiques de l’ésser humà La dignitat de la persona humana

La dignitat humana en l’actualitat

Interpretacions històriques de la sociabilitat humana La dimensió social de la persona Comunitat i societat sociocultural: Relacions socials i relacions interpersonals individu i L’ordre social: ordre i legalitat ésser social

Societat i llibertat


13

Bloc 3. Filosofia moral i política Continguts

8. Les teories ètiques davant dels reptes de la societat actual: felicitat i justícia

Els reptes de la societat actual: els nivells socials d’interdependència, el capitalisme industrial, l’estat del benestar, pluralisme, pacifisme i tolerància, l’ètica del treball, formes marginals de comportament Les teories ètiques davant dels desafiaments socioculturals El deure i la justícia

9. Els fonaments

DOSSIER L’evolució del capitalisme

L’acció humana com a objecte de l’ètica La llibertat en l’acció humana La negació de la llibertat: els determinismes de l’acció La llibertat moral com a tasca i com a do moral: llibertat i Acció moral i afectivitat responsabilitat La responsabilitat, característica de l’acció lliure Solidaritat en la llibertat i en la responsabilitat

La bioètica

10. La construcció

La legalitat internacional

filosòfica de la ciutadania: gènesi històrica i fonamentació filosòfica

Orígens històrics i fonts culturals del concepte de ciutadà El problema de la fonamentació del dret Els models de llibertat en el context de l’organització social La llibertat personal com a fonament dels drets ciutadans La llibertat civil com a aportació al bé comú

Bloc 4. Democràcia i ciutadania Continguts

11. L’origen i la legitimitat del poder polític

12. Els fonaments filosòfics de l’Estat democràtic i de dret

13. Democràcia mediàtica i ciutadania global

DOSSIER

El poder polític La legitimitat del poder polític L’origen del poder polític Els drets humans

El poder polític i la justícia en la Constitució espanyola

Concepte d’Estat L’evolució històrica de l’Estat L’Estat democràtic de dret Estat i totalitarisme

Les relacions Església-Estat

Democràcia i mitjans de comunicació: la democràcia mediàtica i l’opinió pública De la democràcia mediàtica a la tecnològica La societat de masses i la democràcia La societat del risc i la ciutadania global

Democràcia, justícia i pau social

BATXILLERAT


14

BATXILLERAT

Continguts

1.

L’origen de la filosofia grega Els presocràtics: filòsofs de Milet (Tales, Anaximandre i Anaxímenes), els pitagòrics, Heràclit, Parmènides, els pluralistes (Empèdocles i Anaxàgores), els atomistes Els sofistes Sòcrates

2.

Marc històric i filosòfic Teoria de les idees: dualisme ontològic L’home: dualisme antropològic El coneixement: dualisme gnoseològic L’ètica: la vida virtuosa La política: l’Estat ideal Influències rebudes i repercussió posterior

3.

Marc històric i filosòfic La filosofia de la natura: els éssers corporis La filosofia primera: l’ésser quant a ésser Els éssers vius i l’home La ciència i les seves classes L’ètica La política Influències rebudes i repercussió posterior La filosofia després d’Aristòtil: hel·lenisme i neoplatonisme

4.

 a patrística: aportacions del cristianisme a la filosofia, alguns autors de la patrística (Justí, Climent d’Alexandria, L Pseudo-Dionís Aeropagita, Tertulià), Agustí d’Hipona Transició a l’escolàstica: Boeci, Casiodor, Sant Isidor Formació i desenvolupament de l’escolàstica: el renaixement carolingi, Anselm de Canterbury, les escoles en els segles xi i xii i el problema dels universals La filosofia àrab: Avicena, Averroes

5.

Marc històric i filosòfic La fe i la raó. Filosofia i teologia La realitat creada: els ens i l’ésser El Creador: l’existència i l’essència de Déu L’home i el coneixement intel·lectual L’ètica: la llei natural i les virtuts La política: la llei positiva i el bé comú Influències rebudes i repercussió posterior

6.

Marc històric i filosòfic Principis de la seva filosofia La fe i la raó. Filosofia i teologia El coneixement humà i la qüestió dels universals El concepte d’ésser i el coneixement de Déu L’home: la seva ànima i la seva llibertat Teoria ètica i filosofia política Influències rebudes i repercussió posterior

7.

Marc històric i cultural Principals corrents filosòfics: l’escolàstica renaixentista, les escoles clàssiques, filòsofs independents, pensadors humanistes El pensament polític: corrents renaixentistes de pensament polític, Maquiavel, Thomas More La nova ciència: la concepció antiga de l’univers, la nova imatge del món (Copèrnic, Kepler i Galileu)

8.

Marc històric i filosòfic Descartes: finalitat de la seva filosofia, el mètode i el dubte metòdic, la primera certesa: l’existència del jo, l’existència de Déu, l’existència de les coses materials, les tres substàncies, el món sensible (mecanicisme) i el compost humà, la moral Altres autors racionalistes: Malebranche, Spinoza, Leibniz Importància del racionalisme i repercussió posterior

9.

Marc històric i filosòfic Hobbes, Locke, Berkeley Hume: el coneixement teòric i la ciència, filosofia moral, filosofia política i filosofia de la religió Importància de l’empirisme i repercussió

Dels presocràtics a Sòcrates

Plató

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Aristòtil

De la patrística a la filosofia del segle xii

Tomàs d’Aquino

Guillem d’Ockham

El Renaixement

El racionalisme. Descartes

L’empirisme. Hume


15

Continguts

10.

Marc històric i filosòfic Finalitat de la seva filosofia El problema del coneixement teòric i la ciència: tipus de judicis, teoria de la sensibilitat, anàlisi de l’enteniment, el paper de la raó El problema del coneixement pràctic i la moral: el deure, l’imperatiu categòric, ètica formal enfront d’ètiques materials, postulats de la raó pràctica Filosofia de la religió, del dret i de la història Influències rebudes i repercussió posterior

11.

 arc històric M El positivisme: Comte, marc filosòfic del positivisme, la filosofia de Comte, influències rebudes i repercussió posterior L’utilitarisme: marc filosòfic de l’utilitarisme (Bentham), la filosofia de Stuart Mill, influències rebudes i repercussió posterior

12.

Marc històric i filosòfic El materialisme i la dialèctica de la natura La concepció marxista de l’home La teoria del coneixement El materialisme històric La lluita de classes, motor de la història L’alienació en la societat capitalista El comunisme Influències rebudes i repercussió posterior

13.

Marc històric i filosòfic Estil de la seva filosofia El que és apol·lini i el que és dionisíac Crítica de la cultura occidental: crítica a la filosofia, metafísica i teoria del coneixement, crítica a la ciència positiva, crítica a la moral d’esclaus i al cristianisme, la mort de Déu i el nihilisme Noves propostes: la voluntat de poder, l’etern retorn, el superhome Algunes reflexions sobre la seva filosofia Influències rebudes i repercussió posterior

14.

Marc històric La fenomenologia: Husserl, marc filosòfic de la fenomenologia (Brentano), primera època de Husserl, segona època de Husserl, influències rebudes i repercussió posterior L’existencialisme: marc filosòfic de l’existencialisme (Kierkegaard), de la fenomenologia a l’existencialisme (Heidegger), la filosofia de Sartre, el corrent existencialista: Jaspers i Marcel, influències rebudes i repercussió posterior

15.

Marc històric i filosòfic: Moore L’atomisme lògic del «primer» Wittgenstein: relació entre llenguatge i món (l’isomorfisme), relació entre les proposicions: les funcions de veritat, funció de la filosofia La filosofia analítica del «segon» Wittgenstein: una nova teoria del significat, els jocs de llenguatge, el paper de la filosofia Influències rebudes i repercussió posterior: Frege, Russell, Cercle de Viena

16.

Marc històric i filosòfic Ortega com a filòsof La vida com a realitat radical: unitat del jo amb les coses enfront de realisme i idealisme, la vida com a realitat radical i els seus atributs Perspectivisme i raciovitalisme: el coneixement com a perspectiva (perspectivisme), raciovitalisme: ni racionalisme ni vitalisme irracionalista. Raciovitalisme: raó vital i raó històrica, funció del pensament i necessitat de la filosofia La dimensió social de la vida humana: el passat històric i la teoria de les generacions, l’home i la gent, l’home massa i l’home selecte Influències rebudes i repercussió posterior

17.

La filosofia de la ciència: Popper, Kuhn, Lakatos L’hermenèutica: Gadamer L’anàlisi filosòfica de la societat: l’escola de Frankfurt (Adorno, Horkheimer), Habermas, Apel La postmodernitat filosòfica: trets generals, l’estructuralisme (Lévi-Strauss), Foucault, Derrida, Lyotard

La filosofia transcendental. Kant

El positivisme i l’utilitarisme

El materialisme dialèctic. Marx

El vitalisme irracionalista. Nietzsche

La fenomenologia i l’existencialisme

La filosofia analítica. Wittgenstein

El raciovitalisme. Ortega i Gasset

Altres corrents filosòfics del segle xx

BATXILLERAT


Entra, Navega i Troba ESTRENEM NOu WEB, UNA MANERA FÀCIL I INTUÏTIVA DE CONÈIXER-NOS MILLOR. PRESENTACIÓ Qui som? Coneix la nostra història i trajectòria editorial, així com els nostres segells editorials. LLIBRES EDUCATIUS Troba tots els nostres materials per a l’aula fàcilment classificats. NOTÍCIES I ACTUALITAT EDUCATIVA Dos espais on t’informem de les nostres activitats, així com de notícies d’interès del sector educatiu. ÀREA COMERCIAL I CONTACTE Tota la informació sobre les nostres delegacions.

Segueix-nos a:

SCC1101

www.editorialcasals.com

Atenció al client Tel.: 902 107 007 docencia@editorialcasals.com www.editorialcasals.com

Catàleg Educació per a la ciutadania  

Catàleg Educació per a la ciutadania

Catàleg Educació per a la ciutadania  

Catàleg Educació per a la ciutadania