Page 1

Belluguets Projecte d’Educació Infantil de 2n cicle

Traço. Pepet, el talpet. Qui sóc? Visc les festes. Els invents. Belluguets científics. Llegeixo i escric. Els esports. Tinc un tresor. Penso i resolc. Visc la música. Joana, la sargantana. Els planetes. Investigo i raono. Com sóc? Els dinosaures. El telèfon. Carlota, la granota. Nens i nenes del món. D’on vinc? Sóc una joia. Pallassades! Els oficis. Els arbres. La casa. Visc l’art. Les joguines. Experimento. Els espectacles.


Ă?NDEX Projecte Belluguets Belluguets i les capacitats

3

4

Material per a l'alumne/a Carlota, la granota (3 anys) Material trimestral Material anual

10 10 13

Pepet, el talpet (4 anys) Material trimestral Material anual

15 15 18

Joana, la sargantana (5 anys) 21 Material trimestral 21 Material anual 24 Material per al professor/a I PER A L'AULA 27

2


PROJECTE BELLUGUETS Editorial Casals et presenta un projecte per als nens i nenes de segon cicle d’Educació Infantil amb l’objectiu de proporcionar una educació integral als nostres petits belluguets per mitjà d’un material motivador, dinàmic i pedagògic.

Jo em dic Pepet, el talpet, i sóc el guia de 4 anys. Hola! Sóc la Carlota, la granota, la mascota de 3 anys.

Endevines qui sóc? Doncs sí, sóc la Joana, la sargantana, la protagonista de 5 anys.

Aquestes mascotes vives i inquietes us acompanyaran durant els processos d’aprenentatge que els nens i nenes de 3, 4 i 5 anys viuran al parvulari i compartiran amb ells el coneixement de si mateixos, el coneixement de l’entorn i l’aprenentatge de llenguatges de comunicació i representació, eixos en els quals s’articula el currículum de segon cicle d’Educació Infantil.

3


BELLUGUETS I LES CAPACITATS Amb la finalitat que els nens i nenes desenvolupin les capacitats que els permetin créixer integralment com a persones al món actual, és necessari que un projecte d’Educació Infantil s’articuli a partir d’unes competències que de manera continuada i progressiva es completaran al final de l’educació obligatòria.

Autonomia i iniciativa personal L’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions i l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge del pensament crític i d’hàbits responsables són essencials per aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

«Joc d’­expressió».

Progressar en el coneixement i el domini del cos, el moviment i la coordinació, i prendre consciència de les seves possibilitats.

4


Làmines d’hàbits.

Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en situacions quotidianes per actuar amb seguretat i eficàcia.

Pòster d’educació emocional «Sento».

Material opcional, no inclòs en la carpeta de l'alumne.

Aconseguir progressivament seguretat afectiva i emocional per formar una imatge positiva de si mateixos i dels altres.

5


Competències comunicativa, matemàtica i artística Buscar i gestionar informació de fonts i suports diversos, utilitzar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, corporal, matemàtic, digital) en la comunicació verbal i afectiva, treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges afavoreix la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament propi.

«Joc matemàtic».

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

6


Pòsters «Visc les festes».

Làmines «Visc l’art».

«Joc d’expressió».

Làmines de contes.

Làmines «Visc la música».

Progressar en la comunicació i l’expressió mitjançant l’ús de diferents llenguatges segons el context i la situació de comunicació.

7


Pòsters «Visc les festes».

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes, i buscar alternatives són clau per al procés evolutiu dels nens i nenes.

Observar i explorar l’entorn natural i físic proper amb interès i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

Pòsters «Investigo i raono».

Calendari. 8

Tenir iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar els perills i aprendre a actuar en conseqüència.


Competència social i ciutadana Ser conscient de pertànyer a una comunitat, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, la feina en equip, la gestió positiva dels conflictes, el desenvolupament de projectes en comú i el funcionament participatiu de la institució escolar afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries.

Material opcional, no inclòs en la carpeta de l'alumne.

Conviureen Convivir enlaladiversidad, diversitat, avançant avanzando enen la la relació relación ambcon elslos altres demás y ien enlalaresolución resolució pacífica pacífica de de conflictes. conflictos.

Làmines d’hàbits.

Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que duen a l’autonomia personal, la col·laboració amb el grup i la integració social.

9


anys

Material per a l'alumne/a CARLOTA, LA GRANOTA Carpetes trimestrals Investigo i raono Belluguets científics Belluguets experts (només el segon trimestre i el tercer trimestre) Pautes d’actuació conjunta

Investigo i raono

Alterna les fitxes de medi físic i social amb les de matemàtiques, d’acord amb la nova organització del currículum.

10

Àrea: Descoberta de l’entorn La granota Primer trimestre Les joguines Els espectacles Segon trimestre Els aliments Les flors Tercer trimestre El telèfon Quadern + adhesius. Activitats d’interacció i intervenció en l’entorn físic, natural, social i cultural per al desenvolupament d’habilitats lògiques i matemàtiques. Material relacionat: Pòsters de les unitats «Investigo i raono» i targetes de «Joc matemàtic».


Belluguets científics

Àrea: Descoberta de l’entorn La granota Primer trimestre Els espectacles Segon trimestre Les flors Tercer trimestre Llibres científics il·lustrats amb fotografies que s’adapten a les capacitats cognitives dels nens i nenes a partir del rigor científic, que permeten iniciar una biblioteca personal de llibres de consulta.

Es tracta àmpliament cada tema en format de petita enciclopèdia per promoure l’esperit científic.

Material relacionat: DVD TAC amb audiovisuals i activitats multimèdia.

Belluguets experts Relació activa entre la família i l’escola.

Àrea: Descoberta d’un mateix i dels altres. Descoberta de l’entorn Segon trimestre Qui sóc? Tercer trimestre Animals de companyia Llibres científics que tracten el coneixement d’un mateix i el del món dels animals segons les pautes del mètode científic i promouen els hàbits de la consulta i la selecció d’informació. Personalitzen la feina de cada nen i nena i es completen a casa per afavorir el vincle entre la família i l’escola. 11


Pautes d’actuació conjunta

Propostes de joc compartit entre adults i nens i nenes.

Indicadors d’avaluació de les àrees de Descoberta d’un mateix i dels altres, Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatges Cartilles amb una doble finalitat: informar les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels fills i proporcionar articles divulgatius (a les pàgines centrals) amb consells sobre com educar els nens i nenes d’aquesta edat.

Material anual – Lectoescriptura Llegeixo i escric Àrea: Comunicació i llenguatges La granota de la bassa Primer trimestre Fem pallassades! Segon trimestre La catifa de flors Tercer trimestre Quadern de lectoescriptura segons el mètode constructivista, que parteix de la identificació dels índexs visuals de les diferents tipologies textuals per assimilar-los i aplicar-los posteriorment. Material relacionat: DVD TAC amb activitats multimèdia i «Belluguets lectors».

Belluguets lectors

Amb propostes d’educació emocional. Contes amb tres nivells de lectura en una mateixa pàgina: 1. Cartells, paraules i expressions senzilles en lletra de pal integrats en la il·lustració. 2. Narració més completa en lletra d’impremta. 3. Text en lletra manuscrita per dur a terme una lectura compartida amb la família. 12


Material anual Cada carpeta inclou: Traço Experimento Visc l’art Visc la música Visc les festes Aquests quaderns mantenen un vincle temàtic amb les unitats del projecte, encara que es poden treballar independentment.

Els materials de la carpeta anual es poden adquirir de manera independent.

Traço Amb pissarra i retolador de tinta esborrable per practicar tantes vegades com calgui.

Àrea: Descoberta d’un mateix i dels altres Quadern + adhesius. Proposta d’activitats per a la realització de moviments digitomanuals i la representació gràfica respectiva, a partir de propostes vivencials. Material relacionat: Làmines d’art «Traço» i relació dels traços amb algunes obres d’art de la Proposta didàctica.

Experimento

Àrea: Descoberta de l’entorn Quadern amb propostes d’experiments seguint les pautes del mètode científic: observació, formulació d’hipòtesis i verificació dels resultats. 13


Visc l’art

Àrea: Comunicació i llenguatges Quadern + adhesius. Activitats de percepció, exploració i expressió artístiques. Material relacionat: Làmines d’art «Visc l’art» i aproximació a l’art a partir de la lectura d’algunes obres d’art de la Proposta didàctica.

Visc la música

Àrea: Comunicació i llenguatges Quadern + adhesius. Activitats sobre les possibilitats sonores de la veu, el propi cos, els objectes quotidians i alguns instruments musicals per reproduir. Material relacionat: Làmines de música i CD «Visc la música» amb cançons, audicions, danses i activitats d’àudio.

Visc les festes

Àrea: Descoberta de l’entorn Quadern de manualitats + adhesius. Recursos i tècniques manipulatives sobre les nostres celebracions. 14

Material relacionat: CD «Contes i cançons» amb àudios relacionats amb les celebracions que es proposen i pòsters «Visc les festes».


anys

4

PEPET, EL TALPET Carpetes trimestrals Investigo i raono Belluguets científics Belluguets experts (només el segon trimestre i el tercer trimestre) Penso i resolc Pautes d’actuació conjunta

Investigo i raono

Àrea: Descoberta de l’entorn El talp Primer trimestre La casa Els planetes Segon trimestre Els oficis Els arbres Tercer trimestre Els invents Quadern + adhesius. Activitats d’interacció i intervenció en l’entorn físic, natural, social i cultural per al desenvolupament d’habilitats lògiques i matemàtiques.

Alterna les fitxes de medi físic i social amb les de matemàtiques, d’acord amb la nova organització del currículum.

Material relacionat: Pòsters de les unitats «Investigo i raono» i targetes de «Joc matemàtic». 15


Belluguets científics

Es tracta àmpliament cada tema en format de petita enciclopèdia per promoure l’esperit científic.

Àrea: Descoberta de l’entorn El talp Primer trimestre La casa Els planetes Segon trimestre Els oficis Els arbres Tercer trimestre Els invents Llibres científics il·lustrats amb fotografies que s’adapten a les capacitats cognitives dels nens i nenes a partir del rigor científic, que permeten iniciar una biblioteca personal de llibres de consulta. Material relacionat: DVD TAC amb audiovisuals i activitats multimèdia.

Belluguets experts Personalitzen la feina de cada nen i nena i es completen a casa per afavorir el vincle entre la família i l’escola.

16

Àrea: Descoberta d’un mateix i dels altres. Descoberta de l’entorn Segon trimestre Com sóc? Tercer trimestre Animals de granja Llibres científics que tracten el coneixement d’un mateix i el del món dels animals segons les pautes del mètode científic i promouen els hàbits de la consulta i la selecció d’informació.


Penso i resolc

Inclouen dos jocs matemàtics.

Àrea: Descoberta de l’entorn Quadern + adhesius. Activitats per desenvolupar habilitats cognitives a partir de la percepció, la conceptualització, el raonament i la imaginació. Destreses i estratègies matemàtiques per ensenyar a observar i pensar.

Pautes d’actuació conjunta Propostes de joc compartit entre adults i nens i nenes.

Indicadors d’avaluació de les àrees de Descoberta d’un mateix i dels altres, Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatges Cartilles amb una doble finalitat: informar les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills, i proporcionar articles divulgatius (a les pàgines centrals) amb consells sobre com educar els nens i nenes d’aquesta edat.

17


Material anual

Els materials de la carpeta anual es poden adquirir de manera independent.

Cada carpeta inclou: Traço Visc l’art Visc la música Visc les festes Experimento Aquests quaderns mantenen un vincle temàtic amb les unitats del projecte, encara que es poden treballar de manera independent.

Traço Amb pissarra i retolador de tinta esborrable per practicar tantes vegades com calgui.

Àrea: Descoberta d’un mateix i dels altres Quadern + adhesius. Proposta d’activitats per a la realització de moviments digitomanuals i la seva representació gràfica, a partir de propostes vivencials per consolidar la seguretat i la uniformitat del traç. Material relacionat: Làmines d’art «Traço» i relació dels traços amb determinades obres d’art de la Proposta didàctica.

Visc l’art

Àrea: Comunicació i llenguatges Quadern + adhesius. Activitats de percepció, exploració i expressió artístiques a partir d’anàlisis de materials, tècniques, instruments i colors, per promoure el gust per l’art.

18

Material relacionat: Làmines d’art «Visc l’art» i aproximació a l’art a partir de la lectura de determinades obres d’art de la Proposta didàctica.


Visc la música

Àrea: Comunicació i llenguatges Quadern + adhesius. Activitats sobre les possibilitats sonores de la veu, el propi cos, els objectes quotidians i alguns instruments musicals per reproduir sons i ritmes senzills, improvisar i crear. Material relacionat: Làmines de música i CD «Visc la música» amb cançons, audicions, danses i activitats d'àudio.

Visc les festes

Àrea: Descoberta de l’entorn Quadern de manualitats + adhesius. Recursos i tècniques manipulatives sobre les nostres celebracions. Material relacionat: CD «Contes i cançons» amb àudios relacionats amb les celebracions que es proposen i pòsters «Visc les festes».

Experimento

Àrea: Descoberta de l’entorn Quadern amb propostes d’experiments seguint les pautes del mètode científic: observació, formulació d’hipòtesis i verificació dels resultats.

19


Lectoescriptura Llegeixo i escric

Àrea: Comunicació i llenguatges El talp se’n va de cap de setmana Primer trimestre La festa medieval Vull ser astronauta! Segon trimestre La catifa voladora L’arbre més alt del món Tercer trimestre Buscant el tresor Quadern de lectoescriptura segons el mètode constructivista, que parteix de la identificació dels índexs visuals de les diferents tipologies textuals per assimilar-los i aplicar-los posteriorment. Material relacionat: DVD TAC amb activitats multimèdia i «Belluguets lectors».

Belluguets lectors

Amb propostes d’educació emocional.

20

Contes amb tres nivells de lectura en una mateixa pàgina: 1. Cartells, paraules i expressions senzilles en lletra de pal integrats en la il·lustració. 2. Narració més completa en lletra d’impremta. 3. Text en lletra manuscrita per dur a terme una lectura compartida amb la família.


Carpetes trimestrals

5

anys

JOANA, LA SARGANTANA

Investigo i raono Belluguets científics Belluguets experts (només el segon trimestre i el tercer trimestre) Penso i resolc Pautes d’actuació conjunta

Investigo i raono

Àrea: Descoberta de l’entorn La sargantana Primer trimestre Els mitjans de transport Els dinosaures Segon trimestre Els esports Les plantes Tercer trimestre Nens i nenes del món Quadern + adhesius. Activitats d’interacció i intervenció en l’entorn físic, natural, social i cultural per al desenvolupament d’habilitats lògiques i matemàtiques. Material relacionat: Pòsters de les unitats «Investigo i raono» i targetes de «Joc matemàtic». 21


Belluguets científics

Es tracta àmpliament cada tema en format de petita enciclopèdia per promoure l’esperit científic.

Àrea: Descoberta de l’entorn La sargantana Primer trimestre Els mitjans de transport Els dinosaures Segon trimestre Els esports Les plantes Tercer trimestre Nens i nenes del món Llibres científics il·lustrats amb fotografies que s’adapten a les capacitats cognitives dels nens i nenes a partir del rigor científic, que permeten iniciar una biblioteca personal de llibres de consulta. Material relacionat: DVD TAC amb audiovisuals i activitats multimèdia.

Belluguets experts Personalitzen la feina de cada nen i nena i es completen a casa per afavorir el vincle entre la família i l’escola.

22

Àrea: Descoberta d’un mateix i dels altres. Descoberta de l’entorn Segon trimestre D’on vinc? Tercer trimestre Animals salvatges Llibres científics que tracten el coneixement d’un mateix i el del món dels animals segons les pautes del mètode científic i promouen els hàbits de la consulta i la selecció d’informació.


Penso i resolc Inclouen dos jocs matemàtics.

Àrea: Descoberta de l’entorn Quadern + adhesius. Activitats per desenvolupar habilitats cognitives a partir de la percepció, la conceptualització, el raonament i la imaginació. Destreses i estratègies matemàtiques per ensenyar a observar i pensar.

Pautes d’actuació conjunta

Indicadors d’avaluació de les àrees de Descoberta d’un mateix i dels altres, Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatges Cartilles amb una doble finalitat: informar les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills i proporcionar articles divulgatius (a les pàgines centrals) amb consells sobre com educar els nens i nenes d’aquesta edat.

Propostes de joc compartit entre adults i nens i nenes.

23


Material anual

Els materials de la carpeta anual es poden adquirir de manera independent.

Cada carpeta inclou: Traço Visc l’art Visc la música Visc les festes Experimento Aquests quaderns mantenen un vincle temàtic amb les unitats del projecte, encara que es poden treballar de manera independent.

Traço Amb pissarra i retolador de tinta esborrable per practicar tantes vegades com calgui.

Àrea: Descoberta d’un mateix i dels altres Quadern + adhesius. Proposta d’activitats per a la realització de moviments digitomanuals i la seva representació gràfica, a partir de propostes vivencials per consolidar la seguretat i la uniformitat del traç. Material relacionat: Làmines d’art «Traço» i relació dels traços amb determinades obres d’art de la Proposta didàctica.

Visc l’art

Àrea: Comunicació i llenguatges Quadern + adhesius. Activitats de percepció, exploració i expressió artístiques a partir d’anàlisis de materials, tècniques i instruments, colors i olors, per promoure el gust per l’art.

24

Material relacionat: Làmines d’art «Visc l’art» i aproximació a l’art a partir de la lectura de determinades obres d’art de la Proposta didàctica.


Visc la música

Àrea: Comunicació i llenguatges Quadern + adhesius. Activitats sobre les possibilitats sonores de la veu, del propi cos, dels objectes quotidians i d’alguns instruments musicals per reproduir sons i ritmes senzills, improvisar i crear. Material relacionat: Làmines de música i CD «Visc la música» amb cançons, audicions, danses i activitats d’àudio.

Visc les festes

Àrea: Descoberta de l’entorn Quadern de manualitats + adhesius. Recursos i tècniques manipulatives sobre les nostres celebracions. Material relacionat: CD «Contes i cançons» amb àudios relacionats amb les celebracions que es proposen i pòsters «Visc les festes».

Experimento

Àrea: Descoberta de l’entorn Quadern amb propostes d’experiments seguint les pautes del mètode científic: observació, formulació d’hipòtesis i verificació dels resultats.

25


Lectoescriptura Llegeixo i escric

Àrea: Comunicació i llenguatges L’illa de les Sargantanes Primer trimestre La rodamón llaminera Un dia al Dinoparc Segon trimestre Una cursa accidentada La planta que creixia i creixia Tercer trimestre El regal que es movia Quadern de lectoescriptura segons el mètode constructivista, que parteix de la identificació dels índexs visuals de les diferents tipologies textuals per assimilar-los i aplicar-los posteriorment. Material relacionat: DVD TAC amb activitats multimèdia i «Belluguets lectors».

Belluguets lectors

Amb propostes d’educació emocional.

26

Contes amb tres nivells de lectura en una mateixa pàgina: 1. Cartells, paraules i expressions senzilles en lletra de pal integrats a la il·lustració. 2. Narració més completa en lletra d’impremta. 3. Text en lletra manuscrita per dur a terme una lectura compartida amb la família.


Material per al professor/a I PER A L'AULA Belluguets fa escola amb tu

El projecte Belluguets posa a disposició dels educadors un ampli ventall de recursos per facilitar la tasca del dia a dia. Les Propostes didàctiques, el material en suport CD o DVD i el material d'aula es converteixen en eines imprescindibles que complementen el material dels alumnes i permeten dur a terme una infinitat d’activitats vivencials i complementàries.

4

Joana, la sargantana

5

anys

Pepet, el talpet

anys

Carlota, la granota

anys

Mascotes de peluix

1 mascota de peluix per a cada curs que acompanya els nens i nenes en el procés d’aprenentatge i comparteix amb ells el coneixement de si mateixos i l’autonomia personal, el coneixement de l’entorn i l’aprenentatge dels llenguatges, i la seva comunicació i representació, que constitueixen els tres eixos del currículum d’Educació Infantil. 27


Propostes didàctiques

Guia general.

Àrees: Coneixement de si mateix i autonomia personal, El medi físic, natural, social i cultural i Llenguatges: comunicació i representació 3 llibres per a cada curs. Al primer trimestre de cada curs s’inclouen l’annex «Visc les festes», el CD «Visc les festes», el CD «Contes i cançons» i el DVD «Activitats TAC». Material relacionat: tot el material.

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre

28

El talp La casa Els planetes Els oficis Els arbres Els invents

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre

La granota Les joguines Els espectacles Els aliments Les flors El telèfon

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre

La sargantana Els mitjans de transport Els dinosaures Els esports Les plantes Nens i nenes del món


CD «Visc la música»

DVD «Activitats TAC»

Àrea: Llenguatge: comunicació i representació

Àrees: Coneixement de l’entorn i Llenguatge: comunicació i representació

1 CD d’àudio per a cada curs. Inclou cançons, audicions, danses i activitats de llenguatge musical.

1 DVD audiovisual per a cada curs. Inclou activitats TIC per a totes les àrees, audiovisuals per a tots els temes, contes en imatge i so, i galeries d’imatges per a tots els temes.

Material relacionat: Quadern «Visc la música», làmines de música «Visc la música» i Propostes didàctiques.

CD «Contes i cançons»

Material relacionat: Quaderns «Investigo i raono», llibres «Belluguets científics», quaderns «Llegeixo i escric» i Propostes didàctiques.

Pòster d’educació emocional «Sento»

Àrees: Coneixement de l’entorn i Llenguatge: comunicació i representació 1 CD d’àudio per a cada curs. Inclou la narració dels contes populars i les cançons de les festes populars. Material relacionat: Quadern «Visc les festes», pòsters «Visc les festes», làmines de contes i teatre, i Propostes didàctiques.

Àrea: Coneixement d’un mateix i autonomia personal 1 pòster per als tres cursos per a l’aula amb les imatges i els noms de les emocions que es treballen al llarg del cicle. Material relacionat: Llibres «Sento» i Propostes didàctiques. 29


Làmines d’hàbits

Àrees: Coneixement d’un mateix i autonomia personal i Coneixement de l’entorn 6 làmines d’hàbits d’autonomia personal per a cada curs. Adquisició i reforç de les rutines. 6 làmines d’hàbits socials per a cada curs. Adquisició i reforç dels compromisos socials. Material relacionat: Llibres «Coopero» i Propostes didàctiques. 30

Pòsters dels quaderns «Investigo i raono»

Àrea: Coneixement de l’entorn 6 pòsters per a cada curs vinculats a les làmines d’observació que es presenten en els quaderns «Investigo i raono» perquè els nens i nenes els puguin consultar. Material relacionat: Quaderns «Investigo i raono», llibres «Belluguets científics» i Propostes didàctiques.


Pòsters «Visc les festes»

Àrea: Coneixement de l’entorn 3 pòsters per a cada curs editats en blanc i negre per completar amb diferents tècniques i recursos plàstics. Material relacionat: Quadern «Visc les festes», CD «Visc les festes» i Propostes didàctiques.

Targetes de «Joc matemàtic»

Àrea: Coneixement de l’entorn 30 targetes per a cada curs amb imatges que representen quantitats i atributs. Reforç de continguts matemàtics. Material relacionat: Quaderns «Investigo i raono» i Propostes didàctiques.

Targetes de «Joc d’expressió»

Àrea: Coneixement d’un mateix i autonomia personal 16 targetes reversibles per a cada curs associades a les pautes de dramatització i joc dramàtic. Material relacionat: Propostes didàctiques.

Calendari «El temps que passa»

Àrea: Coneixement de l’entorn 1 calendari per a cada curs per a l’aula. Conté un full d’adhesius que permet programar el dia a dia (festes, aniversaris, sortides…) i tractar el pas de les estacions, els dies de la setmana i els mesos de l’any. Material relacionat: Propostes didàctiques. 31


Pòster «Abecedari»

Làmines de contes

Àrea: Llenguatge: comunicació i representació 1 pòster per als tres cursos per a l’aula, amb les imatges i els noms de referència associats a cadascuna de les lletres de l’abecedari. Material relacionat: Propostes didàctiques.

Teatre

Àrea: Llenguatge: comunicació i representació Àrea: Llenguatge: comunicació i representació 1 teatre de sobretaula per als tres cursos. Funciona com a contenidor de les làmines dels contes populars i com a faristol per centrar l’atenció dels nens i nenes. Material relacionat: Làmines de contes, CD «Contes i cançons» i Propostes didàctiques. 32

24 làmines per a cada curs (4 per a cadascun dels 6 contes). Seqüències per reforçar la memòria i la comprensió oral de les narracions populars. Material relacionat: Teatre, CD «Contes i cançons», DVD «Activitats TAC» i Propostes didàctiques.


Làmines d’art «Visc l’art», «Traço» i «Sento»

Àrees: Llenguatge: comunicació i representació i Coneixement d’un mateix i autonomia personal 12 làmines d’art per a cada curs. Recurs didàctic que es tracta des de les àrees de plàstica, grafomotricitat i educació emocional. Material relacionat: Quadern «Visc l’art», quadern «Traço», llibres «Sento» i Propostes didàctiques.

Làmines de música «Visc la música»

Àrea: Llenguatge: comunicació i representació 12 làmines de música per a cada curs. Introdueixen els continguts de llenguatge musical i els instruments de manera gradual. Material relacionat: Quadern «Visc la música», CD «Visc la música» i Propostes didàctiques.

33


dina4:Maquetación 1

19/11/10

13:12

Página 1

Pissarra Digital Interactiva (PDI) Fitxes PDI Fitxes PDF Fitxes PDI disponibles a Fitxes PDF www.ecasals.net disponibles a

www.ecasals.net

El primer material d’Educació Infantil dissenyat permaterial a la Pissarra Digital Infantil Interactiva. El primer d’Educació dissenyat per a la Pissarra Digital Interactiva.

Una forma pràctica, divertida i amena ar la pissarra digital a classe. d’utifloitrzm a pràctica, divertida i amena Un a d’utilitzar la pissarra digital a classe.

Fitxes PDI: resolució de fitxes en pissarra digital.

compatibles amb tots els models de Pissarra Digital Interactiva

90 90

Fitxes PDI: resolució de fitxes en pissarra digital. • complementen els mitjans tradicionals. compatibles amb tots els models de Pissarra Digital Interactiva Fitxes PDI • atenen la diversitat de l’aula. • són motivadores: les ganes d'aprendre. complementen elsaugmenten mitjans tradicionals. Fitxes PDI • són participatives: resposta atenen la diversitatlade l’aula. immediata afavoreix la interacció. • són motivadores: augmenten les ganes d'aprendre. afavoreix la Finteracció. Ini•ci són participatives: la resposta Resolucimmediata ió i Inici

Resolució

Fitxes PDF: projecció de fitxes en pissarra digital. Fitxes PDF: projecció de fitxes en pissarra digital. 34

Fi


Fitxer de recursos «Jugo i aprenc» Aquest material es comercialitza independent.

Àrees: Coneixement d’un mateix i autonomia personal, Coneixement de l’entorn i Llenguatge: comunicació i representació. 200 imatges i una proposta didàctica que permet aprofundir en les relacions lògiques, la percepció visual, la numeració i el càlcul, la lectoescriptura, l’educació emocional i l’anglès. Material relacionat: Propostes didàctiques.

Fitxer de Psicomotricitat Aquest material es comercialitza independent.

Àrea: Coneixement d’un mateix i autonomia personal 200 fitxes amb activitats psicomotrius per a 3, 4 i 5 anys. Material relacionat: Propostes didàctiques.

35


SIC1202

Atenci贸 al client Tel.: 902 107 007 casals@editorialcasals.com www.editorialcasals.com www.ecasals.com

Belluguets 3-5  

Belluguets 3-5 anys. Projecte d'Educació Infantil 2n cicle

Belluguets 3-5  

Belluguets 3-5 anys. Projecte d'Educació Infantil 2n cicle