FRUITA DE TEMPORADA

Page 1

ISBN: 978-84-122056-2-6

www.editorialentredos.com

Aixeca la pestanya a cada doble pàgina i descobriràs l’interior d’una fruita!

EntreDos_Les fruits-COUV_ CAT.indd 1

No recomanable per a menors de 36 mesos. Conté peces petites desmuntables.

• A quina estació creixen les maduixes? • Què hi ha a dins d’una síndria? • De quin color són les flors de la pomera?

Clara Corman

De la mateixa col·lecció:

Clara Corman

HORTALISSES DE TEMPORADA

FRUITA DE TEMPORADA

Títol original: Fruits de saison • Text i ilustraciones: Clara Corman • © 2017, Éditions Amaterra • Catalan rights arranged through Ttipi agency, France • © D’aquesta traducció: Susana Tornero Brugués, 2021 • © D’aquesta edició: Editorial entreDos S.L., 2022 • Primera edició: • ISBN: • Dipòsit legal: • Imprès a la Xina / Printed in China • Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquest • llibre per qualsevol mitjà o procediment, inclosos la reprografia i el tractament • informàtic, la fotocòpia o la gravació, sense el permís dels titulars del copyright. •

LÉGUMES DE SAISON

HORTALISSES DE TEMPORADA

FRUITA DE TEMPORADA Clara Corman

22/10/21 13:33


Abans de fer fruit, la pomera es cobreix de flors blanques.

EntreDos_Les fruits_CAT.indd 2

22/10/21 12:49


LA POMA

La poma pot ser vermella, verda o groga.

EntreDos_Les fruits_CAT.indd 3

22/10/21 12:49


Abans de fer fruit, la pomera es cobreix de flors blanques.

EntreDos_Les fruits_CAT.indd 2

22/10/21 12:49


EntreDos_Les fruits_CAT.indd 7

22/10/21 12:49


La pinya creix a països càlids.

EntreDos_Les fruits_CAT.indd 12

22/10/21 12:49


LA PINYA

Compte, les seves fulles punxen!

EntreDos_Les fruits_CAT.indd 13

22/10/21 12:49


La pinya creix a països càlids.

EntreDos_Les fruits_CAT.indd 12

22/10/21 12:49


EntreDos_Les fruits_CAT.indd 17

22/10/21 12:49


ISBN: 978-84-122056-2-6

www.editorialentredos.com

Aixeca la pestanya a cada doble pàgina i descobriràs l’interior d’una fruita!

EntreDos_Les fruits-COUV_ CAT.indd 1

No recomanable per a menors de 36 mesos. Conté peces petites desmuntables.

• A quina estació creixen les maduixes? • Què hi ha a dins d’una síndria? • De quin color són les flors de la pomera?

Clara Corman

De la mateixa col·lecció:

Clara Corman

HORTALISSES DE TEMPORADA

FRUITA DE TEMPORADA

Títol original: Fruits de saison • Text i ilustraciones: Clara Corman • © 2017, Éditions Amaterra • Catalan rights arranged through Ttipi agency, France • © D’aquesta traducció: Susana Tornero Brugués, 2021 • © D’aquesta edició: Editorial entreDos S.L., 2022 • Primera edició: • ISBN: • Dipòsit legal: • Imprès a la Xina / Printed in China • Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquest • llibre per qualsevol mitjà o procediment, inclosos la reprografia i el tractament • informàtic, la fotocòpia o la gravació, sense el permís dels titulars del copyright. •

LÉGUMES DE SAISON

HORTALISSES DE TEMPORADA

FRUITA DE TEMPORADA Clara Corman

22/10/21 13:33


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.