El meu gat és molt bèstia

Page 1

G A T

É S

M O L T

B È S T I A

GILLES BACHELET

Fa poc un amic m’ha regalat un llibre sobre els gats, però no he aconseguit esbrinar exactament de quina raça és el meu.

M E U

EL MEU GAT ÉS MOLT BÈSTIA

E L

ISBN: 978-84-18900-01-3

www.editorialentredos.com

EntreDos_cub_mi_gato_es_muy_Bestia_ESP_CAT.indd 5-6

TEXT I IL·LUSTRACIONS DE GILLES BACHELET

26/7/21 17:03


Quan el meu gat no menja, dorm.

Quan no dorm, menja.

Quan no menja, dorm. EntreDos_mi_gato_es_muy_bestia_CAT.indd 6

26/7/21 16:58


Excepcionalment, el meu gat fa una estona d’exercici. EntreDos_mi_gato_es_muy_bestia_CAT.indd 7

26/7/21 16:58


Quan el meu gat dorm al sofà, he de dir als meus convidats que no és cap coixí. EntreDos_mi_gato_es_muy_bestia_CAT.indd 8

26/7/21 16:58


Però, gairebé sempre, el meu gat passa olímpicament del sofà. EntreDos_mi_gato_es_muy_bestia_CAT.indd 9

26/7/21 16:58


Si no li aboqués el pinso al plat, el meu gat es deixaria morir de fam davant el paquet obert. EntreDos_mi_gato_es_muy_bestia_CAT.indd 10

26/7/21 16:58


helet s Bac Gille trador s Il·lu Jeunesse e Seuil de Savoi e u r 7, París 75006

r Senyo l e d tor direc atural N òria on ’Hist rue Buff d u e ís r Mus a P 75005

ta b mol u –am amene i a r t l em re tífic s i lgut carta rror cien antasioso la Benvo a r e r e f r s a n a n d u p i d a om comès vostr de tr efant A la t– que he ns ossos elet d’el fet esqu lita t «u haver iu amabi encoloman iu» a un lbum. n e u g à de à s te, h ions s table bre exces u darrer cupac sens dub en cap ca m e o o m n s l e n e , s e d e o è u r u 0 q b q 1 m a no t– per pàgin vostres ot excusa resses, d’un gat. els p t ó b Les l n m e i a eral, d s n a e u , r g e t b t es fan a o rma –i n’ at aquest e cap ele , per no aques e d j u e q l t l n u rtir blee e a fu m r p s a m e c o c ti fa pli discu nat a s’hi ser em re ompa. incli r que, in r t a Pot ç n r ne na fo o no, no te g ado tava gats mateix es ue em vai a una. ossos c en é t n co Jo seï s q gòri ó fin at en pos ta trompa ser cate ingresi n i p ta o el meu g si aques tria rrats perme meus mig m ara, fe ment, que fa a rafia em o s c l e ra , Pel adiog ament en, a una r Malaurad em permet tan car. s sobre s é m se no t. o ri preci r. t pun erina dor n e r, aques il·lustra ervei vet ions més b a s senyo ’ s ac ho sos d rec d’un ui inform fer-vos- istingit . d r g e ls me cà í que tin deixaré d s prego, s cordia u é m o , Aix n a s a, rib ion t tem no ar s salutac aques tre això e v e m s Men eu le ccept a sim, e u q ectís f a u Se r, senyo

El meu gat sempre s’oblida d’eixugar-se les potes abans de potinejar la meva feina. EntreDos_mi_gato_es_muy_bestia_CAT.indd 11

26/7/21 16:58


G A T

É S

M O L T

B È S T I A

GILLES BACHELET

Fa poc un amic m’ha regalat un llibre sobre els gats, però no he aconseguit esbrinar exactament de quina raça és el meu.

M E U

EL MEU GAT ÉS MOLT BÈSTIA

E L

ISBN: 978-84-18900-01-3

www.editorialentredos.com

EntreDos_cub_mi_gato_es_muy_Bestia_ESP_CAT.indd 5-6

TEXT I IL·LUSTRACIONS DE GILLES BACHELET

26/7/21 17:03


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.