Paesi ossessiunali

Page 1

Paesi ossessiunali

Paesie_ossessiunali_int.indd 3

20/07/2015 16:14:41


Paesie_ossessiunali_int.indd 4

20/07/2015 16:14:41


Patrizia Gattaceca

Paesi ossessiunali

ALBIANA/CENTRU CULTURALE UNIVERSITARIU

Paesie_ossessiunali_int.indd 5

20/07/2015 16:14:41


Paesie_ossessiunali_int.indd 6

20/07/2015 16:14:41


Utopie

Paesie_ossessiunali_int.indd 7

20/07/2015 16:14:41


Paesie_ossessiunali_int.indd 8

20/07/2015 16:14:41


Paesi à ghjace c

Cc

i sò di i paesi à ghjace in u ricordu fondu ch’è no chjamemu isule Ci stemu sintinelle à curà battelli fantasime o puru acelli vani in u so volu cecu à cuntemplà l’eroe a so questua ardita Sò paesi quessi di u cumenciu à l’affaccà di soli splendurenti chì strughjenu in u sguardu cum’è u sale in mare Litanie di soli… Paesi traculini di fole duv’ella chjama lesta a voce strappendu u frundame infinitu d’un fiume… È po tù issu paese da u visu bramatu da u corpu merezu isula d’accunsentu ch’ascoltu è ch’o feghju impaziente Anticu amore meiu indocile amore…

9 Paesie_ossessiunali_int.indd 9

20/07/2015 16:14:41


Isule 1

Pp

p

10

iaghe in e strine di e labbre è u calore salitu di e mani Scogliu rosu avvintu da l’allusingu Terra radica muta Isula di a parolla spaccata nigata in a so agunia splendurente.

p

Paesi ossessiunali

Paesie_ossessiunali_int.indd 10

20/07/2015 16:14:41


Isule 2 a

Aa

mmanita s’incontranu in a terra l’acque libere è solcanu i mondi à ghjace in a frebba di i secreti Da racoglie saranu frutti è sale in u libru di i spusalizii.

11 Paesie_ossessiunali_int.indd 11

20/07/2015 16:14:41


Isule 3 b

Bb

attenu l’ale in i grombuli di u schizzu l’isule inventanu ghjochi cum’è l’acelli è mughjanu E s’arrubba u viotu complice di u mare pozzu di tanti naufragi.

12

Paesi ossessiunali

Paesie_ossessiunali_int.indd 12

20/07/2015 16:14:41


l

Isula 4

Ll

untana u tempu sunniatu l’infinita luce cù a pagna oscurità Feroce chì t’innamori di l’albe in u to senu fiume dopu à fiume.

13 Paesie_ossessiunali_int.indd 13

20/07/2015 16:14:41


t

Isule 5

Tt

essi l’esilii duve dorme u ricordu U senti u fretu di l’azurru duv’ella ci hà tribbiatu a to ghjente à u ventu di l’aghje ? Isula annudata à u mo rimproveru.

14

Paesi ossessiunali

Paesie_ossessiunali_int.indd 14

20/07/2015 16:14:41


i

Isula 6

Ii

sule unite i vostri mughji sottu à i venti Chjamate fantasime di schjuma i battelli persi è e spelonche arradicate à l’abissu fissu è neru !

15 Paesie_ossessiunali_int.indd 15

20/07/2015 16:14:41


i

Isula 7

Ii

sule assalti di tanti destini pisate in le vele u cantu salitu di e donne ! Vultate cÚ l’omi chÏ portanu in core a luce imbriaca di u mare !

16

Paesi ossessiunali

Paesie_ossessiunali_int.indd 16

20/07/2015 16:14:41


i

Isule 8

Ii

sule ghjacili di muschi polvera d’azurru site u cumenciu di tutti i meziorni scialbati in la mente.

17 Paesie_ossessiunali_int.indd 17

20/07/2015 16:14:41


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.