Zeichen für orgel

Page 1

Zeichen

für Orgel solo | for organ solo

Energico

Dominik Susteck (2016)

I. Morse

q = 66

>´ œ >- œ œ œ œ ‰ œ J

(Cluster)

>- - >- ´ >- ´ ´ ´ ´ ´ ´ œ ‰ œœœ œ ‰ œœœ œ & œ œ œ J f [o e f f 8’ 4’ Mixt. (Plenum) œ & œœ F Trompete 8’

Hw

Sw

œ J

>´ ´ >´ ´ b œœ œ ‰ œ œ ‰ œJ

>& œ d

-

& œœœ

&

N œ- œ-

i

+ Fonds 8’

ƒ

& J

c

-œ œ- – Fonds 8’ ‰

& b œœœ œ´

-

*) Mk 7, 31 – 37 **) ossia: Mixtur

-

œ

>´ œ > œ œ´ ‰ ‰ œ´ œ´ œ´ œ´ ‰ ‰ J J

n

-

e

> b œœ- b œœ- b œœ- b œœ- ‰

h*]

>´ œ >´ ´ - ´ ´ >- œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œJ >œ- œ- œ- ‰ ‰ œJ œJ >œ- œ- œ- ‰ ‰ f

> > > > > >- - ´ œ œ œ ‰ œJ b œ- b œ- œ´ ‰ œ œ- œ- œ. b >œ- œ- œ. œ œ- œ- œ- œ œ- œ- œ- œJ b œ- œJ J J ƒ (Sw) ( Ï)

(+ Trompeterie)** + Fonds 8’

& œœœ

b œ´ b œJ

-


2

>- - . b >œ- - . >- - >- œ œ œ œ œ œ & œJ œ œ œ &

?

& &

?

b >œ-

b >œ-

b >œ-

Ped.

b œ-

(– Trompeterie)

(

œœœ

b œ-

ƒ)

b œ-

b œ-

b œ-

#œ #œ

Pos. 16’

ƒ b œ# # œœœœœ œ J

b œ-

b œ-

b œ-

b œ-

œ´ >- - >- - >- - >- - >- - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ J

simile

ƒ

œ´ >- - . >- - . >. . - . - - - . œ & œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ & # # œœœœ

.–

Cluster prestissimo, ad libitum!

. °

ü >- - - >- ° – – – – – œ œ œ œ œ –– –– & ––– –– – – –– – – – – ––– – – – ƒ Hw Hw – –– Sw –– – – – – œœœ ¢ –––– & ¢ –– ––– – –– † # # ##n œœœœœ .... œœ . ƒ ƒ F |

3 Sek.

|

œ

œ #œ

œ

>- . - . . >- . - . . . . . œ œœ œœ œ œœ œ‰ œœœœ

Hw

|

1 Sek.

|

.

––– ü ü >- - - - ° –– – – – – – œ œ œ œ – – –– – –– ––– –– –– –– ––– ––– – –– – ––– – –– ––– ƒ Hw Sw ––– – ––– – ––– – ––– ? – – – – – ¢ –– – ––– –– –– † † b ˙˙˙˙ œ . – ‰ƒ F Hw

|

7 Sek.

|


œ. œ. >œœ œ œ

# œœ- # œœ- # œœ- # œœ. & œ œ œ œ ‰

3

> > œ. # œœ. # œœ. # œœ- # œœ. # œ- # œœ- # œœ- # œœ- # œœœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

>œ- œ- œ- œ- œ- œ. . œœ. œ>œ- œœ. . œœ. œ>œ- œœ. œœœ œ œ œ œ ? œœ œœ œœ œœ ‰ # œœ # œœ # œœ # œœ ‰ # œœ # œœ # œœ # œœ # œœ # œœ # œœ # œœ # œœœœ Hw

?

Ped. 16’ (Cluster)

–– π

# œ>œ- # œœ´ # œœ´ # œœ´ # œœ´ # œœ- # œœ´ # œœ- # œœ´ # œœœ œ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ & œ J J >œ´ œ´ œ´ œ´ œœ- œœ´ œœ- œœ´ œœœ ? n œœ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ J J ? ( –– ) >œ- œ- œ- œœ # œ # œœ # œœ # œœ & œ œ œ œ >œ- œ- œ- œ? œœœ œœœ œœœ œœœ ?

´ ´ ´ ´ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ # œœ # œœ # œœ # # œœœœœ. # # œœœœœ. # # œœœœœ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ

œ- œ- >œ- œ. œœ œ œœ œœ œœ

. . . . # # œœœœœœ # # œœœœœœ # # œœœœœœ # # œœœœœœ

œ´ œ´ œ´ œ´ œ. œ. œ‰ œœœœ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ œœœœ

œœœœœœ. œœœœœœ. œœœœœœ. œœœœœœ. œ œ œ œ

>œ # & œ bœ œ ƒ

, ,

attacca

Plenum (8’4’2’ Mixt.)

?

>œœ

œœœœ

œ- œ- n œ>œ- œœ. œœœ œ œ œ œ

( –– )

Mecanico

Hw

>œœ

# œœœœ

# œœ b œ œ

œ b bb œœœœ

# >œœ b œ œ ≈ .. # œ œ bœ œ

b b b bn œœœœœ

..

# >œœ b œ œ ≈ .. # œ œ bœ œ

b b bb œœœœœ

..

b b bb œœœœœ

# œœ b œ œ ≈


.

4

# >œœ b œœ ≈ & # œœ b œ œ œ b œ # œœ b œ œ R œ b b bb œœœœ

? ?

œ b b bb œœœœ

10 Sek.

|

ossia I: Radiorauschen / acoustic noise ossia II: Mundgeräusche / mouth noises

Ped. Pos. 16’

ƒ Hw

& # œœ b œ œ

œ b b bb œœœœ

?

œ # œœ b œ œ

œ b b bb œœœœ

b œ- œ- >œ- œJ œ ‰ Œ & (Sw) b œ1 b œ1 œ2 &

# >œœ

œ b œ # œœ b œ œ

&

>œ- œ. œ. >œ. œ. œ. œ. œ b œ˙ J

b œ. ≈ b œ b œ b œ

b œ b œ. n œj b œ

nœ bœ bœ œ ..

# b b œœœœœœ ) ( &

&

F

Sw: + Ob. 8’

# b b œœœœœœ ) ( &

œ bœ

..

j nœ

U

>œ- œ- œ- œ- œ- . ≈J f ) 8’ 4’ Mixt. #œ œ œ

+ Tr. 8’

œ b b bb œœœœ

(Hw)

-

|

Sw (

&

P

> >- œœ. œ. œ. œ œœ

>œœ

œ- œœ. œ. œ-

j b œ. ≈ b œ b œ . œ b œ

j nœ

œ-

b œ. ≈ b œ

U Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ . b œ ( ) bw œ bœ nœ ≈ nœ


U - n œ- . b œ n œ b œ n œ # Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ w (œ) n œ nœ J

q = 52

&

( ) & ?

Ó.

?

? ?

Hw œ

Sw

Ó

œ > f

Hw

Sw

F

Ï # >˙ . #˙.

# w> #w

+ Trompeterie / Mixtur

#w #w

,

(œ )

# œœ. # œœ. # œœ. > # œœ b œ œ. J

Sw Gemshorn 8’ Hw Fl. 8’, Prinz. 8’

f

œ bœ

œ

Hw

bœ bœ bœ bœ

(œ )

nœ #œ

f

(œ )

Tempo I

p

Hw: – Prinz. 8’

[o

# œœ. J

Sw

-

# œœ b œ œ. Hw

e

-

# œœ. # œœ. # œœ. f

-

(Fl. 8’)

Ped.: – 16’ Prinz. – 8’ Prinz.

. # œ. # œ. # œœ. #Sw # œ œ œ œ œœ b œ œ. J ‰ &

?

#œ #œ

Ped. Prinz. 16’, 16’, 8’

#œ #œ #œ. #œ #œ. #œ #w JŒ J Œ #w J Œ

f #œ #œ

Sw

# b b œœœœœœ ) ( &

&

œ

# b b œœœœœœ

Hw

&

lento

#w

rit. molto

5

# œœ. J

π

. . # œ # œ œ œ # œœ b œ œ. J ‰ J ‰ Œ Hw

-

n

-

# œœ. J e

# œœ b œ œ.

Ped.: - Fl. 8’


6

&

?

&

# œœ b œ œ. Sw

# ˙˙d

# œœ. # œœ. ½

-

# œœ. # œœ. Hw

Œ

n b # œœœ J

(Hw)

i

# œœ- # œœ. # œœ- # œœ. J J œ. J c

Hw

&

? (Ped.) (œ )

Sw

-

(œ )

# œœ b œ œ.

# œœ. # œœ. # œœ. # œœ. h]

Ped. decresc.

n # œœ b œ. Sw

U

n # œœ b œ œ. Hw

# ww

œœ

+ Trem.

Sw

Hw # œ´ œ J

– Trem.

½

U

# œœ b œ. (Sw)

U


7

II. Funkfeuer

Allegro (q ≈ 90)

& # # # OOO O stumm

Sw

(

fixieren/ fix silently

)

** * Pfeifen/ whistle

3

43

. . .

. >

p

Í

5 . ˙ & 43

6

.

. .

p

&

w 5

.

.

w5

Í

. . . J ‰

.

p

.

ß

p legato . . . . 24 43 . >

p

Í

4 œ 24 J .

.

. . . >. J ‰ Œ

Fl. 4’ + Trem.

Œ

# ˙5

&œ Œ

¢

Í

. . .

>.

.

Œ

.

.

58 b ˙

*) Tonhöhe ungefähr / pitch approximately **) Ossia: verstärken / amplify

œ J

œ J Œ

Œ ˙5

.

.

.

J ‰ Œ

r 4 b w2 œ 4 .

p

– Trem.

1

43

≈ 44 . . π

1

85 Œ

58 # ˙1

34 # ˙1 .

43 ˙ . .

43

34 . . . . J ‰ ß p

Œ

>. > . 34 41 . . . . Πp f 41

>. . 58 . . . J ‰ ‰ p ß

>.

˙

43

1

9

44

>.

44

&

Pos

°

.

. . . . 3 . J 4 J ‰ f p

.

œ 1 J 43 b ˙ .


8

13

&

.

Œ

.

p

˙5 .

. 58 ‰ . . >. . ‰ Í

Œ

+ Trem.

58 ˙1

24 . . . F

Œ

P

.

85

Œ

# ˙3

2 24 ˙

œ J

. .

85

>. > . 58 . . . ≈ ≈ . . ‰ 24 41 . . . . ‰ ≈ 85 . . . . . 43 . . . . ‰ 24 . . . J J J R Í P F p Í 5 4 œ 2 1 b ˙ œ 1 1 bœ . 1 b˙ œ 3 5 œ 2 5 24 4 R ˙ &8 4 8 J 4

17

21

œ 2 4F 2-

#œ 2 &4

26

œ

24 (F)

2 & 4 # ˙˙

(m.s.)

5

3

,

, œ

œ

m.s.

œ2

,

œ

5-

œ

1-

,

,

œ

1

43

œ 3

1 . ˙ ˙ 3 . 4

œ-

m.s.

,

œ

,

œ

,

b œ5

,

œ ,œ , 3 Œ 4P

,

2 4F 21

3

˙˙1 .. 43

Œ

œ

œ

,

24 b ˙˙ 1 2

45 Ó 5 4 œœ

m.s.

3

1

# # ww

p

.

.

.

2 4

œœ 2 J 4

m.s.

21

.

f

>. J ‰


9

29

& 32

Ó.

p

b ˙˙

.

Œ

.

π

44 41 Œ

4 J ‰

b ˙˙ 2 &4 ? 24

(Ped.)

˙

5 3˙

b˙ m.s. 1

3

‰ Œ

34 .

# # ˙˙

34 b ˙˙ ..

m.s. 3

5

.

.

J ‰ Œ

4 4

J ‰

. . . .

p

.

.

.

f

.

p

.

. . . . .

.

24 R

f

œœ m.s.# # ˙˙ R 24 24

24

21

24 21 24 21

.

˙˙ ˙

œœ

2 ˙˙ 4

441 4

34 21 . . . . . . . J

24

# ˙˙

– Trem.

p

J

˙˙1

˙˙ ..

.

.

.

.

? 44 41

2.

.

44 Œ

J ‰

44

ww 4 41 &4

39

.

.

˙˙ ..

& # ˙˙ .. 36

.

.

Œ

‰ œœ J

.

1 43 2

1 43 2 Œ

>.

. 6 . . . J

4

# ˙˙ ..

f

œœ J ˙π

. . . . ‰ . .

p

64 # ww ..

j 64 œ ˙

j 24 œ

Ped. 16’

˙

24

f


10

(42)

‰ . . P

. .

44

1 43 2 œœ

31 42

˙

44 Œ

F

. . . .

? 44

? 43

21

legato

˙.

.

b ˙˙

9 . . 8 P

œœ J

98 # œœ ..

.

.

.

.

.

# # ˙˙ ..

43

b ˙˙

˙.

4 4

œ. >. J ‰ Œ Œ ß

1 432

Œ

1 432

˙.

j œœ 98 # œ . œ. j 98 œ ˙.

# # ˙˙ ..

44 ˙˙ .. œ.

1 432

˙.

. . . . 98 . . ‰ ‰ 44 Œ . J F

44

w

4 4 44

9 j 8 œ ˙.

43 œ π

Œ

.

„überlegato“

1 . . Π43 2 . . P

œœ

.

˙.

w

1 & 43 2

.

œ # œ œ # œ œ b ˙˙ œ œ # œ j m.d.3 legato œ # œ œœ ‰ 4 # œ 3

& 44 ˙˙ ..

48

.

.

+ Trem.

& ?

31 42 . F

‰ .J p

.

.

f

Œ

43

j œœ ‰ 43 43


11

51

43

œ p

# # ˙˙ .. 3 &4 ? 43

54

>. œ œ 44 J ‰ œ ß ƒ

˙

Ó

& # # ˙˙ ?

w.

44

˙.

œœ J

? 43 21 Ó .

œ ˙˙

œ

m.s.

œ œ œ œ r≈ 6 œ œ . 4 œ œ # œœ ..

j œ- ˙ . . . . . . ‰ J. .

b ww

Í

3421

3

œ 34 21 Œ ‰ œ

31 & 42

58

ww j œ b œœœ b œ n œ œ b œ œ œ # œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ 44 3 3

˙.

˙˙ ..

3421

œ . 6 œ # # ˙˙ . 4

œ.

Ó

˙˙

1 432

‰Ó

œ

œ

œ

œ

ww ..

j 64 œ w.

w

b ˙-

54 . . . . . . . . . .

78 . . . . . . 4441 . J

54 œœ b ww

78 # ˙˙ ..

45 œ

78

Œ

˙- .

˙..

‰ 4441 4441


12 61

44 41

˙ 4 &4 ˙ ˙? 44 41 b ˙ 41

? 44 41 64

-. ˙ & 74 ˙ . ˙- . ? 74 21 b ˙ . 21

67

∑ # ˙˙ ˙˙

‰ ‰

˙ 5 4 ˙ ˙54 b ˙

64 21 Π. 21

˙- . ˙.

. ≈. .

.

. . . Œ ‰

# ww ww

‰ ‰

œ

# ww ww w w

œ œ

˙ 45 ˙ ˙54 21 b ˙

# ˙- . ˙.

œ œ J œ œ J j œ œ-

˙- . ˙. ˙. ˙.

-. ˙ 64 ˙ . ˙- . 64 21 b ˙ . 64 21 w . w. 21

-. # ˙ ‰ ˙. ˙- . ‰ ˙.

7421

1 j 742 œ

1 . 45 2 . . . . . ‰ Œ . . R ≈ 94 ∑ J 21

721 4

œ œ

w.

w 94 w w94 b w 94 w w

. . . . . . . . . . . . . 1 . . 10 J 6 ‰Œ . . 42 . . ‰ ‰ 4 Œ .. ... . .

-. w & 10 4 w. w- . bw . ? 10 4 w. ? 10 4 w.

# ww ww

..

j 51 œ 42 ˙ œ ˙

bœ w ˙ œ w -

64 21

... . R ≈ 7421 . ..

Ó.

. œœ 6 œ œ 4 J œ. œ64 21 b œJ b œ

# ˙- . ˙.

j 45 œ w

w

74 21 Ó .

? 74 21

54 Œ . . . . Ó .

Ó # ww ww

. . . 10 Œ. J 4

˙ b˙ ˙ ˙ -

œ œ œ œ

10 4

œ œ

. 64 ‰ . . . . . . . . . - # w˙ 64 ˙ w ˙w 64 b ˙ w

j œ 6 w. 4 œ w.

10 4 10 4 .

114 114 114 114


13

> œ œœœ ∏ + 8’

( )

114

. . . .

π

(

Œ

)

. . . .

Œ

74 .

gl .

& 114 # # # OOO O

70

f

˙. ˙.

› 11 &4 ›

˙. ˙.

› ? 114 › ? 114 w w

& 44

74 ∑

‰ .. . P

w 74 w w74 b w

# ˙- . ˙. ˙- . ˙.

74 Ó b ˙ ˙-

Œ ∑.

64

73

64

˙. ˙.

#œ œ œ œ

Œ

64 b ˙˙

Œ

64

. . . . 6 . . j . ‰ 4 . ‰Œ . .

p

˙ 64 ˙ ˙64 b ˙

#w nw

– Trem.

. 84 b ww . 84

Ó

64 w . w.

84 84 ∑

˙ 4 &4 ˙ ˙ ? 44 b ˙

44

Œ

P

Ó

# ˙˙ ˙˙

44 44 44

> œœ œœ

+ 8’

10 4

. . . ‰ . .

10 4

#˙ n˙

+ Trem.

10 4 10 4


14

& 10 4 œœœ œ 10 4 ∑

Œ

10 b ww & 4

& 74

? 74

w

&

œ œ

œœ œœ

#w nw

Œ

+ 10 ⅔

œ

>. . r . . . . . . . p Í

˙ >

Ó.

+ Tr. 8’

œœ œœ

8 21 r 4 bœ

11 4 114

. . . .

‰ Ó

p

+ Prinz. 16’

˙

w. >

›› › ›

>.

Í r œ ≈ Hw # œ. œ # œ. . œ. n œ. r . . œ P 4’ + Aliquote (ossia: meno vento)

. . .

p

.

Œ

7 4

7 j 4 œ

G.P.

Œ

˙

74

˙. ˙.

Œ

˙˙ . ˙˙ ...

b› ›

(kurz! short!)

r ≈ 84 # œ œ n œ b œ b œ . . . œ œ. . . œ. # œ. œ. . œ. . . œ & bœ

œœ œœ

‰ n# ww

Ped. 16’

74

+ Mix.

œœ œœ

. 8 21 b ˙˙ . 4

114

œœ œœ

+ 2’

21

84 21

f

+ Tr. 4’

meno mosso (q = Ç 63)

81

>. . ‰ .. . J

Œ.. + Tr. 8’

7 b ˙˙ &4

Ó.

œœ œœ

œ #w œ nw

? 10 „ 4 78

84

+ 4’

+ 4’

76

∑ ∑

>. . R ≈ . . . . . f .

œ.

# œ. œ œ. . b œ.

r ≈ # œ.


15

87

. . . . . . .≈

p &

.

#œ œ #œ ≈ . . œ. . œ. n œ. n œ.

#œ œ #œ nœ œ. . . . . . . # œ . œ . œ nœ . & bœ

92

poco rit. 95

œ b œ- œ- ≈ ‰ &

99

&

. gl

>. j œ

R F ≈

π

gliss.

>œ. J ‰

. .

p

Í

#œ #œ œ œ. . . œ. . n œ.

R≈ p

œ bœ

. .≈ . ≈ œ .

R

p

f

. . . . .≈

œ #œ ≈ œ bœ ≈ . . . . . œ # œ.

.

.

U

œ #œ

>. ≈ . . R . .

meno mosso

. . .

. .

π

. .

R≈

œ. R

r b œ. ≈

gliss.

f

≈ #œ #œ - n œ- -

> R≈ f

w

|

.

(6’’)

|

(ossia: – Wind)

. gl

R≈ r #œ .


16

III. Schatten ?

(

Libero ) Sw:

Fonds 8’ (16’)

œ#œ œ œ # œ œ œ # œ œ #œ Hw: Fonds 8’ (16’) Sw Prinz. 8’ π ? œ #œ œ #œ œ œ œ # œ œ # œ Hw p

? ?

Sw

œ œ #œ œ œ #œ œ #œ

Sw

Hw

? ?

#œ Hw

œ œ #œ œ #œ œ

œ œ #œ œ #œ œ

œ #œ œ

Sw

#œ œ #œ nœ

(œ)

?

Hw

Fonds 16’

Ped.

#œ œ œ

? #œ œ #œ nœ œ œ œ bœ Sw

œ œ œ bœ

œ #œ Moderato

?

Hw

œ œ #œ œ œ #œ œ #œ

œ-

œœ- . .

œ-

œ- . œ.

œ- .

œ. œ Hw f m.d.

œ.

œ bœ.

œ.

(q ≈ 80)

œœ- . .

(Cluster)

(Sw) m.s. Hw + Prinz.

œ

œ

œ.

œ- . œ.

-

bœ.

˙

J

j œ


17

?

U.

U b ? ˙.

(Sw)

, bœ

Fluido e moderato

œ œ œ bœ

,

œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ

(Hw)

? œ #œ œ œ #œ œ bœ (Sw)

?

bœ œ œ œ #œ nœ

œ #œ nœ œ bœ œ #œ œ #œ nœ bœ nœ œ bœ œ œ (Hw)

œ œ bœ #œ œ #œ œ

? œ œ œ ? œ œ #œ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ œ œ œ #œ œ nœ œ œ #œ nœ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ nœ œ (Hw)

œ œ #œ œ

?

(Sw)

œ œ ? .. œ # œ n œ # œ œ # œ œ œ œ # œ # œ n œ œ .. œ # œ n œ # œ œ # œ œ œ œ # œ „überlegato“

(Hw)


18

? ? (Hw)

>´ œ œ R

œ œ-

& œ & #œ

œœ-. .

(q ≈ 56)

#œ œ œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ.

˙ ˙

˙ ˙

œ. œ.

œœ-

œœ-

-

-

œ- . œ.

j œ œ- œœ- b œ- n œœ-

b ˙˙-

œ

œ.

œœ

(œ)

(Hw)

-

-

& œœ & b œœ

œœ-

- n œœ-

œ. œ-

œ œ J j #œ #œ

#œ œ #œ

.

œ-

œœ-

. .œ œœ

œ

-

œ

œ & œœ- œ œœF & œœ œœ- œœ -

œ-

-

(Sw)

accelerando Sw + Tr. 8’

. .œ œ. œœ œœ (Cluster)

œ-. . œ

œ

?

>´ œœ R

œ-. . œ

œ-

œ.

(Sw)

Cantabile

œœ .. -

œœ#œ

œ bœ œ bœ œ œ

& &

? ?

œœœœ -

œ- . œ. œœ .. -

œœœœ -

œ- . œ. œœ .. -

(q = e) a tempo

œœ- - œœ- 3 - œœ- - œœ- - œœ- - œœ- - œœ- - œœ- 4 - œœ- - œœ- - œœ- - œœœœ œœ œœ œœ 4 œœ œœ œœ 4 œœ œœ œœ œœ œœ œœ 43 œœ œœ œœ œœ œœ œœ 44 œœ œœ œœ œœ œœ - œœ - œœ - œœ - œœ - œœ œœ - œœ - œœ - œœ - œœ- - - - - - - - -

, ,


19

Presto

&

43 œœ

-

&

3 4 œœ f

˙˙ -

j3 j3 j3 j3 ,4 . œ œ œ œ œ œ œ œ 4 . œ œ- œ œ- œ œ- œ œ> > > >

j3 œœœ œœœ œ œ > -

j3 œœœœ œœœœ œ œ > -

,4 . >

(q ≈ 100)

4 .

Hw + Trompete

&

j3 œœ œœ & œ œ>

j3 œœœ œœœ œ œ > -

& 3

3

&. . . . . . . . . . . ?

& ?

&

œ

j3 œœœœ œœœœ œ œ > -

&

U b # œœœœ (Sw) (zu / closed)

œ

˙˙˙˙ ˙-

j3 œœœœ œœœœ œ œ > -

Presto

q ≈ 56

molto rit.

3

j3 œœœœ œœœœ œ œ > -

˙˙˙˙ ˙-

œ

..

j3 j3 j3 œ œ œ œ œœ œœ .. œ œ œ œ œ œ > - > - > -

j3 œœœœ œœœœ œ œ > ?

œ

iss gl

.

3

?

?

&

b # œœœœ ?

&

œ U b # œœœœ

Sw – Tr. 8’

π

3

(Tonhöhe wiederholen / repeat notes)

œ

&

3

œœœœ œ. . . . . . . . . . . .

(weiße Tasten / white keys) gli ss.

3

j3 œœ œœ œ œ > -

œ

&


20

U b # œœœœ

Gedackt 8’ solo

&

(Sw)

œ œ ? - ‰ œ- ‰ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ ‰ ‰ œœ œ J J J J ∏ Hw: Fl. 8’ solo œ #˙ œ ? œ #œ (Hw) p legato Cantabile (q ≈ 56)

œ-

(Gedackt 8’ solo)

&

?

16’

œ

πœ œ-

œ œ œ œ ? .. œ ‰ J ‰ ‰ .. œ ‰ J ‰ ‰ .. œ ‰ J J J π œ-

#œ. ? .. œ ? .. (# œœœ )

œ-

Sw: + Fonds 8’

3x

..

&

..

.. j œ #œ

œœ- œ œœ- œ œ œ & Hw f j j ‰ & b b œœœ ‰ b b œ-œ f (q ≈ 56)

œ #œ.

Sw: 1: + Fl. 4’ 2: + Octav 4’ 3: + Octav 2’ 4: + Mixtur

4x œœ-œ œœJ ‰ ‰ .. .. œJ ‰ J ‰ ‰ .. ( p / P / F / f)

œ #œ.

.. ..

..

(e : h)

œœœ œ

œœ- œ œœ- œ œ œ

-

-œœSw –œHwœœ- œ œœ- œ œœœ œ œ œ œ J

j j ‰ j ‰ j Œ & b b œœœ ‰ b b œ-œ -

..

.. ..

j ‰ j ‰ j ‰

-

#œ.

œ

..

-

œ- # œ .

&

f

œœ- œ œœœ œ œ ‰

-

-

-

f j ‰ j ‰ j ‰ ≈ j ‰ j Œ

-

-

œœ- œ œœ- œ œœ- œ œ œ œ J ‰ J

j ‰ j ‰ j ‰ r ≈ j ‰ j ‰ j Œ

-

-

.

-

&

Hw: + Prinz. 8’ + Fonds 8’

œœ- œ œœ- œ . œ œ

œœ- œ œœ- œ œœ- œ œœ. œ œ œ œ œ

-

kurz! short!

œœœ œ

Hw: + Fonds 4’

più

œœœ ‰ J ‰ ‰ J œ-

-

-


œœ- œ œœ. œ œ œ

Sw + Tr. 8’

& ..

œœ- œ œœ- œ œ J ≈ .. œ J J

ƒ r ≈ j ‰ ≈ . j ‰ Œ j . & .. b b œœœ ‰ b b œ-œ . www

&

{q}

&

&

-

?

&

#

œœœœ

Sw

? œ œ-

?

j œœœ œœ

˙ b b b b ˙˙˙˙ -

œœœ J

j œ b b b b œœœœ œ -

&

-

œœœ J

œœœ

œœœ

Hw

&

j œ b b b b œœ-œœ

{qÎ}

-

-

Hw

?

&

simile

œœœ J

Sw

œ b b b b œœ-œœ {e}

œ ‰

Sw

?

Hw

‰&

œœœ J

.....

œ œœœ

j ‰ j œ b b b b œœ-œœ -

˙˙˙

{q}

Hw

˙ b b b b ˙˙-˙˙

j œ bœ.

œœœ

?

œ . b b b b œœ-œœ ....

œ œ b b b b œœ-œœ œ b b b b œœ-œœ œ œ.. . . . .

œ J

-

œœ- .. œ.

sim.

Sw

j œ

œ b b b b œœœœ

œ

{q}

?

&

j ‰ j ‰

-

Hw

?

j œ b b b b œœ-œœ œ

Sw

œœœ b b b b œ-œ

Sw

˙ b b b b ˙˙˙˙

œœœ

{q}

Hw

‰&

œœœ

(Cluster)

˙˙˙

{e}

œ b b b b œœœœ

Hw

Sw

&

œœœ

{qÎ}

&

œœ œ J

* beide Hände / both hands

Hw

?

&

Cluster

{q}

Sw

-

Hw

?

& b b www b b w- w

-

œœ- œ œ

œœœ œ

Ï j ‰ j ‰ j ‰

˙˙˙

*

Sw

-œœHw: + Tr.œœ-8’ œ œœ- œ œ œ œ œ

˙˙˙

œ ‰

21

Sw

˙˙˙ b b b b ˙˙

-

?

, ?


22

&

œ-

Hw

œœ- œ Sw

j & b b œœœ ‰ b b œ-œ

j

-

œœ- œ œœ- œ Sw

Hw

j ‰ j ‰

-

Hw

-

ritardando sempre

&

-œ œ œ . . . . . . . . ˙. . . . . . . . . . . . . . ˙. . . . . . . . . . œ æ

(Hw)

j ‰ j ‰

-

-

Sw

& b b œœœ b b œ-œ Hw

˙ æ

Œ

œ æ

‰ b œœ .. b b b œœ-œ ...

j ‰ j ‰

-

Hw

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - (œ )

˙ æ

æ

œ

Ï

-

Sw

(œœ ) (œœ )

+ Trompeterie *

æ

(œœ )

Sw

* ossia: Orgel ohne Trompeterie organ without Trompeterie


23

IV. Echos Libero *

&

# œ.

Hw Fl. 8’

œ-

p

? & œ œ œ?

œ

œ

&

# œ.

# >œ J

? bœ & ? *)

œ

# ϫ

# œ. œ

œ

œ

Ÿ~~~~~~~~ >œ }œ œ

J

œœ

œ œ

bœ œ-

œ œ bœ

œ

œ

œ œ œ œ b œ-

# œJ

schnell / fast, zwischen den Noten / between notes: 1 cm = ca. 1 Sek. / sec.

œJ

# œ.

œ œ

œ œ

œ

œ

# œ.

# œ.

œ œ

? &

œ

# œ.

œ œ

œ- œ

# œ. œ

œ

œ.

bœ #œ

œ

œ

b œ. nœ J

# œ. œ

œ

# >œ J

-œ # œ. J

-œ # œJ. J

bœ # œJ

œ

# œ.


24

(q ≈ 72)

& ?

&

# œ. # œ. # œ. # œ. # œ. # œ. # œ. (Fonds 8’)

Hw

œ œ

œ œ bœ œ

?

Hw

& œ #œ œ ?

&( ) œ

?

& ?

œ

œ

œ

#œ œ

œ

œ œ

Hw

Hw

œ

p

œ #œ œ

>œ

bœ œ

œ

Sw: + 4’ (Sw)

#œ œ

Sw

(b œ )

bœ œ

œ

Sw

Sw

nœ œ

œ œ

π

) Sw

(

(Sw)

œ

œ

œ œ

Sw

œ

œ #œ œ

bœ œ

œ

œ

œ

œ œ

Hw

œ

œ

œ

œ œ

j nœ bœ

œ

œ

œ

(Hw)

œ #œ œ nœ œ

œ #œ œ nœ nœ

, bœ

Sw

#œ œ #œ nœ nœ (Sw)

œ œ


( ) #œ

&

œ #œ nœ nœ

(e ≈ 100)

E

4

& œ œ ®œ œ

®œ œ

Sw + Oboe 8’

J

?

>b œ- b œ J J P

bœ bœ

®œ œ

25

E 5

Hw

œ œ

Hw: + Fl. 2’

#œ œ

#Ÿ~~~~~~~~~~ œ (#œ) # œ-

P

J

® œ œ ® œ œ ® œ œ ®œ œ ®œ œ ®

œ

œ

?

(Hw)

E }œ 4

& œœ

®œ œ

®œ œ

®œ œ

E 2

œœ

®

®œ œ

œ

Sw

®

? }œ

&

?

œ

œ

®œ œ

?

®œ œ

®œ œ

®

b œ . b œ . b Hw œ . b Sw œ . b Hw œ . b Sw œ. J ≈ J ≈ J ≈ J ≈ J ≈ J ≈

(Sw)

Hw: + Prinz. 8’ Hw

&

(q ≈ 42) Hw Sw

}œ b ˙

F

Œ

Hw

œ œ œ

Ÿ~~~~~~~~~ œ( # œ ) œ œ œ

# œ- # œ. # œ-

Ÿ~~~~~~ œ( # œ ) œ œ œ


26

&

ritmico

# œ. # œ. # œ. # œ. # œ. # œ. # œ. # œ. # œ.

? SW-HW HW + 2’, Mix.

& .. ?

Ÿ~~~~~ œ( # œ ) œ œ più

f

#œ. œ J bœ

# œ- # œ-

&

#œ #œ

# œ- # œ#œ

œ

& (# # # œœœœ)

Hw

42 ..

Ÿ~~~~ œ( # œ ) œ œ

#œ. œ J bœ

Hw: + Fonds 4’

≈ .. .. 5x

HW + Tr. 8’

#œ. Ÿ~~~~~ œ( # œ ) œ œ œ J ≈ .. bœ ƒ

j j j #œ . #œ . #œ . #œ. #œ. #œ . #œ . #œ. ≈ ≈ & J #œ. #œ. ≈ J ≈ J J ( ƒ) #œ. ? #œ. ≈ ∑ Œ J ritardando

(q ≈ 60)

# œ- # œ#œ #œ # œ- # œ#œ #œ

#œ #œ

kurz! short!

# œ#œ #œ #œ

Œ

& #œ

f

# œ#œ

‰ # œj œ

Hw: Fl. 8’, Prinz. 8’

U

# œ . 2x œ J ≈ .. bœ

#œ. Ÿ~~~~~ œ(#œ) œ œ œ J bœ

# œ#œ Sw

Ÿ~~~~ œ( # œ ) œ œ

# œ#œ

‰œ # œ œ 3

‰ œœœ œ œ 3

Libero (q ≈ 80)

Hw

œ œ

F

legato

?

poco accel.

bœ #œ #œ œ œ œ bœ bœ œ #œ œ œ œ nœ #œ œ bœ & œ œ œ bœ ?

œ

œ bœ œ


27

&

&

a Tempo Hw: Fl. 8’

rit.

#œ #œ

p

œ œ œ bœ

(q ≈ 100) Hw: + Nasard 2⅔’

Sw: Fonds 8’

œ

œ

p

Hw( )

Sw

&œ p

œ

œ #œ.

#œ #œ

j œ

œ

#œ.

Sw: Fl. 8’

π

œ œ œ bœ

Sw

#œ #œ &

Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ œ œ # Ÿ~~~~~~~~~~~~ ( ) ˙ œ(#œ) œ (œ) ˙ .(œ)

Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~ , œ (œ) b œ (œ) b œ(bœ) b œ(bœ) œ(#œ) & œ (œ) # œ ( ) n œ œ (œ) b˙ (œ) œ & # œœœœ

( )

,

?

v.s.


28

& ?

Ÿ~~~~~~

Ÿ~~~~~~~

(œ)

(œ)

-œ # œ œ # œ œ # œ œ & nœ

?

Hw

&

nœ œ

?

(œ)

Sw

Hw

Sw

Ÿ~~~~~~~~

œ œ bœ

œ nœ

Sw

œ œ bœ

nœ œ

?

..

Hw

Hw: Fl. 4’ solo

nœ œ bœ

œ nœ

Sw: Fl. 4’ solo

œ nœ

œ bœ

Sw

#œ œ bœ

œœ

Sw

nœ œ

Sw

Sw: 2’ solo

& ..

œ nœ

Hw

Hw

œ œ #œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ (œ)

Sw: 4’ solo

|


29

~~~~~~~~~

& }œ ?

(q ≈ 60)

œ

# œ. J

& œ .

F

# œ. J

,

# œ. J

?

& ?

Sw

Sw

&

œ œ nœ

Sw

œ œ nœ

#œ Hw # œ.

?

&

# >œ

(Sw)

&

j

(Sw) Hw: Octav 4’

(Hw)

&

œ

# >œ

(Hw)

J

F

# œ. J


30

V. Signal ritmico (q ≈ 58) Hw: Fl. 8’

+ Fonds 8’

7

10

E

+ Fonds 4’

E

E 7

& # œ. . . . . . .j # œ. . . . . . . . . . # œ. . . . . . .j P F Hw p staccato molto *

alla marchia

+ 2’

+ Mix I

3 +1

2

Ek E

E

+ Mix II

+ Tr. 8’

E

E

3

8

& # œ. . ≈ . . ≈ . . ≈ .j # œ. . # œ. . .j # œ. . . . . . . . f più f ƒ Ï & # œ. .

j #œ œ

# œ. œ # œ. > >

?

j #œ œ

>

# œ.

j #œ œ

# œ.

>

.

& # œ-j # œj ˙- . j ? #œ #œ # œ- # œJ

˙- . ˙.

(Pedal ad libitum)

.

#œ #œ > . . .

. # œ.

# œ.

.

kurz! short!

accel.

œ # œ # œj œ # œ > . > . œ> # œ. # œ >œ # œ. J # œ- . #œ #œ # œ- .

* Fehlender Notenkopf: Note zuvor repetieren missing note head: repeat note before

.

.

Ï)

.

.

.

.

.

.

j

.

.

J

j jœ jœ #œ # œ # œ - # œ. . . . . . . . > . > . - . #œ œ #œ #œ œ #œ . . . . . . . J J J a Tempo

.

.

‰.

# œ. . #œ

.

. œ- .

#œ # œ. .

R

# œ. œ # œ. > >

j

j #œ œ

(

. j # œ & # œj œ # œ. # œj œ- # œ > > . œ ? # œJ # œ # œJ œJ # œ #œ

j #œ œ

.

.

. œ-

.

Œ

# œ. . #œ #œ # œ. .

.

Œ.

R r œ- .

.


# œ. . . . . . . & #œ R

# œ. œ # œ. . - # œ. . ‰ # œ. #œ #œ œ #œ #œ

Œ

# œ. . #œ

# œ ‰ # œ œ- # œ # œ. . # œ. . # œ. . œ-

#œ # œ. .

3

r

r ? #œ #œ ‰ # œ. . . . . . . # œ.

3

3 3

. 3 3

œ-

œœ

poco meno mosso

œœ-

œ-

œœ

31

œ. œ. J œ. œ. J

# œ. . . . . . . # œ. # œ # œ. . # œ & # œ # œ. # œj œ- # œ. # œj œ- # œ. . . . # œ. . . . . . . . . . . . . . . . # œ. # œ #œ a Tempo

? # œ # œ. # œ. .

#œ J

œ- # œ. # œ œ- # œ #œ #œ #œ #œ J # œ. . . . # œ. . . . . . . . . . . . . . . . # œ. # œ. . . . . # œ. . . Ped.

ritardando a Tempo # .œ . . . . . . . . . Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~ * #œ & # ˙ (œ) # œ- œ- # œ ( œ ) # œ- # œ- œ . ( # œ ) #œ œ #œ #œ œ # œ # ˙ >

? #œ # .œ . . . . . . . . .

Ÿ~~~~~~~~ * Ÿ~~~~~~~Ÿ~~~~ Ÿ~~~~ # œ. . . œ. # œ œ. (#œ) # ˙ œ #œ #œ œ #œ & œ . ( # œ ) # œ( # œ ) n œ ( n œ ) # œ. . # œ ?

3

3

#œ # œ. . .

* Note nicht aushalten / do not hold the note

sim.

œ b˙bœ nœ bœ bœ nœ J


32

& nœ. bœ nœ nœ bœ nœ

˙ bœ nœ œ bœ nœ

?

œœœœ & œ ? # œœœ? œ œ-

œ. (Cluster) œ. >

. œ- . # œœ- . b œ- . # œœœ . # œœœ b œ . # œœœ

-

J

- . . œ œ # œ # œ ‰. œ ‰. œ J R R

-

r

-

.

‰.

j r œ ‰. œ- .

- - - # œœ# œ . # œ œ . œ œ œ & œœ # œœ- ... # œ # œ . ? ≈ # œœœ- ... J

? ≈ œj. œ- .

# œ. . . . . . . . # œœ. # œœœ- # # œœœœ- n # œœœœ- - - #œ # œ# œ # œ # œ J 3 3 j #œ #œ # œ. . . . . . . . # œ. - - - - - -

Œ. Œ.

# œœœœ œ-

œ œ-

- b œ- . # œœœ- .. œ- . # œœœ- .. b œ . # œœ ... œ . # œœ ... - .. - .. œ œ # œ # œ ‰. œ . ‰. œ .

-

3

3

‰.

3

-

# œ. - . - # œ- . #œ n # œœœœ ... . #œ # œ. - . ‰.

‰.

. # œœœ- .. œ œ . œ œ- - # œ .. œ - -

# œœœ- ... œ. œ- .

œ. ‰. œ- .

# œœœœn œ. œ. # œ œ-

Œ

œ. œ- .

œ Œ œ-

j ≈ œ. Œ œ- .

Œ

# œœœœ ... # œ ..

œœœœ ... # # œ œ nœ œ œ n œ. œ. œŒ

- .. œ # œ ≈ œ . Œ J

œ. œ.

.

7 Sek.

|

œ œ (Cluster)

|


ca. (Ó˘È‰)

ca. („)

œ. . . . Ÿ~~~~~~~~~~ œ ) œj œ- b œ # œ œ .. œ b œ # œ œ .. ( œ ˙ & ? œ. . . . œ

..

ca. („)

..

ca. (Œ˘)

& ?

..

œ œ .. b œ b œ œ ..

b œœ. . . . b œœœ¯ b œœœœ¯ . . œ. . . . ¯ ¯ . . œ

-œ . - b œœœ- . b œ- . b œœœ- .. . œ- b œœœ- .. . # œb œ œ œœ .. J œœ .. J n œœ n œ . œœ J J œ- . - œ- . œ- . . œ- . . œ nœ. œ ‰. œ. ‰ œ. ‰ J J R („) Ÿ~~~~~~~ œ œ bœ (œ) bœ bœ .. ..

(Ó˘È‰)

œ œ œ .. œ ..

U

.

≈ 5 Sek.

& ..

molto ritardando b œ b œ e decrescendo

œ

..

.. ca. (Ó)

..

b œœœœœ¯ . . # œ- . b œœœœœ- - . # œ- n b œœœœœ- . . . # œ & ¯ . . # œ- . œ- - . - œ- . . . #œ œ #œ œ ?

legato

..

œ .. œ b œ b œ œ .. œ œ .. n œ n œ # œ ..

&

> # Ÿ~~~~~~~~ .. œ œ .. ( # œ ) ..

ca. („ȉ)

bœ œ œ . b œ . . & .

Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~ #œ # œ ( ) œ œ( )

33

bœ bœ œ

p

( )

(Fonds 8’)

≈ 16 Sek.

|

p

|

+ Fonds 4’ + 2’

+ Mix. + Tr.

P

f

F

+ Tr.

ƒ Ï


34

.

.

.

.

. . .

. . . . . . . . . . . .

a Tempo (q ≈ 58)

œ œ & œ

œ œ œ œ œ œ . . . œ b œœ

. . . . .

# œœœœ œ & œ œ

. . . . .

?

œ œ œ œ

. . . . . . . . . . . .

. . . . . .

# # œœœœœ œ œ

. . . . . .

. . . . .

# œœ œ œ œ

. . . . .

. . . . . . . . . . . .

# œœœœœ

# œœœœœ œ] œ œ

œ b œœ

. . . . . . . . . . . .

?

&

più mosso (q ≈ 84)

¯ # œœœœ œœ J‰ ..

(eÎ = q)

Kr œ b œ-

ÿ

? œ .. œ b œ?

ÿ

œ- .. œ b œÿ

ÿ

œ- .. œ b œÿ œ- .. œ b œÿ

# œœœ œ œ œ

. . . . . . .

# œœœœœ- ... # œœœœœ- ... œ .. œ .. .. œœ- .. .. œ . .. œ . œ- .

kurz! short!

œ- .. œ b œ œ b œ .

. . . . . . .

œ. œ- .

.. ..

j n œ œ bœ

ÿ

j n œj b œ . œ- œ. -

j bœ bœ œ œ œ

œ- . œ

b œ-

j bœ. œ- œ. -

j bœ bœ œ œ œ

œ- .

œ- . œ b œÿ

ÿ

3

j œ- œ. b œ- .

j œ bœ œ bœ œ

3

3

| w Ÿ~~~~~~~ #w b ˙ œ ( ) Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~ b ˙ w œ ( ) & bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ b˙ œ ( ) accelerando

a Tempo

? bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ

|

?

|

bœ œ bœ œ bœ œ

œœ- .. œ.

..

3x

n ww w w w

.

≈ 7 Sek.

. .

|

≈ 7 Sek.

|

≈ 7 Sek.

|


35

(q ≈ 84)

& 45 # œj œ # œj œ # œj œ # œj œ # œj œ # œ œ- # œ œ- # œ œ- # œ œ- # œ œÿ ÿ ÿ ÿ ÿ (Hw) r ?5 Ó Ó ‰ . œœ 4 œœ (Cluster) > (Hw)

3

3

3

3

3

46 # œj œ # œj œ # œj œ # œj œ # œj œ # œj œ # œ œ- # œ œ- # œ œ- # œ œ- # œ œ- # œ œÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 6 Œ & œœœ 4 œ

j j j j j j & #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ # œ œ- # œ œ- # œ œ- # œ œ- # œ œ- # œ œÿ > ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ œ . & ‰ œ 3

? Ó

& œj œ

(legato)

&

3

3

Œ

3

3

? w

3

3

3

3

3

3

3

4 jœ jœ jœ 4 #œ #œ nœ œ œ #œ - #œ - ÿ ÿ ÿ œ œ 44 œ Œ ? n œJ

3

3

3

3

44

˙. ˙. >

3

3

jœ œ 3

œ

Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~ # œ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~ œ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~ œ (œ) # œ # œ ( ) # œ # œ œ (#œ) ( ) j œ j ˙ (œ) # œ n œ ( ) ( ) œ(#œ) œ (œ) œ œ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~~ (œ) Ÿ~~~~~~ n œ œ ( ) Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~ œ ( ) ( ) œ (œ) œ b œ œ bœ (œ) & œ (œ) # œ( # œ ) #œ meno mosso

3

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ (œ) # Ÿ~~~~~~~ œ Ÿ~~~~~~~ n œ # œ # œ # œ # œ ( ) œ #œ (œ) w œ ( nœ ) (#œ) (œ) (#œ) ( nœ )

Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ œ (œ) n œ ( ) œ ( ) œ œ ( ) w œ nœ ( ) bœ #œ & bœ (œ) bœ ( ) # œ #œ b œ ( )

.

tr ritardando

& &

Ÿ~~~~~~~ (œ) œ. Ÿ~~~~~~~ œ. (bœ)

Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ (œ) (œ) ,œ ˙

Pos.

f Ÿ~~~~~~~~~ , Ÿ~~~~~ ˙ œ (bœ)

(bœ)

9 Sek.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (œ) œ œ

|

.

|

p 9 Sek. | | Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ (bœ)

U œ U bœ


36

Libero

VI. Geister

.

4 Sek.

|

(œ )

1’(/2’) solo

&

Sw

(œœ ) () &

|

.

.

5 Sek.

| |

.

||

f

Mund / mouth: [ s ] *

bœ ( ) &

||

.

4 Sek.

.

3 Sek.

||

|

(œ )

(beide Hände / both hands)

4 Sek.

|

(# œ )

2 Sek.

.

7 Sek.

| |

&

||

.

5 Sek.

.

1 Sek.

.

5 Sek.

||

(œ )

o |œ |

|

.

7 Sek.

||

.

4 Sek.

|

44

Hw Fl. 4’ solo

Zubehör:

Equipment:

1) Rollschellen 2) Schellenkranz 3) Schlüsselbund

1) roll clamps 2) tambourine 3) key ring

*) ossia: verstärken / amplify

.

4 Sek.

Langsame Bewegung innen / move slowly inside

p

Auf Kissen auf der Orgelbank links deponieren!

||

Put on a pillow on the left side on the bench!

44


Lento

4 &4

Sw: 4’

Hw

Ped

(q = 52)

Fl. 4’ solo Sw – Hw

& 44 Ó . w ? 44Fl. 4’

œ w w

j œ

? Œ b œ-

Ó

& Ó

.

& ?

b œ-

Ped.

˙˙˙ ... ˙˙ ..

œœ

nw w

˙. ˙.

œ n ww

Mund / mouth: [ s ]

.

4 Sek.

.

3 Sek.

j æ¿

ww Ó bœ Œ b œ- . ‰ -Ó p

d ¿ b œ- ‰ Œ b œ- Œ J

¿æ -. F b œ Œ ‰

Rollschellen roll bells

b œ-

||

wwww

‰5 5 j wwwwww œ ˙ . w

wwwwww w w Ó.

∑ |

Œ Œ ww b ˙ . ˙

Œ. j www œ ˙

-

6 Sek.

|

wwwwww w ]1 Ó.

h œ ∏( )

& d ¿

œ

Sw: 1’(/2’) solo ( ) ( ) Sw

Ów

½

Ów. w & ww & ww Ó.

Œ b˙ œ

37

|

|

.

5 Sek.

Ped. 4’ b œ Œ? Œ

Hw (4’)

o

bœ p-

(, )

| Lento molto (q = 33)

innere Bewegung (nur angegebene Töne) move inside (only given pitches)

34 b ˙ . œ ‰˙˙ # ‰œ . # œ ˙˙˙˙˙ ... .1 ˙ ‰ J Œ Sw Rollschellen 34 π roll bells Xæ. F . A ˙ ˙. 34 Vox cœlestis 8’

œœœœœœ

¿æ Ó ˙.

|


( )

38

& # b # œœœœœœ

F æj æ ‰ ¿ X > A˙.

Schellenkranz / tambourine

?

.

|

simile

¿æ

Ó

.

16’ |

πœ

ª

|

&

44

‰ œ.

Ó

Hw Fl. 8’

|

44 b œ œ œ œ ˙ bœ p 44 w

Mund / mouth: [ s ]

&

[s]

Œ

& œ ? w

Schellenkranz / tambourine

¿æ.

¿æ > F

Œ

¿æ > F

‰ Œ

˙.

œ œ

ª

& 44

& 44 2 1

ª

& ?

œ

œ

.

œ

œ

œ

j œ

w

3 Sek. Sw | 1’2’

(œ )

Œ

w (h .)

21

? 44 21

sim.

œ

œ

œ.

œ

w

.

Œ

œ b œ & p

Hw (8’)

.

Rollschellen roll bells

d ¿ p F

Mund / mouth: [ f ]

[f]

Ped.

Ϲ

|

|

Schellenkranz tambourine

f

4421

˙.

ca. 30 Sek.

||

4421

6 Sek.

|

#œ j œ

4421

d ¿ P f

[f]

Schlüsselbund key ring

d ¿ f

U

44 44 44


39

(q = 46)

Lento

& 44 & 44 b w p> ? 44 w

46

44

46 Ó .

(8’)

6 &4

bewegen / move

46

bœ œ Œ

Œ bœ Œ Œ bœ

(– 16’, 8’) Fl. 4’ (!)

œ

Rollschellen roll bells

¿

Ó ∑

.

10 Sek.

|

¿

¿

¿

.

(ad lib.)

¿

¿

|

¿

¿

¿

¿

[…] Cologne 2016

¿

3

Œ

# œ- .

d ¿

|

Schritte / steps

|

Aufstehen und Orgel verlassen! Stand up and leave the organ! (q ≈ 40)

d ¿

44

œ

œ

(morendo)

d 46 X . F

¿ p

44 b ˙

#œ œ

(Rollsch.) ad libitum (Vor Schritten beenden! End before steps!)

fin


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.