Page 1


Maarten Gerth 4XFBUTUBODF Photo by Paul Pelle


3JLWBO)VJLŗ6OJUZ Photo by Bojd Vredevoogd


Pappa

Razzi 2e jaargang - November 2011

New Kids Nitro De New Kids zijn weer terug!! In hun nieuwste film, New Kids Nitro, gaat alles weer als vanouds kapot, zoals we het zo graag zien! Begin december in de bioscopen, houd ze in de gaten via http://newkidsnitro.nl/ !

ThisisSoul verhuisd ThisisSoul is inmiddels verhuisd naar een nieuw pand, in Amsterdam! Meer info zul je binnenkort in [MAG] kunnen lezen, voor snellere info kun je uiteraard op de ThisisSoul-site terecht, www.thisissoul.nl

S.N.E.R.T. Sessies De S.N.E.R.T. Sessies komen er weer aan! Verwacht er eentje iedere maand, houd het rollspots forum goed in de gaten!

Tjeerd in Afrika Tjeerd ‘El Cassanova’ Wijers zit in Afrika! Eigenlijk weten we niet precies hoe of wat, iets met een eco-toer. Hoe dan ook, vet dat hij er zit en we hopen maar dat hij SOAvrij terug komt!

Kapothard Kapothard is dit jaar gewonnen door Orveo MacDonald! Luca Gobbo en Pascal Tan volgden ‘m op met plaats 2 en 3. Volgend jaar weer?

Heb je zelf nog sappige roddels? Stuur ze zo snel mogelijk door naar redactie@inlinemagazine.nl!


Kaiŗ5PQTPVM Photo by Bojd Vredevoogd


Maarten GerthĹ—3PZBMF Nijmegen Photo by Paul Pelle


1BVM1FMMFŗ/JOKB3PZBMF Photo by Maarten Gerth


!"#$% !"#$%

&"'( &"'( C&4/*"2))'G Ruben Smuld ers Lisanne Gest huizen

/*&$ 5&*"6&& "EB " $ . . " CDEB 31$4 AB"&$" "-&&'" @ 2 " ' / . ( . & ' ) "01*& "?&' ,+,"-./ &*")$%&"=>$& + " ' & * ' "'&() &$"< !"#$%& 89:;"/.<


Op 22 oktober was het in Waalhalla­ centrum; 5&*"&$1G&" ?&*)$$&$"1$2))'"/4.*&(.'4" 7.$"2&"H&$&I0J;"-&&'"*1>2" 7))'"&&$"$1&0-&"&21*1&" 7.$"K.()*5.'2,"L1*<..I" -&'2"5&*"G&5&&I"G&?'.M5*" 1$"2&"7)'<"7.$">.</;"<&*" .I/"2)&I"&&$"'&I.J&*&"/6&&'" M'&N'&$,"L&"4&1O5.'2&" ?&*)$$&$")?/*.4&I/;"2&" 4.()*OI&1(&"*'1M4/"&$"2&"" /()$/)'?1>2'.G&" 7.$"

$"7.$" & * / ) 4 " $")( " B"EF#,"

C51/1//)0I" %)'G2&$"01*&'..'2" 7))'"&&$"4.()*"5.'2&"2.GP Q..'"..$I&121$G"7.$"2&" tweede editie was er &&$"..$*.I"M'1*&'1."-..'" 2&")'G.$1/.*1&")("<)&/*" I&**&$,"D1&'"1/"2.$"))4" /&'1&0/"$..'"G&4&4&$,"R)" -./"&'"21*">..'"1$"(I..*/"7.$" &&$"S/&<1O<&&'.((&$2&" /4.*&?).'25)/*T"&&$" M5.'<.$*&;"G)&2" ..$G&4I&2&;"?&I&&'2&" 1$I1$&"5)/*,"A1*&1$2&I1>4" <..4*"2&"5)/*"2&"/6&&';" 2.*"1/"2&G&$&"-..'">&"2&" 5&I&"2.G"$..'"

I01/*&'*,"U$" 21&"/6&&'"-./"&'"%&4&'P"L&" 2.G"?&G)$"5&&I"'0/*1G;"2&" >.</"?&G)$$&$"(./")<" VWXYY"&$"2..')<"2'0((&I2&" iedereen op zâ&#x20AC;&#x2122;n dooie G&<.4"?1$$&$,"D&*"LZ"*&.<" 7.$"LZ"[0M./5"7&'%)'G2&" 2&"2.G"&$"?'.M5*"&&$" (I.\I1/*"7.$"217&'/&" <0%1&4/))'*&$,"L&"I..*/*&" (0$*>&/"-&'2&$")("2&"S1T" G&%&*"&$"*)&$"2&">.</" ?&G)$$&$"%.*"2&"/6&&'"&'" 5&&'I1>4"1$;"2&"<0%1&4"/*)$2" $1&*"*&"5.'2;"%)"-&'2&$" )$%&"*')<<&I7I1&%&$" G&/*'&&I2"2))'"

>>


!"#$%&'("#)*+#,%-#.%/# 0"+1-"-234 56+#""7+("#8%9#:+#"7#6"22"7# :-;"736!#3<#!"#&3<:-;=3/># ?%%7#%6#9"(""-#'%7!"# (7:&2+#?"7!"-#;"$"(4#@3# $"(("#A7,"3#.%&#B3-%6!# ""-#$""7#-"(("#CDE#+316#"-# F%+&%6#G%-#(71"+<:-#+316+># !:"#332#-3;#""-+#+?:(&'# =6"2"-#("#$:8-4#H3-:-;# +?:(&'I1<#J1&%#)3==3# '""K(#!"#&3<:-;=3/#L-%%6# ;"2:66"!#!337#!"#

93":6:82+("#+?:(&'I1<+#"7# ,""6#("#9%22"6:82#1:(#("#6%("-# zien. G1++"-#!"#""7+("#"-#!"# (?""!"#8%9#?%+#"7#!"# 93;"6:82'":!#39#-:"1?"# !:-;"-#("#23<"-#,337# 8"#+2%("+#=:8#!"#G':+:++316# +(%-!4#B"#+(%-!#?%+#7"!"6:82# 1:(;"=7":!#"-#?"7!#!%-#332# ;3"!#="$3&'(4# G3"-#?%+#'"(#(:8!#,337#!"# ,36;"-!"#8%94#G:8!"-+#!"$"# (?""!"#8%9#'%!!"-#!"# +2%("7+#!"#

66*#,337#J1&%#)3==3

B"#;7:-!=3/#T+%U+#:(#%

+<:"7"-#%6#;3"!#63+4#M7#?"7!# '%7!#;"+2%("#3<#!"#N=19<I (3I=19<O#"-#!"#6"!;"#=:8# !"#<3364##A<,%66"-!#?%+# !%(#!"#+2%("7+#=3,"-#'1-# -:,"%1#736!"-4#M7:2#B733;'# 2?%9#9"(#-3;#-33:(#""7!"7# ,"7(33-!"#=""6!"-#(3"-# ':8#PQE*+#$3?"6#+?:(&'#%6+# -%(17%6#;33:!"4#F%+&%6# G%-#?%+#9:++&':"-#:"(+#("# "-('31+:%+(#(3"-#':8#""-# REE#(3#S%(#<73=""7!"4#@:8-# !7%%:#2?%9#<"7K"&(#1:(# "-#$:8-#


I1%+'D1 **&3'

;-/'-

-#')#-

!!-'J)3

@1"%#

!"#$%#&' $()'**+,' "!!--#'%#'.!""/)'0"#' $**11%2$-#'1*!$-'3%2'&*-$' *.'45#'"63/-13**7$8''910-*' +:";'**+'3"1$';-/'--#' $%)")/-1'<=>'"6%$8'?""1' #%-/'"!!--#'$-'@-+-#$-' #";-#'0%-!-#'*.,'4*'+:";' !*6"!')+"/-1'A*-1%'B--+';-/' een desastreuze disaster /*.C"6%$'0"#(%/'$-'.**!' *.'$-'!-$&-8'D"0%$'0"#' E%-(:@(1&,'@-+-#$'0"#' 3-/'F""!3"!!"'/"!-#/C/-";' +:";'(%/'3-/'#%-/)';-/'#*&' #**%/'--1$-1'&-.1*@--1$-' GH>5)'$%-'-63/'@%2#"':-1$-#'' &-!"#$8'D-'/1%6+)':"1-#' 3"1$,'$"/':")'$"#'**+'/-' ;-1+-#'""#'$-'1-"6/%-)' 0"#'3-/'.(@!%-+8

>>


!"# derde $%&#'()*# +,%%-.#(+#*"# /")-"0+1"/"2#*1-#1.#"")# 30((-#(4.-%5",#6%%0#$"#%,.# .5%-"0#*7.#'"",#/0"%-1'1-"1-# (+#57)-#71-("8")")9# :1"0#6"0*#*%)#((5#;"5"0# 3"40715#'%)#3"&%%5-9# <"*"0"")#56%&#)(3# "'")#&"-#=%0*"#4%)3"0.2# '((0)%&",1$5#(+#*"# =%)*0%1,9#>%./%,#?%)#*""*# =1"0#"")#+"08"/-"#-07".+1)# -(+.1*"#+(0).-%09#@0'"(# =%*#((5#"")#+0%/=-13"# ()4"./=01$8",1$5"#.%,.%A-01/5# (+#*"#=%)*0%1,#")#.-%,# *%%0&""#*"#.=(69 ?(")#1"*"0"")#)%#*"#$%&.#


N: AGEEN SLLA U UIITTS

;:#<%/!3#=*1#73"*&0# !!"#$!!%&'()!# >:#?-1*#@3,,3# # A:#B*51*&#C*" $*+,-%.!%# D:#E%')#7%33.$ /*"#0!# F:#G3!%'#B!!) ,*%,!1-!#$*0#

.!.!2!"#)3"# 0!#4%'(5-'2%!')'".# ,!.'""!"6#7!# (-%8#)9*+#+!2#0!# /3&.!"0!#-'25&*.:

H'003I5:# # ;6#J3,#K1$!!%# # # >6#7*/'0#/*"#L'!-9,-%.

7!#9'""**%#/*"#0!#J!52# C%'1)#9!%0#,!"3!+0#033%# $!2#4-,&'!)6#7!#+!!52!# 52!++!"#.'".!"#"**%# <%/!3#+!2#M'("#5*&5*N2%'1)#34# 0!#$*"0%*'&6 L*#0!#9!052%'(0#9!%0#0!# 0'513/!%&'1$2'".#**".!M!2# !"#9*5#$!2#2'(0#3+#3"0!%# $!2#.!"32#/*"#54*1!"0!# &'1$2!"#!"#!!"#)3-0#,'!%2(!# 0!#*/3"0#$*%0#)*432#/33%2# 2!#M!22!"6#O&#+!2#*&#9*5#0!# 0*.#M!!%#.!5&**.0P#/33%#0!# A!#)!!%#34#%'(#9*5#$!2#9!!%# )*432#$*%0Q


3ZBO$MBVT ŗ5PQTPVM Photo by Bojd Vredevoogd


4BOEFS5JNNFSNBOT ŗ,JOEHSJOE Photo by Paul Pelle


5IJKT5FM ŗ#4/VHFO Photo by Bojd Vredevoogd


Maarten GerthĹ&#x2014;5PQTPVM Nijmegen Photo by Paul Pelle


Paul Pelle Ĺ&#x2014;#BDLSPZBMF Photo by Sander Timmermans


5KFFSE8JKFST ŗ4PVM Photo by Bojd Vredevoogd


"EBN4JFCJOH .VUF Photo by Bas Tabak


-VDB(PCCP ŗ4IJGUZ Photo by Max Fesunenko

?)BOTWBO-VOTFO ŗ.VUF Photo by Sandra Wessels


-BVSFOTWBOEFS$SVZTTFO ŗ#BDL3PZBMF Photo by Joram Nijs


3JLWBO)VJL ŗ8BMMSJEF Photo by Bojd Vredevoogd


3JDIBSE%FLLFS .VUF

^

^Maarten Gerth 5PQTPVM

Photo Mark Wierdeman

Photo Sander Timmermans

5KFFSE8JKFST .POLFZQMBOU

Photo Thijs Tel


 U

l


Joachim Vlieghe Ĺ&#x2014;"P4PZBMF Photo by Joram Nijs


 .

P


^Maarten Gerth 9(SJOE

Photo by Bert Smit

Photo by Paul Pelle

^

+PDIFN&TTFS .VUF

.BY'FTVOFOLP 5SBOTGFS

Photo by Luca Gobbo


3ZBO$MBVT ŗ5PQTPVM Photo by Erik Droogh


4BOEFS5JNNFSNBOT ŗ4PVM Photo by Paul Pelle


!"#$%%&'"()*+

*gestoofde kalfswangen


KOKEN MET

KOKKIE Dennis ‘Kokkie’ Vermeulen is een chefkok, werkend -./":)%6.%&";<".+"=$%&0$+>9"?.+>3"*$&)".3"@./"$$*"1%7%&).57%%&>" leermeester. Iedere maand schotelt Dennis jullie de lekkerste gerechten voor, om op je gemak thuis eens uit te proberen. Deze keer een tussengerecht.Gestoofde kalfswang in eigen jus op een bedje van truffel mouseline met gebakken spinazie. M o e i l i j k h e i d s g r a ad::

INGREDIËNTEN: Truffel mouseline. ­ Aardappelen (bonken) ­ Melk ­ Roomboter ­ Peper en Zout ­ Verse truffel of truffel salsa ­ Truffel olie

Kalfswang Truffel mouseline ­­ Schil de aardappelen en snijd ze in stukjes. ­ Kook ze in water met een beetje zout. ­ Schud ze af als ze gaar zijn en laat ze even uitlekken. ­ Pureer ze met een puree knijper. ­ Kook de melk op in een pannetje en doe er wat roomboter bij. ­ Doe dit mengsel bij de aardappelen en roer met een garde totdat er een gladde mouseline ontstaat. ­ Breng op smaak met peper en zout. ­ Meng de mouseline met een beetje truffel olie en wat salsa of verse truffel.

Kalfswang ­­ Snijd het dikke witte vlies van de kalfswangen. Dit is een taai vlies en niet te eten. ­ Doe peper en zout op de wangen en bak ze aan in een beetje roomboter. !" #$%" %&" '()" *+$,$$*" -./" 0%)" rozemarijn. ­ Blus dit af met rode wijn totdat de wangen net onder staan. ­ Doe er wat prei,knolselderij en

wortel bij en laat dit ongeveer 3 uur stoven op een laag vuur. ­ Zorg dat de wangen onder het vocht blijven staan door af en toe wat rode wijn of water erbij de schudden. ­ Zijn de wangen gaar,haal ze dan uit het vocht en laat ze afkoelen. ­ Zeef het vocht en kook dit in met wat basis jus totdat er een lekkere saus ontstaat. ­ Doe de wangen in de saus maak ze hierin warm. ­ De jus zal helemaal om de wangen gaan zitten.

Afmaken gerecht ­­ Maak de wangen warm in de jus ­ Zorg dat de truffelmouseline warm is. ­ Bak wat spinazie in een pan met een gesnipperd sjalotje,olie %+"*+$,$$*"%+"-&%+1"$2"30((*" met peper en zout. ­ Dresseer wat truffelmouseline in een diep bord en leg er wat gebakken spinazie op. ­ Leg een wang of een stukje wang hierop( Ligt aan de grootte van de wangen) en doe er wat jus overheen. ­ Garneer het gerecht af met (456("7&%33"$4"%%+")(*/%"*%&8%69

Concept en tekst: Dennis Vermeulen  Opmaak: Martin van Drunen

­ Kalfswangen ­ Rode wijn ­ Peper en Zout !"#$%&%%' ­ Rozemarijn ­ Prei ­ Knolselderij ­ Wortel ­ Basis jus ( Kalfs jus) ­ Roomboter


[MAG] November 2011  

Dutch Rollerblading Magazine - this month featuring KapotHard report, Le Swizz in Amsterdam and many, many photos!