Page 1

150 zł

Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw s. 16

0% VAT

NIEBIESKA

Biuro redakcji: Biłgoraj, ul. Kościuszki 73, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X

R E K L A M A

Lista Nr 5 Pozycja Nr

4

19 listopada - 25 listopada 2010

Nr 45/045

Redaktor wydania: Joanna Tujak

bilgorajska.pl 46 46

9 772081 058003

Kadencja trudnych, Kiełbasa wyborcza ale podjętych decyzji w Parku Solidarności

9 772081 058003

czytaj na stronie 10 4

Małżeństwo z nielegalnym towarem

czytaj na stronie 8 4

Cena wygranej w wyborach Od kilku tygodni na terenie miasta napotykamy się na różnego typu reklamy wyborcze, począwszy od plakatów zamieszczanych na słupach, ogrodzeniach prywatnych domów, aż do reklam świetlnych widniejących na budynkach. Wszystkie mają jeden cel - zaprezentować, startujących w wyborach samorządowych, kandydatów. Jednak jak

czytaj na stronie 6 4

wiadomo nic nie ma za darmo. Widząc ilość reklam wyborczych, które nas otaczają, można zadać sobie pytanie ile to wszystko kosztuje i czy koszty, jakie ponoszą komitety wyborcze, mieszczą się w ustawowym limicie środków jakie mają przeznaczone na kampanię?

Kiesz, przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący PKW powiadomił biłgorajską prokuraturę o anonimie jaki wpłynął do komisji wyborczej. Anonim mówi o tym, iż na listach BPS-u mogło dojść do nieprawi-

Kandydat do Rady Powiatu

Porozumienie jest szansą rozwoju

Śmiertelne potrącenie

strona 6 4

Kto wygrał debatę?

strona 8 4

strona 10 4

Biłgoraj wśród elit

strona 16 4

czytaj na stronie 5 4

dłowości. Informację te potwierdza prokurator Reszczyński. - Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Biłgoraju przekazał do Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju anonim, który mówi o tym, że na listach Biłgorajskiego Porozumienia

Kostrubiec

Umowa podpisana, czas zaczynać

Czy wyborcy zostali oszukani? Biłgorajska prokuratura zbada, czy Biłgorajskie Porozumienie Samorządowe sfałszowało podpisy pod listami poparcia kandydatów do samorządu. O możliwości zaistnienia takiej sytuacji mówi m.in. anonim, który otrzymał Henryk

Ryszard

Samorządowego mogło dojść do nieprawidłowości - informuje Zbigniew Reszczyński, Szef Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju. czytaj na stronie 5 4

Osiedle rusza na wybory strona 17 4 Gdzie głosujemy? strona 18 4

Jesień należała do Łady strona 23 4

R E K L A M A

BLISKO LUDZI

MARIAN

SZUPER KANDYDAT NA WÓJTA GMINY BIŁGORAJ

KUPONY tylko u nas

"wycinaj i oszczędzaj !!!

w tym numerze 21 kuponów RABATOWYCH

.ASZA'MINA ZASUGUJE

NAWIÇCEJ

Kandydat na wójta Gminy Tereszpol

Jarosław

Bur y Bury

www.jaroslawbury.pl


2

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

R E K L A M A

.DQG\GDFLGR5DG\3RZLDWX%LãJRUDMVNLHJR

0LDVWR%LáJRUDM

>2NUĊJQU@

1. Iskra

7. Skakuj

55 lat

46 lat

Antoni Zenon %LáJRUDM

-HU]\=ELJQLHZ %LáJRUDM

Lista nr 2 *PLQ\7DUQRJUyG3RWRN*yUQ\%LV]F]D

>2NUĊJQU@

2. Dziduch

8. ģZLHUF]\ęVNL

1. Tokarski

5. 3RNU\ZND

30 lat

51 lat

'DULXV] %LáJRUDM

0DULDQ %LV]F]D

42 lat

61 lat

3. Habza

9. 7XUF]\QLDN

2. Dworniczak

6. 3\þ

29 lat

54 lat

:RMFLHFK %LáJRUDM

0DULDQ /XFKyZ*yUQ\

/HV]HN %LáJRUDM

+HQU\N 5yĪDQLHF3LHUZV]\

42 lat

53 lat

4. Lewandowski

10. =Dę

3. )UĈF

7. =DEãRWQL

37 lat

51 lat

$UWXU.DURO :yOND$EUDPRZVND

$OHNVDQGHU-y]HI *y]G/LSLĔVNL

-y]HI %LáJRUDM

-y]HI =DJUyGNL

64 lat

54 lat

5. 0Dã\VD

11. Filipowicz

4. )UĈF]HN

8. Zarucki

48 lat

28 lat

52 lat

54 lat

.U]\V]WRI %LáJRUDM

-RODQWD %LáJRUDM

:LNWRU %LáJRUDM

6. 3XGHãNR

-DQ$GDP 7DUQRJUyG

:LHVáDZ6]F]HSDQ 3RWRN*yUQ\

5\V]DUG 'ąEUyZND

*PLQ\7XURELQ*RUDM)UDPSRO

*UDĪ\QD0DáJRU]DWD %LáJRUDM 33 lat

1. -DEãRęVNL

5. Makowski

50 lat

58 lat

5\V]DUG *RUDM

*PLQD%LáJRUDM

>2NUĊJQU@

>2NUĊJQU@

-y]HI 6PRU\Ĕ

1. Wolanin

4. Lewandowski

2. Albiniak

6. Marek

42 lat

51 lat

53 lat

49 lat

'DULXV]0DULDQ *URPDGD

6WDQLVáDZ.U]\V]WRI Sól

6WDQLVáDZ 7XURELQ

=R¿D +RV]QLD$EUDPRZVND

2. 5yİ\ęVNL

5. Bielak

3. .RãRG]LHM

7. 1LHGĮZLHG]NL

42 lat

50 lat

31 lat

59 lat

0DULDQ6WDQLVáDZ 'ąEURZLFD

'DULXV] :ROD5DG]LĊFND

7DGHXV] %LáJRUDM

3. Mroczkowska

6. Cios

4. Derkacz

8. Sobótka

37 lat

42 lat

52 lat

58 lat

0DU]HQD0DULD %LáJRUDM

6WDQLVáDZ .RUF]yZ

*PLQ\$OHNVDQGUyZ-y]HIyZ7HUHV]SRO

:LHVáDZ$QGU]HM &]HUQLĊFLQ*áyZQ\

>2NUĊJQU@

$OIUHG *UyGNL3LHUZV]H

*PLQ\àXNRZD2EV]D.VLĊĪSRO

>2NUĊJQU@

1. Sitarz

4. Godzisz

1. Piskorski

4. Mielnik

55 lat

30 lat

42 lat

29 lat

:áDG\VáDZ6WDQLVáDZ -y]HIyZ

3LRWU 7HUHV]SRO=\JPXQW\

-DURVáDZ0DULDQ .VLĊĪSRO

$UWXU àXNRZD

2. Flor

5. Nowak

2. Bednarczuk

5. 3DZHãNR

57 lat

54 lat

48 lat

40 lat

3DZHá$OHNVDQGHU $OHNVDQGUyZ&]ZDUW\

7HUHVD -y]HIyZ

%RĪHQD :ROD2EV]DĔVND

3. %ĮG]LXFK

6. Olszta

3. .RãWDãR

54 lat

60 lat

49 lat

)UDQFLV]HN $OHNVDQGUyZ7U]HFL

Adam Antoni 7HUHV]SRO=DRUHQGD

*UDĪ\QD =DPFK

.DQG\GDFLGR6HMPLNX:RMHZyG]WZD/XEHOVNLHJR Kowalik

Grabek

3RGNDęVNL

62 lat

34 lat

31 lat

-DQ 5yĪDQLHF

-DFHN %LáJRUDM

0DULXV]-y]HI /XEOLQ

-DQ 5RJDOH

.:3ROVNLH6WURQQLFWZR/XGRZH

:LHVáDZ0DULDQ *URPDGD


3

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010 R E K L A M A

o g ł o s z e n i e

R E K L A M A

WIADOMOŚCI

24h


4

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

Szanowni Czytelnicy! Choć od pierwszych wyborów samorządowych minęło ponad 17 lat, potoczna wiedza o tym, jakie obowiązki wobec mieszkańców ma samorząd, jest mizerna i niepełna. Kto jest radnym? Czy spełnił obietnice wyborcze? Czego można oczekiwać i żądać od władz miasta lub gminy? Przyjął się zwyczaj nazywania „miastem” lub gminą urzędu, który jest siedzibą władz lokalnych i miejscem załatwiania różnych spraw. W tym kontekście„miasto” i„gmina” są instytucjami świadczącymi różnego typu usługi i zarządzającymi pewnym obszarem naszego życia, z którym jednak niewiele mamy wspólnego. Zapominamy, że gmina to wspólnota lokalna mieszkańców i że jesteśmy współodpowiedzialni za to, jak nam się w niej żyje. W niedzielnych wyborach wyłonimy ludzi, którzy rozpoczną lub będą kontynuować dobrą passę unowocześniania Polski od podstaw. Czekają ich niełatwe zadania. Na pewno będzie trudniej o unijne pieniądze. Następna kadencja będzie cięższa od obecnej kryzysowej. Zwłaszcza, że wszystkie samorządy w różnym stopniu są zadłużone. Wybory samorządowe odbędą się 21 listopada 2010. Wybieramy wójtów, burmistrzów oraz radnych gmin, powiatów i województw w lokalach wyborczych od 8.00 do 22.00 - obecność obowiązkowa. A jeśli uważamy, że na karcie do głosowania nie ma osób godnych naszego głosu, wrzućmy do urny pustą kartę - taki gest może dać samorządowcom-politykom sporo do myślenia.

Czas na media lokalne

Co tydzień ponad 56 tysięcy egzemplarzy nakładu Gazeta

od redakcji

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Regionalna Grupa Medialna

Zasięg: Zamojszczyzna, powiat zamojski Zamość, ul. Szczebrzeska 21, tel. 785-773-937, www.zamojska.com Reklama: redakcja@zamojska.com, tel. 785-647-357 Zasięg: powiat biłgorajski Biłgoraj, ul. Kościszki 73, tel. 84 539-99-99, www.bilgorajska.pl Reklama: redakcja@bilgorajska.pl, tel. 84 539-99-99 Zasięg: powiat tomaszowski Tomaszów Lubelski, ul. Króla Zygmunta 2 Reklama: tel. 84 664-44-90, www.tygodniktomaszowski.pl

Telewizja Kablowa Zamość „Video Kadr” Zasięg: Zamość Zamość, ul. Okrzei 2 tel.: 84 530-33-40 redakcja@tvkzamosc.pl www.tvkzamosc.pl

Wspólnota Bialska, Wspólnota Lubartowska, Wspólnota Łukowska, Wspólnota Międzyrzecka, Wspólnota Radzyńska, Wspólnota Parczewska, Wspólnota Regionalna, www.e-wspolnota.com Reklama: tel. 791-193-007 Redakcja: tel. 660-661-093 Wydawca: tel. 604-877-093 Zasięg: Lublin, Chełm, powiaty: lubelski ziemski, łęczyński, świdnicki, chełmski, włodawski, krasnostawski Redakcja: Lublin, ul. Świętoduska 10, tel. 81 534-87-71 Reklama: tel. 691-344-088, 691-344-018, www.nowytydzien.pl

In PRESS www.inpress.com.pl

<- automatyczne systemy: składu, zarządzania redakcją, ogłoszeniami drobnymi i reklamami -> informatyczne rozwiązania usprawniające pracę redakcji

Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj Biuro redakcji: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj redakcja@bilgorajska.pl, 84 539 99 99

In PRESS www.inpress.com.pl

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@bilgorajska.pl DZIENNIKARZE: Katarzyna Ferens - Paczwa, Ewa Nizio, Joanna Tujak, Grzegorz Różański, Jerzy Kamieński współpracownicy: Paweł Furmanek, Artur Habza, Kamil Wolanin, Dawid Czura, Piotr Skura, Paweł Kurzyna, Mariusz Zwolak, Kinga Wolanin, Zenon Łój, Andrzej Lachowicz Wydawca: EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj, reklama@bilgorajska.pl, tel. 668 043 283 DRUK: MEDIA REGIONALNE SP. Z O. O. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W KIELCACH - DRUKARNIA w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 1500 szt., cena 1,50 zł

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego), redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

moim zdaniem

Co się zmieni po wyborach? Jak widzimy po plakatach i kampanii wyborczej wszyscy kandydaci na radnych, wójtów i burmistrzów obiecują wielkie zmiany, mówią, że będzie pięknie. Jednak rzeczywistość jest jaka jest, każdy ma określony budżet w ramach którego może się poruszać. Oprócz tego są środki zewnętrzne np. Regionalny Program Operacyjny czy Europejski Fundusz Społeczny, które na lata 2007-2013 na projekty twarde są już praktycznie wykorzystane, przez projekty twarde rozumie się gazyfikację, kanalizację, obiekty sportowe, czy drogi, tych środków już nie ma, zostały podzielone, a to co się w tej chwili robi to konsekwencja wcześniej podpisanych umów. Wszystkie te wielkie obiecanki, że wszystko zmienimy i będzie znacznie lepiej uważam, że są na wyrost, bo nadchodzą raczej cięższe czasy. Pozostałe fundusze zewnętrzne można będzie wykorzystać na takie projekty jak szkolenia, czy przekwalifikowania, a one nie przyniosą wielkich, widocznych zmian. Przychodzą jeszcze trudniejsze czasy, tym bardziej, że nie skończył się w naszym kraju kryzys, rząd podnosi podatki, a zadłużenie państwa jest ogromne. Chciałbym, żeby wszyscy realnie chodzili po ziemi. Po wyborach, gdy będzie funkcjonowała nowa rada w nowym składzie, może wprowadzać nowe pomysły ale za tym kryją się środki finansowe. Każdy nowy lub wybrany na kolejną kadencję burmistrz, wójt czy starosta będzie się poruszał w określonej sytuacji wewnętrznej, dysponując określonymi funduszami. Budżet nie wzrośnie, może wręcz zmaleć. Przez co sytuacja może być co najwyżej trudniejsza. Współpracować trzeba będzie z każdym nowym samorządem, ja w zakresie ekonomicznym zawsze taką współpracę deklarowałem, zawsze była ona rzeczywista, robiliśmy wspólnie wiele ulic, dróg i innych obiektów. Nawet jeśli zmieni się kadra to będzie ona skazana na współpracę.

Zmiany ustrojowe jakie dokonały się w Polsce dały możliwość Obywatelom decydowania w demokratycznych wyborach o losach swoich Małych Ojczyzn. Od 1998 roku oprócz wyboru władz lokalnych wybierany jest samorząd powiatowy i wojewódzki. Komu powierzymy sprawowanie władzy na wszystkich trzech szczeblach samorządu zależy od nas samych. Uważam, że wybierzemy ludzi najbardziej kompetentnych, a nie damy się uwieść obietnicom i miłym uśmiechom kandydatów widocznych na ulotkach i plakatach. To właśnie ci ludzie będą decydować o losach miasta, powiatu i województwa przez najbliższe cztery lata, to od ich inicjatywy, rozsądku oraz chęci zgodnego współdziałania będzie zależeć rozwój Biłgoraja. Mam nadzieję, że nowy samorząd będzie realizował zadania, które zostały zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zgodnym ze Strategią Rozwoju Miasta w latach 2007 - 2015. Po wykonaniu nowych inwestycji miasto będzie bardziej przyjazne mieszkańcom, będą lepsze drogi, piękniejsze place oraz miejsca do wypoczynku, rekreacji i uprawiania spotu.

W niedzielę, 21 listopada wszyscy będziemy mieli możliwość oddania swojego głosu na kandydata na radnego, wójta, czy burmistrza. Niektórzy traktują ten dzień jako przełomowy, po którym wszystko ma się zmienić. Ale czy w poniedziałek obudzimy się w nowej rzeczywistości?

Życzę nowemu samorządowi i mieszkańcom Biłgoraja abyśmy wszyscy idąc do kolejnych wyborów w 2014 roku, byli dumni z nowych wspólnych dokonań w ciągu szóstej kadencji.

Stanisław Schodziński

Michał Dec

wicestarosta biłgorajski

z-ca burmistrza Biłgoraja


5

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

BiĹ&#x201A;goraj Ile kosztujÄ&#x2026; wybory?

Cena wygranej w wyborach

Od kilku tygodni na terenie miasta napotykamy siÄ&#x2122; na róşnego typu reklamy wyborcze, poczÄ&#x2026;wszy od plakatĂłw zamieszczanych na sĹ&#x201A;upach, ogrodzeniach prywatnych domĂłw, aĹź do reklam Ĺ&#x203A;wietlnych widniejÄ&#x2026;cych na budynkach. Wszystkie majÄ&#x2026; jeden cel - zaprezentowaÄ&#x2021;, startujÄ&#x2026;cych w wyborach samorzÄ&#x2026;dowych, kandydatĂłw. Jednak jak wiadomo nic nie ma za darmo. WidzÄ&#x2026;c iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; reklam wyborczych, ktĂłre nas otaczajÄ&#x2026;, moĹźna zadaÄ&#x2021; sobie pytanie ile to wszystko kosztuje i czy koszty, jakie ponoszÄ&#x2026; komitety wyborcze, mieszczÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w ustawowym limicie Ĺ&#x203A;rodkĂłw jakie majÄ&#x2026; przeznaczone na kampaniÄ&#x2122;? Komitety z ktĂłrymi skontaktowaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; nie chciaĹ&#x201A;y udzielaÄ&#x2021; informacji na temat kosztĂłw kampanii, wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z nich tak jak przewodniczÄ&#x2026;ca struktur PO w powiecie byĹ&#x201A;a takiego zdania. - Nie jestem w stanie powiedzieÄ&#x2021; jaka to bÄ&#x2122;dzie kwota. KaĹźda partia ma pewnÄ&#x2026; sumÄ&#x2122;, ktĂłrÄ&#x2026; przeznacza na kampaniÄ&#x2122; i ktĂłrej nie moĹźe przekroczyÄ&#x2021;. Ile bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; kosztowaĹ&#x201A;y nas wybory wiadomo bÄ&#x2122;dzie dopiero okoĹ&#x201A;o miesiÄ&#x2026;c po ich zakoĹ&#x201E;czeniu - mĂłwi Zofia WoĹşnica. Jak informuje przewodniczÄ&#x2026;ca PO, dla kaĹźdego startujÄ&#x2026;cego kandydata, na reklamÄ&#x2122; przewidziane sÄ&#x2026; pewne Ĺ&#x203A;rodki, ktĂłre pochodzÄ&#x2026; ze wspĂłlnych skĹ&#x201A;adek czy to komitetĂłw, partii czy prywatnych sponsorĂłw. JeĹ&#x203A;li ktĂłryĹ&#x203A; z kandydatĂłw zechce mieÄ&#x2021; wiÄ&#x2122;cej plakatĂłw wĂłwczas musi zapĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; za nie z wĹ&#x201A;asnej kieszeni. Za ulotkÄ&#x2122; wyborczÄ&#x2026; w jednej z biĹ&#x201A;gorajskich drukarni trzeba zapĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; od 20 do 30 gr. Natomiast powiÄ&#x2122;kszony format A3 kosztuje juĹź 80 gr. - Wiele komitetĂłw zgĹ&#x201A;asza do nas indywidualne zamĂłwienia, najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej kandydaci zamawiajÄ&#x2026; po 100 plakatĂłw. Pan startujÄ&#x2026;cy do Sejmiku WojewĂłdzkiego z listy Samoobrony zamĂłwiĹ&#x201A; 500 sztuk plakatĂłw w formacie A3. Cena jakÄ&#x2026; zapĹ&#x201A;aciĹ&#x201A; to 400 zĹ&#x201A; - mĂłwi BoĹźena Szperkowska, ktĂłra wspĂłlnie z mÄ&#x2122;Ĺźem prowadzi drukarniÄ&#x2122;. Kandydaci startujÄ&#x2026;cy w wyborach chcÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; pokazaÄ&#x2021; potencjalnym wyborcom wybierajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź prasÄ&#x2122;. Kwota zamieszczenia reklamy komitetu wyborczego na caĹ&#x201A;ej stronie gazety wynosi od 1000 do 1500 zĹ&#x201A;. Jednak opĹ&#x201A;aty jakie wiÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z kampaniÄ&#x2026; wyborczÄ&#x2026; to nie tylko wydruk ulotek, czy plakatĂłw. Komitety muszÄ&#x2026;

rĂłwnieĹź zapĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; za miejsce, w ktĂłrym chcÄ&#x2026; zamieĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; plakaty. NajczÄ&#x2122;stszym sposobem promocji jest zawieszanie plakatĂłw na sĹ&#x201A;upach energetycznych. Koszt zawieszenia jednego plakatu formatu A2 w okresie 5-22 listopada wynosi 18,30 zĹ&#x201A;. Natomiast zawieszenie tego samego formatu na sĹ&#x201A;upach administrowanych przez UrzÄ&#x2026;d Miasta wynosi 1,22 zĹ&#x201A; za dobÄ&#x2122;. Komitety ponoszÄ&#x2026; rĂłwnieĹź opĹ&#x201A;aty zwiÄ&#x2026;zane z umieszczeniem ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; wyborczych w pasie drogowym. Jak informuje dyrektor ZDP, 1 metr kwadratowy banera, wiszÄ&#x2026;cego nad jezdniÄ&#x2026; w pasie drogi powiatowej na dobÄ&#x2122; kosztuje 1,40 zĹ&#x201A;, natomiast w pasie drogi wojewĂłdzkiej 1,70 zĹ&#x201A;. - Banery, ktĂłre umieszczane sÄ&#x2026; nad ulicÄ&#x2026; podlegajÄ&#x2026; opĹ&#x201A;acie, gdyĹź mogÄ&#x2026; wpĹ&#x201A;ywaÄ&#x2021; na zakĹ&#x201A;Ăłcenia bezpieczeĹ&#x201E;stwa ruchu drogowego, mogÄ&#x2026; rozpraszaÄ&#x2021; kierowcÄ&#x2122; - mĂłwi Ryszard Kostrubiec. -JeĹ&#x203A;li chodzi o banery, ktĂłre zamieszczane sÄ&#x2026; wzdĹ&#x201A;uĹź ogrodzeĹ&#x201E;, to za nie zarzÄ&#x2026;dca drĂłg nie pobiera opĹ&#x201A;at - dodaje Kostrubiec. NowoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, z jakÄ&#x2026; mogÄ&#x2026; spotkaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; mieszkaĹ&#x201E;cy BiĹ&#x201A;goraja w tych wyborach, sÄ&#x2026; przÄ&#x2122;sĹ&#x201A;a reklamowe ustawione na terenie miasta, na ktĂłrych zarezerwowane jest miejsce jedynie dla konkretnych komitetĂłw wyborczych. - PomysĹ&#x201A; zostaĹ&#x201A; zaczerpniÄ&#x2122;ty z wiÄ&#x2122;kszych miast, gdzie siÄ&#x2122; sprawdziĹ&#x201A;. PrzÄ&#x2122;sĹ&#x201A;a wynajÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my od jednej z firm po to, aby w mieĹ&#x203A;cie byĹ&#x201A; porzÄ&#x2026;dek, aby plakaty wyborcze nie leĹźaĹ&#x201A;y na ziemi, a takĹźe po to, by nie byĹ&#x201A;y zaklejane przez zwolennikĂłw innych komitetĂłw wyborczych. Na terenie miasta ustawionych jest okoĹ&#x201A;o 50 takich przÄ&#x2122;seĹ&#x201A;. ZdecydowaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; na nie

wspĂłlnie z KWW Mariana Klecha. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe taki pomysĹ&#x201A; powinien byÄ&#x2021; przykĹ&#x201A;adem na kolejne wybory samorzÄ&#x2026;dowe - mĂłwi Tomasz KsiÄ&#x2026;Ĺźekz PiS. KsiÄ&#x2026;Ĺźek nie chciaĹ&#x201A; zdradziÄ&#x2021; kwoty zasĹ&#x201A;aniajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; tajemnicÄ&#x2026; handlowÄ&#x2026;. Kolejna nowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, jakÄ&#x2026; w mieĹ&#x203A;cie stosujÄ&#x2026; komitety wyborcze m.in. KWW BiĹ&#x201A;goraj XXI jest reklama Ĺ&#x203A;wietlna na telebimie, ktĂłra znajduje siÄ&#x2122; na jednym z domĂłw mieszczÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; przy skrzyĹźowaniu ulic Lubelskiej z KoĹ&#x203A;ciuszki. Koszt takiej reklamy za 1 tydzieĹ&#x201E; wynosi od 500 do 600 zĹ&#x201A;. Kandydaci pĹ&#x201A;acÄ&#x2026; rĂłwnieĹź za wynajÄ&#x2122;cie sali na spotkanie wyborcze. Jak dowiedziaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska kandydat na burmistrza Janusz RosĹ&#x201A;an za wynajem BCK zapĹ&#x201A;aciĹ&#x201A; 634 zĹ&#x201A; 40 gr. - ByĹ&#x201A;a to kwota za wynajem sali widowiskowej, sprzÄ&#x2122;tu nagĹ&#x201A;oĹ&#x203A;niajÄ&#x2026;cego, sprzÄ&#x2122;tu oĹ&#x203A;wietleniowego, oraz za wynajem projektora multimedialnego - mĂłwi Tomasz Falandyszz BCK. BiĹ&#x201A;gorajskie Porozumienie SamorzÄ&#x2026;dowe, rĂłwnieĹź zorganizowaĹ&#x201A;o spotkanie wyborcze. Na jego miejsce wybraĹ&#x201A;o HalÄ&#x2122; WidowiskowoSportowÄ&#x2026; mieszczÄ&#x2026;cÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w OSIR w BiĹ&#x201A;goraju. Jaki byĹ&#x201A; koszt? - Za godzinne spotkanie wyborcze BPS zapĹ&#x201A;aciĹ&#x201A;o 500 zĹ&#x201A; - mĂłwi MieczysĹ&#x201A;aw Jamrozp.o dyrektora OSiR w BiĹ&#x201A;goraju. Jak widaÄ&#x2021; jedne komitety na wybory samorzÄ&#x2026;dowe wydajÄ&#x2026; mniej drugie wiÄ&#x2122;cej. Jednak czy przeĹ&#x201A;oĹźy siÄ&#x2122; to na wynik wyborczy? Tego dowiemy siÄ&#x2122; juĹź za kilka dni 21 listopada.

â&#x20AC;˘

En

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

BiĹ&#x201A;goraj Prokuratura sprawdzi podpisy

K U P O N

KUPON RABATOWY na Zabieg Kawiorowy SET

Czy wyborcy zostali oszukani?

Studio Urody Anna, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl K U P O N

BiĹ&#x201A;gorajska prokuratura zbada, czy BiĹ&#x201A;gorajskie Porozumienie SamorzÄ&#x2026;dowe sfaĹ&#x201A;szowaĹ&#x201A;o podpisy pod listami poparcia kandydatĂłw do samorzÄ&#x2026;du. OÂ moĹźliwoĹ&#x203A;ci zaistnienia takiej sytuacji mĂłwi m.in. anonim, ktĂłry otrzymaĹ&#x201A; Henryk Kiesz, przewodniczÄ&#x2026;cy Powiatowej Komisji Wyborczej.

-5%

*dodatkowy rabat

WaĹźny do 25.11.2010 Q Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 45

Przy zamĂłwieniu na dowĂłz Na kwotÄ&#x2122; minumum 50 zĹ&#x201A;

PEPSI GRATIS

BiĹ&#x201A;goraj, ul Kopernika 9, tel. 84 686 80 66, www.club-cynamon.pl R E K L A M A

Projekt wspóåfinansowany przez UniÄ&#x160; EuropejskÄ&#x2026; w ramach Europejskiego Projekt SpoĂĄecznego wspĂłĹ&#x201A;finansowany przezIX. UniÄ&#x2122; EuropejskÄ&#x2026; w ramach Europejskiego Funduszu Priorytet RozwĂłj wyksztaĂĄcenia w Projekt wspóåfinansowany przez UniÄ&#x160; EuropejskÄ&#x2026; w ramachi kompetencji Europejskiego Funduszu SpoĹ&#x201A;ecznego Priorytet IX. RozwĂłj wyksztaĹ&#x201A;cenia i kompetencji w regionach, Funduszu SpoĂĄecznego Priorytetregionach, IX. RozwĂłj wyksztaĂĄcenia i kompetencji w dziaĹ&#x201A;anie PodniesienieatrakcyjnoÄ&#x17E;ci atrakcyjnoĹ&#x203A;ci i jakoĹ&#x203A;ci zawodowego dziaĂĄanie 9.29.2 Podniesienie jakoÄ&#x17E;ciszkolnictwa szkolnictwa zawodowego regionach, dziaĂĄanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoÄ&#x17E;ci i jakoÄ&#x17E;ci szkolnictwa zawodowego    ramach 

realizujewwramachprojektu realizuje projektu â&#x20AC;&#x17E;Nowe kwalifiw kacje szansÄ&#x2026; dobrej pracyâ&#x20AC;? realizuje ramach projektu â&#x20AC;&#x17E;Nowe kwalifikacje szansÄ&#x2026; dobrej pracyâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x17E;Nowe kwalifikacje szansÄ&#x2026; dobrej pracyâ&#x20AC;?

fot. Piotr Skura

PrzewodniczÄ&#x2026;cy PKW powiadomiĹ&#x201A; biĹ&#x201A;gorajskÄ&#x2026; prokuraturÄ&#x2122; o anonimie jaki wpĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; do komisji wyborczej. Anonim mĂłwi o tym, iĹź na listach BPS-u mogĹ&#x201A;o dojĹ&#x203A;Ä&#x2021; do nieprawidĹ&#x201A;owoĹ&#x203A;ci. InformacjÄ&#x2122; te potwierdza prokurator ReszczyĹ&#x201E;ski. - PrzewodniczÄ&#x2026;cy Powiatowej Komisji Wyborczej w BiĹ&#x201A;goraju przekazaĹ&#x201A; do Prokuratury Rejonowej w BiĹ&#x201A;goraju anonim, ktĂłry mĂłwi o tym, Ĺźe na listach BiĹ&#x201A;gorajskiego Porozumienia SamorzÄ&#x2026;dowego mogĹ&#x201A;o dojĹ&#x203A;Ä&#x2021; do nieprawidĹ&#x201A;owoĹ&#x203A;ci informuje Zbigniew ReszczyĹ&#x201E;ski, Szef Prokuratury Rejonowej w BiĹ&#x201A;goraju. Anonim w celu stosownego wyjaĹ&#x203A;nienia przekazany zostaĹ&#x201A; do Komendy Powiatowej Policji w BiĹ&#x201A;goraju. - ZostaĹ&#x201A; on przekazany w celu podjÄ&#x2122;cia stosownych czynnoĹ&#x203A;ci wyjaĹ&#x203A;niajÄ&#x2026;cych. Anonim ten kwestionuje pewne elementy dotyczÄ&#x2026;ce list wyborczych kandydatĂłw na radnych komitetu BPS. Na razie nic wiÄ&#x2122;cej w tej sprawie nie mogÄ&#x2122; powiedzieÄ&#x2021; - mĂłwi Prokurator ReszczyĹ&#x201E;ski. Jak informuje prokuratura to nie jedyny przypadek anonimu, ktĂłry mĂłwi o ewentualnym faĹ&#x201A;szowaniu podpisĂłw. - W ubiegĹ&#x201A;ym tygodniu otrzymaliĹ&#x203A;my kolejne anonimy dotyczÄ&#x2026;ce nieprawidĹ&#x201A;owoĹ&#x203A;ci na listach

WaĹźny do 25.11.2010 Q Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 45

kandydatĂłw do samorzÄ&#x2026;dĂłw. Otrzymane anonimy dotyczyĹ&#x201A;y PSL oraz PiS. WÂ tej sytuacji przeprowadzamy takie same dziaĹ&#x201A;ania jak te dotyczÄ&#x2026;ce BPS. Po dokonaniu weryfikacji bÄ&#x2122;dziemy mogli podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; decyzjÄ&#x2122; co dalej - podsumowuje Prokurator ReszczyĹ&#x201E;ski. Za faĹ&#x201A;szowanie dokumentĂłw grozi do piÄ&#x2122;ciu lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci.

â&#x20AC;˘

En

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

BezpĹ&#x201A;atne ZajÄ&#x2122;cia dydaktyczno - specjalistyczne 

uczniĂłw szkoĹ&#x201A;y z zakresu: DladlauczniĂłw szkoĂĄy z zakresu: t%FLBS[ Dla  t"VUP$"% uczniĂłw szkoĂĄy z zakresu: x Dekarz, x AutoCAD t#SVLBS[  t,PT[UPSZTPXBOJF

x Dekarz, x AutoCAD Brukarz, Kosztorysowanie, Rekrutacja od 13 wrzeĹ&#x203A;nia 2010 roku ! x Brukarz, x Kosztorysowanie, Rekrutacja od 13 wrzeÄ&#x17E;nia 2010 roku !

WiÄ&#x2122;cej informacji i ankiety uczestnictwa w projekcie moĹźna pobraÄ&#x2021; w biurze Rekrutacja od 13 wrzeÄ&#x17E;nia 2010 roku ! :LÄ&#x160;FHMLQIRUPDFMLLDQNLHW\XF]HVWQLFWZDZSURMHNFLHPRÄŞQDSREUDĂźZELXU]HSURMHNWX projektu w Zespole SzkĂłĹ&#x201A; Budowlanych i OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cych w BiĹ&#x201A;goraju, Z =HVSROH 6]NyĂĄ %XGRZODQ\FK L 2JyOQRNV]WDĂĄFÄ&#x2026;F\FK Z %LĂĄJRUDMX         XO :LÄ&#x160;FHMLQIRUPDFMLLDQNLHW\XF]HVWQLFWZDZSURMHNFLHPRÄŞQDSREUDĂźZELXU]HSURMHNWX ul. Cegielniana 24, tel: 084 6860636, lub na stronie internetowej www.zsbio.lbl.pl &HJLHOQLDQDWHOOXEQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZ]VELROEOSO Z =HVSROH 6]NyĂĄ %XGRZODQ\FK L 2JyOQRNV]WDĂĄFÄ&#x2026;F\FK Z %LĂĄJRUDMX         XO &HJLHOQLDQDWHOOXEQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZ]VELROEOSO


6

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

KradzieĹź z wĹ&#x201A;amaniem

ZĹ&#x201A;odzieje zĹ&#x201A;apani

11 listopada, w BiĹ&#x201A;goraju przy ul DÄ&#x2026;browskiego, nieznany sprawca wybiĹ&#x201A; szybÄ&#x2122; w drzwiach wejĹ&#x203A;ciowych sklepu, nastÄ&#x2122;pnie przedostaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; do jego wnÄ&#x2122;trza skÄ&#x2026;d ukradĹ&#x201A; trzy telefony komĂłrkowego oraz laptop. Ĺ Ä&#x2026;cznÄ&#x2026; wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; skradzionych rzeczy poszkodowany mieszkaniec gminy BiĹ&#x201A;goraj oszacowaĹ&#x201A; na kwotÄ&#x2122; 2,5 tys. zĹ&#x201A;. Policjanci ustalajÄ&#x2026; sprawcÄ&#x2122;. Za kradzieĹź z wĹ&#x201A;amaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci.

Na podwĂłjnym gazie

16 listopada, w BiĹ&#x201A;goraju na ul. PrzemysĹ&#x201A;owej, dwaj mieszkaĹ&#x201E;cy BiĹ&#x201A;goraja 53-latek i 66-latek dokonali kradzieĹźy metalowego zderzaka do przecinki ciernej oraz 15 sztuk metalowych sĹ&#x201A;upkĂłw ogrodzeniowych, naleĹźÄ&#x2026;cych do jednej z biĹ&#x201A;gorajskich szkĂłĹ&#x201A;. Skradzione mienie warte 300 zĹ&#x201A; udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; odzyskaÄ&#x2021;. Teraz panowie odpowiedzÄ&#x2026; przed sÄ&#x2026;dem, grozi im do 5 lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci.

Ĺ&#x161;miertelne potrÄ&#x2026;cenie

14 listopada w BiĹ&#x201A;goraju na ul. KoĹ&#x203A;ciuszki funkcjonariusze zatrzymali 46-latka, ktĂłry kierowaĹ&#x201A; samochodem marki Ford, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;c po spoĹźyciu alkoholu. Mieszkaniec BiĹ&#x201A;goraja w organizmie miaĹ&#x201A; 1,46 promila alkoholu. 14 listopada w miejscowoĹ&#x203A;ci Huta TurobiĹ&#x201E;ska 50-latek z Lublina kierowaĹ&#x201A; samochodem osobowym marki Mercedes, majÄ&#x2026;c w organizmie 1,12 promila alkoholu. 16 listopada w Luchowie GĂłrnym policjanci zatrzymali do kontroli pojazd marki Volkswagen. Po sprawdzeniu okazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122;, Ĺźe 47-letni kierowca z gminy KuryĹ&#x201A;Ăłwka ma w organizmie 2,1 promila alkoholu. K U P O N

14 listopada br., na drodze wojewĂłdzkiej nr 835 w miejscowoĹ&#x203A;ci Zagrody, w gminie Goraj doszĹ&#x201A;o do potrÄ&#x2026;cenia pieszego. MÄ&#x2122;Ĺźczyzny nie udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; uratowaÄ&#x2021;, po przewiezieniu do szpitala zmarĹ&#x201A;. Do zdarzenia doszĹ&#x201A;o w minionÄ&#x2026; niedzielÄ&#x2122; po godz. 17. - 52-latek z gminy Goraj nagle wtargnÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; na jezdniÄ&#x2122;, wprost pod nadjeĹźdĹźajÄ&#x2026;cy samochĂłd osobowy marki Mercedes, ktĂłrym kierowaĹ&#x201A; 52latek z gminy PrzemyĹ&#x203A;l - informuje mĹ&#x201A;. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w BiĹ&#x201A;goraju. W wyniku zderzenia, pieszego przewieziono do szpitala, tam jednak nie udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; go uratowaÄ&#x2021;.

Kupon rabatowy

BiĹ&#x201A;goraj, Plac WolnoĹ&#x203A;ci 8, tel. 84 686 77 23, www.marwin.com.pl

11 listopada frampolscy policjanci zatrzymali maĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;stwo, ktĂłre podróşujÄ&#x2026;c bmw przewoziĹ&#x201A;o towar bez polskich znakĂłw akcyzy. Teraz za ten czyn odpowiedzÄ&#x2026; przed sÄ&#x2026;dem, grozi im do 3 lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci. Policjanci z Frampola, peĹ&#x201A;niÄ&#x2026;cy czwartkowej nocy sĹ&#x201A;uĹźbÄ&#x2122;, zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki BMW. Samochodem podróşowaĹ&#x201A;o maĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;stwo z gminy KrzemieĹ&#x201E;. Podczas kontroli we Frampolu policjanci ujawnili w bagaĹźniku pojazdu duĹźÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; papierosĂłw bez polskich znakĂłw skarbowych akcyzy. - Nielegalny towar przewoziĹ&#x201A; 30-letni kierujÄ&#x2026;cy wraz z 21-letniÄ&#x2026; ĹźonÄ&#x2026;. MÄ&#x2122;Ĺźczyzna

oĹ&#x203A;wiadczyĹ&#x201A;, iĹź bezakcyzowy towar zakupiĹ&#x201A; od nieznanej osoby przy jednej z granic i chciaĹ&#x201A; go nastÄ&#x2122;pnie sprzedaÄ&#x2021;. Mundurowi odnaleĹşli w sumie 1,2 tys. paczek papierosĂłw i 3 butelki alkoholu bez polskich znakĂłw skarbowych - informuje mĹ&#x201A;. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w BiĹ&#x201A;goraju. Kontrabanda zostaĹ&#x201A;a zabezpieczona przez funkcjonariuszy. Gdyby towar trafiĹ&#x201A; na rynek wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uszczuplenia

Podczas kontroli policjanci ujawnili duĹźÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; papierosĂłw skarbu paĹ&#x201E;stwa wyniosĹ&#x201A;aby niemal 13 tys. zĹ&#x201A; - MĹ&#x201A;odzi ludzie zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora. Teraz za posiadanie wyrobĂłw bezakcyzowych poniosÄ&#x2026; odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z kodeksu karno-skarbowego, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci - mĂłwi rzecznik Wardach.

â&#x20AC;˘

Gb

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

Frampol Otrzymali nowy sprzÄ&#x2122;t

-5% StraĹźacy majÄ&#x2026; nowy wĂłz

WaĹźny do 25.11.2010 Q Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 45

Kupon rabatowy na Ä?:,$'(&7:$ (1(5*(7<&=1(

%LĂĄJRUDMXO%RK0RQWH&DVVLQRWHOZZZHNRGRPEL] K U P O N

MaĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;stwo z nielegalnym towarem

WaĹźny do 25.11.2010 Q Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 45

na sprzÄ&#x2122;t komputerowy

K U P O N

Frampol Kontrabanda w BMW

-10%

WaĹźny do 25.11.2010 Q Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 45

Kupon rabatowy QDFDĂŁ\ DVRUW\PHQW %LĂŁJRUDMXO1DGVWDZQDWHO

-5%

Pod koniec paĹşdziernika br. jednostka Ochotniczej StraĹźy PoĹźarnej z Frampola otrzymaĹ&#x201A;a nowy samochĂłd specjalny, ratowniczo - gaĹ&#x203A;niczy. SamochĂłd specjalny, ratowniczo-gaĹ&#x203A;niczy z napÄ&#x2122;dem 4x4 wraz z wyposaĹźeniem typu MAN, frampolska straĹź otrzymaĹ&#x201A;a w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa Lubelskiego na lata 2007-2013 DziaĹ&#x201A;anie 6.1, pn. â&#x20AC;&#x17E;Zakup samochodĂłw ratowniczogaĹ&#x203A;niczych wraz z wyposaĹźeniem dla jednostek OSP gmin powiatu biĹ&#x201A;gorajskiego: Frampol, Potok GĂłrny, KsiÄ&#x2122;Ĺźpol, Ĺ ukowaâ&#x20AC;?. - CaĹ&#x201A;kowity koszt zakupu samochodu wyniĂłsĹ&#x201A; 772 540 zĹ&#x201A;, z tego gmina pokryĹ&#x201A;a 20 proc. kosztĂłw zakupu - informuje Tadeusz NiedĹşwiecki, burmistrz Frampola. W skĹ&#x201A;ad wyposaĹźenia samochodu wchodzi: zestaw hydrauliczny, aparat oddechowy z sygnalizatorem bezruchu, armatura wodno pianowa, wÄ&#x2122;Ĺźe W75, W52, prÄ&#x2026;downica, rozdzielacz, wentylator nadciĹ&#x203A;nieniowy, drabina aluminiowa 3 czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowa, zestaw PSP R1 z noszami ( deska ortopedyczna), latarka EX, radiotelefon przenoĹ&#x203A;ny, lampa ostrzegawcza, sprzÄ&#x2122;t burzÄ&#x2026;cy, piĹ&#x201A;a do betonu i stali. Jak mĂłwi burmistrz Frampola otrzymany sprzÄ&#x2122;t bardzo siÄ&#x2122; przyda. - Frampolska straĹź w ciÄ&#x2026;gu roku interweniuje w kilkudziesiÄ&#x2122;ciu zdarzeniach, dlatego jestem bardzo zadowolony z otrzymanego sprzÄ&#x2122;tu - stwierdziĹ&#x201A; burmistrz NiedĹşwiecki.

SamochĂłd ratowniczo-gaĹ&#x203A;niczy, frampolska straĹź otrzymaĹ&#x201A;a w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa Lubelskiego Dotychczasowy, wysĹ&#x201A;uĹźony juĹź samochĂłd frampolskich straĹźakĂłw, ma zostaÄ&#x2021; przekazany do innych jednostek. - Jeszcze nie zdecydowaliĹ&#x203A;my do jakiej jednostki trafi. BÄ&#x2122;dzie to wynikaĹ&#x201A;o z potrzeb, jakie sÄ&#x2026; na danym terenie, szczegĂłlnie chciaĹ&#x201A;bym zabezpieczyÄ&#x2021; tereny leĹ&#x203A;ne, bo tam jest najwiÄ&#x2122;cej poĹźarĂłw. Chcemy, by w tych terenach byĹ&#x201A;y sprawne samochody mogÄ&#x2026;ce gasiÄ&#x2021; poĹźar. Przy wyborze jednostki do ktĂłrej trafi sprzÄ&#x2122;t zwrĂłcimy rĂłwnieĹź uwagÄ&#x2122; na to, jaka jest kondycja danej jednostki - dodaje burmistrz.

â&#x20AC;˘

Gb

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

W skĹ&#x201A;ad wyposaĹźenia samochodu wchodzi m.in. zestaw hydrauliczny i armatura wodno pianowa


7

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

Biłgoraj Kandydat na burmistrza

Znam problemy miasta i jego mieszkańców Prezentujemy wywiad z Zygmuntem Dechnikiem, kandydatem na burmistrza miasta Biłgoraj, który startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Biłgoraj XXI Miasto i Powiat. Gazeta Biłgorajska: - Dlaczego zdecydował się Pan startować w wyborach? Zygmunt Dechnik: -Mam duże doświadcz enie w działalności samorządowej. W II-ej kadencji byłem radnym Rady Miasta, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w latach: 199498, przewodniczącym Rady Powiatu w latach 1998-2002, radnym Rady Powiatu w latach 2002-2006 i przewodniczącym Rady Miasta minionej właśnie V-tej kadencji. Ten dorobek daje mi podstawy do twierdzenia, że dobrze znam problemy miasta i jego mieszkańców. Jestem aktywnym człowiekiem i skutecznym organizatorem. Potrafię porozumieć się ze środowiskiem oświaty (byłem nauczycielem), sportu (wspieram kluby sportowe), młodymi ludźmi (jestem dyrektorem Kolegium UMCS), seniorami (Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku), przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi (Fundacja BIŁGORAJ XXI). Za swoje największe życiowe sukcesy uważam kluczowy udział w budowie Szkoły Podstawowej nr 5 i Kolegium UMCS w Biłgoraju. Mieszkańcy miasta, a zwłaszcza sąsiedzi uczelni zapewne pamiętają budynek i otoczenie internatu LO im. ONZ sprzed 10 laty i mogą je porównać ze stanem obecnym. A najistotniejsze jest to, iż zdecydowana większość prac adaptacyjno-remontowych została wykonana nie z dotacji budżetowych, ale z darowizn finansowych i materialnych przekazanych przez osoby prywatne, instytucje i firmy. Moja decyzja o starcie w wyborach determinowana była również jednoznacznym wsparciem Komitetu Wyborczego Wyborców BIŁGORAJ XXI i wielu jego sympatyków. Klub BIŁGORAJ XXI tworzy grupa ludzi w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. Są w niej przedstawiciele wielu środowisk, osoby z dużym dorobkiem zawodowym i społecznym, które dobrze znają problemy miejsc, w których mieszkają i mają konkretne pomysły na ich rozwiązanie. Wspólnie chcemy budować miasto przyszłości czyli rozwijać i promować Biłgoraj i Ziemię Biłgorajską, sprawić, by nasza „mała ojczyzna” była bliska mieszkańcom, realizowała ich ambicje i cieszyła się pozytywnym wizerunkiem nie tylko w kraju, ale i zagranicą. GB: - O wzięciu udziału w wyborach zdecydował Pan w ostatniej chwili, tuż przed ostatecznym terminem rejestrowania kandydatów, dlaczego? ZD: - W KWW BIŁGORAJ XXI od początku największą popularnością cieszyła się koncepcja wyłonienia własnego kandydata na burmistrza - był nim jeden z obecnych kandydatów, ale zmienił zdanie, zrezygnował ze współpracy z naszym komitetem i skorzystał z innego „zaplecza”. O nasze poparcie ubiegali się inni startujący na ten urząd. Ostatecznie zwyciężyło przeświadczenie, że nowoczesny rozwój miasta m.in. w oparciu o budowę Miasteczka na szlaku kultur zagwarantować może jedynie osoba, która dobrze zna działalność Fundacji BIŁGORAJ XXI, a przede wszystkim jej priorytetowy projekt i jego cele. Wybór padł na mnie ponieważ jestem jednym z fundatorów - założycieli Fundacji BIŁGORAJ XXI i sekretarzem jej Rady. Fundacja ma siedzibę

w Kolegium, w budynku znajduje się również pracownia architektoniczna, gdzie przygotowywane są wszystkie projekty koncepcyjne dotyczące inwestycji. GB: - Startuje Pan z KWW Biłgoraj XXI Miasto i Powiat, na czyje poparcie, poza własnym komitetem, Pan liczy? ZD: - Nie korzystam z poparcia partii politycznych, ponieważ uważam, iż w samorządach nie powinny one odgrywać istotnej roli. Liczę na poparcie wyborców z różnych środowisk, a zwłaszcza tych, którzy myślą nie tylko o wyborach, ale o tym co będzie później. Liczę na tych, którzy chcą, aby - tak jak przed laty - Biłgoraj słynął w kraju z gospodarności, aktywności, zapobiegliwości, przedsiębiorczości, przedsięwzięć kulturalnych, sportowych oraz współpracy wszystkich mieszkańców z poszanowaniem poglądów, przynależności czy wyznania. Liczę na tych, którym na sercu leży dobro wspólne czyli nowoczesne, estetyczne, przyjazne mieszkańcom miasto. GB: - Na jakie sprawy w mieście zwróci Pan szczególną uwagę, gdy zostanie Pan burmistrzem miasta Biłgoraj? ZD: - VI kadencja samorządu miasta będzie trudna. Biłgoraj jest miastem nadmiernie zadłużonym, wraz ze spółkami zależnymi, to kwota ponad 30 mln złotych. Wiele ważnych

zadań zapisanych w budżecie na 2010 rok, w tym przede wszystkim budowa ul. Targowej nie zostało nawet rozpoczętych. Czasy tzw. „łatwych pieniędzy” dla samorządów minęły, niepokojące sygnały o zmniejszeniu środków płyną również z Unii Europejskiej, ale mimo tych ograniczeń deklaruję w imieniu swoim i swojego komitetu wykorzystanie wszelkich możliwości dla realizacji naszego programu wyborczego. Jego podstawy opierają się na wykonaniu inwestycji „prorozwojowych” i inwestycji zaspokajających podstawowe problemy mieszkańców. Biłgoraj, poza Zagrodą Sitarską nie posiada praktycznie „wizytówek”, miejsc w których można atrakcyjnie spędzić czas, czy pokazać turystom. Do priorytetów zaliczam więc: wsparcie budowy Miasteczka na Szlaku Kultur, poprawę układu komunikacyjnego w mieście, rewitalizację rynku i zalewu, inwestycje na rzecz ochrony środowiska w tym ograniczenie i lepszy nadzór na spalaniem odpadów, współpracę i tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz zmianę stylu, metod zarządzania miastem i podniesienie jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. Szczególną uwagę zwrócić należy też na uciążliwości drogowe zwłaszcza na osiedlach Nowakowskiego, Rapy i Ogrody oraz na problemy ludzi starszych (rozbudować

system usług i placówek opiekuńczych), jak również dzieci i młodzieży. Pilną potrzebą jest tworzenie nowoczesnych, bezpiecznych palców zabaw oraz miejsc do pożytecznego spędzania wolnego czasu np. profesjonalnego amfiteatru i obiektów dla różnych dziedzin sportu. Warto również „wzmocnić” wizerunek miasta lepszą - ogólnokrajową czy nawet międzynarodową promocją dotychczasowych i nowych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. GB: - Mówi Pan dużo o budowie Miasteczka na Szlaku Kultur. Jak będąc burmistrzem przyspieszy Pan powstawanie tej inwestycji i jakie znaczenie będzie ona miała dla mieszkańców Biłgoraja. ZD: - Fundacja BIŁGORAJ XXI ma śmiały projekt dający możliwość powiązania przyszłego rozwoju miasta i Ziemi Biłgorajskiej z naturalnymi skarbami przyrody terenów Roztocza i Puszczy Solskiej. Tym projektem jest Miasteczko na szlaku kultur, które ma pełnić funkcję zaplecza kulturalnego, sportoworekreacyjnego, hotelowo-gastronomicznego oraz realizować zadania przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla przedsięwzięć związanych z przemysłem turystycznym regionu. W jego ramach wybudowane zostaną m.in. obiekty sztuki sakralnej, muzea, baza handlowa i hotelowa.Realizacja projektu spowoduje powstanie wielu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i otworzy unikatowe możliwości rozwoju dla Biłgoraja i regionu. Będzie także doskonałym argumentem do utworzenia kolejnego kierunku kształcenia - turystyka i rekreacja w Kolegium UMCS w Biłgoraju. Liczymy zarówno na inwestorów zewnętrznych, jak również na miejscowych, drobnych przedsiębiorców, którzy choćby w związku z „inwazją” supermarketów w Biłgoraju, będą zmuszeni do zmiany profilu lub miejsca działalności. Oryginalny i użyteczny projekt ma ogromne szanse na pozyskanie środków z Unii Europejskiej, ponieważ ze względu na przynależność do obszaru NATURA 2000 mamy ograniczone możliwości rozwoju „dużego przemysłu”, nie posiadamy zasobów bogactw naturalnych, omijają nas również autostrady i główne drogi tranzytowe. Dlatego też samorząd miasta musi aktywniej włączyć się w budowę „Miasteczka”, m.in. uchwalić miejscowy plan zagospodarowania Doliny Białej Łady, wykonać ulice Nadrzeczną i Knappa wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, mediami itd. oraz przenieść targowisko. W efekcie powstanie ciąg spacerowo-rekreacyjny łączący obiekty OSiR, Park Różnówka, Osiedle Batorego, Nadstawna i Śródmieście. Reasumując Miasteczko ma ogromną szansę stać się wizytówką Biłgoraja i Ziemi Biłgorajskiej. To projekt unikatowy i musimy zjednoczyć wszystkie siły, aby doprowadzić go do szczęśliwego finału, tym bardziej że - jak wynika z publicznej debaty - przedsięwzięcie Fundacji popierają wszystkie lokalne komitety wyborcze. - Dziękuję za rozmowę. - Dziękuję.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


8

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

BiĹ&#x201A;goraj Spotkanie kandydatĂłw na burmistrza

BiĹ&#x201A;goraj PO promuje kandydata na burmistrza

KieĹ&#x201A;basa wyborcza w Parku SolidarnoĹ&#x203A;ci PiÄ&#x2122;kna pogoda w niedzielne popoĹ&#x201A;udnie, 14 listopada, skĹ&#x201A;oniĹ&#x201A;a wielu mieszkaĹ&#x201E;cĂłw BiĹ&#x201A;goraja do spÄ&#x2122;dzenia czasu na Ĺ&#x203A;wieĹźym powietrzu. Dla niektĂłrych urozmaiceniem spaceru byĹ&#x201A; udziaĹ&#x201A; w zorganizowanym przez Benedykta Miszkina, kandydata na burmistrza, spotkaniu w Parku SolidarnoĹ&#x203A;ci. PiÄ&#x2122;ciu pretendentĂłw zmagaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; z pytaniami przygotowanymi m.in. przez redakcjÄ&#x2122; naszej Gazety

Kto wygraĹ&#x201A; debatÄ&#x2122;? W niedzielne przedpoĹ&#x201A;udnie, 14 listopada br., w sali konferencyjnej UrzÄ&#x2122;du Miasta w BiĹ&#x201A;goraju, odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; debata kandydatĂłw ubiegajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; o fotel burmistrza miasta. Debata, ktĂłrÄ&#x2026; poprowadziĹ&#x201A;a Anita MaiĹ&#x201E;ska, p.o.kierownika DziaĹ&#x201A;u Medialnego BiĹ&#x201A;gorajskiego Centrum Kultury,rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; punktualnie o 10:30, tuĹź po transmisji Mszy Ĺ&#x203A;w. Na poczÄ&#x2026;tek, zamiast pytaĹ&#x201E;, kaĹźdy z kandydatĂłw, Marian Klecha, Janusz RosĹ&#x201A;an, CzesĹ&#x201A;aw Bakota, Zygmunt Dechnik i Benedykt Miszkin, otrzymaĹ&#x201A; dwie minuty na zaprezentowanie swojego programu wyborczego. Panowie przypomnieli swoje najwaĹźniejsze postulaty, jakie majÄ&#x2026; zamiar realizowaÄ&#x2021; w przypadku wygranej w wyborach. NastÄ&#x2122;pie, rozpoczÄ&#x2122;li zmagania nie tylko z doĹ&#x203A;Ä&#x2021; szczegĂłĹ&#x201A;owymi pytaniami przygotowanymi przez redakcjÄ&#x2122; BiĹ&#x201A;gorajskiej Telewizji Kablowej, ale rĂłwnieĹź z upĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026;cym czasem. Z ust kandydatĂłw widzowie mogli usĹ&#x201A;yszeÄ&#x2021; np. o pomysĹ&#x201A;ach na rozwiÄ&#x2026;zanie problemu trujÄ&#x2026;cego dymu wydobywajÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; z kominĂłw tuĹź po rozpoczÄ&#x2122;ciu sezonu grzewczego. Przedstawili rĂłwnieĹź swoje zdanie na temat powstajÄ&#x2026;cych w naszym mieĹ&#x203A;cie sklepĂłw wielkopowierzchniowych i ochrony drobnych przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw. Jednym z pytaĹ&#x201E;, wzbudzajÄ&#x2026;cych uĹ&#x203A;miech na twarzach rywali, byĹ&#x201A;a kwestia braku kobiet w polityce. Redaktor naczelna BTK pytaĹ&#x201A;a o przyczyny takiego stanu rzeczy, zastanawiajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; jak moĹźna zachÄ&#x2122;ciÄ&#x2021; kobiety do aktywnego brania udziaĹ&#x201A;u w şyciu politycznym miasta lub regionu. Potencjalni gospodarze BiĹ&#x201A;goraja musieli takĹźe wykazaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; wiedzÄ&#x2026; K U P O N

odpowiadajÄ&#x2026;c na pytania zadawane przez dziennikarzy dwĂłch biĹ&#x201A;gorajskich gazet. Zostali poproszeni o odpowiedĹş m. in. na pytanie dotyczÄ&#x2026;ce braku miejsc parkingowych, czy budowy obwodnicy pĂłĹ&#x201A;nocnej. Jedni, w sytuacji niemaĹ&#x201A;ego stresu, radzili sobie lepiej, inni nieco gorzej. Wszyscy jednak starali siÄ&#x2122; precyzyjnie odpowiadaÄ&#x2021; na poruszane zagadnienia. Mimo profesjonalnego przygotowania, ponadgodzinne spotkanie nie obyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; bez pomyĹ&#x201A;ek, czy wpadek. - To byĹ&#x201A; program na Ĺźywo, wiÄ&#x2122;c teoretycznie mogĹ&#x201A;o wydarzyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; wszystko. Na szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie nieplanowane elementy debaty nie zburzyĹ&#x201A;y przygotowanego scenariusza. Mam nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe niedzielna debata pomogĹ&#x201A;a niektĂłrym z paĹ&#x201E;stwa w podjÄ&#x2122;ciu decyzji na kogo oddaÄ&#x2021; swĂłj gĹ&#x201A;os, bÄ&#x2026;dĹş utwierdziĹ&#x201A;a jedynie we wczeĹ&#x203A;niejszych postanowieniach - powiedziaĹ&#x201A;a, w rozmowie z GazetÄ&#x2026; BiĹ&#x201A;gorajskÄ&#x2026;, Anita MaiĹ&#x201E;ska. Niedzielne spotkanie, prawdopodobnie byĹ&#x201A;o ostatniÄ&#x2026; okazjÄ&#x2026; do dyskusji miÄ&#x2122;dzy wszystkimi kandydatami na stanowisko burmistrza. Teraz pozostaje jedynie analiza zaprezentowanych programĂłw i wybĂłr najodpowiedniejszego, nie tylko z punktu widzenia pojedynczego mieszkaĹ&#x201E;ca ale takĹźe caĹ&#x201A;ej spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci BiĹ&#x201A;goraja. A kto bÄ&#x2122;dzie gospodarzem miasta na najbliĹźsze cztery lata, dowiemy siÄ&#x2122; juĹź w niedzielÄ&#x2122; 21 listopada.

â&#x20AC;˘

WaĹźny do 25.11.2010 Q Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 45

Kupon rabatowy

na RIHUWÄ&#x160;ZIMA 2010GODG]LHFLLGRURVĂĄ\FK %LXUR3RGUyÄŞ\WHOZZZVZLDWWXU\VW\NLG]LHFLHFHMSO K U P O N

-3

%

WaĹźny do 25.11.2010 Q Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 45

Kupon rabatowy na obiad dla dwĂłch osĂłb

*nie dotyczy napojĂłw/alkoholu %LĂŁJRUDMXO0DMDWHOZZZVLWDUVNDSO

K U P O N

Red.

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

-5%

WaĹźny do 25.11.2010 Q Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 45

Kupon rabatowy na meble z oferty VOX Kupon upowaĹźnia rĂłwnieĹź do 3% rabatu na caĹ&#x201A;y asortyment

BiĹ&#x201A;goraj, ul Ĺ Ä&#x2026;kowa 13, tel. 84 686 68 57, www.meble-bilgoraj.pl

-5%

Jednym z elementĂłw spotkania byĹ&#x201A; ustawiony w Parku grill, na ktĂłrym przygotowane byĹ&#x201A;y kieĹ&#x201A;basy, jak stwierdziĹ&#x201A; sam kandydat, kieĹ&#x201A;basy wyborcze. - NaleĹźymy do ludzi z duĹźym poczuciem humoru, wiÄ&#x2122;c skoro zostaĹ&#x201A; przedstawiony plan rozwoju BiĹ&#x201A;goraja, ktĂłry nie jest obietnicÄ&#x2026;, a precyzyjnym realnym planem, postanowiliĹ&#x203A;my zaprosiÄ&#x2021; na kieĹ&#x201A;basÄ&#x2122; wyborczÄ&#x2026; w sensie dosĹ&#x201A;ownym - stwierdziĹ&#x201A; Benedykt Miszkin, kandydat na burmistrza BiĹ&#x201A;goraja, startujÄ&#x2026;cy z Komitetu Wyborczego WyborcĂłw Platformy Obywatelskiej. ByĹ&#x201A;o to juĹź kolejne spotkanie zorganizowane przez przedstawiciela PO, kilka dni temu, do swoich pomysĹ&#x201A;Ăłw staraĹ&#x201A; siÄ&#x2122; przekonaÄ&#x2021; mĹ&#x201A;odzieĹź. Czy to bÄ&#x2122;dzie miaĹ&#x201A;o przeĹ&#x201A;oĹźenie na iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; zdobytych w wyborach gĹ&#x201A;osĂłw? - ZorganizowaliĹ&#x203A;my to spotkanie i zaprosiliĹ&#x203A;my mieszkaĹ&#x201E;cĂłw gĹ&#x201A;Ăłwnie po to, Ĺźeby siÄ&#x2122; bliĹźej poznaÄ&#x2021;, jak rĂłwnieĹź odpowiedzieÄ&#x2021; na pytania i wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci mieszkaĹ&#x201E;cĂłw. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe

ByĹ&#x201A;o to juĹź kolejne spotkanie zorganizowane przez przedstawiciela PO to bardzo dobry pomysĹ&#x201A; na wzbudzenie zainteresowania ludzi, ktĂłrego nie majÄ&#x2026; w swojej ofercie inne komitety. Mam nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe to przekona do

gĹ&#x201A;osowania na mnie, liczÄ&#x2122; na drugÄ&#x2026; turÄ&#x2122; - podsumowaĹ&#x201A; Miszkin.

â&#x20AC;˘

Red.

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

BiĹ&#x201A;goraj Zwolniony lekarz nie zgadza siÄ&#x2122; z decyzjÄ&#x2026;

Starosta potwierdza, lekarz zaprzecza W jednym z wrzeĹ&#x203A;niowych nr Gazety BiĹ&#x201A;gorajskiej pisaliĹ&#x203A;my o zwolnieniu w biĹ&#x201A;gorajskim szpitalu jednego z chirurgĂłw. Powodem zwolnienia byĹ&#x201A;o pobieranie przez niego naleĹźnoĹ&#x203A;ci za dyĹźur, na ktĂłrym go nie byĹ&#x201A;o. Informacje, ktĂłre wĂłwczas podaliĹ&#x203A;my potwierdziĹ&#x201A; na sesji Rady Powiatu wicestarosta StanisĹ&#x201A;aw SchodziĹ&#x201E;ski. Jednak z tym nie zgadza siÄ&#x2122; sam zainteresowany. PoniĹźej przedstawiamy treĹ&#x203A;Ä&#x2021; pisma, jakie wystosowaĹ&#x201A; pan Adam Bartoszek. Fakt niedyĹźurowania na Oddziale Chirurgicznym i pobierania za niego wynagrodzenia nie mĂłgĹ&#x201A; mieÄ&#x2021; miejsca i nie zaistniaĹ&#x201A; (dokumentacja do wglÄ&#x2026;du). DyĹźury lekarskie na Oddziale Chirurgicznym ukĹ&#x201A;ada z wyprzedzeniem Ordynator dr C. MirosĹ&#x201A;aw. DyĹźur Kontraktowy, na takiej umowie byĹ&#x201A;em zatrudniony, trwa od godz. 15.00 do 7.25 w dzieĹ&#x201E; powszedni, natomiast w soboty i Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta od 7.25 do 7.25. DyĹźurujÄ&#x2122; wedĹ&#x201A;ug wyĹźej ustalonego grafiku, dwĂłch lekarzy pisze raport z dyĹźuru w KsiÄ&#x2026;Ĺźce lekarskiej

i pieczÄ&#x2122;tujÄ&#x2026; go. Przypadki ambulatoryjne zaopatrywane na Izbie PrzyjÄ&#x2122;Ä&#x2021; OddziaĹ&#x201A;u Chirurgicznego wpisywane sÄ&#x2026; do KsiÄ&#x2026;Ĺźki Izby PrzyjÄ&#x2122;Ä&#x2021; z pozycjÄ&#x2026;, datÄ&#x2026;, godzinÄ&#x2026; i minutÄ&#x2026;, danymi osobowymi, opisem przypadku, sposobem leczenia i skierowaniem do Poradni Specjalistycznej do kontroli ambulatoryjnej. Przypadkom hospitalizowanym zakĹ&#x201A;adana jest dokumentacja szpitalna. DyĹźurni, wydajÄ&#x2026;c narkotyki, wpisujÄ&#x2026; to do KsiÄ&#x2026;Ĺźki Narkotycznej z podaniem nazwiska, dawki leku i datÄ&#x2026; wydania. Wydawane sÄ&#x2026; Karty Informacyjne przypadkom urazowym zaopatrywanym na Izbie PrzyjÄ&#x2122;Ä&#x2021;. Pod koniec miesiÄ&#x2026;ca wypeĹ&#x201A;nia siÄ&#x2122; KartÄ&#x2122; zarobkowÄ&#x2026; za dyĹźury wpisujÄ&#x2026;c dane osobowe, miesiÄ&#x2026;c, miejsce i datÄ&#x2122; peĹ&#x201A;nienia dyĹźuru, godziny dyĹźurĂłw, sumuje czas pracy, pieczÄ&#x2122;tuje, daje do akceptacji Ordynatorowi i oddaje do ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;ci. WypeĹ&#x201A;nia siÄ&#x2122; rachunek, gdzie podobnie nanosi siÄ&#x2122; dane osobowe, liczbÄ&#x2122; godzin, stawkÄ&#x2122; godzinowÄ&#x2026;, oblicza, sumuje i zanosi do dyrekcji. Powinien nastÄ&#x2026;piÄ&#x2021; przelew na konto

za wykonanÄ&#x2026; usĹ&#x201A;ugÄ&#x2122;. Ostatni przelew na konto w banku nastÄ&#x2026;piĹ&#x201A; w maju 2010 r. Za miesiÄ&#x2026;c czerwiec, lipiec, sierpieĹ&#x201E; i wrzesieĹ&#x201E; nie byĹ&#x201A;o przelewu. Od tej niewypĹ&#x201A;aconej sumy musiaĹ&#x201A;em odprowadziÄ&#x2021; podatki i skĹ&#x201A;adkÄ&#x2122; ZUS. Na obecny czas, za niewypĹ&#x201A;acone dyĹźury kontraktowe za 4 miesiÄ&#x2026;ce SP ZOZ i SP ZOZ w likwidacji zalega mi na kwotÄ&#x2122; 25 599,60 zĹ&#x201A;, a za pracÄ&#x2122; na 3/5 etatu na kwotÄ&#x2122; 3496,43 zĹ&#x201A; brutto. ZĹ&#x201A;o, ktĂłre na mnie wylano, ochlapaĹ&#x201A;o teĹź moich kolegĂłw, za co Ich bardzo przepraszam. Mam wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci i zapytanie - Komu miaĹ&#x201A; sĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021; Dekalog wyryty w skale na budynku Starostwa? Panie Starosto SchodziĹ&#x201E;ski, czy mam nastawiÄ&#x2021; drugi policzek? Wszelkie niejasnoĹ&#x203A;ci i wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wyjaĹ&#x203A;nione w SÄ&#x2026;dzie. Z powaĹźaniem - Adam Bartoszek, lekarz chirurg zatrudniony od III.1979r. na staĹźu, a od III.1980r. Na etacie OddziaĹ&#x201A;u Chirurgicznego w BiĹ&#x201A;goraju.

â&#x20AC;˘

Gb

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl


9

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010 K U P O N

Biłgoraj Spotkanie autorskie

Z młodzieżą o trudnej przeszłości 18.listopada w świetlicy internatu Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbyło się spotkanie z autorem książki „Solidarność na Ziemi Biłgorajskiej 1980-89” dr Eugeniuszem Wilkowskim. Odbyło sie ono z inicjatywy wicestarosty biłgorajskiego Stanisława Schodzińskiego i dyrektora szkoły Mieczysława Króla. Spotkanie rozpoczęli organizatorzy, którzy powitali przybyłych, gości: ks. Floriana Fornana, członka Zarządu Powiatu Stanisława Niespodziewańskiego. Pojawili się także bohaterowie książki, internowani i prześladowani w latach 80-89: Jan Palinka, Edward Ogorzałek, brat zamordowanego działacza solidarności J.Blicharz, przedstawicielka biłgorajskiego muzeum, a także spora grupa uczniów. Autor książki dr Eugeniusz Wilkowski w tamtym czasie również był internowany. Zakazano mu wykonywania zawodu nauczyciela. Był także senatorem. Na wstępie swojego wystąpienia powiedział, że był tylko narzędziem w tworzeniu tej książki, a z całą inicjatywą wyszedł wicestarosta Schodziński. Cieszył się, że mógł się przyczynić do odkrycia i przedstawienia szczegółowo tych ciężkich dla wielu ludzi czasów. Ubolewał nad tym, że zebrana młodzież mało wie, co działo się w tym trudnym okresie. - Wasi dziadkowie na pewno opowiadali wam o marszałku Piłsudskim i legionach, a rodzice niechętnie o stanie wojennym - powiedział Wilkowski. Martwił się też tym, że współczesnej młodzieży brak chęci do działania, takiego jak ludziom Solidarności lat osiemdziesiątych. Następnie autor przeszedł do przedstawienia samego dzieła. Narzędziami do pracy nad książką były materiały zebrane w Archiwum Państwowym w Zamościu, archiwum Komitetu Miejskiego PZPR w Biłgoraju, Komitetu Wyznań, IPN Lublin, a także R E K L A M A

KUPON RABATOWY na Mikrodemabrazję Studio Urody Anna, ul Kościuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl K U P O N

powiatu, przy moim skromnym wsparciu dotarł do ludzi i instytucji działających w tych czasach. Dzięki swojemu zaangażowaniu poznał całą historię i jego wiedza na temat naszego regionu przewyższa moją. Na ile to było możliwie wiernie odtworzył wydarzenia z tamtych lat, za co mu bardzo dziękuję - stwierdził starosta. W spotkaniu uczestniczyły także 2 klasy Zespołu Szkół, wybrane przez wicedyrektor Annę Lesiczkę. - Cieszymy się z tego wykładu z historii naszego regionu, której niestety osobiście nie pamiętamy - powiedziała jedna z uczennic.

Mb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

381.7 23á$7

OC, AC, Budynki, Rolne

*dodatkowy rabat

KUPON na RSâDW\*5$7,6

wszystkie rachunki Biłgoraj, ul Kościuszki 71, tel. 84 686 56 20 70 gr

K U P O N

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

Salon fryzjerski

PARI

Elżbieta Goleń

Kupon rabatowy na wszystkie usługi salonu Biłgoraj, Plac Wolności 12

-5%

co za tydzień 20

od ludzi niechętnie opowiadających, pokazujących zdjęcia i pamiątki z tamtych czasów. Co ciekawe autor wszystkie te materiały zbierał na własny koszt. Książka wydana jest w 400 egzemplarzach, dostępnych w księgarni przy ulicy Kościuszki, a także w bibliotekach szkolnych. Wypowiadający się na początku wicestarosta Schodziński wspomniał o stanie wojennym i minionej rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Przedstawił także autora książki. - Cieszę się na to spotkanie z człowiekiem, dzięki któremu możemy dokładnie poznać dzieje Solidarności w naszym regionie. Dr Wilkowski, niebędący mieszkańcem naszego

-5%

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

&HQWUXP 7DQLFK 8EH]SLHF]HĽ

listopad

Książka pt. „Solidarność na Ziemi Biłgorajskiej 1980-89” dostępna wjest księgarni przy ulicy Kościuszki, a także w bibliotekach szkolnych

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

Dzień Walki z Cukrzycą Różaniec

ZAPROSZENIE Dla wszystkich mieszkańców bez wyjątku - będą bezpłatne badania, cholesterolu, glukozy we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Będzie występ zespołu tanecznego i wokalnego. Będzie wykład dr n med Pana Marka Chrapko specjalisty chirurgi naczyniowej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie oraz lekarza rodzinnego Pana Romana Cichockiego. Będzie wiele gości których należy posłuchać Spotkanie pod patronatem Wojewody Lubelskiego i Prezesa Zarządu Głównego PSD w Bydgoszczy a patronat medialny sprawuje Gazeta Biłgorajska. Przyjdź zobacz nic to Cię nie kosztuje a warto. Spotkanie organizują Diabetycy z Tarnogrodu, N.Z.O.Z. Przychodnia Tarnogród oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu Zapraszamy dnia 20 listopada - sobota - na godz 11 do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu.Porządek obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą dnia 20 listopada 2010r w Różańcu.- Rozpoczęcie o godz 11ej Powitanie gości.Problemy z cukrzycą przedstawi Władysław Chodkiewicz Prezes Diabetyków z Tarnogrodu.Wykład pt. „ Leczenie stopy cukrzycowej” poprowadzi dr. n. med specjalista chirurgii naczyniowej Pan Marek Chrapko z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.Wykład pt „ Zasady udzielania pierwszej pomocy „ przedstawi lek med Pan Roman Cichocki.Wystąpienie gości.Wystąpienie Zespołu Tanecznego i Zespołu Wokalnego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu.Podziękowania - wręczenie odznaczeń i dyplomów. listopad

21

Koncert „Cecyliański” Muzyki Chóralnej Biłgoraj

Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” oraz Biłgorajskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają na Koncert „Cecyliański” Muzyki Chóralnej, który odbędzie się 21. 11. 2010r o godz. 14.30 w sali widowiskowej BCK. Wystąpią zespoły z Biłgoraja, Frampola i Chełma. W programie m.in. Alleluja z oratorium „Mesjasz” G.F. Haendla. Serdecznie zapraszamy. listopad

24

Podsumowanie Kampanii Ekologicznej „Eko - trakty” Biłgoraj

24 listopada 2010 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjne Urzędu Gminy Biłgoraj będzie miało miejsce podsumowanie Kampanii Ekologicznej w szkołach w ramach realizacji przez Gminę Biłgoraj Projektu edukacji ekologicznej „Eko - trakty”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Podczas spotkania rozstrzygnięty zostanie Konkursu Fotograficznego „Przyrodnicze rozmaitości w fotografii” oraz będzie miał miejsce wernisaż wystawy prac pokonkursowych. W kampanii wzięło udział kilka szkół z terenu Gminy Biłgoraj, które uczestniczyły w terenowych zajęciach, opracowały projekty tras wycieczek przyrodniczych po Gminie Biłgoraj a także brały udział w konkursie fotograficznym.

Zgłoś imprezę lub wydarzenie:

tel. do redakcji: 84 539 99 99 e-mail: redakcja@bilgorajska.pl

repertuar kina BCK tytuł

data

godz.

STREETDANCE 3D

19, 20, 21

17.00

ŚNIADANIE DO ŁÓŻKA

19, 20, 21

19.00

WALL STREET: PIENIĄDZ NIE ŚPI

24, 25, 26

17.00

ŚNIADANIE DO ŁÓŻKA

24, 25, 26

19.30


10

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

Biłgoraj BCK doczekał się przebudowy

Biłgoraj Sesja Rady Powiatu

Umowa podpisana, czas zaczynać We wtorek, 16 listopada br., została podpisana umowa na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj otrzymał ma ten cel ponad 9 mln. zł. Pomimo, że na początku była mowa o dofinansowaniu w wysokości 10,5 mln. zł, kwota ta ostatecznie wyniosła dokładnie 9 589 536 zł, co stanowi 70% wartości inwestycji. Biłgoraj otrzymał dofinansowanie w ramach projektu RPO WL na lata 2007-2013 dla Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria II - Infrastruktura kultury. Całkowity koszt inwestycji będzie opiewał na sumę 13 841 559 zł. - Umowa została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim przez Marszałka Marka Sasińskiego oraz burmistrza Biłgoraja Janusza Rosłana i skarbnika Romana Żuka. Termin w jakim rozbudowa zostanie zakończona to 31 maj 2012 - powiedział z-ca burmistrza Biłgoraja Michał Dec. Następny krok w kierunku rozbudowy BCK to zawarcie umowy z wykonawcą tej inwestycji. Jej podpisanie miało miejsce w czwartek 18 listopada br. Jak informuje burmistrz Dec - Wykonawcą będzie firma z Janowa Lubelskiego. Przyjęliśmy jednak taką zasadę, że nie ujawniamy nazwy firmy. Jednak zanim dojdzie do realizacji K U P O N

zadania i wszyscy będą mogli korzystać z nowego obiektu, pracownicy BCK-u będą musieli, na najbliższe półtora roku, zmienić miejsce urzędowania. Po wielu dyskusjach i propozycjach wybrano budynek PKS. - Wszyscy pracownicy dokonali wyboru miejsca i uznali, że tym najbardziej odpowiednim będzie lokal przy ul. Konopnickiej - dodał Dec. Nowy budynek Biłgorajskiego Centrum Kultury będzie miał powierzchnię 2 785 m2. Wyremontowane zostaną obecnie istniejące pomieszczenia, będzie także dobudowana jedna kondygnacja. W planach jest również przebudowa sali widowiskowej oraz budowa balkonu. Zmieni się nie tylko wygląd ale i wyposażenie budynku. Nowoczesna technologia będzie pozwalała np. na korzystanie z szerokopasmowego internetu. Po zakończeniu przebudowy kinomani będą mogli cieszyć się także z nowej sali kinowej. Niestety nie ma pewności co do możliwości oglądania filmów w czasie remontu budynku. Jeszcze niedawno burmistrz Janusz Rosłan rozważał możliwość przeniesienia kina do Szkoły Muzycznej. Dziś już takiej pewności nie ma, jednak jak zapewniają władze zrobią wszystko, by nie pozbawiać mieszkańców miasta tej formy rozrywki.

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

Kupon rabatowy na cały asortyment

Biłgoraj, ul Lubelska 8, tel. 84 530 20 32, www.makces.pl K U P O N

-5%

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

Kupon rabatowy na zmianę opon Biłgoraj, ul Włosiankarska 2, tel. 84 686 61 06 reklama

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

-5%

Przewodniczący Janusz Różański, podczas sesji, podziękował wszystkim za czteroletnią współpracę

Kadencja trudnych, ale podjętych decyzji Tak o minionej kadencji powiedział podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 10 listopada br., jej przewodniczący Janusz Różański. W czwartek, 10 listopada, po raz ostatni w sali konferencyjnej KP PSP w Biłgoraju spotkali się wybrani w 2006 r. radni powiatu biłgorajskiego. Spośród 23 radnych na tę ostatnią sesję przybyło jedynie 17. W ciągu czterech lat podjęto wiele ważnych decyzji, zarówno tych związanych z oświatą, jak i tych z zakresu inwestycji. Niewątpliwie jednak tą najważniejszą było wydzierżawienie biłgorajskiego szpitala prywatnej spółce na okres 25 lat. - Była to kadencja trudnych decyzji, ale podjętych decyzji i to na pewno cieszy. Decyzji i rozwiązań w tej kadencji było dużo i cieszę się, że zostały one podjęte. Jedną z najbardziej odważnych, która została podjęta było wydzierżawienie szpitala - powiedział przewodniczący Janusz Różański.

Przewodniczący, podczas sesji, podziękował wszystkim za czteroletnią współpracę. - Dziękuję wszystkim radnym z koalicji, z którymi pracowaliśmy na co dzień, często spierając się, ale zawsze dyskuje przynosiły efekty. Dziękuję Zarządowi Powiatu za współpracę z Radą, oraz wszystkim przewodniczącym komisji i 23 radnym - dodał przewodniczący. Podczas sesji Janusz Różański przypomniał również, iż była to kadencja nieobecnego już ś.p. Marka Onyszkiewicza, starosty biłgorajskiego. Na zakończenie kadencji każdy radny otrzymał dyplom z podziękowaniem za pracę. W okresie czteroletniej kadencji Rada Powiatu ustanowiła 35 aktów prawa miejscowego, podlegających publikacji w dzienniku urzędowym

województwa lubelskiego. Na każdej sesji starosta składał sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami. Rada przyjmowała także stanowiska i opinie. Aktywność radnych w pracach rady przejawiała się również w składanych interpelacjach i zapytaniach, których łącznie było 133. Radni uczestniczyli w pracach komisji powołanych uchwałą Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna odbyła 39 posiedzeń, Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego 38 posiedzeń, Komisja Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 44 posiedzenia, natomiast Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 40 posiedzeń.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


11

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010 reklama

PIĄTEK 19.11.2010

Elżbiety, Seweryna

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:09 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:25 Radio Romans (18) - serial, Polska 1994 08:55 Słodkie pociechy - film fabularny, Francja 2005 10:35 Smaki polskie 10:50 Budzimy do życia (2) - dokument, Polska 2010 11:05 Miejsce z historią - dokument, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:42 Audycje komitetów wyborczych 13:10 Zadziwiające życie bezkręgowców (5) - dokument, Wielka Brytania 2005 13:45 Plebania (1577) - serial, Polska 2010 14:15 Klan (1966) - serial, Polska 2010 14:45 Audycje komitetów wyborczych 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:17 Audycje komitetów wyborczych 15:45 Moda na sukces (5226) serial, USA 2008 16:10 Moda na sukces (5227) serial, USA 2008 16:35 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1578) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (1967) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Tomek i przyjaciele (11) serial, Wielka Brytania 2007 19:15 Skarby Małgosi (18) - serial, Kanada 2006 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Słodka zemsta - film fabularny, USA/Francja/Szwajcaria 2002 22:15 Empatia - film fabularny, Wielka Brytania 2007 00:00 Fałszerze. Powrót sfory (7) - serial, Polska 2006 00:55 Fałszerze. Powrót sfory (8) - serial, Polska 2006 01:45 Telezakupy 02:05 Frankie - film fabularny, Francja 2005

06:00 Audycje komitetów wyborczych 06:15 Opowiedz nam swoją historię (42) - talk show, Polska 2010 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (53) - serial, Polska 2000 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Pogotowie modowe - publicystyka, Polska 2010 11:30 Tak możesz 11:45 Kobieta z dotacją w tle (20) - dokument, Polska 2010 11:55 Doktor Martin (20) - serial, Wielka Brytania 2006 12:50 Faceci do wzięcia (14) - serial, Polska 2006 13:30 Kabaretowy Klub Dwójki (31) - rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (492) - serial, Polska 2010 15:05 Tancerze (29) - serial, Polska 2010 16:05 Audycje komitetów wyborczych 16:35 U Pana Boga w ogródku (7) - serial, Polska 2008 17:25 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 19:00 Kabaretożercy (11) - rozrywka, Polska 2010 20:05 Na dobre i na złe (421) - serial, Polska 2010 21:10 Kocham Cię, Polsko! (49) rozrywka, Polska 2010 22:45 Wigilijne show - film fabularny, USA 1988 00:40 Grzeszna propozycja - film fabularny, USA 1998 02:35 Apetyt na życie (20) - serial, Polska 2010 03:05 Apetyt na życie (21) - serial, Polska 2010

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 Wojownicze żółwie Ninja^III - film fabularny, USA/ Hongkong 1993 08:55 Świat według Kiepskich (111) - serial, Polska 2002 09:25 Świat według Kiepskich (112) - serial, Polska 2002 10:00 Daleko od noszy (117) - serial, Polska 2007 10:30 Daleko od noszy (118) - serial, Polska 2007 11:00 Malanowski i Partnerzy (234) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1549) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (208) - serial, Polska 2005 13:00 Łabędziem być... (4) - rozrywka, USA 2005 14:00 Pierwsza miłość (1187) serial, Polska 2010 14:45 Benny Hill (12) - serial, Wielka Brytania 1985 15:15 Benny Hill (13) - serial, Wielka Brytania 1985 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (235) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (111) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1188) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1550) - serial, Polska 2010 20:00 Wyspa Nim - film fabularny, USA 2008 22:05 Z Archiwum X - film fabularny, USA 1998

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (165) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1346) - serial, Polska 2010 11:35 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango _ Telezakupy 12:40 W-11 wydział śledczy (741) - serial, Polska 2010 13:20 Detektywi (745) - serial, Polska 2010 13:50 Niania (71) - serial, Polska 2005 14:20 Niania (72) - serial, Polska 2007 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2010 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (543) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (166) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (746) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Sahara - film fabularny, Wielka Brytania/Hiszpania/ Nie 2005 22:40 Sekcja 8. - film fabularny, Kanada/USA/Niemcy 2003

06:05 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 06:25 Zmiennicy (13) - serial, Polska 1986 07:25 Opole 2008 na bis - muzyka, Polska 2008 07:55 Psie opowieści, czyli ochy i fochy (2) - dla dzieci, Polska 2010 08:10 Buli (60) - serial, Kanada 1989 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:05 Doręczyciel (11) - serial, Polska 2009 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1568) - serial, Polska 2010 12:45 Polska 24 13:10 Czarne chmury (10) - serial, Polska 1973 14:05 Światowiec 14:35 Laskowik & Malicki (13) rozrywka, Polska 2010 15:30 Smaki czasu z Karolem Okrasą 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (45) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:25 M jak miłość (767) - serial, Polska 2010 18:15 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (61) - dokument, Polska 2008 18:45 Plebania (1568) - serial, Polska 2010 19:10 Fortele Jonatana Koota (9) - serial, Polska 1980 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Wideoteka dorosłego człowieka (107) - rozrywka, Polska 2010 20:40 Kabaretowy alfabet Dwójki - rozrywka, Polska 2005 21:05 Polska 24 21:35 Na dobre i na złe (416) - serial, Polska 2010 22:35 Sztuczki - film fabularny, Polska 2007 00:20 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Słownik polsko@polski 01:15 Fortele Jonatana Koota (9) - serial, Polska 1980 01:30 „Twarze w lustrach” _ recital Michała Bajora - muzyka, Polska 2002

06:00 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (56) - serial, USA 1990 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (53) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (45) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (63) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Odkrywanie Ameryki - dokument 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (57) - serial, USA 1990 16:00 Zbuntowani (236) - serial, Meksyk 2004 17:00 Mała czarna - talk show, Polska 2010 18:00 Nie igraj z aniołem (64) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (54) - serial, Meksyk 2009 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (23) - serial, USA 2007 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (24) - serial, USA 2007 22:00 Śmierć na talerzu (5) - dokument, Singapur 2009 23:05 Podglądacz - film fabularny, USA 01:00 Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomym - film fabularny, USA/Kanada/Niemcy 1995

06:25 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 07:25 Plotkara (16) - serial, USA 2007 08:20 BrzydUla (113) - serial, Polska 2009 08:50 BrzydUla (114) - serial, Polska 2009 09:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (10) serial, USA 1995 10:25 Ally McBeal (2) - serial, USA 1998 11:25 Telezakupy 13:00 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:00 Marina (64) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:00 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 16:00 Plotkara (17) - serial, USA 2007 17:00 BrzydUla (115) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (116) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (11) - serial, USA 1996 19:00 Ally McBeal (2) - serial, USA 1998 20:00 Słoneczne miasto - film fabularny, Czechy/Słowacja 2005 22:05 Nie z tego świata (1) - serial, USA 2005 23:05 Alive: Dramat w Andach - film fabularny, USA 1993 01:40 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

00:45 Przegrane życie - film fabularny, USA 2003 03:00 Tajemnice losu

00:40 Snowbordzista - film fabularny, Francja/Szwajcaria 2003 02:40 Kuba Wojewódzki (11) talk show, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:30 Watts 08:45 Wyścigi w Makau 09:45 Mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie 10:45 Rumunia _ Włochy 11:30 Polska _ Wybrzeże Kości Słoniowej 12:30 Holandia _ Turcja 13:15 Finiszowe metry 14:15 Mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie 15:15 Rumunia _ Włochy 16:00 Polska _ Wybrzeże Kości Słoniowej 17:00 Holandia _ Turcja 17:45 Mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie 18:45 Eurogole Flesz 18:55 Mistrzostwa Świata w Austrii 19:30 Mistrzostwa Świata w Austrii 20:00 Liga Mistrzów w Kijowie 21:00 Partouche Poker Tour w Cannes 23:00 Finiszowe metry 00:00 Freeride Spirit 00:15 Watts 00:30 Mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie 05:45 Wyścigi w Makau

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (57) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (577) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (57) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Z archiwum policji (12) - dokument, Polska 2010 10:00 Gdzie jest Elisa? (57) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (578) serial, Niemcy 2005 12:00 Dyżur (41) dokument, Polska 2009 12:30 Sędzia Judy (58) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (58) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (58) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Historia pewnego misia - film fabularny, Kanada 2004 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Myszorki na prerii (8) - serial 19:00 Piotruś Pan i piraci (64) - serial, USA 1990 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (5) serial, USA 2006 20:00 Flintstonowie (67) - serial, USA 1960 20:30 Szok wideo (8) - rozrywka 21:30 Ale numer! (21) - rozrywka, Kanada 2002-2005 22:00 Goło i wesoło (49) - rozrywka 23:00 Dziewczyny na ekran (12) - rozrywka, Polska 2010 23:35 Prywatne kłamstwa - film fabularny, USA 2000 01:30 Z archiwum policji (12) - dokument, Polska 2010 02:00 WWE Superstars (37) - rozrywka, USA 2010 03:00 Medium (11) - serial, USA 2006


12

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

SOBOTA 20.11.2010

Anatola, Sedzimira

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:15 Moda na sukces (5227) serial, USA 2008 06:40 Siódme niebo (5) - serial, USA 2005 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Hurtownia książek - kultura, Polska 2010 08:45 Ziarno 09:15 Zacisze gwiazd (86) - rozrywka, Polska 2010 09:45 Stawka większa niż życie (11) - serial, Polska 1968 10:55 Cuda Wyspy Clippertona (2) - dokument, Francja 2008 11:35 Okazja (7) - serial, Polska 2005 12:05 Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem (3) - serial, Polska 2008 13:00 Wiadomości 13:20 Marzenie Anny - film fabularny, USA 2002 15:00 Miłość nad rozlewiskiem (10) - serial, Polska 2010 16:00 Ratownicy (4) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Wściekłe gary 17:55 Jaka to melodia? _ wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2010 18:50 Jaka to melodia? _ kulisy rozrywka, Polska 2010 19:00 Smerfy (46) - serial, Belgia 1988 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:05 Pogoda 20:20 Taxi^III - film fabularny, Francja 2003 22:00 Znaleźne - film fabularny, USA 1993 23:45 Mój chłopak zombie - film fabularny, USA 1993 01:20 Jeden odchodzi, drugi zostaje - film fabularny, Francja 2005 03:05 Bokser - film fabularny, USA/Irlandia 1997

06:30 Człowiek wśród ludzi 07:00 Panna z mokrą głową (1) serial, Polska 1994 07:30 Poezja łączy ludzi (48) kultura, Polska 2008 07:40 M jak miłość (782) - serial, Polska 2010 08:40 M jak miłość (783) - serial, Polska 2010 09:35 Barwy szczęścia (489) - serial, Polska 2010 10:05 Barwy szczęścia (490) - serial, Polska 2010 10:35 Puchar Świata w Gällivare 10:45 Puchar Świata w Gällivare 12:00 Kabaretowe kawałki z przeglądarki (3) - rozrywka, Polska 2009 12:20 Smaki czasu z Karolem Okrasą 12:50 Licencja na wychowanie (61) - serial, Polska 2010 13:20 Licencja na wychowanie (62) - serial, Polska 2010 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:35 Wideoteka dorosłego człowieka (108) - rozrywka, Polska 2010 15:10 Kocham Cię, Polsko! (49) rozrywka, Polska 2010 16:35 Słowo na niedzielę 16:50 Czyje to włosy? - dokument, Wielka Brytania 2008 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:45 Alfabet uczuć, czyli 10 lat z „M jak miłość” (6) - dokument, Polska 2010 19:00 Wielka draka o dzieciaka (10) - rozrywka, Polska 2010 20:05 U Pana Boga w ogródku (8) - serial, Polska 2008 20:55 Laskowik & Malicki (17) rozrywka, Polska 2010 22:05 Resident Evil: Domena zła - film fabularny, USA 2002 23:55 Piła^II - film fabularny, USA 2005 01:35 Honor nade wszystko (2) film fabularny, USA 1993 03:15 L jak Laskowik, T jak TEY rozrywka, Polska 1999

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Scooby Doo, gdzie jesteś? (5) - serial 07:45 Rodzina Addamsów _ spotkanie po latach - film fabularny, USA 1998 09:45 Magazyn UEFA Champions League 10:15 Ewa gotuje 10:45 Wyspa Nim - film fabularny, USA 2008 12:45 Przygody Merlina (12) - serial, Wielka Brytania 2009 13:45 Dom nie do poznania (192) - rozrywka, USA 2009 14:45 Się kręci (196) - rozrywka, Polska 2010

08:00 Kobieta na krańcu świata (7) - dokument, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Na Wspólnej (1343) - serial, Polska 2010 11:20 Na Wspólnej (1344) - serial, Polska 2010 11:50 Na Wspólnej (1345) - serial, Polska 2010 12:15 Na Wspólnej (1346) - serial, Polska 2010 12:35 Top Model. Zostań modelką (11) - rozrywka, Polska 2010 13:40 Kobieta na krańcu świata (7) - dokument, Polska 2010 14:10 Mali agenci^III: Trójwymiarowy odlot - film fabularny, USA 2003 15:50 Majka (162) - serial, Polska 2010 16:20 Majka (163) - serial, Polska 2010 16:45 Majka (164) - serial, Polska 2010 17:20 Majka (165) - serial, Polska 2010 17:45 Majka (166) - serial, Polska 2010 18:00 Kuchenne rewolucje (11) rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Mam talent (12) - rozrywka, Polska 2010

07:00 Złotopolscy (41) - serial, Polska 1998 07:25 Złotopolscy (42) - serial, Polska 1998 07:50 Złotopolscy (43) - serial, Polska 1998 08:15 Złotopolscy (44) - serial, Polska 1998 08:40 Złotopolscy (45) - serial, Polska 1998 09:15 Ranczo pod Zieloną Siódemką (23) - serial, Czechy 2000 09:50 Dzika Polska - dokument, Polska 2010 10:20 Zmiennicy (15) - serial, Polska 1986 11:25 Polska 24 11:55 Czterdziestolatek (10) - serial, Polska 1974 13:00 Wiadomości 13:15 Atlas polskiego rocka (1) muzyka, Polska 1996 14:10 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 14:25 Skarby nieodkryte 14:55 Więzy krwi (24) - serial, Polska 2001 15:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:00 Kulturalni PL (11) - kultura, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (768) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (268) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (269) - serial, Polska 2009 19:15 Olimpiada Bolka i Lolka (10) - serial, Polska 1983 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Mała wielka miłość (3) - serial, Polska 2008 21:00 „Komu piosenkę” _ IV Festiwal im. Marka Grechuty w Zamościu - muzyka, Polska 2010 22:00 Matka królów - film fabularny, Polska 1987 00:05 42. KFPP Opole 2005 (10) muzyka, Polska 2005 00:25 M jak miłość (768) - serial, Polska 2010 01:15 Olimpiada Bolka i Lolka (10) - serial, Polska 1983 01:30 Wiadomości 01:50 Sport

06:10 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 06:40 Odkrywanie Ameryki - dokument 07:10 Mała czarna - talk show, Polska 2010 08:10 Rajd Wielkiej Brytanii 09:10 Kosmaty snowboardzista film fabularny, Kanada 2003 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna (256) - talk show, Polska 2010 13:00 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 13:30 Odkrywanie Ameryki - dokument 14:00 V-Max 14:30 KS Vive Targi Kielce _ FC Barcelona-Borges 16:55 Gliniarze z Melbourne (21) - serial, Australia 2009 17:55 Prawdziwa historia Robin Hooda (1) - dokument, Wielka Brytania 2010 19:00 Galileo 20:00 Skok - film fabularny, Kanada/USA 2001 22:20 Spadkobiercy (38) - rozrywka, Polska 2010 23:20 Gra namiętności - film fabularny, USA 01:05 Najwyższy stopień zagrożenia - film fabularny, USA 2000 03:00 Iron Maiden _ Live in Rio - muzyka

06:15 Pascal: po prostu gotuj 06:45 Telezakupy 08:50 Tajemnice Smallville (1) - serial, USA/Kanada 2005 09:45 Frasier (5) - serial, USA 2002 10:15 Frasier (6) - serial, USA 2002 10:45 Słodka zemsta - film fabularny, USA/Francja 1990 12:35 Seinfeld (11) - serial, USA 1991 13:05 Seinfeld (12) - serial, USA 1991 13:35 Seinfeld (13) - serial, USA 1991 14:05 Seinfeld (1) - serial, USA 1991 14:35 Seinfeld (2) - serial, USA 1991 15:05 Kim jesteś, kochanie - film fabularny, Francja/USA 1992 17:00 Dwóch i pół (21) - serial, USA 2005 17:30 Dwóch i pół (22) - serial, USA 2005 18:00 Dwóch i pół (23) - serial, USA 2005 18:30 Dwóch i pół (24) - serial, USA 2005 19:00 Dwóch i pół (1) - serial, USA 2006 19:30 Z ust do ust - film fabularny, USA/Australia 2005 21:35 Same kłopoty - film fabularny, USA 1991 23:25 Wejście smoka - film fabularny, Hongkong/USA 1973 01:25 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

15:45 Rodzina zastępcza plus (269) - serial, Polska 2007 16:45 Ludzie Chudego (12) - serial, Polska 2010 17:45 Światowe rekordy Guinnessa (18) - rozrywka, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Daleko od noszy (24) - serial, Polska 2010 20:00 Stand up _ zabij mnie śmiechem (8) - rozrywka, Polska 2010 22:00 48 godzin - film fabularny, USA 1982

00:05 Paweł Kołodziej _ John McClain 02:00 Tajemnice losu

21:50 Holiday - film fabularny, USA 2006 00:40 Piła - film fabularny, USA/ Australia 2004 02:40 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:30 Telesklep 03:55 Nic straconego

EUROSPORT PL 08:30 Freeride Spirit 08:45 Eurosport dla Planety 09:15 Watts 09:30 Finiszowe metry 10:30 Przełamując lody 10:45 Puchar Świata w Gällivare 11:45 Puchar Świata w Levi 12:30 Puchar Świata w Gällivare 13:45 Przełamując lody 14:00 Mistrzostwa Świata w Turynie 15:30 Polska _ Wybrzeże Kości Słoniowej 16:30 Mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie 17:30 Puchar Świata w Gällivare 18:30 Puchar Świata w Gällivare 19:30 Mistrzostwa Świata w Turynie 21:00 Fight Club 23:00 Puchar Świata w Gällivare 00:00 Watts 00:15 Wyścigi w Makau 01:00 Wyścigi w Makau 01:30 Puchar Świata w Gällivare 04:45 Wyścigi w Makau

NIEDZIELA 21.11.2010

PULS 06:00 Will i Grace (7) - serial, USA 1998-2006 06:30 Koń, który mówi (19) - serial, USA 1961 07:00 Niebezpieczne spotkania (2) - dokument, USA 2007 08:00 Hi Hi TV (49) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Myszorki na prerii (4) - serial 10:00 Piotruś Pan i piraci (60) - serial, USA 1990 11:00 Flintstonowie (63) - serial, USA 1960 11:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (1) - serial, USA 2006 12:35 Barbie jako księżniczka wyspy - film fabularny, USA 2007 14:30 Królik Bugs i struś Pędziwiatr _ szalony pościg film fabularny, USA 1978 16:30 Robin Hood (1) - serial, Wielka Brytania 1984 17:30 Robin Hood (2) - serial, Wielka Brytania 1984 18:30 Ale numer! (22) - rozrywka, Kanada 2002-2005 19:00 Hi Hi TV (51) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (3) - serial, USA 2006 20:00 Nieziemska broń dynastii Sejeon - film fabularny, Korea Południowa 2008 23:00 Goło i wesoło (46) - rozrywka 23:30 Jerry Springer Show (86) - talk show, USA 2007 00:30 Prywatne kłamstwa - film fabularny, USA 2000 02:10 Szok wideo - rozrywka 03:00 W kręgu MMA 03:45 Egzekutorzy (12) rozrywka, USA

Janusza, Konrada

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Mały rycerz El Cid (14) - serial, Hiszpania 1980 06:30 Smerfy (46) - serial, Belgia 1988 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Rodzina Rabatków (48) serial, Francja 2005 08:30 Halo, tu Hania! (5) - serial, Wielka Brytania 2007 08:45 Klub przyjaciół Myszki Miki (41) - serial, USA 2008 09:25 Dzwoneczek - film fabularny, USA 2008 10:50 Czarodzieje z Waverly Place (10) - serial, USA 2008 11:20 Okazja (8) - serial, Polska 2005 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 13:00 Wiadomości 13:15 Doręczyciel (5) - serial, Polska 2009 14:10 Odkrycie profesora Krippendorfa - film fabularny, USA 1998 15:55 Oceany (4) - dokument, Wielka Brytania 2008 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Ojciec Mateusz (55) - serial, Polska 2010 18:25 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:00 Chip i Dale (43) - serial, USA 1989-1990 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Kronika Pucharu Świata 20:05 Pogoda 20:20 Miłość nad rozlewiskiem (11) - serial, Polska 2010 21:58 Wieczór wyborczy - publicystyka, Polska 2010 23:10 Blue Velvet - film fabularny, USA 1986 01:20 Zagubiona autostrada film fabularny, USA/Francja 1997 03:40 Jentł - film fabularny, Wielka Brytania/USA 1983

06:30 Sto tysięcy bocianów (63) dokument, Polska 2009 06:55 M jak miłość (784) - serial, Polska 2010 07:55 Barwy szczęścia (491) - serial, Polska 2010 08:30 Barwy szczęścia (492) - serial, Polska 2010 09:15 Strefa gwiazd 09:40 Tajemnice zakazanego miasta (2) - dokument, Wielka Brytania 2008 10:30 Puchar Świata w Gällivare 10:45 Puchar Świata w Gällivare 12:30 Słynna restauracja - film fabularny, Francja 1966 14:05 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:40 Złotopolscy (1116) - serial, Polska 2010 15:15 Szansa na sukces (175) rozrywka, Polska 2010 16:20 Na dobre i na złe (421) - serial, Polska 2010 17:10 Kocham Cię, Polsko! - dokument, Polska 2010 17:20 Kabaretowa Noc Listopadowa Gdynia 2010 (1) rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:45 Tak to leciało! _ kulisy - dokument, Polska 2010 18:55 Tak to leciało! (84) - rozrywka, Polska 2010 20:05 Kabaretowy Klub Dwójki (32) - rozrywka, Polska 2010 21:05 Czas honoru (36) - serial, Polska 2010 22:05 Castle (6) - serial, USA 2009 22:55 Magazyn Ekstraklasy _ Szybka piłka 23:30 Kocham kino - kultura, Polska 2010 00:00 Mediaschool 2010 _ Międzynarodowy Festiwal Szkół Filmowych i Telewizyjnych - dokument, Polska 2010 01:00 Strefa gwiazd 01:25 Damski interes - film fabularny, Polska 1996 02:25 Kolejność uczuć - film fabularny, Polska 1993

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Co nowego u Scooby’ego? (13) - serial, USA 2004 07:40 Kaczor Donald przedstawia (58) - dla dzieci, USA 1983 08:15 Scooby Doo, gdzie jesteś? (6) - serial 08:45 Gumisie (4) - serial, USA 1985 09:15 Gumisie (5) - serial, USA 1985 09:45 Kacze opowieści (39) - serial, USA 1987 10:15 Kacze opowieści (40) - serial, USA 1987 10:45 Bingo - film telewizyjny, USA 1991 12:40 Małolaty Ninja na wojennej ścieżce - film fabularny, USA 1995 14:40 Miłość i frytki - film fabularny, USA 1997 16:45 Szpilki na Giewoncie (12) serial, Polska 2010 17:45 Hotel 52 (25) - serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (242) - serial, Polska 2006 20:00 Ludzie Chudego (13) - serial, Polska 2010

08:00 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Kobieta na krańcu świata (8) - dokument, Polska 2010 11:30 Co za tydzień 12:10 Kuchenne rewolucje (11) rozrywka, Polska 2010 13:10 Mam talent (12) - rozrywka, Polska 2010 15:00 Most do Terabithii - film fabularny, USA 2007

06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Plebania (1564) - serial, Polska 2010 07:20 Plebania (1565) - serial, Polska 2010 07:45 Plebania (1566) - serial, Polska 2010 08:05 Plebania (1567) - serial, Polska 2010 08:30 Plebania (1568) - serial, Polska 2010 08:55 Niedźwiedzie nic nie wiedzą (3) - serial, Czechy 1993 09:25 Słownik polsko@polski 09:55 Alternatywy 4 (1) - serial, Polska 1983 11:00 Smaki czasu z Karolem Okrasą 11:30 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 13:00 Msza święta z kościoła rektoralnego pw. św. Katarzyny w Zamościu 14:15 Kraj się śmieje (1) - rozrywka, Polska 2004 15:25 Filmówka (11) - dokument, Polska 1996 15:55 Złotopolscy (1103) - serial, Polska 2010 16:25 Gra w miasta (10) - rozrywka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (769) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (270) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (271) - serial, Polska 2009 19:10 Baśnie i bajki polskie (8) dla dzieci, Polska 2004 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Janosik (1) - serial, Polska 1974 21:05 Sopot 2006 na bis (2) - muzyka, Polska 2006 21:55 Wieczór wyborczy - publicystyka, Polska 2010 23:05 Królewskie sny (8) - serial, Polska 1988 00:20 M jak miłość (769) - serial, Polska 2010 01:15 Baśnie i bajki polskie (8) dla dzieci, Polska 2004 01:35 Serwis info 01:55 Sportowa niedziela

06:10 V-Max 06:40 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 07:10 Kosmaty snowboardzista film fabularny, Kanada 2003 09:00 Nieszczęścia Alfreda - film fabularny, Francja 1972 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna (257) - talk show, Polska 2010 13:00 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 13:30 Spadkobiercy (38) - rozrywka, Polska 2010 14:30 Asseco Resovia Rzeszów _ Delecta Bydgoszcz 17:00 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski _ Rajd Dolnośląski 17:30 VIP - kultura, Polska 18:00 Gliniarze z Melbourne (22) - serial, Australia 2009 19:00 Galileo 20:00 Galileo Extra 21:00 STOP Drogówka 22:00 Spadkobiercy (39) - rozrywka, Polska 2010 23:00 Szaleństwa miłości - film fabularny, USA 1997 00:55 Gliniarze z Melbourne (21) - serial, Australia 2009 01:55 Gliniarze z Melbourne (22) - serial, Australia 2009 02:55 Willie Nelson & Friends - muzyka

06:20 Pascal: po prostu gotuj 06:50 Telezakupy 08:55 Tajemnice Smallville (2) - serial, USA/Kanada 2005 09:50 Frasier (7) - serial, USA 2002 10:20 Frasier (8) - serial, USA 2002 10:50 Same kłopoty - film fabularny, USA 1991 12:45 Chuck (9) - serial, USA 2010 13:40 Kobra _ oddział specjalny (9) - serial, Niemcy 1996-2004 14:40 Agenci NCIS (9) - serial, USA 2006 15:35 Poszukiwacze - film fabularny, USA 1956 18:00 Miasteczko Twin Peaks (21) - serial, USA 1991 19:05 Detektyw Monk (6) - serial, USA 2007 20:05 Wejście smoka - film fabularny, Hongkong/USA 1973 22:10 Krok od domu (3) - serial, USA 2005 23:10 Słoneczne miasto - film fabularny, Czechy/Słowacja 2005 01:10 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (10) - serial, USA 2009 22:00 Kości (11) - serial, USA 2010 23:00 Sprawca Zero - film fabularny, USA 2004 01:05 Magazyn sportowy 03:00 Tajemnice losu

17:00 Ugotowani (8) - rozrywka, Polska 2010 18:00 Milionerzy (147) - rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Taniec z gwiazdami (12) rozrywka, Polska 2010 22:10 Dr House (21) - serial, USA 2004 23:10 Usta usta (11) - serial, Polska 2010

00:10 Mentalista (10) - serial, USA 2008 01:05 Sześć stóp pod ziemią (5) serial, USA 2004 02:15 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:10 Telesklep 03:35 Most do Terabithii - film fabularny, USA 2007

EUROSPORT PL 08:30 Wyścigi w Makau 09:30 Watts 09:45 Puchar Świata w Gällivare 10:45 Puchar Świata w Gällivare 11:45 Puchar Świata w Gällivare 12:30 Puchar Świata w Gällivare 14:15 Puchar Świata w Gällivare 15:15 Wyścigi w Makau 16:15 Watts 16:30 Mistrzostwa Świata w Turynie 18:00 Puchar Świata w Gällivare 19:00 Puchar Świata w Gällivare 20:30 Tomasz Adamek _ Michael Grant 22:30 Weekend w sportach motorowych 22:45 Puchar Świata w Gällivare 23:45 Puchar Świata w Gällivare 01:15 Weekend w sportach motorowych

PULS 06:00 Will i Grace (8) - serial, USA 1998-2006 06:30 Taki jest świat 07:00 Niebezpieczne spotkania (3) - dokument, USA 2007 08:00 Hi Hi TV (50) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Myszorki na prerii (5) - serial 10:00 Piotruś Pan i piraci (62) - serial, USA 1990 11:00 Flintstonowie (64) - serial, USA 1960 11:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (4) - serial, USA 2006 12:35 Jaś i magiczna fasola - film fabularny, Wielka Brytania 2000 14:15 Mój brat jest psem - film fabularny, Niemcy 2004 16:30 Bibliotekarz^II _ Tajemnice kopalni Króla Salomona film fabularny, USA 2006 18:30 Taki jest świat 19:00 Hi Hi TV (52) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (6) - serial, USA 2006 20:00 Z archiwum policji (12) - dokument, Polska 2010 20:30 Dyżur (41) - dokument, Polska 2009 21:00 Szpital _ nagłe przypadki (12) - dokument, USA 2005 22:00 Podniebny horror (12) - dokument, USA 2003 23:00 Goło i wesoło (47) - rozrywka 23:30 Strach się bać! (12) - rozrywka, USA 2003 00:00 Dziewczyny na ekran (12) - rozrywka, Polska 2010 00:30 Medium (12) - serial, USA 2006 01:35 Mroczne godziny - film fabularny, Kanada 2005 03:30 Zbrodnie niedoskonałe (3) - dokument


13

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

PONIEDZIAŁEK 22.11.2010

Marka, Cecylii

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:25 Radio Romans (19) - serial, Polska 1994 09:05 Dzwoneczek - film fabularny, USA 2008 10:30 Legenda Nezha (52) - serial, Chiny 2003 11:00 Podglądacze _ łowcy absurdów (7) - dokument, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie gadów i płazów (1) dokument, Wielka Brytania 2008 13:45 Plebania (1578) - serial, Polska 2010 14:15 Klan (1967) - serial, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5228) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5229) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1579) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (1968) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Przygody rozbójnika Rumcajsa (11) - serial, Czechosłowacja 1969 19:15 Bajki z mchu i paproci (28) - serial, Czechosłowacja 1968 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ogniem i mieczem (3) - serial, Polska 2000 21:35 Willa szczęścia - teatr, Polska 2007 23:15 Belfer: Zwycięzca bierze wszystko - film fabularny, USA 1999 00:55 Bracia i siostry (20) - serial, USA 2006 01:50 Notacje - dokument, Polska 2010 02:00 Telezakupy 02:20 Królowie śródmieścia (13) - serial, Polska 2006

06:30 Pytając o Boga (11) - dokument, Polska 2010 06:55 400-lecie parafii w Żychlinie - dokument, Polska 2010 07:20 ZUS dla ciebie! 07:35 Na dobre i na złe (54) - serial, Polska 2000 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:50 Potrzebna od zaraz 12:15 Sierociniec dla orangutanów (2) - dokument, Wielka Brytania 2009 12:50 Pytając o Boga - dokument, Polska 2010 13:20 Marzenia Marcina Dańca rozrywka, Polska 14:10 Laskowik & Malicki - rozrywka, Polska 2010 14:30 Święta wojna (241) - serial, Polska 2006 15:05 Czas honoru (36) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (43) - talk show, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 19:00 Licencja na wychowanie (65) - serial, Polska 2010 19:35 Faceci do wzięcia (15) - serial, Polska 2006 20:10 Barwy szczęścia (493) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (785) - serial, Polska 2010 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 22:55 Zabójcze umysły (3) - serial, Kanada/USA 2005 23:50 Red Rock West - film fabularny, USA 1993 01:35 Architektoniczne przygody Dana Cruickshanka (3) - dokument, Wielka Brytania 2008 02:35 Czwarta władza (3) - serial, Polska 2004

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Babar, król słoni - film fabularny, Kanada/Francja/ Niemcy 1999 09:00 Świat według Kiepskich (113) - serial, Polska 2002 09:30 Świat według Kiepskich (114) - serial, Polska 2002 10:00 Daleko od noszy (119) - serial, Polska 2007 10:30 Daleko od noszy (120) - serial, Polska 2007 11:00 Malanowski i Partnerzy (235) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1550) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (209) - serial, Polska 2005 13:00 Łabędziem być... (5) - rozrywka, USA 2005 14:00 Pierwsza miłość (1188) serial, Polska 2010 14:45 Benny Hill (14) - serial, Wielka Brytania 1985 15:15 Benny Hill (15) - serial, Wielka Brytania 1985 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (236) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (112) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1189) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1551) - serial, Polska 2010 20:00 Pojutrze - film fabularny, USA 2004

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (166) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Co za tydzień 11:35 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango _ Telezakupy 12:40 Ugotowani (8) - rozrywka, Polska 2010 13:45 Niania (73) - serial, Polska 2007 14:20 Niania (74) - serial, Polska 2007 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2010 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (544) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (167) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (747) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1347) - serial, Polska 2010

06:30 Więzy krwi (24) - serial, Polska 2001 07:00 Kraj się śmieje (1) - rozrywka, Polska 2004 07:55 Molly (9) - serial, Polska/ Wielka Brytania 1994 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 M jak miłość (767) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1569) - serial, Polska 2010 12:45 Sto tysięcy bocianów (61) dokument, Polska 2009 13:10 Mała wielka miłość (3) - serial, Polska 2008 14:00 400-lecie parafii w Żychlinie - dokument, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (268) - serial, Polska 2009 15:00 Szkatułka z Hongkongu film fabularny, Polska 1984 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (46) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:25 Gala piosenki biesiadnej (2) - rozrywka, Polska 1999 18:20 Gra w miasta (10) - rozrywka, Polska 2010 18:45 Plebania (1569) - serial, Polska 2010 19:15 Kolorowy świat Pacyka (4) - serial, Polska 1982 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Męskie-żeńskie (3) - serial, Polska 2003 21:05 Polska 24 21:35 Białe tango (2) - serial, Polska 1981 22:50 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 23:50 Historie prawdziwe (7) dokument, Polska 2010 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Skarby nieodkryte 01:15 Kolorowy świat Pacyka (4) - serial, Polska 1982 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (57) - serial, USA 1990 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (54) - serial, Meksyk 2009 10:20 Mała czarna - talk show, Polska 2010 11:20 Nie igraj z aniołem (64) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 V-Max 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (58) - serial, USA 1990 16:00 Zbuntowani (237) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (46) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (65) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (55) - serial, Meksyk 2009 20:00 STOP Drogówka 21:00 Prawdziwa historia Robin Hooda (1) - dokument, Wielka Brytania 2010 22:05 Galileo 23:05 Galileo 00:05 Modelki Janice Dickinson (1) - rozrywka 01:05 Mała czarna - talk show, Polska 2010 02:05 Muzyczne listy - muzyka

22:45 Braterstwo wilków - film fabularny, Francja/Kanada 2001 01:45 Tajemnice losu

20:45 W-11 wydział śledczy (742) - serial, Polska 2010 21:30 Szymon Majewski Show (11) - rozrywka, Polska 2010 22:35 Mentalista (11) - serial, USA 2008 23:35 Superwizjer 00:10 Nie z tego świata (11) - serial, USA 2008 01:05 Co za tydzień 01:40 Uwaga! 02:00 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 02:55 Telesklep 03:20 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:30 Weekend w sportach motorowych 08:45 Wyścigi w Makau 09:15 Wyścigi w Makau 10:00 Letnia Grand Prix w Hinterzarten 11:00 Letnia Grand Prix w Hinterzarten 12:00 Wyścigi w Makau 12:45 Puchar Świata w Gällivare 13:45 Puchar Świata w Gällivare 15:00 Letnia Grand Prix w Courchevel 16:00 Letnia Grand Prix w Einsiedeln 17:00 Puchar Świata w Gällivare 18:00 Eurogole _ Jeden na jednego 18:15 Eurogole 18:45 Champions Club 19:45 Giants Live w Johannesburgu 20:45 Clash Time _ Spotkanie z gwiazdami 20:50 Watts 21:00 Tydzień z World Wrestling Entertainment 21:30 Vintage Collection 22:25 Clash Time _ Spotkanie z gwiazdami 22:30 Total KO 23:30 Eurogole 00:00 Champions Club 01:00 Eurogole _ Jeden na jednego 01:15 Weekend w sportach motorowych

WTOREK 23.11.2010

TVN 7 06:25 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 07:25 Plotkara (17) - serial, USA 2007 08:20 BrzydUla (115) - serial, Polska 2009 08:50 BrzydUla (116) - serial, Polska 2009 09:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (11) serial, USA 1996 10:25 Ally McBeal (3) - serial, USA 1998 11:25 Telezakupy 13:00 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:00 Marina (65) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:00 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 16:00 Plotkara (18) - serial, USA 2007 17:00 BrzydUla (117) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (118) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (12) - serial, USA 1996 19:00 Ally McBeal (3) - serial, USA 1998 20:00 Alive: Dramat w Andach - film fabularny, USA 1993 22:35 Kobra _ oddział specjalny (10) - serial, Niemcy 2008 23:40 Akcja na Eigerze - film fabularny, USA 1975 02:05 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (58) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (578) serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (58) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 09:30 Dyżur (41) - dokument, Polska 2009 10:00 Gdzie jest Elisa? (58) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (579) - serial, Niemcy 2005 12:00 Taki jest świat 12:30 Sędzia Judy (59) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (59) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (59) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Barbie jako księżniczka wyspy - film fabularny, USA 2007 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Myszorki na prerii (9) - serial 19:00 Piotruś Pan i piraci (65) - serial, USA 1990 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (7) serial, USA 2006 20:00 Flintstonowie (68) - serial, USA 1960 20:30 Ryzykanci (2) - rozrywka, USA 1997 21:30 Z archiwum policji (13) - dokument, Polska 2010 22:00 Goło i wesoło (50) rozrywka 22:30 Szok wideo - rozrywka 23:30 W kręgu MMA 00:30 Goło i wesoło (48) - rozrywka 01:00 Hi Hi TV (51) - rozrywka, Polska 2010

Adeli, Klemensa

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Radio Romans (20) - serial, Polska 1994 08:55 Mały rycerz El Cid (15) - serial, Hiszpania 1980 09:30 Jedynkowe przedszkole (44) - dla dzieci, Polska 2009 10:00 Dlaczego? Po co? Jak? 10:20 Errata do biografii (47) dokument, Polska 2009 10:55 Laboratorium europejskie 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie gadów i płazów (2) dokument, Wielka Brytania 2008 13:45 Plebania (1579) - serial, Polska 2010 14:15 Klan (1968) - serial, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5230) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5231) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1580) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (1969) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Magiczne przygody misia Ruperta (12) - serial, Wielka Brytania 2006 19:15 Bunio i Kimba (14) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Regaty Velux 5 Oceans _ samotnie dookoła świata 20:10 Pogoda 20:25 Ranczo (47) - serial, Polska 2008 21:30 Złote Kaczki 2010 22:25 Złote Kaczki 2010 22:35 Złote Kaczki 2010 23:20 Zamach w Wilczym Szańcu - film fabularny, Niemcy 2004 01:05 Bracia i siostry (21) - serial, USA 2006 01:50 Notacje (450) - dokument, Polska 2009 02:05 Telezakupy 02:30 Stacyjka (1, 2) - serial, Polska 2004

06:10 Opowiedz nam swoją historię (43) - talk show, Polska 2010 06:55 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (55) - serial, Polska 2000 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:45 Niezwykła Australia - dokument, USA 2005 12:50 Faceci do wzięcia (15) - serial, Polska 2006 13:20 Wielka draka o dzieciaka _ kulisy (10) - dokument, Polska 2010 13:30 Wielka draka o dzieciaka (10) - rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (493) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (785) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (44) - talk show, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 19:00 Licencja na wychowanie (66) - serial, Polska 2010 19:35 Faceci do wzięcia (16) - serial, Polska 2006 20:10 Barwy szczęścia (494) - serial, Polska 2010 20:40 Barwy życia (12) - dokument, Polska 2010 20:55 M jak miłość (786) - serial, Polska 2010 21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 23:00 Dziecko Alison - dokument, Dania 2001 00:05 Głową w mur - film fabularny, Niemcy/Turcja 2004 02:05 07 zgłoś się (21) - serial, Polska 1987 03:50 Wiedźmin (12) - serial, Polska 2002

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Olinek Okrąglinek: obrońca uśmiechu - film fabularny, Kanada/Francja 2002 08:55 Świat według Kiepskich (115) - serial, Polska 2002 09:25 Świat według Kiepskich (116) - serial, Polska 2002 10:00 Daleko od noszy (121) - serial, Polska 2007 10:30 Daleko od noszy (122) - serial, Polska 2007 11:00 Malanowski i Partnerzy (236) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1551) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (210) - serial, Polska 2005 13:00 Łabędziem być... (6) - rozrywka, USA 2005 14:00 Pierwsza miłość (1189) serial, Polska 2010 14:45 Benny Hill (16) - serial, Wielka Brytania 1985 15:15 Benny Hill (17) - serial, Wielka Brytania 1985 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (237) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (113) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1190) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1552) - serial, Polska 2010 20:00 Legionista - film fabularny, USA 1998

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (167) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1347) - serial, Polska 2010 11:35 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango _ Telezakupy 12:40 W-11 wydział śledczy (742) - serial, Polska 2010 13:20 Detektywi (747) - serial, Polska 2010 13:50 Niania (75) - serial, Polska 2007 14:20 Niania (76) - serial, Polska 2008 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2010 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sąd rodzinny (154) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (168) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (748) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1348) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (743) - serial, Polska 2010 21:30 Usta usta (12) - serial, Polska 2010 22:30 Kuba Wojewódzki (12) talk show, Polska 2010

06:05 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 07:00 Gala piosenki biesiadnej (2) - rozrywka, Polska 1999 07:55 Klasa na obcasach (12) serial, Polska 1998 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 M jak miłość (768) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1570) - serial, Polska 2010 12:45 Polska 24 13:10 Egzamin z życia (44) - serial, Polska 2006 14:00 ZOO story (10) - dokument, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (269) - serial, Polska 2009 15:00 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (47) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:25 Szansa na sukces (173) rozrywka, Polska 2010 18:20 Laboratorium europejskie 18:45 Plebania (1570) - serial, Polska 2010 19:15 Lis Leon (8) - serial, Polska 1982 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Londyńczycy (4) - serial, Polska 2008 21:05 Polska 24 21:30 Wilnoteka (66) - dokument, Litwa 2010 21:40 Ekstradycja (2) - serial, Polska 1995 22:40 Złote Kaczki 2010 23:30 Złote Kaczki 2010 23:35 Złote Kaczki 2010 00:05 Opole 2009 na bis - muzyka, Polska 2009 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (62) - dokument, Polska 2008 01:15 Lis Leon (8) - serial, Polska 1982 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

22:15 CSI: Kryminalne zagadki Miami (23) - serial, USA 2009 23:15 CSI: Kryminalne zagadki Miami (24) - serial, USA 2009 00:15 Kwaśne winogrona - film fabularny, USA 1998 02:15 Tajemnice losu

23:30 Ugotowani (8) - rozrywka, Polska 2010 00:30 Superwizjer 01:05 Uwaga! 01:25 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 02:20 Telesklep 02:45 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 03:40 Nie z tego świata (11) - serial, USA 2008

TV4 06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (58) - serial, USA 1990 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (55) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (46) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (65) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (59) - serial, USA 1990 16:00 Zbuntowani (238) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (47) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (66) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (56) - serial, Meksyk 2009 20:00 Geneza (1) - serial, Hiszpania 2006 21:20 Geneza (2) - serial, Hiszpania 2006 22:35 Droga boksera - film fabularny, Hongkong 1991 00:45 Modelki Janice Dickinson (2) - rozrywka 01:45 Mała czarna - talk show, Polska 2010 02:45 Muzyczne listy - muzyka

EUROSPORT PL 08:30 Eurogole 09:00 Champions Club 10:00 Letnia Grand Prix w Courchevel 11:00 Letnia Grand Prix w Einsiedeln 12:00 Puchar Świata w Gällivare 13:30 Eurogole 14:00 Champions Club 15:00 Letnia Grand Prix w Wiśle 16:00 Letnia Grand Prix w Wiśle 17:00 Puchar Świata w Gällivare 18:00 Puchar Świata w Gällivare 19:00 Eurogole Flesz 19:10 Halo, halo! Tu Londyn! 19:15 Eurogole 19:45 Eurogole _ Jeden na jednego 20:00 Najlepsze walki w USA 21:00 Sebastian Sylvester _ Mahir Oral 23:00 Freeride Spirit 23:15 FIA WTCC 23:45 Watts 00:00 Champions Club 00:30 Letnia Grand Prix w Hakubie

TVN 7 06:25 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 07:25 Plotkara (18) - serial, USA 2007 08:20 BrzydUla (117) - serial, Polska 2009 08:50 BrzydUla (118) - serial, Polska 2009 09:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (12) serial, USA 1996 10:25 Ally McBeal (4) - serial, USA 1998 11:25 Telezakupy 13:00 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:00 Marina (66) serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:00 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 16:00 Plotkara (1) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (119) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (120) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (13) - serial, USA 1996 19:00 Ally McBeal (4) - serial, USA 1998 20:00 Akcja na Eigerze - film fabularny, USA 1975 22:35 Agenci NCIS (10) - serial, USA 2006 23:40 Przysięga - film fabularny, Chiny/USA/Korea Południowa 2005 01:35 Arkana magii rozrywka, Polska 2010

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (59) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (579) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (59) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Taki jest świat 10:00 Gdzie jest Elisa? (59) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (580) - serial, Niemcy 2005 12:00 Z archiwum policji (13) - dokument, Polska 2010 12:30 Sędzia Judy (60) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (60) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (60) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Królik Bugs i struś Pędziwiatr _ szalony pościg - film fabularny, USA 1978 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Myszorki na prerii (10) - serial 19:00 Pszczółka Maja - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (8) - serial, USA 2006 20:00 Flintstonowie (69) - serial, USA 1960 20:30 Podniebny horror (13) - dokument, USA 2003 21:30 Dyżur (42) - dokument, Polska 2009 22:00 Goło i wesoło (51) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (87) - talk show, USA 2007 23:30 Szpital _ nagłe przypadki (12) - dokument, USA 2005 00:30 Goło i wesoło (49) - rozrywka 01:00 Hi Hi TV (52) - rozrywka, Polska 2010


14

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

ŚRODA 24.11.2010

Flory, Emmy

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Radio Romans (21) - serial, Polska 1994 08:55 Mały rycerz El Cid (16) - serial, Hiszpania 1980 09:30 Budzik (319) - dla dzieci, Polska 2009 10:00 Moliki książkowe 10:20 Szerokie tory - dokument, Polska 2010 10:50 Raj 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie gadów i płazów (3) dokument, Wielka Brytania 2008 13:45 Plebania (1580) - serial, Polska 2010 14:15 Klan (1969) - serial, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5232) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5233) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1581) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (1970) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Olimpiada Bolka i Lolka (5) - serial, Polska 1984 19:15 Nouky i przyjaciele (19) serial, Luksemburg 2008 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ranczo (48) - serial, Polska 2008 21:30 Ratownicy (9) - serial, Polska 2010 22:25 Niepokonani. Niezwykłe historie - talk show, Polska 2010 23:00 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2010 23:50 Łup (5) - serial, Francja 2008 00:55 Łup (6) - serial, Francja 2008 01:50 Telezakupy 02:10 Stacyjka (3, 4) - serial, Polska 2004

06:05 Opowiedz nam swoją historię (44) - talk show, Polska 2010 06:55 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (56) - serial, Polska 2000 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Gilotyna (72) - rozrywka, Polska 2010 11:50 Doktor Martin (21) - serial, Wielka Brytania 2006 12:50 Faceci do wzięcia (16) - serial, Polska 2006 13:30 Tak to leciało! (83) - rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (494) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (786) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (45) - talk show, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 19:00 Licencja na wychowanie (67) - serial, Polska 2010 19:35 Faceci do wzięcia (17) - serial, Polska 2007 20:10 Barwy szczęścia (495) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (787) - serial, Polska 2010 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Niania w akcji - film fabularny, Hongkong 2006 00:05 Kryminalne zagadki Las Vegas (12) - serial, Kanada/ USA 2007 00:55 Dr House (122) - serial, USA 2009 01:50 Pitbull (22) - serial, Polska 2008 02:45 Pitbull (23) - serial, Polska 2008 03:35 Portret podwójny - film fabularny, Polska 2000

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Kirikou i dzikie bestie film fabularny, Francja 2005 08:45 Świat według Kiepskich (117) - serial, Polska 2002 09:20 Świat według Kiepskich (118) - serial, Polska 2002 09:50 Daleko od noszy (123) - serial, Polska 2007 10:20 Daleko od noszy (124) - serial, Polska 2007 10:50 Malanowski i Partnerzy (237) - serial, Polska 2010 11:20 Samo życie (1552) - serial, Polska 2010 11:50 Rodzina zastępcza plus (211) - serial, Polska 2005 12:50 Łabędziem być... (7) - rozrywka, USA 2005 13:50 Pierwsza miłość (1190) serial, Polska 2010 14:35 Benny Hill (18) - serial, Wielka Brytania 1985 15:05 Benny Hill (19) - serial, Wielka Brytania 1985

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (168) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1348) - serial, Polska 2010 11:35 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango _ Telezakupy 12:40 W-11 wydział śledczy (743) - serial, Polska 2010 13:20 Detektywi (748) - serial, Polska 2010 13:50 Niania (77) - serial, Polska 2008 14:20 Niania (78) - serial, Polska 2008 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2010 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (545) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (169) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (749) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1349) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (744) - serial, Polska 2010 21:30 Top Model. Zostań modelką (12) - rozrywka, Polska 2010 22:35 Nieznajomi - film fabularny, USA 2008

06:10 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 06:25 Historie prawdziwe (7) dokument, Polska 2010 07:00 Szansa na sukces (173) rozrywka, Polska 2010 07:55 Wakacje z duchami (5) serial, Polska 1970 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 M jak miłość (769) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1571) - serial, Polska 2010 12:40 Polska 24 13:05 Wilnoteka (66) - dokument, Litwa 2010 13:15 Męskie-żeńskie (3) - serial, Polska 2003 14:00 Makłowicz w podróży 14:25 Barwy szczęścia (270) - serial, Polska 2009 14:55 Białe tango (2) - serial, Polska 1981 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (48) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:25 Kołysz mnie... (1) - muzyka 1992 18:15 Skarby nieodkryte 18:45 Plebania (1571) - serial, Polska 2010 19:15 Dziwny świat kota Filemona (12) - serial, Polska 1974 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Młode wilki - film fabularny, Polska 1996 22:00 Polska 24 22:30 Laskowik & Malicki - rozrywka, Polska 2010 23:35 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2010 00:15 Gwiazdy z Kabaretu Starszych Panów - muzyka, Polska 2000 00:50 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 01:15 Dziwny świat kota Filemona (12) - serial, Polska 1974 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (59) - serial, USA 1990 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (56) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (47) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (66) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (60) - serial, USA 1990 16:00 Zbuntowani (239) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (48) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (67) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (57) - serial, Meksyk 2009 20:00 Terrorysta - film fabularny, USA 2001 21:55 Najwyższy stopień zagrożenia - film fabularny, USA 2000 23:50 Liga Mistrzów 02:00 Muzyczne listy - muzyka 03:05 Jethro Tull _ Live at Montreux - muzyka

06:25 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 07:25 Plotkara (1) - serial, USA 2009 08:20 BrzydUla (119) - serial, Polska 2009 08:50 BrzydUla (120) - serial, Polska 2009 09:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (13) serial, USA 1996 10:25 Ally McBeal (5) - serial, USA 1998 11:25 Telezakupy 13:00 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:00 Marina (67) serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:00 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 16:00 Plotkara (2) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (121) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (122) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (14) - serial, USA 1996 19:00 Ally McBeal (5) - serial, USA 1998 20:00 Przysięga - film fabularny, Chiny/USA/Korea Południowa 2005 22:05 Bez śladu (11) - serial, USA 2003 23:05 Prawdziwa zbrodnia - film fabularny, USA 1999 01:40 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (238) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (114) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1191) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1553) - serial, Polska 2010 20:00 Świat według Kiepskich (349) - serial, Polska 2010 20:30 Studio 20:45 Liga Mistrzów 22:45 Studio 23:00 Liga Mistrzów 23:30 Stand up _ zabij mnie śmiechem (8) - rozrywka, Polska 2010 03:00 Tajemnice losu

00:15 Szymon Majewski Show (11) - rozrywka, Polska 2010 01:20 Uwaga! 01:40 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 02:35 Telesklep 03:00 Kuba Wojewódzki (12) talk show, Polska 2010 03:50 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010

CZWARTEK 25.11.2010

EUROSPORT PL 08:30 Freeride Spirit 08:45 Watts 09:00 Finiszowe metry 10:00 Letnia Grand Prix w Wiśle 11:00 Letnia Grand Prix w Wiśle 12:00 Mistrzostwa Europy w Budapeszcie 13:30 Finiszowe metry 14:30 Champions Club 15:00 Letnia Grand Prix w Hakubie 16:00 Letnia Grand Prix w Hakubie 17:00 Finiszowe metry 18:00 Mistrzostwa Europy w Budapeszcie 19:00 Eurogole Flesz 19:20 Wednesday Selection 19:30 Puchar Świata w Stuttgarcie 20:30 FEI Classics Series w Pau 21:30 Riders Club 21:35 PGA European Tour _ Hongkong Open 22:05 European Tour kobiet w Indiach 22:15 Golf Club 22:20 Yacht Club 22:25 Wednesday Selection 22:45 Kierunek sport 23:00 Eurosport dla Planety 23:30 Mistrzostwa Europy w Budapeszcie 00:00 FIA WTCC 00:30 Letnia Grand Prix w Libercu

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (60) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (580) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (60) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Martha Stewart: Inspiracje 10:00 Gdzie jest Elisa? (60) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (581) - serial, Niemcy 2005 12:00 JRG w akcji (13) - rozrywka, Polska 2010 12:30 Sędzia Judy (61) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (61) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (61) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Robin Hood (1) - serial, Wielka Brytania 1984 17:00 Robin Hood (2) - serial, Wielka Brytania 1984 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Myszorki na prerii (11) serial 19:00 Pszczółka Maja (2) - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (9) - serial, USA 2006 20:00 Flintstonowie (70) - serial, USA 1960 20:30 WWE Superstars (38) - rozrywka, USA 2010 21:30 Strach się bać! (13) - rozrywka, USA 2003 22:00 Goło i wesoło (52) - rozrywka 22:30 Szok wideo - rozrywka 23:30 Nieziemska broń dynastii Sejeon - film fabularny, Korea Południowa 2008

Katarzyny, Erazma

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Radio Romans (22) - serial, Polska 1994 08:55 Między mamami 09:15 Psie opowieści, czyli ochy i fochy (11) - dla dzieci, Polska 2010 09:35 Domisiowe bajki (9) - dla dzieci, Polska 2007 09:55 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 10:20 My, wy, oni 10:55 Wojna światów - dokument, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie gadów i płazów (4) dokument, Wielka Brytania 2008 13:45 Plebania (1581) - serial, Polska 2010 14:15 Klan (1970) - serial, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5234) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5235) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1582) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (1971) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Kraina elfów (34) - serial, Australia 2005 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ojciec Mateusz (56) - serial, Polska 2010 21:25 Sprawa dla reportera - dokument, Polska 2010 22:15 To nie ja, to kto inny - film fabularny, Francja/Kanada 2004 00:00 Dawno temu miałam raka - dokument, Izrael 2008 00:55 Telezakupy 01:20 Znalazłem cię (2) - film fabularny, Indie 2003 03:00 Stacyjka (5) - serial, Polska 2004

06:15 Opowiedz nam swoją historię (45) - talk show, Polska 2010 07:00 Telezakupy 07:35 Na dobre i na złe (57) - serial, Polska 2000 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Gilotyna (73) - rozrywka, Polska 2010 11:50 Doktor Martin (22) - serial, Wielka Brytania 2006 12:50 Faceci do wzięcia (17) - serial, Polska 2007 13:30 Laskowik & Malicki (11) rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (495) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (787) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (46) - talk show, Polska 2010 17:25 Gilotyna (74) - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 19:00 Licencja na wychowanie (68) - serial, Polska 2010 19:35 Faceci do wzięcia (18) - serial, Polska 2006 20:10 Barwy szczęścia (496) - serial, Polska 2010 20:45 Dr House (122) - serial, USA 2009 21:40 Tancerze (30) - serial, Polska 2010 22:40 Punkt widzenia - talk show, Polska 2010 23:35 997 00:15 Cud w Bernie - film fabularny, Niemcy 2003 02:15 Fotograf snów _ film o Ryszardzie Horowitzu - dokument, Polska 1997 03:15 S.O.S. (5) - serial, Polska 1975

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Ben Hur _ Opowieść o Chrystusie - film fabularny, USA 2003 08:50 Świat według Kiepskich (119) - serial, Polska 2002 09:25 Świat według Kiepskich (120) - serial, Polska 2002 10:00 Daleko od noszy (125) - serial, Polska 2007 10:30 Daleko od noszy (126) - serial, Polska 2007 11:00 Malanowski i Partnerzy (238) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1553) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (212) - serial, Polska 2005 13:00 Łabędziem być... (8) - rozrywka, USA 2005 14:00 Pierwsza miłość (1191) serial, Polska 2010 14:45 Benny Hill (20) - serial, Wielka Brytania 1985 15:15 Benny Hill (21) - serial, Wielka Brytania 1985 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (239) - serial, Polska 2010

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (169) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1349) - serial, Polska 2010 11:35 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango _ Telezakupy 12:40 W-11 wydział śledczy (744) - serial, Polska 2010 13:20 Detektywi (749) - serial, Polska 2010 13:50 Niania (79) - serial, Polska 2008 14:20 Niania (80) - serial, Polska 2008 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2010 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sąd rodzinny (155) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (170) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (750) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1350) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (745) - serial, Polska 2010 21:30 Laura - film fabularny, Polska 2010

06:15 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2010 07:00 Od Blue do Cafe - muzyka, Polska 2005 07:55 Dlaczego? Po co? Jak? 08:10 Buli (23) - serial, Kanada 1989 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 Więzy krwi (24) - serial, Polska 2001 11:40 Kabaretowe kawałki z przeglądarki (1) - rozrywka, Polska 2009 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1572) - serial, Polska 2010 12:45 Polska 24 13:15 Londyńczycy (4) - serial, Polska 2008 14:05 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (271) - serial, Polska 2009 15:00 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2010 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (49) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:25 Kabaretowy Klub Dwójki (17) - rozrywka, Polska 2009 18:15 Słownik polsko@polski 18:45 Plebania (1572) - serial, Polska 2010 19:15 Miś Uszatek (70) - serial 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Egzamin z życia (45) - serial, Polska 2006 21:05 Polska 24 21:35 Dom (11) - serial, Polska 1982 23:10 Kabaretowy alfabet Dwójki (22) - rozrywka, Polska 2005 23:35 Paderewskiego życie po życiu (3) - dokument, Polska 1999 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Dzika Polska - dokument, Polska 2010 01:15 Miś Uszatek (70) - serial 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (60) - serial, USA 1990 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (57) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (48) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (67) serial, Meksyk 2008 13:00 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (61) - serial, USA 1990 16:00 Zbuntowani (240) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (49) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (68) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (58) - serial, Meksyk 2009 20:00 Wyścig - film fabularny, USA/Kanada/Australia 2001 22:30 Galileo Extra 23:30 CSI: Kryminalne zagadki Miami (1) - serial, USA 2005 00:30 CSI: Kryminalne zagadki Miami (2) - serial, USA 2005 01:30 Kosmaty snowboardzista film fabularny, Kanada 2003

06:25 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 07:25 Plotkara (2) - serial, USA 2009 08:20 BrzydUla (121) - serial, Polska 2009 08:50 BrzydUla (122) serial, Polska 2009 09:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (14) - serial, USA 1996 10:25 Ally McBeal (6) - serial, USA 1998 11:25 Telezakupy 13:00 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:00 Marina (68) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:00 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 16:00 Plotkara (3) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (123) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (124) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (15) - serial, USA 1996 19:00 Ally McBeal (6) - serial, USA 1998 20:00 Prawdziwa zbrodnia - film fabularny, USA 1999 22:35 Jedenasta godzina (17) - serial, USA 2009 23:35 Oszukać przeznaczenie^II - film fabularny, USA/Kanada 2003 01:30 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

17:00 Dlaczego ja? (115) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1192) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1554) - serial, Polska 2010 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (130) - serial, USA 2010 21:00 Hotel 52 (26) - serial, Polska 2010 22:00 Szpilki na Giewoncie (13) serial, Polska 2010 23:00 Opętanie - film fabularny, USA 2002 01:15 Tajemnice losu

23:05 Fringe: Na granicy światów (11) - serial, USA 2008 00:05 Multikino (527) - kultura, Polska 2010 00:30 Taniec z gwiazdami (12) rozrywka, Polska 2010 02:20 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:30 FIA WTCC 09:00 Champions Club 09:30 Mistrzostwa Europy w Eindhoven 12:00 Finiszowe metry 13:00 Watts 13:30 Letnia Grand Prix w Libercu 14:30 Letnia Grand Prix w Klingenthalu 15:30 Mistrzostwa Europy w Eindhoven 17:00 Mistrzostwa Europy w Eindhoven 19:00 Eurogole Flesz 19:10 PBA Tour w USA 20:00 Fight Club 23:00 Clash Time _ Spotkanie z gwiazdami 23:05 Watts 23:10 Tydzień z World Wrestling Entertainment 23:40 Vintage Collection 00:40 Clash Time _ Spotkanie z gwiazdami 00:45 Letnia Grand Prix w Klingenthalu

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (61) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (581) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (61) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 JRG w akcji (13) - rozrywka, Polska 2010 10:00 Gdzie jest Elisa? (61) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (582) - serial, Niemcy 2005 12:00 Martha Stewart: Inspiracje 12:30 Sędzia Judy (62) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (62) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (62) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Jaś i magiczna fasola - film fabularny, Wielka Brytania 2000 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Myszorki na prerii (12) serial 19:00 Pszczółka Maja (3) - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (10) - serial, USA 2006 20:00 Pixie i Dixie - serial 20:30 Wojownicy wszech czasów (13) - rozrywka, USA 2009 21:30 Uwaga, żarty! (5) - rozrywka, Kanada 2006 22:00 Goło i wesoło (53) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (88) - talk show, USA 2007 23:30 Pętla śmierci - film fabularny, USA 2006


Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010 R E K L A M A

15


16 K U P O N

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

Przy zakupie paneli

3RGNáDG GRATIS

Biłgoraj, ul Krzeszowska 75A, tel. 84 686 59 48, www.podlogibilgoraj.pl K U P O N

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45 na ceny zestawów batowy (STARTOWY, SUPER, PREMIUM) a r n o Kup RUD]QDGRáDGRZDQLDNXOHN Paintball Lipiny, tel. 662 238 850, www.teamadrenalina.pl K U P O N

-5%

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45 KUP RAB ON zniżka za wystawienie ATO biletu lotniczego WY

-20

%

Biłgoraj, Plac Wolności 8, tel. 84 686 18 18, www.planeta-podrozy.pl K U P O N

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

Kupon rabatowy na każdą pizzę dużą i herkules

Biłgoraj, ul Kościuszki 2, tel. 84 686 18 74

-10%

Biłgoraj Wysokie miejsce w rankingach

Biłgoraj wśród elit 12 listopada zakończyły się kadencje samorządowe. Sprzyja to wszelkiego rodzaju podsumowaniom i podliczeniom. Elity Zarządzania - Samorząd 2010 to projekt klasyfikujący samorządy pod względem tego w jaki sposób wykorzystały możliwości jakie daje Unia Europejska. Miniona kadencja to pierwsze 4 lata w historii samorządów w całości przebyte w strukturach Unii Europejskiej. Był to czas pełen ciężkiej pracy, realizacji projektów, starań o dofinansowania. To w jaki sposób poszczególne miasta, gminy, powiaty czy województwa poradziły sobie w wyścigu o środki unijne pokazuje program Elity Zarządzania - Samorządy 2010 zorganizowany przez redakcję wydawnictwa „Rzecz o Biznesie - Panorama polskiej gospodarki” ukazującego się w ostatnich dniach każdego miesiąca na łamach „Rzeczpospolitej”. Jak się okazało Gmina Biłgoraj zajęła w nim wysoką 4 pozycję pośród samorządów wiejskich Województwa Lubelskiego. Cieszę się, że Gmina Biłgoraj mogła zaistnieć w takim rankingu i zdobyć tak wysoką lokatę. To wszystko dzięki wspaniałej załodze i pracownikom, którzy potrafią pisać projekty oraz dzięki elastycznej strategii rozwoju gminy pozwalającej na włączenie się

w różnego rodzaju działania - mówił Wiesław Różyński - Wójt Gminy Biłgoraj. W rankingu pod uwagę brano to w jakim stopniu rosły budżety samorządów, kwoty na inwestycje, pieniądze pozyskiwane z zewnątrz, ale również to czy liczba mieszkańców wzrosła i jak kształtują się dochody oraz wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W zestawieniu na wysokiej pozycji znajdują się również Miasto Biłgoraj i Powiat Biłgorajski. Zajmują one 5 i 6 miejsce w województwie. Gmina Biłgoraj wysoko klasuje się także w zestawieniu „Mapa projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013”. Dowiadujemy się w nim, że na jednego mieszkańca Gminy Biłgoraj przypada 4 872,70 zł. pozyskanych funduszy. To w porównaniu z innymi gminami bardzo dużo.

Lel

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Spotkanie przedwyborcze

Miszkina spotkanie z młodzieżą 12 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie przedwyborcze z kandydatem PO na burmistrza miasta Biłgoraj. Tym razem Benedykt Miszkin poświęcił czas biłgorajskiej młodzieży. Spotkanie miało miejsce w Centrum Kultury Niezależnej „Pogotowie”, które mieści się przy ulicy 3-go Maja. Spotkanie miało na celu m.in. przedstawienie młodym propozycji, jakie na spędzenie wolego czasu ma kandydat PO. Według niego w Biłgoraju brakuje miejsc, w których młodzież mogłaby miło i ciekawie spędzać czas. - Choć są bary, restauracje to jednak oprócz pewnej funkcji nie spełniają one funkcji kulturo twórczej. Chciałbym dzisiaj w dużym stopniu porozmawiać o kulturze niezależnej. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o ofercie BCK, tylko o ewentualnym rozwoju takich miejsc jakim jest Centrum Kultury Niezależnej „Pogotowie” - mówił Benedykt Miszkin. Według Miszkina w Biłgoraju istnieje problem wolnego i sensownego spędzenia czasu. Jak mówił, wie to z opinii swoich synów oraz z opinii towarzystwa do którego należą. Pierwsza sprawa, o której mówił dotyczyła sportu. - Chcielibyśmy w Biłgoraju przyczynić się do zbudowania toru motocrosowego, jeżeli nie będzie przeciwwskazań planujemy umiejscowić go w pobliżu autodromu. Chcemy, żeby spełniał on standardy na których mogłyby odbywać się zawody chociażby Mistrzostw Europy - mówił Miszkin. Według kandydata dla samego toru potrzeba około 4 ha, natomiast cała baza parkingowa byłaby związana z możliwościami, które posiada autodrom. Miszkin poruszył również sprawę budowy w Biłgoraju skateparku. Według niego można go zbudować dosyć małym kosztem. Kolejna sprawa związana z rekreacją i sportem, o jakiej mówił kandydat, to problem Klubu Sportowego „Łada”. Według Benedykta Miszkina problem „Łady” polega na braku posiadania stabilnych źródeł finansowania. Stwierdził, że należy

Spotkanie miało na celu m.in. przedstawienie młodym propozycji, jakie na spędzenie wolego czasu ma kandydat PO klubowi takie źródła finansowania zorganizować, np. ze strony Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowgo, bądź postarać się o sponsorów. - Nie liczę na sponsorów z miasta, gdyż mieli oni już możliwość wykazania się, a jednak tego nie zrobili. Czynię w tej chwili starania wśród dwóch firm, które są obecne w Biłgoraju. Są to firmy z zakresu spedycji i transportu - opowiadał kandydat PO. Podczas spotkania Benedykt Miszkin poruszył również kwestię budowy akwaparku, którego nie ma w mieście.

Przy poruszaniu tego tematu wśród uczestniczących w spotkaniu pojawiły się pytania. Młodzi zastanawiali się gdzie miałby być on usytuowany? W odpowiedzi usłyszeli o dwóch możliwościach. Pierwsza to dogadanie się z władzami ZSBiO i połączenie istniejącego już kompleksu z pomysłem, który posiada Miszkin. Druga możliwość, o której mówił, to zlokalizowanie akwaparku w okolicy Al. Jana Pawła II. Według Miszkina mieszkańcy miasta często korzystają z tej trasy, a oprócz tego mogłyby tam łatwo trafić osoby, które jedynie przejeżdżają przez Biłgoraj. Poruszona została także kwestia rewitalizacji zalewu, a także ścieżek rowerowych. Kandydat mówił ponadto o uruchomieniu Muzeum Interaktywnego oraz uruchomieniu Biłgorajskiego Parku Nauk, którego istotą będzie poznawanie praw naukowych doświadczalnie, za pomocą eksponatów. Opowiedział także o możliwości uruchomienia klubu dla młodzieży, z salą bilardową, małą kręgielnią oraz sceną muzyczną, gdzie mogłyby być realizowane wystawy plastyczne i happeningi. - Chciałbym dla młodzieży stworzyć kilka miejsc o innym wymiarze niż BCK, o takim wymiarze jak to miejsce, w którym się dziś znajdujemy, jak CKN „Pogotowie” - mówił Benedykt Miszkin. - Taki klub prowadzony byłby przede wszystkim przez ludzi młodych - dodał Miszkin. Wśród przybyłych pojawiły się głosy, iż kandydat PO nie jest znaną osobą w Biłgoraju. By to zmienić Bendykt Miszkin opowiedział kilka słów o sobie. Spotkanie zakonczyło się otwartą dyskują pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

dotacje Nabór wniosków w LAWP

Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

Artur Habza specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach,

jednego z najbardziej popularnych wśród przedsiębiorców Lubelszczyzny działań, Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw. Nabór wniosków rozpoczął się 29 października 2010 r. (od godz. 7:30) i będzie trwał do 10 grudnia 2010 r. (do godz. 15:30). Szczegółowy opis założeń oraz celów tego działania został przedstawiony w kilku poprzednich artykułach gazety. Informacje te można odnaleźć w archiwum na stronie internetowej gazety, jednakże warto przypomnieć najważniejsze zagadnienia. W ramach konkursu 1.1 określono

trzy główne rodzaje przedsięwzięć. Pierwszy rodzaj inwestycji to działania polegające na zakupie wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa. Drugi rodzaj inwestycji to te, które prowadzą do dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę, a docelowo prowadzą do wprowadzenia do oferty firmy nowych produktów i usług. Trzecim zakresem działań objęte są projekty, które polegają na

wprowadzeniu zasadnicza zmian w procesie produkcyjnym istniejącego zakładu. Może to być rozbudowa przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego. Beneficjentami wsparcia w ramach tego działania mogą być mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Na realizację projektów w ramach ogłoszonego konkursu do

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

działania 1.1 - Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw przewidziano do rozdysponowania 25 832 950,00 PLN. Minimalna wartość wsparcia wynosi w tym działaniu to 15 tys. PLN, maksymalna wartość wsparcia wynosi 310 tys. PLN. W przypadku projektów, w których wartość wydatków kwalifikowalnych przekroczy 1 mln PLN maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. PLN Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały umieszczone na stronie LAWP (www.lawp.lubelskie. pl).


17

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

Biłgoraj Zebranie na Rapach

Biłgoraj List mieszkańców

Osiedle rusza na wybory

Spór o antenę

W piątkowe popołudnie, 12 listopada br., odbyło się spotkanie kandydatów na radnych reprezentujących osiedle Rady z mieszkańcami tej części miasta. Mimo, niewielkiego zainteresowania, dyskusjom nie było końca. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady Osiedla Rapy, a zarazem kandydat na radnego Rady Miasta Jarosław Bondyra, startujący z KWW Biłgoraj XXI Miasto i Powiat. Była to dobra okazja do zaprezentowania swojego programu wyborczego. O głosy mieszkańców Rap starali się podczas tego spotkania także Mirosław Koman z KWW Mariana Klecha, Stanisław Zygmunt z KWW Biłgorajskie Porozumienie Samorządów, oraz Monika Milczuk z KWW Prawo i Sprawiedliwość. Pomimo, że startują z różnych ugrupowań łączą ich cele

i plany związane z rozwojem terenu, na którym mieszkają. - Wszyscy kandydaci chcą przede wszystkim poprawy infrastruktury osiedla, przebudowy ul. Zamojskiej, budowy ul. Szwajcarskiej, utworzenia placów zabaw i miejsc sportowych dla mieszkańców osiedla, ale najważniejsza rzecz, jaka została poruszona podczas dyskusji, to zmiana granic administracyjnych miasta, bo część mieszkańców naszego osiedla nie należy do miasta, a do gminy Biłgoraj. Rodzi to mnóstwo problemów - powiedział w rozmowie z Gazetą Biłgorajską Jarosław Bondyra. Spotkanie zostało zorganizowane po to, by wszyscy mogli poznać kandydatów na radnych z terenu osiedla. - Ale również po to, by sami kandydaci mogli w sposób zupełnie niezależny przedstawić cele, które mają zamiar realizować dla tego osiedla - dodał Bondyra.

Jednak nie wszyscy przedstawiciele Rap wyrazili wolę spotkania ze swoimi wyborcami, obecni na spotkaniu to zaledwie połowa kandydatów reprezentujących tę część miasta. Mimo niewielkiej frekwencji dyskusja podczas spotkania była gorąca. Wiele emocji wzbudziła sprawa oświetlenia ul. Zamojskiej. Wszyscy kandydaci zgodnie twierdzili, że jego brak stwarza niebezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców jak i użytkowników ścieżki rowerowej. Uważają, że taką sytuację może zmienić obecność jednego z nich w przyszłej Radzie Miasta. Mimo dalekosiężnych planów nie wierzą w zwycięstwo, jednak zachęcają do udziału w wyborach. - Nie ważne na kogo się zagłosuje, ważne, żeby iść i oddać swój głos - podsumował przewodniczący Bondyra.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Święto 11 listopada

Biłgoraj uczcił 92 rocznicę Odzyskania Niepodległości Tak jak w całym kraju również w Biłgoraju 11 listopada br. odbyły się uroczystości z okazji 92 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną o godzinie 9, w kościele Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju. Po Mszy św. uczestniczący w obchodach: burmistrz miasta, władze samorządowe, organizacje kombatanckie, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta, wraz z Orkiestrą Dętą im. Czesława Nizio przemaszerowali na Plac Wolności pod Pomnik Jubileuszowy, gdzie wspólnie odśpiewali Hymn Narodowy. Następnie zebrani wysłuchali wystąpieR E K L A M A

nia okolicznościowego, które wygłosił dr. Adam Balicki. Przypomniał on proces odzyskiwania wolności przez państwo polskie, nawiązał również do wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi Biłgorajskiej. - Okupacja austriacka w Biłgoraju zakończyła się 3 listopada 1918 r. kiedy to komendant powiatu ppłk. Aleksander Karpet przekazał formalnie władze i wyjechał z miasta. Następnego dnia żołnierzy, którzy nie stawiali oporu rozbrajała miejscowa drużyna Polskiej Organizacji Wojskowej. 11 listopada 1918 r. biłgorajanie uroczyście świętowali odzyskanie niepodległości. My również możemy dzisiaj świętować to radosne wydarzenie, ciesząc się z niepodległości. Nauczmy się szanować Państwo

jako naszą Ojczyznę, umiejmy docenić to, że Ojczyzna dzisiaj nie wymaga od nas daniny krwi, że możemy żyć w czasach pokoju, a o wojnach uczymy się jedynie na lekcjach historii. Ponadto jesteśmy winni naszym przodkom, którzy oddali życie w walce o wolną niepodległą Polskę, szacunek i pamięć - powiedział Adam Balicki. Na koniec dr. Balicki przytoczył słowa poety Adama Asnyka. - Szukajcie prawdy jasnego płomienia. Szukajcie nowych nie odkrytych dróg, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy chociaż doskonalsze macie wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć - powiedział na zakończenie. Na koniec uroczystości pod pomnikiem złożono kwiaty oraz wieńce. Uroczystości w Biłgoraju zakończył „Koncert Listopadowy z Chopinem w tle”, który odbył się w Biłgorajskim Centrum Kultury. Podczas niego wystąpił Piotr Selim.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Zainteresowani tematem Mieszkańcy ulicy Kościuszki i ulic przyległych, wyrażamy ostry sprzeciw wobec lokalizacji stacji bazowej (6 anten sektorowych do obsługi systemu GSM/UMTS oraz 2 anteny radiowe) na dachu budynku, przy ulicy Kościuszki 15. W związku z rozpoczętym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku produkcyjno-handlowo-usługowym w Biłgoraju, przy ulicy Kościuszki 15 (działka nr 87, arkusz mapy 30): Uzasadnienie: 1. Naszym zdaniem, jest to przede wszystkim typowo komercyjne przedsięwzięcie, przynoszące ogromne zyski Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. zo.o. w Warszawie i właścicielowi zlokalizowanego, niestety, w samym centrum Miasta, już wystarczająco uciążliwego, zakładu produkcyjno-handlowo-usługowego, a nie inwestycja celu publicznego. 2. Stacje bazowe telefonii komórkowej są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i powinny być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 300 m (co potwierdzają francuskie badania profesora R.Santini) od miejsc, w których przebywają i pracują ludzie. Zespół chorobowy występujący pod wpływem sztucznego promieniowania elektromagnetycznego wysokich częstotliwości, jakie panują w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej nazywany jest zespołem mikrofalowym. Do głównych objawów choroby mikrofalowej wokół stacji bazowych telefonii komórkowej zaliczono: zaburzenia snu, przygnębienie, agresje, zaburzenia rytmu serca, szumy w uszach oraz zagęszczenie zespołów nowotworowych. W Polsce choroba mikrofalowa (zalecenie UE) została wykreślona z listy chorób zawodowych osób cywilnych, a ludność ustawowo chroniona jest przed promieniowaniem PEM tylko w centrach uzdrowisk. Dłuższe przebywanie (wg niemieckiego profesora Hecht ponad 3 lata) powoduje nasilające się z czasem: objawy ze strony układu nerwowego, nerwice, wyraźne zaburzenia czynnościowe układu sercowo-naczyniowego, zmiany czynności mózgu, wzmożenie czynności tarczycy, osłabienie potencji płciowej, niedoczynność układu hormonalnego, K U P O N

różne zaburzenia przewodu pokarmowego. Badani mieszkańcy wskazywali na częste wyczerpanie, bóle głowy, zmniejszenie aktywności ruchowej, otępienie, osłabienie, drżenie rąk, zasinienie nóg, wypadanie włosów. My, niżej podpisani, Mieszkańcy nie godzimy się na pogorszenie warunków zamieszkania poprzez zlokalizowanie stacji bazowej TK w odległości mniejszej niż 300 m od naszych mieszkań. Obawiamy się również, że planowana lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej może wpłynąć niekorzystnie na pracę Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta Biłgoraj, ponieważ budynek UM i budynek UM przy ul. Kościuszki 13 znajdują się w odległości mniejszej niż 300 m od planowanej lokalizacji. 3. Biłgorajski stary „Rynek” nie jest najpiękniejszy, niestety. Doceniamy starania Pana Burmistrza, żeby ten stan zmienić (południowa ściana Placu Wolności wygląda dzisiaj dużo lepiej), ale uważamy, że lokalizacji stacji bazowej TK bardzo niekorzystnie wpłynie na estetykę Placu Wolności. 4. Stacje bazowe telefonii komórkowej powinny zostać zastąpione telefonią satelitarną. Informujemy ponadto pana Floriana Kapicę, że jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana, to będziemy występować na drogę sądową z pozwami o odszkodowanie za narażenie Nas na pogorszenie warunków Naszego życia, pogorszenie Naszego zdrowia, spadek wartości Naszych nieruchomości. Apelujemy do Pana Floriana Kapicy o bardzo poważne rozważenie, czy dochód z dzierżawy, którego się Pan spodziewa jest warty narażenia Nas i siebie samego na nieodwracalne konsekwencję, które mogą nastąpić. Mieszkańcy Biłgoraja, okolicy ulicy Kościuszki 15

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

Kupon rabatowy QDFDá\DVRUW\PHQW

Biłgoraj, ul Paryzantów 1, tel. 84 686 66 29, www.jotes.bilgoraj.biz

K U P O N Projekt mebli kuchennych gratis

-10%

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

Kupon rabatowy na meble z oferty BRW

Biłgoraj, ul Lubelska 8, tel. 84 686 70 80, www.brwpunkt.pl

-5%

Skrócony regulamin kuponów promocyjnych 1. Kupon można zrealizować w wyznaczonym terminie ważności 2. Aby skorzystać z kuponu należy go wyciąć i wręczyć sprzedawcy przed dokonaniem zakupu 3. Rabaty z kuponów nie łączą się z innymi promocjami i rabatami 4. Rabaty z kuponów nie sumują się, można skorzystać jednorazowo z jednego kuponu więcej na www.bilgorajska.pl


18

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

Smólsko Duże Obchody 11 listopada

Biłgoraj Obwody głosowania

Gdzie głosujemy? Miasto podzielone jest na 14 obwodów wyborczych, którym przyporządkowane są konkretne obszary. Jedynie pięć z nich przystosowanych jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jesienna Biesiada Kulturalna to coroczna impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

XV raz z Jesienną Biesiadą Kulturalną Były flagi, kotyliony w barwach narodowych oraz pieśni legionowe i patriotyczne. Były też tańce, wspólne śpiewy i radość jaką niesie ze sobą Święto Niepodległości. Jesienna Biesiada Kulturalna to coroczna impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju w dniu 11 listopada. Ma ona na celu uczczenie Święta Niepodległości w sposób radosny oraz podniosły. Jest to również ostatnie wydarzenie wpisane w kalendarz imprez GOK podsumowujące roczny dorobek wszystkich zespołów śpiewaczych z terenu Gminy Biłgoraj. Tegoroczna jubileuszowa XV Jesienna Biesiada Kulturalna miała miejsce w lokalu remizy OSP w Smólsku Dużym. Zgromadziła tłumy gości, którzy przyszli by obejrzeć montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Smólsku, by wysłuchać koncertu Zespołu „Hawok” ze Stalowej Woli, ale przede wszystkim by zobaczyć rywalizację gminnych zespołów śpiewaczych o Nagrodę im. Ireny Potockiej. W tym roku zespoły śpiewały piosenki legionowe, żołnierskie sprzed II wojny światowej oraz te o Marszałku Piłsudskim. Jak powiedziała Celina Skromak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, inicjatorka konkursu: Nagroda K U P O N

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

Kupon rabatowy na

tel. 661 475 390 K U P O N

im. Ireny Potockiej dopinguje zespoły do jeszcze większej pracy, włożenia większego wysiłku w przygotowania do imprezy oraz tworzenia nowych form aranżacyjnych utworów. Wszystkie zespoły bardzo się starały i świetnie wypadły na scenie. Werdyktem niezależnej komisji w składzie: dr hab. prof. Jan Adamowski, Janina Biegalska oraz Andrzej Czernik wygrał Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Gromady prowadzony przez Jana Szymaniaka instruktora GOK. Były gratulacje oraz wręczenie podziękowań dla wszystkich zespołów oraz ich opiekunów nie tylko za tegoroczne występy, ale za całe 15 lat z Jesienną Biesiadą Kulturalną. To, co jednak wydaje się najważniejszego w tej imprezie to okazja do integracji mieszkańców gminy. Wspólne tańce i śpiewy to sposób okazania radości związanej ze świętowaniem Dnia Niepodległości. To także element wyróżniający Jesienną Biesiadę Kulturalną pomiędzy innymi uroczystościami związanymi z 11 listopada.

PRANIE TAPICERKI SAMOCODOWEJ

-15%

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

KUPON RABATOWY na Koloryzację włosów Studio Urody Anna, ul Kościuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl K U P O N Salon fryzjersko kosmetyczny

Doris

*dodatkowy rabat

Ważny do 25.11.2010 Q Gazeta Biłgorajska nr 45

Kupon rabatowy QDZV]\VWNLHXVâXJLVDORQX

Biłgoraj, ul Kościuszki 11 (naprzeciwko UM), tel. 508 706 785 reklama

-5%

-20%

Granice obwodu nr 1wyznaczone są poprzez następujące ulice: Bagienna, Stefana Batorego, Energetyczna, Janowska, Kolejowa, Lubelska, Miła, Nadstawna od nr 1 do nr 10, Plac Wolności, Północna, Szewska, Targowa, Zacisze, Zarzeczna. Miejscem głosowania dla wyborców z tego obszaru jest Urząd Miasta, Plac Wolności 16. Przystosowany jest on do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obwód nr 2to ulice: Aleja Młodości, Akacjowa, Bajkowa, Bojarska, Borowa, Dworcowa, Kasztanowa, Krótka, Łubiarska, Łąkowa, Stanisława Moniuszki, Nowa, Piękna, Michała Pękalskiego, Przemysłowa, Radzięcka, Rolna, Gen. Grota-Roweckiego, Roztocze, Mieczysława Romanowskiego, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Tadeusza Rychtera-Żegoty, Torfowa, Widok, Wierzbowa, Żabia. Miejsce głosowania w tym obwodzie jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Przemysłowa 23. Ten punkt wyborczy nie jest jednka przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Droga Straceń 1941-1944, Gronczewskiego „Przepiórki”, „Studenta” Henryka Żelezika, Szwajcarska, Zamojska od nr 62 do końca i od nr 95 do końca to granice obwodu nr 3.Wyborcy z tego rejonu będą głosowali w Nadleśnictwie Biłgoraj, ul. Zamojska 96, Biłgoraj. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 3-go Maja 3, Biłgoraj to natomiast miejsce w którym swój głos oddadzą mieszkańcy należący do obwodu nr 4. Ten punkt wyborczy będzie jednym z pięciu, do którego bez trudu będą mogły dostać się osoby niepełnosprawne. Obwód wyznaczony jest przez ulice: Długa, Grzybowa, Harcerska, Leśna, 3 Maja, Myśliwska, Pogodna, Ks.Jerzego Popiełuszki, Sitarska, Wąska, Wschodnia, Zamojska od nr 2 do nr 60 i od nr 1 do nr 93, Zwierzyniecka. Siedzibą obwodu głosowania nr 5będzie natomiast Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, ul. Cegielniana 24. To miejsce również będzie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Tutaj będą mogli oddać swój głos mieszkańcy z ulic: Aleja 400-Lecia blok nr 4, Bankowa, Cegielniana, Mikołaja Kopernika, Kwiatowa, Partyzantów, Józefa Piłsudskiego,

Józefa Steglińskiego „Corda”. W Samorządowym Przedszkolu Nr 2, Aleja 400 - lecia 54 zagłosować będą mogli natomiast mieszkańcy należący do obwodu nr 6, czyli z ulic: Aleja 400-Lecia bez bloku nr 4, Armii Ludowej, Brzozowa, Marcina Borelowskiego „Lelewela”, Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka”, Księcia Józefa Poniatowskiego, Chłodna, Adama Gorajskiego, Herbowa, Jarosława Iwaszkiewicza, Jasna, Jodłowa, Jana Kochanowskiego, Oskara Kolberga, Haliny Konopackiej, Janusza Kusocińskiego, 11 Listopada, Ładna, Stanisława Marusarza, Modrzewiowa, Narutowicza, Elizy Orzeszkowej, Wandy Rutkiewicz, Sosnowa, Sportowa, Ułańska, Stanisławy Walasiewiczówny, Wiklinowa, Wrzosowa. Apteczna, Nadrzeczna, Nadstawna od nr 11 do nr 52, Stawisko to ulice należące do obwodu nr. 7. Mieszkańcy tego obszaru będą mogli zagłoswać w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Nadstawna 62 a. Zameldowani na ulicach: Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 66, Nadstawna od nr 53 do końca (numery parzyste i nieparzyste), Ogrodowa, I.Paderewsjiego, Księdza Jana Samoleja, „Wacek” Wasilewskiej oddadzą swój głos w lokalu przgotowanym w Gimnazjum Nr 1, ul. Kościuszki 41. Lokal w  obwodzie nr. 8 będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gen.Władysława Andersa, Armii Krajowej, I Armii Wojska Polskiego, „Wira” Bartoszewskiego, Batalionów Chłopskich, Błękitna, Bohaterów Monte Cassino, Szopena, Cicha, Romana Gesinga, Cypriana Godebskiego, Gen. Komorowskiego, Marii Konopnickiej, Kombatantów, Lazurowa, Gen. Maczka, Mickiewicza, Gen. Okulickiego, Gen. Tadeusza Piskora, Pocztowa, Południowa, Bolesława Prusa, Aleksandra Puszkina, Antoniego Radzika „Orkisz”, Różnówka Stawy, Tęczowa, Juliusza Słowackiego, Melchiora Wańkowicza, Stefana Żeromskiego - te ulice wyznaczają granice obwodu nr. 9. Dla mieszkańców przygotowany zostanie punkt wyborczy, który będzie się mieścił w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Generała Komorowskiego 20.

Obwód nr. 10to ulice: Armii Kraków od nr 1 do nr 39 i od nr 2 do nr 56A, Czerwonego Krzyża, Dr.Stanisława Pojaska, Gen. Henryka Dąbrowskiego, Stefana Knappa, Tadeusza Kościuszki od nr 67 do nr 99 (numery parzyste i nieparzyste), Poprzeczna, Gen. Sikorskiego, Strażacka. Wyborcy z tego terenu będą mogli głosować w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Kościuszki 98. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Polna 3 to lokal w  obowdzie nr. 11i miejsce, w którym swój głos będą mogli oddać mieszkańcy ulic: Adama Asnyka, Aleja Jana Pawła II, Czesława Miłosza, Hansa Christiana Andersena, K.K.Baczyńskiego, Królowej Bony, T.Borowskiego, Jana Brzechwy, Bolesława Chrobrego, Dąbrówki, Wawrzyńca Dyrki, Aleksandra Fredry, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły, Janusza Korczaka, Jaśminowa, Klonowa, K.K. Kossaków, Krucza, Bolesława Leśmiana, Kazimierza Ludwika, Władysława Łokietka, Makowa, Kornela Makuszyńskiego, Jana Matejki, Mieszka I, Cypriana Norwida, Parkowa, Polna, Macieja Rataja, Mikołaja Reja, Słowicza, Jana Sobieskiego, Józefa Sokołowskiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Wesoła, Kazimierza Wielkiego, Wincentego Witosa, Wiśniowa, Włosiankarska, Gabrieli Zapolskiej, Zielona, Żytnia. Armii Kraków od nr 41 do końca i od nr 58 do końca, Piaskowa, Sienkiewicza, Marii Curie Skłodowskiej to obszar obwodu nr. 12. Każdy bhętny do wzięcia udziału w wyborach i zamieszkały na tym terenie będzie mógł oddać swój głos w Miejskim Zespole Szkół, ul. Sienkiewicza 6. Obwód nr. 13to ul.: Graniczna do nr 28, Tadeusza Kościuszki od nr 100 do końca (numery parzyste i nieparzyste), Krzeszowska, Miodowa, Motorowa, Stanisława Nowakowskiego, Św. Marii Magdaleny, Puszcza Solska, Spokojna, Tarnogrodzka, Wiejska. Mieszkańcy tych ulic powinni zagłosować w Medycznym Studium Zawodowym, ul. Kościuszki 127. Ostatni obwód głosowania nr. 14, należy jedynie do pacjentów biłgorajskiego szpitala.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


19

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010 ar t y k u ł

s p o n s o r o w a n y

Sport w dzisiejszych czasach to bardzo dobre źródło promocji Rozmowa z Jackiem Piskorskim, radnym Rady Miasta dwóch kadencji, przewodniczącym Komisji Sportu i pełnomocnikiem KWW Biłgoraj XXI o problemach miasta, sporcie oraz planach Fundacji Biłgoraj XXI. Kim jest Jacek Piskorski i jakie ma przekonania? Jacek Piskorski: Od urodzenia jestem mieszkańcem Biłgoraja. Mam wykształcenie wyższe uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Administracji i Samorządzie Terytorialnym. Wiele lat pełniłem społecznie funkcję w zarządzie BKS „Łada” jako prezes i wiceprezes klubu. Od 12 lat pracuję w samorządzie powiatowy oraz drugą kadencję sprawuję funkcję radnego rady miasta Biłgoraja pełniąc w niej funkcje przewodniczącego Komisji Sportu. Staram się ciągle dokształcać i podnosić swoje kwalifikację i tak w 2009r. uzyskałem tytuł menedżera sportu na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu zarządzania organizacjami sportowymi w kontekście procesów integracji europejskiej. Znam dobrze kompetencje i możliwości rozwiązania konkretnych problemów miasta i mieszkańców, na które rada miasta i burmistrz mają realny wpływ. Nie uprawiam demagogii i nie opowiadam mieszkańcom bajek o rzeczach, które trzeba zrobić, a w rzeczywistości radny czy burmistrz nie mają żadnego wpływu na ich realizację. Moje kwalifikacje i doświadczenie z pracy w samorządzie zarówno powiatowym jak i miejskim oraz znajomość problemów mieszkańców naszego miasta pozwala mi skutecznie zabiegać o ich rozwiązywanie. Przez ostatnią kadencję Rady Miasta przewodniczył pan Komisji Sportu. Proszę wymienić największe sukcesy tego organu RM. Dzięki skutecznym działaniom Komisji Sportu i pro-sportowej Radzie Miasta udało się w końcu w znacznym stopniu zmodernizować bazę sportową, która nie była modernizowana praktycznie od 20 a może nawet 30 lat. Najbardziej cieszą boiska, które powstały przy szkołach, z których przede wszystkim korzystają dzieci i młodzież oraz ludzie dorośli z naszego miasta. Dzięki komisji przy Szkole Podstawowej nr 5 powstał „Orlik 2012”, którego lokalizacja była proponowana w innym miejscu. Gdy zostanie wykonane lodowisko powstanie tam wielofunkcyjny kompleks sportowy. Mamy kolejnego „Orlika” przy Szkole Podstawowej nr 4 czyli w części miasta, która się rozwija, podczas gdy brakuje tam obiektów sportowych oraz innej infrastruktury jak chociażby dróg czy szkoły podstawowej i gimnazjum z prawdziwego zdarzenia. Rozpoczęła się modernizacja OSiR, na którym powstała hala sportowa i trybuna kryta, co do wykonania której zresztą są duże zastrzeżenia, ale za projekt

i wykonawstwo odpowiada już burmistrz i podległe mu służby. Zakres działania komisji to nie tylko sport. Co robiła komisja w innych dziedzinach? Dużą uwagę komisja sportu przykładała do czystości i estetyki, czego skutkiem jest m.in. poprawa wyglądu parków i skwerów w mieście. Wreszcie udało się zrealizować na razie kilka bezpiecznych i dobrze wyposażonych placów zabaw dla dzieci, ale musi ich być znacznie więcej. Współpracowaliśmy ściśle z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wspierając wszelkie działania mające na celu pomoc ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pracowaliśmy nad koncepcją rewitalizacji zalewu „Bojary”, która w znacznym stopniu ma poprawić jego atrakcyjność. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji uda się pozyskać środki na to zadanie i mieszkańcy w znacznie bardziej komfortowych i estetycznych warunkach będą mogli korzystać z kąpieli i takich atrakcji jak zjeżdżalnia, nowy sprzęt wodny czy boiska do piłki plażowej. Z pewnością będę o to walczył. Uważam, że praca komisji do tej pory była efektywna, o czym świadczą podejmowane działania i konkretne inwestycje - chociaż co do wykonania niektórych z nich można mieć wiele zastrzeżeń, lecz na to komisja i rada nie ma wpływu. Cieszy to, co udało się wykonać, ale zdaję sobie sprawę, że pozostało jeszcze wiele do zrobienia zarówno z zakresu działania komisji jak i w wielu innych dziedzinach. Co z biłgorajskimi Klubami Sportowymi? Jak je wspierać, by miasto miało z tego jakieś korzyści? Sport w dzisiejszych czasach to bardzo duże źródło promocji dlatego też dobre wyniki sportowców z naszych klubów powinny być doceniane, a kluby odpowiednio wspierane przez miasto. Jestem skłonny nawet stwierdzić, że gdyby nie kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach i wyniki naszych sportowców promujące nasze miasto, to o istnieniu Biłgoraja w wielu miejscach w Polsce i na świecie nikt by nie wiedział. Dlatego uważam, że należy przede wszystkim zwiększyć środki finansowe dla klubów oraz rozważyć przekazywanie ich w ramach promocji miasta. Ułatwiłoby to znacznie ich przekazywanie i rozliczanie, co dla klubów nie jest bez znaczenia. Obecna forma konkursów wiąże się z wieloma formalnościami, które przy pracy społecznej działaczy są dużym problemem. Oprócz klubów istnieje także sport na szczeblu szkolnym

budowa Miasteczka na Szlaku Kultur i w nachodzącej kadencji, po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. Tempo jego budowy nabierze znaczącego przyśpieszenia. Jego powstanie wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej i kulturalnej naszego miasta, skutkiem czego będzie rozwój przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy. Wszyscy powinniśmy wspierać tę unikalną inicjatywę, bo też wszyscy będziemy z niej korzystać. Będziemy starać się o budowę ścieżek rowerowych w mieście, które będą się łączyć z trasami poza miastem, oraz będziemy wspierać tworzenie nowych tras, z których będą mogli korzystać mieszkańcy naszego miasta. Dalej będziemy modernizować infrastrukturę oświatową, kulturalną i sportową. Rozpocznie się rozbudowa BCK i chcemy, żeby po jej zakończeniu było to rzeczywiście centrum kultury, w którym będzie się wiele działo i znajdą tam swoje miejsce zarówno ludzie młodzi jak i seniorzy. W sprawach drogowych głównymi priorytetami będzie poprawa organizacji ruchu, budowa nowych dróg i poprawa stanu istniejących oraz zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.

Jacek Piskorski, radny Rady Miasta dwóch kadencji, przewodniczący Komisji Sportu i pełnomocnik KWW Biłgoraj XXI i tutaj też należałoby odpowiednio zadbać, żeby rywalizacja odbywała się w odpowiednich warunkach i była odpowiednio wspierana również finansowo. W dobie powszechnej informatyzacji dzieci i młodzież spędza za dużo czasu przed ekranem, a wiadomo, iż na prawidłowy rozwój młodego organizmu ogromny wpływ ma właśnie kultura fizyczna. O zmiany w podejściu do tych spraw będę mocno zabiegał mając poparcie kandydatów na radnych z Komitetu Biłgoraj XXI Miasto i Powiat. Co dziś wyborcom może zaproponować KWW Biłgoraj XXI Miasto i Powiat, którego pan jest pełnomocnikiem? Mam świadomość, że indywidualnie żaden radny nie jest w stanie wiele zdziałać i dla wdrożenia naszych zamierzeń w życie potrzebne jest poparcie burmistrza, oraz większości radych. Dlatego też działając jako zespół wystawiliśmy swojego kandydata na burmistrza i będziemy się starać zdobyć jak najwięcej mandatów w radzie, aby móc realizować

nasze zamierzenia, które mają służyć wszystkim mieszkańcom. Chcemy stworzyć ciekawszą ofertę kulturalną i sportową szczególnie dla młodych mieszkańców naszego miasta w oparciu o ich propozycje. Jest wielu ludzi w naszym mieście, którzy rozwijają swoje pasje osiągając w tym co robią znaczące sukcesy, a miasto niewiele im pomaga, chociaż jest to znakomita promocja naszego miasta. Jest grupa prężnie działających modelarzy, powstało centrum kultury niezależnej, są miłośnicy skateparku oraz pasjonaci wielu innych dziedzin. Dlatego należy im pomagać oraz stwarzać warunki, żeby swoje pasje mogli rozwijać. W naszym mieście musi odbywać się więcej imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych, na których należałoby umożliwić pokazanie umiejętności i tego, co nasi mieszkańcy osiągnęli w różnych dziedzinach, i czym mogą się pochwalić działając w różnych stowarzyszeniach i klubach. Zrobiłoby się ciekawiej i oferta kulturalna znacząco zachęciłaby mieszkańców do korzystania z niej. Ruszyła już

Z kim ew. w przyszłej kadencji Rady Miasta KWW Biłgoraj XXI Miasto i Powiat zamierza wejść w koalicję? Jako komitet jesteśmy ludźmi różnych zawodów i środowisk nie reprezentujemy żadnej partii politycznej, a jednoczy nas idea budowy Miasteczka na Szlaku Kultur i chęć działania ponad podziałami na rzecz rozwoju naszego miasta i powiatu. Dlatego możemy współpracować ze wszystkimi, którzy nie będą starali się uprawić w radzie polityki, ale będą chcieli działać wspólnie żeby nam wszystkim w mieście i powiecie żyło się coraz lepiej. Zachęcam więc do głosowania na nasz Komitet Wyborczy Wyborców Biłgoraj XXI Miasto i Powiat oraz na naszego kandydata na Burmistrza, którym jest Zygmunt Dechnik, ponieważ w działaniu na rzecz miasta i powiatu nie kierujemy się polityką, ale jesteśmy zespołem ludzi, którzy chcą zrobić konkretne rzeczy dla mieszkańców naszego miasta i powiatu ponad podziałami. Zachęcam mieszkańców Biłgoraja do udziału w wyborach i dziękuję za każdy oddany na nas głos. Dziękujemy za rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie.

Red.


20

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

krzyżówka Przytrzymuje firank

Mrozi Karcialepiej od ny lodówki wróbita

14

Bywa na gap

Policyjny na drodze

s u d o k u

Ma symbol Sn

Vw jak koszulka

Pocisk do kuszy

Siały j panny

Dusiciel z dungli Z tam na Nilu Tajniak z PRL-u

Gwintowany łcznik

Obóz Romów

5 Kapelusz lampy

Kojonkowski, trener

Talerze muzyka

12

3

Wysoka - zwana sejmem

Zwalczy inn or

Lisi ogon

Na niej runo

13

Młócenie, młocka Graniczy z Łotw

Asceta z Indii

2

Wodnik 20.01–18.02

11 Z Sewastopolem

Garri, rosyjski szachista

Arabskie imi mskie

Rodzaj opakowania

18

9

Cz toru kolejowego

19

Pod pit buta

W tym tygodniu dokona się wiele zmian. Los być może tak zawiruje i zakręci pewnymi zdarzeniami, że odzyskacie wreszcie wigor i siły. Najwyraźniej zanosi się na coś bardzo dobrego i związanego z finansami. Niektóre Ryby dostaną dobre propozycje pracy więc spodziewajcie się pozytywnych zmian.

Poniej 300 m n.p.m.

Rygiel u drzwi

10

Górska kraina w Azji Po nich wesele

Baran 21.03–19.04

8 Koczy koncert

17

7

Hen, hen za gór

Torf leczniczy

Bydlak, nicpo

6 15

20

16

1

Dzierawca lenna

4

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie - myl Horacego. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

Krzyżówka NUMER 45 Imię:........................................... Nazwisko: ..................................... Telefon: ...................................... Rozwiązanie z wyciętym i wypełnionym kuponem prosimy nadsyłac na adres redakcji: Gazeta Biłgorajska, ul. Kościuszki 73 (IIp), 23-400 Biłgoraj. Autor wylosowanego kuponu dostanie talon na Pizzę, ufundowany przez Pizzerię COUNTRY. Na rozwiązania czekamy do ukazania się następnego numeru Gazety Biłgorajskiej. UWAGA! Nagrodę - talon, można odebrać do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zwycięzcy! Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniego numeru wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Panią Urszulę Branewską . Gratulujemy i zapraszamy po odbiór kuponu. Wypełniony kupon dostarcz do redakcji gazety biłgorajskiej

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia

Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 45

Nieruchomości - KUPIĘ

W tym tygodniu będziesz szukać rozwiązań sytuacji, w której się znajdziesz. Musisz podchodzić do sprawy rozsądnie. Lekceważąc niektóre znaki, możesz popełnić ogromny błąd. Słuchaj ludzi, którzy Cie otaczają. W miłości pojawi się pierwsza iskra, która może wywołać ogień.

Bliźnięta 22.05–21.06

Najbliższy tydzień przyniesie zodiakalnym Bliźniętom sporo spokoju i zadowolenia ze spraw bieżących i rodzinnych. Jedynym słowem przygotujcie się na miłe spotkania, urocze randki, miłe towarzystwo, dobrych ludzi i sukces towarzyski lub medialny.

Rak 22.06–22.07

Nadchodzący tydzień powinien przynieść Wam, jakieś magiczne, niezwykle bajkowe rozstrzygnięcia. Możliwe, że czekają Was jakieś niezwykłe i nieoczekiwane wyjazdy, mogą być służbowe lub całkiem prywatne. Możliwe, że spotkacie uroczą, fascynującą osobę, która wywrze na Was samych niezaprzeczalny urok.

Ogłoszenia

T WOJE OGŁOSZENIE DROBNE Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - SPRZEDAM

Wszystko, co sobie w tym tygodniu zaplanujesz w kwestii miłości ma szansę na urzeczywistnienie. Taki tydzień jak ten może się ponownie szybko nie zdarzyć w Twoim życiu. Ten tydzień powinien Wam, sypnąć jak najlepszymi wydarzeniami. W życiu rodzinnym dużo ciepła i miłości.

Byk 20.04–20.05

Potasowiec, l. at. 37 Jeden z The Beatles

W tym tygodniu możesz rozpocząć nowe działania. Wszystko wskazuje na to że przejmiesz inicjatywne i pokierujesz swoimi sprawami według siebie samego. Będziesz bardzo pewny siebie, kreatywny i pomysłowy.

Ryby 19.02–20.03

Brzowi batonik

Kwadra- Ujma, towa komprokluska mitacja

horoskop 19.11 - 25.11

Cena (zł)*

Lew 23.07–22.08

Może ten tydzień uzmysłowi Wam pewne fakty, że jeszcze nie jest aż tak źle, że nadszedł czas na naprawę, czas na odpoczynek i na przemyślenia, czas na zastanowienie się. Zapewne to jeszcze nie ten moment na ostre, konkretne decyzje. Pewne sprawy trzeba będzie przeczekać i to bez wielkich nerwów.

Panna 23.08–22.09

Przed Tobą wyjątkowo korzystny czas dla romansów i spraw miłosnych. Flirty i randki będą, zatem Twoim udziałem i dadzą Ci wiele radości. Ktoś nowo poznany może bardzo usilnie przekonywać Cię do podjęcia ważnej, życiowej decyzji.

Waga 23.09–22.10

Ten tydzień może nałożyć na Was jakieś ograniczenia. Możliwe, że sprawy, których zakończenia oczekiwaliście, mogą się przedłużyć. Dlatego chcecie, czy nie, wskazana byłaby cierpliwość i konsekwencja w dążeniu do celu. Możliwe, że trzeba będzie rozwiązać sprawy z partnerem lub partnerką życiową.

Skorpion 23.10–21.11

Czekają cię trudne samodzielne decyzje, które mogą wiele zmienić na przyszłość Może to doprowadzić do sytuacji, że staniesz na rozdrożu i trudno będzie Ci podjąć decyzje. Tym razem nie rób niczego bez zastanowienia. Daj sobie więcej czasu i niczego nie rób lekkomyślnie.

Strzelec 22.11–21.12

W tym tygodniu będziesz trochę oderwany od rzeczywistości. Zamkniesz się w świecie iluzji i marzeń, zupełnie pomijając sprawy, które będą się działy obok Ciebie. Musisz zapanować nas swoimi emocjami i wewnętrznymi lekami.

Koziorożec 22.12–19.01 ten tydzień powinien być dla Was solidnym i obfitującym w dobre zdarzenia czasem. Jeśli szukacie pracy lub chcecie cokolwiek zmienić w swoim życiu, to dostaniecie szansę, aby tego dokonać. Na dodatek możecie mieć doskonały wizerunek i możliwość przebicia się w tłumie.

Ogłoszenia

Cena (zł)*

Drobne do 15 słów

0,-

Kolor

12,-

Drobne powyżej 15 słów

5,-

Własny projekt

12,-

Drobne (firma)

12,-

Branżowe

12,-

Pogrubienie

12,-

Towarzyskie

12,-

Dam pracę

12,-

Ramka

12,-

Usługi (firma)

12,-

Grafika

12,-

* Cena brutto


21

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

Turystyka Artykuł sponsorowany

Narty dla dorosłych (Wyjazdy trzydniowe - termin dowolny) czyli śnieg, narty, przygoda, ruch i odpoczynek. Oferta skierowana do firm i zakładów pracy. DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ OFERTĘ? * wszystko zorganizujemy za Ciebie* zapewnimi pilota podczas trwania wyjazdu* zapewnimy Ci ubezpieczenie* współpracujemy tylko ze sprawdzonymi pensjonatami* niczym nie musisz się martwić Transport:autokar z miejsca zbiórki do ośrodka i z powrotem. Zapewniamy autokar na miejscu do dyspozycji przez cały czas trwania wyjazdu. Zakwaterowanie:Pensjonat „Weronika” http://www. weronika.podhale.biz Wyżywienie:Śniadanie i obiadokolacja+ podwieczorek PROGRAM:- Zajęcia na stoku- 2 dni nauki jazdy na nartach, razem 7 godz. z instruktorami (istnieje możliwość zrezygnowania z jazdy z instruktorem). Zajęcia będą odbywały się na stokach w Poroninie i na stacji narciarskiej „Harenda” http://www.harendazakopane.pl w ostatnim dniu jazdy na nartach zorganizujemy profesjonalne zawody w slalomie gigancie. - Termy Podhalańskie- czyli dwie godziny relaksu w kompleksie basenów wewnętrznych i zewnętrznych, przy przepięknych widokach na Tatry: - kulig na saniach z pochodniami, ogniskiem pieczeniem kiełbasek i grzanym winem - biesiada góralska- czyli zabawa do białego rana z tradycyjnym jedzeniem góralskim i przy muzyce góralskiej! Cena wyjazdu zawiera( kalkulacja dla grupy 40 os. ): - zakwaterowanie ( 2 noclegi ) - wyżywienie ( dwa posiłki dziennie + podwieczorek ) - transport - realizację programu - karnety na wyciągi - opiekę pilota - opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej - opiekę medyczną (pielęgniarka 24 h, lekarz na telefon) - podstawowe leki - ubezpieczenie NNW - podatek VAT Cena nie zawiera:kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, czyli narty z wiązaniami, buty, kijki oraz kask, (możliwość wypożyczenia u organizatora - 60 zł za cały wyjazd) WYJAZD NA PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH W ZAKOPANEM!!!!!! Chcesz przeżyć niesamowitą przygodę? Poczuć się jak prawdziwy kibic? Skorzystaj z jedynej takiej okazji i wyjedź na zawody Pucharu Świata w Zakopanem!!! Termin:21 - 23. 01. 2011r. PROGRAM WYJAZDU: Piątek (21. 01.) - Wyjazd autokarem ( można wybrać

opcję dojazd własny), kulig na saniach z pochodniami, ogniskiem pieczeniem kiełbasek i grzanym winem - za dodatkową opłatą Sobota ( 22. 01. ) - Wyjazd na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich biesiada góralska do białego rana z jedzeniem i muzyką - za dodatkową opłatą Niedziela (23. 01.) - Wyjazd do Zakopanego na Krupówki, wyjazd w drogę powrotną Cena zawiera: - wyżywienie - zakwaterowanie - realizację podanego programu - opiekę pilota - opiekę medyczną - transport na miejscu w czasie pobytu - ubezpieczenie NNW - podatek VAT KOSZT WYJAZDU: 349 ZŁ* Dopłata za kulig (dla chętnych ok. 30 zł) Dopłata za biesiadę góralską (dla chętnych ok. 40 zł ) Dopłata za transport ( dla chętnych ok. 70 zł) PRZEŻYJ SYLWESTRA W GÓRACH!!!! Termin:28 grudzień 2010 - 02. 01. 2011 r. (6 dni) Miejsce:Poronin, Pensjonat Weronika Cena 1000 zł zawiera: - zakwaterowanie i wyżywienie ( dwa posiłki dziennie ) - bal sylwestrowy z muzyka i jedzeniem PRZY WYBORZE NASZEJ OFERT DAJEMY RABATY I ZNISZKI NA WYCIĄGI, ASORTYMENT W KARCZMACH ORAZ BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYCIĄGI, ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY Dodatkowo płatne: - kulig z pieczeniem kiełbasek - 80 zł/osoba ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA NASZEJ STRONIE WWW.SWIATTURYSTYKIDZIECIECEJ.PL LUB POD NR TEL: 662 238 850

Katarzyna Korpal

Nie truj! W chłodne jesienne wieczory marzy nam się ciepły dom. Mieszkańcy bloków nie muszą się o to martwić, bo zaczyna się sezon grzewczy. Mieszkańcy prywatnych posesji, aby ogrzać swoje domy, zmuszeni są do palenia w piecach. Czego zazwyczaj używają do ocieplenia mieszkań? Spacerując ulicami miasta często można zauważyć wydobywający się z kominów domów czarny dym zanieczyszczający nasze środowisko, który bardzo szybko tworzy nad nami nie niebieskie, a czarne niebo, i który wytwarza bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia substancje, takie jak np. dwutlenek siarki, cyjanowodór, tlenek węgla czy azotu i wiele innych. Dlaczego tak się dzieje? Bo wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego rozpoczyna się palenie w piecach. Ale palenie nie zawsze węglem, czy drewnem, lecz odpadami. Odpadami takimi, którymi palić w żadnym wypadku nie wolno: opakowania z tworzyw sztucznych,

Gabinet Rehabilitacji Masażu i Fizykoterapii Strzałka Sabina Biłgoraj, ul. Kościuszki 77 Tel. 509 478 705 Rehabilitacja funkcjonalna (PNF) w chorobach neurologicznych, reumatycznych i ortopedycznych (skrzywienia kręgosłupa, wady postawy) • Masaż • Terapia manualna stawów kręgosłupa i kończyn • Prądy średniej częstotliwości (prądy interferencyjne, Träberta, Tens, galwanizacja)GRATIS! • MOŻLIWOŚĆ REHABILITACJI W DOMU PACJENTA! APTEKA DYŻURNA 19.10.2010 - 25.11.2010 Biłgoraj, ul. Kościuszki 56

Zwoliński- spalanie odpadów jest wykroczeniem karalnym na podstawie ustawy o odpadach i grozi mandatem. Możliwość karania mandatem mają strażnicy miejscy, policjanci oraz inspektorzy ochrony środowiska. Według polskiego prawa za spalanie niewłaściwych odpadów grozi kara w wysokości nawet do 5000zł. Biłgorajska Straż Miejska interweniuje w tych sprawach, jednak jak przyznaje komendant Zwoliński, mandatów nie jest dużo, ponieważ udowodnienie wykroczenia jest trudne. Ale trudne nie znaczy niemożliwe. Straż Miejska może przyłapać kogoś na gorącym uczynku podczas spalania na działce, czy podwórku. Również sąsiedzi mają prawo zawiadomić strażnika o takim wykroczeniu. Warto pamiętać o tym, że wrzucając do pieca odpady trujemy nie tylko siebie, ale też innych, zanieczyszczamy środowisko, co również ma dla nas niekorzystne skutki i łamiemy prawo. Dlatego postawmy sobie pytanie: Czy warto zatruwać świat, czy lepiej pozwolić na wywóz odpadów tam, gdzie ich miejsce?

Ks

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Lek. Med. Henryk Dyś SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK Laserowe leczenie nadżerek Przyjmuję: poniedziałek 13.00 – 17.00 czwartek 13.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 757 Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lek. Med. Urszula Bentkowska – Dyś Lekarz Chorób Wewnętrznych SPECJALISTA REUMATOLOG Przyjmuję: Piątek 15.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 777

oferty pracy PUP W dniu 17.11.2010 r. posiadamy wolne miejsca pracy na stanowiska: blacharz – 1 cukiernik - 1 diagnosta stacji kontroli – 1 elektromonter - 2 kasjer/sprzedawca - 1 kierowca kat. B- 1 kierowca kat. C + E – 4 kierowca kat. D – 1 kierownik zmianowy - 1 kucharz – 2 mechanik – 1 mechatronik – 1 monter/składacz okien – 2 nauczyciel przedszkola - 2 nauczyciel rytmiki – 1 operator minikoparki – 1 operator traka taśmowego – 1

operator wanny do impregnacji drewna - 1 pomoc kucharza - 1 pomoc piekarza – 1 piekarz – 1 pracownik biurowy – 1 pracownik biurowy/fakturzysta – 1 pracownik fizyczny - 1 pracownik produkcji - 1 recepcjonista hotelowy – 1 spawacz - 1 spawacz/ślusarz/tokarz – 1 sprzedawca – 6 sprzedawca w dziale mięsnym – 1 stolarz - 3 szklarz – 1 tartacznik - 1

Oferty pochodzą z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIŁGORAJU ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 685-00-00, fax 686-16-71 E-mail: lubi@praca.gov.pl

R E K L A M A

Biłgoraj Spalanie odpadów folie, guma, opony, ubrania, obuwie, zabawki, kolorowe gazety, czy stare meble, które mają w sobie szkodliwe farby, lakiery, kleje. Można przypuszczać z jakiego powodu niektórzy ludzie tak właśnie postępują. Chcą zaoszczędzić na właściwych materiałach do palenia i jak najłatwiej pozbyć się śmieci. Jak najłatwiej, wiadomo, nie zawsze znaczy jak najlepiej, najrozsądniej. Często niestety nie zdają sobie sprawy, że takie postępowanie ma negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Szkodliwe substancje emitowane do atmosfery mogą powodować trudności w oddychaniu, za co odpowiada dwutlenek siarki, są przyczyną podrażnień płuc przez działanie tlenku azotu, z kolei tlenek węgla oddziałuje na układ nerwowy i przeszkadza w transporcie tlenu przez krwinki czerwone. Podczas spalania powstają również związki rakotwórcze. Drzewa mają problem z produkcją chlorofilu, występują odpady kwaśnych deszczy. - Śmieci komunalnych spalać nie wolno, ani w domu ani poza domem, na działce czy na podwórku - mówi komendant Straży Miejskiej w Biłgoraju Bogdan

gabinety lekarskie


22

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

Piłka Nożna III liga grupa lubelsko - podkarpacka

Runda pełna rozczarowań O tym jak duża różnica istnieje między IV, a III ligą piłkarską przekonali się boleśnie zawodnicy tegorocznego beniaminka III - ligowego frontu Olendra Sól. Borykający się z problemami finansowymi solanie mają za sobą nieudaną rundę jesienną, po której zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Awans do wyższej klasy rozgrywkowej w każdej z drużynowych dyscyplin sportowych niesie za sobą konieczność progresu nie tylko jeśli chodzi o poziom sportowy, ale wymaga przede wszystkim zwiększenia nakładów finansowych na funkcjonowanie zespołu, czy też poukładania spraw organizacyjnych umożliwiających klubowi płynne działanie. Niestety podobnej stabilizacji brakowało Olendrowi przez całą rundę jesienną tegorocznego sezonu. Na inaugurację rozgrywek na stadionie przy ul. Targowej w Biłgoraju zmierzyły się ze sobą dwa beniaminki. Olender podejmował w roli gospodarza Polonię Przemyśl. Po bezbramkowych pierwszych 45 minutach w drugiej części gry solanie dali swoim kibicom chwilowe powody do radości. W 58 minucie spotkania pierwszą, historyczną bramkę dla beniaminka z Soli w III lidze zdobył Bartłomiej Wołoszyn. Gdy w 83 minucie na 2:0 podwyższył Tomasz Albingier wydawało się że już nic nie odbierze solanom wygranej. Niestety po szalonej końcówce i indywidualnych błędach gospodarzy zawodnikom Polonii udało się doprowadzić do wyrównania i ostatecznie debiut Olendra w nowej lidze zakończył się remisem 2:2. W drugiej serii spotkań beniaminek z Soli mierzył się w Tarnobrzegu z faworyzowaną Siarką. Zawodnicy Michała Furlepy przegrywając aż 0:4 zapłacili wysoką cenę za ultraofensywną grę już od pierwszej minuty meczu. Po dotkliwym laniu w Tarnobrzegu przyszedł czas na pierwsze, ligowe zwycięstwo. „Blacharze” swoją grą nie zachwycili, ale wystarczyło to do ogrania na własnym boisku Stali Mielec. Po wygranej

Była to ciężka jesień dla piłkarzy Olendra Sól, ale w perspektywie czeka ich jeszcze cięższa zima z mielecką Stalą solanie pojechali do Sanoka, by o ligowe punkty walczyć z jednym z kandydatów do awansu, tamtejszą Stalą. Niestety Olender choć rozegrał całkiem dobre spotkanie musiał uznać wyższość gospodarzy i przegrał w Sanoku 1:3. Porażką zakończyła się także dla Olendra kolejna konfrontacja beniaminków. Tym razem w bezpośrednim starciu „pierwszoroczniaków” na III - ligowych boiskach po bezbarwnej grze solanie przegrali na własnym boisku z Partyzantem Targowiska 0:2. Mały kryzys już na początku sezonu nie był dobrą wróżbą dla zawodników Michała Furlepy. Na szczęście udało im się go przezwyciężyć i to nie byle gdzie, bo w Tomaszowie Lubelskim. Solanom udało się ograć wiecznego sparingpartnera 2:1 po trafieniach Arkadiusza Kusiaka i Piotra Bubiłka. Wydawało się, że teraz może być już tylko lepiej, ale jak się okazało było gorzej i tylko gorzej. Pogrążony w finansowych kłopotach Olender z meczu na mecz staczał się po równi pochyłej.

Kolejny kryzys „blacharzy” przyszedł w starciu z następnym beniaminkiem, do których ekipa Michała Furlepy wybitnie nie miała szczęścia. Solanie przegrali bowiem na własnym boisku z Chełmianką Chełm 0:1. Później wartościowej lekcji futbolu udzieliły Olendrowi rezerwy Górnika Łęczna rozbijając beniaminka aż 4:0, a czarę goryczy przelała porażka z Avią Świdnik. Wówczas do dymisji podał się trener Michał Furlepa, a jego miejsce zajął dobrze znany w naszym regionie Siergiej Gacenko. Ukrainiec chyba nie tak wyobrażał sobie powrót do Polski, bo już w trenerskim debiucie przekonał się że będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. Kompletnie rozbity Olender poległ w Boguchwale z tamtejszym Izolatorem 0:7. Szkoleniowiec nie miał zbyt wiele czasu na zapoznanie się z poszczególnymi zawodnikami, a „blacharzy” czekał już kolejny mecz z Karpatami Krosno. Mimo dobrej gry i dominacji szczególnie w drugich 45 minutach solanie przegrali tracąc

kuriozalną bramkę. Wydawało się, że gorzej już być nie może, a na kolejne wyjazdowe starcie z Wisłą Puławy pojechało…12 zawodników Olendra, co jak na tę klasę rozgrywkową jest rzeczą rzadko spotykaną. Ambitnie walczący gracze beniaminka wytrzymali tylko do 60 minuty meczu, by w końcówce opaść z sił i przegrać 1:3. Honor solanom uratował najlepszy snajper zespołu Tomasz Albingier. Szansą na przełamanie fatalnej passy było starcie z bezpośrednim rywalem w ligowej tabeli - Unią Nowa Sarzyna. I w tym meczu powtórzył się scenariusz z poprzednich, przegranych spotkań. Olender przegrał po indywidualnych błędach choć w cale nie był gorszym zespołem. Serię siedmiu porażek z rzędu beniaminek z Soli przerwał remisując z Podlasiem Biała Podlaska. Podopieczni Siergieja Gacenko przeciwko wyżej notowanemu Podlasiu zagrali chyba najlepszy mecz tej rundy, byli lepszym zespołem od ekipy przyjezdnych i do końcowego

sukcesu zabrakło im naprawdę niewiele. Piłkarską jesień solanie zakończyli wyjazdowym pojedynkiem ze Stalą Poniatowa. Jak się okazało i w meczu kończącym rundę jesienną szczęście nie dopisało „blacharzom”, którzy mimo stworzenia sobie kilkunastu dogodnych okazji do strzelenia bramki zremisowali ostatecznie 1:1. Co dalej z Olendrem? W kuluarach krąży już wiele plotek. Pojawiają się czarne scenariusze fuzji z AMSPN Hetman Zamość, wycofania klubu z III - ligowych rozgrywek, ale też bardziej kolorowe wyjścia, jak pozyskanie nowych sponsorów i walka o utrzymanie III ligi w Soli. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ale miejmy nadzieję, że Olender wyjdzie z finansowej zapaści i zimą wznowi przygotowania do rundy rewanżowej. Bilans spotkań:(2 zwycięstwa, 3 remisy 10 porażek, Bramki: 10-34) Zawodnicy Olendra w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 w minutach: Bramkarze: Piotr Sasim(630 minut), Tomasz Kozak(720 minut), Obrońcy i pomocnicy: Dawid Dobromilski(1084), Marek Grelak(804), Artur Kukiełka(428), Siergiej Sawczuk(865), Sebastian Skrzypek(792), Artur Łukasik(633), Łukasz Kusiak(979), Paweł Kurzyna(360), Oskar Blacha(100), Tomasz Blicharz(670), Piotr Bubiłek(1149), Jan Komosa(279), Łukasz Lalik(919), Napastnicy; Tomasz Albingier(964), Damian Rataj(809), Bartłomiej Wołoszyn(616). Strzelcy: Albingier(4 bramki), Wołoszyn, Rataj, Kusiak Ł., Kusiak A., Bubiłek(wszyscy po 1 bramce).

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Siatkówka II liga kobiet grupa IV

Derby dla Szóstki Po dwuletniej przerwie siatkarki Szóstki Biłgoraj i Tomasovii Tomaszów Lubelski zmierzyły się ze sobą w II - ligowych derbach. Biłgorajanki, które od początku rozgrywek spisują się bardzo dobrze nie zawiodły i tym razem nie dając żadnych szans rywalkom triumfowały 3:0. Przez ostatnie dwa sezony pasjonaci siatkówki w Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim nie mogli oglądać rywalizacji swoich dwóch zespołów, dlatego że właśnie w tym okresie oba zespoły rywalizowały w innych II - ligowych grupach. Kibice w Biłgoraju liczyli więc, że po dwóch latach „derbowej posuchy” konfrontacja Szóstki z Tomasovią będzie emocjonującym widowiskiem. Jak się okazało ten pojedynek na emocjonujący tylko się zapowiadał. Wprawdzie zawodniczki obu drużyn pokazały momentami dobrą siatkówkę, jednak zespołem zdecydowanie lepszym w przekroju całego spotkania była Szóstka, o czym

świadczy pewne zwycięstwo bez straty seta. Pierwszą partię lepiej rozpoczęły tomaszowianki, które objęły nawet prowadzenie 8:5. Jednak gospodynie szybko zniwelowały minimalną przewagę przyjezdnych. Punkt za punktem zdobywała Paula Rauch, która była nie do zatrzymania w ataku, ale i świetnie spisywała się w polu zagrywki. To pozwoliło biłgorajankom na wygranie pierwszego seta do 21. W drugiej odsłonie trener tomaszowianek wprowadził do gry zawodniczki z ławki rezerwowych. Na nic to się jednak zdało, bowiem Szóstka prowadziła już 2:0, wygrywając drugą partię do 15. Inicjatywa w trzeciej partii

od samego początku była po stronie siatkarek z Biłgoraja, ale podopiecznym Stanisława Kaniewskiego udało się doprowadzić do remisu po 16. Na szczęście gospodynie miały w swoich szeregach bardziej doświadczone zawodniczki, które w końcówce rozstrzygnęły losy seta na korzyść Szóstki. - Na pewno mamy się z czego cieszyć, bo jakby nie patrzeć wygraliśmy derbowe spotkanie, na które kibice obu drużyn musieli czekać przez ostatnie dwa lata. Tomasovia mimo porażki pokazała dzisiaj dobrą siatkówkę. Widać, że jest to zupełnie inna drużyna, od tej która walczyła o czołowe lokaty w lidze przed dwoma

laty. Razem z nami cieszyła się także licznie zgromadzona publiczność, która dopingowała nasze zawodniczki przez cały mecz i z pewnością należą jej się za to wielkie podziękowania - mówił po meczu zadowolony trener biłgorajanek Paweł Wrzeszcz - Niestety młode zawodniczki, które decydują o sile zespołu nie wytrzymały ciążącej na nich presji, meczowej atmosfery i nie udało im się zagrać na swoim normalnym poziomie. Widać, że choroba dała się we znaki Paulinie Głaz, ale żadna z zawodniczek nie wzięła na siebie ciężaru gry, który w największym wymiarze spoczywał na barkach Pauliny Były pozytywne

fragmenty gry, które mogły podobać się kibicom, ale jeśli chodzi o całe spotkanie to dzisiaj nie byliśmy dla Szóstki równorzędnym partnerem - skwitował Stanisław Kaniewski opiekun Tomasovii Szóstka Biłgoraj - Tomasovia Tomaszów Lubelski 3:0 (25:21,25:15,25:22) Szóstka: Filipowicz, S. Chmiel, Wszoła, Rauch, Banecka, Kundera, Bębenek (libero) oraz Gorczyca. Tomasovia: Słonecka, Głaz, Świerszcz, Kołosińska, Romaszko, K. Chmiel, Tomala (libero) oraz Kowalska, Czerniawska, Broszkiewicz. Widzów: 400.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


23

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

Piłka Nożna Zamojska B Klasa

Jesień należała do Łady

- Zmierzamy w dobrym kierunku mogą powiedzieć włodarze założonej przed obecnymi rozgrywkami Łady 1945 Biłgoraj. „Biało - niebiescy” są obecnie na półmetku debiutanckiego sezonu przed którym sympatycy zespołu mieli spore obawy. - Tak naprawdę do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy z kim przyjdzie nam się mierzyć na ligowych boiskach. Wydawało się, że nie ominą nas derbowe konfrontacje z zamojskimi Hetmanami, a jak się później okazało nie graliśmy z żadnym z zamojskich klubów. Tak naprawdę staraliśmy się nie interesować całym zamieszaniem wokół ligi. Chcieliśmy konsekwentnie robić swoje, przede wszystkim stworzyć trenerowi Ireneuszowi Zarczukowi jak najlepsze warunki do pracy i skrzętnie realizować plan, którym z pewnością na najbliższy czas jest awans o klasę rozgrywkową wyżej. Jak na razie wykonaliśmy połowę tego planu, ale czeka nas jeszcze druga połowa walki o awans - mówią w klubie. Po ogłoszeniu upadłości IV - ligowej Łady z zespołem pożegnali się praktycznie wszyscy zawodnicy, którzy bronili barw biłgorajskiej ekipy w poprzednim sezonie. Największa grupa piłkarzy odeszła do Olendra Sól, ale większość młodych graczy wybrała także grę w okolicznych klubach występujących w wyższych klasach rozgrywkowych. Z kadry zawodników występujących w Ładzie na IV - ligowych boiskach chęć gry w B - klasie wyrazili tylko Mateusz Obszyński i Paweł Bednarz. Wobec tego trener Ireneusz Zarczuk był zdany na tworzenie nowego zespołu od podstaw. Szkoleniowiec oparł budowę drużyny na młodych zawodnikach znanych z wy-

stępów w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Starszych i Młodszych. Wsparciem dla biłgorajskiej młodzieży miel być ograni na boiskach niższych klas rozgrywkowych gracze, na czele z Marcinem Doroszem, którego wybrano na nowego kapitana biłgorajskiej jedenastki, czy tez Bartłomiejem Maziarzem. Sparingi nie dawały jednoznacznej odpowiedzi czego będzie można spodziewać się po nowej Ładzie w debiutanckim sezonie na boiskach B - klasy. Debiutancka trema przygasła po inauguracyjnym spotkaniu z Orionem Jacnia, które Łada rozgrywała przed własną publicznością. Zawodnicy Ireneusza Zarczuka w początkowej fazie meczu mieli pewne problemy i dali sobie wbić dwie bramki, ale szybko zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść wygrywając ostatecznie 7:2. W międzyczasie z rozgrywek wycofała się inna biłgorajska drużyna - BKP, wobec czego do skutku nie doszły zaplanowane na drugą serię spotkań derby Biłgoraja. Biłgorajanie mieli więc czas na przygotowanie się do pierwszego, wyjazdowego starcia z Hukiem Lipiny. Nie była to dla Łady łatwa konfrontacja. Był to typowy mecz walki, nie brakowało ostrych starć, a na boisku polała się nawet krew. Na szczęście końcowy rezultat przemawiał na korzyść Łady i po zwycięstwie 2:0 komplet punktów powędrował do Biłgoraja. W trzeciej kolejce spotkań „biało - niebiescy” podejmowali na własnym boisku Wrzos Szyszków. Choć w pierwszych 45 minutach gra gospodarzy nie zadowalała i prowadzili oni tylko 1:0. Po zmianie stron wszystko wróciło do normy i nawet nieco słabsza dyspozycja nie

fot. ladabilgoraj.lbl.pl

Debiutancka dla nowopowstałej Łady 1945 Biłgoraj runda jesienna na boiskach Zamojskiej B - Klasy okazała się bardzo udana. Biłgorajanie w ośmiu rozegranych spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw i są zdecydowanym liderem ligowej tabeli.

Widok cieszących się piłkarzy Łady był częstym widokiem w rundzie jesiennej bieżącego sezonu przeszkodziła biłgorajanom rozprawić się przyjezdnymi z Szyszkowa. Łada wygrała ostatecznie 4:0. W kolejnej ligowej kolejce piłkarzy Ireneusza Zarczuka czekał wyjazd do Wychodów na mecz z tamtejszym Duetem-drużyną będącą czerwoną latarnią rozgrywek. Mimo tego ekipa z „łabędziego grodu” nie myślała o lekceważeniu rywala, co też potwierdziła swoim rywalom na boisku aplikując im dziesięć bramek, nie tracąc przy tym żadnego trafienia. Jak się później okazało żadnej z drużyn nie udało się już powtórzyć zwycięstwa w dwucyfrowych rozmiarach. Po gładkiej „dwucyfrówce” w starciu z Duetem Ładę czekał mecz o pozycję lidera ligowej tabeli z niepokonaną Perłą Deszkowice. Jak zweryfikowały boiskowe poczynania deszkowiczanie byli najtrudniejszym przeciwnikiem Łady w rundzie jesiennej. Na szczęście biłgorajanom udało się zwyciężyć po

ciężkim, nerwowym boju 1:0, a bramkę na wagę trzech punktów zdobył niezawodny Mateusz Obszyński. W kolejnej serii spotkań „biało - niebieskich” już jako lidera tabeli czekał wyjazd do Radecznicy na mecz z groźnym(zwłaszcza na własnym boisku) Relaxem. Faktycznie Relax okazał się niewygodnym rywalem dla biłgorajskiej drużyny, której udało się sforsować obronę rywali dopiero w drugiej części gry. Duży wkład w to zwycięstwo miał sam szkoleniowiec Ireneusz Zarczuk, który pojawił się na placu gry po zmianie stron zdobywając bramkę i zaliczając asystę przy bramce Bartłomieja Hajduka. W ostatnim jesiennym meczu rozgrywanym w Biłgoraju Łada nie dała żadnych szans Alwie Brody Małe gromiąc rywali aż 7:1. Natomiast w starciu kończącym zmagania w rundzie jesiennej „biało - niebiescy” wygrali na wyjeździe z Rakovią Rakówka 2:0,

która notabene zaprezentowała się na tle silniejszego rywala bardzo pozytywnie. Strzelcy Łady 1945 Biłgoraj w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011: Mateusz Obszyński, Marcin Dorosz(obaj po 7 bramek), Bartłomiej Maziarz, Rafał Róg, Tomasz Paczos(wszyscy po 3 bramki), Maciej Żybura, Mariusz Krawczykiewicz, Sebastian Żerebiec(wszyscy po 2 bramki), Dariusz Kuliński, Michał Socha, Mateusz Welc, Bartłomiej Hajduk, Ireneusz Zarczuk(wszyscy po 1 trafieniu). Najwięcej czasu na boisku w rundzie jesiennej spędzili Dariusz Kuliński, Tomasz Paczos i Mateusz Obszyński(rozegrali wszystkie 8 spotkań w pełnym wymiarze czasowym spędzając na boisku 720 minut). Natomiast najwięcej kibiców zjawiło się przy ul. Targowej na meczu Łady z Wrzosem Szyszków(ok. 500 osób).

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Piłka Nożna Zamojska Klasa Okręgowa

Zakończyli jesienne zmagania W minionym tygodniu kibice śledzący poczynania „naszych” zespołów w zamojskiej „okręgówce” mogli zobaczyć aż dwa spotkania swoich drużyn, bowiem w czwartek i w niedzielę rozegrano dwie ostatnie kolejki rundy jesiennej. Jak się okazało działacze ZOZPN uznali, że Święto Niepodległości nie będzie przeszkodą w rozegraniu w tym dniu XIV serii spotkań na boiskach Zamojskiej Klasy Okręgowej. Ekipy z powiatu biłgorajskiego rywalizowały w tej kolejce ze zmiennym szczęściem. Wicelider z Turobina wybrał się do Skierbieszowa, gdzie czekał go mecz z przeżywającą mały spadek formy Ostoją. Niestety tego dnia zawodnicy obu ekip nie grzeszyli skutecznością i pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem. Tur mógłby jeszcze pozostać na czele ligowej tabeli, ale pod warunkiem że

grający na własnym boisku Olimpiakos Tarnogród przynajmniej zremisowałby z Omegą Stary Zamość. Tak się jednak nie stało. Goście ze Starego Zamościa chyba otrząsnęli się już po wcześniejszej porażce w Księżpolu, bo sprawę wygranej „załatwili” już w pierwszej połowie, prowadząc po 45 minutach 2:0. Nie pomogła kontaktowa bramka grającego trenera Mariusza Dołęckiego, ponieważ przyjezdni odpowiedzieli w końcówce trzecim trafieniem pieczętującym ich zwycięstwo. Znakomitą dyspozycję potwierdzili za to piłkarze Relaxu Księżpol. Po gładkiej wygranej 4:1 z Omegą księżpolanie rozgromili tym razem Tanew Majdan Stary w starciu, które śmiało można okrzyknąć derbami nie tylko samego powiatu biłgorajskiego, ale przede wszystkim gminy Księżpol. Triumf Relaxu 6:1 robi wrażenie i co ciekawe na listę strzelców wśród gospodarzy wpisało się sześciu zawod-

ników razem z niezawodnym Michałem Gawrońskim, którego trafienie przypieczętowało okazały triumf księżpolan. Honor pokonanych uratował trener Grzegorz Cios. Po raz kolejny emocji nie zabrakło w meczu z udziałem Gromu Różaniec. Tym razem ekipa Andrzeja Junga podejmowała na własnym boisku Echo Zawada. Zaczęło się świetnie dla graczy Andrzeja Junga. Już w 4 minucie prowadzenie Gromowi dał Arkadiusz Kwiatkowski. Niestety później miejscowi spuścili z tonu, czego efektem były dwie bramki dla gości z Zawady. Remis uratował gospodarzom wspomniany Kwiatkowski. Autor pierwszej bramki dla Gromu wpisał się na listę strzelców po raz drugi, zdobywając jak się później okazało bramkę na wagę remisu. Cenną wygraną odnieśli natomiast piłkarze Victorii Łukowa Chmielek, którzy grając przed własną publicznością wypunktowali Unię Hrubieszów 3:0 dzięki

trafieniom Rafała Kozyry, Mariusza Leniarta i Tomasza Stelmacha). „Zgodnie z tradycją” zagrali za to zawodnicy Cosmosu Józefów. Czerwona latarnia rozgrywek przegrała na wyjeździe z Igrosem Krasnobród 2:4. Wszystkie fakty przemawiały więc za tym, że józefowianom nie uda się zdobyć choćby punktu także w kończącym rundę starciu z Relaxem Księżpol. I tutaj wszelkie statystyki okazały się zgubne, gdyż graczom Cosmosu udało się wywalczyć punkt w starciu z wyżej notowanym Relaxem. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. - Podeszliśmy do meczu chyba zbyt pewni siebie. Mieliśmy wiele okazji by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, w końcówce graliśmy nawet z przewagą jednego zawodnika, ale tego nie wykorzystaliśmy. Można powiedzieć, że straciliśmy ważne 2 punkty - podsumował trener Relaxu Marcin Mura. Nieudanie zakończyła

się piłkarska jesień dla Tura Turobin. Turobinianie przegrali w derbach powiatu biłgorajskiego z Gromem Różaniec 0:1 tracąc bramkę w 84 minucie meczu, ale mimo porażki przerwę zimową spędzą na 2 miejscu ligowej tabeli, tuż za plecami liderującej Omegi. W innej derbowej konfrontacji Tanew Majdan Stary wykorzystała niemrawą postawę Olimpiakosu Tarnogród i wygrała 2:0 po bramkach Adama Niemca i Grzegorza Ciosa. Żałować, że runda jesienna dobiegła już końca mogą za to w Łukowej. Victoria złapała bowiem swój wiatr w żagle notując trzy kolejne wygrane. Na zakończenie jesiennych zmagań podopieczni Marcina Szoździńskiego przywieźli trzy „oczka” z wyjazdu do Wożuczyna wygrywając z tamtejszą Spartą 2:1 po bramkach Gabriela Zarembskiego i Rafała Kozyry.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


24

Nr 45 (045) 19 listopada - 25 listopada 2010

Kiepska sprawa

Biłgoraj kiedyś i dziś

52-letnia kobieta wezwana przez lekarza-orzecznika na badanie w sprawie przedłużenia renty, zasłabła czekając na wizytę. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Zmarła w ZUS w Lublinie. Dramat rozegrał się w piątek rano 5 listopada. 52-letnia mieszkanka Lublina dostała wezwanie do lekarza orzecznika w oddziale ZUS w Lublinie na badanie. Chodziło o ustalenie, czy stan zdrowia kobiety pozwala na przedłużenie jej renty. To zdaniem rzecznika ZUS rutynowe badanie, na które wzywane są osoby wnioskujące o rentę. Kobieta, wraz z mężem, czekała na korytarzu na swoją kolej. Nagle zasłabła. Zaalarmowani lekarze przenieśli ją do jednego z gabinetów i rozpoczęli akcję reanimacyjną. Wezwano też pogotowie. To jednak nic nie dało i kobieta zmarła. Lekarze chcą wyjaśniać przyczynę śmierci. Nie wykluczam, że śmierć kobiety nastąpiła w sposób naturalny, ale udając się do takiej instytucji jak ZUS, wiadomo, że trzeba uzbroić się w nerwy. Samo nastawienie lekarzy orzeczników do osób stawiających się na komisję pozostawia wiele do życzenia. Petenci ZUS-u traktowani są przez lekarzy orzeczników, nie bójmy nazwać się rzeczy po imieniu, R E K L A M A

R E K L A M A

gorzej niż bydło. Arogancja to niestety standard u lekarzy orzeczników. I dziwić się, że kobieta zmarła. Znane są też przypadki dziwnych orzeczeń lekarskich. Oto lekarze orzecznicy uważają, że osoba nie mająca nóg i rąk, może śmiało pracować, a więc zarobi na swoje utrzymanie. Słyszałem tez o przypadku, kiedy to pani lekarka stwierdziła na komisji, że osoba niewidoma poradzi sobie pracując jako kierowca. Śmiać się z tego, czy raczej płakać? I kto tu jest idiotą - chory pacjent czy lekarze? A niestety takie zachowania wśród lekarzy to standard. Lekarze bronią się tym, że często na komisję stawiają się osoby chcące wyłudzić rentę. I co do takich nie ma wątpliwości, że powinni być traktowani ostro - ba, powinni odpowiadać przed prokuratorem. Ale mamy niestety chore społeczeństwo i nie wiem, czy lekarze orzecznicy są poczytalni, czy tylko kropią głupa, uznając wszystkich za świetnie zdrowych.

Sam znam kilka osób, które stawiając się na komisji ZUS, przez kilka dni przed komisją, nie brały leków, by udowodnić lekarzom, że są naprawdę chorzy. Niestety to szara rzeczywistość. Co z tego, że chory starający się o SWOJE pieniądze (wszak ZUS zabierał mu 30 procent z poborów), nie ma na przykład rąk. Dla lekarzy to żadna przeszkoda, by taka osoba poszła do pracy. Jak wspomniałem, ZUS zabiera nam niemal połowę pensji. Później robi łaskę, że odda nam NASZE ciężko zapracowane, często kosztem zdrowia, pieniądze w postaci renty. Nie dziwie się więc, że kobieta, która zmarła w piątek w budynku ZUS nie wytrzymała tego napięcia. Natomiast lekarzom orzecznikom radze się opamiętać... A może, biorąc pod uwagę pomysły lekarzy orzeczników, wybrać do kolegów psychiatrów...

Wojciech Stepaniuk

J. SERAFIN

P. SKURA R E K L A M A

Gazeta Biłgorajska 45-045  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Gazeta Biłgorajska 45-045  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Advertisement