Eglė and the Snake

Page 1

Judita Džežulskienė

Eglė the Snake and

Learn

TO

Speak LiThuanian audiObOOk FOr beginnerS

3 in 1

LISTEN READ PRACTISE

audio Clips in Mp3 Format

Texts with english Translations

Comprehension activities

Eglės

Padaryk

Trys

Kelionė

Kuo jis vardu?

Dvi pabaigos

Kraujo puta

Pieno puta

Po

4
Prologas Pirmas skyrius antras skyrius Trečias skyrius k etvirtas skyrius Penktas skyrius Še Š tas skyrius seP tintas skyrius aŠ tuntas skyrius Devintas skyrius De Šimtas skyrius vienuoliktas skyrius Dvyliktas skyrius tryliktas skyrius k eturioliktas skyrius remarka Penkioliktas skyrius Še Šioliktas skyrius ePilogas atsakymai 9 19 29 41 51 63 73 85 97 109 121 131 145 155 167 179 185 197 207 220 Čia Eglė Einam maudytis Prie ežero Žaltys Sudie! Plaukiam pas mane Žilvio pilis
eina
TURINYS
Vestuvės Metai
šeima
tris darbus
darbai
Pas tėvus
tūkstančio metų

ChaP

15

What is his Name?

The Two Endings

The Blood Foam

16 ePilogue

ChaP

The Milk Foam

A Thousand Years Later

5
9 19 29 41 51 63 73 85 97 109 121 131 145 155 167 179 185 197 207 220 Prologue ChaP ter 1 ChaP ter 2 ChaP ter 3 ChaP ter 4 ChaP ter 5 ChaP ter 6 ChaP ter 7 ChaP ter 8 ChaP ter 9 ChaP ter 10 ChaP ter 11 ChaP ter
ChaP ter
ter
remark
TABLE OF CONTENTS
12
13 ChaP
14
ter
ter
answers
is Eglė
Go Swimming At the Lake The Snake Goodbye! Let’s Sail to my Place Žilvis‘ Castle
Wedding Years go by Eglė‘s Family
the Three Tasks
Here
Let’s
The
Do
The Three Tasks The Trip With the Parents

Einam maudytis

let’ s go swimming

VEIKĖJAI  CHARACTERS

rasa w Liepa w Eglė

ŽODYNAS VOCABULARY

eina, einam

nori

maudytis

sakau upė

ežeras

vanduo

sesė

diena

šiltas, šilta

šilta

šaltas, šalta

saulėtas, saulėta

saulėta

geras, gera

koks, kokia

go, we go, let’s go want

to swim, to bathe i say river lake

water

sister day warm it is warm cold sunny it is sunny good what, so

20
EINAM MAUDYTIS

trys

šiandien gerai geriau labai toli ten kaip prie ar o ach! Mielai!

three today okay, good, well better very far away there how, so to, near, at or and, but, or Oh! With pleasure!

21 PIRMA S SKYRIUS
22 EINAM MAUDYTIS

Saulėta diena. Trys sesės Rasa, Liepa ir Eglė nori maudytis.

Rasa: Ach! Koks šiandien geras oras!

Liepa: Taip. Labai saulėta.

Eglė: Ir kaip šilta!

Sunny day. Three sisters Rasa, Liepa and Eglė want to go swimming.

rasa: Oh! What a good weather today!

Liepa: yes. Very sunny.

eglė: and so warm!

23
PIRMA S SKYRIUS

Rasa: Gal einam maudytis?

Liepa: Mielai! Kur einam? Prie ežero?

Eglė: O gal prie upės?

Rasa: Geriau prie ežero. Vanduo ten šiltas.

Liepa: Ir netoli.

Eglė: Gerai, neinam prie upės. Upė yra toli, o vanduo ten šaltas.

rasa: Maybe let’s go swimming?

Liepa: With pleasure! Where are we going? To the lake?

eglė: Or maybe to the river?

rasa: Better to the lake. The water is warm there.

Liepa: and it is not far away.

eglė: Okay, let’s not go to the river. The river is far away and the water is cold there.

24 EINAM MAUDYTIS

Rasa: Einam prie ežero.

Trys sesės eina prie ežero.

rasa: Let’s go to the lake. Three sisters are going to the lake.

25
PIRMA S SKYRIUS

UŽDUOTYS COMPREHENSION CHECK

1 Raskite poras. Match the pairs.

1. saulėta

2. geras

3. šaltas

4. k aip

5. trys

2 Raskite poras. Match the pairs.

1. einam

2. einam prie

3. kur

4. Neinam

5. Trys sesės

a) oras

b) sesės

c) šilta!

d) vanduo

e) diena

a) prie upės.

b) ežero.

c) maudytis.

d) nori maudytis.

e) einam?

3 Raskite žodį, kuris netinka šiai grupei. Find the word that is not related to the group.

Vanduo: ežeras, upė, šiltas, šaltas, saulėta.

Mes (present tense) : einam, neinam, eina , norim, nenorim

26
EINAM
MAUDYTIS

4 Susiekite klausimus su atsakymais. Find the answers to the questions.

Klausimas

1. koks šiandien yra oras?

2. kokia šiandien yra diena?

3. ar šiandien yra šalta?

4. ar upės vanduo yra šaltas?

5. ar ežero vanduo yra šaltas?

Atsakymas

a) Ne, šiandien yra šilta.

b) Taip, upės vanduo yra šaltas.

c) Šiandien oras yra geras.

d) Šiandien diena yra saulėta.

e) Ne, ežero vanduo yra šiltas.

5 O dabar apie save. Pabraukite tinkamą žodį. Now about you. Mark the suitable word.

Aš sakau:

koks šiandien geras / blogas oras!

Šiandien yra saulėta / nesaulėta ir šilta / šalta.

Labai?

Taip, labai / Ne, nelabai.

Kur / Koks einam?

Gal einam prie ežero / prie upės / į parką?

Ne, geriau neinam prie ežero / prie upės / į parką.

Ežeras / upė / parkas yra toli.

Geriau einam prie ežero / prie upės / į parką.

Ežeras / upė / parkas yra netoli.

27 PIRMA S SKYRIUS

ŽODYNAS VOCABULARY

valgyt, valgo

gert, geria

norit, noriu

vestuvės

svečias

valgis

gėrimas

muzika

padavėjas

žuvis

mėsa

tortas

vynas

linksmas, linksma

laimingas, laiminga

to eat, eat to drink, drink you like, you want, i want wedding guest

food, meal

drink

music

waiter fish

meat cake

wine cheerful happy

86
V E s TUV ės

mūsų ant Į sveikatą!

Skanaus!

Skanu!

Valio!

our on Cheers! enjoy! Tasty! Hooray!

87 SEPTINTAS SKYRIUS

Šiandien pily vestuvės.

Eglė ir Žilvis yra laimingi.

Pily yra daug svečių.

Ant stalo yra daug valgių ir daug gėrimų. Muzika.

Today there is a wedding in the castle. Eglė and Žilvis are happy now.

There are a lot of guests in the castle. There is plenty of food and drink on the table. Music.

88 V E s TUV ės

Žilvis: Prašau prie stalo.

Prašau valgyt ir gert.

Šiandien mūsų vestuvės.

svečiai: Valio! Valio! Valio!

Žilvis: Please come to the table. Please eat and drink.

Today is our wedding.

Guests: Hooray! Hooray! Hooray!

89 SEPTINTAS SKYRIUS

Padavėjas: Norit vyno ar vandens?

Pirmas svečias: Noriu vandens.

Antras svečias: O aš noriu vyno.

Padavėjas: Prašau gert. Į sveikatą!

Svečiai geria.

Waiter: Would you like some wine or water?

First guest: i want water.

s econd guest: and i want wine.

Waiter: Please have a drink Cheers!

The guests are drinking.

90 V E s TUV ės

Padavėjas: Norit žuvies ar mėsos?

Trečias svečias: Noriu žuvies.

Ketvirtas svečias: O aš noriu mėsos.

Padavėjas: Prašau valgyt. skanaus!

svečiai: Ačiū! Labai skanu!

Svečiai valgo.

Waiter: Do you want fish or meat?

Third guest: i want fish.

Fourth guest: and i want meat.

Waiter: Please eat. enjoy!

Guests: Thank you! it is very tasty!

Guests are eating.

91

Padavėjas: Norit torto su kava?

Trečias svečias: Taip, ačiū!

Pirmas svečias: Ne, ačiū. Nenoriu.

Svečiai valgo ir geria.

Šiandien labai linksma.

Waiter: Would you like some cake with coffee?

Third guest: yes, thank you

First guest: No, thank you. i don’t want it.

The guests are eating and drinking. Today is a very cheerful day.

92

UŽDUOTYS

ComPrehension CheCk

1 Raskite poras. Match the pairs.

1. Jie yra

2. a š noriu

3. Norit torto su

4. Šiandien yra mūsų

5. Šiandien yra labai

2 Raskite poras. Match the pairs.

1. Pily yra daug

2. Prašau eit

3. Noriu gert

4. Noriu valgyt

5. svečiai

a) kava?

b) žuvies, ne mėsos.

c) laimingi.

d) linksma.

e) vestuvės.

a) prie stalo valgyt, gert.

b) valgo ir geria.

c) svečių, gėrimų, valgių.

d) vandens, vyno, kavos.

e) žuvies, mėsos, torto.

3 Raskite žodį, kuris netinka šiai grupei. Find the word that is not related to the group.

Prašau (+ infinitive): eit , valgy t , norit , ger t

Valgis: mėsa, sveikata, žuvis, tortas.

Gėrimas: vanduo, vynas, kava, svečias.

93
SEPTINTAS SKYRIUS

4 Susiekite klausimus su atsakymais. Find the answers to the questions.

Klausimas

1. k as šiandien yra pily?

2. ko nori gert pirmas svečias?

3. ko nori valgyt trečias svečias?

4. ko nori penktas svečias?

5. ko nenori pirmas svečias?

Atsakymas

a) Jis nori vandens.

b) Jis nori torto ir kavos.

c) Šiandien yra eglės ir Žilvio vestuvės.

d) Jis nenori torto su kava.

e) Jis nori žuvies.

5 Pabraukite tinkamą žodį. Mark the suitable word.

Svečias sako:

k aip šiandien linksma / šilta!

Šiandien virtuvėj / kambary / pily yra eglės ir Žilvio vestuvės.

čia daug svečias / svečiai / svečių.

a š esu prie / po stalo.

a š tiesiai / labai noriu valgyt ir gert.

a š noriu valgių ir / ar gėrimų.

Kas / ko noriu valgyt?

a š noriu mėsa / mėsos.

a š nenoriu žuvis / žuvies.

94 V E s TUV ės

Kas / ko noriu gert?

a š noriu vanduo / vandens.

a š nenoriu vynas / vyno.

Tortas / torto?

Taip / ne, mielai!

Vandens / Kavos?

Taip, aš noriu kava / kavos.

a š noriu kavos su tortas / torto / tortu.

k aip neskanu / skanu!

Labai skanu / skanaus!

a š esu laimingas / laiminga.

egle, ar / su / į sveikatą!

Žilvi, prie / į / po sveikatą!

Valio / neskubėk !

95 SEPTINTAS SKYRIUS

Ąžuolas: Mama, kur tu gyvenai, kai buvai maža?

Eglė: Kai buvau maža, aš gyvenau Lietuvoj.

Uosis: Mama, o kur dabar gyvena tavo tėvai?

Eglė: Mano mama ir tėtis gyvena Lietuvoj.

Ąžuolas: Mum, where did you live, when you were little?

eglė: When i was little, i lived in Lithuania.

uosis: Mum, where do your parents live now?

eglė: My mother and father live in Lithuania.

114 E GL ės ŠEIMA

Beržas: Kodėl mes nevažiuojam pas senelius?

Eglė: Nežinau.

Drebulė: Mama, ar tu turi sesių ir brolių?

Eglė: Taip, aš turiu dvi seses ir dvylika brolių.

Beržas: Why do we not go to visit the grandparents?

eglė: i don’t know.

Drebulė: Mum, do you any have sisters and brothers?

eglė: yes, i have two sisters and twelve brothers.

115

Eglė and the Snake

is based on a well-known mythological story with easy activities for comprehension practice. This book uses a new learning methodology created by the author of the bestseller ‘Easy Lithuanian, Beginners Book’.

WITH THIS AUDIOBOOK YOU CAN:

Learn Lithuanian faster and more naturally hear every day words pronounced clearly expand your vocabulary in real-life situations Start to communicate in dialogues impress your Lithuanian friends and family

download the Mp3 audiO at www.EASYLITHUANIAN.com

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.