Tadas Falls in Love - Lithuanian Audiobook for Beginners

Page 1

Judita Džežulskienė

Tadas Falls in Love LITHUANIAN AUDIOBOOK FOR BEGINNERS

3 in 1

Audio Clips in MP3 Format LISTEN Texts with English Translations READ PRACTISE Comprehension Activities


TURINYS p. TABLE OF CONTENTS 6 PREFACE 8 LEARNING TIPS PAAIŠKINIMAI 11 GLOSARY PASAKOJIMO VEIKĖJAI 12 CHARACTERS OF THE STORY 1 dalis 15 Part 1 Tadas grįžta pas dėdę Tadas Returns to His Uncle 2 dalis 19 Part 2 Vaikinas įeina į savo kambarį Young Gentleman Enters His Room 3 dalis 23 Part 3 Kažkas gyvena Tado kambaryje Someone Is Living in Tadas‘ Room 4 dalis 27 Part 4 Pro langą Tadas mato stebuklą Tadas Sees the Miracle Through the Window 5 dalis 31 Part 5 Mergaitė įbėga į kambarį The Girl Runs Into the Room 6 dalis 35 Part 6 Nepažįstamoji išsigąsta The Stranger Gets Frightened 7 dalis 39 Part 7 Giminaitis pasitinka Tadą A Relative Meets Tadas 8 dalis 43 Part 8 Dėdė sveikina Tadą Uncle Greets Tadas 9 dalis 47 Part 9 Prie dvaro stovi pilis Near the Manor Stands the Castle 10 dalis 51 Part 10 Dvi kaimynų giminės kovoja Two Neighbouring Families Are Fighting 11 dalis 55 Part 11 Dėdė pilyje ruošia puotą Uncle Is Preparing a Feast in the Castle 12 dalis 61 Part 12 Puota prasideda The Feast Begins 13 dalis 67 Part 13 Į salę įeina moteris A Woman Enters the Hall 14 dalis 73 Part 14 Du vyrai ginčijasi Two Men Are Arguing 15 dalis 79 Part 15 Tadas žiūri į kaimynę Tadas Looks at His Neighbour

4


TURINYS

16 dalis Tadas yra Jackaus sūnus 17 dalis Moteris kalba prancūziškai 18 dalis Svečiai pasidalija į grupes

19 dalis Kaimynės vardas yra Telimena 20 dalis Šiandien bus medžioklė 21 dalis Grafas vėluoja į medžioklę 22 dalis Pasirodo pilies raktininkas 23 dalis Jackaus ir Ievos meilė 24 dalis Liūdni Gervazo prisiminimai 25 dalis Grovas pamato mergaitę 26 dalis Sėkmingas šūvis 27 dalis Telimena medžioja du kiškius 28 dalis Telimena globoja Zosę 29 dalis Zosė ruošiasi į svečius 30 dalis Tadas pažino Zosę 31 dalis Tado širdis atšalo 32 dalis Puotos pabaiga 33 dalis KARTOJIMAS UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI

p. TABLE OF CONTENTS 83 Part 16 Tadas is Jackus‘ Son 89 Part 17 The Woman Is Talking in French 93 Part 18 The Guests Divide Themselves into Two Groups 97 Part 19 The Neighbour’s Name is Telimena 101 Part 20 Today There Will Be a Hunt 107 Part 21 The Count Grovas Is Late for the Hunt 113 Part 22 The Castle’s Key Holder Shows Up 119 Part 23 The Love of Jackus and Ieva 125 Part 24 The Sad Memories of Gervazas 131 Part 25 Grovas Sees a Girl 137 PART 26 The Successful Shot 141 Part 27 Telimena is Hunting Two Hares 147 Part 28 Telimen Takes Care of Zose 153 Part 29 Zosė Is Getting Ready for Guests 159 Part 30 Tadas Recognized Zose 165 Part 31 Tadas Heart Went Cold 171 Part 32 The End of the Feast 177 Part 33 REVISION 194 ANSWERS 5


PREFACE Dear Lithuanian language learner, ‘Tadas Falls in Love’ offers easy and enjoyable listening and reading to improve your Lithuanian. It is a captivating love story based on a well-known classic work of Adam Mickiewicz, simplified to beginner level. Adam Mickiewicz (1798–1855) was a highly-regarded romantic poet. He wrote one of his most prominent works ‘Gentleman Tadas’ in 1834. The story depicts the life of Lithuanian nobility in the 19th century. This audiobook consists of 32 short parts with text and audio clips. By listening you will be exposed to real life situations and to authentic Lithuanian language as it is spoken today. You can find the audio files in MP3 format online at www.easylithuanian.com. All the text in this book is presented in both Lithuanian and English languages. Each part has practice activities, aiming to reinforce your Lithuanian comprehension and allowing you to speak as well. At the end of the book you will find the whole story with the audio recording in its entirety, followed by revision activities.

6


The illustrations in the book as well as the pre-listening vocabulary in each part will help you better understand and follow the details in the story. This audiobook is perfect for self-learning at home and on-the-go as all the answers to the activities can be found at the end of the book. ‘Tadas Falls in Love’ may also be used in conjunction with ‘Easy Lithuanian: Beginners book 1 and 2’. These books are aimed at complete beginners at the very start of Lithuanian language learning. Meanwhile this audiobook is more suitable to those who are already familiar with some basic Lithuanian. I hope you will really enjoy this book and find it useful! The story continues with the next Easy Lithuanian Audiobook ‘Tadas ir Sofija’.

Dr. Judita Džežulskienė, PHD in linguistics, the author of more than 10 Lithuanian language textbooks

7


PRIEŠ KLAUSYMĄ BEFORE LISTENING

Perskaitykite dalies pavadinimą. Read the title of the part.

Pažiūrėkite į paveikslą. Look at the picture.

Susipažinkite su duotu žodynu. Read the pre-listening vocabulary.

Pagalvokite, apie ką bus ši dalis. What do you think the part can be about?


1 dalis PART 1

Tadas grįžta pas dėdę Tadas Returns to His Uncle ŽODYNAS

PRE-LISTENING VOCABULARY

bajoras – noblemen

džiaugiasi – is excited

dvaras – manor

po daug metų – after many years

upelis – stream

į namus – home

medžiai – trees

užaugo – grew up

15


TA D A S G R Į Ž TA PA S D Ė D Ę

4

Raskite žodį, kuris netinka šiai grupei. Find the word that is not related to the group.

Gamta (nature): kalnelis, upelis, laukas, namas, medis.

5

Įrašykite tinkamus žodžius: Fill in the gaps with the suitable words:

senas, jaunasis, medinis, švarus, ne per didelis. Viduryje laukų stovi ................................................. dvaras. Dvaro namas yra .................................................. . Ar namas yra didelis? Ne, jis yra ........................................... . Ar namas yra ..................................................? Taip, labai. Į dvarą parvažiuoja .................................................. ponas Tadas.

6

Įrašykite tinkamus žodžius: Fill in the gaps with the suitable words:

stovi, džiaugiasi, grįžta, užaugo, parvažiuoja, baigė, auga. Ant kalnelio ........................................ bajoro dvaras. Aplinkui .......................................... medžiai. Tadas .................................................. į dvarą iš Vilniaus. Sostinėje jis ............................................ studijas. Tadas ................................................ , kad po daug metų jis .................................................. į namus. Čia vaikinas ........................................... .

7

O dabar apie tave. Now about you.

1.

Kur stovi tavo namas?

2. Kokie medžiai auga netoli tavo namo? 3. Ar tu baigei studijas? Kur tu studijavai? Kur tu studijuoji?

18


2 dalis PART 2

Vaikinas įeina į savo kambarį Young Gentleman Enters His Room ŽODYNAS

PRE-LISTENING VOCABULARY

nieko nėra – there‘s no one

baldai – furniture

palaukia – waits

vaikas – child

pažįsta – knows

vaikystėje – in his childhood.

19


VA I K I N A S Į E I N A Į S AVO K A M B A R Į

A

-ū-ū – ar kas yra namie?“ Tylu. Namie

nieko nėra. Tadas palaukia. Bet niekas

neišeina. Tada vaikinas įeina į vidų. Čia jis pažįsta kiekvieną daiktą. Štai tie patys baldai ir sienos, paveikslai. Senas laikrodis tas pats... Jis įeina į savo kambarį, kur gyveno, kai dar buvo vaikas. Viskas kaip vaikystėje.

‘Heyy. oooh... Is anyone home?’ Silence. There’s no one at home. Tadas waits. But no one comes out. Then the young man goes inside. Here he knows every single thing. Here is the same furniture and walls. Paintings and the same old clock… He enters his room where he lived when he was a child. Everything is just like in his childhood.

20


2 dalis

UŽDUOTYS

COMPREHENSION CHECK

1

Susiekite klausimus su atsakymais. Find the answers to the questions. Klausimas

1.

Kas yra namie?

Atsakymas a) Kai dar buvo vaikas.

2. Ar kas išeina?

b) Vaikinas įeina į vidų.

3. Kur įeina Tadas?

c) Namie nieko nėra.

4. Kodėl jis įeina į savo kambarį?

d) Čia jis gyveno.

5. Kada Tadas čia gyveno?

e) Ne, niekas neišeina.

2

Susiekite klausimus su atsakymais. Find the answers to the questions. Klausimas

1.

Į kokį kambarį jis įeina?

Atsakymas a) Tie patys.

2. Ką jis pažįsta kambaryje?

b) Senas.

3. Kokie čia baldai?

c) Taip, tas pats.

4. Ar čia tas pats laikrodis?

d) Į savo.

5. Koks čia laikrodis?

e) Kiekvieną daiktą.

3

Susiekite sakinio pradžią su pabaiga. Match the beginning of the sentence with the end. Sakinio pradžia

1.

Tadas palaukia,

Sakinio pabaiga a) kaip vaikystėje.

2. Tada vaikinas

b) bet niekas neišeina.

3. Jis įeina į savo kambarį,

c) įeina į vidų.

4. Kambaryje jis gyveno,

d) kur gyveno.

5. Viskas yra

e) kai dar buvo vaikas. 21


VA I K I N A S Į E I N A Į S AVO K A M B A R Į

4

Raskite žodį, kuris netinka šiai grupei. Find the word that is not related to the group.

Daiktas (thing): baldas, laikrodis, vaikas, paveikslas.

5

Pažymėkite tinkamą žodžio formą. Mark the appropriate form of the verb.

Namie nieko nebūti / nėra / buvo. Tadas palaukia, bet niekas išeiti / neišeina / ėjo. Tada vaikinas eiti / įeina / ėjo į vidų. Čia jis nepažinti / pažįsta / nepažino kiekvieną daiktą. Jis įeiti / įeina / išėjo į savo kambarį, kur gyventi / negyvena / gyveno, kai dar būti / yra / buvo vaikas.

6

Įrašykite tinkamus žodžius: Fill in the gaps with the suitable words:

ar, bet, čia, ir, kai, kaip, kur, štai, tada. A-ū-ū – .................... kas yra namie? Tadas palaukia, .................... niekas neišeina. .................... jis įeina į vidų. .................... jis pažįsta kiekvieną daiktą. .................... tie patys baldai .................... sienos. Jis įeina į savo kambarį, .................... gyveno, .................... dar buvo vaikas. Viskas .................... vaikystėje.

7

O dabar apie tave. Now about you.

1.

Kokie žmonės gyvena tavo namuose? Ar dabar jie yra namie?

2. Kokie baldai yra tavo kambaryje? 3. Kur tu gyvenai vaikystėje?

22


3 dalis PART 3

Kažkas gyvena Tado kambaryje Someone Is Living in Tadas‘ Room ŽODYNAS

PRE-LISTENING VOCABULARY

moteris – woman

žmona – wife

kažkas – something

gėlės – flowers

kvapas – smell

suknelė – dress.

teta – aunt

23


P R O L A N G Ą TA D A S M AT O S T E B U K L Ą

4

Raskite žodį, kuris netinka šiai grupei. Find the word that is not related to the group.

Sodas: nepažįstamoji, sodininkė, darželis, gėlė, žemė.

5

Pažymėkite tinkamą žodžio formą. Mark the appropriate form of the word.

Pro langas / langą Tadas mato dar vienas stebuklas / vieną stebuklą – darželyje / darželis žydi gėlės. Sode tikrai dirba moteriškos ranka / rankos! O štai ant žemė / žemės mažos pėda / pėdos. Tai kas ta nepažįstamoji, kuri / kuris dabar gyvena jis / jo dėdės namuose?

6

Įrašykite tinkamus žodžius: Fill in the gaps with the suitable words:

ant, dabar, dar, daug, pro, tai, tikrai. ........................................... langą Tadas mato ........................................... vieną stebuklą. ........................................... sode dirba moteriškos rankos! O štai ........................................... žemės yra ........................................... pėdų – kažkas čia ėjo. ........................................... kas ta nepažįstamoji, kuri ........................................... gyvena dėdės namuose?

7

O dabar apie tave. Now about you.

1.

Ką tu matai pro langą?

2. Ar tu turi sodą, daržą ar gėlių darželį? 3. Gal tavo tėvai turi sodą ir (arba) daržą? Kas ten auga?

30


5 dalis PART 5

Mergaitė įbėga į kambarį The Girl Runs Into the Room ŽODYNAS

PRE-LISTENING VOCABULARY

pamato – sees nepastebi – doesn‘t notice grožis – beauty negali atitraukti net akių – cannot take his eyes away nori pasiimti – wants to pick up

31


DU V YR AI GINČIJASI

T

uo metu svečiai kalbasi vis garsiau ir

garsiau. Salėje kyla triukšmas. Visi kalba apie tos dienos medžioklę. Du vyrai Rejentas ir Asesorius garsiai ginčijasi, kieno šuo medžioklėje buvo geresnis. Rejento šuns vardas Striukis, o Asesoriaus – Sakalas. –  Aną kartą medžioklėje mano šuo Striukis buvo pats geriausias, – sako Rejentas. –  Ne, – pyksta Asesorius, – mano šuo Sakalas buvo geriausias iš visų šunų. –  Ne, netiesa, tai mano šuo geriausias, – nesutinka Rejentas. –  Ką tu! Mano šuo geriausias. Visi tai žino.

74


14 dalis

Meanwhile the guests are talking louder and louder. The hall fills with noise. Everyone is talking about that day’s hunt. Two men Rejentas and Asesorius are arguing loudly over whose dog was better during the hunt. Rejentas dog’s name is Striukis, and Asesorius’s – Sakalas. ‘Last time on the hunt my dog Striukis was the best,’ says Rejentas. ’No’, Asesorius says angrily, ’my dog Sakalas was the best among all the dogs.’ ‘No, not true, it is my dog that is the best,’ disagrees Rejentas. ‘Oh please! My dog is the best. Everyone knows that.’

75


DU V YR AI GINČIJASI

7

Parašykite tinkamą formą: Write a proper comparison form: Mano šuo yra piktas, tavo šuo yra ..........................................., bet mūsų

1.

kaimyno šuo yra ........................................... . 2. Vyras kalba garsiai, Rejentas kalba ................................, bet Asesorius kalba ......................................... iš visų svečių. 3. Aną kartą medžioklė buvo gera, šiandien medžioklė yra ................................., tos dienos medžioklė bus ....................................... .

8

O dabar apie tave. Now about you.

1.

Kokia vieta tau yra gera, geresnė ir geriausia? Kodėl?

2. Kokia savaitės diena susitikti yra bloga, blogesnė ir blogiausia? Kodėl? 3. Koks darbas tau yra sunkus, sunkesnis ir sunkiausias? Kodėl?

78


15 dalis PART 15

Tadas žiūri į kaimynę Tadas Looks at His Neighbour ŽODYNAS

PRE-LISTENING VOCABULARY

ta pati mergaitė – the same girl

tamsūs – dark

pabėgo – ran away

keičia išvaizdą – change the

plaukai – hair

appearance

79


TA D A S Ž I Ū R I Į K A I M Y N Ę

T

adas žiūri į kaimynę: „Ar čia sėdi ta pati

mergaitė, kurią aną dieną mačiau dvare ir

ji pabėgo? Gal ir ne. Ši moteris aukštesnė ir vyresnė. Ir plaukai jos tamsūs, o ne šviesūs. Gal drabužiai taip keičia moters išvaizdą?“ Taip, Tadas mergaitę sode matė per trumpai. Labai trumpai... Kokia graži ši moteris!

Tadas looks at his neighbour. ‘Is the girl sitting here, the same girl who I saw in the manor the other day and she ran away. Maybe not. This woman is taller and older. And her hair is dark, not light. Maybe the clothes can change a woman’s appearance that much?’ Yes, Tadas saw the young girl in the garden for too short of a time. A very short time... How beautiful this woman is!

80


15 dalis

UŽDUOTYS

COMPREHENSION CHECK

1

Susiekite klausimus su atsakymais. Find the answers to the questions. Klausimas

Atsakymas

1.  Į ką žiūri Tadas?

a)  Tadas mergaitę sode matė per trumpai.

2.   Ko nesupranta Tadas?

b)  Moteris aukštesnė ir vyresnė negu

3.   Kokia moters išvaizda? 4.   Kokie kaimynės plaukai? 5.   Kodėl Tadas nežino, kas yra ši moteris?

mergaitė. c)  Jis nesupranta, ar čia yra ta pati mergaitė iš sodo. d)  Vaikinas žiūri į kaimynę. e)  Jos plaukai tamsūs.

2

Palyginkite kaimynę ir mergaitę iš sodo ir įrašykite žodžius: Compare two women and fill in the table with the suitable words:

tamsūs, jauna, vyresnė, aukšta, aukštesnė, šviesūs. Išvaizda (appearance)

Mergaitė iš sodo

Tado kaimynė

Ūgis (height)

..........................................

..........................................

Amžius (age)

..........................................

..........................................

Plaukai (hair)

..........................................

..........................................

3

Baikite sakinius. Complete the sentences.

1. Tado kaimynė yra vyresnė ir (aukšta) ........................................... negu mergaitė iš sodo. Ji yra (tamsi) ........................................... negu sodininkė. 2. Mergaitė iš dvaro yra (jauna) ......................................... negu kaimynė. Ji yra (šviesi) ........................................ negu ši moteris. 3. Jos abi yra labai (graži) ........................................... .

81


TA D A S Y R A J A C K A U S S Ū N U S

6

Įrašykite tinkamas žodžių formas: Fill in the gaps with the appropriate forms of the word:

Tadas, Tadą, Tado; Teisėjas, Teisėją; Jackus, Jackaus. Soplicų šeimoje buvo du broliai: (kas?) ...................................................... ir (kas?) ....................................................... . (Kas?) ....................................................... turėjo (ką?) sūnų .................................................. . (Kieno?) ................................................ tėvas dingo. Niekas neranda (ko?) ............................................. . Dabar (kas?) ............................................... gyvena pas dėdę (ką?) .............................................. . Dėdė (kas?) ........................................... nori, kad brolio sūnus (kas?) ........................................... vestų žmoną.

7

O dabar apie tave. Now about you.

1.

Kuo tu norėjai būti?

2. Ko norėjo tavo tėvai? Koks buvo jų planas tau? 3. Kokie tavo planai? Kur norėtum gyventi, ką dirbti?

88


17 dalis PART 17

Moteris kalba prancūziškai The Woman Is Talking in French ŽODYNAS

PRE-LISTENING VOCABULARY

protingas – clever pradeda – starts dailę – art nelabai ką žino does not know much keičia temą – changes the topic

89


SĖKMINGAS ŠŪVIS

4

Raskite žodį, kuris netinka šiai grupei. Find the word that is not related to the group.

Šunys: bėga (bėgo), šauna (šovė), ieško (ieškojo), randa (rado), loja (lojo).

5

Įrašykite tinkamus žodžius: Fill in the gaps with the suitable words:

ar, bet koks, dar nieko, jau, štai, tai, taip. Pirmas medžiotojas: Na ................................ medžioklė ................................ prasideda. Antras medžiotojas: Ar matai žvėrį? Pirmas medžiotojas: Ne, ........................................... nematau. Antras medžiotojas: ........................................... čia triukšmas? Pirmas medžiotojas: ........................................... šunys garsiai loja. Antras medžiotojas:. ........................................... jie rado žvėrį? Pirmas medžiotojas: ..........................................., šunys rado lokį.

6

Įrašykite tinkamus žodžius: Fill in the gaps with the suitable words:

esu, nematau, bėgu, ieškau, radau. Šuo: „Valio! Aš jau ........................................... laisvas. Medžioklė jau prasideda. Aš ... ........................................ į mišką ieškoti žvėries. Aš visur ........................................... žvėries, bet nieko nerandu. Nieko ........................................... . Visi šunys loja ir loja. Koks triukšmas! Valio! Jau matau žvėrį. Aš ........................................... lokį! Valio!“

7

O dabar apie tave. Now about you.

1. Ko tu dažnai ieškai (kambaryje, darbe, internete...)? 2. Ką tu šiandien radai (namie, darbe, internete...)? 3. Ar tu šiandien esi linksmas (linksma) ar liūdnas (liūdna)? Kodėl? 140


27 dalis PART 27

Telimena medžioja du kiškius Telimena is Hunting Two Hares ŽODYNAS

PRE-LISTENING VOCABULARY

vienu metu dviejų kiškių nenušausi – you will not shoot two hares at the same time (you will not kill two birds with one stone) aukštos kilmės – from high standing family pirmoji meilė – his first love ištekėsiu už vyro – I will marry a man

141


TADAS FALLS IN LOVE is based on a well-known captivating story with easy activities for comprehension practice. This book uses a new learning methodology created by the author of the bestseller ‘Easy Lithuanian, Beginners Book’.

WITH THIS AUDIOBOOK YOU CAN: Learn Lithuanian faster and more naturally Hear every day words pronounced clearly Expand your vocabulary in real-life situations Perfect your pronunciation and grammar Impress your Lithuanian friends and family

Download the MP3 AUDIO at

www.EASYLITHUANIAN.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.