Центар за развој на Источен плански регион

Shtip, MK

http://www.eastregion.mk/en/about-us

http://www.eastregion.mk