Page 1

e-profit Wszystko o e-biznesie | nr 2 rok 2014

@ Temat numeru: Rozmowa z Yurim Drabentem – Facebook nie jest lekiem na całe zło

#


R E D A KC J A

E–PROFIT 2/2014 Redakcja Agnieszka Meller Redaktor naczelna e-mail eprofit@inkubatorstarter.pl Wydawca Inkubator STARTER Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ul. Lęborska 3b 80-386 Gdańsk NIP: 583-290-74-40 e-mail eprofit@inkubatorstarter.pl tel. 58 731 65 65 www.inkubatorstarter.pl Facebook.com/inkubatorstarter Twitter.com/inkubatorstart Blog.inkubatorstarter.pl Jak dojechać? Google Maps http://goo.gl/maps/PfwPO Projekt makiety, okładki oraz skład magazynu

Engram www.studioengram.pl

2

e-profit


W S T ĘP N I A K

Społeczności i ekonomia wdzięczności Luty to był bardzo społeczny miesiąc, Social Media Weekend, Social Media Show, Social Media Convent, Blog Roku, Share Week. Dużo branżowych działań skumulowanych w tym samym czasie. Marzec aż tak uspołeczniony nie będzie, ale zupełnie uciec od tematu się nie da. W końcu media społecznościowe wywalczyły sobie pozycję w branży i nie ma co udawać, że jest inaczej. Agnieszka Meller W marcowym e-proficie też takiego ryzyka nie podejmujemy, dla-

Obok inspirowania i szukania trendów gratulujemy. Komu? Zwy-

tego do udzielenia nam Wywiadu numeru zaprosiliśmy Yuriego

cięzcom konkursu TechCruncha, który już po raz siódmy przyznał

Drabenta, który w roku świętowania 10-lecia Facebooka jasno

swoje nagrody najbardziej obiecującym startupom działającym

mówi, że ta platforma to nie jest lek na całe zło. Dodatkowo

w branży nowych technologii. Ale też sobie, choć może to mało

w jednym z felietonów przygotowanym z tej samej okazji, dość

skromne. Starter obchodził w styczniu drugie urodziny. Zebrało

przekornie pytamy, w którym kierunku Facebook będzie się jeszcze

nam się więc trochę na podsumowania, które bez zbędnego krygo-

zmieniał. Wydaje się, że wciąż to, co mamy teraz, nie jest wersją

wania pokazują, że to, co w Gdańsku się dzieje, ma sens. A przecież

finalną.

najważniejsze jest, żeby pytanie po co? nie było pozostawione bez odpowiedzi.

Co jeszcze oprócz e-socjalu? E-handel, którego siła rośnie. Może obiektywnie patrząc, przekroczenie 5% w sprzedaży detalicznej

W cyklu Z naszej perspektywy z zazdrością patrzymy na Wielką Bry-

nie wydaje się sukcesem gigantycznym, ale to stały trend, który

tanię, w której rok 2014 ogłoszono rokiem kodowania. Z pozoru to

sprawi, że elektroniczny handel ma przed sobą raczej świetlane

temat niebiznesowy, ale przecież to właśnie biznes coraz bardziej

lata. W temacie e-biznesu szukamy również odpowiedzi na pytanie,

i częściej będzie potrzebował ludzi, którzy rozumieją, jak myśli

czy małe firmy powinny „robić PR”, czy mogą to sobie odpuścić.

komputer. Niewiele firm będzie w stanie tworzyć swoje produkty

Patrzymy także, które narzędzia e-marketingu w 2013 r. były naj-

i je sprawnie rozwijać, wygrywając z konkurencją bez takich

skuteczniejsze. Temat PR-u u mikrofirm chcemy kontynuować, stąd

kompetencji w zespole. Uczmy się zatem od tych, którzy trendy

na koniec felietonu Pawła Lipca pytamy czytelników, co ich najbar-

dostrzegli szybciej. Patrzymy za granice, ale też na świat startupów.

dziej interesuje, a tym samym do czego warto wrócić już w kwietniu.

Po co? Szukając wyróżnika, który sprawi, że to do Polski będą

Z kolei w kontekście sprzedaży siebie (selfsprzedaży chciałoby się

przybywać co roku nie tylko najbardziej innowacyjne i najfajniejsze

rzec), czyli tak pożądanego dobrego wrażenia, analizujemy efekt

(przyznajemy, że o tym marzymy) projekty, lecz także największe

kameleona, czy i jak działa, a także szukamy odpowiedzi na pytanie

(realnie największe) nazwiska ze świata inwestorów. Liczymy, że

o rolę doświadczeń klienta w sukcesie firmy, czyli faktycznie sprze-

taka rola przypadnie infoShare, bezpłatnej konferencji dotyczącej

daży. Niezależnie bowiem od deklarowanych celów biznesowych,

IT i nowych mediów. Majowa – ósma edycja dedykuje startupom

tak naprawdę zawsze chodzi o to, żeby sprzedawać, jak najwięcej

(nie ma co ukrywać, że opartych w dużej mierze na kodowaniu wła-

(a czasem też jak najdrożej). Wyniki zadziwiają, bo na rynku bardzo

śnie) całą strefę, a nie jedynie kilka wystąpień.

podobnych ofert, tylko 44% respondentów (głównie mikrofirm) uznało wagę unikalnych doświadczeń swoich klientów. Pozostając

Na koniec sprawdzamy, czym jest ekonomia wdzięczności, czy

w temacie e-sprzedaży, przyglądamy się też crowdfundingowi, nie

przekłada się na zysk biznesowy, a także na ile w Polsce ma szansę

tak nowemu, ale jednak w Polsce niezbyt powszechnemu narzędziu

na sukces (wiemy przecież, jacy dla siebie nawzajem jesteśmy).

gromadzenia środków na realizację swoich pomysłów (czasem dość szalonych i bardzo innowacyjnych).

Miłej lektury!

e-profit

3


SPIS TREŚCI

Spis treści

Z NASZEJ PERSPEKTYWY 16–18 Programowanie dla każdego CIEKAWOSTKI Z SIECI 19 12–15 FELIETON

miliardy? E-handel rośnie w siłę

21–22

9–11 Czy e-sklepy powinny ,,robić PR”?

4

20 infoShare otwiera się na startupy

6–8 10 lat minęło... jak jeden dzień

Wydarzyło się przez 2 lata

Czy mikrofirmy sięgną po unijne

Polski startup doceniony przez TechCrunch

e-profit

Biznesowy kameleon


SPIS TREŚCI

RYNKOWE TRENDY 28–31 Jak być skutecznym w e-marketingu? 32–33 LinkedIn ważniejszy niż CV 34–35 Potencjał polskiego crowdfunding 36 Telefonia stacjonarna reliktem przeszłości? Nic z tych rzeczy! 37–38 W Paryżu najlepsze kasztany są na TEMAT Z OKŁADKI

placu Pigalle

WARTO WIEDZIEĆ

24–27

39–41

42–45

Facebook nie jest lekiem na całe zło –

Thank You Economy – czyli ekonomia

Gospodarka oparta na doświadczeniu

46–48

Rozmowa z Yurim Drabentem

wdzięczności

a polscy przedsiębiorcy

Cukierkowa prohibicja

BEZ KRAWATA

e-profit

5


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

10 lat minęło… jak jeden dzień Marek Dornowski

6

e-profit


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

Niedawno świętowaliśmy (jeśli tak to można nazwać) 10-lecie istnienia Facebooka. To, że Facebook już dawno nie jest tym, czym był w swoich założeniach, wiemy. Warto natomiast zadać sobie pytanie, czym faktycznie jest dzisiaj, w jakim kierunku się rozwija i co z tego wynika dla naszych biznesów?

e-profit

7


F E L I E TO N | 10 L AT M I N ĘŁO . . . J A K J E D E N DZ I E Ń

Subiektywnie

łuje uśmiech na mojej twarzy.

Nie chcę pisać wyświechtanych

Owszem można całkowicie za

sloganów o tym, że żyjemy

darmo założyć profil, ale jeśli

w świecie social mediów, że

myślisz, że Facebook jest fajny,

Facebook powinien być

bo darmowy, to już w którymś

ważnym elementem w strate-

momencie możesz się lekko

giach komunikacyjnych firm

rozczarować. By była jasność,

po ostatnich zmianach w algo-

Czym zatem jest dziś Facebook po 10 latach, w którym kierunku będzie się zmieniał?

rytmie zrobienie dużego zasięgu bez promocji jest (żeby nie mówić niemożliwe) trudniejsze niż kiedyś. Facebook = udana sprzedaż

i tak dalej. Osobiście temat

mam całkowitą świadomość,

nieco mi się przejadł. Chciałbym

że nikt nie robi tego projektu

Nie, nie czepiam się tego, że Facebook (przynajmniej

natomiast podzielić się z Wami

charytatywnie. Powiem więcej

w mojej opinii) po ostatnich

kilkoma (wbrew pozorom nieko-

Facebook to dziś gigantyczna

zmianach skomercjalizował się

niecznie smutnymi) refleksjami

maszynka do zarabiania, i to

jeszcze bardziej. Ma do tego

dotyczącymi ostatnich zmian na

jest jak najbardziej okej. Warto

Facebooku. Od razu zaznaczam, że są to moje subiektywne

reklamy, określone grupy doce-

pełne prawo i jeśli to komuś nie

jednak mieć tego świado-

lowe, byś swoją stronę mógł

odpowiada, to po prostu nie

mość. W przeciwnym razie

promować (a więc za to płacić).

musi z niego korzystać. Wydaje

spostrzeżenia, których abso-

będziemy żyć w złudzeniu, że

No dobra, popromowałeś

mi się jednak, że w obecnej

lutnie nie należy traktować jako

grupa wolontariuszy poświęca

stronę, zebrałeś 10 tys. lajków

sytuacji nie ma się co obrażać,

swój czas i energię na rozwój

i żyjesz w błogiej świadomości,

tylko należy się dostosować.

pewnie sporo z Was się ze mną

komunikacji na świecie. Chce

że to, co napiszesz, dotrze

Musimy zrozumieć, że Face-

nie zgodzi. Ale jeśli wywołam

zarabiać na dużych klientach,

do 10 tys. Twoich fanów? Nic

book coraz mniej staje się

tym tekstem dyskusję lub

a nie na hobbystach pragnących

bardziej mylnego… No chyba,

narzędziem do komunikacji, za

sprawię, że przez moment się

dzielić się na Facebooku swoją

że wszyscy Twoi fani zazna-

to coraz lepiej radzi sobie w…

nad tym zastanowicie, to i tak

pasją zbierania znaczków.

czyli w swoich ustawieniach, że

sprzedaży. Owszem potrzebny

życzą sobie widzieć wszystkie

jest pomysł na CTA, potrzebny

Zrób sobie promocję

Twoje wpisy. Ale się nie martw.

jest produkt skierowany do fejs-

Jeśli zakładasz stronę, przykła-

Jest na to rada. Zawsze przecież

bukowiczów, ale coraz więcej

„prawdy objawionej”. Co więcej,

będzie całkiem nieźle. Maszyna do zarabiania Zacznę od kwestii kluczowej,

dowo poświęconą miłośnikom

a więc kosztów. To jest (i zawsze

ślimaka winniczka, to nie licz, że

będzie) darmowe – czyli hasło,

Facebook za Ciebie poinfor-

możesz dany post popromować – i to zarówno wśród własnych fanów, ich znajomych, jak

osób z dużych firm potwierdza, że konwersja sprzedaży z działań na Facebooku pozy-

które możemy przeczytać na

muje wszystkich, których temat

i w dowolnie stworzonej grupie

tywnie ich zaskakuje.

głównej stronie przed zalogo-

może zainteresować. To tak

docelowej. W sumie to nic

Czym zatem jest dziś Face-

waniem coraz częściej wywo-

nie działa. Po to są stworzone

nowego. No może poza tym, że

book po 10 latach, w którym kierunku będzie się zmieniał? Czy nadal jest jeszcze medium społecznościowym, czy może raczej bliżej mu do wyrafinowanego i skomplikowanego algorytmicznie narzędzia, któremu zależy nie tylko na Twoim czasie, lecz także na Twoich pieniądzach? Odpowiedzcie sobie sami.

8

e-profit


F E L I E TO N | C Z Y E - S K L EP Y P O W I N N Y , , R O B I Ć P R ’ ’ ?

Czy e-sklepy powinny „robić PR”? Są takie usługi jak badania konsumenta, dogłębne badania marketingowe czy usługi public relations, co do których panuje przekonanie, że korzystają z nich tylko duże podmioty. Mniejsi przedsiębiorcy często twierdzą, że przy małej skali to przecież nie ma sensu. Dlaczego? Paweł Lipiec | autor@prosument.es

Przyciąganie do produktu

After all, your company doesn’t

Małe e-sklepy komunikację

define customer experience. Cus-

z klientem często ograniczają

tomers do. Customer experience

jedynie do informowania

is based on how your customers

o stanie zamówienia lub mailin-

perceive your organization and

gach o nowych promocjach.

how well you meet their needs

Oczywiście wszystkie dzia-

when they interact with, hear

łania marketingowe są ważne,

about, and do business with your

ponieważ przyciągają klienta

company.

na stronę produktu i wpły-

Michael Hinshaw, Smart Customers,

wają bezpośrednio na podjęcie

Stupid Companies: Why Only Intelligent

decyzji zakupowej.

Companies Will Thrive, and How To Be

Są to jednak działania doraźne,

One of Them

Nawet jeśli rewelacyjna obsługa buduje lojalność klienta, nadal informacja o istnieniu sklepu nie dociera poza grono klientów. Kluczem jest rozpoznawalność marki

tu i teraz. Nawet jeśli rewelacyjna obsługa buduje lojal-

3 aktywności

ność klienta, nadal informacja

Małe e-biznesy nie budują

o istnieniu sklepu nie dociera

najczęściej tej rozpoznawal-

poza grono klientów. Kluczem

ności. Zapominając, że proste

jest rozpoznawalność marki.

działania content marketin-

Nie muszę być klientem wiel-

gowe mogą świetnie budować

kich sieci hipermarketów, aby

wizerunek firmy. Na początek

wiedzieć, że istnieją i że w razie

polecałbym sprawdzić i przete-

potrzeby zawsze mogę zrobić

stować 3 podstawowe aktyw-

tam zakupy.

ności. Wybrać tę, która najlepiej

e-profit

9


F E L I E TO N | C Z Y E - S K L EP Y P O W I N N Y , , R O B I Ć P R ’ ’ ?

pasuje do specyfiki danego biznesu i z którą najlepiej czuje się sam przedsiębiorca:

1. Tworzenie własnych treści eksperckich Tak, nawet przez prowadzenie własnego bloga. Sprzedajesz kawę, pisz o kawie, sprzedajesz koszulki, pisz o modzie… pomysłów jest ogrom. Jeśli możesz się pochwalić jakimś zestawieniem, danymi, czymś co da się nazwać raportem – śmiało publikuj. Takie rzeczy lubią

Sprzedajesz kawę, pisz o kawie, sprzedajesz koszulki, pisz o modzie… pomysłów jest ogrom. Jeśli możesz się pochwalić jakimś zestawieniem, danymi, czymś co da się nazwać raportem – śmiało publikuj

nie tylko czytelnicy, lecz także media. Wystarczy pomyśleć, czym możesz się pochwalić.

2. Obecność w mediach

tworzenie odpowiedniego wizerunku sklepu oraz budowanie

Nie myślę tu o wykupywaniu

bazy nowych klientów.

reklamy, bo to akurat nie

Budowanie rozpoznawalności

zawsze działa tak, jakbyśmy

marki to również zwiększanie

sobie tego życzyli, a kosztuje

ilości tzw. touchpointów, czyli

niemało. Zdecydowanie bar-

punktów styku konsumenta

dziej polecam przygotowanie

z marką. Im więcej takich „styków”,

ciekawego materiału, który

im częściej potencjalny klient spo-

mógłby zainteresować dzien-

tyka się z marką (ale nie jest przez

nikarza lub „pozycjonowanie

nią atakowany), tym lepiej.

eksperckie”. To drugie wymaga jednak wsparcia agencji PR lub

PS

co najmniej kilku znajomych

Jeśli poruszone tematy zain-

dziennikarzy.

teresowały Państwa, proszę

3. Praca z ambasadorami

z nich Szanowni Czytelnicy

marki

chcieliby rozwinąć.

To już „wyższa szkoła jazdy”, ponieważ poza dokładnym określeniem istniejących lub potencjalnych ambasadorów marki trzeba jeszcze wiedzieć, jakie działania podjąć. Nie jest to takie oczywiste, ponieważ wcale nie chodzi tu o nadmiernie eksploatowane – zupełnie zresztą bez zrozumienia sensu takiego działania – wysyłanie gratisów i gadżetów. Celem powinno być raczej stałe współdziałanie, które pozwoliłoby na

10

o kontakt i informację, który

e-profit


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

e-profit

11


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

12

e-profit


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

1. Czy mikrofirmy sięgną po unijne miliardy? 2. E-handel rośnie w siłę 3. Idziemy w kierunki mobilne 4. Polski startup doceniony przez TechCrunch

e-profit

13


C I EK AW O S T K I Z S I EC I

Czy mikrofirmy sięgną po unijne miliardy? Alicja Zbytniewska

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na lata 2014–2020. Zaledwie jednak 14% deklaruje gotowość skorzystania ze wsparcia – tak wykazały

TAK

wyniki badania Instytutu Badań

NIE WIEM

i Analiz oraz p ortalu Firmy.net. Wykorzystanie środków struk-

13,7%

turalnych z Unii Europejskiej stanowi szansę finansowania rozwoju przedsiębiorstw. W latach

17,8%

2007–2013 aktywność przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków finansowych z tego źródła była

NIE

stosunkowo niska.

68,5%

Najliczniejszą grupą są przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z dofinansowania na rozwój –82,76%, wykorzystało tę formę wsparcia zaledwie 17,24% przedsiębiorstw. Cele finansowania

wania takich działań niż gotowość

Jaki będzie ten rok dla handlu

Przyczyny nieaplikowania

W przypadku najliczniejszej grupy

skorzystania ze wsparcia – 13,7%.

internetowego?

W drugim już badaniu nastrojów

przedsiębiorców, którzy pozyski-

Cele, na jakie przedsiębiorstwa pla-

Rok 2014 powinien przynieść

gospodarczych wśród MŚP

wali środki w latach 2007–2013,

nują pozyskać środki związane są

wyraźny wzrost handlu inter-

zapytaliśmy o przyczyny niskiej

uzyskane wsparcie przyczyniło

przede wszystkim z modernizacją

netowego – tempo rozwoju

aktywności aplikowania o dotacje.

się do założenia i rozwoju działal-

i restrukturyzacją przedsiębiorstw

prawdopodobnie nadal będzie

Przedsiębiorcy wskazywali przede

ności gospodarczej. Pozyskane

oraz ze zwiększeniem poziomu

dwucyfrowe. Jak wynika z naj-

wszystkim brak poczucia takiej

środki przedsiębiorstwa przezna-

zatrudnienia.

nowszego raportu nt. e-com-

potrzeby. Wskazuje to na słabe

czały również na rozwój zasobów

zorientowanie w możliwościach,

materialnych i niematerialnych,

jakie są szansą na rozwój ich firm.

w tym zakup środków trwałych

E-handel rośnie w siłę

Money.pl), w ubiegłym roku rynek

Przedsiębiorców zniechęca również

oraz podniesienie kompetencji

Informacja prasowa

ten osiągnął w Polsce wartość

biurokracja oraz brak wiary w moż-

zawodowych pracowników.

E-handel to wciąż jedna z najlepiej

ok. 26 mld zł (co stanowi wzrost

rozwijających się gałęzi polskiej

o 4,5 mld zł rok do roku). W tym

liwość uzyskania wsparcia. Słaba

merce przygotowanego przez zespół Interaktywnie.com (grupa

informacja o unijnych środkach

Planowana aktywność w latach

gospodarki. Szacuje się, że w 2014

roku można się więc spodziewać

i niski poziom zaufania do instytucji

2014–2020

r. udział e-commerce w całym

wzrostu ponad poziom 30 mld zł.

nimi dysponujących – to najważ-

Trudno określić, jaka będzie aktyw-

handlu detalicznym z pewnością

W ciągu ostatnich 3 lat udział

niejsze wyzwania dla urzędników na

ność przedsiębiorców w zakresie

przekroczy poziom 5%. Dostoso-

e-handlu systematycznie rósł

najbliższe lata finansowania.

pozyskiwania środków z UE.

wywanie kanałów do urządzeń

z ok. 2–3 do niemal 5%. Nie jest to

Problemy z przygotowaniem

Najliczniejsza grupa – 68,5% przed-

mobilnych oraz dalsza specjalizacja

jednak szczyt możliwości, jakiego

dokumentacji oraz brak środków na

siębiorców nie potrafiła określić,

w określonych kategoriach towarów

możemy się spodziewać. Dla

wkład własny to kolejne przyczyny

czy będzie aplikować o uzyskanie

i usług – to trendy, które będą w naj-

porównania, w Wielkiej Brytanii

wsparcia. Pozostali – 17,8% czę-

bliższych latach dominować.

odsetek ten wynosi aktualnie

wskazywane przez ankietowanych.

ściej deklarowali brak podejmo-

14

mniej więcej 15%. Nie widać

e-profit


CI EK AW O S T K I Z S I EC I

powodów, dla których w naj-

sobą dobre perspektywy rozwoju.

większą rolę odgrywa content

bliższych latach nie mielibyśmy

W porównaniu z poprzednią pro-

marketing.

– nawigacja społecznościowa. W najważniejszej kategorii

zbliżyć się do tej liczby.

gnozą, kiedy Interaktywnie.com

Obecnie transakcje przepro-

konkursu „Overall Best Startup”

Już dziś jesteśmy świadkami tego,

pytało ekspertów o to, jaką wartość

wadzane za pośrednictwem

wygrał serwis crowdfundingowy

że coraz większe marki wzmac-

osiągnie rynek e-commerce w 2013

urządzeń mobilnych stanowią ok.

Kickstarter.

niają kanały sprzedaży interne-

roku – najnowsza ankieta przynosi

10–15% rynku e-commerce. Zda-

towej. Całkiem niedawno w tym

bardziej optymistyczne szacunki.

niem zdecydowanej większości

– Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i gratulujemy wszystkim

właśnie kierunku poszły np. sieci

Specjaliści wskazują też, co będzie

ekspertów, poziom ten będzie

zwycięzcom. Szczególnie cieszy

RTV EURO AGD i Media Markt.

głównym czynnikiem stymulującym

w kolejnych latach stale wzrastać,

nas fakt, że wiele z nagrodzonych

Taki trend dotyczyć ma przede

rozwój branży. Najczęściej wymie-

szczególnie że rośnie liczba użyt-

przez TechCrunch przedsięwzięć to

wszystkim handlu odzieżą i obu-

nianym jest m-commerce, czyli

kowników smartfonów i tabletów,

serwisy działające na fundamencie

wiem, artykułami spożywczymi

mobilny kanał – czytamy w raporcie

a sklepy zaczęły dostosowywać

społecznościowym. Pokazuje to,

oraz sportowymi.

Interaktywnie.com.

się do wymagań mobilnego świata.

jak duży potencjał leży w usługach

Przyszłe lata przynieść mają też

Wszystko wskazuje zatem na to,

opartych na tym, co mogą sobie

Idziemy w kierunku mobile

umocnienie rynkowej pozycji

że bieżący rok będzie kolejnym

wzajemnie zaoferować użytkownicy.

W czasie kilku najbliższych lat coraz

e-sklepów skoncentrowanych na

rokiem ekspansji mobile.

Na tej wspólnej wymianie opiera się

większą rolę odgrywać będzie

dokładnie wyselekcjonowanych

właśnie sukces serwisu BlaBlaCar

sprzedaż za pośrednictwem urzą-

kategoriach towarów i usług.

w całej Europie – mówi Michał

dzeń mobilnych, głównie smart-

Jak wynika z zebranych przez

Polski startup doceniony przez

Pawelec z zespołu prowadzącego

fonów i tabletów. To dość oczywiste,

Interaktywnie.com opinii eks-

TechCrunch

polską wersję BlaBlaCar.

biorąc pod uwagę fakt, że obecnie

pertów, sklepy specjalistyczne

Informacja prasowa

Serwis TechCrunch po raz siódmy

95% oferty głównych operatorów

często prowadzone są przez ludzi

BlaBlaCar – serwis wspólnych

przyznał swoje nagrody najbar-

stanowią smartfony. Przewidy-

z dużą wiedzą i zaangażowaniem.

przejazdów – zdobył drugie

dziej obiecującym startupom

wane jest też dalsze wzmocnienie

Część takich stron to już nie tylko

miejsce w kategorii The Best

działającym w branży nowych

pozycji sklepów specjalizujących

sklepy, lecz także „nieocenione

International StartUp w konkursie

technologii.

się w sprzedaży ściśle określonych

źródła wiedzy”, pełne eksperckich

Crunchies organizowanym przez

kategorii produktów.

artykułów, poradników i innych

serwis TechCrunch. W tej kate-

Elektroniczny handel ma przed

tego rodzaju materiałów. Coraz

gorii zwyciężyła aplikacja Waze

e-profit

15


Programowanie dla kaĹźdego

Opracowanie Starter

16

e-profit


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

W wielkiej Brytanii bieżący rok jest rokiem… programowania. Tej sztuki już od września będą się uczyć dzieci w przedszkolu. Czy to oznacza, że w przyszłości każda praca związana będzie z programowaniem? Absolutnie nie, ale z pewnością świat zmienia się tak szybko, że musimy nauczyć nasze dzieci patrzeć na niego z zupełnie innej niż dotychczas perspektywy.

e-profit

17


Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | P R O G R A M O WA N I E D L A K A Ż D EG O

Technologie

do indywidualnego klienta – te

rynkowych to nie byłby wcale

gospodarki opartej na wiedzy,

Już dziś nie trzeba nawet

wszystkie technologie są już

taki głupi pomysł), ale zaszcze-

warto wziąć z nich przykład,

zakładać technologicznego

obecne i dostępne. Być może

pienie w nowych pokoleniach

zwłaszcza że w obszarze pro-

startupu czy pracować

jeszcze dziś ze względu na

„myślenia komputerowego”.

gramowania mamy na swoim

w branży IT, by wiedzieć, że

koszty nie są powszechnie

Gdy przeczytaliśmy artykuł

koncie sporo międzynarodo-

żyjemy w zdigitalizowanym

stosowane, ale to tylko kwestia

opisujący projekt Year of Code,

wych sukcesów.

świecie. Przykłady? Twój

czasu. Co z tego wynika? Mia-

poczuliśmy pewną zazdrość.

telefon to w rzeczywistości

nowicie to, że język programo-

Taką pozytywną, ale jednak.

mały komputerek z tysiącami

wania, język software to „łacina”

Nie dziwi, że chcielibyśmy

różnych aplikacji do ściągnięcia.

XXI wieku. Nie chodzi teraz o to,

w ogólnoświatowym systemie

Telewizja coraz częściej dostar-

by całość kształcenia ukierun-

podziału pracy awansować

czana jest przez internet, nie

kować na programowanie, ale

do wyższej ligi. Tam, gdzie jest

kupujemy więcej map, bo uży-

umiejętność podstaw progra-

inspiracja i postęp. Tam, gdzie

wamy systemu GPS i nawigacji.

mowania w najbliższym czasie

się tworzy i planuje, a nie tylko

Zakupy coraz częściej robimy

będzie tak samo istotna jak

mechanicznie wciela w życie

online. Nie ma się co łudzić, ten

umiejętność pisania. Brytyj-

wypracowane gdzie indziej

trend będzie się pogłębiał.

czycy, promując i wyjaśniając,

technologie.

czym ma być Year of Code, Kodowanie w szkołach?

deklarują, że ich celem nie jest

W Wielkiej Brytanii postęp

Techniki inteligentnego domu,

masowa produkcja inżynierów

definiują jako dopasowanie

witryny dopasowujące reklamy

(choć w naszych warunkach

systemu edukacji do wymogów

18

e-profit


Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | W Y D A R Z Y ŁO S I Ę P R Z E Z 2 L ATA

Wydarzyło się przez 2 lata Po dokonaniach Zbigniewa Bródki w Soczi po sieci krążył dowcip: Co ciekawego można zrobić w 0,003 sekundy? Zdobyć medal olimpijski. My również przy okazji drugich urodzin Startera zadaliśmy sobie pytanie, co udało nam się zrobić w ciągu 2 lat. Co prawda na naszej liście nie znaleźliśmy złotego medalu olimpijskiego, ale to tylko dlatego, że póki co wspieranie przedsiębiorczości nie jest jeszcze dyscypliną olimpijską. A szkoda, bo mówiąc nieskromnie, mielibyśmy całkiem realne szanse.

Opracowanie: Starter

Miejsce dla firm

które uczestniczyły w naszych

naszej stronie internetowej

W ciągu 2 lat skupiliśmy w Star-

projektach.

www.inkubatorstarter.pl nie

terze ponad 150 firm, które

Zdajemy sobie jednak sprawę,

są jedynie pustymi frazesami.

łącznie zatrudniają ponad 1000

że w biznesie liczy się nie tylko

Skoro tyle osób już skorzystało

osób. To 20% tego, co zatrudnia

pomysł i wiedza, lecz także

z naszej oferty i nadal, wpisując

u siebie Grupa Kapitałowa

– a może przede wszystkim –

w wyszukiwarkę „Inkubator

LOTOS. Starter nie jest jednak

kontakty. Nie sposób ogarnąć,

Starter”, na pierwszym miejscu

typową firmą. Znaczna część

ile nowych kontaktów bizne-

(zamiast lamentów i komen-

naszej działalności nastawiona

sowych zostało nawiązanych

tarzy pod naszym adresem)

jest na lokalną społeczność,

na ponad 50 wydarzeniach

pojawia się po prostu nasza

a zwłaszcza młodych. Przez

networkingowych, które zorga-

strona – to oznaczać może tylko

ostatnie 2 lata wsparliśmy

nizowaliśmy. Jeśli ich uczest-

jedno: warto startować i roz-

ponad 2000 dzieci i młodzieży.

ników dodamy do liczby uczest-

wijać się razem z nami. Zresztą

Zorganizowaliśmy też ponad

ników wydarzeń o charakterze

nie wierz nam na słowo. Sam się

30 różnego rodzaju warsztatów

merytorycznym, to okaże się, że

przekonaj. Czekamy na Ciebie.

i wydarzeń.

w ciągu 2 lat w gościnnych bra-

Gdy mówimy o budowaniu

mach Startera zawitało ponad

społeczeństwa opartego na

10 tys. ludzi.

Przez ostatnie 2 lata wsparliśmy ponad 2000 dzieci i młodzieży. Zorganizowaliśmy też ponad 30 różnego rodzaju warsztatów i wydarzeń

wiedzy i dzieleniu się nią, to możecie nam wierzyć – wiemy,

Dołącz do nas!

o czym mówimy. Współpracuje

Dlaczego o tym piszemy? Czy

z nami ponad 50 mentorów

chcemy podbudować swoje

o różnych specjalizacjach.

ego? Bynajmniej. Dzielimy

Dotychczas podzielili się swoją

się z Wami tymi liczbami, by

wiedzą z ponad 6 tys. osób,

pokazać, że treści zawarte na

e-profit

19


Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | I N F O S H A R E OT W I ER A S I Ę N A S TA R T U P Y !

infoShare otwiera się na startupy! Od 7 lat w maju do Gdańska przyjeżdżają eksperci pasjonujący się nowymi technologiami. Niezmiennie powodem jest konferencja infoShare. Niesamowici prelegenci, wspaniała atmosfera, niezliczona ilość wiedzy i nowych kontaktów. W tym roku infoShare otwiera się szczególnie na startupy. Opracowanie Starter

Konkurs na produkt

Strefa dla Startupów to kon-

zaprezentują swoje produkty

tatach i spotkaniach z inwe-

Wspólnie z gdańskim

kurs na biznesowo najlepszy

przed liczącą prawie 3 tys. osób

storami, a także na feedback od

Starterem organizatorzy

produkt (Startup Contest),

widownią, tyle samo osób ma

doświadczonych ekspertów

stworzą dedykowaną im:

szansa na spotkania z inwesto-

szansę sprawdzić je w dedyko-

z Polski i Europy. Udział w kon-

infoShare Startup Zone. To

rami w formie modnego dziś

wanej strefie wystawienniczej.

kursie, jako mentorzy i jurorzy

unikalna szansa dla star-

speed datingu i prezentację

W ramach konkursu uczest-

potwierdzili nam już goście

tupów z Polski oraz Europy, by

swojego projektu szerokiej

nicy mają szansę nie tylko na

z Wielkiej Brytanii i Niemiec.

zaprezentować swój pomysł

publiczności podczas Startup

zdobycie nagród, ale przede

Konkurs Startup Contest orga-

na niespotykaną dotąd skalę.

Expo. Finaliści Startup Contest

wszystkim na udział w warsz-

nizujemy po raz trzeci, jednak pierwszy raz na taką skalę. Do udziału zapraszamy innowacyjnych przedsiębiorców z Polski oraz całej Europy na początkowym etapie rozwoju pomysłu, jednak posiadających co najmniej wersję demo lub działający prototyp. Organizacja konkursu wspólnie z konferencją infoShare, sprawia, że oprócz nagród finaliści otrzymają wyjątkową szansę na zaprezentowanie pomysłu podczas największej konferencji w Polsce – mówi Anna Osińska z gdańskiego Startera. Udział w infoShare Startup Zone jest bezpłatny, szczegóły dostępne na stronie: www.infoshare.pl. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca!

20

e-profit


Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | B IZ N E S O W Y K A M E L EO N

Biznesowy kameleon Odbywamy spotkania z prezesami największych spółek, staramy się o nowego inwestora czy szukamy pracy, w każdym z tych przypadków zależy nam na dobrym wrażeniu. Dbamy o wyprasowaną koszulę, powalającą na kolana prezentację, paczkę miętówek, ale jest coś jeszcze, na co warto zwrócić uwagę – mowę ciała i zachowanie podczas owego spotkania. Piotr Marszałkowski

Na wielu szkoleniach przewija się

ciała są jakby swoim odbiciem.

W pierwszym eksperymencie

jedna technika – dopasowanie.

A wynika to z dobrego kontaktu

postanowili nagrać badanych,

Trenerzy NLP nazywali to miro-

między osobami. Ten efekt nie

kiedy opowiadali dowcip.

ringiem, specjaliści od mowy ciała

zachodzi tylko między parami, ale

A następnie poprosili ich, by

socjalną mimikrą, a psycholo-

również w grupach. Warto wyko-

wybrali 4 dowolne ekspresje

gowie efektem kameleona.

rzystywać tę technikę podczas

mimiczne i je naśladowali. Gdy

Efekt kameleona – polega na

wszelakich sytuacji relacyjnych

byli już gotowi i mieli na twarzy

dopasowaniu ciała oraz lin-

– od sprzedaży aż po poznanie

daną ekspresję mimiczną, naci-

gwistyki do rozmówcy. Czyli

rodziców nowej dziewczyny.

skali guzik myszy, co powodo-

obserwujemy ułożenie dłoni, kąt

wało uruchomienie migawki

nachylenia pleców oraz ułożenie

Co o tym fenomenie mówią

aparatu, który natychmiast

ciała w przestrzeni i staramy się

naukowcy?

przesyłał zdjęcie do komputera,

do niego z grubsza dopasować.

Efekt kameleona jest potwier-

by za pomocą oprogramowania

Dlaczego z grubsza? Bo dokładne

dzoną naukowo społeczną

porównywać jakość odwzoro-

odwzorowanie jest mało natu-

umiejętnością. Richard Cook

wania danej ekspresji.

ralne. Ponadto, warto zwrócić

z City University London, Alan

W kolejnym eksperymencie

uwagę na przyzwyczajenia języ-

Johnston z University College

chcieli sprawdzić, jaka metoda

kowe oraz prędkość mówienia, by

London oraz Cecilia Heyes

pozwoli ich dowcipnym kró-

się do nich dopasować.

z University of Oxford postano-

liczkom doświadczalnym,

wili przyjrzeć się efektowi kame-

podnieść ich umiejętności

Dlaczego warto stosować tech-

leona z perspektywy naszych

w zakresie odwzorowania eks-

nikę kameleona?

ekspresji mimicznych. Czyli

presji. Dlatego też podzielili ich

Przede wszystkim dopasowanie

dopasowania naszego wyrazu

na 2 grupy. Pierwsza otrzymała

do zachowania drugiej osoby

twarzy do wyrazu twarzy roz-

kamerę, która pokazywała ich

pozwala szybciej budować dobry

mówcy. Zaplanowali i przepro-

lustrzane odbicie, tak by mogli

kontakt, tak zwane behawioralne

wadzili 2 badania mające na

sami ocenić, czy ich wyraz

pozory przyjaźni. Gdy przyjrzysz

celu zbadać, jak najefektywniej

twarzy jest podobny do tego

się parze kochanków, dobrych

uczyć się przybierać ekspresje

z nagrania wideo. Za to druga,

przyjaciół, dostrzeżesz, że ich

mimiczne drugiej osoby.

miała tylko polegać na własnych

e-profit

21


Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | B IZ N E S O W Y K A M E L EO N

zmysłach. Zadanie to przepro-

korygować wygląd za pomocą

rzystwie lustra, to pozwoli pod-

Źródło: Association for Psycholo-

wadzono kilkukrotnie, by zaob-

kamery (lustra). Za to u osób,

nieść nasze społeczne umie-

gical Science. „Monkey see, monkey

serwować potencjalny przyrost

którym pozostawiono jedynie

jętności dopasowania. A dzięki

do: Visual feedback is necessary

umiejętności.

własne odczucia, umiejętności

temu nasz wpływ na ludzi, na

for imitating facial expressions.”

ulegały pogorszeniu.

których nam zależy, będzie

ScienceDaily, 27 Dec. 2012. Web.

skuteczniejszy. Jest to istotna

11 Aug. 2013.

Finał – kto jest lepszy? Jak się okazało, zauważono

Podsumowując, warto naśla-

technika w arsenale każdego,

znaczący przyrost umiejęt-

dować ekspresje mimiczne

kto wchodzi w świat biznesu.

ności naśladowania ekspresji

np. bohaterów na ekranach

Technika skutecznych relacjach

mimicznych u osób mogących

naszych telewizorów w towa-

z otoczeniem.

22

e-profit


Facebook nie jest lekiem na całe zło

Rozmawia Marek Dornowski

24

e-profit


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

Podobno to, jak postrzegamy drugiego człowieka w dużej mierze zależy od mowy ciała i pierwszego wrażenia. Są jednak osoby, których trudno nie lubić. Ludzie zarażający wszystkich dookoła swoją pozytywną energią. Nasz dzisiejszy gość z pewnością jest jednym z nich. Swego czasu nominowany do tytułu Człowieka Roku Polskiego Internetu, człowiek i socjalny, i medialny, a może powinniśmy powiedzieć social medialny? Mamy dziś przyjemność rozmawiać z Yurim Drabentem człowiekiem, o którym można powiedzieć wiele, ale nie to, że jest szablonowy.

e-profit

25


T E M AT Z O K Ł A D K I | FA C E B O O K N I E J E S T L EK I E M N A C A Ł E ZŁO

Gdy zostałeś nominowany

Żeby nie strzelać, powiem

tach reklamowych. No i przede

YD: Absolutnie jestem przeciw-

do tytułu Człowieka Roku

brzydko, ślepakami. Istotne

wszystkim trafiać do tych ludzi,

nikiem tego, by do Facebooka

Polskiego Internetu, oficjalnie

jest, by wiedzieć, co chcemy

którzy chcą to usłyszeć.

podchodzić jako do jedynego

napisano, że to efekt Twojej

powiedzieć i do kogo. Najtrud-

niezwykłej skuteczności w reali-

niejsza i jednocześnie najważ-

Czy realizacja skutecznej kam-

traktować synergicznie, jako

zowaniu kampanii w mediach

niejsza rzecz to być skutecznym

panii możliwa jest wyłącznie

jeden z elementów planu komu-

społecznościowych. Chyba

w tworzeniu tego komunikatu.

wtedy, gdy mówimy o dużych

nikacji, a nie jako jedyny.

zatem nie zdziwi Cię pierwsze

Nie sztuką jest zrobić wielkie

markach, czyli budżetach

pytanie, które ciśnie nam się

fale, które usłyszy każdy.

zakładających wsparcie rów-

A podjąłbyś się wyzwania:

na język: Jak być skutecznym

Tu wystarczy, oczywiście

nież innych narzędzi online czy

Startup, który ma naprawdę

w social mediach?

spłaszczając kwestię, wstawić

nawet offline? Pytam, bo gdy

dobry jakościowo i ciekawy

jakiegoś kotka, wydać dużo

przeglądam Twoje portfolio,

produkt, ale założyło go 3

YD: (Śmiech) Pewnie gdy mnie

pieniędzy i wszyscy już się

Twojej agencji, to dominują tam

kolegów ze studiów za pieniądze

nominowali, nie wiedzieli, co

cieszą. Sztuką jest takie dopa-

raczej znane marki.

ze stypendium, więc nie ma kasy

napisać, dlatego napisali to,

sowanie naszego komunikatu,

co napisali. A na poważnie –

żeby wypływał z naszego serca,

YD: Nasza agencja pracuje

zależy od sposobu sprzedania

uważam, że podstawą jest to,

rozumianego jako serce organi-

z dużymi markami i na dużych

w social mediach?

żebyśmy jako organizacja wie-

zacji. Musi on być spójny z tym,

budżetach. Prawda jest taka,

dzieli, co mamy do powiedzenia.

co mówimy na innych forma-

że gro sukcesu to właśnie ten

YD: Pewnie, że tak. To jest chal-

budżet. Dzisiejsze social media,

lenge. Owszem, zawsze gdzieś

biorąc pod uwagę choćby tylko

pojawi się pytanie o budżet, ale

Facebook, to zupełnie inna plat-

spójrzcie na przykład NeuroOna.

forma niż jeszcze 2 lata temu.

Zbudowali produkt na tyle –

Dziś, trzeba to sobie uczciwie

nazwijmy go – sexy, że on sam

powiedzieć, trudno przebić się

się sprzedał. W 24h zebrali 100

bez pieniędzy. Przez „trudno”

tys. dol. Także dużo zależy od

mam na myśli „bardzo trudno”.

pomysłu, czasami promocja

Bez dodatkowych środków

zrobi się sama. Zdecydowanie

jesteśmy w stanie dotrzeć do

podjąłbym takie wyzwanie.

kanału komunikacji. Trzeba go

na wielką promocję. Wszystko

około 11% naszych fanów, a i to: A – teoretycznie i B –

Zostańmy jeszcze przez chwilę

pewnie już niedługo.

przy social mediach. Nie

Czy to zamyka drogę kreatyw-

żebyśmy robili kryptoreklamę

ności? Nie, bo ciągle są przecież

Twojej agencji, ale interesuje

jakieś kampanie, które się

nas rzecz, która często umyka.

przebijają. Czy jednak jest trud-

Wszyscy cieszymy się zasięgami,

niej? Tak. Bo całe to medium

lajkami, fanami itd. Ale czy masz

się zmienia i profesjonalizuje.

wyniki jakiś badań pokazujące,

A zatem czy dla małych przed-

na ile inwestycje w social media

siębiorstw jest to możliwe? Tak,

są mierzalne, jeśli chodzi o kon-

ale oczywiście przy zachowaniu

wersję? Mówiąc wprost, Twoi

skali. Facebooka nie można

klienci są Twoimi klientami, bo

traktować jako leku na całe

traktują social jako budowanie

zło. Trzeba na niego patrzeć

wizerunku, czy jako alterna-

po prostu jak na kolejny kanał

tywny kanał dojścia do klienta?

komunikacji. YD: Tak, mamy takie

26

Czy Facebook jest alternatywą np.

wewnętrzne wyniki i mogę

dla AdWordsów? To tańszy kanał.

wprost powiedzieć, że mamy

e-profit


T E M AT Z O K Ł A D K I | FA C E B O O K N I E J E S T L EK I E M N A C A Ł E Z ŁO

Dzisiejsze social media, biorąc pod uwagę choćby tylko Facebook, to zupełnie inna platforma niż jeszcze 2 lata temu. Dziś, trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, trudno przebić się bez pieniędzy

grono klientów, którzy zarabiają

Yuri z Facebooka kontra Yuri na

Upublicznienie Socializera na

na mediach społecznościo-

co dzień. Można postawić znak

pewno znacznie zwróciło uwagę

wych. Oczywiście dla niektó-

równości? Jesteś taki, jak się

na zjawisko social mediów –

rych dużych marek te działania

opisujesz?

zarówno branży reklamowej,

to głównie wizerunek, takie

jak i finansowej. To była taka,

miękkie wsparcie sprzedaży, ale

YD: Totalnie można postawić

wiesz, pochodnia niesiona na

po drugiej stronie są e-komersy,

znak równości, gdyby tak nie

czele pochodu z transparentem

gdzie wizerunek jest z kolei tylko

było, prędzej czy później to

social media. Pozwoliło to też na

pochodną, a liczy się sprzedaż.

wszystko by się… No wiecie

sprofesjonalizowanie wizerunku

Podam Ci przykład ekstremalny

(śmiech) rozsypało (śmiech).

i wejście na inny poziom rozmowy

– jeden z naszych klientów za

z rynkiem. Także z mojej per-

pomocą Facebooka zwiększył

Czytałem wywiad, w którym

spektywy jak najbardziej okej, ale

swoją sprzedaż w mediach

stwierdzasz, że nie interesujesz

o wskaźniki finansowe to pytanie

społecznosciowych… stu-

się blogosferą jako taką, że Cię

już nie do mnie.

krotnie. Ha, ha, ha, wiadomo,

to nie jara. W pełni zgadzam się

Czy czas firm budowanych

że startując z niskigo wolu-

z tym, że mówienie o blogerach

według schematu: najbliższa

menu, bo tego typu mnożniki

jako o piątej władzy jest raczej

kawiarnia Starbucks – pierwsi

widziane są tylko na początku.

zaklinaniem rzeczywistości.

klienci – coraz więcej klientów

Ale tak, wystrzeliło im. Z kolei

Mimo wszystko te blogi są i ktoś

– New Connect – jeszcze więcej

dla klienta z branży finansowej

je czyta. Jak oceniasz polską

klientów, już przeminął czy ten

prowadzimy teraz kampanię,

blogosferę? Zainteresowanie

schemat, w którym zresztą sam

w której sprzedaje się zakła-

nią to tylko chwilowe poszuki-

uczestniczysz, jest jeszcze do

danie rachunków bankowych.

wanie nowości, czy raczej trend,

powtórzenia?

To obala pewien mit, że na Face-

który ktoś już gdzieś wyznaczył

booku możesz sprzedać tylko

i jesteśmy na niego skazani?

jakieś pierdoły w stylu misia

YD: (Śmiech) To nie tak. Rozumiem aluzję, ale to nie do

czy domowych kapciuszków.

YD: E tam, nie aż tak. To, że

końca tak. My nie działaliśmy

Nieprawda. Gdyby Facebook

blogosfera rośnie na znaczeniu

według określonego planu.

nie dawał e-commersom

i się profesjonalizuje jest fajne

Sporo rzeczy, które się z nami

możliwości realnego zara-

i naturalne. Teraz z blogerami

zadziały były wynikiem losowo

biania pieniędzy, nikt by tam

jest trochę tak jak z Facebo-

sprzężonych wypadków. Ale

tych pieniędzy nie inwestował.

okiem 2 lata temu. Każdy coś

generalizując – oczywiście, że

Ile można jechać na hasłach

chce, tylko nie do końca wie jak.

jest miejsce. Do Starbucksa

w stylu: wszyscy tam są, będę

Tu jest ten element może trochę

i otwierać nowe firmy!

i ja? Marketerzy nie są głupi,

przesadzonej fascynacji, której

gdyby to nie przekładało się na

jestem może nie tyle krytykiem,

sprzedaż, nie inwestowaliby

ile wewnętrznym wstrzymy-

w to. Facebook sprzedaje, tylko

waczem. Ale to, że każdy z nas

trzeba wiedzieć, jak to robić.

staje się producentem contentu

Dzięki za rozmowę.

to źle? Nie, zdecydowanie nie. Sam też jesteś obecny w social mediach. Podobno Twój kot

Ze swoją spółką wszedłeś na

ma więcej fanów niż niejeden

New Connect. To dobry ruch?

polityk? To prawda?

Polecałbyś go innym?

YD: (Śmiech) Nie wiem, jakie tam

YD: To nie do końca tak. My się

są statystyki polityków. Ale mój

połączyliśmy z Socializerem, który

kot Piotr ma 1800 fanów. No co?

już wtedy był spółką publiczną

W takim świecie żyjemy. (Śmiech)

za sprawą Łukasza Misiukanisa.

e-profit

27


Jak być skutecznym w e-marketingu Agnieszka Stach propaganda manager Eura7 Sp. z o.o

28

e-profit


Marketing nie cieszy się zbyt dobrą sławą. Kojarzony ze spamem, szachrajstwem i w najlepszym wypadku z manipulacją, nie jest branżą, która wzbudza zaufanie wśród klientów. Ale wiecie co? Chyba sami sobie trochę pracujemy na tę opinię. Może zbyt rzadko monitorujemy działania, za wolno reagujemy na zmiany i za mało analizujemy narzędzia, z których korzystamy?

e-profit

29


R Y N KO W E T R E N DY | J A K B YĆ S K U T EC Z N Y M W E - M A R K E T I N G U

Raz do roku w Krakowie eks-

będziemy w stanie lokalizować

perci branży interaktywnej spo-

poprzez analizy potencjału

tykają się na konferencji Inter-

wirusowości danego źródła i jego

netASAP, żeby porozmawiać

powiązań z innymi, tzn. jak często

właśnie o tym, co naprawdę jest

i jak szybko treści z jednego źródła

skuteczne. Celem nadrzędnym

pojawiły się w innych źródłach

organizatorów i prelegentów

i mediach. Umożliwi to automa-

jest wskazanie wyłącznie

tyczne wyszukiwanie przyczyn

konkretnych narzędzi i metod.

kryzysów wizerunkowych.

uwzględniać również nawyki

Tworząc witryny, należy unikać ciężkich grafik rastrowych, a treści ograniczać do niezbędnego minimum

Wnioski z konferencji zostały

użytkowników smartfonów, wynikające ze sposobu działania systemu danego urządzenia. Będzie to zwykle „szczypanie”(ang. pinch) i przesuwanie palcami (ang. swipe). Duża część raportu poświęcona jest również aplikacjom mobilnym. Natalia Bednarz

podsumowane w Raporcie

PROJEKTUJ UŻYTECZNIE

z Fanpoint.com przypomina,

InternetASAP – „Najbardziej

Nawet 50% polskich stron

że aż 25% użytkowników

skuteczne narzędzia e-mar-

WWW nie spełnia podstawo-

Facebooka przegląda ten portal

ketingu 2013”, który warto

wych standardów użyteczności,

wyłącznie na urządzeniach

omówić.

jak wynika z badań firmy Cal.pl.

mobilnych. Osoby te nie widzą

To wystarczająca informacja,

więc zakładek, które można

PLANUJ

aby raz jeszcze zrobić rachunek

wstawiać na fanpage, w których

Pierwszy wniosek płynący

sumienia z usability swojej

nierzadko znajdują się kluczowe

z raportu to – planuj i określaj

strony. Eksperci UX z agencji

cele! Żadne narzędzie marke-

Eura7 radzą w raporcie, aby

ŁĄCZ ONLINE Z OFFLINE

tingowe nie zatuszuje chaotycz-

pamiętać o zrozumiałym dla

Jednym z owianych złą sławą

Mobile to także wciąż niewyko-

nego początku, bez względu

klienta nazewnictwie, bez-

narzędzi marketingowych

rzystany potencjał kodów QR.

na to, czy będzie chodziło

ustannym informowaniu go

jest Facebook. Drobni przed-

Łukasz Wołek, CEO Eura7, pod-

o remarketing, projektowanie

w jakim miejscu procesu zaku-

siębiorcy, którzy sami obsłu-

kreśla, że skuteczność kampanii

strony WWW, czy kampanię na

powego się znalazł, wyręczaniu

gują swoje fanpage, nie widzą

przy wykorzystaniu kodów,

Facebooku.

klienta poprzez stosownie select

żadnych wymiernych korzyści

jest uzależniona od zastoso-

informacje.

boxów i podpowiadania treści,

z prowadzenia profilu. Trudno

wania właściwego call to action

MONITORUJ

spójnym designie poszczegól-

jest ich więc przekonać do

i umieszczenia kwadratów

Kamil Bargiel, CEO SentiOne,

nych funkcjonalności strony,

powierzenia takiej usługi firmie

w miejscu, gdzie z łatwością

przywołuje statystyki, z któ-

prostych i krótkich treściach.

zewnętrznej. Zdaniem eks-

możemy obsługiwać smartfony.

rych wynika, że aż 40% konsu-

Autorzy raportu zwracają rów-

pertów, kluczem jest łączenie

mentów sugeruje się w swoich

nież uwagę, aby nie bagateli-

kampanii onlinowej z akcjami

Cały raport do pobrania:

zakupach opinią internautów

zować potencjału wewnętrznej

offlinowymi. Innymi słowy,

www.eura7.com/public/raport/

na temat produktu, czego

wyszukiwarki oraz zachęcają do

chodzi o wykorzystanie Face-

Raport_Internet_ASAP_2013.pdf

skutkiem jest zmiana decyzji

eksperymentowania z nowo-

booka do nagłośnienia akcji

zakupowych. W przypadku

czesnymi narzędziami. W przy-

promocyjnych lub zachęcenie

produktów AGD/RTV, liczba

padku e-commerce, szczególnie

do odwiedzenia sklepu, nie

ta sięga nawet 64%. Uświado-

przydatne będą różnorodne

nastawianie się na sprzedaż.

mienie sobie pełnego obrazu

algorytmy. Dzięki nim, naszemu

opinii wyrażanych w sieci na

konsumentowi wyświetlą się

PAMIĘTAJ O MOBILNYCH

temat produktu pozwala zarzą-

produkty, na które sam nie

Strony w wersjach mobilnych

dzać kryzysem. Tym samym,

natrafił w sklepie, ale z obliczeń

przestały być jednym z opcjo-

śledzenie opinii internautów na

naszej maszynki wynika, że są

nalnych narzędzi marketingo-

temat marki to sposób nie tylko

jeszcze inne, które powinny mu

wych, a przeszły do kategorii

na zwiększanie efektywności

się spodobać. Jak podkreślają

must have. Tworząc takie

działań, lecz także przewidy-

twórcy raportu, ważne, aby ze

witryny, należy unikać cięż-

wania przyszłości. Jak napisał

śmiałością żonglować tymi roz-

kich grafik rastrowych, a treści

Bargiel: Ogniska powstają-

wiązaniami i odnaleźć to idealne

ograniczać do niezbędnego

cych kryzysów wizerunkowych

dla swojego profilu klienta.

minimum. Projekt powinien

30

e-profit


fot. materiały prasowe

e-profit

31


R Y N KO W E T R E N DY | L I N K E D I N WA Ż N I E J S Z Y O D C V ?

LinkedIn ważniejszy od CV? Myślisz o zmianie pracodawcy lub po prostu szukasz pracy? Dziś około 70% rekruterów przyznaje się do tego, że dane na temat kandydatów sprawdza również w portalach społecznościowych i wyszukiwarkach. Czasem znalezione tam informacje mogą być o wiele cenniejsze, niż te zawarte w starannie przygotowanym CV.

Opracowanie Starter

LinkedIn to portal zrzeszający headhunterów i kandydatów szukających pracy, na którym swoje wizytówki tworzą także firmy. W 2013 r. miał aż 260 mln aktywnych użytkowników z ponad 200 krajów na świecie

32

Just kidding

Portal zawodowy

Profil na LinkedIn to dzisiaj pod-

O tym, jak duży wpływ na nasze

O ile jednak mimo wszystko

stawa. Dla wielu rekruterów jest

życie zawodowe mają media

Twitter czy Facebook to

pierwszym źródłem informacji

społecznościowe zapomniała

serwisy traktowane bardziej

o potencjalnych kandydatach,

ostatnio Justine Sacco – sze-

prywatnie, o tyle brak własnego

zwłaszcza w przypadku rekrutacji

fowa PR dużego koncernu

profilu na portalu stricte zawo-

na wyższe stanowiska – mówi

InterActivCorp. Otóż tuż przed

dowym, w znacznym stopniu

Magdalena Nieć dyrektor zarzą-

wylotem do Afryki zamieściła

może zmniejszyć nasze szanse

dzający na Polskę firmy Accetis,

na swoim koncie twitterowym

na nową pracę. Jednym z takich

specjalizującej się w head hun-

zdanie: Going to Africa. Hope

serwisów jest LinkedIn.

tingu na pozycje menadżerskie

I don’t get AIDS. Just kidding. I’m

– LinkedIn to portal zrzeszający

wyższego stopnia. Można zary-

white! (W wolnym tłumaczeniu:

headhunterów i kandydatów

zykować stwierdzenie, że jeśli nie

Właśnie ruszam do Afryki.

szukających pracy, na którym

ma Cię tam, to tak jakby Ciebie

Mam nadzieję, że nie zarażę się

swoje wizytówki tworzą także

w ogóle nie było – dodaje Nieć.

AIDS. Żartowałam. Przecież

firmy. W 2013 r. miał aż 260 mln

– W kwestii doświadczenia

jestem biała!). Ten wątpliwej

aktywnych użytkowników z ponad

zawodowego LinkedIn daje więcej

jakości żart jak burza rozszedł

200 krajów na świecie. Wielu

możliwości niż klasyczne CV.

się po sieci. Choć sama zainte-

z nich wykorzystywało portal do

Przede wszystkim nie ogranicza

resowana szybko wykasowała

szukania pracy lub pracownika –

przestrzeni, w której można

tweeta, to jednak nie zabrakło

mówi Marcin Kotus z Feender.

opisać kwalifikacje i zakres obo-

tych, którzy zapisali zrzut

com, serwisu gromadzącego

wiązków. Dodatkowe opcje to

ekranu i… na odkręcenie było

oferty praktyk i staży. – Celem

m.in. dodanie wykonanych przez

już za późno. O konsekwen-

korzystania z LinkedIn jest nawią-

siebie prezentacji, projektów.

cjach zawodowych nie musimy

zywanie kontaktów zawodo-

Można też stworzyć listę, która

pisać.

wych, aktywność w środowisku

w przejrzysty sposób zaprezentuje

branżowym oraz szukanie pracy

nasze kompetencje i umiejętności,

i pracownika.

które mogą zostać potwierdzone

e-profit


R Y N KO W E T R E N DY | L I N K E D I N WA Ż N I E J S Z Y O D C V ?

przez innych użytkowników

Reputacja w sieci

poprzedniego pracodawcy, dawno

serwisu, co zwiększy ich wiary-

– LinkedIn daje bardzo duże

już minęły.

godność – tłumaczy Marcin

możliwości. Udział w dyskusjach,

W dobie internetu, jak ulał pasuje

Kotus z Feender.com. – Jest to

publikowanie ważnych informacji

kultowy cytat z amerykańskich

dobre rozwiązanie dla osób, które

branżowych i obserwowanie tego,

filmów, kiedy policjant aresztu-

teoretycznie nie były wcześniej

co upubliczniają inni profesjona-

jący przestępcę recytuje mu jego

zatrudnione, ale nie oznacza to, że

liści to tylko nieliczne z dostęp-

prawa: Wszystko co powiesz,

nie mają doświadczenia. Projekty

nych opcji. Jeżeli ktoś poważnie

może być użyte przeciwko Tobie.

plakatów przygotowane na uczel-

myśli o kształtowaniu swojej

Dbanie o własną reputację w sieci

niane wydarzenie czy teksty do

ścieżki zawodowej, powinien być

to, dla osób poważnie traktu-

studenckiej gazety to osiągnięcia,

aktywnym użytkownikiem tego

jących swój zawodowy rozwój,

które dają umiejętności, ale

portalu – podsumowuje Marcin

wymóg konieczny.

trudno wpisać je do tradycyjnego

Kotus.

CV. LinkedIn pozwala pokazać

Warto pamiętać więc, że czasy,

takie doświadczenie. Chętnie

w których jedynym praktycznym

korzystają z tego też pracownicy

sposobem zdobycia dodatko-

z dużym dorobkiem, dzięki czemu

wych informacji o kandydacie

można zapoznać się dokładnie

poza CV był ewentualny (rzadko

z ich zadaniami.

zresztą wykonywany) telefon do

e-profit

33


R Y N KO W E T R E N DY | P OT E N C J A Ł P O L S K I EG O C R O W D F U N D I N G U

Potencjał polskiego crowdfundingu Siłą portali crowdfundingowych jest to, że wypełniają lukę pomiędzy inwestorami operującymi dużymi kwotami a prywatnymi osobami dysponującymi wolnym i drobniejszym kapitałem – pisze Krzysztof Czubak z Wspieram.to, polskiej platformy finansowania społecznościowego. Krzysztof Czubak | specjalistą ds. rozwoju i wizerunku marki platformy Wspieram.to

Rozwój crowdfundingu

wiały się tam projekty niemal

których sukcesem kończą się

interakcji ze wspierającymi

Finansowanie społecznościowe,

wyłącznie o budżecie od kilku

projekty o wartości od kilku do

oraz budowanie społeczności

mimo święcenia sukcesów na

do kilkunastu tysięcy dolarów,

kilkunastu tysięcy złotych. By

wokół projektu to również

zachodzie, w Polsce to wciąż

i to one nadal stanowią więk-

zobrazować ogromny poten-

bardzo ważne zalety, których

świeże zjawisko. Wspieram.to

szość udanych przedsięwzięć

cjał crowdfundingu w Polsce,

nie oferuje żadna inna forma

zakończył niedawno pierwszy

na portalu. Podobnie jest na

warto przywołać szacunki firmy

finansowania. Sami internauci

rok działalności. W tym czasie

polskich platformach finanso-

badawczej Massolution, z któ-

natomiast za swoje wsparcie

przedstawiliśmy Polakom 107

wania społecznościowego, na

rych wynika, że w 2013 r. pro-

otrzymują odpowiednie,

projektów, z czego 29 zakoń-

jekty crowdfundingowe miały

unikalne nagrody, których nie

czyło się sukcesem. Łącznie

zebrać ponad 5,1 mld dol. 95%

sposób zdobyć nigdzie indziej,

wszystkich udanych projektów

np. mogą wystąpić w teledysku,

przypada na Stany Zjednoczone

otrzymać płytę z autografem,

i Europę.

czy spotkać się z autorem

dokonano około 4700 wpłat na kwotę ponad 280 tys. zł. Na polskim rynku znajduje się też kilka podobnych serwisów jak Beesfund.pl, MySeed.pl czy Polakpotrafi.pl. Polacy dopiero przekonują się do idei crowdfundingu, choć trzeba przyznać, że z miesiąca na miesiąc polskie platformy finansowania społecznościo-

Możliwości interakcji ze wspierającymi oraz budowanie społeczności wokół projektu to również bardzo ważne zalety, których nie oferuje żadna inna forma finansowania

pomysłu na kolacji. Wspierając Wiele zalet

określony projekt, stają się

Co sprawia, że platformy tego

niejako współtwórcą i inży-

typu stają się tak popularne?

nierem jego sukcesu. Nie do

Jeżeli masz innowacyjny

przecenienia jest również moż-

pomysł, kampania na jednym

liwość nawiązania współpracy

z serwisów może zaowocować

biznesowej. Do autorów silnych

nie tylko pozyskaniem finan-

projektów, często zgłaszają się

sowania, lecz także krajową

firmy oferujące współpracę na

wego osiągają coraz lepsze

promocją, pozyskaniem

bardzo dobrych warunkach.

wyniki. Przez pierwsze lata

bezcennych wskazówek od

działalności najpopularniej-

samych wspierających jeszcze

Większość platform crowd-

szego dziś Kickstartera poja-

w fazie projektowej. Możliwości

fundingowych – od Kickstar-

34

e-profit


R Y N KO W E T R E N DY | P OT E N C J A Ł P O L S K I EG O C R O W D F U N D I N G U

tera po nasz Wspieram.to –

ustawę o zbiórkach publicz-

działa w modelu all-or-nothing,

nych, przygotowaną przez

co oznacza że do realizacji

Ministerstwo Administracji

dochodzi tylko w przypadku

i Cyfryzacji. Dalsze losy ustawy

zebrania 100% lub więcej

spoczywają w rękach Senatu.

wymaganej kwoty. Jeżeli

Wspieram.to, po kilku mie-

projekt nie zbierze potrzebnej

siącach szukania najlepszego

kwoty w zakładanym czasie,

rozwiązania, zdecydowało się

nie dochodzi do jego realizacji

działać na podstawie modelu

i pieniądze wracają w całości do

sprzedaży przedpłaconej

wspierających.

opartej na prawie handlowym. Rozliczanie podatku działa

Ryzyko projektu

na tych samych zasadach jak

Niemal jedyną „wadą”, o jakiej

w przypadku handlu za pomocą

warto powiedzieć, jest ryzyko

serwisu Allegro czy eBay. – Nie-

porażki. Obecnie na ser-

zależnie od tego, czy nowa ustawa

wisie Wspieram.to realizuje

o zbiórkach publicznych zostanie

się około 30% wszystkich

przyjęta, pozostaniemy przy

projektów. Powstaje pytanie,

obecnym modelu prawnym. Jest

dlaczego pozostałe 2/3 ponosi

on powszechnie znany i wystar-

porażkę. – Być może to cliché,

czająco prosty, aby odnalazł się

ale jak sobie pościelesz, tak się

w nim nawet laik – stwierdza

wyśpisz. Jeżeli ciężko pracujesz

Marcin Galicki.

na sukces projektu, najpewniej

Jesteśmy przekonani, że polski

Ci się uda. Dodatkowo finan-

crowdfunding jest dopiero na

sowanie społecznościowe to

początku swojej drogi, a rok 2014

wysoce testowe środowisko.

będzie rokiem licznych rekordów.

Służy walidacji pomysłów

Kampanie na Wspieram.to

jeszcze przed fazą wdrożenia.

z powodzeniem prowadzą coraz

Rzadko, ale bywa, że i dobrym

śmielsze i finansowo wymaga-

projektom się nie udaje. Wra-

jące projekty. Jesteśmy pewni,

camy wtedy do deski kreślar-

że w tym roku przekroczą one

skiej i eliminujemy błędy jeszcze

barierę 100 tys. zebranych

przed zainwestowaniem więk-

w ramach jednego projektu,

szej kwoty w wadliwy pomysł –

a w najbliższych latach staną się

mówi Marcin Galicki, założyciel

w Polsce standardem.

Wspieram.to. Od strony prawnej, finansowanie społecznościowe może rodzić trochę pytań. Rozliczanie podatków nie jest jasne. W Polsce, zbiórki publiczne są regulowane przez ustawę z 1933 r., która nie jest przystosowana do obecnych realiów. W związku z tym w styczniu tego roku Sejm przyjął nową

e-profit

35


R Y N KO W E T R E N DY | T E L E F O N I A S TA C J O N A R N A R E L I K T E M P R Z E S ZŁO Ś CI ? N I C Z T YC H R Z EC Z Y

Telefonia stacjonarna reliktem przeszłości? Nic z tych rzeczy Jeśli myślicie, że telefon stacjonarny znaleźć dziś można wyłącznie w urzędach, zaś biznes działa w sieci mobile, to zapewne zdziwią Was wyniki raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wynika z niego, że 46% firm wciąż korzysta z telefonu stacjonarnego. Opracowanie Starter

Prestiż z prefiksem

stacjonarna nie tylko przetrwa,

80%) koszty połączeń. Jest to

lecz także będzie się rozwijać, choć

ciekawe rozwiązanie zwłaszcza

nie w takiej formie w jakiej znamy

dla firm, które działają na obsza-

ją obecnie – tłumaczy Michał

rach, gdzie zasięg operatora jest

Jakubowski, prezes zarządu

niewystarczający.

firmie prestiżu i wiarygodności.

Wiele firm świadomie nie chce zrezygnować z telefonii stacjonarnej i tłumaczy to tym, że telefon stacjonarny nadaje firmie prestiżu i wiarygodności

dla telefonów stacjonarnych,

nentów telefonii stacjonarnej

Znaczenie technologii stacjo-

uwagę aż 48% przedsiębiorców.

a jest traktowana jako uzupeł-

zmniejszyła się o 6,3%. W tym

narnej rośnie wraz z wielkością

– Trzeba pamiętać o tym, że

nienie.

samym czasie liczba użytkow-

firm – w przypadku przedsię-

w dobie gospodarki elektronicznej,

biorstw zatrudniających 50

gdy relacje pomiędzy klientem

VoIP

o 32,4%, a ruch w sieciach ope-

osób, aż 97% ankietowanych

a firmą stają się coraz bardziej

Większym zagrożeniem dla

ratorów o 19,1%.

uznaje telefon stacjonarny

anonimowe, telefon stacjonarny

tradycyjnego modelu telefonii

za ważny lub bardzo ważny.

jest dla wielu konsumentów

wydaje się być technologia VoIP,

Wygląda więc na to, że jeszcze

Głównym powodem jest

potwierdzeniem pozycji firmy,

która pozwala zachować naj-

trochę wody upłynie, zanim

większa wiarygodność, którą

jasnym sygnałem, że przedsię-

większe atuty telefonii stacjo-

stacjonarne aparaty telefo-

zdaniem właścicieli firm daje

biorstwo ma swoją siedzibę i nie

narnej (np. numer w dowolnej

niczne dostępne będą jedynie

numer z wojewódzkim pre-

jest tworem wirtualnym. To jeden

strefie numeracyjnej), a jedno-

w muzeach.

fiksem. Na ten aspekt zwraca

z powodów dla których telefonia

cześnie sporo obniżyć (nawet do

Średni koszt posiadania telefonu stacjonarnego wyniósł 172 zł. Za te pieniądze bez problemu jesteśmy w stanie otrzymać służbowy telefon w telefonii stacjonarnej z całkiem ciekawą ofertą. Wiele firm świadomie nie chce zrezygnować z telefonii stacjonarnej i tłumaczy to tym, że telefon stacjonarny nadaje

36

easyCALL.pl, operatora telefonii stacjonarnej dla biznesu.

Dane UKE wyraźnie potwier-

Wszystko wskazuje więc na to,

dzają, że technologia VoIP jest

że w przeciwieństwie do wielu

rozwiązaniem, które ciągle

gospodarstw domowych, w biz-

pozwala zaistnieć na wydawa-

nesie telefonia komórkowa nie

łoby się zagospodarowanym

jest bezpośrednim zagrożeniem

już rynku. W 2012 r. liczba abo-

ników telefonii VoIP wzrosła

e-profit


R Y N KO W E T R E N DY | W PA R Y Ż U N A J L EP S Z E K A S Z TA N Y S Ą N A P L A C U P I G A L L E

W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle

Znacie supertajne hasło użyte przez Hansa Klossa z serialu Stawka większa niż życie? Miłośnicy tego megahitu z pewnością uśmiechają się pod nosem. Tymczasem, pomimo że od wydarzeń z tego filmu minęły dziesięciolecia, hasło jest tym, co do dziś sprawia, że mamy sporo kłopotów. Opracowanie Starter

Z danych opublikowanych przez serwis Blink.pl – operatora hostingowego – wynika, że ponad 7% wszystkich zgłoszeń skierowanych do Biura Obsługi Klienta to problemy związane z hasłem. Wygląda więc na to, że często mamy problem z tworzeniem haseł, które jednocześnie byłyby łatwe do zapamiętania przez nas, a trudne do zhakowania przez osoby niepożądane. Czego unikać? Odpowiedź wydaje się prosta. Najbardziej banalnym przykładem są zastosowane swego czasu w jednej z ważniejszych instytucji kultowe już login i hasło: admin, admin1. Można mieć pewność, że z takim hasłem raczej prędzej niż później staniemy się ofiarami ataku cyberprzestępców.

e-profit

37


R Y N KO W E T R E N DY | W PA R Y Ż U N A J L EP S Z E K A S Z TA N Y S Ą N A P L A C U P I G A L L E

Czego jeszcze unikać?

ma urlop, nie chce mi się bawić

„Wldcprscn2002” – silne hasło,

nkki”. Utrudnijmy odgadnięcie

• wykorzystywania informacji

w przeszukiwanie czegokol-

łatwe do zapamiętania przez

hasła, dodając podkreślenia:

osobistych (imię, nazwisko,

wiek*.

użytkownika.

„_Wbnwssnnkki_”.

data urodzenia),

*Fragment prawdziwego zgłoszenia

• używania tego samego hasła

serwisowego

do wielu ważnych usług

Na koniec warto upewnić

2. Innym pomysłem jest

się zawsze przed wpisaniem hasła, że korzystamy ze strony

(konta bankowe, portale

Skoro wiemy już, czego nie

wykorzystanie znanego nam

z szyfrowaniem SSL. Hasło

aukcyjne, e-mail),

robić, to kolejne pytanie

słowa, np. „Litwo”.

zmieniajmy w miarę często i za

dotyczy tego, co robić należy.

Na początek zmieńmy wielkość

każdym razem, gdy istnieje

kombinacji cyfr lub pierw-

Propozycji na stworzenie

co drugiej litery oraz zamieńmy

podejrzenie, że ktoś mógł je

szych liter alfabetu

silnego hasła, a jednocześnie

literę „O” na cyfrę „0” (zero):

zobaczyć. Pamiętajmy, że życie

(np. 12345, abc1234),

prostego do zapamiętania, jest

„lItW0”. Aby skomplikować

to nie film i problemy z hasłem

wiele. Przedstawione poniżej

hasło, dodajmy wykrzyknik

nie zawsze da się rozwiązać tak

przykłady powinny pomóc, tak

na początku i końcu wyrazu:

sprytnie, jak miał to w zwyczaju

by każdy łatwo mógł znaleźć

„!lItW0!”

Hans Kloss.

• wykorzystywania prostych

• oparcia hasła na układzie liter na klawiaturze (np. qwerty), • zapisywania haseł w przeglądarkach internetowych. Najczęściej pod frazą „kłopoty z hasłem” kryje się po prostu jego zapomnienie.

hasło dla siebie.

1. Jak brzmi tytuł twojej ulu-

3. Możemy także wykorzy-

stać znaną sentencję, np. „Wolę

bionej książki lub filmu?

być niedoskonałą wersją samej

Może to Władca Pierścieni?

siebie, niż najlepszą kopią kogoś

Proszę o przesłanie faktury na

Usuńmy samogłoski, polskie

innego”.

mój e-mail. Nie pamiętam hasła

litery oraz dodajmy datę ekra-

Zapiszmy pierwsze litery

(bo nie potrzebuję), księgowość

nizacji. Otrzymujemy słowo:

każdego słowa: „Wbnwssn-

38

e-profit


R Y N KO W E T R E N DY | T H A N K YO U ECO N O M Y, C Z Y L I EKO N O M I A W DZ I ĘC Z N O Ś C I

Thank You Economy, czyli ekonomia wdzięczności Dowiedziałem się o nich zupełnie przypadkowo. Na pierwszy rzut oka niczym szczególnym mnie nie zachwycili, ot stworzyli aplikację mobilną i nazwali ją w dość zabawny sposób. Aplikacja jak aplikacja – pomyślałem, ale gdy poczytałem trochę o biznesowej filozofii ich twórców, od razu wiedziałem, że musimy porozmawiać. Moimi gośćmi są Tomek Bucholc i Adam Zajdzik – twórcy aplikacji Kekemeke i wyznawcy czegoś, co nosi intrygującą nazwę: Thank You Economy. Rozmawia Marek Dornowski

Panowie, zacznijmy naszą

Adam: Nie chodzi o wcielanie

sposób. Pokaż, że ci zależy.

lojalnych klientów, ile łowców

rozmowę od wyjaśnienia tego,

w życie zasad „klient nasz pan”

Pokaż, że nie jesteś automatem,

okazji. Ale skoro tak, to jaka jest

co właściwie oznacza pojęcie

albo „klient ma zawsze rację”.

nawiązuj relacje, rozmawiaj,

recepta na klienta lojalnego?

Thank You Economy, czyli eko-

My nazywamy to „uprzejmością

pamiętaj. Najłatwiej wyjaśnić,

nomii wdzięczności?

stosowaną”, bo chcemy zazna-

dlaczego to nie chodzi tylko

Tomek: Klient lojalny to klient,

czyć, że to działanie i praktyka

o lojalność, na przykładzie

który wraca. A dlaczego wraca?

Tomek: Tak nazywa to zjawisko

robi różnicę w relacjach, a nie

Zapposa. Jest to sklep interne-

Śmiem twierdzić, że w minimum

czy podejście do klientów Gary

jakaś lista zasad czy wywie-

towy, o którym powiedzieć, że

połowie przypadków powodem

Vaynerchuk w książce pod takim

szone na ścianie „zobowiązanie”

tam dbają o klienta, to za mało.

jest jakość obsługi, a nie sam

właśnie tytułem. Opisuje w niej,

do utrzymania „najwyższej

Tam mają obsesję na punkcie

produkt. Ostatnio w jednej

jak zamienił rodzinny sklep

jakości usług”.

klienta. Nie myślą o obsłudze

z sieci telefonicznych były

z winami w świetnie prosperujący

klienta jak o dziale generującym

badania, z których wynikało, że

internetowy biznes.

Moje pierwsze skojarzenie, gdy

koszty. I to podejście robi wła-

klienci płaciliby więcej, byleby

Thank You Economy to szczególne

zacząłem przyglądać się bliżej

śnie różnicę. Zappos sprzedaje

tylko nie musieli tyle czekać

traktowanie klientów, a zwłaszcza

tematowi, to: ktoś w ładne

te same buty co Amazon 2 razy

na połączenie z infolinią, kiedy

nawiązywanie z nimi indywidual-

słowa opakował coś, co od

drożej, bo ludzie tęsknią za

zgłaszają awarię.

nych relacji. Chodzi o to, żeby słu-

dłuższego czasu znane jest jako

dobrą obsługą i coraz częściej

Adam: Dla mnie lojalność naj-

chać i poznawać klienta, a potem

program lojalnościowy.

zwracają na nią uwagę bardziej

lepiej określa „pierwszy wybór”

niż na koszty.

– jak myślę o dobrej kawie,

coś z tą wiedzą zrobić. To coś więcej niż grzeczność czy uprzej-

Tomek: Ekonomia wdzięcz-

mość. To normalne, że sprze-

ności to zupełnie coś innego.

Jestem w stanie zgodzić się

pracowitego dnia, mój pierwszy

dawca powinien być uprzejmy

To nie tylko filozofia działania

z Waszym twierdzeniem, że

wybór to jedna konkretna

dla klienta. Chodzi o zrobienie dla

w biznesie, ale w ogóle sposób

większość akcji rabatowych

kawiarnia na Żoliborzu. Znam

niego czegoś więcej.

na życie – i to bardzo prosty

przyciąga do nas nie tyle

wiele ekstrakawiarni i trudno

śniadaniu i dobrym początku

e-profit

39


R Y N KO W E T R E N DY | T H A N K YO U ECO N O M Y, C Z Y L I EKO N O M I A W DZ I ĘC Z N O Ś C I

mi podać jakiś jeden powód,

Tomek: Wolę banknotyzację od

kawiarnie, fryzjerzy czy „lan-

Adam: Ambitne;)

dlaczego tak jest. Na pewno ma

monetyzacji?

czownie” są wystawione na kry-

Tomek: Mamy bardzo fajne

to związek z właścicielami i całą

Adam: Nie wiem, czy zawsze

tykę bardziej niż kiedykolwiek.

pomysły na rozwój aplikacji

załogą.

będziemy w stanie biegać do

Przeróżne społecznościówki,

i na usługi wokół – opowiemy następnym razem.

wszystkich partnerów, ale na

facebooki i blogi umożliwiają

Wasza aplikacja działa

bank będziemy dla nich kimś

natychmiastową reakcję. Każdy

w branży gastronomicznej.

więcej niż tylko usługodawcą.

może w każdej chwili powie-

W wywiadzie z Wami wyczy-

dzieć innym, co myśli. Wyszu-

tałem standardową frazę: że

Czy możecie podać przykłady

kiwarki dają wyniki na talerzu

źródło naszego sukcesu leży

krajów i konkretnych biznesów,

w sekundę. Przed erą mediów

w relacjach z naszymi klien-

gdzie model ekonomii wdzięcz-

społeczościowych klient

tami. Podobno odwiedzacie ich

ności się sprawdza?

potraktowany niefajnie mógł

wszystkich średnio raz na dwa tygodnie?

Dzięki za rozmowę.

poskarżyć się kierownictwu Tomek: Ja nie wiem, czy to

w książce życzeń i zażaleń. Dziś

się da mierzyć krajami czy

książka życzeń i zażaleń znaj-

Tomek: Nawet częściej ;-)

kontynentami. Wspominałem

duje się u kierownika internetu.

Tu nie chodzi o to, żeby ich

o dużym biznesie, jakim jest

Jeśli wkurzysz klienta, powie

odwiedzać, bo przy dużej skali

Zappos, w sieci można znaleźć

o tym WSZYSTKIM. Usiądzie

nie ma fizycznie takiej możli-

sporo informacji o takim podej-

przed kompem i napisze, co

wości. Chodzi o to, żeby dać im

ściu w Amazon. Filozofia Thank

o tobie myśli. A to, co napisze,

wszystko, czego potrzebują.

You Economy robi największą

ma szansę rozejść się natych-

Jeśli można to zrobić e-ma-

różnicę u małych. Im jest łatwiej

miast. Bardzo się cieszę, że

ilem lub przez telefon to super,

dotrzeć i skomunikować się

żyjemy w takich czasach. Nas,

jeśli nie, to jedziemy osobiście.

z klientem.

Polaków, powinno to zadowalać

Z każdym pracujemy indywidu-

najbardziej, bo dla nas uprzejme

alnie i wymyślamy dla każdego

Czy Polacy są już gotowi na

takie rozwiązania, które zadzia-

„ekonomię wdzięczności”?

łają w jego biznesie.

Wiesz, moje doświadczenia

W moim odczuciu ekonomia

Adam: To ciekawe, że to jest

choćby ze stania w korkach

wdzięczności pasuje raczej do

– jak to ująłeś – standardowa

wskazują na to, że daleko nam

mniejszych przedsiębiorców niż

fraza i że prawie każdy, kto

do obrazu miłego, sympatycz-

do wielkich korporacji. Zga-

słyszy taki tekst, ma na swoim

nego społeczeństwa, które się

dzacie się?

bullshit meter odczyt „ponad

do siebie nawzajem uśmiecha.

9000”. Przydałby się jakiś

Jeśli próbowałeś kiedyś zmienić

Adam: Nie zgadzam się. Pasuje

Certyfikat Uprzejmości Stoso-

pas na zwężeniu drogi, wiesz

do wszystkich. Zgadzam się

wanej, co nie? ;-)

o czym mówię.

natomiast, że łatwiej wpro-

Wiesz, że też o tym pomyślałem?

Adam: Uważam, że to zacho-

organizacjach.

To wszystko, co mówicie, jest

wanie społeczeństwa, które

Tomek: A ja myślę, że małym

fajne i podoba się mi, ale...

obserwujesz (stres, brak

po pierwsze łatwiej, a po drugie

Show me the money! Przecież

uprzejmości, czasem wręcz

– co mogą zrobić mali, żeby

ekonomia to ekonomia, to zara-

złośliwość) jest powodem,

poprawić swój biznes? Wojna

bianie pieniędzy. Nie wmówicie

dla którego koniecznie trzeba

cenowa z dużymi nie ma sensu.

mi, że biegacie po tych wszyst-

podjąć próbę zmiany świata,

Wydaje mi się, że łatwiej zadbać

kich barach i restauracjach, bo

a nie powodem, dla którego ta

wyjątkowo o klienta i podnieść

macie takie hobby. W tej całej

zmiana miałaby się nie udać.

ceny niż wiecznie je obniżać.

ekonomii wdzięczności musi być

Tomek: Żyjemy w świecie,

element monetyzacji. No więc

w którym wszyscy wiedzą

Jakie macie dalsze plany mone-

pytam się, gdzie on jest?

wszystko o wszystkich. Małe

tyzacji naszej „wdzięczności”?

traktowanie klienta to egzotyka.

wadzić taką zmianę w małych

e-profit

41


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

Gospodarka oparta na doświadczeniu a polscy przedsiębiorcy Robert Borowczyk, Mergeto.pl

42

e-profit


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

Jesteśmy świadkami powstawania nowego rodzaju gospodarki. Różnice można zauważyć na przykładzie tortu urodzinowego. Kiedyś każda gospodyni miała swoje jajka i mąkę – mieliśmy wówczas do czynienia z gospodarką rolną. Później, w czasach gospodarki przemysłowej, zaczęły pojawiać się gotowe mieszanki.

e-profit

43


WA R TO W I E DZ I EĆ | G O S P O D A R K A O PA R TA N A D O Ś W I A D C Z E N I U A P O L S C Y P R Z E D S I ĘB I O R C Y

Były one co prawda droższe niż

Wizerunek a doświadczenie

kowników sieci szuka w inter-

Aż 82% respondentów twierdzi,

produkty kupowane osobno, ale

Jeszcze niedawno możliwe

necie informacji o produktach,

że kieruje się doświadczeniem

pozwalały zaoszczędzić cenny

było rozróżnienie wizerunku

które chce kupić. Konsumenci

przy tworzeniu oferty. Popro-

czas. Gospodarka usługowa

i e-wizerunku. Dziś pokusi-

zmienili swoje wymagania. Nie

siliśmy więc, aby uszeregowali

związana była już nie z piecze-

łabym się o hipotezę, że jest

szukają produktu idealnego,

różne czynniki od najbardziej

niem tortu, ale kupowaniem

to wręcz niemożliwe. Oba zja-

w pełni zaspokajającego ich

do najmniej ważnych. Dla 25%

gotowego produktu. W chro-

wiska są połączone i od siebie

zapotrzebowania – to jest już

ankietowanych doświadczenie

nicznie zabieganych latach

zależne. Wizerunek wpływa

dla nich standardem i punktem

klienta było najmniej ważnym

90. w Stanach Zjednoczonych

na doświadczenie. Powinniśmy

wyjścia. Konsumenci chcą

czynnikiem. Na pierwszy plan

wymyślono, że można organi-

pamiętać, że kontakt offline

czegoś więcej. Zapewnić to

wybiła się jakość produktu

zować za rodziców przyjęcia

nie jest już potrzebny do zbu-

ma doświadczenie budowane

z jego niezawodnością, a także

urodzinowe, a tort dodawać

dowania wizerunku przed-

dzięki bezpośredniemu podej-

cena (odpowiednio 30% i 27%).

gratis – tak powstała gospo-

siębiorstwa. Firmy powinny

ściu, pogłębianiu relacji oraz

Można zatem skomentować,

darka oparta na doświadczeniu.

zdawać sobie z tego sprawę

stały kontakt z firmami.

że badani są skupieni raczej

Produkt nie jest już tym, co jest

i kontrolować to, co dzieje się

sprzedawane. W tym przypadku

w sieci. Nawet jeśli nie sprze-

Doświadczenie klienta w oczach

emocjach i potrzebach swoich

są to wspomnienia dzieci i zaosz-

dają przez internet, wysoce

polskich przedsiębiorców

klientów.

czędzony przez rodziców czas.

prawdopodobne jest to, iż jakiś

Postanowiliśmy sprawdzić

na samym produkcie, a nie na

klient wystawił im tam opinię.

rozwój gospodarki doświad-

Polscy przedsiębiorcy wierzą

Dlaczego doświadczenia są tak

Mamy w kraju coraz więcej

czeń w Polsce. Przeprowadzi-

w to, że kierują się doświadcze-

ważne?

użytkowników internetu oraz

liśmy badanie, w którym wzięło

niami klientów. Twierdzą też, że

Towarzyszą nam przez całe

osób robiących zakupy za

udział 437 respondentów,

są one dla nich bardzo ważne,

życie. Mają też wpływ na więk-

jego pośrednictwem (aż 82%

głównie samozatrudniających

chociaż skupiają się przede

szość decyzji. Prof. Zaltman

internautów). Aż 89% użyt-

się przedsiębiorców. Jedynie

wszystkim na samej ofercie oraz

uważa, że to w podświado-

44% badanych stwierdziło, że

zapewnieniu jak najniższych cen,

mości, za pomocą skrótów

tworzenie unikalnych doświad-

a nie na doświadczeniach.

czeń jest dla nich bardzo ważne.

Jesteśmy świadkami transfor-

To niepokojące, ponieważ

macji rynkowej. Zmienia się

klienci mają coraz większy

paradygmat biznesu. Więzi

problem z odróżnianiem ofert,

emocjonalne między klientem

a doświadczenie ma im w tym

a marką, które tworzą się dzięki

pomóc.

doświadczeniom, są trudne do

skojarzeniowych powstałych na podstawie doświadczeń, podejmujemy nawet 95% decyzji. Kiedyś towary, a dziś usługi, upodabniają się tak bardzo, że tracą cechy wyróżniające. Przez to konsumenci mają problemy z odróżnieniem ich od siebie. Dlatego też doświadczenie powinno być tym, co wyróżnia poszczególne oferty. Nośni-

Kiedyś towary, a dziś usługi, upodabniają się tak bardzo, że tracą cechy wyróżniające. Przez to konsumenci mają problemy z odróżnieniem ich od siebie

skopiowania czy rozerwania Poprosiliśmy ankietowanych

przez konkurencję – inaczej

o uszeregowanie czynników

niż w przypadku produktu.

od najbardziej do najmniej

Przyszłością nie tylko marke-

ważnych, aby dowiedzieć

tingu, lecz także biznesu jest

kiem doświadczenie jest każdy

się, co według nich oznacza

doświadczenie. Polscy przed-

kontakt z przedsiębiorstwem

„satysfakcja klienta”. Zdaniem

siębiorcy zdają się jednak ciągle

lub jego produktami. Może to

przedsiębiorców najważniejsza

tkwić w gospodarce usługowej,

być kontakt sterowany – np.

jest jakość produktów czy usług

nie widząc korzyści płyną-

reklama telewizyjna – albo nie

(średnia ocen dla tego czynnika

cych z gospodarki opartej na

– np. opinia innych użytkow-

to 2,1 – przy czym 1 to ocena

doświadczeniu.

ników, na którą natrafiliśmy na

najlepsza, a 6 najgorsza). Nasi

forum internetowym.

respondenci nie rozumieją tego, że wysoka jakość produktów jest dla ich klientów pewnikiem. Nie daje ona żadnych dodatkowych wartości klientom.

44

e-profit


e-profit

45


Cukierkowa prohibicja

Marek Dornowski


W roku 2013 liczba urządzeń mobilnych z dostępem do sieci przekroczyła liczbę tradycyjnych PC. Mając na uwadze fakt, jak często wykorzystujemy internet do gier, nasuwa się pytanie: czy (a właściwie kiedy) pojawią się atrakcyjne gry dedykowane na nasze smartfony?


B E Z K R AWATA | C U K I ER KO WA P R O H I B I C J A

Wściekłe ptaki

łamigłówkę rozwiązywało już

Od razu uspokajamy wszyst-

ponad 1 mln graczy!

kich fanów Angry Birds, którzy czytając wstęp, zapewne obu-

Fabuła gry toczy się w cza-

rzyli się, myśląc jak to czy, jak to

sach... cukierkowej prohibicji.

kiedy, przecież już są, przecież

Handel słodyczami schodzi do

jest Angry Birds. To fakt Angry

podziemia i staje się domeną

Birds dość szybko stała się

mafii. Gangi toczą walki

jedną z najbardziej popularnych

o strefy wpływów, w nielegalny

gier, podobnie jak Temple Run,

proceder wplątani są politycy

Subway surf czy Ant Smasher.

i urzędnicy. Zwykli obywatele,

Wszystkie one jednak popu-

gwiazdy filmowe, dziennikarze

larność miały zakorzenioną

a nawet... policja i pomniejsi

w swojej prostocie (proszę

przestępcy szukają pomocy

nie mylić z prostactwem). Ot,

w biurze detektywistycznym.

po prostu czekasz w urzędzie

Gracz rozwiązując kolejne

skarbowym, żeby złożyć rozli-

zagadki kryminalne, rozwija

czenie PIT (tak, tak deadline już

swoje biuro oraz postać.

Przyzwyczajamy się do traktowania naszych urządzeń mobilnych jako swoistych osobistych minikomputerów

niebawem!) i dla odprężenia stukasz w smartfon, zgniatając

Naszą uwagę szczególnie przy-

mrówki albo skacząc z wagonu

kuła rozbudowana fabuła. Do

na wagon w londyńskim

rozwiązania jest bowiem ponad

metrze.

200 spraw. Oczywiście to nie jest poziom graficzno-fabu-

Multum gier

larny jak ten z najlepszych gier

Nam chodziło jednak o gry

na PS4 czy Xbox, ale przecież

trochę bardziej skompliko-

nie o to tu chodzi.

wane. Wymagające nie tylko refleksu czy sprytu, lecz także

Sukces ACS to bardzo dobry

odrobiny myślenia. No i chyba

sygnał dla rynku. Oznacza

się doczekaliśmy. Mamy tu

bowiem, że przyzwyczajamy

na myśli appkę Another Case

się do traktowania naszych

Solved. To najnowsza pro-

urządzeń mobilnych jako

dukcja AT Games, producenta

swoistych osobistych minikom-

Puzzle Craft. W USA gra

puterów. Urządzeń, z którymi

znalazła się na 10 miejscu na

chętnie spędzamy również

liście wszystkich darmowych

nasz wolny czas. A to coraz bar-

aplikacji. W 153 krajach została

dziej uchyla drzwi do tworzenia

wyróżniona przez Apple. Zaś

nowych modeli biznesowych,

w 10 krajach ACS otrzymał

monetyzujących naszą zabawę.

„AppStore Editors Choice”,

Idealne pole dla startupów.

czyli najwyższe możliwe wyróżnienie. Zaledwie 5 dni od premiery detektywistyczną

48

e-profit


WA R TO W I E DZ I EĆ | N A U K A A B IZ E ZNKERS AWATA , C Z Y L I |MCAUŁKŻIEER Ń SKO TW WA O ZP RRO OZ HS I BĄID CK JA U

e-profit

49

e-PROFIT numer 2/2014  
Advertisement