Page 1

Sct. Andreas

Sct. Therese Nr. 2 – 14

Juni, juli & august 2014

Præsten skriver Kære venner, den sidste sæson har rundhåndet bragt os mange store gaver! I starten af april havde vi menighedsrådsvalg. Vi byder velkommen til de nye menighedsrådsmedlemmer og vi takker dem for deres vilje til at hjælpe med menighedens mange opgaver. Vi siger også stor tak til alle, der har været med i menighedsrådet i den sidste periode. I april fejrede vi en stor dag: ”dagen som Herren har skabt, dagen med himmerigsglæde”. Vi fejrede nemlig PÅSKEN, dagen hvor Jesus stod op af døde, dagen som har givet os sejren over døden. Denne dag er en så stor dag, at den varer en hel uge; påskedag starter nemlig påskesøndag om morgenen, hvor vi begynder at overveje og fejre Jesu opstandelse, og slutter søndagen efter om aftenen den


2. søndag i påsken. Dvs. i kirkens regi er hele ugen fra påskedag til den 2. søndag i påsken, ligesom en hel lang dag. Og denne specielle dag afsluttede med nogle særlige gaver både til os, som lokal menighed i udkanten af København og til det fællesskab, som er udbredt over hele verden. Den 2. søndag i påsken havde vi nemlig den store glæde at fejre 1. Kommunion, hvor 23 børn for første gang modtog Jesus i skikkelse af brød og vin; 1. kommunikanterne var meget glade og vi med dem. Vi mærkede tydeligt påskeglæden, den himmerigsglæde, som kommer fra himlen og som vi modtager som en ufortjent gave. Denne himmerigsglæde har ikke været begrænset til vores menighed. De fleste af os ved, at der på Peterspladsen i Rom den 2. søndag i Påsken, blev holdt en højtidelig festmesse, hvor pave Franz, pave emeritus Benedikt, biskopper, kardinaler og cirka en million pilgrimme fra hele verden takkede Gud for 2 tidligere paver, som de fleste af os husker og måske har mødt: pave Johannes Paul den II og pave Johannes den XXIII. Ved denne festlige messe blev de 2 tidligere paver erklæret hellige. Johannes Paul den II og Johannes den XXIII tilbragte deres liv med den overbevisning, at Gud elsker os, at Jesus er levende og virkende, og levede hele deres liv i fuld tillid til Gud og i total tjeneste for kirken og mennesker. På denne måde er de blevet hellige. Den Hellige Johannes Paul den II og den Hellige Johannes den XXIII er en stor gave til os alle; de er en særlig hjælp til, at vi bedre kan huske og forstå, hvad kirken er, og 2


hvad kirken står for: et fællesskab af mennesker, som er åbne for Guds Ord, åbne for Kristus og er villige til at være til tjeneste for Gud og deres medmennesker ved at elske Gud og næsten og gøre himmerigsglæden synlig og virkende her på jorden. På denne måde bliver man hellig, og man giver andre mennesker mulighed til at blive hellige. Meningen med alt det vi gør og foretager os her i sognet er nemlig, at vi bliver hellige, at vi stråler den himmerigsglæde, som fællesskabet med Gud medfører. Måtte den hellige Johannes Pauls II’s og den hellige Johannes XXIII’s forbøn hjælpe os alle til det!

__________________ DET SKER I SOGNET K atolsk Ældre Klub, KÆK KÆK holder en sommerfest i juni måned. Det kunne ikke lade sig gøre at holde festen den første tirsdag i juni så den er blevet flyttet til den anden tirsdag. Hvis vejret er godt vil den være udendørs ellers indenfor i menighedslokalet. Tilmelding til sommerfesten senest søndagen før, Dato 10/6. den 8/6 2014. Tilmelding til enten Lisbeth Poulsen 50 17 89 71 eller Birgit Hasløv 20 31 30 95/39 68 00 95. Vi vil gerne videreføre KÆK på samme gode måde som Åse Nielsen, der stod for KÆK-møderne i mange år, og som lige til sin død var engageret i arbejdet. 3


Temalørdag I sognets menighedssal i Sct. Therese kirke vil der en lørdag i månederne oktober - april (dog ikke i december) være Temalørdag kl.14:30-16:30. ALLE ER VELKOMNE.

Mini - KUK

Mini-KUK holder møde hver anden onsdag kl. 18 19.30 i Skt. Therese KUK-lokale. Vi starter mødet med at spise sammen, og derefter har vi forskellige aktiviteter. Mini - KUK er for de 7 -11 årige og koster 30 kr. pr halvår. Møderne ligger fra september til maj og bliver arrangeret af Felicity Pors, Kirsten Poulsen, Pia Kelly og Kirsten Lange samt 6 unge mennesker, der har tilbudt deres hjælp, hvilket vi er rigtig glade for. Det er Katja MøllerJørgensen, Emma Le Fevre Ryom, Christopher Bonde, Esau Kallan, Michael Rangel og Daniel Rangel.

Bibeltimer Der er ingen bibeltimer i juli og august, men igen til september i Sct. Therese kirkes menighedssal, hvor forskellige emner fra biblen vil blive gennemgået og diskuteret.

Menighedsrådet

Der holdes et møde i menighedsrådet en gang om måneden. Alle er velkomne til at stille forslag, som så vil blive behandlet i rådet. For at et forslag skal blive behandlet på det først kommende møde må det være formanden i hænde ca. 10 dage før mødet. 4


SOGNETS KALENDER Søndag d. Mandag d. Fredag d. Lørdag d.

1. 2. 6. 7.

JUNI

Familiemesse kl. 10.30 derefter familiedag indtil kl.14. Bibeltime kl. 19.30 i Sct. Therese menighedssal. Firmelse i Sct. Therese kirke kl. 16. Bededag for præste- og ordenskald. Rosenkrans kl. 11:10, derefter messe. Søndag d. 8. Pinse. Højmesse kl. 10.30. Mandag d. 9. 2. pinsedag messe kl. 10.30 Tirsdag d. 10. KÆKs sommerfest. Messe kl. 11.30. Se side 3. Torsdag d. 12. Rundvisning på Rygaard og i Sct Therese Kirke kl.16 - 17. Fredag d. 13. Rundvisning i Sct Andreas Kirke, kl.15-16. Lørdag d. 14. Watoto Skoleprojekt i Sct. Andreas kl. 18. Søndag d. 15. Engelsk familiemesse kl. 16.30. Mandag d. 16. Meditationsaften hos Sct. Josephssøstrene kl. 19. Onsdag d. 18. Haveeftermiddag i Sct. Therese kl. 15-17. Torsdag d. 19. KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST kl. 18.30. Søndag d. 22. Engelsk familiemesse kl. 16.30. Tirsdag d. 24. MR møde kl. 18,45.

JULI

Onsdag d. 16. Haveeftermiddag i Sct. Therese kl. 15-17.

AUGUST

Lørdag d. 2. Bededag for præste- og ordenskald. Rosenkrans kl. 11:10, derefter messe. Søndag d. 10. Familiemesse kl. 10.30. Søndag d. 17. Menighedens sommerfest. Mandag d 18. Meditationsaften hos Sct. Josephssøstrene. Kl. 19. Onsdag d. 20. Haveeftermiddag i Sct. Therese kl. 15-17. Torsdag d. 21. 1. kommunikanters forældremøde kl. 19.30. Mandag d. 25 Firmanders forældremøde kl. 19.30. Tirsdag d. 26. MR møde kl. 18,45.

5


Mødeoversigt Forældremø.1.kom 21/8 Forældremø.firmel 25/8 Kristi legemes fest 19/6 KÆKs sommerfest 10/6 Menighedsfest 17/8 Rundvisn. Andreas 13/6 Watoto skoleprogr. 14/6

Eng. Familiem. 15/6, Familiemesse 1/6, Haveeft. Ther. 18/6, Meditationsaft. 16/6, MR-møde 24/6, Rundvisn. Ther 12/6.

22/6.

10/8. 16/7, 20/8. 18/8. 26/8.

__________________

Kommende Arrangementer Meditationsaftener Sankt Joseph Søstrene fortsætter med en meditationsaften en gang om måneden. Det er den tredje mandag i måneden kl. 19.00-20.00. Datoer: Se ovenfor Meditationerne tager udgangspunkt i bibeltekster, religiøse billeder og digte. Det er ingen hindring, at man ikke kan møde op hver gang, så:

Kom og vær med!

Meditationsaftenerne finder sted: Sankt Joseph Søstrene Strandvejen 91 2100 København Ø.

__________________ 6


Rundvisninger I forbindelse med Gentofte Kultur - og Festdage 2014 vil der være følgende to rundvisninger.

__________________ Sankt Andreas Kirke Kollegievej 2, kl. 15-16 Sankt Andreas Kirke er, med mausoleet i bronzealdergravhøjen ved siden af, en lille kulturperle. Kirkens oprindelige farverige udsmykning fra 1879 er nu genskabt, og historiker Sebastian Olden-Jørgensen vil fortælle om kirkens historie og om restaureringen, der bl.a. har givet kirken sit blå, stjernebestrøede loft tilbage. Dato se side 6.

__________________ Sankt Therese kirke og Rygaard Bernstorffsvej 56, kl. 16-17. De smukke gule bygninger på Bernstorffsvej udgør med deres 200 års historie en enestående lokal kulturarv. Bygningerne, der huser Rygaards Skole og Sct Therese Kirke, har gennemgået en spændende historie fra landsted til kloster, skole og sognekirke. Felicity Pors, fortæller lidt om fortid og nutid. Dato se side 6. 7


RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2013 INDTÆGTER Kirkeskat, i alt indgået Kollekter, kirkebøsser, gaver, arv m.v. - Kollekter afregnet til andre formål

A

B Salg af kærter, bøger m.m. - udgifter til køb af samme C Diverse indsamlinger o.l. Resultat "Kirkekaffe" Diverse indtægter (lokaleleje) Indvundne renter Indtægter i alt (A+B+C+D) UDGIFTER Kultusudgifter Lønninger Varme, lys og forsikringer m.m. Vedligeholdelse af bygninger og inventar samt rengøringsartikler Nyanskaffelser Kontorhold o.l. Sognebladet Menighedsmøder, børne- og ungdomsarbejde samt kursusudgifter Kørselsudgifter o.l. til præster m.fl. Diverse Henlæggelse til bilkøb Afregnet til bispedømmet i alt RESULTAT (E-F)

8

D E

F G

REGNSKAB 2013 621.588 349.798 17.063 332.735 27.790 9.066 18.724 0 - 188 32.210 -13.816 18.206 991.253

BUDGET 2014 621.588 273.250 20.000 253.250 26.000 9.000 17.000 0 0 30.000 -15.916 14.084 905.922

33.383 61.988 208.323

33.500 64.000 228.000

45.607 14.479 58.426 31.340

42.500 10.000 52.000 35.000

26.185 19.312 14332 -131.960 289.604 671.019 320.234

25.000 25.000 15.916 0 284.900 815.816 90.106


Balance pr. 31. december 2013

AKTIVER Kortfristede tilgodehavende Bankindestående Tilgodehavende kirkebidrag for 4. kvartal 2013 Andre tilgodehavender PASSIVER Kortfristet gæld Mellemregning "Fattigbøsse" Mellemregning "Rygaards Skole" Mellemregning "Bispedømmet Periodeafgrænsningsposter HENLÆGGELSER Hensat til køb af bil Saldo pr. 1/1 2013 Anvendt i 2013

Indtægtsført 2013 Hensat til orgelistandsættelse (Sct. Andreas Kirke) Saldo pr. 1/1 2013 Anvendt i 2013 Hensat for 2013 EGENKAPITAL Saldo pr. 1/1 2013 Årets resultat

416.096 174.948 39.742 630.786

6.668 11.986 360.480 54.230

433.364

131.960 0 131.960 -131.960

0

67.346 0 67.346 0

67.346

-190.156 320.232

130.076 630.786

Gentofte, den 28. februar 2014 Karl Rytter Jensen, Regnskabsfører

9


Nyt fra Watoto skoleprojekt Til Watoto skoleprojekts aktivitetsaften i fasten, d. 15. marts, havde vi bedt pastor Erichsen om at komme og give os et ”fastebudskab”. Med titlen: Når præsten giver askekorset aske onsdag og siger: ”omvend dig og tro på evangeliet”, hvad betyder det så for mennesket i dag? fik vi en fin præsentation, og alle de fremmødte, 24 personer i alt, fik et godt budskab med sig til at meditere over i fastetiden. De to sidste aktivitetsaftener før sommerferien vil blive holdt lørdag d. 17. maj, hvor vi viser en spillefilm om moder Therese fra Calcutta, og lørdag d. 14. juni, hvor vi vil vise en film om Peter Tantholts arbejde i Peru. Hjertelig velkommen! Se venligst også opslagene i våbenhusene. I april modtog vi penge fra en af Watoto skoleprojekts medlemmer, der specielt er øremærket til mikrolån. Vi er glade for at kunne fortælle, at det første mikrolån allerede er blevet givet til en enlig mor, som nu er blevet i stand til at starte en lille forretning, og derved forsørge sin familie. Vores kontakt i Congo har meddelt os, at to af de piger, vi har støttet, er blevet langtidssyge. Han har besøgt familien. Det er en vanskelig situation, og han beder os alle om at bede for dem, at de må mærke Guds kærlighed! Vi håber fortsat at få flere medlemmer i foreningen, og ønsker som altid at sige hjertelig tak til de velgørere, som gør det muligt for Watoto skoleprojekt fortsat at holde de 310 piger i skole. Gud velsigne jer! Adrienne, Susanne, Ane, Svend, Arturo og Astrid 10


Menighedens Sommerfest Sct. Andreas og Sct. Therese menighed, Bernstorffsvej 56 Festen begynder kl. 10:30 med en festmesse. Herefter aktiviteter og grillmad i haven. Reserver datoen 17/8 og hold øje med opslagstavlen. Menighedsrådet

__________________

Særlige Meddelelser Første kommunion 2015 Torsdag 21. august kl. 19.30 i Skt Therese Kirkes menighedslokale er der møde for alle de forældre, hvis børn skal til 1. kommunion i 2015.

Firmelse 2015 Mandag 25. august kl. 19.30 i Skt Therese Kirkes menighedslokale er der møde for alle de forældre, hvis børn skal firmes i 2015.

__________________ Nyt menighedsråd Det burde næppe være gået menigheden forbi, at der den

6. april 2014 blev afholdt valg til menighedsrådet. Resulta11


tet er et nyt menighedsråd som ser frem imod at tjene menigheden. Det afgående MR havde som sine to succeskriterier: at der skulle findes kandidater nok til at kunne afholde et kampvalg og at det nye MR skulle afspejle den mangfoldighed, som menigheden i dag udgør. Stemmeprocenten blev på 15,2 % og seks nye medlemmer kom ind i det nye MR. Det nye MR består af ni medlemmer foruden vores sognepræster, og er sammensat af sognebørn, som på mange dimensioner, alder, køn, kultur, kompetencer og erfaring, repræsenterer den mangfoldighed, man kan opleve i kirken om søndagen. De overtager teten fra et MR, som med nidkærhed og professionalisme har ledt og udviklet vores menighed. En stor tak skal lyde til de medlemmer, som valgte ikke at stille op, men også til dem, som har valgt at fortsætte og sikre en kontinuitet. Den 22. april blev der afholdt konstituerende møde, hvor Frode Lundsten, Michala Lange og Felicity Pors blev valgt til hhv. formand, næstformand og sekretær. Menighedsrådet består af: Adrienne Natwali Mulumbi, Astrid Andresen, Felicity Pors, Frode Lundsteen Hansen, Katja Møller-Jørgensen, Michala Lange, Niels Henrik Assing, Thomas Siebner og Vu Bang Pham foruden vores sognepræster, p. Fabrizio Milazzo og p. Jørgen Erichsen. Klaus-Dieter Langbein er suppleant. Frode Lundsten Formand 12


Vedr regnskab 2013/budget 2014 Det er glædeligt at konstatere at kirkebidraget/kirkeskat for 2013, kr. 621.588,00, viser en stigning på 7,4 % i forhold til beløbet for 2012, kr.578.643,00. Denne post må gerne være endnu større i 2014. Menighedsrådet

__________________ Renovering af præsteboligen Bernstorffsvej 56 – maj 2014

Indsamlingen til renoveringsprojektet fortsætter endnu 4 år. Man kan støtte renoveringsprojektet ved at indbetale på:Gironr. 5 001 471 (Ansgarsstiftelsen), mærke: konto 97 243, Skt. Therese præstebolig Hvis netbank bruges til betaling, skal man vælge kortart "01". Dit bidrag er fradragsberettiget! For at få fradrag skal Ansgarsstiftelsen kende dit personnummer. Dette kan ske ved at opgive cpr.nr. i forbindelse med indbetalingen eller ved direkte henvendelse til Katolsk Bispekontor eller til sognekontoret. Menighedsrådet

__________________ 13


Messer i Sct. Andreas Der er i juni måned ingen hverdagsmesser. I juli måned er der ingen messer. I august måned ingen messe om søndagen Lørdagsmesse kl. 17: 14/6, 28/6, 2/8, 16/8, 30/8.

__________________ Transportordning Ved søndagsmessen kl. 10.30 i Sct. Therese kirke, fungerer der i øjeblikket en frivillig transportordning. Hvis der er flere, som kunne tænke sig at være med i denne ordning, så kontakt menighedsrådet. Det gælder også, hvis man har en 'privat' ordning og ens chauffør er blevet forhindret en enkelt eller flere søndage, så ring til et medlem af menighedsrådet og få en vikarordning.

__________________ Skriftemål

Der er mulighed for skriftemål i forbindelse med hverdags-messerne, i god tid inden søndagsmesserne, samt efter aftale med præsten.

__________________ Pastoralrådet

Menighedens medlem i rådet er fortsat Hans Larsen. Suppleant: Niels Henrik Assing Emiliekildevej 14 2930 Klampenborg tlf.: 39 90 79 50 e-mail: nhuassing@email.dk

14


Pastoralrådet

tlf. 36 46 20 00

e-mail: salina@post.tele.dk

Menighedens medlem i rådet er Hans Larsen Telefonvej 4H, st 2860 Søborg

__________________ PERSONALIA Døbte Clara Mustacchi Jæger 5.4.2014 Axel Andreas Rygaard 3.5.2014 Célestine Betty Labrosse 3.5.2014 Isak Joaquin Tamm Faaborg-Andersen 10.5.2014 Ellinor Mira Hougaard Messerschmidt 10.5.2014 Layla Maria Slowinska-Picardi 10.5.2014 Molly Emma Durhuus Dahlström 10.5.2014

"de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud" (Joh.1,13) Til lykke

Døde Aase Jytte Arley Nielsen 23.2.2014 Steen Borgsmidt 23.4.2014 "lad det evige lys lyse for dem, de hvile i fred, Amen"

15


Returadr.: Sognekontor , Bernstorffsvej 56 , 2900 Hellerup

______________________________________________________________

SCT. ANDREAS og SCT. THERESE MENIGHED

Sognepræst p. Fabrizio Milazzo Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup. Tlf.: 39 61 19 19 Mobil: 61 67 83 39 Email: milazzofabrizio@hotmail.com Andenpræst Pastor Jørgen Erichsen, Kollegievej 4 st.tv., 2920 Charlottenlund. Tlf.: 39 64 30 39 Sognekontor Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup. Kontortid tirsdag 10-13 Tlf: 39 61 19 19. Sognets web side: http://sa-st.dk/ Menighedsrådsformand: Frode Lundsten, Strandvejen 130, tlf. 29 89 79 89 2900 Hellerup Organist: I Sct. Therese kirke, Anja Kjærstad 29 43 13 76 _________________________________________________________ Messetider - Sct. Therese Kirke (Sognekirke): Søndag: Højmesse kl. 10.30. Efter messen kirkekaffe i menighedslokalet. Alle er velkomne. 2. søn. Familiemesse kl. 10.30. Hverdage: Mandag kl. 17, tilbedelse fra 16-17, tirsdag & fredag messe kl. 8, onsdag kl. 8 (ved skolemesse 8.15), torsdag ingen messe (dog ved skolemesse kl. 8.15) lørdag kl. 11:30 med forudgående rosenkrans fra kl. 11. Messetider - Sct. Andreas Kirke: 2. og 4. søndag i måneden: messe kl. 11,30, 4. Søndag med greSøndag goriansk sang. Efterfølgende kirkekaffe i salen Kollegievej 2A. Alle er velkomne. I juli og august ingen messe. Hverdage: Ons & Tors messe kl. 9, juni & juli ingen messe, dog lørdagsmesse kl. 17: 14/6, 28/6, 2/8, 16/8, 30/8. Messetider - Immaculatakirken, Strandvejen 91: (Inform. 39 20 62 22). Søndag: Højmesse kl. 9. Hverdage: Mandag til fredag: Messe kl. 16:30; lørdag: Messe kl. 9. _________________________________________________________ Hospitalspræst for Københavnsområdet: Pastor Jørgen Erichsen. Træffes på tlf. 39 64 30 39 hverdag 9 - 10, i akutte tilfælde til enhver tid. ________________________________________________________ Seneste aflevering af indlæg til næste sogneblad: 14. august 2014. Sendes til: Bent Thorkilsen, Berlingsbakke 28, 2920 Charlottenlund. _________________________________________________________ Ansvarshavende redaktør: Bent Thorkilsen, E-mail: bent_rita@mail.dk _________________________________________________________ Tryk: Stenby Tryk A/S stenbytryk@stenbytryk.dk

16

Sct. Andreas & Sct. Therese sogneblad juni, juli, august 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you