Page 1

Sct. Andreas

Sct. Therese Nr. 1 – 19

Marts, april & maj 2019

Præsten skriver Kære menighed, Det er som vi har fået nyt liv i vor menighed, hvor flere er kommet til for at bidrage til menighedens vækst og trivsel. På denne måde har vi fået styrket vort fællesskab på vor vej i troen. Det er svært at fatte betydningen af et sådant troens fællesskab i en verden uden faste holdepunkter, tro og samhørighed. Men det er intet mindre end et privilegium at tilhøre en menighed i Kirkens store fællesskab. I de sidste par måneder har jeg oplevet mange positive ting og glædelige begivenheder i vores menighed. Jeg vil og kan kun nævne nogen af dem. Jeg var glad for at være med til at fejre Skt. Andreas Fest i Skt. Andreas Kirke lørdag d. 1. december med vores biskop og omkring 50 personer fra menigheden. Lørdag d. 15. december var der om-


kring 30 mennesker, der var med til at modtage De Syges Salvelse i forbindelse med messen i Skt. Therese Kirke, desuden var der mange mennesker, der var til skriftemål i løbet af Adventstiden, og en hel del af dem kommer jævnligt. Det er jo ikke det morsomste der findes at aflægge et skriftemål, men bagefter er det ganske vidunderligt. Det var godt og glædeligt. Der kom også mange mennesker til familiemesse juleaften. Desuden havde jeg 12 gæster fra vores menighed, der holdt jul sammen med mig, og vi havde en dejlig og vidunderlig aften. Nytårsaften var der også 60 personer, der kom til taksigelsesmessen kl. 16.00, og efter messen kom mange til præstegården for et nytårs glas/ at ønske godt nytår. Lørdag d. 19. januar afholdt vores menighed en frivilligfest for at takke de mange frivillige vi har i menigheden, og der var omkring 70 mennesker med. En del af vores ministranter begynder at komme mere jævnligt til søndagsmesse for at hjælpe til. I forbindelsen med familiemesse læser vores unge firmander læsninger og forbønner så godt. Derfor fortjener firmander, ministranter og deres forældre en stor TAK. Desuden, er jeg glad for, at vi i år har mere end 30 børn, der skal modtage 1. kommunion søndag d. 28. april, og der er 15 firmander, som skal firmes søndag d. 16. juni. Desuden er der mere end 15 børn, der skal modtage deres 1.kommunion søndag d. 5.maj, og 16 firmander fra Rygaards Skole søndag d. 26. maj. Kære menighed, Hvad kommer vi ikke ud for sådan en ganske almindelig dag fra vi står op til vi går i seng! Vi beskæftiger os med små og store ting - har bekymringer og sorger, og selv om arbejdet er en fornøjelse, så erfarer vi dog, at det tærer på 2


kræfterne. Det kan i alle tilfælde mærkes i weekenderne. Og så er der alle de utallige kontakter med vore medmennesker og alle vore længsler og forestillinger, vi gerne så gå i opfyldelse: Ønsker om anerkendelse, om kærlighed og venskab. Vi bliver urolige, når vi berøres af andres kritik og bliver let nedslåede. Det er altså ret mange ting, der holder os i gang, men selv om det er eller kan være vigtige ting, så må de aldrig blive det vigtigste i vort liv. Erfaringen siger os jo: Hvor mennesket fortaber sig i mange ting, mister det hurtigt fodfæstet, gribes af angst og overdænges af sorger. Hvorfor er det sådan? Ganske enkelt, fordi alle de mange ting er undergivet forgængelighedens lov. Et fast holdepunkt kan vi altså ikke finde i de mange ting, vi beskæftiger os med. Beretningen om Marta og Maria hos Lukas 10, 38-42 er af grundlæggende betydning for et kristent liv, at udføre kærlighedshandlinger (vise i praksis at man elsker Gud og næsten) - høre og interessere sig for Jesu lære, som Maria gjorde. I middelalderen og den dag i dag har Martha og Maria været forbilleder for det kontemplative og det aktive liv (vita contemplativa og vita aktiva), og man har forstået teksten sådan, at det kontemplative liv havde forrang for det aktive liv. At anvende beretningen i denne diskussion vil være helt malplaceret. Allerede Teresa af Avila skrev: ‘Tro mig. Martha og Maria må arbejde sammen for at kunne huse Herren og beholde ham hos sig, ellers ville han blive dårligt beværtet og ikke få noget at spise. Hvordan ville Maria, der altid sad ved hans fødder, kunne give ham noget at spise, hvis ikke hendes søster var sprunget til?’ Martha havde meget at se til. Hun var forjaget og noget 3


aggressiv. Maria levede i en anden virkelighed og man fornemmer, at hun ejede en indre fred. Alle vore gøremål er nok vigtige og livsnødvendige, men ét er vigtigere og mere nødvendigt. Hvordan skal vi forstå det? Dette ene, der er nødvendigt, er det, der ikke kommer eller går. Det er det uforgængelige og det blivende, som altid er nærværende, men så ofte bliver overset, overhørt og forbigået. Det er grundlaget, der bærer alt og holder alt. Det er dét, som Skt. Augustin skriver om: ‘Vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig! Du er aldrig ny, aldrig gammel og alligevel fornyr du alle ting’. Eller som Moder Terese har sagt: "Gud taler, når vore hjerter er stille. At lytte er begyndelsen på en bøn". Her rejser der sig et spørgsmål: Er det en tilfældighed, at der efter de mange arbejdsdage kommer en søndag? Hvilken betydning har søndagen? Søndagen er en hviledag - ikke blot for de ydre gøremål, men også for de indre. I denne forbindelse kan man anbefale 3 ting: For det første skal man om søndagen - så vidt det er muligt - lade alt arbejde ligge og bruge tiden til overvejelser. Hvorfor kan vi takke Gud for den uge, der gik? Er vi blevet lidt bedre, lidt mere modne? Har vi taget del i andres glæde og sorger? Rudolf Bultmann, en tysk protestantisk teolog, professor i Ny Testamente har engang sagt: ‘Man kan mærke på mennesker, om de er arbejdsdyr, for så er de ikke i stand til at tage del i andres glæde og sorg’. For det andet skal man ikke blot afholde sig fra arbejde, men også fra kritik - dvs. afholde sig fra at fastslå det ugunstige ved vore medmennesker og ved samfundet. Om hverdagen kan kritik være nødvendig, men vi burde afholde os fra den om søndagen, for den dag vil minde os om, at det endegyldige ord, som 4


Gud har talt til mennesker, ikke er et nej, men et ja. For det tredje giver søndagen os en ny begyndelse. Hvor ofte er ønsket om en ny begyndelse virkelig ment af hjertet? Vi er bundet af adfærd, sædvaner og lidenskaber. Vi er godt klar over, at vi er belastede af arbejde og bekymringer og af fejltagelser og skyld. ‘Bare man kunne begynde forfra igen! Bare man kunne begynde et nyt liv! Så ville mangt og meget blive bedre og anderledes!’ Er det ikke sådan, vi af og til tænker? Men dét er netop, hvad vi kan: få en ny begyndelse. Søndagen kan give os den. Hver søndag fejrer vi Jesu Kristi opstandelse. I troen på ham, den opstandne Herre, åbner sig en ny uge for os. Det er det, der er meningen, når vi siger: ‘Hver søndag giver os en ny begyndelse’. Ligesom hver aften er afgørende for den kommende dag, er søndagen afgørende for den kommende uge. Bliver søndagen misbrugt, så vil ugen - på længere sigt - også blive tom og øde. Vær opmærksom på, at i beretning kritiserer Jesus ikke Martha og han kritiserer heller ikke familiens gæstfrihed han kom der jo ofte. Han forklarer blot Martha, at hun ikke behøver at gøre det helt store, fordi han nu er kommet. Når han nu er der, er der andre ting, der er vigtigere: nemlig at sætte sig og høre på, hvad han har at berette - ikke om dette eller hint, der er sket her eller der. Lytte til hans lære og blive discipel/elev hos ham. I den urkirkelige konflikt mellem karitative opgaver og ordets forkyndelse betyder Jesu bemærkning, at begge dele hører sammen, men at en sand karitativ holdning kun kan opnås ved at være Jesus discipel og lytte til hans lære. Det er altid godt at have nogen, som er aktive som Mar5


tha i vores menighed. Vi er altid glade og taknemmelige for deres indsats. At arbejde for Gud og for næsten er godt, men vi må ikke glemme at arbejde med Gud, for det er nødvendigt. Lad os derfor igen takke Gud for de mange aktive og det frivillige arbejde i vores menighed, men ikke mindst for dem, der ikke kan arbejde, men beder for menigheden og bidrager på andre måder. Jeg vil slutte med en citat fra Skt. Augustin, der engang har sagt: "Bed som om alt afhænger af Gud, men arbejd som om alt afhænger af dig". De bedste hilsener til jer og jeres familier og venner med ønsket en god faste- og påsketid. P. Minh Quang Nguyen

Fastelavn Søndag d. 3. marts står fastelavn på kalenderen, men hvad betyder fastelavn egentlig? Vi ved, at der i Bibelen tales om faste, dvs. en bestemt tid, hvor man helt eller delvis undlader at spise. Årsagen til at faste var, at man en tid ikke skulle tænke så meget på det materielle, men helt hellige sig bøn til Gud. Særlig i kritiske perioder af Israels historie blev der beordret faste for hele folket, for at det kunne bede om Guds hjælp. Vi ved om Jesus, at før han trådte offentligt frem, var han i ørkenen og fastede i fyrre dage. I Stilheden og ensomheden ville han tale med sin Fader i Himlen om den gerning, han skulle begynde at udføre blandt jøderne, og om det offer, han skulle bringe alle mennesker på jorden. Vi ved også, at djævelen forsøgte at friste Jesus til at tilbede ham i stedet for samtale med Faderen, men Jesus viste ham bort med et: "Der står skrevet". Da vor katolsk kirke opstod, lavede man et kirkeår med 6


ganske bestemte tidspunkter for de kristne mindedage. Man indførte fejring af en kristen påske, pinse og jul, og i forbindelse med påsken bestemte man, at der forud for påske-fejringen skulle gå fyrre fastedage - heri regnes ikke søndagene. Med andre ord, fasten varede 40 dage fra askeonsdag til påske, idet søndage ikke tælles med. Fastelavnssøndag falder derfor 49 dage før påskesøndag. Det kirkelige koncil i Nicæa i 325 vedtog, hvornår påsken ligger. Ved koncilet år 600 blev det bestemt, at der skulle være 40 dages faste før påske, og i 1091, at der ikke skulle fastes på de seks søndage. Før fasten ville man feste. Fasten skulle begynde askeonsdag, og efter den dag måtte ingen forlystelser finde sted, og man måtte kun spise ganske bestemte enkle ting. Man skulle på rette måde berede sig til at holde påske. Askeonsdag markerede man den reelle begyndelse for fasten. Asken symboliserer forgængelighed. Intet af det, vi har, holder evigt. Askekorset vi fik tegnet på panden er et symbol på en dyb sandhed: "Husk, menneske, at du er støv, til støv bliver du igen". Fastelavnssøndag kaldes også quinquagesima fra det latinske quinquagesimus, der betyder halvtreds, og som henviser til, at det er 50 dage før påskesøndag. Fastetiden er den periode i kirkeåret, hvor liturgien er alle rigest på mysterier. Det grundlæggende tema for både forberedelses- og selve fastetiden er menneskets omvendelse til Gud, hvilket naturligvis ses i teksterne og ikke mindst fordi at vi foretager en masse bodsøvelser i form af faste, bøn og almisse, da netop dét at give afkald på os selv og vores egne behov er med til at tydeliggøre, at Gud bør have den vigtigste plads i vores liv. Men det er da klart, at man så ville more sig godt på forhånd. Derfor blev dagene før askeonsdag fejret med vilde fester, hvor man klædte sig ud og spiste og drak over al måde. 7


Vi ved, at Jesus fastede i 40 dage, og der er ingen tvivl om, at han netop i disse dage var meget i bøn til sin Fader, og Jesus viser os her ved sit eget eksempel, at man bedre kan samle sig i bøn til Gud, når vi ikke skal tænke på spisetider. P. Minh Quang Nguyen

K atolsk Ældre Klub, KÆK KÆK holder normalt 4 møder om året, forår, sommer, efterår og vinter. Møderne foregår i Ordrup, og der indledes med messe kl. 11:30. Derefter er der frokost i menighedslokalet efterfulgt af foredrag, lysbilleder, sang eller underholdning. På grund af frokost er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest søndagen før et møde til enten Lisbeth Poulsen 50 17 89 71 eller Birgit Hasløv 20 31 30 95 KÆK holder et tidligt forårsmøde 5. marts, hvor p. Quang, vil fortælle om ’De Helliges Samfund’ og et sommermøde den 11. juni, hvor P. Niels Engelbrecht vil komme med et indlæg

Temalørdag I sognets menighedssal i Sct. Therese kirke vil der en lørdag i månederne oktober - april (dog ikke i december) være Temalørdag kl.14:30-16:30. ALLE ER VELKOMNE. Først er der et oplæg på ca. 1 time. Efter oplægget er der en pause, hvor vi drikker kaffe og får en småkage. Den sidste times tid bruger vi så til at stille eventuelle spørgsmål og til samtale om emnet. Indlægget 30. marts har fået titlen: ”Hvad forstås ved Guds Rige?” og bliver en gennemgang af forståelsen af riget fra Moses tid gennem profeterne og til Jesus og videre op til Therese af Lisieux og vore dage. /Bent Thorkilsen. Datoer se side 11. 8


Det sidste indlæg kommer lørdag den 27. april og har fået titlen: "Verdenskirke som minoritetskirke - den katolske kirke i Danmark efter reformationen." Vi slutter af med fælles spisning v/ Pastor Niels Engelbrecht

Mini - KUK Mini-KUK holder møde hver anden onsdag kl. 18 - 19.30 i Skt. Therese KUK-lokale. Vi starter mødet med at spise sammen, og derefter har vi forskellige aktiviteter. Mini - KUK er for de 7 -11 årige. Møderne ligger fra september til maj og bliver arrangeret af Carmina, Alisia, Anna, Frederikke, Daniel Rangel, Pia Kelly, Kirsten Poulsen, Felicity Pors og Kirsten Lange. Datoer se side 11.

Bibeltimer I Sct Therese Kirkes menighedssal er der i vinter bibeltime 19.30-20.30, den første mandag i måneden. Kom og være med til at fordybe dig i Bibelen, fortrinsvis Det nye Testamente, i en gruppe hvor alle må komme med deres udlægninger og tanker om dagliglivet i lyset af evangeliet med Annelise Bruus som kyndig gruppeleder. Datoer se side 11.

Menighedsrådet Der holdes et møde i menighedsrådet en gang om måneden. Alle er velkomne til at stille forslag, som så vil blive behandlet i rådet. For at et forslag skal blive behandlet på det først kommende møde må det være formanden i hænde ca. 10 dage før mødet.

9


SOGNETS KALENDER Lørdag d. Mandag d. Tirsdag d. Onsdag d.

2. 4. 5. 6.

MARTS

Fastelavnsfest, kl. 16.30-20. Se opslagstavlen. Bibeltime kl. 19.30 i Sct. Therese menighedssal. KÆK - møde. Se side 8. Askeonsdag, messe i sct. Therese kirke kl. 8 og kl. 17, messe i sct. Andreas kirke kl 9. Messerne er med askeindvielse. Faste- og abstinensdag. NB! Gamle palmegrene til fremstilling af aske kan afleveres i kirken senest søndagen før, dvs. den 3. marts. - - MiniKUK, kl. 18-19.30, 7 til 11-årige i KUK-lokalet. Lørdag d. 9. Korsvejsandagt kl. 10.50 og messe kl. 11.30. - - Watoto Skoleprojekt i Sct. Andreas kl. 18-21, messe kl. 17. Søndag d. 10. Familiemesse, kl. 10.30. Familiedag til ca. kl.14. - - Engelsk familiemesse kl. 16.30. Onsdag d. 13 Havedag i Sct. Andreas 10.30-14. Lørdag d. 16. Korsvejsandagt kl. 10.50 og messe kl. 11.30. Tirsdag d. 19. MR-møde kl.18. Onsdag d. 20. MiniKUK, kl. 18-19.30, 7 til 11-årige i KUK-lokalet. Lørdag d. 23 Havedag i sct. Therese kl. 10-15. - - Korsvejsandagt kl. 10.50 og messe kl. 11.30. Søndag d. 24. Engelsk familiemesse kl. 16.30. Lørdag d. 30. Korsvejsandagt kl. 10.50 og messe kl. 11.30. - - Temalørdag, kl. 14.30-16.30: Hvordan har forståelsen af Guds rige udviklet sig fra Moses tid til Therese af Lisieux og vore dage. v/Bent Thorkilsen Søndag d. 31. Sommertiden begynder (hvis den ikke er blevet afskaffet).

APRIL

Onsdag d. 3. MiniKUK, kl. 18-19.30, 7 til 11-årige i KUK-lokalet. Lørdag d. 6. Korsvejsandagt kl. 10.50 og messe kl. 11.30. Søndag d. 7. Engelsk familiemesse kl. 16.30. Easter activities. Tirsdag d. 9. Havedag i sct. Therese kl. 14-16. Onsdag d. 10. Havedag i Sct. Andreas 10.30-14. Se side 15. Lørdag d. 13. Korsvejsandagt kl. 10.50 og messe kl. 11.30. - - Watoto Skoleprojekt i Sct. Andreas kl. 18-21, messe kl. 17. Søndag d. 14. Palmesøndag. Højmessen begynder kl. 10.30 i gymnastiksalen med indvielse af palmegrenene. Ingen messe i Sct. Andreas kirke. Tirsdag d. 16. Oliemesse i Sct. Ansgar kirke kl. 17. Torsdag d. 18. Skærtorsdag. Messe kl. 17. Derefter tilbedelse til kl. 22 - - I Sct. Andreas messe kl. 16, derefter vågemiddag og

10


tilbedelse til kl. 20. Se side 17. Fredag d. 19. Langfredag. Kl. 8:00. Læsningernes Tidebøn (en særlig Langfredags-version!) med sang i Sct. Andreas kirke. - - Liturgisk gudstjeneste kl. 15 kun i Sct. Therese. Lørdag d. 20. Påskelørdag. Påskenattens liturgi kl. 22. Efter gudstjenesten er der agape i menighedslokalerne. Søndag d. 21. Påskedag. Højmesse kl.10.30. - - - I Sct. Andreas er der højmesse kl. 11.30. Mandag d.22. 2. Påskedag. Messe kl. 10.30. Ingen messe i sct. Andreas Onsdag d. 24. MiniKUK, kl. 18-19.30, 7 til 11-årige i KUK-lokalet. Lørdag d. 27. Temalørdag, kl. 14.30 – 16.30. "Verdenskirke som minoritetskirke - den katolske kirke i Danmark efter reformationen." v/ Pastor Niels Engelbrecht. Vi slutter dagen med fællesspisning. Se side 12. Søndag d. 28. Familiemesse med 1. kommunion

MAJ

Søndag d. 5. Engelsk familiemesse kl.14.30. (1. Communion) Mandag d. 6. Bibeltime kl. 19.30 i Sct. Therese menighedssal. Onsdag d. 8. Havedag i Sct. Andreas 10.30-14. Lørdag d. 11. Watoto Skoleprojekt i Sct. Andreas. Søndag d. 12. Familiemesse, kl. 10.30. Familiedag til ca. kl.14. Tirsdag d.14. Havedag i sct. Therese kl. 14-16. Onsdag d. 15. MR-møde kl.18. Søndag d. 26. Valfart til Åsebakken. Ingen messe i Sct. Therese og Sct. Andreas. Bus kl. 8.15 fra Sct Therese. Se side 20. - - Engelsk familiemesse kl. 14.30 med Firmelse. Torsdag d. 30. Kristi Himmelfart. Højmesse kl. 10.30.

JUNI

Mandag d. 3. Bibeltime kl. 19.30 i Sct. Therese menighedssal. Tirsdag d. 11. KÆK holder Sommerfest i Sct. Andreas.

Mødeoversigt Fastelavnsfest 2/3 Bibeltime 4/3, 6/5, 3/6 Firmelse 16/6 Familiem. &-dag 10/3, 28/4. 12/5. 1. kommunion 28/4 Havedag An 13/3, 10/4, 8/5. Ministrantmøde 13/4 Havedag, Ther 23/3, 9/4, 14/5. Retræte 6/4 KÆK møder 5/3, 11/6. Temalørdag 30/3, 27/4 Watoto skolepr. 9/3, 13/4, 11/5. Valfart Åsebakken 26/5 MR-møde 19/3 15/5. Eng. Familiem. 10/3, 24/3, 7/4, 5/5 og 26/5. Mini-KUK 6/3, 20/3, 3/4 og 24/4.

11


Kommende Arrangementer TEMALØRDAGE forår 2019 i SKT. THERESE KIRKE fortsætter med oplæg og drøftelser: Følgende lørdage kl. 14.30-16.30 i menighedslokalet ******************************************************************

30. marts: "Guds Rige". Når Jesus talte om Guds Rige, var der aldrig nogen, der spurgte ham: ”Hvad mener du med det, hvad er Guds Rige?” Det var et begreb enhver israelit kendte og forstod. Den tidligste skriftlige kilde til forståelsen går helt tilbage til den lovsang, der synges af Moses og Israelitterne efter overgangen over det røde hav. Dette stykke ’Overgangen over det røde hav’ læses Påskenat og noget af den lovsang bruges som vekselsang. Kirken officielle læreembede har intetsteds defineret Guds Rige. Man må slutte sig til det indirekte. Forståelsen af Guds Rige har ændret sig gennem tiden, og der har været mange forskellige opfattelser gennem tiderne fra Moses dage og op til vor tid med Therese af Lisieux’s opfattelse af adgangen til Guds Rige. v/ Bent Thorkilsen 27. april: "Verdenskirke som minoritetskirke - den katolske kirke i Danmark efter reformationen." v/ Pastor Niels Engelbrecht Efter oplægget spiser vi sammen. Vi slutter dagen og Sæsonen med fælles spisning Alle er velkomne. Bente Meyer og Kirsten Lange

__________________ 12


TEMAHAVERNE VED SCT. ANDREAS KIRKE. Der er måske ikke mange, der ved, at haverne syd for Sct. Andreas Kirke (til venstre for kirken) er anlagt som en temahave. Der er 2 temaer: Havestykket tættest ved kirken er en Kristushave. Her er der plantet træer buske og stauder med relation til Kristus og farverne er fortrinsvis hvid og rød: Kristtorn, juleroser (Selma Lagerlöfs legender), en hvid magnolie og en hvid hibiscus med rødt centrum, symboliserende Jesu Hjerte. Ud over hele bedet er der akeleje, der i folketraditionen lignes med Helligånden pga. blomsternes lighed med en due. På den anden side af gruset i området ud mod Kollegievej er haven anlagt i form som en rosenkrans, idet der er inddraget de allerede eksisterende elementer (præstegraven og det store takstræ).

Kransen begynder ved KORSET, der står over præstegra13


vene. Det symboliserer TROSBEKENDELSEN. Derefter møder man det store takstræ. Det står for det indledende FADER VOR. Så kommer der et lille bed med 3 roser: en hvid, en gul og en rød. Det er kransens TRO, HÅB OG KÆRLIGHED. Går man videre møder man et lidt mindre træ, som er det første af cirklens 5 træer/buske. Her beder man det 1. af de 5 FADER VOR, der bedes i forbindelse medrosenkransens led. Herefter møder man i den store cirkel endnu 4 træer/buske, der alle er FADER VOR træer. Indimellem disse er der plantet en del stauder, fortrinsvis planter, der i folketraditionen er knyttet til Jomfru Maria. Her beder man de 10 HIL DIG MARIA, der er mellem Fader Vor bønnen. Farverne hér er fortrinsvis blå og hvide (Jomfru Marias farver) og lyserød/rosa (pige/kvindefarven). Ved indgangen til cirklen vil man dog til højre ud mod Kollegievej møde en stor rosenbusk, der er med gyldne farver. Hér kan man passende overveje de mysterier, der omhandler Marias optagelse i himlen og Marias kroning i himlen = Den Herlighedsfulde rosenkrans 2 sidste mysterier. Til venstre i indgangen er der ligeledes en stor rosenbusk. Den hedder ”Maidens blush” (den unge piges rødmen). En legende beretter, at da Maria fik budskabet om, at hun skulle være Herrens mor, rødmede den unge pige og en rosenbusk voksede frem, der havde samme farve som hendes kinder. Her kan man overveje mysteriet om Jomfru Marias bebudelse. Om BLOMSTERNE; du vil bl.a. finde: Roser, der til alle tider har haft særlig tilknytning til Jomfru Maria (Sharons Rose). Akeleje, der som tidligere nævnt knyttes til Helligånden; Martsviol også kaldet ”Mariablomme” eller ”Maria med barnet”. Den er symbol på Marias ydmyghed og alle dyders Mo14


der, idet den ”bøjer” hovedet, væksten er undselig og duften dejlig. Påskelilje ”Jomfruens himmelske øje” og ”opstandelsesblomst” (fordi den blomstrer ved påsketid). Kornblomst ”Marias Krone” (vi har hér snydt lidt og plantet knopurt, der ligner kornblomst, da kornblomst har tendens til at få meldug). Jordbær ”de saliges bær”. I den kristne symbolik er bærret symbol på Jomfru Marias frugtbarhed, og de hvide jordbærblomster er symbol på hendes renhed. Iris. Der er symbol på Marias ophøjethed som Himmeldronning. Asters ”Marias fødselsdagsrose”. Navnet kommer af ordet Aster, som betyder stjerne. (jf. salmen ”Hil dig havets stjerne”) Asters blomstrer på Jomfru Marias fødselsdag (8. september). Der kunne nævnes mange flere. Dette er kun et lille udpluk.

HAVEDAGE I SCT. ANDREAS

ONSDAGENE D 13/3, 10/4, 8/5 og 19/6 FRA 10:30-14, VI SAMLES UDENFOR KIRKEN Tag gerne have-handsker og –saks med

15


HAVEDAGE I SCT. THERESE Lørdag 23. marts, kl. 10.00-15.00 skal præstens have ved Skt. Therese Kirke gøres parat til den nye sæson. Der vil blive sørget for frokost (ca. kl.12.00), kage, kaffe, te m.m. Der skal graves op, skæres ned, plantes ... Alle kan være med - en time eller to eller flere! Hvis muligt, tag lidt værktøj med - ørnenæb, beskæresaks o.l. og derefter mødes vi den anden tirsdag i måneden, dvs.9. april, 14. maj og 11. juni, kl.14.00-16.00

Nyt fra Watoto Skoleprojekt

I slutningen af december indkaldte den tidligere bestyrelse af den lokale Watoto forening i Congo skoleinspektøren, lærere og forældre til de piger vi støtter i år til et møde. Der blev valgt en ny bestyrelse, og bestyrelsen valgte en ny kontakt person, som de har givet deres tillidsvotum til, og som selv er far til en af pigerne i 3. klasse. Siden da har vi modtaget listerne med alle pigernes navne; nogle enkelte af pigerne er flyttet. Vi har nu 282 piger med i vores projekt. Til sommer bliver pigerne i 6. klasse færdig med grundskolen, og har opnået basale kundskaber; dog når man ikke så langt, hvis man kun har gået i grundskolen og derfor vil mange af pigerne gerne fortsætte i mellemskole bagefter. Nogle af forældrene har ringet til os for at spørge om der er mulighed for støtte til det. Derfor vil vi her i foråret undersøge, om vi kan støtte de store piger videre frem. Mellemskole uddannelse koster mindst 3 gange så meget som grundskolen. Efter 8 år i Watoto Skoleprojekts bestyrelse, har Susanne Fisker besluttet at gå ud af bestyrelsen, da hun ikke har tid mere. Hun vil dog stadig gerne støtte vores projekt. Vi siger Susanne hjertelig tak for al hendes indsats, tid, idéer og arbejde! Hen over foråret fortsætter Watoto Skoleprojekt at holde aktivitetsaftener, så støttegruppen kan have en aktivitet sammen. 16


Alle er hjertelig velkomne! Datoerne er: 9. marts, 13. april, 11. maj og 8. juni. Vi går til vigiliemesse kl. 17 og arrangementet er kl. 18-21. Nu på lørdag kan vi glæde os over at være nået til den 70.tyvende Watoto Skoleprojekts aften i Sankt Andreas! Vi og 282 små piger siger endnu engang hjertelig tak til alle skoleprojektets velgørere! Må Gud velsigne jer! Adrienne, Ane, Karen, Arturo og Astrid.

VÅGEMIDDAG Efter skærtorsdagsmessen kl.16 i Skt. Andreas Kirke

spiser vi lam sammen i kaffestuen. Der er mulighed for at våge i kirken til kl. 20 Kl. 20 afsluttes med sakramentsprocession og velsignelse Tilmelding til Henrik Rønnow Thomsen e-mail: roennowthomsen@email.dk mobil: 26 81 36 46. Bemærk at slut tidspunktet er ændret i forhold til andre år, så der sluttes en time tidligere, nemlig kl. 20.

Dagretræte og bodsandagt ved fastetiden Dagretræte ved fastetiden. Retræteleder: Diakon Kåre Nielsen Tid og sted: 6. april kl. 10.30 - 16.00 i Sankt Therese Kirke. Tema for Retræte: Tilgivelse og barmhjertighed Fastetiden er tid til bodsøvelse og forberedelse til påsken. Fastetiden kan være en tid til besindelse, fortsæt og overvejelser over, hvor vi er henne i vort liv. Retræte består af en kort oplæg samt fordybelse i bibeltekster, individuelt samtale. Medbring selv lidt frokost til dig selv eller til deling. Dagens program ser således. 17


Kl. 10.00 messe Kl. 10.30 første oplæg Kl. 11.45 kaffepause og frokost Kl. 12.30 tilbedelse og samtale med mulighed for skriftemål. Kl. 14.00 anden oplæg Kl. 14.45 kaffepause Kl. 15.00 tilbedelse og samtale med mulighed for skriftemål Kl. 16.00 afslutning med sakramental velsignelse.

Ministrantmøde Kære unge og børn, Har du været ministrant før eller tænker du, at du gerne vil være ministrant? Vi holder et møde igen lørdag d. 13. april kl. 17.00 i kirken, hvor vi øver de forskellige ministrantfunktioner igennem. Bagefter spiser vi pizza og ser en film sammen. Vi slutter omkring kl. 19.30, senest kl. 20.00. Vi vil være glade for, hvis I vil melde, om I kommer eller ej. Tilmeldingsfrist onsdag d. 10. april. Send mig en sms på: 51 32 88 96 eller på min mail: nmqdk@katolsk.dk P. Quang, Frode og Isabella

__________________

Særlige Meddelelser Sommertid begynder Natten til søndag den 31. marts stilles uret én time frem 18


Korsvejen I fastetiden vil der i Sct. Therese kirke hver lørdag være korsvejsandagt kl. 10.50 og messe kl. 11.30.

Første kommunion 2019 Børnenes første kommunion vil blive fejret søndag 28. april, kl.10.30. Kontaktperson: Astrid Andresen, tlf. 29 26 65 07.

Firmelse 2019 Firmelsen finder sted søndag 16. juni kl. 10.30, i Skt Therese Kirke. Kontaktperson: p. Quang, tlf. 51 32 88 96

DEN STILLE U GE

OG

P ÅSKE

Der er en del gudstjenester i tiden fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Uden angivelse af sted foregår det i Sct Therese. Palmesøndag er der indvielse af palmegrene kl. 10,30 i gymnastiksalen. Hvis vejret tillader det, er der procession gennem parken til kirken, hvor der fortsættes med højmesse. I Sct Andreas er der ingen messe Skærtorsdag er der højmesse kl. 17 efterfulgt af tilbedelse af det allerhelligste til kl. 22. Man kan skrive sig på en liste fremlagt i våbenhuset, sådan at man kan se, at der hele tiden er nogen tilstede i kirken. I Sct. Andreas er der messe kl. 16. Vågemiddag og tilbedelse til kl. 20. Langfredag er der kl. 8 i Sct. Andreas ’Læsningernes Tidebøn’ med sang. I Sct. Therese er der Herrens lidelses liturgi kl. 15. Påskelørdag er der påskenattens liturgi. Gudstjenesten be19


gynder kl. 22. Efter gudstjenesten er der agape i menighedslokalerne. Påskedag er der højmesse kl. 10.30, og i Sct. Andreas er der højmesse kl. 11.30 2. påskedag er der messe kl. 10,30.

Valfart V ALFART TIL Å SEBAKKEN Der vil søndag d. 26. maj blive arrangeret bustransport til Åsebakken. Bussen til Åsebakken går fra Sct Therese kirke kl. 8.15: derfor skal man møde op kl. 8.00. Næste opsamling er ved Sct. Andreas. Her er mødetiden kl. 8.15 med afgang kl. 8.30. Første stop - for dem der vil gå hele vejen igennem skoven bliver ved Poppel Allé i Holte, hvorfra valfarten afgår kl. 9.15. Andet stop – for ministranter og dem, som ikke kan gå skovvejen– bliver ved Vor Frue Kloster på Åsebakken. Tredje stop - for dem der vil gå halvvejen - bliver ved Betlehem, 19 km stenen på Kongevejen. Vi kører tilbage til kirkerne efter Andagten, som er kl. 15.00. Tilmelding: på listen i våbenhuset eller til Kontakt: Frode Lundsten, E-mail: mr-formand@sa-st.dk

Pilgrimsrejse 2019 Menighedsrådet har planlagt en rejse til Det Hellige Land i perioden 10.-18. august 2019, hvor vi med base i Jerusalem vil besøge de bibelske steder med mulighed for såvel tilbedelse som tid på egen hånd. Programmet er endnu ikke fastlagt i sin endelig form, men vil løbende blive opdateret på sa-st.dk. Pris per person er 9.999 kr. Hvis du er interesseret, så skriv til Frode Lundsteen.” 20


Kirkeskat 2019 Ifølge Katolsk Orientering nr. 13, som udkom d. 9. november 2018, var der kun 22% af medlemmerne af Skt. Andreas og Skt. Therese menighed, der betalte kirkeskat. Dvs. at de godt 1.250 medlemmer fra Skt. Andreas og Skt. Therese menighed betalte i 2018 ca. 512 kr. pr. medlem i kirkeskat. Det er alt for lidt til at sikre alt det, som vi har 21


brug for at gøre i vores sogn, selv om der var en lille stigning i forhold til året før. Stor tak til jer, der allerede har meldt jer til kirk eskatordningen. Samtidig opfordres mange andre til at betale mindst 1% af den skattepligtige indkomst. Den skattepli gtige indkomst ses på skattevæsenets årsopgørelse. Ingen skal selvfølgelig give over evne, men mange giver kun meget symbolske beløb. Vi vil derfor bede folk/ menigheden? om at være generøse og at give mindst 1 % af deres indkomst. Derfor iværksatte vi i 2019 et mål om, at i 2019 skal Skt. Andreas og Skt. Therese sogn have mindst 50 nye kirkebidragsydere og indtægterne fra kirkeskatten skal stige 15%. Vær med til at vi når i mål. Det handler om den katolske kirkes eksistens i Danmark. Den har ingen anden økonomisk basis end den katolikkerne danner. Vær derfor med til at vi når i mål. Vær med til at bidrage til det fælles gode, kirken er! Tilmeld dig kirkeskat nu og vær med til at sikre kirkens overlevelse. Og hvis du allerede er med, så overvej om du kan give en smule mere hver måned. Du kan nemt tilmelde dig på, www.katolsk.dk/kirkeskat. P. Minh Quang Nguyen.

__________________ Skriftemål Hver mandag fra kl. 16-17 og hver lørdag fra kl. 10.4511.20 sidder præsten til disposition for skriftemål i kirken, og det er ofte muligt at aftale et skriftemål i forbindelse med messerne. Men man er altid velkommen til at kontakte præsten for at aftale en tid. 22


Transportordning Ved søndagsmessen kl. 10.30 i Sct. Therese kirke, fungerer der i øjeblikket en frivillig transportordning. Men vi mangler Chauffører, da flere af vore chauffører enten er flyttet fra sognet eller har opgivet deres kørekort. Da nogle af menighedens medlemmer er afhængige af en kørselsordning for at kunne komme til messen, ville det være dejligt, hvis der ville være andre, der kunne træde i stedet. Har man mulighed for at være chauffør en eller flere søndage om måneden, kan man henvende sig til menighedsrådet. På forhånd tak

Pastoralrådet

Hans Larsen (medlem) Tlf. 36 46 20 00 e-mail salina@post.tele.dk Frode Lundsten (suppleant) Tlf. 29 89 79 89 e-mail mr-formand@sa-st.dk

Sognepræst

p. Minh Quang Nguyen

e-mail nmqdk@katolsk.dk

Menighedsrådsformand Frode Lundsteen

mr-formand@sa-st.dk

Sognekontoret

Tlf. 20 31 30 95

Birgit Hasløv og Felicity Pors

HEK/ Hellerups Katolikker Daniel Rangel

e-mail sognekontoret@sa-st.dk

Tlf. 53 80 45 47

e-mail hek.duk@gmail.com

KÆK

Lisbeth Poulsen Tlf. 50 17 89 71 e-mail lisbeth.bent.jensen@gmail.com

Caritas (Skt. Therese)

Michala Lange Baerentsen

e-mail michalatlange@gmail.com

Caritas (Skt. Andreas) Lisbeth Poulsen Tlf. 50 17 89 71 e-mail lisbeth.bent.jensen@gmail.com

Mini-KUK Kirsten Lange: Tlf. 61 66 88 75

e-mail kijanlange@gmail.com

23


Kontakt 44 51 73 37

___________________________________________________________

SCT. ANDREAS og SCT. THERESE MENIGHED Sognepræst p. Minh Quang Nguyen Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup. Mobil: 51 32 88 96 Email: nmqdk@katolsk.dk Andenpræst Pastor Jørgen Erichsen, Ordrupvej 78A1th, 2920 Charlottenlund. Tlf.: 39 64 30 39 Sognekontor Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup. Kontortid tirsdag 10-13 Tlf: 39 61 19 19. Sognets web side: http://sa-st.dk/ Menighedsrådsformand: Frode Lundsten, Strandvejen 130, tlf. 29 89 79 89 2900 Hellerup E-mail: mr-formand@sa-st.dk>: Organist: I Sct. Therese kirke, Christian Rangel. _________________________________________________________ Messetider - Sct. Therese Kirke (Sognekirke): Søndag: Højmesse kl. 10.30. Efter messen kirkekaffe i menighedslokalet. Alle er velkomne. 2. søn. Familiemesse kl. 10.30. Hverdage: Man-Fre. Laudes kl. 7. Man. tilbedelse fra 16-17, messe kl. 17, tirs-fre. messe kl. 8 efterfulgt af rosenkrans, lørdag kl. 11:30 med forudgående rosenkrans fra kl. 11. Messetider - Sct. Andreas Kirke: Søndag 1. og 3. søndag i måneden: messe kl. 11,30, 1. Søndag med gregoriansk sang. Efterfølgende kirkekaffe i menighedslokalet. Alle er velkomne. Ingen messe i juli og august. Hverdage: Ons & Tors messe kl. 9, fredag: Tilbedelse 16-17, lørdagen før 2. søndag messe kl. 17. Ingen messe i juli og august. _________________________________________________________ ________________________________________________________ Seneste aflevering af indlæg til næste sogneblad: 9. maj 2019. Sendes til: Bent Thorkilsen, Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup. _________________________________________________________ Ansvarshavende redaktør: Bent Thorkilsen, E-mail: sognebladet@sa-st.dk _________________________________________________________ Tryk: Stenby Tryk A/S stenbytryk@stenbytryk.dk

Returadr.: Sognekontor Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup

Profile for Davis Zivadinovic

Sct. Andres & Sct. Therese - nr. 1 marts-april-maj 2019  

Sct. Andres & Sct. Therese - nr. 1 marts-april-maj 2019  

Profile for dz.grafik