__MAIN_TEXT__

Page 1

Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 6600 Vejen Danmark Telefon: 7022 4266 CVR/VAT: DK-2884 8196

Halling Vandværk Sønderskovvej 39, Halling 8543 Hornslet Att.: Kurt Jensen

Rapportnr.:

AR-20-CA-20062242-01

Batchnr.:

EUDKVE-20062242

Kundenr.:

CA0004664

Modt. dato:

09.11.2020

Analyserapport Prøvested: Udtagningsadresse: Prøvetype: Prøveudtagning: Prøvetager: Analyseperiode:

Halling Vandværk - Sønderskovvej 35, taphane - 79462 - / 4733000797 Sønderskovvej 35, Halling, 8543 Hornslet Drikkevand - Gruppe A parametre 09.11.2020 kl. 11:56 Eurofins Miljø Vand A/S T9JY 09.11.2020 - 13.11.2020

Prøvemærke:

personalekøkken 835-202080864403

Enhed

Farvetal, Pt

3.2

mg Pt/l

Turbiditet

0.24

FNU

Coliforme bakterier 37°C

<1

MPN/100 ml

Escherichia coli

<1

Kimtal ved 22°C

6 0.034

Lab prøvenr:

Kravværdier **

DL.

Metode

¤) Urel (%)

Max.

Min.

15

1

1

0.05

DS/EN ISO 7887:2012, metode C

15

DS/EN ISO 7027-1: 2016

15

i.m.

1

ISO 9308-2:2012

0.25σ)

MPN/100 ml

i.m.

1

ISO 9308-2:2012

0.25σ)

CFU/ml

200

1

ISO 6222:1999

0.15σ)

mg/l

0.2

0.01

Mikrobiologi

Metaller Jern (Fe)

SM 3120 ICP-OES

20

Oplysninger fra prøvetager

A DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagni

Akkrediteret prøvetagning

Ja

pH

7.2

Prøvetagning uden flush

Udført

Vandtemperatur

11.9

°C

Ledningsevne ved 20°C

600

µS/cm

Prøvens lugt

Ingen

* Organoleptisk

A

Prøvens smag

Normal

* Organoleptisk

A

pH

7

8.5

2500

15

DS/EN ISO 10523

A

DS ISO 19458,DS ISO 5667-5

A

DS/EN ISO 19458

A

DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)

A

Underleverandør: A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019. Kopi til: Halling Vandværk , Rapport- og fakturamodtager, Sønderskovvej 39, Halling, 8543 Hornslet Syddjurs Kommune , Kopimodtager drikkevand, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

13.11.2020

Kundecenter Tlf: 70224256 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

*):

>: større end

i.p.:

#: ingen parametre er påvist DL: Detektionsgrænse

i.m.: ikke målelig ¤): udført af underleverandør

Ikke omfattet af akkrediteringen ikke påvist

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten. σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse **): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Side 1

af 1

Profile for Hans Dueholm

Vandprøve3_2020  

Vandprøve3_2020  

Profile for dueliden
Advertisement