Information om Halling Vandværk, jfr. Drikkevandsbekendtgørelsen

Page 1

Halling, maj 2020

Information om Halling Vandværk, jfr. Drikkevandsbekendtgørelsen Bestyrelsen: Formand Kurt Jensen Sønderskovvej 39, Halling 8543 Hornslet Tlf. 2629 9725 Mail: Hallingvand@gmail.com Ruth Jensen Bellisvej 3, Halling 8543 Hornslet Tlf. 2143 5702 Mail: Hallingvand@gmail.com Minna Rasmussen Voldumvej 1, Halling 8543 Hornslet Tlf. 3087 0607 Mail: Hallingvand@gmail.com Hjemmeside: www.hallingby.dk Indvindingsmængder: 11.000 m3 årligt Indvindingsområde: Halling Vandværk indvinder vand den sydlige del af Halling, se kortbilag. Forsyningsområde: Halling by og opland, se kortbilag. Vandbehandling: Det indvundne vand filtreres gennem et dobbelt filteranlæg på Halling Vandværk Kontrolmålinger af drikkevandskvaliteten: Kontrolmålinger foretages ved afgang fra vandværket og offentliggøres løbende på Hallingby.dk Vandets hårdhedsgrad: 7,3 Kvalitetskrav fastsat af Miljøstyrelsen i Drikkevandsbekendtgørelsen bilag 1 a-d og af Miljøstyrelsens vejledende kvalitetskrav i vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og oplysninger om overskridelser fastsat ved vilkår i indvindingstilladelsen, har ikke været overskredet. Har du yderligere spørgsmål om vandforsyningen fra Halling Vandværk er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.


Halling VandvĂŚrks indvindingsomrĂĽde


Halling VandvĂŚrks forsyningsomrĂĽde


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.