__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Halling Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 34013136

Årsrapport for året 1. januar til 31. december 2020

med

BALANCE Pr. 31. december 2020

Kontorhjælpen’s Vandværksadministration er medlem af: Vandværkernes RegnskabsPartner www.vrpn.dk Danske Vandværker www.danskevv.dk (FVD)


INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Administrators erklæring

1

Selskabsoplysninger

2

Bestyrelsespåtegning

3

Anvendt Regnskabspraksis

4, 5 & 6

Revisorpåtegning, intern revisor

7

Resultatopgørelse

8

Balance pr. 31. december

9

Noter til regnskabet

10, 11, 12 & 13


Side 1

Administrators erklæring Vi har i 2020 stået for de bogholderimæssige registreringer og løbende afstemninger mv. af konto.

Vi har bistået bestyrelsen i udarbejdelse af årsrapporten for 2020, på grundlag af det af os førte bogholderi for 2020. Årsrapporten samt nøjagtigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen er således bestyrelsens ansvar. Vi har ikke udført revision.

Oddense den 21. februar 2021

Kontorhjælpen's Vandværksadministration

Joan Lindbjerg Hansen


Side 2

Selskabsoplysninger

Vandværket:

Bestyrelse:

Halling Vandværk A.m.b.A Sønderskovvej 39 8543 Hornslet Bankforbindelser:

Sparekassen Djursland

Telefon: Telefax: Hjemmeside: E.mail:

26299725

CVR nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår:

34013136 1. januar 1945 Halling 1. Januar - 31 December

Formand Sekretær Kasserer

Kurt Jensen Minna Rasmussen Ruth Jensen

www.hallingby.dk hallingvand@gmail.com


Bestyrelsespåtegning

Side 3

Undertegnede bestyrelse har dags dato aflagt årsrapport for 2020 for Halling Vandværk a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ingen af vandværkets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforhold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke vandværket eventualforpligtelse som ikke fremgår af regnskabet. Bestyrelsen indstiller hermed årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke vandværkets finansielle stilling Halling den. ____________

I bestyrelsen Kurt Jensen Formand

Minna Rasmussen Sekretær

Ruth Jensen Kasserer

Årsregnskabet fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling _________

Dirigent


Side 4

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Halling Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A samt vandværkets vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår. I resultatopgørelsen indgår budgettal for regnskabsåret. Budget er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal. Nettoomsætning Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter. Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”). Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse. Andre driftsindtægter og omkostninger Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller antenneplads.


Finansielle poster Side 5 Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

Balancen Materielle anlægsaktiver. Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Bygningsanlæg Boringer Forsyningsledninger Stikledninger Maskinanlæg Måler

40 50 20 22 20 6

år år år år år år

Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Underdækning Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”). Værdipapirer Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, optaget til statusdagens kursværdi.


Egenkapital ”Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital - ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdækning.

Side 6

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

Prioritetsgæld Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid, Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.


Side 7

Revisorpåtegning, Intern revisor

Som folkevalgte revisor for Halling Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2020. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Halling den. ___________

__________________________ Søren Harbo Jensen

_______________________________ Steen Haugaard


Side 8

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2020

Note

2020

Budget 2020

Nettoomsætning

1

157.205

120.000

102.606

Produktionsomkostninger

2

63.362

52.000

45.027

93.843

68.000

57.579

Bruttoresultat

2019

Distributionsomkostninger

3

69.664

27.000

35.524

Administrationsomkostninger

4

23.870

28.000

23.421

309

13.000

-1.366

1.422

0

1.366

1.731

13.000

0

Resultat af primær drift Andre driftsindtægter

5

Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter

6

0

0

0

Finansielle omkostninger

7

1.731

2.000

0

Årets resultat

0 0

11.000

243137 0

Resultatdisponering

0

0

Overført resultat

0

0


Balance pr. 31. december 2020

Side 9 Note

2020

2019

8 8 8 8 8 8

99.443 118.988 381.528 51.636 54.619 30.382

102.949 122.095 194.418 56.391 60.522 40.510

736.596

576.885

12.775 0

-7.531 0

12.775

-7.531

Aktiver Anlægsaktiver: Bygningsanlæg Boringer Forsyningsledning Stikledning Maskinanlæg Måler Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavende

9 10

Tilgodehavende Værdipapirer

11

0

0

Likvid beholdning:

12

120.536

332.737

Omsætningsaktiver i alt

133.311

325.206

Aktiver i alt

869.907

902.091

Note

2020

2019

Overført resultat Egenkapital i alt

13

0 0

0 0

Overdækning Langfristet gæld

14 15

871.574 0

858.503 0

871.574

858.503

-1.667

43.588

-1.667

43.588

Gældsforpligtelser i alt

869.907

902.091

Passiver i alt

869.907

902.091

Passiver

Langfristet gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Kortfristet gældsforpligtelser

16


2020

Side 10 2019

69.776

68.800

Note 1 Nettoomsætning Fast afgift Målerafgift Salg af vand Flyttegebyr, rykkergebyr og genåbningsgebyr Tilslutningsbidrag Diverse indtægt Overdækning/Underdækning.

(- = Overdækning)

8.922

8.800

56.528

52.286

4.600

4.350

30.450

36.317

0

0

-13.071 157.205

-67.947 102.606

1.273

1.444

368

68

10.383

10.286

0

0

Note 2. Produktionsomkostninger Køb af vand Vedligeholdelse, bygninger Vedligeholdelse, installationer og inventar Vedligeholdelse, boringer Køb af inventar El - Elafgifter Ejendomsskatter Vandanalyser og Boringskontrol Gebyr Grundvandsbeskyttelse Vandafledningsafgift og renovation

0

0

14.504

16.133

-9.162

-8.565

0

0

27.730

7.426

0

0

1.662

1.773

Løn driftspersonale

0

0

Teknisk bistand og rådgivning

0

0

Forsikringer

4.088

3.946

Afskrivninger, bygninger

3.506

3.506

Afskrivninger, boringer

3.107

3.107

5.903 63.362

5.903 45.027

5.485

2.831

0

0

Afskrivninger, maskiner

Note 3. Distributionsomkostninger Vedligeholdelse, ledningsnet Vedligeholdelse, Vandmåler Statsafgift, ledningstab

325

0

Aflæsningsudgifter

0

0

Køb af målere

0

0

Erstatninger

0

0

Ledningsregistreringer

0

0

20.375

0

4.756

4.756

28.596

17.810

10.127 69.664

10.127 35.524

Teknisk bistand og rådgivning Afskrivninger, Stikledninger Afskrivninger, forsyningsledninger Afskrivninger, måler


Side 11 Note 4. Administrationsomkostninger Honorar Bestyrelse Telefon og -godtgørelse

2020

2019

0

0

0

0

Bestyrelsesmøder

222

142

Befordringsudgifter

883

445

Kursusudgifter

125

0

0

0

748

925

1.760

1.845

345

1.641

0

0

Kontingenter

3.995

3.690

Faglitteratur

0

0

Abonnementer

2.193

2.432

EDB Udgifter

1.038

1.047

Opkrævningsudgifter

1.079

1.107

0

0

7.028

6.983

0

0

3.757

2.419

Generalforsamling

697

745

Afskrivninger, EDB

0

0

0 23.870

0 23.421

1.422

1.366

0 1.422

0 1.366

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.731 0 0 1.731

0 0 0 0

Annoncer Porto Gebyr Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse Internetforbindelse

Revision Bogføringsudgifter Sekretærbistand Repræsentation

Tab på debitorer

Note 5. Andre driftsindtægter Salg af måleraflæsningsoplysninger Andre indtægter

Note 6. Finansielle indtægter Renteindtægter, pengeinstitutter Renteindtægter, obligationer Renteindtægter, andre Kursgevinst værdipapirer

Note 7. Finansielle omkostninger Renteudgifter, pengeinstitut Kurstab, værdipapirer Låneomkostninger


Note 8. Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver

Bygninger

Kostpris 01. januar

Side 12

Boringer

Forsyning

Stikled.

Maskinanlæg

Måler

140.245

155.368

356.209

105.679

118.062

60.764

Tilgang

0

0

215.706

0

0

0

Afgang

0

0

0

0

0

0

140.245

155.368

571.915

105.679

118.062

60.764

37.296

33.273

161.791

49.287

57.540

20.255

3.506

3.107

28.596

4.756

5.903

10.127

99.443

118.988

381.528

51.636

54.619

30.382

2020

2019

12.775

-7.531

0

0

12.775

-7.531

Moms

0

0

Afgift ledningsført vand

0

0

Leverandører

0

0

0

0

0

0

120.536 120.536

332.737 332.737

Kostpris 31. december Tidl afskrivninger Årets afskrivninger Værdi 31. december

Note 9. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december Nedskrivning til imødegåelse af tab

Note 10. Andre tilgodehavende

Note 11. Værdipapirer

Note 12. Likvid beholdning Sparekassen Djursland


Side 13 2020

2019

Overført resultat pr. 1. januar

0

0

Årets resultat

0

0

Egenkapital 31. december

0

0

Note 13. Egenkapital

Note 14. Overdækning Overdækning pr. 1. januar

858.503

790.556

Tilslutningsbidrag

0

0

Andet

0

0

13.071

67.947

0 871.574

0 858.503

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

-31.728

18.738

Afgift ledningsført vand

30.061

24.850

A-Skat

0 -1.667

0 43.588

Årets overdækning jfr. note 1 Overdækning pr. 31. december Note 15. Langfristet gæld Gæld til Realkreditinstitutter

Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser Leverandører Moms

Profile for Hans Dueholm

Halling Vandværk Årsrapport 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded