Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Page 1

Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Maidir linn Déanaimid nasc idir daoine agus pobail trí chultúr agus comhrá. Nuair a bhraitheann daoine go bhfuil nasc acu lena bpobal braitheann siad níos sábháilte agus níos láidre, agus bíonn siad níos sláintiúla. Ár bhfís

Áit ina nascann an cultúr gach rud agus gach duine. Ár misean

Daoine a nascadh trí chultúr agus comhrá chun samhlaíocht agus taithí a éispéiris a spreagadh.

Eagraímid tionscnaimh agus foirgnimh chultúrtha ar fud na cathrach le muintir Bhaile Átha Cliath agus ar son mhuintir Bhaile Átha Cliath. Corpraíodh Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i mí an Mhárta 2018, chun tógáil ar ár gcuid oibre trí Dublin Culture Connects (2016 - 2018). Comhoibrímid le daoine, le pobail, le heagraíochtaí cultúir, le gnóthaí agus le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun éispéiris chultúrtha a leabú agus rannpháirtíocht chultúrtha a mhéadú ar fud Bhaile Átha Cliath.


Tá cúig sprioc aitheanta againn a ndéanfaimid iarracht a bhaint amach sna cúig bliana amach romhainn. Déanfaimid an méid seo a leanas agus muid ag obair le, trí agus ar son mhuintir Bhaile Átha Cliath:

Rannpháirtíocht le daoine Bainfimid triail as rudaí Foghlaimeoimid Roinnfimid Leabóimid

Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Ár spriocanna


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Ár luachanna Treoraíonn ár gcuid luachanna muid. Treoraíonn siad na rudaí a dhéanaimid agus conas a dhéanaimid iad.

Rannpháirtíocht Cuirimid beocht sa chultúr. Déanaimid nasc le daoine agus tugaimid tacaíocht dóibh a samhlaíocht agus a gcruthaitheacht a thuiscint.

Comhpháirtíocht Tá a fhios againn go bhfuilimid níos láidre le chéile. Is catalaígh muid, tugaimid daoine agus eagraíochtaí le chéile chun eolas, tuiscint agus meas a mhéadú.

Ábharthacht Creidimid go bhfuil an cultúr i gcroílár fhorbairt an duine agus chaighdeán na beatha. Tá sé mar aidhm againn cultúr a leabú i ngnáthshaol na cathrach.

Forbairt Acmhainní Tá meas againn ar fhoghlaim. Forbraímid agus roinnimid bealaí nua oibre a chuireann ar chumas gach duine níos mó naisc a chruthú leis an gcultúr.

Cáilíocht Déanaimid gach rud sa tslí is fearr is féidir. Aimsímid agus úsáidimid eolas, taithí agus scileanna chun tionchar, cáilíocht agus inbhuanaitheacht a fhorbairt i ngach tionscadal.


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Rannpháirtíocht le daoine Is féidir liom a rá, ‘Rinne mé é sin, bhí mé mar chuid de sin!’ Mar mura bhfuil ach beagán déanta agat, amháin rud beag fiú, is féidir leat é sin a rá agus measaim go gceanglaíonn sé sin leis an áit tú. Rannpháirtí, The National Neighbourhood


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Rannpháirtíocht le daoine Tá rannpháirtíocht le muintir Bhaile Átha Cliath ag croílár gach rud a dhéanaimid. Tagann ár gcláir go léir ó chomhráite a bhíonn againn ar feadh na bliana le muintir Bhaile Átha Cliath, agus tugaimid tús áite dóibh. Is mian linn go n-aimseoidh gach duine i mBaile Átha Cliath raon leathan eispéireas cultúrtha, go bhfaighidh siad rochtain orthu agus go mbainfidh siad tairbhe astu. Teastaíonn uainn go bhfeicfidh daoine cultúr ina n-áit agus go roinnfidh siad é le daoine a bhfuil aithne acu orthu.

Chun é sin a bhaint amach:

Éistfimid le daoine, foghlaimeoimid faoi na rudaí atá tábhachtach dóibh agus tabharfaidh aghaidh ar na rudaí sin.

Tabhair cuireadh do dhaoine - ar bhealach pearsanta, oscailte agus

dáiríre - teagmháil a dhéanamh, ó thaobh cultúir agus cruthaitheachta de, lena n-áit agus lena gcathair.

Cruthaigh bealaí inar féidir le daoine rochtain a fháil ar chultúr níos éasca agus níos muiníní.

Déan tionscadail chultúrtha in éineacht le daoine, bunaithe ar a gcuid scéalta, mianta agus taithí. Cén chaoi a mbeidh a fhios againn gur éirigh linn? Bímid i dteagmháil le daoine go rialta agus bímid freagrúil dá leasanna cultúrtha. In éineacht lenár gcomhpháirtithe, tá bealaí nua curtha ar fáil againn inar féidir le daoine dul i ngleic le cultúr. Thug daoine cuairt ar áiteanna cultúrtha den chéad uair riamh, thug siad cuairt níos minice nó bhí siad rannpháirteach ar bhealaí níos doimhne. Bíonn daoine níos muiníní ag déanamh roghanna ó thaobh an chultúir de. Tá muinín go leor acu asainn le bheith in éineacht linn agus lena chéile ar thuras cultúrtha. Táimid tar éis tionscadail chultúrtha a dhéanamh agus déantóirí cruthaitheacha a nascadh le daoine éagsúla agus i níos mó áiteanna.


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Bainfimid triail as rudaí Ba dhúshlán mór dom é ach ar bhealach maith Rannpháirtí, Culture Club


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Bainfimid triail as rudaí Déanaimid smaointe cultúrtha a thástáil: cruthaímid agus cothaímid rudaí nua. Tá a fhios againn nach againn is fearr atá fios: cuirimid fáilte roimh smaointe ó áit ar bith. Níl aon eagla orainn faoi na rudaí nach bhfuil taithí againn orthu. Is mian linn triail a bhaint as rudaí nua chun éispéiris chultúrtha agus shóisialta níos doimhne a thógáil.

Chun é sin a bhaint amach:

Cruthóimid deiseanna do dhaoine aonair agus do phobail triail a bhaint as a gcuid smaointe féin. Cuirfimid tús le tionscadail, cláir agus sealúchais nua, rud a

chruthóidh áit chultúrtha níos bríomhaire i mBaile Átha Cliath.

Déanfaimid tástáil ar mhodhanna, samhlacha agus cuir chuige nua i leith an chultúir agus na sochaí.

Rachaimid i gcomhpháirtíocht lenár gcomhghleacaithe ionas go mbeidh scóip níos mó againn, chun ár ndearcthaí a leathnú agus chun éiceachóras cultúrtha na cathrach a leathnú.

Cén chaoi a mbeidh a fhios againn gur éirigh linn? Tá deiseanna cruthaithe againn do dhaoine aonair agus do phobail chun triail a bhaint as a gcuid smaointe féin. Léiríonn ár dtionscadail fairsinge iomlán an chultúir. Chuireamar tús le tionscadail fhreagracha aonuaire agus cláir níos moille, níos faide a mheasann daoine a bheith bríomhar ó thaobh cultúir de. Tá tástáil déanta againn ar smaointe nua le comhpháirtithe áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Feiceann ár gcomhpháirtithe go bhfuil tionchar mór againn maidir le cúrsaí cultúrtha agus rochtain ar chultúir a fhorbairt i mBaile Átha Cliath.


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Foghlaimeoimid

Is breá liom a bheith ag foghlaim faoi dhaoine, teastaíonn uaim iad a thuiscint. Ba mhaith liom a fháil amach cad is féidir linn a dhéanamh le chéile. Rannpháirtí, Local Heroes


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Foghlaimeoimid Is eagraíocht foghlama muid. Lorgaímid agus cuirimid i bhfeidhm an smaointeoireacht is fearr atá ar fáil inár gcuid oibre chun a ábharthacht agus a cháilíocht a chinntiú. Is mian linn iniúchadh a dhéanamh, i gcomhar le daoine eile, ionas gur féidir linn na rudaí a dhéanaimid a fheabhsú ar bhonn leanúnach. Is mian linn earnálacha cultúrtha agus pobail na cathrach a thuiscint, iad a neartú agus tacú leo a dtionchar agus a n-oidhreacht a leathnú.

Chun é sin a bhaint amach:

Rachaimid i gcomhairle go forleathan agus go cuí chun ár gcláir a fhorbairt.

Gheobhaimid rochtain ar scileanna, eolas agus dea-chleachtas ionas go mbeidh gach rud a dhéanaimid chomh maith agus is féidir leis a bheith. Déanfaimid taifead ar ár gcuid oibre agus ár modhanna chun torthaí a mheas, tógfaimid inbhuanaitheacht agus treoróimid obair amach anseo. Cuirfimid tús le deiseanna foghlama agus déanfaimid infheistíocht in oiliúint chun ár dtionchar a fheabhsú ar bhonn leanúnach.

Cén chaoi a mbeidh a fhios againn gur éirigh linn? Tá comhairliúchán le saoránaigh, córais aiseolais rannpháirtithe agus meicníochtaí athbhreithnithe tógtha againn i ngach tionscadal. Tá painéil chomhairleacha maidir le cultúr, oidhreacht, inrochtaineacht agus níos mó bunaithe againn agus tá muid i gcomhairle go rialta leo. Aimsímid dea-chleachtais daoine eile agus foghlaimímid uathu. Tá cláir agus tionscadail cruthaithe againn agus foghlaimíonn gach duine a ghlacann páirt iontu trí a bheith rannpháirteach.


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Roinnfimid

Bhuel, chabhraigh sé linn ár n-intinn a dhéanamh níos beoga. Rannpháirtí, The National Neighbourhood


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Roinnfimid Tá meas cothrom againn ar dhaoine, ar chultúr agus ar áit. Aithnímid go bhfuil gach duine páirteach cheana féin sa chultúr ar a mbealach féin. Is mian linn níos mó bealaí éagsúla a ghníomhachtú le daoine a bheith rannpháirteach ó thaobh an chultúir de. Is mian linn scéal cultúrtha na cathrach a chosaint, a roinnt agus a chur leis.

Chun é sin a bhaint amach:

Cinnteoimid go mbeidh foirgnimh, eagraíochtaí agus líonraí cultúrtha na cathrach chomh maith lenár gcuid oibre féin níos sofheicthe.

Déanfaimid níos éasca é do gach duine a chónaíonn, a oibríonn sa chathair agus a thugann cuairt uirthi rochtain a fháil ar chultúr ar bhealach sábháilte agus compordach.

Roinnfimid ár gcuid taighde, cás-staidéir agus foghlaim chun cur le comhráite náisiúnta agus idirnáisiúnta. Déanfaimid ceiliúradh ar mhuintir na cathrach agus ar a

gcuid scéalta go leor.

Cén chaoi a mbeidh a fhios againn gur éirigh linn? Táimid teagmháil againn le raon leathan daoine. Tá níos mó daoine ar an eolas faoi thírdhreach saibhir cultúrtha na cathrach agus faoi na bealaí inar féidir leo rochtain a fháil air. Tá ár bpleananna gníomhaíochta curtha i bhfeidhm againn chun ár n-eagraíocht agus ár ngníomhaíochtaí a dhéanamh níos inrochtana. Tá an méid atá foghlamtha againn curtha i láthair againn ag fóraim náisiúnta agus idirnáisiúnta agus tá forbairt déanta againn ar ardáin chun acmhainní foghlama agus cás-staidéir a roinnt. Tá cartlann dhigiteach agus fhisiceach scéalta bailithe againn a léiríonn cultúr éagsúil na cathrach.


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Leabóimid Anois braithim gur liomsa an chathair ar fad. I mo thuairimse, má tá tú ag nascadh le rud éigin, cibé acu a rugadh ansin tú, an dtagann tú ó thír eile, mór-roinn eile, aoisghrúpa eile; má tá nasc agat le rud éigin agus má tá tionchar aige sin ort agus má bhraitheann tú go bhfuil tú níos láidre dá bharr, is leatsa é. Rannpháirtí, The National Neighbourhood


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Leabóimid Forbraímid tionscadail d'fhonn éifeacht iolraitheora agus oidhreacht a chruthú dóibh siúd atá rannpháirteach. Féachaimid le tionscnaimh a chruthú agus a chothú agus molaimid iad nuair a ghlactar isteach i saol an phobail iad. Is mian linn roghanna cultúir agus cultúrtha a lánpháirtiú sa saol laethúil. Is mian linn cáil Bhaile Átha Cliath a neartú mar phríomhchathair rathúil, nasctha, agus beoga ó thaobh an chultúir de.

Chun é sin a bhaint amach:

Osclóimid conairí do dhaoine chun a gcuid nósanna cultúrtha a fhorbairt agus a leathnú.

Cothóimid ár gcaidreamh le gníomhaireachtaí, ionaid agus eagraíochtaí atá ag obair sa chathair.

Molfaimid an cultúr mar chuid riachtanach d'fhorbairt agus do cháil na cathrach. Cuirfimid le luachanna agus bealaí oibre Dublin Culture Connects chun cultúr na cathrach a shaibhriú do chách. Cén chaoi a mbeidh a fhios againn gur éirigh linn? Tá níos mó rannpháirtíochta ag daoine le háiteanna, spásanna agus eagraíochtaí cultúrtha ina gcomharsanachtaí agus sa chathair. Braitheann daoine níos mó bróid agus muiníne as an méid a tharlaíonn ina bpobal agus ina gcathair. Bíonn páirtithe leasmhara páirteach inár dtionscadail go léir a léiríonn éagsúlacht na cathrach. Aithníonn na príomhpháirtithe leasmhara tábhacht an chultúir i bhforbairt agus i gcáil na cathrach. Aithnítear muid mar thiománaí tábhachtach don chultúr sa chathair. Is mór ag eagraíochtaí cultúrtha na cathrach muid mar chomhpháirtí.


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024


Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Straitéis 2019-2024

Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, 14 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1. D01 HH34. Uimhir Chlárúcháin na Cuideachta 662490 Teil: +353 1 524 0346 Ríomhphost: info@dublincitycouncilculturecompany.ie Láithreán Gréasáin: www.dublincitycouncilculturecompany.ie

Sonraí Grianghrafadóireachta Maidir linn; Cuid Cór Misa mar chuid de National Neighbourhood. Grianghraf le Mark Stedman. Ár Spriocanna; Piocadh suas bruscair ag Macaoimh Chluain Tarbh ar Dhumhach Chnocán Doirinne mar chuid de National Neighbourhood. Grianghraf le Mark Stedman. Ag gladadh páirte; Friends of Fairview Park, fíodóireacht sailí sa pháirc mar chuid de National Neighbourhood. Grianghraf le Ruth Medjber. Triail a bhaint as rudaí; Cuairteoirí ag ceiliúradh oscailt 14 Sráid Henrietta. Grianghraf le Julian Behal. Foghlaim; Lucht féachana ag Engage the City. Grianghraf le John Conway. Comhroinn; Ceardlann ceoil Ye Vagabonds i bPáirc Labre, Baile Formaid mar chuid de National Neighbourhood. Grianghraf le Megan Killeen. Leabú; Tugann daltaí bunscoile cuairt ar 14 Sráid Henrietta. Grianghraf le Ste Murray. Teagmháil & Sonraí; Joyful Noise ag feidhmiú mar

Design: www.motif.ie Print: www.plusprint.ie

chuid de National Neighbourhood. Grianghraf le Aaron McCourt.


www.dublincitycouncilculturecompany.ie

Daoine a nascadh trí chultúr agus comhrá.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.