Dynamo nr. 67

Page 37

D T U

måske se nogle mønstre. Det kan være bestemte maskiner eller bestemte leverandører, som typisk giver fejl, eller det kan være bestemte tidspunkter, hvor fejlene opstår. Og så kan Topsil justere deres produktion, så fejlene minimeres. Det er på dette stadie, projektet står i øjeblikket. Næste skridt bliver at foretage realtidsanalyse af billederne og få computere til automatisk at korrigere processen, mens produktionen foregår. På den måde vil Topsil kunne stoppe eller justere en fejlproduktion, inden den er løbet til ende, og dermed yderligere nedbringe fejlprocenten. Digiman4.0 Forskningsprojektet er en del af det EU-finansierede forsknings- og uddannelsesprogram Digiman4.0. Programmets navn står for digital manufacturing, altså digital fremstilling, og fire-tallet refererer til begrebet industri 4.0 – den fjerde industrielle revolution, hvor digitalisering spiller en helt afgørende rolle.

37

Hvad er silicium? ”Digiman4.0 er et stort trænings- og forskningsprogram rettet mod fremstillingsindustrien. Målet er at skabe eksperter i integration af digitale processer i fremstillingsproduktion,” fortæller Guido Tosello, lektor ved DTU Mekanik samt leder og initiativtager til Digiman4.0. Færre fejl øger bæredygtigheden Digital fremstilling er ikke et ukendt begreb inden for fremstillingsindustrien, men det er primært de store industrikæmper, som for alvor har omfavnet teknologien. Små og mellemstore virksomheder halter bagefter, og det er disse virksomheder, Digiman4.0 er rettet mod. Målet med digitaliseringen er at forbedre fremstillings­ processerne og skabe bedre produkter. Ultimativt søger man mod det ambitiøse mål at opnå nulfejlsproduktion. ”Nulfejlsmålet er et nyt paradigme i EU. Det hænger nøje sammen med ønsket om bæredygtighed. Når man fremstiller et produkt uden fejl, så undgår man spild. En fremstillingsproces optimeret til at være fejlfri bruger også mindre energi. Det gør nulfejlsproduktion mere bæredygtig,” forklarer Guido Tosello og uddyber: ”Vejen mod den fejlfri produktion går via analyse af eksisterende procesdata i produktioner, hvor der jævnligt opstår fejl. Hvis vi i data finder mønstre, som fører til fejl, så er opgaven for forskeren at korrigere produktionen gennem nye digitale processer, så fejlene ikke opstår.” Denne metodik indgår i alle projekterne i Digiman4.0, og det er målet

• Silicium er det næsthyppigste grundstof i jordskorpen efter oxygen. • Stoffet indgår i det mest almindelige mineral i jordskorpen, kvarts. • Kvarts er et vigtigt råmateriale, som anvendes til fremstilling af mørtel, keramik og glas. • Silicium er et halv­ ledende materiale og udgør grundlaget for al moderne elektronik. • I engelsktalende lande bruges ordet silicon som trivialnavn for silicium, f.eks. i stednavnet Silicon Valley. KILDER: KEMIFOKUS.DK OG LEX.DK

gennem programmet at definere en procedure, som kan anvendes generelt til at opnå nulfejlsproduktion. Nulfejlsproduktion er dog ikke målet for Topsil i denne omgang. Men det er realistisk at nedbringe fejlene med adskillige procenter, vurderer Christian Hindrichsen. Produktions­ lederen sætter især sin lid til den planlagte automatiserede korrektion af produktionen via realtidsanalyse af billederne. Her vil digitaliseringen for alvor slå igennem i produktionen af verdens reneste faststof. Gu id o To s el l o, le k to r, DT U M e ka n i k , g u to @ mek . d t u . d k