Dynamo nr. 66

Page 18

18

T E M A : K L I M AV E N L I G T L A N D B R U G

DTU

DYNAMO

NR. 66

09

2021

Om Biomet

FILTRE MED BAKTERIER SKAL MINDSKE METANUDSLIP

Biomet støttes af Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, med 4,6 mio. kr. Projektpartnere: DTU, Københavns Universitet, COWI, SEGES, PFH Miljø & Anlæg.

stalden. Her reduceres metanen til kuldioxid og vand. Samme proces tænkes anvendt i de overdækkede malkeko- og svinegyllebeholdere, hvor den koncentrerede metanluft over gyllen suges ud og føres ud i biofilteret.

Biofiltre med metanædende bakterier kan reducere klimaaftrykket fra danske malkekøer og svineproduktion.

En slagtegris producerer ca.

5

liter gylle pr. dag. Kilde: landbrugsinfo.dk og Landbrug & Fødevarer

An n e K irste n F re d e riksen Pa nth e rm e d ia

D

anmarks ca. 570.000 malkekøer udleder i dag tilsammen metan svarende til 2,3 mio. tons CO₂-ækvivalenter årligt fra deres stalde og gyllebeholdere. Tilsvarende står den samlede svineproduktion for udledning af metan svarende til 1,45 mio. tons CO₂-ækvivalenter om året. Det vil et GUDP-støttet projekt, Biomet, gøre noget ved. I projektet skal man demonstrere potentialet i biofiltre som en vigtig og omkostningseffektiv

teknologisk løsning til reduktion af den store klimasynder metangassen, der dannes i dyrenes maver og udledes via udåndingsluften og gylle. Filteret består af kompost fyldt med metanædende bakterier. Komposten placeres i store containere eller graves ned uden for stalden. Samtidig etableres såkaldte punktudsug over køernes liggepladser, og via ventilations­rør suges den metanholdige luft ud af stalden og ind gennem filteret uden for

En ko producerer ca.

70

liter gylle pr. dag. Kilde: landbrugsinfo.dk og Landbrug & Fødevarer

Fra losseplads til stald Forventningen til projektet er, at den samlede udledning fra malkekøernes stalde og gyllebeholdere i Danmark kan reduceres med hele 20 pct., mens den reducerede klimabelastning fra svinegylle forventes at ligge på 15 pct. Desuden forventes vigtige sidegevinster, da filtrering af luften i stalde og gylletanke i biofilteret samtidig vil reducere udslippet af ammoniak og lugtgener. Biomet ledes af DTU med professor Charlotte Scheutz fra DTU Miljø i spidsen, der sammen med kollegaen lektor Peter Kjeldsen har arbejdet med teknologien i snart 15 år, men oprindeligt med en lidt anden anvendelse for øje: ”Vi har gennem mange år arbejdet med teknologier til at nedbryde metan ved hjælp af biofiltre. Det er en effektiv metode, der bl.a. har vist sit værd på gamle lossepladser med metanudslip. Biofiltre vil også kunne gøre en stor forskel på landbrugsbedrifter, når anvendelsen bliver tilpasset til stalde og gyllebeholdere.” Forskerne forventer at have udviklet et fuldskalatestanlæg i løbet af 2021. Charlotte Scheutz, professor, DTU Miljø, chas@env.dtu.dk Peter Kjeldsen, lektor, DTU Miljø, pekj@env.dtu.dk