Dynamo nr. 66

Page 15

DYNAMO

NR. 66

09

2021

15

Pyrolysegassen kan udnyttes til fremstilling af metanol, eller man kan udskille tjærestofferne fra gassen og opgra­ dere dem til olie. Olien kan man så raffinere yderli­ gere og fremstille flydende brænd­ stoffer af til f.eks. fly. Dette kræver brint, som man kan fremstille ved hjælp af ved­ varende energi som vindenergi.

Pyrolysegassen kan også afbræn­ des for at pro­ ducere varme og strøm.

jord, og fordi biokul nedbrydes meget langsomt, kan vi potentielt lagre atmosfærens CO2 i op til flere hundrede år,” siger Ulrik Birk Henriksen. Han tilføjer, at forskere fra Aarhus Universitet har vist, at biokullet gør yderligere nytte i jorden, da det både har en gødende effekt og forbedrer jordstrukturen. Desuden nedbryder pyrolyse også uønskede stoffer som mikroplast, hormoner samt medicin- og pesticid­ rester, som er havnet i biomassen. En vej til fossilfrie brændstoffer Ulrik Birk Henriksen har sammen med sin tidligere kollega Jesper Ahrenfeldt

arbejdet med pyrolyse gennem mange år på DTU, og nu er samarbejdet rykket over i SkyClean, hvor Ahrenfeldt i dag er ansat. Bag SkyClean står Stiesdal Fuel Technologies med Henrik Stiesdal i spidsen, der investerer i en opskalering af pyrolyseanlægget for at accelerere udviklingen af teknologien, der kan reducere landbrugets CO2-udledning. Visionen for pyrolyseteknologien er større end fangst og lagring af CO2. For ved pyrolyse opstår der ud over biokul også gas, som kan udnyttes på flere måder. Den enkleste anvendelse er at afbrænde gassen for at producere strøm

Op mod halvdelen af biomassens kulstof bliver ’fan­ get’ i biokullet, der kan spredes ud på markerne, hvor kullet har jordfor­ bedrende egen­ skaber. Kulstoffet, som biomassen ved hjælp af fotosyntese har optaget fra atmo­ sfæren, da den var i planteform, kan lagres i jorden i hundredvis af år.

og varme. Men pyrolysegassen kan også udnyttes til fremstilling af metanol, og det er også muligt at udskille tjærestofferne fra pyrolysegassen og opgradere dem til olie, som man så kan raffinere yderligere og fremstille flydende brændstoffer af til f.eks. fly. ”På den måde kan vi ved hjælp af pyrolyse erstatte fossile brændstoffer.