__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 25

VA N D M I L J Ø

DYNAMO

65

06

21

25

RESISTENTE BAKTERIER I HOSPITALSSPILDEVAND

supersygehus, der skal bygges i byen, er der således projekteret med en separat kloakledning. ”Hospitalet bliver en væsentlig kilde til resistente bakterier i spildevandet, og vi har nu den teknologiske løsning til, hvordan vi kan fjerne dem på hospitalets matrikel, inden de blandes med byens øvrige spildevand,” siger Jørgen Skaarup, planlægger i Hillerød Forsyning.

Pilotanlægget, som er inde i en container, er opbygget af virksomheden Alumichem, fhv. Norlex Systems.

Næste skridt er medicinrester Antibiotikaresistente bakterier findes ikke kun i hospitalers spildevand, da meget antibiotika indtages hjemme og dermed ender i husholdningernes spildevand. Som en del af projektet har Teknologisk Institut derfor sammen med forsyningsselskaberne indsamlet viden om niveauet for indhold af

antibiotikaresistente bakterier i dansk spildevand generelt. Det er sket ved analyse af mere end 70 prøver fra 20 rensningsanlæg. Disse tal kan være væsentlige i forhold til en kommende vejledende grænse for indholdet af antibiotika­ resistente bakterier i spildevand fra hospitaler. ”Nogle af de nye hospitaler arbejder med løsninger, der fjerner alle antibiotikaresistente bakterier fra deres spildevand. Det er meget dyrt, og måske er det ikke nødvendigt, at grænsen er nul. Det kan derimod være mere logisk, at myndighederne stiller krav om at nedbringe niveauet til det, der findes i almindeligt husholdningsspildevand,” siger Caroline Kragelund Rickers, forretningsleder, Teknologisk Institut. Næste skridt for forskerne bliver at undersøge, hvor god pereddikesyre er til at fjerne medicinrester fra spildevandet. ”Vi har i projektet set, at der er en effekt, men er endnu ikke færdige med de nødvendige analyser, der kan kvanti­ficere potentialet. Det glæder vi os til at se nærmere på i den kommende tid,” siger Ravi K. Chhetri.  H  en rik R a s mu s A n d ers en , p rofes s o r, DTU M il jø , h ra n @ env. d t u . d k R  avi Ku ma r C h h et ri, fo rs ker, DTU M il jø , ra kc @ env. d t u . d k

Om resistente bakterier • Antibiotikaresistens er en af de største trusler mod menneskers sundhed. • Alle bakterier kan udvikle resistens over for antibiotika. • Flere infektioner bliver sværere at behandle, i takt med at antibiotika mister sin virkning. • Antibiotikaresistens fører til længere hospitalsophold, højere medicin­ ud­gifter og øget dødelighed. • Antibiotikaresistens accelereres af overforbrug af antibiotika samt dårlig forebyggelse og inddæmning af infektioner. • Antibiotikaresistens truer medicinske landvindinger. Organtransplan­ tation, kemoterapi og operationer som kejsersnit vil blive langt farligere uden effektive antibiotika til at forebygge og behandle infektioner. KILDE: WHO

Profile for DTUdk

Dynamo nr. 65  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded