__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 15

DYNAMO

64

03

21

Grønland - Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise (IMBIE) - og blandt dem var flere forskere fra DTU Space, heriblandt René Forsberg, der er leder det europæiske rumagenturs (ESA) Climate Change Initiative for Grønland. De bearbejder data fra de forskel­ lige satellitmissioner, og koordinerer DTU’s arbejde med flymålinger af såvel indlandsis som havis i både Arktis og Antarktis. Flymålingerne bruges til at validere de satellitmålinger, som måler de nuværende isændringer. Målingerne foretages fra et mindre Twin Otter-fly, udstyret med laserskanning og forskel­ lige radarsystemer. Flyvningerne har ofte været koordineret med forskerhold

på isen samt andre flybårne missioner, fra bl.a. NASA. Kombinationen af over­ flade-, fly- og satellitmålinger sikrer, at der kan dannes et billede af isens højde og ændringer med kun få centimeters afvigelser, når de mange data efterføl­ gende behandles og analyseres. Gps-stationer på Grønland En anden professor ved DTU Space – Shfaqat Abbas Khan – deltog også i det store IMBIE-studie, hvor resultaterne bekræfter fundene i flere af hans tidli­ gere forskningssamarbejder, der også har påvist accelererende afsmeltning af indlandsisen. Shfaqat Abbas Khan har bl.a. analyseret data fra de ca. 60 ube­ mandede gps-stationer, der er fordelt i

Professor Shfaqat Abbas Khan fra DTU Space tjekker en gps-station i Grønland.

randzonen omkring den grønlandske indlandsis. ”En gps-station måler med milli­ meters nøjagtighed og ikke kun lige omkring sig selv. Den er følsom i en radius på op til 100 km,” siger Shfaqat Abbas Khan, der bl.a. har brugt målin­ gerne til at beregne stigningerne i det grønlandske fjeld, som rejser sig, i takt med at den tunge iskappe smelter. Gps-­målingerne supplerer satellit­ målingerne, der også foretages i ind­ landsisens randzone. Fremtidige satellitmissioner DTU samarbejder tæt med ESA, bl.a. om radarmissionen CryoSat-2, som siden 2010 med stor præcision har målt tykkelsen af havisen i Det Arktiske Ocean samt indlandsisens højdeæn­ dringer, ligesom DTU også deltager i det videnskabelige arbejde omkring en række nye satellitmissioner, om overvågningen af isændringer på både Nord- og Sydpolen såvel som ændringer i det globale havniveau. Ren é Fo rs b erg , p rofes s o r, DTU Sp a c e, rf @ s p a c e. d t u . d k Shf a q at A b b a s K h a n , p rofes s o r, DTU Sp a c e, a b b a s @ s p a c e. d t u . d k

15

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded