Laga - Op weg naar de Top

Page 1

Op weg naar de top

1


2


Inhoudsopgave Sporten op Laga Projecten van Laga

Damen Raceroei Regatta

OC&C Ringvaart Regatta

Jeugdroeikamp

Schoolroeien en bedrijfsroeien

WK roeien 2014

Rowing Talent Centre

Ambities van Laga

4 7 8 10 12 14 15 16 18

3


Sporten op Laga Laga is een studentenroeivereniging die zich van oorsprong richt

nieuwe aanwas. Van de ruim 340 nieuwe aanmeldingen worden

op het zo goed mogelijk faciliteren van de ambities van haar leden,

er ongeveer 250 toegelaten tot het introductieprogramma waar

in een omgeving waarin ze worden uitgedaagd. Zij biedt roeien aan

uiteindelijk ongeveer 190 nieuwe leden uit voortkomen. De periode

op ieder niveau, en heeft in het verleden vaak noemenswaardige

van groei is voorbij, inmiddels heeft de vereniging een stabiel

overwinningen behaald aan de internationale top. Het eerste

ledental van ongeveer 700 leden. Dit is het gewenste aantal voor

Olympische goud voor Nederland werd bijvoorbeeld in 1900 door

het goed kunnen bemannen van de breedtesport en het realiseren

twee roeiers van Laga in Parijs bemachtigd.

van een hoge top op de piramide. De wijze waarop Laga deze vooruitgang heeft kunnen bewerkstelligen, wordt vandaag de dag

Het ging echter niet altijd goed met Laga. In de jaren ’90 daalde

als model gebruikt voor menig andere roeivereniging in Nederland.

de instroom tot een minimum en voer Laga steevast achteraan in

Onder de huidige leden vindt men ongeveer 300 actieve recreatieve

de Nederlandse klassementen. Het was duidelijk dat de vereniging

roeiers, die op verschillende niveaus deelnemen aan landelijke

toe was aan vernieuwing. Vervolgens heeft Laga in 2006 het roer

competities, net als een wedstrijdsectie van ongeveer 60 roeiers.

omgegooid, met als doel dat zij weer sterk en gezond zou worden.

Deze fanatieke atleten trainen tot wel 10 keer per week om aan de

Hiervoor is toen als strategie geformuleerd om actief nieuwe leden

top van de internationale roeiwereld te presteren. Alle ploegen van

te werven binnen de gehele Delftse studentengemeenschap,

Laga worden begeleid door verenigingscoaches: leden van Laga

topprestaties te stimuleren en om ook breedtesport goed te

die op vrijwillige basis evenveel tijd in het coachen steken als hun

begeleiden. De insteek was om, naar voorbeeld van andere

roeiers in het roeien. Hiernaast is een groot aantal verenigingsleden

succesvolle Nederlandse roeiverenigingen en het sportbeleid

actief in diverse commissies en het bestuur.

van NOC*NSF, een brede piramide te bouwen die in een zo hoog mogelijke top kon resulteren. Ook het terug op niveau brengen van

Het resultaat mag er zijn: afgelopen jaar won een Laga-ploeg op

de juiste faciliteiten in het op dat moment sterk verouderde gebouw

de prestigieuze Henley Royal Regatta, een succes dat sinds 2004

zou een volgende stap zijn in dit plan.

niet meer was behaald door een Nederlandse verenigingsploeg. Ook in de breedtesport doet Laga het goed: in 2013 won een

4

De nieuwe strategie bleek een succesformule te zijn en sinds

damesploeg van Laga de landelijke competitie en het jaar daarvoor

een aantal jaren is Laga zelfs genoodzaakt te selecteren in haar

een herenploeg.


5


6


Projecten Laga is zoals gezegd een gezonde sportvereniging van ongeveer 700 leden. Dit brengt, naast het feit dat Laga in staat is haar selecties ieder jaar goed te vullen, grote kansen met zich mee. Al deze leden vormen gezamenlijk een krachtig platform dat Laga al jaren inzet om veel ambitieuze projecten op de kant te realiseren.

7


Damen Raceroei Regatta Een aantal jaren terug ontstond het initiatief om in de regio

en ruim 300 vrijwilligers van Laga maakte dit debuut tot een groot

Rotterdam een nieuwe 2-kilometerbaan te bouwen. Deze baan zou

succes. De tweede editie staat gepland voor 3 en 4 mei 2014 en

moeten voldoen aan de meest recente eisen voor internationale

is al opgenomen in de nationale wedstrijdkalender van de KNRB,

wedstrijden en tevens beschikken over moderne faciliteiten op de

een ongekend resultaat na slechts ĂŠĂŠn jaar. Het is de ambitie van

kant om in de vereisten van topsporters te voorzien.

Laga om het evenement dit jaar interessanter te maken voor een breed publiek, bijvoorbeeld bedrijven, mensen uit een andere sport

Toen leden van Laga lucht kregen van deze plannen, zagen zij een

en bewoners uit de regio. Op die manier kunnen mensen zonder

kans om de regio nog interessanter te maken voor topsportactiviteiten

roeiachtergrond toch betrokken worden bij deze sport.

door het organiseren van een nieuwe wedstrijd. Zo geschiedde: afgelopen jaar vond op de kersverse Willem-Alexanderbaan de eerste editie van de Damen Raceroei Regatta (DRR) plaats. De gezamenlijke verdienste van een zeer getalenteerde commissie

8


9


10


OC&C Ringvaart Regatta

OC Re

Ter ere van het 100-jarig jubileum organiseerde Laga in 1976 een roeiwedstrijd over 100 kilometer tegen haar collegavereniging uit Leiden. Er bleek animo om het concept te herhalen en voor de tweede editie van de Ringvaart Regatta schreven al meer verenigingen zich in. De wedstrijd is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement waar ruim 600 roeiers van alle leeftijden en uit heel Nederland aan deelnemen, en 300 verenigingsleden hun bijdrage aan leveren. Bedrijven en studenten dagen elkaar vaak onderling uit tot deelname, en maken tijdens de voorbereiding op de Regatta hun eerste roeihalen. Een aantal deelnemers roeit de wedstrijd zelfs om sponsoring op te halen voor goede doelen.

11


Jeugdroeikamp In de zomer van 2014 organiseert Laga de 31e editie van het Jeugdroeikamp. Tijdens dit kamp kunnen kinderen in de leeftijdscategorie van 9 t/m 18 jaar kennismaken met de roeisport. Wegens groot succes is besloten om dit jaar in totaal vier weken te organiseren, daarmee is er plaats voor bijna 100 kinderen om de roeisport te beleven. Naast het roeien vinden op de kant allerlei leuke activiteiten plaats en dit alles wordt uitsluitend georganiseerd en begeleid door enthousiaste vrijwilligers van Laga.

12


13


Schoolroeien en bedrijfsroeien Laga biedt sinds een aantal jaren een programma van roeiclinics

Door middel van dit aanbod maakt Laga de roeisport breder

aan voor zowel scholieren uit de regio, als bedrijven. Scholieren

toegankelijk en onderhoudt zij tegelijkertijd goede contacten met

van de middelbare onderbouw kunnen met hun ploeg, onder

scholen en bedrijven.

begeleiding van vrijwilligers van Laga, deelnemen aan het nationaal kampioenschap voor schoolroeien.

14

Schoolroeien en bedrijfsroeien

Sch bed


WK Roeien 2014 Aankomende zomer vinden op de Bosbaan in Amsterdam de WK Roeien plaats. Laga draagt bij aan dit evenement doordat verenigingsleden verschillende functies in de organisatie vervullen. Daarnaast is Laga van plan een eigen bijdrage te leveren aan side-events van het toernooi door te helpen met de organisatie en vrijwilligers ter beschikking te stellen. Aan de WK neemt bovendien een aantal atleten uit ontwikkelingslanden deel. Om deze atleten te ondersteunen faciliteren leden van Laga hun accommodatie, vervoer en trainingsmogelijkheden voorafgaand en tijdens het toernooi.

15


16


Rowing Talent Center Sinds een aantal jaren werkt Laga nauw samen met de TU Delft. Vanuit deze samenwerking is de gezamenlijke ambitie ontstaan om een leidende rol te spelen in het nationale toproeien. Om deze ambitie te realiseren hebben de TU en Laga de handen ineen geslagen met een aantal andere roeiverenigingen en Rotterdam Topsport. Hieruit is het RTC Zuid-Holland voortgekomen. Het RTC biedt aanvullende ondersteuning voor subtopsporters in hun groei naar de internationale top en is bovendien een uitstekend platform om de regionale (top)sport naar een hoger plan te tillen. Uit dit samenwerkingsverband zijn inmiddels de eerste grote successen voortgekomen, met als hoogtepunt de gouden plak voor Laga roeister Mirte Kraaijkamp op de WK roeien in Korea 2013.

17


Ambities van Laga In het meerjarenplan is de missie van Laga als volgt geformuleerd:

tussen de botenstellingen en een deel van de vloot moet extern opgeslagen worden. De situatie voldoet totaal niet meer aan wat

“Onze missie is om Lagaaiers uit te dagen om met trots en plezier de hoogst mogelijke prestaties neer te zetten, ten behoeve van de roeisport.� De benodigde strategie,volgend uit deze missie is om sporters de juiste ondersteuning te bieden in de vorm van zowel coaching als faciliteiten. Op het gebied van coaching heeft Laga reeds een grote professionaliseringsstap gemaakt met het inhuren van twee professionele coaches en een krachttrainer die momenteel in vaste dienst van de vereniging zijn. Dit ter ondersteuning en opleiding van zowel de roeiers, als de vele verenigingscoaches. Om ook de faciliteiten op het juiste niveau te krijgen, is een grote investering nodig. De vereniging is uitgegroeid naar een gezond ledenaantal en heeft niet de ambitie door te groeien. De huidige loods- en trainingsruimte is echter niet meer toereikend om de vereniging zoals die nu is goed voldoende te faciliteren. De kleeden doucheruimtes zijn erg klein, de benodigde trainingsapparatuur zoals ergometers, staat momenteel in de krappe gangpaden

18

van een gezonde en moderne sportvereniging verwacht mag worden.


19


Omwille van sportambities op alle niveaus is Laga een aantal jaren

student met sportambities weer optimaal faciliteren, en wordt Delft

geleden gestart met het uitwerken van de verbouwingsplannen.

nog interessanter als sportstad voor alle roeiers van recreatief tot

Deze verbouwingsplannen omvatten een aantal cruciale ingrepen:

topniveau. Dit zijn vaak de cruciale verbeteringen die de sporters van Laga in staat kunnen stellen om het verschil te maken

Het renoveren van het bestaande gebouw. Hier vallen bijvoorbeeld

tussen winst en verlies. Het verschil van slechts honderdsten van

het vernieuwen van het dakterras en het herstellen van zowel het

seconden, waar vele uren aan trainingsarbeid op de Schie aan

dak als de buitentrap onder.

vooraf zijn gegaan.

Intern worden ruimtes opnieuw ingedeeld. Het resultaat hiervan zal zijn dat de keuken aan de straatzijde wordt vervangen door een commissieruimte, zodat er een volledige geluidsbuffer ontstaat tussen de eettafelruimte en de straat. De aangebouwde werkplaats uit 1991 wordt gesloopt. Het oorspronkelijke monument wordt daarmee in ere hersteld. Vervolgens wordt aan de oostzijde van het terrein een nieuw losstaand

pand

gebouwd,

met

daarin

kleed-,

loods-

en

trainingsruimte. Met het realiseren van deze nieuwbouwplannen zal Laga voorzieningen

hebben

die

horen

bij

een

hedendaagse

sportvereniging, en daarmee in staat zijn haar activiteiten professioneel en goed te organiseren. Zodoende kan zij de Delftse

20


21


22


23


Contact

24

Delftsche Studenten Roeivereeniging “Laga” Nieuwelaan 53 2611 RR Delft T +31 (0)15 212 5266