Page 1

AIIE 寺 å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ çÅ ÃðåÅÜ

èîÕ

ëÅÃà, òèÆÁÅ Áå¶ íð¯Ã¶î¿ç ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¾Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

TOURS & TRAVEL INC.

Ç¿âÆÁÅ ÜÅäñÂÆ ÃÃåÆÁ» ÇàÕà» Ôð åð·» çÆ Â¶ðñÅÂÆé çÆ ÇàÕà ñÂÆ

P Laser Hair Removal P Laser Skin Tightening P Laser Scar & Acne Removal

G.S Khera

TEL : 718-651-1639 FAX : 718-651-1696

Toll Free : 1-877-651-1639

DHAMAK PUNJAB DEE

74-22 37th Ave. Room # 5, Jackson Hights, NY 11372

PHONE : 718-850-7444

04

ÇçzôàÆÕ¯ä ÕôîÆð çÆ À¹ñÞçÆ åÅäÆ

30

103-47 Lefferts Blvd, 2nd Floor, South Richmond Hill, NY 11420 Opposite Chase & North Fork Bank

WEEKLY NEWSPAPER

Ö¶â å¶ ÇÖâÅðÆÇëñîÆ ç¹éÆÁÅ

22

ÇÕî ÕÇñÃàð÷ ìäÆ Ú˺êÆÁé

îÅñ¶ðÕ¯àñÅ å¶ «ÇèÁÅäÅ ÓÚ ÇðÔÅ åäÅÁ, ÃðÕÅð Çòð¹¼è éÅÁð¶ìÅ÷Æ

BOLLYWOOD

Kat sallu Confused

êÅêÅ ÇòÚ Õ¯ÂÆ õÅà ÜÅçÈÂÆ ôÕåÆ þ

ê³ÜÅì åµÕ êÔ¹¿ÚÆ ÁîðÆÕÅ çÆ Áµ× âÆêÆâÆ ÇéÀÈ÷ ÃðÇòÃ. ÁÇÔîç×ó·/ îÅñ¶ðÕ¯àñÅ/ «ÇèÁÅäÅ. ÁîðÆÕÆ êÅçðÆÁ» òµñ¯º I/AA ç¶ Ôîñ¶ çÆ ìðÃÆ î½Õ¶ Õ¹ðÅé ôðÆë ÃÅó¶ ÜÅä 寺 ìÅÁç Çòôò íð ÓÚ åéÅò çÆ Áµ× íÅðå Áå¶ ê³ÜÅì åµÕ òÆ êÔ¹Ú ¿ ×ÂÆÍ ê³ÜÅì ÓÚ ÕÂÆ æÅÂÄ î¹ÃñîÅé íÅÂÆÚÅð¶ òµñ¯º Çòð¯è êÌçðôé ÕÆå¶ ×¶ Áå¶ Õ¹ðÅé ôðÆë ìÅð¶ ÇÂà åð·» ç¶ ÇìÁÅé ù ÇÂåðÅÜï¯× çµÇÃÁÅ Ç×ÁÅÍ ìðÃÆ òÅñ¶ Ççé ÁîðÆÕÅ ÓÚ Õ¹ðÅé ÃÅó¶ ÜÅä çÆ ÁëòÅÔ å¯º ìÅÁç ê³ÜÅì ç¶ îÅñ¶ðÕ¯àñÅ, «ÇèÁÅäÅ, Üñ¿èð Áå¶ ÁÇÔîç×ó ÓÚ ÃÇæåÆ åäÅú òÅñÆ ìä ×ÂÆÍ îÅñ¶ðÕ¯àñÅ Õ¹Þ î¹ÃÇñî é½ÜòÅé» é¶ ÇÂÕ ÚðÚ ÓÚ í§é>å¯ó ÕðÕ¶ Á¾× ñ×Å Çç¾åÆÍ ÇÂà ØàéŠ寺 ìÅÁç ôÇÔð ÇòÚ åäÅÁ ìä Ç×ÁÅ Áå¶ ÁëòÅÔ» ÕÅðé

15 Sep 2010 VOL: 1-6

37

KOHINOOR Free Delivery Min

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ òèÆÁÅ Áå¶ ñ÷Æ÷ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú ÜÆÍ Special Lunch Box

95-04, van wyck Expwy. Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419

î¹ÃÇñî íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ é½ÜòÅé ê¹Çñà éÅñ òÆ àÕðÅÁ ׶, ÇÜà ç½ðÅé ç¯ ê¹Çñà ÜòÅé Áå¶ ÇÂÕ ëÅÇÂð Çìz׶â ÕðîÚÅðÆ òÆ ×§íÆð ÷ÖîÆ Ô¯ Ç×ÁÅÍ ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ

Õ¶.ÁËà î¼Öä Áå¶ ÃÅæÆ êÅÀ¹ä׶ èîÅñ»

þ ÇÕ ôÅîƺ îÅñ¶ðÕ¯àñÅ ç¶ î¹ÃÇñî ñ¯Õ» ù î¯ìÅÂÆñ ë¯é Óå¶ ÁËÃ. ÁËî. ÁËÃ. ÁŶ ÇÕ ÁîðÆÕÅ ÇòÖ¶ Õ¹ðÅé ôðÆë ù Á¾× ñ×Å Çç¾åÆ ×ÂÆ þÍ (ìÅÕÆ ÃøÅ C Óå¶)

LAXMI AMERICAN OPTICAL

Çì¼àÈ í¹¼ñð Áå¶ ÃàÅð î¶Õðà ò¼ñ¯º Õ¶.ÁËÃ. î¼Öä Áå¶ ÃÅæÆ ÕñÅÕÅð» çÅ ëËîñÆ ô¯ ï¯ðÕ ÕÅñÜ êðëÅðÇî¿× ÁÅðà Ã˺àð ÇòÖ¶ ÕðòÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ ÇÂà çÆÁ» ÇåÁÅðÆÁ» î¹Õîñ Ô¯ üÕÆÁ» Ôé, êÅðÇÕ¿× Áå¶ ÇÃÇÕÀÈðàÆ çÅ êÈðÅ Ç¿åÜÅî þ, ÁÅêä¶ êÇðòÅð» ÃÇÔå ê̯×ðÅî ç¶Öä çÆ À¹åùÕåÅ ñ¯Õ» ÓÚ ìäÆ Ô¯ÂÆ þÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ : GAHGFFBGHHHD

Complete Optical Service

STORE

HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

R X

Free Delivery and Pick Up

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

83-16 Northern Blvd Jackson Heights NY 11372

28 YEARS EXPERIENCE

Treatment With Natural & Homeopathic Medicine

×¹êå ð¯×», ôÈ×ð Áå¶ íÅð ØàÅÀ¹ä çÅ ôðåÆÁÅ ÇÂñÅÜ éÅîðçÆ, ôÆØð êåé, ÇãµñÅêé, ÇÂçðÆ ¿ çÆÁ» éû Õî÷ð ¯ Ô¯ä ÁÅÇç ñÂÆ çòÅÂÆÁ» ÇçåÆÁ» Ü»çÆÁ» ÔéÍ âÅ. Õ¹îÅð ÕêÈðæñ¶ òÅñ¶ Ôð ð¯× çÅ ÇÂñÅÜ Õ¹çðåÆ Áå¶ ç¶ÃÆ çòÅÂÆÁ» éÅñ

Õ¯ÂÆ ÃÅÂÆâ ÇÂëËÕà éÔÄ

Ôð åð·» çÆÁ» çðç» çÅ ÇÂñÅÜ ÕÆåÅ Ü»çÅ þÍ

À¹éÄçð¶, ÇâêðËôé, ÇçîÅöÆ êð¶ôÅéÆ, ÇÚ¿åÅ å¶ îÅéÇÃÕ åäÅÁ å¯ ÷ñçÆ Û¹àÕÅðÅ êÅúÍ

ôðåÆÁ» ÇÂñÅÜ å¶ î¹ëå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Á¾Ü ÔÆ ë¯é Õð¯

CELL : 718-216-5137 OFF : 718-849-5859 118-10, 95th Ave., Richmond Hill, NY-11419

Reliance New

Construction Corp éòÄ åÕéÆÕ» éÅñ íðêÈð Ǽկ-ÇÂ¼Õ Õ¿ÃàðÕôé Õ¿êéÆ

216-10 Jamaica Ave, Queens Village NY 11428

TEL Email : 718-217-1990 FAX 718-217-1992 : reliance-construcion@hotmail.com

Spiritual Vidya We help you believe in yourself

TEL : 718-898-8842 FAX : 718-899-1959

Email : info@chamundaswamiji.com 37-43 77th Street 2nd FL Jackson Hights NY 11372

Visit us at : Chamundaswamiji.com


2

èîÕ

êÌÅêåÆÁ»

15-Sep-2010, Wednesday

ðÇÚÁÅ Ç×ÁÅ ÇÂÇåÔÅÃ

êÇÔñòÅé ùôÆñ Õ¹îÅð ìÇäÁÅ Çòôò Ú˺êÆÁé

îÅÃÕ¯. ìÆÇÜ¿× À¹ñ¿ÇêÕ ÓÚ Õ»ÃÆ çÅ å×îÅ Çܼåä òÅñ¶ íÅðåÆ êÇÔñòÅé ùôÆñ Õ¹îÅð é¶ Á¼Ü ÃëñåÅ çÅ ÇÂÕ Ô¯ð éò» ÇÂÇåÔÅà ðÚ Çç¼åÅ ÔËÍ Ã¹ôÆñ Õ¹îÅð é¶ FF ÇÕñ¯ òð× ÓÚ Çòôò Õ¹ôåÆ Ú˺êÆÁé çÅ ÇÖåÅì ÇܼÇåÁÅ ÔËÍ À¹é·» Çòôò Õ¹ôåÆ Ú˺êÆÁéÇôê ç¶ ÇÖåÅìÆ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ðÈÃ ç¶ ×¯×Ŷò ÁñÅé ù C9A éÅñ ÔðÅÇÂÁÅÍ Ã¹ôÆñ Õ¹îÅð Çòôò Ú˺êÆÁé ìäé òÅñÅ êÇÔñÅ íÅðåÆ êÇÔñòÅé ÔËÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» À¹é·» é¶ ÃËîÆëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ÁÜð¶ìÅé ç¶ ÃÔÅé¯ò ܶì̶ÇÂñ ù D9C éÅñ ÔðÅÇÂÁÅ ÃÆÍ Ü篺ÇÕ ×¯×Ŷò é¶ ÇÕÀÈìÅ ç¶

ׯðܯé ÕÅìÅñ¶ð¯ ù D9@ éÅñ îÅå Çç¼åÆ ÃÆÍ Ã¹ôÆñ ç¶ Õ¯Ú êçîÃÌÆ ç̯äÅÚÅðÆÁÅ ê¹ðÃÕÅð éÅñ ÃéîÅÇéå ÃåêÅñ é¶ Ö¹ôÆ êÌ×à Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ìÔ¹å Ö¹ô Ô» ÇÕ ðÅôàð î¿âñ ֶ⻠寺 êÇÔñ» ùôÆñ é¶ ÇÂÔ ÇÂÇåÔÅà ðÇÚÁÅ ÔËÍ Áܶ å¼Õ î¶ðÅ Õ¯ÂÆ òÆ Ú¶ñÅ ÇÂÔ ÕÅðéÅîÅ éÔƺ Õð ÃÇÕÁÅ ÃÆ, ÇÂà ñÂÆ î˺ ìÔ¹å Ö¹ô Ô»Í Üñ¿èð 寺 ÃÅìÆ Áé¹ÃÅð9íÅðåÆ Õ¹ôåÆ ëËâð¶ôé ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð êçîÃÌÆ ÕðåÅð ÇÃ¿Ø é¶ Ã¹ôÆñ Õ¹îÅð çÆ ÇÂà êÌÅêå Óå¶ Ö¹ôÆ êÌ×à ÕðÇçÁÅ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà Çܼå éÅñ ùôÆñ Õ¹îÅð ù ðÅôàð î¿âñ ֶ⻠ÓÚ ÕÅëÆ ñÅí Çîñ¶×ÅÍ

ïÈ. Õ¶. ïÈéÆòðÇÃàÆ ò¼ñ¯º ê¿ÜÅì éÅñ ÇüÇÖÁÅ ÃÇÔï¯× ñÂÆ ÃîÞ½åÅ, ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ñÂÆ êËçÅ Ô¯ä׶ éò¶º î½Õ¶ ñ¿çé. ìðåÅéÆÁÅ çÆÁ» À¹µÚ ïÈéÆòðÇÃàÆÁ» ÇòÚ¯º ÇÂÕ, òÈñðÔîàé ïÈéÆòðÇÃàÆ é¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð éÅñ ÇüÇÖÁÅ ç¶ Ö¶åð ÇòÚ ÃÇÔï¯× Õðé ñÂÆ ÇÂÕ ÃîÞ½å¶ Óå¶ çÃåÖå ÕÆå¶ ÔéÍ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ ÁËé. ÁÅð. ÁÅÂÆ. À¹çï¯×êåÆ ñÅðâ ÃòðÅÜ êÅñ é¶ Çç¼åÆÍ À¹é·» ç¼ÇÃÁÅ

ÇÕ ç¯ò» ò¼ñ¯º ÁÅêÃÆ ÃÇÔï¯× òèÅÀ¹ºÇçÁ» ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ñÂÆ ÇüÇÖÁÅ ç¶ î½Õ¶ êËçÅ ÕÆå¶ ÜÅä×¶Í ïÈéÆòðÇÃàÆ ò¼ñ¯º ê¿ÜÅì ÇòÚ ÇüÇÖÁÅ ñÂÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù ÃÔÈñå» êÌçÅé ÕÆåÆÁ» ÜÅä×ÆÁ»Í À¹é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ïÈéÆòðÇÃàÆ ò¼ñ¯º ÃÅÂÆêÌà ÇòÚ éò» Ö¶åðÆ çøåð Ö¯Çñ·ÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ

׿ܶêé çÅ ôðåÆÁÅ ÇÂñÅÜ


èîÕ

Öìð» ê³ÜÅì 寺

15-Sep-2010, Wednesday

ÃøÅ A çÅ ìÅÕÆ

Áï°µÇèÁÅ ÇòòÅç å¶ ÁÕÅñ åÖå

ê³ÜÅì åµÕ êÔ¹¿ÚÆ...

ÇÂö ÕÅðé ôÇÔð ç¶ î¹ÃÇñî òð× ç¶ ÇÃÁÅÃÆ å¶ èÅðÇîÕ ÁÅ×±Á» é¶ ÜÅîÅ îÃÇÜç ÇòÚ îÆÇà§× ì¹ñÅÂÆ ÇÜæ¶ Áîé å¶ ô»åÆ ìäÅÂÆ ð¾Öä ñÂÆ é½ÜòÅé» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ×ÂÆ, êð Õ¹Þ Ã ìÅÁç ÔÆ Ü÷ìÅåÆ Ô¯Â¶ é½ÜòÅé» é¶ ñ¯ÔÅ ìÅ÷Åð ÇòÚ Ã¶ºà æ¯îà ÚðÚ Óå¶ ÔîñÅ ÕðÕ¶ Á¾× ñ×Å Çç¾åÆÍ ÇÂà 寺 ìÅÁç ÃÇæåÆ ÇíÁÅéÕ ð±ê èÅðé Õð ×ÂÆÍ ÁËÃ. ÁËÃ. êÆ. Ã: ÔðÚðé ÇÃ§Ø í¹¾ñð Áå¶ ÁËÃ. âÆ. ÁËî. Ã: ×¹ðñòñÆé ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± íÅðÆ ë¯ðà éÅñ ôÇÔð ÇòÚ êÔ¹§Ú ×Â¶Í À¹êð§å ê¹ÇñÃ é¶ ôÇÔð Á§çð ëñË× îÅðÚ ÕÆåÅÍ ÇÂö åð·» «ÇèÁÅäÅ ÇòÖ¶ òÆ ç¶ð ðÅå ÇÂÃÅÂÆ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ñ¯Õ» ò¼ñ¯º ÃÆ. ÁËî. ÃÆ. Ú½Õ ÇòÚ ÇÂռᶠԯ Õ¶ ÃðÕÅð ÇõñÅø Ü¿î Õ¶ éÅÁð¶ìÅ÷Æ ÕÆåÆ ÇÜà ÕÅðé ç¶ð ðÅå å¼Õ À°æ¶ ÃÇæåÆ åäÅÁêÈðé ìäÆ Ô¯ÂÆ ÃÆÍ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð îÅñ¶ðÕ¯àñÅ ÇòÚ òÅêðÆÁ» ØàéÅò» çÆ ÃÈÚéÅ ÇÜÀ°º ÔÆ «ÇèÁÅäÅ êÔ¹¿ÚÆ å» ÇÂÃÅÂÆ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ñ¯Õ íÅðÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÃÆ. ÁËî. ÃÆ. Ú½Õ ÓÚ ÇÂռᶠԯ¶, ÇÂé·» ÇòÚ Õ¹°Þ é½ÜòÅé åñòÅð» éÅñ ñ˵à ÃéÍ ÇÂé·» ñ¯Õ» ò¼ñ¯º ÃÆ. ÁËî. ÃÆ. Ú½Õ ÇòÚ àÅÇÂð» ù Á¼× ñ×Å Çç¼åÆ ×ÂÆÍ ÇÂÃÅÂÆ ÁÅ×ÈÁ» ò¼ñ¯º ÚðÚ ÇòÚ ñÅÀ±â ÃêÆÕð Óå¶ ê³ÜÅì ÃðÕÅð ÇÖñÅø Ü¿î Õ¶ éÅÁð¶ìÅ÷Æ ÕÆåÆ å¶ À°Ô ç¶ð ðÅå å¼Õ êÌçðôé Õðç¶ ðÔ¶Í ÇÂà êÌçðôé çÆ ÃÈÚéÅ Çîñç¶ ÔÆ Ç÷ñ·¶ ç¶ À°µÚ ÁÇèÕÅðÆ íÅðÆ ê¹Çñà ë¯ðà ñË Õ¶ À°æ¶ êÔ¹¿Ú¶Í Ç´ôÚÆÁé ï±éÅÂÆÇàâ ëËâð¶ôé ç¶ êÌèÅé ÃËîÃé â¯×ð é¶ ÁñàÆîËàî Çç³ÇçÁ» ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Ü¶Õð Õ¼ñ· AC éò¿ìð ù D òܶ å¼Õ îÅñ¶ðÕ¯àñÅ ÓÚ ÚðÚ ù Á¼× ñÅÀ°ä òÅñ¶ ç¯ôÆÁ» ù Ç×ÌøåÅð éÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ å» Á³ç¯ñé å¶÷ ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ

ÒÁçÅñåÆ îÅîñ¶ ÒÚ çÖñ éÔƺ ÇçµåÅ ÜÅ ÃÕçÅÓ

Ú§âÆ×ó· : ÃzÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð ÇôÕÅÇÂå ñË Õ¶ 갵ܶ ì¶ð°÷×Åð ÂÆ.àÆ.àÆ. Ç×ÁÅéÆ ×°ðìÚé ÇÃ§Ø é¶ Ãêµôà ÕÆåÅ ÇÕ ÁÇèÁÅêÕź ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ Üæ¶çÅð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇêÛñ¶ Ççéƺ À°é·Åº 鱧 Áï°µÇèÁÅ ç¶ ðÅî î§Ççð ê°ñÆà 鱧 Ôð¶Õ êzçðôéÕÅðÆ é±§ ÕÅì± Õðé ò¶ñ¶ ìÅð¶ Çîñ¶ Çòôò ÇÔ§ç± êzÆôç ç¶ êzèÅé Áô¯Õ À°é·Åº çÆÁź çÃåÅðź å¶ Õ¶Ãź çÆ ì¶ÁçìÆ Õðé ÇçØñ ç¶ Ãì§è ÇòÚ ê§Ü ÇÃ§Ø ÃÅÇÔìÅé çÆ Õ¯ÂÆ å¯º ×°ð¶÷ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇÃ§Ø ÃÅÇÔì é¶ ÁµÜ Çòô¶ô îÆÇà§× éÔƺ õçÆ ×ÂÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Çëð ÃÅë ÕÆåÅ ÇÕ ÇÃµÖ ÇÂÕ òµÖðÆ Õ½î ÔË Áå¶ ÃzÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì òµñ¯º ÁçÅñåÆ Õ¯ÂÆ òÆ ÇÃµÖ èðî 鱧 ðñ×µâ Õðé çÆ Õ°åÅÔÆ îÅîÇñÁź ÇòÚ çÖñ ç¶ä çÅ ÃòÅñ ÔÆ êËçÅ éÅ Õ𶢠ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃµÖ Õ½î éÔƺ Ô°§çÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ À°é·Åº éÅñ åÖå ÃzÆ Õ¶Ã×ó· 鱧 èÅðÇîÕ êµÖ¯º Õî÷¯ð Õðé ñÂÆ Õ°Þ åÅÕåź ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ åðñ¯Úé ÇÃ§Ø òÆ ê§ÜÅì ÇòÚ éÇôÁź çÅ ÜÅñ ì°ä Õ¶ é½ÜòÅéź 鱧 ÁŶ Ãé¢ ×°ðç°ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ êzèÅé ìÆìÆ Õ°ðÅÔ¶ êÅ ðÔÆÁź Ôé¢ À°é·Åº ÁÇÔî Ö°ñÅÃÅ ÕÆåÅ ×°ðç¶ò Õ½ð, Üéðñ ÃÕµåð Ü×ÜÆå ÇÃ§Ø å¶ ÇÕ ÃzÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ À°é·Åº 鱧 Õ°Þ î¹ÃÇñî é½ÜòÅé» é¶ ÇÂÕ ÚðÚ ÓÚ í§éI Ãî°µÚÆ êzì§èÕ Õî¶àÆ é¶ Üæ¶çÅð ÃÅÇÔìÅéź 鱧 á¯Ã Çðê¯ðàź ÇîñÆÁź Ôé ÇÕ ÇÂÕ Ç×äÆIÇîæÆ å¯ó ÕðÕ¶ Á¾× ñ×Å Çç¾åÆÍ ÇÂà ØàéŠ寺 ÇÃðÆ ÃÅÇÔì Áå¶ ÇÃð¯êÅú í¶à ÕÆ嶢 ÃzÆ ÁÕÅñ ÃÅÇÜô åÇÔå ðÅÜ ÇòÚ éÇôÁź çÅ ÜÅñ ìÅÁç ôÇÔð ÇòÚ åäÅÁ ìä Ç×ÁÅ Áå¶ åÖå ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ê§ÜÅì ÃðÕÅð å¶ ê°ñÆà çÆ ëËñÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÁëòÅÔ» ÕÅðé î¹ÃÇñî íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ é½ÜòÅé ê¹Çñà éÅñ òÆ àÕðÅÁ ׶, ÇÜà ç½ðÅé ç¯ ê¹Çñà ÜòÅé Áå¶ ÇÂÕ ëÅÇÂð Çìz׶â ÕðîÚÅðÆ òÆ ×§íÆð ÷ÖîÆ Ô¯ Ç×ÁÅÍ ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ Á¾Ü ôÅîƺ îÅñ¶ðÕ¯àñÅ ç¶ î¹ÃÇñî Auto, Home & Commercial ñ¯Õ» ù î¯ìÅÂÆñ ë¯é Óå¶ ÁËÃ. ÁËî. ÁËÃ. ÁŶ Insurance from Jaswinder Singh ÇÕ ÁîðÆÕÅ ÇòÖ¶ Õ¹ðÅé ôðÆë ù Á¾× ñ×Å Çç¾åÆ ×ÂÆ þÍ ÇÂö ÕÅðé ôÇÔð ç¶ î¹ÃÇñî òð× ç¶ ÇÃÁÅÃÆ å¶ èÅðÇîÕ ÁÅ×±Á» é¶ ÜÅîÅ îÃÇÜç ÇòÚ îÆÇà§× ì¹ñÅÂÆ ÇÜæ¶ Áîé å¶ ô»åÆ ìäÅÂÆ ð¾Öä ñÂÆ é½ÜòÅé» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ×ÂÆ, êð Õ¹Þ Ã ìÅÁç ÔÆ Ü÷ìÅåÆ WE DO ԯ¶ é½ÜòÅé» é¶ ñ¯ÔÅ ìÅ÷Åð ÇòÚ Ã¶ºà æ¯îà ÚðÚ Óå¶ ÔîñÅ ÕðÕ¶ Á¾× ñ×Å Çç¾åÆÍ ÇÂà 寺 ìÅÁç ÃÇæåÆ ÇíÁÅéÕ ð±ê èÅðé Õð ×ÂÆÍ ÁËÃ. ÁËÃ. êÆ. Ã: ÔðÚðé ÇÃ§Ø í¹¾ñð Áå¶ ÁËÃ. âÆ. ÁËî. Ã: ×¹ðñòñÆé ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± íÅðÆ ë¯ðà éÅñ ôÇÔð ÇòÚ êÔ¹§Ú ×Â¶Í À¹êð§å ê¹ÇñÃ é¶ ôÇÔð Á§çð ëñË× îÅðÚ ÕÆåÅÍ

JASWINDER (JIMMY) SINGH

Çðöôé ÓÚ ÇâêðËôé 寺 Û¹àÕÅðÅ

REFLEXOLOGY AND SUJOK THERAPY All Kinds Of Pain ARTHRITIS NECK PAIN CERVICAL PAIN SHOULDER PAIN BACK PAIN LOWER BACK PAIN PINCHED NERVE ANKLE AND HEEL PAIN BURSITIS TENNIS / ELBOW HEADACHE MIGRAINE ASTHMAS INSOMINIA STRESS SINUS PROBLEM GYNECOLOGY PROBLEM

3

ê³ÜÅìÆ òÆð» çÆ ÁÅêäÆ àÅÇÂð ôÅê

Home of Tires Wheels and Car Repair Bridgestone/Firestone Dunlop, Good year, Michelin, Falken Nitlo, Peerless, Pirelli & More

àËÕÃÆ òÆð» ñÂÆ ÖÅà ÇðÁÅÇÂå

THE TIRES & OFFERS

Continental

Your Customers Will Get a $100 Rebate Certificate for NFL gear at NFLSHOP.COM With the purchase of a set of 4 of theses Dueler Tires:

$100 EYE, NOSE, EAR PROBLEM PROSTATE PROBLEM HEART PROBLEM LUNG PROBLEM LIVER PROBLEM DIABETES PROBLEM

ï¯×Å, êÌÅäÅïÅî, î¹çðŶ Áå¶ ÁËÕïÈ êÌËôð éÅñ Ô¶á ÇñÇÖÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÇÂñÅÜ ÕÆåÅ Ü»çÅ þ * íÅð ØàÅÀ¹äÅ * ìçÔ÷îÆ * ׿áÆÁÅ * æÅÂÆðÅÂÆâ, * Á¾è¶ ÇÃð çÅ çðç(îÅÂÆ×ð¶é) * ×Ëà * Õîð çðç* ׯⶠçÆ çðç * â¾êðËôé

FOR APPOINTMENT CALL

Website : touchnheal.com

GPSFFree GPS ree

Dueler H/P Sport Sports Car-Like Handing Exceptional Wet & Dry Handling 16,17,18 and 20" Sizes

Dueler H/L alenza Advanced Wet Gripping Power Smooth, Quiet Ride 65,000 Mile Treadwear Limited Warranty

Dueler A/T Revo Performs In Wet, Dry & Snow Premium All-Terrain Radal 50,000 Mile Treadwear Limited Warranty

ç¶ ÚÅð àÅÇÂð ñËä éÅñ TomTom çÅ

Customer Will Get a $50 Rebate Certificate for NFL gear at NFL SHOP.COM

$50

Dueler H/P Spaort Original Equipment Choice for SUVs Smooth, quiet Ride 60.000 Mile Treadwear Limited Warranty

Dueler A/T Outhstanding Wet Handling all-Terrain Radial Reliablity 50,000 Mile Treadwear Limited Warranty

30 DAY

BUY&TRY

GUARANTEE

If there's anything your customers don't like about these Bridgestone tires they can return them for a full refund or exchange!

DUSHYANT DUSHYANTKK.. GUPTA 122/28, Rockaway RockawayBBlvd lvd South SouthO Ozone zonePPark, ark, New NewYYork-11420 ork-11420

718-835-2976


4

èîÕ

ÇçzôàÆÕ¯ä

èîÕ DHAMAK PUNJAB DEE Est. Since 1995

EDITOR-IN-CHIEF BALJIT SINGH EDITOR

SANDEEP SIDHU CO-EDITOR

D. PAUL SINGH MARKETING MANAGER

DAVID RAJ PAUL 347-666-7926 EDITORIAL BOARD

HARDEEP SINGH SIDHU (SP) GURBACHAN SINGH MALKIT SINGH JASSI DHILLON DR. AVTAR SINGH TINNA KASHMIR SINGH GILL PARAMJIT SINGH PRITAM SHARMA INDER SINGH SARPUNCH PARMINDER SINGH GOLDY HARJIT SINGH LADDI LEGAL ADVISOR

S. BUR SINGH (B.A., L.L.B.)

Disclaimer DHAMAK PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertisers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. For concerns or questions related to these advertisements, please contact the business directly. Dhamak Punjab Dee also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Dhamak Punjab Dee.

DHAMAK PUNJAB DEE 34-23, Steinway St., Suit # 965, L.I.C. NY 11101

15-Sep-2010, Wednesday

ܶ Çòôò ÇÂÕ Çê³â þ å» Çê³â» òÅñÅ íÅÂÆÚÅðÅ ÇÕµæ¶ þ? ÇÕª ÇÂà 寺 çÈð ðÔÆÍ Ôð ç¶ô çÈܶ î¹ñÕ ù èðåÆ ìóÆ Û¯àÆ ÇÕ Ã¶þ é¶êåÅÇÕÔÅéÔÄÃÆ ÇÕÇÕÔóŠÿêÅçÕ çÆ éÆò» çµÃä å¶ À¹Ã À¹µêð ÔÅòÆ Ô¯ä ñÂÆ ÇÕµæ¶ Çîñ

Õñî 寺 ÁÅêäÆ ôÕåÆ ÓÚ òÅèÅ Õð ÇðÔÅ þÍ ç¶ô ç¶ ÜÅò¶Í Ü篺 òðñâ ×ñ¯ìñÅÂÆܶôé çÆ ÇòÕÅà Óå¶ ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅä òÅñÅ êËÃÅ îÅðÈ ×µñ ÚµñÆ å» ÇÂÔ ×µñ ÃµÚ ÃÅÇìå Ô¯ä ÔµÇæÁÅð» Óå¶ ñÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ ÇÂµÕ ñµ×ÆÍ ÁµÜ ÁÃÄ Ô÷Åð» îÆñ çÈð ìËᶠòÆ çÈܶ ç¶ Çòð¹µè ÃÅÇÜô» ðÚÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÇÕ¿é¶ é¶ó¶ ñµ×ç¶ Ô»Í çÈð ìËᶠòÆ ÇÂµÕ çÈܶ ÔéÍ Ôð ç¶ô çÈܶ ç¶ô Óç¶ Õ¹çðåÆ ÃÅèé» çÆ ñ¯ó êÈðÆ ÕðÆ Ü»ç¶ Ô»Í Ôð ç¶ô ÇÂµÕ Óå¶ Õì÷Å Õðé çÆ ÇµÛÅ êÅñÆ ìËáÅ þÍ À¹Ã çÈܶ À¹µêð Çéðíð þÍ áÆÕ À¹Ã¶ åð·» ÇÜò¶º òÅÃå¶ ñ×ÅåÅð Õ¯ÇôôÅ ÕÆåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÇÂµÕ Çê¿â ç¶ ñ¯Õ ÇÂÕ çÈܶ À¹µå¶ Çéðíð ìñÜÆå ÇÃ¿Ø ÔéÍ Ôð ÃÔÆ ×ñå ã¿× ÁêäÅÇÂÁÅ ÜÅ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ å¶ ÃÅðÆÁ» ñ¯ó» Çê³â ÓÚ¯º ÔÆ ÇðÔÅ þÍ êð ÁÃÄ ÇÂÔ ÇÕª í¹µñ Ü»ç¶ Ô» êÈðÆÁ» Õðç¶ ÔéÍ ÁµÜ ç¶ Ã ÓÚ ÇÂÔ Ã¿ÃÅð òÆ ÇÂÕ Çê³â ìä Ç×ÁÅ þÍ Çòôò Çê³âÍ ñ¯ó» ÁÇÜÔ¶ ÕÅð¶ Õðé òÅñ¶ Çê³â ÁÕÃð ìðìÅç Ô¯ Ü»ç¶ ×ð÷» ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ ÇÂÔ ÃµÚî¹µÚ ÇÂÕ Çê³â þ êð êåÅ Ô»Í ÁµÜ ÇÜò¶º ÿÃÅð íð ÓÚ Õ¹çðåÆ ÁÅëå» ÷¯ð ëó éÔÄ ÇÕª ÇÂà Çòôò Çê³â ÓÚ Çê³â» òÅñÆ ðÈÔ éÔÄ ðÔÆÁ» Ôé ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ò¶ÇñÁ» ÓÚ ÃÅù ÃçíÅòéÅ å¶ ÁÅ ÃÕÆÍ Çê³â» òÅñÅ À¹Ô ê̶î ÇêÁÅð ç¶ ÃçíÅòéÅ ê̶î ÇêÁÅð ìäŶ ðµÖä çÆ ñ¯ó þÍ

íÖçÅ îÃñÅ : ÕôîÆð çÆ À°ñÞçÆ åÅäÆ

ôîÆð ØÅàÆ ÇòÚ ÔÅñÅå ìç 寺 ìçåð Ô°§ç¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÕôîÆð òÅçÆ ìÅð±ç ç¶ ã¶ð À°å¶ ÇìðÅÜîÅé ñ×çÆ ÔË¢ ÇÔ§ç°ÃåÅé çŠð§çð åÅÜ Ü§î±PÕôîÆð ÃòÅ Õ° ç¯ îÔÆÇéÁź 寺 ñÔ± ñ°ÔÅé ÔË¢ G@ Õ° Ççéź ÇòÚ FE ÇòÁÕåÆ ×¯ñÆÁź çÅ ÇôÕÅð Ô¯ Ú°µÕ¶ Ôé¢ Ã°ðµÇÖÁÅ ìñź ç¶ ÜòÅé òÆ ÷õîÆ Ô¯Â¶ Ôé¢ ØÅàÆ ÇòÚ ÔÅñÅå ǵ毺 åÕ êÔ°§Ú Ú°µÕ¶ Ôé ÇÕ ìµÇÚÁź Áå¶ Á½ðåź é¶ ê°ñÆà Áå¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ìñź ç¶ ÜòÅéź 鱧 êµæð îÅðé¶ ô°ð± Õð Ççµå¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº 鱧 éÅ î½å çÅ âð, éÅ ÃðÕÅð Áå¶ éÅ ì§ç±Õ çÅ¢ ÁµÜ ÕôîÆðÆ é½ÜòÅé êµæðìÅ÷ ÇçµñÆ Áå¶ ÃzÆé×ð éÅñ ÇÂ§é¶ éÅðÅ÷ Ôé ÇÕ À°Ô îð÷Æòó¶ Ô¯ ׶ Ôé¢ ÇÂÔ ÇÕö 寺 éÔƺ âð綢 éÅ åź ÁÇåòÅçÆÁź çÆÁź ì§ç±Áź 寺 Áå¶ éÅ ÔÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ìñź çÆÁź ç×Æéź 寺 ÔÆ íËÁ ÖÅºç¶ Ôé¢ ÁµÜ ÃÇæåÆ AII@ 寺 òÆ ìçåð Ô¯ ×ÂÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã òÕå ñ¯Õ ÁÇåòÅçÆÁź Ե毺 îðé 寺 âðç¶ Ãé¢ ÇÂà ñÂÆ À°Ô À°é·Åº ç¶ Ô°Õîź çÆ Áäç¶ÖÆ Õðé çÆ ÇÔ§îå éÔƺ Ãé Õð綢 Õ°Þ Õµàóê§æÆ Áå¶ ÕÇæå ÕôîÆðÆ ÁÅ×±Áź é¶ íÅðå ç¶ ÇõñÅø éÅÁð¶ ñ×Å Õ¶ ÕôîÆð ç¶ ôźå îÅÔ½ñ 鱧 ÇÔ§ÃÕ ð±ê ç¶ ÇçµåÅ¢ ÇÂà åð·Åº ñµ×çÅ ÔË ÇÜò¶º ÕôîÆð ØÅàÆ Áµ× çÆ ñê¶à ÇòÚ ÁÅ Ú°µÕÆ Ô¯ò¶ Áå¶ î°µáÆ íð Õµàóê§æÆÁź çÅ Ô°Õî ÕÅ鱧éÆ ëðîÅé ìä Ú°µÇÕÁÅ Ô¯ò¶¢ ÔóåÅñź, ì§ç, ÕðÇëÀ± ÕðÕ¶ ÁÅî ÜéÜÆòé ÁÃå ÇòÁÃæ Ô¯ Ú°µÇÕÁÅ ÔË¢ ÕÅð¯ìÅðÆ ÁçÅð¶, ÃÕ±ñ, ÔÃêåÅñ, Çéµå òð寺 çÆÁź òÃå±Áź ÁÅÇç ì°ðÆ åð·Åº êzíÅÇòå Ô¯ ×ÂÆÁź Ôé¢ î°µáÆ íð ÁÇåòÅçÆ òµÖòÅçÆÁź ç¶ Ô°Õî éÅñ ÃóÕź ì§ç Ô¯ ÜźçÆÁź Ôé¢ ÃðÕÅðÆ Áå¶ ÇéµÜÆ ÜÅÇÂçÅç 鱧 ÃÅÇóÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇòÇçÁÅðæÆÁź 鱧 ÁÅêäÆ êó·ÅÂÆ ÜÅðÆ ðµÖä ñÂÆ ÇçµñÆ ÁÅÇç ôÇÔðź 鱧 ðòÅéÅ Ô¯äÅ êË ÇðÔÅ ÔË¢ ÁÅî ÕôîÆðÆ ÁòÅî í°µÖîðÆ çÅ ÇôÕÅð ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ Áôźå ØÅàÆ ÕðÕ¶ ÃËñÅéÆ éÔƺ ÁÅ ðÔ¶ ÇÜà ÕðÕ¶ Ô¯àñ, ÔÅÀ±Ã ì¯à, ÇôÕÅð¶ Áå¶ àËÕÃÆÁź òÅÇñÁź çÅ ð°÷×Åð ì§ç Ô¯ Ú°µÇÕÁÅ ÔË¢

Õ

ÁÅ÷ÅçÆ å¯º ìÅÁç Ü篺 Õź×ðà éÅñ ÃîÞ½å¶ ç¶ åÇÔå éËôéñ ÕÅéëð§Ã ç¶ ô¶Ö Áìç°µñÅ é¶ Ü§î±PÕôîÆð ÔÕ±îå çÆ òÅ×â¯ð çíÅñÆ À°ç¯º 寺 ÇÂé·Åº ç¯Ôź êÅðàÆÁź çðÇîÁÅé ÇêÁÅð Áå¶ éøðå çÅ ÁÇÜÔÅ ÇðôåÅ ÇðÔÅ ÇÕ ÕôîÆð î°µç¶ çÆ ñ×ÅåÅð Áäç¶ÖÆ Ô°§çÆ ðÔÆ¢ êÅÇÕÃåÅé çÆ Ö°øÆÁŠ¶ܧÃÆ ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ. ç¶ ÇÃÖñÅÂÆ êzÅêå çÇÔôå×ðç Áå¶ À°Ã ç¶ ÇÔ§ç°ÃåÅéÆ Â¶Ü§àź (òµÖòÅçÆ/ÁÇåòÅçÆ ÁéÃð) 鱧 B@ ÃÅñź

ÇòÚ Ü¯ ÔÅÃñ éÔƺ ÃÆ Ô¯ÇÂÁÅ À°Ô À°îð Áìç°µñÅ Áå¶ ÇçµñÆ çðìÅð ÒÚ À°Ã ç¶ ÃðêzÃåź AH îÔÆÇéÁź 寺 òÆ Øµà Ã ÒÚ À°Ô Ãí Õ°Þ íÅðå Çòð¯èÆ ôÕåÆÁź 鱧 êzÅêå ÕðòÅ ÇçµåÅ¢ Çò×óÆ ÃÇæåÆ é±§ ÕÅì± Ô¶á ÇñÁÅÀ°ä ÒÚ éÅÕÅî ðÇÔä ç¶ ìÅòܱç ÇêåÅ ëð±Õ Áìç°µñÅ ÁÅêä¶ ì¶à¶ î°µÖ î§åðÆ À°îð Áìç°µñŠ鱧 Õ°ðÃÆ éÅ Ûµâä çÆ ÃñÅÔ ôÅÇÂç ÇÂà ÕðÕ¶ ç¶ ðÔ¶ Ôé ÇÕÀ°ºÇÕ ÇçµñÆ çðìÅð À°é·Åº çÆ Çêµá ÇêµÛ¶ ÔË¢ ÇÂÔ òÆ À°Ã òÕå Ü篺 ÕôîÆðÆÁź çÆ î°µÖ ÇôÕÅÇÂå Õ¶ºçð ÃðÕÅð éÅñ ÔË ÇÕ À°Ã 鱧 ÕôîÆð Òå¶ î°µÖ î§åðÆ æ¯êä çÆ ÁÅçå ÔË, ÇÜÔóÅ ÁÕÃð À°Ã çÆ Õáê°åñÆ Ô°§çÅ ÔË Áå¶ Õ¶ºçð çÆÁź éÆåÆÁź 鱧 Áµ×¶ òèÅÀ°ºçÅ ÔË¢ ÁÃñ ÇòÚ ÁÅ÷ÅçÆ ç¶ ìÅÁç Ü篺 Õź×ðà éÅñ ÃîÞ½å¶ ç¶ åÇÔå éËôéñ ÕÅéëð§Ã ç¶ ô¶Ö Áìç°µñÅ é¶ Ü§î±PÕôîÆð ÔÕ±îå çÆ òÅ×â¯ð çíÅñÆ À°ç¯º 寺 ÇÂé·Åº ç¯Ôź êÅðàÆÁź çðÇîÁÅé ÇêÁÅð Áå¶ éøðå çÅ

ÁÇÜÔÅ ÇðôåÅ ÇðÔÅ ÇÕ ÕôîÆð î°µç¶ çÆ ñ×ÅåÅð Áäç¶ÖÆ Ô°§çÆ ðÔÆ¢ íÅò¶º Ú¯ä èźçñÆÁź çÆ ô°ð±ÁÅå À°é·Åº ç¶ ç½ð ÒÚ Ô¯ÂÆ ÃÆ êð À°é·Åº ç¶ ì¶à¶ âÅ. ëð±Õ Áìç°µñÅ é¶ AIHH çÆÁź Ú¯äź ÒÚ Õ¶ºçð çÆ ÇîñÆí°×å éÅñ Ú¯äź çÆ èźçñÆ ÕðÕ¶ êÇðòÅðÕ êð§êðŠ鱧 Áµ×¶ òèÅÇÂÁÅ¢ Ú¯ä èźçñÆ ÕðÕ¶ ÃñÅÔ°çÆé ÁÅÇç é½ÜòÅéź é¶ ÔÇæÁÅð Ú°µÕ¶ Ãé¢ Çܵ毺 åÕ éËôéñ ÕÅéëð§ÃPÕź×ðà ׵áܯó çÆ À°îð Áìç°µñÅ çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ÃðÕÅð çÅ ÃòÅñ ÔË À°Ô êÅÇÕÃåÅé êzÃå ÁÇåòÅçÆ/òµÖòÅçÆ ÁéÃðź Òå¶ ÕÅì± êÅÀ°ä ÒÚ ì°ðÆ åð·Åº éÅÕÅî ðÔÆ ÔË¢ ÕôîÆðÆÁź çÆÁź ò¯àź ñË Õ¶ õåÅ çŠðµÖ îÅä ðÔ¶ ÕôîÆðÆ ÁÅ×± Áå¶ À°é·Åº ç¶ ÃîðæÕ Áµ× ì°ÞÅÀ°ä ñÂÆ Áµ×¶ ÁÅÀ°ä çÆ æź Ö°çî°õåÅðÆ çÆ î§× Õð ðÔ¶ Ôé¢ Çëð Ö°çî°õåÅðÆ Ü§î±P ÕôîÆð ç¶ ñ¯Õź çÆ ðÆó· çÆ ÔµâÆ éÔƺ ܯ À°é·Åº 鱧 ÜÆòé çÅé ç¶ ÃÕçÆ Ô¯ò¶¢ Ö°çî°ÖåÅðÆ å¯º ìàòÅð¶ çŠçնå ÇîñçÅ ÔË¢ Ö°çî°õåÅðÆ çÆ î§× çÅ Ü§î± å¶ ñµçÅÖ Ö¶åð éÅñ Õ¯ÂÆ ñËäÅP ç¶äÅ éÔƺ¢ ÇÂµæ¶ ÔÆ ìà éÔƺ êÔÅóÆ Ö¶åðź ÒÚ ðÇÔä òÅñ¶ ñ¯Õ ÚÅÔ¶ À°Ô Õ°µêòÅóÅ, ÕðéÅÔ, Õ¶ðé Üź À°óÆ ç¶ Ô¯ä À°é·Åº çÅ ÇÂà î§× éÅñ ÕçÆ Õ¯ÂÆ Ãð¯ÕÅð ÇðÔÅ ÔÆ éÔƺ¢ ÇÂé·Åº ÇÖµÇåÁź ç¶ ñ¯Õ À°îð Áìç°µñÅ ÃðÕÅð 寺 À°é¶ ÔÆ êÆóå ðÔ¶ Ôé ÇÜ§é¶ Ü§î± Üź ñµçÅÖ ç¶ ñ¯Õ¢ ÕôîÆð çÆ î°ÃÇñî ìðÅçðÆ ÃÅðÆ çÆ ÃÅðÆ íÅðå Çòð¯èÆ éÔƺ êð Ü篺 Ç÷ÁÅçåÆ Áå¶ ÁÇéÁź ÁÃîÅé Û±Ôä ñµ×çÅ ÔË åź À°Ô Çízôà ÃðÕÅð ç¶ ÇõñÅø ÃóÕź Òå¶ ÁÅ ÜÅºç¶ Ôé¢ Õ¶ºçð 鱧 å°ð§å ëËÃñÅ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ À°Ã 鱧 ÇÃðë À°îð Áìç°µñÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Üź ÇÂÕ Õð¯ó Ç×ÁÅðź ñµÖ éÅ×ÇðÕ¢ ÇçµñÆ é±§ ÁÅêäÆ Ü§î±PÕôîÆð çÆ Õáê°åñÆ ÃðÕÅð 鱧 ÚñçÅ Õð ôÅÃé çÆ òÅ×â¯ð ðÅÜêÅñ ÔòÅñ¶ Õð ç¶äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ Çëð Áìç°µñÅ êÇðòÅð ÒÚ¯º ÔÆ ÇÕÀ°º? ÕôîÆðÆ é½ÜòÅéź 鱧 À°é·Åº ç¶ Ã°êÇéÁź çÅ ñÆâð Ú°äé çÅ ÁÇèÕÅð Ççú¢

î°õåÅð Ç×µñ

PHONE

Ôð Ã ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» åÅÜÆÁ» Öìð» ñÂÆ êó¯º

ðÈÔ ù åÅ÷Å Áå¶ çðÈÃå ðÖä ñÂÆ ê󷯺 îË×ÜÆé

ÁÅêä¶ ÁÅê ù êðîÅåîÅ éÅñ ܯóé ñÂÆ Ö¹ôÆÁ» îéÅÀ¹ä ñÂÆ ò¶Ö¯

PH.: 718-850-7444 FAX: 718-850-8881

ÁÖìÅð

îË×ÜÆé

àÆòÆ

Email:dpdmedia@yahoo.com www.dhamakpunjabdee.com

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÁÅêä¶ ÇìÜéËà ù ÁÃîÅé çÆÁ» ì¹ñ¿ÇçÁ» å¶ ñË ÜÅä ñÂÆ ÇçÀ¹ ÇÂôÇåÔÅð èîÕ ê³ÜÅì çÆ Email : dpdmedia@yahoo.com


èîÕ

ÁîðÆÕÅ

15-Sep-2010, Wednesday

êÅçðÆ òµñ¯º Õç¶ òÆ Õ°ðÅé éÅ ÃÅóé çÅ ÁËñÅé

ÇéÀ±ïÅðÕ. êÅÇÕ Õ°ðÅé ôðÆë çÆÁź ÕÅêÆÁź ÃÅóé çÅ ÁËñÅé Õð Õ¶ ç°éÆÁź íð ÇòÚ ìÖ¶óÅ Õðé òÅñ¶ ÇÂÕ ÁîðÆÕÆ êÅçðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô Ô°ä Õç¶ òÆ Õ°ðÅé éÔƺ ÃÅó¶×Å¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ íÅò¶º ×ðÅÀ±ºâ ÷Æð¯ ÇòÖ¶ îÃÇÜç òÆ ìä ÜÅò¶ åź òÆ À°Ô ÁÇÜÔÅ éÔƺ Õð¶×Å¢ ëñ¯ÇðâÅ ç¶ êÅçðÆ à¯ðÆ Ü¯é÷ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒïÕÆéé ÁÃƺ ÔðÇ×÷ ÁÇÜÔÅ éÔƺ Õðź׶, ÇìñÕ°ñ éÔƺ¢ÒÒ Ü篺 À°Ã 鱧 ê°µÇÛÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÕÆ À°Ô I/AA ÔîÇñÁź À°å¶ Õ°ðÅé ôðÆë çÆÁź B@@ ÕÅêÆÁź ÃÅóé çÆ ÁÅêäÆ ï¯ÜéŠ鱧 ìÅÁç ÇòÚ òÆ Áîñ ÇòÚ ÇñÁÅ ÃÕçÅ ÔË åź À°Ã é¶ ÇÕÔÅ, ÒéÅ ÁµÜ, éÅ Õç¶ ë¶ð¢ÒÒ ÁËé.ìÆ.ÃÆ. òµñ¯º éôð ÇÂà Çðê¯ðà î°åÅìÕ À°Ã é¶ ÃÅë ÇÕÔÅ ÇÕ ×ðÅÀ±ºâ ÷Æð¯ ñÅ׶ îÃÇÜç Üź ÇÂÃñÅîÆ Õ¶ºçð ìä ÜÅä À°å¶ òÆ À°Ô ÁÇÜÔÅ éÔƺ Õð¶×Å¢

òÅÂÆà ÔÅÀÈÃ ç¶ ìÅÔð Õ¹ðÅé ç¶ ê¿é¶ êÅó¶

òÅÇô¿×àé. òÅÂÆà ÔÅÀÈÃ ç¶ ìÅÔð êÌçðôé Õð ðÔ¶ Õ¼àóê¿æÆ ÇÂÃÅÂÆÁ» ç¶ ÇÂÕ ÃîÈÔ é¶ Õ¹ðÅé ç¶ Õ¹¼Þ ê¿é¶ êÅó Çç¼å¶Í êÌçðôé ÓÚ ôÅÇîñ ð¿âÅñ àËðÆ éÅîÆ ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ì¹ÞÅðå ì¿ç Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË ÇÕ ÇÂÃñÅî ÇÂÕ ô»åÆêÈðé èðî ÔËÍ ÇÂÕ Ô¯ð ÇòÁÕåÆ Á˺âÇðÀÈ ì¶ÕÔî é¶ Õ¹ðÅé ç¶ Õ¹¼Þ ÿç¶ô êó·ç¶ ԯ¶ ÇÂé·» ù ÇÂÃÅÂÆÁ» Áå¶ ïÔÈçÆÁ» êÌåÆ éøðå òÅñÅ ç¼ÇÃÁÅ Áå¶ Õ¹ðÅé ç¶ Á¿×ð¶÷Æ Áé¹òÅç ÇòÚ¯º Õ¹¼Þ ê¿é¶ êÅó Çç¼å¶Í

ôðè»ÜñÆ

ÇéÀ¹ïÅðÕ ÇÃàÆ ÇòÖ¶ ×ðŪâ ÷Æð¯ ÇòÖ¶ I/AA ç¶ Ôîñ¶ ÓÚ îÅð¶ ׶ ñ¯Õ» ù ôðè»ÜñÆ ç¶ä ñÂÆ ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ ð¯ôéÆÍ

íÅðåÆ î±ñ çÅ ÕËé¶ÇâÁé é½ÜòÅé Õ¯ÕÆé çÆ òµâÆ Ö¶ê éÅñ ÕÅì± òÅÇô§×àé. íÅðåÆ î±ñ ç¶ ÇÂÕ é½ÜòÅé àðµÕ ÚÅñÕ é±§ ÁîðÆÕÅ çÆ ê°ñÆÃ é¶ CF ñµÖ âÅñð ç¶ ÕðÆì çÆ Õ¯ÕÆé ç¶ô ÒÚ Ãîµ×ñ Õðé çÆ Õ¯Çôô ç¶ ç¯ô ÒÚ Ç×zøåÅð ÕÆåÅ ÔË¢ ç¶ô ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÒÚ éôÆñ¶ êçÅðæź çÆ åÃÕðÆ çÆ ÇÂÔ Ãí 寺 òµâÆ Ö¶ê ÔË¢ ÕËé¶âÅ çÅ òÃéÆÕ, Ü篺 ÁîðÆÕÅK ÕËé¶âÅ ÃðÔµç Òå¶ ñËÇòÃàéKÕ°ÂÆéÃàé ê°ñ êÅð ÕðÕ¶ ÕËé¶âÅ òµñ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ åź î°µãñÆ ê°µÛÇ×µÛ ç½ðÅé ÔÆ À°Ô ì°ðÆ åð·Åº ØìðÅÇÂÁÅ ÇêÁÅ ÃÆ¢ Çõචòܯº À°Ôç¶ àðÅñ¶ çÆ åñÅôÆ ñÂÆ ×ÂÆ¢ ëËâðñ ÁÇèÕÅðÆÁź Áé°ÃÅð À°é·Åº é¶ ÕËé¶âÅ ÜÅ ðÔ¶ õÅñÆ ÕîðôÆÁñ àðÅñ¶ çÆ Ü篺 ÜźÚK êóåÅñ ÕÆåÆ åź àðµÕ ç¶ ëðô ç¶ ëµÇàÁź ÒÚ åìçÆñÆ é÷ð ÁÅÂÆ¢ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ç¶ÇÖÁÅ ÇÕ ëµÇàÁź 鱧 ܯóé òÅñ¶ ÁÅî ÇÜÔ¶ ê¶Úź çÆ æź éò¶º å¶ ÁÃñÆ ì¯ðâ Òå¶ ê¶Ú ñµ×¶ é÷ð ÁŶ¢ ìëñ¯ ÇéÀ±÷ Áé°ÃÅð Ü篺 ëµà¶ ÔàŶ ׶ åź Զ᯺ IG êËÕ¶à ÃÆñì§ç Õ¯ÕÆé ÇîñÆ¢ ðÇò§çð Õ°îÅð Áð¯óŠ寺 BCI 꽺â Õ¯ÕÆé ìðÅîç Ô¯ÂÆ¢ ìëñ¯ ê¯ðà ç¶ âÅÇÂðËÕàð ܯÃø ܶ. ÇòñÃé é¶ ÇÂà ֶê 鱧 ÇÂñÅÕ¶ ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÒÚ Ô°ä åµÕ çÆ Ãí 寺 òµâÆ Ö¶ê ÇÕÔÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà çÅ îåñì ÔË ÇÕ ÕÃàî÷ å¶ ìÅðâð ððµÇÖÁÅ ÁîñÅ ê±ðÆ åéç¶ÔÆ éÅñ ç¶ô çÆ ÃðÔµç çÆ ðµÇÖÁÅ Õð ÇðÔÅ ÔË å¶ ç¶ô ÒÚ ÁÅ ðÔ¶ Áå¶ Çµ毺 ìÅÔð ÜÅ ðÔ¶ éôÆñ¶ êçÅðæź Ãì§èÆ ÃÚ¶å ÔË¢

Õð÷ÂÆ òµñ¯º Õ½îźåðÆ ÁÇåòÅç çÆ Çé§çÅ ÕÅì°ñ : ÁøöÅÇéÃåÅé ç¶ ðÅôàðêåÆ ÔÅÇîç Õð÷ÂÆ é¶ I/AA ç¶ Ôîñ¶ ç¶ êÆóåź éÅñ ÔîçðçÆ çÅ êz×àÅòÅ ÕðÇçÁź ÒÕ½îźåðÆ ÁÇåòÅçÒ çÆ Çé§çÅ ÕÆåÆ¢ ÁÅêä¶ ÇìÁÅé ÇòÚ ÜéÅì Õð÷ÂÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Áø×ÅÇéÃåÅé ÁÇåòÅç çÆ Üó· éÔƺ, ÇÜÔó¶ ÁÇåòÅç ÇõñÅø ñó ðÔ¶ Ôé, À°Ô ÇÂà çÆ ÒÜéî í±îÆÒ òµñ ÇèÁÅé ç¶ä¢ À°é·Åº çÅ ÇÃµè¶ å½ð Òå¶ ÇÂôÅðÅ ÁøöÅÇéÃåÅé òµñ ÃÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ åÅÇñìÅé ÇõñÅø ñóÅÂÆ ñÂÆ ìäÆ î½Ü±çÅ ðäéÆåÆ çÅ ÇôÕÅð Òì¶Õñð Áë×ÅéÒ Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢ ðÅôàðêåÆ î°åÅìÕ ÁÇåòÅç Áø×ÅÇéÃåÅé ç¶ Çê§âź ÇòµÚ¯º êËçÅ éÔƺ Ô¯ ÇðÔÅ å¶ ÇÂà ñÂÆ ÇÂà ç¶ô ç¶ ñ¯Õź 鱧 ÁÇåòÅç ÇõñÅø ñóÅÂÆ ÒÚ ÇôÕÅð éÅ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶¢

íð¯Ã¶î¿ç Áå¶ òèÆÁÅ ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂÕ¯ é»

úìÅîÅ çÆ À°º×ñÆ ÓÚ éÔƺ ÔË ÇòÁÅÔ òÅñÆ Á§×±áÆ òÅÇô§×àé. ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ ç¶ À°º×ñÆ ÒÚ ÁµÜKÕµñ· À°é·Åº ç¶ ÇòÁÅÔ òÅñÆ Á§×±áÆ é÷ð éÔƺ ÁÅÀ°ºçÆ¢ ÇëÕð çÆ Õ¯ÂÆ ×µñ éÔƺ¢ ÁÃñ ÒÚ ÇÂÔ Á§×±áÆ æ¯ó·Æ î°ð§îå ñÂÆ ×ÂÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã òµñ¯º ÁÅÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ úìÅîÅ çÆ Á§×±áÆ ÃÅë Ô¯ä ç¶ éÅñ éÅñ æ¯ó·Æ î°ð§îå ñÂÆ ×ÂÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ ÇÂÔ éÔƺ çµÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ Á§×±áÆ ÒÚ ÕÆ é°Õà ÃÆ¢ úìÅîÅ çÅ ÇòÁÅÔ C ÁÕå±ìð AIIB 鱧 Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ðÅôàðêåÆ çÆ êåéÆ Çîô¶ñ òµñ¯º òÆ ÕÂÆ òÅð ÇòÁÅÔ çÆ Á§×±áÆ éÔƺ êÅÂÆ ÜźçÆ¢ Çîô¶ñ òµñ¯º ÁÕÃð ÇÂÔ Á§×±áÆ éÅ êÅÀ°ä çÅ ÕÅðé ÃîÞ ñ×çÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ìÔ°åÆ òÅð À°Ã çÆ Á§×±áÆ À°Ã òµñ¯º òµÖKòµÖ î½ÇÕÁź Òå¶ êŶ ×ÇÔÇäÁź éÅñ î¶ñ éÔƺ ÖźçÆ ÇÜà ÕðÕ¶ À°Ô ÇÂÔ Á§×±áÆ éÔƺ êÇÔéçÆ¢

5

Transmission Specialist

Foreign & Domestic Repair Center Complete Auto Diagnostic Service Engine & Transmission Service

àz»ÃÇîôé ÃêËôÇñÃà

Front End and Wheel Alignment

N.Y.S. INSPECTION STATION

CALL MR. SINGH

134-20 ROCKAWAY BLVD. SOUTH OZONE PARK, NY11420

Nationwide Superfast 4G & 3G Service across New York City

10 Time Faster than cable Service

135-20 LIBERTY AVE. JAMAICA NY 11419 (CORNER OF LIBERTY AVE & VANWYCK EXPWY


6

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

ÇÂÕ ÞÅå

Õð÷ÂÆ òµñ¯º Õ½îźåðÆ ÁÇåòÅç çÆ Çé§çÅ

ÕÅì°ñ. ÁøöÅÇéÃåÅé ç¶ ðÅôàðêåÆ ÔÅÇîç Õð÷ÂÆ é¶ I/AA ç¶ Ôîñ¶ ç¶ êÆóåź éÅñ ÔîçðçÆ çÅ êz×àÅòÅ ÕðÇçÁź ÒÕ½îźåðÆ ÁÇåòÅçÒ çÆ Çé§çÅ ÕÆåÆ¢ÁÅêä¶ ÇìÁÅé ÇòÚ ÜéÅì Õð÷ÂÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Áø×ÅÇéÃåÅé ÁÇåòÅç çÆ Üó· éÔƺ, ÇÜÔó¶ ÁÇåòÅç ÇõñÅø ñó ðÔ¶ Ôé, À°Ô ÇÂà çÆ ÒÜéî í±îÆÒ òµñ ÇèÁÅé ç¶ä¢ À°é·Åº çÅ ÇÃµè¶ å½ð Òå¶ ÇÂôÅðÅ ÁøöÅÇéÃåÅé òµñ ÃÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ åÅÇñìÅé ÇõñÅø ñóÅÂÆ ñÂÆ ìäÆ î½Ü±çÅ ðäéÆåÆ çÅ ÇôÕÅð Òì¶Õñð Áë×ÅéÒ Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢ ðÅôàðêåÆ î°åÅìÕ ÁÇåòÅç Áø×ÅÇéÃåÅé ç¶ Çê§âź ÇòµÚ¯º êËçÅ éÔƺ Ô¯ ÇðÔÅ å¶ ÇÂà ñÂÆ ÇÂà ç¶ô ç¶ ñ¯Õź 鱧 ÁÇåòÅç ÇõñÅø ñóÅÂÆ ÒÚ ÇôÕÅð éÅ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶¢

ìñ¯ÇÚÃåÅé ÇòµÚ ø½ÜÆ ÕÅðòÅÂÆ éÔƺ: Ç×ñÅéÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅé ç¶ êzèÅé î§åðÆ ï±Ãø ð÷Å Ç×ñÅéÆ é¶ î°ñÕ ç¶ ×óìó÷çÅ Ã±ì¶ ìñ¯ÇÚÃåÅé ÇòµÚ ø½ÜÆ Áêð¶ôé ô°ð± ÕÆå¶ ÜÅä 寺 ê±ðÆ åð·Åº ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ ÔË¢ À°é·Åº é¶ ìñ¯ÇÚÃåÅé ÇòµÚ òÆ À°µåðEêµÛîÆ Ã¶òÅå òÅçÆ ÇòµÚ çÇÔôå×ðçź ÇõñÅø Û¶óÆ ×ÂÆ î°ÇÔ§î òð×Æ î°ÇÔ§î ô°ð± Õðé Ãì§èÆ ×zÇÔ î§åðÆ ðÇÔîÅé îÇñÕ ç¶ ÇìÁÅéź 鱧 Òì¶å°ÕÅÒ ÕðÅð Çç§ÇçÁź ÇÃð¶ 寺 õÅðÜ Õð ÇçµåÅ¢ ÃzÆ Ç×ñÅéÆ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒöòÅå Üź êÅñÕ§ç òð×Å Õ¯ÂÆ Áêð¶ôé ô°ð± Õðé çÅ Õ¯ÂÆ ÇÂðÅçÅ éÔƺ ÔË¢ ÇÂÔ öñå ÔË¢ ÒÒ À°é·Åº çÆ ÃðÕÅð ÃÇÔï¯× çÆ ÇÃÁÅÃå ÇòµÚ ÇòôòÅà ðµÖçÆ ÔË¢

15-Sep-2010, Wednesday

Õ§î ÁÅÀ±àïðà Õðé òÅñÆÁź Õ§êéÆÁź 鱧 àËÕà ÇðÁÅÇÂåź éÔƺ : úìÅîÅ

íÅðå ñÂÆ Ô¯ð òè¶×Æ î°ôÕñ ÁÅêä¶ íÅðå ç½ð¶ ñÂÆ ìÔ°å À°åôÅÔå Ôé úìÅîÅ òÅÇô§×àé. éò§ìð ÇòÚ Ô¯ä òÅñÆÁź ÃËé¶à Ú¯äź ç¶ ê¶ô¶é÷ð ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ àËÕà ÇðÁÅÇÂåź À°é·Åº Õ§êéÆÁź 鱧 ÇîñäÆÁź ÚÅÔÆçÆÁź Ôé ܯ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ð°÷×Åð êËçÅ ÕðçÆÁź Ôé éÅ ÇÕ Çòç¶ôź ÇòÚ¢ úìÅîÅ çÆ ÇÂÔ ÇàµêäÆ À°ç¯º ÁÅÂÆ ÔË Ü篺 úÔÅÇÂú Ã±ì¶ ç¶ ×òðéð é¶ ÁÅÀ±àïðÇÃ§× Òå¶ êÅì§çÆ ñÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂÕ ÕÅðÜÕÅðÆ ëðîÅé ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂà ØàéÅÕzî ÕðÕ¶ íÅðåÆ Õ§êéÆÁź 鱧 ÇëÕð êË ×¶ ÇÕÀ°ºÇÕ ìÔ°å ÃÅðÆÁź ÁîðÆÕÆ Õ§êéÆÁź íÅðåÆ ìËºÕ ÁÅÇëà էêéÆÁź 寺 á¶Õ¶ Òå¶ Õ§î ÕðòÅÀ°ºçÆÁź Ôé¢ òµâÆ ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ úìÅîÅ é¶ ÁðæÚÅð¶ ìÅð¶ éÆåÆ íÅôä òÆ úÔÅÇÂú ÇòÚ ÇçµåÅ ÇÜµæ¶ À°é·Åº ÃÅë

ñë÷ź ÇòÚ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ Çòç¶ôÆ é½ÕðÆÁź ÇòÚ Çéò¶ô Õðé òÅñÆÁź Õ§êéÆÁź 鱧 ÇðÁÅÇÂåź ç¶ä òÅñÆÁź àËÕà گð î¯ðÆÁź ì§ç ÕÆåÆÁź ÜÅä×ÆÁź ÜçÇÕ ç¶ô Á§çð òè¶ð¶ é½ÕðÆÁź êËçÅ Õðé òÅñÆÁź Õ§êéÆÁź 鱧 òè¶ð¶ ÇðÁÅÇÂåź ÇçµåÆÁź ÜÅä×ÆÁź¢ ÃzÆ úìÅîÅ é¶ ÕñÆòñ˺â ÇòÖ¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ð°÷×Åð òèÅÀ°ä çÆ î°µÖ Õ°§ÜÆ ÇÂÔ ÔË ÇÕ Õ§êéÆÁź 鱧 ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ÔÆ òè¶ð¶ Çéò¶ô Õðé ñÂÆ êz¶Çðå ÕÆåÅ ÜÅò¶ êð ÕÂÆ ÃÅñź 寺 ÃÅⶠàËÕà ÷Åìå¶ åÇÔå À°é·Åº Õ§êéÆÁź 鱧 àËÕà ÇðÁÅÇÂåź ÇçµåÆÁź Ôé ÇÜé·Åº Ô¯ðéź ç¶ôź ÇòÚ é½ÕðÆÁź êËçÅ ÕÆåÆÁź Áå¶ î°éÅëÅ òèÅÇÂÁÅ ÔË¢Ò úÔÅÇÂú ç¶ ×òðéð àËâ ÃÇàzÕñ˺â çÆ î½Ü±ç×Æ ÇòÚ À°é·Åº ÁÅÇÖÁÅ, ÒÒî˺ ÇÂÔ ìçñäÅ ÚÅÔ°§çÅ Ôź¢ Çòç¶ôź ÇòÚ é½ÕðÆÁź

ÇçµñÆ ÇòÖ¶ Ô¯ä ÜÅ ðÔÆÁ» ÕÅîéòËñæ ׶î÷ ñÂÆ ÇåÁÅð ÕÆåŠ׶ ÜòÅÔð ñÅñ éÇÔðÈ Ã¶àâÆÁî çÅ ÖÈìÃÈðå ÇçzôÍ

ÁîðÆÕÅ òµñ¯º ÁÅêä¶ éÅ×ÇðÕź 鱧 ÒÚ½ÕÃÓ ðÇÔä çÆ ÔçÅÇÂå

Áì± Ãñ¶î 鱧 î½å çÆ Ã÷Å òÆ Ã°äÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË: ðêðÆî Õ¯ðà

òÅÇô§×àé/éòƺ ÇçµñÆ. ÁîðÆÕÅ Óå¶ Ô¯Â¶ I/AA ç¶ Ôîñ¶ çÆ òð·¶×§ã î½Õ¶ ëñ¯ðÆâÅ ç¶ êÅçðÆ òµñ¯º Õ°ðÅé ÃÅóé çÆ ï¯ÜéÅ ç¶ îµç¶é÷ð ÁîðÆÕÆ êzôÅÃé é¶ ç°éÆÁź íð ÒÚ Ø°§î Çëð ðÔ¶ å¶ ðÇÔ ðÔ¶ ÁÅêä¶ éÅ×ÇðÕź 鱧 Ú½Õà ðÇÔä çÆ ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂÕ éÅàÕÆ ØàéÅ´î ç¶ åÇÔå I/AA ç¶ òð·¶×§ã î½Õ¶ êÇòµåð Õ°ðÅé ÃÅóé çÅ ÁËñÅé Õðé òÅñ¶ êÅçðÆ àËðÆ Ü¯éÃ é¶ Ô°ä ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ã çÅ ÁÇÜÔÅ Õðé çÅ Õ¯ÂÆ ÇÂðÅçÅ éÔƺ¢ ÇÂà éÅñ À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ëñ¯ðÆâÅ ç¶ ÇÂîÅî éÅñ Ô¯ÂÆ Òýç¶ìÅ÷ÆÒ î×𯺠ÁÅà ÔË ÇÕ Ô°ä ×ðÅÀ±ºâ ÷Æð¯ ç¶ é¶ó¶ îÃÇÜç éÔƺ ìä¶×Æ¢ êÅçðÆ é¶ ÇÂÕ àÆ.òÆ. êz¯×ðÅî Ò×°µâ îÅðÇé§× ÁîðÆÕÅÒ ÇòµÚ ÇÕÔÅ,

éòƺ ÇçµñÆ. ðêðÆî Õ¯ðà é¶ ÁÇÔî ëËÃñ¶ ÇòÚ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÖåðéÅÕ ÁêðÅèÆ Áì± Ãñ¶î 鱧 î½å çÆ Ã÷Å òÆ Ã°äÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ òðéäï¯× ÔË ÇÕ ê°ðå×Åñ é¶ Ãñ¶î 鱧 ÇÂà ôðå À°êð íÅðå ç¶ ÔòÅñ¶ ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ À°Ã 鱧 Ã÷ÅE¶Eî½å éÔƺ ÇçµåÆ ÜÅ ÃÕçÆ¢ ÜÃÇàà êÆ. ÃåÇôò å¶ Áô¯Õ Õ°îÅð ןװñÆ ç¶ ìËºÚ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ãñ¶î À°êð Õåñ Áå¶ ÁêðÅèÕ ÃÅÇÜô åÇÔå î°ÕµçîÅ Úµñ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ àÅâÅ çÅ î°ÕµçîÅ òÆ ÚñÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å¢ ðêðÆî Õ¯ðà é¶ Ãñ¶î çÆ ÇÂà çñÆñ 鱧 ÖÅðÜ Õð ÇçµåÅ ÇÜà ÇòÚ À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ã 鱧 î½å çÆ Ã÷Å éÔƺ ðäÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÇÕÀ°ºÇÕ ê°ðå×Åñ é¶ À°Ã 鱧 íÅðå ÔòÅñ¶ Õðé 寺 êÇÔñź ÇÂÔÆ ôðå ðµÖÆ ÃÆ¢

ÒÒîË鱧 ÁÅà ÔË ÇÕ ÇÂîÅî ÁÅêäÆ ÷°ìÅé Òå¶ ÕÅÇÂî ðÔ¶×Å å¶ îÃÇÜç ×ðÅÀ±ºâ ÷Æð¯ 寺 ç±ð ìäÅÀ°ä׶¢ÒÒ ç±Ü¶ êÅö ÇÂîÅî î°Ô§îç î°ÃðÆ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒÇÂÔ Òýç¶ìÅ÷ÆÒ Ü¯éÃ ç¶ ÇçîÅö çÆ À°êÜ ÔË¢ ÒÒíÅðå ÇòÚñ¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÃøÆð Çàî¯æÆ ð¯ÇÂîð é¶ Õ°ðÅé ÃÅóé çÆ ï¯ÜéŠ鱧 î§çíÅ×Å ÕðÅð ÇçµåÅ ÃÆ¢ òðéäï¯× ÔË ÇÕ Áë×ÅÇéÃåÅé å¶ Ç§â¯é¶ôÆÁÅ Ãä¶ ÕÂÆ î°ñÕź ÇòÚ Õ°ðÅé ÃÅó¶ ÜÅä çÅ ÁËñÅé Õðé î×𯺠êzçðôé å¶ ÇÔ§ÃÅ ô°ð± Ô¯ Ú°µÕÆ ÔË¢ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÅñ¶ é¶ ç°éÆÁź ÇòÚ òÃç¶ ÁÅêä¶ éÅ×ÇðÕź 鱧 ÇÕÔÅ, ÒÒÃÅâÆ å°ÔÅ鱧 ÁêÆñ ÔË ÇÕ å°Ãƺ ÇÜæ¶ ÇÕå¶ òÆ ðÇÔ ðÔ¶ Ô¯, À°µæ¶ ê±ðÆ é÷ð ðµÖ¯, ÇÜà ÇÕö ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ êzçðôé Ô¯ ðÔ¶ Ôé, À°æ¯º ÇéÕñ ÜÅú¢

òÅÇô§×àé/ éòƺ ÇçµñÆ. ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ ç¯ îÔÆÇéÁź î×𯺠íÅðå çÆ ÁÅêäÆ êÇÔñÆ ë¶ðÆ Ãì§èÆ ìÔ°å À°åôÅÔå Ôé å¶ ÇÂà Ãì§èÆ ÕÅëÆ ÁÅÃò§ç Ôé¢ ÁîðÆÕÆ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ÇÂÔ Ö°ñÅÃÅ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯ò¶º ç¶ôź ÇòÚÅñ¶ À°ÃÅð± Ãì§è Ô¯ä¶ ÷ð±ðÆ Ôé¢ Çòç¶ô î§åðÅñ¶ ç¶ åðÜîÅé êÆ. ܶ. ÕðÅÀ°ñ¶ é¶ òÅÇô§×àé ÒÚ Çòç¶ôÆ êz˵à Ã˺àð ÒÚ Çòç¶ôÆ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅôàðêåÆ ÁÅêä¶ íÅðå ç¶ ç½ð¶ Ãì§èÆ ìÔ°å ÁÅÃò§ç Ôé¢ úìÅîÅ òµñ¯º éò§ìð ç¶ ô°ð± ÒÚ íÅðå ç½ð¶ çÆ Ã§íÅòéÅ ÔË¢ ÃzÆ ÕðÅÀ°ñ¶ é¶ ÇÂÕ

ÃòÅñ ç¶ ÜòÅì ÇòµÚ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô êÇÔñź òÆ ÕÂÆ òÅð ÕÇÔ Ú°µÕ¶ Ôé ÇÕ ÇÂÔ ÇÖµå¶ ñÂÆ å¶ Çòôò ñÂÆ ìÔ°å îÔµåòê±ðé Ãì§è ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Çòôò çÆ Ãí 寺 ê°ðÅäÆ ÜîÔ±ðÆÁå å¶ Ãí 寺 òµâÆ ÜîÔ±ðÆÁå ÇòÚÅñ¶ À°ÃÅð± Ãì§è Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ éòƺ ÇçµñÆ ÒÚ ÁîðÆÕÅ ç¶ íÅðå ÒÚ ÃëÆð Çàî¯æÆ ð¯ÇÂîð é¶ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃzÆ úìÅîÅ íÅðå ÁÅÀ°ä ñÂÆ ìÔ°å À°åôÅÔ ÒÚ Ôé å¶ À°é·Åº çÆ ÇÂà ë¶ðÆ éÅñ ç¯òź ç¶ Ãì§è ìÔ°å î÷ì±å Ô¯ä ç¶ ÁÅÃÅð Ôé¢ ÖÅà Õð ÁÇåòÅç ç¶ àÅÕð¶ å¶ ÕÅð¯ìÅð ç¶ Ö¶åð ÇÂà ç½ð¶ ç½ðÅé ÁÇÔî ÚðÚÅ çÅ Õ¶ºçð Ô¯ä׶¢

êËçÅ Õðé ñÂÆ Çéò¶ô 鱧 ÔµñÅô¶ðÆ ç¶ä çÆ ìÜÅÇ î˺ Õ§êéÆÁź 鱧 òè¶ð¶ ÇðÁÅÇÂåź ç¶ä çÅ êzÃåÅò êËçÅ

ÕðçÅ Ôź åź ÇÕ À°Ô ÇÂæ¶ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ÔÆ Ö¯Ü Áå¶ ÇòÕÅÃ ç¶ ÕÅðÜ Õð ÃÕä¢ÒÒ

ñ§âé. êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃÅìÕÅ ø½ÜÆ ÃÅôÕ êðò¶÷ î°ôµðë é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô B@AC çÆÁź ÁÅî Ú¯äź 寺 êÇÔñź Ãð×ðî ðÅÜéÆåÆ ÇòµÚ êðåä ñÂÆ ÇÂÕ éòƺ êÅðàÆ ìäÅÀ°äÆ êzåÆ ì¶Ôµç ÁÅÃò§ç Ôé Áå¶ À°Ô ÁÅêä¶ ç¶ô 鱧 ÇÂÕ ÒÃÔÆÒ ÜîÔ±ðÆ ðÅÔ À°µå¶ ÇñÜÅä׶¢ î°ôµðë ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÁêðËñ 寺 êÅÇÕÃåÅé 寺 ìÅÔð ðÇÔ ðÔ¶ Ôé¢ À°é·Åº ÒìÆ.ìÆ.ÃÆ.Ò éÅñ ÇÂÕ î°ñÅÕÅå ÇòµÚ çµÇÃÁÅ, ÒÒç¯ Ã½ ëÆÃçÆ, î˺ Á×ñÆ Ú¯ä ÇòµÚ ÇÔµÃÅ ñòź×Å¢ÒÒ Ü篺 À°é·Åº 寺 Á×ñÆÁź Ú¯äź ñÂÆ À°é·Åº çÆÁź ï¯ÜéÅòź ìÅð¶ ê°µÇÛÁÅ Ç×ÁÅ åź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô À°Ã êÅðàÆ ç¶ éÅñ Öó·é׶, ÇÜà çÆ ðÚéÅ À°Ô ÁÅê Õðé׶¢ À°Ô Á×ñÆ êÅðñÆî˺à ÇòµÚ ÇÂÕ ÃÆà ñÂÆ Ú¯ä ñóé׶ Áå¶ À°é·Åº 鱧 êzèÅé î§åðÆ Üź ðÅôàðêåÆ ìäé çÆ ÁÅà ÔË¢ ÒÒîË鱧 ç°ìÅðÅ ðÅôàðêåÆ ìäé ìÅð¶ ïÕÆé éÔƺ, êð î¶ðÅ ÇòôòÅà ÔË ÇÕ î¶ð¶ Çܵåä ç¶ Ú§×¶ ÁÅÃÅð Ôé¢ÒÒ î°ôµðë é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒî¶ðÅ ÇÂÕ éòƺ êÅðàÆ ÕÅÇÂî Õðé çÅ ÇÂðÅçÅ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ î¶ðÅ ÇÖÁÅñ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÇòµÚ Ãîź ÁÅ Ç×ÁÅ ÔË, Ü篺 ÁÃƺ ÇÂÕ éòź ÇÃÁÅÃÆ ÃÇíÁÅÚÅð ô°ð± Õðƶ¢ ÁÇÜÔÅ ÃÇíÁÅÚÅð, ܯ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÇÂÕ ÃÔÆ ÜîÔ±ðÆ îÅð× Òå¶ ñË Õ¶ ÜÅò¶,

éÅ ÇÕ ÇÂÕ ìäÅÀ°àÆ å¶ ÇÖÁÅñÆ ÜîÔ±ðÆ ðÅÔ Ò嶢ÒÒ ÇêÛñ¶ Õ°Þ îÔÆÇéÁź ç½ðÅé î°ôµðë ç¶ ÃÇÔï¯×ÆÁź é¶ ÇÂÕ éòƺ êÅðàÆ ÒÁÅñ êÅÇÕÃåÅé î°ÃÇñî ñÆ×Ò Öó·Æ ÕÆåÆ ÔË, ÇÜà ìÅð¶ À°é·Åº çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ î°ôµðë òåé òÅêÃÆ Òå¶ À°Ã çÆ Á×òÅÂÆ Õðé׶¢ êÅðàÆ ÇÂà ò¶ñ¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòµÚ ÁŶ ÇíÁ§Õð Ôó·Åº çÆ îÅð Ô¶á ÁŶ ñ¯Õź ñÂÆ ë§â ÇÂÕµåð Õð ðÔÆ ÔË¢ õ°ç î°ôðë é¶ ðÅÔå ÕÅðÜź ñÂÆ ÇÂÕ Õð¯ó ð°ê¶ çÅé Ççµå¶ Ôé¢ î°ôµðë é¶ êÅÇÕÃåÅé êÆêñ÷ êÅðàÆ çÆ ÃðÕÅð éÅñ ÇÂÕ ÃîÞ½å¶ åÇÔå îÔÅç¯ô 寺 ìÚä ñÂÆ Á×Ãå B@@H ÇòµÚ ðÅôàðêåÆ ç¶ ÁÔ°ç¶ å¯º ÁÃåÆøÅ ç¶ ÇçµåÅ ÃÆ¢ î°ôµðë é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÁÅêä¶ G ÃÅñÅ ÃÅôéÕÅñ ç½ðÅé À°é·Åº êÅÇÕÃåÅé çÆ åðµÕÆ ñÂÆ, ܯ Õ§î ÕÆå¶ Ôé, À°é·Åº çÆ ÇêÛñ¶ E@ ÃÅñź ÇòµÚ Õ¯ÂÆ ÇîÃÅñ éÔƺ ÇîñçÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ, ÒÒî˺ Çôµçå éÅñ ÇòôòÅà ÕðçÅ Ôź ÇÕ Çìéź Õ¯Çôô Õðé éÅñ¯º, Õ¯Çôô ÕðÕ¶ ÁÃøñ Ô¯äÅ ÇìÔåð ÔË¢ ÇÂà Ã êÅÇÕÃåÅé ÇòµÚ ÚÅð¶ êÅö Ôé¶ðÅ êÃÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÃÅ鱧 ð½ôéÆ ÇçÖÅÀ°äÆ êò¶×Æ, ÃÅ鱧 ÇÂÕ ìçñ ê¶ô ÕðéÅ êò¶×Å, ÇÂÕ êŶçÅð ìçñ, ÇÜà 寺 ñ¯Õ ð½ôéÆ ç¶Ö ÃÕä Áå¶ íð¯ÃÅ Õð ÃÕä¢

Á×ñÆÁź Ú¯äź ÇòµÚ ÷ð±ð ÇÔµÃÅ ñòź×Å: î°ôµðë


èîÕ

7

15-Sep-2010, Wednesday

%

10

OFF

Professional Sewer & Drain Service

you can Afford Call us at

718-845-4995 631-567-4580 516-354-4995 1-888-PAY-4995

10O%FF

24Hrs.

CY EMERGENE SERVIC TV n On As You See

Visit our Website for additional savings

www.4995.com

Visit our web and get attractive gifts

Produced & Distributed by Any Sewer or Drain Inc. 03/09 All Rights Reserved

Not to be combined with any other offers COUPON MUST BE PRESENTED UPON SERVICE.

— MAIN SEWER — SIDHS — TUES — TOILETS — VARD DRAINS — STORM DRAINS — LEADER LINE

24Hrs.EMERGENCY SERVICE As Seen On TV

10O%FF

%

OFF 0 If you didn't call us you paid too much! 1


8

èîÕ

íÅðå

15-Sep-2010, Wednesday

íÅðå ðäéÆåÕ, õ¹çAî¹ÖåÅðÆ ìäÅ Õ¶ ð¼Ö¶×Å: îéî¯Ôé ÇÿØ

éòƺ Çç¼ñÆ. êÌèÅé î³åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÒíÅðå Ôð ÔÅñå ÁÅêäÆ ðäéÆåÕ õ¹çî¹ÖåÅðÆ ìäÅ Õ¶ ð¼Ö¶×Å, ÇÕÀ¹°ºÇÕ ÇÂÔ ÃÅⶠÇòôòÅà çÅ î½ÜÈ ÔËÍ íÅðå Â¶é» ò¼âÅ î¹ñÕ ÔË ÇÕ À°Ã ù ÇÕö ÇÖ¼å¶, ÇÂñÅÕ¶ Áå¶ ÇÕö ×¼áܯó ÇòÚ ì¿é· Õ¶ éÔƺ ð¼ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ íÅò¶º ÇÂÃ ç¶ ÇÕ¿é¶ òÆ òêÅðÕ, ÁÅðÇæÕ Áå¶ ÇÃÁÅÃÆ ñÅÔ¶ Ü» ëÅÇÂç¶ Ô¯äÍÓ Çå¿é ÃËéÅò» ç¶ Õî»âð» ù ÿì¯èé Õðç¶ Ô¯Â¶ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Çëð òÆ, ÃÅù ç¹éÆÁÅ çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ò¼âÆÁ» åÅÕå» éÅñ ڿ׶ Ãì¿è ð¼Öä¶ êËä×¶Í ÁÅñîÆ é°ÕåÅ Çé×ÅÔ å¯º êÌèÅé î³åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅðÇæÕ Áå¶ ðÅÜéÆåÕ åÅÕå» çÅ î¹ÔÅä Ô¹ä ¶ôÆÁÅ ò¼ñ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË, ÇÂà ÕðÕ¶, ¶ôÆÁÅ êËÃÆÇëÕ Ö¶åð Áå¶ ç¼ÖäÆ êÈðìÆ Â¶ôÆÁÅ Ô¹ä íÅðå ñÂÆ Ç÷ÁÅçÅ îÔ¼åòêÈðé Ô¯ ׶ ÔéÍ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êð ÃÅù ïÅç ð¼ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ íÅðå ù ×ò»ã ÇòÚ¯º ÔÆ ÃÖå Ú¹ä½åÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ÕðÕ¶, ÃÅù ÇÂÔ êåÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÃÅâÆ åð¼ÕÆ ç¶ Ã¹êé¶ À°µå¶ Çëð ÔÆ ìÈð êË ÃÕçË Ü¶ ç¼ÖäÆ Â¶ôÆÁÅ ÇòÚ ô»åÆ Áå¶ ÃÇæðåÅ ÔËÍ À¹°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ù ÁÅêäÆ A@ ëÆÃçÆ òÅè¶ ù ÕÅÇÂî ð¼ÖäÅ Ô¯ò¶×Å, ÇÜà ñÂÆ ç¶ô ÇòÚ Çòç¶ôÆ êÈ¿ÜÆ ÁÅÀ¹°ä çÅ îÅÔ½ñ ÇÃðÜäÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂà ñÂÆ ÃÅù îÅâðé åÕéÅñ¯ÜÆ å¶ À°Õå î³âÆÁ» ñÂÆ êÔ¿¹Ú çÅ òÅåÅòðé êËçÅ ÕðéÅ Ô¯ò¶×Å Áå¶ ç¶ô ç¶ ÁèÅðPã»Ú¶ çÅ òÆ éòÆéÆÕðé ÕðéÅ Ô¯ò¶×ÅÍ êÌèÅé î³åðÆ é¶ Õ¶ºçðÆ Áå¶ ê¼ÛîÆ Â¶ôÆÁÅ

üÇåÁî عàÅñÅAÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ ò¼ñ¯º ç¯ô ÁÅÇÂç Õðé Ãì¿èÆ ìÇÔà î¹Õ¿îñ ÔËçðÅìÅç. üÇåÁî Õ¿ÇêÀÈàð÷ ò¼ñ¯º ÕÆå¶ ×¶ ìÔ¹ Õð¯óÆ Ø¹àÅñ¶ çÆ Ü»Ú Õð ðÔÆ Õ¶ºçðÆ Ü»Ú Â¶Ü¿ÃÆ (ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ.) é¶ ÇÂà նà ÓÚ ôÅÇîñ A@ ç¯ôÆÁ» Çòð¹¼è ç¯ô ÁÅÇÂç Õðé ñÂÆ ìÇÔà êÈðÆ Õð ñÂÆ ÔËÍ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ç¶ òÕÆñ Õ¶. ùÇð¿çðÅ, ÇÜÃ é¶ ÇêÛñ¶ Ôøå¶ òèÆÕ îËàð¯ê¹Çñàé îËÇÜÃà̶à Á¼×¶ նà çÆ ìÇÔà ô¹ðÈ ÕÆåÆ ÃÆ, é¶ Á¼Ü ÁçÅñå Á¼×¶ çÃåÅò¶÷ Áå¶ ÃìÈå ê¶ô Õðç¶ ç¯ô ÁÅÇÂç Õðé çÆ î¿× ð¼ÖÆÍ Ø¹àÅñ¶ ç¶ î¹¼Ö ç¯ôÆ ìÆ. ðÅîÅÇñ¿×Å ðÅÜÈ Áå¶ Ô¯ðé» ù ç¯ô î¹Õå Õðé çÅ Çòð¯è Õðç¶ òÕÆñ é¶ Ã¼ÇåÁî عàÅñ¶ ÓÚ ÇÂé·» çÆ ôîÈñÆÁå çÅ Ö¹ñÅÃÅ ÕÆåÅÍ Ü¼Ü ìÆ òÆ ÁËñ ÁËé Ú¼ÕðòðåÆ é¶ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ çÆÁ» çñÆñ» ùäé î×𯺠նà çÆ Ã¹äòÅÂÆ AE Ãå¿ìð Óå¶ êÅ Çç¼åÆÍ Ü¼Ü é¶ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ù ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ç¯ô ê¼åð çÆ ÕÅêÆ ð¼ÇÖÁÅ ê¼Ö ù òÆ ç¶ ç¶ò¶Í

Õź×ðà òµñ¯º îéî¯Ôé ÇÃ§Ø ÒìÔ°å êzíÅòôÅñÆ å¶ ÃîðµæÒ ÕðÅð

éòƺ Çç¼ñÆ ÇòÖ¶ ô¹ðÈ Ô¯ÂÆ ÃÅñÅéÅ Õî»âð ÕÅéøð¿Ã ç¶ À°çØÅàé î½Õ¶ êÌèÅé î³åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø (Ö¼ÇìÀ°ºAüܶ) Ãî³¹çðÆ ø½Ü ç¶ î¹ÖÆ ÁËâÇîðñ Çéðîñ Õ°îÅð òðîÅ, ÔòÅÂÆ ø½Ü ç¶ î¹ÖÆ Â¶Áð ÚÆë îÅðôñ òÆ. êÆ. îÇñÕ, ð¼ÇÖÁÅ î³åðÆ Â¶. Õ¶. Á˺àéÆ Áå¶ æñ ÃËéÅ ç¶ î¹ÖÆ Üéðñ òÆ. Õ¶. ÇÃ³Ø éÅñÍ Áå¶ ÖÅó·Æ Ö¶åð ç¶ î¹ñÕ» ù íÅðå ç¶ ÒùíÅÇòÕ ÃÅæÆÓ ç¼ÃÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂé·» î¹ñÕ» éÅñ íÅðå ç¶ ìó¶ ò¼â¶ ÇÔ¼å ܹó¶ ԯ¶ Ôé, ÇÜé·» ÇòÚ¯º å¶ñ Áå¶ À±ðÜÅ Áå¶ À°é·» çÆ êÌÅêåÆ ÃÅⶠñÂÆ Ç÷ÁÅçÅ îÔ¼åòêÈðé ÔËÍ À¹°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ÚÅÔ¹¿çÅ ÔË ÇÕ ÁÅêäÆ À±ðÜÅ çÆ ñ¯ó çÆ êÈðåÆ ù À°Ã ÇÖ¼å¶ éÅñ ÔÆ Ü¯ó Õ¶ éÅ ð¼Ö¶ Áå¶ À¹é·» çÆ òÇí¿éåÅ Õð¶ Áå¶ êÌÅêåÆ çÅ ÇÖ¼åÅ òÆ òèÅò¶Í ÇÂà ÕðÕ¶, êÌèÅé î³åðÆ é¶ ÇÕÔÅ, íÅðå Ô¹ä êÌîÅä± À±ðÜÅ ò¼ñ î¹ÇóÁÅ ÔË Áå¶ À°Ã ù ÁîñÆ ðÈê ç¶ä ñÂÆ êÌîÅä± ÇÂÕðÅð ÕÆåÅ ÔËÍ B@@H 寺 Úñç¶ ÁÅðÇæÕ î ¿çòÅó¶ À°µå¶ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» êÌèÅé î³åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ÇÂÃ

éòƺ ÇçµñÆ. Õź×ðÃ é¶ ÁµÜ âÅ. îéî¯Ôé ÇÃ§Ø çÆ ðµÜ Õ¶ ôñÅØÅ ÕðÇçÁź À°é·Åº 鱧 Òìó¶ êzíÅòôÅñÆ å¶ ÃîðµæÒ êzèÅé î§åðÆ ÕðÅð ÇçµåÅ å¶ À°é·Åº ÇòµÚ Áå¶ êÅðàÆ çÆ êzèÅé ïéÆÁÅ ×źèÆ ÇòµÚ òÅåÅòðé å¶ ÇòÕÅÃ ç¶ î°µç¶ é±§ ñË Õ¶ Õ¯ÂÆ îåí¶ç Ô¯ä çÆÁź Çðê¯ðàź çÅ Ö§âé ÕÆåÅ¢ êÅðàÆ ç¶ åðÜîÅé ôÕÆñ ÁÇÔîç é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯òź ÁÅ×±Áź ÒÚ Õ¯ÂÆ îåí¶ç éÔƺ Ôé å¶ êÅðàÆ òÅåÅòðé å¶ ÇòÕÅà ç¯òź ÒÚ Ã§å°ñé ðµÖ ðÔÆ ÔË¢

ÿÕà ù ýÖÅ ÔÆ Þ¼ñ Ç×ÁÅ ÇÕÀ¹°ºÇÕ ç¶ô ÇÂÕ À°ê îÔ»çÆê ç¶ ìðÅìð çÅ ÔË Áå¶ ÇÂà çÆ Á³çðÈéÆ î³âÆ ÚÆ÷» ç¶ Öêå ñÂÆ ìÔ¹å ò¼âÆ ÔËÍ êð ÃÅⶠÃÅÔîä¶ ÇÂÕ Ú¹ä½åÆ ÔË ÇÕ ç¶ô ç¶ ÃÅð¶ ÇÔ¼ÇÃÁ» çÅ åð¼ÕÆ Ã¿å°ñé åðÆÕ¶ éÅñ Ô¯ò¶Í é½ÜòÅé êÆó·Æ ç¶ ìÅð¶ ì¯ñÇçÁ» âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·» ñÂÆ Ú¿×Æ ÇîÁÅðÆ êó·ÅÂÆ çÅ ì¿ç¯ìÃå ÕðéÅ Áå¶ ÇÃÔå ÃÔÈñå» çÅ êÌçÅé ÕðéÅ ç¶ô çÅ î¹¼Ö àÆÚÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ Õ½îÆ Ô¹éð À°ÃÅðÆ Çîôé çÆ ô¹ðÈÁÅå ÕÆåÆ ÔË ÇÜÃ ç¶ Ú¿×¶ éåÆܶ ÃÅÔîä¶ ÁÅ ðÔ¶ ÔéÍ ë½Ü» ìÅð¶ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ», êÌèÅé î³åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ø½Ü ù Ú¿×Æ ÃÅîÅé çÆ êÌÅêåÆ, àð¶Çé§× ò¼ñ Ç÷ÁÅçÅ ÇèÁÅé

ç¶äÅ êò¶×ÅÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñPéÅñ ø½ÜÆÁ» Áå¶ ÃÅìÕÅ ø½ÜÆÁ» ñÂÆ ñ¯óƺçÆÁ» ÃÔÈñå» î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕðéÆÁ» ÔéÍ êÌèÅé î³åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¿îÈP ÕôîÆð çÆ ÔÅñå ù ùèÅðé ñÂÆ, ñ¯Õ» çÆÁ» î³×» ù êÈðÆÁ» Õðé ñÂÆ ÃðÕÅð ÇåÁÅð ÔËÍ êð ÇÂÔ Ãí Õ°Þ íÅðåÆ Ã¿ÇòèÅé ç¶ Ú½ÖචÇòÚ å» ÔÆ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçË Ü¶ Õ°Þ ñ¯Õ ÇÔ³ÃÅ çÅ ÇåÁÅ× ÕðÕ¶, ô»åÆ ñÂÆ ðÃåÅ ÁÖÇåÁÅð Õðç¶ ÔéÍ éÕÃñòÅóÆ À°íÅð ìÅð¶ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÒÇÂÔ ç¶ô çÆ Á³çðÈéÆ ô»åÆ ñÂÆ ò¼âÅ õåðÅ ÔËÍ êð ÃðÕÅð ÇÂà éÅñ ÃõåÆ éÅñ Çéêà¶×Æ å» ÇÕ ç¶ô ç¶ Ôð éÅ×ÇðÕ ù ùð¼ÇÖÁÅ êÌçÅé ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕ¶Í

Áä×½ñÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ êÅðàÆ î§âñ ÇÃÁÅÃå ÕÅðé ç¯ çÔÅÇÕÁź 寺 õåÅ ÇòÚ éÔƺ ÔË¢ êÅðàÆ Ã±åðź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÂé·Åº íÅðåÆ ï±æ Õź×ðÃ ç¶ Ú°ä¶ ÕÂÆ î˺ìðź 鱧 êÅðàÆ çÆ éÅî÷ç×Æ òÆ ÇçµåÆ ÜÅò¶×Æ, ì¶ôµÕ À°Ô Çܵåä çÆ ÔÅñå ÇòÚ òÆ éÅ Ô¯ä åź ܯ À°é·Åº 鱧 íÇòµÖ ÇòÚ Ú¯ä ÇÃÁÅÃå ç¶ åÜðì¶ çÅ ñÅí Çîñ ÃÕ¶¢ ÇêÛñÆÁź ñ¯Õ ÃíÅ Ú¯äź ÇòÚ ðÅÔ°ñ é¶ é½ÜòÅéź 鱧 êÅðàÆ çÆ éÅî÷ç×Æ ç¶ä ñÂÆ ÁÇÔî í±ÇîÕÅ ÇéíÅÂÆ ÃÆ å¶ ÇÂÃ ç¶ Ãëñ Çõà¶

ÇéÕñ¶ Ãé¢ ÇìÔÅð ÇòÚ ðÅÔ°ñ çÆÁź Ú¯ä ë¶ðÆÁź ìÅð¶ ì¶ôµÕ ÔÅñ¶ ÇåÁÅðÆ ÕÆåÆ ÜÅäÆ ÔË êð êÅðàÆ ÁÅ×±Áź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ òðÕðź å¶ Õ¶âð 鱧 À°åôÅÔå Õðé ñÂÆ À°Ô ÇÂµæ¶ ÕÂÆ ðËñÆÁź 鱧 çì¯èé Õðé׶ Áå¶ Ã±ì¶ ÇòÚ êÅðàÆ çÆ ê°ðÅäÆ ôÅé òÅêà ÇñÁÅÀ°ä׶¢ À°µåð êzç¶ô òÅº× ÇÜµæ¶ é¶ ÇÂÕµÇñÁź õåÅ Òå¶ ÕÅì÷ Ô¯ä çÆ éÆåÆ ØóÆ¢ ÇìÔÅð ÇòÚ êÅðàÆ Çìéź ÇÕö ×áܯó ç¶ ÁÅêä¶ çî Òå¶ Ú¯ä ñó¶×Æ¢ Õź×ðà 鱧 ÁÅà ÔË ÇÕ ðÅÔ°ñ çÆ ÒÃÔÆ çòÅÂÆÒ êÅðàÆ é±§ ðÅÔå ç¶ä ÇòÚ îçç Õð¶×Æ¢ صà Ç×äåÆ îÅîÇñÁź ç¶ î§åðÆ ÃñîÅé Ö°ðôÆç çÅ ÕÇÔäÅ ÔË, ÒÇìÔÅð ÇòÚ ÁÃƺ ÇìîÅð ÃÆ¢ ÃÅ鱧 Ú§×Å âÅÕàð Çîñ Ç×ÁÅ ÔË ÇÜÃ é¶ ÃÅ鱧 ÃÔÆ çòÅÂÆ ÇçµåÆ ÔË¢ ðÅÔ°ñ çÆÁź ë¶ðÆÁź î×𯺠ÇÂµæ¶ ÃÇæåÆ ÕÅëÆ ìçñÆ ÔË¢ ÇÂà çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÁÃƺ î§Ç÷ñ êÅòź׶¢Ò ÇìÔÅð ÇòÚ B@ ÁÕå±ìð 寺 Û¶ êóÅòź ÇòÚ Ú¯äź Ô¯ä ÜÅ ðÔÆÁź Ôé¢ BDC î˺ìðÆ ÁÃ˺ìñÆ ÇòÚ Õź×ðÃ ç¶ ÇÃðë A@ î˺ìð Ôé¢

ÇìÔÅð Ú¯äź ðÅÔ°ñ ןèÆ ñÂÆ êðÖ çÆ ØóÆ

éòƺ ÇçµñÆ. À°µåð êzç¶ô ÇòÚ ÃëñåÅ çÅ ÃòÅç ÚµÖä 寺 ìÅÁç ðÅÔ°ñ ןèÆ ñÂÆ Ô°ä ÇìÔÅð Ú¯äź êðÖ çÆ ØóÆ ìäçÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź Ôé¢ íÅðåÆ ï±æ Õź×ðà çÆÁź Üæ¶ì§çÕ Ú¯äź ñÂÆ ÷îÆé ÇåÁÅð Õðé ç¶ îÕÃç åÇÔå ÇìÔÅð ÇòÚ ðÅÔ°ñ òµñ¯º ÃÅñ íð 寺 ñ×ÅåÅð îÆÇà§×ź ÕÆåÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź Ôé¢ ÇÂà îÔÆé¶ òÆ ðÅÔ°ñ é¶ Ã±ì¶ ÇòÚ ÕÂÆ îÆÇà§×ź ÕÆåÆÁź Áå¶ ÕÂÆ î°µç¶ À°áŶ¢ é½ÜòÅéź 鱧 Üæ¶ì§ç Õðé, ÇÕÃÅéź Áå¶ ÃîÅÜ ç¶ Ô¯ðéź òðן çÆÁź ÃîµÇÃÁÅòź òµñ ÇèÁÅé Õ¶ºçðå ÕÆåÅ¢ Ã±ì¶ ÇòÚ ï±æ Õź×ðà ñÂÆ Üæ¶ì§çÕ Ú¯äź ÃëñåÅê±ðòÕ Ã§ê§é Ô¯ÂÆÁź Áå¶ Ã±ì¶ çÆ Ôð¶Õ ê§ÚÅÇÂå ÇòÚ ï±æ Õź×ðà çÅ Õ¶âð ôÅîñ ÔË¢ ÇÂµæ¶ B@ ÃÅñź 寺 Õź×ðà ÇÃÁÅÃÆ å½ð Òå¶ Ö°µâ¶ ñµ×Æ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ Ôð¶Õ ê§ÚÅÇÂå ÇòÚ ï±æ Üæ¶ì§çÆ ç¶ ç¯ êzåÆÇéè Ôé¢ ÇÂö åð·Åº ÇòèÅé ÃíÅ å¶ ñ¯Õ ÃíÅ êµèð Òå¶ ç¯ êzåÆÇéè Ôé ܯ êÅðàÆ çÆ é°îÅǧç×Æ Õð ðÔ¶ Ôé¢ Ã±ì¶ ÇòÚ Üæ¶ì§çÆ ÕÂÆ ÃÅñź 寺

ÇÂÕ ÞÅå

ðÅôàðêåÆ F ð¯÷Å ç½ð¶ Óå¶ Õ¿ì¯âÆÁÅ êÔ¹¿Ú¶ éÅîê¶é (Õ¿ì¯âÆÁÅ). éÅîê¶é (Õ¿ì¯âÆÁÅ) ç¶ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ ðÅôàðêåÆ êÌÇåíÅ êÅÇàñ çÅ ÃòÅ×å Õðç¶ ÃæÅéÕ ÁÅ×È Áå¶ ÁÇèÕÅðÆÍ éÅî ê¶é, AC Ãå¿ìð (êÆ. àÆ. ÁÅÂÆ.)PíÅðå ç¶ ðÅôàðêåÆ êÌÇåíÅ êÅÇàñ Á¼Ü Õ¿ì¯âÆÁÅ ç¶ F ð¯÷Å ç½ð¶ Óå¶ éÅî ê¶é ç¶ Á¿åððÅôàðÆ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ À¹åð¶, ÇÜ¼æ¶ Õ¿ì¯âÆÁÅ ç¶ À¹ê êÌèÅé î¿åðÆ ÃÅîç¶ò ýëÆÁÅ ÇòÁ»× Õ¯º× ïî úñ Ãî¶å ÕÂÆ ë½ÜÆ Áå¶ Ô¯ð ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ À¹é·» çÅ ÃòÅ×å ÕÆåÅÍ ÃÌÆîåÆ êÅÇàñ ÁÅÃÆÁé ç¶ ç¯ ç¶ô» çÆ ïÅåðÅ ç½ðÅé ñÅÀ¹Ã 寺 ÇÂ¼æ¶ ÁŶ ÔéÍ Õ¿ì¯âÆÁÅ ÓÚ À¹Ô ÇÂ溯 ç¶ ðÅܶ é¯ð¯ç¯î ÇÃÔÅî¯éÆ Áå¶ êÌèÅé î¿åðÆ ÔéÈ Ã¶é éÅñ ×¼ñìÅå Õðé×¶Í ÇÂà ç½ðÅé ç¯ò» ç¶ô» ÇòÚÅñ¶ òêÅðÕ Áå¶ ÃÇíÁÅÚÅðÕ Ãì¿è» ìÅð¶ ÃîÞ½å¶ Ô¯ä×¶Í ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ ðÅôàðêåÆ ç¶ éÅñ ÇÂà î½Õ¶ À¹Ú ê¼èðÆ òêÅðÕ òøç òÆ ÁÅÇÂÁÅ ÔËÍ ÇÂà ÃðÕÅðÆ ç½ð¶ ç½ðÅé ðÅôàðêåÆ Ç¿âÆÁÅP Õ¿ì¯âÆÁÅ ëð˺âÇôê ÃÕÈñ ç¶ î˺ìð» éÅñ î¹ñÅÕÅå Õðé׶ Áå¶ ì¹¼èòÅð ù ç¯ò» ç¶ô» ç¶ êÌåÆÇéèÆÁ» ÇòÚÅñ¶ îÆÇà¿× òÆ Ô¯ò¶×ÆÍ

G.BE Õð¯ó âÅñð çÅ ÃîÞ½åÅ Çò¶éÇå¶é (ñÅÀ¹Ã)PÁÅÃÆÁé ç¶ô» ÓÚ ÔÅ÷ðÆ çðÃÅÀ¹ä ç¶ îÕÃç éÅñ ñÅÀ¹Ã ç¶ ç½ð¶ î½Õ¶ ðÅôàðêåÆ êÌÇåíÅ êÅÇàñ çÆ ÔÅ÷ðÆ ÓÚ íÅðå é¶ Õ¿ì¯âÆÁÅ ù G.BE Õð¯ó âÅñð çÆ îÅñÆ îçç ç¶ä çÅ ÃîÞ½åÅ ÕÆåÅÍ ÇÂÔ îçç ÔÅÂÆâð¯ êÅòð ê̯ÜËÕà ç¶ ÇéðîÅä ñÂÆ ÔËÍ íÅðå ò¼ñ¯º ÁË×Ç÷î ìËºÕ çÆ ÕÅðÜÕÅðÆ Çéðç¶ôÕ êÌíÅÕð çñÅñ é¶ ÇÂà ÃîÞ½å¶ Óå¶ çÃåõå ÕÆå¶Í ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÃÆ ÁÅÂÆ ÁÅÂÆ, ÇøÕÆ Áå¶ ÁËïÚËî ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ òÆ Õ¹¼Þ òêÅðÕ ÃîÞ½å¶ ÕÆå¶Í

êÌÜÅ ðÅÜî î¹ÖÆ ÇÚð¿ÜÆòÆ Ç×ÌëåÅð

ÔËçðÅìÅç. êÌÜÅ ðÅÜî î¹ÖÆ Õ¶. ÇÚð¿ÜÆòÆ Áå¶ êÅðàÆ ç¶ Ô¯ð ÃÆéÆÁð é¶åÅò» ù Á¼Ü ÇÂ¼æ¶ Á»èðÅ êÌç¶ô Ç¿âÃàÌÆÁñ Ç¿ëðÅÃàÌÕÚð ÕÅðê¯ð¶ôé ç¶ ìÅÔð Ç×ÌëåÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂÔ ÃÅð¶ Û¶ ÃÅñ êÇÔñ» ԯ¶ ÇòòÅçîÂÆ ÷îÆé ÃîÞ½å¶ çÆ Õ¶ºçðÆ Ü»Ú ÇìÀÈð¯ 寺 êóåÅñ ÕðÅÀ¹ä Ãì¿èÆ èðéÅ ç¶ ðÔ¶ ÃéÍ èðé¶ ù Ãì¿è¯é ÕðÇçÁ» ÇÚð¿ÜÆòÆ é¶ ÕÇæå å½ð Óå¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Ô÷Åð» ¶Õó ÷îÆé ܯ ÕÅð¯ìÅðÆ íòé» Áå¶ ÕÅñ¯éÆ ÇéðîÅåÅò» ù Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔË ÇÂÔ ÇéÃÇÚå å½ð Óå¶ ×ËðPÕÅùéÆ ÔËÍ


èîÕ 15-Sep-2010, Wednesday

9


10

èîÕ

íÅðå

ÇÂÕ ÞÅå ÃñîÅé ÖÅé é¶ î¿×Æ î¹ÁÅëÆ éòƺ Çç¼ñÆ. ìÅñÆò¹¼â ÁçÅÕÅð ÃñîÅé ÖÅé é¶ BF/AA Ôîñ¶ Ãì¿èÆ Çç¼å¶ ÇìÁÅé Óå¶ ÁÅÇÖð î¹ÁÅëÆ î¿× ñÂÆ ÔËÍ À¹Ãé¶ ÁÅêä¶ ÇìÁÅé ÓÚ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ íÅðåÆ Ã¹ð¼ÇÖÁŠ¶ܿÃÆÁ» ç¶ ÁÃëñ Ô¯ä ÕÅðé BF/AA çÅ ÔîñÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ ÃñîÅé é¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÇÂÕ àÆ. òÆ. ÚËéñ éÅñ ×¼ñ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Ôîñ¶ ù ìÔ¹å Ç÷ÁÅçÅ åÈñ Çç¼åÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂà Ôîñ¶ ÓÚ À¹¼Ú òð× ç¶ ñ¯Õ» ù ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ À¹Ã é¶ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂà Ôîñ¶ Çê¼Û¶ êÅÇÕÃåÅé çÅ Ô¼æ éÔƺ ÃÆ ìñÇÕ ÇÂÔ ÇÂ¼Õ Á¼åòÅçÆ ÔîñÅ ÃÆÍ ÇÂà ÇìÁÅé ç¶ êÌåÆÕðî òܯº Çôò ÃËéÅ Áå¶ íÅÜêÅ é¶ ÃñîÅé ù î¹ÁÅëÆ î¿×ä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÃÆÍ ÃñîÅé é¶ åÅ÷Å ÇìÁÅé ÓÚ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À¹Ã ç¶ ÇìÁÅé ù å¯óRîð¯ó Õ¶ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ î˺ ÇÃðë ÇÂÔ ÕÇÔäÅ ÚÅÔ¹¿çÅ ÃÆ ÇÕ ÁîÆð Áå¶ ×ðÆì ç¯ò» çÅ Ç÷¿ç×Æ ÇÂ¼Õ ÃîÅé ÔË êð ÇÕö Ôîñ¶ ù Ç÷ÁÅçÅ îÔ¼åò ç¶ Õ¶ ê¶ô ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË Áå¶ ÇÕö ù ؼàÍ

Á»èðÅ ÓÚ Ú³çðìÅì± éÅÇÂâ± ç¶ ÕÅøñ¶ Óå¶ ê¾æðìÅ÷Æ

嶦×ÅéÅ. 嶦×ÅéÅ ðÅôàð óîåÆ (àÆ.ÁÅð.ÁËÃ) ç¶ ÕÅðÕ¹³é» é¶ Á¾Ü å¶ñ×± ç¶ôî êÅðàÆ (àÆ. âÆ. êÆ.) ç¶ êÌèÅé ÁËé. Ú³çðìÅì± éÅÇÂâ± ç¶ ÕÅøñ¶ Óå¶ À¹Ã Ã ê¾æðìÅ÷Æ ÕÆåÆ Ü篺 À¹Ô 嶦×ÅéÅ ÇÂñÅÕ¶ ç¶ îÇÔì±ì é×ð Ç÷ñ·¶ ò¾ñ ÜÅ ðÔ¶ ÃÆÍ ÇÂà ØàéÅ ÇòÚ àÆ.âÆ.êÆ. ç¶ Õ¹Þ ÕÅðÕ¹³é Áå¶ ê¾åðÕÅð ÷õîÆ Ô¯ ×Â¶Í éÅÇÂâ± ç¶ ÇõñÅø Áå¶ å¶¦×ÅéÅ ç¶ Ãîðæé ÇòÚ éÅÁð¶ìÅ÷Æ Õðé òÅñ¶ êÌçðôéÕÅðÆÁ» ù Öç¶óé 寺 ìÅÁç êÅÇð×Æ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ åäÅÁ êËçÅ Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ê¾æðìÅ÷Æ ç½ðÅé ÇÂÕ ê¹Çñà òÅñ¶ ç¶ ÇÃð Óå¶ òÆ Ã¾à ñ¾×Æ ÔËÍ àÆ.ÁÅð.ÁËÃ. ÕÅðÕ¹³é» é¶ éÅÇÂⱠ寺 嶦×ÅéÅ î¹¾ç¶ Óå¶ ÁÅêäÅ ê¾Ö Ãê¾ôà Õðé çÆ î³× ÕÆåÆÍ Ú³çðìÅì± éÅÇÂâ± éÅñ î½Ü±ç àÆ.âÆ.êÆ. ç¶ ÇÂÕ é¶åÅ é¶ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ àÆ. ÁÅð. ÁËÃ. Áå¶ íÅÜêÅ ç¶ ÕÅðÕ¹³é» é¶ À¹Ã Ã êÅÇð×Æ ç¶ ÇòèÅÇÂÕ ÔðÆôòð ðËâÆ ç¶ Øð Óå¶ íÆó ÇÂÕ¾áÆ ÕÆåÆ Ü篺 éÅÇÂâ± À¹æ¯º Ãò¶ð¶ ç¶ í¯Üé ñÂÆ áÇÔð¶ ÃÆÍ

15-Sep-2010, Wednesday

ÕôîÆð òÅçÆ ÓÚ åÅ÷Å Þóê»?AG îð¶

ÃÌÆé×ð. ÕôîÆð òÅçÆ ÓÚ ÇÂÕ òÅð Çëð î¹÷ÅÔðÅÕÅðÆÁ» Áå¶ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ìñ» ÇòÚÕÅð ÷¯ðçÅð Þóê» Ô¯ÂÆÁ» ÇÜà ÇòÚ ÇÂÕ ÇÃêÅÔÆ Ãî¶å AG ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Áå¶ G@ Ô¯ð ÷õîÆ Ô¯ ׶ Áå¶ íÆó é¶ ÕÂÆ ÃðÕÅðÆ ÜÅÇÂçÅç» Áå¶ ÇÂÕ Çé¼ÜÆ ÃÕÈñ ù Á¼× ñÅ Çç¼åÆÍ ÜçÇÕ ÃÌÆé×ð ç¶ ÕÂÆ Ô¯ð ÇÂñÅÇÕÁ» Áå¶ ÕÂÆ çÈÃð¶ ôÇÔð» ÇòÚ ÕðÇëÀÈ ñÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ÃÅð¶ ÃæÅéÕ Õ¶ìñ ÇéÀ±÷ ÚËéñ» çÅ êÌÃÅðä ì¿ç Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ ÃÌÆé×ð ñÂÆ ÃÅðÆÁ» ÁÅÀ°äRÜÅä òÅñÆÁ» ÔòÅÂÆ À°âÅä» Çå¿é Ççé ñÂÆ ì¿ç Õð Çç¼åÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ ìÅðÅîÈñÅ Ç÷ñ·¶ ÇòÚ å¿×îÅð× ÇòÚ î¹÷ÅÔðÅÕÅðÆÁ» é¶ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ êÇò¼åð Õ¹ðÅé çÅ ÇéðÅçð Õðé çÆÁ» ÁëòÅÔ» ëËñä Çê¼Û¯º îôÔÈð ؼàÇ×äåÆ ÇüÇÖÁÅ ×ð¹¼ê òñ¯º ÚñŶ ÜÅ ðÔ¶ ÇÂÕ Çé¼ÜÆ ÃÕÈñ Áå¶ ð¶ñò¶ çÆ ÇÂÕ Þ½ºêóÆ ù Á¼× ñÅ Çç¼åÆ ÇÜà Çê¼Û¯º ùð¼ÇÖÁÅ ìñ» òñ¯º ÚñÅÂÆ ×¯ñÆ éÅñ ê¿Ü ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Áå¶ B@ 寺 òÆ ò¼è ÷õîÆ Ô¯ ×Â¶Í íÆó é¶ ìñÅÕ ÇòÕÅà ÁëÃð, ÁçÅñå ç¶ Ú˺ìð, åÇÔÃÆñçÅð çÆ ÃðÕÅðÆ ÕÅð Áå¶ ÇðÔÅÇÂô, ÃîÅÜ íñÅÂÆ çøåð, êàòÅðÆ ç¶ çøåð Áå¶ ÃËðÃêÅàÅ ÇòíÅ× çÆÁ» çÆÁ» ç¯ Û¿é» ù Á¼× ñÅ Çç¼åÆÍ åç î¹÷ÅÔðÅÕÅðÆÁ» é¶ ÇÂÕ ê¹Çñà æÅä¶ Óå¶ ÔîñÅ ÕðÕ¶ í¿éå¯ó Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÇÜà ÕÅðé ùð¼ÇÖÁÅ ìñ» ù ׯñÆ ÚñÅÀ¹äÆ êÂÆ ÇÜà ÇòÚ B@ ÇòÁÕåÆ ÷õîÆ Ô¯ ×Â¶Í ç¯ é½ÜòÅé» çÆ îË×î Ç÷ñ·Å ÔÃêåÅñ é¶ó¶ î½å Ô¯ ×ÂÆ Áå¶

ÇÂÕ Ô¯ð é½ÜòÅé ÷õîÆ çÆ åÅì éÅ ÞñçÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔÃêåÅñ ÓÚ çî å¯ó Ç×ÁÅÍ ç¯ ÷õîÆ é½ÜòÅé» é¶ ÔÃêåÅñ êÔ¹¿Úä Ã çî å¯ó Çç¼åÅÍ ÇÂö ç½ðÅé Ü¿îÈ å¶ ÕôîÆð ÃðÕÅð é¶ êÇò¼åð Õ¹ðÅé ç¶ ÕÇæå ÇéðÅçð ìÅð¶ Çðê¯ðà çÅ êÌÃÅðä Ô¯ä Çê¼Û¯º õìð» ìÅð¶ ÇÂÕ Á¿åðÅðôàðÆ ÚËéñ êÌËà àÆ òÆ Óå¶ êÅì¿çÆ ñÅ Çç¼åÆ ÔËÍ ÃÈì¶ ç¶ î¹¼Ö ÃÕ¼åð ÁËÃ. ÁËà ÕêÈð é¶ ê¼åðÕÅð» ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ü¿îÈ å¶ ÕôîÆð ÇòÚ êÌËà àÆ òÆ ç¶ êÌÃÅðä Óå¶ å¹ð¿å êÅì¿çÆ ñÅ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔËÍ

íÅÜêÅ ò¼ñ¯º ø½ÜÆ ÁËÕà ù éðî Õðé çÅ Çòð¯è Ü篺 ÃÆ. ÃÆ. ÁËÃ. çÆ ÁÇÔî ìËáÕ å¯º êÇÔñ» À°îð Áìç¹¼ñÅ Õ¶ºçðÆ é¶åÅò» ù Çîñ Õ¶ ø½ÜÆ ÁËÕà ù åðîÆî ÕðÕ¶, À°Ã çÅ îé¼¹ÖÆ ÇÚÔðÅ ÇñÁÅÀ¹°ä ñÂÆ Áå¶ ø½Ü ù Õ°Þ Çê¼Û¶ ÔàÅÀ°ä ñÂÆ çìÅ ìäÅ ÇðÔÅ ÔË, íÅÜêÅ é¶ ÇÂÃ ç¶ ÁËé À°ñà ê˺åóÅ ÁêäÅ ÇñÁÅ ÔËÍ íÅÜêÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁËÕà ù ÒÛ»×äÓ çÅ Ôð ê¼èð À°å¶ Çòð¯è Õðé׶ Áå¶ ÷¯ð Çç¼åÅ ÇÕ Ã»ÞÆ êÌ×åÆôÆñ î¯ðÚ¶ çÆ ÃðÕÅð ÇÕÀ°º À°îð Áìç¹¼ñÅ çÆÁ» î³×» ò¼ñ ñ¯ó 寺 ò¼è åò¼Ü¯º ç¶ ðÔÆ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇìÔåð å» ÇÂÔ ÔË À°îð ù ÔÆ ÔàÅ Çç¼åÅ ÜÅò¶Í ÃÌÆ ÁâòÅéÆ ç¶ Øð ÇòÚ ð¼ÖÆ íÅÜêÅ ç¶ ÃÆéÆÁð é¶åÅò» çÆ îÆÇà³× ÇòÚ Á¼Ü ÕôîÆð ç¶ îÃñ¶ À°µå¶ ÚðÚÅ Ô¯ÂÆÍ

À°îð ò¼ñ¯º ïéÆÁÅ å¶ ÇÚç¿ìðî éÅñ î¹ñÅÕÅå éòÄ Çç¼ñÆ. Ü¿îÈRÕôîÆð ç¶ î¹¼Ö î³åðÆ À°îð Áìç¹¼ñÅ, Õ¶ºçðÆ î³åðÆ î³âñ çÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ Õî¶àÆ (ÃÆ ÃÆ ÁËÃ) çÆ Á¼Ü ôÅîÄ ÁÇÔî ìËáÕ å¯º êÇÔñ», ×ÌÇÔ î³åðÆ êÆ. ÇÚç¿ìðî Áå¶ Õ»×ðÃ ç¶ êÌèÅé ïéÆÁÅ ×»èÆ ù Çîñ¶ Áå¶ ë½Ü çÆÁ» Çòô¶ô åÅÕå» ç¶ ÕÅùé (ÁËÕà) ÇòÚ åðîÆî Õðé Áå¶ ØÅàÆ ÇòÚ¯º ë½Ü Õ¼ã ñËä òÅñÆÁ» ÁÅêäÆ î³×» À°å¶ ÇòÚÅð òà»çðÅ ÕÆåÅÍ ÃÈåð» î¹åÅìÕ, ÜéÅì À°îð Áìç¼¹ñÅ é¶ ç¯ò» é¶åÅò» éÅñ ÁÅêäÆ D@ Çî³à çÆ îÆÇà³× ÇòÚ ÷¯ð Çç¼åÅ ÇÕ Ø¼à¯ Ø¼à ôÇÔð» ÇòÚ¯º ë½Ü ù òÅêà ì¹ñÅ ÇñÁÅ ÜÅò¶ Áå¶ ÕÅùé ù Õ°Þ éðî ÕÆåÅ ÜÅò¶

Áå¶ îé°¼ÖÆ Õçð» ÕÆîå» ç¶ Áé°ÃÅð ãÅñ Çç¼åÅ ÜÅò¶Í

Ú¯ä» ÓÚ ÇÔ¼ÃÅ ñËä òÅñ¶ À¹îÆçòÅð» ù Ô¹ä Ö¹ñ·òÅÀ¹äÅ êò¶×Å Ú¯ä ìËºÕ ÖÅåÅ

ÃÅìÕÅ Çòç¶ô î¿åðÆ ôôÆ æðÈð ÁÅêäÆ êåéÆ Ã¹é¿çÅ êÈôÕð éÅñ ÇÂ¼Õ èÅðÇîÕ ÁéÈôáÅé î½Õ¶ ðÃî» ÇéíÅªç¶ Ô¯Â¶Í ôôÆ æðÈð çÅ ÇÂÔ åÆÃðÅ ÇòÁÅð þ

þÜä Õ¹îÅð çÆ ÁêÆñ Óå¶ øËÃñÅ ðÅÖò»

éòƺ Çç¾ñÆ. ùêðÆî Õ¯ðà é¶ ÇþÖRÇòð¯èÆ ç§Ç×Á» ç¶ ç¯ôÆ Õ»×ðÃÆ é¶åŠþÜä Õ¹îÅð çÆ ÁêÆñ Óå¶ ÁÅêäÅ ëËÃñÅ ÇëñÔÅñ ðÅÖò» ð¾Ö ÇñÁÅ þÍ À¹µÚ ÁçÅñå ç¶ ìËºÚ ç¶ ç¯ îÅäï¯× ܾܻ ÜÃÇàà êÆ. ÃæÅÇÃòî Áå¶ ÜÃÇàà ¶. ÁÅð. çò¶ é¶ Çç¾ñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ AI ܹñÅÂÆ ç¶ ëËÃñ¶ Çòð¹¾è þÜä Õ¹îÅð çÆ ÁêÆñ çÆ Ã¹äòÅÂÆ Á¾Ü ê±ðÆ Õð ñÂÆ þ êð ÁÅêäÅ ëËÃñÅ Áܶ ðÅÖò» ð¾Ö ÇñÁÅ þÍ Ã¾Üä Õ¹îÅð Çòð¹¾è éò§ìð ÓHD ç¶ Ú¾ñ ðÔ¶ նà ù Çç¾ñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà é¶ ð¯Õä 寺 é»Ô Õð Çç¾åÆ ÃÆ Áå¶ ÇÂà ëËÃñ¶ Çòð¹¾è À¹Ã é¶ Ã¹êðÆî Õ¯ðà ÇòÚ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÃÆÍ êÇÔñ» ùêðÆî Õ¯ðà é¶ AC Á×Ãå ù þÜä Õ¹îÅð Çòð¹¾è Ú¾ñ ðÔ¶ ÇÃ¾Ö Çòð¯èÆ ç§Ç×Á» ç¶ Õ¶Ã çÆ ÕÅðòÅÂÆ ù ç¯ ÔøÇåÁ» ñÂÆ ð¯Õ Çç¾åÅ ÃÆÍ Ã¾Üä Õ¹îÅð Çòð¹¾è Õåñ Áå¶ Ô¯ð ë½ÜçÅðÆ Õ¶Ã Ú¾ñ ðÔ¶ ÔéÍ

éòƺ Çç¼ñÆ. Ú¯ä ÕÇîôé ç¶ éò¶º ÇçôÅRÇéðç¶ô» åÇÔå Ô¹ä Ú¯ä» ÇòÚ ÇÔ¼ÃÅ ñËä òÅñ¶ À¹îÆçòÅð» ò¼ñ¯º ÕÆå¶ ÜÅä òÅñ¶ ÖðÚ¶ Óå¶ ÇÂÕ ò¼Öð¶ Ú¯ä ìËºÕ ÖÅå¶ ðÅÔƺ é÷ð ð¼ÖÆ ÜÅò¶×ÆÍ é¶åÅò» ù ÇÂÕ ÖÅà ò¼ÖðÅ Ú¯ä ì˺ÕR ÖÅåÅ òÆ Ö¹¼ñ·òÅÀ¹äÅ êò¶×ÅÍ Ú¯ä ÕÇîôé ò¼ñ¯º À¹îÆçòÅð» ò¼ñ¯º ÕÆå¶ ÜÅä òÅñ¶ éÅ÷ÅÇÂ÷ èé çÆ òð寺 Óå¶ ð¯Õ ñÅÀ¹ä ç¶ î¼ç¶é÷ð À¹Õå Õçî Ú¹¼ÇÕÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ Ú¯ä ÕÇîôé é¶ êÇÔñÆ òÅð ÇÂÕ Ú¯ä ÖðÚ Çé×ðÅéÆ (ÂÆ. ÂÆ. ÁËî.) Çò¿× ÃæÅÇêå Õðé çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÜà çÅ î¹ÖÆ íÅðåÆ ðÅÜÃò öòÅò» (ÁÅîçé Õð) çÅ ÇÂÕ ÁÇèÕÅðÆ Ô¯ò¶×Å ÇÜà éÅñ ÃÔÅÇÂÕ ÕðîÚÅðÆ Ô¯ä×¶Í Ú¯ä» ÇòÚ ÖðÚ Óå¶ é÷ð ð¼Öä ç¶ éò¶º ÇçôÅR Çéðç¶ô ÇìÔÅð ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ÇòÚ ñÅ×È Ô¯ ÜÅä׶ ÇÜæ¶ ÁÕåÈìð ç¶ ÁÖÆð ÇòÚ ò¯à» êËäÆÁ» ÔéÍ Ú¯ä ÕÇîôé ç¶ î¹¼Ö çøåð ÇòÖ¶ À¹Õå Çò¿× BD ؿචֹ¼ñ·Å ðÔ¶×ÅÍ Ú¯ä òÅñ¶ ÃÈì¶ ÇòÚ ÇÂà çÅ Çéï¿åðä Çò¿× Ôð Ç÷ñ·¶ ÇòÚ Õ¿î Õð¶×ÅÍ Ú¯ä ÕÇîôé Ú¯ä ÔñÕ¶ ç¶ Ôð¶Õ ê¹Çñà æÅä¶ ÇòÚ Çé×ðÅéÆ àÆî å¶ À¹âä çÃå¶ (ëñÅÇÂ¿× Ã¹ÕËÁâ) òÆ åÅÇÂéÅå Õð¶×Å,ÇÜà կñ éÅ÷ÅÇÂ÷ å¶ ô¼ÕÆ èé ù ÷ìå Õðé çÅ ÁÇèÕÅð

Ú¯ä ÕÇîôé ò¼ñ¯º éò¶º ÇçôÅ?Çéðç¶ô ÜÅðÆ

Ô¯ò¶×ÅÍ ÃÈåð» Áé¹ÃÅð ÇÕö òÆ ÇòÁÕåÆ Õ¯ñ î½ÜÈç éÅÜÅÇÂ÷ èé ù ë½ðé ÷ìå Õð ÇñÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ À¹âä çÃåÅ ÔñÕ¶ ÇòÚ ò¯àð» ù éÅÜÅÇÂ÷ ðÈê ÇòÚ ò¿â¶ ÜÅä òÅñ¶ êËö, ôðÅì Ü» Ô¯ð êçÅðæ» Óå¶ êÈðÆ é÷ð ð¼Ö¶×ÅÍ ÃÈåð» Áé¹ÃÅð À¹îÆçòÅð» ç¶ éÅî÷ç×Æ ÕÅ×÷ çÅÖñ Õðé 寺 ñË Õ¶ éåÆܶ ÁÅÀ¹ä å¼Õ ÕÆå¶ ÜÅä òÅñ¶ ÖðÇÚÁ» Óå¶ Çå¼ÖÆ é÷ð ð¼ÖÆ ÜÅò¶×ÆÍ À¹îÆçòÅð» ñÂÆ ÷ðÈðÆ Ô¯ò¶×Å ÇÕ À¹Ô ÁÅêäÅ Çòô¶ô ìËºÕ ÖÅåÅ Ö¹ñ·òÅÀ°äÍ Çé×ðÅéÆ àÆî» À¹é·» ç¶ ÖðÚ¶ çÅ êÈðÅ ÇÔÃÅìRÇÕåÅì ç¶ä×ÆÁ»Í Ú¯ä ÕÇîôé ç¶ éò¶º ÁÅç¶ô» î¹åÅÇìÕ Ôð¶Õ À¹îÆçòÅð ñÂÆ ÒòÆâÆú Çé×ðÅéÆ å¶ ÃîÆÇÖÁÅ çñ»Ó çÅ ì¿ç¯ìÃå òÆ ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ Çé×ðÅé àÆî ÇòÚ ÇÂÕ ÁÇèÕÅðÆ å¶ ÇÂÕ ÕñðÕ ôÅÇîñ Ô¯ò¶×Šܯ ð¯÷ÅéÅ çÆ òÆâÆú ÇðÕÅðÇâ¿× ç¶ ÁÅèÎÅð Óå¶ ÖðÚ¶ çÅ ÇÔÃÅì ÕðÕ¶ ÇÂÕ Çðê¯ðà ÇåÁÅð Õð¶×ÅÍ òÆâÆú Çé×ðÅéÆ àÆî ÇòÚ ÇÂÕ ÕËîðÅîËé òÆ ôÅÇîñ Ô¯ò¶×Šܯ À¹îÆçòÅð» çÆÁ» ×¼âÆÁ» çÆ Ç×äåÆ, å¿ìÈ, ëðéÆÚð, Ãà¶Ü, ê¯Ãàð ÁÅÇç çÅ ÇÔÃÅì òÆ ð¼Ö¶×ÅÍ


èîÕ

ÁîðÆÕÅ/ç¹éÆÁÅ

15-Sep-2010, Wednesday

ÃÅìÕÅ ÇìÌÇàô êÆÁËî ù ÇîÇñÁÅ ÇñìðàÆ îËâñ ÇëñÅâ¶ñëÆÁÅ. ÃÅìÕÅ ÇìÌÇàô êÌèÅéî¿åðÆ à¯éÆ ìñ¶Áð ù À¹é·» ç¶ îé¹µÖÆ ÁÇèÕÅð» ñÂÆ ÕÆå¶ Õ¿î Áå¶ Á¿åððÅôðÆ Ã¿Øðô ÃîÅèÅé ç¶ ïåéÅ ñÂÆ ÇñìðàÆ îËâñ éÅñ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇëñÅâ¶ñëÆÁÅ ÃÇæå éËôéñ Õ¿ÃàÆÇàÀ¹ôé Ã˺àð ÇÂÔ îËâñ Ôð À¹Ã ÇòÁÕåÆ ù Çç¿çÅ þ ÇÜé·» Õ¿î Áå¶ ïåé ç¹éÆÁÅ íð ç¶ ñ¯Õ» çÆ ÁÜÅçÆ ñÂÆ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂà ÇçôÅ ÓÚ ìñ¶Áð ë¶æ ëŪâ¶ôé òµñ¯º ÕÆå¶ ×¶ Õ¿î» ñÂÆ ìñ¶Áð ù ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÔ Ã¿Ãæ» èÅðÇîÕ ÃçíÅòéÅ ñÂÆ Õ¿î ÕðçÆ þÍ ÁëðÆÕÅ ÓÚ ôÅÃé ù ÇìÔåñ ìäÅÀ¹ä, À¹µåðÆ ÁÅÇÂðñ˺â Áå¶ êµÛîÆ Â¶ôÆÁÅ ÓÚ ô»åÆ ÕÅÇÂî ðµÖä ç¶ ïåé» Ãî¶å çÈܶ Ô¯ð ÕÂÆ Õ¿î» ñÂÆ À¹é·Å¿ ù ÇÂÔ ÃéîÅé ÇçµåÅ Ç×ÁÅ þÍ ÃÅìÕÅ ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ Çìñ ÕÇñ¿àé é¶ À¹é·» ù ÇÂÔ îËâñ í¶ºà ÕÆåÅÍ À¹Ô ÁµÜ Õµñ ÁÅêäÆ ÇÕåÅì ç¶ êÌÚÅð ñÂÆ ç½ÇðÁ» Óå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ å¶ ÇÂö ÇÃñÇÃñ¶ ÓÚ ÔÆ ÇÂÎæ¶ òÆ ÁŶ ÃéÍ

11

B@ ÃÅñ ìÅÁç íÅðå å¯ó ç¶ò¶×Å ÚÆé çÅ ñµÕ

éòÄ Çç¼ñÆ. íÅðå Áå¶ ÚÆé ÇòÚÕÅð ÁÅðÇæÕ éÜðƶ 寺 ÇÂÕ î¹ÕÅìñÅ ÚñçÅ ðÇÔ¿çÅ þÍ êð ÔÕÆÕå ÇÂà 寺 Õ¯Ô» çÈð þÍ íÅðå Áå¶ ÚÆé ÁÅðÇæÕ, ÃîÅÇÜÕ Áå¶ ÇÃÁÅÃÆ ÔÅñÅå é÷ð ðµÖä òÅñÆ îÅÇÔð Ô¶ïÅé òË× çÅ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ íÅðå ÚÆé 寺 ÕðÆì ACTAE ÃÅñ çÅ ëðÕ þÍ ÔÅñ»ÇÕ òË× é¶ ÇÂÔ Áé¹îÅé ñ×ÅÇÂÁÅ þ ÇÕ B@C@ åµÕ íÅðå ÇòÕÅà çð ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ ÚÆé ù ÇêµÛ¶ Ûµâ ç¶ò¶×ÅÍ òËº× î¹åÅÇìÕ ÚÆé çÆ å¶÷ ðøåÅð æ¯óÆ îµáÆ êË ×ÂÆ þ, êð ç¹éÆÁÅ çÆ çÈܶ é¿ìð çÆ Ãµí 寺 òµâÆ Áðæ ÇòòÃæÅ ç¶ ÇòÕÅà çÆ ðøåÅð ìäÆ ðÔ¶×ÆÍ î˺ ÜÅäçÆ Ô» ÇÕ B@BE åµÕ

íÅðå ÚÆé çÆ ìðÅìðÆ Õð ñò¶×ÅÍ ìñÇÕ À¹ç¯º åµÕ íÅðå ÁÅðÇæÕ ðÈê ÓÚ ÇÜ¿éŠÿêé Ô¯ò¶×Å úéÅ ÚÆé B@A@ ÓÚ ÔÆ þÍ À¹ç¯ ïÕÆéÆ å½ð Óå¶ ÚÆé òÆ Áµ×¶ òµè ÜÅò¶×ÅÍ òËº× ÚÅÂÆéÅ Ç¿âÆÁÅ Ç¿ÃàÆÚÀÈà çÆ Ã¿ÃæÅêÕ Áå¶ ÁÅÂÆÁËé¶ÃÂƶâÆ ÇìÜéà ÃÕÈñ ÓÚ ê̯ëËÃð ÔéÍ òËº× ×ËÇà¿× Ç¿âÆÁÅ ÁË¿â ÚÅÂÆéÅ ðÅÂÆà é»Á çÆ ÇÕåÅì çÆ ñ¶ÇÖÕÅ òÆ þÍ ÁÅêä¶ ÒI=CT15Ó ç¶ ëÅðîÈñ¶ î¹åÅÇìÕ òËº× ÕÇÔ¿çÆ þ ÇÕ B@A@ ÓÚ íÅðå çÆ ÜÆâÆêÆ I.E ëÆÃçÆ çÆ çð éÅñ ܶÕð B@BE åµÕ ðÔ¶×Æ å» ÜÅ Õ¶ íÅðå ÚÆé ç¶ B@A@ ç¶ ê̯ÜËÕà¶â ÜÆâÆêÆ ç¶ é¶ó¶ êÔ¹¿Ú ÃÕ¶×ÅÍ òËº× é¶ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ þ ÇÕ

íÅðå Áå¶ ÚÆé çÆ ÜÆâÆêÆ ÇòÚÕÅð Á¿åð ìÔ¹å å¶÷Æ éÅñ صà ÇðÔÅ þÍ éÅñ ÔÆ ÇÂà ׵ñ çÆ Ã¿íÅòéÅ òÆ Ç÷ÁÅçÅ Ô¯ ×ÂÆ þ ÇÕ B@AATB@ ç½ðÅé íÅðå ÚÆé éÅñ¯º òÆ Ç÷ÁÅçÅ ðøåÅð éÅñ åðµÕÆ Õð¶Í B@@FTA@ çðÇîÁÅé íÅðå é¶ H.G ëÆÃçÆ çÅð éÅñ ÇòÕÅà ÕÆåÅ þ ÜçÇÕ ÚÆé é¶ ÇÂà ç½ðÅé A@.E ëÆÃçÆ çÆ çð éÅñ ÇòÕÅà ÕÆåÅ þÍ ÇÂÔ ëðÕ òÆ ØµàçÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ òËº× î¹åÅÇìÕ ÁÅðÇæÕ Ã¿êéåÅ òÆ ç¯ò» ç¶ô» ÓÚ Çðôå¶ çÅ ÁÅèÅð ìä¶×ÆÍ òËº× î¹åÅÇìÕ Ü¶Õð íÅðå ÇÂö åð·» å¶÷ ðëåÅð Úñµç ÇðÔÅ å» À¹Ô ÚÆé çÅ ñµÕ å¯ó Õ¶ ðµÖ ç¶ò¶×ÅÍ

êÅÇÕ ÇòÚ î°ó ø½ÜÆ ðÅÜ éÔƺ: éòÅ÷ ôðÆë ëð»Ã ÓÚ ì¹ðÕ¶ ÇêôÅòð. êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃÅìÕÅ êzèÅé î§åðÆ Áå¶ î°µÖ Çòð¯èÆ êÅðàÆ êÆ.ÁËî.ÁËñ.ÁËé. ç¶ î°ÖÆ éòÅ÷ ôðÆë çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ç¶ô ÇòÚ ë¶ð 寺 ë½ÜÆ ôÅÃé ñÅ×± Õðé çÅ Õ¯ÂÆ î½ÕÅ éÔƺ ÁŶ×Å, ì¶ôµÕ õåÅ ç¶ ×ÇñÁÅð¶ ÒÚ¯º Çízôà ñ¯Õź 鱧 ÔàÅÀ°ä ñÂÆ Õçî Ú°µÕ¶ ÜÅä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ ôðÆë é¶ ÇÂÔ ÇàµêäÆÁź ÂÆçT À°ñTÇëåð î½Õ¶ õËìð êÖå±éÖòÅ ç¶ Ôó· êÆóå ÚðÃçÅ Ç÷ñ·¶ ÇòÚ

ìµÇÚÁź 鱧 Çîñä î×𯺠ÕÆåÆÁź¢ À°é·Åº é¶ ðÅÔå Õ˺ê ÇòÚ ìµÇÚÁź 鱧 îÇáÁÅÂÆÁź, Õµêó¶ Áå¶ å¯Ôë¶ ò§â¶¢ À°é·Åº êÅÇÕÃåÅé êÆêñ÷ êÅðàÆ çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ÃðÕÅð çÆ Ôó·Åº éÅñ éÇܵáä ç¶ îÅîñ¶ 鱧 ñË Õ¶ Ô¯ ðÔÆ ÁÅñ¯ÚéÅ çÅ ÔòÅñÅ Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ, ÒÒÃðÕÅð çÆ ÁÃëñåŠ鱧 ÜîÔ±ðÆÁå çÆ ÁÃëñåÅ éÔƺ ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ¢ÒÒ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Õ°Þ ÇÃÁÅÃåçÅéź çÆ çÅ×Æ ÇçµÖ ÕÅðé ÃðÕÅð Òå¶ ÃòÅñ À°á ðÔ¶ Ôé¢ À°é·Åº Ü°âÆôðÆ å¶ Ã§Ãç 鱧 ÇÃÁÅÃå ÒÚ¯º ÁÇÜÔ¶ Çízôà ñ¯Õź 鱧 ìÅÔð ðµàä ñÂÆ ÇÕÔÅ¢ ôðÆë é¶ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ

I/AA Ôîñ¶ 寺 ìÅÁç úÃÅîÅ åÅÇñìÅé ù ìÚÅÀ¹äÅ ÚÅÔ¹¿çÅ ÃÆ7î¹ô¼ðø éòÄ Çç¼ñÆ. ÁîðÆÕÅ ÇòÚ I/AA ç¶ Á¼åòÅçÆ Ôîñ¶ 寺 ìÅÁç Ü篺 ÁîðÆÕÅ é¶ Áø×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ì¿ìÅðÆ Õðé çÅ ÇòÚÅð ìäÅ ÇñÁÅ ÃÆ å» êÅÇÕÃåÅé çÆ Â¶Ü¿ÃÆ Ç¿àðT ÃðÇòÃ÷ Ç¿àËñÆÜ˺à (ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ.) Áå¶ ååÕÅñÆ ðÅôàðêåÆ êÌò¶÷ î¹ô¼ðø é¶ åÅÇñìÅé» ù ìÚÅÀ¹ä ñÂÆ ÃÅðÆÁ» Õ¯Çôô» ÕÆåÆÁ» ÃéÍ ÁÃñ ÇòÚ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. Áå¶ î¹ô¼ðø é¶ ×¹¼Ã¶ éÅñ íð¶ ì¹ô î¿åðÅñ¶ ù åÅÇñìÅé» éÅñ ×¼ñìÅå Õðé ñÂÆ ÃÇÔîå Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÃÆÍ ÇÜà åð·» ÇÕ êÅÇÕÃåÅéÆ Â¶Ü¿ÃÆ Ôî¶ô» ÔÆ ÁÅêäÆÁ» ðäéÆåÕ ÚÅñ» òðåçÆ ðÔÆ ÔËÍ åÅ÷Å ÜÅðÆ çÃåÅò¶÷» Áé¹ÃÅð AC Ãå¿ìð, B@@A ù ÁîðÆÕÆ ðÅÜçÈå ò˺âÆ Ú˺ìðÇñé é¶ ç¯Tà¼¹Õ ôìç» ÓÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃñ ÇòÚ

ðÅôàðêåÆ î¹ô¼ðø é¶ åÅÇñìÅé» éÅñ ×¼ñìÅå ñÂÆ òÅÇô¿×àé êÌåÆ Õ¯ÂÆ ð¹ÚÆ éÔÄ ÇçÖÅÂÆ ÜçÇÕ ×¼ñìÅå òÅÃå¶ Ãî» AA Ãå¿ìð ù Öåî Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆÍ êÅÇÕÃåÅé ܯ ÇÕ åÅÇñìÅé çÅ ÃðêÌÃå ÔË, ÃÇÔîå éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅÍ çÃåÅò¶÷ ò¶Öä 寺 ìÅÁç êÅÇÕÃåÅéÆ Â¶Ü¿ÃÆ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. î¹ÖÆ îÇÔîÈç é¶ ðÅÜçÈå ù ÇÕÔÅ ÇÕ ×¹¼Ã¶ ÓÚ Õ¿î éÅ Õð¯, ÁÃñÆ Çܼå ÃîÞ½å¶ éÅñ ÔÆ Çîñ¶×ÆÍ Ü¶Õð åÅÇñìÅé Öåî Ô¯ ÜÅä׶ å» ÃÅðÅ Áø×ÅÇéÃåÅé ÃËÇéÕ Õî»âð» ÇòÚ åìçÆñ Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ êÅÇÕÃåÅé é¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ ×¼¹Ã¶ 寺 Õ¶òñ åÅÇñìÅéÆ íðÅò» ù ÔÆ ìÚÅÀ¹ä çÆÁ» Õ¯Çôô» éÔÄ ÕÆåÆÁ» Ãׯº Áñ ÕÅÇÂçÅ î¹ÖÆ úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é ù òÆ ìÚÅÀ¹ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÃÆÍ

ÇÂÇåÔÅà çŠõí 寺 òµâÅ ÔµÇæÁÅð» çŠýçÅ! òÅÇô¿×àé. Ô¹ä åµÕ ç¶ Ãµí 寺 òµâ¶ ÔµÇæÁÅð» ç¶ Ã½ç¶ åÇÔå ÁîðÆÕÅ é¶ ÃÅÀ¹çÆ Áðì éÅñ F@ ÇìñÆÁé âÅñð çÅ ðµÇÖÁŠýçÅ ÕÆåÅ þÍ Öìð ÇÂÔ òÆ þ ÇÕ ÇÂÃ Ã½ç¶ åÇÔå ÃÅÀ¹çÆ Áðì ÁîðÆÕÅ Õ¯ñ¯º ÕðÆì F@ ÇìñÆÁé âÅñð ç¶ ÔµÇæÁÅð ÖðÆç¶×ÅÍ ÇÂà ԵÇæÁÅð Ã½ç¶ ù ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ ÔðÆ Þ¿âÆ ÇçµåÆ þÍ ÇÂÔ úìÅî çÅ òÆ Ãµí 寺 òµâÅ

ýçÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ðµÇÖÅ ÃÈåð» Áé¹ÃÅð ÇÂà ÃîÞ½å¶ å¯º ìÅÁç ÁîðÆÕÅ ÓÚ Ô÷ð» éò¶º ð¯Ü×Åð êËçÅ Ô¯ä×¶Í ÕÆ Ô¯ò¶×Å õÅà : ÁîðÆÕÅ éÅñ Ô¯ ðÔ¶ ÇÂà ÃîÞËå¶ ÓÚ ÁËë AE ñóÅÕÈ ÜËà Áå¶ ìñËÕ ÔÅÕ þñÆÕÅêàð ôÅÇîñ ÔéÍ À¹µæ¶ ÔÆ ÃÅÀ¹çÆ Áðì ç¶ ÇîÃÅÂÆñ ðµÇÖÁÅ ÇÃÃàî ù ÁÅèÈÇéÕ ìäÅÀ¹ä ñÂÆ òÆ ç¯ò¶º ç¶ô» ÇòÚÕÅð ×µñìÅå Úñ ðÔÆ þÍ

ÁÇåòÅç êzíÅòå ìñ¯ÇÚÃåÅé Ã±ì¶ ÇòÚ ë½ÜÆ ÕÅðòÅÂÆ çÆ Õ¯ÂÆ ñ¯ó éÔƺ ÔË¢ çØÆ ÃðÕÅð 鱧 Ôó· êÆóå ñ¯Õź éÅñ Öó·éÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶ î°ó òöìÅ Õ§î ô°ð± Õðé¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ, ÒÒÃÅⶠկñ Ãð¯åź çÆ ØÅà éÔƺ ÔË ÇÕ ÁÃƺ Ôó· êÆóåź çÅ î°ó òöìÅ éÅ Õð ÃÕƶ¢ÒÒ À°é·Åº ÃðÕÅð çÆ ÁÅñ¯ÚéÅ ÕÆåÆ ÇÕ À°Ô Ã ÇÃð ñ¯Õź 鱧 ðÅÔå éÔƺ ç¶ ÃÕÆ¢ ܶ ÃðÕÅð é¶ ã°Õò¶º Õçî Ú°µÕ¶ Ô°§ç¶ åź ÁµÜ ñ¯Õ ÂÆç ÃÔÆ ã§× éÅñ îéÅ ÃÕç¶ Ãé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅð 鱧 îçç ñÂÆ Ã§ÃÅð Òå¶ é÷ðź éÔƺ ðµÖäÆÁź ÚÅÔÆçÆÁź, ìñÇÕ ÇÂà ڰä½åÆ çÅ Ö°ç âà Õ¶ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢

Óå¶ îåçÅé

êËÇðÃ. ëð»Ã ÓÚ ì¹ðÕ¶ Óå¶ êÈðÆ åð·» ð¯Õ ñ×ÅÀ¹ä ñÂÆ ÇÂµæ¶ îåçÅé ÕðòÅÀ¹ä çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÔÅñ»ÇÕ ÇÂà ëËÃñ¶ ç¶ ñÅ×È Ô¯ä 寺 êÇÔñ» ÿÇòèÅÇéÕ ÁçÅñå ÔÆ ÇÂà Õçî Óå¶ ð¯Õ ñ×Å ÃÕçÆ þÍ ÇÂà Çìñ ÓÚ ÇÂÃñÅî çÅ Õ¯ÂÆ Ç÷Õð éÔÄ þ êð ÃðÕ¯ÜÆ ÃðÕÅð é¶ ÇÂÔ Õçî î¹ÃÇñî Á½ðå» ù ÜìðÆ ì¹ðÕÅ êÇÔéŶ ÜÅä 寺 ìÚÅÀ¹ä ñÂÆ üµÇÕÁÅ þÍ ëð»Ã çÆ éËôéñ ÁÃ˺ìñÆ é¶ Ü¹ñÅÂÆ å¯º êÇÔñ» ÔÆ ÇÂà Çìñ ù ÇÂÕ ç¶ î¹ÕìÅñ¶ CCE ò¯à» éÅñ îéÜÈðÆ ç¶ ÇçµåÆ ÃÆÍ Ô¹ä ÃÆé¶à ÓÚ ÇÂà À¹µêð ò¯Çà¿× Ô¯äÆ þÍ

Enjoy The Taste of Punjab in Every Bite

Indo Pak Culsine VEGETARIAN & NON-VEGETARIAN Catering Available at Competitive Prices

FREE Y R DELIVE

TEL.: 718-850-6221, 718-849-1268, CELL : 646-267-0205 IBWA INTERNATIONAL BOTTLED WATER ASSOCIATION

Member of BBB

Web: www.Ramsbottledwater.com | E-mail : sales@ramsbottledwater.com


12

èîÕ

ê³ÜÅì ÁÅÃêÅÃ

15-Sep-2010, Wednesday

ê¿ÜÅì, ÔÇðÁÅäÅ å¶ Çç¼ñÆ ÓÚ íÅðÆ îÄÔ

Ú¿âÆ×ó·. ê¿ÜÅì, ÔÇðÁÅäÅ ç¶ ÕÂÆ íÅ×» Áå¶ Ú¿âÆ×ó· ÇòÚ íÅðÆ ìÅÇðô Ô¯ÂÆ ÇÜà éÅñ çÇðÁÅò» ÓÚ êÅäÆ çÅ òÔÅÁ Ô¯ð òè Ç×ÁÅ ÜçÇÕ Ôó·» å¯º êÌíÅÇòå A@@ Çê¿â» ÓÚ êÅäÆ çÅ ê¼èð ØàäÅ ô¹ðÈ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ À¹èð Çç¼ñÆ é¶ó¶ ïî¹éÅ éçÆ çÅ êÅäÆ ØàäÅ ô¹ðÈ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË êð Á¼Ü Ãò¶ð¶ Çç¼ñÆ ÓÚ Ô¯ÂÆ íÅðÆ ìÅÇðô éÅñ ÁÅî ÜéÜÆòé Óå¶ íÅðÆ ÁÃð ÇêÁÅÍ î½ÜÈçÅ Ã ÔÇðÁÅäÅ ç¶ ïî¹éÅé×ð Ç÷ñ·¶ ÇòÚ ÔæéÆ Õ¹¿â Áå¶ åÅܶòÅñÅ Ô˵âòðÕà 寺 E@ Ô÷Åð ÇÕÀÈÇÃÕ êÅäÆ Û¼ÇâÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË êð ÃÇæåÆ Õ¿àð¯ñ Ô¶á ÔË ÇÕÀ¹ºÇÕ êÔÅó» ÓÚ ìÅðô ؼà Ô¯ÂÆ ÔËÍ ïî¹éÅé×ð, Á¿ìÅñÅ, Õ¹ðÈÕô¶åð, ÕðéÅñ, êÅäÆêå, ïéÆêå, ëÇåÔÅìÅç, ð¯êó Áå¶ êÇàÁÅñÅ ç¶ Ôó· êÌíÅÇòå Çê¿â» ÓÚ êÅäÆ çÅ ê¼èð ؼà ÇðÔÅ ÔË ÜçÇÕ ø½Ü, ÇÃòñ êÌôÅÃé ò¼ñ¯º ÃòËöòÆ Ã¿×áé» çÆ îçç éÅñ ðÅÔå Áå¶ ìÚÅÁ ÕÅðÜ êÈð¶ å¶÷Æ éÅñ ÚñŶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ Õ½îÆ îÅð×» Á¿ìÅñÅVÃÔÅðéê¹ð, ïî¹éÅé×ðVêÅÀ¹ºàÅ ÃÅÇÔì Áå¶ Á¿ìÅñÅVÇÔÃÅð Óå¶ êÌíÅòå ÁÅòÅÜÅÂÆ ÁÅî ò»× Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ Ôó·» å¯º êÌíÅÇòå ÇÂñÅÇÕÁ» Ãî¶å ÖðÅì ÃóÕ» çÆ î¹ð¿îå çÅ Õ¿î Ú¼ñ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂö ç½ðÅé î½Ãî ÇòíÅ× é¶ Á×ñ¶ BD Ø¿ÇàÁ» ç½ðÅé ê¿ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ÓÚ Õ¹Þ æÅò» Óå¶ íÅðÆ ìÅðô êËä çÆ íÇò¼ÖìÅäÆ ÕÆåÆ ÔËÍ î½Ãî ÇòíÅ×

ÇÂÕ ÞÅå

ãƺâÃÅ ¦çé ðòÅéŠç×ð±ð. ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ ÃÕ¾åð Üéðñ Áå¶ î˺ìð êÅðñÆî˺à Ã: ùÖç¶ò ÇÃ§Ø ãƺâÃÅ Á¾Ü ǧ×ñ˺â ñÂÆ ðòÅéÅ Ô¯ ×Â¶Í À¹Ô íÅðå ç¶ ÃÅðÅ×ó·Æ ç¶ ôÔÆç» çÆ ïÅç ÇòÚ ¦âé ÇòÖ¶ Ô¯ ðÔ¶ ÃîÅð¯Ô ÇòÚ íÅ× ñËä×¶Í À¹é·» ç¶ Çé¾ÜÆ ÃÔÅÇÂÕ Ã: ÜÃÇò§çð ÇÃ§Ø é¶ ç¾ÎÇÃÁÅ ÇÕ Ã: ãƺâÃÅ B@ Ãå§ìð ù òÅêà êðåä׶Í

êÅÇÕ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ íÅðåÆÁ» ù ÂÆç î½Õ¶ Çç¼åÆ ÇîáÅÂÆ

ÁàÅðÆ ÃðÔ¾ç. ÂÆçVÀ¹ñVÇëåð ç¶ ÇåÀ¹ÔÅð î½Õ¶ êÅÇÕÃåÅé ò¼ñ¯º Á¾Ü Ãò¶ð¶ ÁàÅðÆVòÅÔ×Å ÃðÔ¾ç çŠ׶à Ö¹ñ·ÇçÁ» ÔÆ íÅðå 鱧 ÂÆç çÆ î¹ìÅðÕìÅç ÕÔÆÍ ÇÂà ç½ðÅé êÅÇÕÃåÅé òÅñ¶ êÅÇÃúº êÅÇÕÃåÅé ð¶º÷ð A@ ç¶ Çò§× Õî»â˺à ñËëÆé˺à Õðéñ ÃñÆî ô¶ð Ü§× é¶ íÅðåÆ êÅö ÁàÅðÆ ÃðÔ¾ç ÇòÖ¶ ç¯ò¶º ç¶ô» çÆ ÷Æð¯ ñÅÂÆé Óå¶ Öó·¶ ìÆ. ÁËÃ. ÁËë. FE ìàÅñÆÁé ç¶ Õî»â˺à ÃzÆ Ã¹î¶ð ÇÃ§Ø é±§ ܾëÆ ÇòÚ ñ˺ÇçÁ» òèÅÂÆ ç¶ä ç¶ éÅñVéÅñ ÇîáÅÂÆÁ» ç¶ â¾ì¶ Çç¾å¶Í

î¹åÅìÕ ç¼ÖäÆ ê¼ÛîÆ î½éÃÈé çÆ òÅêÃÆ ÇÜÔóÆ ÁÅî å½ð Óå¶ êÇÔñÆ Ãå¿ìð ù ô¹ðÈ Ô¯ Ü»çÆ ÔË çÆ ÇÂà òÅð Á¼è Ãå¿ìð åÕ òÆ òÅêÃÆ ô¹ðÈ Ô¯ä çÆ ÁÅà éÔÄÍ êÇàÁÅñÅ ÓÚ IG.F, Á¿ÇîÌåÃð AD.H, ñ¹ÇèÁÅäÅ C.I, ÕðéÅñ HH.F, Ú¿âÆ×ó· FA.B, Á¿ìÅñÅ AAB.A Áå¶ ÇíòÅéÆ ÇòÚ BD.F ÇîñÆîÆàð ìÅðô çðÜ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ

ïî¹éÅ ÓÚ êÅäÆ ØÇàÁÅ

ïî¹éÅ éçÆ ÓÚ Á¼Ü êÅäÆ ØàäÅ ô¹ðÈ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË êð Çç¼ñÆ ç¶ éÆò¶º ÇÂñÅÇÕÁ» ÓÚ Áܶ òÆ Ôó· çÅ êÅäÆ î½ÜÈç ÔËÍ ïî¹éÅ ÓÚ êÅäÆ çÅ ê¼èð ÇÜÔóÅ Õ¼ñ· ôÅî Öåð¶ ç¶ ÇéôÅé

B@D.HC îÆàð 寺 A.IE îÆàð À¹êð Úñ ÇðÔÅ ÃÆ Á¼Ü Ãò¶ð¶ A@ òܶ ؼà Õ¶ B@F.DI Óå¶ ÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇêÛñ¶ ÚÅð Ççé» ç½ðÅé ÔæéÆ Õ¹¿â ì¿é· 寺 A@ ñ¼Ö ÇÕÀÈÃÕ êÅäÆ Û¼ÇâÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ Çå¿é ì¼Ú¶ â¹¼ì¶ ìÆåÆ ôÅî ×Å÷ÆÁÅìÅç 寺 BE ÇÕñ¯îÆàð çÈð ÇÂÕ åñÅì ÓÚ éÔÅÀ¹ºç¶ Çå¿é ì¼Ú¶ â¹¼ì ×Â¶Í ÜÅäÕÅðÆ î¹åÅìÕ ÚÅð ì¼Ú¶, ÇÜé·» çÆ À¹îð H 寺 AB ÃÅñ åÕ ÃÆ ÇÂÕ åñÅì ÓÚ éÔÅÀ¹ä ñ× êÂ¶Í åñÅì ÇòÚ ìðÃÅå çÅ êÅäÆ Ç÷ÁÅçÅ íÇðÁÅ Ô¯ä ÕÅðé ÚÅð¶ ì¼Ú¶ â¹¼ì ׶, ÇÜé·» ÇòÚ¯º ÇÂÕ ù ìÚÅÁ ÇñÁÅ ÜçÇÕ ìÅÕÆÁ» çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆÍ

Ôó· ç¶ Öåð¶ ù í»êÇçÁ» ñ¯Õ» é¶ Ô»ÃÆ9ì¹àÅäÅ ç¶ ëñ¾â ׶à Ö¯ñ·¶

âÕÅñÅ. ؾ×ð çÇðÁÅ çÅ êÅäÆ ÇÜò¶º ÔÆ ÇÂÃ ç¶ Õ§ÇãÁ» 寺 ìÅÔð ëËñäÅ ô¹ð± Ô¯ÇÂÁÅ þ, êÇÔñ» ÔÆ Ôó· çÆ åìÅÔÆ Þ¾ñ ü¾Õ¶ ÔÇðÁÅäÅ Áå¶ ê¿ÜÅì ç¶ çðÜé» Çê¿â» ç¶ ñ¯Õ» ÓÚ î¹ó Ôó· çÅ ÃÇÔî ëËñ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂà Öåð¶ ù í»êÇçÁ» Á¾Ü Ãò¶ð¶ F òܶ ç¶ ÕðÆì ÔÇðÁÅäÅ ç¶ Ö¿í¶óÅ, Ãð½ñÅ, ð¾åÅ Ö¶óÅ Áå¶ ê¿ÜÅì ç¶ èðîÔ¶óÆ ÁÅÇç Çê¿â» ç¶ Ã˺Õó¶ ñ¯Õ» é¶ ÇÂվᶠԯ Õ¶ ÔÇðÁÅäÅ çÆ ÇòòÅÇçå Ô»ÃÆVì¹àÅäÅ éÇÔð ò¾ñ ð¹Ö Õð ÇñÁÅ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ Ø¾×ð çÇðÁÅ À¹å¶ ìä¶ ëñ¾â ׶à Ö¯ñ· Çç¾å¶Í ñ¯Õ» ò¾ñ¯º éÇÔð ÓÚ êÅäÆ Û¾â¶ ÜÅä çÆ ÇÂåñÅÔ ÇîñÇçÁ» ÔÆ ÔÇðÁÅäÅ êzôÅÃé ù Ô¾æ»VêËð» çÆ êË ×ÂÆÍ Ãò¶ð¶ I òܶ ç¶ ÕðÆì ÕËæñ ç¶ ÇâêàÆ ÕÇîôéð íÅðÆ ê¹Çñà ë¯ðà Áå¶ ÃðÕÅðÆ Áîñ¶ Ãî¶å ׶à ì§ç ÕðòÅÀ¹ä ñÂÆ éÇÔð À¹å¶ êÔ¹§Ú ׶ êð ñ¯Õ» ç¶ ÇÂÕ¾á Á¾×¶ À¹Ô òÆ ì¶ò¾Ã é÷ð ÁÅÂ¶Í âÆ.ÃÆ. ç¶ ÕÅëÆ ÃîÞÅÀ¹ä ç¶ ìÅòܱç ñ¯Õ ëñ¾â ׶à ì§ç Õðé ñÂÆ ÃÇÔîå éŠԯ¶Í

ⶺ×È Áå¶ ÃòÅÂÆé ë¬ êÆóå îðÆ÷» çÆ Ç×äåÆ òèÆ Ü¦èð. ê³ÜÅì ç¶ ôÇÔð» «ÇèÁÅäÅ, ܦèð Áå¶ Á³ÇîÌåÃð ç¶ ÃðÕÅðÆ Áå¶ éÅîÆ ÔÃêåÅñ» ÇòÚ â¶º×È Áå¶ ÃòÅÂÆé ë¬ ç¶ îðÆ÷» çÆ Ç×äåÆ ÓÚ Ççé¯VÇçé Ô¯ÂÆ ÜÅ ÇðÔÅ òÅèÅ ÇÜæ¶ ÇÃÔå êÌôÅÃé ñÂÆ ÇÃðçðçÆ çÅ ÕÅðé ìäçÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË À°æ¶ ÁÅî ñ¯Õ» ÓÚ òÆ ÇÂé·» ÇìîÅðÆÁ» 寺 ÃÇÔî ìÇäÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ Ü¦èð ÓÚ Á¼Ü Çòô¶ô å½ð Óå¶ ê³ÜÅì ç¶ ÇÃÔå ÃÕ¼åð é¶ Ç÷ñ·Å ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ îÆÇà³× ÕÆåÆ Áå¶ ÔÃêåÅñ çÅ òÆ ÜÅÇÂ÷Å ÇñÁÅÍ ÇÃÔå ÃÕ¼åð ò¼ñ¯º ç½ðÅ 9 Üñ¿èð Ç÷ñ·¶ ÇòÚ Çé¼å Ççé òèçÆ ÜÅ ðÔÆ

ⶺ×È ç¶ ê¹ôà Áå¶ ô¼ÕÆ îÅîÇñÁ» çÆ Ç×äåÆ çÆÁ» õìð» é¶ Ú¿âÆ×ó· ìËᶠÿì¿Çèå ÁÇèÕÅðÆÁ» ç¶ Ö¶ÇîÁ» ÇòÚ ÖñìñÆ îÚÅ Çç¼åÆ ÔË ÇÜà åÇÔå ÇÃÔå Áå¶ êÇðòÅð íñÅÂÆ ÇòíÅ× ç¶ ÇêÌ¿ÃÆêñ ÃÕ¼åð ÃÌÆ ÃåÆô Ú¿çðÅ é¶ âÅ. ܶ. êÆ. ÇÃ¿Ø Áå¶ âÅ. Áô¯Õ éÂÆÁð âÅÇÂðËÕàð÷ ÇÃÔå Áå¶

êÇðòÅð íñÅÂÆ Ãî¶å Üñ¿èð ç¶ ÇÃòñ êÌôÅÃé Áå¶ ÇÃÔå ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ îÆÇà¿× ÕÆåÆÍ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ À¹é·» é¶ Ç÷ñ·¶ ÇòÚ ÁÇèÕÅðÆÁ» ò¼ñ¯º ÁêäŶ ÜÅä òÅñ¶ Áä×ÇÔñÆ íð¶ òåÆð¶ ÕÅðé ÞÅó òÆ êÅÂÆÍ Ãí 寺 êÇÔñ» î¹¼Ö ÇÃÔå ÃÕ¼åð é¶ Üñ¿èð ç¶ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÃÌÆ ÇêÌÁ¿Õ íÅðåÆ ç¶ çëåð ÇòÖ¶ ÇÂÕ îÆÇà¿× ÕÆåÆ ÇÜà ÇòÚ Ú¿âÆ×ó· 寺 ÁŶ ÃÅð¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÃòñ ÃðÜé Üñ¿èð ÃÌÆ Á˵Ã. Õ¶. ×¹êåÅ, âÅ. Ú¿çð î¯Ôé îËâÆÕñ ùêðâ˺à, ÃÌÆ ðÅÔ¹ñ ×¹êåÅ ÕÇîôéð é×ð Çé×î òÆ ôÅÇîñ ԯ¶Í

Ô¹ÇôÁÅðê¹ð . êÅÃê¯ðà» çÅ ×¹¿îäÅ Áå¶ À¹é·» çÆ ç¹ðòð寺 Á¿åððÅôàðÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ñÂÆ ÇÂÕ ò¾âÅ õåðÅ î¿ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ êð ÇÂÃ ç¶ ìÅòÜÈç Ôð îÔÆé¶ Ô÷Åð» çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ éò¶º Ü» ê¹ðÅä¶ êÅÃê¯ðà ×¹¿î Ô¯ÂÆ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ ê³ÜÅì ÇòÚ òÆ ÇÂÔ ÇÃñÇÃñÅ ñ×ÅåÅð Ú¾ñ ÇðÔÅ þ êð ÇÂà ù ׿íÆðåÅ éÅñ éÔÄ ÇñÁÅ ÜÅ ÇðÔÅÍ ç¯ÁÅì¶ ÇòÚ å» ÇÂÔ ð¹ÞÅé Ç÷ÁÅçÅ ÔÆ ò¶Öä ù Çîñ ÇðÔÅ þÍ ç¯ÁÅì¶ ç¶ Çå¿é Ç÷Çñ·Á» Ô¹ÇôÁÅðê¹ð, Üñ¿èð Áå¶ éò»ôÇÔð ç¶ æÅÇäÁ» 寺 ÇÔÀÈîé Ç¿êÅòðî˺à ñÆ× ÁÅø ê³ÜÅì (þñê) òñ¯º ñ¯Õ ÃÈÚéÅ ÁÇèÕÅð åÇÔå ÇÂÕ¾åð ÕÆåÆ ×ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð ÜéòðÆ B@@I 寺 ëðòðÆ

B@A@ ç¶ çðÇîÁÅé ÃÅ㶠F Ô÷Åð 寺 ò¾è êÅÃê¯ðà ×¹¿î ÜÅä çÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» çðÜ Ô¯ÂÆÁ»Í Üñ¿èð ç¶ æÅÇäÁ» ÇòÚ ñ×í× E Ô÷Åð, Ô¹ÇôÁÅðê¹ð ÇòÚ ÕðÆì ÇÂÕ Ô÷Åð Áå¶ éò»ôÇÔð ç¶ æÅÇäÁ» ÇòÚ E@@ ç¶ ÕðÆì îÅîñ¶ çðÜ ÕÆå¶ ×Â¶Í ÃÅðÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» çÆ âÆ.âÆ.ÁÅð òÆ Õ¾àÆ ×ÂÆ Áå¶ ÇÂÕ òÆ ÁËø.ÁÅÂÆ.ÁÅð ÇÕö æÅä¶ ÇòÚ çðÜ éÔÄÍ ÇÂà Ãì¿èÆ Ü篺 ê¹Çñà ÁÇèÕÅðÆÁ» ù ê¹¾ÇÛÁÅ Ç×ÁÅ å» À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇôÕÅÇÂåÕðåÅ Ôî¶ô» ÇÂà åð·» çÆ ÇôÕÅÇÂå ÇñÖÅÀ¹ºç¶ Ôé

ÇÕ À¹Ã ÇòÚ ÁËø.ÁÅÂÆ.ÁÅð çðÜ Õðé çÆ ×¹¿ÜÅÇÂô éÔÄ Ô¹¿çÆÍ æÅÇäÁ» òñ¯º Çç¾åÅ ÇìúðÅ òÆ ÇÂö ×¾ñ çÆ ×òÅÔÆ íðçÅ þÍ ñ×í× Ã½ ëÆÃçÆ Õ¶Ã» ÇòÚ ÇôÕÅÇÂåÕðåÅ é¶ ÁÅêäÅ êÅÃê¯ðà ì¼Ã Ãà˺â ç¶ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ Çâ¾Ç×ÁÅ ÇñÖòÅÇÂÁÅ, å» ÇÕ éÅ Õ¯ÂÆ ÃìÈå Çîñ¶ Áå¶ éÅ ÔÆ ×òÅÔÍ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ Ô¹ÇôÁÅðê¹ð ðÅÕ¶ô Á×ðòÅñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔÆ ÕÅðé þ ÇÕ ×¹¿î ԯ¶ êÅÃê¯ðà» çÆÁ» âÆ.âÆ.ÁÅð Õ¶òñ À¹ÔÆ æÅÇäÁ» ÇòÚ Õ¾àÆÁ» Çîñä×ÆÁ» ÇÜé·» çÆ ÔçÈç Á¿çð ìà Ãà˺â ÃÇæå ÔéÍ îÅîñ¶ çÆ ÁÃñÆÁå ù ÜÅäÇçÁ» ê¹Çñà òÆ

ìÌÅÔîä ÃíÅ ò¼ñ¯º ìÅçñ çÅ ÒÃðì èðî ðÕôÕÓ ê¹ðÃÕÅð éÅñ ÃéîÅé

î¿âÆ ×¯Çì³ç×ó·. ê³ÜÅì ç¶ î¹¾Ö î¿åðÆ Ã: êÌÕÅô ÇÃ¿Ø ìÅçñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ê³ÜÅì ç¶ ÇÕÃÅé ÁÅêäÆ ëÃñ ÁÅó·åÆÁ» ù ò¶Úä Áå¶ ÚÅÔ¶ ÇÃ¾è¶ å½ð å¶ ÃðÕÅðÆ Â¶Ü¿ÃÆÁ» ù, À¹é·» Óå¶ ÇÕö ÇÕÃî çÆ Õ¯ÂÆ êÅì¿çÆ éÔƺ þÍ ÇÂÔ êÌ×àÅòÅ Ã: ìÅçñ é¶ î¿âÆ ×¯Çì¿ç×ó· ç¶ í×òÅé êðôÈðÅî ÚËðÆà¶ìñ àð¾Ãà î¿Ççð ÇòÚ ÃÌÆ ìÌÅÔîä ÃíÅ ê³ÜÅì ò¾ñ¯º ð¾Ö¶ ׶ ÃéîÅé ÃîÅð¯Ô ç½ðÅé ÕÆåÅÍ ÇÂà î½Õ¶ ÃÌÆ ìÌÔÅîä ÃíÅ ê³ÜÅì ò¾ñ¯º î¹¾Ö î¿åðÆ êÌÕÅô ÇÃ¿Ø ìÅçñ ù Ãðìèðî ðÕôÕ ÁËòÅðâ ç¶ éÅñ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

ê³ÜÅì ÓÚ Çéð¿åð Ò×¹¿îÓ Ô¯ ðÔ¶ é¶ êÅÃê¯ðà

êÅÃê¯ðà ×¹¿îä çÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» ù ׿íÆðåÅ éÅñ éÔÄ ñ˺çÆ Áå¶ âÆ.âÆ.ÁÅð ÇñÖä å¾Õ ÔÆ ÃÆîå ðÇÔ¿çÆ þÍ ê¹Çñà Áé¹ÃÅð êÅÃê¯ðà ×¹¿îä çÅ î¹¾Ö ÕÅðé ñ¯Õ» òñ¯º éò» êÅÃê¯ðà ìäòÅÀ¹äÅ Ô¹¿çÅ þÍ Ü篺 ÇÂÕ êÅÃê¯ðà Óå¶ ÇÕö çÈåÅòÅà òñ¯º òÆ÷Å ð¾ç Õð Çç¾åÅ Ü»çÅ þ å» À¹Ô ÇòÁÕåÆ éò» êÅÃê¯ðà ìäòÅ Õ¶ éò¶º ÇÃÇðú ÇÕö Ô¯ð ç¶ô çÅ òÆ÷Å ÁêñÅÂÆ Õð Çç¿çÅ þÍ ÇÂÕ êÅö ÇÜ¾æ¶ êÅÃê¯ðà çøåð ç¶ ÇÂÕ ÁÇèÕÅðÆ çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ éò» êÅÃê¯ðà ÜÅðÆ Õðé Ã ÔçÅÇÂå» çÆ êÈðÆ êÅñäÅ ÕÆåÆ Ü»çÆ þ, À¹¾æ¶ ê¹Çñà êÅÃê¯ðà ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÜÅä çÆ êÌÇÕÇðÁÅ ÇòÚ ÁÅêäÅ ð¯ñ ìÔ¹å ÃÆîå ÃîÞçÆ þÍ


èîÕ

ê³ÜÅì

15-Sep-2010, Wednesday

Õ»×ðÃ ç¶ Çî¿éÆ ÇÂÜñÅà ñÂÆ Õî¶àÆÁ» 寺 ÕËêàé ù ð¼ÇÖÁÅ çÈð Üñ¿èð. Õ¹ñ ÇÔ¿ç Õ»×ðÃ ç¶ î¯ÔÅñÆ ÇòÖ¶ BG Ãå¿ìð ù Ô¯ ðÔ¶ Çî¿éÆ ÇÂÜñÅà ñÂÆ ×Çáå ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ» AC Õî¶àÆÁ» 寺 ÃÅìÕÅ î¹¾Ö î¿åðÆ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø ù çÈð ð¾Öä Áå¶ ÇÕö ÇÂÕ Õî¶àÆ çÆ òÆ ÕîÅé ÃÅìÕÅ î¹¾Ö î¿åðÆ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø ù éŠýºê¶ ÜÅä é¶ ÇÂÔ ÃÅÇìå Õð Çç¾åÅ þ ÇÕ ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ ÁÅ×ÈÁ» òñ¯º ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÇÂÕܹ¾àåÅ çÅ çÅÁòÅ Õ¶òñ ÇçÖÅòÅ îÅåð ÔÆ þÍ ÇÂà èó¶ì¿çÆ ù ÁÅÀ¹ä òÅñ¶ Ã ÓÚ ê³ÜÅì êÌç¶ô Õ»×ðà êÌèÅé çÆ Ú¯ä éÅñ ܯó Õ¶ ç¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ å¶ Ôð èóÅ ÇÂà ÇÂÜñÅà ù Ãëñ ìäÅ Õ¶ ÔÅÂÆÕîÅé ù Ö¹ô Õðé çÆ Õ¯Çôô ÇòÚ ñ¾×Å Ô¯ÇÂÁÅ þÍ Ç÷Õðï¯× þ ÇÕ ÇÂé·» Õî¶àÆÁ» çÆ ÕîÅé ÃÅìÕÅ î¹¾Ö î¿åðÆ å¶ ÇòèÅé ÃíÅ ÇòÚ Çòð¯èÆ Çèð çÆ ÁÅ×È ÃÌÆîåÆ ðÇÜ¿çð Õ½ð í¾áñ Áå¶ ê³ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ êÌèÅé ÃÌÆ îÇÔ¿çð ÇÃ¿Ø Õ¶. êÆ. Ãî¶å Ô¯ðé» ÁÅ×ÈÁ» ù ýºêÆ ×ÂÆ þ êð ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø ù ÇÂé·» Õî¶àÆÁ» ÓÚ Õ¯ÂÆ òÆ é¹îÅÇ¿ç×Æ éÔƺ Çç¾åÆ ×ÂÆÍ

ôÇÔð» ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ A@C@ Õð¯ó Öðڻ׶ : ìÅçñ

îÅñ¶ðÕ¯àñÅ. î¹¼Ö î¿åðÆ Ã. êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ þ ÇÕ ê¿ÜÅì ç¶ ÃÅð¶ ôÇÔð» 鱧 î¹¼ãñÆÁ» ÃÔ±ñå» ç¶ä å¶ À¹é·» ç¶ Ãðòê¾ÖÆ ÇòÕÅà ñÂÆ A@C@ Õð¯ó ð¹ê¶ çÆ ðÅôÆ ÖðÚ ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ î¹¾Ö î§åðÆ Á¾Ü ÇÂæ¶ ÂÆçMÀ¹ñMÇëåð ç¶ êÇò¾åð ÇçÔÅó¶ î½Õ¶ î¹ÃÇñî íðÅò» 鱧 ÂÆç î¹ìÅðÕ ç¶ä ñÂÆ êèÅð¶ ÃéÍ ÃæÅéÕ ÃðÕÅðÆ ðËÃà ÔÅÀ±Ã ÇòÖ¶ ê¾åðÕÅð» éÅñ ×¾ñìÅå ÕðÇçÁ» Ã: ìÅçñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅÜ çÆ Ôð ôÇÔðÆ ÕÅðê¯ð¶ôé ñÂÆ A@@ Õð¯ó, ¶ ôz¶äÆ é×ð Õ½ºÃñ ñÂÆ A@ Õð¯ó, ìÆ ôz¶äÆ é×ð Õ½ºÃñ ñÂÆ E Õð¯ó Áå¶ ÃÆ ôz¶äÆ é×ð Õ½ºÃñ ñÂÆ C Õð¯ó çÆ ðÅôÆ êÌòÅé ÕÆåÆ ×ÂÆ þÍ À¹é·» îÅñ¶ðÕ¯àñÅ ôÇÔð ñÂÆ A@ Õð¯ó ð¹ê¶ ç¶ä çÅ ÁËñÅé ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÔñÕÅ îÅñ¶ðÕ¯àñÅ ç¶ Çê¿â» ñÂÆ òÆ ò¾Öð¶ å½ð Óå¶ D Õð¯ó Çç¾å¶ ÜÅä×¶Í î½Ãî çÆ ÖðÅìÆ ÕÅðé ÃæÅéÕ ÂÆç×ÅÔ ÇòÖ¶ ÂÆç çÆ éîÅ÷ ç¶ î¹¾Ö ÃîÅð¯Ô ÇòÚ ôÅîñ éÅ Ô¯ä Óå¶ î¹ÃÇñî íÅÂÆÚÅð¶ 寺 Ô¾æ ܯó Õ¶ ÇÖî» î§×ÇçÁ» î¹¾Ö î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô Ôð òð·¶ ÂÆç çÆ éîÅ÷ î½Õ¶ ÔÅ÷ð Ô¯äÅ ÁÅêäŠùíÅ× ÃîÞç¶ Ôé êð Á˺åÕÄ îÅñ¶ðÕ¯àñŠ寺 ç±ð Áîð×ó· ÇòÖ¶ ìäŶ þñÆêËâ ÕÅðé å¶ ìðÃÅå ÕÅðé À¹Ô ÇÂà ùíÅ×Æ ØóÆ Óå¶ ÔÅ÷ð éÔƺ Ô¯ ÃÕ¶Í ÜÅå ÁèÅÇðå îðçî ô¹îÅðÆ ìÅð¶ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ å» ê±ðÆ îÅéòåÅ ç¶ íñ¶ ñÂÆ Ôð ð¯÷ ÁðçÅà Õðç¶ Ô» å¶ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ Ãî¹¾ÚÆ ñ¯ÕÅÂÆ ç¶ íñ¶ å¶ ÇòÕÅà çÅ î¹ç¾ÂÆ þÍ Ã: ìÅçñ ÁËë. ÃÆ.ÁÅÂÆ ò¾ñ¯º ÇÕÃÅé» é±§ ÇþèÆ ÁçÅÇÂ×Æ ç¶ îÅîñ¶ Ãì§èÆ ê¾åðÕÅð» ç¶ ÃòÅñ» 鱧 àÅñ ×Â¶Í À¹é·» À¹ðç± ÷¹ìÅé ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ ê¿ÜÅì À¹ðç± ÁÕËâîÆ çÆ ñ¯ó 鱧 ì¶Ô¾ç îÔ¾åòê±ðé çÃÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ìÆå¶ ÇçéÆ Ú§âÆ×ó· ÇòÖ¶ ÇÂà ÁçÅð¶ éÅñ Ãì§Çèå ÇòçòÅé» éÅñ Ô¯ÂÆ îÆÇà§× ÇòÚ ÔÆ ëËÃñÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ À¹ðç± ÁÕËâîÆ é±§ Ô¯ð òè¶ð¶

Monika's

B E A U T Y

î¹¼Ö î³åðÆ Ã: êÌÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ ê³ÜÅì òÕø ì¯ðâ ç¶ Ú¶ÁðîËé ÇÂ÷ÔÅð ÁÅñî ù ×ñ¶ Çîñ Õ¶ ÂÆç çÆ òèÅÂÆ Çç³ç¶ Ô¯Â¶Í éÅñ Öó·¶ Ã: ùÖç¶ò ÇÃ³Ø ãƺâÃÅ, Ã: ׯÇì³ç ÇÃ³Ø Õ»ÞñÅ å¶ Ô¯ðÍ Ö±ìñðå å¶ ÇòÕÅÃî¹ÖÆ ìäÅÀ¹ä ñÂÆ îÅñ¶ðÕ¯àñÅ ÇòÖ¶ D ¶Õó ÷îÆé ñÂÆ ÜÅò¶Í À¹é·» ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂà ÕÅðÜ ñÂÆ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ç×ð±ð 鱧 ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ À¹Ô îÅñ¶ðÕ¯àñÅ ôÇÔð ç¶ é¶ó¶ ܶ ÃðÕÅðÆ ÷îÆé Ô¯ò¶ å» å¶ Ü¶ éÅ Ô¯ò¶ å» BMC îÆñ ç¶ çÅÇÂð¶ ÇòÚ ÇÕèð¶ òÆ ÷îÆé çÅ êzì§è ÕÆåÅ ÜÅò¶Í

D

TE

EC

EL

XS

SE

NA

EG

PR Y NC

ING

VIS

TEL.: 718-902-9820

ñ°ÇèÁÅäÅ. ÒÁäÖ ñÂÆ ÕÆå¶ Ü»ç¶ Õåñ»Ó ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ ê³ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ò¼ñ¯º Çç¼åÆÁ» ÔçÅÇÂå» ÁèÆé Ô¹ä ê³ÜÅì ÃðÕÅð é¶ Á³åðÜÅåÆ êz¶î ÇòÁÅÔ ÕðòÅÀ°ä òÅñ¶ ܯÇóÁ» ù F Ôøå¶ ñÂÆ ÃðÕÅðÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ç¶ä ç¶ éÅñ éÅñ ÇÂé·» ç¶ ÖÅäMêÆä çÅ êzì§è Õðé çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ þÍ ×zÇÔ ÇòíÅ× ç¶ êzî¹¼Ö ÃÕ¼åð ¶. ÁÅð. åñòÅó ò¼ñ¯º ÜÅðÆ ÕÆå¶ Ô¹Õî» î¹åÅÇìÕ «ÇèÁÅäÅ Ç÷ñ·¶ ÇòÚ Ç÷ñ·Å ÃËÇéÕ íñÅÂÆ ÇòíÅ× çÅ Ø¿àÅ Øð é¶ó¶ ÃÇæå ðËÃà ÔÅÀ±Ã ÇÂà ÃÕÆî ÁèÆé üÇäÁÅ Ç×ÁÅ þÍ Òêz¯àËÕôé Ô¯î Õî Ã˺àðÓ ç¶ é»Á ÁèÆé ñÚÆì¼è ÕÆå¶ ×¶ ÇÂé·» æÅò» ÇòÚ ò¾Ö ò¾Ö ÇòíÅ×» ç¶ ÃðÕÅðÆ ðËÃà ÔÅÀ±Ã, èðîôÅñÅò», ×À±ôÅñÅ íòé, ï±æ Ô¯Ãàñ, Çé¾ÜÆ Ô¯àñ» Áå¶ ÇÂÕ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ù ôÅîñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ò¾ñ¯º ÇÂÕ ÇÂôÇåÔÅð ÜÅðÆ ÕðÕ¶ ÁÅî ÜéåÅ ù ÇÂé·» ùð¼ÇÖÁÅ Õ¶ºçð» ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ òÆ Çç¾åÆ ×ÂÆ þÍ ÇÂà ñÚÆ ÇòÚ ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ åðé åÅðé Ç÷ñ·¶ ÇòÚ Õ¯ÂÆ òÆ ÃðÕÅðÆ ×ËÃà ÔÅÀ±Ã éÅ Ô¯ä ÕÅðé ÁÇÜÔ¶ ܯÇóÁ» ù Çé¼ÜÆ Ô¯àñ» ÇòÚ ÃðÕÅðÆ ÖðÚ¶ Óå¶ áÇÔðÅÀ¹ä çÅ êzì§è ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ

Sex Selected Pregnancy Advising Services

AD

123-19 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL NY 11418

Á¿åðÜÅåÆ ÇòÁÅÔ ÕðòÅÀ¹ä òÅÇñÁ» ù Çîñ¶×Æ ÃðÕÅðÆ îÇÔîÅé ÇéòÅ÷Æ

VATSA SPAS

s A L O N

Specializing In Facials, Threading, Hair Coloring, High Lights, Face Bleaching, Waxing And Much More...

13

S

M TE

SY SY

CHOICE IS NOW AN

OPTION Your Choice can now become a reality with our help and experience

ñóÕÅ ïÅ ñóÕÆ

Do you Want to Have A Do you Want to Have A

We can help you choose the sex of your baby before your PREGNANCY TAKES PLACE

SON? DAUGHTER?

Scientific Methods Non-Invasive Procedures & Techniques

å¹ÔÅâÅ Á×ñÅ ì¼ÚŠâÅ Ô¯ò¶ Ü» Õ¹óÆ ×ðí èÅðä å¯ êÇÔñ» ÇÂÔ å¹ÃÄ üä ÃÕç¶ Ô¯

VATSA SPAS

CALL FOR APPOINTMENT

Sex Selected Pragnancy Advising Services

Jackson Heights, New York

WWW.VATSASPAS.COM Vatsaspas@gmail.com


14

ç¹éÆÁÅ

ÇÂ¼Õ éÜð

À°µåð ê±ðìÆ ÇÖµå¶ ÇòÚ í±ÚÅñ

Çôñ½º×. À°µåð ê±ðì ç¶ Õ°Þ ÇÔµÇÃÁź ÇòÚ ÁµÜ í±ÚÅñ ÁÅÇÂÁÅ ÇÜà çÆ ×åÆ ÇðÕàð êËîÅé¶ Òå¶ E îÅêÆ ×ÂÆ¢ ÇÂæ¶ ÷îÆé Ô¶á Ô°§çÆ ÇÔñÜ°ñ Òå¶ é÷ð ðµÖä òÅñ¶ ÇÂÕ Õ¶ºçð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÁÃÅîFî¶ØÅÇñÁÅ Ö¶åð ÇòÚ Ççé¶ AB.CB òܶ í±ÚÅñ ç¶ ÞàÕ¶ îÇÔñà ÕÆå¶ ×¶¢ ÇÂé·Åº çÅ Õ¶ºçð Çì§ç± ÁÃÅî ÃðÔµç é¶ó¶ î¶ØÅÇñÁÅ ç¶ îËð¯ êÔÅóÆ Ö¶åð ÇòÚ ÃÆ¢ Õµñ· Ççé¶ A@.ED òܶ òÆ ÇÂà ֶåð ÇòÚ í±ÚÅñ ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÜà çÆ ×åÆ D.H îÅêÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ ÇÕö òÆ æź 寺 ÜÅéÆ Üź îÅñÆ é°ÕÃÅé çÆ Ã±ÚéÅ éÔƺ ÁÅÂÆ¢

ÁîðÆÕÅ òµñ¯º êÅÇÕÃåÅé çÆ ÔîÅÇÂå çÅ íð¯ÃÅ

ÇÂÃñÅîÅìÅç. ÁîðÆÕÅ ç¶ À°ê ðÅôàðêåÆ Ü¯Ãø Çìç¶é é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÁÚéÚ¶å ÁŶ Ôó·Åº ÕÅðé Öó·¶ Ô¯Â¶ çÕà éÅñ ÇõÞä ñÂÆ ÁîðÆÕŠǵ毺 çÆ ÃðÕÅð éÅñ Öó·¶×Å¢ ÃzÆ Ü¯Ãø é¶ êzèÅé î§åðÆ ï±Ãë ð÷Å Ç×ñÅéÆ é±§ Õµñ· ë¯é À°å¶ ÇÂÔ íð¯ÃÅ ÇçµåÅ¢ ÃðÕÅð ç¶ ÔÅñÅå éÅñ éÇܵáä ÇòÚ éÅÕÅî ðÇÔä ÕÅðé ë½Ü òµñ¯º ÇÂà çÆ Ç÷§î¶òÅðÆ ÁÅêä¶ Ôµæź ÇòÚ ñËä çÆÁź ÇÕÁÅÃF ÁðÅÂÆÁź ñ×ÅÂÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź Ãé¢ ÇÂÃ ç¶ îµç¶é÷ð ÔÆ ÁîðÆÕÅ é¶ ÇÂÔ ×µñ ÁÅÖÆ ÔË¢ À°ê ðÅôàðêåÆ é¶ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ðÅÔå, î°óF òÃ¶ì¶ Áå¶ î°ó À°ÃÅðÆ ñÂÆ ÇÂà çÅ ÃÅæ ç¶ä çÅ íð¯ÃÅ ÇçòÅÇÂÁÅ¢

åÅÇÜÕ>ÁøöÅé ÃðÔµç Òå¶ ×¯ñÆìÅðÆ: B@ ÁÇåòÅçÆ ÔñÅÕ

ç°ôÅéì¶. ÁëöÅÇéÃåÅé Áå¶ åÅÇÜÕÃåÅé çÆ ÃðÔµç Òå¶ Ô¯ÂÆ ×¯ñÆìÅðÆ ç½ðÅé B@ ÁÇåòÅçÆ Áå¶ ìÅðâð ×Åðâ çÅ ÇÂÕ ÜòÅé îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ¢ ìÅðâð ×Åðâ ç¶ ì°ñÅð¶ Õðéñ Ö°ôé°ç ðÖîÅå°µñÅï¶ò é¶ Öìð ¶ܧÃÆ é±§ çµÇÃÁÅ ÇÕ Áë×Åé ÃðÕÅð Çòð¯èÆ Ü§×ܱ ÃðÔµç é¶ó¶ ñ°Õ¶ ԯ¶ Ãé¢ ×¯ñÆìÅðÆ ñ×ê× BD اචÜÅðÆ ðÔÆ¢ åÅÇÜÕÃåÅé ïòÆÁå ï±éÆÁé à°µàä î×𯺠ÇÂÃñÅîÆ åÅÕåź Áå¶ ðÅôàðêåÆ ÇÂî¯îñÆ ðÖî¯é ç¶ ÃîðæÕź çðÇîÁÅé ÖÅéÅܧ×Æ çÅ ÇôÕÅð ÇðÔÅ ÔË¢ Áë×ÅÇéÃåÅé éÅñ ÇÂà çÆ AC@@ ÇÕñ¯îÆàð ñ§îÆ ÃðÔµç ÔË¢

èîÕ 15-Sep-2010, Wednesday

ÁÅÃàð¶ñÆÁé ÒòðÇÃàÆÁź Çòç¶ôÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁź çÆÁź ëÆÃÅºÓ å¶ Çéðíð

îËñìðé. ï±éÆòðÇÃàÆ ë§âź 鱧 Ô°ñÅðÅ ç¶ä ñÂÆ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ Çòç¶ôÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁź Òå¶ ìÔ°å Çéðíð ÕðçÅ ÔË¢ Çòôò ÒÚ åÆܶ çðܶ çÆÁź ÇòÇçÁÕ Ã§ÃæÅòź ÇòÚ Õ½îźåðÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁź çÅ Áé°êÅå Ãí 寺 òµè ÔË¢ Õ½îźåðÆ ÁÇèÁËé Áé°ÃÅð À°µÚ ÇõÇÖÁŠçÃæÅòź ç¶ ë§âź 鱧 òèÅÀ°ä ñÂÆ Õ½îźåðÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁź çÆ Ç×äåÆ ìÔ°å Çéðíð ÕðçÆ ÔË¢ ÁÅðÇæÕ ÃÇÔï¯× å¶ ÇòÕÅà ç×áé òµñ¯º ÇõÇÖÁÅ ìÅð¶ ìÆåÆ ðÅå ÜÅðÆ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÒÚ B@@H

ÇòÚ ê§Ü ÇòÇçÁÅðæÆÁź ÇêµÛ¶ ÇÂÕ Çòç¶ôÆ ÇòÇçÁÅðæÆ ÃÆ¢ ç×áé ç¶ ÃÅìÕÅ Çòôñ¶ôÕ ì¶é ÜËéÃé ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÒçÆ Â¶ÜÒ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂîÆ×ð¶ôé صàä 寺 ìÅÁç Õ½îźåðÆ ÇòÇçÁÅðæÆ òÆÇ÷Áź ÇòÚ ÁÅÂÆ ÕîÆ ì¶ôµÕ ÇÂà Çðê¯ðà 鱧 êzíÅòå éÔƺ ÕðçÆ êð ÇÂÔ ÇÂà ׵ñ Òå¶ ÁÃð êÅÀ°ºçÆ ÔË ÇÕ ÇÕå¶ ï±éÆòðÇÃàÆ ëÇâ§× òèÅÀ°ä ÇòÚ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ Çòç¶ôÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁź Òå¶ Çéðíð ÕðçÅ ÔË¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ B@@IFA@ ç¶ ÇòµåÆ òð·¶ ÇòÚ AF ëÆÃçÆ òÆÇ÷Áź

ÇòÚ ÕîÆ ÁÅÂÆ ÔË¢ Õ½îźåðÆ ÇòÇçÁÅðæÆ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇòÚ ÇÂÕ ×§íÆð î°µçÅ ÔË¢ ÇêÛñ¶ ÇòµåÆ òð·¶ ç½ðÅé Õ±ÕðÆ Áå¶ Ô¶Áð âðËÇÃ§× òð׶ Õ¯ðà ê±ð¶ Õðé 寺 ìÅÁç ÃæÅÂÆ éÅ×ÇðÕåÅ ñËä òÅÇñÁź Òå¶ ñÅÂÆ êÅì§çÆ, Õ°Þ ÕÅñÜź çÆ îÅéåÅ ðµç Ô¯ä Áå¶ íÅðåÆ ÇòÇçÁÅðæÆ Òå¶ ÔîÇñÁź ÕÅðé òÆÇ÷Áź ÇòÚ ÕîÆ ÁÅÂÆ ÔË¢ Çòç¶ôÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁź ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ Ãí 寺 î¯ÔðÆ ÔË ÇÜµæ¶ ÇÂé·Åº çÆ êzåÆôååÅ AE.E ÔË ÜçÇÕ ìËñÜÆÁî ÇòÚ H.F ëÆÃçÆ

Áå¶ ÕËé¶âÅ ÇòÚ F.E ëÆÃçÆ Çòç¶ôÆ ÇòÇçÁÅðæÆ Ôé¢ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇòÚ åÆܶ çðܶ çÆÁź çÃæÅòź ñÂÆ Áµè 寺 صà êËÃÅ ÜéåÅ çÆ Ü¶ì ÒÚ¯º ÁÅÀ°ºçÅ ÔË ÇÜé·Åº ÇòÚ¯º EE.G ëÆÃçÆ Õ½îźåðÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁź òµñ¯º ëÆÃ ç¶ ð±ê ÇòÚ ÁçÅ ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË¢ Õ½îźåðÆ ÇõÇÖÁÅ î§âÆ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅÂÆ ÁÅðÇæÕåÅ ÇòÚ AH Áðì âÅñð çÅ ï¯×çÅé êÅÀ°ºçÆ ÔË Áå¶ ï±éÆòðÇÃàÆÁź Çòç¶ôÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁź Òå¶ Çéðíð ÕðçÆÁź Ôé¢

Áø×ÅÇéÃåÅé ÒÚ î±ñòÅçÆÁź çÆ Úó·å çÅ Ãí 寺 òµè é°ÕÃÅé íÅðå 鱧

Üé¶òÅ. ÁîðÆÕÅ ç¶ ÃÅìÕÅ Çòç¶ô î§åðÆ ÔËéðÆ ÇÕÇç×ð é¶ ÇÚåÅòéÆ ÇçµåÆ ÔË ÇÕ Ü¶Õð Áø×ÅÇéÃåÅé ÇòµÚ ÒÜÔÅçÆ ÇÂÃñÅîÆÒ ÷¯ð ëó ÜÅºç¶ Ôé åź ÇÂà çÅ Ãí 寺 òµè õåðÅ íÅðå 鱧 Ô¯ò¶×Å¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Áø×ÅÇéÃåÅé ç¶ ×°ÁźãÆ ç¶ôź 鱧 ÇÂÕµñ¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ ïåéź Òå¶ Çéðíð ðÇÔä çÆ ìÜÅÇÂ Ü§× îÅð¶ ÇÂà ç¶ô çÅ íÇòµÖ çòÅðé ñÂÆ î¯ã¶ éÅñ î¯ãŠܯóé ñÂÆ Áµ×¶ ÁÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ðäéÆåÕ ÁÇèÁËé Ãì§èÆ Õ½îźåðÆ Ç§ÃàÆÇÚÀ±à (ÁÅÂÆ.ÁÅÂÆ. ÁËÃ.ÁËÃ.) òµñ¯º ÇÂµæ¶ ÕðòÅÂÆ ×ÂÆ ÇÂÕ ÕÅéëð§Ã ÇòµÚ î°µÖ íÅôé Çç§ÇçÁź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð Áø×ÅÇéÃåÅé ÒÚ î±ñòÅçÆ ÕÅì÷ Ô¯ ÜÅºç¶ Ôé åź ÇÂà ÇÖµå¶ ç¶ ÚÆé, íÅðå, êÅÇÕÃåÅé å¶ Çµ毺 åµÕ ÇÕ ÇÂðÅé ÇÜÔ¶ î°ñÕź Òå¶ îÅóÅ ÁÃð êËäÅ ÔË¢ HG ÃÅñÅ ÇÂà ÁÅ×± é¶ ÇÚåÅòéÆ ÇçµåÆ ÇÕ ÇÂà ÃÇæåÆ çÅ Ãí 寺 òµè é°ÕÃÅé íÅðå 鱧 Ô¯ò¶×Å¢ ÇÕÇç×ð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº é¶ Áø×ÅÇéÃåÅé ÒÚ úìÅîÅ êzôÅÃé çÆ éÆåÆ çÆ ÔîÅÇÂå ÕÆåÆ ÃÆ, êð ÇÂÔ鱧 ÇÕö éÅ ÇÕö ÇÃÁÅÃÆ Ôµñ òµñ å¯ðéÅ ñÅ÷îÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÕµñ¶ ÁîðÆÕÅ çÅ À°µæ¶ Ãð×ðî ðÇÔäÅ ÇÂà îÃñ¶ çÅ ÃæÅÂÆ Ôµñ éÔƺ ÔË¢ ÃæÅÂÆ Ôµñ ñÂÆ î°ñÕź ç¶ Ãî±Ô 鱧 ÇÂյᶠԯ Õ¶ Áø×ÅÇéÃåÅé çÆ êzí±ÃµåÅ ïÕÆéÆ ìäÅÀ°äÆ ê¶×Æ¢

é¶êÅñ çÆ ðÅÜèÅéÆ ÕÅáî»âÈ Çò¼Ö¶ ÕðòŶ ׶ Çîà æðâ ܶºâð>B@A@ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ Ü¶åÈ î¶ØéÅ ñÅîÅ, çÈܶ é¿. å¶ Ö¹ôÆ ðŶ Áå¶ åÆÃðÅ ÃæÅé ÔÅÇÃñ Õðé òÅñÆ ÃîÅòÃÇæÕÅ ñÅîÅ éåÆܶ ÁÅÀ¹ä 寺 ìÅÁçÍ

îé°µÖÆ åÃÕðÆ ð¯Õä ñÂÆ ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð Ãð×ðî

àðźà¯. êéÅÔ×Æðź éÅñ íð¶ ÇÂµÕ Ô¯ð Ãî°§çðÆ ì¶ó¶ ç¶ ÁÅÀ°ä ç¶ ÖçÇôÁź ÕÅðé ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð é¶ ÕÅ鱧éÆ ÇôÕ§ÜÅ ÕµÃäÅ ô°ð± Õð ÇçµåÅ ÔË¢ êzèÅé î§åðÆ ÃàÆëé ÔÅðêð é¶ ÁÅêäÆ ÃðÕÅð 鱧 Õ¯ÂÆ ê°ÖåÅ ÕÅ鱧éÆ îÅêç§â ÇåÁÅð Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔË ÇÜà éÅñ ÁÇÜÔ¶ ×ËðÕÅ鱧éÆ ñźض 鱧 ì§ç ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶¢ ÃðÕÅðÆ ÔñÇÕÁź çÆ Á§çð±éÆ ÇÔñÜ°ñ çնå Çç§çÆ ÔË ÇÕ ÜñçÆ ÔÆ ÕËé¶âÅ ÕÅ鱧éÆ ë¶ðìçñ Õðé ÜÅ ðÔÆ ÔË ÇÜà éÅñ ÁÇÜÔ¶ îé°µÖÆ åÃÕðź Áå¶ À°é·Åº ç¶ ÕÇð§ÇçÁź ñÂÆ ð¯Õ ÖóÆ ÕÆåÆ ÜÅ

ÃÕ¶×Æ¢ ÇÂÔ ÇÔñÜ°ñ Á×Ãå ÇòÚ òËéÕ±òð ç¶ åµà Òå¶ êÔ°§Ú¶ DIB åÇîñ êéÅÔ×Æðź ç¶ îÅîñ¶ î×𯺠ԯÂÆ ÔË¢ ÕËé¶âÅ ç¶ ÜéåÕ Ã°ðµÇÖÁÅ î§åðÆ ÇòµÕ à¯ÁÜ òµñ¯º ÕËìÇéà îÆÇà§× ÒÚ ÁÅ×ÅîÆ Ôëå¶ ÇÂé·Åº îÅêç§âź çÅ Ö°ñÅÃÅ Õðé çÆ Ã§íÅòéÅ ÔË¢ òðäéï¯× ÔË ÇÕ ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð 鱧 íÅðÆ é°ÕåÅÚÆéÆ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅ ÃÆ ÇÕ À°Ã 鱧 ÁÇÜÔ¶ ì¶ÇóÁź ç¶ ÁÅÀ°ä çÆ êÇÔñź 寺 ÇíäÕ ÃÆ êð ìÅòܱç À°é·Åº 鱧 ÕËé¶âÅ çÆ èðåÆ Òå¶ êÔ°§Úä 寺 êÇÔñź ð¯ÇÕÁÅ éÔƺ Ç×ÁÅ¢ ñåðź Áé°ÃÅð ÃðÕÅð

ÁÅÃàð¶ñÆÁé éÅ×ÇðÕ é¶ Õ°ðÅé å¶ ìÅÂÆìñ ÃÅóÆ

îËñìðé. ÇÂµæ¶ ÁµÜ ÇÂÕ ÁÅÃàð¶ñÆÁé éÅ×ÇðÕ é¶ ò˵ìÃÅÂÆà Òï± ÇàÀ±ìÒ À°êð ÇÂÕ òÆâÆú êÅÂÆ ÔË, ÇÜà ÇòµÚ À°Ã òµñ¯º ÁÅêä¶FÁÅê 鱧 êÇòµåð èÅðÇîÕ ×z§æ ÒÕ°ðÅéÒ å¶ ÒìÅÂÆìñÒ ÃÅóç¶ Ô¯Â¶ ÇòÖÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà çÆ ÇòÁÅêÕ êµèð Òå¶ Çé§çÅ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ Õ°ÇÂéñ˺â ï±éÆòðÇÃàÆ ÁÅë àËÕéÅñ¯ÜÆ ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆ ÁñËÕà ÃàÆòðà Û°µàÆ

ñË Õ¶ ÕîðôÆÁñ á¶ÕÅFÁÅèÅðå òÕÆñ òܯº Õ§î Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ï±éÆòðÇÃàÆ òµñ¯º ÇÂà AB Çî§à çÆ òÆâÆú دÖÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ çíÅòéÅ ÔË ÇÕ À°Ã 鱧 ï±éÆòðÇÃàÆ ÇòµÚ¯º Õµã ÇçµåÅ ÜŶ¢ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ çÆ ÇÂÃñÅÇîÕ ÁËïÃƶôé é¶ î°ÃñîÅéź 鱧 ôźå ðÇÔä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË¢ ÕËæ¯ÇñÕ ÚðÚ å¶ Õ°ÇÂéñ˺â ñÅÁ ðÃÅÇÂàÆ é¶ ÇÂà ØàéÅ çÆ ÷¯ðçÅð ÇéÖ¶èÆ ÕÆåÆ ÔË¢

ÁÅêäÆÁź ððµÇÖÁŠ¶ܧÃÆÁź 鱧 òµè ÁÇèÕÅð ç¶ä ñÂÆ ÇòÚÅð Õð ðÔÆ ÔË åź ܯ À°Ô ÁÇÜÔ¶ éÅÜÅÇÂ÷ åÃÕð ì¶ÇóÁź 鱧 Õ½îźåðÆ êÅäÆÁź ÇòÚ ÔÆ ÕÅì± Õð Õ¶ À°é·Åº ç¶ ðÇëÀ±ÜÆ Õ¶Ã ÚñÅ ÃÕä¢ ÁÇÜÔ¶ îÅêç§â ÇÃ§Ø ìéÅî ǧîÆ×z¶ôé î§åðÆÒòÅñ¶ AIHE ç¶ ÁçÅñåÆ Ô°Õîź 鱧 òÆ À°ñ§Øä ç¶ Ãîðµæ Ô¯ ÃÕç¶ Ôé ÇÜé·Åº ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ ÇÜÔóÅ ðÇëÀ±ÜÆ ÇÂµÕ òÅð ÕËé¶âÅ çÆ èðåÆ Òå¶ êÔ°§Ú ÜÅò¶ À°Ã 鱧 òÆ ÚÅðàð ÁÅë ðÅÂÆàÃÒçÆ ÛåðÆ Ô¶á ñ˺ââ ǧîÆ×zźàźÒòÅñÅ òåÆðÅ ÇçµåÅ ÜÅò¶¢

íÅðåÆ ÔòÅÂÆ ÃËéÅ éòź é˵àòðÕ ô°ð± Õðé çÆ ÇåÁÅðÆ ÓÚ

éòƺ ÇçµñÆ. íÅðåÆ ÔòÅÂÆ ÃËéÅ ÁÅêäÆ é˵àòðÕ Õ¶ºçÇðå ܧ×Æ ÃîðµæÅ òèÅÀ°ä ñµ×Æ ÔË¢ ÇÂà òµñ¯º ¶Áðë¯ðà é˵àòðÕ (¶.ÁËë. é˵à) ô°ð± ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË Ü¯ ÃËéŠ鱧 ç°ôîäź çÆÁź èîÕÆÁź êzåÆ òè¶ð¶ ÃÔÆ å¶ å¶÷ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä ç¶ Ãîðµæ ìäŶ×Å¢ ÇÂÔ Çâ÷Æàñ ñÚéÅ ×Çðµâ ê±ðÆ åð·Åº ððµÇÖÁå é˵àòðÕ Ô¯ò¶×Å ÇÜà éÅñ ÃËéÅ Çå§é¶ ÃËéÅòź ÒÚ¯º êÇÔñÆ Ô¯Â¶×Æ¢ ܯ ÁÅêä¶ ç¶ô íð ÇòÚñ¶ ÇàÕÅÇäÁź 鱧 À°µÚ ì˺â êµàÆ é˵àòðÕ Òå¶ Ü¯ó¶×Æ¢

ÕËé¶âÅ çÆ HI ÃÅñÅ ì¶ì¶ î¶Áð ÓÇëð îËçÅé ÇòÚ

àðźà¯. ÕËé¶âÅ çÆ Ãí 寺 òµâÆ À°îð çÆ î¶Áð Ô¶÷ñ îÕÅñÆÁé Áܶ òÆ ê±ðÆ Ãð×ðî ÔË Áå¶ ABòƺ òÅð Á˺åÕÆ ë¶ð Ú¯ä îËçÅé ÇòÚ Çéµåð êÂÆ ÔË¢ HI òÇð·Áź çÆ ì¶ì¶ Ô¶÷ñ é¶ àðź௠ñÅ×ñ¶ îôÔ±ð Áå¶ ÇòôÅñ ôÇÔð ç¶ î¶Áð òܯº ÁµÜ ôÅîÆ ÕÅ×÷ çÅÖñ ÕÆå¶ Ôé¢ ÇÂæ¶ é×ðêÅÇñÕÅ çÆÁź Ú¯äź BE ÁÕå±ìð 鱧 Ô¯äÆÁź Ôé¢ ÇîÃÆÃÅ×Å å¶ ìð˺êàé ÒÚ ìÔ°å ÃÅð¶ ê§ÜÅìÆ òÆ òµÖ òµÖ ÔñÇÕÁź ÒÚ ÇÕÃîå Á÷îÅ ðÔ¶ Ôé¢ Ô¶÷ñ ç¶ ÇÖñÅë òÆ AC Üä¶ Öó·¶ Ôé¢ Ô¶÷ñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁµÜ òÆ ÕÅÇÂîFçÅÇÂî ÔË Áå¶ ê±ðÆ åð·Åº À°åÃ°Õ ÔË¢ ܶ À°Ô ÕÅîïÅì Ô¯ ÜźçÆ ÔË åź Á×ñ¶ ÚÅð ÃÅñ Çëð ôÇÔð çÅ ÕÅðÜíÅð çíÅñ¶×Æ¢ À°Ô Ãí 寺 êÇÔñź AIG@ ÇòÚÒÃàðÆàÃÇòñÒçÆ î¶Áð Ú°äÆ ×ÂÆ ÃÆ Ü¯ ìÅç ÇòÚ ÇîÃÆÃÅ×Å ôÇÔð ÒÚ ðñ Ç×ÁÅ¢ AIGH ÇòÚ À°Ô ÇîÃÆÃÅ×Å çÆ êÇÔñÆ î¶Áð ìäÆ Áå¶ À°ç¯º 寺 ñ×ÅåÅð ÁÅêä¶ ÁÔ°ç¶ Òå¶ ìäÆ ðÔÆ¢


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

15-Sep-2010, Wednesday

îñ¶ÇôÁÅÂÆ ê°ñÆà 鱧 íÅðåÆ çÅ Õåñ Ô¯ä çÅ ôµÕ

Õ°ÁÅñÅñ§ê°ð. îñ¶ôÆÁÅ çÆ ê°ñÆà ÜÅºÚ Õð ðÔÆ ÔË ÇÕ îÇÔñÅ ÃéÁåÕÅð Áå¶ Çå§é Ô¯ðź ç¶ Õåñ ÇòÚ ÕÇæå å½ð Òå¶ ôÅîñ ç¯ íðÅòź çÅ ÇÂµæ¶ Ô¯ÂÆ íÅðåÆ éÅ×ÇðÕ çÆ ÔµÇåÁÅ ÇòÚ Ôµæ ÔË Üź éÔƺ¢ ê°ñÆà î°åÅìÕ ×°§î ԯ¶ íÅðåÆ é¶ ç¯ òÕÆñ íðÅòź éÅñ Çîñ Õ¶ ðËÃà¯ð˺à Ö¯Çñ·ÁÅ ÃÆ¢ ÇÂÔ ç¯ò¶º îÇÔñÅ ÃéÁåÕÅð ïÇÃñÅòåÆ ñÅÇòÁÅ ç¶ Õåñ ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ î°µÖ î°ñ÷î Ôé¢ Ã¯ÇÃñÅòåÆ (DG) C@ Á×Ãå 寺 ×°§î ÃÆ¢ ð§çðåÅ À°åêÅç ìäÅÀ°ä òÅñÆ Õ§êéÆ çÆ îÅñÕä ç¶ Õåñ çÅ ÕÅðé BH Á×Ãå 鱧 À°Ã òµñ¯º ÜÅÇÂçÅç Ãì§èÆ ÃîÞ½åÅ Õðé ÇòÚ éÅÕÅî ðÇÔäÅ ÃîÇÞÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ òÕÆñ íðÅ ÇÂà Ãì§èÆ ÇðÕÅðâ ÇòÚ ñ¶

ê°ñÆà ÕðîÆ é¶ CG ÜÅéź ìÚÅÂÆÁź

ê¶ÂÆÇÚ§×: ÚÆé ç¶ ÇÂÕ ê°ñÆà òÅñ¶ ñÆôÆÔ±ÂÆ é¶ ÁÅêäÆ Ú½ÕÃÆ ÃçÕÅ ìµÃ ÒÚ ÃòÅð CG ïÅåðÆÁź çÆ À°ç¯º ÜÅé ìÚÅ ñÂÆ Ü篺 òÅÔé çÅ ÚÅñÕ ÁÚÅéÕ ì¶Ô¯ô Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ÷¶ÇÜÁÅº× Ã±ì¶ ç¶ åÅÇÂôé Ö¶åð ÒÚ A@@ ÇÕñ¯îÆàð çÆ ðëåÅð Òå¶ ÜÅ ðÔÆ ìµÃ ç¶ ïÅåðÆÁź 鱧 òÆ êåÅ Úµñ Ç×ÁÅ ÇÕ âðÅÂÆòð ì¶Ô¯ô Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ âðÅÂÆòð ÇêµÛ¶ ìËᶠñÆ é¶ ë¶ðÆ Ãà¶ÁÇð§× çíÅñ Õ¶ ÇÂà 鱧 ÇÂÕ Ô¯ð å¶÷ ðëåÅð òÅÔé ÒÚ òÜ䯺 ìÚÅ ÇñÁÅ¢

׶ Áµá ÇòÁÕåÆÁź ÇòÚ ôÅîñ Ôé¢ ÃÆ.ÁÅÂÆ.âÆ. ç¶ âÅÇÂðËÕàð ìÕðÆ Ç÷éÆé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Øµà¯?صà ÚÅð î°ñ÷îź é¶ Õåñ Õðé çÆ ×µñ Õì±ñÆ ÔË¢ À°é·Åº Ö°ñÅÃÅ ÕÆåÅ ÇÕ òÕÆñ íðÅ ÇÂà 寺 êÇÔñź òÆ ÕÂÆ ÁÇÜÔ¶ ×°§îô°ç×Æ ç¶ îÅîÇñÁź ÇòÚ ôÅîñ Ãé¢ ê°ñÆà ÚÅð ÇòÁÕåÆÁź ç¶ ×°§î Ô¯ä ÇòÚ À°é·Åº çÆ ôî±ñÆÁå ìÅð¶ ÜÅºÚ Õð ðÔÆ ÔË¢ ìÕðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÚÅðź ÇòÚ ÇÂÕ íÅðåÆ éÅ×ÇðÕ ÃÆ Ü¯ ÕÂÆ îÔÆé¶ êÇÔñź ×°§î Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ïÇÃñÅòåÆ Áå¶ À°Ã ç¶ òÕÆñ ÁÇÔîç ÕÅÇîñ Áìç°ñ ÕðÆî (CB), ì˺Õð é±ðÇÔôî î°Ô§îç (CH) Áå¶ âðÅÂÆòð Õîð±çÆé ôéñçÆé (DD) 鱧 ÕÇæå å½ð À°µå¶ Õåñ Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢

ÚÆé ÇòÚ Ã°êðìµ× êËçÅ Ô¯ä çÆ Ú¶åÅòéÆ

ê¶ÇÂÇÚ§×. ÚÆé ÇòÚ ÇÜà ã§× éÅñ Á˺àÆìÅÇÂúÇàÕà çÆ Á§é·¶òÅÔ òð寺 ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË, À°Ã ç¶ îµç¶é÷ð ç¶ô ÇòÚ Ã°êðìµ× çÅ ÖåðÅ Öó·Å Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÚÆé ç¶ À°µØ¶ âÅÕàðÆ îÅÔð Çôúº× ééôÅé é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ç¶ô ç¶ âÅÕàð îÅî±ñÆ ì°ÖÅð, ÷°ÕÅî Áå¶ ×ñ¶ çÆ ÖðÅìÆ ñÂÆ Á˺àÆìÅÇÂúÇàÕà çÆÁź ׯñÆÁź ð°µ× íð Õ¶ ç¶ Çç§ç¶ Ôé¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Ö¶åÆ Ö¶åð ÇòÚ Á˺àÆìÅÇÂúÇàÕ çÆ ì¶ÔåÅôÅ òð寺 ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ À°é·Åº î°åÅìÕ ÚÆé ç¶ ñ¯Õ ÁîðÆÕÅ ç¶ î°ÕÅìñ¶ B@ ëÆÃçÆ òµè ×Ëð? ÷ð±ðÆ Á˺àÆìÅÇÂúÇàÕà ÖÅ ðÔ¶ Ôé¢ Ü¶Õð ç¶ô ÇòÚ ÇÂÔ çòÅÂÆÁź Ç夆 ÔÆ òðåÆÁź ÜźçÆÁź ðÔÆÁź åź ÃðÆð À°êð Á˺àÆìÅÇÂúÇàÕ çÅ ÁÃð Öåî Ô¯ ÜÅò¶×Å¢

15

Authorised Dealer

Jamaica Ave, 102-21 Â∂∂ Âπ‘≈‚≈ ¡≈͉≈ √‡Ø

New

$ UNLIMITED TALK + TEXT NO HIDDEN FEE. Pay As You Go plans also available

PER MONTH

SIMPLE MOBILE

Taxi Management MEDALLIONS WANTED WE WILL BEAT ANY PRICE - GUARANTEED!

We Manage our own MEDALLIONS. We Will Manage your MEDALLION Like our own. We Manage our Own Vehicles Over 25 Year Experience in the New York City Taxi Industry We Manage our own State of the art taxi Garage to Provide Daily Mantinance to All our Vehicles Fully staffed repair any Body shop available at all times for our Vehicles Your Check will be delivered to you on the first of every month

NAME YOUR PRICE + $1400 BONUS (WE PAY ALL EXPENSES)

DRIVERS WANTED

MINI - FLEET OWNERS :

WE WANT TO BUY YOUR MEDALLIONS! PLEASE CALL US WE OFFER TOP DOLLAR!

WE ALSO DO DOVS

ALL SHIFTS AVAILABEL - FULL TIME/PART TIME OWN YOUR OWN MEDALLIONBUY OR LEASE YOUR CAR FROM US

37-28 30TH STREET, LONG ISLAND CITY,NY 11101

LICENSED AND BONDED BY NEW YORK CITY TLC NO.314


16 ù

èîÕ

ê³ÜÅìÆ î¶ñÅ Çòô¶ô

15-Sep-2010, Wednesday

ÁÇîµà ïÅç» Ûµâ Ç×ÁÅ ê³ÜÅìÆ î¶ñÅ B@A@

ê𠶿àðà¶éî˺à òµñ¯º Ãî¯ÕÆ êÅðÕ, ÇðÚî¿â ÇÔñ ÇéÀÈïÅðÕ ÇòÖ¶ ê³ÜÅìÆ î¶ñÅ B@A@ Ççé ÁËåòÅð ù ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà î¶ñ¶ ÇòÚ ÇðÚî¿â ÇÂñÅÕ¶ 寺 ÇÂñÅòÅ çÈð ç¶ ÇÂñÅÇÕÁ» Ó寺 òÆ ê³ÜÅìÆ ÃµÇíÁÅÚÅð éÅñ ÇêÁÅð Õðé òÅñ¶ çðôÕ êÔ¹¿Ú¶ ÃéÍ êÈðÅ êÅðÕ çðôÕÅ çÆ ÔÅÜðÆ éÅñ íÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ î½Ãî ÖðÅì Ô¯ä çÆ íÇòµÖòÅäÆ ç¶ ìÅòÜÈç ê³ÜÅìÆÁ» çÆ Ç×äåÆ Áå¶ À¹åôÅÔ ÇÕö ×µñ¯º صà éÔÄ ÃÆÍ

ìÅÁç ç¹êÇÔð ê̯×ðÅî çÆ ô¹ðÈÁÅå êÌÇõè ×ÅÇÂÕ ÃðìÜÆå ÚÆîÅ é¶ ÕÆåÆÍ éµÚç¶ ×Åªç¶ ÞÈîç¶ ÕñÅÕÅð» é¶ çðôÕ» Áå¶ Ãð¯ÇåÁ» ù ÇÜò¶º ÕÆñ ÇçµåÅ Ô¯ò¶Í ÕñÅÕÅð» é¶ Ãî» ì¿é Õ¶ ðµÖ ÇçµåÅÍ Ã¹éÆåÅ íµàÆ çÆ ÁòÅ÷ å¶ ×ÅÇÂÕÆ é¶ îÔ½ñ ù ð¿×Æé ìäÅ ÇçµåÅÍ ÇÜò¶º ÇÜò¶º ê̯×ðÅî ÁÅêäÅ ð¿× ëó ÇðÔÅ ÃÆ î½Ãî òÆ ÁÅêäÅ ð¿× ÇçÖÅÀ¹ä ñµ× ÇêÁÅÍ á¿âÆ ÇîµáÆ ÔòÅ Ô¹ä ÕäÆÁ» ÓÚ ìçñä ñµ× êÂÆÍ çðôÕ» é¶ ÇÂà ù

ðµì çÆ Ö¹ôÆ çÅ ÇÂ÷ÔÅð î¿é Õ¶ ÕìÈñ ÕÆåÅ Áå¶ ÁÅêäÆ æ» å¶ ìËá Õ¶ ×Æå ÿ×Æå çÅ ÁÅé¿ç îÅäç¶ ðÔ¶Í ìÈ¿çÅ ì»çÆ å¶÷ Ô¯ä ñµ×Æ êð çðôÕ å¶ ×ÅÇÂÕ ÁÅêäÆ îÃåÆ ÓÚ ÕÅÇÂî ðÔ¶Í êÇÔñ» 寺 ÔÆ Ç¿å÷Åî ÕðÕ¶ ÁŶ çðôÕ» Ü篺 ÛµåðÆÁ» Ö¯ñÆÁ» å» ÇÂÔ é÷ÅðÅ ç¶ÖÇçÁ» ÔÆ ìäçÅ ÃÆ ÇÕ ÇÕò¶º ê³ÜÅìÆ ÁÅêä¶ ÃµÇíÁÅÚÅð éÅñ ÁÅêäÆ Ã¿ÃÇ´åÆ éÅñ Áå¶ ÁÅêä¶ Ã¿×Æå éÅñ ܹó¶ ԯ¶ Ôé å¶ ÇÕò¶º À¹Ã ù ÇêÁÅð Õðç¶

ÔéÍ çðôÕ» ç¶ ÇÂà ÃÅæ é¶ ÕñÅÕÅð» çÅ Ô½ÃñÅ ÔÆ éÔÄ òèÅÇÂÁÅ Ãׯº êðî¯àð» å¶ Ã꯺Ãð» ù òÆ ÇçµÖÅ ÇçµåÅ ÇÕ Ü¶ À¹Ô ê³ÜÅìÆ ñÂÆ Õ¹µÞ Ú¿×Å Õðé çÆ ð¹ÚÆ ðµÖç¶ Ôé å» À¹Ô òÆ å¹ÔÅⶠéÅñ ÔéÍ Ãð¯ÇåÁ» é¶ îÄÔ ù î½Ãî çÆ õðÅìÆ òܯº éÔÄ Ç×ÇäÁÅ Ãׯº ðµì çÆ õ¹ôÆ çÅ ÇÂÜÔÅð î¿é Õ¶ êÈð¶ ê̯×ðÅî çÅ ÁÅé¿ç îÅÇäÁÅÍ ÇÂö ñÂÆ å» ÇÂà î¶ñ¶ ù ÛµåðÆÁÅ¿ òÅñÅ î¶ñÅ òÆ ÕÇÔä ñµ× ê¶ ÔéÍ ÇÂÔ

î¶ñÅ ÕñÅÕÅð» ç¶ ëé òܯº å» ÜÅÇäÅ ÜÅò¶×Å êð Ãð¯ÇåÁ» ç¶ ÃÅæ Áå¶ À¹åôÅÔ òµÜ¯º ÇÂÔ î¶ñÅ Ôî¶ôÅ ïÅç ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ê̯×ðÅî ç¶ Á¿å ÇòÚ Ã꽺Ãðà ù ÇÖæÅì» éÅñ éòÅÇÜÁÅ Ç×ÁÅÍ îÆâÆÁÅ òµñ¯º ì¹ñŶ ׶ é¹îÅÇ¿ÇçÁ» ù òÆ àð½ëÆ Áå¶ ôÆñâ» ÇçµåÆÁ» ×ÂÆÁ»Í èîÕ ê³ÜÅì çÆ ç¶ ÚÆë ÁËâÆàð ÃÌÆ ìñÜÆå ÇÃ¿Ø ÜÆ ù ÇÂà î½Õ¶ ÖÅà îÇÔîÅééòÅÜÆ Áå¶ îÅé éÅñ éòÅÇÜÁÅ Ç×ÁÅÍ Photo : BJ Studio


èîÕ

êÌç¶Ã» ÇòÚ ê³ÜÅìÆ

15-Sep-2010, Wednesday

ÇÃ¾Ö Ãî¾ÇÃÁÅò» ç¶ Ô¾ñ ñÂÆ Ôð çíò ïåé Ô¯ò¶×Å,ôÆñÅ ÃÅÂÆîé

ÇôÕÅׯ. Çþֻ ç¶ ÕÕÅð» Áå¶ ÇÃ¾Ö êÇÔÚÅä Ãì§èÆ ÁÅ ðÔÆÁ» Ãî¾ÇÃÁÅò» ç¶ ÃæÅÂÆ Ô¾ñ ñÂÆ Ôð çíò ïåé ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂé·» ôìç» çÅ êz×àÅòÅ ÇÂñÆéŶ Ãà¶à ÇòÚ ñËëàÆé˺à ×òðéð çÆ Ú¯ä ñó ðÔÆ âËî¯Õð¶ÇàÕ êÅðàÆ çÆ À¹îÆçòÅð îËâî ôÆñÅ ÃÅÂÆîé é¶ ÕÆåÅÍ ÇÂÕ ÃîÅ×î ç½ðÅé çå ÎÇÂñÆéŶ Ãà¶à ñÂÆ ñËëàÆé˺à ×òðéð çÆ çñÜÆå ÇÃ§Ø ÇôÕÅׯ Ú¯ä ñó ðÔÆ À¹îÆçòÅð îËâî ôÆñÅ ÃÅÂÆîé, òÅÇñÁ» éÅñ ×¾ñìÅå çå çñÜÆå ÇÃ§Ø ÇôÕÅׯ òÅÇñÁ» éÅñÍ

ÕðÇçÁ» îËâî ÃÅÂÆîé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃ¾Ö êz§êðÅò» é¶ ÁîðÆÕÆ Ã¾ÇíÁÅÚÅð ù Ô¯ð ÁîÆð ÕÆåÅ þÍ ÇÃ¾Ö ÃîÅÜ é¶ ÁîðÆÕÅ çÆ åð¾ÕÆ ÇòÚ Çòô¶ô ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅ ÔËÍ Ã§å ÇôÕÅׯ òÅÇñÁ» ù ÇòôòÅà ÇçòŪÇçÁ» À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô Çþֻ ù ÁÅ ðÔÆÁ» çðê¶ô î¹ôÇÕñ» Ãì§èÆ ì¶Ô¾ç ìÅðÆÕÆ éÅñ ÁÇèÁËé Õð ðÔ¶ Ôé å¶ ÇÃ¾Ö èðî çÅ ê±ðÅ ÃÇåÕÅð Õðç¶ ÔéÍ

17

ÁËî. êÆ. ç¹Ã»Þ ç¶ ÇìÁÅé Óå¶ ÕËé¶âÅ ÓÚ Çå¾ÖÅ êÌåÆÕðî

ÃðÆ. ÇìzÇàô Õ¯¦ìÆÁÅ çÆ ÇéÀ± âËî¯Õð¶ÇàÕ êÅðàÆ ò¾ñ¯º ÒêÇÔñ¶ íÅðåÆ êz Æ îÆÁðÓ ìäŶ ׶ å¶ êÅðàÆ é¶åÅ òܯº ñìÅÂÆ Ú¯ä» ÓÚ ÔÅðé î×ð¯º, ÁËé.âÆ. êÆ. Û¾â Õ¶, Çñìðñ êÅðàÆ ÓÚ ôÅÇîñ Ô¯ä òÅñ¶ ÁËî.êÆ. À¹µÜñ ç¹Ã»Þ ò¾ñ¯º, ê¿ÜÅì ç¶ ç½ð¶ î½Õ¶ ÖÅÇñÃåÅé ç¶ î¹ ¾ ç ¶ Óå¶ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇìÁÅéìÅ÷Æ çÅ Çå¾ Ö Å êzåÆÕðî Ô¯ÇÂÁÅ þÍ Çñìðñ êÅðàÆ ç¶ ÔÆ ÇéÀ±àé éÅðæ âËñàŠ寺 ÁËî. êÆ. ùÖÇî§çð

ÇÃ§Ø (ù¾Ö) èÅñÆòÅñ é¶ ÷¯ðçÅð ôìç» ÓÚ ÇÕÔÅ þ ÇÕ ÕËé¶âÅ ÓÚ ÇÃ¾Ö ò¾ÖòÅç ç¶ ëËñä çÅ çÅÁòÅ Ö¯ÖñÅ Áå¶ ì¶ì¹ÇéÁÅç þ, ÜçÇÕ ÕËé¶âÅ çÆ ÇÃ¾Ö é½ÜòÅé êÆó·Æ å» ÇÂà ò¶ñ¶ Õ½î çŠùéÇÔðÆ íÇò¾Ö ÇÃðÜé ò¾ñ Ãð×ðî þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÒÇÃ¾Ö ï±æÓ ÇÂà ò¶ñ¶ òêÅðSÕÅð¯ìÅð, ÇÃÁÅÃå å¶ îÆâƶ ÁÅÇç Ôð Ö¶åð ÓÚ ò¾âÆÁ» î¾ñ» îÅð Õ¶ éÅ ÇÃðø Çþֻ ñÂÆ ÔÆ, Ãׯº Ãî±Ô ê¿ÜÅìÆÁ» å¶ íÅðåÆÁ»

ñÂÆ òÆ Çòôò ê¾èð Óå¶ ÇìÔåðÆé ç§íÅòéÅò» ù Üéî ç¶ ðÔÆ þ Áå¶ þåÆ ç¶ í±ÚÅñ êÆóå» ñÂÆ ÇîñÆÁé âÅñð ÇÂվᶠÕðé, ì¶ÃÔÅÇðÁ» ñÂÆ ¦×ð ñÅÀ¹ä Áå¶ ÕËé¶âÅ ÓÚ Ãí 寺 ò¾è ï±Çéà Ö±éçÅé Õðé ç¶ îÔÅé ÕÅðÜ Õð ðÔÆ þÍ ÇÂà ç½ðÅé ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁé ÇðòÆÀ± ç¶ ÃzÆ í¹Çê¿çð î¾ñ·Æ é¶ ÁËî.êÆ. ç¹Ã»Þ ç¶ ÇìÁÅé ù ÇÜæ¶ íÅÂÆÚÅð¶ Á§çð òÖð¶ò» êÅÀ¹ä òÅñÅ ÕðÅð Çç¾åÅÍ

ÇÂ¼Õ ÞÅå

×ð¶òÅñ ìä¶ ×°ðç°ÁÅðÅ Õð¶×Æìðé ç¶ êzèÅé

îËñìðé. ǵ毺 ç¶ ×°ðç°ÁÅðÅ Õð¶×Æìðé ç¶ êzì§è 鱧 ñË Õ¶ À°µíðÆ èó¶ì§çÆ î×𯺠ÁµÜ ò¯àź ê°ÁÅÂÆÁź ×ÂÆÁź¢ ÇêÛñ¶ ñ×ê× AH ÃÅñź 寺 ÚµñÆ ÁÅ ðÔÆ ÃðìçîåÆ ÁÅÖð í§× Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ ñ×ê× AA@@ î˺ìðź ÇòÚ¯º GFE é¶ ò¯à êÅÂÆ¢ ÃzÆ êðîÜÆå ÇÃ§Ø ×ð¶òÅñ 鱧 êzèÅé ç¶ ÁÔ°ç¶ ñÂÆ CIF Áå¶ À°é·Åº ç¶ î°ÕÅìñ¶ ÇòÚ ÃzÆ Áé§çìÆð ÇÃ§Ø é±§ CFI ò¯àź ÇîñÆÁź¢ ×ð¶òÅñ èó¶ ç¶ ìÅÕÆ À°îÆçòÅð òÆ òµâ¶ ëðÕ éÅñ Çܵåä ÇòÚ ÕÅîïÅì ðÔ¶¢ Ãí 寺 òµè ò¯àź Üéðñ ÃÕµåð 򡊦 ׶ ×°ðçÆê ÇÃ§Ø îáÅó± 鱧 ÇîñÆÁź¢ À°é·Åº é¶ Ã°ÖçÆê ÇÃ§Ø Ççúñ 鱧 ÔðÅÇÂÁÅ¢ ÃzÆ ÃåéÅî ÇÃ§Ø êÅìñŠ鱧 îÆå êzèÅé Ú°ÇäÁÅ Ç×ÁÅ¢ Ú¯äź ç¶ îµç¶é÷ð ððµÇÖÁÅ êzì§èź ñÂÆ ÇòÕà¯ðÆÁÅ ê°ñÆà çÆÁź öòÅòź ñÂÆÁź ×ÂÆÁź¢ Ú¯ä ÕÅðÜ ê±ðÆ ôźåÆ éÅñ é¶êð¶ ÚÇó·ÁÅ¢ ×°ðç°ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ î°µãñ¶ êzì§èÕź ÇòÚ¯º ÜÅä¶ ÜÅºç¶ ÃzÆ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø ô¶ðÇ×µñ é¶ Òê§ÜÅìÆ ÇàzÇìÀ±éÒ éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº çÆ ÃðìçîåÆ éÅñ Ú¯ä ÕðòÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô ÕÅîïÅì éÅ Ô¯ ÃÕÆ¢ ÃÅìÕÅ Üéðñ ÃÕµåð ×°ðìÖô ÇÃ§Ø ìËºÃ é¶ ò¯àðź çÅ è§éòÅç ÕÆåÅ¢

×¹ðç¹ÁÅðÅ ×¹ðܯå êÌÕÅô ÃÅÇÔì ÇôÕÅׯ ÇòÖ¶ êÇÔñÅ êÌÕÅô ê¹ðì îéÅÇÂÁÅ

ÇôÕÅׯ. ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÅ êÇÔñÅ êÌÕÅô ê¹ðì ì¶Ô¼ç ôðèÅ Áå¶ ÇêÁÅð ÃÇÔå ÿ×å» é¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ×¹ðܯÇå êÌÕÅô ÃÅÇÔì ÇôÕÅׯ ÇòÖ¶ îéÅÇÂÁÅÍ Á³ÇîÌå ò¶ñ¶ 寺 êÌÅð¿í ԯ¶ ÃÌÆ Ã¹ÖîéÆ ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ êÅá çÆ ÃîÅêåÆ À°êð¿å ×¹ðÈ Øð ç¶ ÕÆðåéÆ Üæ¶ Áå¶ Û¯à¶ ì¼ÎÇÚÁ» é¶ ðÃÇí¿é¶ ÕÆðåé ðÅÔÄ Ã¿×å» ù ÇéÔÅñ ÕÆåÅÍ À°êð¿å ÿå çñÜÆå ÇÃ³Ø ÇôÕÅׯ òÅÇñÁ» é¶ ×¹ð ÇÂÇåÔÅà ðÅÔÄ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×¿Ìæ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ Ã¿êÅçéÅ Áå¶ ×¹ðìÅäÆ çÆ îÔÅéåÅ çÅ Ç÷Õð ÇòÇ×ÁÅéÕ ã¿× éÅñ ÿ×å» éÅñ ûÞÅ ÕÆåÅÍ ÇòÁÅÇÖÁÅ ç½ðÅé ÿå ÇôÕÅׯ òÅÇñÁ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÌÆ ×¹ðÈ ÁðÜé ç¶ò ÜÆ ò¼ñ¯º ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ ìÆó çÆ Ã¿êÈðéåÅ ÇÂÕ ÇÂÇåÔÅÃÕ Áå¶ ÁÇèÁÅåÇîÕ ØàéÅ ÃÆ, ÇÜà çÅ ÇÔ³ç¹ÃåÅé ç¶ ÃîÅÜ Óå¶ ×ÇÔðÅ êÌíÅò ÇêÁÅÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ì¿æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÆ ÇòÚÅðèÅðÅ é¶ êÈð¶ Çòôò ù ÇÂÕ ñóÆ ÇòÚ ê̯ä çÅ Õ¿î ÕÆåÅ ÔËÍ Ã: ÔÆðÅ ÇÃ³Ø Áå¶ êÇðòÅð ò¼ñ¯º ×¹ðÈ Õ¶ ¦×ð ðÅÔÄ Ã¿×å» çÆ Ã¶òÅ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ

å¹ÔÅù Ô¶á ÇñÖÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô»

Ç¿îÆ×̶ôé ÿì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º : ÇðëÆÀÈÜÆ Ãà¶Á, ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã, ÇÃàÆ÷éÇôê, Çâê¯ðà¶ôé, Ç¿êñÅÂÆî˺à ÿì¿èÆ Ãê»ÃðÇôê, ÇìÜé¶Ã òÆ÷Å, ÁËâÅêôé ÁÅÇç ÇìÜéà Áå¶ Øð» çÆÁ» âÆñ» çÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ åñÅÕ Ã¿ì¿èÆ ÃÅð¶ îÃñ¶, ÁËÕÃÆâ˺à Áå¶ Ã¼à» ç¶ Õ¶Ã òÆ ñó¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ :

ATTORNEY AT LAW

ë¯é : (GAH) ECC-HDDD, ëËÕà : (GAH) ECC-HDF@ 37-18, 73th Street, Suite # 401, Jackson Heights (Near Sabzi Mandi), New York 11372


18

èîÕ

Öìð» ÷ðÅ Ôµà Õ¶

15-Sep-2010, Wednesday

Õ¹µåÅ ×µâÆ çµÖäÆ íÅðå ç¶ ôÇÔð Ú¶é¿ÂÆ ÇòÖ¶ ÇÂÕ Õ¹µåÅ ×µâÆ Óå¶ ç¹µæ ò¶Ú ÇðÔÅ ÇÂÕ ÇòÁÕåÆÍ ç¹µè çÆ ã¯ÁÅ ã¹ÁÅÂÆ ñÂÆ À¹Ãé¶ ÁÅêä¶ êÅñåÈ Õ¹µå¶ ù ×µâÆ éÅñ ܯó ÇñÁÅ þÍ ( ÇÂéÃËà ) Õ¹µåÅ ×µâÆ ÚñÅ ðÔÆ ç¹µèòÅñ¶ çÆ ìµÚÆÍ

ÇÂÕ Ø¿àÅ ì¿ç ðÔÆ èóÕä, Çëð ÇÜ¿çÅ Ô¯ Ç×ÁÅ

Õ¯ñ¯ð¶â¯ (ÁîðÆÕÅ). á¿â¶ êÅäÆ ÓÚ Çâµ×ä ÕÅðä ÕðÆì ÇÂÕ Ø¿à¶ åµÕ Ççñ çÆ èóÕä ì¿ç ðÇÔä 寺 ìÅÁç òÆ BA îÔÆé¶ çŠׯð¶ ÁÅÇàÃé ÚîåÕÅðÆ ðÈê éÅñ ÜÆ À¹µÇáÁÅÍ À¹Ô ÇÿÚÅÂÆ ñÂÆ ìä¶ êÅäÆ ç¶ Öµâ¶ ÓÚ Çâµ× Ç×ÁÅ ÃÆ å¶ À¹µæ¶ BE Çîéà åµÕ â¹µÇìÁÅ ÇðÔÅÍ À¹Ãù ìÅÔð Õµãä 寺 ìÅÁç À¹ÃçÅ Ççñ ÕÅëÆ ç¶ð åµÕ éÅ èó·ÇÕÁÅÍ ÇÕªÇÕ Áܶ åµÕ À¹ÃçÅ ì̶é âËâ éÔÄ ÃÆ

ÜéîÇçé Óå¶ îÛ¶ð¶ é¶ ëóÆ îé¹µÖÆ ç¿çÅ òÅñÆ îµÛñÆ

Õñ¯òð. ÁîðÆÕÆ îÛ¶ð¶ é¶ ÁÅêä¶ D@ò¶º Üéî Ççé î½Õ¶ îé¹µÖÆ ç¿ç» òÅñÆ ÇÂÕ îµÛÆ

ëóÆ þÍ ÇÂÔ À¹Ã ñÂÆ ÇÂÕ å¯Ôë¶ ç¶ ðÈê ÓÚ ÁÅÂÆ þÍ Õ¹ñ¯òð ôÇÔð ç¶ ðÇÔä òÅñ¶ ëðËºÕ é¶ òŶñÅÂÆ ÞÆñ ÓÚ¯º ãÅÂÆ ÇÕñ¯ òÜé Áå¶ B@ ÇÂ¿Ú çÆ ÇÂÕ êÅñåÈ îµÛÆ ëóÆ þÍ ëðËºÕ é¶ ÇÕÔÅ, ÇÂà ÞÆñ ÓÚ¯ ¿Ô¹ä åµÕ ëóÆÁ» ×ÂÆ îµÛÆÁ» ÓÚ¯ ¿ÇÂÔ Ãµí 寺 Áé¯ÖÆ þÍ ÇÂÔ Ãµí 寺 òµâÆ òÆ þÍ ÇÂÃç¶ ç¿ç ÇìñÕ¹ñ îé¹µÖ» òð׶ ÔéÍ ÇòÇ×ÁÅéÆ ÇÂÃç¶ ÇçîÅ× çÅ éîÈéÅ ñËÕ¶ êåÅ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ôé ÇÕ ÁÅÇÖðÆ ÇÂÔ ÇÂà åð·» ÇÕª þÍ

Ô¯ÇÂÁÅ ÇÂà ñÂÆ âÅÕàð» é¶ À¹µîÆç ÜåÅÂÆ ÇÕ À¹Ô ìÚ ÃÕçÅ þÍ ÃµÚî¹µÚ Áµè¶ ؿචìÅÁç ÚîåÕÅÇðÕ ðÈê éÅñ ׯð¶ ÃÅÔ ñËä ñµ× ÇêÁÅÍ Ç÷ÁÅçÅ ç¶ð åµÕ á¿â¶ êÅäÆ ÓÚ ðÇÔä ÕÅðä À¹Ãç¶ ÇçîÅ× çÆ Ãð×ðîÆ Øµà ×ÂÆ ÃÆ êð ÇÜò¶º ÔÆ À¹Ãç¶ ôðÆð çÅ åÅêîÅé òÇèÁÅ À¹Ô À¹µá Öó¯åÅÍ ×¯ð¶ çÆ î» ÁËîÆ Áå¶ ÇêåÅ â¶ò ÁÅÇàÃé ÁÅêä¶ Û¯à ê¹µåð ù òÅêà ÇÜ¿çÅ ç¶Ö Õ¶ ÖÈôÆ ÓÚ ÖÆòŠԯ¶ ê¶ ÔéÍ âÅÕàð» çÅ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ ÂÆôòð é¶ ÔÆ ×¯ð¶ ù ìÚÅÇÂÁÅ þÍ

ìçñ ׶ Ô¯îòðÕ éÅ Õðä ç¶ ìÔÅé¶

ñ¿çé. àËÕéÅñ¯ÜÆ ç¶ éÅñ EéÅñ êó·ÅÂÆ ç¶ åðÆÕ¶ ìçñ¶ å» Ô¯îòðÕ éÅ Õðé ç¶ ìÔÅé¶ òÆ ìçñ ׶ ÔéÍ Ô¯îòðÕ éÅ ÕðÕ¶ ÇñÁÅÀ¹ä Óå¶ ìµÚ¶ Ô¹ä ÇÂÔ éÔÄ ÕÇÔ¿ç¶ ÇÕ Ô¯îòðÕ çÆ ÕÅêÆ Õ¹µåÅ ÖÅ Ç×ÁÅÍ Ô¹ä å» ÕÂÆ ìÔÅé¶ Ôé ÇÜò¶º Õ¿ÇêÀÈàð ÓÚ ÁËðð ÁÅ Ç×ÁÅ, ÕðËô Ô¯ Ç×ÁÅ, ÇêÌ¿àð ë¶ñ Ô¯ Ç×ÁÅ Ü» ÂÆEî¶ñ Ãðòð ë¶ñ Ô¯ Ç×ÁÅ ÁÅÇçÍ ÇìÌà¶é ÓÚ î¯ÜÆ Õ¿êéÆ òµñ¯º E@@ ÁÇèÁÅêÕ» Áå¶ A@@@ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» Óå¶ ÕÆå¶ ×¶ ÇÂÕ Ã¯è 寺 ìÅÁç ÜÅäÕÅðÆ ÇîñÆ þ ÇÕ A@ ÓÚ¯º H ìµÇÚÁ» ç¶ ìÔÅé¶ àËÕéÅñ¯ÜÆ ÁèÅÇðå Ô¹¿ç¶ ÔéÍ Çðê¯ðà ÓÚ ÁÇèÁÅêÕ» é¶ ÇÂÔ òÆ î¿ÇéÁÅ ÇÕ ìµÚ¶ àËÕéÅñ¯ÜÆ ç¶ îÅîñ¶ À¹é·» ù صà ÃîÞçÅð î¿éç¶ ÔéÍ À¹é·» ù ñµ×çÅ þ ÇÕ ÁÇèÁÅêÕ ÇÂà Åð¶ Õ¹µÞ éÔÄ ÜÅäç¶Í õí 寺 Ç÷ÁÅçÅ ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅäÅ òÅñÅ ìÔÅéÅ þ ÇÕ îËâî î˺ å» ÁÅêäÅ Ô¯îòðÕ ÂÆî¶ñ Õð ÇçµåÅ ÃÆ êð ÂÆî¶ñ ìŪà ԯä ÕÅðé å¹ÔÅⶠåµÕ éÔÄ êÔ¹¿Ú ÃÇÕÁÅÍ Ô¯îòðÕ ÕÆåÅ ÃÆ êð î˺ öñåÆ éÅñ âñÆà Õð ìËáÅÍ ÖËð Ô¯îòðÕ å¯º ÕåðÅÀ¹ä òÅñ¶ ñÂÆ ÇÂÔ Ú¿×Æ Öìð þ ÇÕ Çðê¯ðà ÓÚ ÇÂÔ òÆ çµÇÃÁÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ ÕÅêÆ Õ¹µåÅ ÖÅ Ç×ÁÅ ÁµÜ òÆ Ãí 寺 òµè ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅä òÅñÅ åÆÜÅ ìÔÅéÅ þÍ íÅò¶º Á½Ãåé

...å¶ ÇÂ¿Ü ÇçµåÅ ÁÃåÆëÅ

à½ê àËé ìÔÅé¶

A. îË ÂÆî¶ñÕÆåÅ ÃÆ, êð ÂÆî¶ñ ìŪà ԯ ×ÂÆÍ B. î˺ Ô¯îòðÕ ÕÆåÅ ÃÆ, êð ×ñåÆ éÅñ ÇâñÆà çÅ ìàé çµÇìÁÅ Ç×ÁÅÍ C. Õ¹µåÅ ÕÅêÆ ÖÅ Ç×ÁÅÍ D. î¶ð¶ Õ¿ÇêÀ¹àð ÓÚ ÁËðð ÁÅ Ç×ÁÅÍ E. î¶ð¶ Õ¿ÇêÀÈàð ÓÚ ÁËðð ÁÅ ×ÂÆ Áå¶ Ô¯îòðÕ ×¹ÁÅÚ Ç×ÁÅÍ F.Ô¯îòðÕ å» ÕÆåÅ ÃÆ êð öò éÔÄ Õð ÃÇÕÁÅÍ G. î¶ðÅ ÇêÌ¿àð ÖðÅì Ô¯ Ç×ÁÅÍ H. Ç¿àðé¶à âÅÀ¹é ÃÆÍ I.Õ¿ÇêÀÈàð êð Õ¯ñâ âÇð¿Õ Çâµ× ×ÂÆ, ÇÜà òÜÔ éÅñ À¹Ãé¶ Õ¿î ÕðéÅ ì¿ç Õð ÇçµåÅÍ A@. î¶ð¶ Øð ÓÚ Ú¯ðÆ Ô¯ ×ÂÆ, ÇÜà ÇòÚ Õ¿ÇêÀÈàð òÆ ÚñÅ Ç×ÁÅÍ ÃÅð¶ ÁÇèÁÅêÕ ÁÇÜÔ¶ ÔÆ ìÔÅé¶ Ã¹äç¶ ÔéÍ

î» çÆ ÒÖ¶âÓ é¶ Øð ù ܶñ ìäÅ ÇçµåÅ

úÃñ¯. éÅðò¶ ÇÂµÕ ð¶âÆú êµåðÕÅð é¶ Áé¯Ö¶ åðÆÕ¶ éÅñ ÁÅêä¶ é½ÕðÆ ìÅð¶ ÇôÕÅÇÂÕå ÕðÇçÁ» ÁÃåÆëÅ ç¶ ÇçµåÅÍ êÆÁÅ ìÆçç ê¶âðÃé é¶ Ö¶åðÆ ð¶âÆú Ãà¶ôé ÁËéÁÅðÕ¶ ÓÚ ÁÅêä¶ îÅñÕ» Óå¶ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ À¹Ô ÃàÅë Óå¶ ìÔ¹å êðËôð êÅÂÆ ðµÖç¶ ÔéÍ ê¶âðÃé é¶ ìÆå¶ ôéÆòÅð ñÅÂÆò êÌÃÅðä ç½ðÅé ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô é½ÕðÆ Ûµâä ÜÅ ðÔÆ þ ÇÕªÇÕ À¹Ô Õ¿î ç¶ êÌËôð ÕÅðä áÆÕ ã¿× éÅñ ÖÅäÅ éÔÄ ÖÅ êÅ ðÔÆ, ýº éÔÄ ÃÕçÆ Áå¶ éÅ ÔÆ Ã¹µÖ çÅ ÃÅÔ ñË ÃÕçÆ þÍ À¹Ãé¶ ÁÅêä¶ ç¯ Çîéà ç¶ ÁËñÅééÅî¶ ÓÚ ÇÕÔÅ ÇÕ òËö òÆ ôéÆòÅð ù Õ¯ÂÆ ÖÅà Öìð éÔÄ Ô¹¿çÆÍ Áÿå¹ôà êµåðÕÅð é¶ ÁËéÁÅðÕ¶ ÓÚ AH îÔÆé¶ Õ¿î ÕÆåÅ ÃÆÍ À¹ÃçÅ Ãà¶ôé úÃñ¯ Áå¶ Â¶æðôà ֶåð Õòð ÕðçÅ þÍ ÁËéÁÅðÕ¶ ç¶ ì¹ñÅð¶ òðéð é¶ ÇÕÔÅ þ ÇÕ ê¶âðÃé çÆ ÔðÕå þðÅé Õð ç¶ä òÅñÆ þÍ

ñ¿çé. ÇìÌà¶é çÆ ÇÂÕ Á½ðå ù Õ¿ÇêÀ¹àð Óå¶ ÁÅéñÅÂÆé ׶î Ö¶âä çÅ ÁÇÜÔŠ޵à ÇêÁÅ ÇÕ À¹Ãé¶ ÁÅêä¶ ìµÇÚÁ» ÕÂÆ îÔÆÇéÁ» åµÕ í¹µÖ ÇêÁÅÃÅ å¶ ×¿çÅ ìäÅÂÆ ðµÇÖÁÅÍ À¹Ãç¶ Õ¹µå¶ òÆ í¹µÖ å¶ ÇêÁÅà éÅñ îð ×Â¶Í êð îÇÔñÅ é¶ À¹é·» çÆÁ» ñ»ôÅ ù òÆ éÅ üÕòÅÇÂÁÅÍ â¶ñÆ î¶ñ çÆ Öìð î¹åÅÇìÕ CC ÃÅñÅ ÇòèòÅ Á½ðå ÕÂÆ îÔÆÇéÁ» 寺 ÁÅéñÅÂÆé ׶î Ö¶â ðÔÆ ÃÆÍ ÇÂà ç½ðÅé À¹Ãé¶ ÁÅêä¶ ìµÇÚÁ» ù í¹µÖÅ Ûµâ ÇçµåÅÍ À¹Ã Á½ðå ç¶ I, A@ Áå¶ AC ÃÅñ ç¶ Çå¿é ìµÚ¶ ÃéÍ ÇÂà ç½ðÅéÈ À¹é·» ù ܯ ÇîÇñÁÅ À¹Ô Ö»ç¶ ðÔ¶Í ê¹ÇñÃ é¶ ÁÅ Õ¶ À¹Õå Á½ðå ù Ç×ðëåÅð Õð ÇñÁÅÍ

ôÅòÅ ê¹¼åðÅ..

ÔµâÆÁ» éÅñ ÇÖµÚ ñÂÆ ÕÅð

ÃÅ×ð. ÇÃðë AA ÃÅñ çÆ À¹îð ç¶ î¯ÇãÁÅ¿ çÆÁ» ÔµâÆÁ» ¶éÆÁ» îÜìÈå Ôé ÇÕ À¹Ã éÅñ ÕÅð ÇÖµÚ ñÂÆÍ ÇÂÔ ÕÅðéÅîÅ Õðé òÅñ¶ ìµÚ¶ çÅ éÅ þ ÁÇíô¶Õ ÇÜÔóÅ îµèêÌç¶ô ç¶ ÃÅ×ð ÇòÖ¶ ðÇÔ¿çÅ þÍ À¹Ãç¶ ÕÅðéÅÇîÁ» ù ç¶Ö Õ¶ òµâ¶Eòµâ¶ ç¿çÅ ÓÚ ª×ñÆÁ» ç¶ ñËºç ¶ÔéÍ ÃµåòÄ ÓÚ êó·ä òÅñ¶ ÇÂà ìµÚ¶ çÆ ÇµÛÅ þ ÇÕ À¹ÃçÅ é» Ç×éÆ÷ ì¹µÕ ÁÅë òðñâ ÇðÕÅðâ ÇòÚ çðÜ Ô¯ò¶Í Ü篺 À¹Ãé¶ ÁÅêä¶ î¯ã¶ çÆÁ» ÇêÛñÆÁ» ÔµâÆÁ» ÓÚ ëÃÅ Õ¶ ÕÅð ÇÖµÚÆ å» ñ¯Õ þðÅé ðÇÔ ×¶Í


èîÕ 15-Sep-2010, Wednesday

19


20

èîÕ 15-Sep-2010, Wednesday

15-Sep-2010, Wednesday

21

22K-24K GOLD & DIAMOND JEWELERY

G N I N E P O D N A R G

Eid E

SAL

37-05 74th Street, Jackson Heights, NY 11372 | Website : www.karanjewelers.com | E-mail : info@karanjewelers.com

T e l . : 7 1 8 4 7 8 8 2 0 0 , F a x : 7 1 8 4 7 8 8 2 0 1


22

èîÕ

ìÅñÆò¹µâ

åðÈØé ÇÃé·Å çÆ ì¶àÆ Ã¯éÅÕôÆ é¶ Çøñî Òçì¿×Ó ðÅÔÄ Çøñî» ÇòÚ çÅÖñÅ ÔÅÃñÅ Õð ÇñÁÅ ÔËÍ ÇÂà ÃàÅð ê¹¼åðÆ ìÅð¶ ÜÅäé ñÂÆ Ôð Õ¯ÂÆ À°åÃ¹Õ ÔËÍ Ã¯, õ¹ç ïéÅÕôÆ ÇÂæ¶ ÁÅêäÆ Ç÷¿ç×Æ çÆ ÇÕåÅì ç¶ Õ°Þ ê³é¶ Ö¯ñ· ðÔÆ ÔË å¶ ê¶ô ÔË Ã¯éÅÕôÆ çÆ Ç÷¿ç×Æ çÆ ÞñÕ : ìÚêé : î¶ðÅ ìÚêé ÃèÅðé åðÆÕ¶ éÅñ ìÆÇåÁÅÍ Û¯àÆ ÃÆ å» àÆ. òÆ. Óå¶ êÅêÅ çÆÁ» Çøñî» Áå¶ ÒÛÅÇÂÁÅ×ÆåÓ ÇòÚ À°é·» çÆÁ» Çëñî» ç¶ ×Æå ç¶Ö Õ¶ î˺ îÇÔÃÈà Õðé ñ¼×Æ ÃÆ ÇÕ î¶ð¶ êÅêÅ Õ°Þ ÖÅà ÔéÍ À°ç¯º ÃàÅðâî ìÅð¶ îËù Õ°Þ êåÅ éÔÄ ÃÆÍ î˺ ÁÅÇðÁÅ ÇòÇçÁÅ î³Ççð ÇòÚ êó·Æ Ô»Í Ü篺 ÕçÆ êÅêÅ ÃÕ±ñ ÇòÚ ÁÅªç¶ å» À°é·» ù ç¶Öä ÃÕ±ñ ç¶ ×¶à ç¶ ìÅÔð íÆó Üî·» Ô¯ Ü»çÆÍ êÅêÅ íÆó ò¼ñ ç¶Ö Õ¶ ÁÅêäÅ ÃòÅ×å ÕìÈñç¶ Áå¶ Ö¹ô Ô¯ Ü»ç¶ ÃéÍ ÇÂÔ ç¶Ö Õ¶ î˺ ïÚçÆ ÇÕ êÅêÅ ÇòÚ Õ°Þ ÜÅçÈÂÆ ôÕåÆ ÔË Áå¶ Ç÷ÁÅçÅ Ô¯ô ÿíÅñä 寺 ìÅÁç ÇÂÔ ×¼ñ ÃîÞ ÁÅÂÆ ÇÕ êÅêÅ Çøñî ÃàÅð ÔéÍ êÅêÅ çÅ ÇêÁÅð î» çÆ ëàÕÅð : î˺ ÁÅêä¶ êÅêÅ çÆ ì¹Ôå ñÅâñÆ Ô»Í À°Ô Ü篺 ÕçÆ Çòç¶ô Ü»ç¶ å» î¶ð¶ ñÂÆ éò¶º îÅâñ çÆ ìÅðìÆ âÅñ (×¹¼âÆ) ñË Õ¶ ÁÅªç¶ ÃéÍ ÇÂà åð·» çÆÁ» ×¹¼âÆÁ» çÅ î¶ð¶ Õ¯ñ ã¶ð ÃÅðÅ í¿âÅð ÔË Áå¶ Ôð ×¹¼âÆ ç¶ éÅñ ÇÂÕ ïÅç×Åð ÕÔÅäÆ Ü¹óÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ êÅêÅ ìÔ¹å ñÅâ ñâÅªç¶ Ãé êð î³îÆ ÁÕÃð ÃÅù íðÅDíËä ù â»à ÇçÁÅ Õðç¶ ÃéÍ

î³îÆ ç¶ Ãõå Áé°ôÅÃé çÆ òÜ·Å éÅñ òÆ î¶ð¶ ÇçîÅ× ÇòÚ ÇÂÔ ÔòÅ éÔÄ íðÆ ÇÕ î˺ ÃàÅð ê¹¼åðÆ Ô»Í ôÈÇà³× çÆ òÜ·Å éÅñ Ç÷ÁÅçÅåð Ãî» êÅêÅ Øð 寺 ìÅÔð ðÇÔ³ç¶ Ãé ÇÂà ñÂÆ î³îÆ ÔÆ êÈðÅ Øð ÚñŪçÆ ÃÆÍ î³îÆ çÆ òÜ·Å éÅñ ÔÆ î¶ð¶ êËð Á¼Ü òÆ ÷îÆé Óå¶ ÇàÕ¶ ԯ¶ Ôé Áå¶ î˺ ÔòÅ ÇòÚ éÔÄ À°µâ ðÔÆÍ ìÚêé ç¶ Ã¹êé¶ : ìÚêé ÇòÚ î˺ ÇÂÔ éÔÄ Ã¯ÇÚÁÅ ÃÆ ÇÕ ò¼âÆ Ô¯ Õ¶ î˺ ÔÆð¯ÇÂé ìä»×ÆÍ À°ç¯º î˺ ÁËÃàz¯é¯à ìäé ìÅð¶ ïÇÚÁÅ ÕðçÆ ÃÆÍ Çëð ìÅÇÂúàËÕé¯ñ¯ÇÜÃà ìäé ç¶ Ã¹êé¶ ç¶Öä ñ¼×Æ ÃÆÍ Ü篺 êåÅ ñ¼Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ìäé ñÂÆ ÇÔÃÅì ÁÅÀ°äÅ ÷ðÈðÆ ÔË å» î˺ ÇÂðÅçÅ Û¼â Çç¼åÅ ÇÕªÇÕ î˺ ô¹ðÈ å¯º ÔÆ ÇÔÃÅì ÇòÚ Õî÷¯ð ðÔÆ Ô»Í Çëð ÇÖâÅðÆ ìäé ìÅð¶ ïÚäÅ ô¹ðÈ ÕÆåÅÍ ÕçÆ àËÇéà ÇÖâÅðé ìäé ìÅð¶ ïÚçÆ å¶ ÕçÆ åËðÅÕ ìäé ìÅð¶Í Çëð ë¹¼àìÅñ ÇòÚ ð¹ÚÆ ñËäÆ ô¹ðÈ ÕÆåÆ Áå¶ ÃÕ±ñ ÇòÚ î˺ ÇâÁ» ç¶ éÅñ ë¹¼àìÅñ Ö¶ÇâÁÅ ÕðçÆ ÃÆÍ î˺ ׯñÕÆêð ìäçÆ ÃÆ Áå¶ ÃÕ±ñ ÇòÚ îËù ڿ׊ׯñÕÆêð î³ÇéÁÅ Ü»çÅ ÃÆ Áå¶ À°îð òèä Óå¶ î˺ ëËôé Çâ÷ÅÂÆÇé§× ÇòÚ ÇçñÚÃêÆ ñËäÆ ô¹ðÈ ÕÆåÆ Áå¶ ëËôé Çâ÷ÅÂÆÇé§× çÅ Õ¯ðà ÕÆåÅÍ Òçì¿×Ó ñÂÆ î˺ ÁÅêä¶ Õ¼êó¶ Ö¹ç Çâ÷ÅÂÆé ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÃÆ êð Ü篺 îËù ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÃñîÅé çÆ íËä ÁñòÆðÅ ÇÂà Çøñî ç¶ Õ¼êÇóÁ» çÆ Çâ÷ÅÇÂÇé§× Õð¶×Æ å» ÇÂÔ Ã¯Ú Õ¶ ìÔ¹å Ö¹ôÆ Ô¯ÂÆ ÇÕ À°Ã 寺 òÆ îËù Õ°Þ éò» ÇüÖä ù Çîñ¶×ÅÍ

êÅêÅ ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÖÅà ÜÅçÈÂÆ ôÕåÆ ÔË

ïéÅÕôÆ ÇÃé·Å

ô

15-Sep-2010, Wednesday

VAN WYCK

Free Delivery

PHARMACY

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5 48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE! éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HILL, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)


èîÕ

ìÅñÆò¹µâ

15-Sep-2010, Wednesday

ÕðÆéÅ ÕêÈð

23

ê¹ðÅä¶ Ç×ñ¶ ÇôÕò¶ Ö¼åî

üá ÃÅñ çÆ Á½ðå

Çç¼

ì¶

ì¯ é¶ ÔÅñÆò¹¼â çÆ Çøñî ÒÃàËê îÅîÓ çÆ ðÆî¶Õ ÓÚ Õ¿î Õð ÇñÁÅ ÔËÍ À°Ô ÇÂà ù î½ÇñÕ Çøñî çÅ ÃÔÆ ðÆî¶Õ ÕÇÔ ðÔÆ ÔËÍ ç¶Ö ñú ÇÂà çÆ ôÈÇà³× Õðç¶ Ã ÕðÆéÅ ù ÇòôòÅà ÔÆ éÔÄ ÃÆ Ô¯ ÇðÔÅ ÇÕ À°Ô ÁÅêäÆ ìÔ¹å ÔÆ îéêÿç Çøñî ç¶ ðÆî¶Õ ÓÚ Õ¿î Õð ðÔÆ ÔË å¶ îéêÿç ÇÕðçÅð ÇéíÅÁ ðÔÆ ÔËÍ ë¹¼ñÆ éÔÄ ÃÆ ÃîÅ ðÔÆ ÕðÆéÅ ÕêÈð ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã é¶ ÁÅêäÆ îéêÿç Çòç¶ôä éÅÇÂÕÅ ÜÈñÆÁÅ ðÅìðàà òÅñÅ ÚÇð¼åð ÇéíÅÁ ÇñÁÅ ÔËÍ ÇÂà ׼ñ Óå¶ ÕðÆéÅ ÕêÈð ù îÅä ÔË ÇÕ À°Ã çÆÁ» Ô¹ä 꽺ìÅð» ÔéÍ ç¶Ö¯ éÅ Çøñî Òׯñ îÅñ;CÓ ÓÚ ê³Ü éÅÇÂÕ Ôé å¶ À°é·» ÇòÚÕÅð À°Ô ÓÕ¼ñÆ Á½ðå ÔËÍ Ô¯ÂÆ éÅ Çëð ÇÂÔ ÖÅà ׼ñÍ ÖÅà ׼ñ Çøñî Ò¶ܿà Çòé¯çÓ çÆ òÆ ÔË êð À°Ô ÇÂà ÇòÚñÅ ÚÇð¼åð éÔÄ ç¼ÃäÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÖËð ÇÂÔ Çøñî çÅ Õ¶ºçðÆ è¹ðÅ ÔËÍ Ãí Õ°Þ ÕðÆéÅ ÕêÈð ç¼Ã ç¶ò¶ å» Çøñî Ò¶ܿà Çòé¯çÓ çÅ ÁÅÕðôä ÔÆ îÅÇðÁÅ ÜŶ×ÅÍ ÕðÆéÅ é¶ ÚðÇÚå Çøñî ÒÇîñ¶º×¶ Çîñ¶º×¶Ó çÆ êÌî¯ôé ÓÚ òÆ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅÍ ôÅÇÔç ÕêÈð éÅñ À°Ã çÆ Õ¯ÂÆ Ç÷ÁÅçÅ Áäìä éÔÄÍ ÇÂö ÕðÕ¶ À°Ã é¶ ôÅÇÔç òÅñÆ Çøñî çÆ êÌî¯ôé ÕÆåÆÍ ôÅÇÔç éÅñ Çøñî Õðé å¶ Ô¹ä À°Ã ù Õ¯ÂÆ ÇÂåðÅ÷ éÔÄ ÔËÍ ðÔÆ ×¼ñ îÅè¹ð í¿âÅðÕð çÆ å» À°Ã é¶ Òê¶Ü;CÓ, ÒëËôéÓ Çøñî» ñÂÆ ÕðÆéÅ å¼Õ êÔ¹¿Ú ÕÆåÆ ÃÆ êð ×¼ñ éÔÄ ÃÆ ìäÆÍ Ô¹ä ÕðÆéŠïñ» 寺 ñËÕ¶ üá ÃÅñ çÆ À°îð òÅñÆ Á½ðå çÅ ÚÇð¼åð îè¹ð çÆ Çøñî ÒÔÆð¯ÇÂéÓ ÓÚ ÇéíÅÁ ðÔÆ ÔËÍ ÇÂÔ Çøñî ÇÕö ê¹ðÅäÆ éÅÇÂÕÅ ç¶ ÜÆòé À°êð éÔÄ ÔËÍ

ñÆ å¯º ÁÅÂÆ ÇÚåð»×çÅ Á¼ÜÕñ· ÕÂÆ Çøñî» çÆ ÁçÅÕÅð ìä Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ Ã¹èÆð ÇîôðÅ çÆ Çøñî ÒÔ÷Å𯺠ÖòÅÇÔô¶ ÁËÃÆÓ å¯º ÁÇíéË ô¹ðÈ Õðé òÅñÆ ÇÚåð»×çÅ çŠùèÆð ÇîôðÅ éÅñ êÇÔñ»;êÇÔñ» ÇòòÅç òÆ Ô¯ÇÂÁÅ, êð ìÅÁç ÓÚ ÔÅñÅå ìó¶ ÇêÁÅð¶ Ô¯ ׶ å¶ À°Ã é¶ Ã¹èÆð ÇîôðÅ éÅñ ç¯ Ô¯ð Çøñî» ÒÇçñ çð ìçðÓ å¶ ÒâðÅÂÆòðÓ ÃÅÂÆé ÕÆåÆÁ» ÔéÍ Ã¹èÆð ÇîôðÅ òèÆÁÅ Çéðç¶ôÕ Ôé å¶ ã¶ð ÃÅð¶ ðÅôàðÆ å¶ Á³åððÅôàðÆ ÇÂéÅî Çܼå Ú¹¼Õ¶ ÔéÍ Ã¹èÆð ù ÇÚåð»×çÅ Á³çð òèÆÁÅ ÁçÅÕÅð ÇòÖÅÂÆ Çç¼åÅ, ÇÜà ÕðÕ¶ À°Ã é¶ ê¹ðÅä¶ Ç×ñ¶;ÇôÕò¶ í¹ñÅ Õ¶ ç¯ Çøñî» À°Ã çÆ Þ¯ñÆ ÓÚ êÅ Çç¼åÆÁ»Í â¶Çòâ èòé ç¶ ì¶à¶ ð¯ÇÔå èòé çÆ Çøñî Òç¶ÃÆ ì¯ÁŶ÷Ó ÓÚ ÇÚåð»×çÅ ÁÇíéË ç¶ ÇÖñÅóÆ ÁÕôË Õ°îÅð éÅñ ÔËÍ ÒÃÅðÆ íÅÂÆÓ é¶ À°Ã ù ÇéðÅô òÆ ÕÆåÅ, ÇÜà ÕðÕ¶ êåÆ Ü¯åÆ ð¿èÅòÅ éÅñ Õ°Þ êñ ּචòÆ Ô¯Â¶, êð Ô¹ä ç¯ò» çÆ ÁÅêÃÆ åÅñ; î¶ñ éÅñ ç¯ò» çÆ Ç÷¿ç×Æ ë¹¼ñ» çÆ Ã¶Ü ìäÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ

Special Lunch Box

$5.95 DESSERTS

Kheer Rasmalai Ice Cream Gulab Jamun

TOURS & TRAVEL INC.

Drinks

Lassi (Sweet/salted Mango Lassi Soft Drink Tea or Coffee Masala Tea

Chicken Specialities Vegetable Delights Goat Specialties Lamb Specialties Chicken Briyani

Ç¿âÆÁÅ ÜÅä ñÂÆ ÃÃåÆÁ» ÇàÕà», Ôð åð·» çÆ Â¶ðñÅÂÆé çÆ ÇàÕà ñÂÆ

G.S Khera TEL : 718-651-1639 FAX : 718-651-1696 Toll Free : 1-877-651-1639 74-22 37th Ave. Room # 5, Jackson Hights, NY 11372

PARTY MENU

2.00 3.00 3.00 3.00

(MINIMUM 20 PEOPLE) 1) VEGETABLE APPETIZERS Samosa, Pakora, Aloo Tiki

2) NON-VEGETARIAN APPETIZERS Chilli Chicken, Chicken Tikka, Seekh Kabab or Tandoori Chicken

2.50 2.50 1.00 1.00 1.00

Kohinoor Party Trays

ëÅÃà, òèÆÁÅ Áå¶ íð¯Ã¶î¿ç ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¾Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

Half 40 30 50 55 45

3) ANY TWO MEAT SPECIALITES Goat, Lamb or Chicken 4) ANY TWO VEGETARIAN SPECIALITIES Dal, Palak, Malai Kofta, Shahi Paneer Full 70 50 80 85 75

Half Tray Serves Approx. 15 People Full Tray Serves Approx. 35 People

Free Delivery Minimum $ 12

TAXI SPECIAL

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ ñÜÆÜ Áå¶ òèÆÁÅ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

5) RICE PULAU, NAAN, SALAD, RAITA 6) DESSERT-ANY ON Rasmalai, Gulab Jamun or Kheer

TIMING

10 A.m. to 5 A.m 7 Days week

We Specialize in indoor and outdoor catering

We accept

95-04 Van, Wyck Expwy, Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419 E-mail: kohinoorny@live.com


24

èîÕ

ÇÜ¿ç×Æ/õÈìÃÈðåÆ

15-Sep-2010, Wednesday

ÇÂ

ûòñÅ ð¿× ÔË

J ûòñ¶ ð¿× Óå¶ ÔñÕ¶ ð¿× Ç÷ÁÅçÅ ëìç¶ ÔéÍ ×ÇÔð¶ ð¿×» ç¶ Õ¼êÇóÁ» çÆ Ú¯ä Õðé 寺 ìÚ¯, ÖÅà ÕðÕ¶ ×Èó·¶ ×¹ñÅìÆ Áå¶ ×Èó·¶ ÜÅîäÆ ð¿×» 寺 çÈð ðÔ¯Í ÇÂé·» ç¶ ÕÅðé ûòñÅ ð¿× í¼çÅ ñ¼×ä ñ×çÅ ÔËÍ J ÕÅñ¶ ÿØä¶ òÅñ» ù Ö¯ñ· Õ¶ éÅ ð¼Ö¯Í ÇÂà éÅñ òÆ Ã»òñÅ ð¿× îÅóÅ ñ¼×¶×ÅÍ òÅñ» ù ì¿é· Õ¶ ð¼Ö¯, Ô¶Áð ÃàÅÂÆñ ÇÚÔð¶ ç¶ ÁÅÕÅð Áé°ÃÅð Õð¯Í

ê¼

J ÇÚÔð¶ Óå¶ Ôî¶ôÅ ÔñÕÅ î¶ÕÁê Õð¯Í ×ÇÔð¶ ð¿× ç¶ Õ½ÃîËÇàÕà çÅ ÇÂÃå¶îÅñ éÅ Õð¯Í î¶ÕÁ¼ê ÇòÚ Ç÷ÁÅçÅ ÕðÆî, êÅÀ±âð ÇÚÔð¶ Óå¶ éÅ ñ×ÅúÍ ÇÚÔð¶ Óå¶ Õ°çðåÆ Çç¼Ö ìäÆ ðÇÔä ÇçúÍ J è¼¹ê ÇòÚ Ôî¶ôÅ ÃéÃÕðÆé ñ×Å Õ¶ ìÅÔð ÇéÕñ¯Í ÃðçÆÁ» çÆ è¼¹ê ÇòÚ òÆ ÁÅêäÅ ÇÖÁÅñ ð¼Ö¯Í Ç÷ÁÅçÅ ç¶ð è¼¹ê ÇòÚ éÅ ðÔ¯Í J ÇÂà 寺 Çìé» ÁÅêä¶ Á³çð ÁÅåî< ÇòôòÅà Ü×ÅúÍ

ÛîÆ Ã¼ÇíÁåÅ ç¶ ð¿×» ÓÚ ð¿×Æ ÃÅâÆ ÁܯÕÆ é½ÜòÅé êÆó·Æ ÃÅⶠüÇíÁÅÚÅð, Çòðö, êÇÔðÅò¶ Áå¶ ê³ÜÅìÆ î»Nì¯ñÆ å¯º ì¶î¼¹Ö Ô¿¹çÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË, ÇÜÃ é¶ ÃÅâÅ ðÇÔäNÃÇÔä, ÖÅäNêÆä, êÇÔðÅò¶ Áå¶ å¯ðNåðÆÇÕÁ» Óå¶ ÁÅêä¶ îÅðÈ êÌíÅò Û¼â Õ¶ é½ÜòÅé êÆó·Æ ù ñÅÂÆNñ¼× ìäÅ Çç¼åÅ ÔËÍ ÇÂé·» Óå¶ ê¼ÛîÆ Ã¼ÇíÁåÅ çÅ âÅãÅ íÈå ÃòÅð Ô¯ä ÕðÕ¶ ÃÅâÆ î»Nì¯ñÆ ê³ÜÅìÆ å¯º Õ¿éÆ ÕåðÅÀ°ä òÅñÆ é½ÜòÅé êÆó·Æ ò¼à, çËà, ð¶à ï±, ï î¼Ú, òËðÆ Ã½ðÆ, æËºÕ ï± Áå¶ â½ºà òðÆ òð×Æ Ú¿çðÆ Á³×ð¶÷Æ ù åðÜÆÔ ç¶ ðÔÆ ÔË, ܯ Á³×ð¶÷Æ ê³ÜÅìÆ ðñ×¼â Ô¯ Õ¶ ÕÂÆ òÅð ÔÅö çÅ êÅåð ìä Ü»çÆ ÔËÍ ì¶ì¶NìÅêÈ, ÚÅÚ¶NÚÅÚÆÁ», åŶN åÅÂÆÁ» Áå¶ îÅÃÆNîÅÃó å¶ íÈÁÅNë¼¹ëó çÆ æ» î½î, âËâ Áå¶ Á³ÕñNÁ»àÆÁ» é¶ î¼ñ ñÂÆ ÔËÍ Ã𷯺 çÅ ÃÅ× î¼ÕÆ çÆ ð¯àÆ ù ÇòÃÅð Õ¶ ìð×ð, ÇéÀ±âñ, ð¯Ãà Áå¶ êÆÇ÷Á» éÅñ ÔÆ ñ¼×Æ âÅãÆ í¼¹Ö ù åüñÆ Çç¼åÆ Ü»çÆ ÔËÍ Á¼èN é§×¶ ÃðÆð» òÅñ¶ Õ¼êó¶, ÜÆé÷, àÆNôðà» Áå¶ ì½ìÆ Õ¼à òÅñ» é¶ ÕÅñÜ êó·çÆÁ» Á¼ñó· Õ°óÆÁ» çÆ î¼å îÅð Õ¶ ð¼Ö Çç¼åÆ ÔË, ÇÜà éÅñ êð»ç¶, ÃñòÅð, ÃÈà Áå¶ Ø¼×ð¶Në¹ñÕÅðÆÁ», ì¶ì¶ ç¶ Ã¿çÈÕ å¼Õ ÔÆ ÃÆîå ðÇÔ ×¶ é¶, ܯ ÿçÈÕ» ÓÚ ê¶ Ô¿ãä ù åðà ðÔ¶ ÔéÍ èóÅèó àÆ. òÆ. Óå¶

ÃçÅìÔÅð

à Óå¶ Õð¯ îÅäׯðÅ ð¿× ÇÕà ù êÿç éÔÄ Ô¿¹çÅ? Á¼ÜÕñ· ç¶ é½ÜòÅé, î¹ÇàÁÅð» ׯð¶ ð¿× ù Ô¼ç 寺 Ç÷ÁÅçÅ êÿç Õðç¶ ÔéÍ ×¯ð¶ ð¿× çÆ ÇÂÔ Õð¶÷ ÃÅⶠÃîÅÜ ÇòÚ òèçÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË, ÇÂà ÕðÕ¶ ñóÕÆÁ» òÆ ×¯ðÅêé êÌÅêå Õðé ñÂÆ êåÅ éÔÄ ÇÕÔó¶NÇÕÔó¶ ã¿×NåðÆÕ¶ ÁêäÅÀ°ºçÆÁ» Ôé? ÕÆNÕÆ ñ×ÅÀ°ºçÆÁ» Ôé? ÇÂÔ éÔÄ ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÇÕ Ã»òñ¶ ð¿×NðÈê òÅñÆÁ» ñóÕÆÁ» ÿ¹çð Ü» ÁÅÕðôÕ éÔÄ Ô¿¹çÆÁ», çðÁÃñ ÇÂÔ ÷ðÈðÆ éÔÄ ÇÕ ×¯ð¶ ð¿× òÅñÆ ñóÕÆ ÁÅÕðôÕ ÔÆ Ô¯ò¶×ÆÍ À°Ã¶ å𷻠ûòñ¶ ð¿× çÆÁ» ñóÕÆÁ» òÆ ÁÅÕðôÕ Ô¿¹çÆÁ» Ôé, ìñÇÕ À°Ô ÇÕå¶ Ç÷ÁÅçÅ ÁÅÕðôÕ ñ¼×çÆÁ» ÔéÍ À°é·» ç¶ éËäNéÕô ìóÆ ÖÈìÃÈðåÆ éÅñ À°µíðç¶ ÔéÍ Ü¶Õð À°é·» ç¶ ÇÚÔð¶ ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÖÅîÆ ÔË å» À°Ô òÆ ÃÅë éÔÄ ÞñÕçÆ ìñÇÕ Ã»òñ¶ ð¿× ÇòÚ Û°ê Ü»çÆ ÔË, Ü篺 ÇÕ ×¯ð¶ ð¿× ç¶ ÇÚÔð¶ òÅñÆ ñóÕÆ çÆ ÖÅîÆ ÇÂÕçî ÃÅÔîä¶ ÁÅ Ü»çÆ ÔËÍ Ã»òñ¶ ð¿× çÆ ÖÈìÃÈðåÆ ù Ô¯ð òÆ Ç÷ÁÅçÅ òèÅÀ°ä ñÂÆ Ô¶á ÇñÖ¶ À°êÅÁ ÁêäŶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéN

J Õ¼êÇóÁ» éÅñ îËÚ Õðç¶ Ô¯Â¶ éÕñÆ ×ÇÔä¶ êÇÔé ÃÕç¶ Ô¯ êð ÇÂÔ ×ÇÔä¶ íÅð¶ éÅ Ô¯ Õ¶ ÔñÕ¶<ë¹ñÕ¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Ã¯é¶ Áå¶ Ú»çÆ ç¶ ×ÇÔä¶ å» Ãí Óå¶ ëìç¶ ÔéÍ J ÇÚÔð¶ çÆ ÚîóÆ ù ÚîÕÆñÅ ìäÅÀ°ä ñÂÆ Ôð ð¯÷ Ãò¶ð¶ ÇÚÔð¶ Óå¶ ÇÂÕ ñ¶ê ñ×Åú, ÇÜà ÇòÚ Á¼èÅ ÚîÚ Çé§ìÈ ç¶ ðà ÇòÚ ò¶Ãä, îñÅÂÆ Áå¶ Á¼èÅ ÚîÚ Ã¿×åð¶ ç¶ ÇÛñÕ¶ çÅ êÅÀ±âð ÇîñÅúÍ

ò

èÆÁÅ øðéÆÚð ÖðÆçä ñÂÆ ÕÅøÆ îÅåðÅ ÇòÚ èé Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶ Ú³×Æ åð·» Ãðò¶Öä 寺 ìÅÁç ÔÆ øðéÆÚð õðÆçäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ øðéÆÚð õðÆçç¶ Ã ÕÂÆ ×¼ñ» ù ÇèÁÅé ÇòÚ ð¼ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ A. êÇðòÅð çÅ ÁÅðÇæÕ ê¼èð : êÇðòÅð ç¶ ÁÅðÇæÕ ê¼èð Áé°ÃÅð øðéÆÚð ÖðÆÇçÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ òè¶ð¶ ÁÅîçé òÅñ¶ øËôé î¹åÅÇìÕ Áå¶ îÇÔ³×Å øðéÆÚð òÆ õðÆç ÃÕç¶ Ôé Áå¶ ñ¯ó Ô¯ò¶ å» ò¶Ú ÃÕç¶ ÔéÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòŠؼà Áå¶ çðÇîÁÅéÆ ê¼èð ç¶ ñ¯Õ ÇàÕÅÀ± øðéÆÚð ÚÅÔ°³ç¶ ÔéÍ B. êÇðòÅð ç¶ î˺ìð» çÆÁ» ÷ðÈðå» : Ôð ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ é¶ ÁÅêä¶ êÇðòÅð ç¶ î˺ìð» çÆÁ» ò¼ÖNò¼Ö ñ¯ó» Áé°ÃÅð øðéÆÚð õðÆçäÅ Ô°³çÅ ÔËÍ ÇÜà êÇðòÅð ÇòÚ ì¼Ú¶ ÃÕÈñ Áå¶ ÕÅñÜ Ü»ç¶ Ôé, À°æ¶ êó·ÅÂÆ ç¶ À°ç¶ô ÕÅðé ò¼è òÃå±Á» çÆ ñ¯ó Ô°³çÆ ÔË Áå¶ çÈÃð¶ êÇðòÅð ÇòÚ ÇÜæ¶ ì¼Ú¶ ò¼â¶ Ô¯ Ü»ç¶ Ôé, À°æ¶ ÷ðÈðå» Áñ¼× Ô°³çÆÁ» ÔéÍ C. Õîð¶ çÅ ÁÅÕÅð : ò¼â¶ ÕîÇðÁ» ñÂÆ øðéÆÚð ç¶ ò¼â¶ ÁÅÕÅð çÆÁ» òÃå±Á» áÆÕ ðÇÔ³çÆÁ» ÔéÍ ÜçÇÕ çðÇîÁÅé¶ ÁÅÕÅð çÆÁ» òÃå±Á» çðÇîÁÅé¶ Áå¶ ò¼â¶ ç¯ò» ÕîÇðÁ» ñÂÆ áÆÕ ðÇÔ³çÆÁ» ÔéÍ Ü¶ ò¼âÆÁ» òÃå±Á» ۯචÕîð¶ ÇòÚ ð¼ÖÆÁ» Ô¯ä å» íÆóNíÅó ñ×çÆ ÔËÍ Ü¶ Û¯àÆÁ» òÃå±Á» ð¼ÖÆÁ» Ô¯ä å» ÕîðÅ õÅñÆ ñ×çÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ Û¯àÆÁ» òÃå±Á» Õîð¶ ÇòÚ ÖÅñÆ æ» Óå¶ ð¼ÖÆÁ» ÜÅ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ D. ÃæÅÇêå ç¹ÕÅé : ÃæÅÇêå ç¹ÕÅé 寺 ÔÆ øðéÆÚð ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà çÆ ÕÆîå Ç÷ÁÅçÅ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË êð ×°äò¼åÅ òÆ ÇìÔåð Ô°³çÆ ÔËÍ Õ°Þ øðéÆÚð îÇԳ׶ Ô°³ç¶ Ôé êð Õ°ÁÅÇñàÆ ØàÆÁÅ Ô°³çÆ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ õðÆççÅðÆ Ã ÃÅòèÅé ðÇÔäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ E. øðéÆÚð çÆ Ú³×Æ åð·» Ü»Ú : øðéÆÚð çÆ ÇÕö òÆ òÃå± çÆ ìËÕ, Ô¶áñ¶ íÅ×, ÇòÚñ¶ íÅ×, ç¯é¯º ÃÅÂÆâ, ÖÅÇéÁ» Áå¶ Ô˺âñ» çÆ Ú³×Æ åð·» Ü»Ú Õð ñËäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ øðéÆÚð ÷îÆé Óå¶ ÇÔ¼ñçÅ éÅ Ô¯ò¶Í òÃå± î÷ìÈå Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ î÷ìÈåÆ ê¼Ö¯º øðéÆÚð î÷ìÈå Áå¶ Õ¯ÇéÁ» 寺 òÆ î÷ìÈå Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

ê¼ÛîÆ Ã¼ÇíÁåÅ ÁêäÅÀ°äÅ ì¹ðÅ éÔÄ, ÁÅêäÆ í¹¼ñäÅ ì¹ðÅ ÔË Ú¼ñ ðÔ¶ ñóÆòÅð éÅàÕ» é¶ çÅçÆ î» çÆÁ» ìÅå» å¯º ÃÅⶠÁäí¯ñ ìÚêé ù Õ¯Ô» çÈð ÕðÕ¶ Ô¼Ãç¶Nò¼Ãç¶ ÇÂռᶠêÇðòÅð» ÓÚ åð¶ó» êÅ Çç¼åÆÁ» Ôé, ÇÜÃ ç¶ ÓÕ¼ñ¶NÓÕ¼ñ¶ Õîð¶ ÓÚ ñ¼×¶ àÆ. òÆ. ×òÅÔ ÔéÍ ÇÂà ÇòÚ òÆ Õ¯ÂÆ ô¼Õ éÔÄ ÇÕ ÇÃð ãÕä å¶ êðçÅ Õðé òÅñÆ Ú¿¹éÆ Á¼Ü ×ñ¶ å¼Õ ÁÅ Õ¶ ê¼ÛîÆ Ã¼ÇíÁåÅ çÅ ÇÔ¼ÃÅ ìä ×ÂÆ ÔË, ܯ ÇÕö Ã éÅðÆ ç¶ ÇÃð çÅ åÅÜ ÃîÞÆ Ü»çÆ ÃÆ êð ÇÂà ê¼ÛîÆ êÌÛÅò¶º é¶ ì÷¹ð×» çÅ ÃÇåÕÅð, êðçÅ, ôðî, ÔïÅ ù ÇÕèð¶ ÔÆ À°âçÆ èÈó ÓÚ

ÇÃðø Çç¼Ö ò¶Ö Õ¶ éÅ êÿç Õð¯ øðéÆÚð F. ñ¼ÕóÆ çÆ ÇÕÃî ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ : øðéÆÚð ÇòÚ Ãõå ñ¼ÕóÆ çÆ òð寺 ù êÇÔñ Çç¼åÆ Ü»çÆ ÔËÍ íÅðå ÇòÚ ÁÅî å½ð Óå¶ àÆÕ, îÔÅ×éÆ, ôÆôî, ç¶òçÅð Áå¶ Áõð¯à çÆ ñ¼ÕóÆ òðåÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà ÇòÚ àÆÕ Áå¶ îÔÅ×éÆ çÆ ñ¼Õó îÇÔ³×Æ Ô°³çÆ ÔËÍ G. èé çÆ À°êñìèåÅ : ÇòÁÕåÆ ÃÅèé» î¹åÅÇìÕ øðéÆÚð ñ˺çÅ ÔËÍ êð èé ñÂÆ ×°äò¼åÅ éÅñ ÃîÞ½åÅ éÔƺ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅÍ ÃÜÅòàÆ øðéÆÚð ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ÃÅçÅ øðéÆÚð ÃÃåÅ Ô°³çÅ ÔËÍ øðéÆÚð çÆ Ú¯ä ìÜà î¹åÅÇìÕ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ H. ûíNóíÅñ å¶ õðÚ : ÃÅç¶ øðéÆÚð çÆ Ã³íÅñ Óå¶ õðÚ Ø¼à ÁÅÀ°ºçÅ ÔËÍ ÃÅç¶ øðéÆÚð çÆ òÃå± ÁÅÃÅéÆ éÅñ ìçñÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË å¶ î¹ð³îå Óå¶ Ø¼à õðÚ Ô°³çÅ ÔËÍ Çê³â»

ð¯ñ Çç¼åÅ ÔËÍ ê¼ÛîÆ Ã¼ÇíÁåÅ ÓÚ êñÆå Ô¯ÂÆ é½ÜòÅé êÆó·Æ îÇԳ׶NîÇԳ׶ éÇôÁ» çÆ òð寺 ÕðÕ¶ ÛËñNÛìÆñ¶ ×¼íðÈ Ö¯Öñ¶ ÃðÆð» éÅñ ÕÅÇéÁ» çÆ î¼¹á ìäç¶ ÜÅ ðÔ¶ é¶Í ÇÂà ÕðÕ¶ ê¼ÛîÆ Ã¼ÇíÁåÅ çÆ Þ¼¹ñÆ ÇÂÔ Ôé¶ðÆ ÃÅâÆ é½ÜòÅéÆ Áå¶ ÃÅⶠñÂÆ Áå¶ ÃÅⶠÃî¼¹Ú¶ ç¶ô ñÂÆ ÇÚ¿åÅ çÅ ÇòôÅ ìä ×ÂÆ ÔË, ÇÜà çÆ Ô¯ºç ù îÇÔ³×ÅÂÆ ç¶ Áܯն ç½ð ÓÚ é§×¶ Çê³â¶ Óå¶ Ô¿ãÅÀ°äÅ ÃÈðÜ ù Ô¼æ êÅÀ°ä ç¶ ìðÅìð ÔËÍ î¶ð¶ ç¶ô ç¶ ñÅÂÆNñ¼× é½ÜòÅ鯺 ÁÅú ÇÂà ê¼ÛîÆ Ã¼ÇíÁåŠ寺 êÅÃÅ ò¼à Õ¶ ×¹ðÈÁ», êÆð»NëÕÆð» òÅñ¶ êÇò¼åð üÇíÁÅÚÅð, Çòðö, êÇÔðÅò¶ Áå¶ î»Nì¯ñÆ éÅñ ܹó Õ¶ ÃÅⶠüÇíÁÅÚÅð çÆÁ» å¿ç» ù ò¼èNÚó· Õ¶ î÷ìÈå Õðƶ Áå¶ ÇÂà ù êÌë¼¹Çñå Õðé çÆ ÕÃî ÖÅÂƶ, å» Ü¯ ÇÂà çÆÁ» å¿ç» ñ¼Ö» åÃÆÔ¶ Þ¼ñ Õ¶ òÆ éŠ༹à ÃÕäÍ ÇÂÔ ÔÆ ÃÅâÅ ÁÅÀ°ä òÅñÆ êéÆðÆ ñÂÆ Áéî¯ñ å¶ òâî¼¹ñÅ å¯ÔëÅ Ô¯ò¶×ÅÍ Òé½ÜòÅé ÃÅâÆ êÆó·Æ ç¶ ÇòÚ, Ô¯ ×ÂÆ ê¼ÛîÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅð çÆ Ø¹ÃêËá íÅðÈÍ Ü¶ ÇÂà ù å°ÃÄ á¼ñ· éÅ êÅÂÆ, Ú¿ç éò» Õ¯ÂÆ ÚÅÔó±Í ÒîÇÔå¯Ó ÇòðñÅ àÅò» Ü» Õ¯ÂÆ ï¯èÅNÃÈðîÅ, ÇÂà ׼ñ ìÅð¶ Áîñ ÇòÚÅðÈÍÓ

Ç ò Ú ÃÜÅòàÆ øðéÆÚð ìÅÔ𯺠î³×òÅÀ°ä Óå¶ À°Ô îÇÔ³×Å êË ÃÕçÅ ÔËÍ I. À°êï¯×åÅ : øðéÆÚð çÆ Ú¯ä À°êï¯×åÅ Óå¶ Çéðíð ÕðçÆ ÔËÍ èé Áå¶ ÃæÅé çÆ ì¼Úå ñÂÆ ìÔ°êÌï¯Üé òÅñ¶ øðéÆÚð çÆ Ú¯ä ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ øðéÆÚð ÇòÚ çðÅÜ Áå¶ ôËñø Ô¯äÍ ìÅÕà òÅñ¶ êñ§Ø À°êï¯×Æ Ô°³ç¶ ÔéÍ èé Áå¶ ÃæÅé çÆ ì¼Úå ñÂÆ Áäñ¯óƺçÅ øðéÆÚð éÔƺ ÖðÆçäÅ ÚÅÔÆçÅÍ A@. ÁÅðÅî : øðéÆÚð çÆ õðÆç Ã ÁÅðÅî ù îÔ¼åò ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂà ÇòÚ øðéÆÚð çÆ À°ÚÅÂÆ, ÇêÛñÅ ÇÔ¼ÃÅ, ìÅÔ» çÅ Çòô¶ô îÔ¼åò ÔËÍ Ü¶ ÇÂà ÇòÚ ÁÅðÅî ؼà Ô¯ò¶×Å å» ÇòÁÕåÆ æÕÅòà îÇÔÃÈà Õð¶×ÅÍ Ü¶ î¶÷ çÆ å°ñéÅ ÇòÚ Õ°ðÃÆ À°µÚÆ ÔË å» ÁùÇòèÅ Ô°³çÆ ÔËÍ

îÅÇÃÕ çÆ åÕñÆë ìÚŶ ÖÅä<êÆä

îÅ

ÇÃÕ ç½ðÅé ñóÕÆÁ» ù åÕñÆø Ô¯äÅ ÁÅî ÇÜÔÆ ×¼ñ ÔËÍ Ãî¹¼ÚÆ éÅðÆ òð× ù ÁÅêä¶ ÜÆòé ÕÅñ ÇòÚ ÇÂà åÕñÆø ÓÚ¯º ×¹÷ðéÅ ÔÆ ê˺çÅ ÔËÍ ÖÅäNêÆä ÇòÚ æ¯ó·Å ÇÜÔÆ åìçÆñÆ ÇñÁÅ Õ¶ ÇÂà åÕñÆø 寺 ìÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Ü» ÇÂà ÇòÚ ÕîÆ ÇñÁ»çÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ îÅÃ, îÛñÆ, Á³â¶ Áå¶ íÅðÆ í¯Üé ù ÇåÁÅ× ÇçúÍ î¼Öä, å¶ñ, êéÆð Û¼â ÇçúÍ ëñ, ÃÅ×, Ãì÷Æ, ÃñÅç òè¶ð¶ îÅåðÅ ÇòÚ ÖÅúÍ ÖÅäNêÅä ÇòÚ îÃÅñÅ å¶ å¶ñ çÆ Ø¼à òð寺 Õð¯Í ܶ éÅðÆ ÖÅäNêÅä ÇòÚ ÇÂà å𷻠ùèÅð Õð¶×Æ å» À°Ã ù îÅÇÃÕ êÈðé çÆÁ» î¹ôÇÕñ» 寺 ðÅÔå Çîñ¶×Æ Ü» À°Ã ÇòÚ ÕîÆ ÷ðÈð ÁŶ×ÆÍ


èîÕ 15-Sep-2010, Wednesday

25


26

ÇÃÔå

Ü Õ¿ÇêÀ±àð Ôð Øð Áå¶ Ôð çøåð çÆ ÷ðÈðå ìä Ç×ÁÅ ÔËÍ Õ¿ÇêÀ±àð Óå¶ Â¶éÆ ÇéðíðåÅ ç¶ ÚñÇçÁ» ÇÂà éÅñ Ô¯ä òÅñ¶ ÇÃÔå Ãì¿èÆ õåÇðÁ» ÇòÚ ñ×ÅåÅð òÅèÅ Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍ Çç¼ñÆ ç¶ ÃøçðÜ¿× ÔÃêåÅñ ò¼ñ¯º ÕÆå¶ ×¶ ÇÂÕ ÁÇèÁËé ÇòÚ ÇÂÔ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ ðÅÜèÅéÆ Çç¼ñÆ ÇòÚ Õ¿ÇêÀ±àð ç¹ÁÅðÅ Õ¿î Õðé òÅñ¶ ñ¯Õ ÕÂÆ åð·» çÆÁ» ÇçzôàÆ Ãì¿èÆ Áå¶ îÅÃê¶ôÆÁ» éÅñ ÿì¿Çèå ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÇôÕÅð ÔéÍ ÇÂÔ ÁÇèÁËé ÕÇîÀ±ÇéàÆ îËâÆÃé ðÅÔÄ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÇÂà ÁÇèÁËé ÇòÚ ÇÂÔ òÆ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ Õ¿ÇêÀ±àð çÆ òð寺 Õðé òÅñ¶ GF øÆÃçÆ ñ¯Õ» ù ÇçzôàÆ Ãì¿èÆ Ãî¼ÇÃÁÅò» ÁÅêäÆ Ç×Ìøå ÇòÚ ñË ðÔÆÁ» ÔéÍ îÅÃê¶ôÆÁ» éÅñ ÿì¿Çèå Ãî¼ÇÃÁÅò» ç¶ GF.E øÆÃçÆ ð¯×ÆÁ» çÅ òÆ êåÅ ñ¼×Å ÔËÍ Õ¯ÂÆ òÆ ÇòÁÕåÆ îÈñ ðÈê éÅñ ÇÕö ÚÆ÷ ù F îÆàð çÆ çÈðÆ å¯º Ãê¼ôà ç¶Ö ÃÕçÅ ÔËÍ Õ¿ÇêÀ±àð Óå¶ Õ¿î Õðé òÅñ¶ ÇòÁÕåÆ ñ×ÅåÅð Õ¿ÇêÀ±àð ç¶ é¶ó¶ ðÇÔ Õ¶ À°Ã çÆ

15-Sep-2010, Wednesday ÃÕðÆé ç¶Öç¶ Ôé, ÇÜà éÅñ À°é·» çÆ Á¼Ö» çÆÁ» îÅÃê¶ôÆÁ» Óå¶ îÅóÅ êÌíÅò ê˺çÅ ÔËÍ ÇÂà éÅñ À°é·» çÆÁ» Á¼Ö» ÇòÚ æÕÅé Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà ÁÇèÁËé Áé°ÃÅð Õ¿ÇêÀ±àð çÆ òð寺 Õðé òÅñ¶ BC.B øÆÃçÆ ñ¯Õ» çÆÁ» Á¼Ö» ÓÚ¯º êÅäÆ ÇéÕñä

Õ¿ÇêÀ±àð Óå¶ Õ¿î ÕðÇçÁ» ðÔ¯

ª×ñÆÁ» ÇòÚ çðç çÆ Ãî¼ÇÃÁŠ寺 êÆóå êŶ ×Â¶Í ÁÇèÁËé Õðé òÅÇñÁ» Áé°ÃÅð, ÔÃêåÅñ ÇòÚ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Á¼Ö» çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ Ãì¿èÆ Áå¶ îÅÃê¶ôÆÁ» çÆ Ãî¼ÇÃÁŠ寺 êÆóå ñ¯Õ» ÇòÚ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ Ãé ܯ ÁÅêäÅ òè¶ð¶ Ãî» Õ¿ÇêÀ±àð Óå¶ Õ¿î ÕðÇçÁ» ÇìåÅªç¶ ÔéÍ ÇÜé·» çøåð» ÇòÚ òÆâÆú àðîÆéñ çÅ êÌì¿è Ô¹¿çÅ ÔË, ÇÂà çÆ òð寺 éÅñ òÆ ñ¯Õ» çÆ ÇÃÔå Óå¶ îÅóÅ êÌíÅò ê˺çÅ ÔËÍ öñå Õ°ðÃÆ çÆ òð寺 Ü» ¦î¶ Ã å¼Õ öñå ã¿× éÅñ ìËáä ÕÅðé òÆ ×ðçé, ÇÃð Áå¶ Õîð çðç çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ Õ¿ÇêÀ±àð Óå¶ Õ¿î Õðé òÅñ¶ ñ¯Õ» ÇòÚ ÒÕÅðêñ àéñ Çóâð¯îÓ çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ êÅÂÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà éÅñ Ô¼æ» ÇòÚ ñ×ÅåÅð ÕñÅÂÆ Ø¹îÅÀ°ä éÅñ çðç ìÇäÁÅ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ Õ¿ÇêÀ±àð Óå¶ ñ×ÅåÅð Õ¿î Õðé ç½ðÅé ª×ñÆÁ» Óå¶ òÆ À°ñà êÌíÅò ê˺çÅ ÔËÍ Ôð ò¶ñ¶ îÅÀ±Ã Óå¶ ª×ñÆÁ» ç¶ Ô¯ä éÅñ À°é·» ÇòÚ ÜÕóä ìäÆ ðÇÔ³çÆ ÔËÍ ÃÅⶠç¶ô ÇòÚ êÌåÆ Ô÷Åð ÇòÁÕåÆ ÇòÚ¯º F ÇòÁÕåÆ Õ¿ÇêÀ±àð çÆ òð寺 Õðç¶ ÔéÍ ÇÂà Ç×äåÆ ÇòÚ ñ×ÅåÅð òÅèÅ Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂà Ç×äåÆ ÇòÚ ñ×ÅåÅð òÅèÅ Ô¯ä éÅñ ÇÂÔ êåÅ ñ×çÅ ÔË ÇÕ Õ¿ÇêÀ±àð çÆ òð寺 Õðé òÅñ¶ ñ¯Õ» çÆ ÇÃÔå Óå¶ ÇÕà Õçð õåð¶ î³âðÅ ðÔ¶ ÔéÍ ÇÕö òÆ çøåð çÅ Á³çðÈéÆ îÅÔ½ñ À°Ã çÆ ÇÃÔå ù êÌíÅÇòå ÕðçÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ Õ¿ÇêÀ±àð çÆ ÃÕðÆé Óå¶ Ø³ÇàÁ»ì¼èÆ Õ¿î Õðé òÅñ¶ ÇÕö òÆ ÇòÁÕåÆ ù òè¶ð¶ Ú½Õà ðÇÔäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ À°Ã ù ñ×ÅåÅð ÁÅêäÆ ÇÃÔå çÆ Ü»Ú ÕðÅªç¶ ðÇÔäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶ ÇÜà îÅÔ½ñ ÇòÚ À°Ô ÇÂÔ Õ¿î Õð ðÔ¶ Ôé, À°Ã îÅÔ½ñ ù ÃÔÆ Áå¶ À°ÇÚå ìäŶ ÜÅä ò¼ñ òÆ ÇèÁÅé ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

ÃÅòèÅé

Á¼

èîÕ

çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ ÔËÍ BE.G øÆÃçÆ ñ¯Õ» çÆÁ» Á¼Ö» ÇòÚ çðç Ô¹¿çÅ ÔËÍ BI.H ëÆÃçÆ ñ¯Õ» çÆÁ» Á¼Ö» ÇòÚ Üñé Áå¶ ÖÅÇðô çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ òÆ ç¶ÖÆ ×ÂÆÍ D@.G øÆÃçÆ ñ¯Õ» çÆÁ» Á¼Ö» ÇòÚ ñÅñÆ êÅÂÆ ×ÂÆÍ AC.B øÆÃçÆ ñ¯Õ» çÆÁ» Á¼Ö» 寺 蹿çñÅ ÇçÖÅÂÆ Çç³çÅ ÃÆÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ BI.B øÆÃçÆ ñ¯Õ» ù ÇÃð çðç çÆ ÇôÕÅÇÂå ðÇÔ³çÆ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ DH.F øÆÃçÆ ñ¯Õ» ù ×ðçé ÇòÚ çðç çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ ÃÆÍ AE.G øÆÃçÆ ñ¯Õ» ç¶ î¯ÇãÁ» ÇòÚ çðç ÃÆÍ CE.F øÆÃçÆ ñ¯Õ» ù Õîð ç¶ Ô¶áñ¶ ÇԼö ÇòÚ çðç çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ êÅÂÆ ×ÂÆÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ BC.A øÆÃçÆ ñ¯Õ ÕñÅÂÆ, Ô¼æ Áå¶

ؼà îÅåðÅ ÓÚ çòÅÂÆ, ò¼è ÓÚ ÷ÇÔð ÇÜ

à åð·» ÖÅäÅ Ö»ÇçÁ» ؼà îÅåðÅ ÇòÚ ÇñÁÅ êÅäÆ Á³ÇîÌå ÃîÅé Ô¹¿çÅ ÔË, À°ÃÆ å𷻠ܯ òÃå± Ø¼à îÅåðÅ ÇòÚ ñÂÆ ÜÅò¶, À°ÔÆ çòÅÂÆ ÔË Áå¶ À°ÔÆ ð¯× ù çÈð Õðé ÇòÚ Õ¿î ÁŪçÆ ÔË êð ÇÂÔÆ Ü¶

Û¶åÆ áÆÕ Ô¯ä ñÂÆ Ü» ÇÕö Ô¯ð ÕÅðé 寺 Ç÷ÁÅçÅ îÅåðÅ ÇòÚ ñÂÆ ÜÅò¶ å» ÷ÇÔð ìä Ü»çÆ ÔËÍ ÁÃÄ çòÅÂÆ òܯº êÈðÆ ì¯åñ Ü» ÇÂÕ ÃÇàz¼ê ñËºç¶ Ô» êð À°Ã çÆ òð寺 âÅÕàð ç¶ Áé°ÃÅð ÔÆ ÇéðèÅÇðå îÅåðÅ ÇòÚ Õðç¶ Ô», åç¶ ð¯× çÈð Ô¹¿çÅ ÔË êð Û¶åÆ áÆÕ Ô¯ä ñÂÆ êÈðÆ ôÆôÆ Ü» êÈðÆ ÃÇà¼Ìê ÇÂÕ¯ òÅð ñÂÆ ÜÅò¶ å» À°Ô ñÅí êÔ¹¿ÚÅÀ°ä çÆ ìÜŶ é°ÕÃÅé ÷ðÈð êÔ¹¿ÚŶ×ÅÍ ôðìå, ÚÅÔ Ü» ôðÅì ؼà îÅåðÅ ÇòÚ ÔÆ ñÅíÕÅðÆ ÔË, éÔÄ å» é°ÕÃÅéç¶Ô ÔËÍ


èîÕ

ÇÃÔå

15-Sep-2010, Wednesday

ÒÇô

ÁÅÇàÕÅÓ ïÅéÆ Òü¾ÕÓ, ÒÃÇñ¾ê ÇâÃÕÓ ç¶ îðÆ÷» çÆ Ç×äåÆ ÁŶ Ççé òèçÆ ÜÅ ðÔÆ þ å¶ ÇÂÕ Ô÷Åð ÓÚ¯º ÇÂÃ ç¶ E îðÆ÷ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂà ÓÚ F@ 寺 ñË Õ¶ H@ ëÆÃçÆ îðÆ÷» ÓÚ ÇÂà ÇìîÅðÆ ç¶

寺 ò¾è çðç çÅ ÁÇÔÃÅà Թ¿çÅ þÍ ÇÂÃ ç¶ Ç÷ÁÅçÅ îðÆ÷ B 寺 F Ôëå¶ ç¶ ÇòÚQÇòÚ áÆÕ Ô¯ Ü»ç¶ Ôé å¶ C@ ëÆÃçÆ îðÆ÷ çòÅÂÆ, ÁÅðÅî Áå¶ ÕÃðå éÅñ òÆ áÆÕ Ô¯

ÃÇñ¼ê ÇâÃÕ î¹¾Ö ñ¾Ûä ñ¾Õ ÓÚ çðç Ô¯äÅ þ å¶ ÇÂÔ çðç ìÅÁç ÓÚ êËð» ÓÚ ÁÅ Ü»çÆ þ å¶ Çëð ÇÂà ù ÒÃÇñ¼ê ÇâÃÕÓ òÆ ÇÕÔÅ Ü»çÅ þ å¶ ÇÂà éÅñ îðÆ÷ ç¶ ñ¾Õ (Õîð) ç¶ Ô¶á» çðç Ô¯ä ñ× ê˺çÆ þ å¶ ÇÂÔ çðç Çëð Ô¾æ» Áå¶ ìÅÁç ÓÚ ×ðçé ÓÚ òÆ Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÃÇñ¼ê ÇâÃÕ ÕðÕ¶ Ãí

ÇÜ

î ÜÅäÅ Á¼Ü é½ÜòÅé ï°òÕ» Áå¶ ï°òåÆÁ» çÅ ÇÂÕ ô½ºÕ ìä Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ ÇÔ³çÆQÁ³×ð¶÷Æ Çøñî» ç¶ éÅÇÂÕ» ç¶ ÒÇÃÕÃQ êËÕÓ ò¶Ö Õ¶ êz¶ðå ԯ¶ ï°òÕ Áå¶ Ò÷Æð¯ ÃÅÂÆ÷Ó ÁÇíé¶åðÆÁ» 寺 ÁÅÕðôÕ Ô¯ÂÆÁ» î¹ÇàÁÅð» ÇÜî» ù ù³çðåÅ, ÜòÅéÆ Áå¶ ÁÅÕðôä ÔÅÃñ Õðé çÆ Ã³ÜÆòéÆ ìÈàÆ ÃîÞçÆÁ» ÔéÍ ÇÂÔ ×¼ñ ÕÅøÆ Ô¼ç å¼Õ Ã¼Ú òÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË, Áå¶ ÇÜî å°ÔÅâÅ ÇÂÔ Ã¹êéÅ êÈðÅ òÆ Õð ÃÕçÅ ÔË, êð ÷ðŠóíñ Õ¶! ÇÕÀ°ºÇÕ – ÕÂÆ òÅð ÇÂÃç¶ À°ñà òÆ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ îðçÅé×Æ Áå¶ Ô°Ãé çÆ æ» ÇÂÔ ÇÜî å°ÔÅⶠñÂÆ Õî÷¯ðÆ Áå¶ ìçÃÈðåÆ çÅ ÕÅðä ìäé ç¶ éÅñQéÅñ å°ÔÅù ÕÂÆ ð¯× òÆ ç¶ ÃÕç¶ ÔéÍ ÃÔÆ Á×òÅÂÆ ç¶ Çìé» ÕÆåÆ ÇÜî ÕÃðå å°ÔÅâÆÁ» îÅÃê¶ôÆÁ» Óå¶ ì¹ðÅ êzíÅò êÅ ÃÕçÆ ÔË, å°ÔÅâÅ ÇÚÔðÅ ÇÖóä çÆ æ» ÇÚêÕ ÃÕçÅ ÔË, Á³çð è¼Ã ÃÕçÅ ÔË, å°ÔÅâÆÁ» Ô¼âÆÁ» Óå¶

寺 ÁÅðÅî ÇÕò¶º Çîñ¶?

Ü»ç¶ Ôé å¶ D@ ëÆÃçÆ îðÆ÷» ù ñ¾Õ çðç, êËð çðç 寺 ÁÅðÅî éÔÆ ÇîñçÅ å¶ îðÆ÷ ÇÂà éÅñ ñ¾Õ çÆ çðç, êËð» çŠýäÅ Áå¶ êËð» çÆ åÅÕå çŠؾà Ô¯äÅ ÇÜÔÆÁ» ÚÆ÷» îÇÔÃÈà Õðç¶ ÔéÍ ÇÂà åÕñÆë éÅñ çðç Óå¶ ìÔ¹å Ç÷ÁÅçÅ Ô¹¿çÆ

ÔËÍ ÇÂà åð·» ç¶ îðÆ÷» çÅ ÇÂñÅÜ íÅò¶º ÁÅê̶ôé ðÅÔÄ ÕÆåÅ Ü»çÅ þ êð Ô¹ä ÇÂà çÅ ÇÂñÅÜ Çìé» ÁÅê̶ôé òÆ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ å¶ Çìé» ÚÆðQëÅó ç¶ ÁÅê̶ôé ñÂÆ Òñ¶÷ð ÇâÃÕ ÃðÜðÆÓ ïÅéÆ (ÁÅÂÆ. âÆ. ÂÆ. àÆ) åÕéÆÕ Ãí 寺 ÕÅð×ð ÃÅìå Ô¯ ðÔÆ þÍ ÇÂà ÃðÜðÆ ðÅÔÄ Çìé» ÁÅê̶ôé Áå¶ Çìé» ÇÕö ÚÆð¶ Áå¶ à¾Õ ç¶ ÇâÃÕ çÅ çìÅÁ ؼà Õð Çç¾åÅ Ü»çÅ ÔË å¶ îðÆ÷ çÆ ñ¾Õ (Õîð) çÅ çðç Áå¶ êËð» çÅ çðç Çìé» ÁÅê̶ôé ÔÆ áÆÕ Ô¯ Ü»çÆ þÍ ÇÂà åÕéÆÕ ðÅÔÄ îðÆ÷» ç¶ áÆÕ Ô¯ä çÆ ÁÅà G@ 寺 H@ ëÆÃçÆ å¾Õ ðÇÔ¿çÆ þÍ ÇÂà ÃðÜðÆ å¯º ìÅÁç îðÆ÷ B Ø¿ÇàÁ» ìÅÁç ÔÆ Øð ÜÅ ÃÕçÅ þ

îÅóÅ ÁÃð êË ÃÕçÅ ÔËÍ ÁÅî ÕðÕ¶ ÇÜî» ÇòÚ ÃÔÆ Á×òÅÂÆ çÆ ØÅà ÕðÕ¶ Ô¼âÆÁ» óì³èÆ ð¯×» çÆ ÁÅî ÇôÕÅÇÂå ÔËÍ Ü¯ó» çÅ çðç,

27

å¶ ÇÂà ç½ðÅé îðÆ÷ ù ì¶Ô¯ô òÆ éÔÆ ÕÆåÅ Ü»çÅ å¶ îðÆ÷ B Ççé ìÅÁç ÁÅêä¶ Õ¿î Óå¶ òÆ òÅêà ÜÅ ÃÕçÅ þ å¶ ÇÃðë C@ ëÆÃçÆ îðÆ÷» ù ÔÆ Çìé» ÚÆðQëÅó Áå¶ ò¾âÆ çÈðìÆé éÅñ ÁÅê̶ôé çÆ ñ¯ó ê˺çÆ ÔËÍ ÇÂà ÁÅê̶ôé 寺 ìÅÁç îðÆ÷ ç¯ Ççé ìÅÁç Øð ÜÅ ÃÕçÅ þ å¶ ÇÂÕ Ôëå¶ ìÅÁç ÔÆ îðÆ÷ ÁÅêä¶ Õ¿î Óå¶ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ ÇÂÔ ÇìîÅðÆ î¯àÅê¶, Ç÷ÁÅçÅ ç½óQí¾Ü ÕÃðå éÅ Õðé éÅñ Ô¹¿çÆ þÍ êÇÔñ» ÇÂÔ ÇÃðë E@ ÃÅñ 寺 ò¾è ç¶ ñ¯Õ» ÓÚ ÔÆ Ô¹¿çÆ ÃÆ, Ô¹ä ÇÂÔ é½ÜòÅé» ÓÚ òÆ ò¶ÖÆ ÜÅ ðÔÆ þÍ Òñ¶÷ð ÇâÃÕ ÃðÜðÆÓ À¹é·» ñ¯Õ» ñÂÆ òðçÅé þ ܯ ÚÆðQëÅó ç¶ ÁÅê̶ôé 寺 âðç¶ ÔéÍ

ÒԼ⻠éÅñ ÔÆ ÜÅäÓ òÅñÆ ×¼ñ Ô¯ Ü»çÆ ÔË, ÇÜà ÕðÕ¶ ÇÃÔå, ÜòÅéÆ Áå¶ Ô°Ãé çÆ êzÅêåÆ ç¶ Ú¼Õð ÇòÚ ÕÂÆ ÜòÅé ÃÅðÆ À°îð çÅ ð¯×/ç¹¼Ö ÃÔ¶ó ñËºç¶ ÔéÍ ÇÂà çÅ î¯àÅ ÕÅðä, é½ÜòÅé» çÆ Áä×ÇÔñÆ éÔƺ, ÇÜîQîÅñÕ» òñ¯º ò¼è 寺 ò¼è î¹éÅøÅ ÕîÅÀ°ä òÅñÆ é»ÔQî¹ÖÆ Ã¯Ú ÔËÍ ÇÂÔ ÇÂÕ îÅóÅ ð°ÞÅé ÔË, ÇÜà Óå¶ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º Ü» ÇÃÔå ÇòíÅ× òñ¯º ã°Õòƺ é÷ð ð¼ÖÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ Õ¶ºçð ÃðÕÅð ù ÇÂà óì³èÆ ÇÂÕ ÷¯ðçÅð ÕÅùé ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË, ÇÜà Áé°ÃÅð ÇÜî Ö¯ñ·ä ñÂÆ ñÅÇÂÃ˺à çÆ ñ¯ó ÷ðÈðÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ ÁÅî ÜéåÅ çÆ ÇÃÔå çÅ îÅîñÅ/îÃñÅ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ÇÂé·» ç¶ Ã³ÚÅñÕ» çÆ òÆ ÇòÇçÁÕ Áå¶ ÇÕ¼åÅîÂÆ ï¯×åÅ ÇéôÇÚå ÕÆåÆ ÜÅò¶Í êð ÁÇÜÔÅ å» ÔÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË, ܶÕð ÁÅî ÜéåÅ ÇÂà êzåÆ Ú¶å³é Ô¯ò¶ Áå¶ îÆâÆÁÅ ç¹ÁÅðÅ òÆ ñ¯Õ» ù Ú½Õà Õðé ç¶ éÅñQéÅñ ÃðÕÅð» Óå¶ çìÅú ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶Í

ÇÜî ÜÅú êð ÇèÁÅé ð¼Ö¯... Çê¼áQçðç, àËÇéà ÕÈÔäÆ çðç, ÔËîÃàÇð³× î¯Ú Áå¶ Ç׼චÇòÚ î¯Ú ÁÅî ÇôÕÅÇÂå» ÔéÍ ÕÂÆ òÅð ñ¯ó 寺 ò¼è íÅð Ú¼°Õä Ü» öñå ã³× éÅñ Ü» Çìé» ÃÔÆ Á×òÅÂÆ ç¶ íÅð Ú¼°Õä ÕðÕ¶ ÁÇÜÔÆÁ» Á³çðÈéÆ Ã¼à» ò¼ÜçÆÁ» Ôé, ÇÜà ÕðÕ¶ é½ÜòÅé» Ü» î¹ÇàÁÅð» ù ÕÂÆQÕÂÆ Ççé Øð ìËáäÅ ê˺çÅ ÔËÍ ã±ÔÆ çÆÁ» ü໠çÅ Õ¯ÂÆ ÃçËòÆ ÇÂñÅÜ éÅ Ô¯ä ÕðÕ¶, ÇÂÔ çðç

BUSINESS FOR SALE

Dental Office ò¼èÆÁÅ Áå¶ ëÅÃà ÃðÇòà ñÂÆ Ôî¶ôÅ ïÅç ð¼Ö¯ Ôð åð·» çÆ Â¶ÁðñÅÂÆé çÆÁ» ÇàÕà» ò¶Úç¶ Ô» Á¼Ü ÔÆ ÕÅñ Õð¯

PARMAJIT SINGH President

Tel : 718-323-0202 Fax : 718-835-5423

103-45 Lefferts Blvd., Richmond Hill, NY 11419

ÇìÜéËà ÇòÕÅÀÈ þ ç¯ î¿ÇÜñÅ ÔÅÀ¹Ã òÆ éÅñ þ, â˺àñ ÁÅÇëà Çò¼Ú îôÆé» Áå¶ Á½÷Åð éÅñ ×ËðÅÜ òÆ þÍ

Equieped with Pan-O-Rex X-Ray Machine. Three Operateries Chains Detached Garage

ÕÆîå $ 750,000

CALL : 848-207-0273


28

èîÕ

ùõé

ì

ðÅå èðîôÅñÅ Á¼×¶ êÔ¿Ú ×ÂÆÍ ñÅóÅ ÁÅêäÆ ÕÅð ÇòÚ ÔÆ ìËáÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ ÇÕö î¯àðÃÅÂÆÕñ ÃòÅð é½ÜòÅé é¶ À°Ã Õ¯ñ ð¹Õ Õ¶ ÇÂÕ ÇñøÅøÅ ëóŪÇçÁ» ÇÕÔÅ, ÒÕÅð ÇòÚ¯º À°åðé 寺 êÇÔñ» ÇÂà ù Ö¯ñ· Õ¶ ç¶Ö ñÂƺÍÓÍ î¹éÆô é¶ ÇÃÔðÅ À°å»Ô ÕðÕ¶ ÇñøÅøÅ Ö¯Çñ·ÁÅ, À°Ã ç¶ ÇÚÔð¶ Óå¶ å¶ÌñÆÁ» ÁÅ ×ÂÆÁ»Í À°Ô ÁäêÛÅå¶ î³¹â¶ ù ð¯Õä ñÂÆ ìÅÔð ÇéÕÇñÁÅ êð À°Ô å» ìÔ¹å çÈð ÚñÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ î¹éÆô é¶ ÕÅð ÇòÚ ìËᶠìðÅåÆÁ» ù À°åÅð Çç¼åÅ Áå¶ î¯àðÃÅÂÆÕñ òÅñ¶ ⶠçÅ Çê¼ÛÅ Õðé ñÂÆ ×¼âÆ íÜÅ Õ¶ ñË Ç×ÁÅÍ Üç Õ°Þ ç¶ð À°Ô òÅêà éÅ î¹ÇóÁÅ, ÃÅðÆ ìðÅå ÇÚ¿åÅ ÓÚ â°¼ì ×ÂÆÍ Ãí ÇÂÕNçÈܶ ù ê¹¼ÛÆ ÜÅ ðÔ¶ Ãé ÇÕ î¹éÆô ÁÚÅéÕ ÇÕ¼èð ×ÅÇÂì Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÇÃÁÅäÆ À°îð ç¶ Õ°Þ ì¿ç¶ ÕÇÔ ðÔ¶ Ãé, ÒÇÂÔ å» Ü¼×¯º å¶ð·òƺ Ô¯ ×ÂÆ, ܶ âÅ éÅ î¹¹ÇóÁÅ, ÕÆ ìä°È¿×Å, èÆ òÅÇñÁ» ù òÆ ç¼Ã ç¶äÅ ÚÅÔÆçËÍÓ ÁÅÇÖð ؿචհ Çê¼Û¯º î¹éÆô î¹ó ÁÅÇÂÁÅÍ À°Ã ç¶ ÁÅñ¶Nç¹ÁÅñ¶ Öñ¯å¶ ìðÅåÆ ê¹¼Û ðÔ¶ Ãé, ÒÇÕµæ¶ ÚñÅ Ç×ÁÅ Ã˺? ÃÅù å» Ô¼æ»NêËð» çÆ êË ×ÂÆ ÃÆ, ÁËêð À°Ô î¹ÃÕðÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ ÇÜò¶º ç¼Ãä òÅñÆ ×¼ñ é¶ ì¹¼ñ· ÃÆÁ Çç¼å¶ Ô¯äÍÓ ÇòÁÅÔ çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ðÃî» êÈðÆÁ» Ô¯ ÜÅä À¹êð¿å ñÅóÆ Áé°ðÅèÅ ù ñË Õ¶ Øð êÔ¹¿ÇÚÁÅÍ î» é¶ êÅäÆ òÅÇðÁÅÍ ç¯Ô» ç¶ ÇÃð Óå¶ Ô¼æ ð¼ÖÇçÁ» ÁÅôÆðòÅç Çç¼åÅ êð À°Ã ù ÁÇÔÃÅà ԯÇÂÁÅ ÇÜò¶º î¹éÆô ç¶ ÇÚÔð¶ çÆ À°Ô Ö¹ôÆ ÇÕèð¶ ×ÅÇÂì Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ, ÇÜÔóÆ Ø𯺠å°ðé ò¶ñ¶ ÇçÖÅÂÆ Çç¼åÆ ÃÆ êð Û¶åÆ ÔÆ î» çÆ Ã¯Ú ìçñ ×ÂÆ, ÒôÅÇÂç Ö¹ôÆ ç¶ î½Õ¶ ê¹¼åð ù ÁÅêä¶ ÇêåÅ ÜÆ ïÅç ÁŠ׶ Ô¯ä׶ÍÓ À°Ô ÃÅð¶ ð¹Þ¶ò¶º Û¼â Õ¶ îðÔÈî êåÆ Çôò Õ¹îÅð çÆ ë¯à¯ Á¼×¶ ÜÅ Öñ¯åÆ, Òç¶Ö¯ å°ÔÅâÅ ê¹¼åð ÇÕ¿éÆ Ã¯ÔäÆ ùÔ ñË Õ¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔË, ð½äÕ» ñ¼×ÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» é¶ å°ÔÅⶠØð, ô×é» ç¶ ×Æå ×Ŷ ÜÅ ðÔ¶ é¶ êð....êð å°ÔÅⶠÇìé»....ÍÓ Ã°Çî¼åðÅ òÅÔòÅ ÔÆ íÅò¹Õ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ Â¶é¶ ÇÚð ù éòƺ ÇòÁÅÔÆ Ü¯óÆ òÆ âðÅÇÂ¿× ðÈî ÇòÚ êÔ§¹Ú ×ÂÆÍ

15-Sep-2010, Wednesday î¹éÆô å¶ Áé°ðÅèÅ é¶ ë¯à¯ Á¼×¶ î¼æÅ à¶ÇÕÁÅ Áå¶ ÁÅôÆðòÅç ñÂÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆÍ Çôò Õ¹îÅð èÅðÇîÕ ÇòÚÅð» òÅñÅ Ô¯ä ÕðÕ¶ ñ¯Õ Çôò í×å òÆ ÇÕÔÅ Õðç¶ ÃéÍ À°Ô þÚî¹¼Ú À°µÚÆÁ»Nù¼ÚÆÁ» ÃîÅÇÜÕ Õçð»NÕÆîå» Áå¶ éËÇåÕåÅ íðêÈð çÃÕÅð» çŠïîÅ ÃÆ, ÇÜà çÅ À°Ã çÆ Ã¿åÅé Óå¶ òÆ ×ÇÔðÅ êÌíÅò ÇçÖÅÂÆ Çç¿çÅ ÃÆÍ À°Ô ÇÂÕ ÁÅçðôòÅçÆ é¶Õ Ççñ ÇÂéÃÅé Ô¯ä ç¶ éÅå¶ ÕÂÆ ÃîÅÜ Ã¶òÆ Ã¿ÃæÅò» éÅñ òÆ Ü¹ÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ î¹éÆô ç¶ êËçÅ Ô¯ä ò¶ñ¶ À°Ã é¶ Ã¹Çî¼åðÅ ù ÇÕÔÅ ÃÆ, ÒÚ¿×Å Ô¹¿çŠܶ êÇÔñ» ñÕôîÆ Øð ÁÅ Ü»çÆÓ êð ùä Õ¶ êåéÆ çÅ î¹È¿Ô Õ°¼Þ Õ¹ÃËñÅ

×¼ñ» ÕðçÆNÕðçÆ Õç¶ Ô¼Ã ê˺çÆ, Õç¶ ð¯ ê˺çÆÍ î» çÆ ÁÇÜÔÆ ÔÅñå ç¶Ö Õ¶ î¹éÆô é¶ Ççé íð Øð ðÇÔä òÅñÆ îÅÂÆ çÅ Ç¿å÷Åî Õð Çç¼åÅÍ Ã¹Çî¼åðÅ ç¶ éðîNÇçñ å¶ ÇîñäÃÅð Ô¯ä ÕðÕ¶ é½ÕðÅäÆ éÅñ ÃÔ¶ñÆÁ» òð׶ ÿì¿è ìä ×Â¶Í îÅÂÆ é¶ ÇÂÕ Ççé À°Ã ù ê¹¼åð çÅ ÇòÁÅÔ Õð ç¶ä çÆ ÃñÅÔ Çç¼åÆÍ î¹éÆô é¶ éÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô¯ÇÂÁ» òÆ î» çÆ îð÷Æ Á¼×¶ ÇÃð Þ¹ÕÅ Çç¼åÅÍ ÜñçÆ ÔÆ çÈð çÆ ÇÕö Çðôå¶çÅðÆ ÓÚ¯º Õ¯ÂÆ ñóÕÆ ç¶Ö Õ¶ ÇòÁÅÔ çÅ Ççé ê¼ÕÅ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ÇêåÅ çÆ öËðNî½ÜÈç×Æ Óå¶ ñóÕÆ òÅÇñÁ» çÆ Õî÷¯ð

òÅñÅ éÔƺ êð ×¼ñ ÔÆ Õ°Þ ÁÇÜÔÆ ÃÆ ÇÕ À°Ã ñóÕ¶ ù ñ¼í Õ¶ ÇñÁÅÀ°äÅ ìÔ¹å ÷ðÈðÆ ÃÆÍÓ ÒÇÕà ñóÕ¶ çÆ ×¼ñ Õð ðÔ¶ Ô¯?Ó ÔËðÅéÆ éÅñ À°Ã é¶ ê¹¼ÇÛÁÅÍ Òî˺ ÇÂà íñ¶îÅäà çÆ ×¼ñ Õð ÇðÔÅ Ô»Ó î¹éÆô é¶ ×¼ç¶ Ô¶á¯º ÇñøÅøÅ Õ¼ã Õ¶ êåéÆ ù ëóŪÇçÁ» ÇÕÔÅÍ Ü¶Õð À°Ô õ¹ôéÃÆì Çîñ Ü»çÅ å¶ðÆÁ» ÃÅðÆÁ» ǼÛÅò» êÈðÆÁ» Ô¯ Ü»çÆÁ»ÍÓ ÇñøÅø¶ ÇòÚ¯º ÇéÕñÆÁ» ë¯à¯Á» å¶ ÇÚ¼áÆÁ» ç¶Ö Õ¶

çÅîé ÕÔÅäÆ

ÇÜÔÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆÍ Çå¿é ÃÅñ» î×𯺠Üç çÆêÅñÆ çÅ Üéî Ô¯ÇÂÁÅ å» Çôò Õ°îÅð é¶ èÈîèÅî éÅñ À°ÔçÆ ñ¯ÔóÆ îéÅÂÆ Áå¶ ×ðÆìN×¹ðÇìÁ» ñÂÆ ÃÅðÅ Ççé ¦×ð ñÅÂÆ ð¼ÇÖÁÅ ÃÆÍ çÈðNçÈð å¼Õ À°Ã çÆ Ã¹ÚÅðÈ Ã¼ÇíÁÅÚÅðÕ Ã¯Ú çÆ ÃñÅÔ¹åÅ òÆ Ô¯ÂÆ ÃÆÍ ÕÇÔ¿ç¶ é¶ ÇÜà íñ¶ ê¹ðô çÆ Ü¼× ù ñ¯ó Ô¹¿çÆ Â¶ úÔçÆ ð¾ì ù òÆ ñ¯ó Ô§¹çÆ Â¶Í ÁÚÅéÕ ç¹ÕÅé Óå¶ ìËÇáÁ» ÇÂÕ Ççé À°Ã ù ÁÇÜÔÅ ç½ðÅ ÇêÁÅ, ܯ ÜÅéñ¶òÅ ÃÅÇìå Ô¯ÇÂÁÅÍ î¹éÆô ù ÕÅñÜ çÆ êó·ÅÂÆ ÇòÚ¶ Û¼â Õ¶ ç¹ÕÅé ÿíÅñäÆ êË ×ÂÆ Áå¶ Øð çÆÁ» ÃÅðÆÁ» Ç÷¿î¶òÅðÆÁ» À°Ã ç¶ ×ÿ êË ×ÂÆÁ»Í ñóÕÅ ç¹ÕÅé Óå¶ Áå¶ ì¶àÆ ÕÅñÜ ÚñÆ Ü»çÆÍ Ã¹Çî¼åðÅ ÃÅð¶ Õ¿î ÇéêàÅ Õ¶ Üç ÇòÔñÆ Ô¯ Ü»çÆ, Øð ù¿éÅNù¿éÅ, ÖÅñÆNÖÅñÆ ÇçÃä ñ¼× ê˺çÅÍ ÇÂÕ¼ñåÅ çÅ ÁÇÔÃÅà ÇÜò¶º À°Ã ù î³Ü¶ ò¼ñ ÇÖ¼Ú Õ¶ ñË Ü»çÅÍ ÕÂÆ òÅð À°Ô Ö¹ç éÅñ

Ã

ÿå°ôàÆ

Õ±ñ çÅ Á³×ð¶÷Æ çÅ ÃÆéÆÁð ñËÕÚðÅð êËö ê¼Ö¯º Ôð åð·» Ö¹ôÔÅñ ÃÆÍ Ú¿×Æ åéÖÅÔ å¯º Çìé», Á³×ð¶÷Æ çÆÁ» ÇàÀ±ôé» òÆ À°ÔçÆ ÕîÅÂÆ ÇòÚ Ú¯ÖÅ òÅèÅ Õð ðÔÆÁ» ÃéÍ À°Ô

ÁÅêä¶ å¯º ÜÈéÆÁð Ü» ؼà åéÖÅÔ ñËä òÅÇñÁ» ù ؼà ò¼è ÔÆ ì¹ñÅÀ°ºçÅ ÃÆÍ êËö çÅ éôÅ ÇÜò¶º À°Ôù Ôð ò¶ñ¶ ÔÆ ÚÇó·ÁÅ ðÇÔ³çÅ Ô¯ò¶Í ÇÂÕ òÅð åéÖÅÔ ñËä òÅñ¶ Ççé ÕñðÕ ç¶ çëåð ÇòÚ åéÖÅÔ ñËä òÅñ¶ ÃàÅø çÆ ÕÅøÆ íÆó ÃÆÍ ÇÂñÅÕ¶ çÅ ò¼âÅ ÃÕ±ñ Ô¯ä ÕÅðé ò¼â¶ ÃàÅø ù åéÖÅÔ» çÅ í¹×åÅä

×¹ðêÅñ ÇÃ§Ø éÈð

ÁÅðÇæÕ ÔÅñå ç¶Öç¶ Ô¯ÇÂÁ» ÇòÁÅÔ Óå¶ áÆÕNáÆÕ ÔÆ ÖðÚ ÕðéNÕðòÅÀ°ä çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÕªÇÕ î¹éÆô çÅ ÃÔ¹ðÅ êÇðòÅð ÇÕö Çê¿â ÓÚ ðÇÔ¿çÅ ÃÆÍ ÇòÁÅÔ Ô¯ Ç×ÁÅÍ çÈð ç¶ Çðôå¶çÅð ç¯Nç¯ Çå¿éNÇå¿é Ççé Ô¯ð ðÇÔ ñËä Çê¼Û¯º Ö¹ôÆNÖ¹ôÆ ÁÅêä¶ Øðƺ òÅêà Úñ¶ ×Â¶Í î¹éÆô å¶ Áé°ðÅèÅ ÁÅêä¶ Ã½ä òÅñ¶ Õîð¶ ÇòÚ ìËᶠԯ¶ Ãé ÇÕ Ã¿×ç¶Nÿ×ç¶ êåéÆ é¶ ê¹¼ÇÛÁÅ, Òå°Ãƺ ÇòÁÅÔ òÅñ¶ Ççé Ü¿Þ Øð Û¼â Õ¶ ÇÕ¼æ¶ Úñ¶ ׶ ÃÆ?Ó ÒðÅèÅ åËù ÇÂà ׼ñ çÅ ÇÕò¶º êåÅ ñ¼Ç×ÁÅ?Ó î¹éÆô é¶ þðÅé Ô§¹ÇçÁ» ê¹¼ÇÛÁÅÍ ÒÃÅⶠØð Ôð ÇÂÕ çÆ ÷ìÅé Óå¶ ÇÂÔ¯ ÃÆ ÇÕ êÌÅÔ¹äÅ ×¹¼Ã¶ Ô¯ Õ¶ ÇÕèð¶ ÚñÅ Ç×ÁÅÍ Ã¹ä Õ¶ Ãí ç¶ ÃÅÔ ÂÆ ÃÈå¶ ×¶ ÃéÍÓ ÒðÅèÅ, î˺ ÇÕö òÆ Ãî¼ÇÃÁŠ寺 âð Õ¶ í¼Üä

Ô½ñÆNÔ½ñÆ Ô¯ ÇðÔÅ ÃÆÍ ªÜ òÆ êËö ç¶ ñËäNç¶ä Ã Ôð ÇÂÕ ù êÈðÆ ÃÅòèÅéÆ òðåäÆ ê˺çÆ ÔËÍ ÃàÅø ÇòÚ ÁÅêäÅ ð¹åìÅ, ð¯Ôì å¶ ÁÅêäÆ åéÖÅÔ çÆ ðÅôÆ çðÃÅÀ°ä ñÂÆ À°Ô ÇÂÕ ÜÈéÆÁð ÁÇèÁÅêÕ ù ÕÇÔä ñ¼Ç×ÁÅ, ÒۯචíÅÂÆ, å¶ð¶ ÇòÚ ×¹ä å» ìÔ¹å Ôé, êð å¶ðÆ åéÖÅÔ ìÔ¹å æ¯ó·Æ ÔË...ÍÓ ×¼ñ ÕÇÔ Õ¶ À°Ô î³çî³ç î¹ÃÕðÅÀ°ä ñ¼¼Ç×ÁÅÍ Òêð íÅÂÆ ÃÅÇÔì, îËù å» æ¯ó·Æ éÔÄ ñ¼×çÆ.. Ú¿×Å ×¹÷ÅðÅ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË...ÍÓ ÜÈéÆÁð ÁÇèÁÅêÕ çÅ À°åð ÃÆÍ Òæ¯ó·Æ ÇÕÀ°º éÔÄ ñ×çÆ?Ó À°ÔçÅ Á×ñÅ êÌôé ÃÆÍ ÒÇÕÀ°ºÇÕ ÃÕ±ñ ç¶ ÃøÅÂÆ Ã¶òÕ, Ú½ÕÆçÅð å¶ Ã¶òÅçÅð çÆ åéÖÅÔ îË毺 òÆ æ¯ó·Æ ÔË... ܶ À°Ô ÿå°ôà Ôé å» îËù òÆ Ã¿å°ôàÆ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍÓ Ã¹ðÜÆå ÇÃ³Ø îðÜÅðÅ

Áé°ðÅèÅ çÆÁ» Á¼Ö» Á¼âÆÁ» ÔÆ ðÇÔ ×ÂÆÁ», ÇÜò¶º ÇÃð ÓÚ Ã¼å Øó¶ êÅäÆ êË Ç×ÁÅ Ô¯ò¶Í ÒðÅèŠܶÕð å¶ðÅ ÇÕôé Øé·¼ÂÆÁÅ ÇÂÔ ÇñøÅøŠýºêä 寺 ìÅÁç îËù Çîñ Ç×ÁÅ Ô¹¿çÅ, î˺ ÁÅêäÆ æ» À°Ã ù ë¶ÇðÁ» Óå¶ ÇìáÅ Çç¿çÅ êð ÕÆ ÕðçÅ, À°Ã çÆ öËðNÔÅ÷ðÆ ÓÚ å¶ð¶ éÅñ ÇòÁÅÔ å¯º ÇÃòÅ î¶ð¶ ñÂÆ Õ¯ÂÆ ÚÅðÅ òÆ å» éÔƺ ÃÆ ðÇÔ Ç×ÁÅÍÓ...... ÒÇÂÔ ×¼ñ î¶ðÆ ÃîÞ ÓÚ éÔƺ ÁÅ ðÔÆ, ܶÕð å°Ãƺ ÇÂÕN çÈܶ ù ê̶î Õðç¶ ÃÆ, Çëð ôÅçÆ ÇÕª éÅ ÕÆåÆ? å°ÔÅⶠÿì¿è» çÆ Ü¶ ÷ðÅ òÆ ÇíäÕ êË Ü»çÆ, î˺ Õç¶

å°ÔÅⶠðÅÔ çÅ ð¯óÅ éÅ ìäçÅÍÓ Òî¹éÆô......î˺ ìÇÔÕÅò¶ ÇòÚ ÁÅ ×ÂÆ ÃÆÍ îË毺 í¹¼ñ Ô¯ ×ÂÆ...... îËù î¹ÁÅø Õð ÇçÀ°......Í Ô¹ä ÃÅñ íð 寺 À°Ã ñóÕ¶ éÅñ î¶ðÅ Õ¯ÂÆ Ãì¿è éÔÆºÍ î˺ À°Ã ù Û¼â Ú¹¼ÕÆ Ô»...... Ççñ ÓÚ¯º òÆ Õ¼ã Ú¹¼ÕÆ Ô»ÍÓ ÇÂÔ ÕÇÔ¿ç¶ Ô¯Â¶ À°Ãé¶ Çâ× ðÔ¶ Ô¿ÞÈÁ» ù Ãî¶àä ñÂÆ ç¯ò¶º Ô¼æ» éÅñ ÇÚÔðÅ ãÕ ÇñÁÅ ÃÆÍ ÒÀ°Ã ñóÕ¶ ù Û¼â ç¶ä Ü» í¹¼ñ ÜÅä éÅñ å¶ðÅ îËñÅ Ô¯ÇÂÁÅ çÅîé Ô¹ä ÃÅø éÔƺ Ô¯ ÃÕçÅÍÓ î¹éÆô é¶ ÇÚÔð¶ 寺 Ô¼æ ÔàÅ Õ¶ ÁÅêä¶ ð¹îÅñ éÅñ êåéÆ çÆÁ» Á¼Ö» 깿ÈÞÇçÁ» ÇÕÔÅ, ÒܶÕð êó·é ç¶ éÅñNéÅñ 屿 ÁÅêä¶ Çòðö çÆÁ» ÃîÅÇÜÕ Õçð»NÕÆîå», üÇíÁÕ ê³ÌêðÅò», ÇÃÇÖÁÅò» Áå¶ îÅÇêÁ» çÆ Ç¼÷å çÅ ÇõÁÅñ òÆ ð¼ÖçÆ å» åËù Á¾Ü ÁÇÜÔÆ ôðÇî³ç×Æ éÅ Þ¼ñäÆ ê˺çÆÍ Áé¹ðÅèÅ ÁÇÜÔÆÁ» ì¶ÔÈçÅ ÇÚ¼áÆÁ» ÇñÖÇçÁ», éÅ ç¶Öäï¯× åÃòÆð» ÇÖÚòŪÇçÁ» åËù å» ðÅèÅ òð׶ êÇò¼åð ÇÕðçÅð çÅ òÆ ÇõÁÅñ éÔƺ ÁÅÇÂÁÅ Áå¶ å§È å» À¹Ã ç¶ é»Á ù òÆ çÅöçÅð Õð Çç¼åÅÍ ÕÅñÜ ÇòÚ ÇìåŶ Çå¿éNÚÅð ÃÅñ ÔÆ ÜÆòé éÔƺ ìä Ü»ç¶, Ãׯº Ç÷§ç×Æ çÅ ÇÂÕ Çé¼ÕÅ ÇÜÔÅ ÇÔ¼ÃÅ Ô¹¿ç¶ Ôé, ܯ Ãî¹¼Ú¶ ÜÆòé çÆ ÇÂîÅðå À°ÃÅðé ñÂÆ êÌíÅòôÅñÆ î÷ìÈå éÆºÔ ìäé ñÂÆ Ç÷¿î¶òÅð ÃîÞ¶ Ü»ç¶ ÔéÍ Ü¶Õð éÆºÔ Õî÷¯ð Ô¯ò¶ å» ÇÂîÅðå ¦îÅ Ãî» éÔƺ Öñ¯ ÃÕçÆÍ Û¶åÆ ÔÆ îñì¶ çÅ ðÈê èÅðé Õð ñ˺çÆ Â¶ Áå¶ å±¿ ÃîÞ ÃÕçÆ Â¶º, Ö¿âðÅå ìäÆ ÇÂîÅðå çÅ ÕÆ î¹¾ñ ðÇÔ Ü»çÅ Â¶Í ç¶Ö Áé¹ðÅèÅ å§È ÁÅêä¶ ÜÆòé çÅ îÔ¾åòêÈðé Ãî» ×¹ÁÅ ü¾ÕÆ Â¶ºÍ ÇÂÔ ÃÅðÇæÕ òÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÃÆ, ܶÕð å¶ðÅ ÇòÁÅÔ å¶ð¶ ê̶îÆ éÅñ Ô¯ Ü»çÅÍ å¶ðÆÁ» ÇÚ¼áÆÁ» îÈ¿Ô¯º ì¯ñçÆÁ» é¶ ÇÕ å±¿ À°Ã ù ìÔ¹å ÇêÁÅð ÕðçÆ ÃËºÍ Çëð À¹Ã 寺 îÈ¿Ô ÇÕª î¯ó ÇñÁÅ? Á¼Ü ÁÅêäÆ êÇÔñÆ ðÅå ÔÆ åÈ¿ Ãí Õ°Þ Ã¼Ú¯NÃ¼Ú ç¼Ã ç¶ å» ÇÕ íÇò¾Ö ÇòÚ òÅðNòÅð ÇÂà çÅ Ç÷Õð Õðé 寺 ìÇÚÁÅ ÜÅò¶Í (ìÅÕÆ Á×ñ¶ Á¿Õ Çò¼Ú)

×°

ðî¹Ö ÇÃ³Ø ÕËé¶âÅ ÇòÚ ÇêÛñ¶ çà ÃÅñ 寺 ðÇÔ ÇðÔÅ ÃÆ Áܶ òÆ À°Ô À°µæ¶ Õ¯ÂÆ Ú¼Ü ÔÅñ çÅ ÜÆòé ìÃð éÔƺ ÃÆ Õð ÇðÔÅÍ ÇêÛñ¶ Ççéƺ Üç À°Ô òÅêà ÁÅêä¶ Çê³â ÁÅÇÂÁÅ å» À°ÃçÆ èÆ ðÅäÆ ìÔ°å Ç÷¼ç Õðé ñ¼×Æ ÇÕ À°Ã é¶ òÆ ÕËé¶âÅ ÜÅäÅ ÔËÍ À°Ô ì¯ñÆ, ÒìÅêÈ ÜÆ î˺ å» Ôð ÔÅñå ÇòÚ Õé¶âÅ ÜÅäÅ ÔÆ ÜÅäÅ ÔËÍ î¶ðÆ ìÆ. ¶. Ô°ä êÈðÆ Ô¯ ×ÂÆ ÔË å¶ ì¼Ã îËù ñË Ú¼ñ¯ÍÓ ÒðÅäÆ ÕËé¶âÅ ÜÅäÅ Õ¯ÂÆ Ã½ÖÅ Õ³î éÔƺ Áå¶ éÅñ¶ Õ°óÆÁ» ñÂÆ ÕËé¶âÅ Õ¯ÂÆ òèÆÁÅ ç¶ô òÆ éÔƺÓ, ×°ðî¹Ö ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅÍ ÒܶÕð å°Ãƺ îËù éÅ ñË Õ¶ ׶ å» î˺ ÷ÇÔð ÖÅ Õ¶ îð ÜÅò»×ÆÓ ðÅäÆ ì¯ñÆÍ ÒÁ¼ÛÅ, Çëð Õ¯ÂÆ Ú³×Å ÇÜÔÅ î¹³âÅ ñ¼í ñËé¶ Á» å¶ð¶ ñÂÆ ÃÅñ ç¯ ÃÅñ ÇòÚ, Çëð ì¹ñÅ ñò»×¶U ×°ðî¹Ö ÇÃ³Ø é¶ ÜòÅì Çç¼åÅÍ TéÔƺ, å°Ãƺ Â¶ç» Õð¯, ÁÅêä¶ éÅñ ÔÆ î¶ðÅ ÇòÁÅÔ ÕðòÅ Õ¶ ñË Ú¼ñ¯Í ÚÅð ë¯à¯Á» ÇÖÚòÅÀ°äÆÁ» êËä×ÆÁ», ÞÈáÆÁ» ñÅò» ñË ñò»×¶ Áå¶ Õ¯ðà ÓÚ ×òÅÔÆ Ô¯ ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂà éÅñ Õ¯ÂÆ ëðÕ òÆ éÔƺ êËä» ÇÕÀ°ºÇÕ î» ù îÇðÁ» å» Ô°ä ê³Ü ÃÅñ Ô¯ ׶ ÔéÓ ðÅäÆ ÇÂÕ¯ ÃÅÔ¶ ÃÅðÅ Õ°Þ ÕÇÔ ×ÂÆÍ ÒåËù ôðî éÆ ÁÅÀ°ºçÆ ðÅäÆ! Õç¶ ìÅê òÆ èÆ çÅ êåÆ ìä ÃÕçÅ ÔË?Ó ×°ðî¹¼Ö ÇÃ³Ø ç¹ÖÆ îé éÅñ ì¯ÇñÁÅÍ ÒÕËé¶âÅ ÜÅä ñÂÆ Õ°Þ òÆ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË ìÅêÈ ÜÆÓ ðÅäÆ é¶ Çìé» ÇÕö ÇÞÜÕ ç¶ ÜòÅì Çç¼åÅÍ ÃòðéÜÆå Õ½ð À°µíÅ

èÆ çÅ êåÆ


èîÕ

ùõé

15-Sep-2010, Wednesday

×

ñÆ ç¶ ÇåðÛ¶ ÇÕö î¯ó Óå¶ ÃÕ±àð Öó·Å çñìÆð îËâî é¶ ÜñçÆ éÅñ ÁÅêä¶ Ô¼æ ÇòÚñÅ ÕÅñÅ ìË× Ã¿íÅñÇçÁ» çÈÃðÆ îËâî éÅñ ðñä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆÍ Ü¼Õ¯N åÕÆ ÓÚ êÂÆÁ» ç¯ò¶º îËâî» À°Ã é°¼Õð òÅñ¶ Õ¼Ú¶ ê¼Õ¶ ÇÜÔ¶ ò¼â¶ ÃÅð¶ Øð ò¼ñ òèÆÁ», ÇÜà ÇòÚ ÜÅä 寺 Ôð Õ¯ÂÆ ×ñÆN×¹Á»ã âðçÅ ÃÆÍ ÇÂÔ âð Õ¯ÂÆ ìÇØÁÅó ÇÜÔ¶ Õ°¼å¶ çÅ éÔÄ Ãׯº À°Ã Øð ÓÚ ðÇÔ ðÔÆ ð¯ÔìçÅð ì¶ì¶ çÅ ÃÆÍ ×ñÆ î¹Ô¼ñ¶ çÆÁ» ÷éÅéÆÁ» ç¶ÔñÆ ÓÚ ìËáÆ íÈÁÅ ù ÃÇåÕÅð éÅñ¯º ò¼è âðÇçÁ» êËðÄ êËäÅ ÕðÕ¶ ¦ØçÆÁ», éÔÄ å» À°Ô ê¹¼áÆ îÅñÅ ë¶ðé ù ç¶ð éÅ ÕðçÆÍ Õ°¿âÅ ÖóÕÅÀ°ä å¶ ¦îÅ ÇòÔóÅ êÅð ÕðÕ¶ ì¶ì¶ é¶ çðòÅ÷¶ Çê¼Û¶ ñ¼×ÆÁ» Ǽ໠êð¶ ÔàÅ çðòÅ÷Å Ö¯Çñ·ÁÅ å» ç¯ò¶º îËâî» é¶ Ô¼æ ܯó Õ¶ ëåÇÔ ì¹ñÅÂÆ å¶ ÁÅÇÖÁÅ ÒÁÃÄ Üé×äéÅ Õðé ÁŶ Á» ÜÆÍ ÁÅêäÅ é»Á, êåÅ, Üéî ÇñÖÅúÍÓ ÒéÅ å» î¶ðÅ ÃÅðÅ Çê³â ÜÅäçÅ, ì¼ÚÅNì¼ÚÅ ÜÅäçÅ, ò¿éÅNÚ¿éÅ òÆ îËù òÕÆñäÆ íÈÁÅ ÕÇÔ³çÅ ÔËÍ ÁËö Øð ÓÚ Ü¿îÆ êñÆ, ÇÂÔ ÔÆ î¶ðÅ Á¼×ÅNÇê¼ÛÅÍÓ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÇÕ îËâî Õ°Þ Ô¯ð ì¯ñçÆ íÈÁÅ ÕÇÔä ñ¼×Æ, ÒêÇÔñ» îËù Á˺ ç¼Ã¯ ÇÕ æ¯å¯º ÃÕ±ñ¶ ìËá Õ¶ ܹÁÅÕ éÆ êó·Å Ô¹¿ç¶ÍÓ ÒÕÆ Õðƶ ÜÆ ÃðÕÅð é¶ ÇâÀ±àÆ ñÅÂÆ ÁÅÍÓ ÒÁËÔ¯ ÇÜÔÆ ÇéÕ¿îÆ ÃðÕÅð ÁË, éÅñ¶ ÇéÖ¼àÈ æ¯â¶ ÁëÃð ÇÜÔó¶ ÁŶ Ççé Õç¶ ò¯à» ìäÅÀ°ä ù Õç¶, ò¯à» êòÅÀ°ä ù Ü» Çëð ÇéÁÅÇäÁ» ç¶ Ô¼æ» ÇòÚ åÖåÆÁ» ëóÅ Õ¶ Çê³â ç¹ÁÅñ¶ عîÅÀ°ºç¶ Çëðç¶ Ôé ÇÕ ì¼Ú¶

ÃðÕÅðÆ ÃÕ±ñ ÇòÚ êó·ÅúÍ ì¼Ú¶ ùÁÅÔ êó·é, ÃÕ±ñ» çÅ å» ì¶óÅ ×ðÕ Ô¯ÇÂÁÅ ÇêÁÅÍ ×¼ñ ÕÆ ÇÜÔóÆ Õ¯ÂÆ éòÄ ìñÅ ÁÅÀ°ºçÆ ÁÅ, Ú¹¼Õ Õ¶

ñØÈ ÕÔÅäÆ

ÇÜÔó¶ ÇéÁÅä¶ ÃÕ±ñ Ü»ç¶ òÆ é¶ À°Ô ðïÂÆ ò¼ñ ÞÅÕÆ Ü»ç¶ ÁÅ ìÂÆ Á¼Ü ÕóÅÔ ìÇäÁÅ ÇÕ Ú½ñ ÇðÞç¶ ÁÅÍÓ Ô¹ä îËâî» ù ÃîÞ ñ¼× ×ÂÆ ÇÕ ÇÂà ù òÕÆñäÆ íÈÁÅ ÇÕÀ°º ÕÇÔ³ç¶ é¶Í ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô ÇÂÕ¯ ìñðÅÜ Õ°ÔÅóÅ ÃÅÔ¶ ì¯ñçÆ ÇÕö à¶êÇðÕÅðâ ÇòÚ

ÕÇòåÅ

Ôðîé ÇêÁÅðÅ...

é§é·Å ñ¯ÚÆ Õð¶ ÇòÚÅðź, ÇÕ§Ü ìäÅ î˺ Ôðîé ÇêÁÅðÅ¢ Ôð Õ¯ÂÆ îË鱧 ñÅâ ñâÅò¶, ÁÅêä¶ Õ¯ñ ì°ñÅÀ°äÅ ÚÅÔò¶¢ ܶ î˺ ÇÂÕ î¯åÆ ìä ÜÅòź, îź ç¶ ×ñ ñµ× Þ±ñ¶ ÖÅòź¢ ܶ î˺ ÇÂÕ ê˵é Ô¯ ÜÅòź, ìóÅ Õ§î êÅêÅ ç¶ ÁÅòź¢ ܶ î˺ Ô°§çÅ ÇÂÕ ìÅðìÆ, çÆçÆ éÅ Çëð Õç¶ îÅðçÆ¢ ܶ î˺ ìä ÜÅòź ë°àìÅñ, òÆðŠֶⶠî¶ð¶ éÅñ¢ éÅ ÜÆ î˺ ìäź×Å Á§ì, ÃÅð¶ Õðç¶ ìóÅ êÃ§ç¢ éòƺ éÔƺ î˺ ìäÅ ÁÅÂÆÃÕðÆî,

òÕÆñäÆ íÈÁÅ

29

ÃÅð¶ ÇÂÃ ç¶ ìó¶ ô°ÕÆé¢ îź é¶ Ã°ä ñ¶ í¯ñ¶ ì¯ñ, Þµà ÁÅ ×ÂÆ ñÅâñ¶ Õ¯ñ¢ ÁÅ î˺ ÜÆòé ÜÅÚ ÇÃÖÅòź, Õ°Þ ×°ä å¶ð¶ îé òÃÅòź¢ Õç¶ éÅ ñóéÅ çÆçÆ éÅñ, òÆð¶ 鱧 ç¶äÅ ÃÇåÕÅð¢ çÅçÆ ÜÆ é±§ ÕðéÅ ÇêÁÅð, êÅêÅ çÅ ðÔ° ÁÅÇ×ÁÅÕÅð¢ òµÇâÁź çÅ ÔË ÁÅçð ÕðéÅ, Ô°Õî À°é·Åº çÅ îµæ¶ èðéÅ¢ ìÃ Õ°Þ Ô¯ð éÅ ìäéÅ êËäÅ, ñ¯ÚÆ ÃÅⶠØð çÅ ×ÇÔäÅ¢

ÜÇå§çðÜÆå Õ½ð

ÕÆ å°Ãƺ ÜÅäç¶ Ô¯? ê¯â çÇðÁŠ鱧 ÇÂàñÆ çÆ ×§×Å ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË¢ Ãí 寺 òµè ÇéÕñ ð±Ã ÇòÚ êËçÅ Ô°§çÅ ÔË¢ ìÅðìÅâ¯Ã çÆ ðÅÜèÅéÆ ìÇðÜàÅÀ±é ÔË¢ ì¯åÃòÅéÅ çÆ Õð§ÃÆ ê±ñÅ ÔË¢ ÚÆé ç¶ êÇÔñ¶ ðÅôàðêåÆ âÅ. Ãé ïÅå öé Ãé¢ çÃÅð çÆ Ãí 寺 ñ§ìÆ ð¶ñò¶ ðð§× ÜÅêÅé ÇòÚ ÔË ÜçÇÕ Ãí 寺 ñ§ìÆ ÃóÕ îÅð× çÆ Ã°ð§× à ìñÅºÕ ÔË Ü¯ ëðźà 寺 ÇÂàñÆ åÕ ÔË¢ êéÅîÅ éÇÔð ç¯ íÅן ÇòÚ (AHH@ 寺 AHHH) Áå¶ (AI@D 寺 

îÅÃàð» ç¶ ×ñ êÅ ÇçúÍ éÅ ÇÂÔ ÃÕ±ñ òóé å¶ éÅ ×ðÆì ×¹ðì¶ ç¶ Ü¹ÁÅÕ ç¯ Á¼Öð ÇÃÖ ÃÕäÍ ìà ðÇÔ ÜÅä ÇçÔÅóÆ ç¼ê¶ ܯ׶ÍÓ ÇÂé·» ù Õ¯ÂÆ íóȱÁÅ ê¹¼Û¶ ìÂÆ å°ÃÄ îÅÃàð» ù ÁËéÆÁ» åéÖÅÔ» Çç³é¶ úº ÕÅÔç¶ òÅÃå¶? ÁÅÔ Çé¼Õ¶ î¯à¶ Õ¿î å» ÜÆÔ寺 îð÷Æ ÕðòÅ ñ¯Í Ü篺 ÇÕå¶ îÅÃàð ÃÕ±ñ òóç¶ òÆ ÁÅ å» çÅñ ð¯àÆ ÓÚ À°ñÞ Ü»ç¶ ÁÅ,

êÅÂÆ ðÆñ ò»× ì¶ð¯Õ ì¯ñÆ ÜÅ ðÔÆ ÃÆÍ îËâî» ù êåÅ éÅ ñ¼×¶ ÇÕ À°Ô íÈÁÅ ù Çռ毺 Áå¶ ÇÕò¶º ì¿ç ÕðéÍ ÇÂ³é¶ ÇÚð ù ÃÅÔîä¶ ÃìÅå ÇòÚ¯º í»â¶ Çâ¼×ä çÆ ÁÅòÅ÷ ÁÅÂÆÍ ôÅÇÂç ÇÛ¼Õ± à¿×¶ ç¹¼è ù Çì¼ñÆ é¶ â¯ñ·ä çÆ ÁÃøñ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÃÆÍ íÈÁÅ ì¹óì¹ó ÕðçÆ ÃìÅå ò¼ñ ×ÂÆ å» îËâî» é¶ ê¯ñ¶ êËðÄ ç¶ÔñÆÀ°º ìÅÔð ÇéÕñ Õ¶ Ã¹Ö çÅ ÃÅÔ ÇñÁÅÍ

AIAD) ìäÆ¢ Ãí 寺 òµâÅ Áå¶ Ãí 寺 ê°ðÅäÅ ÇÚóÆÁÅØð çµÖäÆ ÁëðÆÕÅ ÇòÚ ÔË¢ êzÇõè ÇÂÇåÔÅÃÕ ÇÕåÅì ÒÔðô ÚÇðµåÒ ìÅä íµà é¶ ÇñÖÆ¢ åÇîñ, å¶ñ×±, Õ§éó Áå¶ îÇñÁÅñî íÅôÅòź çðÅÇòó ñ¯Õź éÅñ Ãì§èå Ôé¢ ¶ôÆÁÅ çÅ Ãí 寺 òµâÅ êô± î¶ñŠïéê°ð (ÇìÔÅð) ÇòÖ¶ ñ×çÅ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ î½å ØÅàÆ (â˵æ ò˵ñÆ) çÃÅð çÅ Ãí 寺 ðµÕÅ Ö¶åð ÔË¢ êzÇõè ÇÂÇåÔÅÃÕ ôÇÔð À°ÜËé ÇôêðÅ çÇðÁÅ ç¶ Õ§ã¶ ÃÇæå ÔË¢

ÁîðÜÆå Ã§è± çÆÁź ö÷ñź Ççñ ç¶ ÇòÔó¶ ÇêÁÅð çÅ ê½çÅ êñ¶, òÅÁçÅ Õð¯! Ö°ôì± ò§âä ÇêÁÅð ç¶ ë°µñ ðź×ñ¶, òÅÁçÅ Õð¯! åêçÆ ñ¯Á Ե毺 Õ¯ÂÆ ë°µñ íÅò¶º Ô¯ ÜÅò¶ ôÔÆç, îÅñÆÁź Ե毺 éÅ Õ¯ÂÆ ë°µñ Üñ¶, òÅÁçÅ Õð¯! çÅäÅNç°äÕÅ êÅ çò¶ ÇÜÃîź ÒÚ íÅò¶º ç±ðÆÁź, ÁÅêäÆ Ö°ç×ð÷Æ éÅ êÅò¶ ëÅÃñ¶, òÅÁçÅ Õð¯! ð½ôéÆ ÕÇðú å°Ãƺ ú çÆÇòú, ØðNØð ÒÚ êð Áµ× å°ÔÅâÆ éÅñ éÅ Õ¯ÂÆ Øð Üñ¶, òÅÁçÅ Õð¯! öî éÔƺ, ܶÕð é×ð 鱧 ãÅÔ çò¶ êÅ×ñ í±ÚÅñ, î°ôÕñź ÇòÚ ãÇÔ éÅ ÜÅòä Ô½Ãñ¶, òÅÁçÅ Õð¯! ÇìÖó¶ ðÅÔ ÇòÚ â×î×Å Õ¶, Çâµ× êò¶ Õî÷¯ð ܶ, ÇÂÀ°º À°áÅÀ°×¶ ÇÕ À°Ô Çëð çíñ¶, òÅÁçÅ Õð¯! ÁÅêä¶ àÆÚ¶ 寺 éÅ ðÇÔ ÜÅÇÂú, ܶ î˺ éÅ òÆ ðÔź, î¶ð¶ ÕÅðé ð°Õ éÅ ÜÅòä ÕÅøñ¶, òÅÁçÅ Õð¯! í°µñ éÅ ÜÅú׶ À°Ã çÆ ôÅÇÂðÆ, À°Ã çÅ õñ±Ã, Ô¯ ÃÕ¶ åź Òçè±Ò 鱧 ñÅ Õ¶ ×ñ¶, òÅÁçÅ Õð¯¢

ÃÅ×ðź, îÅð±æñź Üź êðìåź 鱧 ç¶Ö Õ¶¢ ð°Õç¶ éÔƺ î§Ç÷ñ ç¶ ðÅÔÆ, î°ôÕñź 鱧 ç¶Ö Õ¶¢ ôÅÔçÆ íðçÆ ÔË ÕÅÇñ§×Å, ÇÂÕ çÇð§ç¶ ÇòÚ òÆ, ÜÅÇ×ÁÅ î¯Ô Ç÷§ç×Æ çÅ, î°ðÇçÁź 鱧 ç¶Ö Õ¶¢ ïÚçÅ ÃÆ, Ô°ä î˺ ÜÅ ñµ×± ÇÕö Ú½êÅñ ÇòÚ, ð¯ ÇêÁÅ Çêµêñ çÅ ì±àÅ, ×îÇñÁź 鱧 ç¶Ö Õ¶¢ À°îðNíð ܯ ð§× íð ÃÇÕÁÅ éÅ, ôðÇî§çÅ Ôź î˺, Ççñ ÒÚ òÅÔ¶, Ç÷§ç×Æ ç¶ õÅÇÕÁź 鱧 ç¶Ö Õ¶¢ Õ°Þ Õ° ñË Õ¶ ð½ôéÆ, ò§âç¶ é¶ Áµ×¯º Ü×å ÇòÚ, Õ°Þ Õ° Üñç¶ é¶, ÇîÃÅñź ÜñçÆÁź 鱧 ç¶Ö Õ¶¢ ðµÖƶ åź ðµÖƶ, é÷ðź ç¶ ÃÅÔò¶º ÜźìÅ÷, Ô½ÃñÅ éÅ ÔÅð ìÔƶ, ì°÷Ççñź 鱧 ç¶Ö Õ¶¢ ÁŠ׶ ÇîµåðNÇêÁÅð¶, À°µáÆ Ççñ ÇòÚ¯º À°î§×, ÃÅ÷ Ççñ ç¶ ÇæðÕ ê¶, ÃÅÇ÷§ÇçÁź 鱧 ç¶Ö Õ¶¢ ÕòÆÁź çÆ îÇÔÇøñ ÒÚ¯º À°á ÁÅÇÂÁÅ åź Òçè±Ò ÁÅÂÆ Ã¯Ú, î˺ òÆ ÕîñÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ, ÕîÇñÁź 鱧 ç¶Ö Õ¶¢

OZONE PARK

SERVICE STATION

Foreign & Domestic Cars State Inspection

&

AUTO REPAIR

Sital Singh

Ôð ð¯× çÅ ÇÂñÅÜ Õ¹çðåÆ Áå¶ ç¶ÃÆ çòÅÂÆÁ» éÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ þÍ Õ¯ÂÆ ÃÅÂÆâ ÇÂëËÕà éÔÄ

çðç»

4 4 4 4 4 4

ܯó» çÆÁ» çðç» ðÆó· çÆ ÔµâÆ çÅ îäÕÅ ÇÔµñäÅ Õîð Áå¶ ×ðçé çÆ çðç ×áÆÁÅ4 Áµè¶ ÇÃð çÅ çðç ìñ¼â êðËôð4 ÔÅÂÆ ÕñËÃàð¯ñ íÅð ÔñÕÅ Õðé ñÂÆ

À¹éÄçð¶, ÇâêðËôé, ÇçîÅöÆ êð¶ôÅéÆ, ÇÚ¿åÅ å¶ îÅéÇÃÕ åäÅÁ å¯ ÷ñçÆ Û¹àÕÅðÅ êÅúÍ

âÅ. Õ¹îÅð ÕêÈðæñ¶ òÅñ¶

Natural Health

& Beauty Center

Á½ðå» çÆ Ã¹¿çðåÅ, ×¹êå ÇìîÅðÆÁ», á¿âÅêé, ñÕ¯ðÆÁÅ, ÛÅåÆÁ» ù¿×óé å¶ Û¯àÆÁ» Ô¯ ÜÅä çÅ íð¯Ã¶î¿ç ÇÂñÅÜ

(718)-296-2383 Freddie

ôðåÆÁÅ ÇÂñÅÜ å¶ î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ ÁµÜ ÔÆ ë¯é Õð¯

(718)-641-5544 Fax : (718) 296-3207 116-13-101 Ave. Richmond Hill, NY 11419

4 éÅîðçÆ4 ôÆØð êåé4 ÇãµñÅêé 4 Ç¿çðÆ çÆÁ» éû Õî÷¯ð Ô¯ä ÁÅÇç ñÂÆ Çòô¶ô çòÅÂÆÁ» ÇçÇåÁ» Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÷ðÈðåî¿ç ù Çòô¶ô ÕðÆî» å¶ å¶ñ Ççµå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ 4 ôÈ×ð Õ¿àð¯ñ ÕðÕ¶ îðçÅé×Æ òÅêà ÇñÁÅúÍ

òèÆÁÅ Áå¶ íð¯Ã¶î¿ç ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

Cell : 718-216-5137 Off : 718-849-5859 118-10, 95th Ave., Richmond Hill, NY-11419

www.Naturalherbalhealthayurveda.com

å¹ÃÄ Øð ìËᶠâÅÕ ðÅÔÄ òÆ çòÅÂÆ î¿×Å ÃÕç¶ Ô¯ We Accept Credit Cards


30 Ö¶â ÿÃÅð

èîÕ 15-Sep-2010, Wednesday

ÁðÜéàÆéÅ é¶ îÇÔñÅ ÔÅÕÆ Çòôò Õ¼ê ÇܼÇåÁÅ

ð¯÷ÅðÆú. ÁðÜéàÆéÅ é¶ ÔÅñ˺â ù CLA éÅñ ÔðÅ Õ¶ ÁÅêäÅ çÈÃðÅ îÇÔñÅ ÔÅÕÆ Çòôò Õ¼ê ÇÖåÅì ÇܼÇåÁÅÍ ÁðÜéàÆéÅ ÇÂà 寺 êÇÔñ» B@@B ÓÚ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ ç¶ êðæ ÓÚ òÆ Çòôò Õ¼ê Çܼåä Çò¼Ú Ãëñ ÇðÔÅ ÃÆÍ ÇÂÔ îËÚ ÁðÜéàÆéÅ çÆ ÃàÅð ÇÖâÅðé ñ¹ÃÆÁÅ銶îð ç¶ ñÂÆ òÆ ÖÅà ÃÆ Ü¯ ÁðÜéàÆéÅ ò¼ñ¯º C@@òƺ òÅð îËçÅé ÓÚ À¹åðÆÍ çÈÃð¶ êÅö ÔÅñ˺â çÆ ÕêåÅé ܶé¶Õ¶ ôÅêîËé é¶ Ã¿ÇéÁÅà çÅ ÁËñÅé Õð Çç¼åÅÍ ÕÅðñÅ ð¶ì¶àÆ é¶ åÆÃð¶ ÔÆ Çî¿à ÓÚ ÁðÜéàÆéÅ ù ìó·å ÇçòÅ Çç¼åÆ Ü篺ÇÕ é¯Â¶ñ ìÅðÆúé¶òÈ é¶ ÚÅð Çî¿à ìÅÁç ÔÆ ÁðÜéàÆéÅ ç¶ êÇÔñË êËé¶ñàÆ ÕÅðéð ù ׯñ ÓÚ ìçñ Õ¶ àÆî çÆ ìó·å ù ç¯×¹äÅ Õð Çç¼åÅÍ íÅðå çÆ ðÅäÆ ðÅîêÅñ çÈÃð¶ ÃæÅé Óå¶ ðÔÆ : Çòôò Õ¼ê ÓÚ íÅðå çÆ àÆî íÅò¶ ÇéðÅôÅÜéÕ å½ð Óå¶ Iò¶º ÃæÅé Óå¶ ðÔÆ êð ðÅîÆ ðÅîêÅñ é¶ G ׯñ ÕðÕ¶ ÁÅêäÆ êÌÇåíÅ ù ÃÅÇìå ÕÆåÅ ÔËÍ Çòôò Õ¼ê ÓÚ Ãí 寺 ò¼è ׯñ Õðé çÆ ç½ó ÓÚ ðÅäÆ çÈÃð¶ ÃæÅé Óå¶ ðÔÆÍ ðÅäÆ é¶ F ëÆñâ ׯñ ÕÆå¶ Ü篺ÇÕ ÇÂÕ ×¯ñ À¹Ã é¶ êËé¶ñàÆ ÕÅðéð ðÅÔÆ ÕÆåÅÍ ðÅäÆ ðÅîêÅñ

îÇÔñÅ ÔÅÕÆ Çòôò Õ¼ê çÅ ÇÖåÅì Çܼåä 寺 ìÅÁç ÁðÜéàÆéÅ çÆÁ» ÇÖâÅðé» ç¶ é»Á Çòôò Õ¼ê ç¶ Ãí 寺 ò¼è ׯñ Áå¶ ÇÂÕ êËé¶ñàÆ ÃàÌ¯Õ ×¯ñ ëÆñâ ׯñ ÔéÍ ôÅÇîñ ÔËÍ ÇÂà Çòôò Õ¼ê ÓÚ íÅðå ÔÅñ˺â çÆ Ú¯àÆ çÆ ÇÖâÅðé ÁËî. é¶ Õ¹¼ñ A@ ׯñ ÕÆå¶, ÇÜé·» ÓÚ G êÅúî¶é é¶ Ãí 寺 ò¼è AB ׯñ ÕÆå¶Í ðÅäÆ ðÅîêÅñ ç¶ é»Á çðÜ ÔéÍ À¹Ã ç¶ ÖÅå¶ ÓÚ AA êËé¶ñàÆ ÕÅðéð ÇéðÅôÅÜéÕ ×¼ñ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÕ F

ÁîðÆÕÆ úêé àËÇéà àÈðéÅî˺à

ÇÕî ÕÇñÃàð÷ ìäÆ Ú˺êÆÁé

ÇéÀÈïÅðÕ 4 ìËñÜÆÁî çÆ ÇÕî ÕÇñÃàð÷ é¶ ÇÂà ÃÅñ ÁîðÆÕÆ úêé çÅ Á½ðå» çÅ Çÿ×ñ÷ ÇÖåÅì Çܼå ÇñÁÅ ÔËÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» B@@I ÓÚ ÕÇñÃàð÷ é¶ ÇÂÔ ÇÖåÅì ÁÅêä¶ é»Á ÕÆåÅ ÃÆÍ ÕÇñÃàð÷ é¶ ÇÖåÅìÆ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ðÈà çÆ ò¶ðÅ ÷ò¯éÅð¶òÅ ù FLB, FLA éÅñ ÔðÅÇÂÁÅÍ ÕÇñÃàð÷ é¶ Ô¹ä å¼Õ Çå¿é òÅð ÇÂà ÇÖåÅì Óå¶ Õì÷Å ÕÆåÅ ÔËÍ ê¹ðô» ç¶ òð× ÓÚ Çòôò çÅ Ãðò¯åî ÇÖâÅðÆ Ãê¶é çÅ ðÅë¶ñ éâÅñ ëÅÂÆéñ ÓÚ êÔ¹¿Ú Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÖåÅìÆ î¹ÕÅìñ¶ ç¶ ñÂÆ éâÅñ çÅ ÃðìÆÁÅ ç¶ é¯òÅÕ Ü¯Õ¯ÇòÕ éÅñ ÃÅÔîäÅ Ô¯ò¶×ÅÍ êÇÔñÆ òÅð ÁîðÆÕÆ úêé ÇÖåÅì Çܼåä ç¶ ñÂÆ Õ¯Çôô Õð ðÔ¶ éâÅñ é¶ ÃËîÆëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ðÈÃ ç¶ ÇîÖÅÂÆñ ïòÞ¶éÆ ù FLB, FLC, FLD éÅñ ÔðÅÇÂÁÅ ÃÆÍ ÇÂà Çܼå ç¶ éÅñ éâÅñ çÅ é»Á ÇÂÇåÔÅà ÓÚ çðÜ Ô¯ Ç×ÁÅÍ À¹Ô AIFH ç¶ ìÅÁç 寺 ÃÅð¶ ×ð˺â ÃñËî àÈðéÅîËºà» ç¶ ëÅÂÆéñ ÓÚ Ü×·Å ìäÅÀ¹ä òÅñÅ Fò» ÇÖâÅðÆ ìä Ç×ÁÅ ÔËÍ éâÅñ é¶ Ô¹ä å¼Õ H ×ð˺â ÃñËî ÇÖåÅì

ÇÜ¼å¶ Ôé êð ÁîðÆÕÆ úêé çÅ åÅÜ À¹Ã ç¶ é¶ó¶ éÔƺ ÁÅ ÃÇÕÁÅ ÔËÍ Çܼå ç¶ ìÅÁç éâÅñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÇÕö ùêé¶ ç¶ Ã¼Ú Ô¯ä òð×Å ÔËÍ î˺ ëÅÂÆéñ ÓÚ ÁÅêäÅ êÈðÅ ÷¯ð ñ×Å ç¶òÅ×ÅÍ î˺ ÜÅäçÅ

Ô» ÇÕ Ü¯Õ¯ÇòÕ ù ÔðÅÀ¹äŠýÖÅ éÔƺ ÔËÍ éâÅñ ÁîðÆÕÆ úêé ç¶ ëÅÂÆéñ ÓÚ êÔ¹¿Úä òÅñÅ Ãê¶é çÅ çÈÃðÅ ÇÖâÅðÆ ÔËÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ܹÁÅé ÕÅðñ¯Ã ëð¶ð¯ B@@C ÓÚ ëÅÂÆéñ ÓÚ êÔ¹¿Úä ÓÚ Ãëñ ÇðÔÅ ÃÆ êð ÁîðÆÕÅ ç¶ Á˺âÆ ðÅÇâÕ ç¶ Ô¼æ¯º À¹Ã ù ÔÅð ÇîñÆ ÃÆÍ çÈÃð¶ êÅö ê¿Ü òÅð ÁîðÆÕÆ úêé ÇÖåÅì Óå¶ Õì÷Å Õð Ú¹¼Õ¶ ë¶âðð ù ܯկÇòÕ ç¶ Ô¼æ¯º ÔÅð çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅÍ Ü¯Õ¯ÇòÕ é¶ AGò¶º ×ð˺â ÃñËî ÇÖåÅì ç¶ ñÂÆ ÃËîÆëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ë¶âðð ù ELG, FLA, ELG, FLB, GLE éÅñ ÔðÅÇÂÁÅÍ

Ö¹ôÆ ç¶ Á¿çÅ÷ ÓÚÍ îËÚ» ÓÚ íÅðåÆ àÆî ç¶ ÇõñÅø Õ¹¼ñ B@ ׯñ Ô¯Â¶Í íÅðå ò¼ñ¯º ÜÃÜÆå Ô»âÅ, ÃìÅ Á¿Ü¹î Áå¶ ÇðåÈ ðÅäÆ é¶ òÆ ÇÂÕL ÇÂÕ ×¯ñ ÕÆåÅÍ

ÁÅÂÆ. êÆ. ÁËñ.4B ç¶ BI ÇÕÌÕàð ÒÃêÅà ÇëÕÇÿ×Ó ç¶ ô¼ÕÆ Ø¶ð¶ ÓÚ ñ¿çé 4 ÁÅÃà̶ñÆÁÅ ç¶ ç¯ ÇÕÌÕàð» Ãî¶å Õ¹¼ñ BI ÇÖâÅðÆÁ» Óå¶ ç¼ÖäÆ ÁøðÆÕÅ ÓÚ Ö¶â¶ ×¶ çÈÃð¶ Ç¿âÆÁé êÌÆîÆÁð ñÆ× ç½ðÅé ÒÃêÅà ÇëÕÇÿ×Ó ÓÚ ôÅÇîñ Ô¯ä çÅ ô¼Õ êÌ×à ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ñ¿çé ç¶ êÌî¹¼Ö ÁõìÅð é¶ Á¼Ü ÇÂÔ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔËÍ ÁÅÂÆ. ÃÆ. ÃÆ. çÆ ÇíÌôàÅÚÅð Çòð¯èÆ Áå¶ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ÇÂÕÅÂÆ é¶ ×¹êå çÃåÅò¶÷ ÇåÁÅð ÕÆåÅ ÔË Áå¶ ÇÂà ÓÚ ÕÂÆ ò¼â¶ é»Á ôÅÇîñ ÔéÍ ÇÂé·» ÓÚ ÔÅñ»ÇÕ Ç¿×ñ˺â Ü» êÅÇÕÃåÅé çÅ Õ¯ÂÆ ÇÕÌÕàð ôÅÇîñ éÔƺ ÔËÍ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÇÖâÅðÆÁ» é¶ Ã¹ð¼ÇÖÁ» ÕÅðé» ÕðÕ¶ À¹Ã Ã ÁÅÂÆ. êÆ. ÁËñ. ÓÚ ÇÔ¼ÃÅ éÔƺ ÇñÁÅ ÃÆÍ ÒçŠÿⶠàÅÂÆîÃÓ çÆ Çðê¯ðà ÓÚ ÃÈåð» ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÁÅÂÆ. êÆ. ÁËñ. ÓÚ Ã¼à¶ìÅ÷Æ ç¶ Õ¹Þ êËàðé ÕÅëÆ ô¼ÕÆ ÃéÍ ÁÅÂÆ. êÆ. ÁËñ. ç¶ ÕÇîôéð ñÇñå î¯çÆ ù ÇíÌôàÅÚÅð ç¶ ç¯ô» ç¶ ÕÅðé î¹Á¼åñ Õðé ç¶ ìÅÁç 寺 À¹Ã çÆ ÁÖ¿âåÅ Óå¶ ÃòÅñ ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé êð ÇÂÃ ç¶ ìÅòÜÈç Ç¿×ñ˺â ç¶ ÃÅð¶ ÇÖâÅðÆÁ» ç¶ êÇÔñÆ òÅð Á×ñ¶ ÁÅÂÆ. êÆ. ÁËñ. ç¶ ñÂÆ ÔÅ÷ð ðÇÔä çÆ Ã¿íÅòéÅ ÔËÍ

ֶ⟠çÆ Õòð¶Ü ñÂÆ G@@ Çòç¶ôÆ êµåðÕÅðź é¶ éź çðÜ ÕðòŶ

G î°ñÕź ç¶ ìðÅâÕÅÃàð» é¶ ÕðòÅÂÆ êzÃÅðé ðÅôÆ Üî·Åº

éòÄ ÇçµñÆ. ðÅôàðî§âñ ֶ⟠鱧 Çòç¶ôÆ îÆâÆÁÅ òñ¯º òÆ íðòź Ô°§×ÅðÅ Çîñ¶×Å, ÇÕÀ°º ܯ ÇÂé·Åº ֶ⟠çÆ Õòð¶Ü ñÂÆ Ô°ä åÕ G@@ Çòç¶ôÆ êµåðÕÅðź é¶ ÁÅêä¶ éźÁ çðÜ ÕðòÅ Ççµå¶ Ôé¢ ÇÂÔ êz×àÅòÅ ÕðÇçÁź ðÅôàðî§âñ ֶ⟠çÆ îÆâÆÁÅ Õî¶àÆ å¶ êìñÆÇÃàÆ Õî¶àÆ ç¶ Ú¶ÁðîËé åðñ¯Úé ÇÃ§Ø é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·Åº ֶ⟠鱧 êzÃÅÇðå Õðé ç¶ ÁÇèÕÅð êÇÔñź ÔÆ ç±ðçðôé Õ¯ñ ðÅÖò¶º Ô¯ä ÕðÕ¶ G î°ñÕź ç¶ ìðÅâÕÅÃàðź é¶ ìäçÆ ðÅôÆ Üî·Åº ÕðòÅ ÇçµåÆ ÔË¢ ê§ÜÅìÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ îÆâÆÁÅ Ã˺àð ÇòÖ¶ Çòô¶ô ×µñìÅå ç½ðÅé À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·Åº ç¶ôź ÇòÚ ï±.ÁËÃ.¶., ÕËé¶âÅ, ÁëðÆÕÅ, ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ÁÅÇç ç¶ ìðÅâÕÅÃàðź Ãî¶å ìÆ.ìÆ.ÃÆ. òÆ ôÅîñ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå çÅ ðÅôàðî§âñ ֶ⟠ÒÚ Ú½æÅ ÃæÅé ÔË å¶ ÇÂé·Åº ֶ⟠ç½ðÅé íÅðå ÁÅêäÅ ÃæÅé ç±ÜÅ Üź åÆÜÅ Õðé ñÂÆ ÷¯ð ñÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÃzÆ åðñ¯Úé ÇÃ§Ø êÇàÁÅñÅ çÆ ê§ÜÅìÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ Ã˺àð ëÅð ÁâòźÃâ îÆâÆÁÅ ÃàµâÆ÷ (ÕËî÷) ÇòÖ¶ ìÆ.àËÕ ÇÂé àÆ.òÆ. Çëñî êzz¯âÕôé Á˺â îÆâÆÁÅ àËÕéÅñ¯ÜÆ çÅ Õ¯ðà Õð ðÔ¶ E@ ÇòÇçÁÅðæÆ, ÇÜé·Åº ÇòÚ AA Õ°óÆÁź òÆ ôÅîñ Ôé, çÆ Ú¯ä ðÅôàðî§âñ ֶ⟠ÇòÚ

îÆâÆÁÅ ÕÅðÜ ÇéíÅÀ°ä ñÂÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË, 鱧 çì¯èé Õðé ñÂÆ ê°µÜ¶ ԯ¶ Ãé¢ ÇÂà ç½ðÅé À°é·Åº éÅñ òÅÇÂà ÚźÃñð âÅ. ÜÃêÅñ ÇçØ, ÃzÆ Ü×çÆô íé¯à å¶ âÆ.êÆ.ÁÅð. âÅ. ×°ðîÆå îÅé òÆ î½Ü±ç Ãé¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ Çòç¶ôÆ êµåðÕÅðź Ãî¶å AB@@ íÅðå ç¶ êµåðÕÅð ÇÂà ֶâ Çê§â çÆÁź ×åÆÇòèÆÁź çÆ Õòð¶Ü Õðé׶¢ ÇÂà ñÂÆ êµåðÕÅðź 鱧 ÇéµÜÆ å½ð Òå¶ îÅéåÅ ç¶ä çÆ ìÜŶ À°é·Åº ç¶ ÁçÅÇðÁź 鱧 îÅéåÅ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË, ÇÂà ñÂÆ êz×åÆ îËçÅé ÇòÖ¶ îÆâÆÁÅ Ã˺àð Ö¯ñ· Õ¶ F@@ êµåðÕÅðź ñÂÆ ÇÂÕ Ã ÔÆ Öìðź Áå¶ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ í¶Üä ç¶ êzì§è Õð Ççµå¶ ׶ Ôé¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ðÅôàðî§âñ ֶ⟠ñÂÆ ç¶ô íð ÒÚ¯º BB Ô÷Åð

òñ§àÆÁð ÁÅêäÆÁź öòÅòź ç¶ä׶, ÇÜé·Åº ÒÚ¯º F@@ îÆâÆÁÅ ñÂÆ ðÅÖò¶º ðµÖ¶ ׶ Ôé¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ ê§ÜÅìÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆ òÆ ôÅîñ Ôé, ÇÜé·Åº çÆ ç±Ü¶ ç½ð çÆ A@ ÇçéÅ òðÕôÅê BC Ãå§ìð 寺 ÇçµñÆ ÇòÖ¶ ñÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË, ÇÜà ç½ðÅé ÇÂé·Åº 鱧 îÆâÆÁÅ éÅñ ÇòòÔÅð, Ãì§è, ÃÇÔï¯× Áå¶ ÂÆò˺à îËé¶Üî˺à çÆ ÇÃÖñÅÂÆ ÇçµåÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÃzÆ åðñ¯Úé ÇÃ§Ø é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÂé·Åº ֶ⟠ÇòÚ Çòôò ç¶ H Ô÷Åð ÁæñÆàź é¶ ÁÅêäÅ éź çðÜ ÕðòÅÇÂÁÅ ÔË, ÇÂé·Åº ÇòÚ ÜîÅÇÂÕÅ, ÕÆéÆÁÅ, ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ Áå¶ Ô¯ðéź î°ñÕź 寺 Çòôò Ú˺êÆÁé ÇÖâÅðÆ Áå¶ íÅðå çÆÁź F@@ àÆîź ÇÔµÃÅ ñËä×ÆÁź¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÔÅñ ÔÆ ç½ðÅé â¯Çê§× ç¶ àËÃàź ç¶ ÁŶ îÅó¶ éåÆÇÜÁź ÕÅðé çÅ×Æ ÇÖâÅðÆÁŠ鱧 ìçñ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°é·Åº ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ â¯Çê§× ñÂÆ ÇÂÕµñ¶ ÁæñÆà ÔÆ Ç÷§î¶òÅð éÔÆ Ô°§ç¶ ÜçÇÕ Ô¯ð òÆ Áé¶Õź ÕÅðé Áå¶ ÇòÁÕåÆ ÇÂà ñÂÆ Ç÷§î¶òÅð Ô°§ç¶ Ôé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ â¯Çê§× ÕÅëÆ ØÅåÕ ÔË ÇÕÀ°º ܯ ÇÂà 寺 êÇÔñź òÆ ç¶ô ò¶àÇñëàðź Ãì§èÆ ÚÅð Õð¯ó ð°ê¶ çÅ Ü°ðîÅéÅ íð Ú°µÕÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ êÇÔñÆ òÅð Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ÃðÕÅð é¶ ÇÖâÅðÆÁź çÆ àz¶Çé§× ñÂÆ F@@ Õð¯ó ð°ê¶ ÖðÚ¶ Ôé¢


èîÕ 15-SEP-2010, WEDNESDAY

31


WORLD NEWS

'Afghan militants close to win'

32

LONDON: Taliban's elusive leader Mullah Omar has claimed that his fighters are near victory and has asked US President Barack Obama to withdraw his troops "unconditionally and as soon as possible." The shadowy leader who has not been seen in public since 2001 in a rare statement said his fighters were winning the war and the campaign by US and Nato forces has been a "complete failure", BBC reported. Mullah Omar, who is believed to be hiding in Pakistan made the statement to mark the end of the Muslim month of fasting Ramzan, which was posted on jihadist websites, monitored by Site Intelligence Groups. "The victory of our Islamic nation over the invading infidels is now imminent and the driving force behind this is the belief in the help

of Allah and unity among ourselves. "In the time to come, we will try to establish an Islamic, independent, perfect and strong system," the statement said. The one-eyed militant leader claimed that those behind the 2001 invasion of Afghanistan which overthrew the Taliban "admit themselves that all their strategies are nothing but a complete failure". Omar, who considers himself the spiritual head of Taliban commanded his fighters to observe the Taliban's code of conduct and avoid harming civilians. Intelligence sources said that Mullah Omar hardly appears in public and has relinquished day-today command of the fighting to local commanders. Though Obama administration has set July 2011 as the deadline for US troops to begin withdrawal

15-Sep-2010, Wednesday

from Afghanistan, top American field commanders have said that the date would only mark a token withdrawal and western forces would remain in the country till threat from the Taliban and Al Qaida. Omar said the US military had failed to achieve its objectives after nearly nine years. "You should know that your rulers have continuously told you lies since the beginning of the aggression on Afghanistan until this very day. They have wasted hundreds of billion of dollars of your tax money in the shape of financial expenditures and your manpower." "Therefore, they should abandon their headlong stubborn policy. Otherwise, the Americans will themselves face humiliation and disgrace before any one else does that."

16-yr-old double murderer jailed for life LONDON: A 16-year-old British schoolgirl, who became the country's youngest female after killing her alcoholic father and a woman companion, was today sentenced to life imprisonment. Lorraine Thorpe of Clapgate Lane Ipswich was just 15 when she along with 41-year-old Paul Clarke killed her father Desmond Thorpe and Rosalyn Hunt in August last year. Hunt, 41, was beaten to death in Ipswich, by Lorraine who kicked, punched and stamped on her head, British media said. Lorraine's father Desmond, 43, an alcoholic and a friend of Clarke, was smothered amid fears that he would tell the police about the first murder. Lorraine, sentenced at the Old Bailey, will serve at least 14 years behind bars. Clarke has already been jailed for life with a minimum term of 27 years.

Muslims perform the early morning Eid Al-Fitr prayer around the Kaaba at the Grand Mosque in the Saudi holy city of Mecca as Muslilms around the world start celebrating the the three-day holiday that marks the end of the fasting month of Ramadan.

Attacks in southern Russia kill 2 police officers, wound 5

MAKHACHKALA, Russia: Several attacks in Russia's volatile North Caucasus region have left two police officers dead and another five wounded, officials said on Saturday. The ministry's branch in the Caspian Sea province of Dagestan says one officer was gunned down late Friday on the outskirts of the regional capital, Makhachkala. Another policeman was killed Friday in the province of Ingushetia west of Chechnya. The gunmen shot and killed him outside an auto repair shop in the region's main city of Nazran. In another attack Saturday in the province of Kabardino-Balkariya, a truck carrying police hit a radio-controlled land mine, leaving five policemen wounded. The attacks follow Thursday's suicide bombing near the central market of Vladikavkaz, the regional capital of the republic of North Ossetia, that killed 17 people and wounded more than 140. It was the most serious attack in Russia since the March subway bombings in Moscow that killed 40 people. Funerals were held in Vladikavkaz on Saturday for some of the victims. About 200 people also rallied in front of the regional government's headquarters, demanding that

Suicide bomber in Afghanistan kills 7

KABUL: A suicide bomber perched on the back of a motorcycle killed seven people, including four Afghan policemen, in an attack on Saturday in the increasingly violent northern province of Kunduz, a government spokesman said. Sixteen other people were injured in the midday attack in the provincial capital, also called Kunduz, provincial spokesman Mahbubullah Sayedi said. The city is a major transportation hub and lies along a crucial supply line for coalition forces that has been repeatedly attacked by Taliban insurgents, who have also stepped up attacks on police and civilians in the province in an apparent attempt to destabilize local authorities and spread their insurgency beyond their strongholds in the country's south. authorities offer a better protection for the population. A car exploded in a courtyard of an apartment building in Vladikavkaz on Saturday, hurting no one but raising fears of a new terror attack.

èîÕ

Britain's Envoy to Af-Pak quits LONDON: Britain's outspoken Special Envoy to Afghanistan and Pakistan Sherard Cowper-Coles has quit his post following a reported clash with NATO and US officials on fighting the Taliban. Sherard temporarily stepped down in June but the Foreign Office had said he would return later this year. In a statement today, Foreign Secretary William Hague said Sherard has made an invaluable contribution to UK policy towards Afghanistan and Pakistan." He said Karen Pierce, the Foreign Office's South Asia and Afghanistan director, would take over as special representative. "Afghanistan and Pakistan continue to be this government's top priority in foreign affairs," Hague said. Sherard was appointed to the role in February 2009 by the previous Labour government after serving as ambassador to Kabul for two years. British media had recently reported that there were serious disagreements in recent months between Sherard and officials from NATO, which is leading international troops in the country, and the United States. He was convinced that the militaryfocused counter-insurgency effort was headed for failure and wanted talks with Taliban insurgents to be a priority.

World's most expensive book going on sale in Britain LONDON: A copy of the world's most expensive book, which features life-sized prints of flamingoes and swans, is tipped to fetch up to six million pounds at auction in Britain, Sotheby's said on Thursday. John James Audubon's seven-volume " Birds Of America", which dates from the 19th century, will be sold alongside literary treasures like a copy of William Shakespeare's "First Folio" and a series of letters by Queen Elizabeth I. There are thought to be just over 100 copies of Audubon's huge book -- which measures around 90 centimetres by 60 centimetres (three foot by two foot) -- still in existence and another sold for 8.8 million dollars 10 years ago. Before painting the birds, Audubon shot them and hung them on a wire. All of the works belonged to a British book collector, Lord Frederick Hesketh, who died 55 years ago, although his collection is only now being sold off by the trustees of his will. The whole collection could sell for up to 10 million pounds (12 million euros, 15.5 million dollars) in a sale at Sotheby's in London on December 7. David Goldthorpe of the auction house said: "The sale offers the twin peaks of book collecting -- the most expensive book in the world, Audubon's 'Birds of America' and the most important book in all of English literature, Shakespeare's 'First Folio.' "We are thrilled to be offering such a diverse and remarkable collection."

Poland bows to Sikh demands WARSAW: Polish authorities have bowed to a demand by the Sikhs to set aside a special room at airports for security check-up as the matter was "very sensitive" for Sikhs who were asked to remove their turban. Commandant of the Airport Security Wieslaw Raban told Polish TV on Wednesday morning that the proposal has been agreed upon with immediate effect and orders have been issued. Raban asked the Sikh community for their support to comply with the rules and regulations as decided by the European Union. Sikhs in Poland were unhappy as they had been told to remove their turbans for security reasons at the airports. This had been going on for the past three months. Though the Sikh travellers resented it, they reluctantly complied. JJ Singh, president of Polish Gurudwara Prabhandak Committee, said: "The matter is very sensitive for Sikhs who reside and work in Poland. But this discrimination is not only against the Sikhs. The Orthodox Jews are also asked to remove their hats for security check." "Even Polish nuns

are asked to remove their scarves. In this age of global terrorism, a country like Poland whose forces are stationed in Afghanistan, is a marked state for the terrorists. We understand their concern. We have made them to understand that the Sikhs can be taken to a special room like nuns for security checkup," he added. Shaminder Puri, who lives in Britain and France and who was once a student in Poland in the late 1960s, had started a crusade against the Polish Border Security Guards over the issue. With the help of the Helsinki Foundation of Human Rights, Puri filed a case against the Polish authorities. He claimed that turban removal was a violation of human rights as it hurt the sensitivity of Sikh traditions. Puri had also written to Indian Prime Minister Manmonhan Singh to enlist his support and had pleaded with him to raise the issue with his Polish counterpart. Polish Prime Minister Donald Tusk was in India on a three-day visit that started September 6. Krzystof Szumski, director at the foreign office said: "We are fully aware of the sensitivity of Sikh sentiments."


'Home-grown terror now threatens US'

WORLD NEWS

èîÕ

15-Sep-2010, Wednesday

WASHINGTON: Nine years after the September 11 attacks, the United States faces a growing threat from home-grown insurgents and an "Americanization" of al-Qaida leadership, according to a report released on Friday. Former heads of the 9/11 Commission that studied the 2001 attacks on New York and Washington presented the 43page study, calling it a wake-up

call about the radicalization of Muslims in the United States and the changing strategy of al-Qaida and its allies. "The threat that the US is facing is different than it was nine years ago," said the report, released by the Washington-based Bipartisan Policy Center. "The US is arguably now little different from Europe in terms of having a domestic terrorist prob-

Man hurls shoe at Greek PM over cutbacks

Church sex abuse linked to 13 suicides in Belgium

ATHENS: A man threw a shoe at Greek PM George Papandreou on Saturday in protest against the socialist government's austerity measures. The shoe missed its intended target and the man was arrested along with two accomplices, radio reports said. The incident took place in the city of Thessaloniki where the PM was attending the opening of an international exhibition. The 49-yearold assailant told reporters he was a radiologist and member of an ultra conservative organisation. He said he threw the shoe in protest at government fiscal and labour reforms. The austerity measures were introduced in a bid to get the budget deficit down from around 14% of gross domestic product to under the EU-mandated limit of three percent by 2014. Unions and other organisation have a called a demonstration in Thessaloniki Saturday evening to protest the government's policies. ians

BRUSSELS: The former Belgian bishop who resigned in April after admitting he sexually abused a nephew for years said he would go into hiding to assess his future, despite calls for him to leave the church immediately. Roger Vangheluwe said in a statement he would immediately leave an abbey in his bishopry of Bruges, where he has been staying since his April 23 resignation. Hundreds of sex abuse victims have come forward in Belgium with harrowing accounts of molestation by Catholic clergy that reportedly led to at least 13 suicides and affected children as young as two, a special commission said. Professor Peter Adriaenssens, chairman of the commission, said the abuse in Belgium may have been even more rampant than the 200-page report suggests.

lem involving immigrant and indigenous Muslims as well as converts to Islam." The report comes at a sensitive time for the United States. In the past few days, passions simmered over a Florida Christian preacher's threat to burn copies of the Quran, and plans to build a mosque near the Ground Zero site in New York. US officials warn such cases could lead to a recruiting bonanza for al-

Hundreds of sex abuse victims have come forward in Belgium "Reality is worse than what we present here today because not everyone shares such things automatically in a first contact with the commission," he told reporters. Adriaenssens, a child psychiatrist who has worked with trauma victims for 23 years, said nothing had prepared him for the stories of abuse that blighted the lives of victims. "We don't just talk about touching. We are talking about oral and anal abuse, forced masturbation and mutual masturbation. We talk about people who have gone through serious abuse," Adriaenssens said. The report's findings suggest

For Men & Women Second Location

OUR SERVICES INCLUDE Laser Hair Removal Laser Skin Tightening Permanent Makeup Microdermabrasion For Men & Women

" LASER" the Most Effective Way to Permanently Reduce Unwanted Hair

UP TO

50% OFF

Laser Facials/Photo Facials Mole Removal in Just One Sitting Laser Acne and Scar Treatment We can Treat all Skin Types Harbal Skin & Hair Products

FREE CONSULTATION WITH A FREETEST PATCH WE HAVE FDA APPROVED LASER

103-47 Lefferts Blvd, 2nd Floor, South Richmond Hill, NY 11420 (Cross Street Liberty & Lefferts - Opposite Capital One & Chase Bank) International Airlines Travel Agent Network

VISA & PASSPORT SERVICES ARE AVAILABLE AT NOMINAL CHARGES

SHARAD AGARWAL, President NEW YORK

37-49 74th street, jackson heights, NY. 11372

Tel : 718-639-9700

NEW JERSSY 290 Benjamin Ave. Green Street, Iselin, NJ 08830

Tel : 732-283-0566 Fax : 718-639-0042 Email : Sharad@sntravel.net www.sntravel.net

Qaida. The report said al-Qaida and its affiliates in Pakistan, Somalia and Yemen had minimally established an "embryonic" recruitment infrastructure in the United States. It pointed to convictions last year of 43 US citizens or residents aligned with militant ideology. The report also stated that Americans were increasingly forming part of leadership of al-Qaida and its allies.

that 507 witnesses came forward with stories of molestation at the hands of clergy over the past decades. It says those abused included children who were two, four, five and six years old. Family members or friends said 13 victims committed suicide that "was related to sexual abuse by clergy," the report said. Six other witnesses said they had attempted suicide. "It is notable how often one issue comes back in the witness reports: the high number of suicides," the report said. The number of those coming forward with their stories and testimonies, however, could be only a fraction of those actually abused, Adriaenssens said. He added several priests cooperated with the panel, which had the support of the Belgian church. agencies

33

Michael Jackson could have been saved life-saving heart machine A could have saved King of Pop Michael Jackson, the star's doctor has apparently claimed. Bombshell documents suggest Dr. Conrad Murray, accused of killing Jackson, demanded a defibrilator, which could have saved the singer after his cardiac arrest in June last year. Murray claims that he could have saved the life of the singer – but was denied the life-saving heart machine, reports News of the World. The 57-year-old US cardiologist believes that will get him off a charge of involuntary manslaughter for giving Jacko a sedative overdose. "I could have saved Michael if I had the right equipment. I have the paperwork to prove it," he told friends. Murray claims the star''s comeback concert promoter AEG ignored his email pleas over six weeks, as was his request for a nurse to assist him. The evidence which could save him from jail emerged in a lawsuit filed by MJ's dad Joe, 81, which alleges AEG chiefs "acted with reckless disregard for Jackson''s life." It claims Murray was ordered to drug Jacko to be fit for his London shows and that AEG failed to fulfil its promise to provide resuscitation equipment and a nurse. Murray, who denies any wrongdoing, is due to stand trial next year.


34 Relationship ho has it tougher — single W moms or dads? While the women may have to struggle to make both ends meet, men find it tougher to meet the children's emotional needs, says Seema Sinha Single parenting is daunting, involving multitasking at all levels. A large chunk of responsibilities, from waking up kids to sending them to school, checking their homework, giving them food, their clothes, and their emotional well-being lies with the mother. A father is basically the provider. But, when you are a single mom, you also play the additional role of a provider. So, it is definitely tougher for single moms than single dads, since the man has finances sorted out with stable monthly earnings in place, and he has already gone through parenting, whereas a single mom may have to start afresh as far as earning goes, which can be quite traumatic and frightening. I never took any alimony from my ex-husband because of the lengthy procedure and hence it was quite challenging for me to start looking at fresh assignments and get finances in place. So, besides my own career path, the other challenges were to build a strong emotional foundation for the children, juggling and playing out all responsibilities in running the home, resolving stressful situations, spreading happiness, and presenting the issue of divorce to them in a positive manner. Maintaining a great relationship and being friends with your exhusband is very important for the emotional stability of the kids. My parents would never run down or speak ill about each other. A stigma is still attached to divorced women and you need a

èîÕ 15-Sep-2010, Wednesday

Parenting

solo!

lot of courage, conviction and strength to deal with it. It is less difficult for a single father to resettle as compared to single moms. As a woman grows older, she puts her personal emotional crisis on a back-burner. Then you reach a stage when it becomes unnecessary to have someone in your life as you are so occupied with your children. However, both single mothers as well as single fathers have to be more responsible and cannot decide randomly as to who they would be sharing their personal space with since that person will also be

Single moms or dads? While the women may have to struggle to make both ends meet, men find it tougher to meet the children's emotional needs,

part of their children's personal space. Fortunately, for my kids and me, my working hours are very flexible which gives me lot of time for them. I think I have the best job in the world for single parenting. It allows me to choose my work as well as the timings. I also try and involve my kids in my work. I bring them to the sets to see what Mommy does. For instance, after my three-week shoot for Fear Factor in South Africa was wrapped up, I flew my kids down for a short holiday.

Life gets difficult

Rahul Dev

atience is a P virtue, and with children, women are more patient. That is where women score over men 100 per cent, there are no two ways about it. A lot of women earn more than men, but the fact is that more men earn than women and that is how our traditional system works. The working ratio between men and women is around 4:1. Money is a very important aspect when you are taking the responsibility of bringing up a child. Whether it is a child's education, development, holidays, luxury...money plays a big role. So, whether it is tough

for a single mother to raise her child single-handedly depends a lot upon her financial status. But, there are emotional and psychological factors too that play an important role in the development of a child. For example, my son has three appointments today — he has to meet his dentist, then ophthalmologist and then he has to go for his haircut. Earlier, I wouldn't even know the dates of these appointments as my wife was hands-on. But, today, I have to fulfill these. Rina would also take him to the Turf Club at 5 am for horse riding. Once his exam gets over I will have to do that. So, there is more hardwork in store for me. I didn't know how to run the house, how to file my taxes. I am a very lazy, laidback and spoilt person. But I cannot afford to be spoilt anymore. Now I have to be more responsible because my whole life revolves around my son. I have to be prepared for it. Life has become difficult to an extent. But, a human being is designed in such a way that you adapt to a situation. You have to find a solution logically rather than getting panicky. I want to do my best for my son. I am fortunate to have a good support system. My mother is with me. Even my wife's family is very supportive. She was the youngest of seven, so there are six other siblings, and then these days my sister is also around. It is a mixed bag of advantages

and disadvantages. There is no change in my son's behaviour pattern. Emotionally, he has been very mature. He will be going abroad on a vacation. His routine follows the same pattern it did when my wife was around. As for me, I have done 60-odd films,

there is a lifestyle connect with Fashion Week, and then I am also developing a brand. I write and am active in environmental issues. I have varied interests which I continue to pursue.


LIFE STYLE

èîÕ

London : Music sure can uplift your spirits, but a new study has revealed that patients suffering from pain or depression can be prescribed specific kinds of music to help alleviate their symptoms. "The impact of a piece of music on a person goes so much further than thinking that a fast tempo can lift a mood and a slow one can bring it down," The Telegraph quoted Dr Don Knox, an audio engineer as saying. "Music expresses emotion as a result of many factors. These include the tone, structure and other technical characteristics of a piece. Lyrics can have a big impact too," he added. Knox's team will not only analyse the lyrics, rhythm and pitch in different compositions but also other factors like where or when you first heard it, whether you associate it with happy or sad events and so on. They hope to develop a mathematical model that explains music's ability to communicate different emotions, and develop a computer program that could identify the best music to help patients. Some songs a doctor might prescribe include 'Comfortably Numb' by Pink Floyd, 'What a Wonderful World' by Louis Armstrong and 'I Will Survive' by Gloria Gaynor.

agreed, is a tricky place Office, to forge friendships as one moment you are treading on thin ice, and in the other sharing like a soul mate. Whoever has said workplace only attracts fair weather friends has forgotten to consider the strong emotional and political undercurrents that run in a charged up work atmosphere. Where a colleague's promotion can make you thoughtful, jealous or even spiteful, a jointly received dressing-down from the boss suddenly irons out all differences. It is easy to end up as friends in an office setup than otherwise, as colleagues at a certain level turn into confidantes, and realise in the true sense your professional woes. Admits Manmeet Ahluwalia, marketing head with an online travel company, "Our work schedules are such that we end up spending most of the day in office. In such a situation forging friendships with immediate colleagues is but natural." He also feels that interaction level is higher with colleagues than friends, and in the process you get to know each other better. Explains senior clinical psychologist Dr Bhavna Barmi, " Friendship entails a sense of intimacy and inter-dependence based on common goals and interests. Therefore, people relating closely at work are bound to develop friendships. Besides, it fosters a sense of competition and camaraderie as well." Just as office friendship is a reality, instances of friend turning foe are commonplace too. A jealous colleague is capable of spoiling things for you by baring your personal details, or worse still, a gossip about the boss. But, does that mean real friendship in an office setup is only wishful thinking? Avers Ravneet Kaur, writer and food enthusiast, "You can

make friends at work provided the two of you are from different teams, as misunderstandings are inevitable. After all, you are in a competitive atmosphere, and your paths are bound to intercept." Gopika Misra, content manager with an online travel company, too feels the same way. "If you have friends in different departments it would be smooth sailing, but if it is a

reporting relationship or you have regular work dealing, stress would creep in," she opines. But there is another facet of this blow hot, blow cold relationship. Ravneet recounts an experience with an ex-colleague whom she considered a friend. "She used to come up with advises in the most difficult situation and expressed so with all honesty, or so I felt. Later I realised that she wanted me to cut a sorry figure before the editor, while she got away with brownie points." While you make friends in all innocence, it is hard to negate the fact that a vindictive colleague in the guise of a friend is a threat to your job and can mar your terms with fellow colleagues including the boss. Guy de Noronha, a senior journalist,

35

Friendship

@ explains the phenomenon well, "This happens in the early phase of your career when you are busy climbing the ladder, and are hardly tolerant towards others. Friendships at this stage are surface-level, like going together to the pub on a Friday night and getting drunk. But with more years of work, you create your own space and no longer feel threatened by your colleagues. Lasting friendships happen only then, once you are over your insecurities." He goes on to add, "My greatest friends have come from work. Never have I left an organisation without earning a good friend." Dr Bhavna sheds more light on this apparent friendship between colleagues. Says she, "Workplace friends help navigate through a difficult work environment, are better

Office

Music really can ease pain

15-Sep-2010, Wednesday

placed to relate to your grievances, and offer advice from an empathetic standpoint. Having said that, it is imperative to consider that lack of trust among employees, an extremely competitive work environment, back-stabbing and sabotage, undermines common goals and hampers team spirit." She warns, "For such friendships to survive, both parties must act responsibly and respect each other's professional commitment. To say the least, a broken friendship can zap productivity and spread discontentment." However, Manmeet feels misunderstanding between colleague-friends should not be considered the end of the road. "It is like any other friendship with its share of ups and downs. I don't see any demarcation. As long as it is peer to peer, and there isn't a conflict of interest, it shouldn't be a problem.

ÇÕö òÆ ç¶ô Çò¾Ú ç¾Ã Çî¿à ÇòÚ êËö í¶Üä çÅ ÁÅÃÅé Áå¶ ò¾èÆÁÅ åðÆÕÅ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Ãà¯ð Prepaid Phones Prepaid Cards Bill Payments Accessories Phone Repair

Guru Travels & Tours Inc. Domestic & International

Unlocked Phones for Trindad, Guyana & India

Stick Together

DCA#: 264784821 PHONES

We Repair All Phones Charging Ports LCDs Housing Lens Digitizer (Touch ScreeN) Water Damaged Phones, PSPS, Ipods & Computers

Contact for All kind of airways tickets

120-08, 103rd Avenue,Richmond Hill, NY 11419 Fax: 718-659-2400 Email: gurutravels07@gmail.com

718-659-3700

Ph: 718-659-3600

For any kind of Repair Call Jassi 516-439-0435

Tel : 718-641-7100 Fax : 718-641-7200 124-07 Liberty Ave.S. Richmond Hill, NY 11419


36 SPORTS

èîÕ

New salary cap underscores importance of country, state

fourth edition of the IPL is Theexpected to be 'fatter' with a

larger purse for every team to buy players and 'bigger' with the introduction of two new teams and 14 more matches. Ironically, though, despite having more money to be distributed, players might end up earning a lot less than what they did, especially non-internationals. For the first time a salary cap has been introduced for the uncapped players (cricketers who haven’t played for India). Now, their IPL salary would be decided by their seniority in the domestic circuit and not by their performance. There were quite a few domestic players, especially ones who came back to the BCCI fold from the ICL raking in twice or even thrice as much as the new salary cap. These guys came in with a big reputation of being T20 special-

ists and hence demanded and got megabucks. Even domestic cricketers who performed consistently in the IPL got a considerable hike after every season, which was again at least double the amount of what they stand to earn now. No wonder that till the new rules came out yesterday, they were negotiating a similar deal for the fourth season. The dynamics have changed completely now and instead of passing judgment on its merit, I’d put forth the arguments for you to decide. Ideally, a person must get what he deserves for his services and that should be decided mutually by the employer (IPL franchisee) and the employee (player). His cricketing status with regards to whether he is good enough to play for India should not hamper his earnings in a domestic league.

Focus on Indian youngsters

t's the third Indian IPL team that is in focus now. Royal Challengers Bangalore are at the starting block. It will take some time before they come to grips with unfamiliar conditions. Mumbai Indians didn't field well in the opener, allowing the game to drift after the 10th over when in the field. Sachin Tendulkar had the stands rooting for him and his team for most of the match. But sloppiness hurt them. They also conceded the most runs any IPL team in the Champions League. Smarting for sure is Zaheer Khan. Brought in to bowl in the third over, the paceman went for 45 in his four overs. He clearly is rusty, but will get better in the coming days. There is no need for him

I

15-Sep-2010, Wednesday

Now IPL salary would be decided by seniority of player in the domestic circuit and not by their performance

Also, why should the year of his first-class debut matter while taking a call on his capabilities as a player? Is it even mandatory to be a good first-class cricketer to be a good T20 cricketer? And more importantly, how would you explain the same player, despite

doing ever so well, earning X amount for one season and 1/3rd of it the next season, while the earning of everyone around him goes up every year. Last but not the least, since he isn’t playing for India and perhaps won’t in the future too, he isn’t earning as much and now it will only come down further. Perhaps, the idea behind the new rule was to ensure that the importance of playing and doing well in firstclass cricket is not wasted on the younger lot. This ruling will ensure that players don’t chuck their first-class careers or dreams of playing for the country to make moolah in the cash rich IPL. Till now, astronomical sums exchanged hands and were promised to even domestic cricketers. This new salary cap tells you in no uncertain terms that you have to don national colours

to earn top dollar and that there is no alternate. Besides, IPL 4 may now escape the wrath of the cynics, unlike its precursors which were blamed for indulging young cricketers in steep sums. Also, all the contracts going through the BCCI mean that there'd be a standard players' contract and different franchisees won't have different rules. A lot of teams have been guilty of riding on players' ignorance of the laws and paid a lot less than they'd agreed on. IPL lacked a rule book, and hence an overhaul was imperative to ensure a smooth run. The redrafting may have settled some contentious issues and answered some basic questions, yet it in the process, it may have popped up some more questions of serious concern.

to rush in too early. Even though there are stalwarts in Rahul Dravid and Jacques Kallis, my entire focus will be on Indian youngsters in the next couple of weeks. As Team India looks to shore up its reserves, these boys have a chance to put up their hands. Virat Kohli, Abhimanyu Mithun, Manish Pandey and Robin Uthappa — all must look to play out of their skins. They are on the cusp of great things. Backed up by the likes of Dale Steyn and Ross Taylor, Guyana, their opponents, might appear nohopers. But I don't think anyone is taken lightly in Twenty20 these days. Ramnaresh Sarwan has been a thorn in many an Indian campaign and will be viewed with wariness by the Bangalore outfit.

Time flies, you just need to enjoy, says Little Master

batting maestro Sachin Tendulkar on Tuesday became the Indian most capped player in Test cricket, surpassing former Australian captain Steve Waugh’s record of 168 Test matches. “The journey has gone by quickly. Time flies, you just need to enjoy,” Tendulkar remarked after the end of first day’s play in the third Test against Sri Lanka. “There are rough patches, but I followed a simple formula and whenever I have gone though those phases I have worked harder.” At 37, Tendulkar has every batting record to his name. Tendulkar, who made his debut way back in 1989 against Pakistan, is the leading run scorer and century maker in Tests and ODIs. He has 13,742 runs in 168 Tests at an average of 56.08, with 48 centuries and 55 half centuries. In 442 ODIs, he has accumulated 17,598 runs, striking 46 centuries. He is also the only batsman to score a double hundred in ODIs, which came against South Africa this year. Tendulkar, who “That’s the greatonce Don Bradman said bats like him, said it est compliment I was the biggest compliment in his career. got in life when “That’s the greatest compliment I got in life Sir Don himself when Sir Don himself said his style was similar said his style to mine. It was a huge compliment. And then I was similar to was picked in the All-Time World XI by him and mine. it was a big morale-booster for me. As a sportsperson, everybody wants his performance to be appreciated. After that I felt I am among the top guys.” “I continued to work harder to stay at the top. I performed consistently. It is a great satisfaction to wake up every morning and to do what I always dreamt of to play for India.”

Mohammad Irfan, the tallest player of pakistan (7ft 11 inches) poses with Kamran Akmal and Asad Shafiq during Pakistan's training session.

Ricky Hatton caught snorting cocaine London : Former world boxing champion Ricky Hatton has been caught on camera snorting cocaine in a shocking 10-hour drink and drugs spree. The appalling images of the 31-year-old were captured at a Manchester hotel two weeks ago. First the boxing legend took out a wrap of the drug he has hidden in his shoe and then he poured the white powder on to a tabletop before cutting it into three massive lines with a credit card. Finally he hovered them up his nose through a rolled up 20 pound note. Fellow

fighter Emma Bowe, a close pal, witnessed Hatton devouring cocaine in her hotel bathroom and bedroom. "I'm only talking about this because Ricky is a

danger to himself. If he carries on like this he'll kill himself," News of the World quoted her as saying. "I was dumbstruck and felt bitterly disappointed. Ricky was my hero and to see him abusing drugs was such a letdown. "He was a real role model, I didn't expect that of him," she added. Hatton's family, however, has vowed to help him cope with his drugs shame. A source close to the family said: "This has come as a shock to the family. It is a loving family. We will stand by Ricky."


BOLLYWOOD

èîÕ 15-Sep-2010, Wednesday

Kat-Sallu

confused! Bollywood relationships are rather bizarre. And the one that Katrina Kaif and Salman Khan share sure tops the list. (The second one would probably be one that Adnan Sami shares with his wives). Barely a week after their much-hyped break-up that left Katrina devastated as we had reported, the couple were spotted together. Katrina and Sallu were seen talking to each other inside a vanity van at Film City, on Saturday night. Farah Khan was also present in the van. Says a source from Film City, "Salman was in a special screening of Dabangg. Katrina was shooting with Akshay for Farah's Tees Maar Khan. Katrina called Salman and asked him to come over. Salman went over to where she was in the next fifteen minutes." The short time together couldn't have been wasted in arguments, naturally. Another source close to the film Tees Maar Khan says, "Farah went across to Adlabs where the special screening was being held. She brought Salman over. In fact, Salman had even invited Katrina, Farah, and Akshay for that screening. Once he came over, Salman was merrily talking to all three of them." Says a close friend of Katrina's, "The truth is that though they don't meet as a couple anymore, both Katrina and Salman are still confused about their relationship. They just can't decide if they should continue or not. At one moment, they feel they should call it off completely and at another they feel that they should sort out their differences." Farha, would you like to advise?

S

any offer from

outhern actress Asin Thottumkal says she never refused any offer from Sridevi saying it's 'impossible' for her to say no to the senior actress and her filmmaker husband Boney Kapoor. "I share a great personal relationship with Sridevi maam, Boneyji and the entire family. I was shooting in Chennai when I heard about the report that claimed Boneyji had approached me with some film and I refused, that’s just impossible," Asin said in a statement. Boney echoed the same saying: "We are working on scripts of Be Positive (the sequel of No Entry) and Mr. India 2, I am not someone who will approach actors with incomplete scripts. Let the script get completed first, then I will announce the star cast." A report said that Asin turned down an offer from Boney citing date problems and her 'no' apparently surprised Sridevi who is the young actress' neighbour in Mumbai.

Sridevi

Asin

I didn't refuse

Put Some Color In Your Life UNISEX SALON

(COSMETOLOGISTS) Specialized in : Eyerow Threading Clear Complexion Facial Men & Woman Heena Tatoo

fashion hut Body Waxing Skin Care Bridal Heena Manicure, Pedicure

Deals in: Punjabi suit Saree Children wear Bridal Lehnga Retail & Wholsale

Special Offer Eyebrow Upperlip Under Arm

$5 $3 $6

Full Arm Wax Full Lex Wax Half Leg

$18 $25 $15

Also Available artificial jewelry

Full Service Salon

Body Massage only for woman

Color Correction Specialists

37


èîÕ

38 STAR AGE / SPIRITUALITY ARIES

March-21 to April-20

CANCER

June-22 to July-23

LIBRA

September-24 to October-22

CAPRICOM

December-23 to Januar-20

Over-eating can be a downside of Venus and the Moon in aspect today since you want to make yourself feel pampered, possibly by eating sweet or rich food. You might want to consider adding elegant touches at home to cheer yourself up. Financial bonuses could be around the corner, especially where you work jointly with others.

TAURUS

You will have strong feelings which you keep firmly to yourself. Even close companions may find it difficult to know quite what runs below the surface in you. But you will sense that one old resentment has finally been put to rest. You want to romance the five star way, at some expense. You want to entertain lavishly, with style and good taste.

LEO

You can’t quite make up your mind what your commitments should be. It is only a passing blip so just step back briefly until you feel clear. Money and what it buys are very important to your well-being at the moment. Don’t muddle love and money, assuming that if you aren’t getting expensive presents this means you are not really valued.

Venus close to the Moon today will make you yearn for perfection, especially at home or in your family relationships. You want to keep the peace at all costs and avoid rough edges. You are the life and soul of the party now, roaming around chatting animatedly, flirting like mad but never staying long in one place.

April-21 to May-20

July-24 to August-23

SCORPIO

October-23 to November-22

AQUARIES

January-21 to February-19

15-Sep-2010, Wednesday

The Moon and Mars are in conflict which will tend to make you irritable. If you can channel your energy in constructive directions you could achieve a great deal. Socially you are on top form, charming the birds off the trees. You will say what you think will please, not necessarily what you really feel, which could make you seem insincere.

GEMINI

Just watch you don’t set up a disappointment for yourself by expecting too much. You may not stand up for yourself since you dislike confrontation. More sentimental and emotionally sensitive than usual, you do need demonstrative displays of affection. You may be over-reacting to slights where none were intended.

VIRGO

You have the capacity to intuitively understand emotional situations. With Venus in your own sign you are upfront about what and whom you fancy. Being shy is not your style and will win you no prizes in the romance game. You really want peace and harmony around, so you are trying to iron out problems and act as a peacemaker.

You will be feeling kind to those in need. Loyalty and reliability mean more to you at the moment than flamboyant declarations of passion. You want to know that loved ones will be there for you no matter what. You want to be admired so you are putting a great deal of stress on how you look, sprucing up your outer appearance.

A CONTEMPORARY W

RELIGION

hether religion is science is a This has disastrous effects for all reliModern science question that has occupied a gions. It makes the conventional and accepts a theory or a central place in debates established religions morally ineffecamong believers and the faithful on practice only if in prin- tive. From this he concludes that, "The ciple it can be proved the one hand and empiricists and sciworld would be a much more religious and confirmed by entists on the other. Modern science place if all religions were removed from experiments and accepts a theory or a practice only if it." Sectarian religions are the outcome observations. in principle it can be proved and conof the illogical belief in a single religion According to firmed by experiments and observafor mankind, and this is because of Sarvepalli tions. According to Sarvepalli 'unreason and intolerance'. The reliRadhakrishnan, conRadhakrishnan, conventional religion gion we need is that which rejects this ventional religion is is not able to provide the kind of proof mistaken belief. It subscribes to the not able to provide the demanded by science -- theories of concept of a universal God, as advocreation, human nature, ethical and kind of proof demand- cated by mystics. It asks us to get ed by science -- theosocial values. Science, however, is behind all outward manifestations like ries of creation, able to give such answers. For examchurches, temples and mosques and human nature, ethical ple, scientific theories of evolution worship the nameless that compreand social values. are able to present satisfactory and hends and transcends every name. rationally acceptable explanations of The purpose of such a universal relithe existence of human life than any gion, according to Radhakrishnan is theology has done so far. Astronomy conclusively not communicability; rather, it "is spiritual certainty, demonstrates the insignificance of earth as com- the conviction that love and justice are at the heart of pared to other celestial phenomena. Theories of the universe, that the spirit which gives rise to man good moral conduct can be better explained as will further his perfection". social conveniences rather than the embodiment of Its outcome is universal brotherhood. Such a eternal values as theology does. religion, even after undergoing the onslaught of conPsychological behaviourism explains human ventional religions, shall persist with the conviction nature in terms of stimulus and response. Religion that "though the waves on the shore may be broken, from a psychoanalytic view is an illusion. Karl Marx the ocean reigns, nevertheless". We need a religion goes to the extent of saying that religion is opium to that recognises that man is mind-body-spirit and people. Scholars of comparative religion and social divine by nature. Its goal would be total harmony. anthropology maintain that all religions are man- The objective is not just self-perfection but social made. So much so that men "can make a god out of redemption as well. The moment we realise that all glands, if only we set about it". `Proofs' advanced for human beings are divine "we could not rest until the the existence of God by all religions and theologians whole world was redeemed. No one was really are far from satisfactory. Religion faces formidable saved until the world was saved". The religion we challenges not only from science, but is also threat- need, according to Radhakrishnan, will have to be "a ened by much more damaging inter and intra reli- vital religion, a live philosophy which will reconstruct gious contradictions. According to Radhakrishnan, the bases of conviction and devise a scheme of life "Nothing is so hostile to religion as other religions." which men can follow with self-respect and joy".

May-21 to June-21

August-24 to September-23

SAGITTARIUS

November-23 to December-22

PISCES

February-20 to March-20

Your emotions may be getting in the way of reason today because you can’t think as clearly as usual. You may be talking incessantly about trivia. Work is easier for you than playing, so you may feel out of place on social occasions unless you have a job to do. But the upside is that the mood around your daily chores is much happier.

You could hurt sensitive feelings since you may feel like a volcano about to overflow. Don’t get railroaded into over hasty action. Other people may accuse you of being a social butterfly at the moment, and lovers find you restless. Variety is the spice of your life and claustrophobic intimacy makes you want to run.

The Moon is in flowing aspect to Pluto so you will be able to sort out tricky situations which have been bugging you recently. Pluto is great for unravelling muddles. It puts you back in control. Maybe you are finding it difficult to express your feelings, fearing that they won’t meet a positive response.

You will find yourself flying into action at home. You are determined to sweep everything into shape but beware a tendency to be too aggressive. Your frankness may get you into trouble with your nearest and dearest as you insist on going your own independent way. Luckily your obvious enthusiasm should be enough to keep them sweet.

NEW DELHI TRAVEL & TOURS INC. Years

ess in Busin Domestic & International Travels

Best Price in Town M. Verma President

HEAD OFFICE

37-05, 74th Street, Jackson Height, NY 11372

TEL : 718-446-9726 & 718-446-5740 CELL : 516-849-7940 Email : delhitravel99@yahoo.com


èîÕ 15-Sep-2010, Wednesday

39


40

èîÕ 15-Sep-2010, Wednesday

15092010np  

Kat sallu Confused Construction Corp 15 Sep 2010 VOL: 1-6 28 YEARS EXPERIENCE R X PHONE:718-850-7444 CELL : 718-216-5137OFF : 718-849-58...

Advertisement