Page 1

YIL:1

SAYI:1

OCAK 2010

AYLIK AKTÜAL‹TE ve YAfiAM DERG‹S‹

ÜCRETS‹ZD‹R

Asl›nda onlar›n bir suçu yok!

4 mevsim Yedigöller Yeni y›la e¤lenerek girelim ‘Herkesin sevdi¤i bir ünlüyü kaybedece¤iz’

N‹SA ÜNLÜLER‹N

2010

FALINA BAKTI Geri Dönüfl Olmayabilir

Karadeniz mutfa¤›ndan seçmeler


4. HALKA ‘HALKALI’ Tanju Çolak, futbol deneyimlerini ve oyun stilini, profesyonel ekibiyle Türkiye’nin her yerinde paylaflmaya devam ediyor. fiimdi de 4. flubemizle ‹stanbul Halkal›’da hizmetinizdeyiz.

Merkez: 0 212 438 45 45

‹stanbul: 0 507 350 09 05

Samsun: 0 362 433 00 35

‹zmir:

KKTC:

0 533 861 29 21

0 532 495 18 08

www.tcfutbolakademisi.com info@tcfutbolakademisi.com

KAYIT:

0 212 438 45 45


SOMUN EKMEK PASTA

‹ l k e m i z h e r z a m a n o l d u ¤ u g i b i : G Ü L E RY Ü Z , H ‹ J Y E N V E H ‹ Z M E T. . .


CAFE’in BUT‹K H‹ZMET‹N‹ZDE

Butik’de 300 TL üzeri al›flverifllerde 1 kilo kuru pasta veya fal›n›z bedava

Damak zevkinizin yan›nda Cafe’in Butik ile al›flverifl keyfini de yaflatmak istiyoruz Bahçeflehir Tic. Merkezi No:3 (Ziraat Bankası arkası) Siparifl hattı: 608 11 40 - 41


B‹Z K‹M‹Z? Bu da nerden ç›kt› flimdi dedi¤inizi duyar gibiyiz... Bu sayfay› yaparken bir an düflündük, acaba kendi reklam›m›z› m› yap›yoruz diye! Sonra bunun bir reklam de¤ilde, okurlar›m›z›n her ay evlerine girecek bu dergiyi kimlerin haz›rlad›¤›n› bilmek isteyecekleri sonucuna vard›k... ‹flte 4 MEVS‹M Bahçeflehir’i sizler için hayata geçiren ekibimiz... Hasan Güntürk (Genel Yay›n Yönetmeni) 1968 Samsun do¤umlu ve 4 kardeflin en ufa¤›y›m. Okul konusunda pek baflar›l› oldu¤um söylenemez ama flu an Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i bölümünde okuyorum. Yani k›sacas›, gazeteci tabiriyle bu iflin alayl›s›y›m diyebilirim. Mesle¤e 1984 y›l›nda Çarflaf dergisinde bafllad›m. Daha sonra G›rg›r, F›rt Dergileri, Günayd›n Gazetesi ve son olarakta 13 y›ll›k bir Tempo dergisi e¤itimim var. E¤itim diyorum çünkü bu süreçte birikimlerini benimle paylaflan müdürlerim ve dostlar›m benim için bir ö¤retmenden farks›zd›. Bu birikimleri, bende sizinle paylaflmaktan mutluluk duyaca¤›m...

Melike Güntürk (Yay›n Koordinatörü) 1972 Trabzon do¤umluyum ve 7 kardeflim. 11 senedir Bahçeflehir’de oturmaktay›m. Aslen Çengelköylü olmam dolay›s›yla Üsküdar Ticaret Lisesi mezunuyum. 1990 y›l›nda Dünya Gazetesi’nde mesle¤e ad›m att›m. 1992’de Gölge Adam Gazetesi ve G›rg›r, F›rt dergilerinde teknik müdürlük yapt›m. 1993-96 y›llar› aras›nda Günayd›n Gazetesi’nde sayfa operatörlü¤ü flefli¤i, sonras›nda ise 11 y›l Gözcü Gazetesi’nde çal›flma hayat›ma devam ettim. Yaklafl›k 2 y›ld›r da de¤iflik gazete ve dergilerin haz›rl›k ve tasar›m aflamalar›n› gerçeklefltirdim... 7 yafl›nda Zeynep Hazan ad›nda bir k›z›m var. Biz dergimizi haz›rlarken o hep yan›m›zda ve hep isyanlardayd›. “Hep çal›fl›yorsunuz, hep çal›fl›yorsunuz” diye... Ona ay›rmam›z gereken zaman› çal›flarak geçirdi¤imiz için dergiyi kendine rakip olarak görmeye bile bafllad› diyebilirim. Ama hemen hemen her aflamas›nda çocukça fikirleriyle bize hep katk›da bulundu.

Nurcan Ercan (Reklam Müdürü) 1980 ‹stanbul do¤umluyum ve 4 kardeflim. 10 senedir Bahçeflehir’de yaflıyorum. 1996 yılında Çocuk Geliflimi’nden mezun oldum. 10 yıl bölgemizde anaokul ö¤retmenli¤i yaptım. Bu 10 y›ll›k süreci mutlu, saf, güzel, karflılıksız sevgi ve duygularını paylaflan ö¤rencilerimle yafladım. Bu gerçekten anlat›lamaz bir duyguydu. Yaklafl›k 1 senedir de reklam sektöründe sizlerle beraber yola devam ediyorum. Hayatta vazgeçemeyece¤im ve olmazsa olmaz›m 4 tane ye¤enim.

Tijen Begüm Serezli (Halkla ‹liflkiler Müdürü) 12 yıldır ailemle Bahçeflehir'de yaflamaktayım. Bir ablam ve 5.5 yaflında bir kızı var. 26 yaflında bir teyzeyim. Bahçeflehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun olduktan sonra, MSM Actor Studyo bölümünü bitirdim ve ardından EkoL Drama'da oyunculuk e¤itimi aldım. Mezun olduktan sonra oyunculuk, televizyon kanallarında sunuculuk ve muhabirlik yaptım. Hayatta her zaman gülmenin en güzel fley oldu¤unu düflünürüm...

6

 Ocak 2010


l

Bale programları:

Klasik bale, modern bale, pre bale (3 yafl alt› baleye haz›rl›k) l

Dans programları:

Latin danslar›, klasik danslar, modern danslar, disco, bugi, break, flemenko, hiphop, oryantal, roman danslar›, aero oryantal l

Kiflisel geliflim programları:

Tiyatro, diksiyon, artükülasyon, fonatik, beden dili, NLP teknikleri Seminer teknikleri, duyma engellilere diksiyon, oyunculuk teknikleri, pandomin, resim, el sanatları l

Müzik programları:

Elektro gitar, pop gitar, klasik gitar, bass gitar, flemenko gitar, mandolin, org, piyano, bateri, darbuka, perkisyon, ba¤lama, saksofon, trompet, klarnet, yan flüt, ney, viyolonsel, keman, kemençe, ud, kanun, akordeon l

ADAKENT

Bar›fl Mah. Çiftlik Cd. Adakent Villalar› No: 70 Beylikdüzü Tel: 0212 873 11 05 - 873 03 59 Bat›köy Mh. Atrium Çarfl›s› No: 1 Sinanoba

S‹NANOBA Tel: 0212 864 11 14

Ensturuman Sat›fl Ma¤azas› - Beylicium

BEYLICIUM Al›flverifl Merkezi E5 Üzeri Beylikdüzü Tel: 0212 872 47 37

Di¤er e¤itim programları:

fian, solfej, konservatuvar ve güzel sanatlara hazırlıklık dersleri, stüdyo, ses kayıt, demo kaset, stüdyo ortamında orkestra çalıflmaları, step aerobik, plates, yoga

www.dogulumuzik.com


ED‹TÖR’ün Notu

‘DE NELER VAR

Merhaba...

64 12. Bölgeden haberler 14. Sizin Sokak 16. Bölgemiz okullar›nda al›nan ‘Domuz Gribi’ önlemleri 18. KISA KISA Çocuklara öncesi Psikolojik Hijyen ‹spanyol atefli Essporto art›k size çok yak›n Heyecan›n yeni ad› TURKUAZOO Bahçeflehir’de bir ilk, cafe’in Butik Kübra Toksoy Güzellik Merkezi’nde yenilenin Yatsan, Loca ‹stanbul’da aç›ld› Mutluluk Night Flight ile bafllar 24. Haydi e¤lenmeye... 28. Nisa ünlülerin 2010 fal›na bakt› 30. Ucuzluk ve kalite slogan›yla yola ç›kan Happy Center, Bahçeflehir’de

HER AY S‹ZLERLE

32. Süpür filminin oyuncular›yla filmi konufltuk 38. Asl›nda onlar›n bir suçu yok! 40. Geri Dönüfl Olmayabilir 42. ALIfiVER‹fi 46. Selçuklu sofra gelene¤i Oval› Konya mutfa¤›nda 54. Onlara Sorduk: Y›lbafl› nedir? 55. Kültür Sanat 56. Y›l›n beklenen filmi ‘Ejder Kapan›’ setinden 57. Sinema: Ay›n seçilmifl filmleri 59. Yenilenen City Club ile sizde kendinizi yenileyin 60. OTOMOB‹L: Renault Fluence 63. YEMEK: Karadeniz mutfa¤› 64. GEZ‹: 4 mevsim yedigöller 69. BULMACA 70. REHBER

63 58. SPOR: Savafl Kahraman 62. HAVADAN SUDAN: Müjde Köseo¤lu 66. POL‹T‹KA: Cemal Subafl› 67. KAR‹KATÜR: Ergin Asyal› 68. CANLANAN ANILAR: Seyfi fiahin

26. MÜZ‹K- Rüya Ersavc› 34. SA⁄LIK- Dilem ‹rkin 48. E⁄‹T‹M- Nilgün Uluser ‹nan 50. GÜZEL F‹K‹RLER: Yasemin Yurtman Candemir 52. EKONOM‹- Kayhan Öztürk

fiubat say›m›zda haz›rlayaca¤›m›z pano sayfalar›m›za ilan vererek sevdi¤inize, sevginizi hayk›rmak isterseniz

4mevsim@hazanyapimevi.com adresinden bize ulaflabilirsiniz...

15 Aral›k 2009 bizim do¤um günümüz... Asl›nda biz yeni y›la, yeni dergi slogan›yla yola ç›km›flt›k. Ama bu ifle soyunduktan sonra gelen talepleri gözard› edemedik... Ve dergimizin ç›k›fl tarihini 15 gün öne çekmek zorunda kald›k. Tabi bu hep böyle olacak de¤il... fiubat ay›ndan itibaren her ay bafl›nda sizlerle olaca¤›z. Her ay sizlerle olaca¤›z deyince önce dergimizi tan›tay›m sizlere... Dergimizde her ay sizlerle deneyim ve birikimlerini paylaflacak olan konusunda herbiri uzmanlaflm›fl ve kendini mesle¤ine adam›fl yazar kadromuzdan bahsedeyim biraz... E¤itim yazar›m›z ‹TÜ Gelifltirme Vakf› Okullar› Genel Müdürü Nilgün Uluser ‹nan, havadan sudan diye bafllay›p damardan giren Müjde Köseo¤lu, kendi güzelli¤iyle sayfalar›m›za güzellik katacak olan Yasemin Yurtman Candemir, müzik birikimlerini bizlerle paylaflacak olan Rüya Ersavc›, International Hospital Beslenme ve Diyet Uzman› Dilem ‹rkin, politikan›n kara mizah›n› çizen Ergin Asyal›, ekonomi dünyas›n›n nabz›n› elinde tutan Ekonomist Dergisi Finans Editörü Kayhan Öztürk, Tempo Dergisi’nde politikan›n gündemini oluflturan Cemal Subafl›, hayat›n› spora ve çocuklara adayan voleybol antrenörü Savafl Kahraman ve an›lar›yla bizi gülümseten mizah yazar›m›z karikatürist ve senarist Seyfi fiahin... Sadece yazarlar›m›zla bitmiyor tabi... Dergimizi elinize ald›¤›n›zda okuyabilece¤inize inand›¤›m›z daha bir çok konu sayfalar›m›z var. Yani dergimizde herfley var... Gelelim teflekkür bölümüne... Yukar›da teker teker s›ralad›¤›m dergimizin oluflumunda yan›m›zda olan, sevgili yazarlar›m›za, bize destek veren dostlar›m›za ve logomuzu haz›rlayan Naci Koç’a ayr› ayr› teflekkür etmek isterim. Ve en büyük, en özel teflekkür ise ablam ve Murat a¤bime... Onlar›n deste¤iyle biz bu derginin temellerini att›k. Daha akl›m›z›n ucundan bile geçmezken Murat a¤bim flirketin ismini bulmufl, logolar›n› bile haz›rlam›flt›... Ablam ise karfl›laflt›¤›m›z sorunlar karfl›s›nda y›lmamam›z için her konuda en büyük destektiçimiz oldu... Ayr›ca, bize güvenerek ilk say›m›z›n sayfalar›n› mekanlar›yla süsleyen ilan sahiplerine de teflekkürler... Sizlere okuyabilece¤iniz bir dergi yapmaya çal›flt›k, umar›m be¤enirsiniz...

Melike Güntürk

Yayın Koordinatörü (Sorumlu Müdür): Melike Güntürk Genel Koordinatör: Çınar Ergin ‹mtiyaz sahibi: HAZAN YAPIMEV‹ Genel Yayın Yönetmeni: Hasan Güntürk

8

 Ocak 2010

Tasarım ve Uygulama: Hazan Yapımevi

Halkla ‹liflkiler Müdürü: Tijen Begüm Serezli

Reklam Grup Baflkanı: Gökhan Er

Hukuk Danıflmanı: Av. fiahin Zenginal Teknik Müdür: Aziz Serdar Tafltan

Reklam Müdürü: Nurcan Ercan

Katkıda bulunanlar: Ali Polat, Arzu Erdo¤an, Bengü Arslan, Ertan Da¤han, Murat Sevinç, Naci Koç, Sedef Aknar, Süleyman Küçer, Yasemin Sevinç, Yücel Akkoyunlu

Da¤ıtım: 4 Mevsim Bahçeflehir Dergisi

Baskı: Veritas Printing Center Ltd. Co. Yeflilce Mahallesi Diken Sokak No:3 Seyrantepe/‹stanbul Tel: 0212 269 90 65

‹letiflim: Bo¤azköy Hoflseda Sit. H Blok 7/14 Bahçeflehir/Baflakflehir/‹st. Tel: 0212 607 10 28 e-mail: 4mevsim@hazanyapimevi.com web: www.hazanyapimevi.com

4 Mevsim Bahçeflehir Dergisi ayda bir yayınlanır. Bahçeflehir, Ispartakule, Ardıçlı Evler, Bo¤azköy, Esenkent, Alkent, Bizimkent, Beylikdüzü bölgelerine ücretsiz da¤ıtılır. Yayınlanan reklamların sorumlulu¤u reklam verene aittir.


Külot Fantezi Çeyiz

Night Flight’›n y›lbafl›n› unutulmaz k›lan tasar›mlar›na dilerseniz nezih ve kendinizi rahat hissedece¤iniz ma¤azas›nda, dilerseniz online al›flverifl sitesinden % 100 güvenli bir flekilde sahip olabilirsiniz. Sizde yeni y›la Night Flight ile mutlu bir bafllang›ç yap›n çünkü!

Merkez: Turgut Özal Cd. Dülger Çukuru Mevkii Y›lmaz Makine Binas› Kat:3 Had›mköy ‹ST. Tel: 0212 771 25 00 fiube: Outland AVM Süleyman Demirel Cadde No: 206/8 Esenkent ‹stanbul Tel: 0212 605 10 36 wwww.enge.com.tr - www.nightflight.com.tr


R

Korse Gecelik Sütyen

MUTLULUK dore Penti Italiana

ONLINE SATIfi:

‹LE BAfiLAR Day Mod artifl

BONE PENYE MOOD

Elegant

Erse GOL C LUB Mayra

www.tarzinidegistir.com


BÖLGEM‹ZDEN

‹SMEK Bahçeflehir’de ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin 1996 y›l›ndan beri sürdürdü¤ü ve o tarihten itibaren ‹stanbullular taraf›ndan büyük ilgi gören ‹SMEK art›k Bahçeflehir Bo¤azköy’de... ‹stanbullular›n yo¤un talep gösterdi¤i ‹SMEK’in e¤itim hizmetlerinden daha çok vatandafl›n yararlanabilmesi için kursiyerlere tek branflta hizmet veriliyor. Kap›lar›n› ilkö¤retim ça¤›n› tamamlam›fl tüm ‹stanbullulara açan ‹SMEK’in e¤itimlerinden yararlanmak isteyenlerin T.C. kimlik numaral› nüfus

ka¤›d› fotokopileriyle kurs merkezlerine kay›t yapt›rmalar› yeterli oluyor. En son Bahçeflehir Bo¤azköy’de aç›lan ‹smek’te ahflap boyama, bahç›vanl›k, diksiyon, ingilizce, k›rkyama, kurdele nak›fl›, mefruflat, pasta ve bisküvi yap›m›, resim, rölyef, tak› tasar›m branfllar›n›n e¤itimi veriliyor.

Bir aflk hikayesidir Ahflap Boyama Bir çekirdekle filizlenen ve kuflaklar› saran bir dostlu¤un öyküsüdür ahflab›n hikayesi…

Kumafllar›n kardeflli¤idir K›rkyama Yarat›c›l›k gücünü istedi¤iniz gibi kullanabilece¤iniz bir sanat dal›d›r k›rkyama.

Eme¤in sanata dönüflmesi: Mefruflat Mefruflat, el becerilerini göstermek ve aile bütçesine katk›da bulunmak isteyen han›mlar›n gözdesi.

Do¤an›n sihirli elinin de¤di¤i sanat: Kurdela nak›fl›

Kurs günleri ve saatleri Resim

: Perflembe 09:00-16:00 Cuma 09:00-16:00 Ahflap Boyama : Perflembe 09:00-16:00 Rölyef : Perflembe 09:00-16:00 K›rkyama : Cuma 09:00-16:00 Kurdela Nak›fl : Sal› 09:00-16:00 Mefruflat : Sal› veya Çarfl. 09:00-16:00 Tak› Tasar›m› : Pazartesi 09:00-16:00 Diksiyon : Pazartesi 13:00-16:00 aras› (Pasta ve bisküvi yap›m›, ingilizce branfllar›nda ö¤retmen atamas› beklendi¤inden günleri henüz belli olmam›flt›r.)

Kurdele nak›fl› ile yap›lan menekfleler, laleler üslendi¤i alanlar› sanki do¤an›n sihirli eli de¤miflçesine güzellefltirerek, zenginlefltirmektedir.

Gerçe¤in çizgisel yan›; Resim Sanat› Resim, duygu ve düflüncelerin bir yüzey üzerine iki boyutlu olarak aktar›lmas›d›r.

Göz Kamaflt›ran sanat: Tak› Tasar›m› Her insanda güzellik ve esteti¤e olan ilginin bir tezahürüdür tak›ya duyulan ihtiyaç...

Do¤a sanat›; bahç›vanl›k Bahç›vanl›k e¤itimlerinde bahçe dizayn›, çiçeklerin tan›t›m›, çiçek dikimi, yetifltirilmesi ve bak›m› ö¤retilmektedir.

Konuflma sanat› Diksiyon… Konuflma insan› insan yapan en önemli hasletlerdendir. ‹nsanlar aras›ndaki iletiflimin büyük bölümü konuflma ile sa¤lan›r.

Yönetici: Ahsen Asiye K›l›ç 2. K›s›m Mah. Bo¤azköy Mevkii Anadolu Cad. Teras 3 Gülersu Villalar› B Blok Daire:1 Bahçeflehir/Baflakflehir Tel: 0212 607 34 11 12

 Ocak 2010

Global bir dil: ‹ngilizce Günümüz dünyas›nda kesinlikle global olan dil ‹ngilizce’dir. Hangi konu olursa olsun, e¤er bir yaz› uluslararas› kabul görecekse mutlaka ‹ngilizce ile yaz›lmal›d›r.


GEÇEN AYDAN KISA... KISA...

Atatürk’ün 71. ölüm y›ldönümü

Engelsiz helikopter turu 3 Aral›k Dünya Özürlüler Günü nedeniyle, Baflakflehir Belediyesi taraf›ndan düzenlenen ve 5-6 Aral›k 2009 tarihlerinde ‹stanbul Expo Center’da yap›lan satranç turnuvas›nda; görme, bedensel ve iflitme engeliler aras›nda yap›lan karfl›laflmalar›n birincileri, helikopterle ‹stanbul turuna ç›kar›ld›. “Engelsiz Satranç Turnuvas›”nda, görme engelli grubunda Rasim Nizam, iflitme engelli gru-

bunda Serap Gümüfl ve bedensel engelli grubunda Kerim Yavuz birinci oldu. Turnuvan›n en küçük oyuncusu bedensel engelli Hamza Güleç ise ilgi oda¤›yd›. Türkiye Satranç Federasyonu hakemlerinin yönetti¤i karfl›laflmalar sonucunda ilk üçe giren görme özürlü oyunculara kupalar›n›n yan› s›ra kabartma saat, iflitme ve bedensel engelli oyunculara da foto¤raf makinesi arma¤an edildi.

Galibiyet serisi sürüyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi A Grubunda; Fatih Sultan Mehmet ‹ÖO, Best Bal›kesir, Çanakkale Belediye, K›rklareli Belediye, Tekirda¤ Anadolu Basketbol tak›mlar›yla mücadele veren Baflakflehirspor galibiyet serisini sürdürüyor. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi karfl›laflmalar›ndaki ilk maç›n› Tekirda¤ Anadolu Basketbol Tak›m› ile yapan Baflakflehir-

spor, bu karfl›laflmadan 40 say› farkla 89-49 galip ayr›ld›. Daha sonraki K›rklareli Belediye deplasman›ndan da 78-50’lik bir galibiyetle dönen Baflakflehirspor, son olarak da Best Bal›kesir Basketbol Tak›m›’n› 7164 yenerek galibiyet serisine devam etti. Bu sonuçla Baflakflehirspor, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu’ndaki liderli¤ini iyice pekifltirdi.

‹stiklal Mücadelesinin Önderi, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 71. Y›ldönümü anma töreni Baflakflehir Belediyesi Tören Alan›’nda yap›ld›.

Huzurlu bir bayram Baflakflehir’de kurban sat›fl ve kesimleri iki noktada; Bahçeflehir gölet ve Baflakflehir 1. etap yürüyüfl yolu yan›na kurulan alanlarda yap›ld›. Bahçeflehir ve Baflakflehir kesim yerlerinde yüzlerce vatandafl, hiçbir kargafla yaflamadan, s›ra saati gelinceye veya s›ra numaras› anons edilinceye kadar kendileri için ayr›lm›fl yerlerde çaylar›n› yudumlad›, ikram edilenleri tatt›. Kurbanl›klar›n› hiçbir aksakl›k, s›k›nt› yaflamadan kestiren vatandafllar huzur içinde kurban kesim yerlerinden ayr›ld›lar.

Zab›talar sporda Baflakflehir Belediyesi bünyesinde çal›flan personelin e¤itimi konusunda ciddi ad›mlar at›yor. Baflakflehir Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, zab›talar›n her alanda e¤itimli olmalar›na yönelik bafllatt›¤› çal›flmalar›na, spor e¤itimini de katt›.

Ocak 2010 

13


S‹Z‹N SOKAK

Bölgemizin eksikleri Herkese göre eksik kelimesi farkl› anlamlara gelebilir. Kimine göre eksik olan kimine göre fazla bile olabilir. Biz sorduk onlar cevaplad›. Sizce yaflam alan›m›z olan Bahçeflehir’in eksikleri nedir? Sezer Erdi 9 senedir oturdu¤umuz güzel beldemizin en büyük eksiklerinden biri hastane. Acil durumlarda müdahale edilebilecek yüksek donan›ml› bir sa¤l›k merkezi semtimiz için kesinlikle gerekli. Ayr›ca gençler için spor yapabilecekleri ortak kullan›m alan› olacak bir spor merkezi. Son olarak da sürekli olarak yap›lan yeni inflaatlar etraf›m›zda yeflil alan b›rakmamakta bunun da bölgemiz için büyük kay›p oldu¤unu düflünüyorum.

Billur Cantürk 4 senelik bir Bahçeflehir’li olarak bu kadar güvenli ve ödül alm›fl bir semtte çocuk yetifltirmekten çok mutlu oldu¤umu söylemeliyim. Ama eksiklerimizde yok de¤il. Mesela tiyatro ve sinema aç›s›ndan daha çok gelifltirilmesi gereken bir bölge. ‹kinci olarak da tam teflekküllü büyük bir hastaneye ihtiyac›m›z var. Sa¤l›k ocaklar› ve polikliniklerimiz maalesef hem nüfusa hemde geliflen ihtiyaca cevap verememektedir. Teknolojik ac›dan yeterli oldu¤unu düflündü¤üm Bahçeflehir özellikle yaz mevsiminde bir aç›k yazl›k sinemay› mükemmel kald›r›r.

Çi¤dem Ursavafl 10 senedir Bahçeflehir’de yaflamaktay›m. ‹lk zamanlarda nezih bir ortam vard›. Trafik yoktu, inflaatlar yoktu. Elite bir zümre vard›. ‹nflaatla birlikte yo¤un bir kalabal›k oldu. Tek flikayetim nüfusun fazlalaflmas›. Bunun yan›nda ben tak›yla ilgilenen bir birey olarak tak› tasar›m› için al›flveriflimi merkezden yap›yorum boncuk al›nabilecek bir yer yok ve tam teflekküllü bir sa¤l›k birimimiz yok.

Hikmet ‹mrahor Bo¤azköy’de ikamet etmekteyim. Eskiden Bahçeflehir’de yafl›yordum. Daha yeflillik, daha a¤açl›k bir ortamda yafl›yordum. Fakat Bo¤azköy’de yaflad›¤›mdan beri istedi¤imiz hizmeti alam›yoruz. Benim bildi¤im Bo¤azköy projesi Bahçehir’e ödül getiren bir proje. Ama yaflad›¤›m yerde yeflil alan yok. Ayr›ca gece rahats›zland›¤›m›zda müdahale edebilecek tam teflekküllü bir hastanemiz bile yok. En yak›n Avc›lar, Beylikdüzü.

Coflkun Can 1998’den beri Funda 07-02-D11 blok güvenli¤ini yapmaktay›m. Maalesef Bahçeflehir’in tad› tuzu kalmad›. Gidebilece¤imiz bir hastane bile yok. Her yere blok diktiler. Yak›nda nefes alabilece¤imiz bir alan kalmayacak. Trafik ço¤ald›, yollara park ediyorlar.

14

 Ocak 2010

Nurhan Malkoç Tak› tasar›m ö¤retmeniyim. En büyük s›k›nt›m ulafl›m. Eskiden Baceflehir’den otobüs kalk›yordu. fiimdi Esenkent ve Bo¤azköy’den kalk›yor. Bahçeflehir’e gelene kadar doluyor ve binince ayakta kal›yoruz. Gençlere yönelik sadece cafeler var, belediyeye ait ücretsiz bir spor salonu olabilir... Tiyatro binam›z yap›ld› ama faal›yet yok.


GÖL RESTAURANT

GEL‹N 2010’A HEP B‹RL‹KTE E⁄LENEREK G‹REL‹M

Göl Restauran’›n zengin mönüsünü görünce “tatmad›¤›m ne çok fley varm›fl” diyeceksiniz. Bahçesi ve eflsiz manzaras›yla GÖL Restaurant a¤z›n›n tad›n› bilen ‹stanbullular›n buluflma noktas›... Kahvalt› deyip geçmeyin! GÖL restaurant›n “AÇIK BÜFE KAHVALTI”lar›n› gördükten sonra “Neden daha önce gelmedim?” diyeceksiniz! 130 kiflilik teras›, 140 kiflilik iç mekan›yla restaurant›m›z genifl bir otoparka sahiptir ve ücretsiz vale servisi sunmaktad›r...

Rezervasyon:

0212

www.golbalikrestaurant.com

669 33 35 669 33 36-39

Gölet Mevkii Merkez Bahçeflehir-‹STANBUL


GÜNCEL SA⁄LIK

Bölgemiz okullar›nda al›nan

Domuz gribi önlemleri Son aylarda yaflanan domuz gribi pani¤i en çok okula giden çocu¤u olan anne babalar› sard›. Acaba okuldan bulafl›r m› pani¤i çocuklar› okula yollama kararlar›na kadar vard›. Bizde bölgemizdeki okullarda domuz gribi önemlerini araflt›rd›k... Serda Büyükkoyuncu

Eurosun Exclusive Anaokullar› Kurucusu

Okul öncesi e¤itim kurumlar›, hizmet verdikleri yafl gruplar› da dikkate al›narak en etkin, kal›c›, tatminkar temizlik ve hijyen ortamlar› yaratabilmelidir. Genel temizlik ve hijyenin en fazla sa¤lanabilmesi olana¤›na sahip olan okullar›m›zda bizler okul içi temizliklerimizde, oyuncaklar›n ve tüm ortam›n temizli¤inde çocuk onkoloji servislerinde kullan›lan dezenfektan ve anti mikrobiyal aktivite ürünlerini kullan›yoruz. Bu ürünlerin E.Ü. Eczac›l›k Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilimdal›’nca %99,999 oranla mikroorganizmalar› öldürebildi¤i kabul edilmektedir. Ayr›ca çocuklar›m›z›n günlük 5 kezlik el temizli¤i drama dersi biçiminde bir ritüelle yap›lmakta ve temizlik ard›ndan 2,5 dakikada bakterisit ve fungusit etki gösterebilen spray el dezenfektanlar› kullanmaktay›z. Kulland›¤›m›z tüm ürünler çocuklar üzerinde hiçbir yan etkisi olmay›p, hastanelerin çocuk bölümleri için üretilmektedir. Okul ortam› yan› s›ra çocuklar›n kulland›¤› tüm malzemeler, masalar, sandalyeler, oyuncaklar, kitap ve defterler, kalemler, okul içinde kullan›lan ayakkab› tabanlar› gibi tüm detaylar ayn› hassasiyetle dezenfekte edilmektedir.

Yelda Ceviz

Kas›m ‹nan

Befly›ld›z Anaokulu Müdürü

Abdi ‹brahim ‹lkö¤retim Okulu Müdür Yard›mc›s›

“Ekim bafl›nda okulun genelinde, iyi bir temizlik yap›ld›. Daha sonras›nda bir günlük tatil yap›p tüm okulu dezenfekte ettik. Ama özel bir dezenfekte ilac› kullanmad›k. Çünkü çocuklar›m›z çok küçükler. O yüzden çamafl›r suyunu seyrelterek ciddi anlamda büyük bir temizlik yap›ld›. Geçen ay bütün s›n›flara bir toplant› yapt›k okulumuzun kesin karar›d›r hasta çocuklar›n›z› doktor raporu olmadan bize göndermeyin, ricas›nda bulunduk. fiimdiye kadar s›n›flar›n genelinde bir düflüfl olmad›. Bunun d›fl›nda bizim yapt›¤›m›z bol bol ellerimizi y›k›yoruz, özellikle yemeklerimizin içine bol so¤an, sarm›sak at›yoruz. Ihlamurlar›m›z›, ada çaylar›m›z› eksik etmiyoruz, bal daha çok yiyoruz. Limon daha çok tüketiyoruz. Yiyecek ve hijyen birlikte gitti¤i zaman bu iflin üstünden kalkabiliriz gibi geliyor.”

Alaettin Gürsoy

“Domuz gribiyle ilgili öncelikle okulumuzun ilaçlamas› belediye taraf›ndan yap›ld›. Bunun haricinde temizlik personel say›m›z› artt›rd›k. Temizlik personeli haricinde yapabilece¤imiz çok fazla bir fley yok. Rutin olarak hasta ve atefli ç›kan çocuklar›, hemfliremiz gözetiminde eve gönderme gibi ifllemler yap›yoruz. Onun haricinde devlet okulu oldu¤umuzdan domuz gribiyle birebir mücadele için pek yeterli imkan›m›z yok.”

Süleyman Demirel ‹lköretim Okulu Müdürü

“Birinci öncelik e¤itim çal›flmas›na a¤›rl›k verdik. E¤itim çal›flmas› derken, hem ö¤rencimizi, hem velimizi, hem de ö¤retmenlerimizi bilinçlendirdik. Bu konuyla ilgili seminerler düzenledik. Domuz gribinin korkulacak ürkülecek birfley olmad›¤›n›, bunun bir veba, cüzzam olmad›¤›n›, tedbirlerinin al›nmas› gerektini anlatt›k. Kargafla ve dehflete, korku senaryolar›na meydan vermedik. Okul temizli¤ini kat kat daha dezenfektanlarla gelifltirdik. Ö¤rencilerimize sürekli, ellerini y›kamalar›n›, rastgele yerlere sürmemelerini, dersanelerini havaland›rmalar›n› anlatt›k. Hasta oldu¤unu farketti¤imiz çocuklar›m›z› velilerini arayarak onlara teslim ettik. K›sa sürede pani¤i atlatt›¤›m›z, iyi de netice ald›¤›m›z kanatindeyim.”

16

 Ocak 2010


KISA KISA

Çocuklara s›nav öncesi

Psikolojik H‹JYEN Çal›flanlar›n ve ö¤rencilerin strese ba¤l› düflen performans› ‘Otojenik e¤itim’ ile yükseliyor. Bu metod Türkiye’de ilk defa ‘Psikolojik Hijyen Merkezi’nde uzman Volkan Akdeniz taraf›ndan uygulan›yor.

‹spanyol atefli Essporto, art›k size çok yak›n 12 bin metrekarelik dev bir alan üzerine kurulu olan ‹spanyol atefli Essporto, Levent’ten sonra flimdi Toskana Vadisi’nde... Çok ferah bir mekanda deniz ve göl manzaras› eflli¤inde yemyeflil do¤an›n içinde spor yapma ayr›cal›¤› sunan Essporto’da havuzdan futbola, kuaförden fitness’a, squash’tan sadece çocuklara özel bir spor dünyas›, KIDS GYM’ye kadar herfley var. Akdeniz esintisinin hissedi¤ildi¤i, Bahçeflehir’e sadece 7 dakika uzakl›kta olan, bölgenin en büyük ve en modern spor tesisinde spor yaparken hergün yeniden do¤acaks›n›z. Essporto’ya ulaflmak için: www.essporto.com Tel: 0530 878 77 46/47

18

 Ocak 2010

Endifle, korku ve heyecansal gerginlikler özellikle s›nav dönemindeki çocuklar›n psikolojisini derinden etkiler. Bu etkilenmeyi en aza indirgemek hem s›nav stresi yaflayan çocuklar hem de aileleri için hayati önem tafl›r. Stresten ar›nmak ve psikolojik hijyen sa¤lamak için vücudu ve zihni rahatlatan egzersizler yapmam›z gerekir. Bu konuda dünyadaki en etkili yöntemlerden biri de ‘Otojenik E¤itim’dir. Bedenin derin gevfletilmesi ve rahatlat›lmas› yolu ile otonom sinir sistemi üzerinden kiflinin ruhunu ve psikolojisini rahatlatma metodu olan ‘Otojenik E¤itim’ 1920’li y›llar›n bafllar›nda sinir hastal›klar› doktoru olan Profesör Dr. Johann Heinrich Schultz taraf›ndan bulunmufltur. Bilimsel alanda itibar bulmufl bu metod uzun y›llardan bu yana özellikle Avrupa ülkeleri baflta olmak üzere dünya

Volkan Akdeniz

genelinde baflar›yla uygulanmaktad›r. ‹sviçre’de ‘Otojenik E¤itim’ konusunda ald›¤› e¤itimin ard›ndan bu metodu Türkiye’de ilk olarak uygulamaya bafllayan Volkan Akdeniz, özellikle ö¤rencilere uygulat›lmas› gereken bu metodu flöyle anlat›yor: ‘Otojenik e¤itimi ö¤renme ve ö¤retmekteki amac›m; içinde bulundu¤umuz ça¤›n ak›fl›nda, her yönden gelebilecek olan strese karfl› savunmas›z olan bedenimizi, her hangi bir psikosomatik rahats›zl›¤a karfl› haz›rlamak, e¤er benzer bir nedenle de bedenimizde bir rahats›zl›k olufltu ise onu yenmektir.’ ‹stanbul’da kendisine ait ‘Psikolojik Hijyen Merkezin’de otojenik e¤itim konusunda hizmet veren Akdeniz; ayr›ca ö¤rencileri s›nava haz›rlamak isteyen okul ve dersaneler ile çal›flanlar›n performas›n› yükseltmek isteyen flirketlerde semineler de veriyor.

Heyecan›n yeni ad›

TURKUAZOO Turkuazoo’da yeni y›l ile birlikte özel e¤itmenler eflli¤inde akvaryum dal›fl› gerçeklefltirme imkan› bulacaks›n›z. Randevu ile iflleyecek bu sistemde e¤itmenler, dal›fl tecrübenize göre, dal›fl için gerekli minimum e¤itim bilgisini sizlere verdikten sonra, sizinle birlikte akvaryumda dal›fl gerçeklefltirmenizi sa¤layacaklar. Gerçeklefltirece¤iniz bu dal›fl s›ras›nda e¤itmenler ile köpek

bal›klar›n› ellerinizle besleyebilecek, vatoslarla su dans› gerçeklefltirebilecek, çupralar›n içinden geçecek ve yüzlerce çeflit su canl›s› ile yüz yüze gelebileceksiniz. Böyle bir maceraya siz de kat›lmak istiyorsan›z yeni y›l ile birlikte bafllayacak bu hizmetten yararlanmak için info@turkuazoo.com e-posta adresi üzerinden baflvurabilirsiniz...


YEN‹ YILDA DA BENZERS‹Z DAMAK LEZZET‹ VE KEYF‹ B‹R ARADA Dekoru, ›fl›kland›rmas›, müzi¤i ve mönüsüyle ideal bir tercih haline gelen restoran›m›z, 14 y›ld›r sizlere, otantik ‹talyan mutfa¤›n›n benzersiz lezzetini sunuyor. Zengin bir flarap kolleksiyonu, risotto, spagetti, pizza ve special et çeflitleri, Ristorante Bella Vista’da bulabilecekleriniz hakk›nda yaln›zca birer ipucu.

Gölet Mevkii Merkez Bahçeflehir - ‹STANBUL / Tel: 0212 669 42 55-56-57 - Fax: 0212 669 42 58

PRIMA PUB Hizmet ve kalitemiz 1996’dan 2010 y›l›na kadar hiç de¤iflmedi... Tabii siz de¤erli müflterilerimizde... Özel menüsü ve Bahçeflehir’in özlenen sesi Mert ve Grubu y›lbafl›nda sizlerle...

REZERVASYON:

0212

669 36 04

Gölet Mevkii Merkez Bahçeflehir- ‹st.


KISA KISA

Bahçeflehir’de bir ilk

cafe’in butik Kahve veya çay›n›z› yudumlarken, damak zevkinizin yan›nda butikle göz zevkinizi de doyurmak isteyen Somun Ekmek, Bahçeflehir’de bir ilke imza atarak cafe içerisine butik açt›. “Tüm dünya trendlerinde cafe içerisinde butikler olur. Biz de dünya standart›na uymak ad›na Bahçeflehirlilere bu hizmeti sunmak istedik” diyen Somun Ekmek yöneticisi Sedef Aknar, “Her hafta 20-30 çeflit yeni ürünlerle sizleri ucuz ve fl›k olmaya davet ediyoruz. Talep üzerine büyük bedenlere de bafll›yoruz. Siz modelleri bize ›smarlay›n biz haftaya size ulaflt›ral›m” diyor. Bahçeflehir’in gözde mekanlar›ndan olan Somun Ekmek’te hizmet bununla bitmiyor. Ça¤ kebab›, man-

t›, gözleme, salata çeflitleri, kahvalt›, kuru tuzlu, tatl› pasta, günlük yafl pasta, baklava çeflitleri, po¤aça, açma, simit, pizza seçeneklerinin yer ald›¤› cafe k›sm›nda yiyecek seçmekte zorlanabilirsiniz. Tavsiyemiz ise Somun Ekmek’e özel “Bomba”y› denemeniz... Bütün bunlar›n yan›nda keyifle kahvenizi içtikten sonra fal›n›za da bakt›rmaya ne dersiniz? Somun Cafe müdavimlerine bu konuda Nisa yard›mc› oluyor. Sadece kahve fal› de¤il Tarot da bak›yor...

Kübra Toksoy Güzellik Merkezi’nde yenilenin Profesyonel, yarat›c›, modaya endeksli, e¤itimli kadrosuyla müflterilerine, rahat ve huzur bulabilece¤i bir salon ambiyans› oluflturmay› hedeflediklerini belirten Kübra Toksoy Saç Tasar›m&Güzellik Merkezi’nde yenilikler bitmiyor. Kübra Toksoy, güzellik merkezinde, SPA bak›mlar›, cilt bak›m›, akne ve sivilce problemi olan düzeltici cilt bak›m›, el ve ayak bak›m›, anti bakteriyel bak›m uygulamalar› gibi hizmetleriyle “sizin sa¤l›¤›n›z bizim için önemli” derken, dünyada kullan›m› çok yayg›n olan “LCN Protez T›rnak”, kal›c› makyaj, kafl flekillendirme gibi uygulamalar› ile güzelli¤inize de el at›yor.

Mutluluk Night Flight ile bafllar

Yatsan, Loca ‹stanbul’da aç›ld› 1974 y›l›ndan bu yana Türkiye Uyku Ürünleri Pazar›'nda "Daha rahat ve daha kaliteli bir uyku" vaadini yerine getirebilmek için çal›flan Yatsan Bahçeflehir Loca ‹stanbul’da aç›ld›. Yatsan farkl› özelliklerde yay sistemleri ile üretti¤i yayl› yataklar, çeflitli dolgu malzemeleri ve özellikle son dönemlerde Visco Elastic malzeme ile üretti¤i tamamen yays›z yataklar, sektöründe ilk olarak üretti¤i su yata¤› ve yuvarlak yataklar›, ile farkl›l›klar yaratmaya devam etmektedir.

20

 Ocak 2010

Fransa’da bafllay›p gelene¤i tüm dünyada evrensel olarak sürdüren kad›nlar›n en özel k›yafetleri, iç çamafl›rlar›... Bir iç çamafl›r›nda ne gibi özellikler arars›n›z, iç çamafl›rlar›n›z›n ne kadar estetik olabilece¤i hakk›nda hiç düflündünüz mü? ‹flte tüm bu sorular› Enge Tekstil cevapl›yor. Kuruldu¤u günden bugüne dek ilkesi moda ve teknolojiyi yüksek kalite anlay›fl› ile bütünlefltirip dünyadaki geliflmeleri günü gününe izleyerek, günümüz kad›n›na iç çamafl›r›n› rahat, sa¤l›kl› ve estetik bir kalite anlay›fl›yla sunmaktad›r. Enge her anlamda benzersiz k›ld›¤› Night Flight markas›n› azimle yap›lan her çal›flman›n ödülü olan baflar›n›n bir anahtar› olarak yaratt› ve bu inançla s›n›rlar›n› aflt›. ‹ç giyimde temel unsur olan erotizmin simgesini bu markayla yakalad›. Night Flight, Enge Tekstil’in temel ilkelerinden biri olan iç giyimde rahatl›¤›, estetik ve zarafet ile birlefltirdi. Erotizmin zirvesinde de¤iflik renk ve farkl› dizaynlar ile kombine edip müflterilerine gizemli bir dünyan›n kap›lar›n› aralad›.


HUZURLU VE SA⁄LIKLI YAfiAMIN YEN‹ ADRES‹

PS‹KOLOJ‹K H‹JYEN MERKEZ‹ ÇALIfiANLARIN VE Ö⁄RENC‹LER‹N STRESE BA⁄LI DÜfiEN PERFORMANSI ‘OTOJEN‹K E⁄‹T‹M’ ‹LE YÜKSEL‹YOR. BU METOD TÜRK‹YE’DE ‹LK DEFA ‘PS‹KOLOJ‹K H‹JYEN MERKEZ‹’NDE UZMAN VOLKAN AKDEN‹Z TARAFINAN UYGULANIYOR Diflçi, do¤um gibi kokkular›n›z varsa, Çocuklar›n›z ö¤renme güçlü¤ü çekmesin, s›navlar› kolaylafls›n, e¤itimdeki baflar›s› yükselsin diyorsan›z, Sebebiniz yok ama s›nav öncesi stres yafl›yorsan›z, hayattan zevk alm›yorsan›z,

 Psikosomatik rahats›zl›klar›n›z varsa,

 Kayg›l›, huzursuz ve gergin‹m diyorsan›z,

Kilolar›n›zla sorununuz varsa, 

Hayat›n›z› huzurlu ve sa¤l›kl› geçirmek istiyorsan›z,

A¤r›lar›n›z›, uykusuzlu¤unuzu ve yorgunlu¤unuzu kontrol alt›na almak istiyorsan›z,

 

Sigara, alkol gibi al›flkanl›klardan kurtulmak istiyorsan›z,

Bak›fl aç›n›z› geniflletmek, daha da yarat›c› olmak istiyorsan›z,

 K›sacas› YAfiAM KAL‹TEN‹Z‹ ARTTIRMAK istiyorsan›z;

OTOJEN‹K E⁄‹T‹M ALAB‹L‹RS‹N‹Z Volkan AKDEN‹Z Otojenik E¤itim Uzman› Tel: 0212 212 10 35 - Gsm: 0532 690 84 85 info@volkanakdeniz.com - www.volkanakdeniz.com


Anaokulu

ISPARTAKULE

608 10 00

AVRUPA D‹L PASAPORTU !!

ÇOCUKLARINIZ MUTLAKA !!

PERCUSSION & JAZZ & PIANO

B‹R MÜZ‹K ALET‹ ÇALAR..

ISITMALI KAPALI HAVUZ

ST‹LL‹ YÜZME Ö⁄REN‹R..

CINEMA & THEATRE SALOON

‹LER‹ DÜZEY SATRANÇ Ö⁄REN‹R..

7/24 ‹NG‹L‹ZCE-ALMANCA

‹NG‹L‹ZCE-ALMANCA YAfiAR..

PATEN P‹ST‹ & TEN‹S KORTU

PATEN & B‹S‹KLET Ö⁄RENEN‹R..

*** Bahçeflehir’de ve eski adresimizde EUROSUN flubemiz yoktur ***


1995’den beri... ISPARTAKULE Kurucu:

Serda BÜYÜKKOYUNCU TÜRK‹YE ÖZEL

608 10 00

www.eurosun.com.tr

Bahçeflehir’deki LONDRA!!!

OKULLAR B‹RL‹⁄‹ Okul Öncesi E¤itim Kurumlar› Komisyon Baflkan Yard›mc›s›

“Bahçeflehir’de ad›m›z› kullanan hiçbir kurumun okullar›m›zla ilgisi yoktur.”


E⁄LENCE

Haydi e¤lenmeye... 2009 y›l› hepimizi biraz zorlad› gibi. Kriz, iflsizlik, hastal›klar, do¤al afetler derken bir de bakt›k ki y›l›n sonu gelivermifl. Kötü geçen her y›l› iyi bitirmek gibi bir düflünce vard›r. E¤er y›lbafl› akflam› kendinizi soka¤a atmak gibi bir düflünceniz varsa biz de yard›mc› olal›m dedik. Sizlere uzak-yak›n e¤lenebilece¤iniz mekanlar için bir kaç alternatif seçtik.

GÖL Restaurant

Tigris Restaurant

Göl Restaurant’la, yemek keyfini flahane bir manzaraya tafl›maya ne dersiniz? Öyleyse buyrun Göl Restaurant’a! Et, kebap çeflitleri ve geleneksel TürkOsmanl› mutfa¤›n›n di¤er benzersiz lezzetlerini, do¤ayla bafl bafla, sessiz bir ortamda, göl manzaras› eflli¤inde tatmak için, y›lbafl› akflam› gidilebilecek mekanlar aras›nda Göl Restaurant ilk s›ralarda... 130 kiflilik teras›, 140 kiflilik iç mekan›yla rahat, huzurlu, keyifli ve lezzetli bir ortamda, Yank› ve Orketsras› eflli¤inde yeni y›la girmeye ne dersiniz? Tel: 0212 669 33 36 - 669 33 39

fi›k sade ve misafirlerinin rahat olmas› amaçlanm›fl iç mekan› ile menüsünde italyan ve türk yemeklerinin eflsiz örneklerinden seçilmifl 82 çeflit yemek bulunan Tigris de yemeklerin tad› dama¤›n›zda kalacak. Bu butik restaurant›n bir di¤er özelli¤ide cuma ve cumartesi günleri yeme¤inizin ilerleyen saatlerinde canl› müzik eflli¤inde geç saatlere kadar e¤lenebiliyor olman›z. Tigris, y›lbafl› akflam› ise misafirlerine güzel vakit geçirebilecekleri özel bir program haz›rlad›. Tigris, kalitesi, e¤lencesi ve s›cak ortam› ile y›lbafl› program›n›z için tercih edebilece¤iniz mekanlar aras›nda. Tel: 0212 669 69 19 - 669 39 09

Sayfiye’de unutulmaz y›lbafl›

The North Shield

Bahçeflehir Sayfiye, 7’den 70’e tüm Bahçeflehirlilerin ve ‹stanbul’lular›n e¤lence ve dinlence olanaklar›n› birarada bulabildikleri, ülkemizin en iyi sanatç›lar›n› izleyebildikleri bak›ml› orman ve bahçeleri, restaurant›nda en güzel barbekü çeflitlerini tadabildikleri, Bamboo bar›nda tüm bira, kokteyl ve içki çeflitleriyle, çocuklara yönelik e¤lence olanaklar›yla, fl›k bir mekan... Yeni y›l› Bahçeflehir’de karfl›lamay› planlayanlar için, dj Bülent’in performans› ile unutulmaz b›r y›lbafl› gecesi Sayfiye’de sizleri bekliyor. Tel: 0212 669 97 68 - 0534 744 68 52

‹smini ‹ngiltere’deki Newcastle liman›n›n yan›ndaki küçük bir kasabadan alan pub, 40’›n üzerindeki viski çeflidiyle bir rekora imza atarken, Ale tipi koyu renkli biralar› da Türkiye’ye tan›tan ve sevdiren iflletme olmufltur. Dünya mutfa¤›n›n lezzetlerinden oluflan yemeklerin tad›na bakarken buz gibi biran›z› yudumlayabilir veya flömine karfl›s›nda konya¤›n›z›n tad›na varabilirsiniz. E¤er yeni y›la Brezilya’dan özel Secret Girls dansç› k›zlara efllik ederek ç›lg›n bir flekilde girmek istiyorsan›z, North Shield sizin için çok uygun... Tel: 0212 669 05 57 - 669 05 58

24

 Ocak 2010


ALTERNAT‹F YILBAfiI ‹stanbul Babylon Y›lbafl› 2010 Özel Oldies But Goldies Yeni y›la nas›l girerseniz tüm bir y›l öyle geçermifl. Babylon’un en popüler, en e¤lenceli ve en uzun soluklu gecelerinden biri olan ve müzikseverleri yaklafl›k k›rk senelik bir zaman dilimi içerisinde yolculu¤a ç›karan Oldies But Goldies, 2009’i 2010’a ba¤layan y›lbafl› gecesinde de sabah›n erken saatlerine kadar müthifl bir e¤lence vaat ediyor. E¤lence gemisinin veteran kaptanlar› tabii ki Murat Befler ve Mabbas. Yeni y›la e¤lenerek girmek isteyenler için…

1

Jessica 6 Y›lbafl› 2010 Partisi Otto Santral ‹stanbul Dans müzi¤i tutkunlar›n›n gözdesi olan Jessica 6, 31 Aral›k Perflembe Y›lbafl› gecesi Carlsberg Sponsorlu¤u’nda Otto Santral sahnesinde yerini alacak. 2009’un en çok gelecek vadeden ç›k›fllar›ndan birini yapan Jessica 6, y›lbafl› gecesi Otto Santral’de sahne alacak. Nomi Ruiz, Andrew Raposo ve Morgan Wiley’den oluflan grup, zengin müzikal altyap›s›yla flimdiden disko tutkunlar›n›n gözdesi olmaya baflard›.

2

Serdar Ortaç Y›lbafl› 2010 Grand Cevahir ‹stanbul Yeni Y›l›n ‹stanbul’daki en büyük organizasyonu! 2009 y›l›na damgas›n› vuran SERDAÇ ORTAÇ, 31 Aral›k gecesi Grand Cevahir Hotel’de sevenleriyle bulufluyor! Türk pop müzi¤inde hem flark›c› hem de söz yazar› olarak çok farkl› bir yeri olan Serdar Ortaç, 2010’a girerken sevenlerine çok e¤lenceli bir y›lbafl› gecesi yaflatacak. E¤lence denildi¤inde 7’den 70’e herkesin ilk akl›na gelen isimlerden olan Serdar Ortaç, gecen sene oldu¤u gibi bu y›l da HITT Prodüksiyonun organizasyonu ile Grand Cevahir Hotel’de sevenleriyle buluflmaya haz›rlan›yor.

3

Dolapdere Big Gang - Volkan Konak Y›lbafl› 2010 Partisi ‹stanbul Sheraton Maslak 2010’a Volkan Konak ve Dolapdere Big Gang ile birlikte Maslak Sheraton Hotel’de Merhaba Deyin! Geçti¤imiz y›l yapt›¤› albüm ve verdi¤i konserler ile ad›ndan s›kça bahsettiren Volkan Konak muhteflem sahne performans›yla y›lbafl› gecesi Maslak Sheraton Hotel’de sevenleriyle bulufluyor. Ard›ndan gecenin ilerleyen saatlerinde Dolapdere Big Gang ile e¤lencenin ritmi daha da yükselecek. Bat›n›n pop ve rock flark›lar›n› Türk sazlar›yla alaturka bir yorumla icra eden Dolapdere Big Gang’le yerinizde duramayacaks›n›z.

4

‘ADALI VAPUR’UNDA YEN‹ YIL ‹stanbul gece hayat›n›n popüler mekânlar›ndan Adal›, yeni y›l› nefleyle karfl›lamak isteyen misafirlerine müzi¤i, dans› ve lezzeti bir arada sunuyor. Saat 21.00’de bafllayan DJ müzi¤i eflli¤inde karfl›lama, yerini 22.00’de akustik fas›l, solist Ertan Sert ile davam ederek yeni y›l›n ilk dakikalar›n› oryantale b›rak›yor. Adal›’n›n y›lbafl› mönüsünde, Lakerda, Tarama, Topik, Midye Dolma, fiiflte Jumbo Karides, Paçanga Böre¤i, Kestaneli Hindi veya Ka¤›tta Levrek, Sürpriz Y›lbafl› Tatl›s› ve gece sonunda iflkembe veya Mercimek çorbas›. Tel: 0212 243 11 26

ET‹LER QUENTE’DE BREZ‹LYA ÇOfiKUSU Brezilya mutfa¤›n›n eflsiz lezzetlerini sunan QUENTE, yeni y›l program› ile ‹stanbul’un gözdesi olmaya aday… Dopdolu bir y›lbafl› e¤lencesine haz›r m›s›n›z? DJ show eflli¤inde karnaval rüzgar›n›n esti¤i, Brezilyal› sambac› k›zlar ile renklenecek y›lbafl› gecesi e¤lenceniz Quente’den… Gecenin mönüsünde s›n›rs›z limitsiz yerli içki ve okyanus tuzu ile marine edilen, Brezilya mutfak ritüeli Churrascaria çeflitleri ve Latin Amerika’dan mezeler var. Misafirlerine limitsiz içki, Brezilya mutfa¤›ndan lezzetli, hafif mezeler ve Brezilya usulü fliflte piflip k›l›çlarla servis edilen et ve tavuk çeflitlerinden oluflan bir mönü sunulacak.. Tel: 0212 279 74 74 Ocak 2010 I

25


Merhaba... 4 Mevsim Bahçeflehir Dergisi’ni al›p köfle yaz›lar›m›z› okuyan, gönüllerinde ve evlerinde bir yer açan herkese MERHABA!! Yeni y›l yaklafl›yor, herkes bir sürü plan yap›yor, nas›l kutlayal›m diye.. Bir de yeni y›l flark›s› var. Herkes yeni y›lda bu klasikleflmifl flark›y› dinliyor. Yeni y›lda çanlar› ç›ng›rdatal›m. Yani Jingle Bells.

RÜYA ERSAVCI Hristiyanlar›n ‹sa’n›n do¤uflu olarak kutlad›¤› noel bayram›n›n, çok eski türklerin yeniden do¤ufl bayram› oldu¤unu biliyor muydunuz? Ben de bilmiyordum ta ki Sümerelog Muazzez ‹lmiye Ç›¤’n›n yaz›s›n› okuyana dek…

M Ü Z‹ K “Hristiyanlar›n ‹sa’n›n do¤uflu olarak kutlad›¤› noel bayram›n›n, çok eski türklerin yeniden do¤ufl bayram› oldu¤unu biliyor muydunuz?”

26

 Ocak 2010

Türklerin tek tanr›l› dinlere girmesinden önceki inançlara göre yeryüzünün tam ortas›nda bir AKÇAM a¤ac› yer al›yor. Buna hayat a¤ac› diyorlar. Bu a¤ac› motif olarak bizim tüm hal›, kilim ve ifllemelerimizde görebilirmifliz. Güneflin yeniden do¤uflu, yeni bir do¤um olarak anlafl›l›yor ve bayram›n ad› NARDUGAN (nar=günefl, dugan=do¤an) Do¤an Günefl. Günefli geri verdi¤i için Tanr› ülgene do¤alar ediyorlar ve Tanr›’ya ulaflmas› için a¤ac›n alt›na hediyeler koyup dallar›na bantlar ba¤layarak o y›l için dilekler diliyorlar. Yine bu bayramda çeflitli yemekler haz›rlay›p, erkekler kad›n k›l›¤›na girip ev ev dolaflarak k›zlar› gözetlerlermifl. Girilen evlerde müzik aletleri (keman sonraki önemde garmun) çalarlarm›fl. Müzik aletleri olmad›¤› zaman ocak kapa¤›na, tavaya vururlar zil çalarak oynarlarm›fl. Günümüze döndü¤ümüzde ise, evlerimize kurdu¤umuz çam a¤açlar›n›n dallar›na ast›¤›m›z güzel süsler, ›fl›klar ve y›lbafl› flark›lar› eflli¤inde evimizde yaratt›¤›m›z ambiansla yeni y›l› kutlamaya haz›rlan›yoruz. Yeni y›la girmeden, Yeni Y›l fiark›s› ve Nefleli Günler filmlerini izlemenizi ve evinizin yak›n›ndaki bir müzik ma¤az›s›na u¤rayarak Yeni Y›l fiark›lar› cd’leri alman›z› öneriyorum. Yeni Y›la girmemize say›l› günler kald›¤› bu süreçte umutsuzlu¤a kap›ld›¤›n›z her anda asl›nda hepimizin gönlünde tafl›d›¤› ve bizden hiç kopmayan çocuklu¤umuzun var oldu¤unu bilip -ki ben onun bizim kahraman›m›z oldu¤unu düflünüyorum- yine umut ve heyecan dolu günlere, onu izleyerek ve onu serbest b›rakarak dönebilece¤imizi düflünüyorum. 2010 y›l›n›n tüm dünyaya umdu¤umuzdan da güzel geçecek bir y›l olmas›n› diliyorum. Tüm kalbimle….


KETEN COLL

EC

TION

PERDE&DÖfiEMEL‹K TASARIM&UYGULAMA

PERDE&DÖfiEMEL‹KTE BEKLENT‹LER‹N‹Z‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMA

0212

669 95 73

fiELALE CADDE TERRACE GARDEN NO: 20 BAHÇEfiEH‹R


MAGAZ‹N

Nisa ünlülerin Bahçeflehir Somun Ekmek müdavimlerinin vazgeçilmez tarotçusu Nisa, “Bu sene içinde herkesin tan›d›¤› sevdi¤i bir sanatç› hayat›n› kaybedecek. ‹sim vermiyorum. Çünkü Allah verir, Allah al›r” diyerek ünlülerin 2010 fal›na bakt›.

ÖZGEÇM‹fi‹M 23 Nisan 1975 M›s›r do¤umluyum. M›s›rda astroloji, tarot ve kahve fallar›yla u¤raflan, bizim tabirimizle fl›h olarak bilinen zatlar›n ferdiyim. O zamandan bana verilen, eskiden kalma el olarak bilinen dededen toruna, babadan o¤ula devredilen maneviyat, bilgi ve enerjidir. Küçük yafllarda Hatay’›n Antakya ‹lçesi’ne evlat olarak verildim. Türkiye’de çeflitli dergi gruplar›na burç yorumu yapmaktay›m. Bugüne kadar Fix TV, Gala, Viva, Süpersport, Smart TV, ‹stanbul TV, Ordu TV, Layft TV, Biziniz TV, Gerçek TV’de ve Radyo 24 ve Gerçek Radyo’da program yapt›m. Ayr›ca, Esra Ceyhan, Asenaca, Rana Elik Yaflam Sanat›, Kad›nca Yaflam Tu¤ba, Seda Sayan, 2009 Beyaz Show programlar›na kat›ld›m. fiu anda Bahçeflehir Somun Ekmek’te bulunmaktay›m. Nisa Dinçer

28

 Ocak 2010

Gülben Ergen: Malesef sevgili Gülben Ergen’i çok büyük bir maddi kay›p bekliyor. Ailesine ba¤l› ama yaflayacaklar›, güvendikleri bir aile dostlar›ndan dolay› büyük bir maddi kriz içine girecekler. Bu da efliyle olan diyaloglar›n›n bozulmas›na sebep olacak. ‹stemesede hamile kalmas› ve bir çocuk daha söz konusu. Yine bir aile dostlar›n›n yard›mlar›yla efliyle olan k›rg›nl›k bitecek. ‹flte bomba gibi olacak. ‹brahim Tatl›ses: Sanatç›m›z 2010’da siyasete at›lacak. Daha önce yapt›¤›m posta gazetesindeki röportaj›mda millet vekili olamayaca¤›n› söylemifltim. Yinede diyorum siyasete at›l›rsa bafl› çok a¤r›yacak ve üzülecek. Ayr›ld›¤› Asena ile gizli görüflmeleri olacak, bar›flmalar› söz konusu. Ama sanatç›m›z 2010’da çok sevdi¤i aileden birini kaybedecek. Bu sanatç›y› çok sarsacak. Bir suikast söz konusu dikkat etmesi gerek.

Bülent Ersoy: Sevgili Bülent Ersoy huzur içinde yaflamak istesede ad›n›n kar›flaca¤› karanl›k ifllerle can› çok s›k›lacak ve bundan dolay› tehdid edilecek. Kendini temize ç›karana kadar çok u¤raflacak. Yurd d›fl›nda yaflamas› söz konusu. Aflk yok ama beraberlik bafllayacak. 2010 Bülent Ersoy için hareketli geçecek.


2010 fal›na bakt› Seren Serengil: Daha öncede yapt›¤›m bir röportaj›mda ayr›laca¤›n› söylemifltim. Yine de söylüyorum mutlulu¤u yakalamas› çok zor. Çünkü sevdi¤i insanlara yüre¤iyle bak›yor. 2010 için demiyorum ama sperm bankas›ndan döllenme yoluyla çocu¤u olacak. 2010 y›l› içinde aflk da var ama mutluluk 2011 sonlar›nda.

Orhan Gencebay: Sevgili sanatç›m›z› 2010 malesef ciddi sa¤l›k sorunlar› bekliyor. Bu sanat hayat›ndan çekilmesine sebep olabilir. Ailesiyle mutlu bir y›l olacak. Kiflisel meselesi yüzünden tan›d›k bir bayanla sorunlar yaflayacak. Maddi anlamda al›p sat›m gayrumenkullerde dikkat etmesi gerekiyor. Para konusunda hukuken yaflayaca¤› s›k›nt›lar› olacak, umar›m olmaz. Yurd d›fl›nda yaflayan kan ba¤› ya da çok sevdi¤i bir dostunun kayb› söz konusu bu sanatç›m›z› derinden yaralayacak.

Hülya Avflar: 2010 y›l›nda Hülya Avflar’›n ifl ve aflk hayat›nda da hayal k›r›kl›klar› ve kay›plar› olacak. Daha önce Posta Gazetesi’ne yapt›¤›m yorumlarda yeni zengin sevgilisinin oldu¤unu söylemifltim. Sadettin Saran ve ayr›l›k yaflad›lar. Daha kontrollü davranarak, afl›k olmam demesine ra¤men 2010 sonlar›na do¤ru tutkulu bir aflk bekliyor onu. Yine bu aflkta da yorulacak. Enerjisi düflük. Sevece¤i kiflinin o¤lak, kova, yengeç olmas› büyük ihtimal. ‹yi flanslar sevgili sanatç›m›za.

Seda Sayan: Sanatç›n›n 2010 y›l›nda sa¤l›k konusunda ciddi bir mikrobik rahats›zl›¤› söz konusu. Estetik ya da kulland›¤› ilaçlara dikkat etmesi gerek. Ama bunu iflte yaflayacak. Bu Seda için ciddi sorun. ‹liflkisinde aldat›lacak, bu onu yaralayacak malesef. Sinir sistemleri ya da psikolojisine önem vermeli, ifl hayat› tam gaz devam edecek. Yeni projelerle ekranlarda olacak. Aflka tövbe edecek. Umreye gitme karar› alacak. Yaln›z o¤lunun yapaca¤› bir hata gündeme oturacak.

Ocak 2010 

29


advertorial

Ucuzluk, kalite ve güven slogan›yla yola ç›kan Happy Center, Bahçeflehir’den sonra flube say›s›n› art›rmaya devam ediyor

41 kere maflallah Perakende sektöründe özgün yaklafl›m›yla farkl› bir boyut kazand›ran Altun G›da, bünyesinde 41 flubesi bulunan ‘HAPPY CENTER’ marketler zinciri ile, müflterilerine güler yüzlü daha kaliteli hizmet vermek için bütün flubelerini yenilerken, yeni marketler açmaya da devam ediyor. Bizde bölgemizde yeni aç›lan ma¤aza müdürü Suat Acar ile konufltuk... Öncelikle kaç flubeniz var? Happy Center’›n fluan 41 ma¤azas› bulunmaktad›r. Bahçeflehir 40. ma¤azas› olup, 18 Kas›m 2009 tarihinde aç›lm›flt›r. 21 Kas›m tarihinde ise 41. flubemiz Kocamustafapafla’da aç›lm›flt›r. Marketler zinciri olarak ilkleriniz nelerdir? Bizim için öncelik, mutlu müflteri, mutlu personel ve mutlu tedarikçi. Konseptleriniz de yaln›zca Happy Center m› var? Happy Center (Süpermarket Konsepti), Happy Avantaj (Cash & Carry Konsepti) olarak çal›flmalar›m›z› ikiye ay›rabiliriz. Happy Center konseptimiz süpermarket format›nda, tüketiciye doyumsuz bir al›flverifl yapmak amac›yla tasar›m, çeflit ve kalite dengelemesiyle tüketicilerimizin hizmetinde. Happy Avantaj konseptimiz ise toplu tüketim yap›p toplu al›flverifl yapmak isteyen müflterilerimizi hedefliyor, ma¤aza format›yla zengin çeflit sunuyoruz.

30

 Ocak 2010

 Misyonunuz, vizyonunuz ve sektördeki amac›n›z nedir? Misyonumuz süpermarket (perakende) sektöründe en istikrarl› ve en esnek yap›ya sahip en baflar›l› firma olmak, marketlerimizin müflteri için ilk tercihi olmas›n› çeflit, kalite, de¤er üçlüsüyle sa¤lamak. Vizyonumuz ise her marketimizin kendi bölgesinde lider olmas›. Amac›m›z her marketimizin kendi bölgesinde müflterilerin ilk ve en çok tercih etti¤i market olmas›. Müflterilerimize mükemmel servisi (hizmeti) mükemmel personelle mükemmel ürünlerin kaliteli al›flverifl ortam›yla sunumu. Personel ile ilgili e¤itimsel bir çal›flma yap›yor musunuz? E¤itim yönetiminde personelin sürekli e¤itimi kurumsallaflt›r›larak niteli¤inin yükseltilmesi ve hizmet sunumunda mükemmelli¤i yakalaman›n sa¤lanmas›na çal›fl›ld›. Personelin tüm potansiyelini kullanabilece¤i çal›flma ortam›n›n sa¤lanmas›na önem verildi. Ça¤›n ve çevrenin sürekli de¤iflimi göz önünde bulundurularak, ö¤renen birey, ö¤renen organizasyon anlay›fl›n›n planl› bir flekilde kurumsallaflt›r›lmas› ve çal›flanlara problemin bir parças› olmak yerine, çözümün bir parças› olunmas› anlay›fl›n›n benimsetilmesi sa¤land›. Hizmetlerin sunumunda iflgörenlere kalitenin gelifltirilmesinin bütün personelin ifli oldu¤u anlay›fl ve yaklafl›m›n›n benimsetilmeye çal›fl›ld›. Kurumsal ve bireysel amaçlar aras›nda denge sa¤lanarak çal›flanlar›n ifl doyumunun göz önünde bulundurulmas› için süregelen bir dizi çal›flma halen devam etmektedir. Hedefler belirlendikten sonra hedefe var›lacak yollarda belirlenmemifltir. Müflteri memnuniyeti aç›s›ndan yo¤unlaflt›¤›n›z konu nedir? Kat› bir rekabet anlay›fl›na dayal› pazar pay›ndan sat›fllar›n art›fl›na, yine s›rf kara dayal› yap›dan al›flveriflin tüm aflamalar›na de¤er katmaya, savunmac› pozisyondan ziyade öncü olmaya, sektörde kat›l›mc›lara bariyer oluflturmadan ziyade, de¤iflime ve yeniliklere


ALTUN GIDA aç›k olmaya, rakiplerimizle karfl›laflt›rma yapmaktan öte kendi kendimizi iflimizi nas›l daha iyi gelifltirebiliriz noktas›nda yo¤unlaflt›k. Albert Einstein Hayal bilgiden çok daha önemlidir diyor. Çünkü hayallerimiz bizleri bilmeye yönlendiriyor. fiirketinizdeki iflleyifli nas›l belirliyorsunuz? Happy Center'da yeni dönemde ifllerin sonuçlar› yerine, süreçler üzerinde odaklaflan tüm çal›flanlar›n niteliklerinin art›r›lmas› ile yönetim kararlar›n›n sa¤l›kl› bilgi ve veri toplamas› analizine dayand›ran, tüm maddi ve manevi örgüt kaynaklar›n› bir bütün içinde ele alan bir yaklafl›ma girildi. En üst düzey yöneticiden bafllayarak en alt kademede çal›flan hizmetliye kadar herkesin sisteme dahil edilmesi ve katk›da bulunmas› gerektiren bir düzen oluflturuldu. Ayr›ca pozisyonu ve ünvan› ne olursa olsun çal›flan herkesin aç›k yüreklilikle hatalar›n› itiraf etmesi gerektiren bir yap› gelifltirildi. Ancak bu durumda sistemdeki hatalar tespit edilip iyilefltirme gerçeklefltirilebilir.

Bahçeflehir ma¤aza bilgileri: Ma¤aza Ad›: BAHÇEfiEH‹R Ma¤aza Müdürü: Suat Acar Adres: Süzer Bulvar› Dereköy Mevkii fiehr-i Bazaa AVM E Çarfl› No: 20 Tel: 0212 608 00 18 Ma¤aza Bilgisi: 900 m2 alanda 6 kasa 26 çal›flan› ile hizmet vermektedir. Çal›flma saatleri: 08:00 - 22:00

1969’dan beri yan›n›zda Perakende sektöründe özgün yaklafl›m›yla farkl› bir boyut kazand›ran Altun G›da 1969'dan beri g›da sektöründe ve 1996 y›l›ndan bu yana perakende sektöründe kaliteli ve güvenli hizmet veriyor. Altun G›da yepyeni yüzü Happy Center ile müflterilerine art›k daha iyi ve “güler yüzlü” hizmet vermek için çal›fl›yor. Varolan tüm flubelerini yenileyen, yeni flubeler açan ve açmaya da devam edecek olan Happy’nin slogan› “Al›flverifl her yerden, mutlu al›flverifller Happy’den yap›l›r.” Müflterilerinin yapt›¤› al›flveriflten memnun ve mutlu ayr›lmalar›na çok önem veren Happy çal›flanlar› bunu sa¤lamak için elinden geleni yap›yor. Yaklafl›k 50 y›ld›r ata-baba mesle¤i olan g›da ifli, babam›z Nadir Altun'un giriflimiyle bafllayan çok uzun bir serüven. Daha sonralar› fiefik Altun ve biraderlerinin ‹stanbul Tahtakale'de distribütörlükleri ve bunun akabinde ailenin bir gurubunun Rami'de yapt›¤› g›da toptanc›l›¤› en nihayetinde perakende sektöründe buluflturdu. 1996 y›l›nda sektöre Altun G›da olarak bafllayan flirketimiz Happy Center’la birlikte gülümseyen felsefesi ve yepyeni gülen yüzüyle yerini alm›fl oldu.

Ocak 2010 

31


söylefli

R

SÜPÜRRRRRR

Aral›k ay›nda vizyona girecek olan “Süpürrr”, bir dostluk hikâyesi olmas› d›fl›nda, biraz h›rs, fazlas›yla aflk, az›c›k terle harmanlanm›fl, olimpik kahkahalar› da içinde bar›nd›r›yor.

BAfiAK PARLAK Öncelikle film ne zaman vizyona girecek? 18 Aral›kta vizyona girecek. Filmdeki rolünüzden biraz bahsedermisiniz? Naz; O¤uz’un aksine y›llard›r ayn› flirkette çal›flmaktad›r. Ola¤anüstü safl›kta bir güzelli¤e sahip, sorumluluklar›n›n bilincinde bir genç k›zd›r. Patronunun ona karfl› ilgisinin fark›ndad›r ancak ciddiyeti ve sa¤lam kiflili¤i sayesinde Alper Bey ile çok güzel bafl edebilmektedir. Size afl›k olan karakteri kim canland›r›yor? Cem K›l›ç... Film çekimleri nas›l geçti, e¤lencelimiydi? Filmde ilk okeylenen karakterim. Herkes birbirini tan›d›, aile gibi olduk ve çekimler çok e¤lenceli geçti. Playstation maçlar›, herfley çok keyifliydi. Türk sinemas›nda en son hangi filme gittiniz? Nefes filmini çok be¤endim… Konusuyla, yönetmeniyle, görüntü yönetmeniyle herfleyiyle baflar›l› bir film. Neden SÜPÜRRR? Film Curling sporu üzerine kurulu oldu¤undan, bu sporda bir süpürme hareketi var ama süpürgeye benzer bir fley var tabiiki süpürge de¤il… Buzda topu yönlendiren, h›z›n› ayarlayan bir süpürge durumu oldu¤undan dolay› Süpüürrrr. KEMAL PEKSER Filmdeki karakterinden bahsedermisin? Tar›k; di¤erleri ile ayn› mahallede do¤up büyümüfltür. Üniversite y›llar›nda O¤uz’un (Cem K›l›ç) tan›flt›rd›¤› sosyetik güzel Serap (Gamze Topuz) ile birbirlerine afl›k olmufl ve evlenmifllerdir. Her zaman zeki ve çal›flkan biri olan Tar›k çok k›sa sürede Kay›npederinin de gözüne girmifl ve onun sa¤lad›¤› imkanlarla flirkette h›zla yükselmifltir. Ancak Tar›k hala arkadafllar›ndan kopmam›fl, onlar›n hayat›n›n bir parças› olmaya devam etmektedir. O¤uz’un “içgüveysi” diye dalga geçti¤i Tar›k, zengin hayat›n›n im-

32

 Ocak 2010


H‹ÇB‹R AfiK ‹Ç‹N BU KADAR ÇOK TER DÖKÜLMED‹ Gösterim Tarihi: 18 Aral›k 2009 Yap›m: T›ls›m Dizayn&Prodüksiyon Oyuncular: Cem K›l›ç, Ufuk Özkan, Oya Aydo¤an, Cenk Tunal› Ruhi Yap›c›, Kemal Pekser, Jess Molho, Baflak Parlak, Sümer Tilmaç 25 ayr› mekânda, 1000’in üzerinde figürasyon kullan›lan film için tüm oyuncular Curling dersleri ald›lar. Film çekimleri için 8 ayr› curling tak›m› kurulurken, Türkiye’nin tek Curling sahas› da film için

kanlar›n› O¤uz’un mücadelesi için kullanacakt›r. Çekimler nas›l geçti? Her çekim gibi yorucu geçti. Sportif bir film. Yaz›n buz pistindeydik. Zorland›k ama ço¤umuz sporla ilgili oldu¤u için bir hafta sonunda ö¤rendik. Çekimler ne kadar yorucu geçsede çok keyifliydi. Filmin bana en büyük katk›s› yönetmenimiz Yeflim Sezgin’le tan›flmak oldu. Oyuncusunu düflünen, egolar›ndan uzak biri. Benim için yeri çok ayr›. Keza oyuncu arkadafllar›mda öyle. Kadro süper, bu kadroyla dizi çekmek, kadroyu kaybetmek istemiyoruz. Yoruculuktan çok bu güzellikleri kazanmak benim için bir art›yd›. Sence film vizyona girince nas›l bir tepki alacak? Ben her zaman de¤iflik ifller içinde olmaktan yanay›m. Gifleden ziyade benim için de¤iflik biri ifl içinde olmak önemli. Türkiye’de ilk defa böyle bir film yap›l›yor. Gifle yap›p yapmamas›n› düflünmüyorum.. Önemli olan böyle de¤iflik bir filmde yer almak. De¤iflik olan her iflte yer almak istiyorum. Aflk hiyakesi ama sportif bir film, de¤iflik bir ifl.. JESS MOLHO Karakterinizden bahsedermisiniz? Alper Taflar; Naz’›n patronudur. Hem yak›fl›kl› hem de çok baflar›l› bir ifl adam›d›r. Ülkenin önde gelen playboylar›ndan biridir.

yap›m›n› h›zland›rd›. “Süpürrr”, sevdi¤i k›zla evlenmek için Türkiye’de hiç bilinmeyen bir sporu ö¤renmekten baflka seçene¤i kalmayan O¤uz’un e¤lenceli hikâyesini anlat›yor. Film, komik sahneleri kadar, farkl› mekânlardaki hareketli kurgusu ile de dikkatleri üzerine çekece¤e benziyor. “Süpürrr”, bir dostluk hikâyesi olmas› d›fl›nda, biraz h›rs, fazlas›yla aflk, az›c›k terle harmanlanm›fl, olimpik kahkahalar› da içinde bar›nd›r›yor.

Naz’a da di¤er k›zlara yapt›¤› gibi kur yapmakta ancak Naz’›n onu reddetmesi Alper için kabul edilebilir bir fley olmad›¤› gibi egosunu da çok zedelemektedir. Alper Naz’› tak›nt› haline getirir. Naz’›n kendisi yerine ifli gücü olmayan birini, O¤uz’u, tercih ediyor olmas› onu daha da ç›ld›rtmaktad›r. Yenilgiyi hele ki O¤uz gibi biri taraf›ndan ma¤lup edilmeyi hazmetmesi mümkün de¤ildir. ‹lk defa kötü adam karakterini canland›r›yorum. O¤uz, Alper’in Naz’a yak›nl›¤›n› görünce k›z› istemeye karar veriyor. Baba Sümer Tilmaç diyor ki, “Benim içimde milli tak›m formas›n› giymek ukte kald›. Benim damad›m›n milli tak›m formas› giymesi gerekir”. Alper’de o yaflta Curling sporunu buluyor ve bu konuda baflar›l› olmaya çal›fl›yor. Bende bunu duyunca h›rs›mdan, Naz› kaç›r›yorum, bana yüz vermiyor diye bende Alper’in karfl›s›na bir Curling tak›m› kuruyorum ve finalde karfl› karfl›ya geliyoruz. Peki vizyona girdi¤inizde beklentileriniz neler? Enteresan bir film 1 kiflide 1 milyon kiflide izliyebilir. Bize sürpriz olacak. Ama çok e¤lenceli bir film, çok güzel ve genç bir kadro. Curling sporu ilk defa bir filmde konu ald›. Sportif bir film yapt›k. E¤lenceli komedi filmlerine her zaman Türkiye’de bir ilgi var. Türk sinemas›nda en son hangi filme gittiniz? Kirpi ve Devrim Arabalar›na gittim. Ço¤unu dvdden takip ediyorum.

Röportaj: Tijen Begüm Serezli Ocak 2010 

33


Gripte beslenme Vücudumuz devaml› çevremizdeki birçok mikrobun sald›r›s›na maruz kal›r. Vücudumuzda hastal›¤a neden olan bu mikroplarla bafl edebilmesi için ba¤›fl›kl›k sistemi ad›n› verdi¤imiz bir savunma sistemimiz vard›r.

D‹LEM ‹RK‹N INTERNAT‹ONAL HOSP‹TAL BESLENME VE D‹YET UZMANI

s a ¤l ›k “Ba¤›fl›kl›k sisteminin dengelenmesin de sa¤l›kl›, yeterli ve dengeli beslenme önemli bir yer tutar. Özelikle antioksidanlar ba¤›fl›kl›k sistemimizi güçlendirmede önemli rol oynar.” 34

 Ocak 2010

Bu savunma sistemi bizi hastal›klara karfl› koruma görevini üstlenmifltir. Ba¤›fl›kl›k sisteminin görevi de; öncelikle bu organizmalar›n vücuda girmelerini engellemek veya girer ise vücuda girdikleri yerde yutmak, yay›lmalar›n› engellemek ya da geciktirmektir. Ba¤›fl›kl›k sistemi bu görevlerini, yaflam süresi boyunca sürdürür ancak baz› koflullarda ba¤›fl›kl›k sistemi zay›flar. K›fl mevsiminde s›kça görülen gripte bunlardan biridir. Nas›l daha güçlü bir ba¤›fl›kl› sistemine sahip olabiliriz? Dengeli ve yeterli beslenme Düzenli ve yeterli uyku Stresten uzak durma Sigara ve alkol al›m›na dikkat etme Spor Ba¤›fl›kl›k sisteminin dengelenmesinde sa¤l›kl›, yeterli ve dengeli beslenme önemli bir yer tutar. Özelikle antioksidanlar ba¤›fl›kl›k sistemimizi güçlendirmede önemli rol oynar. Anti-oksidanlar›n en önemlileri C ve E vitamini, beta-karoten, selenyum, baz› protein bileflikleri, isoflavonlard›r. Bu anti-oksidanlar› içeren besinleri günlük beslenmemiz içerisinde bol miktarda tüketmeliyiz. Anti-oksidanlar d›fl›nda baz› besin maddelerini günlük beslenmemize eklememiz ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendirici etki yapacakt›r. Omega 3 ya¤ asitleri ad› verilen ve bal›kta bolca bulunan ya¤ asitleri ve proteinli g›dalardan ald›¤›m›z arginin amino asidi, ba¤›fl›kl›k sistemimiz için önemli besin kaynaklar›d›r. Neler yap›lmal›? - Dört besin grubunda bulunan çeflitli besinlerden, günde en az 3 ana, 3 ara ö¤ünde yeterli miktarda tüketilmeli. - Savunma sistemini güçlendirici etkisi olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminleri içeren havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yan› s›ra portakal, mandalina, elma, nar gibi meyveler yenilmeli. - Gerek C vitamini ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda gerekse de s›v› al›m›na katk› sa¤lamas› aç›s›ndan taze s›k›lm›fl meyve sular›n›n tüketimi s›kça yap›lmal›. - Ba¤›fl›kl›k sisteminin güçlendirilmesinde önemli etkiye sahip E vitaminini sa¤lamak için yeflil yaprakl› sebzeler, f›nd›k, ceviz gibi ya¤l› tohumlar ve kuru baklagiller yeteri miktarda tüketilmeli. - K›fl aylar›nda mahrum kal›nan günefl ›fl›nlar›, vücudun D vitamini ihtiyac›n› karfl›layamamas›na neden olur. Bal›k, çoklu doymam›fl ya¤ asitleri (omega 3), kalsiyum, fosfor, selenyum, iyot minerallerinden al›nmal›. - Vücut ›s›s›n› dengede tutabilmek amac›yla bol s›v› al›m› yap›lmal›. -Her gün en az 22,5 litre su içilmeli. Antioksidan özelli¤i ile yeflil çay,kuflburnu çay› hem s›v› al›m›m›z sa¤lamakta hem de koruyuculu¤u ile k›fl mevsiminde iyi bir tercih olabilir.


sa¤l›k hizmetleri

ULAfi MOB‹L SA⁄LIK H‹ZMETLER‹

C TM CEYLAN TIP MERKEZ‹

“Mobil sa¤l›k ve Laboratuar” hizmetimizden faydalanarak zorunlu ya da iste¤e ba¤l› sa¤l›k tarama tetkiklerinizi (portör tetkikleri, akci¤er röntgeni, kan testleri, odio iflitme testi, solunum fonksiyon testi, check up, afl›lar vb.) yapt›rabilirsiniz. Bu uygulamay› hem personelinizin sa¤l›¤› için hem de müflterilerinize yönelik CRM çal›flmalar› için kullanabilirsiniz. Tüm insanl›k için en önemli konunun sa¤l›k oldu¤u düflünülürse, böyle bir faaliyetin iflçi sa¤l›¤› ve müflteri memnuniyeti konusundaki önemi göz önünde bulundurulmal›d›r. Ulafl Sa¤l›k Hizmetleri 2003 y›l› itibariyle “‹fi‹N‹ZE SA⁄LIK” slogan›yla kendi bünyesinde olan Mobil araç içinde akci¤er filmi, spirometre, odio iflitme testi, laboratuar hizmetini deneyimli Doktor ve Sa¤l›k Personeli ile iflyerinizde ifl gücü kayb›n› en aza indirerek ve uygun fiat politikas›yla sizlerin iflyerinize sa¤l›k getiriyor. “‹fi‹N‹ZE SA⁄LIK”

H‹ZMETLER‹M‹Z A¤›r ve Tehlikeli ‹fl Görebilir Raporu Göz Muayenesi Akci¤er Grafisi Odiometri Testi (‹flitme Testi)

Kan Say›m›

‹drarda / Kanda Kurflun

Tam ‹drar Tahlili

Afl›lar (Tetanoz, Grip, Sar›l›k)

Karaci¤er Fonksiyon Testleri Böbrek Fonksiyon Testleri

‹drarda / Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit…vb.

Sar›l›k Testleri

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

‹lkyard›m E¤itimi

Serolojik Tetkikler

Psikometrik Testler

Portör Muayenesi

Elektro Kardiyografi (EKG)

Check – Up Hizmetleri

TEL: 0212 632 44 47 - 0532 308 83 82 - Fax: 0212 632 25 65 REFERANSLARIMIZ

Kuvai Milliye Cad. No:12 Kat:5 Akbank üstü Kocamustafapafla/‹stanbul


ÇOCUK SA⁄LIK

R İ B N I R A L N O A D N I ASL Ço¤u kez yemek masalar› anneyle çocuk aras›nda bir savafl ve pazarl›k alan› haline dönüflüyor. Aileler çocuklar›n› ifltahl›, yemeklerini bol bol yiyen, sa¤l›kl›, kuvvetli görünümlü çocuklar olarak büyütmek ve onlarla gurur duymak istiyorlar, ama ortada ödüllendirme diye nitelendirilen büyük bir yanl›fl var

38

 Ocak 2010


! K O Y U Ç SU Taba¤›ndakini bitir, yemek bitmeden tatl› yok, taba¤›ndakini bitirirsen fleker verece¤im, yeme¤ini yersen seni parka götürece¤im… Bu cümleler bir çocu¤un yemek yemesini sa¤lamak için annelerin yakarmalar›ndan sadece baz›lar› ve hiçbirimize de yabanc› de¤il. Ço¤u kez yemek masalar› anneyle çocuk aras›nda bir savafl ve pazarl›k alan› haline dönüflüyor. Aileler çocuklar›n› ifltahl›, yemeklerini bol bol yiyen, iri görünümlü çocuklar olarak büyütmek ve onlarla gurur duymak istiyorlar, ama ortada yap›lan büyük bir yanl›fl var. Çocu¤unuzu nas›l beslemek isterseniz isteyin, neyi ne kadar yiyece¤ine yine onlar karar verecek. Sizin yapman›z gereken en önemli fley çocu¤unuzu ödüllediriken, çikolata, fleker, hamburger cips vs. tarz› yiyeceklerden uzak durman›z. Bir çocu¤un do¤al ve do¤ru beslenmesinin yolu do¤ada var olan meyve, sebze, protein içeren süt, süt ürünleri, hayvansal g›dalar olan et ve et ürünlerinden geçiyor. Bir de tah›llar tabii. Bunlar›n hepsi çok önemli besin maddeleri. Çocu¤unuzu do¤al ve do¤ru beslenmenin en önemli kural› dengeli beslenme. Ne var ki aileler çocuklar›n›n yeme al›flkanl›klar› hususunda pek çok hata yap›yor. Çocu¤unun “yeterli” yemek yedi¤i konusunda bir türlü ikna olmayan aile, çocuk süt seviyor diye bütün gün süt içmesine izin verirken ve bu durumdan memnuniyet duyarken asl›nda uzmanlar bunun yanl›fl oldu¤unun alt›n› önemle çiziyor, çünkü çocuk o zaman yaln›zca sütle beslenmifl oluyor ve di¤er besinleri alm›yor. Bildi¤imiz gibi çocuklar tatl› ve flekerli yiyeceklere pek düflkün oluyor, ama çocuklar› bu yiyeceklerden uzak tutmam›z maalesef flart. ‹nsan vücudu ac›, ekfli, tuzlu ve nötr tatlara göre, tatl› tatlar› daha çok seviyor, ancak sürekli tatl› yendi¤i zaman vücuttaki kan flekeri birden bire düflüyor, böyle olunca da vücut yeniden tatl› istiyor. Uzmanlar do¤ru beslenmede flekerli yiyecekleri mümkün oldu¤u kadar azalt›lmas› gerekti¤ini s›kça hat›rlat›yor. fiekerli yiyecekler hepimizin bildi¤i gibi difl çürüklerine, baz› alerjilere ve ileriki yafllarda fleker hastal›¤›na yol aç›yor. Ayr›ca flekerli yiyecekler tüketmek çocuklarda a¤›r kab›zl›¤a da neden oluyor. Bir de çocuklar›n yerken büyük keyif ald›¤› patates k›zartmas›, cipsler, pizza ve hamburger gibi fast food türü yiyecekler sunufl biçimleriyle çocuklar›n ilgisini çekerken mideye indiklerinde kar›n a¤r›lar›na neden oluyor ve daha da kötüsü bir süre sonra çocuklar baflka yiyecekleri yemeyi reddediyor. Uzmanlar bu tür yiyeceklerin çocuklarda iki yafl›ndan itibaren afl›r› kilo al›m›na ve damar sertli¤ine neden oldu¤unu belirtiyor.

Fast food tarz› yiyecekler çocuklarda afl›r› kiloya ve damar sertli¤ine neden oluyor. Çocuklarda damar sertli¤i çok yayg›n bir hastal›k, üstelik baz› durumlarda iki yafl›ndan itibaren görülmeye bafll›yor.

Çocu¤unuzun sa¤lay›n meyve yemesini i ve do¤al beslenebilme-

u, dengel Çocuklar›n, do¤r as› gerekiyor. lirli miktarda alm si için her fleyi be ilmesi için ansinleri do¤ru alab Çocu¤un bütün be lay yollar var. layacaklar› çok ko gu uy r›n la ba ba ne varsa, anen bir çocu¤unuz ey m ye ve ey m a Mesel yet aç›k: taze paca¤›n›z fley ga ne baba olarak ya Onu da içmisuyu haz›rlamak. s›k›lm›fl bir meyve z›rlayarak çocukler, pastalar ha ke li ve ey m a rs yo siniz. mesini sa¤layabilir ¤unuzun meyve ye

Ocak 2010 

39


güncel ‹⁄‹

T ENE

ER‹ M‹fi

R‹L fiT‹

E⁄‹

GDO’lar›n hiçbir sa¤l›k riski yoksa bebekler için neden yasaklanm›flt›r?

ÖNÜfi LAR

A ‹ZM

AN

RG

LMAYAB‹L‹R Cartegena Biyogüvenlik Protokolü’ne taraf olan ve Meclisinde kabul eden Türkiye, yaflamsal öneme sahip bir konuda gerekli yasal düzenlemeyi yaparak Ulusal Biyogüvenlik Yasas›’n› ç›karmak yerine bir yönetmelikle GDO’lar›n ve ürünlerinin ülkemize girmesini meflru k›lm›flt›r. 26 Ekim 2009 tarihinde yürürlü¤e giren G›da ve Yem Amaçl› Genetik Yap›s› De¤ifltirilmifl Organizmalar ve Ürünlerinin ‹thalat›, ‹fllenmesi, ‹hracat›, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmeli¤in insan yaflam› ve sa¤l›¤›, hayvan sa¤l›¤› ve refah›, tüketici ç›karlar› ve çevrenin en üst düzeyde korunmas› amac›yla haz›rland›¤› belirtilmesine karfl›n, getirilen düzenleme bunlar› sa¤lamaktan çok uzakt›r. GDO’lar›n insan sa¤l›¤› üzerine etkileri konusunda bugüne kadar yeterli araflt›rmalar yap›lmam›flken, hayvanlar üzerindeki olumsuz etkileri üniversite raporlar› ile ortaya konurken, biyoçeflitlili¤i yok edici etkileri pek çok araflt›rma ile ispatlanm›flken yasa yerine bir yönetmelik ç›kar›larak bu olumsuzluklar›n giderilebilmesinin sa¤lanmas› mümkün de¤ildir! Bu ba¤lamda tüketici sa¤l›¤›n› ve çevreyi korumak amac›yla gerekli tedbirleri almak görevi ve söz konusu g›da ve yemi piyasadan geri çekme zorunlulu¤unun “iflletmeciye” b›rak›lmas› bu endiflemizi hakl› ç›karmaktad›r! GDO’lu ürünlerin bebekler için yasak, ancak anne ve babalar için serbest b›rak›lmas› toplum sa¤l›¤›n› ciddi tehlikeye atmaktad›r. GDO’lar zararl› ve bu nedenle bebeklere yedirilmeyecek ise onu emziren ya da hamileli¤i esnas›nda karn›nda tafl›yan annesine neden yedirilmektedir? fiayet GDO’lar›n hiçbir sa¤l›k riski yok ise bebekler için neden yasaklanm›flt›r? GDO’lar›n hayvan denekler üzerinde yap›lan denemelerde kan yap›s›n› bozdu¤u, ba¤›fl›kl›k sistemini çökertti¤i, sinir sistemini tahrip etti¤i, ve sonraki nesillerde üreme yetene¤ini bitirdi¤i raporlarla kan›tlanm›flt›r. GDO’lu ürünlerde antibiyotik direnç geni kullan›ld›¤› ve bunun da insan ve hayvan sa¤l›¤› aç›s›ndan son derece za-

40

 Ocak 2010

rarl› oldu¤unu y›llard›r ifade ederken, biyoteknoloji lobileri ve onlar›n temsilcileri bu ürünlerin hiçbir riski olmad›¤›n› söylemektedirler. Söz konusu yönetmelikte bu tür genleri içeren GDO ve ürünlerinin ülkemize sokulmas› ve piyasaya sunulmas›n›n yasaklanm›fl olmas› platformumuzun bir baflar›s›d›r, bu sonuç konuyla ilgili iddialar›m›z›n ne denli do¤ru oldu¤unu göstermektedir. Getirilen düzenlemeyle “GDO’suz ürünlerin etiketinde ürünün GDO’suz oldu¤una dair ifadelerin bulunmayaca¤›n›n” belirtilmesi, düzenlemenin son derece tarafl› ve yönetmeli¤in kapsam› d›fl›nda olan bir uygulamad›r. Hat›rlanaca¤› gibi, Amerika’da bir biyoteknoloji flirketi, ürünlerine “GDO bulunmamaktad›r” yazan bir firmay› dava ederek kendi sat›fllar›n› düflürmekle suçlam›fl, bu uygulaman›n yayg›nlaflmas› için lobi faaliyetleri bafllat›lm›flt›r. Bu aç›dan ç›kar›lan yönetmelik, ülkemizde bu uygulaman›n do¤rudan kabul edilmesi insan, hayvan ve çevre sa¤l›¤›ndan çok biyoteknoloji flirketlerinin kolland›¤›n› göstermektedir. GDO’lu yemlerle beslenen hayvanlar›n ve ürünlerinin de GDO’lu say›lmas› ve dolay›s›yla etiketlenmesine iliflkin hiçbir maddenin yönetmelikte yer almamas› da insan sa¤l›¤›n›n hiçe say›ld›¤›n›n en büyük göstergelerindendir! Türkiye’nin hiçbir GDO’ya ve ürününe gereksinimi yoktur! GDO’lar açl›¤a çare de¤ildir! Biyolojik çeflitlilik üzerine büyük bir tehdittir! GDO’lar tar›m ilac› kullan›m›n› art›rarak hem topra¤› hem de içme sular›m›z› zehirlemektedir! Ayr›ca daha fazla kullan›lan bu tar›m ilaçlar›n› insan ve hayvan organizmalar› na girmektedir! Çiftçileri dev biyoteknoloji flirketlerine ba¤›ml› k›lmaktad›r! ‹nsan, hayvan ve çevre sa¤l›¤›n› tehdit eden, sadece birkaç flirketin para kazanmas› için tüm bir insanl›¤›n ve do¤an›n gözden ç›kar›ld›¤› GDO’lara karfl› verece¤imiz mücadeleyi bundan sonra sokaklara, evlere, okullara, iflyerlerine tafl›yarak devam ettirecektir! GDO’ya Hay›r Platformu


4

Güzellik ve sa¤l›¤›n›z için

TEKNOLOJ‹

1

LAZER EP‹LASYON Hekim kontrolünde uygulanan lazer epilasyon cihaz›m›z FDA onayl› olup Amerika’da en iyi lazer cihaz› ödülünü alm›flt›r. Lazer epilasyon uygulamalar› ve bilimsel gerçekler: Bilimsel, t›bbi gerçeklere göre ve etik lazer epilasyon uygulamas› yap›lmal›d›r; ticari amaç ile gerçekleflemeyecek sonuçlar vaat edilmemeli, k›l ve cilt yap›s› analiz edilmeli, sözde garantiler (bitme, kesin sonuç vb.) ile hastalar yan›lt›lmamal›d›r. Vücut bölgeleri için ikifler ay ara ile ortalama 4-6 seans, yüz bölgesindeki daha ince k›llar için birer ay ara ile ortalama 6-12 lazer epilasyon seans› gerekecektir. Bu seans say›lar› k›l yap›s›na göre kifliden kifliye farkl›l›klar gösterebilir.

OZON

2 3 4

Metabolizmas› durmufl kilo vermede zorlanan ve ayn› zamanda sistemik bir tak›m hastal›klar› (yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, guatr, romatizma, ba¤›fl›kl›k sistemi düflük) olanlar için ideal tedavidir.

LPG Bölgesel zay›flama ve selülitte ozon sauna ile kombine uygulamalar da baflar› oran› oldukça yüksektir.

MEZOTERAP‹ Cilt yenileme ve lifting amaçl› deri alt›na gerekli Vitamin-Hyalüronik asitKollagen benzeri maddelerin özel bir aletle uygulanmas›d›r.

Kampanyalar ve Detayl› Bilgi ‹çin: Dr. Birgül Karaday› ERDEN

(0212) 669 89 00 (0542) 245 23 36 Funda 06-05 Ada B-27 Blok D:2 Bahçeflehir - www.bahcesehirakupunktur.com


ALIfiVER‹fi

Lee’den kaç›r›lmaz k›fl indirimi Lee’nin 2009-10 Sonbahar-K›fl Koleksiyonu’nda, vintage y›kamalar, kahverengi denimler, geri dönen chinolar, askeri tarz›n esintilerini tafl›yan ince detaylar, turuncu, pembe ve özellikle yeflille renklendirilen çarp›c› bask›lar, yeflil ceketler, gömlekler ve t-shirtlerin yer ald›¤› seride 1970’lerin Berlin yorumu göze çarp›yor.

KYO’dan rengarenk seçenekler Moday› yak›ndan takip edenlerin tercihi Kyo My Friend, yeni y›l için birbirinden renkli arma¤an seçeneklerini sizler için haz›rlad›.

Assortie ile ›fl›lt›l› bir y›l sizi bekliyor Assortie, yeni y›lda ›fl›lt›s›yla tüm bak›fllar› üstünde toplamak isteyenler için birbirinden iddial› tak› ve aksesuarlardan oluflan çok özel bir koleksiyon haz›rlad›. Y›lbafl› gecesi, tak› ve aksesuarlar› ile en çok konuflulan kifli olmak istiyorsan›z, Assortie’nin yeni y›la özel koleksiyonlar›n› görmeden al›flveriflinizi tamamlamay›n.

Hediyeniz ayak keyfi ise; CEYO Ceyo’nun seçkin al›flverifl merkezlerindeki ma¤azalar› ve faaliyete geçen yeni al›flverifl sitesi www.e-ceyo.com, y›lbafl›nda bir çift ayakkab› veya terlik hediye etmek isteyenlerin en büyük yard›mc›s›. Sevdikleriniz için ayakkab› ve terlik seçerken Sat›fl Ekibi’nin önerilerine kulak vermenizde fayda var.

42

 Ocak 2010

2010’u Goldafl’›n Osmanl› tak›lar› ile karfl›lay›n Yeni y›l›n ›fl›lt›s›n› ve güzel dileklerini yans›tan p›rlantalarla süslü Goldafl Y›lbafl› Koleksiyonu’nda, tak› trendlerini yak›ndan izleyenlerin çok be¤enece¤i, geçmifli modern yorumlarla harmanlayan eflsiz tasar›mlar yer al›yor.

Wrangler Kovboylar› Jean dünyas›n›n ikon markas› Wrangler’›n Call of the Wild Serisi’nde yer alan; ön taraf›ndaki f›rf›rla cesur bir hava kazanan bayan Western gömlekler, arka ceplerinde dekoratif dikifllerle yap›lm›fl W harfi dikkat çeken jeanler, rengi solmufl siyah skinny jeanler ve rock pantolonlar size ayr› bir hava katacak.


Dr. MEL‹H ALÖMERO⁄LU KÜBRA TOKSOY GÜZELL‹K MERKEZ‹NDE OZON TERAP‹ UYGULAMALARINA BAfiLAMIfiTIR SELÜL‹T KAS-S‹N‹R HASTALIKLARI D‹YABET YARALARI PARK‹NSON

OZON NED‹R: Ozon Bir Nefes Bir S›hhat Gibidir. Ozon 3 oksijen atomundan oluflan bir kimyasal bilefliktir (O3). ‹ki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji tafl›yan bir fleklidir. Bu iki çeflit molekülün yap›lar› birbirinden afla¤›daki gibi farkl›d›r: OZON UYGULAMA YÖNTEMLER‹: “Alternatif T›p” de¤il, bizatihi etkileri bilimsel olarak yüzlerce çal›flmayla kan›tlanm›fl etkili bir tedavi yöntemidir. Ozon tedavi ya da Almanlar’›n deyimiyle “Kan y›kama” pek çok hastal›kta kullan›ld›¤›na dair çok say›da kan›t mevcuttur. Ozon terapinin en önemli özelli¤i, hastaya ve hastal›¤a özgü olmak üzere vücuda farkl› yollarla verilebilmesidir. Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelli¤i sayesinde , Dünya çap›nda içme suyu sa¤layan ar›tma tesislerinde mikrop öldürücü olarak kullan›l›r. OZONUN KULLANILDI⁄I HASTALIK-LAR: Diyabet (fieker Hastal›¤›) yaralar›, enfekte olmufl ve iyileflmeyen yaralar yatakta uzun süre yatmaya ba¤l› ortaya ç›kan baz› yaralar› (dekübitüs ülseri), dolafl›m bozuklu¤una ba¤l› bacaklarda ortaya ç›kan yaralar›n tedavisi, Ozon tedavisinin, direkt tümör hücrelerini öldürme etkisi yan›nda, ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendirici, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini engelleyici etkisi de vard›r. Kemik deformasyonu geliflmemifl gonartrozlarda (eklem harabiyetleri), Ozon farkl› mekanizmalarla selülitte de etkilidir. Ciltte briken ya¤ asitleri ile etkileflerek ya¤ zincirlerinin k›r›lmas›na ve vücuttan at›lmas›na neden olur, Multiple skleroz, Alzheimer, Parkinson gibi norolojik hastal›klar ile Myotoni, Muskuler Distrofi veya Spastik çocuklardaki kas-sinir hastal›klar›nda baflar›l› sonuçlar al›nabilmektedir, Tedaviye dirençli alt gentital enfeksiyonlarda bakteri, mantar, virüs öldürücü etkisi ve hormonal durumu düzenleyici rolüyle etkili olur.

‹Y‹LEfiMEYEN YARALAR GEN‹TAL ENFEKS‹YON HORMONAL DENGE ALZHEIMER

Dr. Melih ALÖMERO⁄LU K‹MD‹R; 1975 Bal›kesir do¤umlu 1992 de Gülhane Askeri T›p Fakültesini kazand› ve 1998 de mezun oldu. 1998-2001 y›llar› aras›nda TSK’n›n çeflitli kademelerinde doktorluk görevlerinde bulundu. 2001-2005 y›llar›nda Gülhane Askeri T›p Fak. Patoloji AD. da uzmanl›k e¤itimi ald›. 2008 y›l›nda gelifltirmeyi düflündü¤ü ozonla çal›flan bir siterilizatör cihaz›n›n altyap› araflt›rmalar›nda ozonun medikal uygulamalar› ile ilgili bilgileri elde etmeye bafllad›ktan sonra teorik alanda Almanyadaki ozon tedavi merkezleri ile yak›n iliflkiye geçti.

KÜBRA TOKSOY GÜZELL‹K MERKEZ‹ Parkway AVM 22/23 BAHÇEfiEH‹R

DOKTOR KONTROLÜNDE UZMAN HEMfi‹RE ‹LE UYGULANMAKTADIR

Randevu ve bilgi için:

0212 605 09 05


ALIfiVER‹fi

2010’u Converse ile karfl›lay›n... Y›lbafl› gecesi partinin y›ld›z› olmak isteyenler ve sevdiklerine farkl› bir hediye vermek isteyenler, birbirinden farkl› Converse’ler sizleri bekliyor. Kendi çizgisini oluflturan, her türlü yenili¤e aç›k, moday› takip eden ve bunu k›yafetlerine yans›tarak be¤eni toplayanlar y›lbafl› gecesi sezonun moda renklerindeki Converse’ler ile k›yafetlerini tamamlayacaklar. Sevdiklerine farkl› bir hediye vererek yeni y›la daha da mutlu girmek isteyenler için de birbirinden farkl› Converse ürünleri bulunuyor; Converse ayakkab›lar›n yan› s›ra Converse tekstil koleksiyonu içinde yer alan mont, sweat-shirt, eflofman ve flapka…Y›lbafl›nda sevdiklerinizi mutlu edecek bir Converse mutlaka vard›r.

Macerac› ruhlar için Columbia Arifl’ten yeni y›l özel koleksiyonu Arifl, yeni y›la yeni p›rlantalar›n›zla girmek ve sevdiklerinize p›rlanta hediye etmek için size harika bir f›rsat sunuyor. Her biri sadece 10 adet olan, çok özel fiyatl› bu ürünlerle yeni y›l›n›z p›rlantal› olsun...

Day Mod ile ›fl›l ›fl›l bacaklar Türkiye’de modadaki öncülü¤üyle bilinen Day Mod Çoraplar›’n›n kad›nlar için özel olarak tasarlanan 2009-2010 Sonbahar-K›fl Koleksiyonu ile kad›nlar daha cesur ve daha seksi ! Modadaki öncülü¤üyle bilinen Day Mod Çoraplar›, bayanlar için özel olarak tasarlad›¤› Lurex Simli çoraplar›, tafll›, desenli çoraplar› ile Türkiye’de modan›n öncüsü olmaya devam ediyor. Düz, desenli, dantelli ve simli olarak 4 grup halinde tasarlanan Day Mod Külotlu Çoraplar› birbirinden güzel ve fl›k 100 den fazla farkl› modelini bayanlar›n be¤enisine sunuyor…

44

 Ocak 2010

Sevdiklerinizin ister flehirde, ister outdoor aktivitelerinde ve kayak yaparken kullanaca¤› birbirinden farkl› ürünler Columbia’da… Polardan kar botlar›na, flapkalardan kayak montlar›na kadar alternatif birçok ürün sunan Columbia heyecan, rahatl›k ve fl›kl›¤› bir arada vaad ediyor.


YEN‹ YILDA DA ESK‹ F‹YATLARA DEVAM

ONUR hipermarketleri

KEY‹FL‹ ALIfiVER‹fi‹N ADRES‹

www.onurhipermarketleri.com

EVLERE

SERV‹S VARDIR

0212

S‹PAR‹fi HATTI

669 60 68 669 25 36

2. KISIM fiELALE CAD. 209 ADA 3 PARSEL NO: 1-2-3 (Abdi ‹brahim ‹.Ö.O yan›) BAHÇEfiEH‹R


advertorial

Selçuklu Mutfak Gelene¤i

Oval› Konya

Mutfa¤›nda Konya Mutfa¤›n› bugüne kadar yaln›zca ‘Etli Ekmek’ten ibaret gibi düflünüyorsan›z yan›ld›n›z. Çünkü burada Konya’n›n Selçuklu saraylar›ndan gelen tadlar› buluyorsunuz. Oval› Konya Mutfa¤›’n›n en büyük amaçlar›ndan bir tanesi; fast food kültürünün yayg›nlaflt›¤› bu dönemde yemek kültürümüzü do¤ru bir flekilde aktarmak ve yaflatmak

Saç Kavurma

Konya Tirit Kebab›

‹sterseniz ö¤le molas›nda, isterseniz keyifli bir akflam yeme¤inde tam yan› bafl›n›zda bir yer var… Hele bir de de¤iflik lezzetlere aç›ksan›z buras› tam sizin için biçilmifl kaftan. Neresi diye soruyorsan›z, bu mekan Oval› Konya Mutfa¤›… Oval› Konya Mutfa¤› 20 y›ld›r Selçuklu Mutfak Gelene¤ini müflterilerinin hizmetine sunuyor. Bu kaliteli hizmet Sefaköy ve ‹kitelli fiubelerinin hemen ard›ndan flimdi de Beylikdüzü ve Büyükçekmece’nin kesiflme noktas›nda Beykent’te sunuluyor. Konya Mutfa¤›n› bugüne kadar yaln›zca ‘Etli Ekmek’ten ibaret gibi düflünüyorsan›z yan›ld›n›z. Çünkü burada Konya’n›n Selçuklu saraylar›ndan gelen tadlar› buluyorsunuz. Oval› Konya Mutfa¤›’n›n en büyük amaçlar›ndan bir tanesi; fast food yemek kültürünün yayg›nlaflt›¤› dönemde yemek kültürümüzü do¤ru bir flekilde aktarmak ve yaflatmak. Ve bunu da 20 y›ld›r baflar›yorlar… Oval› Konya Mutfa¤›n›n mönüsüne bakmadan evvel, Konya Mutfa¤› ile ilgili bilgi verelim. Konya tarihi itibari ile Hitit, Frig, Lidya, Pers, Grek, Roma, Bizans ve en son Anadolu`yu Türklere açan 1071 Malazgirt savafl›ndan sonra Kutalm›flo¤lu Süleyman Bey 1074 de Konya`y› alm›fl ve 1076`da Selçuklu devletinin baflkenti olmufltur. Bu tarihsel süreç Konya mutfa¤›nda da kendini hissettirmifl do¤al olarak. Selçuklu mutfa¤› kültürünü yans›tan Konya yemekleri, genellikle hamur ifllerine dayan›yor. Bö-

46

 Ocak 2010

Bamya Çorbas›

Etli Yaprak Sarmas›

rek, yufka, eriflte, baklava, saç aras› gibi yemekleriyle ünlü Konya'da sahur ve iftar sofralar›na büyük önem veriliyor. Konyal› kad›nlar, sahur ve iftar sofras›na sunacaklar› yemeklerin haz›rl›¤›n› ramazan ay›na haftalar kala yapmaya bafll›yor. Sahur vaktinde, yak›n zamana kadar eriflte ve yufkayla birlikte hoflaf tüketilirken flimdilerde bu tür sofralar›n yerini daha hafif oldu¤u gerekçesiyle kahvalt›lar almaya bafllad›.

‹FTAR SOFRALARI ZENG‹N OLUYOR Oruçlar›n›, özel iftar köftesi, hurma, zeytin, sucuk, past›rma, kaymak, bal, tereya¤›, reçel, peynir ve tahin ile s›cak pide gibi yiyeceklerin bulundu¤u ''iftariyelik'' denilen sofrayla açan Konyal›lar, mideye fazla yüklenmeden yedikleri bu yemekten sonra namazlar›n› k›l›yor. Bu arada iftariyelik sinisi kalk›yor ve namazdan sonra ana yeme¤e geçiliyor. Yo¤urt çorbas› ile bafllayan ramazan sofras› Konya'ya özgü et yemekleri ile devam ediyor. Bunlardan en çok bilinenini ''orta'' olarak adland›r›lan f›r›nda piflirilen patl›can üzerine koyun kaburgas› oluflturuyor. Et yeme¤inin ard›ndan sofraya ev yap›m› baklava geliyor.

''KARA HABER'' YAPRAK SARMASI Tatl›n›n ard›ndan, yeme¤in sonuna gelindi¤ini haber verdi¤i için ''kara haber'' olarak adland›r›lan yaprak sarmas› sofraya geliyor. Yemekler genelde sütlaçla son bu-


Konya F›r›n Kebab›

Yöresel Kahvalt›

luyor. Bu arada sofrada Konya'ya özgü güllaç, yumurtal› ve tahinli pideler ile salata eksik olmuyor. Oldukça zengin donat›lan iftar sofralar›, Konya'da su böre¤i ve sigara böre¤i ile saçaras› tatl›s› olmadan düflünülemiyor. Bu zenginli¤i ö¤rendi¤imizde bizde çok flafl›rd›k… Ama Oval› Konya Mutfa¤›’ndaki mönü size bu zenginli¤i yans›t›yor asl›nda… Mönüye bakmadan önce flu hat›rlatmay› da yapal›m; haz›rlanan tüm yemeklerin malzemeleri Konya’dan özel olarak geliyor. Mönüde neler yok ki; boyunuza göre Etli Ekme¤i, Mevlana Pidesi, B›çak Aras›, B›çak aras› Mevlana, Bamya Çorbas›, Konya F›r›n Kebab›, Konya Tirit Kebab›, Konya Çömlek Kebab›, Konya Saç Kavurmas›, Etli Sarma (Bohça Sarma), S›kma, Sündürme ve tatl› olarak ta Gale Kabak, Sac Aras›, ‹ncirli Süt Tatl›s›’n› ayr› ayr› tatman›z› öneriyoruz. Hafta sonuna özel; menüsünde beyaz kiraz reçeli, tahinli pide, s›kma, küflü peynir, Ceviz reçeli, peynir sündürme gibi özel ve yöresel tadlar› ile 40 çeflit serpme kahvalt›s› ve Konya`n›n özlenen tadlar› olan Arabafl› Çorbas› gibi özel lezzetler de bulunmakta. Ne diyelim bu tatlar sizi Oval› Konya Mutfa¤›’n›n müdavimleri aras›na alaca¤› kesin… Tüm flubelerinde bu özel lezzetler, çocuk oyun alan›, VIP salonu, ücretsiz otopark gibi hizmetler eflli¤inde sizleri bekliyor…Ne diyelim e¤er bu tatlardan bihaberseniz, iflte bizden küçük bir hat›rlatma…

F›r›nda Sütlaç

Oval› Special

Etli Ekmek

Ocak 2010 

47


E¤itim üzerine düflünceler-1

Neden E¤itim? Sahi, neden e¤itim? Harcad›¤›m›z bunca zaman, sarf etti¤imiz bunca para ve enerji, verdi¤imiz bunca emek neden? Birisi sokakta yürürken mikrofonu a¤z›n›za sokarak bu soruyu sorsa, yan›t›n›z ne olurdu hiç düflündünüz mü?

YARD. DOÇ. DR. N‹LGÜN ULUSER ‹NAN ‹TÜ GEL‹fiT‹RME VAKFI OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ

E ⁄ ‹T ‹M “Harcad›¤›m›z bunca zaman, sarf etti¤imiz bunca para ve enerji, verdi¤imiz bunca emek neden? Birisi sokakta yürürken mikrofonu uzatsa bu soruyu sorsa, yan›t›n›z ne olurdu hiç düflündünüz mü?” 48

 Ocak 2010

San›r›m biz de soka¤a ç›k›p, alt ya da üst sosyo-ekonomik düzeyden, her iki cinsiyetten, her yafltan insanlara bu soruyu sorsak herhalde flu birkaç nedenden birini ya da ikisini iflaret ederlerdi: 

‹yi bir ifl sahibi olmak için (mesleki kayg›), Vatana millete hay›rl› yetiflmek için (burada iyi vatandafl olarak yetiflmekten söz ediliyor) Allah vergisi yeteneklerimi gelifltirmek için (bireysel niteliklerin art›r›m›), Art›k okumayana de¤er verilmedi¤i için (toplumsal kabul), Yasal zorunluluk oldu¤u için (8 y›ll›k e¤itim, limitimiz mi o zaman?) 

Sonuncusu hariç, bu nedenlerin hepsi bilgi kazan›m› ile ilgilidir. Yani e¤itim, sonuç olarak “ço¤unlukla bilgi kazanma” iflidir. Bu bilgilerle; ister felsefi, ister bilimsel, dini, mesleki ya da teknolojik bilgi olsun, beynimiz dar bir kulvarda ifllev yapt›¤›ndan bizi gitgide daha mekanik hale getirir. Beyinlerimiz; spesifik bir meslek için e¤itilme sonucunda daha da darlaflmakta, s›n›rlanmakta ve noksan kalmaya devam etmektedir. Tüm bunlar, mekanik bir yaflam flekline, bir mental standardizasyona yol açmaktad›r. Yani çocuklar›m›z›n e¤itimini; ister okullar, isterse devlet belirlesin, mental standardizasyona uygun bireyler yetifltirmeyi hedef koyan bir programa m› teslim etmeliyiz? Ben neden e¤itim sorusuna verilecek cevaplardan çok, bu soruya verilecek cevaplar› merak ediyorum. Belirli bir disiplin alan›nda; 8 veya 12 ya da 16 y›l boyunca, ister mesleki, ister e¤itimsel amaçlarla olsun, s›navlarda ç›kabilecek sorular›n cevaplar›n› verebilecek yeterlilikte bireyler yetifltirmek bizim e¤itim dendi¤inde anlad›¤›m›z fley olmamal›.. Belirli bir dersin ö¤retimi -ki e¤itimin bir parças›d›r- esasen bunu yap›yor, yapmal›. Türkçe dersi, çocu¤umuzun dilimizi en güzel flekilde kullanabilmesi için gerekli tüm becerileri kazand›rmal›, matematik dersi say›sal dünyay› anlamas› için ona yard›m etmeli. Peki; e¤itim iflini okul yap›yor nas›l olsa diye çocu¤unun e¤itimine bir fley katmayan ailelerle, ö¤retim yapmaktan derslerin do¤rudan hedefini oluflturmayan di¤er becerileri kazand›rmaya zaman bulamayan okullar›n b›rakt›klar› o koca deli¤i kim dolduracak? Yani asl›nda; felsefi, bilimsel, dini, ya da mesleki tüm bilgilerin kazan›m› ve uygun kullan›m› için de hayati öneme sahip; kendine güven duyma, iflbirli¤i yapabilme, motivasyon, sorumluluk sahibi olabilme, sebatl› olma, inisiyatif alabilme, sa¤duyulu olma, flefkat duyabilme ve problem çözebilme gibi becerileri kim kazand›racak? Bu sorular›n cevaplar›n› gelecek yaz›m›zda irdeleyelim. O zamana dek sevgiyle, sa¤l›kla ve mutlulukla kal›n.


GÜZEL F ‹K ‹R L E R

GÜZELL‹K

K›fll›k bak›m:

Cildiniz üflüyor, fark›nda m›s›n›z? K›fl aylar›n›n tam ortas›na geldik bile. Kal›n paltolar›n›z› giyiyor, atk›, bere, eldiven ne gerekiyorsa tak›p öyle ç›k›yorsunuz. Peki so¤uktan en çok etkilenen cildiniz için ne yap›yorsunuz? So¤uk havadan kaç›p, s›cak bir yerlere girdi¤inizde siz ›s›nd›¤›n›z› düflünürken cildiniz “imdat” 盤l›¤› at›yor. Çünkü bafl›n›zdan ayak ucunuza kadar tüm cildiniz kendini korumaya al›p, ya¤ bezlerininin üretimini durduruyor ve kurumaya bafll›yor. Yapaca¤›n›z fley basit; sabah akflam mutlaka günefl koruyucu da içeren bir nemlendirici kullanmak ve en az›ndan haftada bir peeling yap›p cildinizi canland›rmak. Bizden söylemesi bu k›fl›n peeling yenili¤i kahve çekirde¤i meyvesi özlerini içeren anti-aging etkili peelingler... Cildin yo¤unlu¤unun artmas›na; birikmifl ölü hücre tabakas›ndan ar›nmas›na ve cildin nem tutma kapasitesinin artmas›na yol açan peeling bak›mlar›n› yapmaya bafllaman›n tam zaman›. Peeling yani deri soyma iflleminin hemen arkas›ndan yap›lan bak›mlar›n ciltte anti aging etkisini en az iki kat oran›nda artt›rd›¤›n› da unutmamak gerek. Temizlik için daha çok temizleyici sütlerin kullan›m› tercih edilebilir. Papatya ve hyalüronik asit içeren alkolsüz temizlik solüsyonlar› ile yüzün silinmesi ya¤ tabakas›na zarar vermeden serinlemeyi sa¤lar. Bu temel kurallar› uygulaman›n yan›nda cildin genel bak›m›na da önem vermek gerekir. Nemi uzun süre saklayabilmesi için cildin en önemli gereksinimi ya¤ bariyerinin korunmas› olup jojoba, badem, soya ve/veya fleftali ya¤› içeren ürünler bu amaç için faydal›. Ayr›ca üre ve gliserol içeren nemlendirici kremler de cildin su depolamas›na yard›mc› olur ve cilt yüzeyini kayganlaflt›r›r. Haftada bir ya da iki kez yosun ekstresi, seramid, lesitin içeren bak›m maskelerinin uygulanmas› da cildin k›fl aylar› boyunca rengini kaybetmesini önleyebilir. Göz kenarlar› ve dudaklar özel bak›m isteyen bölgeler. Göz kenar›nda cilt

50

 Ocak 2010

kal›nl›¤› sadece 0.5 mm’dir ve kurumaya son derece meyillidir. Ya¤l› göz kremleri en iyi önlem gibi görünmektedir. Siz yine de göz çevresi için krem al›rken bir uzmandan destek istemeyi unutmay›n. Bu arada son önlem olarak dudaklar› es geçmemek gerek. Örne¤in dudaklar› ise asla dilimiz ile ›slatmamal›y›z, bu flekilde ›slanan dudaklar so¤uk havan›n etkisi ile gerilir ve çatlaklar ortaya ç›kar. Bunun için de Blistex gibi ya¤ bazl› dudak ürünleri tercih edilebilir.

urtman Yasemin Y ‹R E CAND M


\ร—OOร—NWHFUยEHVL\OH Tรผrkiye 5.โ€™si (Belgeli) 8&19ย†&1.ร…2&3.3 >*9*71ร41):ยฟ:3:8ย•>1*2*0 'ย›>ย›0'&ร…&7.1&7รย†ร3 5*02&39.01.412&8&,*7*0

%HNLU(1/ฤ€ยทGHQ Matematik ve Fizik Dersleri

ย“รƒUHQFLOHUYHOLOHUYHEL]HรƒLWLPFLOHULยคLQ\RรƒXQHรƒLWLPยณรƒUHWLPPDUDWRQXEDร‹ODGร… ย“66GยณQHPLNDSDQGร…\HULQHNยณNOยนGHรƒLร‹LNOLNOHUOHยณQFHVLQHEHQ]HU<*6/<6VLVWHPLJHOGL 6%6LVHLNLQFL\ร…Oร…Qร…GROGXUDUDNLยคHULรƒLQLYH\DSร…Vร…Qร…VDรƒODPODร‹Wร…UGร… รƒ \ S รƒ ย“รƒUHQFLQLQVRV\DOKD\DWร…\ODSVLNRORMLVL\OH7ย™0<,/,1,YHUGLรƒL$QQHEDEDQร…Q RORMLVL\OH7ย™0<,/,1,YHUGLรƒL$QQHEDEDQร…Q PDGGLPDQHYLHPHNKDUFDGร…รƒร…EXPDUDWRQGDรค0$&(5$<$*(5(.<2.รฅ EXPDUDWRQGDรค0$&(5$<$*(5(.<2.รฅ %XVHQHND]DQDQยณรƒUHQFLOHULPLQED]ร…ODUร… ,ร‹ร…O<XUGDHU *D]Lย™QY(QGยนVWUL0ยนK 2QXU<Dรƒร…ร‹DQ ร„VWDQEXOย™QY)L]LN 0HUWย™QVDO 'RNX](\OยนOย™QY0DWHPDWLN ร„QJ

%XVH'HPLUยณ] %LOJLย™QY+XNXN %XUVOX

7XรƒยคH9XUDO %LOJLย™QY3VLNRORML 

(UGDO$VODQ )DWLKย™QY(OHNWULN(OHNWURQLN0ยนK ย™PLW*ยนUDNDU (JHย™QY8OXVODUDUDVร…ร„OLร‹NLOHU $UGD'XUXNDQ +DOLยคย™QY0LPDUOร…N %XUVOX

*ยณ]GH2NWD\ $UHOย™QYร„ร‹OHWPH %XUVOX

$UGD6ยณQPH] .ยนOWยนUย™QY0DWHPDWLN%LOJLVD\DU 

***** 2รƒX]KDQ*HPFL $OPDQ/LVHVL =H\QHS3R\UD] ย™VNยนGDU$PHULNDQ/LVHVL %XVHย™QDO &DรƒDORรƒOX$QDGROX/LVHVL %LUNDQ.ยนODKยคร… $YXVWXU\D/LVHVL 127.D]DQDQยณรƒUHQFLOHULPOHLVWHQLOGLรƒLWDNWLUGHDUDFร…Oร…รƒร…PYDVร…WDVร…\ODLUWLEDWDJHยคLOHELOLU ELOLU 2UWD\DNRQDQEDร‹DUร…GDNLNDWNร…Qร…QEHOLUOHQPHVLDGร…QD

Tel: 0532 713 7163 63

*YPNQNยฆFQร‚ร†RF^ยตSYJRQJWNSNGNQRJP -JWยตร€WJSHNSNSยตร€WJSRJ^FUร‚Xร‚SFZ^LZSUWTLWFR^FUร‚QFHFPYร‚W

8ร‚SF[QFWร‚SPTSZ[JXTWZFSFQN_NSJYFR RFSFXร‚^QFMFPNRTQFGNQRJP 8ร‚SF[XNXYJRNSJZ^LZSITร€WZIJWX PF^SFPQFWร‚GJQNWQJRJP ย•ร€WJSHN^JZ^LZSPNYFU[J^FUWFPYJXYYJRNSN

;J)4ยฟ7:897&9*/ร

www.bekirenli.com www.


Eski faiz getirileri art›k hayal... Türkiye’de 2001 krizinden sonra Türkiye makro ekonomi alan›nda önemli bir yap›sal de¤iflim süreci yaflan›yor. Bu de¤iflimin izlerini en çarp›c› flekilde faizlerde görülüyor. Gerek kredi faizleri, gerekse bono ve mevduat faizleri Türkiye tarihinde ilk kez tek haneli rakamlara geriledi.

KAYHAN ÖZTÜRK EKONOM‹ST DERG‹S‹ F‹NANS ED‹TÖRÜ

E K ON OM ‹ “Faiz bundan sonra ancak enflasyona karfl› paran›n de¤erini koruyacak gibi görünüyor.”

Faizlerdeki bu düflüfl enflasyondaki düflüfl trendiyle bafllad›. Türkiye’de de Kas›m 2008’de baflland› ve Merkez Bankas› 13 ayd›r kesintisiz sürdürdü¤ü indirimlerle gecelik faizleri yüzde 16.75’ten yüzde 6.50’ye düflürdü. Bu süreçte bankalar›n TL mevduata uygulad›klar› faiz oranlar› da y›l›n bafl›ndaki 14-15 seviyelerinden yüzde 7’lere kadar geriledi. Ayn› flekilde bonoda gösterge bileflik faiz yüzde 16.4’lerden yüzde 8’lere düfltü. Genel beklenti, bu ay Merkez Bankas›’n›n gecelik faizleri 25 baz puan daha indirip 2010’un son aylar›na kadar sabit tutmay› tercih edece¤i yönünde. Gerçi Kas›m ay›nda tüketicide enflasyonu yüzde 1.27, üreticide ise 1.29 olarak gerçekleflerek tahminlerin biraz üzerinde gerçekleflti. Ancak bu enflasyonun ve buna ba¤l› olarak faizlerin yükselece¤i anlam›na gelmiyor. 2010 y›l›nda enflasyonun yine tek haneli rakamlarda kalmas› bekleniyor. Bu durumda faizlerde de en az›ndan k›sa vadede yükselifl beklenmiyor. Faizlerin düflük seyretmesi özellikle paras›n› mevduatta tutan yat›r›mc›lar› ilgilendiriyor. Y›llarca, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde yüksek faize al›flm›fl yat›r›mc›lar›n özellikle son bir y›l içinde ezberi bozulmufl durumda. Faiz indirim süreci, yat›r›mc›lar› da al›flt›klar› getirilerden uzaklaflt›rd›. Risksiz olmas› ve sabit getiri imkan› sa¤lamas› bak›m›ndan muhafazakar yat›r›mc›lar›n öncelikli olarak tercih ettikleri mevduat ve bonoda bu çok net olarak yafland›. Bu durum 2010 y›l›nda da devam edecek gibi görünüyor. Faiz bundan sonra ancak enflasyona karfl› paran›n de¤erini koruyacak gibi görünüyor. Reel getiri için mevduat ve bono art›k eskisi gibi cazip görünmüyor. Genel beklenti, Aral›k ay›nda Merkez Bankas›’n›n gecelik faizleri 25 baz puan daha indirip 2010’un son aylar›na kadar sabit tutmas› bekleniyor. Baz› görüfllere göre de son indirimi 50 baz puanl›k yap›p y›l› yüzde 6 faiz seviyesinde kapatacak. Faizlerin düflmesiyle beraber mevduat›n cazibesi de giderek azal›yor. Bu nedenle sadece piyasalar›n dalgaland›¤› dönemlerde, borsa gibi riskli yat›r›m araçlar›nda para kaybetme riskinin art›¤› dönemlerde bir alternatif olarak öne ç›kacak gibi görünüyor. Yani bir çeflit piyasalardaki dalgalanmaya karfl› korunma arac› gibi… Bu arada global kriz nedeniyle belirsizliklerin hakim oldu¤u 2009’da, yat›r›m fonlar› gösterdikleri performansla dikkat çekti. Türkiye Kurumsal Yat›r›mc› Yöneticileri Derne¤i’nin verilerine göre 2009’un ilk 11 ay›nda A Tipi yat›r›m fonlar› ortalama yüzde 40 getiri sa¤larken, B Tipi yat›r›m fonlar› ortalama yüzde 6 getiri elde etti. Ancak fon baz›nda bak›ld›¤›nda daha parlak performanslar görülüyor. A tipi fonlarda borsan›n performans›na ba¤l› olarak getirisi yüzde 170’i aflan fonlar var. Son zamanlarda oldukça ilgi çeken ve anapara korumal› ve garantili fonlarda kriz ortam›nda yat›r›mc›lar›n imdad›na yetiflti denilebilir.

52

 Ocak 2010


Bahcesehir 12/9/09 4:51 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Kiler

ESENKENT

Opet Migros

Enver Pafla Cd. Uyum

TEM ARDIÇLI EVLER‹

Composite

BAHÇEfiEH‹R

Carrefour

Esenkent - Bahçeflehir Yolu

Süleyman Demirel Cd.


ONLARA SORDUK

Yılbaflı nedir

?

Yeni y›l yaklafl›yor. Biz büyükler flimdiden haz›rl›klara bafllad›k bile. Hediyeler, ne yemek yapaca¤›mlar gibi liste uzuyor gidiyor. Ya çocuklar, onlar için y›lbafl›n›n anlam› ne diye merak ettik ve sorduk “Y›lbafl› nedir?” ‹flte onlar›n cevaplar›...

Nehir Oktay: (6) Y›lbafl›nda no el baba bana hediye verebili r.

Deniz Özpeynirci: (6) Mesela çam a¤ac› süsledi¤imiz, güzel yemekler yedi¤imiz, oyun oynay›p e¤lendi¤imiz bir gün. Yani noel. O da yeni bir y›l›n bafllad›¤› gündür.

an: (6) Yasmin Yam ten K›fl demek. Za im do¤um y›lbafl›nda ben lda günüm ve oku stamda yapaca¤›m. Pa gelin olacak.

‹dil Yaman: (6) Y›lbafl› olunca noel baba gelip hediyeler veriyor. Akl›ma baflka bir fley gelmiyor. Birde kar ya¤›yor.

M. Beren Güvener: (6) Y›lbafl› gelince noel baban›n e do¤um günün fl gidicem. Bir ya büyüyece¤im. 54

 Ocak 2010

Ça¤›n Yeflil (6) Kar ya¤mas›, hediyeler demek. Çocuklara her y›lbafl›nda hediye da¤›t›l›r. Noel baba da¤›t›r.

Baran Çeliktafl: (6) Y›lbafl›nda kar ya¤ar kardan adam yapar›z ve hediye al›r›z. ÇOCU⁄UNUZUN DERG‹M‹ZDE YER ALMASINI ‹ST‹YORSANIZ B‹R DAHAK‹ AYIN SORUSU OLAN “AfiK NED‹R?” SORUSUNA VERD‹⁄‹ CEVAP ‹LE B‹R RESM‹N‹ 4mevsim@ hazanyapimevi.com ADRES‹NE YOLLAYIN S‹Z‹N ÇOCU⁄UNUZDA SAYFALARIMIZI SÜSLES‹N...


KÜLTÜR SANAT

Mickey'nin Masal Dünyas›

K ÇOCUOSU R T T‹YA

Türkiye’de sahnelenecek bu ilk büyük gösteri, Disney’in masals› atmosferiyle, sadece çocuklar› de¤il tüm aileyi unutulmaz bir deneyimle buluflturuyor. Mickey, Minnie, Donald ve Goofy’nin sunumuyla, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sindirella, Güzel ve Çirkin masallar›n›n canland›r›ld›¤› gösteride, görkemli bir dekor, etkileyici koreografi, yarat›c› ›fl›kland›rma ve muhteflem kostümler ön plana ç›k›yor. Mickey’nin Masal Dünyas›’nda, Disney’in birçok ana karakterinin ayn› sahnede görülece¤i bu muhteflem aile gösterisini kaç›rmaman›z› öneriyoruz. 20 Ocak-14 fiubat 2010 Haliç Kongre Merkezi T‹YATRO

MÜZ‹KAL

Winx Perileri Türkiye’ye geliyor Tüm dünya çocuklar›n›n sevgilisi Winx Club Müzikali, ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de gösterilerini sunmak üzere Türkiye’ye geliyor. Tüm dünyada yakalad›¤› muhteflem baflar›n›n ard›ndan, Iginio Straffi taraf›ndan yarat›lan ve yap›mc›l›¤›n› büyük baflar›lara imza atan ‹talyan yap›m flirketi; Rainbow S.P.A.’n›n yapt›¤›, çizgi film dizisi; “Winx Club”›n 6 sihirli perisi vücuda gelip sahneye ç›k›yorlar. Bu muhteflem canl› gösteri ‹stanbul’da 22 Ocak’tan itibaren, yar›y›l tatili boyunca Türker ‹nano¤lu Maslak Show Center’da seyirci ile buluflacak.

72. Ko¤ufl Sadri Al›fl›k Tiyatrosu 2009–2010 tiyatro sezonuna, “Han›m›n Çiftli¤i” adl› dizi filmle ekranlarda büyük ilgi gören Edebiyat dünyas›n›n usta kalemlerinden Orhan Kemal’in unutulmaz eseri 72. Ko¤ufl’la giriyor. Yönetmenli¤ini Kemal Baflar’›n yapt›¤› oyunda Yavuz Bingöl, Kerem Al›fl›k, Azra Ak›n, gibi isimlerin yan› s›ra Sadri Al›fl›k Kültür Merkezi mezunu ö¤rencilerin de yer ald›¤› 20 kiflilik bir kadro rol al›yor. 2 perdeden oluflan dram türündeki oyunun müziklerini Yavuz Bingöl haz›rlad›.

K‹TAP

Düfl Sand›¤›m (Sahibinden cinsel fanteziler) Gazeteci Yasemin Candemir’in, bir gazetede yay›nlad›¤› ilan›n ürünü olan bu kitapta, Türk kad›nlar›n›n cinsel fantezilerini okuyacaks›n›z. Yani Türk kad›nlar› bu defa mutfaklar›n› de¤il, yatak odalar›n› aç›yorlar. Hatta zihinlerinin arka odalar›n›… Hasbelkader içinde yaflad›¤›m›z halde bilmedi¤imiz bir co¤rafya bu. Teflhircilikten tutun da grup sekse kadar, belki birilerinin “Bizde de böyle fleyler var m›ym›fl?” diyece¤i bu gündüz düflleri, okuyanlar› flafl›rtacak gibi.

Sibel Tüzün & Friends “All that Jazz” Geçti¤imiz y›l bafllad›¤› caz projesine bu y›l yine ülkemizin en iyi müzisyenleriyle devam eden Sibel Tüzün'den yepyeni bir caz repertuar›... Standartlar ve çok farkl› br repertuar› paylaflmak üzere Sibel ve arkadafllar› 22 Aral›k 2009 tarihinde 22:30’da ve her ay KONSER Hayal Kahvesi Beyo¤lu'nda sizlerle... Ocak 2010 I

55


F‹LM SETLER‹NDEN

Y›l›n beklenen filmi

EJDER KAPANI Yap›mc›l›¤›n› TMC’nin yapt›¤›, senaryosunu Kubilay Tat'›n yazd›¤› ve yönetmenli¤ini U¤ur Yücel'in üstlendi¤i polisiye-gerilim "Ejder Kapan›" film setinden kareler

22 Ocak 2010’da vizyona girecek

56

 Ocak 2010

U¤ur Yücel, Kenan ‹mirzalio¤lu, Nejat ‹fller, Ceyda Düvenci ve Berrak Tüzünataç’›n rol ald›¤›, 25 Haziran’da ‹stanbul’da çekimlerine bafllanan “Ejder Kapan›” EJ. Polisiye-gerilim tarz›ndaki bir film. Kapal› Çarfl›’da Zincirli Han ve Büyük Valide Han›’nda yap›lan çekimlerde Asayifller Sorumlu Emniyet Müdür Yard›mc›s›’n› canland›ran U¤ur Yücel ve Cinayet Büro Amiri’ni canland›ran Kenan ‹mirzalio¤lu’nu bir cinayetin ard›ndan delil toplarken görüyoruz. Zanl›n›n kovalama sahneleri ise Kapal› Çarfl›’n›n çat›s›nda çekildi.

U¤ur Yücel, Kenan ‹mirzalio¤lu, Nejat ‹fller, Ceyda Düvenci ve Berrak Tüzünataç’›n rol ald›¤› filmin çekimleri Haziran Temmuz aylar›nda 7 hafta ‹stanbul ve 1 hafta Erzincan olmak üzere 8 haftada tamamlandı. 1200 figüran›n yer alaca¤› “Ejder Kapan›”n›n bütçesi ise 5 trilyon...


S‹NEMA

B‹LET F‹YATLARIMIZ: Tam Bilet 10.00 TL. Ö¤r: 8.00 TL. Pazartesi-Perflembe: 7.00 TL.

Ac› Aflk Filmin türü: Polisiye, Drama Gösterim Tarihi: 18 Aral›k Yönetmeni: Taner Elhan Oyuncular: Halit Ergenç, Cansu Dere, Songül Öden, Ezgi Asaro¤lu Edebiyat ö¤retmeni Orhan, evlenmeyi plânlad›¤› Ayfle’yle yollar›n› ay›r›p ‹stanbul’a gelir, Oya ile evlenir. Evliklerinin ilk günlerinde yaflad›klar› kötü olaylar ile birlikte kendini zor bir aflk üçgeninin ortas›nda bulur.

Dabbe 2 Filmin türü: Korku, Fantastik Gösterim Tarihi: 25 Aral›k Yönetmeni: Hasan Karacada¤ Oyuncular: Sefa Zengin, Deniz Olgaç, ‹ncinur Dafldemir, Leyla Göksun, Muharrem Dalfidan K›yamet Saati Yaklafl›yor… ‹nternet yoluyla tüm dünyaya h›zla yay›lan ve Dabbe, ona efllik eden Cinler dünyadaki tüm elektromanyetik sistemleri ve interneti ele geçirerek son sald›r› için gelecek iflareti beklemektedirler.

Yahfli Bat› Filmin türü: Komedi / Western Gösterim Tarihi: 8 Ocak Yönetmeni: Ömer Faruk Sorak Oyuncular: Cem Y›lmaz, Ozan Güven, Demet Evgar, Zafer Algöz, Özkan U¤ur Aziz Bey ile Lemi Bey, 19. yüzy›l›n sonlar›nda padiflah taraf›ndan görevlendirilerek Amerika'ya giderler. Yanlar›nda hediye olarak verilmek üzere çok de¤erli bir elmas tafl ve yüksek miktarda para vard›r.

Prenses ve Kurba¤a Filmin türü: Animasyon, Aile Gösterim Tarihi: 22 Ocak Yönetmeni: Ron Clements, John Musker Senaryo: Ron Clements, Rob Edwards Yap›mc› Firma: Walt Disney Animation [us] Bir prensesin, yak›fl›kl› bir prense dönüflen bir kurba¤ay› öpmesiyle birlikte gerçek aflk›n› buldu¤u hikâyeyi herkes biliyor. Bu hikâyede prenses yine bir kurba¤ay› öpüyor fakat sonuçlar çok farkl› oluyor.

Dolby Digital G Cafe Visa-Mastercard G Klima G Otopark G G

F‹LM

S ‹ N E M A L A R I

‘DA ‹ZLEN‹R

PEK YAKINDA:

Süleyman Demirel Cd. Sunflower A.V.M Kat:3 No:85 Esenkent / ‹ST. Rezervasyon:

0 212 605 02 22

Recep ‹vedik 3 Kurt Adam


Dört mevsim spor 4 Mevsim Bahçeflehir Dergisi’nin ilk say›s›yla sizlerle birlikte olman›n heyecan›n› yafl›yorum. Yay›n hayat›na yeni bafllayan dergimizin bunda sonraki say›lar›nda da sizlerle birlikte spora ve hayata merhaba diyece¤iz. Spora ve hayata diyorum çünkü spor hayat›m›z›n ayr›lmaz bir parças›. Yaflant›m›zda çok önemli bir yer tutan sporun 4 Mevsim Bahçeflehir Dergisi’nden de bir köfle kapm›fl olmas› dergimizin siz de¤erli okurlar›na verdi¤i önemi göstermektedir.

SAVAfi KAHRAMAN BAHÇEfiEH‹R SÜLEYMAN DEM‹REL Voleybol ANTRENÖRÜ

S P OR “‹nsan sa¤l›¤› aç›s›ndan faydalar›n›n yan›nda spor, felsefi, sosyolojik ve endüstriyel bir olgu olarak evrensel kültürün bir parças› haline gelmifltir.”

‹lk say›m›zda sizlere sporun geçmiflten günümüze geliflimi ve hayat›m›zdaki yerinden bahsedece¤im. ‹nsan vücudunun belirli amaçlar için e¤itilmesi ilk insanlardan bu yana geliflerek süregelmifltir. Canl›l›¤›n tek belirtisi olan hareket ayn› zamanda vücut e¤itiminin de bir parças› olarak kendini göstermektedir. ‹nsanlar yarat›l›fllar› gere¤i hareket üzerine do¤ar, büyür ve geliflir. Geçmiflten günümüze sürekli bir geliflim gösteren insanl›k yan›nda spor olgusunu da ortaya ç›karm›fl ve gelifltirmifltir. Günümüzde spor ayr› bir bilim dal› haline gelmifltir, geliflim o kadar bafl döndürücü bir h›zla ilerlemifltir ki sporu sadece beden ve ruh sa¤l›¤›n› gelifltirmeye yönelik hareketler bütünü diye tarif etmek art›k yetersiz kalmaktad›r. ‹nsan sa¤l›¤› aç›s›ndan faydalar›n›n yan›nda spor, felsefi, sosyolojik ve endüstriyel bir olgu olarak evrensel kültürün bir parças› haline gelmifltir. Spor dünyada dili, dini, ›rk› farkl› kifli ve toplumlar› kardeflçesine bir araya getiren, onlar› bütün farkl›l›klar›n› unutturarak tek bir çat› alt›nda toplayan, tek bir dilin konufluldu¤u evrensel bir aile olmufltur. De¤erli okurlar Sporun hayat›m›zdaki yeri ve önemini tamam›yla anlatabilmek için bu derginin bütün sayfalar›n›n bana ait olmas› gerekiyor ama ben flimdilik bu köfle ile yetinece¤im. 1990’lardan sonra h›zla geliflen teknoloji, insanlar› yavafl yavafl hareketten uzaklaflt›rm›fl, günümüzde bu durum çok korkutucu bir hal alm›flt›r. Art›k bir çok insan yürüme mesafesindeki yerlere bile araçlarla gidiyor, al›flverifllerini bile internet üzerinden yap›yor. Bu örnekleri çok geniflletmek mümkün. Günlük hayat›m›zda çok fark›nda olmasak ta, uzun vadede bak›ld›¤› zaman spor yapmayan insanlarda afl›r› hareketsizlik ve buna ba¤l› kilo al›mlar›nda ciddi sa¤l›k sorunlar› kendisini göstermektedir. Madalyonun di¤er taraf›nda ise spor yapan insanlarda kuvvet ve dayan›kl›l›¤›n artmas› ile ba¤›fl›kl›k sistemi güçlenir, vücut kendisini d›flar›dan gelecek hastal›klara karfl› daha dirençle savunur. Özellikle DOMUZ GR‹B‹ tehdidiyle yaflad›¤›m›z bu günlerde spor yapan, sa¤l›¤›na dikkat eden insanlar›n hastal›¤a yakalanma riski çok daha azd›r, çünkü hastal›klara sebep olan mikroplar ba¤›fl›kl›k sistemi çökmüfl bünyelerde daha çabuk yay›lma göstermektedir. Di¤er taraftan spor sayesinde kiflilerde geliflen olumlu davran›fllar ve iyi al›flkanl›klar, toplumsal baz› bozukluklar›n önüne geçebilir. Sporla sosyalleflen bireyler günlük yaflant›lar›nda ihtiyaç duyacaklar› davran›fl kal›plar›n› çok küçük yafllardan itibaren kazanmaya bafllarlar ve sosyal yaflant›lar›nda, fark›nda olmadan kazand›klar› bu davran›fl kal›plar› sayesinde çok daha sa¤l›kl› iliflkiler kurarlar. Daha baflar›l› ve daha mutlu insanlar olarak toplumsal hayat›n bir parças› olurlar. Ruhen ve bedenen sa¤l›kl› bireylerin oluflturdu¤u toplumlarda yaflam kalitesi elbette çok daha iyi olacakt›r. Bende, statü farklar›n›n ortadan kalkarak insanlar›n tek bir hedef için mücadele etti¤i, sevindi¤i, üzüldü¤ü ortak bir paydada topland›¤› bu büyük ailenin bir üyesi olmaktan son derece mutluyum… Fark›nda olmasak ta herkes bu ailenin bir üyesidir asl›nda, ama AKT‹F ama PAS‹F, kimi izleyici kimi dinleyici, kimi oyuncu kimi yorumcu, kimi sevinen kimi üzülen, kimi taraftar kimi yazar; Herkes sporun bir ucundan, mutlaka tutar… Di¤er say›m›zda buluflmak üzere, SEVG‹YLE ve SPORLA KALIN....

58

 Ocak 2010


advertor›al

Yenilenen ile sizde kendinizi yenileyin Bahçeflehir City Club,

son dönem ça¤dafl yaflam›n neredeyse zorunlu koflullar›ndan biri olan sportif yaflam kültürünü, dünya standartlar›nda, en son teknolojiye sahip Matrix kondisyon aletleri ve di¤er ekipmanlar› ile donat›lm›fl, motive edici, ferah görüfl aç›s›na sahip yeni spor alanlar›n› ve 3 ayr› ders stüdyosunda yap›lacak trend dersleri, ayr›cal›kl› hizmet kalitesiyle bir araya getiriyor.

Bahçeflehir City Club,

yenilenmifl akademisyen ve uluslararas› sertifikalara sahip uzman fitness e¤itmenleri kadrosu ve farkl› hizmet alanlar› ile üyelerine bedensel, ruhsal ve zihinsel sa¤l›¤›n› en üst düzeye ç›kararak, flehir ve ifl yaflam›n›n stresinden uzaklaflma f›rsat› sunuyor.

Bahçeflehir City Club, içerisinde bireysel ve grup olarak yüzme dersleri de alabilece¤iniz tamamen yenilenmifl aç›k ve kapal› yüzme havuzlar› ile dikkat çekmeye bafllarken, aral›k ay›ndan itibaren di¤er yeni spor alanlar›nda da birçok yenili¤i ve farkl›l›¤› sizlerle buluflturuyor.

Bahçeflehir City Club, spor, dinlenme, yeme, içme ve e¤lence konseptlerini kaliteli ve samimi bir hizmetle birlefltirerek size sunuyor. Spor ve

serbest zaman etkinliklerinde öncü, yenilikçi, lider, Bahçeflehir’den ‹stanbul’a uzanan güçlü bir marka yaratma vizyonu ile bafllay›p ve yine ayn› düflünce ile hayata geçirilmifl çok incelikli bir projenin sonucunda; bedensel ve ruhsal yenilenmeyi, stresle ve hareketsiz yaflam›n yaratt›¤› negatif sonuçlarla bafla ç›kabilmeyi yeniden yorumlayan bir anlay›flla, sa¤l›kl› yaflam kavram›n› dikkate alarak yine sizlerin hizmetinde.

Bahçeflehir City Club, fitness çal›flmalar›ndan yüzme aktivitelerine, sa¤l›kl› ve do¤ru beslenmeden stüdyo derslerine, hamam, sauna, buhar odas› ve masajdan vitamin bar›na kadar çok yönlü bir yeni yaflam kültürünü sizlerin hizmetine sunuyor.

Akasya 08 Bahçeflehir-‹stanbul Tel: 0212 669 30 00 - Fax: 0212 669 30 03 - www.bahcesehircityclub.com


OTOMOB‹L

RENAULT FLUENCE:

Eylül ay›nda Frankfurt Otomobil Fuar›’nda tan›t›lan dinamik ve fl›k tasar›ml› bir sedan olan Fluence, uluslararas› pazarlarda (Türkiye, Rusya, Romanya, Akdeniz Havzas›, Avustralya, Orta-Do¤u ve Avrupa) C segmentinde Renault ürün arz›n› güçlendiriyor. Kendi s›n›f›n›n en çekici ürünü olmay› hedefleyen Renault Fluence, sportiflik ve sa¤laml›k ifade eden çizgileri ve konforlu iç mekân›yla oldu¤u kadar, içerdi¤i üst düzey teknoloji donan›mlar› ile rakiplerinden ayr›l›yor. Prestijli bir sedan model arayan müflterilere yönelik olarak tasarlanan Fluence, RenaultNissan ‹ttifak›’n›n tüm uzmanl›¤›ndan yararlan›yor. Kas›m ay›ndan itibaren Türkiye ve Romanya’da sat›fla sunulan Renault Fluence tüm dünyada 80’in üzerinde ülkede aflamal› olarak pazara sürülecek. Renault Fluence benzinli ve dizel olmak üzere iki motor seçene¤i ile sat›fla sunuluyor. 110 bg gücündeki benzinli 1.6, 16V motorun otomatik ve düz vites, 1.5 dCi dizel motor 85 ve 105

60

 Ocak 2010

K‹SSE

bg seçene¤i ile pazara sunulan Renault Fluence’›n Authentique, Expression ve Privilège olmak üzere üç donan›m seviyesi mevcut. 3 y›l veya 100.000 km garanti ile, 37.900 TL’den bafllayan fiyatlarla Türkiye’de sat›fla sunuluyor.

D‹NAM‹K VE fiIK TASARIM Fluence, boyutlar› (4.620 mm uzunlu¤u, 1.479 mm yüksekli¤i ve 1.809 mm geniflli¤i) ve standartlar›yla C segmenti ile bir üst segmentin kesiflme noktas›nda yer alan bir sedan. Dinamik, ak›c› ve fl›k çizgileriyle rakiplerinden ayr›l›yor. ‹ç mekândan yüksek iflçilik kalitesi, malzeme seçimi ve ergonomiye yans›yan konfor ve seçkinlik hissi yay›l›yor. Renault Fluence’›n genifl kabin boyutlar› tamamen yolcular›n rahat›na adanm›fl, ferah ve konforlu bir iç mekân vaat ediyor. Renault Fluence ergonomisi ve sadelefltirilmifl arabirimleri sayesinde kolayca benimsenebilen bir araç. Kabinde, her sürücü kendine en uygun sürüfl konumunu elinin alt›ndaki

çok say›da ayar olana¤› sayesinde bulabilecek. Arkada oturan yolcular ise 238 mm diz bofllu¤u ile s›n›f›n en genifl bacak alan›na sahipler. 530 dm3’lük bagaj hacmi s›n›f›n›n en iyileri aras›nda. Fluence’de ›s› konforu da özenli bir çal›flmaya konu oldu. Özellikle ciddi günefl ve nem kriterlerinin geçerli oldu¤u uluslararas› pazarlarda Renault Fluence modelinde ilk donan›m seviyesinden itibaren standart klima sistemi ile afla¤›daki noktalarda konumland›r›lm›fl havaland›rma ›zgaralar› birlikte sunuluyor: Renault Fluence, araçtan uzaklafl›ld›¤›nda kap›lar›n otomatik olarak kilitlenmesini sa¤layan eller serbest Renault Card sistemi, 500 Avro’dan düflük fiyata yeni entegre Carminat


FAZLA SÖZE GEREK YOK

DAN H‹SSEDAN Prestijli bir sedan model aray›fl›nda olan müflterilere yönelik olarak tasarlanan Renault Fluence kendi s›n›f›n›n en çekici ürünü olmay› hedefliyor. Sportiflik ve sa¤laml›k ifade eden çizgileri ve konforlu iç mekân›yla oldu¤u kadar, içerdi¤i üst düzey teknoloji donan›mlar› ile rakiplerinden ayr›l›yor.

TomTom® navigasyon sistemi, Üst gam “3D Sound by Arkamys®” dahil genifl oto radyo seçenekleri, Bluetooth® telefon ve “Plug & Music” (Line In&AUX) dijital ba¤lant› sistemi gibi kullan›c›n›n hizmetinde olan teknolojik donan›m›ylar›yla üst gam standartlar› sunuyor. Eller serbest kap› açma ve motor çal›flt›rma kart› (araçtan uzaklafl›ld›¤›nda kap›lar› kilitleme fonksiyonlu) veya h›z s›n›rlay›c›-sabitleyici gibi ayn› flekilde pratik di¤er donan›m-

lar da teknolojik ürün arz›n› tamaml›yor (opsiyon olarak veya üst versiyonlarda standart). Renault Fluence, yürüyen aksam› direksiyon hassasiyeti ile birlikte yüksek titreflim ve ses yal›t›m› sa¤layacak flekilde gelifltirildi. Ayn› zamanda, eksiksiz donan›m arz›yla sat›fla sunuldu¤u pazarlar›n her birinde en üst düzeyde güvenli¤i garanti edecek flekilde gelifltirildi (ABS ve AFU standart, ESP, 6’ya kadar hava yast›¤›, aktif ön gergili ve güç limitörlü 3 noktal› emniyet kemerleri, h›z sabitleyici vs).

Fluence 1.5 dCi 85 bg Expression Teknik Özellikler Silindir Hacmi: Silindir Say›s›: Maksimum Tork: Yak›t Tipi: Maksimum H›z: 0 - 100 km: fiehiriçi: fiehird›fl›:

1491 4 200 Euro Dizel 183 11,7 5.3 4.1 Ocak 2010 

61


Aral›k

MÜJDE KÖSEO⁄LU

H a va da n s u da n “Kararlar almaktan korkmay›n. Yanl›fl karar bile karars›zl›ktan iyidir.” 62

 Ocak 2010

Kas›m ay›n› bitirip, aral›k ay›na ulaflt›¤›m›z flu günlerde içimi bir sevinç kaplam›fl durumda. Nedeni ise kas›m ay›n›n bitmifl olmas›. Elbette y›l›n bütün aylar›n›n kendine özgü güzellikleri var. Ama en sevdi¤in ve en sevmedi¤in ay derseniz; sevdi¤im aya aral›k, sevmedi¤ime ise kas›m derim hiç düflünmeden. ‘Kas›m›n suçu ne ?’ diyeceksiniz. Hemen cevaplayay›m. Görünüflte masum bir ay. Oysa bana verdi¤i duygular bambaflka. Sararan yapraklar›n yerlerde savrulmas›, gündüzlerin erken karanl›¤a gömülmesi , so¤u¤un iyiden iyiye kendini hissettirmesi, hele Kas›m’›n 10’u... Beni bir karamsar yapar ki sormay›n gitsin. Ay›n sonuna do¤ru içimde bir k›p›rt› bafllar. Nihayet Aral›k gelir. Benim için Aral›k ay› demek, yeni umutlara kap›lar›n aralanmas› demek. Yeni kararlar, yeni umutlar, her fleyi s›f›rlayarak sa¤l›k, mutluluk, huzur dilekleri. Bofluna dememifller ‘umut fakirin ekme¤i’ diye. Öncellikle bir liste yapt›m. Sa¤l›kl› beslenme, kilo verme, spor, kendine zaman ay›rma, hay›r demeyi becerebilme k›vam›nda bir liste. Ço¤unuzun ‘hadi can›m sende, o listeleri çok yapt›k. Liste yap›ld›¤›nla kald›.’ dedi¤ini duyar gibi oluyorum. Hakl›s›n›z. Her y›l yap›lan ama bir türlü gerçeklefltirilemeyen listeler. Olsun ümit etmek bile güzel. Gelelim listemin birinci maddesi olan, uygulamakta kesin kararl› oldu¤um konuya. ‘Dünyan›n bensiz de dönebilece¤i’ konusunu yürürlü¤e koymak. ‘Bu da ne demek’ demeyin. Hani baz› insanlar vard›r ki onlar hiçbir iflin kendileri olmadan yürümeyece¤ini düflünürler. Bu yüzden kendilerini harap ederler. Üstelik bu durumdan faydalanmak isteyenler, bir güzel kendi sorumluluklar›n› da o kifliye yüklemeleri cabas›. Zamanla da herkes bu durumu kan›ksar ve tüm bunlar› göreviniz oldu¤unu düflünür. U¤rafl dur. Tan›d›k geldi de¤il mi? Ya sizi ya da çevrenizdeki birilerini tarif ettim. Bendeniz de onlardan biriyim. Çocu¤un okulu, dersleri, çal›flma hayat›, evin düzeni ben olmazsam olmaz. Çocu¤um baflar›s›z olur, ifl batar, evin düzeni bozulur. Hiç de öyle de¤il... Kendinizi y›pratmaktan baflka hiçbir ifle yaramaz. Sadece sorumluluklar›m›z› yerine getirmek yeterli. Bu durumun fark›na varan ben, iflte böyle bir karar alm›fl bulunmaktay›m. Kararlar almaktan korkmay›n. Yanl›fl karar bile karars›zl›ktan iyidir. Aral›k ay›n›n size mutluluk kap›lar›n› açacak kararlar ald›rtacak bir ay; yeni y›l›n ise emeklerinizin karfl›l›¤›n› görece¤iniz, sa¤l›k, mutluluk, huzur, sevgi, aflk, baflar› getiren bir y›l olmas›n› diliyorum. Yeni y›lda görüflmek üzere.


YEMEK

Karadeniz mutfa¤›

KUYMAK MALZEMELER: 1 su barda¤› m›s›r unu 100 gr. Trabzon tereya¤› 150 gr. Trabzon peyniri 1 su barda¤› s›cak su HAZIRLANIfiI: Tereya¤›n› kulplu kaba ve atefle koyun. Ya¤ eridikten sonra m›s›r ununu dökerek, tereya¤› ile kavurun. Un pembeleflti¤inde, kaynam›fl s›cak suyu ilave ederek piflirin. Kat›laflmaya bafllay›nca peyniri ilave edin. Befl dakika peynir ile piflirin. Bu arada tatl› tatl› tahta bir kafl›kla malzemeyi kar›flt›r›n. Piflince s›cak s›cak hemen servis yap›n.

Hamsinin, turflunun, m›s›r unu ve kara lahanan›n bafl köflede yer ald›¤› Karadeniz’in birbirinden lezzetli tariflerinden sizler için haz›rlad›k

NOT: Peynir tuzlu ise tuz ilave etmenize gerek yok.

HAMS‹ KUfiU MALZEMELER: 1 kg taze ya da tuzlanm›fl hamsi 2 yemek kafl›¤› m›s›r unu 1 su barda¤› zeytinya¤›

2

adet yumurta Maydanoz Beyaz peynir Taze so¤an Tuz

HAZIRLANIfiI: Hamsilerin k›lç›klar›n›, bal›klar› iki parçaya ay›rmadan dikkatlice ç›kar›n. Taze so¤an ve maydanozu çok ince k›y›p, tuzla ovun. Peyniri ekleyin. Birbirlerine yap›flmalar› için biraz m›s›r unu serpifltirip tekrar kar›flt›r›n. Üç hamsiyi aç›k flekilde ve kuyruklar› afla¤›ya do¤ru gelecek biçimde sol elinizin avucuna koyun, kar›fl›mdan ilave edin. Üzerine tekrar üç hamsi kapat›n. Daha sonra avuç içinde s›k›p, köfte biçimine getirin. Bu ifllemi bütün hamsiler bitene dek tekrarlay›n. Hepsini haz›rland›ktan sonra, m›s›r unu ve ç›rp›lm›fl yumurtaya bulay›p, tek tek k›zg›n ya¤da k›zart›n veya tepsiye dizerek f›r›nda piflirin. S›cak veya so¤uk olarak m›s›r ekme¤i ile servis yap›n.

KARA LAHANA SARMASI MALZEMELER: 20-25 karalahana yapra¤› 200 gr k›yma 1 çay barda¤› pirinç 1 adet kuru so¤an 8-10 dal maydanoz 8-10 dal dereotu

1

tatl› nane tatl› kafl›¤› karabiber 1 tatl› kafl›¤› tuz Üzeri için: 1 çorba kafl›¤› salça 1 çay barda¤› s›v› ya¤ 1 su barda¤› su 1

HAZIRLANIfiI: K›yma, ince k›y›lm›fl so¤an, maydanoz, dereotu, y›kanm›fl pirinç, karabiber, kuru nane, tuz ve 1 çay barda¤› su iyice kar›flt›r›l›r. Hafllanm›fl karalahana yapra¤› tezgaha serilir, kal›n damar› parmakla bast›rarak ezilir. Yapra¤›n üzerine yeteri kadar iç konur. Önce sa¤dan, soldan kapat›l›r, sonra rulo fleklinde sar›l›r. Bütün sarmalar uygun büyüklükteki tencereye dizilir. Baflka bir tavaya salça, s›v› ya¤ ve su konur, bir tafl›m kaynat›l›r. Kar›fl›m sarmalar›n üzerine gezdirilir. Karalahana sarmas› orta ateflli ocakta 25 dakika piflirilir. S›cak olarak servise sunulur. Ocak 2010 

63


Gezi

4 mevsim

‹fl hayat›n›n stresi, büyük kentlerin karmaflas› ve günlük kofluflturmalar›n yo¤unlu¤u içinde bazen bir yerlere kaçmak, s›¤›nmak istiyor insan. fiöyle ailece ç›k›lan huzurlu bir hafta sonu tatili mesela. Ya da sevdi¤iniz kifliyle bafl bafla geçirece¤iniz ve mutlu an›lar biriktirece¤iniz birkaç gün... “Tek istedi¤im birazc›k huzur” diyenlerdenseniz, s›rt çantas›n› haz›rlaman›n ve flöyle Bolu’ya do¤ru yola ç›kman›n tam vaktidir. Temiz hava ve etkileyici do¤a her zaman en do¤ru seçimdir. Ne de olsa flehirden s›k›ld›n›z. Biraz de¤ifliklik ar›yorsunuz. O kadar da uza¤a gitmeniz de gerekmeyince daha kolay karar veriyorsunuz. Yola koyuluyorsunuz. Arkan›zda kalabal›k bir flehri b›rakarak, tabiata, temiz havaya ve yemyeflil bölgelere do¤ru. Yedigöller, sonbahar ve k›fl aylar›n›n en güzel yafland›¤› yerlerden biri. Orman Bakanl›¤›’na ba¤l› Yedigöller Milli Park›, 550 hektarl›k bir alana yay›lm›fl ve deniz seviyesinden 780 metre yükseklikte. Sazl›göl, ‹ncegöl,

64

 Ocak 2010

Nazl›göl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl Yedigöller’e ad›n› veren göller. Bunlar vadi boyunca meydana gelen yer kaymalar› ve vadi önlerinin t›kanmas› sonucunda ortaya ç›kan çukurlardan oluflmufllar. Tam anlam›yla bir do¤a harikas› olan park›n içinde çok çeflitli bitki ve a¤aç türlerine rastlayabilirsiniz. Ihlamur, karaa¤aç, kavak, kay›n, köknar, gürgen, mefle ve k›z›la¤açlardan oluflan bir koru sizi karfl›l›yor. Ayr›ca çeflit çeflit bitki ve yabani hayvanlara da rastlaman›z mümkün. Yedigöller’de yap›lacak o kadar çok fley var ki! ‹ster kufl sesleri eflli¤inde uzun bir yürüyüfle ç›k›n, ister foto¤raf çekin ya da piknik yap›n. Ama hiçbir fley yapmadan sadece bu güzel manzaray› seyrederek de saatler geçirebilirsiniz. Üstelik hiç s›k›lmadan. Yedigöller’i görmek için sonbahar ya da k›fl aylar›n› seçmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü yaz›n bu göller kuruyor. Ama sonbaharda do¤a bütün renklerini arma¤an ediyor Yedigöller’e. Ve size sadece bu muhteflem güzelli¤i seyrederken, hayallere dal›p gitmek kal›yor.


Yedigöller Dört mevsim, dört ayr› güzellik sunan, renklerin müzi¤iyle kufllar›n flark› söyledi¤i Yedigöller, huzur ve romantizm dolu bir tatil vaat ediyor. fiehrin stresinden uzaklafl›p ruhunuzu dinlendirmek istiyorsan›z, hiç düflünmeden kendinizi, sar›l› k›rm›z›l› yapraklar›n hal› gibi ayaklar›n›z›n alt›na serildi¤i muhteflem do¤aya b›rak›n.

Ocak 2010 

65


Büyüklerin kaderi küçüklerde! CEMAL SUBAfiI TEMPO DERG‹S‹ HABER MÜDÜRÜ

p o li ti ka “Kriz süresi iktidar›n aleyhine iflliyor. Üç ay iflsiz kalan seçmenin verdi¤i yan›t, alt› ay iflsiz kal›nca de¤iflir”

66

 Ocak 2010

Türkiye, seçim sath› mahalline girdi gibi. Seçim anketleri havalarda uçuflmaya bafllad›. Genel seçimler, normal flartlarda 22 Temmuz 2011’de yap›lacak. Ama 2010’un ilk ya da son çeyre¤inde erken genel seçimlere gidilmesine kesin gözü ile bak›l›yor. Bunun çeflitli nedenleri var. Bunlar›n bafl›nda AKP lideri ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n cumhurbaflkan› olma hayalleri yat›yor. Erdo¤an, son kez milletvekili aday› olaca¤›n› aç›kça beyan etti. E¤er gönlünde yatan aslan, iddia edildi¤i gibi cumhurbaflkan› olmak ise -ki aksi yönde hiçbir aç›klama yapmad›- 2010 ya da 2011’de yap›lacak seçimlerde partisinin güçlü ç›kmas›, TBMM’deki milletvekili say›s›n› korumas› gerekiyor. Çünkü 2012’de cumhurbaflkan›n› halk seçecek. Bu durumda Adalet ve Kalk›nma Partisi güçlü olmal› ki, cumhurbaflkan› aday› Erdo¤an, Köflk’e ç›kabilsin. Mevcut Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün ise 2012’de kendisine Çankaya Köflkü yolunu açan Recep Tayyip Erdo¤an’›n karfl›s›nda durmayaca¤› ileri sürülüyor. Elbette bunlar ihtimaller, iddialar. Bu durumda bugünkü flartlara bakmakta fayda var. Son genel seçimleri tahmin eden ‘tek isim’ olarak lanse edilen A&G Araflt›rma fiirketi Baflkan› Adil Gür’ün yapt›¤› son anket çal›flmas›n›n sonuçlar›na dikkatli bakmakta fayda var. Aral›k 2009’da aç›klanan araflt›rmaya göre; AKP yüzde 33, CHP yüzde 21, MHP yüzde 15.5, Mustafa Sar›gül yüzde 7-8, DTP yüzde 6.5, SP yüzde 4, Abdüllatif fiener yüzde 2’nin üzerinde. Adil Gür’e göre önümüzdeki dönemi ekonomi flekillendirecek. “Kriz süresi iktidar›n aleyhine iflliyor. Üç ay iflsiz kalan seçmenin verdi¤i yan›t, alt› ay iflsiz kal›nca de¤iflir” diyor. 29 Mart 2009’da yerel seçimlerinde AKP yüzde 38.8, CHP yüzde 23.1, MHP yüzde 16.1 alm›flt›. Elbette seçmenin, genel seçimlerdeki psikolojisi ile yerel seçimlerdeki bak›fl› farkl› olur. Ama partilerin gidiflat› aç›s›ndan önemli ipuçlar› verir. Yerel seçimlerden bugüne bak›ld›¤›nda AKP’nin bir buçuk y›l içerisinde, hem de iktidarda olmas›na karfl›n, yüzde 6 puan kayb›na u¤rad›¤› görülüyor. Demek ki AKP ve lideri Erdo¤an için tehlike çanlar› çal›yor. Belki de onun için Ergenekon, telefon dinlemeleri, Kürt aç›l›m› konular› bir y›ld›r gündemden bir türlü düflmüyor. Çünkü bu konular yerine gerçek gündem olan ekonomik durum konuflulup yaz›lmaya bafllansa, anket sonuçlar› daha da farkl› olacak. Bu ankette dikkat edilmesi gereken baflka hususlar da var. Örne¤in, “Bu pazar genel seçimler yap›lsa oyunuzu Mustafa Sar›gül’e oy verir misiniz?” sorusuna “Evet” diyenlerin oran›, yüzde 7 civar›nda. Henüz ortada parti yokken bu yan›t veriliyor. Bu, çok önemli bir oran. Abdüllatif fiener’in liderli¤ini yapt›¤› Türkiye Partisi ise yüzde 2’nin üzerinde görülüyor. Yüzde 2’yi küçüksememek gerekiyor, çünkü milyonlarca oy anlam›na geliyor. Malum, al›nan her oy di¤er partiyi olumsuz etkiliyor. Adil Gür, “Meclis d›fl›ndaki Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP), Abdüllatif fiener’in partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP) de dikkate al›nmal›. Güç birli¤ine gidebilirler. Kamuoyunda bir güç alg›s› oluflturulabilir. Mesela SP, BBP, Abdüllatif fiener neden bir araya gelmesin? Ak›llar›n› bafllar›n› almazlarsa, TBMM’deki partilerin hepsi oy kaybedecek. Tabii bunu, bugünkü bilgiler ›fl›¤›nda söylüyorum” diyor. Kulislerde fiener ile Demokrat Parti’nin dirsek temas›nda oldu¤u konufluluyor. DP ve Sar›gül’ün Meclis’e girdi¤i, Ufuk Uras’›n bafl›n› çekti¤i yeni sol partinin ÖDP’den fazla oy ald›¤›, Saadet ve BBP’nin oy oran›n› art›rd›¤› bir ortam düflünebiliyor musunuz? Özetle, önümüzdeki seçimlerde AKP, CHP ve MHP’nin kaderi bugünkü ‘küçük’lerin elinde olacak.


KAR‹KATÜR ERG‹N ASYALI

ABD Afganistan için savaflacak asker istedi...

www.cizgice.com Ocak 2010 I

67


AN CANLAN ANILAR

mizah

Yalan dünya keyfinize bak›n Bu hikaye hüzünlü oldu¤u kadar tuhaf ta.. Dedem çok a¤›r hastayd›, bu gibi durumlarda aile efrad› hastan›n oldu¤u evde toplan›r ve nerdeyse ölümünü beklerlerdi.. Öldü¤ü s›rada onun yan›nda olmamak affedilmez bir durumdur çocuklar› ve yak›n akrabalar› için.. -asl›nda bu da ayr› bir yaz› konusudur çünkü ilk bafllarda metanet içinde, üzgün bekleyen aile bireyleri ölüm geciktikçe önce birbirlerine el ayak flakalar› yapmaya bafllarlar, sonra da piflti, tavla ya da okeye otururlar, kad›nlar aralar›nda sessiz sinema oynarlar, genelde yükselen kahkahalar› ailenin babaannesi

Son 8 ayda 973 kad›n öldürülmüfl çeflitli sebeplerden ki bu sebeplerin ço¤u da erkek faflizmi, töreler flunlar, bunlar... Domuz Gribi’nden ölenlerin say›s› ise yaklafl›k 300 kifli flu an itibar›yla. Galiba bu ülkede kad›n olmak grip olmaktan bile daha riskli.

sustururdu- Neyse iflte, dedemin ölümünü bekliyoruz, annem alarm verdi, bu dedem son nefesini veriyor demekti. Herkes bulundu¤u yerden ç›kt› ve dedemin bafl›na topland›, herkes söyleyece¤i son cümleleri duymak için nerdeyse nefes alm›yordu. Dedem derin bir nefes ald›, konuflacak, bize ö¤üt verecek diye beklerken öyle sesli bir osurdu ki o kadar olur. Ve ard›ndan son nefesini verdi. Asl›na bakarsan›z bize çok büyük bir nasihat vermiflti giderayak, tabi anlayana. ‹flte o osuruk diyordu ki “A¤abeycim yalan dünya keyfinize bak›n, her fley bofl”- Valla ben öyle anlad›m, di¤erlerini bilmiyorum…

si 22 günmüfl… Türklerin unutma süre verecek arkadafl Bana bir ayl›¤›na borç rum… ya da arkadafllar ar›yo

‹N Seyfi fiAH

DÜfiMANDAN KURTADIK DA!

Yazan çizenlere en çok söylenen fleydir “- Abi Türkiye’de konu bulmak kolay, kafan› pencereden d›flar› ç›kart ortal›k konu dolu.” fiimdiye kadar bu söylenene pek itibar etmiyordum, ta ki televizyonda duydu¤um habere kadar.. fiöyleydi haber; - Say›n seyirciler, ‹skenderun’un düflman iflgalinden kurtuluflunun 71. y›ldönümü ya¤an ya¤murun flehri basmas› sebebiyle iptal edildi. Ne buyurursunuz bu habere?.. fiehri düflmandan kurtarmak daha kolaym›fl be abiler...

Utanmasalar davul zurna çal›p halay çekeceklerdi... Geçen ay kuzenim intihar etti, bir süre hastanede yo¤un bak›mda yatt›ktan sonra kaybettik… Anlataca¤›m bu de¤il, cenazeyi Adli T›ptan almak için bekliyoruz, çünkü intihar adli vakaya giriyormufl ve soruflturmayla beraber otopsi yap›lmas› da gerekiyormufl… Morg önünde beklerken yan›m›zdaki guruptan sevinç 盤l›klar› falan gelmeye bafllad› ne oldu¤unu tam anlayamad›m ama tahmin etmeye çal›flt›m, oluyor ya adam› ya da kad›n› morga koyuyorlar sonra bir bak›yorlar ki me¤er yafl›yormufl falan, herhalde öyle bir olayd›r falan dedim… Ama de¤ilmifl, bu ailenin k›zlar›n› istemifl memleketlilerinden birisi, ama bunlar vermek istememifl…K›zla çocuk da

68

 Ocak 2010

kaçm›fllar onlara haber vermeden… Bunlar da k›zla çocu¤un pefline düflmüfller, uzun araflt›rmalar sonucu çifti Bursa’da k›st›rm›fllar ve aileden seçilen bir kifli de infaz› gerçeklefltirip k›zla çocu¤u vurmufl ve namuslar›n› temizleyip aileyi temize ç›kartm›fllar… Adli t›pta yap›lan otopsi sonucu da k›z “Bakire” ç›km›fl, sevinçleri bu yüzdenmifl iflte… Adli t›ptan al›nan raporu aile reisi oldu¤unu sand›¤›m yafll› biri öpüp aln›na koyduktan sonra özenle cüzdan›n›n içine yerlefltirdi… Herkes çok mutluydu, cenazelerini al›p almad›klar›n› bilmiyorum… Z›lg›tlar falan at›ld›ktan sonra aile minibüse binerek oradan ayr›ld›… Utanmasalar neredeyse orada davul zurna çal›p halay çekeceklerdi.


BULMACA Resimdeki oyuncu

Mutluluk

Yarım yarım

Aldanma

Akademik toplantı

fiair gibi

Yalnız olarak

Küçük limon

Pedavra

Karflılıklı alıp verme

Gemilerde oda

Avusturya’nın baflkenti Buhardan oluflan duman

Telefon kartı

Sirke ruhu Çok karfl›t› Postay› süren Vücuda hastal›k verilmek

Borazan kuflu

Erzincan’›n bir ilçesi Yunan alfabesinin 12’nci harfi Delgeç

Bir edebi tür

Ödeme

Elbette

Ondal›k

Güzel kokulu

Anlay›fl biçimi

Bir yeri ele geçirme

Hangi fley? Torba biçiminde tatl› su hayvan›

Sürükleyifl

Belgi

Adalet

Konuflturma

La (Element)

Gerçeklik

Kavgac›

Hiç olmazsa

Öndelik

Ermenistan para birimi

Üstü kapal›

Geminin bafltan ikinci dire¤i Körelmifl hayvan tırna¤ı

Paha Bir tür ka¤ıt oyunu

‹zlenim

Kırmızı bol taneli yemifl

Erimifl kayaç

Reçine

Er, onbaflı ve çavufllar

Tek tük

Amerika elmasından zamk

Aygıt

Tombul

Akdeniz’de bir il

Küba’nın baflkenti Tarımsal

Mühürde kullanılan de¤erli tafl Elçilik uzmanı

Asıl

Eksen çevresinde dönen çember

Haberci

‹stimbot

Boru çiçe¤i

Ö¤rencinin bafları belgesi

Yabancı ‹flte o kadar

Sert cisimleri ba¤layan parça Kazakistan para birimi

Yataktan kalkamayan

Kaflları yumuflak ve gür

Kurflunla ifllenen kara nakıfl Namaz

fiaflma bildiren bir ünlem

Melekler Kötülük

Yaylı bir saz

Kadın

Serbest

Afla¤ılama Hava üfleyen araç

Sundurma Yükseklik Düzensiz çete Vay

Altıncı duyu

0-80 derece arası sıcaklık birimi Yaratımcı Aslan ile Terazi burcu arası

Yumurtalı, yo¤urtlu sebze yeme¤i

Nebat

Çıplak

Hindistan prensi

Paylama Sa¤lam bafllık Ayak sesi

Bir çeflit börülce Cinsel iliflkide bulunma

Delik a¤zını geniflleten çelik alet

‹skambilde birli

Bir soru eki

Üye

Aslan sütü

Fransa’nın baflkenti

Ocak 2010 I

69


REHBER 76D

146T

BAHÇEfiEH‹R - TAKS‹M (Ç‹FT KATLI) hatt› Gidifl-Dönüfl sefer süresi: 180 dakika KITA ‹ND. hatt›r

BO⁄AZKÖY MH.- BAHÇEfiEH‹R- YEN‹KAPI hatt› Gidifl-Dönüfl sefer süresi: 155 dakika

BAHÇEfiEH‹R Kalkıfl saati TAKS‹M Kalkıfl saati ‹fl Günleri Cumartesi Pazar/Tatil ‹fl Günleri Cumartesi Pazar/Tatil

BO⁄AZKÖY EVLER‹ Kalkıfl saati YEN‹KAPI Kalkıfl saati ‹fl Günleri Cumartesi Pazar/Tatil ‹fl Günleri Cumartesi Pazar/Tatil

06:00 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:30 07:40 07:55 08:10 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:25 13:45 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:25 17:45 18:05 18:20 18:35 18:55 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:55

06:10 06:25 06:40 06:55 07:05 07:15 07:30 07:45 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:45 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:25 17:45 18:05 18:20 18:35 18:55 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:55

07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:40 22:05

07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:25 11:45 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:25 15:45 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:25 19:45 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:40 22:00 22:20 22:35 22:55 23:15 23:45

07:40 07:55 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:25 15:45 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:40 20:00 20:15 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50

08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:35 23:59

Not: OTOYOL AVCILAR YANYOLA G‹RMEZ, E-5 YOLUNDAN G‹DER Alt›-Çizgili ve K›rm›z› Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.

05:55 06:05 06:05 06:20 06:40 06:40 07:00 07:15 07:30 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:50 09:10 09:35 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 17:50 18:00 18:20 18:30 18:40 19:00 19:00 19:20 19:40 20:05 20:30 20:50 21:10 21:30

05:50 06:10 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:35 12:55 13:10 13:30 13:50 14:10 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:25 20:50 21:15 21:40

06:00 06:30 06:50 07:15 07:30 07:45 08:00 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:10 10:30 10:50 11:05 11:20 11:40 11:55 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:45 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:25 17:40 18:00 18:15 18:30 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:35 21:00

06:25 06:35 07:05 07:20 07:35 08:10 08:30 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:05 12:25 12:40 13:00 13:20 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 15:05 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 16:50 17:10 17:10 17:30 17:40 17:50 18:10 18:30 18:40 18:55 19:20 19:20 19:45 19:50 20:00 20:15 20:30 20:50 21:10 21:30 21:45 22:00 22:20 22:45

06:35 07:05 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:05 09:25 09:45 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:25 17:45 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:20 21:40 22:05 22:30 22:50

07:00 07:30 08:00 08:20 08:35 08:55 09:10 09:30 09:50 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:30 11:50 12:10 12:25 12:40 13:00 13:15 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:05 16:25 16:40 16:50 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:45 22:10

Not: Güzergah›nda depar yapar. Mavi renkli hareket saatlerinde ‹ncirtepe-Aksaray güzerhan›nda çal›fl›r. Yeflil renkli hareket saatinde Aksaray-Topkap›-‹ncirli-fiirinevler-Cennet Mh. Avc›lar-Esenyurt Alt›-Çizgili ve K›rm›z› Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.

NÖBETÇ‹B‹R ECZANELER HERKES YERLERE ULAfiMAK ‹ST‹YOR, B‹Z ‹SE S‹ZE ULAfiMAK ‹ST‹YORUZ... S‹ZDE B‹ZE ULAfiMAK ‹STERSEN‹Z: 0532 371 76 93 4mevsim@hazanyapimevi.com

ÖNEML‹ TELEFONLAR Baflakflehir Belediyesi 0212 669 68 23 Jandarma 0212 669 32 00 ‹tfaiye 0212 669 81 81 Alo Ambulans 0212 669 55 66 Bahçeflehir Sa¤l›k Oca¤› 0212 669 63 60 Bahçeflehir Taksi Dura¤› 0212 669 86 86 - 87 Esenkent Taksi 0212 672 09 46 Bahçeflehir Güvenlik Merkezi 0212 669 76 32 Bahçeflehir Geliflim Merkezi 0212 669 97 12 Bahçeflehir Gaz Da¤›t›m 0212 669 00 03 Bo¤azköy Hizmet Binas› 0212 607 19 60 PTT 0212 669 16 00

76E

E-57

ESENKENT-BAHÇEfiEH‹R-TAKS‹M (EKSPRES) hatt› Gidifl-Dönüfl sefer süresi: 150 dakika EXPKATLI hatt›r

ESENKENT - BAHÇEfiEH‹R - BAKIRKÖY hatt› Gidifl-Dönüfl sefer süresi: 100 dakika EKSPRES hatt›r

1. K›s›m Muhtarl›k 0212 669 62 10

ESENKENT Kalkıfl saati TAKS‹M Kalkıfl saati ‹fl Günleri Cumartesi Pazar/Tatil ‹fl Günleri Cumartesi Pazar/Tatil

ESENKENT Kalkıfl saati BAKIRKÖY Kalkıfl saati ‹fl Günleri Cumartesi Pazar/Tatil ‹fl Günleri Cumartesi Pazar/Tatil

2. K›s›m Muhtarl›k 0212 669 80 25

06:30 06:30 07:10 07:40 07:40 08:00 06:55 07:30 08:10 08:10 08:25 06:45 07:20 07:20 07:50 08:35 08:50 08:55 07:40 07:40 08:15 09:00 09:30 09:25 09:30 10:00 09:55 08:00 08:00 08:40 08:30 08:30 09:20 10:00 10:30 10:25 10:30 11:10 10:55 09:00 09:00 09:40 09:40 10:10 11:00 11:55 11:25 09:35 10:05 10:20 10:40 11:30 12:40 11:55 11:00 11:10 12:05 13:15 12:25 10:35 11:40 12:40 13:50 13:00 11:05 11:35 12:10 12:10 13:15 14:20 13:30 11:35 12:10 12:50 12:40 13:50 14:50 14:00 12:40 13:30 13:10 14:20 15:20 14:30 14:50 15:45 15:05 13:10 14:10 13:45 13:40 14:50 14:20 15:20 16:15 15:40 15:45 16:50 16:10 14:15 15:20 14:50 14:50 15:50 15:20 16:15 17:20 16:40 15:20 16:20 15:50 16:50 17:50 17:10 16:50 16:25 17:20 18:20 17:45 15:50 16:20 17:20 17:00 17:50 18:50 18:20 17:55 17:30 18:20 19:25 18:50 16:50 17:25 18:30 18:00 18:50 20:00 19:20 17:55 19:10 18:30 19:25 20:40 19:50 19:05 20:00 21:25 20:20 18:30 20:00 19:00 21:00 19:40 20:30 22:10 20:50 21:00 21:20 19:35 20:10 20:10 20:40 21:35 21:50 21:00 21:10 22:10 22:20 Not: EKSPRES HATTIR, Ç‹FT B‹LETLE SEYAHAT ED‹L‹R. ‹fi GÜNLER‹ SAAT 07:05’DE ESENKENT’TEN EK SEFER DÜZENLEN‹R. Alt›-Çizgili ve K›rm›z› Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.

70

 Ocak 2010

06:30 07:00 07:20 07:40 08:05 08:35 09:20 09:50 10:20 11:00 11:50 12:25 12:55 13:30 14:20 14:55 15:25 16:05 16:45 17:10 17:30 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:45

06:30 07:10 07:30 07:30 08:00 07:00 07:45 08:10 08:00 08:40 07:20 08:20 08:40 08:30 09:20 07:40 09:00 09:00 09:00 10:05 08:05 09:45 09:40 09:30 10:45 10:35 10:00 11:35 08:35 10:30 09:10 11:10 11:10 10:30 12:20 09:45 11:45 11:40 11:00 12:55 12:15 11:30 13:35 10:20 12:35 10:50 13:30 13:05 12:00 14:40 11:15 14:10 13:40 12:30 15:20 11:40 14:50 14:10 12:50 16:10 15:50 14:45 13:25 17:00 12:10 12:45 16:30 15:35 14:00 17:40 13:05 17:20 15:55 14:25 18:30 13:30 18:10 16:15 14:50 19:20 14:00 18:55 16:40 15:20 20:00 14:40 19:40 17:20 15:55 20:45 15:15 20:30 18:00 16:35 21:30 15:40 18:25 17:00 16:10 18:45 17:30 16:40 19:20 18:00 17:20 20:00 18:40 18:00 20:35 19:20 18:25 21:20 19:40 18:50 22:00 20:05 19:20 22:45 20:40 20:00 21:10 20:40 21:50 21:40 22:40 Not: Alt›-Çizgili ve K›rm›z› Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.

E-58 ESENKENT - BAHÇEfiEH‹R - MEC‹D‹YEKÖY hatt› Gidifl-Dönüfl sefer süresi: 100 dakika EKSPRES hatt›r ESENKENT Kalkıfl saati MEC‹D‹YEKÖY M. Kalkıfl saati ‹fl Günleri Cumartesi Pazar/Tatil ‹fl Günleri Cumartesi Pazar/Tatil 06:50 07:15 08:15 08:20 07:15 07:45 08:45 08:50 07:45 09:30 09:15 16:30 08:15 09:55 11:45 17:20 09:25 17:40 14:10 18:45 10:30 18:30 15:00 19:40 12:55 15:35 15:00 16:10 15:30 16:45 16:10 17:40 16:40 18:15 17:15 18:45 17:50 19:20 18:50 20:20 20:35 21:50 Not: ‹fi GÜNLER‹ ESENKENT’TEN SAAT 17:00’DE EK SEFER DÜZENLENMEKTED‹R. ‹fi GÜNLER‹ MEC‹D‹YEKÖY’DEN SAAT 09:00’DA EK SEFER DÜZENLENMEKTED‹R.


RESTAURANT

HER SALI GÜNÜ UD‹ SUNAY KESK‹N EfiL‹⁄‹NDE SANAT MÜZ‹⁄‹

NEF‹S ‹TALYAN YEMEKLER‹ ve IZGARA ETLER CUMA CUMARTES‹ CANLI MÜZ‹K

fi›k sade ve misafirlerinin rahat olmas› amaçlanm›fl iç mekan› ile k›fl sezonuna bafll›yor. Menüsünde ‹talyan ve Türk yemeklerinin eflsiz örneklerinden seçilmifl 82 çeflit yemek bulunan tigrisde yemeklerin tad› dama¤›n›zda kalacak. Bu butik restaurant›n bir di¤er özelli¤ide cuma ve cumartesi günleri yeme¤inizin ilerleyen saatlerinde canl› müzik eflli¤inde geç saatlere kadar e¤lenebiliyorsunuz...

REZERVASYON

(212) 669 69 19 - (212) 669 39 09 PAKET SERV‹S‹M‹Z VARDIR...

GÖLET MEVK‹‹ (Perestige Mall Yan›) BAHÇEfiEH‹R


4 Mevsim Bahçeşehir Sayı 1  
4 Mevsim Bahçeşehir Sayı 1  

4 Mevsim Bahçeşehir Sayı 1

Advertisement