Rozvedení katolíci

Page 1

EDÍC IA

VIE R A

D O

V R ECKA

11

Ladislav Csontos

Rozvedení katolíci AKO NÁJSŤ ŽIVOTNÚ CESTU PO ROZVODE ČI ROZLUKE MANŽELSTVA? MÁ CIRKEV ČO PO NÚKNUŤ ROZVEDENÝM A ZNOVU ZOSOBÁ ŠENÝM? PREČO NESMÚ PRISTUPOVAŤ K EU CHARISTII? CHÁPEME SPRÁVNE VÝZNAM SVIATOSTNÉHO MANŽELSTVA?

db Praktická príručka pre každého kresťana cena: 1,50 EUR; cena pre predplatiteľov: 1,00 EUR


ROZVEDENÍ KATOLÍCI Dnes je čoraz zjavnejšie, že ani mnohí katolíci nevnímajú správne význam sviatostného manželstva. Potvrdil to aj najnovší výskum religiozity katolíkov v produktívnom veku na Slovensku. Viac ako polovica opýtaných si myslí, že manželstvo by sa malo skončiť, keď si manželia prestanú rozumieť, zvlášť ak nemajú deti. V tomto postoji sa odráža veľmi silný vplyv médií, ktoré predkladajú predmanželskú sexualitu, manželskú neveru a rozvod ako niečo normálne. Problematika stroskotaných manželstiev je veľmi bolestná a zložitá, nemožno však pred ňou zatvárať oči. Pokúsime sa preto aspoň načrtnúť jej podstatné prvky. Na úvod ponúkame vysvetlenie niektorých pojmov a zopár čísel, aby sme lepšie poznali rozsah tohto fenoménu, potom objasníme a zhrnieme postoje Katolíckej cirkvi. Podstatnú časť tvoria skúsenosti z pastoračnej praxe a úprimné hľadanie odpovede na zásadnú otázku: Ako nájsť životnú cestu po rozvode či rozluke manželstva?

Slobodné rozhodnutie Ako moderné obrazy manželstva vnímame pojmy „manželstvo z lásky“ a „manželská rodina“, ktoré vznikli v meštianstve v Európe a severnej Amerike v 19. storočí. „Manželstvo z lásky“ je spojené s predstavou, že do manželstva sa vstupuje z lásky a zo slobodného rozhodnutia


oboch partnerov, teda nie kvôli majetku či vôli rodičov, ako to bolo bežné kedysi. Pod „manželskou rodinou“ sa myslí samostatná domácnosť zosobášeného páru s neplnoletými deťmi a so zamestnaním aspoň jedného z manželov mimo domácnosti. Táto forma manželstva a rodiny je relatívne samostatná a jej cieľom je predovšetkým zabezpečenie emocionálnej stability, fyzickej regenerácie, vzájomnej pomoci a solidarity, rodenia a výchovy detí. Keďže rodina už nie je roľníckym a výrobným spoločenstvom, žijú jej členovia aj v mimorodinných sociálnych väzbách ako škola, zamestnanie či spolok. Prečo upozorňujeme na takéto dnešnému človeku celkom prirodzené fakty? Naznačujú totiž hlbšie súvislosti: na jednej strane zvýraznenie slobodného rozhodnutia oboch partnerov je určitým posilnením sviatosti manželstva, no z druhej strany prílišné zvýraznenie emocionálnej stabilizácie a regenerácie robí súčasnú rodinu krehkou. Keď k tomu pripočítame silný vplyv médií a nimi formovanej verejnej mienky, nie sú ani veľmi prekvapujúce údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky o rozvodovosti na Slovensku.

Čo hovoria čísla Počet rozvodov v roku 1993 bol 8 143 a v roku 2009 až 12 671, čo je nárast viac ako o 50 percent. Hrozivo narastá aj počet rozvodov v prepočte na 100 sobášov – v roku 2009 ich bolo až 48,1. Problémom je tiež pokles sobášnosti. Ďalším štatisticky potvrdeným fenoménom je vek ženícha a nevesty, ktorý výrazne stúpol. Tento neprehliadnuteľný údaj ukazuje jasný trend starnutia populácie, čo

2


prinesie mnohé sociálne problémy v budúcnosti. Vyšší vek ženícha a nevesty by azda mohol naznačovať, že do manželstva vstupujú zrelší a zodpovednejší ľudia, ktorí sa dostatočne poznajú. Zdá sa však, že to tak nie je. Údaje o príčinách rozvodu podľa rozsudkov súdov totiž na prvom mieste uvádzajú práve rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Tvorí takmer dve tretiny uvedených príčin, v roku 2009 to bolo 7 743 prípadov. Pre porovnanie: sexuálne nezhody boli v tom istom období príčinou rozvodu len v 47 prípadoch. Hneď na prvý pohľad je viditeľné, že tézy rozličných bulvárnych médií o potrebe predmanželskej sexuality sú číry mýtus. Uvedieme ešte jeden závažný analytický údaj o príčinách rozvodu. Príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva, v roku 2009 boli: neuvážené uzavretie manželstva 177; alkoholizmus 1 064; nevera 1 370; nezáujem o rodinu 531. Je to signál na vážne zamyslenie sa nad prípravou mladých ľudí na manželstvo a rodinný život, to by si však vyžadovalo osobitnú štúdiu. rok 1993

rok 2009

8143

12 671

Počet rozvodov na 1000 obyvateľov

1,5

2,3

Počet rozvodov na 100 sobášov

26,5

48,1

30 771

26 356

5,8

4,9

ROZVODOVOSŤ NA SLOVENSKU Počet rozvodov

Počet sobášov Počet sobášov na 1000 obyvateľov Priemerný vek ženíchov

25,4 rokov 31,7 rokov

Priemerný vek neviest

22,7 rokov 28,6 rokov Zdroj: Štatistický úrad SR

3


KRESŤANSKÉ MANŽELSTVO V OHROZENÍ Ani v Ježišových časoch nebola situácia manželstva a rodiny bez komplikácií. Práve z tej praxe vznikla otázka o rozvode: „,Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?‘ On odpovedal: ,Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.‘ Povedali mu: ,Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?‘ Odpovedal im: ,Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak‘“ (Mt 19, 3 – 9). Ježiš vyzdvihol manželstvo na osobitnú dôstojnosť sviatosti. Kristus si bol vedomý, že je poslaný vybudovať Božie kráľovstvo a nie usporiadať veci tohto sveta. Keď dal smernice o manželstve, znamená to, že chcel, aby bolo chápané ako prvok Božieho kráľovstva, ako udalosť v rámci Božieho zákona, ktorý ohlasoval. A tak jeho smernice o manželstve súvisia s ohlasovaním evanjelia a sú súčasťou tohto ohlasovania.

Vzťah Krista a Cirkvi Dôležitosť kresťanského manželstva a na ňom založenej rodiny objasňuje aj text Pavlovho Listu Efezanom. Hoci je pomerne známy, ponúkame ho pre lepšie po-

4


chopenie vcelku: „… podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža“ (Ef 5, 21 – 33). Manželstvo je postupným uskutočnením vzájomného vzťahu Krista a Cirkvi. Tento text je začlenený medzi požiadavky a smernice správneho spolunažívania kresťanov. Dôležité je najmä Pavlovo zdôvodnenie podriadenosti a lásky. Ako dôvod pre svoje požiadavky uvádza, že manželstvo je postupným uskutočnením vzájomného vzťahu Krista a Cirkvi. Vzájomné správanie muža a ženy musí zodpovedať správaniu Krista a Cirkvi a naopak. Vzťah Krista k Cirkvi sa zakladal na Ježišovej oddanosti, teda na tom, že sa obetoval za Cirkev. Ježiš Kristus ohlasovaním spásy a jej uskutočnením vo veľkonočnom tajomstve je zakladateľom a hlavou Cirkvi.

5


Kristus posvätil Cirkev. Preniesol ju do sféry Božej svätosti a krstom očistenú ju priviedol ako nepoškvrnenú nevestu. Od muža sa teda vyžaduje, aby aj on uskutočňoval túto Kristovu lásku. Apoštol pridáva aj druhú myšlienku. Kristus živí Cirkev a stará sa o ňu, lebo je jeho telom. Podobne aj muž, ktorý nasleduje vzor Ježiša Krista, má svoju ženu živiť a starať sa o ňu. Bohom založené manželstvo predstavuje vzťah Krista k jeho Cirkvi, lebo členovia Cirkvi sú údmi jeho tela. Vzťah Krista a Cirkvi zasa ozrejmuje kresťanské manželstvo. Uzavretie manželstva pokrstených je novozákonným znakom spásy ako spojenie Krista s Cirkvou. Túto pôvodnú dôstojnosť katolíckeho manželstva treba pripomenúť, keď hovoríme o súčasnom manželstve a rodine v rozličných situáciách.

V neregulárnej situácii Z tohto chápania manželstva a rodiny vychádza Katolícka cirkev vo svojej pastoračnej starostlivosti o manželstvo a rodinu. Nevynecháva z nej ani tých, ktorí sa pre rozličné okolnosti dostali do zložitej situácie, riešili ju rozvodom a teraz žijú buď sami so svojimi deťmi, alebo vstúpili do nového, už iba civilného manželstva. Tieto situácie sa v cirkevnej terminológii označujú ako neregulárne. Veriaci katolíci sa v podstate môžu dostať do jednej z piatich nasledujúcich neregulárnych situácií. Môžu byť: 1. žijúci vo voľnom zväzku, 2. žijúci iba v civilnom manželstve, 3. odlúčení (separovaní), 4. rozvedení a znovu nezosobášení, 5. rozvedení a znovu zosobášení.

6


Úlohou pastierov Cirkvi je, aby k veriacim, ktorí žijú v neregulárnych situáciách, pristupovali s láskavou trpezlivosťou a pastoračnou starostlivosťou. Majú im pomáhať dostať sa z takýchto situácií i prípadným preskúmaním platnosti ich stroskotaného sviatostného manželstva, aby sa takto nijaký veriaci nevzdialil od Cirkvi alebo aby sa azda nepovažoval za exkomunikovaného len preto, že nemôže prijímať Eucharistiu. Aj týmto katolíkom treba poskytovať možnosti duchovných rozhovorov, duchovných obnov a duchovných cvičení. Do spätnej väzby po takýchto duchovných cvičeniach mi účastníčka pani Mária, matka štyroch detí, napísala: „Som veľmi rada, že som nepochopila tému duchovných cvičení, že ste ma neposlali domov s tým, že sa ma téma netýka, lebo žijem v usporiadanom sviatostnom manželstve. Počula som tu veľa pekných slov o odpustení, ktoré potrebujem ja, ale ktoré potrebujem aj darovať. Všetky tieto svoje úvahy som písala formou listu svojmu synovi Jozefovi. V tejto chvíli som naplnená láskou, ktorú chcem rozdávať. Modlite sa, prosím, aj Vy za mňa, aby som vytrvala. Boli tu vzácne duše. Znovu sa mi potvrdilo, že človek, pokiaľ ide tou svojou „rovnou“ cestou, môže prehliadnuť tých, ktorí odbočili a potrebujú pomoc. Aj mne cvičenia pomohli dívať sa na túto skupinu inak. Ďakujem Vám a predovšetkým dobrotivému Pánu Bohu, že nám umožnil prežiť tu tieto tri dni.“ Podobne nasledujúce riadky nie sú určené len rozvedeným katolíkom, ale aj tým, ktorí žijú v sviatostnom manželstve alebo sa naň pripravujú.

Farské spoločenstvo ako miesto prijatia Situácia, do ktorej sa dostáva rozvedený po rozvode, sa podobá situácii po smrti drahej osoby. Túto skutoč-

7


nosť naznačuje americká psychologička Elisabeth Kűbler-Rossová, keď upozorňuje, že spracúvanie rozvodovej situácie jednotlivými zúčastnenými je individuálne. Napriek tomu sa podľa nej dajú identifikovať etapy tohto traumatického procesu. Vo svojom modeli klasifikuje štádiá vyrovnávania sa so stratou a smrťou: 1. popieranie, 2. hnev, 3. vyjednávanie, 4. depresia, 5. akceptácia. Túto skutočnosť by si mal uvedomiť každý vo farskom spoločenstve, koho človek po rozvode vyhľadá. Jeho situácia sa podobá situácii človeka, ktorý ide pochovávať svojho drahého. Farské spoločenstvo by malo poskytnúť rozvedeným podobné prijatie, ako poskytuje pozostalým po smrti. Roztrhlo sa silné puto, ktoré malo byť putom na celý život.

Pridať svoju ťavu Zaujímavý a poučný je príbeh jemenskej ľudovej rozprávky O sedemnástich ťavách. Je to príbeh starého Jemenčana, ktorý po smrti zanechal trom synom 17 tiav a testament, kde prvému určil polovicu, druhému tretinu a tretiemu devätinu stáda. Synovia chceli presne dodržať otcovu vôľu, no nevedeli ako, preto sa začali medzi sebou hádať. Dokonca sa nahnevali na otca a považovali ho za blázna. Vedel predsa, že má 17 tiav. Ako je možné rozdeliť ich podľa takého pokynu? Prešiel mesiac od otcovej smrti, no nikto z nich nevedel nájsť východisko z tejto veľmi napätej situácie. Na-

8


pokon požiadali o radu jedného starého muža, ktorý prechádzal na ťave okolo. Na ich žiadosť odpovedal: „Nijaký problém. Na teba prvého pripadá polovica, na druhého tretina a na tretieho devätina.“ Vysadol na svoju ťavu a stratil sa za horizontom. Ale ako to vlastne dokázal? Celkom jednoducho – a podobne majú robiť tí, čo sa snažia slúžiť blížnym v manželských a rodinných poradniach. Pridal svoju ťavu k stádu. Potom 17 + 1 = 18, polovica z toho je 9, tretina 6 a devätina 2. Spolu 9 + 6 + 2 = 17. Príbeh učí, že veriaci, animátori rodinných spoločenstiev, rodinní terapeuti, pastorační pracovníci, katechéti a kňazi majú pridať „svoju vlastnú ťavu“ k „ťavám“ tých, čo sú v zložitej situácii, aby našli riešenie problému a možnosti ďalšieho usporiadaného života. Človek, ktorý pomáha, sa napokon vzdiali (vezme si svoju ťavu), no táto skúsenosť obohatila aj jeho samého. Príbeh ukazuje, že nikdy nie je všetko stratené, hoci sa to tak javí. Dôležité je pozmeniť status quo, súčasný stav, a vcítiť sa do situácie druhých.

Odluka nie je rozvod V cirkevnej praxi existuje ako určitá možnosť pre nápravu manželského vzťahu odluka v prípade vážnych ťažkostí v spolužití. Ak niektorý z manželov vytvára veľké nebezpečenstvo pre dušu alebo pre telo druhej manželskej stránky alebo detí, alebo ináč veľmi sťaží spoločný život, poskytuje druhej stránke zákonný dôvod na odstúpenie od manželského spolunažívania. Treba však podotknúť, že manželskú odluku nemožno považovať za akýsi „cirkevný rozvod“, lebo napriek manželskej odluke

9


udelenej či už dekrétom miestneho ordinára, alebo výrokom cirkevného sudcu, odlúčení manželia neprestávajú byť manželom a manželkou; nemôžu uzavrieť nový zväzok, pretože ich manželský zväzok ostáva nerozlučiteľný. Vo všetkých prípadoch treba preto po zaniknutí dôvodu odlúčenia obnoviť manželské spolunažívanie, ak cirkevná vrchnosť nestanovuje ináč. Cirkevné právo zdôrazňuje, že po odlúčení manželov sa treba vždy vhodne postarať o náležité materiálne zabezpečenie a výchovu detí. Uzavreté a dokonané manželstvo nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, okrem smrti. Rozvod je právny inštitút zavedený v civilnom manželskom práve, ktoré vychádza z odlišného chápania manželstva.

10


OBSAH ROZVEDENÍ KATOLÍCI ..................................... 1 Slobodné rozhodnutie ......................................... 1 Čo hovoria čísla ................................................... 2 KRESŤANSKÉ MANŽELSTVO V OHROZENÍ ...4 Vzťah Krista a Cirkvi ...........................................4 V neregulárnej situácii ........................................ 6 Farské spoločenstvo ako miesto prijatia ............ 7 Pridať svoju ťavu ..................................................8 Odluka nie je rozvod ........................................... 9 SKÚMANIE PLATNOSTI MANŽELSTVA ......... 11 Najčastejšie prekážky ...........................................11 Skutočný príbeh ...................................................12 Peter a Ivica ......................................................... 16 Kompetentná pomoc kňazov aj laikov ............... 17 Proces na cirkevnom súde .................................. 18 HĽADANIE CESTY K SPÁSE .............................19 Ponuka pre rozvedených ..................................... 20 Cesta pokánia ...................................................... 22 Eucharistický pôst ............................................... 23 Prečo nestačí obrátenie srdca ............................. 24 Opravdivé odpustenie ..........................................26 Uzdravenie pamäti ............................................... 27 Objavme skryté poklady ......................................29


Tajomné Kristovo telo ......................................... 30 Cesta k spáse ....................................................... 31 Miluj ma, ako si! ..................................................32 Olej na rany ..........................................................34 MODLITBA ZA ROZVEDENÝCH ...................... 36 ODPORÚČANÁ LITERATÚRA ........................... 37


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.