Page 1


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Zajímavosti z našeho okolí ............................................................................... 3 Podvýživa u seniorů ......................................................................................... 7 Diabetická dieta ......................................................................................... 11 Co se u nás událo ........................................................................................... 15 Rozhovor ....................................................................................................... 28 Informace sociálních pracovníků ................................................................... 29 Změny úhrad některých služeb v Domově ................................................. 30 Co vás zajímá ................................................................................................. 32 Pojďme se zasmát.......................................................................................... 34 Luštění pro volný čas ..................................................................................... 36 Život a výroky slavných - PhDr. Karel Čapek .................................................. 39

◘ Pod Korábem ◘ vychází pololetně ◘ datum vydání: 20.12.2013 ◘ šéfredaktor: Zdeňka Mazancová ◘ grafika, editor: Lukáš Denk ◘ ◘ redaktoři: Adéla Hrušková, Štěpánka Dvořáková, Jana Armerová, Jitka Fungáčová ◘ ◘ Mirka Minaříková, Lukáš Denk, Zdeňka Mazancová, Michal Tesař ◘ ◘ časopis vydává: Dům seniorů Kdyně, p. o. ◘ adresa: Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně ◘ telefon: 379 791 111 ◘ ◘ mail: info@dskdyne.cz ◘ www.dskdyne.cz ◘ účet: 1013038280/5500 ◘ IČ: 750 07 746 ◘

Strana 1


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Milé čtenářky i čtenáři, Doba, kdy se musíme teple oblékat a chránit se před mrazivým počasím je tady a velmi rychle se blíží slavnostní doba vánoční a nový rok. Každý rok je to stejné, do nadcházejícího roku si dáváme nejrůznější předsevzetí, více či méně reálná. Slibujeme si, že prožijeme klidné svátky vánoční. Opak bývá ale pravdou, nejčastěji se stane čas před Vánoci časem největšího shonu a předsevzetí po pár dnech či týdnech stejně porušíme. A přesto to zkoušíme každoročně znovu a znovu. Vytrvalost je to, co nás nutí se stále alespoň trochu překonat. Proto bych Vás ráda touto cestou vyzvala k ohlédnutí se za posledním půl rokem našeho života. Prožili jsme krásné léto a podzim plný zajímavých aktivit a událostí. Největším posunem je jistě zdařená rekonstrukce pokojů. Myslíme si, že se nám společně podařilo ujít velký kus cesty tím správným směrem, stále pracujeme na zvyšování kvalit našeho Domova a můžeme Vás ujistit, že budeme vytrvalí a nadále se budeme snažit procházet se cestou, i kdyby byla někdy klikatá a hrbolatá, vedoucí do jednoho jediného cíle. Tím cílem jste pro nás Vy, spokojení obyvatelé. Popřejme si vzájemně do roku 2014 vytrvalost, zdraví a hlavně úsměv na tváři. Strana 2


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Zajímavosti z našeho okolí 125 let železnice Domažlice – Klatovy – Sušice – Horažďovice Snad každý z nás jel někdy v životě vlakem. A každý, kdo vlakem jel, má s cestováním po železnici spojené různé zážitky. Pro někoho se jednalo o každodenní nutnost a vlak pro něj byl všední a obyčejný. Pro další může být cestování vlakem spojeno s výlety, volnými dny, romantikou. Patřím k té druhé skupině. V dětství pro mne cesta vlakem znamenala prázdniny a náruč babiček. Vždy, když se s námi v Klatovech rozjela lokálka směr Domažlice, měla jsem nos přilepený na okně a vyhlížela známá místa. Znala jsem všechny stanice a mohla je kdykoliv vyjmenovat v obou směrech. Tehdy jsem ještě nemohla tušit, že u této trati budu jednou bydlet. Kraj, odkud pocházejí oba rodiče, mne přilákal natrvalo. Před deseti lety jsme s manželem koupili bývalý strážní domek a projíždějící vlaky nám odměřují čas. Letos v září jsem si v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém lese přečetla článek o tom, že právě uplynulo 125 let od chvíle, kdy na této trati vyjel vlak poprvé. Věřím, že některé informace z tohoto článku zaujmou i vás, čtenáře časopisu Pod Korábem. Možná to byl příchod železnice z Plzně do Domažlic před dvěma lety, co přimělo v roce 1863 poslance Zemského sněmu Václava Seidla z Klatov formulovat požadavek stavby železniční stanice Domažlice – Klatovy. V Sušici vznikl v roce 1879 výbor pro realizaci projektu dráhy příčné, v jehož čele stál hrabě Ferdinand Chotek. Na základě těchto aktivit a za podpory místních průmyslníků, podnikatelů a obchodní komory v Plzni byl dne 23. listopadu 1883 přijat zákon o stavbě Českomoravské transversální dráhy. Výstavbu železniční trati přivítali obyvatelé Pošumaví a Šumavy. Slibovali si rychlé a levnější spojení chudého regionu s městy. Množství nádeníků se ucházelo o práci na stavbě železnice. Na jaře roku 1886, po kontrole všech míst předpokládané tratě od Horažďovic přes Sušici do Klatov, Janovic Strana 3


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

nad Úhlavou, Kdyně a Domažlic, dala vídeňská vláda souhlas k celkovému zahájení prací a podepsala příslušný protokol. Byl také splněn požadavek českých poslanců sněmu, tj. že na stavbě se budou podílet zejména české stavební firmy. V roce 1887 pracovalo na trati Horažďovice – Klatovy 400 dělníků, na úseku do Domažlic přes 500 dělníků. Ve skutečnosti zde bylo zaměstnáno mnohem více lidí, neboť drobnější práce byly zadávány místním subdodavatelům. V tomto roce bylo na trati rozestavěno 18 strážních domků, 9 staničních budov a mnoho dalších staveb, potřebných k provozu. Počátkem roku 1888 se již pokládaly koleje. Na úseku z Janovic nad Úhlavou do Kdyně pomáhali i ženisté 4. klatovského dragounského pluku – nejnáročnějším Viadukt u Smržovic v 50. letech minulého století objektem stavby byl viadukt u Smržovic mezi stanicemi Loučim a Chodská Lhota. V září začaly zatěžkávací a provozní zkoušky, na 22. září připadla poslední a nejdůležitější – kolaudace tratě. 30. září projel celou tratí zvláštní vlak s představiteli měst, Strana 4


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

okresů, úředníky dráhy, vedením stavby a pozvanými funkcionáři. Po celé délce trati byl vítán a pozdravován místními obyvateli a také krojovanými spolky. V pondělí 1. října 1888 byla zahájena pravidelná doprava. Velmi zajímavé jsou záznamy loučimského kronikáře Václava Martínka, který v letech 1928 – 1935 zaznamenával vzpomínky pamětníků stavby tratě. Zanechali svědectví o technologii stavebních prací, výdělcích dělníků i cenách potravin. Dělníci dostávali 80 krejcarů až 2 zlatky za den. Bochník chleba stál 20 krejcarů, litr piva 10 – 20 krejcarů, litr obyčejné kořalky 16 krejcarů. Však také podle pamětníků byla v době stavby snad v každé třetí chalupě hospoda. Pozemky byly v Loučimi vykupovány státem: za 1 sáh 60 krejcarů, za I. třídu sadu 90 krejcarů.

Viadukt u Smržovic v 50. letech minulého století

Strana 5


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Letos tedy uplynulo 150 let od prvního kroku k výstavbě této trati a 125 let od jejího uvedení do pravidelného provozu. V současné době má význam především pro turistický ruch v regionu. Je ale také důležitou spojnicí větších stanic. Vždy, když je výluka na tratích z Plzně do Domažlic nebo Klatov, jezdí kolem našeho domku kromě známé lokálky i rychlíky a nákladní vlaky. V loňském roce projel touto tratí i známý Orient expres a byl na mnoha místech vítán a fotografován. Velkou událostí pro milovníky vlaků je v současnosti vždy průjezd historické parní lokomotivy. Její specifickou píšťalu je slyšet z velké dálky.

Jede pára - 14.2. 2009

Věřím, že tuto trať čeká ještě mnoho let provozu a pravidelné spoje mne budou i nadále upozorňovat, že je čas - například na dobrou kávu. Štěpánka Dvořáková

Strana 6


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Podvýživa u seniorů Podvýživa neboli malnutrice je stav, který vzniká v důsledku nedostatku živin důležitých pro stavbu těla nebo jeho správnou funkci. Jedná se tedy o všechny poruchy výživy, včetně hypovitaminóz (vyvolaných nedostatkem vitaminů) nebo nedostatku stopových prvků. Jde o stav, který vzniká jako důsledek nedostatečného příjmu energie nebo kvalitních bílkovin a nerovnováhy mezi potřebami organizmu a skutečným příjmem. Na základě zjištěných nedostatků rozdělujeme malnutrici na:  marantický typ - marantický typ je způsoben nedostatečným příjmem energie, nebo jejím vyšším výdejem v důsledku nadměrné pohybové aktivity či (častěji u seniorů) působením nemoci. Při tomto typu malnutrice dochází většinou k dobré adaptaci na hladovění.  proteinová malnutrice - nazývaná někdy jako kwashiorkor-like malnutrice, je způsobena nedostatečným přísunem kvalitních bílkovin nebo působením tzv. katabolického procesu, který organizmu odčerpává rezervy, které by jinak byly uchovány pro jiné účely. Pokud se organizmus na nedostatečný příjem energie adaptuje bez obtíží, hovoříme o malnutrici s dobrou adaptací na hlad. Jestliže se malnutrice projevuje vysokým energetickým výdejem (např. pohyb) a využíváním vlastních bílkovin jako zdroje energie, jedná se o malnutrici stresovou. Při malnutrici klesá produkce anabolických hormonů, které se podílí na stavbě organizmu. Postupně dochází ke snížení množství svalové hmoty až na krajní mez (zde už hovoříme o tzv. sarkopenii). Tento stav je rozhodující pro další vývoj, neboť množství svalů ovlivňuje schopnost vlastní pohybové a dechové aktivity. Strana 7


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Vznik malnutrice má řadu příčin:       

neadekvátní příjem potravy, resp. energie a kvalitních bílkovin poruchy polykání poruchy průchodu trávicím traktem poruchy trávení (digesce) poruchy vstřebávání (resorpce) metabolické poruchy tzv. zvýšené ztráty a potřeby (např. z důvodu různých nemocí – při cukrovce, srdeční, ledvinné, plicní či jaterní nedostatečnosti, nádorových onemocněních aj.)

Senioři jsou skupinou, která je malnutricí ohrožená nejčastěji, a to se všemi jejími důsledky a komplikacemi. Podle různých lékařských epidemiologických studií je v malnutrici zhruba následující počet seniorů: tj. věk nad 75 let    

v ambulantní péči: 10-38 % v domácím prostředí: 5-12 % u hospitalizovaných: 26-65 % u institucionalizovaných (např. v domovech pro seniory): 5-85 %.

U seniorů je nutné se zaměřit především na malnutrici vznikající nedostatečnou pozorností věnovanou způsobu stravování. Nejčastěji se jedná o neadekvátní příjem potravy (energie a kvalitních bílkovin) a mezi jeho příčiny se řadí především:        

porucha sebeobsluhy snížené rozeznávání chutí a vůní, snížená tvorba slin špatná kvalita chrupu, parodontóza, zubní náhrady velké množství medikace tzv. staromládenectví (vaření, nekvalitní strava) mediální tlak (diety, doporučení) chudoba deprese, paranoia a další psychické poruchy či onemocnění. Strana 8


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Důsledkem malnutrice může být:  zhoršení celkového stavu – únava, zhoršení sebeobsluhy, zhoršení kvality života, deprese  úbytek svalové hmoty – upoutání na lůžko, pneumonie, vznik dekubitů (proleženin), septický stav  infekční komplikace – pneumonie, infekce močových cest, dekubitální sepse  zhoršené hojení ran – dekubity, komplikované hojení, zhoršení výsledku chirurgické léčby  zhoršený přenos léků

Při malnutrici se úspěšně používají přípravky umělé výživy, protože jejich zařazení při léčbě těchto pacientů pomáhá. Problémem poskytování umělé výživy je v současné době jeho vazba na nutriční ambulance, které nedisponují dostatečnými finančními prostředky na jejich zajištění od zdravotních pojišťoven. Navíc neexistuje možnost delegace předepisování prostředků enterální výživy na praktické nebo odborné lékaře. To se týká problematiky sippingu (nutriční podpory formou popíjení) i problematiky aplikace plné enterální výživy pro pacienty, kteří nejsou schopni příjmu potravy a mají zavedenou perkutánní gastrostomii (jsou živeni sondou přímo do žaludku). Sipping - tekutá strava uzpůsobená k popíjení – např. Nutridrink, Nutridrink Protein, Diasip, kde je přesně definovaný obsah nutričních složek. Tyto přípravky se dodávají do lékáren v různých chuťových příchutích. Mohou se podávat po jídle nebo mezi jídly, Strana 9


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

a lze jimi doplnit stravu o všechny důležité součásti: energii, bílkoviny, cukry, tuky, vitamíny, minerální látky a stopové prvky v potřebném množství. Navíc přípravky enterální klinické výživy lze také využít při přípravě denních jídel. Potraviny bohaté na bílkoviny Správné je vybírat potraviny, které obsahují bílkoviny s nízkým obsahem tuků. Používat bílkoviny rostlinného i živočišného původu. Z rostlinných potravin je třeba připomenout luštěniny, které obsahují značné množství bílkovin a přitom nejsou v naší běžné stravě příliš populární. Dostupné jsou i výrobky z rostlinných zdrojů – například tofu ze sóje a pšeničné bílkovinné výrobky. Z živočišných potravin jsou vhodné nízkotučné mléčné výrobky a masa bez tuku. Vhodnější jsou ty druhy zvířat, která žijí krátce (drůbež, králík), a ta, která mají dostatek pohybu. Stejně jako u lidí platí, že čím více pohybu, tím méně tuku. Lepší je tedy bažant než kuře, divoké prase než domácí vepř a srnčí než hovězí.

Strana 10


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Diabetická dieta Cukrovka vzniká v důsledku absolutního nebo určitého nedostatku hormonu inzulínu, který se tvoří ve slinivce břišní. Projevem je proto zvýšená hladina krevního cukru, neboť organismu chybí mechanismus vstupu glukózy (cukru) do buněk, který zajišťuje právě inzulín. Diabetická dieta je proto základem k léčbě diabetu, stravou totiž lze významně ovlivnit hladinu cukru v krvi a hmotnost. Strava má být plnohodnotná, pestrá. U diabetické diety by mělo být dodrženo správné časové rozložení mezi jednotlivými chody jídel. Omezují se dávky potravin. Potraviny, které obsahují cukry  Ovoce: pozor na příliš sladké druhy ovoce, kterými jsou např.: banán, hruška, hroznové víno. Čím je ovoce uzrálejší, tím je sladší a proto má také více cukrů.  Mléčné výrobky: mléko, kefír podmáslí obsahují cukry. To, že tyto druhy mléčných výrobků obsahují cukry, neznamená, že je plně vyloučíme z jídelníčku. Všichni dobře víme, že mléčné výrobky jsou velice důležitou součástí našeho stravování. Těchto mléčných výrobků se může například zkonzumovat: 200 ml – 250 ml.  Pečivo: chléb, celozrnné pečivo, veka Strana 11


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

 Luštěniny: čočka, fazole, hrách, sója - to že tyto potraviny obsahují cukry, neznamená, že jsou pro nás nějakým způsobem nebezpečné, jen si musíme dávat pozor na to, kolik jich sníme. Luštěniny jsou velice důležité a potřebné pro náš organismus například fazole, jsou účinné proti rakovině prsu a prevence pro hemoroidy. Potraviny, které NEobsahují cukry:  Maso: Hovězí zadní, vepřová kýta, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí maso, králík., drůbež, nemleté uzeniny.  Ryby: Sladkovodní i mořské, pstruh, štika, lín, cejn, kapr, filé. Ryby by měly být zařazeny 1–2x týdně.  Vejce: Můžeme konzumovat 1x – 2x týdně, jinak jej podáváme pouze v již připravené stravě, například jako zášleh do polévky.  Tuky: Jejich nadměrná konzumace zvyšuje riziko rozvoje diabetických cévních komplikací. Doporučuje se omezení tuků živočišných - máslo, sádlo, slanina, tučná masa, tučné mléčné výrobky, zabijačkové produkty... Vhodnější jsou tuky rostlinné např. margariny, rostlinné oleje.  Sýry: (Žervé, Lučina), tvarůžky, plísňové i zrající sýry, tavený sýr do 30 % tuku v sušině. Tvrdé sýry do 30 % tuku v sušině, tvaroh, mléčné výrobky polotučné, nízkotučné, odstředěné.  Zelenina: množství zeleniny je neomezené.

Strana 12


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Vzorový jídelníček  Snídaně: Neslazený nápoj; Sýr eidam 30% tuku (50g); Pečivo (60g); Máslo (10g)  Přesnídávka: Ovoce (150g)  Oběd: Zelenina (150g); Mouka (10g); Olej (15g); Libové maso (100g); Bramborová kaše (200g)  Svačina: Mléko (200ml)  Večeře: Zelenina (150g); Rýže (100g) Libové maso; Sýr na posypání  II. večeře: Ovoce (150g)

Strana 13


Pod Korábem č. 21

Problémy, které diabetickou dietu

prosinec 2013

mohou

nastat,

pokud

NEbudeme

dodržovat

Porucha čití Porucha čití znamená – porucha vnímání doteku, tlaku, tahu, polohy, bolesti, tepla nebo chladu. Narušena může být jen jedna z těchto „veličin“, několik z nich nebo všechny a to na určitém místě zásobeném příslušným nervem nebo na celé končetině či končetinách a jiných místech (obličej, břicho, záda, …). Diabetická noha Diabetická noha – je pojem pro zdravotní problémy dolních končetin, které se vyskytují hlavně u diabetiků, u pacientů trpících poruchou vstřebávání cukru. Diabetická noha je charakterizována jako zvředovatění nebo poškození tkání nohou u diabetiků. Ischemie Ischemie dolních končetin - Je to snižování průtoku cév, způsobené hlavně změnami na jejich stěnách. To má za následek nedokrvení končetin, hojení ran vyskytují se často kožní infekce nebo dokonce odumírání tkání. U diabetiků vznikají stenózy (zúžení) a uzávěry tepen, nejčastěji pod kolenem, u nediabetiků zase ve stehně. Diabetická nefropatie Diabetická nefropatie - je chronické onemocnění ledvin, které je způsobeno vlivem dlouhodobě zvýšeného cukru (hyperglykémie). Onemocnění spočívá ve změně na ledvinách a může vést k poklesu funkce ledvin nebo i jejich selhání.

Strana 14


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Co se u nás událo Výlet na Chodskou chalupu Ve čtvrtek 6.6.2013 ve 13:00 jsme jeli s obyvateli na výlet na Chodskou chalupu, která se nachází na vrchu Hrádek nad obcí Újezd u Domažlic pod pomníkem známé historické postavy J. S. Koziny. Toto místo je velmi vyhledávaným cílem turistů, kteří se přijíždí podívat na jeho pomník a pokochat se krásným výhledem na Domažlicko. Doufali jsme, že se ve čtvrtek počasí umoudří, a bylo nám přáno. Výlet jsme si opravdu náležitě užili. Prošli jsme si okolí, popovídali jsme si o chodských tradicích a výlet jsme zakončili příjemnou tečkou, posezením v restauraci, kde si obyvatelé pochutnávali na tradičních koláčích ke kávě a jedinečném točeném pivu.

Strana 15


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Vystoupení Totem a Hanka Dne 13. 6. 2013 od 13:30 hodin se uskutečnilo ve velké jídelně Domova taneční vystoupení skupiny Hanka z Domažlic a pěvecké vystoupení seniorské skupiny Jamáček z Plzně. Jamáček byl u nás již podruhé a přijíždí z organizace Totem. Taneční skupina Hanka zahájila představení poutavou ukázkou svého umění. Následovalo pěvecké vystoupení, při kterém jsme si mohli zazpívat všichni společně, protože repertoár písní pro nás nebyl neznámý. Na závěr tančili a zpívali oba soubory současně, což vytvořilo nádhernou atmosféru celého vystoupení.

Strana 16


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Výlet Muzeum řemesel a techniky v Kolovči Ve čtvrtek 27. června 2013 jsme s našimi obyvateli byli na výletě v Muzeum techniky a řemesel v Kolovči. Muzeum techniky a řemesel s více než 7500 exponáty patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku. V expozicích jsou zastoupena všechna tradiční řemesla a živnosti, které se provozovaly na vesnici. V současnosti se v muzeu nachází 67 kompletních řemeslných dílen a živností a dalších dvanáct technických expozic. Pro obyvatele byla i ukázka tvorby v keramické dílně. Výlet na Výhledy Ve čtvrtek 4. července 2013 jsme jeli s obyvateli na výlet na místo zvané Výhledy. Zde stojí pomník spisovatele Jindřicha Šimona Baara. Toto krásné místo se nachází u silnice spojující Domažlice s hraničním přechodem Lísková a dále s Waldmünchenem. Dílo vytvořil roku 1933 sochař L. Šaloun. Potěšili jsme se překrásným výhledem na celé Chodsko. Nechybělo nám ani občerstvení v restauraci na Výhledech, kdy jsme si všichni náramně pochutnali na sladkých palačinkách se zmrzlinou. Tento výlet byl vhodný i pro imobilní obyvatele.

Strana 17


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Výlet na Dobrou Vodu u Pocinovic Zhruba 500 m severně od obce Pocinovice začíná za železniční tratí křížová cesta vedoucí na vrch, kde stojí nejmalebnější poutní místo dolního Chodska, kaple Panny Marie Bolestné. Podle legendy se nedaleko dnešního místa pásli koně, když stará slepá kobylka zabloudila sem do lesa ke studánce. Šlápla přední nohou do pramene a voda, která vystříkla kobyle do očí, jí vrátila zrak. Svědky této příhody byli pastevci, kteří spěchali koni na pomoc. Zvěst o této příhodě se rychle rozlétla po kraji a ke studánce začaly proudit davy poutníků, aby zde nalezly ztracené zdraví. V 17. století zde vyrostla malá dřevěná kaplička, která v roce 1906 vyhořela. Na jejím místě pak byla postavena nová zděná kaplička obdélníkového půdorysu. Samotná kaple Panny Marie Bolestné byla vysvěcena 13.10.1873 za velkého zájmu věřících. Stavba osmiúhelníkového půdorysu je zaklenuta vznosnou kupolí. Nad vstupem do interiéru je malý zaklenutý chór. Na toto krásné místo směřovaly naše kroky při dalším výletu. Odjíždělo se z Domova ve čtvrtek 11. července 2013 ve 13.00 a výlet byl vhodný i pro imobilní obyvatele. Na Dobré vodě u Pocinovic jsme si udělali piknik, vypili si šálek voňavé kávy a užívali jsme si krás okolní přírody.

Strana 18


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Setkání obyvatel s panem ředitelem Ve středu 17.7. 2013 proběhlo v Domově setkání obyvatel s panem ředitelem Mgr. Jakubem Žákavcem, MBA. Na setkání obyvatele seznámil především s plánovanými opravami a dalšími důležitými informacemi o chodu Domova. Každý měl také možnost se zeptat na věci, které ho zajímají. Na závěr obyvatelé zhlédli film natočený o našem Domově.

Výlet na Čerchov Ve čtvrtek 18. 7. 2013 ve 12:30 jsme se s obyvateli vydali na výlet na horu Čerchov, která je s nadmořskou výškou 1042 metrů nejvyšším bodem Haltravské hornatiny, celého Českého lesa a okresu

Domažlice. Na vrcholu stojí vojenská betonová věž vysoká přes 30 metrů a kamenná Kurzova rozhledna z roku 1905 s výborným výhledem. Toto místo je každoročně tradičním cílem našich výletů. Počasí se nám vydařilo. Strana 19


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Výlet na Hájovnu Ve čtvrtek 8. 8. byli naši obyvatelé na výletě ve Kdyni na Hájovně. Společně si prohlédli okolí koupaliště a prošli se v příjemném prostředí kempu. V horkém odpoledni přišlo vhod občerstvení v místní stejnojmenné restauraci. Bylo o čem povídat, protože řada obyvatel má na toto místo pěkné vzpomínky, o které se rádi se všemi podělili.

Výlet Branišov Ve čtvrtek 15. 8. 2013 jsme byli s obyvateli na výletě u kaple v Branišově. Branišov je osada v okrese Domažlice, která administrativně spadá

Strana 20


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

pod město Kdyně. Leží v podhůří Šumavy v nadmořské výšce cca 650 metrů, nad osadou se tyčí vrch Koráb s rozhlednou. Kaple Karla Rakouského stojí na kopci nad Branišovem. Její stavba byla zahájena v roce 2008, vysvěcena byla 24. července 2010. U příležitosti výročí vysvěcení kaple se v ní každoročně (obvykle nejbližší sobotu) koná poutní tridentská mše. U kapličky jsme si poté udělali piknik. Výlet do Domažlic Ve čtvrtek 22. srpna jsme jeli s obyvateli na výlet do chodské metropole do Domažlic. Procházku po náměstí se zastávkou u kostela a kašny jsme zakončili příjemným posezením v alejích pod kaštany.

Strana 21


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Chodské kroje Ve čtvrtek 29. srpna 2013 proběhla v Domově druhá přednáška volně navazující na přednášku o masopustních a velikonočních zvycích na Chodsku, o kterých přijela už v minulosti pohovořit PhDr. Lucka Kalousová. Všichni společně jsme si připomněli mnohé zážitky z mládí a můžeme se v budoucnu těšit na další povídání, tentokrát o chodských krojích svatebních. Přednáška byla vhodná pro všechny obyvatele Domova, příznivce tradic a zvídavé posluchače. Povídání o chodských krojích se konalo v jídelně na 2. patře od 14:30 odpoledne.

Posezení s harmonikou V úterý 17. září 2013 od 13:30 jsme uspořádali ve velké jídelně Domova posezení s harmonikou. Letos nám posezení hrou na harmoniku zpříjemňovali pan Jarábek a pan Mihál. Při šálku kávy s malým občerstvením jsme si společně zazpívali známé písničky. Obyvatelé si také mohli nechat zahrát svoji oblíbenou písničku na přání. Strana 22


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Houbaření Houbaření je záliba, která spočívá v chození po lese, hledání a sbírání hub a potom jejich čištění. Někteří houbaři pěstují houby i doma. Češi jsou považováni za nejvášnivější houbaře na světě. Alespoň jednou ročně vyrazí na houby přes sedmdesát procent obyvatel České republiky, což nemá ve světě obdoby. I většina našich obyvatel by na houby ráda vyrazila, jen kdyby mohla. Proto jsme se rozhodli přenést atmosféru houbaření přímo do našeho Domova za obyvateli. Nasbíralo se velké množství hub, které si potom naši obyvatelé mohli očistit a nasát klasickou atmosféru při této činnosti. A ta vůně! Obyvatelé se při aktivitě vrátili v čase, vyprávěli o svých zážitcích při procházkách do lesa. Senioři byli nadšení z úlovků, které jim byly dány k očištění, a vážili si toho, že ještě drží v ruce pravou houbu. Ani prý nedoufali, že by se jim to ještě někdy v životě splnilo.

Strana 23


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Soutěž Kufr Ve čtvrtek 3. 10. 2013 jsme v Domově pro obyvatele uspořádali zábavnou vědomostní soutěž Kufr, která měla být obdobou známého televizního pořadu. Soutěžilo se v poznávání předmětů, filmů, známých osobností a luštění tajenky. Naši obyvatelé si s chutí zasoutěžili a vyzkoušeli si svůj postřeh a vědomosti. V budoucnu se dočkají určitě dalšího pokračování.

Předvolební setkání V pondělí 21.10. 2013 proběhlo v Domově předvolební setkání s kandidáty na poslance Parlamentu České republiky. Zástupci ČSSD si nezávazně pohovořili s obyvateli o jejich přáních a starostech. Naši obyvatelé se zajímali o komunální politiku i o dění v parlamentu. Na závěr celého setkání naše obyvatele potěšil dárek v podobě růže. Strana 24


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Taneční odpoledne se skupinou Hanka Ve čtvrtek 24. října 2013 od 14:00 hod vystoupila v našem Domově ve velké jídelně taneční skupina Hanka z Domažlic. Členky souboru v našem Domově vystupují pravidelně několikrát do roka a rády se k nám vrací. Vždy přichází s novým vystoupením, které dokáže potěšit naše obyvatele. Jejich jedinečné nápady a originální kostýmy vždy zaujmou všechny přítomné diváky. Tentokrát jsme pro naše obyvatele vymysleli, že vystoupení doplníme o taneční odpoledne s občerstvením. V rytmu dechovky si všichni obyvatelé zatančili se zaměstnanci a v pauzách si hosté společně vypili šálek dobré kávy a snědli sváteční chlebíček.

Strana 25


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Informovaný senior Bezpečnostně informační projekt V úterý 29.10.2013 proběhla v Domově přednáška v rámci bezpečnostně informačního projektu "INFORMOVANÝ SENIOR". Tématem přednášky byla finanční gramotnost, kde se obyvatelé dozvěděli o problematice zadlužování, o možnostech ohrožení jejich osoby ze strany různých subjektů apod. V oblasti sebeobrany se hovořilo o tom, jak předejít konfliktu, případně jaké použít mechanismy a jak se chovat při útoku nebo napadení. Obyvatelé při setkání obdrželi zdarma informační brožury, propisovací tužky, bloky a také osobní elektronické alarmy. Druhý cyklus bezpečnostně informačního projektu V úterý 5.11.2013 proběhl druhý cyklus úspěšného bezpečnostně informačního projektu "INFORMOVANÝ SENIOR". V přednášce resp. besedě z oblasti informační gramotnosti byli obyvatelé seznámeni s problematikou moderních technologií, s počítačem, internetem a s vyhledáváním informací. V oblasti první pomoci se senioři dozvěděli jak poskytnout první pomoc a jak zavolat pomoc odbornou. Obyvatelé při setkání také obdrželi zdarma informační brožury, propisovací tužky, bloky. Na zajímavou besedu jsou zváni všichni obyvatelé našeho Domova a pozvali jsme i klienty pečovatelské služby ze Kdyně

Strana 26


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Hudební vystoupení pana Pečenky Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 vystoupil v Domově ve velké jídelně Šimon Pečenka s hudebním pořadem „Za rok se vrátím“. V pořadu zazněly písně Milana Chladila jako například: Za rok se vrátím, Marína, Až na severní pól, Chtěl bych mít kapelu, Je krásné lásku dát, V ulici kde žiješ a další. Obyvatelé se tak vrátili do svých mladých let a nad šálkem kávy si zavzpomínali. Společně s panem Pečenkou si závěrem zazpívali i známe lidové písně jako například Ach synku, synku. Taneční terapie V Domově proběhla 26. listopadu 2013 ve velké jídelně oblíbená taneční terapie pod vedením Mgr. Petra Velety. Obyvatelé si mohli vybrat, zda navštívit dopolední nebo odpolední taneční skupinu. Tanec byl už od pradávna způsob zábavy lidí. Taneční terapie umožňuje vnímání těla, rozvinutí pohybu a v neposlední řadě vede k uvolnění emocí a vyjádření pocitů. Taneční terapie je uznávaná psychoterapie, která harmonizuje duši i tělo. Při tanci se obyvatelé vrátili do svých mladých let, mnoho obyvatelek se obléklo do společenského oblečení a některé se i nalíčily. Tančilo se i s chodítky či invalidními vozíky a o úsměvy nebyla nouze.

Strana 27


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Rozhovor I v tomto čísle časopisu vám představíme jednoho ze zaměstnanců Domova. Sami si můžete určit, kdo by to měl být příště a můžete na něj směřovat svoje dotazy. Tentokrát jsme vyzpovídali naši „kantýnskou“, paní Martinu Kadlecovou.

Odkud pocházíte a kde žijete? Narodila jsem se v Koutě na Šumavě, kde jsem v rodinném domku žila do svých pěti let s maminkou, tatínkem, bratrem Radkem a babičkou. Poté jsme se odstěhovali do Kdyně do bytovky, kde žijeme dodnes. Povězte nám něco o své rodině a dětech. Mám 2 děti. Syna Davida, kterému je 21 let a studuje VŠE v Praze. Dceru Václavu, která chodí do ZŠ Kdyně a je v 8. třídě. Manžel pracuje u Policie ČR jako psovod a je mu 42 let. Jaké jsou vaše zájmy a koníčky? Mé zájmy jsou vaření a pečení. Dále také pletení a starost o rodinu. Moje největší záliba je šesti letý westík jménem Cipísek. Zabere mi nejvíc času. Je svéhlavý a neposlušný. Někdy ho musím nosit v náruči až z města. Jak nejraději trávíte dovolenou? Na dovolenou moc nejezdíme. Máme psy a králíky a o ty se musíme denně starat. Pejskové se jmenují York, Bambíno, „který neposlouchá“ a štěně Gertíka. Všichni jsou němečtí ovčáci. Všude je musíme brát sebou. Strana 28


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Málem bych zapomněla, letos jedeme na lyže na hory. Lyžovat sice neumím, ale zkusím tam bruslit. Těšíte se na Vánoce? Pečete cukroví? Na vánoce se už moc těším. Moc se mi líbí vánoční atmosféra a veškerá vánoční výzdoba. Cukroví peču ráda, často mi s ním pomáhá dcera Vendulka. Pečeme deset druhů. Míváme také stromeček, který si přineseme z lesa. Těším se na jeho vůni a až ho budeme zdobit. Jak jste se dostala k práci v DS Kdyně? Jak se Vám tady líbí? Šla jsem náhodou kolem a zeptala jsem se, zda tady není nějaká práce a bylo to. Byla to náhoda a vidíte, jsem tady již devět let. Jsem tu spokojená. Co Vás dokáže nejvíc naštvat? Křivda a lidská hloupost. Když jste byla malá, čím jste chtěla být? Jako malá jsem chtěla být prodavačkou. Jako dítě jsem si na ni často hrála. Vlastně mi to zůstalo do dneška. Vyučila jsem se prodavačkou textilu a odívání v Plzni. Ráda na tu dobu vzpomínám. Jaké máte sny a přání? Mám jen jediné přání, aby byli všichni kolem zdraví. Myslím tím děti, manžela, rodiče a všechny kolem sebe. Plánujete rozšíření sortimentu v našem bufetu? (bagety, párky v rohlíku?) Ano, plánuji. Kdybyste vyhrála 400 mil. Kč. Co byste s nimi udělala? Letěla bych na Měsíc a pozorovala bych Vás všechny, jak se tu máte. Klidně bych Vás i vzala s sebou.  Strana 29


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Informace sociálních pracovníků Změny úhrad některých služeb v Domově Od září 2013 došlo v Domově k několika změnám v úhradách některých služeb. Každý z obyvatelů obdržel informační materiál se změnami v poskytování služeb a současně byl sociálními pracovníky se změnami seznámen. Změny se týkají hrazení regulačních poplatků za pobyt v nemocnici, poplatků za lednici, dopravy obyvatel a pedikúry. Poslední dvoje uvedené, doprava a pedikúra, vychází z pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Příbuzné a přátelé obyvatel Domova buďto informovali sami obyvatelé, nebo se mohli o změnách dovědět také prostřednictvím informačních letáků dostupných na recepci nebo prostřednictvím webových stránek Domova, kde jsou změny ve službách zmíněny. Nyní je možné, aby naši obyvatelé hradili regulační poplatky za pobyt v nemocnici úspornějším způsobem než přes složenku. Obyvatel nebo jeho rodina se spolu se sociálním pracovníkem domluví na úhradě regulačního poplatku bankovním převodem z Domova do nemocnice. Obyvateli tak bude pobyt v nemocnici zaplacen a ušetří poplatek za poštovné, které se dle částky regulačního poplatku pohybuje od 26 Kč výše. Obyvatelé Domova, kteří mají na pokoji svou vlastní lednici, se mohou těšit drobným úsporám. Nově byly poplatky za lednici zrušeny.

Strana 30


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Při dopravování obyvatel k lékaři, na výlety aj. si obyvatelé cestu dosud obyvatelé nehradili. Od září letošního roku spadá doprava obyvatel mezi fakultativní (možné) služby, obyvatelé si tedy hradí cesty sami. Cenu uskutečněné dopravy se vždy obyvatel dozví z celkového měsíčního vyúčtování, které bývá k dispozici u sociálních pracovníků 15. den v měsíci. Zastavíme-li se např. u výletů pořádaných Domovem, tak vždycky, když se zúčastní více obyvatel, cena dopravy se rozdělí mezi všechny účastníky. Úhrada se týká jednak samotné cesty, řidiče a případného doprovodu. Existuje tzv. příspěvek na mobilitu. Mobilita znamená schopnost se pohybovat, zde můžeme chápat tedy jako někam se dopravovat. Tento příspěvek by sloužil k poplacení uskutečněných cest obyvatele. S podáním žádosti o příspěvek na mobilitu a jeho dalším vyřizováním pomůže sociální pracovník. Pro získání příspěvku je důležité, aby doprava obyvatele byla pravidelná a opakovaná. Další změna v poskytování služeb se dotkla pedikúry jako takové, doslova pedikúry odborné. Zůstává to, že obyvatel si jako doposud nehradí ostříhání nehtů běžnými nůžkami na stříhání nehtů, popř. zapilování běžným pilníkem na nehty. Tohle nadále patří k základní péči o nehty, kdy se tato péče zahrnuje do pomoci při osobní hygieně člověku. Stříhání a pilování nehtů pokrývá příspěvek na péči, takže jak bylo již zmíněno, obyvatel si tyto služby nehradí. Obyvatel, který by projevil zájem o odbornější ošetření nohou, rádi mu pomůžeme se zařízením pedikúry u podniku působící mimo Domov.

Strana 31


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Co vás zajímá Pořádání oslav Chceme vás informovat o možnosti pořádání soukromých rodinných oslav k příležitosti vašeho významného životního jubilea. K tomu postačí se včas domluvit s pracovníky terapie a dohodnout se na přesném dni a čase. Pak už nic nebrání tomu, abyste si svojí „párty“ uspořádali za ochotné pomoci a asistence určeného zaměstnance v malých jídelnách na patrech nebo v pavilonu. Internet v Domově Dovolujeme si vás upozornit na možnost kdykoliv se připojit na internet. K tomuto účelu slouží počítač umístěný ve velké jídelně Domova, který je vám volně k dispozici. Další možností je využít ke komunikaci s rodinou elektronické pošty - emailu. Vaši příbuzní vám mohou zaslat pozdrav, přání k svátku, narozeninám nebo i pár fotek z dovolené k prohlédnutí. Rádi vám email přečteme, ukážeme fotky (díky iPadu snadno i v lůžku), příp. pomůžeme s napsáním odpovědi. Internetová kavárna není však určena k hromadnému přeposílání řetězových emailů nebo článků stažených z internetu. Pokud si rádi čtete novinky, pomůžeme vám se zařízením předplatného novin. Adresa Domova, na kterou vám vaši blízcí mohou psát je: obyvatel@dskdyne.cz Strana 32


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Půjčování knih z knihovny V případě vašeho zájmu je možné zajistit zapůjčení knih z Městské knihovny Kdyně. S vašimi žádostmi o zapůjčení knih z knihovny se obracejte na sociální pracovníky. Vyvolávání fotografií, fotokopie článků Nabízíme vám vyvolání fotografií pořízených při Vašich akcích, besedách, setkáních nebo oslavách. Fotografie si můžete prohlédnout kdykoliv po domluvě se sociálními pracovníky. Pokud kdokoliv z Vás obyvatelů či vašich příbuzných nebo známých má zájem o příspěvek umístěný na jakékoliv nástěnce v Domově, může požádat kteréhokoliv zaměstnance o předání informace sociálním pracovníkům. Ti rádi zhotoví kopii požadovaného příspěvku a předají zájemci.

Individuální a skupinová doprava obyvatel do města Pokud obyvatel potřebuje individuální dopravu, je mu tato služba poskytnuta za úhradu, a to • 7 Kč za ujetý kilometr, • 120 Kč za každou hodinu 1 zaměstnance (v případě víkendu či svátku 240 Kč/hod.). Termín dopravy je potřeba domlouvat se sociálními pracovníky vždy v dostatečném předstihu (min. týden) a je závislý na časových možnostech zaměstnanců. Strana 33


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Pojďme se zasmát

"V posteli jsem políbil jakousi žábu a ta se hned proměnila na krásnou princeznu. Ale co mám teď s tou krasavicí dělat?" stěžuje si žabák. Slepice snese sedmikilové vejce. To samozřejmě vzbudí zájem médií a novináři se ptají kohouta: „Budete se snažit o další, větší?" "Ne." "A co plánujete?" "Rozbiju pštrosovi zobák!" "Kde bydlíte?" "Nikde." odpoví tulák. "A vy?" obrátí se policista na druhého. "Taky nikde, my jsme sousedi." Johny přijde ze školy a volá: "Tati, můžu si nalít skleničku té tvé whisky?" "Jistě.", praví otec, "jindy se také přece neptáš!" "Když ale já dnes tu flašku nemůžu najít!"

Strana 34


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Oznamuje tatínek rodině: "Rodino, těšte se, letos o dovolené poletíme k moři... Proč brečíš, Pepíčku?" "Já s vámi nemůžu, já ještě neumím létat." "Jean, podejte mi pušku, jdeme na ryby." "A nebylo by lepší vzít prut?" "Vy si myslíte, že když budu vyhrožovat rybáři prutem, že mi nějakou rybu dá?" "Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé Y?" "Ne. Například ve slově 'trouba' se po R píše O!" Malý synek se ptá tatínka: "Tati, kdy si indiáni malují obličeje?" "Když se chystají do boje." "Tak si dej pozor na mámu, stojí před zrcadlem a maluje se!" Maminka uspává svého syna. Syn říká: "Mami, běž si zpívat do kuchyně, já chci spát." Myslivec kupuje pro psa misku na vodu a prodavač se ho ptá: "Nechcete misku s nápisem PRO PSA?" "To není potřeba. Pes číst neumí a já mu upíjet nebudu."

Strana 35


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Luštění pro volný čas Nechci dělat …(tajenka 1. křížovky)… úklid, protože i Ježíšek se …(2. osmisměrka)… v …(tajenka 3. křížovky). 1. křížovka

Strana 36


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

2. osmisměrka

AKLÉ, BASET, CYKL, DEKO, DENS, DOMY, DŘEZ, FALD, FALZUM, FOYER, JEČMEN, KARI, KLAN, KOZA, MLČKA, MOŘE, NADÁLE, PÁKA, PATRO, PONČO, SÍPOT, SRÁZ, UZEL, UZNAT, VEKA, VÍNA, VZNIK, ZÁLOM, ZVYK

Strana 37


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

3. křížovka

Strana 38


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

Život a výroky slavných - PhDr. Karel Čapek * 9. ledna 1890, Malé Svatoňovice Ϯ 25. prosince 1938, Praha český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf. Bratr spisovatele a výtvarníka Josefa Čapka. Narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře Antonína Čapka. Matka sbírala slovesný folklor. S rodiči se brzy přestěhoval do Úpice, kde byl v místním kostele 13. ledna 1890 pokřtěn. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové, odkud musel (po odhalení jím organizovaného protirakouského spolku) přestoupit na gymnázium v Brně. Roku 1915 ukončil studium na Filosofické fakultě UK v Praze, poté studoval filosofii v Berlíně a Paříži. Pro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel bojovat v první světové válce, přesto byl touto válkou velmi ovlivněn. Po ukončení studia krátce působil jako vychovatel v šlechtické rodině (v roce 1917 byl domácím učitelem Prokopa Lažanského na zámku Chyše), brzy však přešel k novinařině. Jako vychovatel údajně působil pouze tři měsíce. Působil jako redaktor v několika časopisech: Národních listech (1917–1921), Nebojsa (1918–1920), Lidových novinách (od r. 1921). Z Národních listů odešel v roce 1921 na protest proti vyloučení svého bratra z redakce a proti politickému (protimasarykovskému) směřování listu. V letech 1921–1923 byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla. V letech 1925–1933 byl prvním předsedou Československého PEN klubu. 26. srpna 1935 se na vinohradské radnici oženil s herečkou a dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou.

Strana 39


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

Mnichovská dohoda a po ní následující kapitulace znamenaly pro Karla Čapka zhroucení jeho dosavadního světa a osobní tragédii. Po vzpamatování se z prvotního šoku se snažil o ospravedlnění vládních a prezidentových kroků v situaci, která dle Čapka nenabízela jiná ospravedlnitelná řešení. Jako nemístné viděl v tehdejší situaci hledání viníků. Snažil se svou činností zabránit rozdělení národa a usiloval o jeho jednotu. Po abdikaci prezidenta Beneše se však stal jediným viditelným symbolem první republiky a často plnil roli „obětního beránka“. Součástí této kampaně se tak stávaly nejen četné urážlivé anonymní dopisy a telefonáty, ale i vytloukání oken Čapkova domu apod. V reakci na útoky na svou osobu zveřejnil úvahu „Jak to bylo“ otištěnou 26. listopadu 1938 v Lidových novinách, kde se pokusil vysvětlit své aktivity v roce 1938. Poslední tři roky svého života prožil ve Staré Huti u Dobříše. Dnes je zde jeho památník. Zemřel na plicní edém několik měsíců před plánovaným zatčením gestapem. Byl pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze.

Zajímavosti Roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka. Čapek byl mimořádně dobrým amatérským fotografem, o čemž vedle známých fotografií v Dášeňce svědčí řada dalších dochovaných snímků včetně portrétů známých osobností (mj. prezident Masaryk a další pátečníci). Paradoxně – amatér Karel Čapek byl autorem nejprodávanější fotografické publikace období první republiky. Dášeňka čili Život štěněte z roku 1933 vyšla v několika desítkách vydání. Méně známá je jeho záliba v etnické hudbě, vyrostlá ze zájmu o cizí kultury vůbec. Patřil mezi přední sběratele; celou dochovanou sbírku jeho dědicové v r. 1981 věnovali Náprstkovu muzeu (celkem 462 desek 78 ot./min.

Strana 40


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

a 115 katalogů světových gramofonových firem). Po r. 1990 byly nahrávky s podporou UNESCO digitalizovány a výběr z nich byl vydán na pěti CD. Autorství slova „robot“, které se s divadelní hrou R.U.R. rozšířilo po světě, je připisováno jeho bratru Josefu, který mu toto slovo poradil na návštěvě u otce v Trenčianských Teplicích. Původně chtěl Karel Čapek roboty nazvat „laboři“. Slovo robot je slovanského původu, vzniklo ze slovesa robotovat (pracovat). V roce 1989 byl uveden do kin jeho životopisný film Člověk proti zkáze, který režíroval Štěpán Skalský a Jaromír Pleskot. Hlavní postavu Karla Čapka zde ztvárnil Josef Abrhám, jeho bratra Josefa zde hrál František Řehák, Olgu Scheinpflugovou pak hrála Hana Maciuchová, postavu T. G. Masaryka si v něm zahrál Svatopluk Beneš. Celkem byl sedmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu, v letech 1932 až 1938. Svoji literární tvorbu zahájil před první světovou válkou, zpočátku tvořil se svým bratrem Josefem, který byl především malířem. Typickým znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí. Čapek uměl velmi dobře využívat českého jazyka a jeho zvláštností. Jeho novinářská činnost je velmi zajímavá. Novinařina mu poskytla řadu tvůrčích podnětů a ovlivnila vnitřní Ukázka rukopisu Karla ČapkaStrana 41


Pod Korábem č. 21

prosinec 2013

organizaci jeho literárních děl, jejich jazyk, sloh, ale i výraz a tvar. Napsal velké množství fejetonů, které později vycházely v různých souborech. Dále se vyjadřoval k aktuálním problémům – sloupky. Tento novinářský žánr vymyslel Karel Poláček. Vzhledem k jeho přátelství s T. G. Masarykem, kterého si velmi vážil, se ale stal v Hovorech pouhým zapisovatelem. Lze tvrdit, že Čapek psal velmi promasarykovsky a stal se jakýmsi oficiálním, hradním novinářem. Výroky Karla Čapka • Celý náš život se utváří mezi tím, co chceme a co musíme. • Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí. • Člověk se víc stydí za svou pitomost než za své hříchy. • Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. • Fantazie, to není představovat si, čím by věci mohly být, ale udělat to z nich. • Hřích je jistý špatný stav duše, kdežto zločin je jistý špatný průběh věci. Jsou těžké hříchy, jež nejsou těžkými zločiny, a naopak. • Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků. • Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. • Chtěl bych jednou v životě napsat knihu, která by byla tak dobrá a silná, že by upoutala i člověka stiženého zánětem okostice. • I na spáleništi si někdo ohřívá svou polévku. • Já to nedělám pro sebe, ale pro peníze. • Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák. • Jen dolů, dolů spět, toť meta vytoužená: svět chce být polosvět, žena — být položena. • Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. Strana 42


Pod Korábem č. 23

prosinec 2012

• Každá dokonalá báseň je jedno velké vítězství, každá sladká sloka je celé království míru. • Když nemám co dělat, pracuji. • Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl. • Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. • Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém poli a dřít jako nádeník. • Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev. • Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí. • Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. • Říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme rozeznat. • Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic. • Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví. • Svět bude zlej, pokud nezačnou lidi věřit v lidi. • Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct. • Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole. • Zvykne-li si člověk bavit se náhražkami života, ztrácí schopnost bavit se životem samým. • Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě. Strana 43

Pod korábem č 23  
Pod korábem č 23  

Casopis Domu senioru Kdyne c.23

Advertisement