Page 1


DOINA DR~GU}

OCHIUL DE LUMIN{


Doina Dr#gu]

OCHIUL DE LUMIN{

Funda]ia Scrisul Rom@nesc Craiova 2000


Lector de carte: Constantin Dumitrache Coperta: NOTRE-DAME - La rosace de l’extrémité sud du transept

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Rom@niei DR~GU}, DOINA Ochiul de lumin# / Doina Dr#gu] Funda]ia Scrisul Rom@nesc, Craiova, 2000 100 p. ISBN 973-98558-2-2

© Funda]ia Scrisul Rom@nesc, Craiova Str. Mihai viteazul, nr. 4 Tel./fax: 0251 418757


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

PRECUV^NTARE

De aproape 20 de ani, Doina Dr#gu] public# \n reviste de prestigiu; s-a \nvrednicit s#-[i adune numele pe trei c#r]i de poezie (“Ceasuri de \ndoieli”, 1994; “Deta[are \ntr-un spa]iu dens”, 1995; “Spa]iul din nelini[ti”, 1998), precum [i pe dou# de eseuri (“Arabescuri”, 1995; “Individualitatea destinului”, 1996). S-au pronun]at asupra demersului s#u liric nume prestigioase; unele dintre ele vor fi citate, par]ial, \n Postcuv@nt#rile care vor \nchide aceast# selec]ie. Forma]ia [tiin]ific#, riguroas#, a Doinei Dr#gu], precum [i lecturile din marii poe]i rom@ni [i ai lumii, confer# poeziilor sale o distinc]ie pe care rar o mai \nt@lne[ti \n ceea ce se public# la noi, azi. Profesia sa te duce cu g@ndul la nimeni altul dec@t Ion Barbu. Deloc \nt@mpl#tor, \ntr-o vreme \n care abund# un delir verbal privitor, spre exemplu, la imperfec]iunea lui Dumnezeu [i a celor din preajma sa. Acest delir verbal, teribilist prin excelen]#, nu mai este nici m#car post-modernist. Cei care vor s# [ocheze [i s# intimideze cititorul nu [i-au aplecat ochii asupra unei c#r]i fundamentale a lui G. C#linescu, “Principii de estetic#”, \n care “divinul critic” (dup# expresia lui Nichita St#nescu) spune c# “\ngerii sunt asexua]i”. 5


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin# Scriind, [i eu, despre volumele de versuri ale Doinei Dr#gu], am consiliat-o s# fac# o selec]ie din ceea ce a publicat p@n# acum [i s# apar# \ntr-un volum care \ncheie o v@rst# liric# [i care s# deschid# o alta. _mplinitu-s-a g@ndul [i cel care semneaz# aceste r@nduri n-a f#cut altceva dec@t s# ordoneze textele pentru a da o perspectiv# asupra fondului sufletesc al autoarei [i asupra orizontului s#u, deopotriv# liric [i filosofic. Pentru c#, s# nu uit#m, Blaise Pascal spunea: “Omul nu este dec@t o trestie g@nditoare”. G@ndind, se mai [i \ndoie[te; precum trestia. {i scriitorul (poet, prozator, dramaturg) se mai \ndoie[te; dovad# c# autori redutabili [i-au revizuit primele edi]ii. Este de datoria criticului literar s# fac# o selec]ie; autorul este, cum spunea Titu Maiorescu, subiectiv; criticul literar este dator s# fie obiectiv. Da]i-mi voie s# cred c# am f#cut selec]ia cu obiectivitate. Constantin Dumitrache

6


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Drumuri lungi

Cerul se las# pe cump#na f@nt@nii Dintre anotimpuri ciuturi de ap# Se adaug# anilor no[tri netr#i]i Drumuri lungi \nchid \n ele Mersul meu ne\nceput. Spre nic#ieri alerg de mult# vreme Cu stele-n g@nduri uneori M# am#gesc c# am ajuns.

7


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Amintirile din mine

Toat# noaptea am auzit urlete De lupi \mprejurul casei mele Diminea]a le-am c#utat Urmele care nu erau. Amintirile din mine str@nse _n hait# vin s# m# sf@[ie.

8


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Aud c#derea unei clipe

Stau \n verticalitate La cap#tul unei pr#p#stii O putere harismatic# _mi d# un punct De sprijin \n zenit. Aud c#derea unei clipe \n alta Simt cum timpul cre[te Tot mai mult de mine m# separ.

9


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Nev#zut arcu[

_n profilul de lumin# Nev#zut arcu[ atinge For]e divizate-n aripi Albul umple relieful Profanare de splendori R#sucite-n amintire.

10


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Iubire total# [i topire \n lumin#

Ca de o hain# veche purtat# M# desprind de frica mor]ii Suferin]ele se pierd \n fericire Simt \n mine for]e noi. Plutesc \n spa]ii f#r# timp {i m# privesc \nstr#inat#. _n dob@ndirea unei precunoa[teri Gr#bit# trec prin vid [i urc Tot mai intens \n \ntunecime Apoi cresc \ntr-o lumin# bl@nd# Enorm# alb-aurie izvor de iubire Iubire total# [i topire \n lumin# Ca \ntr-un erotism f#r# sf@r[it.

11


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

M# eliberez de mine

_nchid ochii [i mintea M# poart# o clip# _ntr-un punct fixat Din inexisten]a Ce pare ve[nicie. _ncet-\ncet \nl#untrul meu Se instaleaz# vidul M# eliberez de mine. Empatia \mi tope[te formele {i m# \nsufle]e[te \n altceva.

12


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Mereu

Mereu cu alte ape curge R@ul peste umbra mea De salcie pletoas#. Mereu cu alte aripi v@ntul M# atinge-n zbor. Mereu m# trece timpul Peste ani.

13


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Schi]#ri sumare de urme

Ne copiaz# umbra ca un contur Ce \nchide \n el un relief Disemin#ri de timpi ne este via]a Cuprins# \n destine variate. Imagini false modific#ri de st#ri Schi]#ri sumare de urme \n[el#toare Existen]e parcelate precum ]inuturi T#iate-n frontiere pe o hart#. Tr#im \n simbioz# cu istoria M@na]i de un ceas abstract Golind clepsidre sensibili la muta]ii Obseda]i de c#ut#ri \n spa]ii albe.

14


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Dezolare [i speran]#

Cu c@t mai mult ne ad@ncim \n timp Ne \mpu]in#m \n trup [i amintiri _nv#]#tur# cuprins# \n nimic _ntoars# evolu]ie identitatea Imit# o lume c@ndva tr#it#. Ne sprijinim \n dezolare [i speran]# Refugiu \n etern amestec de ur# {i iubire p#m@nt [i cer serii Divergente cu limite la infinit _nsum@nd mereu destine fragmentate.

15


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

M# scufund

M# scufund \n g@nduri Ca \ntr-o ap# curg#toare Trupul cercuit cu aer -n lumina ce descre[te Trage dup# el o umbr# Ca un drum neterminat.

16


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Densit#]i concentrate

_nchid ochii Privesc \nl#untrul meu Ca \ntr-o f@nt@n# Ad@nc#. Deschid ochii _mprejurul meu densit#]i Concentrate \n ore Siderale.

17


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Arborele vie]ii

G@ndurile descompuse Se risipesc \n v@rste C@nd un cerc se \nchide Un altul se deschide. Arborele vie]ii Exilat \n afara Timpului intangibil Se \nal]#.

18


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

M# unesc pentru a deveni liber#

M# despart de mine Ca s# devin liber# {i m# unesc cu el Care este independent De el [i se recunoa[te _n mine ca \ntr-o Oglind#. Astfel suntem liberi Am@ndoi.

19


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Spa]iul str@ns \n obelisc

Emo]ii cristalizate \n armonii Materializeaz# spa]iul str@ns _n obelisc. Ore vechi b#tute-n turn Trec abstract \n forme timpul Printr-un ochi evanescent Echilibru \n etern. Acumul#ri de no]iuni _n sfere triumf# pur _n ideal.

20


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

V@rtejuri albe

T#cerea din volbur# pic# Sparge \n clopot chem#ri Se rotesc v@rtejuri albe \n spiral# Muzici vagi descind \n dans Nu exist# centru f#r# margini Vise colorate - vraj# Prelungit#-n existen]# Decantare de imagini Pierdere \n consisten]# Chip rodit de lini[te \n cerc \nchis Cre[tere ne\ncetat#-n nemi[care.

21


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Ploi de amintiri

Ochii mei verzi au prelungit C@mpia \n spa]ii tremurate {i au \nvins reflexele z#pezii De[tept@nd \n muguri timpul. Un zbor atins de-o or# _ncremenit#-n ceasul alb Cutremur# ad@nc t#cerea R#sfirat#-n cercuri de lumin#.

22


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

R#gazul unei cumpene

Stau \n r#gazul unei cumpene {i nu mai e loc dec@t pentru trupul meu. Nu pot s# trec pentru c# praguri se ridic# _mprejur. V#d cum vin spre mine dou# drumuri Din sensuri opuse [erpuind [i cresc@nd Prin t#cerea \nalt#. M# \nchid? Sau se topesc \n mine a[a cum cre[terea Se termin# \n v@rf? {i cump#na ad@nc spre cer se-nclin#.

23


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Prigonit de amintiri

Se deschide spa]iul Dep#rt#rile evolueaz# _n ecoul ondulat al m#rii Bog#]ii demente-n orizonturi Se scufund# Arborii \n arcuiri Geometrice ame]esc De \n#l]ime _ng@n#ri metalice Ritmeaz# ve[nicia _n clepsidre. S# cobori f#r# s# cazi S# te pierzi \n alt# form# S# ucizi cu o privire Prigonit de amintiri.

24


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Aripi str#vezii

S@ngele trandafirilor S-a rev#rsat \n mine M@inile s-au preschimbat _n petale ce m@ng@ie Aripi str#vezii. Cerul s-a golit de albastru _n priviri P#s#rile valseaz# Prin timp.

25


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Ziduri albe

Nop]i t@rzii germinate \ntr-un pahar Sparg \n cercuri \nt@mpl#ri Dintr-un spa]iu \nghe]at Ziduri albe de t#ceri lunec# Subtil spre adev#r.

26


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Cre[tere

_naintea mea merge drumul Cu unduirea rece a [arpelui Descol#cit de pe un g@nd. Cu fiecare pas cresc Tot mai mult p@n# la \mp#rt#[irea _ntunericului cu lumina.

27


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

{i plou#

...{i plou# cu neguri peste umerii g@rbovi]i de uitare. ...{i plou# cu stele \n inim# de c@mpie prin firul de iarb# pl#p@nd [i curat. ...{i plou# cu muguri peste pomi prim#vara.

28


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Cercul mi[c#tor

Vin dintr-o lume haotic# Finit# infinit locuit# _naintez inutil [i m# \ntorc Zadarnic prins#-n cercul Mi[c#tor din ochiul de lumin#. Timpul pare suspendat {i \mprejurul concentrat Doar \ntr-un singur punct.

29


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Mergeam deodat#

Mergeam deodat# _n toate direc]iile C#ut@ndu-m#. Descriam \n acela[i timp Nem#surat Locul geometric Al fiin]ei mele Apoi \l goleam de sens Dar nu ajungeam Niciodat# La mine.

30


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

C@t echilibru at@ta lini[te

C@t echilibru poate fi pe o sfer# Care se rostogole[te Sau pe un triunghi sprijinit Pe unul din v@rfurile sale? C@t# lini[te poate fi _ntr-o privire aplecat# de v@nt?

31


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Labirint c#tre credin]#

Port cu mine un str#in \nt@rziat Spre locuri ce nu m# mai cunosc. Sunt arhitectul ce-[i dorea o cas# Am adunat ciment c#r#mizi lemn Am \ntocmit proiectul [i am g#sit loc Un loc imens [i gol \n a[teptare Dar mi-a fost fric#, fric# de goluri. Sfiala de vid m-a f#cut s#-mi \ntorc Ochii \n golul dinl#untrul meu {i acolo \n echilibru [i de[#n]are _n realizare [i irosire mi-am f#cut O cas# ce este \ns#[i via]a mea {i un drum ce nu duce nic#ieri Labirint c#tre credin]#

32


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

A[teptare risipit#

Aduceam dep#rtarea l@ng# mine {i o mic[oram p@n# se f#cea punct _ndep#rtam t@rziul p@n# la orizont Apoi umpleam v#ile din jur Cu \ntuneric peste care potoleam V@ntul. A[teptare risipit# \n valul alb De \ndoial#. Peste mare se arcuie[te Zborul.

33


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Forma zborului

M# \nal] pe verticala locului P@n# \mi pierd greutatea Notele c@ntecului meu Str#pung lumina Trupul se modeleaz# P@n# la forma zborului.

34


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Sufletul r#t#cit de trup

C#dea greu \n trup sufletul meu r#t#cit Ecoul vag al propriei mele chem#ri Ruginise \ntre dou# ]#rmuri Ad@nc revelator morm@nt. Orbec#iam \ntre ferestre [i oglinzi Dincolo libertate aer [i lumin# Dincoace \nchisoare de cristal.

35


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Visul

Spa]iul din jur s-a reglat Dup# forma sufletului meu Absolutul p#rea c# se las# O clip# Atins de cel mai \ndep#rtat Cerc al min]ii mele Lumina se contura \n aur# {i m# purta indecis. Visul era colorat {i rotund.

36


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Mi[care c#tre centru sau am@nare

Timpul \n mi[care regresiv# C#tre centru m# \ndeamn# Na[terea [i moartea Se am@n# circular {i coincid.

37


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

V@rsta dintre stele

R#sucit#-n jurul nop]ii Bezna _mi desprinde v@rsta Dintre stele.

38


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Chipul subordonat

Chipul meu subordonat Aproxim#rii _n trei v@rste circumscrise Contopit \n clipe se revars# _ntr-o faim# Temporar#.

39


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Ochiul de lumin#

Atunci c@nd ninge Se face alb# frontiera Cercului de \ntuneric Care m# \nchide Sfid@nd mirarea Din ochiul de lumin#. Atunci m# str@ng Sau m# \ndep#rtez concentric C#ci nimic nu poate fi egal.

40


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Semn ineluctabil

Se destram# farmecul Orbirii din ad@ncul nop]ii Scot lumin# Trupul ca un vas golit Se revars# \n ]#r@n# St#ri de fericire-n cercuri cresc Semn ineluctabil C# sufletul e-n libertate.

41


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Nega]ia unui ceva

M# desprind din nemi[care {i m# desf#[or \n aparen]e Sunt ceva {i devin orice altceva Ce se desface din oprire. Port mereu cu mine Nega]ia unui ceva.

42


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Farmec de lumin#

Drumul netezit De mersul meu Nu m# mai \ncape M# revars# \n afar# _n multiplic#ri la nesf@r[it Prin scindarea mea de mine. Ad@nc [i tragic M# ridic din starea mea {i \n farmec de lumin# M# ascund \n muguri C@nd ning pomii Prim#vara.

43


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

_ncercare p#relnic#

P#relnic \ncerc S# \nl#tur un g@nd M# lupt cu mine Printre circumstan]e {i mereu m# simt \nvins# Nu mai [tiu dac# R#ul este bine Sau dac# Binele e r#u.

44


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

_ncap \ntr-un punct

Necontenit M# cheam# O absen]# Golul cre[te _mprejurul meu Ca un nod Se str@nge Timpul {i \ncap doar _ntr-un singur Punct.

45


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Trupul configurat

Trupul meu configurat De suflet Umple golul Dimprejur Care poate fi Un strop de rou# Sau O ad@ncire nesf@r[it#.

46


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Rotire [i \n#l]are

Ad@ncindu-m# \n mine M# rotesc {i m# \nal] Umerii firavi se zbat _n aripi Chipul meu inund# Relieful Marginea ce o credeam Sf@r[it Este \nceputul Ce se termin#-ntr-un Singur punct.

47


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

At@tea...

At@tea g@nduri m# inund# C# plutesc mereu _n alte ape. At@tea cre[teri sunt pe din#untru C# nu-mi ajunge spa]iul Cercuit \n jurul meu. At@tea euri se revars# C# umplu timpul P@n#-n margini.

48


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Se [terg distan]ele

Se [terg distan]ele Dinte t#ceri Absen]ele alunec# _nl#n]uite _ntr-o risip# Spre ad@ncuri Se irosesc \n margini Cre[terile duse P@n#-n cer.

49


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Singur#tatea uitat#

Egalul echivalent cu nimic Odihne[te mi[carea F#r# s-o poat# opri. Singur#tatea uitat# Se face dep#rtare.

50


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Urma nelini[tii

Adaug fream#tului meu timp C@t s# m# sprijin Cu ochii de urma Nelini[tii.

51


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Trec#tor Netrec#tor

Glasul haric al chem#rii _mi configura conturul R#sucit#-n ochii mei p#durea _mi hr#ne[te g@nduri Ce destram# cerul. Trec#tor Netrec#tor Dintr-un centru de origini Spre o ultim# Finalitate.

52


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

_n#l]are \n ad@ncime

M# distan]am de cercuri Prin cuib#rire \n ad@nc S# aflu taina [arpelui ascuns# Totodat# oblic m#-n#l]am Pe apotem# p@n#-n V@rful piramidei. Dar constat cu resemnare C# piramida era cu v@rfu-n jos. Deci tot urcu[ul meu A fost o curgere _n ad@ncime.

53


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Timp evanescent

Pierderea duratei _ntr-un timp evanescent Lini[te subtil# Prelungit#-n echilibru. C@nd cobor lumina scade M# cuprinde farmecul C@nd m# \nal].

54


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Br@u de rou#

R#t#cite oi \n fluier se adun# Cl#tin@ndu-mi v@ntul firea Br@u de rou#-ncinge iarba _nsum#ri de goluri umplu Lacrimi grele pe obraz.

55


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Uimirea speran]elor

Golit De plecarea mea pustiul Se dezl#n]uie. M# minunez (uimirea speran]elor mele). Dau la o parte pere]ii Zilele curg.

56


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

G@nduri ca valuri

Urmele pa[ilor desp#r]ite De nimic ori de tot Cresc [i descresc Deopotriv#. G@nduri ca valuri \nf#[ur@ndu-m# Se revars# deplin Prin toate \nc#perile Trupului Lumin@ndu-m#.

57


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

N#vala marginilor ne\mplinite

Intru-n pliuri de neant Ca-ntr-un spa]iu Prins \ntr-o absen]# Margini ne\mplinite Din afar# dau n#val# Curbe-nchise descendente Contureaz# g@ndul _mpietrit.

58


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Prelungiri de zbor

Ochii mei verzi cutremur# Reflexele c@mpiei _n prelungiri de zbor atins.

59


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Cuprins#-n vreme

Prin trupul meu Curg dep#rt#ri Cu desp#r]iri apropiate Dorul meu arz@nd M# \nal]# c@t mai sus Ca s# cad cu-at@t mai greu Bog#]ie de s#rac Strecurat#-n hain# veche Ca s# fiu eu totul Trebuie \nt@i s# fiu nimic {i cuprins#-n vreme S# cuprind \n mine vremuri.

60


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

_naint#ri ramificate

Restul neparcurs Al \naint#rilor ramificate M# coboar#-n ordine [i armonie C@nd o clip# moare _ncepe s# tr#iasc# amintirea ei.

61


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Pas#rea cerului

_ndep#rtarea de timp Spre nici un fel De plutire concentreaz# _mprejurul. Presimt risipit# lumina. Pas#rea cuprinde cerul.

62


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Sclipirea z#pezii

Extremele se ating _ntr-un sentiment Complex Lipsit de lumin# Simbolul _nnobileaz# v@rfuri. Sub sclipirea Z#pezii Neprev#zutul.

63


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Apropiere simultan#

Simultan se-apropie _n continu# schimbare n-imagini care m# con]in.

64


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Umbre grele

Clipele trec Cu noi cu tot Umbre grele Distribuie Dep#rt#ri.

65


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Pretutindeni

Descotorosit de orice Nu merge {i ajunge Pentru c# r#t#ce[te Este pretutindeni Vede F#r# s# priveasc# Poart# a oric#rei f#pturi.

66


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Spa]iul dintre pun]i

Elegant [i dezinvolt Sar \n spa]iul Dintre pun]i Fluturi prin[i la subsuori (c@te clipe sunt \n timp) M# desprind De pr#bu[ire. _n unduiri De alb m# descop#r _nafar#.

67


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Spa]iul din nelini[ti

Pierduser# \n]elepciunea _n spa]iul lor Din nelini[ti - lipsa de timp Devenise obstacol Posibilit#]ile curgeau Dep#[ind m#sura sim]urilor Rela]ia ad@nc# se sp#rgea _n f#r@me Sublim.

68


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Cel ce se \nvinge

Aproapele se \nvecineaz# Cu orizontul Deschiderea se r@nduie[te Cu \nchiderea Orice acumulare sufer# Pierderi Cel ce se \nvinge Reg#se[te ordinea.

69


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Calea nef#ptuirii

Ve[nic nemul]umit Epuizeaz# Calea nef#ptuirii Decorul interiorului Reune[te Extremele.

70


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Alunec#ri

Dac# M# dezbrac de r@u R#m@n Doar Mal Alunec#ri De v@nt Printre amiezi.

71


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Punctul sporadic

Sprijinit#-n punct Sporadic Se-nfioar#-n spa]iul ei Tulburarea Din oglind# Valuri ample {i \n falduri De absen]# Umplu Goluri.

72


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Limita nelimit#rii

M#rginiri diforme {i absen]e Ne\n]elese Vorbe spulberate Oglindire _n r#sp#r Unde-ncepe v@ntul {i-unde se sf@r[e[te Este limita Trupul meu Privire {i umbr# {i lumin#.

73


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

R#t#cire

Profund \ndep#rtat _n simplitatea firii sale R#t#cea {i gloria [i dezonoarea _l tulburau \n mod egal _n vecin#tatea amurgului Toate par mai ad@nci.

74


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

De jos \n sus

Calea pe care merg Nu este v#zut# (presupun c# merg de jos \n sus) _n fa]# Deasupra Nu este lumin# _n spate Dedesubt Nu este \ntuneric.

75


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Timp brutal

Sper [i disper Totul este prelungire Gol Timp brutal Al smulgerii Din sine Pierz@ndu-m# _n orice form# Epuizez \ntregul.

76


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

_ntrup#ri [i pierderi

Mai \nt@rzii _nl#untrul meu Nivelele profunde Dezv#luie Pasiuni _ntrup#ri {i pierderi M#surate Timp ruinat.

77


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

_nceputul orientat

{irul nul al clipelor pline Va fi returnat Func]ia se bucur# De victorie Lumina Se revars# _n falduri _nceputul Se orienteaz# Acum v#d curgerea.

78


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Autoportret

Ochii mei verzi Prelungesc C@mpia \n spa]ii Tremurate.

79


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Du[i de g@nduri

Se scade m#sura Se ofer# diferen]e Lumina se distribuie _n libertate P@n# la dezordine Du[i de g@nduri Ne distan]#m {i-n ochii no[tri Se n#puste[te cerul.

80


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Cunoa[tere

{i g@ndurile tulbur# Lumina Spa]iul str@nge Toate spa]iile F#r# s# treci Cuno[ti Ve[nicia.

81


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Nenumire

R#t#ci]i {i ata[a]i de efemer Locuiesc Splendori \n clipele Descompuse Se spulber# _n profunzime orice diferen]# Pretutindeni Se-nfirip# forma _n contur Ceea ce nu are nume Este numele Pe care-l d#m.

82


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Sf@r[itul

Prelungirea ochiului Deschis _n unduiri De cor#bii G@ndul smuls Din r#d#cin# Urc# Frenetic prin palmieri Suspendat de cer Este sf@r[itul ce abia \ncepe.

83


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Nep#sare

Pornirile din ei Trec ritm@ndu-[i nep#sarea Clipa dintre frunze Este \ntins# La nesf@r[it Privirea se modeleaz# _n imagini.

84


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Cel ce se \nvinge pe sine

Intr#m anevoios \n \nceputul Albastru Lucrurile se despart P#str@ndu-[i egalitatea Fr@nt [i \nchis _n spa]ii nev#zute Cel ce se \nvinge pe sine _n sine a[teptare uitat# Este cu adev#rat puternic.

85


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Nesemnificativ

Alunec#m printre lucruri Nu avem loc Formele scap# Cu des#v@r[ire _n mijlocul g@ndurilor Nici un detaliu nu este _nt@mpl#tor nici Nu este.

86


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Cine urc#, Cine coboar#

Limita multiplic#rii Nimeni Nu o poate cuprinde Grav [i rezervat Nu se risipe[te _n dorin]e Cine urc# Se aseam#n# Cu cine coboar# Pragul vitezei Luminii Se dep#[e[te _ntr-un timp Anulat.

87


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Evaluarea luminii

Alunec mai ad@nc Prin noi vecin#t#]i Sear# [i diminea]# \n aceea[i zi Evaluarea luminii _ncre]e[te materia d@nd valoare Numeric# suprafe]ei ad@ncului Asimilare a ceea ce E ascuns at@t de t@rziu.

88


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Asumare prin credin]#

Lumina Se d#ruie tuturor Dup# m#sura Fiec#ruia Du[i de dorin]e [i \nt@mpl#ri Nu f#ceau nimic Dar nimic nu r#m@nea nef#cut Se raportau la absolut Pe potriva firii lor Rela]ia special# Era asumat# Prin credin]#.

89


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Des#v@r[irea suferin]ei

_n partea deschis# a timpului (\n care te na[ti) - v#d des#v@r[irea suferin]ei - \mprejurul \[i mistuie Conturul. Trupul este curgere pe calea Ce te a[teapt#. _n v#zduh doar urmele \ngropa]ilor \n lumin#.

90


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

Posibilitatea de deschidere

_ncercau S# dep#[easc# Limitele Fiecare Depindea de posibilitatea De-a se deschide Liber Se cl#tinau \n aceea[i direc]ie Cu v@ntul _n toate se-mp#r]eau Golul din afara lor Le c#uta formele.

91


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

R#t#citor prin v@nturi [i poet

Se ad#uga {i r#m@nea Suporta egal Reprezent#ri diferite Totdeauna opunea ceva _n fa]a a altceva Neepuizat _n toate \n]elesurile _[i r#zbuna robia Prin libertatea artei sale Continuat \n alte forme R#t#citor prin v@nturi [i poet.

92


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin#

POSTCUV^NT~RI Lectorul de carte (se mai poate numi [i selec]ioner) antologheaz# aici trei opinii critice despre miezul c#r]ii, cele care i sau p#rut lui mai semnificative.

© (...) Ca poet#, Doina Dr#gu] (specialist \n matematic#informatic#) aduce, \n universul poeziilor sale, o vibra]ie autentic#, filtrat#, \ns#, prin grila poeziei lui Ion Barbu (Dan Barbilian). Limbajul este modern (poate chiar post-modernist) un limbaj \n care, dincolo de unii termeni speciali, descoperim o tr#ire sufleteasc# aparte, semn c# lumea simbolurilor specifice profesiei sale nu sufoc# fondul umanist, ba, din contr#, \l \mbog#]e[te. Ca eseist#, Doina Dr#gu] s-a aplecat, \n volumul “Individualitatea destinului”, asupra vie]ii [i operei unor mari creatori din arta rom@neasc# [i universal# (Luchian, Michelangelo, Rafael, da Vinci etc.). _n volumul “Arabescuri”, procedeaz# la o incitant# investiga]ie \n domeniul acestei arte rare: arabescul; de asemenea, plonjeaz# \n universul fabulos al vie]ii de la ]ar#, evoc@nd \nt@mpl#ri din lumea C@mpiei Oltene. George Sorescu 93


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin# © (...) Doina Dr#gu] este o poet# cerebral#, la care rigoarea se \mplete[te, \n chip admirabil, cu lirismul, \ntr-o poezie de cunoa[tere, dens# [i substan]ial#, de o maxim# concentrare a limbajului, pe care nu ezit#m s# o numim “intelectualist#” \n sensul cel mai bun al termenului. Natur# interiorizat#, poeta \[i autoanalizeaz#, cu maxim# luciditate, nu numai st#rile suflete[ti, dar [i pe cele pur intelectuale, nuan]ele infinitesimale ale unui \ntreg proces de g@ndire, gnoseologic. St#rile pe care le traverseaz# poeta sunt, cel mai adesea, st#ri de nelini[te [i \ndoial#. Ovidiu Ghidirmic © (...) Doina Dr#gu] este un intelectual sensibil, inteligent [i lucid, care particip# la via]a timpului s#u cu \ncredere [i speran]# \n valoarea adev#rului. Dup# cartea de debut “Ceasuri de \ndoieli” (1994), lirica Doinei Dr#gu] din “Deta[are \ntr-un spa]iu dens” (1995) [i “Spa]iul din nelini[ti” (1998) dezv#luie zbaterile eului care se g#se[te \ntr-o permanent# stare de tensiune, care tr#ie[te intens sentimentul de nelini[te [i aspira]ie spre o lume structurat# armonic, \ntrez#rit# doar \n clipe de reverie, dar care se refuz# oric#rei tentative de luare \n posesie. Intuirea dimensiunii transcendente a realit#]ii se face prin convertirea energiilor emo]ionale \n cerebral. Dac# textele \n proz# din “Arabescuri” (1995) cristalizeaz# o interesant# interoga]ie existen]ial#, divulg@nd propensiune spre nara]iunea-parabol#, capacitatea de a evoca destine exemplare, [tiin]a decupajului [i deschiderea spre semnifica]ie apar cu 94


Doina Dr#gu] - Ochiul de lumin# pregnan]# \n eseurile dedicate unor mari arti[ti (Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, Rodin, van Gogh etc.) ce au c#utat cu \nfrigurare sensul \mplinirii \n durat#, eseuri adunate \n volumul “Individualitatea destinului” (1996). Realiz#rile editoriale de p@n# acum, prezen]a Doinei Dr#gu] \n paginile publica]iilor periodice de mare audien]# definesc o personalitate de autentic# \nzestrare [i las# s# se b#nuiasc# gestul configur#rii unui original program de crea]ie. Constantin M. Popa

95


CUPRINS Precuv@ntare .................................................................. Drumuri lungi................................................................ Amintirile din mine........................................................ Aud c#derea unei clipe .................................................. Nev#zut arcu[ ................................................................ Iubire total# [i topire \n lumin# ..................................... M# eliberez de mine ..................................................... Mereu ............................................................................ Schi]#ri sumare de urme ............................................... Dezolare [i speran]# ...................................................... M# scufund ................................................................... Densit#]i concentrate ..................................................... Arborele vie]ii .............................................................. M# unesc pentru a deveni liber# .................................... Spa]iul str@ns \n obelisc ................................................. V@rtejuri albe ................................................................ Ploi de amintiri .............................................................. R#gazul unei cumpene .................................................. Prigonit de amintiri ....................................................... Aripi str#vezii ............................................................... Ziduri albe ..................................................................... Cre[tere ......................................................................... {i plou# ......................................................................... Cercul mi[c#tor ............................................................. Mergeam deodat# ......................................................... C@t echilibru at@ta lini[te ............................................. Labirint c#tre credin]# .................................................. A[teptare risipit# .......................................................... Forma zborului .............................................................

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Sufletul r#t#cit de trup ................................................... Visul .............................................................................. Mi[care c#tre centru sau am@nare ................................. V@rsta dintre stele .......................................................... Chipul subordonat ........................................................ Ochiul de lumin# ........................................................... Semn ineluctabil ........................................................... Nega]ia unui ceva .......................................................... Farmec de lumin# ......................................................... _ncercare p#relnic# ........................................................ _ncap \ntr-un punct ....................................................... Trupul configurat .......................................................... Rotire [i \n#l]are ........................................................... At@tea... ........................................................................ Se [terg distan]ele ......................................................... Singur#tatea uitat# ........................................................ Urma nelini[tii .............................................................. Trec#tor Netrec#tor ....................................................... _n#l]are \n ad@ncime ...................................................... Timp evanescent ........................................................... Br@u de rou# .................................................................. Uimirea speran]elor ...................................................... G@nduri ca valuri .......................................................... N#vala marginilor ne\mplinite ..................................... Prelungiri de zbor ......................................................... Cuprins#-n vreme .......................................................... _naint#ri ramificate ........................................................ Pas#rea cerului .............................................................. Sclipirea z#pezii ............................................................ Apropiere simultan# ...................................................... Umbre grele .................................................................. Pretutindeni ................................................................... Spa]iul dintre pun]i ......................................................

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


Spa]iul din nelini[ti ...................................................... Cel ce se \nvinge .......................................................... Calea nef#ptuirii............................................................ Alunec#ri ..................................................................... Punctul sporadic ........................................................... Limita nelimit#rii .......................................................... R#t#cire ......................................................................... De jos \n sus .................................................................. Timp brutal ................................................................... _ntrup#ri [i pierderi ...................................................... _nceputul orientat .......................................................... Autoportret .................................................................... Du[i de g@nduri ............................................................. Cunoa[tere ..................................................................... Nenumire ...................................................................... Sf@r[itul ......................................................................... Nep#sare ....................................................................... Cel ce se \nvinge pe sine ............................................... Nesemnificativ ............................................................. Cine urc#, Cine coboar# ............................................... Evaluarea luminii ......................................................... Asumare prin credin]# .................................................. Des#v@r[irea suferin]ei ................................................ Posibilitatea de deschidere ........................................... R#t#citor prin v@nturi [i poet ....................................... Postcuv@nt#ri ................................................................

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93


Tehnoredactare computerizat#: Ionda G#rdu]


Doina dragut ochiul de lumina  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you